begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "begrijpt mensen Wat er ook gebeurt"

Transcriptie

1

2

3 begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds zijn ze een productpromotiecampagne, waarin een 5-tal producten van FATUM nader belicht worden. FATUM is een verzekeringsmaatschappij die bijkans 130 jaar actief is op de Surinaamse markt. Onze ervaring geeft ons een enorme rijkdom en ook door de benadering die wij kiezen, kan FATUM zich met recht een mensgerichte maatschappij noemen: FATUM is er voor iedereen. Bij ons is een ieder welkom om een verzekering af te sluiten. Wij denken mee met onze klanten en proberen zo veel mogelijk ons productaanbod en onze service af te stemmen op wat goed is voor onze klanten. Wij denken met ze mee en waar mogelijk, maken wij zelfs een product geheel op maat. Dat is nodig, omdat mensen immers niet allemaal op elkaar lijken. In onze reclamecampagne FATUM begrijpt mensen komt dit laatste goed naar voren. Jaarverslag 2010 / Annual Report

4 FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon (+597) Fax (+597) Bijkantoren / Branches Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon (+597) Fax (+597) Landingstraat 14, Nieuw-Nickerie, District Nickerie Telefoon (+597) Fax (+597) Website: 2 Jaarverslag 2010 / Annual Report 2010

5 Jaarverslag 2010 / Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 / Annual Report

6 Inhoudsopgave Algemene informatie 5 Missie 6 Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers Pre-advies van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de Directie 9 Jaarrekening 15 - Geconsolideerde balans per 31 december 2010, 16 ná voorstel winstbestemming - Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht 18 Toelichting - Grondslagen voor consolidatie, waardering en resultaatbepaling 19 - Toelichting op de geconsolideerde balans 23 - Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 29 - Vennootschappelijke balans per 31 december 2010 ná winstbestemming 31 - Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting op de vennootschappelijke balans 33 - Toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening 37 Overige gegevens - Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 39 English version - Summary of the annual report Jaarverslag 2010 / Annual Report 2010

7 Algemene informatie Raad van Commissarissen Mr. Ch. A. Calor - voorzitter Mr. A. R. Baarh M. Goede Prof. dr. R. Lai A Fat Directie N. W. Lalbiharie Sectorleiders en daaraan gelijkgestelden G. Laigsingh Mevr. Mr. R. E. F. Parsan-Lalbiharie M. V. Parsan MBA Mr. M. M. Pitti D. P. Sakiman Accountants BDO Assurance N.V. Medisch adviseur Drs. F. C. Chan Pin Jin Herverzekeringsadviseur A. I. H. Witteveen Juridisch adviseur Mr. S. Mangroelal Jaarverslag 2010 / Annual Report

8 Visie, missie en profiel Visie FATUM is de meest service-gerichte financiële dienstverlener voor elke inwoner van Suriname. Missie FATUM biedt zekerheid aan personen en bedrijven. Door de financiële gevolgen van de alledaagse risico s aan ons over te dragen, kunnen onze klanten met meer zekerheid ondernemen, wonen, werken, leven en zich ontwikkelen. Wij zijn ondernemend, integer en gericht op samenwerking, en wij geven rekenschap aan de maatschappij waar wij deel van zijn. Profiel FATUM is een dynamische financiële dienstverlener met een ruim pakket aan verzekerings- en beleggingsproducten voor de Surinaamse markt. De middelen die uit de onderneming worden gegenereerd, worden voornamelijk geïnvesteerd in de lokale economie. Wij zijn als oudste verzekeringsmaatschappij in Suriname een stabiele factor en een vertrouwenwekkende financiële partner. Met de enthousiaste inzet van onze deskundige medewerkers en tussenpersonen willen wij uitblinken door de excellente kwaliteit van onze dienstverlening. Ons handelen wordt bepaald door drie kernwaarden: Ondernemend Vroegtijdig kansen of mogelijke risico s signaleren en op grond hiervan adequaat handelen. Integer Hanteren van sociale en ethische normen die algemeen aanvaard zijn. FATUM onderschrijft de tien principes van The Global Compact. Teamwork Gebruik maken van elkaars kennis en van partners om een solide resultaat voor de klant te bereiken. Reeds meer dan 129 jaar uw betrouwbare financiële partner Wat er ook gebeurt... 6 Jaarverslag 2010 / Annual Report 2010

9 Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers Bedragen in duizenden SRD 1 m.u.v de gegevens per aandeel Balans Balanstotaal Beleggingen Verzekeringstechnischeen overige voorzieningen Eigen vermogen Resultaten Omzet Premie inkomen schade Premie inkomen leven Opbrengst beleggingen Bedrijfslasten Herverzekeringspremies Toevoeging premiereserve Netto geleden schade Provisie en kosten Winst en winstbestemming Resultaat technische rekening Andere baten/lasten (362) 32 (7) Winst vóór belastingen Belastingen (205) (309) (248) (108) (78) Nettowinst te verdelen In bedrijf gehouden Dividend Cijfers per aandeel van nominaal SRD 0,025 Nettowinst 29,91 55,41 35,85 46,70 40,55 Dividend 9,00 4,50 2,50 1,50 1,00 Eigen vermogen 347,89 326,98 288,58 302,22 257,03 SRD 1 = Surinaamse Dollar Jaarverslag 2010 / Annual Report

10 Pre-advies van de Raad van Commissarissen Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van FATUM Schadeverzekering N.V. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 29, lid 4 van de statuten, is het ons een genoegen u over de jaarrekening 2010 van FATUM Schadeverzekering N.V., bestaande uit de geconsolideerde en de vennootschappelijke jaarrekening, het volgende te berichten. Wij hebben conform het bepaalde in de statuten van FATUM Schadeverzekering N.V., de vennootschappelijke balans per 31 december 2010 en de vennootschappelijke winst- en verliesrekening over het boekjaar 2010, alsmede de daarbij behorende toelichting, laten onderzoeken. Wij adviseren u dan ook de onderhavige jaarrekening, die de directie samen met de verklaring van BDO Assurance N.V. heeft aangeboden, conform vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot décharge van de directie voor het bestuur en beheer en de Raad voor het gehouden toezicht. Met het voorstel van de directie om een bedrag van SRD van de uit de jaarrekening blijkende nettowinst te reserveren en het restant van SRD in de vorm van dividend in contanten uit te keren, hebben wij ons kunnen verenigen. Volgens het door de Raad van Commissarissen opgemaakte rooster van aftreden, zoals bepaald in artikel 20 van de statuten van FATUM Schadeverzekering N.V., is de heer Prof. dr. Lai A Fat aan de beurt om af te treden. Wij stellen u voor de aftredende commissaris, die zich herkiesbaar stelt, te herbenoemen. De Raad bedankt de directie voor de wijze waarop zij de belangen van de vennootschap in het afgelopen boekjaar heeft behartigd. Wij danken verder de medewerkers alsook de tussenpersonen voor hun bijdrage in het afgelopen boekjaar. Paramaribo, juni 2011 Raad van Commissarissen: Mr. Ch. A. Calor - voorzitter Mr. A. R. Baarh M. Goede Prof. dr. R. Lai A Fat 8 Jaarverslag 2010 / Annual Report 2010

11 Verslag van de Directie Op internationaal gebied was er in het verslagjaar een opleving van de economische groei te zien. Deze groei werd veroorzaakt door vooral de economische activiteiten in de zogenoemde opkomende landen (China, India en Brazilië). Ondanks de problemen in Europa en de Verenigde Staten van Amerika hebben de opkomende markten hun eigen economisch beleid gevoerd en dat heeft succes gehad. Het jaar 2010 stond voornamelijk in het teken van de verkiezingen in Suriname. De verkiezingen vonden plaats op 25 mei 2010 en hierna is op 13 augustus 2010 een nieuwe regering aangetreden. Deze regering heeft een pakket maatregelen aangekondigd waaronder sociale woningbouw, het creëren van werkgelegenheid en nieuwe infrastructurele projecten. Deze maatregelen zullen in 2011 worden uitgevoerd. De gemiddelde inflatie was eind 2010 tien procent, voornamelijk aangewakkerd door overheidsbestedingen en hogere voedselprijzen. In 2010 deprecieerde de Surinaamse munt op de parallelmarkt en werd op 20 januari 2011 door de monetaire autoriteiten geformaliseerd door de unificatie van de wisselkoersen.volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dit een weerspiegeling van onzekerheden die verband hielden met de verkiezingen en toegenomen bestedingen, inclusief hogere overheidssalarissen. Ondanks forse economische groei is het begrotingstekort toegenomen van 3 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP) in 2009 naar 3,5 procent in Verwacht wordt dat de inflatie die eind 2009 nog 1,3 procent was, omhoog zal schieten naar mogelijk 16 procent. Dit als gevolg van de devaluatie van de Surinaamse dollar, gekoppeld aan de verhoging van de brandstofprijs, andere belastingverhogende maatregelen en hoge voedselprijzen op de wereldmarkt. Dit voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn jongste rapport waarin de Surinaamse economie is geëvalueerd. In de agrarische sector is er in 2010 een toename geweest in de export van rijst en bananen. Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft aangekondigd dat de regering bezig is tal van maatregelen te treffen en randvoorwaarden te scheppen, zodat met name de rijstsector over kan gaan tot productieverhoging. Een van die maatregelen is het regulier onderhoud van de natte en droge infrastructuur. De productie van bauxiet en aluinaarde is in het verslagjaar afgenomen. Het is de bedoeling dat de activiteiten in Oost-Suriname die gericht zijn op bauxietwinning zullen bijdragen aan de versteviging van de rol van deze sector in de Surinaamse economie. Als randvoorwaarde kan wel aangegeven worden dat een aantrekkende wereldeconomie en een stijgende prijs van aluinaarde hiervoor aan de basis dienen te staan. De opbrengsten uit de goudsector (grootschalige- en kleinschalige mijnbouw) bereikten een piek van 1 miljard US dollar. De kleinschalige goudmijnbouw draagt het meest bij aan de totale exportwaarde, terwijl tegelijkertijd zijn bijdrage aan de staatskas zeer gering is. Door het ordenen van de goudsector zal de huidige regering moeten proberen hier verandering in te brengen. Voor de aardoliesector was 2010 een belangrijk jaar omdat Staatsolie Maatschappij Suriname erin geslaagd is de financieringsmiddelen voor het investeringsprogramma veilig te stellen. Via de lokale kapitaalmarkt is ruim USD 55 miljoen door middel van een obligatielening verkregen. Daarnaast is ten behoeve van dit investeringsprogramma ruim een kwart miljard USD op de internationale kapitaalmarkt veilig gesteld. De verzekeringsbranche Invoering Algemene Ziektekostenverzekering (AZV) De invoering van de AZV is in het verslagjaar 2010 niet doorgegaan. Voor 2011 zijn het formuleren van een sectorplan en het invoeren van de AZV belangrijke beleidsprioriteiten voor het Ministerie van Volksgezondheid. De huidige regering moet nog besluiten welke vorm de AZV zal krijgen en op welke wijze de financiële bijdrage van de Staat bij het bedrijfsleven en bij de burgerij geïnd zal worden. Voor deze operatie is een speciale AZV-wet nodig. Jaarverslag 2010 / Annual Report

12 Verkeersveiligheid Ondanks de maatregelen die de minister van Justitie en Politie heeft genomen voor het terugdringen van de verkeerscriminaliteit, neemt deze slechts marginaal af. In 2010 zijn er in totaal 87 verkeersdoden gevallen. Dat is een lichte daling ten opzichte van In 2010 is er overleg geweest tussen o.a. het Ministerie van Justitie en Politie, de SURVAM, het ABS, de VSB en het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer. Zij wensten na te gaan in hoeverre een speciale instantie in het leven geroepen kan worden, onder wiens verantwoordelijkheid de zogenaamde blikschade zou kunnen worden ondergebracht. Hierdoor zou de politie niet meer hoeven uit te rijden maar zou een speciaal, door de politie opgeleid, team kunnen assisteren bij schadeopname. De SURVAM heeft bij dit discussiestuk enkele kritische kanttekeningen geplaatst die om een nadere toelichting c.q. uitwerking vragen. Voorop gesteld moet worden dat de SURVAM geen tegenstander is van deze gedachtegang. Zij vindt echter dat dit project met alle belangstellenden c.q. stakeholders goed dient te worden besproken en met hen overeenstemming dient te worden bereikt. Aan de trekkers van dit project is geadviseerd eerst een brede commissie samen te stellen, waarbij eerst ook alle wetgeving in place dient te zijn. De FATUM groep ISO-Certificering FATUM Schadeverzekering N.V en FATUM Levensverzekering N.V. hebben op 29 april 2010 het ISO 9001:2008 certificaat voor Kwaliteitsmanagement verkregen. In maart 2009 hebben wij onze maatschappij aangemeld voor het Kwaliteitsproject 2009/2010 voor het opzetten, implementeren en certificeren van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens internationale ISO normen. Dit project is door het Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking geïnitieerd voor capaciteitsversterking van de publieke en de private sector. Wij hebben binnen de gestelde termijn van 12 maanden het kwaliteitssysteem succesvol geïmplementeerd en zijn nu gecertificeerd door SGS Nederland B.V. Systems & Services Certification. Het verkrijgen van het certificaat is van belang omdat dit inhoudt en aantoont dat wij werken volgens internationaal vastgestelde standaarden en kwaliteitsnormen. Het toepassen van een kwaliteitsmanagementsysteem is een strategische beslissing en vooral een belangrijk instrument om doelmatig te werken aan klanttevredenheid. Zodoende kunnen wij bestaande klanten behouden en nieuwe klanten werven. Kwaliteitsmanagementsystemen brengen ook intern veranderingen teweeg en zijn alleen effectief als iedereen in de organisatie zichtbaar betrokken is en binnen de organisatie uitdraagt dat het systeem essentieel is voor het goed functioneren van de organisatie. Het verkrijgen van het certificaat op 29 april 2010 betekent een mijlpaal voor FATUM. Branche Motorrijtuigen Bij het schadebedrijf is het resultaat van de branche auto ten opzichte van het vorig boekjaar verslechterd. Het aanpassen van de aangeboden dekking welke heeft geresulteerd in een lichte toename van de premieopbrengsten wordt echter tenietgedaan door een meer dan evenredige stijging van de schadelasten. Ondanks de stijging van het aantal schaden is de premie voor de autoverzekering al jaren niet verhoogd. Wij streven ernaar verzekerden bewust te maken van het feit dat het voorkomen en beperken van schade niet alleen een zaak is voor de verzekeraar, maar ook van henzelf. Slechte verkeersattitude ligt volgens de Vereniging Verkeerslachtoffers ten grondslag aan de vele aanrijdingen die er plaatsvinden. Ook de politie geeft aan dat de verkeersproblematiek te wijten is aan het gedrag van de deelnemers. Er zijn plannen om de voorlichting van de politie weer te intensiveren. De zichtbaarheid van de politie is ook van belang voor de preventie. Branche Brand Het afgelopen boekjaar is de branche brand gevrijwaard van grote brandschaden. Wij ondernemen steeds actie om voor onze brandportefeuille, voornamelijk het commerciële deel, een doorlopend screeningsproces in te zetten. 10 Jaarverslag 2010 / Annual Report 2010

13 zichtbaarheid van de politie is ook van belang voor de preventie. Branche Brand Het afgelopen boekjaar is de branche brand gevrijwaard van grote brandschaden. Wij ondernemen steeds actie om voor onze brandportefeuille, voornamelijk het commerci le deel, een doorlopend screeningsproces in te zetten. De screening vindt onder andere plaats door intern de dossiers te screenen en vervolgens te completeren met risico-informatie (door uitgebreide herinspecties). Met een externe riskmanager, hebben wij een lopend arrangement om onze Dit risico s proces te vindt inspecteren onder andere en uitgebreid plaats door advies intern inclusief de dossiers aanbevelingen te screenen ter verbetering en vervolgens uit te te completeren met risicobrengen. informatie De medewerkers (door uitgebreide van de herinspecties). buitendienst (inspecteurs) Met een externe en de riskmanager, binnendienst hebben (acceptanten) wij een lopend arrangement medewerkers hebben in 2010 een theoretische en praktische opleiding gekregen. Hierdoor zijn de om onze risico s te inspecteren en uitgebreid advies inclusief aanbevelingen ter verbetering uit te brengen. De criteria van inspectie en acceptatie van risico s verduidelijkt. In mei 2011 zal er wederom een medewerkers van de buitendienst (inspecteurs) en de binnendienst (acceptanten) medewerkers hebben in 2010 training worden verzorgd. een theoretische en praktische opleiding gekregen. Hierdoor zijn de criteria van inspectie en acceptatie van risico s verduidelijkt. In mei 2011 zal er wederom een training worden verzorgd. Beleggen en beleggingsopbrengsten Beleggen en beleggingsopbrengsten Het herstel van de beurzen, dat in 2009 was ingezet heeft zich ook in 2010 voortgezet en een positief Het rendement herstel van opgeleverd. de beurzen, Met dat in het 2009 opleveren was ingezet en verhuren heeft zich van ook de in laatste 2010 voortgezet units van en de een positief rendement uitbreiding opgeleverd. van de Met Hermitage het opleveren Mall in en maart verhuren 2010 van is gestart de laatste met units het genereren van de uitbreiding van inkomsten van de uit Hermitage Mall in maart dit investeringsproduct is gestart met De het aangrenzende genereren van TBL inkomsten Multiplex bioscoop, uit dit investeringsproduct. die eveneens oktober De aangrenzende 2010 TBL Multiplex is gestart bioscoop, met haar die eveneens activiteiten, in zal oktober met de 2010 oplevering is gestart van met de haar uitbreiding activiteiten, van de zal Hermitage met de oplevering Mall van de uitbreiding verder van inspelen de Hermitage op de Mall toenemende verder inspelen behoefte op aan de shopping toenemende mogelijkheden behoefte aan in shopping combinatie mogelijkheden met in combinatie ontspanning met ontspanning en recreatie. en recreatie. in SRD duizend Balanstotaal In bovenstaande grafiek wordt het verloop van het balanstotaal over de periode weergegeven. Vanaf 2006 is er een significante toename waar te nemen die te maken heeft met de introductie In bovenstaande van het grafiek eerste wordt beleggingsproduct het verloop van van het FATUM balanstotaal Investments over de periode N.V, namelijk het weergegeven. Vanaf FATUM 2006 is Suriname er een significante Fund en de toename daarmee waar gepaard te nemen gaande die investeringen maken heeft waaronder met introductie uitbreiding van het van eerste beleggingsde Hermitage product van Mall FATUM en de Investments hierboven genoemde N.V, namelijk investeringsobjecten. het FATUM Suriname Fund en de daarmee 10 gepaard gaande investeringen waaronder uitbreiding van de Hermitage Mall en de hierboven genoemde investeringsobjecten. in SRD duizend Premie-inkomen Beleggingsopbrengsten In bovenstaande grafiek wordt het verloop van het premie-inkomen en de beleggingsopbrengsten over de periode weergegeven. Het premie-inkomen vertoont vanaf 2006 een groei. In de beleggingsopbrengsten over In bovenstaande het boekjaar 2010 grafiek is met wordt de het koersaanpassingen verloop van het premie-inkomen van de vreemde en valuta de beleggingsopbrengsten (EUR/USD) die 20 januari 2011 zijn over doorgevoerd de periode rekening gehouden weergegeven. met de Het nadelige premie-inkomen gevolgen van vertoont de devaluatie. vanaf een groei. In de beleggingsopbrengsten over het boekjaar 2010 is met de koersaanpassingen van de vreemde valuta (EUR/USD) die op 20 januari 2011 zijn doorgevoerd rekening gehouden met de nadelige gevolgen van de devaluatie. Verdeling van de omzet Jaarverslag 2010 / Annual Report

14 In bovenstaande grafiek wordt het verloop van het premie-inkomen e over de periode weergegeven. Het premie-inkomen vert beleggingsopbrengsten over het boekjaar 2010 is met de koersaan valuta (EUR/USD) die op 20 januari 2011 zijn doorgevoerd rekening gevolgen van de devaluatie. Verdeling van de omzet Verdeling van de omzet Van de omzet over 2010 bestaat 72% (2009: 67%) uit premie-inkomen en 28% (2009: 33%) uit beleggingsopbrengsten 28% 72% 2010 Premie inkomen Opbrengst beleggingen Het Levenbedrijf In 2010 is er een goed resultaat geboekt en is er actief gewerkt aan het tot stand brengen van een internationale strategische samenwerking om te komen tot een Van ruimer de omzet productaanbod over 2010 bestaat en een 72% betere (2009: bediening 67%) uit van premie-inkom de Surinaamse markt. De besprekingen zijn zinvol geweest beleggingsopbrengsten en in het jaar 2011 zal de samenwerking met een buitenlandse partner worden bevestigd. Deze branche blijft een complexe branche en daarom is continu training en opleiding van zowel de binnen- als de buitendienst Het noodzakelijk. Levenbedrijf In 2010 is er een goed resultaat geboekt en is er actief gewerkt aan h internationale strategische samenwerking om te komen tot een rui Tussenpersonen betere bediening van de Surinaamse markt. De besprekingen zijn zi Voor elke verzekeraar geldt dat een belangrijk deel van de productie wordt gerealiseerd door tussenpersonen. Deze zijn onmisbaar in het dienstverlenend proces. In december 2010 is er een opleidingsplan voor alle actieve tussenpersonen opgezet. De speerpunten van dit plan zijn permanente educatie, kennisvergroting en verkooptechnieken. Onze klanten hebben immers recht op een goede service die wij alleen kunnen aanbieden met behulp van professionele tussenpersonen en medewerkers. Corporate Social Responsibility Ook in 2010 hebben wij, zoals gebruikelijk, de nodige steun verleend aan liefdadigheidsinstellingen in het land. Ook sport, kunst en cultuur hebben wij financieel ondersteund. FATUM is een van de hoofdsponsors van de Bigi Broki Waka die jaarlijks in januari wordt georganiseerd. Wij proberen elk jaar de investeringen in sociale activiteiten te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons eigen land. Bijkantoor Nickerie Door de algemene situatie in ons rijstdistrict lijkt het alsof wij een rooskleurige toekomst tegemoet gaan. Het Rijstorgaan, dat onlangs door de President is ingesteld, en de beloftes die gedaan zijn in de richting van de rijstsector geven de Nickerianen hoop dat er goede en betere tijden voor hen zullen aanbreken. Er is in 2010 ongeveer hetzelfde areaal van hectare ingezaaid als in Het is verwachtbaar dat er in 2011 iets meer dan het afgelopen jaar ingezaaid zal worden. Indien alles volgens planning verloopt, zal de nieuwe haven van Nickerie eind 2011 worden opgeleverd. Dit zal uiteraard een toename van alle economische activiteiten in het district tot gevolg hebben. Doordat de monding en de vaargeul opnieuw uitgebaggerd worden, kunnen grote schepen de Nickerierivier weer binnenvaren. Guyanese handelaren zullen dan onder andere als gevolg hiervan hun handelswaar in Nickerie laten lossen om die vervolgens via South Drain naar Guyana te transporteren. Deze werkwijze zal voor hun goedkoper en sneller zijn dan het inklaren in Georgetown. Staatsolie heeft grootse plannen voor de toekomst van Wageningen. Er is al een aanvang gemaakt met het planten van suikerriet. De bedoeling hiervan is dat er uit suikerriet ethanol wordt geproduceerd. Mede door de activiteiten van Staatsolie zal Wageningen mogelijk uit het slop gehaald worden. Al deze ontwikkelingen bieden goede perspectieven voor een economische groei in het district. De omzet van het bijkantoor te Nickerie is gegroeid met ongeveer 8%. Tevens hebben wij nog twee personeelsleden aangetrokken om het team te versterken. 12 Jaarverslag 2010 / Annual Report 2010

15 Organisatie en medewerkers Goed personeel is cruciaal om de ondernemingsdoelstellingen te realiseren. Het optimaal scholen van medewerkers op alle niveaus is daarbij van strategisch belang. Bijscholing en training zijn dan ook een continu proces waarin medewerkers bezig zijn met het vergroten van hun kennis en het versterken van hun competenties die met het oog op de organisatiedoelstellingen nodig zijn voor de functie. In het verslagjaar hebben onze medewerkers zowel intern als extern, diverse cursussen gevolgd. Voorts is ook gewerkt aan het versterken van het klantgericht werken en het verhogen van de klanttevredenheid. Jubilarissen In het verslagjaar hebben wij vier jubilarissen mogen huldigen. Mevrouw S. Kromowidjojo met een dienstverband van 12 ½ jaar, de heer E. Samiran met een dienstverband van 25 jaar, mevrouw N. Jagroep met een dienstverband van 30 jaar en mevrouw I. Sanches met een dienstverband van 35 jaar. Wij spreken onze waardering uit voor de jarenlange trouwe inzet van deze medewerkers. Medewerker van het jaar en meest belovende medewerker van het jaar Tot medewerker van het jaar 2010 werd gekozen de heer Martosatiman en mevrouw A. Sital tot meest belovende medewerker van het jaar. Wij feliciteren beide medewerkers met deze bijzondere prestatie. Resultaat Het bruto geconsolideerde premie-inkomen is in het verslagjaar toegenomen van SRD 24,7 miljoen in 2009 tot SRD 27,6 miljoen in De verdiende premies zijn afgenomen van SRD 19,1 miljoen naar SRD 17,3 miljoen. In het brutorendement zijn tevens de beleggingsopbrengsten welke voortvloeien uit de activiteiten van het FATUM Suriname Fund opgenomen, namelijk de huuropbrengsten van de Hermitage Mall en dividend alsmede hypotheekrente. De interestlasten aan de beleggers in het FATUM Suriname Fund zijn opgenomen als rentelasten financiering beleggingen. Door het devalueren van de lokale munt ten opzichte van de vreemde valuta in januari 2011 is er een nadelig koersverschil ontstaan waarvoor ten laste van het beleggingsresultaat een voorziening van circa SRD 3,1 miljoen is getroffen. Na aftrek van het herverzekeringsaandeel en de te betalen schaden (mutatie technische verplichting) is het eigen aandeel in de schadelast ten opzichte van 2009 met circa 13% toegenomen. De bedrijfslasten zijn ten opzichte van 2009 over de gehele linie toegenomen met 15%. Als gevolg van de bovenvermelde ontwikkelingen van de opbrengsten en de operationele kosten is de bedrijfswinst vóór belasting afgenomen van SRD 11 miljoen in 2009 tot SRD 6 miljoen in Het netto rendement op de beleggingen is als volgt samengesteld: (in duizenden SRD) SRD % SRD % Bruto rendement beleggingen , ,8 Af: rentelasten financiering beleggingen , ,3 Netto rendement , ,6 Jaarverslag 2010 / Annual Report

16 in SRD duizend Nettowinst De De nettowinst nettowinst over over het het boekjaar boekjaar vertoont vertoont ten ten opzichte opzichte van van een een daling daling van van 46%; 46%; dit dit is is het gevolg van het het gevolg treffen van van het voorzieningen treffen van voorzieningen valutarisico s, voor post valutarisico s, employement post benefits employement en een benefits toename en in de schadelasten een met toename in de branche schadelasten auto. met name in de Branche Auto. Vooruitzichten De De ontwikkelingen ontwikkelingen in in het het Midden-Oosten Midden-Oosten hebben hebben reeds reeds in in het het eerste eerste kwartaal kwartaal van van geresulteerd in stijgende geresulteerd olieprijzen. in Deze stijgende stijgingen olieprijzen. zullen Deze lokaal stijgingen leiden tot zullen inflatie lokaal en de leiden koopkracht tot inflatie van en de consument zullen de onder druk zetten. Voor verzekeraars van de consument betekent onder dit druk dat er zetten. in het Voor bijzonder verzekeraars op het betekent gebied van dit Incasso dat er in extra het inspanningen vereist koopkracht bijzonder zullen worden. op het gebied van Incasso extra inspanningen vereist zullen worden. In In zal zal een een aantal aantal structurele aanpassingen, welke welke in 2010 in 2010 in studie in studie waren, waren, doorgevoerd worden. Met deze doorgevoerd aanpassingen worden. zal getracht Met deze worden aanpassingen de commerciële zal getracht en worden technische de commerci le slagkracht van en technische de organisatie te verbeteren. slagkracht Hiertoe behoort van de organisatie ook het reguleren te verbeteren. van de tussenpersonen, Hiertoe behoort ook waarmee het reguleren in 2010 van is gestart. de In 2011 zal gericht gewerkt tussenpersonen, worden aan het waarmee vergroten in van 2010 de is geschiktheid gestart. In 2011 van zal deze gericht zeer belangrijke gewerkt worden groep. aan het vergroten van de geschiktheid van deze zeer belangrijke groep. In 2012 zal FATUM het heugelijke feit mogen herdenken dat de organisatie 130 jaar bestaat. In 2011 zal gestart In worden 2012 zal met FATUM de voorbereidingen het heugelijkeom feit dit mogen jubileum herdenken op gepaste dat de wijze organisatie te vieren. 130 jaar bestaat. In 2011 zal gestart worden met de voorbereidingen om dit jubileum op gepaste wijze te vieren. Onze dank Wij betuigen onze bijzondere dank aan het personeel, waartoe wij ook ons agentenkorps rekenen, voor hun inzet Onze en loyaliteit dank in het afgelopen boekjaar. Wij betuigen onze bijzondere dank aan het personeel, waartoe wij ook ons agentenkorps rekenen, voor hun inzet en loyaliteit in het afgelopen boekjaar. N.W. Lalbiharie Directeur N.W. Lalbiharie Directeur Jaarverslag 2010 / Annual Report 2010

17 Jaarrekening Jaarverslag 2010 / Annual Report

18 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 (na winstbestemming) In duizenden SRD Activa Beleggingen Onroerende goederen Overige financiële beleggingen Vorderingen Vorderingen uit directe verzekeringen en beleggingen Overige vorderingen Overige activa Bedrijfsmiddelen Liquide middelen Overlopende activa Overlopende rente Totale activa Passiva Groepsvermogen Aandelenkapitaal 5 5 Herwaarderingsreserve Algemene reserve Voorzieningen Langlopende schulden Schulden Schulden aan kredietinstellingen Te betalen schaden R/C schuld aan pensioenfonds Overige schulden Overlopende passiva Totale passiva Jaarverslag 2010 / Annual Report 2010

19 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2010 In duizenden SRD Baten Verdiende premies eigen rekening Opbrengst beleggingen Lasten Schadelasten Mutaties technische voorzieningen Bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten) Resultaat technische rekening Andere baten en lasten Resultaat vóór belasting Belasting Operationele winst Winstbestemming Dividend in contanten Toevoeging algemene reserve Jaarverslag 2010 / Annual Report

20 Geconsolideerd kasstroomoverzicht In duizenden SRD Kasstroom uit operationele activiteiten Winst vóór belasting Belasting over het resultaat Resultaat na belasting Afschrijvingen Gerealiseerde herwaardering beleggingen Vermeerdering verzekeringstechnische voorzieningen Mutatie kortlopende schulden Mutatie vorderingen Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten Investeringen en verstrekkingen in: Bedrijfsmiddelen Beleggingen Desinvesteringen, aflossingen en verkopen Belegde middelen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Langlopende schulden Bankkrediet Mutatie overige bezittingen Dividend Mutatie liquide middelen Bovenstaand kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenoemde indirecte methode. Alleen die mutaties zijn verwerkt die een wijziging in de liquide middelen tot gevolg hebben gehad. Herwaarderingen zijn buiten beschouwing gelaten. Het effect van valutaverschillen op de saldi van liquide middelen genoteerd in vreemde valuta is als koersverschil in het resultaat verwerkt. 18 Jaarverslag 2010 / Annual Report 2010

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V.

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon (+597) 471541 Fax (+597) 410067 Bijkantoren / Branches

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012. Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012

Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012. Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 1 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Visie, Missie en Profiel 4 Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers 2012-2008 5 Pre-advies

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: (+597) 471541 Fax : (+597) 410067 Bijkantoren / Branche-offices

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden Balans per ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 19.965 18.630 Inventaris 2.131 500 22.096 19.130 Vlottende activa Voorraden 245 427 Vorderingen

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Annual Report 2009

Jaarverslag 2009 Annual Report 2009 Jaarverslag Annual Report FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: (+597) 471541 Fax : (+597)

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2008 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2008 6 en 7 2.

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARSVERSLAG AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067. Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon 465755 Fax 530801

Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067. Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon 465755 Fax 530801 FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067 Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie