Jaarverslag 2014 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland"

Transcriptie

1 j a a r v e r s l a g 2014

2

3 Jaarverslag 2014 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland 1

4 2

5 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Jaarverslag 2014 s-gravenhage, april

6 voorwoord De vfn staat voor een verantwoord leenaanbod voor een bewust lenende consument en vindt dat bestaande en nieuwe producten daaraan moeten voldoen 4

7 De algemeen macro-economische cijfers, de signalen vanuit de leden en de VFN Financieringsbarometer duiden op een stabilisatie van de markt in Het is tijd om vooruit te denken en ons te richten op verder herstel. De VFN wil zich hiervoor inzetten als de belangenbehartiger van de Consumptief Kredietmarkt in Nederland. Net als in andere sectoren, is op het gebied van kredietverstrekking een duidelijke veranderende consumentenbehoeften waar te nemen. Ook dienen nieuwe vormen als crowdfunding en private lease zich aan als alternatieven voor consumenten. De VFN staat voor een verantwoord leenaanbod voor een bewust lenende consument en vindt dat bestaande en nieuwe producten daaraan moeten voldoen. Uiteraard is hierbij wel een gelijk speelveld van belang. De VFN zet daarom in op dialoog en afstemming binnen en buiten de vereniging. Zo heeft de VFN wederom aandacht gevraagd voor de problematiek rond structurele roodstanden en hebben we ons bij de toezichthouder sterk gemaakt voor transparante kosten en keuzevrijheid voor de consument. Met de invoering van begrijpelijke taal hebben de VFN leden dit jaar actief werk gemaakt van heldere informatieverstrekking, om zo de consument beter in staat te laten zijn een bewuste leenkeuze te maken. De VFN heeft het afgelopen jaar op veel verschillende dossiers haar visies en ideeën gedeeld met ministeries, parlement en andere overheidsorganen. Hierbij werd samengewerkt tussen verschillende commissies en met andere branche organisaties, terwijl de VFN op Europees niveau de overkoepelende brancheorganisatie Eurofinas heeft ondersteund. Ook is middels de website, Twitter en persoonlijke communicatie met beleidsbepalers verdere invulling gegeven aan de positie van de VFN in media en politiek. Waar eerder al gezamenlijk marktinformatie werd aangekocht, is de vereniging het afgelopen jaar met succes een samenwerking aangegaan met opleidingsinstituut Lindenhaeghe. VFN-leden kunnen hun adviseurs nu middels een aantrekkelijk VFN-aanbod voorbereiden op hun Wft diploma. Voor de niet adviserende werknemers zijn speciale opleidingen ontwikkeld, waarmee ook zij voldoende invulling kunnen geven aan hun vakbekwaamheid. Opvallend is ook de groei van de vereniging. Het aantal leden breidt de laatste jaren gestaag uit en met de belangrijke wijziging in de statuten kunnen platforms voor crowdfunding en peer-to-peer lending nu ook toetreden tot de VFN. Inmiddels hebben de eerste crowdfunders het VFN-lidmaatschap ontvangen. Bovendien zijn veel geassocieerde leden toegetreden tot de vereniging; bij het sluiten van dit jaar telde de VFN een recordaantal van 34 geassocieerden. Voor het eerst nemen ook geassocieerden deel aan werkgroepen en het groeiende aantal events wordt beter bezocht. Ook aan de jongere werknemers biedt de VFN sinds dit jaar middels VFN Young Talent een platform waarbinnen ze van elkaar en professionals kunnen leren. Met de groei en voor de samenwerking kijk ik met vertrouwen vooruit naar een gezonde vereniging in een herstellende markt. Kortom, ik dank u allen voor de samenwerking, de sector staat aan de vooravond van vele veranderingen. Disruptie klopt op de deur en alleen die spelers die verandering omarmen en Klantbelang Centraal echt inhoud geven, zullen een mooie toekomst tegemoet kunnen zien. Ik ga dit niet alleen volgen met belangstelling, integendeel, actief daar blijvend bij betrokken zijn is een lonkend perspectief. Het gaat u en de VFN goed! kees droppert Voorzitter Ik mocht de afgelopen vier jaar uw voorzitter zijn en zal op de algemene ledenvergadering in april 2015 deze functie neerleggen. Een blik over mijn schouder laat zien dat de VFN er beter en sterker voor staat en daar dank ik mijn mede bestuursleden en het secretariaat voor. Denk bijvoorbeeld aan de versterkte platformfunctie van de vereniging. 5

8 ontwikkelingen IN NEDERLAND kosten toezicht Het ministerie van Financiën heeft met het Wijzigingsvoorstel Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) voorgesteld om de overheidsbijdrage voor de kosten van het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) op de financiële markten af te schaffen en om boetes terug te laten vloeien naar de schatkist van het Rijk, in plaats van naar de financiële sector. De VFN betreurt het lastenverzwarende effect voor de financiële sector. Het beëindigen van de overheidsbijdrage in de bekostiging van het toezicht leidt vanaf 2015 jaarlijks tot 39,2 mio extra lasten. Deze lastenverzwaring kan impact hebben op de tarieven die aan de consument in rekening worden gebracht voor financiële diensten. De VFN heeft in januari gezamenlijk met de NVF een aantal suggesties gedaan voor verbetering, welke direct gericht zijn op het inperken van het lasten verzwarende effect voor de consument. Verder heeft de VFN aandacht gevraagd voor een kostenbeheersend mechanisme. Het begrotingsproces dient nadrukkelijker te worden gebaseerd op de wettelijke taak van de toezichthouders. Ook de Raad van State heeft kritische kanttekeningen geplaatst bij het voorstel om de overheidsbijdrage aan het toezicht van AFM en DNB te schrappen. Voorstel met wijzigingen aangenomen door het parlement Het voorstel is op 7 oktober door de Tweede Kamer aangenomen, met een amendement om te waarborgen dat kosten voor financieel toezicht niet onevenredig stijgen. De totale toezichtkosten van DNB en AFM mogen in principe alleen met inflatiecorrectie stijgen. In bijzondere omstandigheden heeft de regering de benodigde vrijheid om het toezicht op een adequate wijze aan te passen en een kostenstijging goed te keuren die hoger is dan de inflatiecorrectie. In dat geval wordt het besluit van de ministers nader gemotiveerd en toegestuurd aan de Tweede Kamer via het «pas toe of leg uit» principe. Op 9 december heeft ook de Eerste Kamer het voorstel aangenomen. Vakbekwaamheid Op 1 januari 2014 zijn de wijzigingen wet- en regelgeving op het gebied van vakbekwaamheid van kracht geworden. Dit betekent dat alle adviserende medewerkers zullen moeten beschikken over Wft-diploma s. Ook niet-adviserende medewerkers dienen vakbekwaam te zijn, maar niet op Wft-opleidingen niveau. Dijsselbloem informeert Kamer over slagingspercentages Minister Dijsselbloem (Financiën) heeft in november de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de slagingspercentages van de nieuwe Wft opleidingen en Permanente Educatie (PE). Hij reageerde hiermee op verzoeken van de Kamer. 6

9 De cijfers met betrekking tot de nieuwe Wft opleiding en PE Plus Consumptief Krediet laten zien dat de examens met wisselend succes worden afgelegd. In 2014 zijn bovendien nog maar weinig examens afgelegd. Tot en met december 2014 zijn er in totaal examens afgenomen, met een algeheel slagingspercentage van 55,5%. Hiervan zijn initiële Wft-examens, waarvoor het slagingspercentage 52,4% bedraagt. Voor de PE plus-examens is het slagingspercentage 60,8%. De slagingspercentages verschillen per module. Voor het Wft Basis examen is het totale slagingspercentage 68,9%, terwijl het PE plus Basis examen een slagingspercentage van 89,3% kent. Voor Consumptief Krediet bedraagt het slagingspercentage 47,7% voor het initiële Wft examen en voor het PE plus-examen 47,5%. De verscherpte Wft-wetgeving heeft ook gevolgen voor (nieuwe) niet adviserende medewerkers. Voor hen is het van groot belang dat zij deskundig zijn op hun vakgebied. Om deze reden hebben de VFN en opleidingsinstituut Lindenhaeghe in juni drie opleidingen voor niet-adviserende medewerkers gelanceerd. VFN en Lindenhaeghe lanceren opleidingen voor niet-adviserende medewerkers Voor medewerkers die niet in het bezit hoeven te zijn van het Wft-diploma Consumptief Krediet, bijvoorbeeld backoffice-medewerkers, is de e-learning Medewerker Consumptief Krediet ontwikkeld. Samen met de Stichting Captive Finance Development (SCDF) zijn twee speciale opleidingen ontwikkeld voor medewerkers in de autobranche met een bemiddelende rol voor financieringen of verzekeringen, maar die hier niet over adviseren. De automotive medewerkers en hun behaalde diploma s worden bijgehouden in een hiervoor speciaal ingericht register. Op 18 november hebben de VFN en opleidingspartner Lindenhaeghe een webinar georganiseerd rond de actuele ontwikkelingen en de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan een goede voorbereiding op de Wft examens. Webinar VFN en Lindenhaeghe roodstanden In juni 2014 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar visie inzake roodstanden bekend gemaakt. Deze visie is gebaseerd op het onderzoek Rood staan op particuliere betaalrekeningen dat onderzoeksbureau CEG voor de ACM heeft uitgevoerd. De minister van Financiën had in 2013 op verzoek van de Kamer opdracht gegeven om onderzoek uit te laten voeren naar de maximale effectieve kredietvergoeding bij roodstanden. De ACM vond het niet nodig om de bestaande regels voor de maximumtarieven voor rood staan verder aan te scherpen. Dit kan namelijk zelfs ongewenste effecten hebben. Zo kan verlaging van de maximale rente op rood staan ertoe leiden dat banken consumenten die vaak rood staan uitsluiten. Die consumenten vinden dan mogelijk hun weg in ongewenste en nog duurdere alternatieven. Daarnaast kan verlaging van de maximale rente op rood staan ertoe leiden dat consumenten meer gaan betalen voor andere onderdelen van het betaalpakket. 7

10 Wel zag de ACM mogelijkheden voor bescherming van consumenten die vaak rood staan. Banken zouden consumenten beter moeten informeren over de totale kosten die zij jaarlijks maken voor hun betaalpakket, waaronder de kosten van rood staan. Politiek ziet geen reden tot aanpassing regelgeving In september heeft de Tweede Kamer het rapport van de ACM over Roodstanden besproken. De minister van Financiën concludeerde uit de onderzoeksresultaten dat er vanuit mededingingsperspectief geen aanleiding is om de regelgeving rondom roodstanden aan te passen. De informatieverstrekking zou wel verder kunnen worden verbeterd. De minister heeft aangegeven hierover in gesprek te gaan met de banken. Ook de Tweede Kamer zag geen reden tot aanpassing van regelgeving. Dit betekent dat de politiek geen verdere verlaging van de kredietvergoeding wenst. Uiteraard is in Nederland de rente al wettelijk gemaximaliseerd; zo wordt de maximale kredietvergoeding per 1 januari 2015 verlaagd van 15% naar 14%, wat in Europees perspectief zeer laag is. VFN vraagt aandacht voor maatregelen tegen langdurig roodstaan De VFN heeft de behandeling aangegrepen om aandacht te vragen voor maatregelen welke de daadwerkelijke problematiek bij roodstanden kunnen voorkomen. Bij roodstanden ontbreekt de gewenste relatie tussen de looptijd van de lening en de gefinancierde goederen. Een kwetsbare groep consumenten blijft in de praktijk vaak structureel rood staan, terwijl de gefinancierde goederen al lang weer zijn afgeschreven. Bovendien wordt voor een roodstand vaak meer rente gevraagd dat bij doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. Roodstanden zijn daarom niet geschikt voor het vervullen van een structurele kredietbehoefte. De VFN heeft samen met de NVF aan de Kamer onder meer voorgesteld om de verstrekking van roodstanden te beperken tot één netto maandsalaris van de consument. variabele rente Op 31 januari heeft de Commissie van Beroep van het Kifid bepaald dat kredietaanbieders verschillende factoren kunnen betrekken bij het doorvoeren van rentewijzigingen. De eerder door de Ombudsman en de Geschillencommissie van Kifid veronderstelde verplichte koppeling aan een externe rentevoet, zoals het driemaands Euribortarief, is losgelaten. De Commissie van Beroep stelt dat een kredietaanbieder ook andere omstandigheden kan betrekken bij het bepalen van de rente, zoals ontwikkelingen in de fundingkosten, in de kosten van haar bedrijfsvoering en concurrentieoverwegingen. Wel moet worden voldaan aan de eisen van redelijkheid en billijkheid en moet de kredietaanbieder voldoende transparantie verschaffen over de componenten waaruit de variabele rente is opgebouwd en het rentebeleid van de kredietaanbieder. Nieuwe wetgeving Het ministerie van Justitie werkt al enige tijd aan nieuwe wetgeving ten aanzien van dit onderwerp. In een eerdere consultatie heeft de VFN gewezen op mogelijke onduidelijkheden ten aanzien van (lopende) contracten met een variabele rente. Inmiddels heeft het ministerie kenbaar gemaakt dat men streeft naar een bepaling welke aansluit bij de uitspraak van de Commissie van Beroep. 8

11 Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars Het ministerie van Economische Zaken heeft een concept Vrijstellingsbesluit Schuldbemiddelaars geconsulteerd. Kern van het voorgelegde besluit is dat private schuldbemiddelaars, onder voorwaarden, tegen betaling hun diensten kunnen gaan aanbieden. Dit is nu verboden op basis van de Wet op het Consumenten Krediet (WCK). De VFN constateerde dat het voorstel een risico met zich mee brengt dat malafide partijen hun aandacht in nog sterkere mate zullen richten op de kwetsbare groep van problematische schuldenaren. Bovendien zag de VFN in het voorliggende besluit geen kwalitatief hoogstaand, betrouwbaar, en wenselijk alternatief voor de huidige minnelijke schuldhulpverlening en het wettelijke (Wsnp) traject. Op 4 juli 2014 heeft de minister van Economische Zaken het ontwerp Vrijstellingsbesluit aangeboden aan de Tweede Kamer. De VFN zag nog onvoldoende waarborgen voor een effectief toezicht in het ontwerp en heeft samen met andere brancheorganisaties NVI, VVCM en VCMB enkele wijzigingen voorgesteld. Zo werd ingezet op een registratieplicht, bijbehorend effectief toezicht en het creëren van meer maatwerk door het herzien van de beoogde limitering van schuldregelingen tot maximaal 36 maanden. De Tweede Kamer heeft kanttekeningen geplaatst bij het ontwerpbesluit en heeft de minister van Economische Zaken opgeroepen om geen onomkeerbare stappen te nemen ten aanzien van het ontwerp van het Besluit zolang de schriftelijke vragen van de Kamer niet zijn beantwoord. Afsluitkosten De VFN heeft in het kader van de Energiebespaarleningen, welke worden aangeboden vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF), aandacht gevraagd voor het waarborgen van het level playing field. De door VFN aangedragen verbeterpunten met betrekking tot het jaarlijks kostenpercentage en leennormen zijn aangepast. Wel werden er eind 2014 nog afsluitkosten in rekening gebracht. De VFN is van mening dat de huidige wet- en regelgeving afsluitkosten niet toestaat en is voorstander van een model waarbij alle kosten zijn opgenomen in de maandelijkse kredietvergoeding. De VFN heeft de AFM opgeroepen om snel duidelijkheid te bieden aan de markt over haar interpretatie van de wet en de vervolgstappen. private lease Private Lease maakt een sterke ontwikkeling door op de Nederlandse markt. De VFN stelt dat Private Lease een goede aanvulling kan zijn op bestaande producten, voor zover het aanbod plaats vindt op een verantwoorde manier en de consument een bewuste keuze kan maken. Voor een verantwoorde verstrekking en een gelijk speelveld moeten in elk geval twee belangrijke zaken worden gerealiseerd. 9

12 Ten eerste is het gewenst dat alle aanbieders van Private Lease aansluiten bij het BKR. Ten tweede is het wenselijk dat aanvragen voor Private Lease worden getoetst op basis van de leennormen uit de VFN Gedragscode. Maatschappelijke aandacht Met het opkomen van verschillende Private Lease producten is ook de maatschappelijke aandacht voor het onderwerp op gang gekomen. Verschillende media hebben de voor- en nadelen besproken en de Consumentenbond heeft een onderzoek gewijd aan Private Lease. Ook de AFM heeft aandacht voor het onderwerp. In de zomer constateerde ze in wetgevingsbrief risico s ten aanzien van overkreditering, gebrekkige informatieverstrekking en een verstoring van het level playing field ten opzichte van reguliere Consumptief Krediet aanbieders. De minister van Financiën heeft hierop aangegeven onderzoek te zullen doen naar het product. De AFM heeft vervolgens verschillende informatieverzoeken verzonden naar aanbieders. vfn voert overleg met verschillende partijen De VFN is in overleg getreden met verschillende partijen om vast te stellen hoe invulling kan worden gegeven aan een gelijk speelveld en een verantwoord en transparant aanbod voor consumenten. crowdfunding In december heeft de AFM naar aanleiding van haar onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector een aantal conclusies en aanbevelingen gepubliceerd. Dit onderzoek is op verzoek van de Minister van Financiën uitgevoerd en de toezichthouder heeft marktpartijen verzocht op haar aanbevelingen te reageren. De toezichthouder zag een kleine, maar snel ontwikkelende markt voor crowdfunding. In 2014 zijn er negentien nieuwe crowdfundingplatforms geregistreerd in Nederland en de AFM schatte dat in 2014 ongeveer 37 miljoen euro via de geregistreerde crowdfundingplatforms werd verstrekt, 100 procent meer dan in De AFM stelde het belangrijk te vinden dat de crowdfundingsector de ruimte krijgt om op een duurzame en verantwoorde manier te groeien. Dat betekent dat ze voldoet aan een aantal randvoorwaarden, zoals professionele platforms, een minimumniveau aan transparantie, en een bepaalde mate van bescherming van de geldgever en geldvrager. De AFM zag een belangrijke verantwoordelijkheid voor de sector, maar stelde dat er ook een aantal wettelijke aanpassingen nodig zijn. De AFM adviseerde om (de intensiteit van) de wet- en regelgeving en het toezicht mee te laten groeien met de ontwikkeling van de markt. De AFM heeft aangegeven in de toekomst graag twee wettelijke regimes te zien, namelijk een loan based regime en een equity based regime, waarvan de regels specifiek zijn toegeschreven op crowdfunding. 10

13 Dashboard afm Klant-belang Centraal en Lock up De VFN heeft gereageerd op de AFM Dashboardmodule Klantbelang Centraal Consumptief Krediet. De VFN heeft hierbij gewezen op het belang van begrijpelijke informatie en keuzevrijheid voor de consument. De AFM had ook aandacht voor het onderwerp Lock up. De VFN heeft zich al sinds 2011 ingezet voor consumenten die door de steeds strengere leennormen niet meer konden overstappen naar een andere aanbieder. Zo is de VFN-brochure Het Hotel California Model uitgebracht en is per in de Gedragscode opgenomen dat aanbieders een aanvraag (buiten de leennormen) mogen accepteren van een consument die wil overstappen, als dat aantoonbaar in het belang van de consument is. Leennormen De aandacht van de AFM richtte zich op alle consumenten die op basis van de huidige leennormen een te hoog consumptief krediet aanhouden. De VFN heeft met de toezichthouder de verschillende definiëring van Lock Up besproken. De VFN-leennormen spelen een belangrijke rol ter voorkoming van overkreditering. De leennormen zijn gebaseerd op de minimum voorbeeldbegrotingen zoals die jaarlijks worden vastgesteld door het Nibud. Door verschillende ontwikkelingen bleek een evaluatie van de methodiek wenselijk. Zo is de huidige berekening zeer complex en sluit deze niet meer helemaal bij de gezinstypen. Ook is het overheidsstelsel van toeslagen aan wijziging onderhevig. De VFN heeft daarom met het Nibud overleg gevoerd over betere methodiek. Wijzigingswet Financiële Markten 2015 Een belangrijk onderdeel van de Wijzigingswet Financiële Markten 2015 is de uitbreiding van de bankierseed. In een eerdere consultatie heeft de VFN voorgesteld om de eed slechts uit te breiden naar de groep medewerkers van financiële ondernemingen van wie de werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden. Een verdere uitbreiding zou niet proportioneel zijn en niet aansluiten bij de geschiktheidsvereisten voor medewerkers. Het brengt een aanzienlijke directe extra last voor de sector mee, terwijl het resultaat niet gemeten kan worden. In onder andere de Eerste Kamer werden vergelijkbare zorgen geuit. Het kabinet deelde deze bezwaren echter niet. Op 19 november 2014 is de Wijzigingswet aangenomen. Daarmee wordt de bankierseed verplicht voor een zeer grote groep medewerkers van financiële instellingen. Onder deze groep vallen naast beleidsbepalers, toezichthouders (commissarissen) en medewerkers die het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden, ook alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact. Dit betreft zowel adviserende als informerende medewerkers. Bankierseed verplicht voor grote groep medewerkers 11

14 Uitspraak Hoge Raad abonnementen met gratis telefoon Op 13 juni 2014 heeft de Hoge Raad in een uitspraak beslist dat consumenten die een telefoonabonnement afsluiten waarbij door de provider een gratis mobiele telefoon ter beschikking wordt gesteld, beschermd worden door de wettelijke regels met betrekking tot koop op afbetaling en consumentenkrediet. Naar verwachting zal dit arrest leiden tot belangrijke implicaties bij telefoonabonnementen en andere abonnementsvormen waarbij een goed wordt geleverd. ONTWIKKELINGEN IN EUROPA Richtlijn consumentenkrediet (CCD) De Europese Commissie presenteerde in mei haar onderzoek naar de implementatie van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten (de CCD ). De CCD beoogde de consumentenbescherming te verbeteren en de interne markt te versterken. De Commissie stelde vast dat er geen aanleiding is om het toepassingsgebied, drempels of percentages te wijzigingen. Wel achtte ze het van belang om te blijven toezien op de handhaving van de CCD in de lidstaten en heeft ze aangekondigd de toezichthoudende praktijken van de lidstaten te beoordelen. Bovendien zal de Commissie mogelijk verdere activiteiten op het gebied van financiële bewustwording overwegen. herziening Richtlijn IMD-2 Al enige jaren wordt aan herziening van de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling (IMD-2) gewerkt. Onderdeel hiervan is harmonisatie van minimale opleidingsvereisten voor adviseurs. Het Europees Parlement heeft kwantitatieve opleidingseis van 500 uren voorgesteld. Dit zou voor Nederland leiden tot een ongewenste dubbele eis, omdat er in ons land middels de Wft juist kwalitatieve vakbekwaamheidseisen worden gesteld. De VFN, BOVAG en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) hebben gezamenlijk bij het ministerie van Financiën hun zorgen geuit omtrent aanvullende eisen op grond van de Richtlijn. De financiële dienstverleners in ons land leveren veel inspanningen om tijdig te voldoen aan de eisen van het nieuwe Nederlandse vakbekwaamheidsbouwwerk. De introductie van nieuwe eisen vanuit de Richtlijn zou dan ook zeer ongewenst zijn. Het Ministerie Financiën heeft kenbaar gemaakt dat de Nederlandse inbreng is gericht op aansluiting bij de huidige Wft vereisten. Over de uiteindelijke richtlijn wordt onderhandeld door de verschillende instellingen van de Europese Unie. 12

15 Witwassen De Europese instellingen hebben onderhandeld over de regelgeving ten aanzien van witwassen (4th Anti-Money Laundering Directive, AML). Belangrijk punt van zorg is dat Consumptief Krediet in het compromis van de Commissie en de Raad niet meer expliciet wordt genoemd als product met een laag risico. Hierdoor wordt de mogelijkheid van een verlicht regime minder vanzelfsprekend. Dit zou kunnen leiden tot extra verplichtingen voor veel kredietverstrekkers. Het Europees Parlement had eerder juist, mede op aandringen Eurofinas, een uitzonderingspositie voor Consumptief Krediet aangedragen. Crowdfunding De Europese Commissie heeft haar communicatie over crowdfunding vastgesteld als onderdeel van het stappenplan voor de lange termijn financiering voor behoeften van de Europese economie. Hoewel crowdfunding vaak wordt geassocieerd met beleggingen in nieuwe innovatieve bedrijven, verwijst het begrip in brede zin ook naar peer-to-peer (P2P) leningen. De Commissie is nog niet van plan wetgevende maatregelen op dit vlak te introduceren. In plaats daarvan zijn een aantal andere maatregelen gepland, zoals: Een studie om de marktontwikkelingen te verkennen en de mogelijkheid om openbare projecten, onderzoek en innovatie via crowdfunding te financieren. Bewustmaking en het geven van trainingen voor project eigenaren. Het stimuleren van uitwisseling van best practices en gemeenschappelijke normen door de sector. Ondersteuning van het faciliteren van een Europees kwaliteitslabel, bedoeld voor beleggers in crowd funding projecten. EXTERNE CONTACTEN STICHTING BUREAU KREDIET REGISTRATIe (BKR) Het Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft als doel om overkreditering en problematische schuldsituaties te voorkomen en beheert sinds 1965 het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Door middel van de Kredietbarometer en Hypotheekbarometer maakt BKR betalingsachterstanden bij leningen inzichtelijk. Het BKR signaleerde in 2014, net als in eerdere jaren, een stijgend aantal consumenten met een betalingsachterstand op hun lening. De problematiek is echter veel breder. De meeste schulden hebben niet op kredieten, maar op andere betalingsachterstanden betrekking. Daarom heeft het BKR het afgelopen jaar met een aantal gemeenten afspraken gemaakt om hen middels pilotprojecten te ondersteunen bij de signalering van schuldenproblemen. Op deze manier kunnen gemeenten en schuldhulpverleningsinstanties in een vroeg stadium hulp bieden bij financiële problemen. 13

16 Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) Alle aanbieders van kredieten, creditcards en dergelijke zijn aangesloten bij het cki. In 2014 werden er toetsingen uitgevoerd. Ten opzichte van het aantal raadplegingen in 2013 is dit een daling van 4,7%. CIJFERS Cki Cijfers x Aantal geregistreerde personen Totaal aantal kredieten Aantal beëindigde kredieten Aantal lopende kredieten Aantal raadplegingen in CKI NEDERLANDSE VERENIGING VOOR VOLKSKREDIET De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) is de brancheorganisatie voor financiële dienstverleners die schuldhulpverlening en sociale kredietverlening bieden. Doel van de NVVK is om mensen te ondersteunen om weer actief deel te nemen aan het maatschappelijke leven, zodanig dat schulden voorkómen of opgelost kunnen worden. In het voorjaar maakte de NVVK bekend dat het aantal mensen met problematische schulden opnieuw gestegen is. Ze constateerde hierbij dat de overheid als wetgever, uitvoerder én schuldeiser een belangrijke rol speelt in de schuldenproblematiek. Het ontstaan van schulden komt mede voort uit complexe wet- en regelgeving met eigen bijdragen, boetes, verrekeningen en terugvorderingen. De NVVK heeft de overheid opgeroepen concrete maatregelen te treffen om een verdere groei schuldenproblematiek op korte termijn te voorkomen. Ook heeft de NVVK haar zorgen uitgesproken over het Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars. Ze zag nog onvoldoende waarborgen voor goede uitvoering en zette vraagtekens bij het no cure no pay principe. De brancheorganisatie pleitte hierbij voor een vergunningenstelsel, een openbaar register en een betere regeling van het toezicht.. Ned. Ver. Financieringsadviseurs en bemiddelaars (NVF) De Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) behartigt de belangen van de aangesloten kredietintermediairs. De VFN en NVF hebben in januari gezamenlijk gereageerd op de Consultatie Wijzigingsvoorstel Wet bekostiging financieel toezicht. In september hebben de twee brancheorganisaties hun gedeelde opinie gegeven naar aanleiding van de onderzoeksrapport en de visie van de ACM inzake roodstanden. Hierbij werd aan de leden van de Tweede Kamer voorgesteld om de verstrekking van roodstanden te beperken tot in totaal één netto maandsalaris van de consument. 14

17 Nationaal instituut budgetvoorlichting De VFN gebruikt bij het vaststellen van haar leennormen de voorbeeldbegrotingen zoals die jaarlijks worden vastgesteld door het NIBUD. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat consumenten ook na het afsluiten van een lening voldoende financiële ruimte overhouden om te kunnen voorzien in kosten van levensonderhoud. De VFN heeft in 2014 met het NIBUD overlegd over een verbetering van de methodiek voor de vaststelling van de VFN-leennormen. Waar het NIBUD belangrijke input levert voor de leennormen bij consumptief krediet, dienen haar berekeningen ook als basis voor de hypotheeknormen, welke door de minister van Financiën worden vastgesteld. Het NIBUD heeft voor de berekening in 2015 de systematiek aangepast, om zo beter rekening te kunnen houden met persoonlijk onvermijdbare uitgaven. Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop mensen economische keuzes maken heeft het Nibud samen met de Universiteit Leiden de leerstoel Psychologische determinanten van economisch keuzegedrag ingesteld. Het Nibud heeft ook haar zorgen uitgesproken over de financiële risico s voor studenten, nu de basisbeurs wordt afgeschaft. Studenten krijgen in plaats van 15 jaar 35 jaar de tijd om de lening terug te betalen. De maandlasten worden hierdoor weliswaar lager, maar de aflossing en rente lopen wel extra lang door. Het Nibud heeft daarom gepleit voor het registreren van de studieschuld bij het BKR en gewezen op het belang van voorlichting voor aankomende studenten. NEDERLANDSE VERENIGING VAN BANKEN en thuiswinkel.org Bijna alle aanbieders van consumptief krediet zijn aangesloten bij de VFN, De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) of Thuiswinkel.org. Omdat veel belangen en dossiers aansluiten, werkt de VFN zo veel mogelijk samen met deze brancheorganisaties. De VFN vindt hierbij een gelijk speelveld voor verantwoorde kredietverstrekking en een bewust lenende consument belangrijk. Zo is er overleg gevoerd over mogelijke gezamenlijke leennormen en wenselijke verificatievereisten. Ook wordt er met de banken steeds meer samengewerkt op gebied van fraude. Naast de reeds bestaande deelname van VFN vertegenwoordiging in het Bancair Incidenten Overleg (BIO), hebben er in 2014 ook verkennende gesprekken plaatsgevonden over het gezamenlijk in kaart brengen van fraudecijfers. OVERHEDEN EN TOEZICHTHOUDERS De VFN heeft ook in 2014 veel overleg gevoerd met ministeries en toezichthouders. Met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is onder andere gesproken over leennormen, verificatievereisten, private lease, het AFM Dashboard klantbelang centraal, crowdfunding en afsluitkosten. Verder heeft de VFN overlegd met de ministeries van Financiën, Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en met leden van de Tweede Kamer. 15

18 leden De belangrijkste financieringsmaatschappijen zijn aangesloten bij de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De VFN-leden zijn dochterondernemingen van (internationale) algemene banken, merkgebonden autofinanciers en zelfstandige financieringsmaatschappijen. Peer-to-peer en crowdfunding platforms kunnen lid worden van de vfn Het financieringsbedrijf ontwikkelt zich met de opkomst van peer-to-peer lending en crowdfunding. De VFN vindt het van belang om een actieve rol te spelen bij de ontwikkeling van nieuwe financieringsvormen, en de bijbehorende wet- en regelgeving. Hierbij past ook de mogelijkheid voor de betreffende ondernemingen om het lidmaatschap van de vereniging aan te vragen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april hebben de VFN-leden daarom ingestemd met een wijziging van de statuten van de vereniging. Met deze wijziging kunnen peer-to-peer platforms en crowdfunders in aanmerking komen voor het lidmaatschap, als bij de kredietverlening aan consumenten de VFN-Gedragscode en de bijbehorende leennormen worden nageleefd. Toegetreden leden in 2014 Lendico Netherlands b.v., Amsterdam Propertize b.v., Utrecht Qredits, Almelo Leden die hebben opgezegd in 2014 Financieringsmaatschappij Zuid-Holland c.v., Rockanje Propertize b.v., Utrecht Leden per december 2014 Alcredis Finance B.V., Vianen alfam Consumer Credit, Bunnik BMW Group Financial Services, Rijswijk Bovemij Financieringsmaatschappij B.V., Nijmegen FCE Bank plc (Ford Financial Netherlands), Amsterdam fga Capital Netherlands B.V., Lijnden gmac Nederland N.V., Breda Ikano Bank, Amsterdam InterBank N.V., Amsterdam Intermediaire Voorschotbank b.v., Amsterdam Klarna ab, Amsterdam [aspirant lid] Landelijke Disconterings Maatschappij N.V., Nijkerk De Lage Landen International B.V., Eindhoven LaSer Nederland B.V., s-hertogenbosch Lendico Netherlands b.v., Amsterdam Mercedes-Benz Financial Services B.V., Utrecht Nationale-Nederlanden Bank N.V., Den Haag Propertize b.v., Utrecht PSA Finance Nederland B.V., Rotterdam Qredits, Almelo 16

19 RCI Financial Services B.V., Schiphol-Rijk Ribank N.V., Amsterdam Santander Consumer Finance Benelux B.V., Utrecht Volkswagen Bank, Amersfoort De heer G.L.J. (Frits) van Gorp De heer A. (Lex) Goudswaard Ereleden GEASSOCIEERDE LEDEN Sinds 1997 kunnen ondernemingen die niet in aanmerking komen voor het lidmaatschap zich als geassocieerde bij de VFN aansluiten. 2BW Advocaten, Nijmegen Alektum Incasso, Amsterdam CMIS Credit Management & Investor Solutions B.V., Den Haag CreditSafe Nederland B.V., Den Haag Dommerholt Advocaten n.v., Heerenveen EuroSystems Automatisering B.V., Nieuwegein Fiz Advocaten B.V., Rotterdam Intrum Justitia Nederland B.V., Den Haag Lauxtermann Advocaten, Amsterdam Lindenhaeghe, Bilthoven Topicus Finan, Zwolle Toegetreden geassocieerde leden in 2014 Alektum Incasso, Amsterdam Credit Yard Group B.V., Eindhoven Geassocieerden lidmaatschap beëindigd in BW Advocaten, Nijmegen Alektum Incasso, Amsterdam BNP Paribas Cardif, Oosterhout Bureau Krediet Registratie (BKR), Tiel Business Lease Nederland B.V., Zeist CMIS Credit Management & Investor Solutions B.V., Den Haag CMS, Utrecht Credit Life International N.V., Venlo CreditSafe Nederland B.V., Den Haag DaVinci Advies B.V., Amsterdam Dommerholt Advocaten n.v., Heerenveen EuroSystems Automatisering B.V., Nieuwegein Experian Nederland B.V., Den Haag Fiz Advocaten B.V., Rotterdam Genworth Financial, Arnhem Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN), Utrecht Geassocieerde leden per december

20 Hoist Finance, Den Bosch Incassade Nederland, Leeuwarden Intrum Justitia Nederland B.V., Den Haag Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders, Eindhoven Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders, Harderwijk Lauxtermann Advocaten, Amsterdam Lindenhaeghe, Bilthoven Lindorff B.V., Zwolle Nederlandse Deurwaarders Associatie B.V., Amersfoort Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (nvvk), Den Haag Next Finance B.V., Ede Quion Groep B.V., Capelle aan den IJssel Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders B.V., Ede De Tekstlounge, Oosterhout Tempelman-De Niet Gerechtsdeurwaarders, Tiel Topicus Finan, Zwolle Ultimoo Capital Group B.V., Woerden Vesting Finance Holding B.V., Hilversum The Warranty Group Europe, Amsterdam SECRETARIAAT Het secretariaat van de VFN is gevestigd aan de Benoordenhoutseweg in Den Haag. Bert Reitsma is secretaris van de VFN. Hij wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door Timo Brinkman (beleidsmedewerker) en Marie-Louise Tazelaar (secretaresse). BESTUUR Het bestuur heeft in de volgende samenstelling gefunctioneerd: Kees Droppert, voorzitter Crédit Agricole Consumer Finance Nederland bv John Zwijgers, penningmeester PSA Finance Nederland bv Bert Reitsma, secretaris Arlinde Vletter LaSer Nederland bv [uitgetreden per 1 november 2014] Jan Speksnijder alfam Consumer Credit Bert Westerveld Volkswagen Bank 18

Drs. A. Reitsma T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl

Drs. A. Reitsma T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl Autoriteit Consument & Markt t.a.v. Dhr. Dr. B.M. Overvest Postbus 16326 2500 BH Den Haag Drs. A. Reitsma T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl Datum: 4 november 2013 Betreft: Onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland

Jaarverslag 2015 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland j a a r v e r s l a g 2015 Jaarverslag 2015 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland 1 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Jaarverslag 2015 s-gravenhage, april 2016 2 3

Nadere informatie

Private lease. maart 2015. bkr.nl

Private lease. maart 2015. bkr.nl Private lease maart 2015 BKR pleit voor bescherming van consumenten 2 Private lease, het leasen van een auto door een particulier, is in opkomst en wint snel aan populariteit. Deze ontwikkeling is voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland

Jaarverslag 2011 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Jaarverslag 2011 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland 1 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Jaarverslag 2011 s-gravenhage, april 2012 2 3 voorwoord De VFN biedt met

Nadere informatie

Wft PE-Actualiteiten 2016 Module Consumptief krediet

Wft PE-Actualiteiten 2016 Module Consumptief krediet Wft PE-Actualiteiten 2016 Module Consumptief krediet 1. Crowdfunding Beschrijving crowdfunding Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te financieren. Crowdfunding verloopt zonder financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland

Jaarverslag 2013 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland j a a r v e r s l a g 2013 Jaarverslag 2013 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland 1 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Jaarverslag 2013 s-gravenhage, april 2014 2 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland

Jaarverslag 2010 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Jaarverslag 2010 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland 1 2 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Jaarverslag 2010 s-gravenhage, april 2011 3 voorwoord De Nederlandse economie

Nadere informatie

De VFN waardeert de mogelijkheid die de AFM biedt om inbreng te leveren voor de agenda van het toezicht in 2014.

De VFN waardeert de mogelijkheid die de AFM biedt om inbreng te leveren voor de agenda van het toezicht in 2014. Autoriteit Financiële Markten t.a.v. het Bestuur Postbus 11723 1001 GS Amsterdam Drs. A. Reitsma Secretaris T +31 70 31 42 442 M +31 6 23 52 98 51 E b.reitsma@vfn.nl Datum: 30 mei 2013 Betreft: Reactie

Nadere informatie

Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland

Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland jaarverslag 2012 JAARVERSLAG 2012 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland 1 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Jaarverslag 2012 S-GRAVENHAG E, APRIL 2013 2 3 VOORWOORD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

jaarverslag 2009 De leden zijn voor het overgrote deel dochterondernemingen

jaarverslag 2009 De leden zijn voor het overgrote deel dochterondernemingen De vfn is de belangenvereniging van financieringsmaatschappijen en voorschotbanken met als statutaire doelstelling de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

BELANGRIJK. Zorg ervoor dat uw naam ongeschonden blijft. Wij wensen u veel succes met uw studie.

BELANGRIJK. Zorg ervoor dat uw naam ongeschonden blijft. Wij wensen u veel succes met uw studie. BELANGRIJK Bijgaand ontvangt u het digitale lesmateriaal. Dit exemplaar is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het door te sturen naar anderen. In verband met copyright (waarbij

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG FM 2005-02744 M

Directie Financiële Markten. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG FM 2005-02744 M Directie Financiële Markten De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG Datum Ons kenmerk Onderwerp FM 2005-02744 M Extra maatregelen ter verdere voorkoming overkreditering

Nadere informatie

Kwartaalinzicht. Editie 2 Q2 2017

Kwartaalinzicht. Editie 2 Q2 2017 Kwartaalinzicht Editie 2 Q2 217 VFN Cijfers Consumptief Krediet Verstrekte Consumptief Krediet door VFN leden 21-216, in miljoenen euro s. Ten opzichte van 215 is het nieuw verstrekte Consumptieve Krediet

Nadere informatie

Kamervragen van het lid Blanksma-van den Heuvel

Kamervragen van het lid Blanksma-van den Heuvel De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen.

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-007 d.d. 31 januari 2014 (mr. W.J.J. Los, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, drs. P.H.M. Kuijs AAG, prof. mr. F.R. Salomons, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag FM/2010/3544 U Uw brief (kenmerk) 2010Z03508 2010Z03659 Datum 15 maart

Nadere informatie

A. Uw persoonlijke gegevens

A. Uw persoonlijke gegevens A. Uw persoonlijke gegevens Het invullen van uw persoonsgegevens is verplicht Bedrijfsnaam: gfedc Niet van toepassing Voorletters: Achternaam: Plaats: E-mailadres: Herhaal e-mailadres: Vanuit welke activiteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN FINANCIEREN? EEN PRIMA OPTIE! Mobiel+ Autofinancieringen biedt verschillende financieringsvormen die helemaal kunnen

Nadere informatie

Kwartaalinzicht. Editie 3 Q3 2017

Kwartaalinzicht. Editie 3 Q3 2017 Kwartaalinzicht Editie 3 Q3 2017 E u r o fi n a s Nieuw verstrekt krediet Eurofinas-leden 2016: +10,7% Uit de jaarlijkse enquête van Eurofinas, de Europese Federatie van Verenigingen van Financieringsmaatschappijen,

Nadere informatie

Kwartaalinzicht. Editie 1 januari 2017

Kwartaalinzicht. Editie 1 januari 2017 Kwartaalinzicht Editie 1 januari 2017 Beste VFN-relatie, Met veel plezier introduceer ik hierbij het allereerste kwartaalbericht van de VFN. Als onderdeel van onze communicatiestrategie zullen we u voortaan

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Een lening kan soms uitkomst bieden. Maar geld lenen kan ook voor problemen zorgen. In deze folder van het Nationaal

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet

Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet De module Consumptief Krediet 0 bestaat uit de volgende onderdelen: I. Roodstanden II. Toegankelijkheid van informatie III. Betalingsachterstanden

Nadere informatie

Kredietbehoefte in crisistijd

Kredietbehoefte in crisistijd Kredietbehoefte in crisistijd U kunt het verschil maken voor uw klanten. In goede én in slechte tijden. De wereld om ons heen is in de afgelopen vijf jaar in rap tempo veranderd: we zitten midden in een

Nadere informatie

CROWDFUNDING EN ANDERE ALTERNATIEVE FINANCIERINGEN

CROWDFUNDING EN ANDERE ALTERNATIEVE FINANCIERINGEN CROWDFUNDING EN ANDERE ALTERNATIEVE FINANCIERINGEN Diana Gunckel Advocaat Banking & Finance 9 juni 2015 INHOUD Alternatieve financieringsvormen 1. Algemeen juridisch kader 2. MKB Beurs 3. Kredietunie 4.

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

De module Consumptief Krediet bestaat uit de volgende onderdelen:

De module Consumptief Krediet bestaat uit de volgende onderdelen: Klantbelang Dashboardmodule Consumptief Krediet 0 In deze bijlage wordt een toelichting op en het scoreformat behorende bij de verschillende onderdelen van de Klantbelang Dashboardmodule Consumptief Krediet

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

PE Plus Consumptief Krediet oefenexamen

PE Plus Consumptief Krediet oefenexamen PE Plus Consumptief Krediet oefenexamen Kennis Vraag 1 Miriam wil haar eigen kapperszaak beginnen. Aangezien ze geen eigen vermogen heeft, wil ze haar kapperszaak financieren met behulp van crowdfunding.

Nadere informatie

Online Seminar ING Excellent Introductie in de Mortgage Credit Directive

Online Seminar ING Excellent Introductie in de Mortgage Credit Directive Online Seminar ING Excellent Introductie in de Mortgage Credit Directive Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O Amsterdam November 2015 Hartelijk Welkom Wij willen u vandaag kennis

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet

Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet De Klantbelang Dashboardmodule Consumptief Krediet 20-20 bestaat uit de volgende onderdelen: I. Roodstanden II. Creditcards III. Informatieverstrekking

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

BELANGRIJK. Zorg ervoor dat uw naam ongeschonden blijft. Wij wensen u veel succes met uw studie.

BELANGRIJK. Zorg ervoor dat uw naam ongeschonden blijft. Wij wensen u veel succes met uw studie. BELANGRIJK Bijgaand ontvangt u het digitale lesmateriaal. Dit exemplaar is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het door te sturen naar anderen. In verband met copyright (waarbij

Nadere informatie

Financial Lease. voor een efficiënte bedrijfsvoering

Financial Lease. voor een efficiënte bedrijfsvoering Financial Lease voor een efficiënte bedrijfsvoering Met Financial Lease kunnen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf bedrijfsmiddelen leasen. Zoals nieuwe en gebruikte auto s, maar ook computers en

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland?

Nadere informatie

1 mei 2017 TELECOMKREDIETCODE

1 mei 2017 TELECOMKREDIETCODE TELECOMKREDIETCODE Reikwijdte De Telecomkredietcode is een concretisering van de norm in de Wet op het financieel toezicht om verantwoord krediet te verstrekken door telecomkredietaanbieders, ter voorkoming

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 16 september 2013 heeft ontvangen.

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 16 september 2013 heeft ontvangen. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-005 d.d. 31 januari 2014 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. J.B. Fleers, drs. P.H.M. Kuijs AAG, mr. W.J.J. Los en mr. F.P. Peijster, leden, en mr. M.J. Drijftholt,

Nadere informatie

Rood staan op particuliere betaalrekeningen Visie van ACM op het rapport van CEG: Rood staan op particuliere betaalrekeningen Onderzoek naar

Rood staan op particuliere betaalrekeningen Visie van ACM op het rapport van CEG: Rood staan op particuliere betaalrekeningen Onderzoek naar Rood staan op particuliere betaalrekeningen Visie van ACM op het rapport van CEG: Rood staan op particuliere betaalrekeningen Onderzoek naar marktmacht Monitor Financiële Sector Autoriteit Consument &

Nadere informatie

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst.

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst. Toelichting bij de VFN Gedragscode per 01-01-2012 Artikel 1, reikwijdte Dit artikel beoogt de reikwijdte van de VFN Gedragscode ten opzichte van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) vast te

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland? En

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1843 Vragen van de leden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

8.1.2a. Informatieverstrekking door beleggingsondernemingen en aanbieders van hypothecair krediet

8.1.2a. Informatieverstrekking door beleggingsondernemingen en aanbieders van hypothecair krediet Het opschrift van paragraaf 8.1.2a komt te luiden: 8.1.2a. Informatieverstrekking door beleggingsondernemingen en aanbieders van hypothecair krediet Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 4:19, vierde

Nadere informatie

Datum 5 september 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over incassobureaus en de dubieuze handel in schulden

Datum 5 september 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over incassobureaus en de dubieuze handel in schulden 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten Postbus 20201 2500 EE Den Haag Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum: 11 mei 2012 Betreft: Consultatie Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013 L.S., Met het ontwerp wijzigingsbesluit

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland?

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland?

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

STARTNOTITIE Vervolgonderzoek aantal huishoudens met (risico op) problematische schulden Versie 23 mei 2005

STARTNOTITIE Vervolgonderzoek aantal huishoudens met (risico op) problematische schulden Versie 23 mei 2005 STARTNOTITIE Vervolgonderzoek aantal huishoudens met (risico op) problematische schulden Versie 23 mei 2005 Aanleiding Op 24 september 2004 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 569 Vragen van het lid

Nadere informatie

Datum 24 april 2017 Betreft Beantwoording Kamervragen Nijboer over de uitzending van Argos over flitskredieten

Datum 24 april 2017 Betreft Beantwoording Kamervragen Nijboer over de uitzending van Argos over flitskredieten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

PE Plus Consumptief Krediet oefenexamen

PE Plus Consumptief Krediet oefenexamen PE Plus Consumptief Krediet oefenexamen Kennis Vraag 1 Mariëtte (50 jaar) werkt al jaren als verpleegster in een ziekenhuis. Vanwege een reorganisatie raakt ze haar baan kwijt. Mariëtte wordt in 2020 ontslagen,

Nadere informatie

Actualiteiten Banking & Finance

Actualiteiten Banking & Finance Actualiteiten Banking & Finance 26 maart 2015 Diana Gunckel, advocaat Jennifer Rozeboom, advocaat Melvin Tjon Akon, juridisch medewerker Banking & Finance Inhoud 1. Zorgplichten van de bank a. Afdeling

Nadere informatie

Onderwerp: GC022 tussenbeoordeling klacht; gelegenheid toelichting en overlegging stuken

Onderwerp: GC022 tussenbeoordeling klacht; gelegenheid toelichting en overlegging stuken Per e- mail verzonden aan, op 9 januari 2014 Onderwerp: GC022 tussenbeoordeling klacht; gelegenheid toelichting en overlegging stuken Geachte De Geschillencommissie ( GC ) heeft uw klacht nader beoordeeld

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc.

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc. Prospectus niet-doorlopende kredieten FCE Bank plc. Algemeen FCE Bank plc. is een financiële dienstverlener die onder andere kredieten verstrekt voor de aan- schaf van een auto. Dit prospectus informeert

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 59 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Versie 1 mei 2017 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Artikel 1 De goederenkredietovereenkomst/toestellening

Nadere informatie

1 Inleiding 1. 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4

1 Inleiding 1. 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bepaling netto woonlasten 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Werkelijke bruto woonlasten 4 2.3 Annuïtaire netto woonlasten 4 3 Wijzigingen BKR 7 3.1 Telecombedrijven stoppen met registreren

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011 ... No.W06.11.0108/III 's-gravenhage, 21 april 2011 Bij Kabinetsmissive van 8 april 2011, no.11.000859, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van

Nadere informatie

Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland. Jaarverslag 2016

Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland. Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 2 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Jaarverslag 2016 s Gravenhage, april 2017 3 De Vereniging voor Financieringsondernemingen in Nederland opgericht in 1928 is de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

Het Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet Het Doorlopend Krediet zodat u extra financiële armslag heeft Wilt u graag wat extra financiële armslag? Dan is het Doorlopend Krediet van DEFAM geschikt voor u. U bepaalt zelf waar u het krediet voor

Nadere informatie

Het Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet Het Doorlopend Krediet zodat u extra financiële armslag heeft Wilt u graag wat extra financiële armslag? Dan is het Doorlopend Krediet van DEFAM geschikt voor u. U bepaalt zelf waar u het krediet voor

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Bijgaand treft u de antwoorden op de vragen van lid Nijboer (PvdA) inzake onnodig duur rood staan op betaalrekeningen (ingezonden 12 oktober 2012).

Bijgaand treft u de antwoorden op de vragen van lid Nijboer (PvdA) inzake onnodig duur rood staan op betaalrekeningen (ingezonden 12 oktober 2012). > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt leven zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud DEFAM. Specialist in verantwoord lenen. Bent u op zoek naar een geschikte lening van DEFAM of wilt u een lening aanvragen? Maak dan een

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst.

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst. Toelichting bij de VFN Gedragscode per 01-01-2014 Artikel 1, reikwijdte Dit artikel beoogt de reikwijdte van de VFN Gedragscode ten opzichte van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) vast te

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Kwaliteit van dienstverlening. Risico van frauduleuze praktijken.

Kwaliteit van dienstverlening. Risico van frauduleuze praktijken. Onderwerp: concept Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars. Reactie vanuit de G4-steden, in aansluiting op de eerdere brief van de wethouders van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam van 27 maart

Nadere informatie

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur Contactgegevens GeldXpert Heerenveen BV Breedpad 13 8442 AA HEERENVEEN Tel: 0513-610006 www.geldxpert.nl/heerenveen receptie@gxheerenveen.nl KvK: 01087338 Even voorstellen Menno de Vries Geboren 1969 Meer

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet 1 Wie zijn wij? Volvo Car Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket

Nadere informatie

Houd rekening met rentestijgingen

Houd rekening met rentestijgingen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig renterisico Houd rekening met rentestijgingen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die geld leent of gaat lenen.

Nadere informatie

Week van de Financiën. Presentatie Credion. 15 februari 2017 Erik van den Bosch

Week van de Financiën. Presentatie Credion. 15 februari 2017 Erik van den Bosch Week van de Financiën Presentatie Credion 15 februari 2017 Erik van den Bosch Marktontwikkelingen banken (1) Imagoprobleem vertrouwensmonitor 2016: 2,8 (schaal 0-5) Doorgaans een zwakke relatie met klanten

Nadere informatie

Wijziging (PE) Wft examens per 1 april 2018

Wijziging (PE) Wft examens per 1 april 2018 uitgave 12 december 2017 Wijziging (PE) Wft examens per 1 april 2018 Vanaf 1 april 2018 worden de nieuwe actualiteiten getoetst in de PE en Wft examens. Dit betekent dat de eind- en toetstermen worden

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Welke soorten leningen zijn er? De meest voorkomende leningen zijn: Doorlopend krediet: je leent tot

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Extra geld, dat klinkt aantrekkelijk.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1839 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Workshop gedragstoezicht BES

Workshop gedragstoezicht BES Workshop gedragstoezicht BES Hans Wolters 30 maart 2010 Agenda 1. Taken AFM en inhoud gedragstoezicht 2. Zorgplicht 3. Transparantietoezicht 4. Voorkomen overkreditering 2 1. Taak: wat doet de AFM? De

Nadere informatie

Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille

Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Bij servicing van kredietportefeuilles is doortastend optreden

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland)

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) Regelingen en voorzieningen CODE 5.2.2.55 Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) bronnen Gedragscode VFN, www.vfn.nl, maart 2012 VFN Gedragscode per 1.1.2012 (vervangt

Nadere informatie

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 ... No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2015, no.2015001243, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt leven zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud 4 Welkom 5 Onze leningen Persoonlijke Lening Huiseigenaar Persoonlijk Lening Doorlopend Krediet Flex&Zeker Huiseigenaar Doorlopend Krediet

Nadere informatie

Dr. Fred de Jong. Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid.

Dr. Fred de Jong. Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid. Dr. Fred de Jong Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid. www.freddejong.eu @Jongfred Onderzoek, beleid en advies Specialisatie: distributie van financiële producten

Nadere informatie

De Persoonlijke Lening

De Persoonlijke Lening De Persoonlijke Lening zodat u zonder zorgen die grote aankoop kunt doen Staat u op het punt om een grote aankoop te doen? Met een Persoonlijke Lening van DEFAM beschikt u in één keer over een vast bedrag.

Nadere informatie