ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1"

Transcriptie

1 ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 burgemeester en wethouders van A s t e n; gezien het verzoek om medewerking van Archimil B.V. namens de heer A. van Gaal voor de vestiging van een metaalbewerkingsbedrijf op het perceel aan Behelp 1 te Heusden, kadastraal bekend gemeente Asten, sectie P, nummer 1212 en 1997 (gedeeltelijk); o v e r w e g e n d e: dat het verzoek is ontvangen op 24 juli 2015; dat het betreffende perceel is gesitueerd binnen het gebied waarvoor gelden de bestemmingsplannen Buitengebied Asten 2008 en Buitengebied Asten 2008, tweede herziening en daarin is bestemd voor Wonen met de nadere aanduiding voormalig agrarische bedrijfslocatie (vab) ; dat de uitoefening van een metaalbewerkingsbedrijf ter plaatse op grond van de huidige bestemming niet is toegestaan; dat het college van burgemeester en wethouders krachtens het bepaalde in artikel van het bestemmingsplan Buitengebied Asten 2008 juncto artikel 3.6 lid 1 onderdeel a van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd is de bestemming van de gronden die op de kaart zijn aangeduid als vab te wijzigen in de bestemming Bedrijf (Artikel 6), teneinde gebruik van de aanwezige bebouwing toe te staan voor niet-agrarische bedrijven, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: a. de wijziging is uitsluitend toegestaan binnen de op de kaart aangegeven bebouwingsconcentraties; b. het hergebruik dient te passen in de omgeving; c. in opzet en ontwikkelingsperspectief dient het om een kleinschalige activiteit te gaan, met in beginsel slechts enkele werknemers; d. de omzetting is slechts toegestaan naar bedrijven zoals opgenomen in maximaal de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels als bijlage gevoegde Staat van bedrijfsactiviteiten of daarmee vergelijkbare bedrijven; e. als belangrijke voorwaarde voor hergebruik geldt dat hergebruik plaatsvindt binnen het bestaande bouwvolume; uitbreiding van bebouwing is niet toegestaan; f. in een bedrijfsplan dient te worden aangetoond welke bedrijfsgebouwen noodzakelijk zijn voor de hergebruikfunctie, met een maximum van 400 m2; overtollige voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, die niet voor de nieuwe functie wordt gebruikt, dient te worden gesloopt, tenzij de gebouwen een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben; g. er mag geen opslag buiten de gebouwen plaatsvinden; h. de wijziging mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving; i. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie; j. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte; k. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de in directe omgeving aanwezige landschaps en/of natuurwaarden; l. de regels van Artikel 6 ( Bedrijf ) worden van overeenkomstige toepassing verklaard. dat door Archimil B.V. is onderbouwd dat aan deze voorwaarde wordt voldaan (zie Bijlage 1);

2 dat het plan conform de provinciale Verordening ruimte 2014 wordt gezien als een vestiging van een niet-agrarische functie in gemengd landelijk gebied en voldoet aan artikel 7.10 van de Verordening ruimte 2014; dat het opstellen van een exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wro niet noodzakelijk is, omdat conform artikel van het Bro geen sprake is van een bouwplan; dat het opstellen van een milieueffectenrapportage (MER) in het kader van het wijzigingsplan niet nodig is omdat de planologische wijziging geen verslechtering van een Natura2000 gebied veroorzaakt en omdat het plan niet kaderstellend is voor activiteiten die m.e.r.- (beoordelings)plichtig zijn conform de Wet milieubeheer en Besluit m.e.r.; dat wijziging is weergegeven op bijgevoegde verbeelding welke integraal onderdeel uitmaakt van dit besluit; dat het vooroverleg zoals bedoeld in artikel van het Besluit op de ruimtelijke ordening heeft plaatsgevonden; dat het college van burgemeester en wethouders, gelet op bovenstaande overwegingen, van oordeel is dat tegen gebruikmaking van genoemde wijzigingsbevoegdheid geen bezwaar bestaat. ONTWERP b e s l u i t: Met toepassing van artikel 3.6 lid 1 onderdeel a van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel van bestemmingsplan Buitengebied Asten 2008 de bestemming van de gronden aan Behelp 1 te Heusden, kadastraal bekend gemeente Asten, sectie P, nummers 1212 en 1997 (gedeeltelijk), te wijzigen in de bestemming Bedrijf teneinde de vestiging van een metaalbewerkingsbedrijf toe te staan overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen, onder de volgende voorwaarden: 1. Voor het wijzigingsplan zijn de planregels van de bestemmingsplannen Buitengebied Asten 2008 en Buitengebied Asten 2008, tweede herziening overeenkomstig van toepassing, met dien verstande dat aan artikel het volgende wordt toegevoegd: Categorie Bedrijf Adres Aantal bedrijfswoningen Overig bedrijf metaalbewerkingsbedrijf Behelp Maximale oppervlakte bebouwing in m² 2. De voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel dient te worden gesloopt. 3. Het beplantingsplan (zie Bijlage 3) dient te worden aangeplant (binnen één jaar na inwerkingtreding van het wijzigingsplan) en in stand te blijven. Kenmerk: WIJP Aldus besloten d.d. college van burgemeester en wethouders van Asten, de secretaris, de burgemeester, mr. W.M.A. Verberkt mr. H.G. Vos

3 Bijlagen: 1. Motivering wijzigingsvoorwaarden 2. Akoestisch onderzoek 3. Beplantingsplan

4 Wijziging ex artikel 3.6 lid 1 onder a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 Situatie VOOR wijziging Gemeente Asten Behelp 1 Schaal 1:1000 N

5 Wijziging ex artikel 3.6 lid 1 onder a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 Situatie NA wijziging B Gemeente Asten Behelp 1 Schaal 1:1000 N

6 5!'4 67 # 58!)3 9:+* 9;" <=+* +* >. "? 5' +22"4'?+...'=#?+.=2 4'' 4:2 4' :.'4&?'' ' >.>?+.''4.=2 4. 2' =. ='' ''' 4=''. =. 4.'' A'2 ; =?:. ''.. 2'' ''4 ='C!"#%&'("#)'*+,' -''.+"/ '0" 1''22342#

7 5"? 9;"'' >2.'.4C! "# #% & ## '!!% % #% ## (( # % # )*+# D:=22+.2''4'' 2=2C!% #% #%%,# #% %#% " ; : '' ''.?4 :' '(''. 'E4'.?.:'?'4.8''4'.?+'4 +.''4?2'.?4C #% % ( - #%! %% ( - #% # -#%! #% -#% %# '?2 4='' ' 2 ''4. ''.=4C.4'=''C " +#.- - / # -0 (00 1! (- 1 2 D.?+'.=.''.=2.?+=.:'2?2:?4. 2+ '( 4' " C 4 4' ''.?+=.4.=+=.2.=. :?.=?:.=''.C ) % 3 ( #% " #% ' (00-4 (- - #!

8 5"? 9;"'' % # )''.=''4.C!! #% % ;=?:'.('4..?+=224'..''.?444...=:?=4C! % 6! #%! # #!## # #6& # # ;42''22.=2.:?'+..+?2'C! & %# ' & %#! % % % #! % ).=.4:.'2+C %- &%#- ' 7 ) % ; =?: '. 4. ''' 4'.. 4 ''=:'.'F+'=''.C! & # ;4'2AG.?+HB=.4'42'42''. D=842='44''.'9.4'.:42 2' ''.?+ ''. =''' =22 2 ';

9 5"? 9;"''" 2.'.=?.'F'.'.'?2'29. 2 :' '.'?2 '' =...' 4'+''. ''. 4.2''4.:'=.4. ;''''..''24'44'''.?+.('?.' ;:?.'..' ''4. 4' 4 = =''?. 4'2 I H =?2. :? ''. 4'2 = 4 = 4.?+ D.. 4'. 4. = '' 42' +'E?.'?2+.?22='=.D.4'=. ='.'..4=.?+=.2;2.'+'E?.'4 D24=.'2..+44:24'4..+'4::.'? '+:'?. '+''2 2 '2 4 = =?:' =....:2 4 ;'''' 4' 2 '' +' 4.?2 :' :2..?2 :? + 4'.' 324'.5A'B #"

10

11 #" * +'(/%"0 1 ( (%#2#*3414!"3,!5 6.7!" & /++("&,22 ( /",2 "3 (.76 (8 "* #' ( ' % (4 2#*#," %&# 3414 /&'9 (!"(//":,#'7; 65;!! " 9994&#+/2#*#,4&* () % *+",!' &!" & --.

12 .4 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.4. DCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 54 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC? 54. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC? 545 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC? 54 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC; 546 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC; 54 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC7 4 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. 4. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. 45 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC5 64 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 64. E CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 645 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC6!"# #",/"# " &#&0 &. &1 (0 0 1 &!( &2' * 5 ( &#&0!(!,*"/" &!"#!%&' () % *+",!' &!" & --5

13 &+'(/%"1/&#8&2 "//*1/&//*"!" &#! &/!"#!%+(0&! &' () #&',!"(# */9//#,#"0 1 ('#&1 (3/&'2 " &(,#2" *#8 &' (3,9#&0 & &2 *'#&0+0(&'1/&% " ="#1#" #" &3!*,#">1(% "+(#%" &1/& &2 "//*1 (9 ( &'3 */"# % *+#&' (&,!' &0 2 &"!" &42' &#,9 3,920 *#8" 2/ &#! "3!" 22#&0!+*/&&')/ *#84 &3 % 1 1/& &&')/ *#8 3!" 22#&0!+*/&+( ',( #!% "#&'# & (9&#&0 &9(' & 0!#", ('3#&& &' 3#&& &' &1/&3 '(#81 &&')/ *#8" " "! &//&' +,3*#/"# FG4 0 2 &"!" 0 1 +,3*#/"# 1/&% " ' &#,9 /"#1#" #" &//&' % *+#&2#*#,/" 0(# 59(' &#&0 ' *'4 "3!" 22#&0!+*/&1(' */"# *//"/** &3 #" &#&' 2#*#,/" 0(# H& &.( %"!"(!" )/*!2!%( 1 &#&'!"//"1/&3 #" &#&% "3!" & 1/&% "3!" 22#&0!+*/&#!20 *#8&' (1(9//(' '/"9('"//&0 "&''/"' 0 *,#'&#1 /,! &//(' 20 1#&01*' &//&' &1/& &/" 0(#.3 0 *,#',#"!"(/ *#&01/&/"4.#&(#%"#&0 &0 *'" " (4 &'#"&' () )#8&' 0 *,#'&#1 /,!3 ( &'#&' ( +(! &"/"# 1 &1()1 (( * 1/&"#&# ' &" * 3 "*/&0"#8'0 2#'' *'3 (' *#&0!&#1 /,= ( > &% "2/A#2/* 0 *,#'&#1 /,= 2/A >#&9//(& 2+,&" &+572 " (" &+)#%" 1/&' + ( *!0( &!1()1 ( ( 3#&& &572 " (0 &9&#&0 &1/&' (' &)#8&0 * 0 &4 1/!"0!" *' 0 *,#'&#1 /,!9(' &0 " "!"//&' 0 *' &' &(2!" **#&01/&% "/"#1#" #" &3!*,#" &#&% "/' (1/& &0 '9& &* +,3*#/"# IF '(#81 & & 2#*#,)& (#&0G4 &% "&' () #!0 3(,#0 2//"1/&' 1*0 &' &!I 1(' 0 *,#' 2#!!# ( * 1/&" 1 (!"( "'(' +'(/%"0 1 ( &0 *,#'2 "#&0 & " (+*//"! '(' +'(/%"0 1 (1 (!"( " #&(#%"#&0!" &#&0 & /'/!"(/* &' (0(&'1/&% "/'/!" (!"#!%&' () % *+",!' &!" & --

14 //&% %&# 44&"* &' 2 " &3(&0 0 1 &!1/&' '#1 (! 0 *,#'3(&& &2/" (#/* & &+('," &4!"#!%&' () % *+",!' &!" & --6

15 "#%##& "% "/!"#!%(/++("" 9(' &//&0 "&''/"' 0 *,#'&#1 /,!3 ( &'#&' ( +(! &"/ "# 1 &1()1 (( * 1/&"#&#' &" * 3 1(% "*/&0"#8'0 2#'' *'3 (' *#&0!&# 1 /,= ( > &% "2/A#2/* 0 *,#'&#1 /,= 2/A >+572 " (=1()1 (3#&& &572 " (0 &9 &#&0 &1/&' (' &)#8&0 * 0 &>" &+)#%" 1/&' + ( *!0( &!1/&' #&(#%"#&0J&" (+*//"! 1/&' 2!"(#"#!%0 * 0 &9&#&0 &1/&' (' &" &+)#%" 1/&% "3 &//&' 0( &!9//(' &1*0 &!% ""#1#" #" &3!*,#"4 1(' ) #&(#%"#&0( * 1/&" &' (' * &1/&% "/"#1#" #" &3!*,#"2 "3 "( #&0""0 *,#' )#8&%# (&' (#&" 0(//*1 (0 &2 &4! " "!# % # % # & ' () ' '' % () *)&**+&** +&**(,&** (,&***)&** # ' -*!.-!.*! % # ',-!,*! (-! % " ' )*! /-! /*! % " ' --! -*!.-! % '*)**+** () ' " "! ' ' () % 0 ' % % 0 0 () % '' % ' %#%0 0!"#!%&' () % *+",!' &!" & --

16 0 () % ' &'# 0 %/&" ('9(' &1(KL(,!"#0 9&9#8LL=2 "1(&/2 *#89&#&0 &1/& ' (' +,3*#/"# IF '(#81 & &2#*#,)& (#&0G)#8&6'*/0 ('/&' 0( &!9//( ' &1(' '#( " %#&' ""#1#" #" &3!*,#" &3 '(/0 &/%" ( &1*0 &!67 & 56'=>1(% " # # '4 ( &#&0 & 9(' &,#"0 1 (' ' M1 % +++M4&' (0 1 *!1/&9&#&0 &9('"1 (!"//&' 0 1 *!2 "" + & &' * &=(/2 &> 9//(/%" ()#%0 *,#'0 1 *#0 (,#2" (!>3 1#&' &4&% "/*0 2 & 1#&'"3 (' *#&0#&' '/0+ (#' +*//"!+ &9//(& 2%0" 1/&'(0//&!62 " (//&0 )# &'/&1(&/2 *#8' 3,#" &(,#2" & &' 9&/2 (!' " 3!% (2 &(,#2" &)#8&4&' /1&' &&/%"+ (#' #!' ) %0" 1 */*62 " (" (3!% (2#&01/&!*//+(,#2" &4 #'(##')!!&*'#((#&+#,#'(&" "3 "( #&0""' #&'#( " %#&' (1/&% "9 01 ( (+' + &3/( 9 09('"//&!*,#"#&0 0 )%"3#8' 0( &!9//(' &,#"' #(,*/#( K2 % ' 3 3(,/(#;;4 1(,(!0( &!9//(' 1(% " N,#1/* &" 0 *,#'&#1 /,3 '(//0" 67'=> "2//*9//(' &' 2/A#2/* 0( &!9//(' #!6'=>4!"#!%&' () % *+",!' &!" & --

17 %"#-&" "3 1!"#0'+% "+ ( *//&' % *+4 '#%"!"3#8)#8&' 9&#&01/&' (' &#& ' )!#",/"# #!' 9&#&0//&' (% &9 0 & % *+59//(1/&% "+ ( *'#( "0( &!"//& % "3 (( #&4( &9 (0/1 1/&'!#",/"# 9('"1 (9 ) (/++("4 &+#'./#()"#"#-#&) /&* #'#&01/&% "&' () #!&#,93,91/& &3 4 3!"//&' /0(/(#!% 3 3,9#&0+% "+ ( 3( &4 3!"//&' 3 (9('"#&% "/' (1/&% "/!"#!%&' () &( +(! &"/"# 1 3 => & & #&#' &" * 3 =>&' (!% #' &4 #!'!#",/"# 9//(3#8' 1(' 0 *,#'+( ',"# ( * 1/&" 2!"/&'#0% ' & &2 ( &')#8&1( &3 (#&03#81** '#0 /+/#" #"#& ' " 3!%,9 & "2//*+ (#' 4 &#&#' &" * 3 =>#! &!#",/"# '# 2#&' ('/&.2//*+ (8//(1(2" &9//(3#8 &%0 ( 0 *,#'+(',"# "441' &"!"//"4 & 2"#&'#"3 "1(4 #0'#)#&*!*#-#1#+'2))*3!*# /!"#!%( * 1/&" /"#1#" #" &3#&& &' )#8&%# (&' (2!%( 1 &4 9 ("#8' &)#8&1/& 2//&'/0"" &2 "1(#8'/01/&?477""477"9 /1&' &1/&;477"" &2 ".457 &)/" ( '/01/&?477"" &2 ".4774 D ()//2% ' &9(' &,#"0 1 & &+/(""#2 2 ' 9 ( ( 2#'' *'3 ) &/.+ (!& &/,"L!-3!" */,"L!+ ('/0% "3 #(//. 1(/%"9/0 &!+ (9 4 (#! & * "(#!% "3 )#0'# 2/A#2//*572#&," &+ ('/03,#" & 9('"0 3(,#"4/' & &*!! &1#&'"3,#" &+*//"!0 ',( &' " &%0!" 572#&," &4 &' 3 1#&' &2/%#&//*1 (!+/& &' 2 "//*3 9 (#&0+*//"!2 "3 %,*+1/& '(//# " N,#1/* &" 0 *,#'&#1 /,#&' 3 "#8' &!% "#&9 ( #&0)#8&1/&' 2/%#&!#!+3/!#!1/& &"/** & &3 '(//0"" %0!"?7'=>4 2/%# &!)#8&#(/67O1/&' 9 ("#8' 1 (#0 "#8'9(' & (2/%#&!#&0!" *' &1#&' & (1 (#0 =2&"/0 >9 ()//2% ' &+*//"!9//(3#8% "0 *,#'&#1 /,&# "( * 1/&"#!4 1 *! &'/ &1/&' 3 3!"//&,#"0 )&' ('',( & &(/2 &,#"!/&'9#%+/ & * &=0 ('!"//*+*//"2 "1,**#&0>'#2#&#2//* *!)#8&1()# &!"#!%&' () % *+",!' &!" & --?

18 1/&(/2 & & & * (*',( &4 &//&)# &1/&' 0 *,#'#!*/"# )#8&' ) " &2#&!" 0 *#8 9//('#0//&' 0 1 *!4 + &#&' 0 1 *! &'/ &1/&' 3 (0 &2 %/&#!% 1 &"#*/"# 1 (0 *#83/( 0 *,#'3(&& &//&9 )#04 &+'#4*#5&+#' N,#1/* &" 0 *,#'3 */!"#&0 / N 1/&% "1 ( (1/& &&//(% "3 + &3/( 9 0=1 ( (!//&"( &' 9 (#&0>9('"3 (' *'1*0 &!' #(,*/#( 1/&' 2#&#!" (1/&42 % 3(,/(#;;4( 9//(' #!'/"% "1 ( (" (+*//"! 1/&9&#&0 &1/&' (' &/!"#!%% ( &3//(#!4/&& 2 *#8#!'/"#&' )!#",/"# 0 )# &'!#", (#&01/&' 9&#&0 &1/&' (' &" &+)#%" 1/&% "3 (' #!4 #&0 1 (' &!1/&% "1 ( (1/& &&//(% "3 1(' %/&'*#00 &' (," 1 (' ( *9 0 &//&!*,#" &'' &"&#,!!"(//"#!9 (0 0 1 &#&"/3 *. # 3+1'/&&#& /!"#!% &!1/&' 2/" (#/* & &1 (",#0 &)#8&&"* 0 1 &! &!,#"% "0 *,#'2 %&# "(/++("/0!1/&' (' &4 0 *,#'3(&& & &(,"!1/&' 1 (!%#** &' 1 (",#0 &+% "3 (( #&)#8&9 (0 0 1 &#& 3#8*/0 4 "2/A#2/* 0 *,#'&#1 /,=+# 0 *,#' 2/A >3 &("!"&'#0 1 (%0#&01/&% "22 &"/ & 0 *,#'&#1 /,0 ((#0 ('2 "' 2 " (( "# " (2=(( "# 1(' 2 " (*0#!%9#!! * &' 2!"/&'#0% ' &P 2 >4# 0 *,#' &9(' &#&' 1 (()//""#8' &!*/' & &*!! &1/& 2/" (#//*% "!*,#" &1/&+("# ( & ('! *!1/&1 (",#0 "&"*,%" &1/&( 2!Q! " 2 &1/&1(/%"9/0 &!4 //('1/&% "0 *,#'1/&' 3(&& &1(% "*/' & &*!! & &!*,#" & 1/&+("# ( ('! ( &' &#(/6'=>%0 ('/&% " N,#1/* &" 0 *,#'&#1 &' 0 1 *! &'/ &1/&' 3 *,#'3(&& &3 ( &' &#&0 1 ('4 3 ( &#&0 &)#8&+0 &2 &#&% "3(&& &1 ()#%"#&3#8*/0.4#"0/&0!+,&"1/&' ) 3 ( &#&0#! & N,#1/* &"3#&& &0 *,#'&#1 /, N 1/&#(/?7'=>#&' 9 (+*//"!4,( & &(/ 2 &)#8&&(2//*0!*" &4 &1 ()#%"1/&' &# "23# * 0 *,#'3(&& &2 "' 3 )#8&9 (0 0 1 &#& &' (!"//&' "/3 *4!"#!%&' () % *+",!' &!" & --;

19 !1# '/&/-#'.45*#&1#'#(#&&"1#+'2)+33'4/''#4*#-!&+#03&*"# 3+1'/&&#&#&3*)*'! #&+#"#-# 6 +# #&&+# +0#'1'/&7833'9 '/&&') %)45'-&",' #:;+89< =>==6?==33'?==6== 33' ==6=>== 33' ;+89< :3-! #&*#"# 3+1'/&&#& 7- &. /3 > ;'=> &. 1 *3 >?'=> & 1 *3 >?'=>-2.. * "(#!%>?? 76 7 /' & &*!! & ;6 76 #"# 3+1'/&&#& * "(#!%> ;5 7 /' & &*!! & 77 76= &.> *,#" &+("# ('! * 75 3 "# = 3>1/&' 23# * 0 *,#'3(&& &9('"3 ( &'I 67*89:! # (#&#!' * &0" 1/&' 3 (' *#&0!+ (#' #&,( &4 (=' *>(#8*#8&!",9('" &0 *,#'3(&#&% "2+," (2' *#&0 1 ('4 3 +//*'1*0 &!' 1*0 I # (#&#!I 09!78;!:8***!! I * &0" 1/&' (#8*#8&1/&' 23# * 3(&#&2 " ( I 1I % "//&"/*23# * 3(&& &'/"' (#8*#8&+/!! (" '!& *% #'1/&' 23# * 3(&#&2-,,(4 3 "# = 3>9('"3 ( &'#&'+ (*#8&!",I 67*89:! # (#&#!' * &0" 1/&' 3 (' *#&0!+ (#' #&,( &4 #&1 (0 0 1 &!)#8&9 (0 0 1 &#&&' (!"//&' "/3 *.' 3 ( &#&0 &#&3#8*/0.4!1# '/&/-#'.45*-!&+#%/1# #"# 3+1'/&&#&&+#!&*! -#'(##')6 1#,#"&"#& '/& %)45'-&" 8(%B39 8%9 BB,';+89< #+'2)*#''#& 7 1(/%"9/0 &(#8' & ; 7. (!& &9/0 &(#8' & ;. ; 0#&1!'#,#" 75 1(/%"9/0 &(#8' & 56 7? (!& &9/0 &(#8' & 67 7?-- ;. #'#(#&&")%#*5/+# 0 *,#'&#1 /,!#&' 9//(& 2+,&" &" (+*//"! 1/&9&#&0 &1/&' (' &#!3 ( &'1*0 &! ' "/&'//('( &2 "%' 4?1/&' F/&'* #'#&02 " & &( & &#&',!"(# */9//#;;;G4#8'!"#!%&' () % *+",!' &!" & --7

20 1 ('(/%"!3 ( &#&0 &#!% "&' ()!0 3# '/*!/!"#!%/3!(3 ( &'#&0 1 ('=3' " ( &' 3' 20 3# ' &)/*!1 (%/('3 (( #&9 0' & &9/ " (++ (1*/)#8&#&0 1 ('2 " &3' 3,9 & &3,99 ( &9(' &#& % "2' *#&0 1 " ( &'!% (2 &4 "1 ('(/%"!2' *( &"#&'#"0 1/*2 " & *1,'#0 "#!=!+# 0 *3(&& &>4 (' 3 ( &#&0 &#!% "2+," (+(0(/22/ 2#*#,5470 3(,#"4!"#!%&' () % *+",!' &!" & --

21 "#%##& ('!#", (#&01/&' 9//(& 2+,&" &#&0 1 (' 38 " & &0 *,#'3(&& &9('"1 (9 ) & &#&3#8*/0 4 #'#(#&&")'#)3 *!*#& 3 ( &#&0 &(!,*" ( &#& &*/&0"#8'0 2#'' *'3 (' *#&0!&#1 /,= ( >+ ( "2//*+ (#' & &2/A#2//*0 *,#'&#1 /,= 2/A >4 (' *#&01/&' 0 *,#'&#1 /,!1#&'"#&+(#&#+ #&' '/0+ (#' +*//"!+ &%0" 1/&62 " ( &#&' /1&' &&/%"+ (#' + &%0" 1/&6 2 " (4 /3 ( * 1/&" 3 (' *#&0!+,&" & &1 ()#%"1/&' 3 ( &' */&0"#8'0 2#' ' *' 3 (' *#&0!&#1 /,! = ( > #& ' &' ()%" ( +(! &"/"# ( &(!,*"/" &9(' &#&' "/3 *0 " "!"//&' & 2' 0 *,#'0( &! &4!1# #(#&'#)3 *!*#&!&"*+"#%++# +1#//'+# &")&-#!3)&+89&+# 03&* %)45'-&" '7&+89"#+3'#&+#+#+!"67!-/&+6#&&!45*0#'/+# #'#(#&+ "# 3+"'#&),!!'+# /-#')45'+&" 7 % * % *+./.6-.? ( * (% & D//(& 2+,&"572 " ( 5; D//(& 2+,&"572 " ( D//(& 2+,&"572 " ( 5; #"' "/3 *1*0"'/" (9('"1*'//&//&' 0 *,#'0( &! &'# 0 *' &2 "3 "( #&0""' +"( ' &' */&0"#8'0 2#'' *' 3 (' *#&0!&#1 /,!1 ( 3( #' ( &(!,*"/" &)#8&+0 &2 &#&3#8*/0 54 /3 ( * 1/&" 3 (' *#&0!+,&" & &1 ()#%"1/&' 3 ( &' 2/A#2/* 0 *,#'&#1 /,!= 2/A >#&' &' ()%" ( +(! &"/"# ( &(!,*"/" &9(' & #&' "/3 *0 " "!"//&' & +,3*#/"# I F '(#81 & &2#*#,)& (#&0G4!"#!%&' () % *+",!' &!" & --.

22 !1# #(#&'#)3 #"# 3+&-#!3)&+89&+# 03&* %)45'-&" #'#(#&+ "# 3+"'#&),!!'+# /-#')45'+&" 7 % *+5 6? % *+./ ( * (% &9 0 ;-6? D//(& 2+,&"572 " ( D//(& 2+,&"572 " ( D//(& 2+,&"572 " ( "%0!" 2/A#2/* 0 *,#'&#1 /,#&' '/0+ (#' 9('"3 ( &'#&9//(& 2+,&"7 &9('" 1 (()//"'( &(#8' &' 1(/%"9/0 &" (+*//"! 1/&' " 0/&0""% "3 (( #&=3(& 72/A>4#"' "/3 *1*0"'/" (9('"1*'//&//&' 0 *,#'0( &!9//(' &'# 0 *' &2 "3 "( #&0""' +"( ' &' 2/A#2/* 0 *,#'&#1 /,!1 ( 3( #' ( & (!,*"/" &)#8&+0 &2 &#&3#8*/0 54 &+'#4*#5&+#' /3 ( * 1/&" 3 (' *#&0!+,&" & &1 ()#%"1/&' 3 ( &' N,#1/* &" 0 *,#'&#1 /,!= N >/*!0 1*01/&' 1 ( (!//&"( &' 9 (#&0=#&'#( " %#&' (>#&' &' ( )%" 3 4 ( &(!,*"/" &9(' &#&' "/3 *0 " "!"//&' & 2' 0 *,#'0( &!9//(' &4!1# #(#&'#)3 *!*#&#:3-! #&*#"# 3+&-#!3)-#'(##')!!&*'#((#&+#,#'(&"&+89&+# 03&* %)45'-&" '7&+89"#+3'#&+#+#+!"67!-/&+6#&&!45*0#'/+# #'#(#&+ "# 3+"'#&),!!'+# /-#')45'+&" 7 % * % *+./ ( *9 0 5;-.? (% & D//(& 2+,&"572 " ( D//(& 2+,&"572 " ( D//(& 2+,&"572 " ( #"' "/3 *1*0"'/"#&' 9//(& 2+,&" &9('"1*'//&//&' 0 *,#'0( &!9//(' &'# 0 *' & 2 "3 "( #&0""' +"( ' &' 0 *,#'&#1 /,!1(1 ( (!//&"( &' 9 (#&01 ( () % *+",!' &!" & --5

23 &+'(/%"1/&#8&2 "//*1/&//*"!" &#! &/!"#!%+(0&! &' () #&',!"(# */9//#,#"0 1 ('#&1 (3/&'2 " &(,#2" *#8 &' (3,9#&0 & &2 *'#&0+0(&'1/&% " ="#1#" #" &3!*,#">1(% "+(#%" &1/& &2 "//*1 (9 ( &'3 */"# % *+#&' (&,!' &0 2 &"!" &42' &#,9 3,920 *#8" 2/ &#! "3!" 22#&0!+*/&&')/ *#84 &'#"&' () )#8&' 0 *,#'&#1 /,!3 ( &'#&' ( +(! &"/"# 1 &1()1 (( * 1/&"#&# ' &" * 3 "*/&0"#8'0 2#'' *'3 (' *#&0!&#1 /,= ( > &% "2/A#2/* 0 *,#'&#1 /,= 2/A >#&9//(& 2+,&" &+572 " (" &+)#%" 1/&' + ( *!0( &!1()1 ( ( 3#&& &572 " (0 &9&#&0 &1/&' (' &)#8&0 * 0 &4 1/!"0!" *' 0 *,#'&#1 /,!9(' &0 " "!"//&' 0 *' &' &(2!" **#&01/&% "/"#1#" #" &3!*,#" &#&% "/' (1/& &0 '9& &* +,3*#/"# IF '(#81 & & 2#*#,)& (#&0G4!&"*+"#%++# +#1#//'+# &")&-#!3) #"% "&' () 3*#8"'/" (9('"1*'//&//&' 0 *,#'0( &!9//(' &'# 0 *' &2 "3 "( #&0 ""' +"( ' &' */&0"#8'0 2#'' *'3 (' *#&0!&#1 /,!1 ( &2!"#0% "/"#1#" #" &3!*,#"4 1 &!3*#8"'/"#&% "9//(& 2+,&"+572 " (0 * 0 &" &+)#%" 1/&' + ( *!0( &!' 0 *,#'&#1 /,#&' '/0+ (#' &# "2 (3 '(//0"'/&6'=> &#&' /1&'+ (#' &# "2 ('/& 7'=>4!#",/"# 1*' "//&' +,3*#/"# & (#!//&0 "3!" 22#&0!+*/&0 0 *,#'&#1 /,!&//(' 20 1#&01*' &//&' &1/& &/" 0(#.3 #"# 3+&-#!3) /A#2/* =+# >0 *,#'&#1 /,!9(' &#&',#"!*,#" &'1 (()//"/*!0 1*01/&(#8' &' & 2/&,1( ( &' 1 (",#0 &+% "" (( #&"#8' &!*/' & &*!! &4 "/"#1#" #" &3!*,#"#! 1 (2 *''/"#&' '/0+ (#' +0 &2 &0( &!9//(' &1(2/A#2/* 0 *,#'&#1 /,!= 2/A >&# " 1/&" +/!!#&0)#8&+*//' &*!/"#1#" #" &41 (#0 2/A#2/* 0 *,#'&#1 /,!)#8&#&' &' ()%" 3 (#&0&# "//&' (' 4&% "/' (1/&' 9//(3(0#&01/& &0 '9& 9(' &' ) 0 *,#'&#1 /,!9 *3!%,9' &3*#8"'/"9('"1*'//& &1* 0 &!' +,3*#/"#!"#!%&' () % *+",!' &!" & --

24 &+'#4*#5&+#' #"' 3 ( &#&01/&' #&'#( " %#&' (=1 ( (!//&"( &' 9 (#&0>1*0"'/"#&' 9//( & 2+,&" &9('"1*'//&//&' 0 *,#'0( &!9//(' &'# 0 *' &2 "3 "( #&0""' +"( ' & ' 0 *,#'&#1 /,!1 ( () % *+",!' &!" & --6

25

26 Detail puntbron Mobiele bron Puntbron Uitstralend dak Uitstralende gevel Toetspunt Bodemgebied Gebouw Scherm Hulplijn 0 m 40 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [Behelp 1 - geluidemissie naar de omgeving], Geomilieu V3.10

27 Detail puntbron Mobiele bron Puntbron Uitstralend dak Uitstralende gevel Toetspunt Bodemgebied Gebouw Scherm Hulplijn 0 m 10 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [Behelp 1 - geluidemissie naar de omgeving], Geomilieu V3.10!

28 Detail puntbron Mobiele bron Puntbron Uitstralend dak Uitstralende gevel Toetspunt Bodemgebied Gebouw Scherm Hulplijn 0 m 10 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [Behelp 1 - geluidemissie naar de omgeving], Geomilieu V3.10!

29 Detail puntbron Mobiele bron Puntbron Uitstralend dak Uitstralende gevel Toetspunt Bodemgebied Gebouw Scherm Hulplijn 0 m 40 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [Behelp 1 - geluidemissie naar de omgeving], Geomilieu V3.10! "

30

31 ! "# % & & '( '% ) *+, - #!. / # # ( # ( # # # # :

32 ! "# % ; & '( '% ) *+ # 2 # ; ; # # # 222 # 222 :

33 ! "# % ;( & '( '% ) *+, - #. # 6 # 6 # 5 # 52 # 522 # & # & # & # 3& ;;;( # !; ;;;( !; !; !; !; ; ;;( # ; ;;( !; ; ;;( # !; ( !; ( !; ( !; ;;;( # ;# # ; ;;( # :

34 ! "# % <+ & '( '% ) *+ : '<*=. #% 6 #% 5 #% 52 #% 522 #% & #% & #% & # 6 # 5 # 52 # 522 # & # & # 6 & >? :

35 ! % >; & '( '% ) *+, - + &.;""/.;""!.;"").;"/.;"!.;") %( 6 %( 6 %( 5 %( #+& "& # ) ; A # ) ; :

36 ! % >; & '( '% ) %( 522 %( & %( & %( & %( 3& & & & 3& :

37 ! % ; ; & '( '% ) *+ '<*= '<*!"/!"!!").;"/.;"!.;") B# %( 6 %( 6 %( 5 %( 52 %( 522 %( & %( & %( & %( 3& 2 :+( >( :

38 ! % ; ; & '( '% ) & & & 3& :

39 ! % C & & '( '% ) *+, - # ;.;""/.;""!.;"") % 6 % 5 % 52 % 522 % & % & % & 2A /&;# # A /&;# # :

40 ! % C & & '( '% ) ' 6 ' 5 ' 52 ' 522 ' & ' & ' & & & & %( 6 %( 5 2A A :

41 ! % C & & '( '% ) %( 52 %( 522 %( & %( & %( & 2A A :

42 ! % C & '( '% ) *+, - '<*= '<* #.#.;""/.;""!.;"").;"/.;"!.;") % 6 % 5 % 52 % 522 % & % & % & 2A ;# # A ;# # A6 ;# # A ;# # :

43 ! % C & '( '% ) ' 6 ' 5 ' 52 ' 522 ' & ' & ' & %( 6 %( 5 %( 52 %( 522 %( & %( & %( & 6 5 2A A A A :

44 ! % C & '( '% ) & & & %( 6 %( 5 %( 52 %( 522 %( & %( & %( & 2A A A A :

45 ! %B % >; & '( '% ) *+, - + &.;""/.;""!.;"").;"/.;"!.;") %( 6 %( 6 %( 5 %B26 #+& "& # ) ; %B2 A # ) ; A B A&##;& # ) ; A B A&##;& # ) ; :

46 ! %B % >; & '( '% ) %( 52 %( 522 %( & %( & %( & %( 3& & & & 3& %B %B A B A B :

47 ! %B % ; ; & '( '% ) *+ '<*= '<*!"/!"!!").;"/.;"!.;") B# %( 6 %( 6 %( 5 %( 52 %( 522 %( & %( & %( & %( 3& 2 B :+( B >( :

48 ! %B % ; ; & '( '% ) & & & 3& 2 B B :

49 ! '/ ( % ; ; & '( '% ) *+ '<*= '<*!"/!"!!").;"/.;"!.;") B# %( 6 %( 6 %( 5 %( 52 %( 522 %( & %( & %( & %( 3& 26 :+( >( :

50 ! '/ ( % ; ; & '( '% ) & & & 3& :

51

52 "! # #! "% & ' #"% ( )* % +,) , // +, )* % +,) -+, +. // +. )-* % - +,) -+0 -,+. // )+. )-* % - +,) // + )* 1 +,) +) )+ //,+ )* 1 +,) // + )* 2%1 +,).+, +- //.+, )* 2%1 +,) +. + // +. ),* 3 ) +,).+ )+, //.+ ),* 3 ) +,) // + )* 3 ) +,) )+ + // )+ )* 3 ) +,) -+) + // -+) )* 3 ) +,).+) + //.+) )* 3 ) +,) +, + // +, /1 4 /1 5) /)/-), ))-

53 ! " # % & ' ' (&# ) * '&# +! #,-./,./,- "",-.0 1#,.,/., "".2,.0 1#,.,/., "".2, 0 *3 1#,-.,.,- "".2,- 0. *3 1#,- 2,2., "".-,.0. 1#,, 2, ""., 0,-..,/ "" ""..,/.0 1#,.,, "" /, 4&#5,- /, "" "" /, )1&3 63&#7, 2, "" "" 2,. 85,- ",/ ", "",/ "5 9 "5 4 " ". - 2

54 ! " # % & ' ' (&# ) * '&# +! #,-.,-,/ "",/ 0 *3 1#,-.-,-.,. "".,..0 1#,.,..-, "",.0 1#,.,..,/ ""./,/ 0. *3 1#,-..,., ""./, 0,-., "" "".,.0. 1#,, /, ""., 4&#5,-.., "" "".., )1&363&#7,., "" "".,.0 1#,,/ -, "".,. 85,- ",-, "" -, "5 9 "5 4 " ". - 2

55 .!" #. % & ' ' (&# ) * '&# +.! #.,-.,2.-,/ "",/ 0 *3 1#,- /,., "".,.0 1#, 2,., "".-,.0 1#,, /, ""., 0. *3 1#,-,. -, "".,.0. 1#,,, "" 2,.0 1#,,,2 "",2 0,- -, "" "" -, 4&#5,- 2, "" "" 2, )1&363&#7, -,. "" "" -,.. 85,- "-,/ ", "",/ "5 9 "5 4 " ". - 2

56 .!" #. % & ' ' (&# ) * '&# +.! #.,-.,.2, "", 0 *3 1#,-..,/., ""./,.0 1#,.,.,/ "".,/.0 1#, /,.,2 "".-,2 0. *3 1#,-, 2,2 "".,2.0. 1#,,,2 "" /,2.0 1#,,/, "" 2, 0,- 2, "" "" 2, 4&#5,-,- "" "",- )1&363&#7, 2, "" "" 2,. 85,- ", ".,. "".,2 "5 9 "5 4 " ". - 2

57 ! " 5 % & ' ' (&# ) * '&# +! 5,-,, "" -,.0 1#,..,2., ""./, 0 *3 1#,-..,., ""./,.0 1#,.,2., "".2, 4&#5,-., "" ""., 0. *3 1#,-,- /,. "".,.. 85,-, 2,2 "".,2.0. 1#, -,, ""..,.0 1#,,, ""., 0,-, "" "", )1&363&#7,,2 "" "",2 "5 9 "5 4 " ". - 2

58 ! " 5 % & ' ' (&# ) * '&# +! 5,-,2., "", 0 *3 1#,-.,..,/ "".,/.0 1#,.,.-,2 "",2 4&#5,-, "" "",.0 1#,.,.,2 ""./,2 0. *3 1#,-.,/.., "".,. 85,- /,., "".,.0. 1#,, 2,. "".,..0 1#, -,, "".., 0,-.,2 "" "".,2 )1&363&#7,,- "" "",- "5 9 "5 4 " ". - 2

59 ! ":#5 % & ' ' (&# ) * '&# +! :#5,- /,-,. "" /,- 0,-, "" "", 4&#5,-, "" "",.0. 1#,.,/.-, "",.0 1#,..,/., ""./, 0. *3 1#,-..,2., ""./, )1&363&#7,./, "" ""./,. 85,-.,/.., ""., 0 *3 1#,- 2, /,/ "".,/.0 1#,,. 2, "".,.0 1#,,-, ""., "5 9 "5 4 " ". - 2

60 ! ":#5 % & ' ' (&# ) * '&# +! :#5,-,/, "",/ 0,- /, "" "" /, 4&#5,-, "" "", 0. *3 1#,-.,.2, "", )1&363&#7,., "" "".,.0. 1#,.-,.,2 "",2.0 1#,.,.-, "",. 85,-..,., ""./, 0 *3 1#,-..,., ""./,.0 1#,,. 2,/ "".,/.0 1#, -,2,- ""..,- "5 9 "5 4 " ". - 2

61 -!"; % & ' ' (&# ) * '&# + -! ;,- /,,- "" /, 0,-, "" "", )1&3 63&#7,,2 "" "",2 4&#5,-,/ "" "",/.0. 1#,.,.-,2 "",2 0. *3 1#,-..,/., ""./,.0 1#,..,.,2 "".2,2 0 *3 1#,-,/ 2, "".,.0 1#,,2 2, "".,.0 1#, -,-,. ""..,.. 85,-,, "" 2, "5 9 "5 4 " ". - 2

62 -!"; % & ' ' (&# ) * '&# + -! ;,-,.,/ "", 0,- 2,2 "" "" 2,2 0. *3 1#,-.,.2,2 "",2 4&#5,-, "" "", )1&363&#7,,- "" "",-.0. 1#,.-,..,/ "",/.0 1#,.,.-, "", 0 *3 1#,-.,..,. "".,..0 1#, 2,.., "".-,.0 1#,,- 2, "".,. 85,-,-, ""., "5 9 "5 4 " ". - 2

63 ! "; % & ' ' (&# ) * '&# +! ;,-,, "", 0,- 2, "" "" 2, 4&#5,-, "" "",.0. 1#,.-,.., ""., )1&363&#7,,/ "" "",/ 0. *3 1#,-.,.-, "",.0 1#,.,.., "".,.0 1#, 2,2., "".-, 0 *3 1#,-, 2, "".,.0 1#, -,, ""..,. 85,- -,,2 "".,2 "5 9 "5 4 " ". - 2

64 ! "; % & ' ' (&# ) * '&# +! ;,-.,, ""., 0,- /,- "" "" /,- 4&#5,- -, "" "" -, 0. *3 1#,-.,./,- "",- )1&363&#7,, "" "",.0. 1#,.,..,/ "".,/.0 1#,.,., "".2,.0 1#, /,/., ""., 0 *3 1#,- /,.,2 "".-,2. 85,-, /,- "".,-.0 1#,,- 2,. "".,. "5 9 "5 4 " ". - 2

65 ! "; % & ' ' (&# ) * '&# +! ;,- /,, "" /, 0,-, "" "", 4&#5,-.,/ "" "".,/.0. 1#,.,2., "", 0. *3 1#,-.,.-,- "",- )1&363&#7,, "" "",.0 1#,.,., "".2,.0 1#,, 2,/ "".,/. 85,-, 2,. "".,. 0 *3 1#,-, 2, "".,.0 1#, -,, "".., "5 9 "5 4 " ". - 2

66 ! "; % & ' ' (&# ) * '&# +! ;,-,-, "",- 0,- 2, "" "" 2, 4&#5,- -,. "" "" -,. 0. *3 1#,-.,./, "",.0. 1#,.,.,2 "".,2 )1&363&#7,., "" "".,.0 1#,.,., ""./, 0 *3 1#,-.,., "".,. 85,- 2,/., "".-,.0 1#, 2,.,. "".-,..0 1#,, 2,2 "".,2 "5 9 "5 4 " ". - 2

67 ! " #% & '!% () % *+( +,* * -- () % *+( * * -- (.) %. *+( *../*/ -- (.) %. *+( +*/.* -- () 0 *+( *( +.* -- () 0 *+( *. ++*( -- () 1%0 *+( /* +*+ -- () 1%0 *+( (* +,* -- (+) 2 ( *+( +* * -- (+) 2 ( *+( * +(*/ -- () 2 ( *+( *. +(*+ -- () 2 ( *+(,*. +*( -- () 2 ( *+( * +* -- () 2 ( *+(,*( ++* ( -(-.(+ ((++

68 ! " # % &'# ( ) %'#! # *+ +,* * "" -'#. *+ +,* "" "" / *+ 0* "" "" +/0 /1221 * 0*0 "" "" +/ /1221 * *, "" "" (2'131'#4 * 5*, "" "" 0 6. *+ * * "" 3#24 +,* 5* "" ". 7 ". - " "0 + +0

69 ! " # % &'# ( ) %'#! # *+ * * "" -'#. *+ * "" "" / *+ *0 "" "" +/0 /1221 * * "" "" +/ /1221 * +* "" "" (2'131'#4 * 0*, "" "" 0 6. *+ * * "" 3#24 * *+ "" ". 7 ". - " "0 + +0

70 0! " # 0 % &'# ( ) %'# 0! # 0 *+ *0 05*5 "" -'#. *+ *0 "" "" +/ /1221 * *, "" "" +/0 /1221 * +*5 "" "" / *+ * "" "" 0 6. *+ 05*5 05*5 "" (2'1 31'#4 * 0+* "" "" 3#24 ++* *, "" ". 7 ". - " "0 + +0

71 0! " # 0 % &'# ( ) %'# 0! # 0 *+ +*5 0* "" -'#. *+ +*5 "" "" +/ /1221 * * "" "" +/0 /1221 * 5* "" "" / *+ * "" "" 0 6. *+ 0* 0* "" (2'1 31'#4 * 0,* "" "" 3#24 +,* * "" ". 7 ". - " "0 + +0

72 ! ". % &'# ( ) %'#!. *+ * +0* "" -'#. *+ * "" "" +/ /1221 * +* "" "" 0 6. *+ +0* +0* "" +/0 /1221 * * "" "" / *+ * "" "" (2'1 31'#4 * 0*5 "" "" 3#24 0* +5* "" ". 7 ". - " "0 + +0

73 ! ". % &'# ( ) %'#!. *+ *0 ++* "" -'#. *+ *0 "" "" +/ /1221 * +,*, "" "" 0 6. *+ ++* ++* "" +/0 /1221 * + * "" "" / *+ * "" "" (2'1 31'#4 * 0* "" "" 3#24 *, +5* "" ". 7 ". - " "0 + +0

74 ! " 8#. % &'# ( ) %'#! 8#. *+ 5* +*+ "" -'#. *+ 5* "" "" +/ /1221 * * "" "" 0 6. *+ +*+ +*+ "" +/0 /1221 * +* "" "" / *+ ++* "" "" (2'1 31'#4 *,* "" "" 3#24 5* +*+ "" ". 7 ". - " "0 + +0

75 ! " 8#. % &'# ( ) %'#! 8#. *+ * +,* "" -'#. *+ * "" "" +/ /1221 * 0*+ "" "" +/0 /1221 * +5* "" "" 0 6. *+ +,* +,* "" / *+ +*, "" "" (2'1 31'#4 * +* "" "" 3#24 * +,* "" ". 7 ". - " "0 + +0

76 +! " 9 % &'# ( ) %'# +! 9 *+ +* * "" -'#. *+ +* "" "" +/0 /1221 * +* "" "" / *+ ++*5 "" "" (2'1 31'#4 * + * "" "" 0 6. *+ * * "" +/ /1221 * *, "" "" 3#24 +* * "" ". 7 ". - " "0 + +0

77 +! " 9 % &'# ( ) %'# +! 9 *+ * + *5 "" -'#. *+ * "" "" +/0 /1221 * +5* "" "" / *+ +* "" "" (2'1 31'#4 * +0* "" "" +/ /1221 * + *5 "" "" 0 6. *+ + *5 + *5 "" 3#24 * + *5 "" ". 7 ". - " "0 + +0

78 ! " 9 % &'# ( ) %'#! 9 *+ *0 + *+ "" -'#. *+ *0 "" "" +/0 /1221 * +,* "" "" / *+ +* "" "" +/ /1221 * +* "" "" (2'1 31'#4 * + *, "" "" 0 6. *+ + *+ + *+ "" 3#24 *0 + *+ "" ". 7 ". - " "0 + +0

79 ! " 9 % &'# ( ) %'#! 9 *+,*0 +* "" -'#. *+,*0 "" "" +/0 /1221 * * "" "" / *+ +,* "" "" +/ /1221 * +* "" "" 0 6. *+ +* +* "" (2'1 31'#4 * +0*+ "" "" 3#24,*0 +* "" ". 7 ". - " "0 + +0

80 ! " 9 % &'# ( ) %'#! 9 *+ * +* "" -'#. *+ * "" "" +/0 /1221 * +* "" "" +/ /1221 * +* "" "" / *+ ++* "" "" 0 6. *+ +* +* "" (2'1 31'#4 *,*, "" "" 3#24 * +* "" ". 7 ". - " "0 + +0

81 ! " 9 % &'# ( ) %'#! 9 *+,* ++*+ "" -'#. *+,* "" "" +/0 /1221 * *+ "" "" +/ /1221 * +5*0 "" "" / *+ +*+ "" "" 0 6. *+ ++*+ ++*+ "" (2'1 31'#4 * +*+ "" "" 3#24,* ++*+ "" ". 7 ". - " "0 + +0

82 %!"# & & ' (%) # " &%) * +, ) -.+ // //- +, ) -.+ /-1-00 /-1 +/, ) / -.+ / /-+ +/, ) / -.+ / /.- +, / , /2-/ , 3) -.+ /- / /- +, 3) // , / /-+ +., /- /- 00 /- +, /- -/ 00 /- +, / /- +, / /1-. +, /+. ++.

83

84 !" #! "% & & ' ( "& & " '! "

85 & " & ") " *& & " &+ &"& " & &",&! & " "-. "&& ", " ", " / &" & " /" 012 "-& "

86 &" "& && &"& *(3!!!4!5 &!6!" " 7 &! "&&" 8& " *.5051&,!.9( 0:%1!" &" &!& & "-&; " &9 %!& " (3!"-& & 01"

87

88

Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Kokmeeuwenweg 22

Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Kokmeeuwenweg 22 Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Kokmeeuwenweg 22 burgemeester en wethouders van A s t e n; gezien het verzoek om medewerking van A.J.M. van Hoof, Kokmeeuwenweg

Nadere informatie

Vaststellen bestemmingsplan Elshout herziening Kapelstraat 14

Vaststellen bestemmingsplan Elshout herziening Kapelstraat 14 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMB02 Vaststellen bestemmingsplan Elshout herziening Kapelstraat 14 Inleiding De heer Douma uit Drunen heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend om zijn woning aan de

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Toelichting behorende bij de binnenplanse wijziging van het. bestemmingsplan ex. Artikel 3.6 Wro. Achterkade 4 en 4a te Meerkerk

Toelichting behorende bij de binnenplanse wijziging van het. bestemmingsplan ex. Artikel 3.6 Wro. Achterkade 4 en 4a te Meerkerk Toelichting behorende bij de binnenplanse wijziging van het bestemmingsplan ex. Artikel 3.6 Wro Achterkade 4 en 4a te Meerkerk Planstatus: Identificatienr: Ontwerp NL.IMRO.0707.WPMKKAchterkade4.ON01 Datum:

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G GEMEENTE BARNEVELD O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Dossiernummer: 2014W1431 Omgevingsloketnummer: 1413923 Op 8 augustus 2014 hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen van Van Westreenen

Nadere informatie

GEMEENTE BARNEVELD. Dossiernummer: 8798 Omgevingsloketnummer: Kenmerk: - O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

GEMEENTE BARNEVELD. Dossiernummer: 8798 Omgevingsloketnummer: Kenmerk: - O M G E V I N G S V E R G U N N I N G GEMEENTE BARNEVELD Dossiernummer: 8798 Omgevingsloketnummer: 928913 Kenmerk: - O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Op 17 juli 2013 hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen van mevrouw

Nadere informatie

Toelichting wijzigingsplan Stalling De Schans. Datum: 20-03-2012 Plan identificatie: NL.IMRO.1655.BPW6001-B001

Toelichting wijzigingsplan Stalling De Schans. Datum: 20-03-2012 Plan identificatie: NL.IMRO.1655.BPW6001-B001 Toelichting wijzigingsplan Stalling De Schans Planstatus: ontwerp Datum: 20-03-2012 Plan identificatie: NL.IMRO.1655.BPW6001-B001 Schoenmakers Advies Achtmaal BV Colofon Titel: Opdrachtgever: Wijzigingsplan

Nadere informatie

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1 INLEIDING De gemeente Drimmelen heeft van de heer Rasenberg het verzoek ontvangen om het rundveehouderijbedrijf aan de Zandstraat 5 te Hooge Zwaluwe te mogen verplaatsen naar een perceel aan de Zonzeelseweg

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

gemeente eijsdervmargraten

gemeente eijsdervmargraten gemeente eijsdervmargraten Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer: 11IN002555 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Voorstel tot vaststelling 'Partiële herziening bestemmingsplan Kern Cadier en Keer

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Agendapunt 07-03 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, de Soppeweg 3 en 3A. Portefeuillehouder:

Nadere informatie

TOELICHTING. Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802

TOELICHTING. Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 TOELICHTING Project : Bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Besluit vaststellen wijzigingsplan ex artikel 3.6, lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening

Besluit vaststellen wijzigingsplan ex artikel 3.6, lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening Besluit vaststellen wijzigingsplan ex artikel 3.6, lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening Kenmerk : Z-HZ_BP-2015-000822 Aanvrager : Soundwave Audio & Light Onderwerp : het wijzigen van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

(ontwerp) Projectbesluit Hogeweg 30 Zuidlaren

(ontwerp) Projectbesluit Hogeweg 30 Zuidlaren (ontwerp) Projectbesluit Hogeweg 30 Zuidlaren Gemeente Tynaarlo december 2011 NL.IMRO.1730.PBHoge30ZLR-0301 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing van Agrarisch naar Wonen Turfstraat 7 in Sprundel

Ruimtelijke onderbouwing van Agrarisch naar Wonen Turfstraat 7 in Sprundel Bijlage 1 Ruimtelijke onderbouwing van Agrarisch naar Wonen Turfstraat 7 in Sprundel Inleiding Na beëindiging van de Agrarische onderneming in 1995 aan de turfstraat 7 te Sprundel is de huidige bestemming,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 9

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 9 Raadsvoorstel Agenda nr. 9 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Ruiter 10 Someren Soort: Kaderstellend en besluitvormend Opsteller: M. ter Avest Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/019808

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, integrale herziening, wijziging (Kulsdom 3 Geesteren)

Bestemmingsplan Buitengebied, integrale herziening, wijziging (Kulsdom 3 Geesteren) Bestemmingsplan Buitengebied integrale herziening, wijziging 2017-4 (Kulsdom 3 Geesteren) www.ruimtelijkeplannen.nl Identificatienummer: NL.IMRO.18590000WPBGB20170014 Bestemmingsplan Buitengebied, integrale

Nadere informatie

"OPSLAG VAN MEST EN VEEVOER BUITEN AGRARISCHE BOUWPERCELEN

OPSLAG VAN MEST EN VEEVOER BUITEN AGRARISCHE BOUWPERCELEN Bijlage 2 BESTUURSOVEREENKOMST "OPSLAG VAN MEST EN VEEVOER BUITEN AGRARISCHE BOUWPERCELEN PARTIJEN 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.. (hierna te noemen: het gemeentebestuur)

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

TOELICHTING. Boerderijsplitsing aan de Eerselseweg 41 te Knegsel. G.C.M. van de Ven Eerselseweg KL Knegsel. project.

TOELICHTING. Boerderijsplitsing aan de Eerselseweg 41 te Knegsel. G.C.M. van de Ven Eerselseweg KL Knegsel. project. TOELICHTING project opdrachtgever Boerderijsplitsing aan de Eerselseweg 41 te Knegsel G.C.M. van de Ven Eerselseweg 41 5511 KL Knegsel werknummer datum 05409 19 juli 2010 INHOUD 1. INLEIDING pag. 2 1.1.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan Mgr. van de

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening bestemmingsplan Buitengebied Someren 5 Artikel 4 Herziening

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G GEMEENTE BARNEVELD Dossiernummer: 7400 Omgevingsloketnummer: 761689 Kenmerk: 1198154 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Op 8 maart 2013 hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen van de

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen.

Feitelijke informatie De Afdeling bestuursrechtspraak heeft samengevat - het beroep gegrond verklaard op de volgende overwegingen. Onderwerp Uitspraak RvS inzake wijzigingsbesluit Duinweg 56 Collegevoorstel Zaaknummer: OLOGMM27 Inleiding Op 30 november 2010 heeft uw college besloten het wijzigingsbesluit Duinweg 56, Drunen vast te

Nadere informatie

Voor het verlenen van medewerking is een vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO vereist (ZPP).

Voor het verlenen van medewerking is een vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO vereist (ZPP). RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO voor de bouw van een dienstwoning aan de Venbroekstraat te Nieuwkuijk door Van der Heijden Vastgoed B.V., Venbroekstraat 3 Nieuwkuijk.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/57677 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning Wijkerbaan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien de aanvraag

Nadere informatie

Wijzigingsplan Pypkewei 1, 3 en 5 te Augustinusga (vml. Pypketsjerke)

Wijzigingsplan Pypkewei 1, 3 en 5 te Augustinusga (vml. Pypketsjerke) Wijzigingsplan Pypkewei 1, 3 en 5 te Augustinusga (vml. Pypketsjerke) ONTWERP 1 TOELICHTING Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan / moederplan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing verzoek tot bouwen loods Rijksstraatweg 3 te Bruinisse

Ruimtelijke onderbouwing verzoek tot bouwen loods Rijksstraatweg 3 te Bruinisse Bijlage 2: Ruimtelijke onderbouwing Rijksstraatweg 3 Ruimtelijke onderbouwing verzoek tot bouwen loods Rijksstraatweg 3 te Bruinisse Verzoek tot herziening van het bestemmingsplan Eigenaar van het perceel

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

Onderwerp: Bestemmingsplan "Buitengebied Montferland"; heroverweging Dijksestraat 53a Didam

Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Montferland; heroverweging Dijksestraat 53a Didam Raadsvoorstel Registratienr: 13int01213 Agendapunt: Onderwerp: Bestemmingsplan "Buitengebied Montferland"; heroverweging Dijksestraat 53a Didam Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting:

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017 Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017 Artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 Wabo Beleidsregels toepassing artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 Wabo, gemeente Cranendonck 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beleidsnotitie nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing (VAB) in het buitengebied

Beleidsnotitie nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing (VAB) in het buitengebied Beleidsnotitie nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing (VAB) in het buitengebied 1. Inleiding In het buitengebied is een groot aantal voormalige agrarische locaties en woningen waar veel

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied.

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied. Aan de Raad Made, 29 mei 2007 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 28 augustus 2007 Agendapunt : 13 Raadsvergadering: 20 september 2007 Onderwerp: Nummer raadsnota: Vrijstellingsverzoek

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling "Partiële

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: De heer E.F. Schneider

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 27 december 2016 Nr. Z-HZ_WABO-2016-0976 Mij bekend, De Secretaris Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase

Nadere informatie

Samenvatting: Bouwinitiatieven Drunen Noord

Samenvatting: Bouwinitiatieven Drunen Noord College Onderwerp: Bouwinitiatieven Drunen Noord V200900442 Samenvatting: Inleiding: Tegelijkertijd met de actualisatie van bestemmingsplan Drunen Noord lopen er enkele bouwinitiatieven die vallen in het

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening. Teckop 11 in Kamerik

Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening. Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden 12i.04584 Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening Teckop 11 in Kamerik bestemmingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld' Op 29 maart 2012

Nadere informatie

regeling ontheffing wijziging gebruik lid 15.1 1 lid 15.5 lid 15.6

regeling ontheffing wijziging gebruik lid 15.1 1 lid 15.5 lid 15.6 Bestemmingsplan kaart Artikel 15 Wonen Ter plaatse van de bestemming Wonen gelden voor het gebruik, ontheffingen van het gebruik, het bouwen, ontheffingen voor het bouwen, aanlegvergunning en wijzigingsregels,

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit d.d. 27 januari 2016 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het gebruiken van een deel van het pand als bedrijfswoning.

Omgevingsvergunning. Besluit d.d. 27 januari 2016 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het gebruiken van een deel van het pand als bedrijfswoning. gemeente Bronckhorst Omgevingsvergunning Besluit d.d. 27 januari 2016 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het gebruiken van een deel van het pand als bedrijfswoning. Activiteit Projectadres Kadastraal

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Het ontwerpbestemmingsplan Zegheweg heeft gedurende zes weken voor een ieder ter visie gelegen, van 19 december 2012 tot en

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het bouwen van 12 woningen het afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 12 woningen Beschikking 282257 *17.093660*

Nadere informatie

Bijlage 2. Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing

Bijlage 2. Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing Bijlage 2 Regels bestemming Gemengd Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing Artikel X Gemengd - Voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing X.1 Bestemmingsomschrijving X.1.1 Toegestane gebruiksvormen

Nadere informatie

In reactie op uw verzoek van 10 november 2011 namens uw cliënt de heer De Beer, waarin u

In reactie op uw verzoek van 10 november 2011 namens uw cliënt de heer De Beer, waarin u BIJLAGE 2 ABAB Vastgoedadvies B.V. Onze referentie: AZ09/000481-UA12/09987 T.a.v, De lieer 3. Lauwerijssen Postbus 10085 uw referentie: 5000 JB TILBURG Behandelaar: S.W. Vergeer-de Smit Telefoonnummer:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen College Onderwerp: V200700988 aanvraag van verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten met betrekking tot de vrijstellingsprocedure ten behoeve van de uitbreiding van de woning aan de Inlaagdijk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

Toelichting behorende bij de binnenplanse wijziging van het. bestemmingsplan ex. Artikel 3.6 Wro. Middelkoop 96 in Leerbroek

Toelichting behorende bij de binnenplanse wijziging van het. bestemmingsplan ex. Artikel 3.6 Wro. Middelkoop 96 in Leerbroek Toelichting behorende bij de binnenplanse wijziging van het bestemmingsplan ex. Artikel 3.6 Wro Middelkoop 96 in Leerbroek Planstatus: Identificatienr: ontwerp NL.IMRO.0707.WPLRBMiddelkoop96.ONT1 Datum:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voor raadsvergadering d.d.: 22-01-2008 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G GEMEENTE BARNEVELD Dossiernummer: 6225 Omgevingsloketnummer: 569467 Kenmerk: 1190867 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Op 25 september 2012 hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; PROJECTBESLUIT GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk GO/ 20081333 behandeld door mevrouw J. Koppers-Kusters doorkiesnummer 077-3596494 emailadres j.kusters@venlo.nl besluit d.d. 20 december 2010 verzonden d.d.

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

: wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis

: wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Onderwerp : herziening van het bestemmingsplan voor het perceel Hoogeindseweg 2b te Leende Voorstelnummer

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 01-10-2013 Openbaar Onderwerp : Vaststelling wijzigingsplan tweede dienstwoning Kanaaldijk 24 in Spijkerboor Portefeuillehouder(s) : R.P. Hendriks

Nadere informatie

Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw.

Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw. BEGRIPSBEPALINGEN Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw. Aansluitend terrein / erf Al dan niet bebouwd perceel, of een

Nadere informatie

Verklaring. In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning

Verklaring. In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning Verklaring In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning De ondergetekende: De heer P.J.M. Kuenen, wonende Houbenweg 15 te 5814 AR Veulen ( Venray), hierna te noemen:

Nadere informatie

Raad van State Postbus EA DEN HAAG

Raad van State Postbus EA DEN HAAG Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG Contactpersoon: dhr. A. Kögeler Ons kenmerk: E201509601 Telefoon: 14 072 Relatiekenmerk: E-mail: post@heerhugowaard.nl Onderwerp: Beroep tegen de reactieve

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA A 4 15/434. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA A 4 15/434. Raad svoorstel Onderwerp: Bestemmingsplan "Nieuw-Schoonebeek, Europaweg 17a (Loonbedrijf Wolken)" Portefeuillehouder: R. v.d. Weide Afdeling : Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur Team : Ontwikkeling

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Agendapunt 10-03 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Vierhuizenweg 5.

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

Bouwen en wonen in het buitengebied

Bouwen en wonen in het buitengebied Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bouwen en wonen in het buitengebied Inleiding Op 9 januari

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Raad Onderwerp: V20100394 Het uitbreiden van de camping op het perceel Provincialeweg 6 in Doeveren Samenvatting: Inleiding: Op 26 juni 2008 is een verzoek ingediend door de familie Boll uit Doeveren om

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV 25091

Omgevingsvergunning UV 25091 Omgevingsvergunning UV 25091 Burgemeester en Wethouders hebben op 1 juli 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van een veldschuur als. De aanvraag gaat over Belversestraat

Nadere informatie

ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING. Schaarbeekhof 1 en 2 Zaaknummer 10/3731 Besluitnr 1065708

ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING. Schaarbeekhof 1 en 2 Zaaknummer 10/3731 Besluitnr 1065708 ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING Schaarbeekhof 1 en 2 Zaaknummer 10/3731 Besluitnr 1065708 1 2 3 ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING Wij, burgemeester en wethouders, hebben op 8 november 2010 een aanvraag voor

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 2 maart 2012 van J.H.J.M. van Duijnhoven, Hoenderstraat

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9

GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9 GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Planologische regeling 2 1.3 Leeswijzer 3 HOOFDSTUK 2 HUIDIGE

Nadere informatie

Wijzigingsplan Erfstraat, vestiging Van den Bosch Tuin & Terras

Wijzigingsplan Erfstraat, vestiging Van den Bosch Tuin & Terras Gemeente Uden Wijzigingsplan Erfstraat, vestiging Van den Bosch Tuin & Terras Toelichting, regels en analoge verbeelding 29 april 2014 Kenmerk 0856-17-T01 Projectnummer 0856-17 Toelichting Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorbereidingsbesluit Lochemseweg 3 in Borculo. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Voorbereidingsbesluit Lochemseweg 3 in Borculo. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Voorbereidingsbesluit Lochemseweg 3 in Borculo. Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg PB Heijenrath. diversen. Geachte heer Loo,

De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg PB Heijenrath. diversen. Geachte heer Loo, De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg 2 6276 PB Heijenrath Datum: 20 mei 2015 Behandeld door: de heer M. v.d. Venne Uw brief van: Onderwerp: verleende omgevingsvergunning Uw kenmerk: Dossiernummer: 20150011

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie

Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39. Gemeente Sint Anthonis

Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39. Gemeente Sint Anthonis Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39 Gemeente Sint Anthonis Gegevens over het plan: Plannaam: Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39 Identificatienummer: NL.IMRO.1702.8BPWhank39-VA01 Status:

Nadere informatie

BESLUIT HOGERE WAARDEN WIJZIGINGSPLAN DIENSTWONING BABBERSMOLEN

BESLUIT HOGERE WAARDEN WIJZIGINGSPLAN DIENSTWONING BABBERSMOLEN Gemeente Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl BESLUIT HOGERE WAARDEN WIJZIGINGSPLAN DIENSTWONING BABBERSMOLEN Hogere waarden Wet geluidhinder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 10

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 10 Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Someren, 2e partiële herziening, bedrijfswoningen Vlasakkers Soort: Besluitvormend Opsteller: W.J.H.M. van Soerland Portefeuillehouder:

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 25 september 2008 Nr. 16 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het weigeren vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de Wet

Nadere informatie

Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan

Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan Zaaknummer: BECDGB008 Onderwerp Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan Collegevoorstel Inleiding Sinds 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet van kracht, die deel

Nadere informatie

gemeente VERZONDEN 17 MEI 2017

gemeente VERZONDEN 17 MEI 2017 V gemeente VERZONDEN 17 MEI 2017 VALKE N SWAARD BESLUIT Omgevingsvergunning OV 2017.0092 Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

De verbeelding en de planregels worden als volgt aangepast en gewijzigd:

De verbeelding en de planregels worden als volgt aangepast en gewijzigd: *13.22537* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: W. van der Harst Afdeling/cluster: afdeling Grondgebiedszaken/cluster OW Telefoonnr.: 0591-535220 Portefeuillehouder: J.J. Bruintjes Onderwerp:

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Noord Beveland Landgoed De Groote Duynen. 1 e wijziging bestemmingsplan

Noord Beveland Landgoed De Groote Duynen. 1 e wijziging bestemmingsplan Noord Beveland Landgoed De Groote Duynen 1 e wijziging bestemmingsplan 1e Wijziging bestemmingsplan 'Landgoed De Groote Duynen' Noord Beveland wijzigingsplan identificatie planstatus identificatiecode:

Nadere informatie

R e g e l s rgl

R e g e l s rgl R e g e l s 277.00.01.13.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o f d s t u k 1 I n l e i d e n d e r e g e l s Artikel 1 Begrippen 7 H o o f d s t u k 2 B e s t e m m i n g s r e g e l s Artikel 2 Herziening

Nadere informatie