Academiseren en evalueren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Academiseren en evalueren"

Transcriptie

1 Academiseren en evalueren Hoe evaluatie kan bijdragen aan de academisering van de publieke gezondheidszorg Marjan Hoeijmakers 1, Maria Jansen 1 Gelijktijdig met de uitvoering van het programma van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg wordt een evaluatiestudie gedaan. Deze evaluatie heeft zowel een procesvolgend als beoordelend karakter. De academische werkplaats beoogt de samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk te bevorderen en daarmee de kennisontwikkeling en -implementatie in de publieke gezondheidszorg. Het betreft een complex veranderingsproces waarbij veel actoren betrokken zijn. De vraag is hoe dit proces en de resultaten ervan goed in kaart gebracht kunnen worden zonder dat de succescriteria vooraf bekend zijn. We beschouwen het gebruik van programmatheorie in deze situatie als een hulpmiddel. Programmatheorie biedt in evaluatie houvast om stapsgewijs te bekijken of het programma daadwerkelijk werkt zoals het verondersteld wordt te doen en of het daardoor de beoogde resultaten behaalt. Aannames over wat de academische werkplaats volgens betrokken actoren moet doen en moet opleveren zijn in Limburg echter nog nauwelijks geëxpliciteerd. Het hier gepresenteerde onderzoeksdesign voor de evaluatie biedt daarom ruimte om betrokkenen met elkaar in dialoog te brengen over hun ervaringen met de samenwerking in kennisontwikkeling en hun wensen en ideeën ten aanzien van de academische werkplaats. Dit artikel presenteert verder de voorlopige programmatheorie van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg die in deze dialoog verder geëxpliciteerd zal worden. Trefwoorden: academische werkplaats, evaluatie, programmatheorie 1 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, GGD Zuid Limburg Inleiding Voor een succesvolle aanpak van de actuele, vaak complexe volksgezondheidsproblemen wordt een effectieve samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk als noodzakelijk beschouwd. 1,2 Deze functioneren echter als tamelijk gescheiden domeinen. 2-4 Dit stagneert de ontwikkeling van een adequate evidence base voor het beleidsmatig en uitvoerend handelen in de (lokale) public health. 4-7 In Nederland is daarom ingezet op academisering van de publieke gezondheidszorg ofwel van de GGD, gestimuleerd door academische werkplaatsen. 8 In mei 2006 is de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg van start gegaan. Deze academische werkplaats heeft (als enige in het land) gekozen om een meerjarige evaluatiestudie uit te voeren, naast het programma gericht op de bevordering van de samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk. Men wil, zoals in de subsidieaanvraag beschreven staat, namelijk inzicht verkrijgen in de rol van de academische werkplaats en de effecten van zijn functioneren op lokaal gezondheidsbeleid en evidence-based werken van de GGD. 9 Een andere vraag is wat het effect van de werkplaats is op het werk van de universiteit. In feite is het doel van de evaluatie tweeledig: 1) formatief: procesvolgend en in opbouwende zin bijdragen aan het proces van academisering en 2) summatief: vaststellen hoe succesvol de academische werkplaats (in de gekozen vorm) is. Het was op voorhand echter niet zo duidelijk wát precies geëvalueerd moet worden in de samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk. Dit heeft verschillende redenen. De eerste reden is dat de samenwerkingspartners in beleid, onderzoek en praktijk gescheiden van elkaar werken. De tweede reden is dat academisering van de publieke gezondheidszorg een breed concept is waarvan de reikwijdte in deze setting nog niet duidelijk is. Derde punt is dat de samenwerkingspartners (op zowel bestuurlijk, institutioneel en individueel niveau) ieder een eigen rol moeten vervullen en daarmee samenhangend specifieke verwachtingen, wensen en ideeën bij de academische werkplaats hebben en wat deze op termijn moet opleveren. Deze verschillende perspectieven zijn in tsg jaargang 86 / 2008 nummer 6 Academiseren en evalueren - pagina 334 / TSG 86 / nummer 6 334

2 Kernpunten Zuid-Limburg nog nauwelijks door de partners besproken, laat staan met elkaar in overeenstemming gebracht. Samengevat betreft het een complex veranderingsproces waarbij de vraag voorligt hoe dit proces en de opbrengsten goed in kaart gebracht kunnen worden, zonder dat vooraf de succescriteria of een standaard waartegen beoordeeld kan worden bekend zijn. Het gebruik van programmatheorie kan hier een handvat bieden. Een programmatheorie of logisch model is een set van aannames (beliefs, hypotheses) waarop een programma is gebaseerd. Het verklaart de (oorzakelijke) verbindingen tussen input en te verwachten uitkomsten Evaluatie maakt gebruik van programmatheorie door te bekijken of het programma daadwerkelijk werkt zoals het verondersteld wordt te doen en of het daardoor de beoogde resultaten behaalt. In evaluatieonderzoek wordt veelal gepleit voor het gebruik van programmatheorie omdat evaluatie het meest ideaal kan verlopen indien de verschillende stappen in detail in de praktijk gevolgd en beoordeeld kunnen worden. 13 Het gebruik van programmatheorie lijkt dus nuttig maar de programmatheorie waar de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg op rust is niet op voorhand duidelijk. Er is namelijk niet één onderscheidende theorie die van toepassing is op het samenwerkings- en veranderingsproces dat de academische werkplaats wil bevorderen. De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg steunt op dertig door Jansen, 2 op basis van theoretische inzichten geïdentificeerde praktische strategieën die de determinanten van samenwerking beïnvloeden. Afhankelijk van de context, het actieniveau (bestuurlijk, institutioneel en individueel), wordt een strategie gekozen. De aannames over de werking en resultaten van een programma zitten naast een theoretische onderbouwing ook voor een belangrijk deel in de hoofden van betrokkenen en andere belanghebbenden bij het programma. Deze, vaak impliciete aannames behoeven in de Limburgse academische werkplaats nog verdere uitwerking. Op basis van voorgaande probleemstelling(en) hebben we de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. De centrale vraagstelling luidt: Hoe draagt de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg bij aan het academiseringsproces in de publieke gezondheidszorg en hoe succesvol is de academische werkplaats? De subvragen zijn: 1 Welke programmatheorie ligt aan de basis en hoe wordt deze gerealiseerd?. De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg is gericht op de bevordering van de samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk in de publieke gezondheidszorg. Een evaluatiestudie begeleidt het programma van deze academische werkplaats.. Voor de evaluatie is gekozen voor een casestudy met voldoende ruimte voor de participatie van belanghebbenden. De studie is procesvolgend en meet de effecten van de academische werkplaats.. De evaluatie maakt gebruik van programmatheorie: een set van aannames waarop een programma is gebaseerd. Er is door de onderzoeker een voorlopige programmatheorie opgesteld die met belanghebbenden verder zal worden ontwikkeld. 2 Hoe ziet het samenwerkingsnetwerk eruit en hoe verandert dit in de tijd? 3 Hoe succesvol is de academische werkplaats in het bevorderen van de samenwerking en ontwikkeling van een effectieve aanpak in de publieke gezondheidszorg? In dit artikel beschrijven we de manier waarop we deze vragen over enige tijd willen beantwoorden. Onderzoeksopzet De gegeven situatie en onderzoeksvragen vragen om een onderzoeksdesign dat ruimte laat voor een participatieve, responsieve benadering. De betrokkenheid en actieve bijdrage van stakeholders bij (evaluatie) onderzoek wordt om uiteenlopende redenen steeds meer gewaardeerd. 11,14-21 In deze specifieke evaluatiestudie is de participatie van stakeholders uit beleid, onderzoek en praktijk gewenst om:. te ontdekken wat academisering van de publieke gezondheidszorg inhoudt,. hun wensen en ideeën over de academische werkplaats te leren kennen,. in combinatie met theoretische noties over de samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk en aan de hand van een blauwdruk, de programmatheorie te formuleren,. resultaten te genereren die waardevol zijn voor het veranderingsproces waar betrokkenen in zitten,. draagvlak voor de resultaten te creëren,. bij te dragen aan de koers van de academische werkplaats. We kiezen voor een casestudie omdat dit design: 1) aandacht geeft aan sociale interacties en de betekenis die deelnemers aan het bestudeerde verschijnsel en aan elkaar geven, 22 2) recht doet aan de gegeven hoe en waarom vragen over de (samenwerkings)relaties tussen actoren en hun zienswijzen, 3) de verwevenheid van het verschijnsel met de natuurlijke omgeving waarin het zich voordoet als uitgangspunt neemt en niet los van elkaar ziet of door de onderzoeker wil laten controleren, 22,23 en 4) een intensieve, procesvolgende werkwijze hanteert waarin diverse methoden en databronnen worden gebruikt wat goed aansluit bij de formatieve doelstelling van de studie. Case studies maken verder gebruik van analytische generalisatie. Dit betekent dat empirische gegevens worden vergeleken met vooraf geformuleerde theorie. In deze studie wordt daarvoor een programmatheorie ontwikkeld en de realisatie ervan gevolgd en beoordeeld. De resultaten (interpretatie van de data) worden, ten slotte, met de onderzochten gedeeld en gecheckt op relevantie en juistheid. 24 We gaan in deze studie nog een stap verder tsg jaargang 86 / 2008 nummer 6 Academiseren en evalueren - pagina 335 / TSG 86 / nummer 6 335

3 door de bevindingen actief te laten bijdragen aan de koers van de academische werkplaats. Evaluatie in fasen De evaluatiestudie verloopt in vier fasen. De eerste fase is een verkenning van het samenwerkingsnetwerk tussen beleid, onderzoek en praktijk, en een verkenning met belanghebbenden van hun ideeën, wensen en verwachtingen ten aanzien van academisering en de academische werkplaats. Hiervoor worden netwerkanalyse (aan de hand van vragenlijsten), interviews en focusgroepen ingezet. De fase daarna is gericht op verdere explicitering en aanscherping van onderliggende aannames bij het functioneren van de academische werkplaats en de formulering van intermediaire en finale uitkomstmaten. Dit gaat gebeuren in focusgroepen waarin betrokkenen met elkaar in dialoog gebracht worden. Deze fase wordt naar verwachting afgesloten met een Delphi-ronde onder een grotere groep belanghebbenden. In de derde fase wordt met de vastgestelde indicatoren de voortgang en effecten van het academiseringsproces en de samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk gemeten. De vierde en laatste fase is bedoeld voor afsluitende rapportages. De procesevaluatie, gericht op wat is geïmplementeerd en hoe (goed) dit is gebeurd, is een continue activiteit. Hierin worden zowel de ervaringen van betrokken actoren als feitelijkheden opgenomen. Deze evaluatie loopt wel gedurende het hele onderzoek maar kan in fase drie veel gerichter uitgevoerd worden nadat de programmatheorie is geëxpliciteerd. Het doel van procesevaluatie is verbetermogelijkheden aangeven en voorzien in interpretatie van opgetreden effecten. De eerste fasen van de evaluatie kunnen door hun participatieve en dialogische karakter in positieve zin bijdragen aan het academiseringsproces. Dit geldt ook voor de procesevaluatie waarin de tussentijdse resultaten worden gedeeld met direct betrokkenen bij de academische werkplaats. Programmatheorie Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg Een programmatheorie is het resultaat van een interactief en iteratief proces van de onderzoeker met belanghebbenden bij het programma. Het combineert literatuur (theoretische modellen) met de aannames van belanghebbenden over de werking van het programma. 25 Een programmatheorie bevat volgens Weiss 11 de volgende onderdelen: 1) programma input: de randvoorwaarden zoals geld, personeel, 2) programma activiteiten: de manier waarop het programma uitgevoerd wordt, 3) intermediaire uitkomsten: de reactie die de activiteiten veroorzaken en die vervolgens leiden tot 4) de gewenste eindresultaten. Rossi et al (2004) specificeren deze componenten nog verder. Zij delen de programmatheorie eerst in tweeën: de procestheorie en de impacttheorie, en vervolgens in kleinere componenten. In de procestheorie gaat het om de aannames over het organisatieproces (welke middelen en organisatie van het programma zijn adequaat om de beoogde activiteiten, diensten te kunnen leveren), het leveringsproces (wat nodig is om de programmaonderdelen te implementeren of wel de gewenste output te leveren) en de output. De impacttheorie bevat de aannames over het veranderingsproces die de interventies teweeg zullen brengen. Met andere woorden hoe worden de gewenste resultaten stapsgewijs behaald. Aan de hand van de indeling van Rossi et al. is een voorlopige programmatheorie opgesteld voor de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg Deze programmatheorie, gepresenteerd in figuur 1, is een vereenvoudigd model waar de belangrijkste processen, output en uitkomsten in zijn opgenomen. Dit voorlopige model is ontwikkeld op basis van de huidige structuur en werkwijze, literatuur, gesprekken met belanghebbenden en analyse van bestaande documenten over de academische werkplaats. Alvorens naar deze programmatheorie te gaan presenteert de volgende paragraaf kort het principe van de academische werkplaats in Limburg. Beschrijving Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg is een samenwerkingsverband tussen de negentien Zuid-Limburgse gemeenten, de GGD Zuid-Limburg inclusief de 0-4 jarige jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de thuiszorgorganisaties (noot 1), de Faculty of Health, Medicine and Life sciences van de Universiteit Maastricht (UM) en het academische ziekenhuis Maastricht (azm). Deze kernpartners hebben een gezamenlijk programma opgesteld onder de titel Promoting physical and mental fitness. Evidence into practice and practice into evidence: closing the circle. De focus van de academische werkplaats ligt op de jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering. De gedachte achter het programma is dat beleid, praktijk en onderzoek zouden moeten toegroeien naar een structurele samenwerking. Het gaat hierbij enerzijds om de academisering van de GGD ofwel de wetenschappelijke onderbouwing van de publieke gezondheidszorg en anderzijds om de vermaatschappelijking van de universiteit waardoor het wetenschappelijk onderzoek meer maatschappelijke betekenis en nut krijgt. De doelstelling van de academische werkplaats is daarmee te onderscheiden in een organisatorische en een inhoudelijke. Organisatorisch gezien beoogt de academische werkplaats een infrastructuur te realiseren die concrete samenwerking gemakkelijk maakt: waarbinnen de partners met elkaar in dialoog komen, cultuurverschillen overbruggen en een gezamenlijke aanpak van vraagstukken in de volksgezondheid realiseren. Deze infrastructuur ziet u hierna verder uitgewerkt in de procestheorie. Inhoudelijk gezien streeft de werkplaats naar wetenschappelijk onderbouwd gezondheidsbeleid en evidence-based handelen in de praktijk om zo doende de kwaliteit van de publieke gezondheidszorg te verbeteren en het effect op de gezondheid van de Zuid-Limburgse burger te vergroten. Deze doelstelling ziet u verder uitgewerkt in de impacttheorie. tsg jaargang 86 / 2008 nummer 6 Academiseren en evalueren - pagina 336 / TSG 86 / nummer 6 336

4 PROGRAMMATHEORIE Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg Procestheorie Impacttheorie Algemene organisatie Stuurgroep- DB Programmaleider Ambassadeurs Communicatie, PR Input Geld, ICT, cursus, positie programmaleider, dubbelaanstelling Organisatieproces Samenwerkingsovereenkomst Begeleidingsgroepen Leveringsproces Bevorderen determinanten van samenwerking op bestuurlijk, institutioneel en individueel niveau Scholing: referaten, aio-onderwijs, Matserclass Afdelingen GGD en UM stimuleren en faciliteren: onderzoeksassistentie, laptop, promotoren, overleg Georganiseerde bijeenkomsten: begeleidingsgroepen, uitwisseling expertise en kennis Output In samenwerking onderzoek uitvoeren: van promovendi en masterclass studenten Ontwikkeling gezamelijke data-infrastructuur Proximale uitkomsten Betrokkenen weten elkaar te vinden, kennen elkaars expertise en weken concreet samen, gezamelijk onderzoek, nieuwe aanvragen, adviezen Nieuwe, toegepaste kennis Bruikbare producten voor professionals in praktijk en beleid Artikelen, presentaties Cultuur GGD/ gemeente waarin wetenschappelijke onderbouwing de norm is, cultuur UM is meer gericht op toegepast onderzoek Intermediaire uitkomsten Structurele, continue samenwerking tussen wetenschap, beleid en praktijk in aanpak nieuwe vraagstukken en gedeelde datainfrastructuur Samenwerkings netwerken zijn geïntegreerd Academisering geïntegreerd binnen GGD/ gemeente Wetenschappelijk onderbouwde beroepsuitoefeningen en lokaal gezondheidsbeleid Finale uitkomsten De kwaliteit van de publieke gezondheidszorg in Zuid-Limburg is verbeterd De gezondheid van de Zuid- Limburgse bevolking is verbeterd Onderzoekskennis aanwezig en over organisatie verdeeld, voldoende ondersteuningscapaciteit UM en GGD-afdelingen Figuur 1 Programmatheorie Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg Procestheorie De procestheorie staat in figuur 1 aan de linker zijde, verdeeld over drie kolommen. We beschrijven deze componenten van links naar rechts. Output Output betreft de programmaonderdelen die afgeleverd moeten worden om de gewenste veranderingen (uitkomsten) te realiseren. De belangrijkste output van het programma van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg zijn promotie- en masterclassonderzoeken, en een gezamenlijk toegankelijke data-infrastructuur. Begin 2007 zijn vanuit de ZonMw-subsidie zes, en vanuit additionele financiering nog eens drie promovendi aangesteld om in een deel van hun aanstelling als professional onderzoek te doen vanuit de GGD-praktijk. In deze onderzoeken staat de dialoog met data centraal. Met de term data worden hier niet alleen epidemiologische gegevens over de volksgezondheid bedoeld maar alle typen gegevens en kennis die uit onderzoek beschikbaar zijn of komen. Voor de periode tot eind 2010 zijn onderzoeksvoorstellen geselecteerd die voortkomen uit praktijkvragen van GGD en gemeenten. Deze onderzoeken zijn gericht op: verbetering van het gebruik van de JGZ-data door jeugdartsen en -verpleegkundigen, het gebruik van schooldata om schoolgezondheidsbeleid te bevorderen, het vinden van succesvolle indicatoren waarmee een wijkgerichte aanpak ingebed kan worden in tsg jaargang 86 / 2008 nummer 6 Academiseren en evalueren - pagina 337 / TSG 86 / nummer 6 337

5 regulier beleid, en het initiëren van een proces om tot integraal beleid voor overgewicht te komen. Daarnaast is in 2008 een Masterclass Wetenschappelijke Vorming voor Professionals in de Publieke Gezondheid gestart: 21 Limburgse en Brabantse professionals waarvan twee gemeentelijke beleidsmedewerkers, acht jeugdartsen en elf preventiemedewerkers nemen deel. Universitaire medewerkers verzorgen op interactieve wijze het onderwijs en bieden individuele begeleiding. In deze Masterclass zijn praktijk- en beleidsvragen uitgangspunt. De deelnemers identificeren een probleem uit de eigen setting en vertalen dit vervolgens in een onderzoeksopzet die ze zelf uitvoeren. Het onderzoek wordt afgerond met een publicatie. Het doel van de in ontwikkeling zijnde data-infrastructuur is meerledig. De door onderzoek en in de professionele praktijk (routinematig) verzamelde data moeten ondersteunend zijn aan het zorgproces en op geaggregeerd niveau snel toegankelijk te maken zijn voor beleidsmakers en onderzoekers. Het moet bovendien kunnen fungeren als een steekproefregister voor specifiek wetenschappelijk onderzoek. Leveringsproces Om de voorgestane output (onderzoeken en data-infrastructuur) te kunnen leveren dienen specifieke activiteitenondernomenteworden.hetbetrefthierhoofdzakelijk de activiteiten die de samenwerking bevorderen en structureren. Het leveringsproces onderscheidt drie actieniveaus. Aangenomen wordt dat alle drie de niveaus tegelijkertijd maar met verschillende acties bediend moeten worden. Het eerste actieniveau is het bestuurlijke niveau, hier worden strategische beslissingen genomen. Of op dit niveau de samenwerking goed verloopt wordt vooral bepaald door macht, leiderschap en middelen. 26,27 Hiervoor dient onder andere de stuurgroep als onderdeel van het hierna beschreven organisatieproces continue actief onderhouden te worden. Op institutioneel niveau leveren afdelingsmanagers en vakgroepvoorzitters vooral de randvoorwaarden voor samenwerking in onderzoek en onderwijs. Dit vraagt om ontwikkeling van de organisatie naar een andere werkcultuur, het opbouwen van capaciteit om tot samenwerking te komen en leiderschap Concreet gaat het bijvoorbeeld om het ter beschikking stellen van tijd en middelen om relevante vraagstukken te laten onderzoeken of bij te dragen aan scholing en begeleiding van onderzoek in de praktijk. Op het individuele niveau, tot slot, leveren onderzoekers, beleidsmedewerkers en praktijkprofessionals een gezamenlijke bijdrage aan kennisontwikkeling en -implementatie. In deze samenwerking zijn kennis, houding, ervaren sociale norm, uitkomstverwachting, bekwaamheid en vertrouwen in eigen kunnen belangrijke aspecten. 32 Begeleidingsgroepen, scholing en andere (uitwisselings)bijeenkomsten bieden gelegenheid om actief te leren en om bovengenoemde aspecten in de juiste richting te beïnvloeden (noot 2). Organisatieproces Om het leveringsproces gericht op het bevorderen van de samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk succesvol te laten verlopen is een passende organisatie en voldoende input noodzakelijk. De organisatie van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg is gebaseerd op empirische bevindingen en ziet er als volgt uit:. een paritair samengestelde stuurgroep met zes leden: GGD-directie/gemeente en vakgroepvoorzitters van Universiteit Maastricht (UM)/Academisch ziekenhuis Maastricht (AzM), en een dagelijks bestuur. een samenwerkingscontract waarin de inbreng van elk vandepartijenisvastgelegd. een programmaleider die een brugfunctie vervult tussen de actoren uit de drie domeinen, randvoorwaardelijke zaken organiseert en over de werkplaats communiceert. (onderzoek)begeleidingsgroepen waarin ten minste een wethouder, een gemeentelijke beleidsmedewerker, universitair medewerker, (co)promotor en afdelingshoofd participeren en die gelegenheid bieden tot uitwisseling en actief leren van elkaar. ambassadeurs : wethouders volksgezondheid treden op als verbindende schakel tussen de verschillende actieniveaus. een communicatieplan met onder andere een officiële kick-off in 2007 en een maandelijkse digitale nieuwsbrief Naast deze organisatiestructuur zijn ook een aantal randvoorwaarden georganiseerd (de input voor het programma). Deze bestaan voornamelijk uit: financiële middelen o.a. subsidie, ICT, opleiding, onderzoeksassistentie en dubbelaanstellingen (van GGD- en gemeentelijke medewerkers bij de UM zodat bijvoorbeeld toegang tot de universiteitsbibliotheek en een werkplek mogelijk is). Uitgangspunt is dat de deelnemende partners (ook) eigen middelen en menskracht vrijmaken om het programma uit te kunnen voeren. Impacttheorie In figuur 1 is de rechter helft de impacttheorie. Deze bevat de beoogde uitkomsten en de veranderingen die geacht worden hieraan vooraf te gaan. We lichten de drie kolommen toe van links naar rechts. Proximale uitkomsten De proximale uitkomsten zijn de directe reacties die de geleverde output oproept. In de onderzoeken van de promovendi en masterclassstudenten en de ontwikkeling van een gezamenlijke data-infrastructuur werken onderzoekers, beleidsmedewerkers en professionals concreet samen. Dit betekent dat men elkaar regelmatig ontmoet en met elkaar van gedachten wisselt. Hier is de veronderstelling dat men meer kennis krijgt van elkaars expertise en elkaar hierdoor gemakkelijk weet te vinden voor advies en nieuwe aanvragen voor onderzoek. Betrokkenen worden gestimuleerd om kennis te delen, kennis te wegen, kennis te ontwikkelen en kennis te gebruiken. 7 Dit proces resulteert, zo is de aanname, in tsg jaargang 86 / 2008 nummer 6 Academiseren en evalueren - pagina 338 / TSG 86 / nummer 6 338

6 nieuwe, toegepaste kennis die verwerkt wordt tot bruikbare producten voor beleidsmakers en praktijkprofessionals en tot artikelen, proefschriften en presentaties voor de academische wereld. De onderzoeken van GGD-medewerkers en masterclassdeelnemers zullen een proces van cultuurverandering in de bestaande organisaties in gang zetten. De betrokkenheid bij onderzoeksactiviteiten zal zich uitspreiden naar collega s, managers en bestuurders. De wetenschappelijke onderbouwing van het handelen in gezondheidsbeleid en praktijk zal de norm worden in de gemeentelijke en GGD organisatie. De cultuur op de universiteit zal zich meer gaan richten op toegepast onderzoek die om een sterkere waardering voor maatschappelijk relevant onderzoek vraagt. Ten slotte zal al doende meer onderzoekskennis aanwezig zijn in de gemeentelijke- en GGD-organisatie en weten universitaire medewerkers beter hoe gebruik te maken van de professionele organisatie. De afdelingen van zowel GGD/gemeenten en universiteit nemen de ondersteuningscapaciteit op in hun routine. Intermediaire uitkomsten Deze directe veranderingen, indien gecontinueerd, leiden op hun beurt tot een structurele samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk in de aanpak van nieuwe vraagstukken in de volksgezondheid. Dit geldt ook voor het onderhoud en gedeeld gebruik van de opgezette datainfrastructuur. Aangenomen wordt dat regelmatige samenwerking resulteert in geïntegreerde samenwerkingsnetwerken, veronderstellende dat de actoren uit alle drie de domeinen (gelijkwaardig) zullen participeren. De veranderende organisatiecultuur in zowel de academische als professionele en bestuurlijke organisatie wordt in eerste instantie verwacht te leiden tot een organisatie die academisering geïntegreerd heeft in missie, doelen, jaarplannen en uitvoering. Cultuurveranderingen in combinatie met de in bruikbare producten verpakte nieuwe kennis worden geacht te resulteren in wetenschappelijk onderbouwde beroepsuitoefening en lokaal gezondheidsbeleid. Finale uitkomsten De intermediaire uitkomsten leiden naar verwachting tot een verbeterde kwaliteit van de publieke gezondheidszorg en daarmee positieve effecten op de gezondheid van de burger in Zuid-Limburg. Het meten van deze finale uitkomsten valt echter buiten het bestek van de evaluatiestudie omdat deze uitkomsten zich pas op lange termijn zullen voordoen. Bovendien zijn die effecten van veel meer factoren afhankelijk dan de interventies van de academische werkplaats. Tot slot De programmatheorie van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg zoals die hier (in concept) beschreven is dient als input voor de tweede fase van de evaluatiestudie. Belanghebbenden uit beleid, onderzoek en praktijk werkzaam op bestuurlijk, institutioneel en individueel niveau zullen hierover met elkaar in gesprek gaan. Deze dialoog resulteert naar verwachting in een helder beeld over het programma van de academische werkplaats en draagt tegelijkertijd bij aan het academiseringsproces. Noot 1 Waar GGD of JGZ staat vermeld wordt de 0-19 jarige JGZ bedoeld, inclusief de 0-4 jarige JGZ die in Zuid Limburg door de thuiszorg wordt uitgevoerd. 2 Zie ook elders in dit TSG nummer: Jansen MWJ, De Vries NK, Kok G, Van Oers JAM. Samenwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek in de publieke gezondheidszorg: resultaten van een multiple-case studie. Dankwoord Wij danken ZonMw voor de verleende subsidie om de beschreven evaluatiestudie uit te kunnen voeren (projectnr ) en dr. Janneke Harting voor haar kritische blik en opbouwende suggesties bij het schrijven van dit artikel. Abstract How evaluation research contributes to the development of academic public health Closely connected to the programme of the Academic Collaborative Centre for Public Health Limburg (ACC) an evaluation study is implemented. The purpose of this evaluation is formative and summative. The ACC aims to bridge the gap between policy, practice and research in public health and to improve the collaboration between these domains. It concerns a complex process of change in which many actors are involved. The question is how to come to grips with this process and to assess its results, without knowing beforehand the criteria of success. We arguethattheconceptofprogrammetheorycanbeanaid for this situation. Programme theory helps to find out whether the theories on which the programme is based are realised in action and if the desired results are achieved. However, the assumptions of stakeholders on the functioning of the ACC and its benefits are not clear yet. Therefore the chosen design for the evaluation study presented here gives room to the participation of stakeholders. The study brings stakeholders in policy, practice and research together in dialogue on their collaboration experiences and views on the ACC. This paper also presents the tentative programme theory of the ACC which will be elaborated further in dialogue. Keywords: Academic Collaborative Centre - evaluation - programme theory Literatuur 1. RVZ. Publieke Gezondheid. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Jansen M. Mind the gap: Collaboration between practice, policy and research in local public health. Maastricht: Maastricht University, Leeuw E de, Mc Ness A, Stagnitti K, Crisp B. Acting at the Nexus. Integration of Research, Policy and Practice. Melbourne: Deakin University, tsg jaargang 86 / 2008 nummer 6 Academiseren en evalueren - pagina 339 / TSG 86 / nummer 6 339

7 4. RGO. Advies kennisinfrastructuur Public Health: kennisverwerving en toepassing. Den Haag: Raad voor Gezondheidsonderzoek, McQueen DV. Strengthening the evidence base for health promotion. Health Promot Int 2001;16: Nutbeam D. Getting evidence into policy and practice to adress health inequalities. Health Promot Int 2004 b;19: Saan H, Haes W de. Gezond effect bevorderen. Het organiseren van effectieve gezondheidsbevordering. Woerden: Uitgeverij NIGZ, ZonMw. Programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid Aan tafel! Den Haag: ZonMw, Jansen M, Hagenouw R, Vries NK de, Spreeuwenberg C. Van praktijk naar bewijsvoering en beleid en vice versa. Subsidieaanvraag ZonMw nr Rossi PH, Lipsey MW, Freeman HE. Evaluation. A Systematic Approach. 7th ed. Thousand Oaks, London, New Dehli: SAGE Publications, Weiss C. Evaluation. Methods for studying Programs and Policies. 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall, Julian DA. The utilization of the logic model as a system level planning and evaluation device. Evaluation Program Planning 1997;20(3): Birckmayer JD, Weiss CH. Theory-based evaluation in practice. What do we learn? Evaluat Rev 2000;24(4): Abma TA, Widdershoven GAM. Responsieve methodologie. Interactief onderzoek in de praktijk. Den Haag: LEMMA, Butterfoss FD, Francisco VT, Capwell EM. Stakeholder Participation in Evaluation. Health promotion Practice 2001;2(2): Hoeijmakers M. Local health policy development processes. Health promotion and network perspectives on local health policy-making in the Netherlands. Maastricht: University Maastricht, Koelen MA, Vaandrager, L., Colomér, C. Health promotion research: dilemmas and challenges. J Epidemiol Commun Health 2001;55: Potvin L, Richard L. Evaluating community health promotion programmes. In: Rootman I, Goodstadt M, Hyndman B et al (eds). Evaluation in health promotion Principles and perspectives. first ed. Copenhagen: WHO (EURO), p Schwandt TA. Understanding Dialogue as Practice. Evaluation 2001;7(2): Springett J. Participatory approaches to evaluation in health promotion. In: Rootman I, Goodstadt, M, Hyndman B et al (eds). Evaluation in health promotion Principles and perspectives: World Health Organisation, 2001b. p Wallerstein N, Polascek M, Maltrud K. Participatory Evaluation Model for Coalitions: The development of Systems Indicators. Health Promot Pract 2002;3: Swanborn PG. Case-study s: Wat, wanneer en hoe? 2 ed. Amsterdam/Meppel: Boom, Yin RK. Case Study Research. Design and Methods. second ed. London, new Dehli, Thousand Oaks: Sage Publications, Inc, Hammersley M, Gomm R. Introduction. In: Gomm R, Hammersley M, Foster P, (eds). Case Study Method Key Issues, Key Texts. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications Ltd., Donaldson SI, Gooler, L.E. Theory-driven evaluation in action: lessons from a $20 million statewide Work and Health Initiative. Evaluation Planning 2003(26): Greiner LE, Schein VE. Power and organization development: mobilising power to implement change. Addison-Wesley: Reading Mass, Plsek PE, Wilson T. Complexity, leadership, and management in healthcare organisations. BMJ ;323(7315): Cummings TG, Worley CG. Organization development and change. Australia: South-Western College Publishing, Fleuren MAH, Wiefferink CH, Paulussen TGW. Determinants of innovations within health care organizations: Literature review and Delphi-study. Int J Quality Health Care 2004: Hawe P, Noort M, King L, Jordens C. Multiplying health gains: the critical role of capacity-building within health promotion programs. Health Policy 1997;39: Steckler A, Goodman RM, Kegler MC. Mobilizing organizations for health enhancement In: Glanz K, Rimer BK, Lewis FM (eds). Health behavior and health education Theory, research and practice. 3 ed. California: Jossey-Bass, p Glanz K, Rimer BK, Lewis FM, editors. Health behavior and health education. Theory research and practice. 3 ed. San Francisco: Jossey-Bass, Correspondentieadres Mevr. M. Hoeijmakers, GGD-ZL, Postbus 2022, 6160 HA Geleen, tel , Voor publicatie aanvaard in augustus tsg jaargang 86 / 2008 nummer 6 Academiseren en evalueren - pagina 340 / TSG 86 / nummer 6 340

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

In vogelvlucht. Verschillende onderzoeksmethodieken. Gezondheid? Cijfers zeggen niet alles. Of is gezondheid.

In vogelvlucht. Verschillende onderzoeksmethodieken. Gezondheid? Cijfers zeggen niet alles. Of is gezondheid. Lokale strategie voor gezond ouder worden Voor Elkaar in de Buurt Jeanette Lezwijn J.Lezwijn@ggdgelre-ijssel.nl tel 088-443 3251) In vogelvlucht. Epidemiologie en gezondheidsbevordering Gezond ouder worden

Nadere informatie

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 8, 9 en 0 juni 017 te Antwerpen Melline Huiskamp (Iselinge Hogeschool), Emmy Vrieling (Open Universiteit) en Iwan Wopereis (Open Universiteit) Titel: Waardevol

Nadere informatie

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid ZonMw Programma Academische Werkplaatsen Dr. Marijke Janssens Utrecht, 15 juni 2006 Doel: het structureel versterken en verankeren van vraaggestuurde

Nadere informatie

CIAO overzicht. Marije van Koperen Programmacoordinator CIAO Vrije Universiteit Amsterdam,Gezondheidswetenschappen. Utrecht, 14 juni 2012

CIAO overzicht. Marije van Koperen Programmacoordinator CIAO Vrije Universiteit Amsterdam,Gezondheidswetenschappen. Utrecht, 14 juni 2012 CIAO overzicht Marije van Koperen Programmacoordinator CIAO Vrije Universiteit Amsterdam,Gezondheidswetenschappen Utrecht, 14 juni 2012 Maastricht Leiden/Den Haag Rotterdam Nijmegen Amsterdam 2 Academische

Nadere informatie

Academische werkplaatsen ter versterking van kennisontwikkeling en -uitwisseling in de publieke gezondheidszorg

Academische werkplaatsen ter versterking van kennisontwikkeling en -uitwisseling in de publieke gezondheidszorg Academische werkplaatsen ter versterking van kennisontwikkeling en -uitwisseling in de publieke gezondheidszorg Netwerkanalyses voor de Limburgse academische werkplaats Marjan Hoeijmakers, 1 Joerg Raab,

Nadere informatie

EVALUEREN VAN WIJKGERICHTTE GEZONDHEIDSBEVORDERING. Consortium Integrated Approach Overweight

EVALUEREN VAN WIJKGERICHTTE GEZONDHEIDSBEVORDERING. Consortium Integrated Approach Overweight EVALUEREN VAN WIJKGERICHTTE GEZONDHEIDSBEVORDERING Consortium Integrated Approach Overweight WIJKGERICHTTE GEZONDHEIDSBEVORDERING (WG) 2 Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen WIJKGERICHTTE GEZONDHEIDSBEVORDERING?

Nadere informatie

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid De gebruikers 1200 gezondheidsbevorderaars, voorlichters en preventiewerkers, werkzaam bij: GGD

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesaanvraag

Samenvatting. Adviesaanvraag Samenvatting Adviesaanvraag De afgelopen decennia is de omvang en het maatschappelijk belang van toezicht op de gezondheidszorg gegroeid. De introductie van marktwerking, de privatisering en de toenemende

Nadere informatie

Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke van der Scheer ISOQOL

Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke van der Scheer ISOQOL Lieke van der Scheer, Department of Philosophy Lieke.vanderScheer@utwente.nl Lieke van der Scheer ISOQOL 14-11-2014 1 De stem van patiënten Elisa Garcia Simone van der Burg (Nijmegen) Lieke van der Scheer

Nadere informatie

Er gaat niets boven een goede theorie!

Er gaat niets boven een goede theorie! Er gaat niets boven een goede theorie! Over onderzoek naar effecten van toezicht Prof dr Frans J.G. Janssens Universiteit Twente Lezing ten behoeve van het Symposium Handhaving en Toezicht: een kwestie

Nadere informatie

Noodzaak veranderende werkwijze onderzoekers binnen drie transities

Noodzaak veranderende werkwijze onderzoekers binnen drie transities Noodzaak veranderende werkwijze onderzoekers binnen drie transities Ike Kroesbergen 1,2, Joyce de Goede 1,2, Carin Rots 1,2, Sandra Kuiper 1,2, Hans van Oers 1,3 1 GGD West-Brabant 2 Academische Werkplaats

Nadere informatie

Evaluatiestudie naar de Beweegprogramma s in Gezondheidscentrum. Gein, Determinanten van Beweeggedrag. Evaluation Study on Exercise Programs in

Evaluatiestudie naar de Beweegprogramma s in Gezondheidscentrum. Gein, Determinanten van Beweeggedrag. Evaluation Study on Exercise Programs in Evaluatiestudie naar de Beweegprogramma s in Gezondheidscentrum Gein, Determinanten van Beweeggedrag Evaluation Study on Exercise Programs in Healthcare Centre Gein, Determinants of Physical Activity Melie

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 hoofdstuk 4. Samenvatting In 2012 zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport buurtsportcoaches (BSC es) geïntroduceerd. Deze BSC es hebben als doel mensen te stimuleren meer te gaan bewegen. Deze

Nadere informatie

Codesign als adviesstrategie bij curriculumontwikkeling: Fasen, hoofdvragen, belangrijkste activiteiten, beoogde resultaten en succesfactoren

Codesign als adviesstrategie bij curriculumontwikkeling: Fasen, hoofdvragen, belangrijkste activiteiten, beoogde resultaten en succesfactoren Codesign als adviesstrategie bij curriculumontwikkeling: Fasen, hoofdvragen, belangrijkste activiteiten, beoogde resultaten en succesfactoren Ineke van den Berg, Magda Ritzen & Albert Pilot Universiteit

Nadere informatie

Het meten van werk-capabilities

Het meten van werk-capabilities Het meten van werk-capabilities Femke Abma, PhD Universitair Medisch Centrum Groningen, Community and Occupational Medicine Startsymposium Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid, 17 april 2015, Tilburg

Nadere informatie

Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks?

Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks? Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks? Over de rol van de Operational Auditor in sturen op kernwaarden, cultuur en gedrag Olof Bik Behavioral & Cultural Governance Trophy Games, 28 nov 2013, Hilversum

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

Co-teaching voor Inclusie in de lagere school. Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas

Co-teaching voor Inclusie in de lagere school. Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas Co-teaching voor Inclusie in de lagere school Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas Co-teaching voor Inclusie in de lagere school een praktijkvoorbeeld binnen de zichtlijn: leraren,

Nadere informatie

Academische werkplaats : bijzondere samenwerking tussen onderzoek en praktijk

Academische werkplaats : bijzondere samenwerking tussen onderzoek en praktijk Academische werkplaats : bijzondere samenwerking tussen onderzoek en praktijk Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk Ondersteuning van PmB: revolutionaire

Nadere informatie

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Bert Molewijk (RN,MA, PhD) Voorbij de vrijblijvendheid Programmaleider Moreel Beraad, VUmc Associate professor Clinical Ethics, Oslo VWS, Week

Nadere informatie

The Academic Collaborative Center Public Health Brabant: societal impact by co-creation. Prof. dr. Ien van de Goor Tilburg, sept 12th, 2016

The Academic Collaborative Center Public Health Brabant: societal impact by co-creation. Prof. dr. Ien van de Goor Tilburg, sept 12th, 2016 The Academic Collaborative Center Public Health Brabant: societal impact by co-creation Prof. dr. Ien van de Goor Tilburg, sept 12th, 2016 Academische collaborative centers: basic principles Academische

Nadere informatie

Een kwaliteitsfunctionaris faciliteert practice development

Een kwaliteitsfunctionaris faciliteert practice development Een kwaliteitsfunctionaris faciliteert practice development Dr. Shaun Cardiff Programmaleider Professionele Ontwikkeling Lectoraat Persoonsgerichte & Evidence Based Praktijkvoering in Zorg & Welzijn Opbouw:

Nadere informatie

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Aangenaam kennis te maken Via dit overzicht laten wij u graag nader kennis maken met de medewerkers en activiteiten van de Academische Werkplaats Publieke

Nadere informatie

Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden

Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden Barend Middelkoop GGD Den Haag, afdeling Epidemiologie LUMC, afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde Opbouw van deze presentatie

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

Delphi: een stimulerend middel om consensus te bereiken

Delphi: een stimulerend middel om consensus te bereiken Onderzoek in de praktijk In deze rubriek gaat het om verhalen over en/of reflecties op de ervaring met methodische, praktische, politieke, morele en wie weet esthetische problemen waar onderzoekers in

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Politiek-bestuurlijk draagvlak en Integraal gezondheidsbeleid

Politiek-bestuurlijk draagvlak en Integraal gezondheidsbeleid Politiek-bestuurlijk draagvlak en Integraal gezondheidsbeleid Hoe kunnen we fictie omzetten in actie met behulp van een theoretisch kader? Opzet presentatie Wie ben ik? Onderzoeksvragen Werkzaamheden afgelopen

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden. Petri Embregts

Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden. Petri Embregts Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden Petri Embregts 11 april 2013 Kwaliteit van zorg- en hulpverlening vindt in de meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle relatie tussen de cliënt

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Blauwdruk evaluatie wet nationale politie. Eindrapportage Blauwdruk evaluatie wet nationale politie Erasmus Universiteit Rotterdam

Blauwdruk evaluatie wet nationale politie. Eindrapportage Blauwdruk evaluatie wet nationale politie Erasmus Universiteit Rotterdam Blauwdruk evaluatie wet nationale politie Document titel Eindrapportage Blauwdruk evaluatie wet nationale politie Schrijvers Erasmus Universiteit Rotterdam Document type Rapport Opdrachtgever Commissie

Nadere informatie

VELOV-leergemeenschap Digitaal Leren

VELOV-leergemeenschap Digitaal Leren VELOV-leergemeenschap Digitaal Leren Welke richting slaan we in met de lerarenopleiding? Hoe is het om in 2020 in de lerarenopleiding te studeren? Hoe ziet de leraar van de toekomst eruit? Zijn mobiele

Nadere informatie

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum}

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} EVALUATIE PLAN {Voeg naam GB programma in} Evaluatie plan voor {tijdsperiode in jaren} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} 1 Introductie Introduceer hier de onderdelen

Nadere informatie

Samen bouwen aan schoolontwikkeling

Samen bouwen aan schoolontwikkeling H og er o n d e r w ij s School ont wi kk ing el S c h o ol k Wer der e n An j e p a r ti pl a at so nd e r w ij s o n d e e rzo k Samen bouwen aan schoolontwikkeling Een werkmodel voor onderzoekssamenwerking

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen

UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen Bouwen met beperkte middelen Achtereenvolgens Context Academisering Verzekeringsgeneeskunde KCVG 2 e fase: consolidatie Concept Academische werkplaatsen AWP UWV concreet

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Onderzoek de spreekkamer!

Onderzoek de spreekkamer! Onderzoek de spreekkamer! Lennard Voogt Inleiding Het wetenschappelijk fundament van de manuele therapie wordt sterker. Manueel therapeuten krijgen steeds meer inzicht in de effectiviteit van hun inspanningen

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

1. Voorkennis 2. Recente inzichten en dilemma s 3. Begeleiding 4. Uitwisseling in groepjes 5. Slot: visie op ontwerpgericht onderzoek in de eigen

1. Voorkennis 2. Recente inzichten en dilemma s 3. Begeleiding 4. Uitwisseling in groepjes 5. Slot: visie op ontwerpgericht onderzoek in de eigen * 1. Voorkennis 2. Recente inzichten en dilemma s 3. Begeleiding 4. Uitwisseling in groepjes 5. Slot: visie op ontwerpgericht onderzoek in de eigen begeleiding/organisatie * Studentonderzoek? Eigen onderzoek?

Nadere informatie

Evidence-Based Nursing. Bart Geurden, RN, MScN

Evidence-Based Nursing. Bart Geurden, RN, MScN Evidence-Based Nursing Bart Geurden, RN, MScN Trends in Verpleegkunde Jaren 1980: Systematisch werken Focus op proces Jaren 1990: Verpleegkundige diagnostiek Focus op taal Aandacht verschuift van proces

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie)

Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie) Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie) Kristel Bogaerts - Ive Marx (Centrum voor Sociaal Beleid) Wouter Van Dooren - Hans Echelpoels (Management

Nadere informatie

EVALUEREN VAN ICT PROJECTEN BIJ DE OVERHEID

EVALUEREN VAN ICT PROJECTEN BIJ DE OVERHEID EVALUEREN VAN ICT PROJECTEN BIJ DE OVERHEID DOET ARCHITECTUUR MEE? Wouter Bronsgeest 29 mei 2012 Center for egovernment Studies (CFES) 1 EVALUEREN VAN ICT PROJECTEN POSITIONERING EN MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

Opzet presentatie. Probleemstelling, vraagstelling Onderzoeksopzet Resultaten uit de casus Lessen voor professionals Aanbevelingen Discussie

Opzet presentatie. Probleemstelling, vraagstelling Onderzoeksopzet Resultaten uit de casus Lessen voor professionals Aanbevelingen Discussie Opzet presentatie Probleemstelling, vraagstelling Onderzoeksopzet Resultaten uit de casus Lessen voor professionals Aanbevelingen Discussie Probleemstelling Lokaal gezondheidsbeleid vraagt om duurzame

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

OPROEP VOOR BIJDRAGE

OPROEP VOOR BIJDRAGE OPROEP VOOR BIJDRAGE 29 mei tot 31 mei 2013 Met groot genoegen nodigen we je uit om een voorstel tot bijdrage in te dienen voor de Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD 2013) met als thema Over-Waarderen.

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden. Prof. dr. Petri Embregts

Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden. Prof. dr. Petri Embregts Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden Prof. dr. Petri Embregts Kwaliteit van zorg- en hulpverlening vindt in de meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle relatie tussen de cliënt en

Nadere informatie

Samenwerking tussen docenten in onderwijsinnovaties in het hoger beroepsonderwijs: een case study

Samenwerking tussen docenten in onderwijsinnovaties in het hoger beroepsonderwijs: een case study Samenwerking tussen docenten in onderwijsinnovaties in het hoger beroepsonderwijs: een case study Remco Coppoolse, Elly de Bruijn, Gerhard Smid Onderzoeksdoel en theoretisch kader Onderwijsinnovaties leiden

Nadere informatie

Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door ouderen (55+) in Limburg

Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door ouderen (55+) in Limburg Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door ouderen (55+) in Limburg Onderzoek onder ouderen naar de relatie tussen het sociaal netwerk en het gebruik van formele zorg en mantelzorg Inleiding De relatie

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 1

Samenvatting Hoofdstuk 1 Samenvatting Dit proefschrift onderzocht manieren om community ontwikkeling in opleidingsscholen te stimuleren. De vier studies leverden inzichten op in de manier waarop docentenin-opleiding (dio s) samenwerken

Nadere informatie

Evidence-based beleid maken?! Marja van Bon-Martens & Joyce de Goede Symposium Bouwen aan de Brug, 1 november 2007

Evidence-based beleid maken?! Marja van Bon-Martens & Joyce de Goede Symposium Bouwen aan de Brug, 1 november 2007 1 Evidence-based beleid maken?! Marja van Bon-Martens & Joyce de Goede Symposium Bouwen aan de Brug, 1 november 2007 1 2 Evidence-based gezondheidsbeleid Bewust, expliciet en oordeelkundig gebruiken van

Nadere informatie

Feedback middels formatief toetsen

Feedback middels formatief toetsen Feedback middels formatief toetsen Studiedag Mbo Taalacademie Kim Schildkamp Contact: k.schildkamp@utwente.nl Formatief toetsen en feedback Waar denkt u aan bij de termen formatief toetsen en feedback?

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY R E A D E R PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 MODEL STRUCTUUR EN INDELING VAN DE ITP3 PAPER VERSIE 3.0 PARAMARIBO 21 OKTOBER 2016 BY MCT

Nadere informatie

De impact van het gezondheidsonderzoek Henk J. Smid, directeur ZonMw

De impact van het gezondheidsonderzoek Henk J. Smid, directeur ZonMw De impact van het gezondheidsonderzoek Henk J. Smid, directeur ZonMw Missie ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek

Nadere informatie

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Projectgroep: Gemeente Tilburg: Mw. M. Lennarts, beleidsmedewerker, dhr. W.

Nadere informatie

De integrale aanpak: doelen stellen en monitoren

De integrale aanpak: doelen stellen en monitoren De integrale aanpak: doelen stellen en monitoren Studiedag Munt slaan uit Gids 3 november 2016 Karien Stronks AMC/UvA Waarom integrale aanpak (1) Lagere sociaal-economische groepen slechtere gezondheid

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Dit formulier moet in het Nederlands worden ingevuld 1. Registratiegegevens 1a. Gegevens hoofdaanvrager

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Seminarie kwalitatieve onderzoeksmethoden

Seminarie kwalitatieve onderzoeksmethoden Seminarie kwalitatieve onderzoeksmethoden Tineke Cappellen 17 november 2006 Onderzoeksproces Probleemstelling Onderzoeksvra(a)g(en) Onderzoeksmethode Bepaling van de steekproef Uitvoering van het onderzoek

Nadere informatie

Bijlage 3. Samenwerking

Bijlage 3. Samenwerking Bijlage 3. Samenwerking RIVM, Handleiding Gezonde School Basisonderwijs, april 2010, Bijlage 3. Samenwerking 1 2 Bijlage 3. Samenwerking Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Doel 1.2 Theoretisch kader 1.3 Kernpunt

Nadere informatie

Formatief toetsen: Randvoorwaarden & concrete handvaten voor in de klas

Formatief toetsen: Randvoorwaarden & concrete handvaten voor in de klas Formatief toetsen: Randvoorwaarden & concrete handvaten voor in de klas Kim Schildkamp Contact: k.schildkamp@utwente.nl Programma Formatief toetsen Voorwaarden voor formatief toetsen Voorbeelden van technieken

Nadere informatie

Samenvatting. ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012

Samenvatting. ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012 Samenvatting ENERQI Gids (Rapport nummer D3.2) 20 februari 2012 Coordinator: DTV Consultants, Mr. Willem Buijs, PO Box 3559, 4800 DN, Breda Tel: +31 76 513 66 00 ENERQI@dtvconsultants.nl Start van het

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

De opleider als rolmodel

De opleider als rolmodel De opleider als rolmodel De opleider als rolmodel programma 14.00 welkom 14.15 voorstelronde/verwachtingen 14.35 excellent teacher en excellent rolemodel 14.55 groepswerk 15.10 plenaire rapportage 15.35

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp Samenvatting Inleiding In de huidige dynamische en complexe omgeving waarin veel organisaties opereren, wordt corporate entrepreneurship vaak gezien als een noodzaak. Het goed doorgronden van het ondernemend

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking CIAO, 14 juni 2012 Drs. Mieke Steenbakkers Senior beleidsfunctionaris / promovenda

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

MODULE Evidence Based Midwifery

MODULE Evidence Based Midwifery VZW Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen vzw MODULE Evidence Based Midwifery Van Schoonbekestraat 143 Sint-Jacobsmarkt 84 2018 Antwerpen 2000 Antwerpen Programma Overzicht Dag 1: maandag 8 november 2010

Nadere informatie

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen:

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen: Samenvatting Dit proefschrift gaat over ervaringen en leerprocessen in de ontwikkeling van de theorie en praktijk van Moreel Beraad als methode van ethiekondersteuning in de gezondheidszorg. Hoofdstuk

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

EVIDENCE-BASED ALLIED HEALTH CARE. Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp

EVIDENCE-BASED ALLIED HEALTH CARE. Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp EVIDENCE-BASED ALLIED HEALTH CARE Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Nederlands Paramedisch Instituut UMC St Radboud Hogeschool van Arnhem en Nijmegen NVLF 1 ORIËNTATIE op LOGOPEDIE NVLF Visie 2000-2005 NVLF

Nadere informatie

Paramedisch OnderzoekCentrum

Paramedisch OnderzoekCentrum IMPLEMENTATIE: welke weg? Prof.dr. Rob Oostendorp Dr. Michel Wensing Prof.dr. Richard Grol Implementatie Kenmerken implementatie (ZON, 1997; Gezondheidsraad, 2000). Procesmatige en planmatige invoering.

Nadere informatie

B elangenverklaring. Persoonlijke gegevens aanvrager

B elangenverklaring. Persoonlijke gegevens aanvrager B elangenverklaring In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Drempels en succesfactoren bij de opzet van een onderzoeksnetwerk

Drempels en succesfactoren bij de opzet van een onderzoeksnetwerk Drempels en succesfactoren bij de opzet van een onderzoeksnetwerk Instituut voor Briljante Mislukkingen Paul Iske Professor Open Innovation, Universiteit van Maastricht 3 NOVEMBER 2017 INTRODUCTIE Het

Nadere informatie

Overzicht. Introductie. Warming-up Intermezzo: Een kleine geschiedenis Cooling-down. Iwan Wopereis. 4CID Symposium 2017, Nijmegen 21 april 2017

Overzicht. Introductie. Warming-up Intermezzo: Een kleine geschiedenis Cooling-down. Iwan Wopereis. 4CID Symposium 2017, Nijmegen 21 april 2017 Introductie Iwan Wopereis Overzicht Warming-up Intermezzo: Een kleine geschiedenis Cooling-down Maastricht University en Open Universiteit 1 Overzicht Warming-up Intermezzo: Een kleine geschiedenis Cooling-down

Nadere informatie

EFFECTIEF LEREN DOOR FORMATIEVE INSTRUCTIE EN EVALUATIE STRATEGIEEN DR. KELLY MEUSEN-BEEKMAN

EFFECTIEF LEREN DOOR FORMATIEVE INSTRUCTIE EN EVALUATIE STRATEGIEEN DR. KELLY MEUSEN-BEEKMAN EFFECTIEF LEREN DOOR FORMATIEVE INSTRUCTIE EN EVALUATIE STRATEGIEEN DR. KELLY MEUSEN-BEEKMAN HET DOEL VAN DEZE LEZING - Wat is formatief toetsen - De relatie tot bijvoorbeeld SRL en motivatie - Introduceren

Nadere informatie

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers The Influence of Cognitive Stimulation in the Form of Active Learning on Mental Health

Nadere informatie