Woordpuzzels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woordpuzzels www.puzzelland.com"

Transcriptie

1 eschikbaar voor/vailable for: l meer dan vijfentwintig jaar produceert JF alle mogelijke kruiswoordraadsels en kruiswoordraadsel-achtigen. aarbij hebben we steeds het uitgangspunt gehanteerd dat een puzzel moet passen bij een blad. et zoals een redactioneel artikel moet een puzzel een gevoel oproepen dat hoort bij het blad of de krant waarin hij wordt gepubliceerd. n onze filosofie zal een puzzel in een vaktijdschrift er daarom anders moeten uitzien dan een puzzel in een modeblad en hoort in een sportblad een andere puzzel dan in een blad voor jonge moeders. iet alleen wat betreft de vorm, maar ook inhoudelijk. nze organisatie is ervoor toegerust om voor elk blad een puzzel op maat te maken. n daarmee bedoelen we niet alleen het formaat, maar denken we ook aan verschillende puzzeltypes, in verschillende moeilijkheidsgradaties, in alle mogelijke vormen, en rekening houdend met thema's die in het blad aan de orde komen. e hier gepresenteerde puzzeltypes vormen slechts een greep uit de mogelijkheden. ijna alle getoonde puzzeltypes zijn ook beschikbaar als interactieve webpuzzel. Welke puzzeltypes dat zijn, is aangegeven per puzzel. ezoek om onze interactieve puzzels te zien. iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

2 eschikbaar voor/vailable for: Kruiswoordraadsel Kant en klaar beschikbaar in diverse formaten. it puzzeltype is uitermate geschikt om in een vorm of thema op te maken. eeft u een bepaald thema of idee in gedachten? Vraag ons naar de mogelijkheden. K VKJ F Z: 1. rukte; 5. mannelijk (afk.); 8. melkproduct; 12. papegaai; 13. imitatiepil; 16. strafwerktuig; 17. eger des eils (ng. afk.); 18. gedroogd gras; 19. fijngemalen graan; 21. buisverlichting; 22. luchtband; 24. vrouw die juist getrouwd is; 26. ermaanse godheid; 28. in prima conditie; 30. griezelig; 31. deel van ndia; 32. op krediet kopen; 35. deskundige; 37. errore excepto; 38. boterton; 39. de oudere; 40. schuif in een sluisdeur; 42. omwisselen; 45. cijfer; 46. door; 48. oorse godheid; 49. immoreel; 51. dun plaatje van een stof; 53. nternationaal standaard boeknummer (afk.); 55. aangehaald werk (afk); 56. grappenmaker; 58. koeienmaag; 60. vogelproduct; 61. scheepstouw; 63. vaandel; 65. mannelijk dier; 66. muze van het minnedicht; 67. uropese rivier; 68. rijtuig. V: 1. annequin; 2. plaats in lgerije; 3. edelachtbare; 4. berg op indanao; 5. burgemeester (Fr.); 6. nostro conto; 7. leem bevattend; 8. herkauwer; 9. soort slee; 10. gebraad; 11. ober; 14. boogbal; 15. slaapgelegenheid; 18. kap; 20. beloning; 23. glad maken; 25. eensgezind; 27. les in het dansen; 29. sein; 31. plaats in talië; 33. uitroep van schrik; 34. vochtig; 35. mosselnet; 36. roem; 40. puinhoop; 41. draagbalk; 43. gyptische godin; 44. hulpschaalverdeling; 46. markt (nd.); 47. hoepelen; 50. van ; 51. withandgibbon; 52. bijb. figuur; 54. hap; 57. kunsttaal; 59. gril; 62. dierengeluid; 64. monnikskleed; 65. muzieknoot uzzellan d orizontaal: V ertic a a l: 1. hris telijk feest; 8. goudmakreel; 1 0. cycloop; 1 2. bewijs stuk; 1 4. glim mer; 1 6. en; oile tartikel; 2. azijn ; 3. vakantie; 4. voorzetsel; 5. vlie genklap; 6. pot; 7. muzieksoort; 8. familie lid ; 2 0. snelle aanval (m et v lie gtuigen); 22. kerkdorp; 2 4. kerstverlic hting; 2 7. handvat; in drugs handelen; 9. gebak; 1 1. gesneden s tier; 1 3. bijw oord; 1 5. geneeskundige; 1 7. zoogdier; 1 8. voorzetsel; 1 9. door r ook bru in geworden; 2 1. beest; 2 3. teken; 2 4. vogel; 2 5. ster koppelriem ; 3 0. nauwe stra at; 3 1. keukenkachel; 3 3. deel v.e. fu ik; 3 4. opstandig; 3 6. vreemde tite l; 3 7. kers tboomversierin g; 3 8. loofboom ; 4 0. hemelgeest; 4 2. actief k oolpoeder; 4 4. eiergerecht; 4 5. maaltand; 4 7. drasland; 4 9. muziekteken; 5 0. slijp en; 5 1. koorts - in F rankrijk ; 3 3. dochter v an admus; 3 5. hoofdstad v an Zuid-K orea; 3 7. kaliu mcarbonaat; werend m iddel; 5 3. lid woord; 5 4. zeebocht; 5 6. insecteneter; 5 8. gekookte rijs t; 5 9. beter; 3 9. jaargetijde; 4 0. rustend predikant; 4 1. dun metalen plaatje; 4 3. kinders peelgoed; 4 4. kipke drank; 2 6. muzieknoot; 2 7. dierlijk vet; 2 9. kerstversiering; 3 1. vervoermiddel; 3 2. rivier 6 0. vogel; 6 2. kwaadsprekerij; 6 4. klein v ertrek; 6 6. tuin; 6 8. zwaardwalvis ; 7 0. enig; 7 2. penloop; 4 5. nakomelin g; 4 6. erwtensoep; 48. plaaggeest; 5 1. kers tboomversiering; 5 2. zwak; 7 3. zuurdeeg; 7 5. rijg lijf; 76. onkruid; 7 7. onderbed; 7 8. getal; 7 9. committent; 8 1. voetgewricht; 5 3. dondergod; 5 5. besef; 5 6. para dijs ; 5 7. cowboyfilm ; 5 9. trektuig; 6 0. stuf; graveren; 8 3. haarkrul; 8 6. gesneden hengst; 8 7. tweegevecht; 8 9. rechtspartij; 9 0. lekkernij; 9 2. persoonlijk v nw.; 9 3. plus; 95. snijw ond; 9 7. reuzenroofm eeuw; bespottelijk ; overa l; 7 1. specerij; 7 3. etmaal; 7 4. groeis tof; 7 5. sierplant die o mstreeks Kerstmis bloeit; tussenzetsel; 103. iv oor; mannelijk dier; afgevaardigde; ieder; achterdeel v.d. h als; 7 8. hof; 8 0. boerderijd ieren; 82. schutsluis ; 8 4. soort bro od; sierheester; 6 3. gedeeltelijk ; 6 4. verlaagde to on; 6 5. talrijk ; 6 7. uitro ep v an pijn ; 6 9. deel v.e. boom ; guitig; zekerin g; deel v.e. o or; beterschap; gekeperde w olle n s tof; nieuwsorgaan; sleepnet; stekelhuidig dier; schenking; de kerststal; 98. op Kerstmis betrekking h ebbend lie d; 9 9. bewijs stuk; haarversteviger; luxe kerstbrood m et spijs; 8 8. kerstversierin g; 91. afgescheurde la p; 9 4. volk; 9 6. fig uur in woonschip; 132. koffiedik; uitstel; takje; doktersbezoek; zeedienst; uniformstof; bouwland; zoogdier; seintaal; bijw oord ; drank; insect; vordering; spinnenweefsel; zwak; uitdru kking; 150. groot vroeger; wortels pruit; jongen; smaakorgaan; ooit; bundel; stuk h out; riv ier in ta lië ; schuifbak; buffel in oord-merik a; kostbare eenheid; mannelijk dier; bedje van J ezus; kwant; eettafel; stof; levenslucht; schuine strook; perfect; ronduit; duiv el; winters v oertuig; knabbelaar; bestrooien; adoreren; oorlogsgod; delfstof; op de ju is te o verw egingen beru stend; tuchtro ede; idool; onderwijzen; zangstuk; voorw erp v an spot; klef; eetvoorschrift ; heftig; vader van J ezus; moeder van J ezus; rond Kerstmis geboren kind; lic htzure treurdicht; kleur; geluk hebben; 145. wees gegroet; opinieonderzoek; drie hoekig s talen s laginstru ment; naar pers oon; staat bij m enigeen o p h et appel; ro nd e n dik; mager; 159. slechte reuk; druk; helle veeg; van kers tmenu; voedsel; J avaanse dolk; tafelfle s; kolenemmer; hoefijzers v oorzien; maker v an boter; oorhanger; rie kse godin; luizenei; harde tra p; persoonlijk v nw.; staat v.d. ; omeinse g odin; 179. beschim pen; verzoeken; vragenwedstrijd als h ersengymnastiek; zeurderig; ovenschop; 202. plat stuk chocolade; vaartuig; ontvangkamer; voorzetsel; vergoeding v oor a rbeid; aanwijzing; mond; elle nde; wen- v.e. e ffect; vis gerei; zoen; zeilvaartuig o p de iddella ndse Z ee; mikpunt; hemelw ater; drietal; opening; zeekoe; gereed; deel telen; dichter; slotwoord ; spra akorgaan; dun; 223. weerw oord; scheepstrap; verkenning; zuiv elproduct; deel v.e. v oet; familielid ; jeugdpuis tjes; keurmerk; op w elke manier; 229. urin aamse pad; deel v.e. hard lo pen; staat v.d. ; edelsteen; 212. niv eau; voorzetsel; ik oog; carbolin eren; dienblad; bestuur; met g roen o pgemaakt bloem- ( atijn ); specerij; verbouw; kerkgebruik; 224. zangvogeltje ; 226. hevig; stukje. kostuum ; kinbaardje; gro ndtoon; 236. dis kjockey. plossing in azet v an ntwerpen v an 31 december plossing: poeha-mnl-kwark ara-placebo-roe sa-hooi-meel-tl pneu-bruid-odin o-fit-eng-goa-e poffen-a-kenner -ee-karnton-srrinket-i-ruilen a-een-per-ase-o vuns-lamel-isbn aw-pias-pens-ei gei-drapeau-reu erato-rÿn-koets iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

3 eschikbaar voor/vailable for: nagram p elke verticale regel dient een woord van vier een van vijf en een van zes letters te worden ingevuld. et woord van vijf letters bestaat uit de letters van het voorgaande woord plus 1, het woord van zes letters bestaat uit de vijf letters van het voorgaande woord plus 1. ls de hele puzzel juist is ingevuld, vormen de letters op de vet omlijnde regel een woord. 1. ekening - palmriet - tegen; 2. ongeschonden - adellijke titel - versierde haak; 3. toespraak - scheepsexploitant - verlosser; 4. geestdrift - slingerplant - walvisbaard; 5. venster - geur - schouderjicht; 6. ongaarne - positieve elektrode - vogel; 7. wandpilaster - verlangen - operatiemesje; 8. drietal - toegangsweg - invoer; 9. verfstof - duivel - medemens; 10. lattenkist - zeeschildpad - vaartuig. plossing: nota-rotan-ontra gaaf-graaf-grafe rede-reder-edder elan-liane-alein raam-aroma-magra node-anode-andoe ante-talen-ancet trio-oprit-mport taan-satan-aaste krat-karet-anker evraagd woord: Kruiswoord min een iet het gevraagde woord invullen, maar een woord dat bestaat uit de letters van het gevraagde woord in dezelfde volgorde min 1 letter. (.v. mschrijving dierenverblijf. ntwoord zou zijn stal, maar ingevuld moet worden sta of tal. Welke van die twee het moet worden, moet blijken uit de kruisende woorden.) orizontaal: 1. choorsteenzwart; 5. teer; 7. onderrichtend; 8. ongebleekt; 9. venster; 11. overhalen om lid te worden v.e. partij; 14. waterplant; 16. energie; 17. groeistof; 18. vrouwelijk zoogdier; 19. deel v.e. etmaal; 20. dun stuk hout; 22. sterkedrank; 25. grap; 26. beetwortel; 29. wenselijk voorkomen; 30. Javaanse dolk; 31. groot persoon. Verticaal: 2. andbouwer; 3. roofdier; 4. deel v.e. klok; 5. vogel; 6. schaapkameel; 8. soort revolver; 10. makker; 12. schelpdier; 13. mondeling mededelen; 15. nauwe opening; 16. smerig; 19. gril; 21. stop; 22. muziekgenre; 23. sporenplant; 24. feestmaaltijd; 26. woestijn in zië; 28. schaamte. plossing: roe-ÿ-wak -eerzaamcru-e-aam o-weren-a li-s-g-ut -est-geiur-e-e-la u-brand-l rol-r-iet -belevenris-n-reu iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

4 eschikbaar voor/vailable for: ombipuzzel Voor de vele puzzelaars die wel graag met cryptische zinnen stoeien, maar nog niet toe zijn aan het echte cryptogrammenwerk is er de combipuzzel. egin met de vetgedrukte cryptische zinnen en gebruik de gewone kruiswoordomschrijvingen om de rest van de puzzel op te lossen. Kant en klaar beschikbaar in diverse formaten eze puzzel is een combinatie van kruiswoordraadsel en cryptogram. e cryptische omschrijvingen zijn vet gedrukt. Z: 1. telsel; 6. blaas op een geverfd oppervlak; 12. bewijsstuk; 14. slee; 15. zeer oud; 17. goudgewicht; 19. religieuze groepering; 21. schijf; 22. langlauftraject; 24. is een kruisend dier niet gezellig; 25. keukengerei; 26. uropeaan; 27. enzovoort; 29. in uitsland zingt ze op leeftijd; 30. bezwaren; 32. roem; 33. girafachtig dier; 35. appelsoort; 37. dagtekening; 40. omslagdoek; 43. beurskrach; 47. werkelijk; 49. edelgrootachtbaar; 50. schitterende uitse vogel; 52. op de manier van; 53. rekenkundig vraagstuk; 55. schaakterm; 57. zeehond; 58. bedrukt katoen; 60. ingedikt sap; 62. proefopname; 63. tamelijk; 65. ontkenning; 66. rechtspartij; 67. halfwarm; 69. piepklein; 70. zijn stem uitbrengen; 71. plectrum. V: 1. oiletartikel; 2. gemotoriseerde tweewieler; 3. aangeschoten; 4. gelofte; 5. oude lengtemaat; 7. Frans lidwoord; 8. kunst (at.); 9. modder; 10. pseudoniem; 11. verroest; 13. taliaanse omroep; 16. beloning; 17. Franse schilder; 18. drug; 20. bloem; 22. hinese afstandsmaat; 23. voegwoord; 26. bewonderaar van frisse lucht; 28. dwaas; 31. klein rek; 34. door oefening ter wereld gekomen; 36. bijbels figuur; 38. arrondissement; 39. wijsgeer; 40. merikaanse stad; 41. indien; 42. van leem gemaakt; 43. reliëfsteen; 44. droogoven; 45. dwaalleer; 46. karakter; 48. bijb. naam; 51. hoofdstad in uropa; 54. onroerend goed; 56. tandeloos zoogdier; 59. oude naam voor hailand; 61. koeienmaag; 62. voorwerp; 64. vlakgom; 66. uits lidwoord; 68. persoonlijk vnw.; 69. familielid. plossing: systeem-bladder h-ceel-r-arre-o aloud-mas-sekte moot-loipe-knus pot-fin-enz-alt onera-ere-okapi o-renet-datum-g ---k-v---r-n--- e-sjaal-crash-i reeel-ega-stern ala-som-mat-rob sits-gelei-demo matig-nee-eiser u-lauw-b-mini-s stemmen-tangent iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

5 eschikbaar voor/vailable for: oorloper K VKJ F orizontaal: 1. Wildebeest, onderwerp; 2. slot, koraaleiland; 3. soort raskonijn, deel van een kachel; 4. voedsel, ooit; 5. oculeren, lust; 6. onafgewerkt geheel, uitroep van vreugde; 7. balletje papier, éénjarig dier; 8. elk, schaamte; 9. erwtensoep, flink; 10. plakband, graansoort; 11. schande, urinaamse pad; 12. streek, te kennen geven; 13. nalatig, verbouw. Verticaal: 1. Vuurwapen, vuurwapen; 2. lot zonder prijs, soort schaatsen, dwergbuffel; 3. slordig, tijdelijk gebruik, tuinvak; 4. lusthof, moesplant, al; 5. carbolineren, herkauwer, gebroken boekweit; 6. hoofdbedekking, platvis, hoofddeksel; 7. graveur, tafelgast, kerkgebruik; 8. lage veterschoen, postludium; 9. staat van de, overblijfsel. Kant en klaar beschikbaar in diverse formaten. plossing: gnoethema eindeatol wenerasla etenereis ententrek romphoera propenter iedergene snertkras tapegerst oneerpipa oorduiten laksteelt ryptogram-overlapper p elke regel twee woorden invullen. wee of meer eindletters van het eerste woord zijn meteen de beginletters van het tweede woord orizontaal: 5. Veel bundels? (6); taatskerk? (6); 6. et een letter de stad binnen (6); enkbeeldige agressie (5); 7. ruin of wit, het moet op de plank komen! (5); ndiaan die te lang in de zon heeft gelegen (8); 8. aalkundige trek van een insect (5); Zonder samenhang van woorden (7). 7 8 Verticaal: 1. een intelligent orgaan (6); ie komt net zo hard aan als een lel (6); 2. e regelmaat van een lintje (4); et duivelse karakter van een dominee (7); 3. Voornaamste zijde van een plant (5); Zij is deels een voetballer (8); 4. eem het ervan, alvorens te betalen! (4); Weerbarstige muziek? (7). plossing: plossing: orizontaal: 5. osrijkdom; 6. romeinval; 7. broodhuid; 8. bijzinloos. Verticaal: 1. omoorvijg; 2. ordemonie; 3. akanthalf; 4. notaaipop. iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

6 eschikbaar voor/vailable for: ryptogram Kant en klaar beschikbaar in diverse formaten K VKJ F Z: 4. roodjeszaak (12); 7. n het oog van merikaanse parasieten (11); 10. Verslag van muziek en drank (7); 12. Weefsel voor gevangeniskleding (7); 13. egelgeving zonder inhoud (13); 15. (roen) tijdschrift van de maand (7); 16. eledigen met vruchten (7); 17. eel van een stoffig toneelstuk? (13); 19. Volksgenoot van een geschorste verpleger (11); 20. Klusje voor een patroon (6). V: 1. e voorzitter van de vakvereniging in uitsland? (14); 2. e luxe van een anonieme plaats in elgië (9,6); 3. uzikaal gedicht aan boord (6); 5. Van slag door een kanjer (3); 6. en uitgeklede opleiding levert een kunstwerk op (11); 8. ichaamsdeel van Job (3); 9. otaal ontroerende chot (10); 11. Kiest hij niet voor een piano? (12); 14. at lichaamsdeel dat weinig vocht bevat (8); 18. elegd door iemand die het niet overleeft (6). plossing: Verticaal: 1. ondspresident; 2. ongekende weelde; 3. revers; 5. lel; 6. naaktstudie; 8. arm; 9. voltreffer; 11. orgelstemmer; 14. waterarm; 18. loodje. orizontaal: 4. ollenhandel; 7. dollarteken; 10. rapport; 12. celstof; 13. leegstandswet; 15. meiblad; 16. kwetsen; 17. textielbedrijf; 19. stambroeder; 20. werkje. iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

7 eschikbaar voor/vailable for: egpuzzel eg alle woorden op hun plaats in dit diagram. at kan slechts op één manier... K 3 etters as de la te ok go li lp ls ra rg st ts or Kar ea ig om us an ep ok le ma as or ei en if ÿf as et lm 4 etters ard ult dik lan lia xcl eer kke Kaft Klos lie aab aid oda pon tep tijl eek 5 etters ster alsa oard akar reis mker Kerel Krant oket aine eent atal even asis ksel avijn neep erra itel race 6 etters estel enoog kster ifgas oemen peten ersen lataf urper 7 etters lthans etheid endule itgaan 8 etters oorgang delspar ommelig Xantippe 10 etters onderslag ippenrood plossing: K K K F F K X V J K K K K J F iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

8 eschikbaar voor/vailable for: Filippine-puzzel eze puzzel bevat naast gewone kruiswoord- en quizvragen ook een aantal (vet gedrukte) cryptische omschrijvingen. Vul elke letter ook in de figuur onderaan in het dienovereenkomstig genummerde vakje in. aar leest u dan een laatste vraag. et antwoord op die vraag is de eindoplossing van deze puzzel. F J K : iermee reizen de afvallers : oe noemt men de in de jaren na de tweede wereldoorlog heersende dramavorm die de afspiegeling van de w serkelijkheid loslaat. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de werken van schrijvers als inter en onesco : enken dat het kunst voor binnen is : piraalvormig opgerolde peulen van een West-ndische boom, met een hoog looizuurgehalte : Welke 17e eeuwse ederlandse schilder is o.a. bekend vanwege zijn schilderijen met huiselijke taferelen? F: eestje dat altijd vooraan wil staan : Wat is de naam van de stripverhalen waarin het vogeltje Woodstock voorkomt? : anieren van posten : Van welke ederlandse band zijn de nummers en teken van leven, aak, en het album oorderzon? J: Zeker en vast in de grond geslagen K: Van welke raagse schrijver gaf ax rod postuum het oeuvre uit, ondanks de wil van de schrijver dat zijn manuscripten na zijn dood verbrand moesten worden? : ropisch plantengeslacht waarvan rubber wordt verkregen : Van welke film werd het thema door saac ayes musikaal uitgevoerd (1971) : Wat is de voornaam van de acteur die samen met ick olte de hoofdrol vertolkte in de film 48 rs? plossing: : lÿntoestel; : absurdisme; : inbeelden; : dividi; : Jan teen; F: haantje; : peanuts; : stÿlen; : e Kast; J: geheid; K: Kafka; : evea; : haft; : ddie. oe heet de vijfjaarlijkse manifestatie van hedendaagse beeldende kunst die in het uitse Kassel plaatsvindt? ntwoord: K iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

9 eschikbaar voor/vailable for: Quizwoordzoeker V W F X F F F F W K K K F W F Y eantwoord de onderstaande vragen en los met die antwoorden deze woordzoeker op. ls eindoplossing vindt u een sleutelwoord. 1 - hoe noemt men een reservekopie van een computerbestand? 2 - welke merikaanse technisch fysicus van chotse afkomst is vooral bekend als uitvinder van de telefoon? 3 - hoe wordt een vorm van elektronisch gegevensuitwisseling via een verbinding tussen twee of meer punten genoemd, waarvan een welbekend voorbeeld is? 4 - hoe heet het uropees telecommunicatienet voor datatransmissie? 5 - wat is de ngelse benaming voor het proces waarbij de uitkomst van een bewerking wordt teruggevoerd aan de invoer? n het ederlands wordt dit terugkoppeling genoemd. 6 - programmeertaal die speciaal ontwikkeld is voor wetenschappelijke doeleinden, het eerst ontwikkeld door medewerkers van. 7 - hoe heet de naar een taliaanse wetenschapper genoemde uropese tegenhanger van het merikaanse -ysteem? 8 - hoe heten de afzonderlijke tekens van het beeldschrift van de oude gyptenaren? 9 - wie was de uitvinder van de antenne, en de eerste persoon die draadloos signalen verzond over de oceaan? 10 - welk apparaat zet digitale signalen om in analoge en vice versa, zodat computers over telefoonlijnen met elkaar kunnen communiceren? 11 - wie was de uitvinder van het alfabet voor telegrafie? 12 - hoe heet het hoorntje dat wordt gebruikt door hardhorenden? 13 - hoe noemt men het icoon of symbool dat de plaats inneemt van een tekst, en dat veelvuldig voorkomt op computerschermen? 14 - met welke term wordt de actie genoemd die het beïnvloeden van de publieke opinie tot doel heeft, en waarbij men aanhangers wil winnen? 15 - hoe heet het muziekje of geluid dat wordt afgespeeld als een mobiele telefoon wordt gebeld? 16 - object dat in een baan rond de aarde of andere planeet wordt gebracht voor communicatie of observatie welke studie houdt zich bezig met tekens en tekensystemen? 18 - computerprogramma s die niet aanwezig zijn bij het starten van een computer maar later worden geladen welk woord wordt in het internationale spellingsalfabet gebruikt voor de letter? 20 - hoe heet de studierichting in de informatica die onderzoek doet naar de relatie tussen computergebruik en telecommunicatie? 21 - hoe heet het toestel waarmee elektronische berichten worden overgebracht en getikt? et was de voorloper van de fax hoe heette vroeger een rondtrekkende liedjeszanger, die tevens het nieuws verspreidde? 23 - andere benaming voor de boekdrukkunst hoe noemt men het vertalen van een gedachte naar een beeld? 25 - welke merikaanse krant speelde een belangrijke rol bij de onthullingen rond de Watergate-affaire, die door haar verslaggevers in de publiciteit werden gebracht? 26 - digitale camera die is aangesloten op internet en rechtstreeks beelden uitzendt. plossing: 1. ack-up; 2. ell; 3. datalink; 4. euronet; 5. feedback; 6. Fortran; 7. alileo; 8. hierogliefen; 9. arconi; 10. modem; 11. orse; 12. otofoon; 13. pictogram; 14. propaganda; 15. ringtone; 16. satelliet; 17. semiotiek; 18. software; 19. tango; 20. telematica; 21. telex; 22. troubadour; 23. typografie; 24. visualisatie; 25. Washington ost; 26. webcam. indoplossing: telefoondienst iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

10 eschikbaar voor/vailable for: Zweeds raadsel totaal schadelijke stof kleur kinderspeelgoed familielid muzieknoot kledingstuk dwarsmast ngelse ontkenning sneeuwhut hoofdstad van etland 6 (chots) 2 deel van een etmaal medisch specialisme 10 voegwoord dierengeluid taxi (ng.) zeehond bewijsstuk keurmerk alcoholische drank zoon van reukstof uit viooltjes aanraken oorse godheid buikriem landbouwwerktuig insnijding dierenwereld klaar veenbagger vakantie opperwezen vlasbundel bevel aan een hond weloverwogen scheepstouw jokken opstandeling deel van een trap graan plaats in uitsland gevleugelde geest 3 oude lengtemaat pas bestaand jonge stier edelgas muzieknoot huid bijbelse naam hin. afstandsmaat welwillend alcoholische drank voegwoord deftige avondpartij wie alles kapot maakt 8 5 Kant en klaar beschikbaar in diverse formaten. it puzzeltype is uitermate geschikt om in een thema op te maken. eeft u een bepaald thema of idee in gedachten? Vraag ons naar de mogelijkheden. K VKJ F 7 lofrede gewas plossing: Frans lidwoord ongevuld werkschuw WV houtstof worp deel van een ei betrouwbaar veengrond brompot mager afkerig zijde van een schip 1 muzieknoot tijdverdrijf Javaanse dolk voorzetsel achter symbool neon -h-i-o-ÿ-s-g vergif-klare -lila-m-iron lego-cab-ase -ma-reces-eg fa-god-ris-e -af-bezonnen slat-liegen- --uur-tree-v tuniek-el-re -ra-bonn-var no-peri-neon -le-leeg-lui molm-nurk-te -gooi-wars-l eigeel-si-na -eerlÿk-spel iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

11 eschikbaar voor/vailable for: Woordzoeker n deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. ommige letters worden meer dan een keer gebruikt. treep alle woorden door. e resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel. J W V F J Z V W J V Kant en klaar beschikbaar in diverse formaten. it puzzeltype is uitermate geschikt om in een vorm of thema op te maken. eeft u een bepaald thema of idee in gedachten? Vraag ons naar de mogelijkheden. nx_ed_46:winx_ed_46.qxd :3 4 agina 1 eek oot olf ijn ruppel legant olf aai orizon Kano Koraal Z K K W K ayla ceaa n iano iff oeiboot ust chip ky tr oming n deze mengelmoes van let te rs zijn al de opgesomde woorden ver st opt. Ze zijn t e lezen van links naar re cht s, van rechts naar links, van boven naar beneden of omgekeerd of sc huin. t re ep alle woorden door. et de overgebleven let - ters kun je ee n woord ma ken. Vul dit woord op de balk in en st uur deze oploss ing naar: Winxclub, ostbu s 94446, 1090 K msterdam. it kun j e winnen: 5 x het Winxlub ackstage boek F F J Y Z F K F F urfpla nk ecna Water Waterfiets Windhoos Zeewier W Z W W c hrijf hier je oplos s ing: tuur deze oplossing naar: Winxclub, ostbus 94446, 1090 K msterdam. plossing: anzicht eeindiging emoeizucht oren ranie ustehouder ijstellen oorbrassers waalster dammer enheid tmaal evoel roots Jaarsalaris emen eonlicht os rive uilbeurs territ teven tructuur uper urplus Verfilmen Wiel K VKJ F J iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

12 eschikbaar voor/vailable for: Visitekaartje. apper aarlo e letters van naam en woonplaats van deze man vormen in een andere volgorde de naam van zijn beroep. Wat doet hij voor de kost? plossing:. apper uit aarlo is Zoekwoord. n dit diagram is een woord van 12 letters verstopt. et is te vinden door, beginnend bij het vakje met de stip, telkens een vakje naar links, rechts, onder, boven of diagonaal te verspringen. lke letter wordt één keer gebruikt. oe luidt het zoekwoord? plossing: iaat er rijtje van drie woorden, ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters. e drie ontbrekende combinaties vormen samen een woord. Welk?... K W K... plossing: - F - iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

13 eschikbaar voor/vailable for: etterzetter robeer de onderstaande woorden met behulp van de reeds geplaatste letters op de juiste regel in te vullen. ij goede oplossing wordt op de diagonale lijn van links boven naar rechts onder een nieuw woord gevormd. at woord vormt de oplossing van deze puzzel. K verdruk Welstand nderdak oievaar Zonnedag oonzaal adering erkbaar plossing: merkbaar ooievaar nadering onderdak toonzaal welstand zonnedag overdruk ZK etterzetter V Van vanille tot aardbei in twaalf stappen. Vul op elke regel een bestaand woord in, met in de bovenste helft telkens een letter minder en in de onderste helft telkens een letter meer dan het voorgaande woord. plossing: vanille vallei villa lila ali la a aar aard baard bedaar aardbei iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

14 eschikbaar voor/vailable for: leutelwoord n sommige vakjes staat een getal dat correspondeert met een getal in het tienletterige balkje onderaan. e letters die ingevuld worden in de vakjes met een getal, kunnen ook op het balkje worden ingevuld. Verticaal vormen de letters in de eerste en derde kolom ook een woord. oe luidt het sleutelwoord? 1. rambalkon; 2. minderjarig; 3. vernieler; 4. langzaam; 5. staat van de ; 6. onvriendelijk; 7. erkentelijk; 8. éénjarig dier plossing: ltform nondig aoteur eterig oorado nardig akbaar nerkoe e woorden op de eerste en derde verticale regel zijn: en. et sleutelwoord luidt: FK. itaat 1 J K 2 F 3 F F 4 5 V 6 7 K Z 11 W J K 12 V 13 J 14 treep op elke regel de letters weg, die samen het woord vormen dat overeenkomt met de omschrijving. e resterende letters vormen van boven naar beneden en van links naar rechts een citaat. 1. Venetiaanse titel; 2. vogel; 3. feest; 4. kleur; 5. golf; 6. taille; 7. zuivelproduct; 8. kerf; 9. vrucht; 10. kleur; 11. zanggroep; 12. gelijktijdig afvuren van vuurwapens als eerbewijs; 13. zevende maand; 14. muziekstuk. plossing: oge, duif, fuif, groen, baar, leest, kaas, snede, braam, beige, koor, salvo, juli, rondo. et citaat is van John orley: "Je kunt geen mens overtuigen door hem tot zwijgen te brengen" iets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. o use or reproduction without express written consent. Joker Feature ervice b.v. ostbus oermond, he etherlands tel (0)

DENK CREATIEF! Auteurs: David van der Kooij & Mignon van Ophuizen

DENK CREATIEF! Auteurs: David van der Kooij & Mignon van Ophuizen DENK CREATIEF! creatieve vaardigheden in de onderwijspraktijk Auteurs: David van der Kooij & Mignon van Ophuizen Colofon uitgever auteurs VORMGEVING Onderwijs Maak Je Samen David van der Kooij & Mignon

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Experimenteren in de rekenles. Frans van Galen Vincent Jonker

Experimenteren in de rekenles. Frans van Galen Vincent Jonker Frans van Galen Vincent Jonker Experimenteren in de rekenles De lessen die we in dit boekje beschrijven, zullen de leerlingen waarschijnlijk niet direct als rekenlessen ervaren. Ze gaan over onderwerpen

Nadere informatie

Vraag wat u maar wilt...

Vraag wat u maar wilt... TIJDSCHRIFT UITGEGEVEN DOOR STICHTING L ABRI - NEDERLAND jaargang 17 nr. 2 2012 Prinsjesdag is geweest. De verkiezingen zijn voorbij. Den Haag maakt zich op voor een nieuwe periode, een nieuwe regering,

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

Inzage exemplaar. Entree/LVS toetsen oefenen boeken set groep 5. Uitgave voor schooljaar 2013/2014 Ook voor schooljaar 2014/2015, 2015/2016*

Inzage exemplaar. Entree/LVS toetsen oefenen boeken set groep 5. Uitgave voor schooljaar 2013/2014 Ook voor schooljaar 2014/2015, 2015/2016* Inzage exemplaar Entree/LVS toetsen oefenen boeken set groep 5 Uitgave voor schooljaar 2013/2014 Ook voor schooljaar 2014/2015, 2015/2016* *i.c.m. aanvullend online oefenen ISBN: 978-90-819682-8-7 Inhoud

Nadere informatie

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A

Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A Rekentijger - Groep 6 Tips bij werkboekje A Puzzelvierkanten Werkblad 1 Vierkant linksboven Zoek eerst uit hoeveel één hartje waard is. Daarna kun je ook berekenen hoeveel een rondje waard is. Vierkant

Nadere informatie

DEEL 1: ALLES WAT U MOET WETEN OM ELK KIND EEN VLOTTE LEZER TE HELPEN WORDEN.

DEEL 1: ALLES WAT U MOET WETEN OM ELK KIND EEN VLOTTE LEZER TE HELPEN WORDEN. Erik Moonen, Dwaalspoor dyslexie. Hoe elk kind een vlotte lezer wordt. Met de revolutionaire Alfabetcode. INLEIDING Na een paragraaf waarin E.M. schetst hoe in scholen omgegaan wordt met het leren lezen

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

KRIJGT EEN RUPS BLAREN OP Z'N TONG ALS HIJ BRANDNETELS EET?

KRIJGT EEN RUPS BLAREN OP Z'N TONG ALS HIJ BRANDNETELS EET? Kees Both KRIJGT EEN RUPS BLAREN OP Z'N TONG ALS HIJ BRANDNETELS EET? studerend lezen bij wereldoriëntatie (1) Als we vinden dat een Jenaplanschool een ontwikkelingsgerichte en een wereldoriënterende school

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

OBJECTLESSEN. Bijbelverhalen.nl

OBJECTLESSEN. Bijbelverhalen.nl OBJECTLESSEN Bijbelverhalen.nl 2 Leer de kinderen wat geloven is 2 Objectles met een pinda 3 De plastic handschoen 4 Hemel en hel 5 Hoe word je gelukkig? 7 Het woordenloos boek 9 Verslaving 10 Hoe groot

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs

Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs .. Minder bekende problemen van het Nederlandse wiskunde onderwijs Een kleine analyse van het wiskunde onderwijs binnen twee generaties. door Liesbeth van der Plas-Eskes 1 Rekenvaardigheid in verband met

Nadere informatie

Project over het menselijk lichaam voor de bovenbouw van de basisschool. Met huid en haar

Project over het menselijk lichaam voor de bovenbouw van de basisschool. Met huid en haar Met huid en haar Project over het menselijk lichaam voor de bovenbouw van de basisschool Muurkrant. Iedere les gaat een groepje leerlingen verslag doen van wat er die les gedaan is en wat de leerlingen

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Vrijzinnig spreken over God

Vrijzinnig spreken over God G IS GOD KEN TRADITIE VAN IS GOD VRIJZINNIg WAAR DE EN TRADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN GOD VRIJZINNIg WAAR DE GEEST IS, IS VRIJHEID ADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN VERHAAL VEELKLEURIG L AN VRIJHEID GOD

Nadere informatie

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur groep 7-8 Oorlog zonder vader kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu discipline: Literatuur 2012-2013 Colofon Dit is een uitgave van: Kunst Centraal Postbus 160 3980 CD Bunnik tel: 030-659 55 20 fax: 030-659

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij de erfgoedlessen Wie schrijft, die blijft!

Docentenhandleiding bij de erfgoedlessen Wie schrijft, die blijft! Docentenhandleiding bij de erfgoedlessen Wie schrijft, die blijft! Inleiding Het educatieve programma Wie schrijft, die blijft! is ontwikkeld in opdracht van de Stichting Brabantse Bronnen en is een onderdeel

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie