Jaarverslag 2012 / Annual Report Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012. Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012"

Transcriptie

1

2

3 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012 Jaarverslag 2012 / Annual Report

4 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Visie, Missie en Profiel 4 Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers Pre-advies van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Directie 7 Jaarrekening - Geconsolideerde balans per 31 december 2012 ná voorstel winstbestemming 16 - Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht 18 Toelichting - Grondslagen voor consolidatie, waardering, en resultaatbepaling 19 - Toelichting op de geconsolideerde balans 23 - Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 29 - Vennootschappelijke balans per 31 december 2012 ná winstbestemming 31 - Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Toelichting op de vennootschappelijke balans 33 - Toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening 37 Overige gegevens - Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 39 English version - Summary of the annual report Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012

5 Algemene informatie Raad van Commissarissen Mr. Ch. A. Calor - voorzitter Mr. A. R. Baarh M. Goede Prof. Dr. R. Lai A Fat Ir. M. P. Hindori Directeur N.W. Lalbiharie Onderdirecteuren M. V. Parsan, MBA Mr. M. M. Pitti R. R. R. Lalbiharie Sectorleiders en daaraan gelijkgestelden F. Makdoembaks S. Sordjo Drs. R. Garib D. P. Sakiman Accountants BDO Assurance N.V. Medisch adviseur Drs. F. C. Chan Pin Jin Herverzekeringsadviseur A. I. H. Witteveen Juridisch adviseur Mr. S. Mangroelal Jaarverslag 2012 / Annual Report

6 Visie, missie en profiel Visie FATUM is de meest service gerichte financiële dienstverlener voor elke inwoner van Suriname. Missie FATUM biedt zekerheid aan personen en bedrijven. Door de financiële gevolgen van alledaagse risico s aan ons over te dragen, kunnen onze klanten met meer zekerheid ondernemen, wonen, werken, leven en zich ontwikkelen. Wij zijn ondernemend, integer en gericht op samenwerking. Wij geven bovendien rekenschap aan de maatschappij waar wij deel van zijn. Profiel FATUM is een dynamische financiële dienstverlener met een ruim pakket aan verzekerings- en beleggingsproducten voor de Surinaamse markt. De middelen die uit de onderneming worden gegenereerd, worden voornamelijk geïnvesteerd in de lokale economie. Wij zijn als oudste verzekeringsmaatschappij in Suriname een stabiele factor en een betrouwbare financiële partner. Met de enthousiaste inzet van onze deskundige medewerkers en tussenpersonen willen wij uitblinken door de excellente kwaliteit van onze dienstverlening. Ons handelen wordt bepaald door drie kernwaarden: Ondernemend Het vroegtijdig signaleren van kansen en/of risico s en op grond hiervan adequaat handelen. Integer Het hanteren van sociale en ethische normen die algemeen aanvaard zijn. FATUM onderschrijft de tien principes van The Global Compact. Teamwork Het gebruik maken van elkaars kennis en van die van partners om een solide resultaat voor de klant te bereiken. Al 131 jaar uw betrouwbare financiële partner Wat er ook gebeurt... 4 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012

7 Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers Bedragen in duizenden SRD 1 m.u.v de gegevens per aandeel Balans Balanstotaal Beleggingen Verzekeringstechnischeen overige voorzieningen Eigen vermogen Resultaten Omzet Premie-inkomen schade Premie-inkomen leven Opbrengst beleggingen Bedrijfslasten Herverzekeringspremies Mutatie technische voorzieningen Netto geleden schade Provisie en kosten Winst en winstbestemming Resultaat technische rekening en beleggingen Andere baten/lasten Winst vóór belastingen Belastingen Nettowinst te verdelen In bedrijf gehouden Dividend Cijfers per aandeel van nominaal SRD 0,025 Nettowinst 131,95 103,68 29,91 55,41 35,85 Dividend 15,00 10,50 9,00 4,50 2,50 Eigen vermogen 660,03 463,15 347,89 326,98 288,58 1 SRD = Surinaamse Dollar 2 Vanwege doorgevoerde reorganisatiemaatregelen ter versterking van de financiële positie van het concern in 2011, zijn de vergelijkende cijfers over 2010 aangepast. Jaarverslag 2012 / Annual Report

8 Pre-advies van de Raad van Commissarissen Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van FATUM Schadeverzekering N.V. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 29, lid 4 van de statuten, is het ons een genoegen u over de jaarrekening 2012 van FATUM Schadeverzekering N.V., bestaande uit de geconsolideerde en de vennootschappelijke jaarrekening, het volgende te berichten. Wij hebben conform het bepaalde in de statuten van FATUM Schadeverzekering N.V., de geconsolideerde en vennootschappelijke balans per 31 december 2012 en de geconsolideerde en vennootschappelijke winst- en verliesrekening over het boekjaar 2012, alsmede de daarbij behorende toelichting, laten onderzoeken. Wij adviseren u de onderhavige jaarrekening, die de directie samen met de verklaring van BDO Assurance N.V. heeft aangeboden, conform vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot décharge van de directie voor het bestuur en beheer en de Raad voor het gehouden toezicht. Met het voorstel van de directie om een bedrag van SRD van de uit de jaarrekening blijkende nettowinst te reserveren en het restant van SRD in de vorm van dividend in contanten uit te keren, hebben wij ons kunnen verenigen. Volgens het door de Raad van Commissarissen opgemaakte rooster van aftreden, zoals bepaald in artikel 20 van de statuten van FATUM Schadeverzekering N.V., is het de beurt aan Mr. A. R. Baarh om af te treden. Wij stellen u voor de aftredende commissaris, die zich herkiesbaar stelt, te herbenoemen. De Raad bedankt de directie voor de wijze waarop zij de belangen van de vennootschap in het afgelopen boekjaar heeft behartigd. Wij bedanken verder de medewerkers en de tussenpersonen voor hun inzet en bijdrage in het afgelopen boekjaar. Paramaribo, augustus 2013 Raad van Commissarissen: Mr. Ch. A. Calor - voorzitter Mr. A. R. Baarh M. Goede Prof. Dr. R. Lai A Fat Ir. M. P. Hindori 6 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012

9 Verslag van de Directie Algemeen In het verslagjaar 2012 is in de Europese schuldenproblematiek opnieuw verbetering uitgebleven. De Verenigde Staten van Amerika kampen met een soortgelijk probleem waarbij zij, mede door de financiering van hun begrotingstekort door China, in een afhankelijke positie tegenover dit land komen te verkeren. Suriname Surinames economische positie vertoont een stijgende trend en in 2012 is er een groei van het bruto binnenlands product gerealiseerd van 4,5%. Een andere positieve ontwikkeling voor Suriname in het verslagjaar 2012, is de verhoging van de kredietbeoordeling door Moody s en Fitch naar respectievelijk BB- en Ba3. Deze ratingbureaus hebben de kritische kanttekening geplaatst dat de Surinaamse economie kwetsbaar is vanwege, schommelende prijzen van grondstoffen en dat het een noodzaak blijft dat de economische basis wordt verbreed middels diversificatie van de economie. Hiermee kunnen prijsontwikkelingen van onze voornaamste exportproducten olie en goud beter worden opgevangen. Als gevolg van de koersaanpassingen in januari 2011, in het bijzonder van de Amerikaanse dollar, bedroeg de inflatie in ,3%. De inflatie in 2012 bedroeg 4,4%. Sectoren Aardolie In 2012 is Staatsolie gestart met de uitbreiding van de olieraffinaderij te Tout Lui Faut. De kosten van deze uitbreiding zijn geraamd op circa USD 700 miljoen. De oplevering van de uitgebreide raffinaderij zal, indien allles volgens plan verloopt, ultimo 2014 plaatsvinden. Staatsolie heeft in 2012 een omzet van USD 1 miljard weten te genereren. De winst vóór aftrek van belastingen bedraagt USD 475 miljoen dollar. De Staat Suriname heeft in de vorm van dividend een bedrag van USD 320 miljoen uitgekeerd gekregen. Staatsolie levert met deze afdracht van dividend een belangrijke bijdrage aan de nationale economie. Goud Ultimo 2012 hebben de multinationals Newmont Mining Corporation en IAMGOLD overeenstemming bereikt met de overheid over voortzetting van de samenwerking. In de overeenkomst met Newmont is de naamloze vennootschap Republic of Suriname (RoS N. V.)een stille vennoot die geen actieve rol zal hebben bij de bedrijfsactiviteiten en het beheer van de mijn. De verhouding op basis van aandelen is 25% voor RoS N. V. en 75% voor Surgold (Newmont). RoS N. V. zal invloed kunnen uitoefenen op de koers, de programma s en budgetten. Door een Strategie commissie waarin RoS N.V. en Surgold (Newmont) elk met twee leden zitting in hebben, zal het strategisch beleid bepaald worden. In de overeenkomst met IAMGOLD zijn zaken opgenomen als de uitbreiding van de mijnoperaties, de goudproductie en de daaraan gekoppelde kosten voor stroomlevering. De overeenkomsten met Newmont en IAMGOLD moeten nog door het parlement worden goedgekeurd. Ten tijde van de publicatie van dit verslag heeft de goedkeuring van de overeenkomst met IAMGOLD reeds plaatsgevonden. Vermeldenswaardig is ook het initiatief, om voor de raffinage van het goud in Suriname, een minthouse op te zetten. Bananen De Stichting Behoud Bananensector Suriname (SBBS) heeft in 2012 een totale productie van ton gerealiseerd. In 2011 bedroeg de productie ton. De SBBS wil in de toekomst een eigen kartonfabriek openen om jaarlijks ruim 4,5 miljoen dozen voor de export zelf te produceren. Het opzetten van de fabriek voor verpakkingsmateriaal zal het bedrijf een besparing van ruim USD 1 miljoen opleveren. De Commissie Privatisering SBBS (Stichting Behoud Bananensector Suriname) onderhandelt met het Belgische bedrijf Univeg over de overname van SBBS. De getaxeerde waarde van de onderneming is circa USD 30 miljoen en dit is dan ook de basis voor de Jaarverslag 2012 / Annual Report

10 gestelde overnameprijs aan Univeg. In het verslagjaar heeft er een internationale aanbesteding voor de verkoop van SBBS plaatsgevonden. Uit de inschrijvers is Univeg gekozen als potentiële koper voor dit staatsbedrijf. Bij een eventuele verkoop zal de Surinaamse overheid een aandeel van 10% in SBBS behouden. Visserij In het boekjaar 2012 is het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij gestart met een visserij-survey waarbij er onderzoek zal worden gedaan naar de productiemiddelen in deze sector, het aantal landingsplaatsen en het aantal gezinnen dat in deze sector actief is. Dit onderzoek strekt zich uit van Galibi, Marowijne tot en met Nieuw- Nickerie, Nickerie. Het is de bedoeling om aan de hand van de onderzoeksresultaten beleid te ontwikkelen om de duurzaamheid van deze sector te verbeteren. Door de overheid zijn er middelen (SRD 80 miljoen) vrijgemaakt om de Kustwacht te operationaliseren. Met het operationaliseren van deze Kustwacht zal worden getracht de overbevissing, illegale visserij en piraterij te bestrijden. De financiële sector In 2011 is door de Centrale Bank van Suriname gestart met de vernieuwing van het toezicht op het bank- en verzekeringswezen en andere financiële instellingen. In 2011 vond de inwerkingtreding van de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen plaats alsook de wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties. In het verslagjaar 2012 heeft De Nationale Assemblee de wet Toezicht Geldtransactiekantoren aangenomen. Met de aanname van deze wet, is het nu wettelijk verplicht om de activiteiten van geldtransferkantoren (overmakingen) en cambio s (omwisselen van geld) te scheiden en in aparte naamloze vennootschappen onder te brengen. Ook is het individuele aandeelhoudersbelang in een cambio aan een maximum gesteld. De Centrale Bank van Suriname heeft in 2012 het initiatief genomen om te komen tot het oprichten van een Kredietregistratiebureau. Het is de bedoeling dat via dit bureau een nationaal kredietregistratiesysteem wordt ontwikkeld, waarbij de spelers in de financiële sector verplicht zijn om het Kredietregistratiebureau te raadplegen voordat zij kredieten verstrekken of kredietovereenkomsten aangaan. In 2012 kondigde de Centrale Bank van Suriname aan dat er een financiële campus opgericht wordt, de Suriname Financiële Campus, welke als doel zal hebben om economisch kader af te leveren. Dit zal gebeuren door het ontwikkelen en aanbieden van twee modules aan de financiële sector. De module Financiële Dienstverlening zal ontwikkeld worden door de banken en de assurantiemaatschappijen en de module Geld- en Transactiekantoren door de geldwissel- en geldtransactiekantoren. Om deze modules te ontwikkelen is door de Centrale Bank van Suriname een samenwerking aangegaan met het Nederlandse instituut Welten Opleiding en Ontwikkeling B.V. Deze organisatie zal samen met het Trainingsinstituut en Studiecentrum van de Centrale Bank van Suriname en vertegenwoordigers van de financiële sector verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van deze modules. De verzekeringsbranche Wetgeving In 2012 zijn de verzekeringsmaatschappijen door de Centrale Bank van Suriname voorzien van de Conceptwet Toezicht op het Verzekeringsbedrijf. De verzekeringsmaatschappijen hebben deze conceptwet bestudeerd en met commentaar en aanbevelingen geretourneerd. Het is de bedoeling dat de Centrale Bank van Suriname rekening houdende met de inbreng van de verzekeringsmaatschappijen het concept verder zal formuleren. 8 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012

11 Egalisatiereserve Het gebruik van de egalisatiereserve is in 2012 door de regering nader beschouwd. De regering heeft stappen ondernomen om deze fiscale faciliteit af te schaffen. Na overleg met de Staatsraad hebben de verzekeringsmaatschappijen enkele aanbevelingen gedaan aan de Directeur der Belastingen over het voornemen tot het afschaffen van deze faciliteit en de reeds opgebouwde egalisatiereserve. De FATUM groep In april 2012 vierden wij ons 130-jarig bestaan. Dit jubileum was voor ons aanleiding om na te denken over de toekomst van de FATUM groep, en over de toekomst van ons land. Wij hebben onze bedrijfsstrategie grondig heroverwogen en hebben ook nagedacht over de rol die wij als verzekeraar in de samenleving willen vervullen. Wij zijn al 130 jaar een belangrijke partner in de samenleving en maken deel uit van het leven van Surinamers door te zorgen voor zekerheid, hulp bij schade en opvang van financiële zorgen bij ongevallen, ziekte, brand en overlijden. Wij willen onze maatschappelijke rol uitbreiden door niet alleen als financiële en verzekeringspartner op te treden, maar ook als verantwoordelijke, maatschappelijk betrokken onderneming. Dit zullen wij doen door actief projecten te ondersteunen die te maken hebben met de verlichting van de gevolgen van klimaatverandering, zorg voor het milieu en armoedevermindering. ISO-Certificering FATUM Schadeverzekering N.V. en FATUM Levensverzekering N.V. zijn sinds 29 april 2010 ISO 9001:2008 gecertificeerd. In 2012 heeft de certificerende instelling SGS N.V. haar activiteiten in Suriname beëindigd. Na oriënterende gesprekken met twee andere certificeringsinstellingen is ultimo 2012 gekozen voor KIWA Nederland B.V. Bij de opmaak van dit verslag waren de resultaten van de in februari 2013 gehouden externe audit door KIWA Nederland B.V. reeds bekend. FATUM Schadeverzekering N.V. en FATUM Levensverzekering N.V. zijn vanaf april 2013 wederom voor een periode van drie jaren ISO 9001:2008 gecertificeerd. Branche Motorrijtuigen Het resultaat van de autobranche is nog steeds verontrustend door de meer dan evenredige stijging van de schadelasten ten opzichte van de premieopbrengsten. In 2013 zal de nodige aandacht besteed moeten worden aan maatregelen om deze schadelasten te beperken c.q. te doen afnemen middels screening van de huidige autoportefeuille alsook door verstrekking van informatie en voorlichting die het rijgedrag in positieve zin kunnen beïnvloeden. Als alleen wordt gedacht aan het menselijk leed dat door roekeloos rijgedrag wordt veroorzaakt, dan is het hoog tijd voor instanties in het algemeen waaronder ook verzekeraars om hierin verandering te brengen. Branche Brand In 2012 werden we geconfronteerd met een grote brand in de binnenstad van Paramaribo. Voor een adequaat risicomanagement is het van belang dat ook de belendende gebouwen van de bij ons verzekerde risico s in de binnenstad van Paramaribo kritisch worden bekeken. De doorlopende screening van de verzekerde commerciële risico s is uitgebreid door nu ook de naastliggende panden mee te nemen tijdens de risico-inspecties. Jaarverslag 2012 / Annual Report

12 Beleggen en beleggingsopbrengsten Het beleggingsresultaat over 2012 werd sterk beïnvloed door indirecte beleggingsopbrengsten vanwege de herwaardering van effecten, door de relatief sterke toename van de beurskoersen. In het verslagjaar zijn de twee vastgoedprojecten beëindigd. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden voor een vastgoedproject met een sociaal karakter, dat het woningbezit onder burgers met lagere inkomens moet helpen bevorderen. Hiervoor zal een speciaal financieringsproduct worden ontwikkeld met aangepaste aflossingen ten behoeve van de modale burger voor de financiering van de aankoop van bouwkavels c.q. de bouw van een woning In duizenden SRD Balanstotalen (*) (*) Vanwege doorgevoerde reorganisatiemaatregelen ter versterking van de financiële positie van het concern in 2011, zijn de vergelijkende cijfers over 2010 aangepast. In deze grafiek wordt het verloop van het balanstotaal over de periode weergegeven. Vanaf 2006/2007 is er een significante toename die te maken heeft met de introductie van het eerste beleggingsproduct van FATUM Investments N.V., namelijk het FATUM Suriname Fund en de daarmee gepaard gaande investeringen in beleggingsobjecten,waaronder vastgoed Premie-inkomen Beleggingsopbrengsten (*) (*)Vanwege doorgevoerde reorganisatiemaatregelen ter versterking van de financiële positie van het concern in 2011, zijn de vergelijkende cijfers over 2010 waar nodig dienovereenkomstig aangepast. Deze grafiek toont het verloop van het premie-inkomen en de beleggingsopbrengsten over de periode Het premie-inkomen maakt vanaf 2008 een groei door. Zoals eerder vermeld hebben de koersaanpassingen van vreemde valuta (EUR/USD) op 20 januari 2011 geresulteerd in meer dan een verdubbeling van de beleggingsopbrengsten ten opzichte van het boekjaar Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012

13 Verdeling van de omzet 2012 Premie inkomen Opbrengst beleggingen 41% 59% Van de omzet over 2012 bestaat 59% (2011: 61%) uit premie-inkomen en 41% (2011: 39%) uit beleggingsopbrengsten Het levenbedrijf In 2012 is, als gevolg van de (strategische) herstructurering, besloten om de voorgenomen internationale samenwerking met een buitenlandse partner uit te stellen. De focus zal gericht zijn op de interne ontwikkeling van levensverzekerings- en pensioenproducten ter bediening van de Surinaamse markt. De Surinaamse regering onderneemt acties voor het invoeren van een sociaal zekerheidsstelsel. Als verzekeraar kunnen wij inspelen op deze positieve ontwikkelingen door ons aanbod van levensverzekerings-en pensioenproducten uit te breiden. Tussenpersonen In 2012 is verder uitvoering gegeven aan het opleidingsplan voor alle actieve tussenpersonen, waarbij in ruime mate aandacht wordt besteed aan permanente educatie, kennisvergroting en verkooptechnieken. Op 28 november 2012 is onze vertrouwde tussenpersoon, de heer Oemar Amatsoemarto, ons komen te ontvallen. De heer Amatsoemarto was als agent veertig jaar aan ons bedrijf verbonden en heeft op zeer gedisciplineerde en plichtsgetrouwe wijze de belangen van onze organisatie op voorbeeldige wijze behartigd. Bijkantoor Nickerie In 2012 zijn er, na de grote brand in het centrum van Nieuw-Nickerie ultimo 2011, wederom enkele branden geweest. Ook voor dit district geldt dat er een continue screening van de commerciële risico s inclusief belendingen dient plaats te vinden. Organisatie en medewerkers Het continu trainen van medewerkers op alle niveaus is van strategisch belang in de dienstverlening. Door onze medewerkers zijn er in het verslagjaar externe opleidingen gevolgd. Er is aandacht besteed aan verhoging van de klanttevredenheid en verbetering van de interne samenwerking. Ook zijn er trainingen verzorgd over de technische aspecten van het verzekeringswezen. Verder heeft er een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden om de tevredenheid van de medewerkers te meten. De resultaten en aanbevelingen uit dit onderzoek zijn vervat in een personeelsnota. In 2013 zal aan de aanbevelingen uit dit rapport verder uitvoering worden gegeven. Jaarverslag 2012 / Annual Report

14 Jubilarissen In het verslagjaar 2012 hebben wij twee jubilarissen mogen huldigen, beiden met een dienstverband van 30 jaar. Het betrof mevrouw C. Reid en de heer R. Gaja. Wij spreken onze waardering uit voor de jarenlange trouwe inzet van deze medewerkers. Medewerker van het jaar en meest belovende medewerker van het jaar Tot medewerker van het jaar werd gekozen mevrouw S. Sontodimedjo-Ramnarain en tot meest belovende medewerker van het jaar mejuffrouw S. Setroredjo. Wij feliciteren beide dames met deze bijzondere waardering. Resultaat Het bruto geconsolideerde premie-inkomen is in het verslagjaar toegenomen van SRD 32,3 miljoen in 2011 tot SRD 42,1 miljoen in De verdiende premies zijn gestegen van SRD 23,8 miljoen naar SRD 24,9 miljoen. Het nettorendement op beleggingen is als volgt samengesteld: In duizenden SRD SRD % SRD % Bruto rendement beleggingen , ,2 Af: resultaat verkoop beleggingen Netto-opbrengst beleggingen In het bruto rendement zijn opgenomen de beleggingsopbrengsten die voortvloeien uit: vastgoedprojecten, dividend, hypotheekrente en rente uit leningen op schuldbekentenissen. Na aftrek van het herverzekeringsaandeel en de te betalen schaden (mutatie technische verplichting) is het eigen aandeel in de schadelast ten opzichte van 2011 met circa 9% afgenomen. De bedrijfslasten zijn ten opzichte van 2011 nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven. Als gevolg van deze ontwikkelingen van de opbrengsten en de operationele kosten is de bedrijfswinst vóór belasting gestegen van SRD 21 miljoen in 2011 tot SRD 27 miljoen in In duizenden SRD Nettowinst De nettowinst over het boekjaar 2012 vertoont ten opzichte van 2011 een stijging van 27%; dit is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de toename van de indirecte beleggingsopbrengsten te weten de ongerealiseerde koerswaarde van effecten. 12 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012

15 Vooruitzichten In 2013 wordt gestart met de uitvoering van het Strategisch Bedrijfsplan Hiervan maken deel uit het opzetten van de holdingstructuur van de FATUM groep en de verbetering van de managementcapaciteiten van de directe leidinggevenden. In 2013 zal er ook aandacht worden besteed aan de vaktechnische kwaliteit van de medewerkers waarbij wij zullen inspelen op het initiatief van de Centrale Bank van Suriname om een financiële campus op te richten voor de opleiding van economisch kader. Duurzaam verzekeren Met ons 130-jarig bestaan in het verslagjaar hebben wij de gelegenheid genomen om ons te beraden over de duurzame toekomst van ons bedrijf, ons personeel en onze klanten. Wij willen als oudste verzekeraar in Suriname voornamelijk de nadruk leggen op duurzaam verzekeren: bij elke handeling, elk product en elke actie zal worden gelet op de consequenties voor maatschappij, milieu en omgeving. Met onze producten moeten wij in staat zijn de kwaliteit van leven van onze klanten te verbeteren. Daarnaast willen wij actiever gaan bijdragen aan het behoud van ons milieu en zorgdragen voor de totstandkoming en de ondersteuning van groene projecten. Wij hebben voorbereidingen getroffen om ons aan te sluiten bij de United Nations Environmental Programme Financial Initiative (UNEP FI) en de principes die zijn vastgesteld voor deze wereldwijde organisatie te onderschrijven. UNEP FI is een uniek wereldwijd partnerschap tussen de United Nations Environment Programme (UNEP) en de wereldwijde financiële sector. De Principles for Sustainable Insurance (PSI) ofwel de principes voor duurzaam verzekeren zijn gelanceerd in juni 2012 tijdens de VN-conferentie voor duurzame ontwikkeling (Rio + 20 Conference) in Rio de Janeiro, Brazilië. Deze lancering markeerde de start van de UNEP FI Principles for Sustainable Insurance Initiative (the PSI Initiative ) ter bevordering van de acceptatie en implementatie van deze principes. UNEP FI werkt nauw samen met tweehonderd financiële instellingen die de UNEP FI Statements reeds hebben ondertekend. Door het instellen van een breed draagvlak en netwerk voor samenwerking, research en training voert UNEP FI zijn missie uit om de beste principes voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen voor financiële organisaties door te voeren. In 2013 zullen wij meer bekendheid geven aan onze aansluiting bij dit veelomvattende project. Onze dank Wij betuigen onze bijzondere dank aan het personeel, waartoe wij ook ons agentenkorps rekenen, voor de inzet en loyaliteit in het afgelopen boekjaar. N.W. Lalbiharie Directeur Jaarverslag 2012 / Annual Report

16 14 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012

17 Jaarrekening Jaarverslag 2012 / Annual Report

18 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 ná voorstel winstbestemming In duizenden SRD Activa Beleggingen Onroerend goed Overige financiële beleggingen Vorderingen Vorderingen uit directe verzekeringen en beleggingen Rekening-courantvordering Overige vorderingen Overige activa Bedrijfsmiddelen Liquide middelen Overlopende activa Overlopende rente Totale activa Passiva Groepsvermogen Aandelenkapitaal 5 5 Herwaarderingsreserve Beleggingsreserve Algemene reserve Voorzieningen Langlopende schulden Participaties aan deelgerechtigden in het FATUM Suriname Fund Investeringskrediet De Surinaamsche Bank n.v Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Te betalen schaden Schuld aan de Stichting Pensioenfonds van de FATUM Schadeverzekering N.V Overige schulden Overlopende passiva Totale passiva Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012

19 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 In duizenden SRD Baten Verdiende premies Opbrengst beleggingen Lasten Schadelasten Bedrijfskosten (inclusief acquisitiekosten) Resultaat technische rekening en beleggingen Andere financiële baten en lasten Resultaat vóór belasting Belasting Operationele winst Winstbestemming Dividend in contanten Toevoeging algemene reserve Jaarverslag 2012 / Annual Report

20 Geconsolideerd kasstroomoverzicht In duizenden SRD Kasstroom uit operationele activiteiten Winst vóór belasting Belasting over het resultaat Resultaat ná belasting Afschrijvingen Herwaardering beleggingen minus beleggingsreserve Vermeerdering voorzieningen Mutatie kortlopende schulden, exclusief bankkrediet Mutatie vorderingen Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten Investeringen en verstrekkingen in: Belegde middelen (netto) Bedrijfsmiddelen Desinvesteringen, aflossingen en verkopen Belegde middelen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Langlopende schulden, exclusief bankkrediet Bankkrediet Mutatie overige bezittingen Dividend Mutatie liquide middelen Bovenstaand kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenoemde indirecte methode. Alleen die mutaties zijn verwerkt die een wijziging in de liquide middelen tot gevolg hebben gehad. Het effect van valutaverschillen op de saldi van liquide middelen die in vreemde valuta worden aangehouden, is als koersverschil in het resultaat verwerkt. 18 Jaarverslag 2012 / Annual Report 2012

21 Toelichting algemeen Grondslagen voor consolidatie en vergelijkende cijfers In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen FATUM Schadeverzekering N.V. en haar nagenoeg 100% dochterondernemingen FATUM Levensverzekering N.V. alsmede FATUM Investments N.V. Belangen van derden in het vermogen en het resultaat van de deelneming worden afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening vermeld. De vennootschappelijke jaarrekening van FATUM Schadeverzekering N.V. is in dit verslag apart opgenomen. De door FATUM Investments N.V. uitgegeven participaties in het FATUM Suriname Fund worden als schuld in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Anderzijds worden de - wat betreft de vergoeding van interest en waardemutaties - aan de deelgerechtigden van het fonds toekomende beleggingen (het fonds), die allen eigendom zijn van de FATUM groep, als bezittingen in de geconsolideerde balans opgenomen. Vreemde valutawaarderingsgrondslagen Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de onderstaande koersen per balansdatum. Baten en lasten uit hoofde van transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen op transactiedatum. De verschillen in verband met wijzigingen van wisselkoersen worden afzonderlijk in de winst- en verliesrekening verwerkt onder de post Andere financiële baten en lasten. De voor de omrekening in lokale valuta gebruikte koersen per balansdatum zijn als volgt: SRD SRD US dollar (USD) 3,35 3,35 Euro (EUR) 4,35 4,35 Waarderingsgrondslagen Algemene waarderingsgrondslagen Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Waar nodig is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. Specifieke waarderingsgrondslagen Onroerende goederen De onroerende goederen, met uitzondering van aanschaffingen in het lopende boekjaar, worden in beginsel opgenomen tegen de actuele waarde verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. De actuele waarde van de onroerende goederen is gebaseerd op extern verrichte taxaties in Het vermogenssurplus voortvloeiende uit de vorenvermelde herwaarderingen wordt toegevoegd aan de onder het eigen vermogen opgenomen Herwaarderingsreserve. Over de herwaardering van het hoofdkantoor en filialen wordt geen voorziening voor latente inkomstenbelasting gevormd daar het niet verwachtbaar is dat deze gedesinvesteerd zullen worden. Bedrijfsgebouwen worden in 20 jaar lineair afgeschreven. Jaarverslag 2012 / Annual Report

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V.

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon (+597) 471541 Fax (+597) 410067 Bijkantoren / Branches

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor / Head office Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: (+597) 471541 Fax : (+597) 410067 Bijkantoren / Branche-offices

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: 471541 Fax : 410067 Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon:

Nadere informatie

Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067. Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon 465755 Fax 530801

Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067. Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon 465755 Fax 530801 FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon 471541 Fax 410067 Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Missie en Profiel 3. Algemene informatie 4. Vijf jaar kerncijfers 2005-2001 5. Bericht van de Raad van Commissarissen 6

Inhoudsopgave. Pagina. Missie en Profiel 3. Algemene informatie 4. Vijf jaar kerncijfers 2005-2001 5. Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Inhoudsopgave Pagina Missie en Profiel 3 Algemene informatie 4 Vijf jaar kerncijfers 2005-2001 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de directie 7 Jaarrekening - Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Self Reliance EEN TOONAANGEVENDE VERZEKERAAR IN SURINAME

Self Reliance EEN TOONAANGEVENDE VERZEKERAAR IN SURINAME Veilig en Helder JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Self Reliance De N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance is ongeveer 34 jaren geleden opgericht en heeft momenteel ruim 2800 aandeelhouders,

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Nuvema N.V. Baarn. Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014

Jaarverslag 2013. Nuvema N.V. Baarn. Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014 Jaarverslag Jaarverslag 2013 2013 Jaarverslag 2013 Nuvema N.V. Baarn Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014 Colofon Nuvema N.V. Baarn Raad van Commissarissen J. de Bondt,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2013 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 10 Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 6 Personalia 10 Kerncijfers 11 Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Inhoud. 3 Pre-advies van de Raad van Commissarissen 4 Bestuursverslag 6 Kerncijfers

Inhoud. 3 Pre-advies van de Raad van Commissarissen 4 Bestuursverslag 6 Kerncijfers DAS Holding NV Omslag In het het tvprogramma Das je goed recht op SBS dat begin en begin 2009 werd uitgezonden gaven DASjuristen deskundig advies over diverse cases uit de dagelijkse praktijk van particulieren.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2011 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 mei 2012. Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag

Nadere informatie

Pupillen van Kinderverblijf De Papegaaitjes poseren vol trots in traditionele kledij nadat zij de donatie symbolisch in ontvangst hebben genomen.

Pupillen van Kinderverblijf De Papegaaitjes poseren vol trots in traditionele kledij nadat zij de donatie symbolisch in ontvangst hebben genomen. 1 2 3 Pupillen van Kinderverblijf De Papegaaitjes poseren vol trots in traditionele kledij nadat zij de donatie symbolisch in ontvangst hebben genomen. Opening Finabank IBC op 22 maart 2007 Op de eerste

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007 a l l i a n z n e d e r l a n d g r o e p 1 5 07 Allianz Nederland Groep Jaarverslag Inhoud 1 Kerncijfers 3 Allianz Nederland 5 Voorwoord Verslag van de groepsdirectie 6 Allianz Nederland in 10 Schadeverzekering

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag

www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag Verslag van het vijftigste boekjaar 1 juli 2010 30 juni 2011 Mission Statement The Torarica Group of Hotels offers a home away from

Nadere informatie

de andere bank Inhoudsopgave

de andere bank Inhoudsopgave jaarverslag 2011 annual report 2011 2 jaarverslag 2011 goud, de koning der metalen, heeft niet alleen voordelen voor ons land. naast het economische gewin moeten de schadelijke gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2014 7 Groepsbalans per 31 december 2014 8 Groepswinst- en -verliesrekening over 2014 10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 11 Grondslagen

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

INHOUD. Blz. Raad van Commissarissen en Directie 5. Enkele belangrijke gegevens 6. Pre-advies van de Raad van Commissarissen 7

INHOUD. Blz. Raad van Commissarissen en Directie 5. Enkele belangrijke gegevens 6. Pre-advies van de Raad van Commissarissen 7 VERSLAG VAN HET VIJF EN VEERTIGSTE BOEKJAAR 1 JULI 2005-30 JUNI 2006 MISSION STATEMENT The Torarica Group of Hotels offers a home away from home by consistently striving to create a unique and personalized

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Jaarverslag 2009 BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Inhoud 1 Profiel en kerncijfers 1 1.1 Profiel 1 1.2 Kerncijfers 1 2 Directieverslag 2 2.1 Marktontwikkelingen en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Jaarverslag 2013 BNG Vermogensbeheer B.V. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage Tel.: Fax: E-mail: Website: +31 (70) 375 02 45 +31 (70) 375

Nadere informatie

ASR Bank N.V. Jaarverslag

ASR Bank N.V. Jaarverslag ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 a.s.r. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asr.nl ASR Bank N.V. ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 3 ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Profiel ASR Bank

Nadere informatie