FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V."

Transcriptie

1

2 FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon (+597) Fax (+597) Bijkantoren / Branches Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon (+597) Fax (+597) Landingstraat 14, Nieuw-Nickerie, district Nickerie Telefoon (+597) Fax (+597) Website:

3 Jaarverslag 2011 / Annual Report 2011 Jaarverslag 2011 / Annual Report

4 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Visie, Missie, Profiel 4 Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers Pre-advies van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Directie 7 Jaarrekening - Geconsolideerde balans per 31 december 2011 ná voorstel winstbestemming 14 - Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerde kasstroomoverzicht 16 Toelichting - Grondslagen voor consolidatie, waardering, en resultaatbepaling 17 - Toelichting op de geconsolideerde balans 21 - Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 27 - Vennootschappelijke balans per 31 december 2011 ná winstbestemming 29 - Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting op de vennootschappelijke balans 31 - Toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening 35 Overige gegevens - Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 37 English version - Summary of the annual report Jaarverslag 2011 / Annual Report 2011

5 Algemene informatie Raad van Commissarissen Mr. Ch. A. Calor - voorzitter Mr. A. R. Baarh M. Goede Prof. Dr. R. Lai A Fat Ir. M.P. Hindori Directie N. W. Lalbiharie Sectorleiders en daaraan gelijkgestelden G. Laigsingh Mevr. Mr. R. E. F. Parsan-Lalbiharie M. V. Parsan MBA Mr. M. M. Pitti D. P. Sakiman R.R.R. Lalbiharie Accountants BDO Assurance N.V. Medisch adviseur Drs. F. C. Chan Pin Jin Herverzekeringsadviseur A. I. H. Witteveen Juridisch adviseur Mr. S. Mangroelal Jaarverslag 2011 / Annual Report

6 Visie, missie en profiel Visie FATUM is de meest service-gerichte financiële dienstverlener voor elke inwoner van Suriname. Missie FATUM biedt zekerheid aan personen en bedrijven. Door de financiële gevolgen van de alledaagse risico s aan ons over te dragen, kunnen onze klanten met meer zekerheid ondernemen, wonen, werken, leven en zich ontwikkelen. Wij zijn ondernemend, integer en gericht op samenwerking. Wij geven bovendien rekenschap aan de maatschappij waar wij deel van zijn Profiel FATUM is een dynamische financiële dienstverlener met een ruim pakket aan verzekerings- en beleggingsproducten voor de Surinaamse markt. De middelen die uit de onderneming worden gegenereerd, worden voornamelijk geïnvesteerd in de lokale economie. Wij zijn als oudste verzekeringsmaatschappij in Suriname een stabiele factor en een vertrouwenwekkende financiële partner. Met de enthousiaste inzet van onze deskundige medewerkers en tussenpersonen willen wij uitblinken door de excellente kwaliteit van onze dienstverlening. Ons handelen wordt bepaald door drie kernwaarden: Ondernemend Het vroegtijdig kansen en/of risico s signaleren en op grond hiervan adequaat handelen. Integer Het hanteren van sociale en ethische normen die algemeen aanvaard zijn. FATUM onderschrijft de tien principes van The Global Compact. Teamwork Het gebruik maken van elkaars kennis en van die van partners om een solide resultaat voor de klant te bereiken. Reeds meer dan 130 jaar uw betrouwbare financiële partner Wat er ook gebeurt... 4 Jaarverslag 2011 / Annual Report 2011

7 Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers Bedragen in duizenden SRD 1 m.u.v de gegevens per aandeel Balans Balanstotaal Beleggingen Verzekeringstechnischeen overige voorzieningen Eigen vermogen Resultaten Omzet Premie-inkomen schade Premie-inkomen leven Opbrengst beleggingen Bedrijfslasten Herverzekeringspremies Mutatie technische voorzieningen Netto geleden schade Provisie en kosten Winst en winstbestemming Resultaat technische rekening Andere baten/lasten (362) 32 Winst vóór belastingen Belastingen (314) (205) (309) (248) (108) Nettowinst te verdelen In bedrijf gehouden Dividend Cijfers per aandeel van nominaal SRD 0,025 Nettowinst 103,68 29,91 55,41 35,85 46,70 Dividend 10,50 9,00 4,50 2,50 1,50 Eigen vermogen 463,15 347,89 326,98 288,58 302,22 1 SRD = Surinaamse Dollar 2 Vanwege doorgevoerde reorganisatiemaatregelen ter versterking van de financiële positie van het concern in 2011 zijn de vergelijkende cijfers over 2010 waar nodig dienovereenkomstig aangepast. Jaarverslag 2011 / Annual Report

8 Pre-advies van de Raad van Commissarissen Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van FATUM Schadeverzekering N.V. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 29, lid 4 van de statuten, is het ons een genoegen u over de jaarrekening 2011 van FATUM Schadeverzekering N.V., bestaande uit de geconsolideerde en de vennootschappelijke jaarrekening, het volgende te berichten. Wij hebben conform het bepaalde in de statuten van FATUM Schadeverzekering N.V., de geconsolideerde en vennootschappelijke balans per 31 december 2011 en de geconsolideerde en vennootschappelijke winst- en verliesrekening over het boekjaar 2011, alsmede de daarbij behorende toelichting, laten onderzoeken. Wij adviseren u dan ook de onderhavige jaarrekening, die de directie samen met de verklaring van BDO Assurance N.V. heeft aangeboden, conform vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot décharge van de directie voor het bestuur en beheer en de Raad voor het gehouden toezicht. Met het voorstel van de directie om een bedrag van SRD van de uit de jaarrekening blijkende nettowinst te reserveren en het restant van SRD in de vorm van dividend in contanten uit te keren, hebben wij ons kunnen verenigen. Volgens het door de Raad van Commissarissen opgemaakte rooster van aftreden, zoals bepaald in artikel 20 van de statuten van FATUM Schadeverzekering N.V., is het de beurt aan de heer Prof. Dr. Lai A Fat en de heer M. Goede om af te treden. Wij stellen u voor de aftredende commissarissen, die zich herkiesbaar stellen, te herbenoemen. De Raad bedankt de directie voor de wijze waarop zij de belangen van de vennootschap in het afgelopen boekjaar heeft behartigd. Wij danken verder de medewerkers alsook de tussenpersonen voor hun bijdrage in het afgelopen boekjaar. Paramaribo, oktober 2012 Raad van Commissarissen: Mr. Ch. A. Calor - voorzitter Mr. A. R. Baarh M. Goede Prof. Dr. R. Lai A Fat Ir. M.P. Hindori 6 Jaarverslag 2011 / Annual Report 2011

9 Verslag van de Directie Algemeen Op internationaal gebied heeft Europa in het verslagjaar 2011 ernstig geleden onder de schuldenproblematiek. Dit heeft geresulteerd in het instellen van een noodfonds, waarop Euro-lidlanden met financieringsproblemen een beroep konden doen. Een belangrijke ontwikkeling in Suriname was het kunnen stabiliseren van de wisselkoers van de Amerikaanse dollar door de overheid. Vanwege de aanpassing van de koers van vreemde valuta per 20 januari 2011 met circa 20% alsook het verhogen van de Government Take op de brandstofprijzen, steeg de inflatie voor het jaar 2011 naar 15,3% (2010: 10,3%) In 2011 is de overheid gestart met het ordenen van de goudsector. Het uiteindelijk doel van deze ordening dient te resulteren in het in kaart brengen van alle actoren in deze sector, zodat er op een adequate wijze aan belastingheffing kan worden gedaan. In het verslagjaar is de overheid ook gestart met een groot huisvestingsproject te Hanna s Lust. De huizen die op dit project gebouwd zullen worden, zullen voor 100% gefinancierd worden voor bepaalde inkomensgroepen. De financieringen zullen respectievelijk door De Surinaamsche Bank N.V. en de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), worden verstrekt. Een positieve ontwikkeling die in het verslagjaar heeft plaatsgevonden is het verhogen van de credit rating door Standard & Poor s van B+ naar BB. De verzekeringsbranche Invoering Algemene Ziektekostenverzekering (AZV) De invoering van de AZV is ook in het verslagjaar 2011 niet doorgegaan. Een speerpunt voor de invoering van deze verzekering blijft het financieringsvraagstuk. Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) De minimale dekking van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WAM-verzekering) bedraagt SRD voor motorrijtuigen en SRD voor bromfietsen. Met ingang van 1 juni 2011 is op initiatief van de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (SUR- VAM) de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering verhoogd naar SRD voor motorrijtuigen en naar SRD voor bromfietsen. De premie zal dientengevolge worden aangepast. Deze aanpassing houdt in dat de verzekeringsnemer over een ruimere dekking zal beschikken voor wat de WAM-verzekering betreft. De wettelijke maximale dekking van SRD voor motorrijtuigen en SRD voor bromfietsen blijkt in een groot aantal gevallen niet voldoende te zijn om de veroorzaakte schade volledig te herstellen. De FATUM groep Herstructurering In het verslagjaar 2010 was al gestart met de studie van de herstructurering van de Fatum-groep. In het verslagjaar 2011 is een begin gemaakt met de uitvoering van een aantal belangrijke stappen die moeten leiden tot een FATUM-groep met een sterke positie op de kapitaalmarkt zodat daarmee meer vertrouwen geboden kan worden aan de samenleving. Deze uitvoering heeft ondermeer geleid tot de ontvlechting van ingewikkelde structuren, tot het afstoten van riskante niet-direct verzekeringsgerichte activiteiten en het opzetten van een houdster-, c.q. beheersmaatschappij, dat een transparant bestuur kan uitoefenen over de werkmaatschappijen. Aan de basis van deze herstructurering staan Good Corporate Governance als prudente eisen van de Centrale Bank van Suriname. Met genoemde stappen wordt door de FATUM-groep vorm gegeven aan de Strategische en Estate Planning ter verzekering van de continuïteit van het bestuur en het verkrijgen van een solide basis voor de aandeelhouders. Jaarverslag 2011 / Annual Report

10 ISO-Certificering FATUM Schadeverzekering N.V en FATUM Levensverzekering N.V. zijn sinds 29 april 2010 ISO 9001:2008 gecertificeerd. Ultimo 2011 werden de voorbereidingen getroffen om de certificering in januari 2012, voor een periode van 12 maanden te continueren. Tijdens de opmaak van dit verslag is door de certificerende instelling SGS N.V. aangegeven dat zij haar activiteiten in Suriname zal beëindigen. Branche Motorrijtuigen Bij het schadebedrijf is het resultaat van de autobranche ten opzichte van het vorig boekjaar nagenoeg onveranderd gebleven. Het aanpassen van de aangeboden dekking heeft geresulteerd in een lichte toename van de premieopbrengsten, wat echter tenietgedaan wordt door een meer dan evenredige stijging van de schadelasten. Branche Brand Ultimo 2011 werden wij geconfronteerd met een grote brand in het district Nickerie waarbij er meerdere grote zakenpanden, waaronder een hotel, zijn afgebrand. Door deze brand is ons duidelijk geworden dat doorlopende screening van dergelijke commerciële risico s van eminent belang is. Met een externe risk manager hebben wij een lopend arrangement om onze risico s te inspecteren en uitgebreid advies inclusief aanbevelingen ter verbetering uit te brengen. Beleggen en beleggingsopbrengsten Het beleggingsresultaat over 2011 werd sterk beïnvloed door indirecte beleggingsopbrengsten vanwege de herwaardering van effecten, door de relatief sterke toename van de beurskoersen, en herwaarderingsresultaten van de vreemde valutabeleggingen, als gevolg van de koersaanpassing van de USD en EUR in januari In 2011 heeft de oplevering plaatsgevonden van twee vastgoedprojecten met name het project Hermitage Residence en het project Wanicaweg. Met de oplevering van deze twee projecten alsook voor een belangrijk deel door de verkoop van deze vastgoedobjecten, wordt er naar gestreefd om optimaal in te spelen op de spin-off effecten op het gebied van financieringen en verzekeringen. Balanstotalen (in SRD duizend) (*) 2011 (*) Vanwege doorgevoerde reorganisatiemaatregelen ter versterking van de financiële positie van het concern in 2011, zijn de vergelijkende cijfers over 2010 waar nodig dienovereenkomstig aangepast. In bovenstaande grafiek wordt het verloop van het balanstotaal over de periode weergegeven. Vanaf 2006/2007 is er een significante toename waar te nemen die te maken heeft met de introductie van het eerste beleggingsproduct van FATUM Investments N.V, namelijk het FATUM Suriname Fund en de daarmee gepaard gaande investeringen in vastgoedprojecten en beleggingsobjecten als TBL Multiplex en Twin Hotels N.V. 8 Jaarverslag 2011 / Annual Report 2011

11 Premie-inkomen Beleggingsopbrengsten (*) 2011 (*) Vanwege doorgevoerde reorganisatiemaatregelen ter versterking van de financiële positie van het concern in 2011, zijn de vergelijkende cijfers over 2010 waar nodig dienovereenkomstig aangepast. In bovenstaande grafiek wordt het verloop van het premie-inkomen en de beleggingsopbrengsten over de periode weergegeven. Het premie-inkomen vertoont vanaf 2007 een groei. Zoals eerder vermeld hebben de koersaanpassingen van de vreemde valuta (EUR/USD) op 20 januari 2011 geresulteerd in een meer dan verdubbeling van de beleggingsopbrengsten ten opzichte van het boekjaar Verdeling van de omzet 2011 Premie inkomen Opbrengst beleggingen 39% 61% Van de omzet over 2011 bestaat 61% (2010: 74%) uit premie-inkomen en 39% (2010: 26%) uit beleggingsopbrengsten Het Levenbedrijf Evenals bij het Schadebedrijf is ook het resultaat van het Levenbedrijf sterk beïnvloed door de koersaanpassingen van de USD en de EUR. In 2011 zijn er verdere stappen ondernomen om een internationale strategische samenwerking tot stand te brengen, die dient te resulteren in het aanbieden van een ruimer productaanbod en een betere bediening van de Surinaamse markt. Tussenpersonen Tussenpersonen zijn en blijven onmisbaar in het dienstverlenend proces. In 2010 is er gestart met een opleidingsplan voor alle actieve tussenpersonen, dat in het boekjaar 2011 is voortgezet. In dit plan zijn opgenomen permanente educatie, kennisvergroting en verkooptechnieken. Het is ons streven dat onze klanten zoveel mogelijk worden voorzien van een goede service; dit kunnen wij alleen aanbieden met behulp van professionele tussenpersonen en medewerkers. Jaarverslag 2011 / Annual Report

12 Bijkantoor Nickerie Zoals eerder vermeld is ons rijstdistrict in het verslagjaar enkele malen geteisterd door branden, waaronder de grote brand in het centrum van Nieuw Nickerie, waarbij meerdere zakenpanden werden verwoest. Ook voor dit district geldt dat er een continue screening van de commerciële risico s dient plaats te vinden. Organisatie en medewerkers Het optimaal scholen van medewerkers op alle niveaus is van strategisch belang in de dienstverlening. Middels bijscholing en training wordt dan ook getracht om de kennis en de competenties van de medewerkers te vergroten. Onze medewerkers hebben in het verslagjaar zowel intern als extern, diverse cursussen gevolgd waarbij er aandacht is besteed aan het klantgericht werken en het verhogen van de klanttevredenheid. Jubilarissen In het verslagjaar 2011 hebben wij vijf jubilarissen mogen huldigen, allen met een dienstverband van 12 ½ jaar. Het betrof Mevr. M. Hardajal-Raghoe en de heren H. Mangala, E. Ngadino, M. Sisal en J. Ori. Wij spreken onze waardering uit voor de jarenlange trouwe inzet van deze medewerkers. Medewerker van het jaar en meest belovende medewerker van het jaar Tot medewerker van het jaar werd gekozen Mevr. S. Doekharan-Gahar en tot meest belovende medewerker van het jaar Mevr. S. Kromowidjojo-Setrowidjojo. Wij feliciteren beide dames met deze bijzondere prestatie. Resultaat Het bruto geconsolideerde premie-inkomen is in het verslagjaar toegenomen van SRD 27,6 miljoen in 2010 tot SRD 32,3 miljoen in De verdiende premies zijn gestegen van SRD 17,3 miljoen naar SRD 23,8 miljoen. Het netto rendement op de beleggingen is als volgt samengesteld: (in duizenden SRD) SRD % SRD % Bruto rendement beleggingen ,5 Af: financiële lasten financiering beleggingen ,0 Netto opbrengst beleggingen , ,5 In het bruto rendement zijn opgenomen de beleggingsopbrengsten die voortvloeien uit: vastgoedprojecten, dividend, hypotheekrente en rente uit leningen op schuldbekentenissen, verminderd met desinvesteringsverliezen van beleggingen. De interestlasten aan de beleggers in het FATUM Suriname Fund alsmede rente van opgenomen bankleningen zijn vanwege de financieringsrelatie met de beleggingen in mindering gebracht op het beleggingsresultaat Na aftrek van het herverzekeringsaandeel en de te betalen schaden (mutatie technische verplichting) is het eigen aandeel in de schadelast ten opzichte van 2010 met circa 17% toegenomen. De bedrijfslasten zijn ten opzichte van 2010 nagenoeg over de gehele linie toegenomen met 5%. Als gevolg van de bovenvermelde ontwikkelingen van de opbrengsten en de operationele kosten is de bedrijfswinst vóór belasting gestegen van SRD 6 miljoen in 2010 tot SRD 21 miljoen in Jaarverslag 2011 / Annual Report 2011

13 Nettowinst De nettowinst over het boekjaar 2011 vertoont ten opzichte van 2010 een stijging van 247%; dit is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de toename van de indirecte beleggingsopbrengsten alsmede toename van vreemde valuta premieopbrengsten als gevolg van de koersaanpassing per 20 januari 2011 van de USD en de EUR. Vooruitzichten De ontwikkelingen in Europa hebben al in het eerste kwartaal van 2012 geresulteerd in een sterke daling van de aan de Europese beurzen genoteerde effecten. In 2012 zal er een grondige evaluatie plaatsvinden van ons beleggingsbeleid teneinde de risico s van zowel de buitenlandse als de binnenlandse beleggingen te minimaliseren. In 2012 bestaat de FATUM 130 jaar. Dit jubileum zal op een gepaste wijze worden gevierd. Naast het vieren van dit heugelijk feit staat 2012 in het teken van het verder structureren c.q. versterken van de organisatie voor de komende jaren. Niet alleen zal de organisatie op het gebied van management worden versterkt, er zullen ook maatregelen genomen worden om de commerciële en technische slagkracht van de organisatie te verbeteren. Hiertoe behoort ook een grondige analyse van het HRM-beleid waar een medewerkers-tevredenheidsonderzoek deel van zal uitmaken. Teneinde kwaliteitsmanagement (ISO 9001;2008) te behouden voor onze organisatie zal er in 2012 een andere certificerende instelling (CI) aangetrokken moeten worden. Bij de opmaak van dit verslag waren er reeds gesprekken gevoerd met twee andere in Suriname actieve CI s. Onze dank Wij betuigen onze bijzondere dank aan het personeel, waartoe wij ook ons agentenkorps rekenen, voor hun inzet en loyaliteit in het afgelopen boekjaar. N.W. Lalbiharie Directeur Jaarverslag 2011 / Annual Report

14 12 Jaarverslag 2011 / Annual Report 2011

15 Jaarrekening Jaarverslag 2011 / Annual Report

16 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 ná voorstel winstbestemming In duizenden SRD Activa Beleggingen Onroerend goed Overige financiële beleggingen Vorderingen Vorderingen uit directe verzekeringen en beleggingen Rekening-courantvordering Overige vorderingen Overige activa Bedrijfsmiddelen Liquide middelen Overlopende activa Overlopende rente Totale activa Passiva Groepsvermogen Aandelenkapitaal 5 5 Herwaarderingsreserve Beleggingsreserve Algemene reserve Voorzieningen Langlopende schulden Participaties aan deelgerechtigden in het FATUM Suriname Fund Investeringskrediet De Surinaamsche Bank n.v Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Te betalen schaden Schuld aan de Stichting Pensioenfonds van de FATUM Schadeverzekering N.V Overige schulden Overlopende passiva Totale passiva Jaarverslag 2011 / Annual Report 2011

17 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2011 In duizenden SRD Baten Verdiende premies Opbrengst beleggingen Lasten Schadelasten Bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten) Resultaat technische rekening Andere financiële baten en lasten Resultaat vóór belasting Belasting Operationele winst Winstbestemming Dividend in contanten Toevoeging algemene reserve Jaarverslag 2011 / Annual Report

18 Geconsolideerd kasstroomoverzicht In duizenden SRD Kasstroom uit operationele activiteiten Winst vóór belasting Belasting over het resultaat Resultaat ná belasting Afschrijvingen Herwaardering beleggingen minus beleggingsreserve Vermeerdering voorzieningen Mutatie kortlopende schulden, exclusief bankkrediet Mutatie vorderingen Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten Investeringen en verstrekkingen in: Belegde middelen (netto) Bedrijfsmiddelen Desinvesteringen, aflossingen en verkopen Belegde middelen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Langlopende schulden, exclusief bankkrediet Bankkrediet Mutatie overige bezittingen Dividend Mutatie liquide middelen Bovenstaand kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenoemde indirecte methode. Alleen die mutaties zijn verwerkt die een wijziging in de liquide middelen tot gevolg hebben gehad. Het effect van valutaverschillen op de saldi van liquide middelen die in vreemde valuta worden aangehouden is als koersverschil in het resultaat verwerkt. 16 Jaarverslag 2011 / Annual Report 2011

19 Toelichting algemeen Grondslagen voor consolidatie en vergelijkende cijfers In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen FATUM Schadeverzekering N.V. en haar nagenoeg 100% dochterondernemingen FATUM Levensverzekering N.V. alsmede FATUM Investments N.V. Belangen van derden in het vermogen en het resultaat van de deelneming worden afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening vermeld. De vennootschappelijke jaarrekening van FATUM Schadeverzekering N.V. is in dit verslag apart opgenomen. De door FATUM Investments N.V. uitgegeven participaties in het FATUM Suriname Fund worden als schuld in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Anderzijds worden de - wat betreft de vergoeding van interest en waardemutaties - aan de deelgerechtigden van het fonds toekomende beleggingen (het fonds), die allen eigendom zijn van de FATUM-groep, als bezittingen in de geconsolideerde balans opgenomen. In het verslagjaar is de Hermitage Mall, ondergebracht in N.V. SUVAM, ontvlecht uit het FATUM concern, i.c. FATUM Suriname Fund, enerzijds om de liquiditeit van het Fonds te verbeteren en te beschermen en anderzijds om financieringsmogelijkheden te scheppen voor verdere investeringen in de Mall, waartoe het Fonds beleidsmatig de middelen niet kan aantrekken. Door de vermelde vermogensmutaties wordt N.V. SUVAM niet langer betrokken in de jaarrekening van FATUM Schadeverzekering N.V. De vergelijkende cijfers voor het boekjaar 2010 zijn dienovereenkomstig aangepast. Vreemde valutawaarderingsgrondslagen Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de onderstaande koersen per balansdatum. Baten en lasten uit hoofde van transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen op transactiedatum. De verschillen verbandhoudende met wijzigingen van wisselkoersen worden afzonderlijk in de winst- en verliesrekening verwerkt onder de post Andere financiële baten en lasten. De voor de omrekening in lokale valuta gebruikte koersen per balansdatum zijn als volgt: SRD SRD US Dollar (USD) 3,35 2,80 Euro (EUR) 4,35 4,10 Waarderingsgrondslagen Algemene waarderingsgrondslagen Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Waar nodig is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. Specifieke waarderingsgrondslagen Onroerende goederen De onroerende goederen, met uitzondering van aanschaffingen in het lopende boekjaar, worden in beginsel opgenomen tegen de actuele waarde verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. De actuele waarde van de onroerende goederen is gebaseerd op in 2007 extern verrichte taxaties. Jaarverslag 2011 / Annual Report

20 Investeringen nadien zijn tegen bestede kosten opgenomen totdat er weer een taxatie wenselijk is. In 2012 zullen de onroerende goederen weer integraal worden getaxeerd. Het vermogenssurplus voortvloeiende uit de vorenvermelde herwaarderingen wordt toegevoegd aan de onder het eigen vermogen opgenomen Herwaarderingsreserve. Over de herwaardering van het hoofdkantoor en filialen wordt geen voorziening voor latente inkomstenbelasting gevormd daar het niet verwachtbaar is dat deze gedesinvesteerd zullen worden. Bedrijfsgebouwen worden in 20 jaar lineair afgeschreven. Overige financiële beleggingen De overige financiële beleggingen, met uitzondering van effecten, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Effecten worden gewaardeerd tegen de marktwaarde; in principe de beurskoers. Buitenlandse effecten worden gewaardeerd tegen de koers per balansdatum zoals genoteerd op de buitenlandse effectenbeurzen. Koerswaarde mutaties tezamen met herwaarderingsverschillen van vreemde valuta financiële beleggingen worden gewaardeerd tegen de aangepaste omrekeningskoers in SRD per 20 januari 2011 en in het resultaat verwerkt onder de post Beleggingsopbrengsten als indirecte beleggingsopbrengsten. Ongerealiseerde waarderingsverschillen op vreemde valuta hypothecaire leningen en leningen op schuldbekentenis worden geacht te zijn gerealiseerd naarmate de verstrekte leningen waarop zij betrekking hebben zijn afgelost. Uit dien hoofde zijn de ongerealiseerde koersverschillen opgenomen onder het groepsvermogen als Beleggingsreserve en worden zij naarmate de aflossingen plaatsvinden overgeboekt van de Beleggingsreserve naar Beleggingsopbrengsten. Vastgoedbeleggingen, bestaande uit in aanbouw zijnde c.q. opgeleverde woonhuizen, worden verantwoord op basis van uitgaafprijzen. Overlopende rente van depositobeleggingen - onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid- en dividend van aandelen alsmede hypotheekrente zijn opgenomen onder de post Overlopende activa. Vorderingen De hieronder opgenomen vorderingen uit directe verzekeringen hebben betrekking op tussenpersonen, uit hoofde van afgesloten verzekeringen, en op de nog te ontvangen bedragen van hypotheekdebiteuren, alsmede leningen op schuldbekentenis, uit hoofde van de verstreken aflossingstermijnen, die zijn opgenomen tegen de nominale waarde verminderd met een voorziening voor oninbaarheid. Bedrijfsmiddelen De bedrijfsmiddelen worden opgenomen tegen aanschafwaarde verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de economische levensduur van de objecten. Het afschrijvingspercentage bedraagt voor voertuigen, automatiseringsapparatuur en overige bedrijfsmiddelen respectievelijk 20%, 33⅓% en 10% per jaar. Liquide middelen De liquide middelen betreffen kas- en direct opvraagbare banktegoeden en zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De onder de liquide middelen begrepen vreemde valuta tegoeden zijn gewaardeerd tegen de per balansdatum geldende koersen zoals vermeld onder de vreemde valuta waarderingsgrondslagen. De verschillen verbandhoudende met wijzigingen van wisselkoersen worden, zoals eerder vermeld onder de vreemde valuta waarderingsgrondslagen, afzonderlijk in de winst- en verliesrekening verwerkt onder de post Andere financiële baten en lasten. Beleggingsreserve Hieronder zijn verantwoord de ongerealiseerde koersverschillen op hypothecaire leningen en leningen op schuldbekentenis als gevolg van de omrekening van de beleggingen tegen de aangepaste koersen per 20 januari 2011 en het koersverloop nadien. De koersverschillen worden geacht te zijn gerealiseerd naarmate de verstrekte leningen waarop zij betrekking hebben zijn afgelost. Naarmate de aflossingen plaatsvinden worden de ongerealiseerde koersverschillen van de beleggingsreserve overgeboekt naar de beleggingsopbrengsten. 18 Jaarverslag 2011 / Annual Report 2011

21 Algemene reserve De algemene reserve ontstaat uit toevoegingen uit de winst, terwijl er met goedvinden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ook onttrekkingen daaruit kunnen plaatsvinden ten bate van de winst. De fiscale egalisatiereserve maakt deel uit van de algemene reserve. De fiscale egalisatiereserve dient tot egalisatie van de aan het verzekeringsbedrijf verbonden risico s. De omvang van deze reserve beloopt bij het schadebedrijf niet meer dan tweemaal het bedrag van de verdiende netto premies, terwijl bij het levenbedrijf de egalisatiereserve 10% van de netto premiereserve dient te bedragen. Voorzieningen Premiereserve De premiereserve bij het schadebedrijf betreft een voorziening voor het nog niet verdiende gedeelte van de geboekte premies van aangevangen en nog niet verstreken risicotermijnen verminderd met de provisies. De voorziening wordt vastgesteld op basis van het zogeheten vierentwintigsten systeem. Voorziening voor verzekeringsverplichtingen De voorziening voor verzekeringsverplichtingen van het levenbedrijf wordt actuarieel becijferd volgens de nettomethode, zijnde de verzekeringstechnische waarde van de toekomstige uitkeringen verminderd met de contante waarde van de toekomstige premies. De vaststelling van de voorziening heeft plaatsgehad met inachtneming van een rekenrente van 4% en de sterftetafel voor mannen en vrouwen gedurende De aldus berekende voorziening voor verzekeringsverplichtingen is vermeerderd met een voorziening voor administratiekosten, gebaseerd op 0,25% van de contante waarde van het verzekerd kapitaal voor premievrije- en koopsommenverzekeringen en 5% van de voorziening voor verzekeringsverplichtingen tegen premiebetaling. Voorts wordt een voorziening gevormd voor het verhoogd actuarieel risico in verband met de samenstelling van de levenportefeuille. Voorziening voor postemployment benefits De voorziening voor zogenoemde postemployment benefits is gevormd ter dekking van de medische kosten van de gepensioneerden en is bepaald als de contante waarde van de benodigde voorziening. Deze voorziening wordt ook gevormd voor actieven, waaraan gedurende de resterende diensttijd tot hun pensionering wordt gedoteerd, rekening houdende met verdere actuariële ontwikkelingen. Tevens is een pensioenvoorziening gevormd, gebaseerd op het eindloon beginsel, als aanvulling op de regulier ten laste van het pensioenfonds uitgekeerde pensioenen. De dotatie over 2010 is in het resultaat verwerkt onder het hoofd personeelskosten. In het lopend boekjaar is aan de voorziening voor postemployment benefits niet gedoteerd daar de directie de betreffende voorziening aan het evalueren is in het kader van de herstructurering van de financiële positie van de werkmaatschappijen. De actuariële vaststelling van de voorziening is onder andere gebaseerd op de geschatte medische kosten, het inflatieverloop, de ontslag- en invaliditeitskansen, het beleggingsrendement en een discontovoet van 0,92%. Langlopende schulden De waarde van de hieronder opgenomen participaties van deelgerechtigden in het FATUM Suriname Fund is tot stand gekomen door verwerking van agio, c.q. disagio, op de inleggelden in diverse valutaklassen en de herwaardering van de in vreemde valuta genoteerde participaties tegen de balanskoers. Het waarderingsverschil is tezamen met het agio/disagio en de nominale rentevergoeding op de participaties in het resultaat verwerkt onder de post Opbrengst beleggingen. Zowel de nominale inleg als de minimale rente van de deelgerechtigden in alle klassen van het FATUM Suriname Fund zijn gegarandeerd door de FATUM-groep. De eveneens onder de langlopende schulden opgenomen vreemde valuta bank- en overige investeringsleningen voor financiering van de vastgoedbeleggingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde en gewaardeerd tegen de per balansdatum vermelde omrekeningskoersen voor vreemde valuta. De koersverschillen uit deze hoofde zijn onder de rentelasten van de financiële beleggingen verantwoord. Jaarverslag 2011 / Annual Report

Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012. Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012

Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012. Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 1 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Visie, Missie en Profiel 4 Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers 2012-2008 5 Pre-advies

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden Balans per ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 19.965 18.630 Inventaris 2.131 500 22.096 19.130 Vlottende activa Voorraden 245 427 Vorderingen

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: (+597) 471541 Fax : (+597) 410067 Bijkantoren / Branche-offices

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012

Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012 te Laren Jaarrekening 2012 INHOUD 1. ALGEMEEN Pagina 2. JAARREKENING 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 4 2.2 Resultatenrekening over 2012 5 2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 2.4

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2008 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2008 6 en 7 2.

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF Balans per 31 december 2016 ACTIEF (in euro's) Toelichting 31 december 2016 31 december 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 656.749 656.749 656.749 VLOTTENDE

Nadere informatie