Woordpuzzels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woordpuzzels www.puzzelland.com"

Transcriptie

1 eschikbaar voor/vailable for: l meer dan vijfentwintig jaar produceert JF alle mogelijke kruiswoordraadsels en kruiswoordraadsel-achtigen. aarbij hebben we steeds het uitgangspunt gehanteerd dat een puzzel moet passen bij een blad. et zoals een redactioneel artikel moet een puzzel een gevoel oproepen dat hoort bij het blad of de krant waarin hij wordt gepubliceerd. n onze filosofie zal een puzzel in een vaktijdschrift er daarom anders moeten uitzien dan een puzzel in een modeblad en hoort in een sportblad een andere puzzel dan in een blad voor jonge moeders. iet alleen wat betreft de vorm, maar ook inhoudelijk. nze organisatie is ervoor toegerust om voor elk blad een puzzel op maat te maken. n daarmee bedoelen we niet alleen het formaat, maar denken we ook aan verschillende puzzeltypes, in verschillende moeilijkheidsgradaties, in alle mogelijke vormen, en rekening houdend met thema's die in het blad aan de orde komen. e hier gepresenteerde puzzeltypes vormen slechts een greep uit de mogelijkheden. ijna alle getoonde puzzeltypes zijn ook beschikbaar als interactieve webpuzzel. Welke puzzeltypes dat zijn, is aangegeven per puzzel. ezoek om onze interactieve puzzels te zien. iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

2 eschikbaar voor/vailable for: Kruiswoordraadsel Kant en klaar beschikbaar in diverse formaten. it puzzeltype is uitermate geschikt om in een vorm of thema op te maken. eeft u een bepaald thema of idee in gedachten? Vraag ons naar de mogelijkheden. K VKJ F Z: 1. rukte; 5. mannelijk (afk.); 8. melkproduct; 12. papegaai; 13. imitatiepil; 16. strafwerktuig; 17. eger des eils (ng. afk.); 18. gedroogd gras; 19. fijngemalen graan; 21. buisverlichting; 22. luchtband; 24. vrouw die juist getrouwd is; 26. ermaanse godheid; 28. in prima conditie; 30. griezelig; 31. deel van ndia; 32. op krediet kopen; 35. deskundige; 37. errore excepto; 38. boterton; 39. de oudere; 40. schuif in een sluisdeur; 42. omwisselen; 45. cijfer; 46. door; 48. oorse godheid; 49. immoreel; 51. dun plaatje van een stof; 53. nternationaal standaard boeknummer (afk.); 55. aangehaald werk (afk); 56. grappenmaker; 58. koeienmaag; 60. vogelproduct; 61. scheepstouw; 63. vaandel; 65. mannelijk dier; 66. muze van het minnedicht; 67. uropese rivier; 68. rijtuig. V: 1. annequin; 2. plaats in lgerije; 3. edelachtbare; 4. berg op indanao; 5. burgemeester (Fr.); 6. nostro conto; 7. leem bevattend; 8. herkauwer; 9. soort slee; 10. gebraad; 11. ober; 14. boogbal; 15. slaapgelegenheid; 18. kap; 20. beloning; 23. glad maken; 25. eensgezind; 27. les in het dansen; 29. sein; 31. plaats in talië; 33. uitroep van schrik; 34. vochtig; 35. mosselnet; 36. roem; 40. puinhoop; 41. draagbalk; 43. gyptische godin; 44. hulpschaalverdeling; 46. markt (nd.); 47. hoepelen; 50. van ; 51. withandgibbon; 52. bijb. figuur; 54. hap; 57. kunsttaal; 59. gril; 62. dierengeluid; 64. monnikskleed; 65. muzieknoot uzzellan d orizontaal: V ertic a a l: 1. hris telijk feest; 8. goudmakreel; 1 0. cycloop; 1 2. bewijs stuk; 1 4. glim mer; 1 6. en; oile tartikel; 2. azijn ; 3. vakantie; 4. voorzetsel; 5. vlie genklap; 6. pot; 7. muzieksoort; 8. familie lid ; 2 0. snelle aanval (m et v lie gtuigen); 22. kerkdorp; 2 4. kerstverlic hting; 2 7. handvat; in drugs handelen; 9. gebak; 1 1. gesneden s tier; 1 3. bijw oord; 1 5. geneeskundige; 1 7. zoogdier; 1 8. voorzetsel; 1 9. door r ook bru in geworden; 2 1. beest; 2 3. teken; 2 4. vogel; 2 5. ster koppelriem ; 3 0. nauwe stra at; 3 1. keukenkachel; 3 3. deel v.e. fu ik; 3 4. opstandig; 3 6. vreemde tite l; 3 7. kers tboomversierin g; 3 8. loofboom ; 4 0. hemelgeest; 4 2. actief k oolpoeder; 4 4. eiergerecht; 4 5. maaltand; 4 7. drasland; 4 9. muziekteken; 5 0. slijp en; 5 1. koorts - in F rankrijk ; 3 3. dochter v an admus; 3 5. hoofdstad v an Zuid-K orea; 3 7. kaliu mcarbonaat; werend m iddel; 5 3. lid woord; 5 4. zeebocht; 5 6. insecteneter; 5 8. gekookte rijs t; 5 9. beter; 3 9. jaargetijde; 4 0. rustend predikant; 4 1. dun metalen plaatje; 4 3. kinders peelgoed; 4 4. kipke drank; 2 6. muzieknoot; 2 7. dierlijk vet; 2 9. kerstversiering; 3 1. vervoermiddel; 3 2. rivier 6 0. vogel; 6 2. kwaadsprekerij; 6 4. klein v ertrek; 6 6. tuin; 6 8. zwaardwalvis ; 7 0. enig; 7 2. penloop; 4 5. nakomelin g; 4 6. erwtensoep; 48. plaaggeest; 5 1. kers tboomversiering; 5 2. zwak; 7 3. zuurdeeg; 7 5. rijg lijf; 76. onkruid; 7 7. onderbed; 7 8. getal; 7 9. committent; 8 1. voetgewricht; 5 3. dondergod; 5 5. besef; 5 6. para dijs ; 5 7. cowboyfilm ; 5 9. trektuig; 6 0. stuf; graveren; 8 3. haarkrul; 8 6. gesneden hengst; 8 7. tweegevecht; 8 9. rechtspartij; 9 0. lekkernij; 9 2. persoonlijk v nw.; 9 3. plus; 95. snijw ond; 9 7. reuzenroofm eeuw; bespottelijk ; overa l; 7 1. specerij; 7 3. etmaal; 7 4. groeis tof; 7 5. sierplant die o mstreeks Kerstmis bloeit; tussenzetsel; 103. iv oor; mannelijk dier; afgevaardigde; ieder; achterdeel v.d. h als; 7 8. hof; 8 0. boerderijd ieren; 82. schutsluis ; 8 4. soort bro od; sierheester; 6 3. gedeeltelijk ; 6 4. verlaagde to on; 6 5. talrijk ; 6 7. uitro ep v an pijn ; 6 9. deel v.e. boom ; guitig; zekerin g; deel v.e. o or; beterschap; gekeperde w olle n s tof; nieuwsorgaan; sleepnet; stekelhuidig dier; schenking; de kerststal; 98. op Kerstmis betrekking h ebbend lie d; 9 9. bewijs stuk; haarversteviger; luxe kerstbrood m et spijs; 8 8. kerstversierin g; 91. afgescheurde la p; 9 4. volk; 9 6. fig uur in woonschip; 132. koffiedik; uitstel; takje; doktersbezoek; zeedienst; uniformstof; bouwland; zoogdier; seintaal; bijw oord ; drank; insect; vordering; spinnenweefsel; zwak; uitdru kking; 150. groot vroeger; wortels pruit; jongen; smaakorgaan; ooit; bundel; stuk h out; riv ier in ta lië ; schuifbak; buffel in oord-merik a; kostbare eenheid; mannelijk dier; bedje van J ezus; kwant; eettafel; stof; levenslucht; schuine strook; perfect; ronduit; duiv el; winters v oertuig; knabbelaar; bestrooien; adoreren; oorlogsgod; delfstof; op de ju is te o verw egingen beru stend; tuchtro ede; idool; onderwijzen; zangstuk; voorw erp v an spot; klef; eetvoorschrift ; heftig; vader van J ezus; moeder van J ezus; rond Kerstmis geboren kind; lic htzure treurdicht; kleur; geluk hebben; 145. wees gegroet; opinieonderzoek; drie hoekig s talen s laginstru ment; naar pers oon; staat bij m enigeen o p h et appel; ro nd e n dik; mager; 159. slechte reuk; druk; helle veeg; van kers tmenu; voedsel; J avaanse dolk; tafelfle s; kolenemmer; hoefijzers v oorzien; maker v an boter; oorhanger; rie kse godin; luizenei; harde tra p; persoonlijk v nw.; staat v.d. ; omeinse g odin; 179. beschim pen; verzoeken; vragenwedstrijd als h ersengymnastiek; zeurderig; ovenschop; 202. plat stuk chocolade; vaartuig; ontvangkamer; voorzetsel; vergoeding v oor a rbeid; aanwijzing; mond; elle nde; wen- v.e. e ffect; vis gerei; zoen; zeilvaartuig o p de iddella ndse Z ee; mikpunt; hemelw ater; drietal; opening; zeekoe; gereed; deel telen; dichter; slotwoord ; spra akorgaan; dun; 223. weerw oord; scheepstrap; verkenning; zuiv elproduct; deel v.e. v oet; familielid ; jeugdpuis tjes; keurmerk; op w elke manier; 229. urin aamse pad; deel v.e. hard lo pen; staat v.d. ; edelsteen; 212. niv eau; voorzetsel; ik oog; carbolin eren; dienblad; bestuur; met g roen o pgemaakt bloem- ( atijn ); specerij; verbouw; kerkgebruik; 224. zangvogeltje ; 226. hevig; stukje. kostuum ; kinbaardje; gro ndtoon; 236. dis kjockey. plossing in azet v an ntwerpen v an 31 december plossing: poeha-mnl-kwark ara-placebo-roe sa-hooi-meel-tl pneu-bruid-odin o-fit-eng-goa-e poffen-a-kenner -ee-karnton-srrinket-i-ruilen a-een-per-ase-o vuns-lamel-isbn aw-pias-pens-ei gei-drapeau-reu erato-rÿn-koets iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

3 eschikbaar voor/vailable for: nagram p elke verticale regel dient een woord van vier een van vijf en een van zes letters te worden ingevuld. et woord van vijf letters bestaat uit de letters van het voorgaande woord plus 1, het woord van zes letters bestaat uit de vijf letters van het voorgaande woord plus 1. ls de hele puzzel juist is ingevuld, vormen de letters op de vet omlijnde regel een woord. 1. ekening - palmriet - tegen; 2. ongeschonden - adellijke titel - versierde haak; 3. toespraak - scheepsexploitant - verlosser; 4. geestdrift - slingerplant - walvisbaard; 5. venster - geur - schouderjicht; 6. ongaarne - positieve elektrode - vogel; 7. wandpilaster - verlangen - operatiemesje; 8. drietal - toegangsweg - invoer; 9. verfstof - duivel - medemens; 10. lattenkist - zeeschildpad - vaartuig. plossing: nota-rotan-ontra gaaf-graaf-grafe rede-reder-edder elan-liane-alein raam-aroma-magra node-anode-andoe ante-talen-ancet trio-oprit-mport taan-satan-aaste krat-karet-anker evraagd woord: Kruiswoord min een iet het gevraagde woord invullen, maar een woord dat bestaat uit de letters van het gevraagde woord in dezelfde volgorde min 1 letter. (.v. mschrijving dierenverblijf. ntwoord zou zijn stal, maar ingevuld moet worden sta of tal. Welke van die twee het moet worden, moet blijken uit de kruisende woorden.) orizontaal: 1. choorsteenzwart; 5. teer; 7. onderrichtend; 8. ongebleekt; 9. venster; 11. overhalen om lid te worden v.e. partij; 14. waterplant; 16. energie; 17. groeistof; 18. vrouwelijk zoogdier; 19. deel v.e. etmaal; 20. dun stuk hout; 22. sterkedrank; 25. grap; 26. beetwortel; 29. wenselijk voorkomen; 30. Javaanse dolk; 31. groot persoon. Verticaal: 2. andbouwer; 3. roofdier; 4. deel v.e. klok; 5. vogel; 6. schaapkameel; 8. soort revolver; 10. makker; 12. schelpdier; 13. mondeling mededelen; 15. nauwe opening; 16. smerig; 19. gril; 21. stop; 22. muziekgenre; 23. sporenplant; 24. feestmaaltijd; 26. woestijn in zië; 28. schaamte. plossing: roe-ÿ-wak -eerzaamcru-e-aam o-weren-a li-s-g-ut -est-geiur-e-e-la u-brand-l rol-r-iet -belevenris-n-reu iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

4 eschikbaar voor/vailable for: ombipuzzel Voor de vele puzzelaars die wel graag met cryptische zinnen stoeien, maar nog niet toe zijn aan het echte cryptogrammenwerk is er de combipuzzel. egin met de vetgedrukte cryptische zinnen en gebruik de gewone kruiswoordomschrijvingen om de rest van de puzzel op te lossen. Kant en klaar beschikbaar in diverse formaten eze puzzel is een combinatie van kruiswoordraadsel en cryptogram. e cryptische omschrijvingen zijn vet gedrukt. Z: 1. telsel; 6. blaas op een geverfd oppervlak; 12. bewijsstuk; 14. slee; 15. zeer oud; 17. goudgewicht; 19. religieuze groepering; 21. schijf; 22. langlauftraject; 24. is een kruisend dier niet gezellig; 25. keukengerei; 26. uropeaan; 27. enzovoort; 29. in uitsland zingt ze op leeftijd; 30. bezwaren; 32. roem; 33. girafachtig dier; 35. appelsoort; 37. dagtekening; 40. omslagdoek; 43. beurskrach; 47. werkelijk; 49. edelgrootachtbaar; 50. schitterende uitse vogel; 52. op de manier van; 53. rekenkundig vraagstuk; 55. schaakterm; 57. zeehond; 58. bedrukt katoen; 60. ingedikt sap; 62. proefopname; 63. tamelijk; 65. ontkenning; 66. rechtspartij; 67. halfwarm; 69. piepklein; 70. zijn stem uitbrengen; 71. plectrum. V: 1. oiletartikel; 2. gemotoriseerde tweewieler; 3. aangeschoten; 4. gelofte; 5. oude lengtemaat; 7. Frans lidwoord; 8. kunst (at.); 9. modder; 10. pseudoniem; 11. verroest; 13. taliaanse omroep; 16. beloning; 17. Franse schilder; 18. drug; 20. bloem; 22. hinese afstandsmaat; 23. voegwoord; 26. bewonderaar van frisse lucht; 28. dwaas; 31. klein rek; 34. door oefening ter wereld gekomen; 36. bijbels figuur; 38. arrondissement; 39. wijsgeer; 40. merikaanse stad; 41. indien; 42. van leem gemaakt; 43. reliëfsteen; 44. droogoven; 45. dwaalleer; 46. karakter; 48. bijb. naam; 51. hoofdstad in uropa; 54. onroerend goed; 56. tandeloos zoogdier; 59. oude naam voor hailand; 61. koeienmaag; 62. voorwerp; 64. vlakgom; 66. uits lidwoord; 68. persoonlijk vnw.; 69. familielid. plossing: systeem-bladder h-ceel-r-arre-o aloud-mas-sekte moot-loipe-knus pot-fin-enz-alt onera-ere-okapi o-renet-datum-g ---k-v---r-n--- e-sjaal-crash-i reeel-ega-stern ala-som-mat-rob sits-gelei-demo matig-nee-eiser u-lauw-b-mini-s stemmen-tangent iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

5 eschikbaar voor/vailable for: oorloper K VKJ F orizontaal: 1. Wildebeest, onderwerp; 2. slot, koraaleiland; 3. soort raskonijn, deel van een kachel; 4. voedsel, ooit; 5. oculeren, lust; 6. onafgewerkt geheel, uitroep van vreugde; 7. balletje papier, éénjarig dier; 8. elk, schaamte; 9. erwtensoep, flink; 10. plakband, graansoort; 11. schande, urinaamse pad; 12. streek, te kennen geven; 13. nalatig, verbouw. Verticaal: 1. Vuurwapen, vuurwapen; 2. lot zonder prijs, soort schaatsen, dwergbuffel; 3. slordig, tijdelijk gebruik, tuinvak; 4. lusthof, moesplant, al; 5. carbolineren, herkauwer, gebroken boekweit; 6. hoofdbedekking, platvis, hoofddeksel; 7. graveur, tafelgast, kerkgebruik; 8. lage veterschoen, postludium; 9. staat van de, overblijfsel. Kant en klaar beschikbaar in diverse formaten. plossing: gnoethema eindeatol wenerasla etenereis ententrek romphoera propenter iedergene snertkras tapegerst oneerpipa oorduiten laksteelt ryptogram-overlapper p elke regel twee woorden invullen. wee of meer eindletters van het eerste woord zijn meteen de beginletters van het tweede woord orizontaal: 5. Veel bundels? (6); taatskerk? (6); 6. et een letter de stad binnen (6); enkbeeldige agressie (5); 7. ruin of wit, het moet op de plank komen! (5); ndiaan die te lang in de zon heeft gelegen (8); 8. aalkundige trek van een insect (5); Zonder samenhang van woorden (7). 7 8 Verticaal: 1. een intelligent orgaan (6); ie komt net zo hard aan als een lel (6); 2. e regelmaat van een lintje (4); et duivelse karakter van een dominee (7); 3. Voornaamste zijde van een plant (5); Zij is deels een voetballer (8); 4. eem het ervan, alvorens te betalen! (4); Weerbarstige muziek? (7). plossing: plossing: orizontaal: 5. osrijkdom; 6. romeinval; 7. broodhuid; 8. bijzinloos. Verticaal: 1. omoorvijg; 2. ordemonie; 3. akanthalf; 4. notaaipop. iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

6 eschikbaar voor/vailable for: ryptogram Kant en klaar beschikbaar in diverse formaten K VKJ F Z: 4. roodjeszaak (12); 7. n het oog van merikaanse parasieten (11); 10. Verslag van muziek en drank (7); 12. Weefsel voor gevangeniskleding (7); 13. egelgeving zonder inhoud (13); 15. (roen) tijdschrift van de maand (7); 16. eledigen met vruchten (7); 17. eel van een stoffig toneelstuk? (13); 19. Volksgenoot van een geschorste verpleger (11); 20. Klusje voor een patroon (6). V: 1. e voorzitter van de vakvereniging in uitsland? (14); 2. e luxe van een anonieme plaats in elgië (9,6); 3. uzikaal gedicht aan boord (6); 5. Van slag door een kanjer (3); 6. en uitgeklede opleiding levert een kunstwerk op (11); 8. ichaamsdeel van Job (3); 9. otaal ontroerende chot (10); 11. Kiest hij niet voor een piano? (12); 14. at lichaamsdeel dat weinig vocht bevat (8); 18. elegd door iemand die het niet overleeft (6). plossing: Verticaal: 1. ondspresident; 2. ongekende weelde; 3. revers; 5. lel; 6. naaktstudie; 8. arm; 9. voltreffer; 11. orgelstemmer; 14. waterarm; 18. loodje. orizontaal: 4. ollenhandel; 7. dollarteken; 10. rapport; 12. celstof; 13. leegstandswet; 15. meiblad; 16. kwetsen; 17. textielbedrijf; 19. stambroeder; 20. werkje. iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

7 eschikbaar voor/vailable for: egpuzzel eg alle woorden op hun plaats in dit diagram. at kan slechts op één manier... K 3 etters as de la te ok go li lp ls ra rg st ts or Kar ea ig om us an ep ok le ma as or ei en if ÿf as et lm 4 etters ard ult dik lan lia xcl eer kke Kaft Klos lie aab aid oda pon tep tijl eek 5 etters ster alsa oard akar reis mker Kerel Krant oket aine eent atal even asis ksel avijn neep erra itel race 6 etters estel enoog kster ifgas oemen peten ersen lataf urper 7 etters lthans etheid endule itgaan 8 etters oorgang delspar ommelig Xantippe 10 etters onderslag ippenrood plossing: K K K F F K X V J K K K K J F iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

8 eschikbaar voor/vailable for: Filippine-puzzel eze puzzel bevat naast gewone kruiswoord- en quizvragen ook een aantal (vet gedrukte) cryptische omschrijvingen. Vul elke letter ook in de figuur onderaan in het dienovereenkomstig genummerde vakje in. aar leest u dan een laatste vraag. et antwoord op die vraag is de eindoplossing van deze puzzel. F J K : iermee reizen de afvallers : oe noemt men de in de jaren na de tweede wereldoorlog heersende dramavorm die de afspiegeling van de w serkelijkheid loslaat. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de werken van schrijvers als inter en onesco : enken dat het kunst voor binnen is : piraalvormig opgerolde peulen van een West-ndische boom, met een hoog looizuurgehalte : Welke 17e eeuwse ederlandse schilder is o.a. bekend vanwege zijn schilderijen met huiselijke taferelen? F: eestje dat altijd vooraan wil staan : Wat is de naam van de stripverhalen waarin het vogeltje Woodstock voorkomt? : anieren van posten : Van welke ederlandse band zijn de nummers en teken van leven, aak, en het album oorderzon? J: Zeker en vast in de grond geslagen K: Van welke raagse schrijver gaf ax rod postuum het oeuvre uit, ondanks de wil van de schrijver dat zijn manuscripten na zijn dood verbrand moesten worden? : ropisch plantengeslacht waarvan rubber wordt verkregen : Van welke film werd het thema door saac ayes musikaal uitgevoerd (1971) : Wat is de voornaam van de acteur die samen met ick olte de hoofdrol vertolkte in de film 48 rs? plossing: : lÿntoestel; : absurdisme; : inbeelden; : dividi; : Jan teen; F: haantje; : peanuts; : stÿlen; : e Kast; J: geheid; K: Kafka; : evea; : haft; : ddie. oe heet de vijfjaarlijkse manifestatie van hedendaagse beeldende kunst die in het uitse Kassel plaatsvindt? ntwoord: K iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

9 eschikbaar voor/vailable for: Quizwoordzoeker V W F X F F F F W K K K F W F Y eantwoord de onderstaande vragen en los met die antwoorden deze woordzoeker op. ls eindoplossing vindt u een sleutelwoord. 1 - hoe noemt men een reservekopie van een computerbestand? 2 - welke merikaanse technisch fysicus van chotse afkomst is vooral bekend als uitvinder van de telefoon? 3 - hoe wordt een vorm van elektronisch gegevensuitwisseling via een verbinding tussen twee of meer punten genoemd, waarvan een welbekend voorbeeld is? 4 - hoe heet het uropees telecommunicatienet voor datatransmissie? 5 - wat is de ngelse benaming voor het proces waarbij de uitkomst van een bewerking wordt teruggevoerd aan de invoer? n het ederlands wordt dit terugkoppeling genoemd. 6 - programmeertaal die speciaal ontwikkeld is voor wetenschappelijke doeleinden, het eerst ontwikkeld door medewerkers van. 7 - hoe heet de naar een taliaanse wetenschapper genoemde uropese tegenhanger van het merikaanse -ysteem? 8 - hoe heten de afzonderlijke tekens van het beeldschrift van de oude gyptenaren? 9 - wie was de uitvinder van de antenne, en de eerste persoon die draadloos signalen verzond over de oceaan? 10 - welk apparaat zet digitale signalen om in analoge en vice versa, zodat computers over telefoonlijnen met elkaar kunnen communiceren? 11 - wie was de uitvinder van het alfabet voor telegrafie? 12 - hoe heet het hoorntje dat wordt gebruikt door hardhorenden? 13 - hoe noemt men het icoon of symbool dat de plaats inneemt van een tekst, en dat veelvuldig voorkomt op computerschermen? 14 - met welke term wordt de actie genoemd die het beïnvloeden van de publieke opinie tot doel heeft, en waarbij men aanhangers wil winnen? 15 - hoe heet het muziekje of geluid dat wordt afgespeeld als een mobiele telefoon wordt gebeld? 16 - object dat in een baan rond de aarde of andere planeet wordt gebracht voor communicatie of observatie welke studie houdt zich bezig met tekens en tekensystemen? 18 - computerprogramma s die niet aanwezig zijn bij het starten van een computer maar later worden geladen welk woord wordt in het internationale spellingsalfabet gebruikt voor de letter? 20 - hoe heet de studierichting in de informatica die onderzoek doet naar de relatie tussen computergebruik en telecommunicatie? 21 - hoe heet het toestel waarmee elektronische berichten worden overgebracht en getikt? et was de voorloper van de fax hoe heette vroeger een rondtrekkende liedjeszanger, die tevens het nieuws verspreidde? 23 - andere benaming voor de boekdrukkunst hoe noemt men het vertalen van een gedachte naar een beeld? 25 - welke merikaanse krant speelde een belangrijke rol bij de onthullingen rond de Watergate-affaire, die door haar verslaggevers in de publiciteit werden gebracht? 26 - digitale camera die is aangesloten op internet en rechtstreeks beelden uitzendt. plossing: 1. ack-up; 2. ell; 3. datalink; 4. euronet; 5. feedback; 6. Fortran; 7. alileo; 8. hierogliefen; 9. arconi; 10. modem; 11. orse; 12. otofoon; 13. pictogram; 14. propaganda; 15. ringtone; 16. satelliet; 17. semiotiek; 18. software; 19. tango; 20. telematica; 21. telex; 22. troubadour; 23. typografie; 24. visualisatie; 25. Washington ost; 26. webcam. indoplossing: telefoondienst iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

10 eschikbaar voor/vailable for: Zweeds raadsel totaal schadelijke stof kleur kinderspeelgoed familielid muzieknoot kledingstuk dwarsmast ngelse ontkenning sneeuwhut hoofdstad van etland 6 (chots) 2 deel van een etmaal medisch specialisme 10 voegwoord dierengeluid taxi (ng.) zeehond bewijsstuk keurmerk alcoholische drank zoon van reukstof uit viooltjes aanraken oorse godheid buikriem landbouwwerktuig insnijding dierenwereld klaar veenbagger vakantie opperwezen vlasbundel bevel aan een hond weloverwogen scheepstouw jokken opstandeling deel van een trap graan plaats in uitsland gevleugelde geest 3 oude lengtemaat pas bestaand jonge stier edelgas muzieknoot huid bijbelse naam hin. afstandsmaat welwillend alcoholische drank voegwoord deftige avondpartij wie alles kapot maakt 8 5 Kant en klaar beschikbaar in diverse formaten. it puzzeltype is uitermate geschikt om in een thema op te maken. eeft u een bepaald thema of idee in gedachten? Vraag ons naar de mogelijkheden. K VKJ F 7 lofrede gewas plossing: Frans lidwoord ongevuld werkschuw WV houtstof worp deel van een ei betrouwbaar veengrond brompot mager afkerig zijde van een schip 1 muzieknoot tijdverdrijf Javaanse dolk voorzetsel achter symbool neon -h-i-o-ÿ-s-g vergif-klare -lila-m-iron lego-cab-ase -ma-reces-eg fa-god-ris-e -af-bezonnen slat-liegen- --uur-tree-v tuniek-el-re -ra-bonn-var no-peri-neon -le-leeg-lui molm-nurk-te -gooi-wars-l eigeel-si-na -eerlÿk-spel iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

11 eschikbaar voor/vailable for: Woordzoeker n deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. ommige letters worden meer dan een keer gebruikt. treep alle woorden door. e resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel. J W V F J Z V W J V Kant en klaar beschikbaar in diverse formaten. it puzzeltype is uitermate geschikt om in een vorm of thema op te maken. eeft u een bepaald thema of idee in gedachten? Vraag ons naar de mogelijkheden. nx_ed_46:winx_ed_46.qxd :3 4 agina 1 eek oot olf ijn ruppel legant olf aai orizon Kano Koraal Z K K W K ayla ceaa n iano iff oeiboot ust chip ky tr oming n deze mengelmoes van let te rs zijn al de opgesomde woorden ver st opt. Ze zijn t e lezen van links naar re cht s, van rechts naar links, van boven naar beneden of omgekeerd of sc huin. t re ep alle woorden door. et de overgebleven let - ters kun je ee n woord ma ken. Vul dit woord op de balk in en st uur deze oploss ing naar: Winxclub, ostbu s 94446, 1090 K msterdam. it kun j e winnen: 5 x het Winxlub ackstage boek F F J Y Z F K F F urfpla nk ecna Water Waterfiets Windhoos Zeewier W Z W W c hrijf hier je oplos s ing: tuur deze oplossing naar: Winxclub, ostbus 94446, 1090 K msterdam. plossing: anzicht eeindiging emoeizucht oren ranie ustehouder ijstellen oorbrassers waalster dammer enheid tmaal evoel roots Jaarsalaris emen eonlicht os rive uilbeurs territ teven tructuur uper urplus Verfilmen Wiel K VKJ F J iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

12 eschikbaar voor/vailable for: Visitekaartje. apper aarlo e letters van naam en woonplaats van deze man vormen in een andere volgorde de naam van zijn beroep. Wat doet hij voor de kost? plossing:. apper uit aarlo is Zoekwoord. n dit diagram is een woord van 12 letters verstopt. et is te vinden door, beginnend bij het vakje met de stip, telkens een vakje naar links, rechts, onder, boven of diagonaal te verspringen. lke letter wordt één keer gebruikt. oe luidt het zoekwoord? plossing: iaat er rijtje van drie woorden, ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters. e drie ontbrekende combinaties vormen samen een woord. Welk?... K W K... plossing: - F - iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

13 eschikbaar voor/vailable for: etterzetter robeer de onderstaande woorden met behulp van de reeds geplaatste letters op de juiste regel in te vullen. ij goede oplossing wordt op de diagonale lijn van links boven naar rechts onder een nieuw woord gevormd. at woord vormt de oplossing van deze puzzel. K verdruk Welstand nderdak oievaar Zonnedag oonzaal adering erkbaar plossing: merkbaar ooievaar nadering onderdak toonzaal welstand zonnedag overdruk ZK etterzetter V Van vanille tot aardbei in twaalf stappen. Vul op elke regel een bestaand woord in, met in de bovenste helft telkens een letter minder en in de onderste helft telkens een letter meer dan het voorgaande woord. plossing: vanille vallei villa lila ali la a aar aard baard bedaar aardbei iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

14 eschikbaar voor/vailable for: leutelwoord n sommige vakjes staat een getal dat correspondeert met een getal in het tienletterige balkje onderaan. e letters die ingevuld worden in de vakjes met een getal, kunnen ook op het balkje worden ingevuld. Verticaal vormen de letters in de eerste en derde kolom ook een woord. oe luidt het sleutelwoord? 1. rambalkon; 2. minderjarig; 3. vernieler; 4. langzaam; 5. staat van de ; 6. onvriendelijk; 7. erkentelijk; 8. éénjarig dier plossing: ltform nondig aoteur eterig oorado nardig akbaar nerkoe e woorden op de eerste en derde verticale regel zijn: en. et sleutelwoord luidt: FK. itaat 1 J K 2 F 3 F F 4 5 V 6 7 K Z 11 W J K 12 V 13 J 14 treep op elke regel de letters weg, die samen het woord vormen dat overeenkomt met de omschrijving. e resterende letters vormen van boven naar beneden en van links naar rechts een citaat. 1. Venetiaanse titel; 2. vogel; 3. feest; 4. kleur; 5. golf; 6. taille; 7. zuivelproduct; 8. kerf; 9. vrucht; 10. kleur; 11. zanggroep; 12. gelijktijdig afvuren van vuurwapens als eerbewijs; 13. zevende maand; 14. muziekstuk. plossing: oge, duif, fuif, groen, baar, leest, kaas, snede, braam, beige, koor, salvo, juli, rondo. et citaat is van John orley: "Je kunt geen mens overtuigen door hem tot zwijgen te brengen" iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

Interactieve spellen Joker Feature Service

Interactieve spellen Joker Feature Service JF was de eerste die in het ederlandse taalgebied met puzzels de overstap maakte van papier naar internet. nze website www.puzzelland.com trekt al jaren een groot publiek van enthousiaste puzzelaars. Vooral

Nadere informatie

Horoscopen. www.jfs.nl Joker Feature Service b.v. Postbus 253 6040 AG Roermond, The Netherlands tel. + 31 (0) 475 337 338 info@jfs.

Horoscopen. www.jfs.nl Joker Feature Service b.v. Postbus 253 6040 AG Roermond, The Netherlands tel. + 31 (0) 475 337 338 info@jfs. Horoscopen Horoscopen zijn er in alle soorten en maten. Dag-, week- of maandhoroscoop, alleen maar trefwoorden of heel uitgebreid. Westerse horoscopen, Chinese, Azteekse, Tibetaanse of Afrikaanse astrologie,

Nadere informatie

Dit werkboekje maakt onderdeel uit van http://lente.yurls.net en http://werkbladen.yurls.net

Dit werkboekje maakt onderdeel uit van http://lente.yurls.net en http://werkbladen.yurls.net it werkboekje maakt onderdeel uit van http://lente.yurls.net en http://werkbladen.yurls.net Het begin van de lente e lente begint meestal op 21 maart. oms kan het begin van de lente ook vallen op 20 maart.

Nadere informatie

Hier is jullie derde opdracht (voor februari) voor een juiste getal voor de begeerde rekeningnr.

Hier is jullie derde opdracht (voor februari) voor een juiste getal voor de begeerde rekeningnr. Beste Hanneke en Christophe, Hier is jullie derde opdracht (voor februari) voor een juiste getal voor de begeerde rekeningnr. De bedoeling is eerst het kruiswoordraadsel juist in te vullen. Je zal merken

Nadere informatie

Père Noël, de Finse heet Joulupukki en die wordt geholpen door elfjes die Joulutonttu genoemd

Père Noël, de Finse heet Joulupukki en die wordt geholpen door elfjes die Joulutonttu genoemd et erstmis wordt de geboorte van ezus Christus gevierd. Voor veel mensen is erstmis het belangrijkste feest van het jaar. Het kerstfeest wordt in de christelijke wereld gevierd op 25 december, maar in

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Dag jongens en meiden,

Dag jongens en meiden, ag jongens en meiden, e basisschool zit er voor jullie bijna op. og eventjes en jullie gaan de grote stap zetten naar het voortgezet onderwijs. pannend hoor! ebben jullie er al zin in? r gaat wel veel

Nadere informatie

Dag jongens en meisjes,

Dag jongens en meisjes, ag jongens en meisjes, ls jullie dit lezen, zit het schooljaar er al weer bijna op. Wat hebben jullie weer veel geleerd dit jaar! aar gelukkig was er ook genoeg tijd voor leuke dingen. n dit werkboekje

Nadere informatie

OPLOSSING 1: VERBORGEN BERICHT

OPLOSSING 1: VERBORGEN BERICHT arthago P : X Y P Z Y e eerste stap was een recht-toe-recht-aan woordzoeker. e uitkomst van alle overgebleven letters -P luidde de tweede stap in: alle letters op de plek van de priemgetallen (alleen deelbaar

Nadere informatie

1. Los de rebussen op!

1. Los de rebussen op! oo k Enkel of dubbel korte klinker één edeklinker 1. Los de rebussen op! dubbele edeklinker s + nen + nen b = o = i 2. Welk speelgoed hebben Sofi e en Bart? Schrijf de juiste naa bij de tekening. 3. Schrijf

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

WOORDEN VERANDEREN. grap. glas. kras. grijs NIEUWE WOORDEN MAKEN. sterk - kers. ster. Kies een woord uit het woordpakket. gras -

WOORDEN VERANDEREN. grap. glas. kras. grijs NIEUWE WOORDEN MAKEN. sterk - kers. ster. Kies een woord uit het woordpakket. gras - WOORDEN VERANDEREN Kies een woord uit het woordpakket. gras - grap Schrijf dit woord in je schrift. glas kras Maak een nieuw woord door één letter grijs te veranderen. Zoek zoveel mogelijk nieuwe woorden.

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 5

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 5 Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn Ria van Adrichem Leonie van de Wetering jaargang 1 2006/200 serie 5 Vormgeving Hein Kreulen jaargang 1, 2006/200, serie 5 200 Niets uit deze uitgave mag gekopieerd

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

Thema 3 Dieren en planten

Thema 3 Dieren en planten Les 3.1 Landschappen. 1. De appelboom 1. Een boom waarin appels groeien. 1. 3. 2. Bloeien 2. Planten en struiken hebben bloemen 3. Het weiland 3. Een stuk land waar gras op groeit en koeien en schapen

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij het thema: Barbapapa

Auditieve oefeningen bij het thema: Barbapapa Auditieve oefeningen bij het thema: Barbapapa Boek van de week: 1. Barbapapa boeken allerlei 2. Met Barbapapa de wereld rond Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik de volgende vragen: Wat staat er op de voorkant

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen instapkaarten inhoud instapkaarten Taal verkennen thema 1 les 2 1 thema 1 les 4 2 thema 1 les 7 3 thema 1 les 9 4 thema 2 les 2 5 thema 2 les 4 6 thema 2 les 7 7 thema 2 les 9 8 thema 3 les 2 9 thema 3

Nadere informatie

Dit werkboekje maakt onderdeel uit van

Dit werkboekje maakt onderdeel uit van it werkboekje maakt onderdeel uit van http://pasen.yurls.net en http://werkbladen.yurls.net Wanneer is het asen? p de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente is het asen (op zijn vroegst op 22

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

**** *** Sudoku en co *** ****

**** *** Sudoku en co  *** **** Sudoku classic Spelregels sudoku-classic: op elke horizontale regel moeten de cijfers tot en met ingevuld worden.op elke verticale regel moeten de cijfers tot en met ingevuld worden.in elk vierkantje van

Nadere informatie

inhoud 8. Hoor, wie klopt daar? 10 9. Slaap kindje, slaap. 11 10. O, denneboom. 12 11. Een knalfeest 13 Filmpjes 14 Werkblad 16 Puzzel 17

inhoud 8. Hoor, wie klopt daar? 10 9. Slaap kindje, slaap. 11 10. O, denneboom. 12 11. Een knalfeest 13 Filmpjes 14 Werkblad 16 Puzzel 17 Een jaar vol feest inhoud 1 Feest 3 2 Lang zal hij leven! 4 3 Verkleden 5 4 Ei, ei, waar ben je? 6 5 Daar komt de bruid! 7 6 Beestenfeest 8 7 Boekenfeest 9 8 Hoor, wie klopt daar? 10 9 Slaap kindje, slaap

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

Groep 3 : Na een lekkere lange zomervakantie zijn we alweer een poos hard aan het werk. Hieronder vindt u de doelen waar wij in groep 3 aan werken.

Groep 3 : Na een lekkere lange zomervakantie zijn we alweer een poos hard aan het werk. Hieronder vindt u de doelen waar wij in groep 3 aan werken. Groep 3 : Na een lekkere lange zomervakantie zijn we alweer een poos hard aan het werk. Hieronder vindt u de doelen waar wij in groep 3 aan werken. Veilig leren lezen Maandag 21 september zijn we begonnen

Nadere informatie

MENU. Tekenevenement Tussen de lijnen = GROEI! 1. Help de boom - groep 1 t/m 4 (hoofdopdracht)

MENU. Tekenevenement Tussen de lijnen = GROEI! 1. Help de boom - groep 1 t/m 4 (hoofdopdracht) MENU Tekenevenement Tussen de lijnen = GROEI! In deze bijlage wordt het menu voor het tekenevenement beknopt weergegeven. Per opdracht leest u: - het idee van de opdracht - de duur hiervan - de daarbij

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Zwijsen jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Waar staat deze paddenstoel ongeveer? Teken op de kaart. Welke afstand of welke route fietsen de kinderen? naam route afstand Janna

Nadere informatie

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen Online leren - Overzicht van oefeningen Cursief = voorbeeld Kern S ik kim sim MKM KM Zoek (sleep) k van kim en -positie letters m (tussen letters uit ze Klik als je i ziet (flitsletters) Zoek /k/ /i/ /m/

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang /2007. serie 8

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang /2007. serie 8 Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn Ria van Adrichem Leonie van de Wetering jaargang 00/00 serie 8 Vormgeving Hein Kreulen jaargang, 00/00, serie 8 00 Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden

Nadere informatie

Fonemendictee deel 1 en deel 2

Fonemendictee deel 1 en deel 2 Toet s i n s t r u c t i e W i n ters i g n a ler i n g k e r n 6 Inhoud De Wintersignalering bestaat uit de volgende toetsen: Materialen Fonemendictee deel 1 en 2 op website www.toetssite.be onder Downloaden/Toetsmaterialen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

uitga uitg v a e v 2013

uitga uitg v a e v 2013 Lente uitgave 2013 groep 3/4 inhoud blz. Lente 3 1. Langer licht 4 2. Bollen 5 3. Wakker worden 6 4. Frisse blaadjes 7 5. Kikkerdril 8 6. Op reis 9 7. In de wei 10 8. Er op uit! 11 9. Filmpjes 12 Werkblad

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

UIT JE BOL! Speur en puzzel hoe tulpen groeien, bloeien en meer...

UIT JE BOL! Speur en puzzel hoe tulpen groeien, bloeien en meer... IT J BO! Speur en puzzel hoe tulpen groeien, bloeien en meer... Dit Ga jij vandaag uit je bol in Keukenhof? Dit boekje staat vol weetjes, opdrachten en breinbrekers over de tulp: ederlands beroemdste bloembol.

Nadere informatie

Wij een werkdag, zij een schooldag.

Wij een werkdag, zij een schooldag. Wij een werkdag, zij een schooldag. ctie boekje teven t erf veegt he amech werkt op het land Brenda haalt wat er Jacklyn Geef jouw tijd aan teven, Brenda, Jacklyn, amech, inasayesh, djida, wa en alle andere

Nadere informatie

Leydse Weelde. Marie de Brimeu - B

Leydse Weelde. Marie de Brimeu - B Leydse Weelde Marie de Brimeu - B Welkom in Museum Boerhaave. Je gaat de tentoonstelling Leydse Weelde Groene ontdekkingen in de Gouden Eeuw bekijken. Met groene ontdekkingen worden natuurlijk planten

Nadere informatie

Lente. groep 3, 4 en 5

Lente. groep 3, 4 en 5 Lente groep 3, 4 en 5 Inhoud Lente 3 1. Langer licht 4 2. Bollen 5 3. Wakker worden 6 4. Frisse blaadjes 7 5. Kikkerdril 8 6. Op reis 9 7. In de wei 10 8. Er op uit! 11 9. Filmpjes 12 Werkblad lente 14

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Zwijsen jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Waar staat deze paddenstoel ongeveer? Teken op de kaart. Welke afstand of welke route fietsen de kinderen? naam route afstand Janna

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 6 Vul de maatbekers. Kleur. Zwijsen naam:

rekentrainer jaargroep 6 Vul de maatbekers. Kleur. Zwijsen naam: Zwijsen jaargroep 6 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs recept voor 6 glazen bananenmilkshake 2 bananen 0,25 l ijs 0,40 l melk 0,10 l limonadesiroop 100 cl 0 ijs 1 liter 0 Schil de bananen.

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

woensdag 2/3/4² - Diepenbeek OPGAVEN CAT 3

woensdag 2/3/4² - Diepenbeek OPGAVEN CAT 3 woensdag /3/4² - Diepenbeek OPGAVEN CAT 3 Ladderspel Opgave Het Ladderspel (Snakes and Ladders) is een gezelschapsspel dat gespeeld wordt op een vierkant bord van N N vakjes, genummerd van 1 tot N. Het

Nadere informatie

Dit werkboekje maakt onderdeel uit van en

Dit werkboekje maakt onderdeel uit van  en it werkboekje maakt onderdeel uit van http://winter.yurls.net en http://werkbladen.yurls.net et begin van de winter Vanaf 21 juni worden de dagen weer langzaam korter. e zomer duurt tot 22 of 23 september.

Nadere informatie

AVONTURENPAKKET DE UITVINDERS

AVONTURENPAKKET DE UITVINDERS LESBRIEVEN LEERLINGEN WERKBLAD LESBRIEF 3: VLIEGEN Verhaal: De Uitvinders en De Verdronken Rivier (deel 3) Vliegen Opdracht 1: Opdracht 2: Opdracht 3: Ontwerp een vliegmachine Proefvliegen: drijven op

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen instapkaarten inhoud instapkaarten Taal verkennen thema 1 les 2 1 thema 1 les 4 2 thema 1 les 7 3 thema 1 les 9 4 thema 2 les 2 5 thema 2 les 4 6 thema 2 les 7 7 thema 2 les 9 8 thema 3 les 2 9 thema 3

Nadere informatie

poster Bronnen: Taptoe spreekbeurt. Archief NRC Handelsblad over de Olympische Winterspelen.

poster Bronnen: Taptoe spreekbeurt. Archief NRC Handelsblad over de Olympische Winterspelen. e moderne lympische (zomer) pelen waren er al weer vanaf 1896. e Fransman, baron ierre de oubertin (spreek uit: jer de oeberten) had ze voor het eerst weer georganiseerd. (inds het jaar 393) aar de lympische

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 6 Vul de maatbekers. Kleur. Zwijsen naam:

rekentrainer jaargroep 6 Vul de maatbekers. Kleur. Zwijsen naam: Zwijsen jaargroep naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs recept voor glazen bananenmilkshake bananen, l ijs, l melk,1 l limonadesiroop 1 cl ijs 1 liter Schil de bananen. Snijd ze in grote

Nadere informatie

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl LEESHUIS Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na eenheid 1 (Heks Snuifiepuifie)

Nadere informatie

Infofiche 1. De actieve voedingsdriehoek. Doelstellingen

Infofiche 1. De actieve voedingsdriehoek. Doelstellingen Infofiche 1 Doelstellingen De leerlingen leren de actieve voedingsdriehoek kennen en begrijpen de indeling ervan. De leerlingen kunnen zelf voedingsmiddelen indelen bij de passende voedselgroep. geeft

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

THEMA LENTE Auditieve oefeningen

THEMA LENTE Auditieve oefeningen THEMA LENTE Auditieve oefeningen Auditieve synthese Lettergrepen samenvoegen tot een woord Tulp Gras Wei Letters samenvoegen tot een woord Kalfje Krokus Lente Narcis Zaaien Veulen Groeien Paashaas je Poesje

Nadere informatie

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie Zullen computers ooit de menselijke taal begrijpen? Kunstmatige intelligentie 2014 Menno Mafait (http://mafait.org) 1 Al zo n zestig jaar zijn wetenschappers bezig met kunstmatige intelligentie, ook wel

Nadere informatie

Meer doen met de rijtjesboeken

Meer doen met de rijtjesboeken Lijn 3 Meer doen met de rijtjesboeken Meer doen met de rijtjesboeken De rijtjesboeken bij Lijn 3 zijn een belangrijk hulpmiddel bij het automatiseren en vlot lezen van woorden (zie bladzijde 28 en 29 van

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

z w aai t n ooi t extra oefenen les 2 thema 4 1 Vul het woord in. 2 Schrijf het goede woord op. Een woord met aai of ooi.

z w aai t n ooi t extra oefenen les 2 thema 4 1 Vul het woord in. 2 Schrijf het goede woord op. Een woord met aai of ooi. les 2 spelling 7a, b 1 Vul het woord in. Kies uit: maait nooit mooi zwaait zaait kraai 1 Het is m5 weer. m oo i 2 Boer Siep m5 het gras. m aai t 3 Zijn buur z5 het graan. z aai t 4 Een k5 pikt het graan.

Nadere informatie

Uitleg bij de spellingskaartjes.

Uitleg bij de spellingskaartjes. Uitleg bij de spellingskaartjes. 1. De BLAUWE kaartjes zijn bedoeld om alleen te oefen met de spellingskaartjes 2. Met de Paarse kaartjes mag je met zijn tweeën oefenen met de spellingskaartjes 3. De Groene

Nadere informatie

4 andere dieren bestaat. foto zo precies mogelijk na en kleur in.

4 andere dieren bestaat. foto zo precies mogelijk na en kleur in. Teken je fantasiedier Uit de krant Teken een dier dat uit minimaal Zoek een foto uit de krant. Teken deze 4 andere dieren bestaat. foto zo precies mogelijk na en kleur in. Bedenk ook een naam voor Zet

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

Leydse Weelde. Jan Huygen van Linschoten - B

Leydse Weelde. Jan Huygen van Linschoten - B Leydse Weelde Jan Huygen van Linschoten - B Welkom in Museum Boerhaave. Je gaat de tentoonstelling Leydse Weelde Groene ontdekkingen in de Gouden Eeuw bekijken. Met groene ontdekkingen worden natuurlijk

Nadere informatie

LEYDSE WEELDE PLATTEGROND Z A A L B O V E N S C H A T K A M E R. hier begin je (na de workshop) p o o r t

LEYDSE WEELDE PLATTEGROND Z A A L B O V E N S C H A T K A M E R. hier begin je (na de workshop) p o o r t LEYDSE WEELDE PLATTEGROND Z A A L B O V E N 10 9 6 7 8 5 4 3 hier begin je (na de workshop) 1 2 S C H A T K A M E R 5 4 3 2 1 6 a b c 7 8 9 10 p o o r t De Praktijk i.s.m. Museum Boerhaave blz. 2 van 9

Nadere informatie

Cognitieve capaciteitentest

Cognitieve capaciteitentest De cognitieve capaciteitentest is een test op de computer. De test bestaat uit 3 onderdelen: - letterpatronen - woordrelaties - cijferpatronen Elk onderdeel start met voorbeeldvragen. Hierin wordt duidelijk

Nadere informatie

Wij willen u vragen niet vooruit te gaan werken/oefenen. Er kan dan verwarring ontstaan bij het kind. Wij willen dit graag voorkomen!

Wij willen u vragen niet vooruit te gaan werken/oefenen. Er kan dan verwarring ontstaan bij het kind. Wij willen dit graag voorkomen! In dit document kunt u lezen wat de kinderen leren in elke kern. In de eerste zes kernen zal dit voornamelijk ingaan op het aanleren van woorden en letters. In de laatste kernen komt het lezen al wat meer

Nadere informatie

Arabisch. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Vrijdag 23 juni uur. Vragenboekje

Arabisch. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Vrijdag 23 juni uur. Vragenboekje 20 00 Tijdvak 2 Vrijdag 23 juni 10.00 12.30 uur Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs rabisch Vragenboekje Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.

Nadere informatie

woorden met eer (heer) De /r/ is een plaagletter bij /eer/. volgwoord woorden met oor (oor) De /r/ is een plaagletter bij /oor/.

woorden met eer (heer) De /r/ is een plaagletter bij /eer/. volgwoord woorden met oor (oor) De /r/ is een plaagletter bij /oor/. Groep 5 Spelling Thema 1 Een plek om te werken De /f/ is de fietspompletter. Je hoort met f (fluit) /ffff/. De /v/ is van vlieg. Je hoort /vvvv/. met v (vis) woorden met aar (jaar) luisterwoord woorden

Nadere informatie

We zijn tevreden mensen!

We zijn tevreden mensen! Centrum Basiseducatie Brusselleer Oefenmap lezen en schrijven p. 1 Vlamingen bekennen: We zijn tevreden mensen! De Vlaamse regering wil de Vlamingen goed kennen. Daarom doet ze elk jaar een onderzoek.

Nadere informatie

Wijzer. door het verkeer

Wijzer. door het verkeer 3 antwoordenboek Wijzer door het verkeer loop je goed? plaats op de weg kleur de stoep grijs. waar hoort roos? trek een lijn. roos 2 kleur het fiets-pad rood. waar hoort sil? trek een lijn. sil 3 kleur

Nadere informatie

Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde.

Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde. Voorbeeldtekst: Afval uit de ruimte Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde. In (de / van / zeg) ruimte zweven

Nadere informatie

Hoekenwerk sector metaal en technologie bedienden opdracht 1

Hoekenwerk sector metaal en technologie bedienden opdracht 1 Hoekenwerk sector metaal en technologie bedienden opdracht 1 Opdracht 1: teamleader (voor de leerkracht) Omschrijving van het beroep Een teamleader zorgt ervoor dat een team goed samenwerkt en dat de beschikbare

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Naam: Thomas Meiborg Klas: 1C Datum: 30 oktober 2015 Module: Principles of Interaction Design 1 Docent: Norbert van Geijn. Onontworpen Gebruik

Naam: Thomas Meiborg Klas: 1C Datum: 30 oktober 2015 Module: Principles of Interaction Design 1 Docent: Norbert van Geijn. Onontworpen Gebruik Naam: Thomas Meiborg Klas: 1C Datum: 30 oktober 2015 Module: Principles of Interaction Design 1 Docent: Norbert van Geijn Onontworpen Gebruik Inleiding: In deze opdracht was het de bedoeling om een lijst

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

En action 5. Woordtrainer. Salut! Ga naar www.vanin.be/apps voor meer informatie.

En action 5. Woordtrainer. Salut! Ga naar www.vanin.be/apps voor meer informatie. Salut! Voor het eerst leer je een nieuwe taal, Frans. Dat is best spannend. Misschien denk je ook dat het moeilijk is, maar dat valt best mee. En dit groeiboek maakt Frans leren niet alleen makkelijker,

Nadere informatie

golf Ik hoor u tussen 2 medeklinkers. Ik schrijf de tussenklank u niet. Categorie 5a Woorden met lf Thema 2 groep 4

golf Ik hoor u tussen 2 medeklinkers. Ik schrijf de tussenklank u niet. Categorie 5a Woorden met lf Thema 2 groep 4 Categorie 5a Woorden met lf Thema 2 groep 4 golf Ik hoor u tussen 2 medeklinkers. Ik schrijf de tussenklank u niet. Categorie 5a Woorden met lf Thema 2 groep 4 elf half Categorie 5b Woorden met lk Thema

Nadere informatie

je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort

je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort je schrijft het woord zoals je het hoort Groep 4 Spelling Thema 1 Een nieuw huis aan het begin (klas) aan het eind (tent) met st aan het eind (kist) met ts aan het eind (muts) aan het begin en aan het eind (krant) Thema 2 Wat word jij later?

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Billie de Beer en de Tuinstedebrigade (2): Verkennen de straat Juni 2014

Billie de Beer en de Tuinstedebrigade (2): Verkennen de straat Juni 2014 Billie de Beer en de Tuinstedebrigade (2): Verkennen de straat Juni 2014 Billie de Beer is heel blij dat hij nu bij de hamsters in Tuinstede mag wonen. Ze leven met z n allen tussen de mensen en helpen

Nadere informatie

0 Ra Ra wie ben ik? 0 Digipuzzels, ook leuk voor op het digibord: Woordzoekers, raad het woord spel, kruiswoordpuzzels

0 Ra Ra wie ben ik? 0 Digipuzzels, ook leuk voor op het digibord: Woordzoekers, raad het woord spel, kruiswoordpuzzels Inhoud: 0 Blad 2: 0 Sketch 0 Interview 0 Mime 0 Ra Ra wie ben ik? 0 Digipuzzels, ook leuk voor op het digibord: Woordzoekers, raad het woord spel, kruiswoordpuzzels 0 Blad 3: 0 Quiz, vraag & antwoord bijlage

Nadere informatie

- je kan me wat - module 2. docere delectare movere. tekeningen -

- je kan me wat - module 2. docere delectare movere. tekeningen - - je kan me wat - module 2 docere delectare movere je O kan ROC p e me n van S wat Amsterdam c h o o l - A nt2taalmenu.nl educatie m s t e r - d ROC a m van module Z Amsterdam u i d - O 2 o s t tekeningen

Nadere informatie

Netwerkdiagram voor een project. AOA: Activities On Arrows - activiteiten op de pijlen.

Netwerkdiagram voor een project. AOA: Activities On Arrows - activiteiten op de pijlen. Netwerkdiagram voor een project. AOA: Activities On Arrows - activiteiten op de pijlen. Opmerking vooraf. Een netwerk is een structuur die is opgebouwd met pijlen en knooppunten. Bij het opstellen van

Nadere informatie

Mijn WERKSTUK in 10 stappen

Mijn WERKSTUK in 10 stappen Mijn WERKSTUK in 10 stappen Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8 Stap 9 Stap 10 Wat is je onderwerp? Ik schrijf een motivatie. Woordveld maken en ordenen Ik stel drie vragen op waarmee

Nadere informatie

Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken

Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken offfice_libreoffice_tekstdocument_gebruiken/05-03-15/pag 1/6 Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken vooral Als een tekstdocument ook zal worden gebruikt op een computer zonder LibreOffice dan kan dit

Nadere informatie

Het pakket dolle drietjes Op de bovenstaande foto kunt u zien dat het pakket uit een handleiding, twee leesdelen en een map werkbladen bestaat.

Het pakket dolle drietjes Op de bovenstaande foto kunt u zien dat het pakket uit een handleiding, twee leesdelen en een map werkbladen bestaat. Het pakket dolle drietjes Op de bovenstaande foto kunt u zien dat het pakket uit een handleiding, twee leesdelen en een map werkbladen bestaat. De twee leesdelen bevatten respectievelijk 72 en 56 pagina

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

Arabisch 1,2 (nieuwe stijl)

Arabisch 1,2 (nieuwe stijl) 20 01 Tijdvak 2 Vrijdag 22 juni 10.00 12.30 uur Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs rabisch 1,2 (nieuwe stijl) Vragenboekje Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er

Nadere informatie

Zie zo Spelling Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2

Zie zo Spelling Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2 Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2 Je vindt in deze kopieermap het materiaal voor de dictees, de registratie, het remediëren, oefenen en verrijken. Het materiaal is verzameld per blok. De vierde

Nadere informatie

Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het

Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt. Het eerste scheppingsverhaal

Nadere informatie

SPEURTOCHT. Groep 7 en 8

SPEURTOCHT. Groep 7 en 8 SPEURTOCHT Groep 7 en 8 Met deze speurtocht loop je door het hele park. Door de vragen goed te beantwoorden kun je letters verdienen. Verzamel alle letters uit de dikgedrukte vakjes. Met deze letters kun

Nadere informatie

Het spreekt vanzelf dat vooral vrouwen op de hoogte zijn van de dialectbenamingen voor voeding. Ga dus te rade bij echtgenote of (groot)moeder.

Het spreekt vanzelf dat vooral vrouwen op de hoogte zijn van de dialectbenamingen voor voeding. Ga dus te rade bij echtgenote of (groot)moeder. W O O R D E N B O E K V A N D E V L A A M S E D I A L E C T E N UNIVERSITEIT GENT Vragenlijst 127 Vakgroep Nederlandse Taalkunde OKTOBER 2001 Blandijnberg 2 9000 Gent VOEDSEL 2 Dialect van :..................................................(stad,

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang /2007. serie 2

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang /2007. serie 2 Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn Ria van Adrichem Leonie van de Wetering jaargang 00/00 serie Vormgeving Hein Kreulen jaargang, 00/00, serie 00 Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Een Belgisch - Frans seinhuis in H0 van meerlangs papier.

Een Belgisch - Frans seinhuis in H0 van meerlangs papier. Een Belgisch - Frans seinhuis in H0 van meerlangs papier. Sinds enige tijd vertegenwoordigen wij de producten van MKB Modelle uit Duitsland. Alle modellen zijn gemaakt van meerlaags papier en hebben hun

Nadere informatie

Wild Beest. Opdrachtenboekje. Basisonderwijs groep 5 t/m 8

Wild Beest. Opdrachtenboekje. Basisonderwijs groep 5 t/m 8 Wild Beest Opdrachtenboekje Basisonderwijs groep 5 t/m 8 24 februari t/m 29 mei 2015 Wild Beest In dierentuin Dierenrijk zijn door een computerstoring bij een aantal kooien de elektronische sloten open

Nadere informatie

Hendrick Avercamp, de winterschilder

Hendrick Avercamp, de winterschilder Hendrick Avercamp, de winterschilder Hendrick Avercamp werd in 1585 geboren in Amsterdam. Hij was een zoon van Berent Avercamp en Beatrix Vekemans. In 1586 verhuisde het gezin naar Kampen. Zijn vader kreeg

Nadere informatie

MAAL- en DEELTAFEL van ZES

MAAL- en DEELTAFEL van ZES MAAL- en DEELTAFEL van ZES Luc Cielen Tweede klas. Aanbrengen en oefenen van de tafel van 6 (gespreid over 2 of 3 periodelessen) 01: Tellen van eieren, appelen en andere voorwerpen die per zes verpakt

Nadere informatie

Bekijk de oude kaart van Blokzijl. De kaart is gemaakt in Hoe heet de zee waar Blokzijl aan ligt?...

Bekijk de oude kaart van Blokzijl. De kaart is gemaakt in Hoe heet de zee waar Blokzijl aan ligt?... Opdracht 1 Nodig: kaartenblad 1 Bekijk de oude kaart van. De kaart is gemaakt in 1922. 1. Omcirkel op de kaart. 2. Kleur het water op de kaart blauw. 3. Omcirkel de haven van met groen. 4. Hoe heet de

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 5 Timo loopt steeds verder weg. Teken Timo bij de kruisjes op de weg en maak de tekening af. Zwijsen naam:

rekentrainer jaargroep 5 Timo loopt steeds verder weg. Teken Timo bij de kruisjes op de weg en maak de tekening af. Zwijsen naam: Zwijsen jaargroep naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs rekentrainer Timo loopt steeds verder weg. Teken Timo bij de kruisjes op de weg en maak de tekening af. Groep blad Vul in. 0 0 7 70

Nadere informatie

extra oefenen les 2 thema 2 1 = v Schrijf het woord op. 2 Welk dier is het? Een dier met v of w. Schrijf het woord op. spelling 3a v l a g

extra oefenen les 2 thema 2 1 = v Schrijf het woord op. 2 Welk dier is het? Een dier met v of w. Schrijf het woord op. spelling 3a v l a g les 2 spelling 3a 1 = v Schrijf het woord op. schrijft die beginnen met v. 1 ers lees!, roept de slager. V e r s v l ee s 2 Een lieg liegt om hem heen. v l ie g v l ie g t 3 Met een uist angt de slager

Nadere informatie

Excel opdracht: Belkosten

Excel opdracht: Belkosten Excel opdracht: Belkosten In deze opdracht gaan we Excel gebruiken om uit te vinden wat het meest geschikte mobiele telefoon abonnement voor ons is. Hierbij willen we kijken wat een aantal verschillende

Nadere informatie