Omgevingsdienst West-Holland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgevingsdienst West-Holland"

Transcriptie

1 Omgevingsdienst West-Holland Datum: 29aprii2013 Kenmerk: Contactpersoon: S. Bisoen Gemeente Voorschoten Medewerker Frontoffice Postbus AJ VOORSCHOTEN Squitnummer: Zaaknummer: VERZONDEN ö 1 MEI 2013 Betreft: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Papelaan-West 109 in Voorschoten Geachte heer/mevrouw, Op 7 maart 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een milieuneutrale verandering van een inrichting ontvangen voor het wijzigen van de methode van produceren van biomassa voor toepassing als biobrandstof naar het produceren van biomassa voor nuttige toepassing op Papelaan-West 109 in Voorschoten. Wij hebben de aanvraag ingeschreven onder nummer Op grond van het gestelde in de Wabo en de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) sturen wij u een afschrift van de vergunning naar aanleiding van voornoemde aanvraag en de kennisgeving daarvan. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw S. Bisoen (procedureel): , of de heer A. Snijder (inhoudelijk): Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, namens dezen, directeur van de Omgevingsdienst West-Holland, Drs. D.W.M. Eskes Bijlagen: Beschikking omgevingsvergunning milieuneutrale verandering Openbare kennisgeving Telefoon Fax Correspondentieadres: Postbus AD Leiden Bezoekadres: Schipholweg XD Leiden

2

3 Milieuneutrale verandering van 26 april 2013 Verseonnummer: IndaverGroencompost B.V. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Verandering van de omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 3.10, derde lid van de Wabo (milieuneutrale verandering) Inleiding De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 7 maart 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Indaver Groencompost B.V., Papelaan-West 109 te Voorschoten, kadastraal bekend als de gemeente Voorschoten, sectie B, nummers 5049 en De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk De inrichting betreft een groencompostering. De vergunde activiteiten zijn genoemd in bijlage 1, onderdeel C, categorieën 28.4.a.6., 28.4.b.1 en 28.4.cl van het Besluit Omgevingsrecht (hierna: Bor). Dit betreft: het accepteren van ton organisch groenafval waarvan ton om te composteren en ton om op en over te slaan ofwel te verkleinen en vervolgens eventueel te vermengen met schone stobben, stammen en takken ten behoeve van een nuttige toepassing; de bereiding van afzetbare compost, zwarte grond en vergelijkbare producten en de opslag daarvan; het innemen en bewerken van ton schone stobben, stammen en takken voor eventuele menging met houtachtig materiaal tot secundaire brandstof voor biomassacentrales ten behoeve van een nuttige toepassing; opslag van ton gras in een grasdepot; opslag van liter diesel in een bovengrondse tank; diverse opslag ten behoeve van klein onderhoud. De op 7 maart 2013 ingediende aanvraag betreft een verzoek tot toestemming om ton groenafval (houtachtig materiaal) en ton schone stobben, stammen en takken ook toe te passen voor een nuttige toepassing in bredere zin, zoals omschreven in het LAP. Dit verzoek betekent een wijziging van het gestelde in voorschrift van de vigerende vergunning, met kenmerk , d.d. 11 januari In dit voorschrift is de afzet van ton groenafval (houtachtig materiaal) en ton schone stobben, stammen en takken beperkt tot alleen nuttige toepassing als secundaire brandstof voor biomassacentrales. De inrichting ligt direct tussen verspreide bebouwing. De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich op een afstand van circa 50 meter vanaf de inrichtinggrens. Op circa 100 m ten oosten van de inrichting ligt de woonwijk de Dobbewijk te Voorschoten. De inrichting ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of stiltegebied. De Omgevingsdienst West-Holland voert de milieutaken uit namens de provincie Zuid-Holland. De taken en bevoegdheden van de Omgevingsdienst zijn vastgelegd in de Regeling Omgevingsdienst West-Holland en het daarbij behorend mandaat. Deze regeling is op te vragen bij de Omgevingsdienst.

4 Milieuneutrale verandering van <datum> Indaver Groencompost B.V. verseonnummer: Besluit Namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland besluiten wij, gelet op artikel 2.14, vijfde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 3.10 derde lid, de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning wordt verleend voor het toepassen van ton groenafval (houtachtig materiaal) en ton schone stobben, stammen en takken als een nuttige toepassing. Aan deze omgevingsvergunning is één voorschrift verbonden. Deze is opgenomen onder de paragraaf "Voorschriften". Hiermee is voorschrift uit de eerder verleende omgevingsvergunning, met kenmerk , d.d. 11 januari 2011 gewijzigd. De vigerende vergunningen blijven van kracht. De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. Procedure Voor de voorbereiding van dit besluit is de procedure als voorgeschreven in artikel 3.10, lid 3 van de Wabo toegepast en zijn de bepalingen in hoofdstuk 3 en 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd. Adviezen Op grond van artikel 6.1 Besluit omgevingsrecht (Bor) is de gemeente Voorschoten in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Er zijn door de adviesorganen geen adviezen uitgebracht. Voorschriften Met deze omgevingsvergunning wordt het voorschrift uit de vigerende vergunning, met kenmerk , d.d. 11 januari 2011, gewijzigd in het volgende voorschrift: 1.1 Afvalstoffen In de inrichting mogen maximaal ton afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mag maximaal m 3 gras worden opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel. Euralcode Benaming afvalstof Maximale doorzet Afval van plantaardig weefsel afkomstig van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij Afval van bosbouw Biologisch afbreekbaar tuin- en plantsoenafval Schone stobben, stammen en takken zonder aanhangend groen ton/jaar composteerbaar organisch groenafval * ton/jaar ** Omgevingsdienst West-Holland Postbus AD Leiden Tel.: Pagina 2 van 9

5 Milieuneutrale verandering van <datum> Verseonnummer: Indaver Groencompost B.V. * ton ten behoeve van composteerproces, ton (houtachtig materiaal) dat eventueel wordt opgemengd met schone stobben, stammen en takken zonder aanhangend groen ten behoeve van nuttige toepassing anders dan composteren. ** ton schone stobben, stammen en takken voor de eventuele menging met houtachtig materiaal ten behoeve van een nuttige toepassing. Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Leiden, 26 april 2013 / Drs. D. W. Eskes Directeur van de Omgevingsdienst West-Holland Bezwaar Een dag nadat de beschikking ter inzage is gelegd, start de beroepstermijn van zes weken. In die periode kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de rechtbank Den Haag. De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Nadere informatie over dit onderwerp is opgenomen in de publicatie "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de Rijksoverheid", terug te vinden op Voorlopige voorziening Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u of belanghebbenden niet willen dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. De beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist. Omgevingsdienst West-Hoiland Pagina 3 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

6 Miiieuneutrale verandering van <datum> Verseonnummer: Indaver Groencompost B.V. Overwegingen Bevoegd gezag De inrichting betreft een bedrijf voor het bewerken en op- en overslaan van afvalstoffen en het breken van bouw- en sloopafval. De inrichting bevat een IPPC-installatie, als bedoeld in categorie 5.3b, bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (Richtlijn Industriële Emissies). Dit betreft de nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van biologische behandeling. Hierdoor wordt de inrichting op basis van artikel 2.1, lid 2 van het Besluit omgevingsrecht vergunningplichtig in de zin van de Wabo en aangemerkt als een inrichting type C, als bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit). Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede het bepaalde in artikel 2.4 van de Wabo juncto hoofdstuk 2 en 3 van het Besluit omgevingsrecht zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid- Holland(hierna de provincie Zuid-Holland) het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Samenloop van toestemmingen die vallen onder de omgevingsvergunning De realisatie van de wijziging van de inrichting heeft geen betrekking op andere activiteiten waarvoor een verzoek tot toestemming moet worden aangevraagd, zoals verplicht is gesteld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo. De aangevraagde handelingen die plaatsvinden binnen de inrichting zijn niet strijdig met het van toepassing zijnde bestemmingsplan Buitengebied. De aangevraagde wijziging De aanvraag betreft de wijziging van toepassing van een deel van het groenafval in voorschrift In plaats van de afzet van ton groenafval (houtachtig materiaal) en ton schone stobben, stammen en takken specifiek ten behoeve van inzet als secundaire brandstof voor biomassacentrales, zal dit worden gewijzigd in de afzet van groenafval ten behoeve van nuttige toepassing, behalve compostering. De ton groenafval (houtachtig materiaal) en ton schone stobben, stammen en takken mag ook worden ingezet voor nuttige toepassing in bredere zin, zoals omschreven in het LAP. De aanvraag is getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en aan de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Deze toetsing wordt hieronder beschreven. Miiieuneutrale verandering De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of miiieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting: I: niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan; Omgevingsdienst West-Holland Pagina 4 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

7 Milieuneutrale verandering van <datum> Verseonnummer: IndaverGroencompost B.V. II: III: niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; niet m.e.r.-plichtig is. Ad I. Gevolgen voor het milieu Bij de beoordeling van de aangevraagde activiteiten blijkt dat het meest belangrijke milieuaspect betreft: afval. Ten aanzien van de afweging voor deze milieuaspecten merken wij het volgende op: Afval Op grond van artikel 2.14 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm) is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan , hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd. Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten: a. preventie; b. voorbereiding voor hergebruik; c. recycling; d. andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning; e. veilige verwijdering. Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke afvalstoffen. In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning mag worden verleend. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend. Afvalstroom waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen Voor de onderhavige aanvraag is vanwege de afvalstroom houtachtig materiaal sectorplan 8 'Gescheiden ingezameld groenafval' van het LAP relevant. In het sectorplan is het beleid verder uitgewerkt. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten Uitsluitend opslaan In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning Omgevingsdienst West-Holland Pagina 5 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

8 Milieuneutrale verandering van <datum> Verseonnummer: Indaver Groencompost B.V. kan worden verleend. Twee afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten: Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval; Dierlijke bijproducten. Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Indaver Groencompost B.V., Papelaan-West 109 te Voorschoten is eerder vergund (met kenmerk , d.d. 11 januari 2011), om houtachtig materiaal op te slaan: Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager wel over de benodigde voorzieningen. Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen. Met de wijzigingsaanvraag wordt de wijze van op en overslaan van houtachtig materiaal niet veranderd. Be-/verwerking Het beleid voor be- en verwerking groenafval is neergelegd in sectorplan 8 'Gescheiden ingezameld groenafval' van het LAP. In het sectorplan 8 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor groenafval is deze minimumstandaard nuttige toepassing. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld groenafval is nuttige toepassing. Dit zijn: composteren met het oog op materiaalhergebruik, vergisten met gebruik van het gevormde biogas als brandstof gevolgd door aërobe, droging/narijping met het oog op materiaalhergebruik van het digestaat, verbranden met als hoofdgebruik brandstof en externe levering van elektriciteit en/of warmte en vormen van directe toepassing als bodemverbeteraar of gebruik voor het dempen van sloten in veenweidegebieden. Deze laatstgenoemde toepassing kan alleen worden toegestaan wanneer ze uit milieuoogpunt minimaal gelijkwaardig zijn aan composteren. Deze nuttige toepassing mag niet strijdig zijn met regelgeving, zoals het Besluit Bodemkwaliteit. In de vigerende vergunningen, met kenmerk PZH , d.d. 11 juli 2007 en kenmerk , d.d. 11 januari 2011 is voor groenafval de volgende be-/verwerkingsmethode beschreven: Verkleinen en mengen met schone stobben, stammen en takken tot secundaire grondstof. Daarbij is in de vergunningen besloten dat is toegestaan: het accepteren van ton organisch groenafval waarvan ton om te composteren en ton om op en over te slaan ofwel te verkleinen en vervolgens te vermengen met schone stobben, stammen en takken tot secundaire brandstof voor biomassacentrales; de bereiding van afzetbare compost, zwarte grond en vergelijkbare producten en de opslag daarvan; het innemen en bewerken van ton schone stobben, stammen en takken voor menging met houtachtig materiaal tot secundaire brandstof voor biomassacentrales. De aanvraag houdt in dat het gebruik van ton groenafval (verkleind houtachtig materiaal) en ton schone stobben, stammen en takken ten behoeve van opmenging tot secundaire brandstof, wordt verbreed naar de andere mogelijkheden van nuttige toepassing, zoals die zijn aangegeven in het sectorplan 8. Dit houdt niet in dat de activiteiten van vergisten, verbranden of Omgevingsdienst West-Holland Pagina 6 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

9 Milieuneutrale verandering van <datum> Verseonnummer: Indaver Groencompost B.V. direct toepassen, die bij deze nuttige toepassing worden benoemd ter plaatse van de inrichting zijn vergund. Op basis van het gestelde in de aanvraag hebben wij de doelmatigheid van het gebruiken van groenafval als volgt beoordeeld. Aangevraagd wordt het gebruik van ton groenafval verkleind houtachtig materiaal en ton schone stobben, stammen en takken ten behoeve van eventuele opmenging, zoals gesteld in voorschrift van de vigerende vergunning te mogen gebruiken voor nuttige toepassingen. Aangezien deze activiteit voldoet aan de minimumstandaard van sectorplan 8 en het een verruiming betreft van nuttige toepassing binnen de toegestane mogelijkheden van sectorplan 8, voldoet de vergunninghoudster onveranderd aan het beleid in LAP. Daarnaast betreft de aangevraagde wijziging geen wijziging van het proces voor behandeling van groenafval. Hierom zijn er geen grotere nadelige gevolgen voor het milieu te zien. Conclusie Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen. Gelet op het vorenstaande leidt de aangevraagde verandering niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu. Het gebruik van ton groenafval verkleind houtachtig materiaal en ton schone stobben, stammen en takken ten behoeve van eventuele opmenging, zoals gesteld in voorschrift van de vigerende vergunning te mogen gebruiken voor nuttige toepassingen, kan worden toegestaan. Ad II. Geen andere inrichting Momenteel zijn de volgende vergunningen in het kader van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo, (voorheen Wet milieubeheer) rechtsgeldig: een revisievergunning, kenmerk PZH , d.d. 11 juli 2007, een herstelvergunning, kenmerk PZH , d.d. 6 november Tevens is de volgende vergunning in het kader van de Waterwet (voorheen Wet verontreiniging oppervlaktewateren) rechtsgeldig: een revisievergunning, kenmerk /V.43304, d.d. 9 september De voorschriften uit de vigerende vergunningen zijn van toepassing op de activiteit waarvoor in deze omgevingsvergunning toestemming wordt verleend. Er ontstaat door het realiseren van de verandering geen andere inrichting dan waarvoor reeds vergunning is verleend. Ad III. M.e.r.-(beoordeling), m.e.r.-(beoordelingsjplicht De voorgenomen activiteit komt niet voor in onderdeel C noch in onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit m.e.r.). De activiteit is daarom niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig. Conclusie Op basis van de ingediende aanvraag, de daarbij overgelegde gegevens en het hiervoor overwogene concluderen wij dat de aangevraagde verandering als een milieuneutrale verandering kan worden beschouwd en kan worden verleend. Omgevlngsdienst West-Holland Pagina 7 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

10 Milieuneutrale verandering van <datum> Verseonnummer: Indaver Groencompost B.V. Begrippenlijst ACTIVITEITENBESLUIT Activiteitenbesluit milieubeheer. Awb Algemene wet bestuursrecht. Bor Besluit omgevingsrecht. INFOMIL Informatiecentrum milieuvergunningen Postbus 93144, 2509 AC Den Haag Fax: INRICHTING TYPE C Een inrichting die behoort tot een categorie van inrichtingen die op grond van artikel 1.1, derde lid, van de Wabo is aangewezen. INRICHTING WM Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht, behorende tot een in bijlage 1 van het Bor aangewezen categorie van inrichtingen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. Daarbij worden als één inrichting beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in eikaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen. INRICHTING WABO Inrichting Wm behorende tot een bij of krachtens het Bor aangewezen categorie van inrichtingen waarvan het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben moet worden onderworpen aan een voorafgaande toetsing, gezien de aard en de omvang van de nadelige gevolgen die de inrichtingen voor het milieu kunnen veroorzaken. OMGEVINGSDIENST Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland Postadres: Postbus 159, 2300 AD Leiden Bezoekadres: Schipholweg 128 te Leiden, tel. (071) , telefax (071) Mor Ministeriële regeling omgevingsrecht. OLO Omgevingsloket online. MILIEUNEUTRALE VERANDERING Verandering van een inrichting of de werking daarvan, die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan, waarvoor geen verplichting bestaat tot het maken van een miiieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer, en die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Omgevingsdienst West-Holland Pagina 8 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

11 Milieiineutrale verandering van <datum> Verseonnummer: Indaver Groencompost B.V. OMGEVINGSVERGUNNING Vergunning in het kader van de Wabo. WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wm Wet milieubeheer. WONING Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet. Omgevingsdienst West-Holland Pagina 9 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

12 Data en Parafen: specialist LM/Bodem (naam)* coördinator vergunningen (Annelies) jurist (Astrid) Categorie (eenvoudig, standaard of complex) Ci 1 L 4, e^v Indien van toepassing ifvclai/^ f o cm Co m pos/~ 0 c i n cj dj k A $

13

14 Omgevingsdienst West-Holland Openbare kennisgeving Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Papelaan-West 109 in Voorschoten De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 7 maart 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning met betrekking tot het milieuneutraal veranderen van een inrichting ontvangen van IndaverGroencompost B.V. gelegen aan Papelaan-West 109 in Voorschoten. Het betreft een composteerbedrijf. Op basis van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo kan een bedrijf een aanvraag omgevingsvergunning doen die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan en die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. De verandering bestaat uit het wijzigen van de methode van produceren van biomassa voor toepassing als biobrandstof naar het produceren van biomassa voor nuttige toepassing. De Omgevingsdienst verleent namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de vergunning. Stukken inzien De stukken liggen ter inzage van donderdag 2 mei 2013 tot en met woensdag 12 juni 2013 in het gemeentehuis van Voorschoten, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot uur en donderdag van uur tot uur. Bezwaar indienen Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met woensdag 12 juni 2013 een bezwaarschrift indienen, gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. 'bezwaarschrift Papelaan-West 109 te Voorschoten'. De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen: de dagtekening een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht de naam en adres van de indiener de gronden van het bezwaar de ondertekening Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via Daarvoor moet u wel beschikken overeen elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

15 Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Bisoen (procedureel): , of de heer A. Snijder (inhoudelijk): Leiden, 30 april 2013 Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Mw. S. Bisoen. / / J

16 Advertentie locatie Voorschoten voor de krant van: 1 mei 2013 Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Papelaan-West 109 in Voorschoten De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 7 maart 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning met betrekking tot het milieuneutraal veranderen van een inrichting ontvangen van Indaver Groencompost B.V. gelegen aan Papelaan- West 109 in Voorschoten. Het betreft een composteerbedrijf. Op basis van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo kan een bedrijf een aanvraag omgevingsvergunning doen die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan en die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. De verandering bestaat uit het wijzigen van de methode van produceren van biomassa voor toepassing als biobrandstof naar het produceren van biomassa voor nuttige toepassing. De Omgevingsdienst verleent namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de vergunning. Stukken inzien De stukken liggen ter inzage van donderdag 2 mei 2013 tot en met woensdag 12 juni 2013 in het gemeentehuis van Voorschoten, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot uur en donderdag van uur tot uur. Bezwaar indienen Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met woensdag 12 juni 2013 een bezwaarschrift indienen, gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. 'bezwaarschrift Papelaan-West 109 te Voorschoten'. De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen: de dagtekening een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht de naam en adres van de indiener de gronden van het bezwaar de ondertekening Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via Daarvoor moet u wel beschikken overeen elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

17 Advertentie voor de krant van woensdag 20 maart 2013 Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Papelaan-West 109 in Voorschoten De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat zij op 7 maart 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen voor de locatie Papelaan-West 109 in Voorschoten (Indaver Groencompost B.V.) voor nuttig toepassen van biomassa Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland U kunt ook een vraag stellen per

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2130776/3505454 op de op 26 september 2013 bij hen ingekomen aanvraag van Heesbeen Recycling BV, om vergunning krachtens de Wet algemene

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor wat

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning 299900 Aanvraagnummer OLO-2133017 BP Europa SE - BP Nederland Hornweg 10 1045AR, Amsterdam Locatie: BP Amsterdam Terminal Hornweg 10, 1045 AR, Amsterdam Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering.

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. de locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

Het onderdeel Milieu, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is aangevraagd.

Het onderdeel Milieu, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is aangevraagd. Bezoekadres: Galvanistraat 15 3029 AD ROTTERDAM Postadres: Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM BESCHIKKING Aan Bas van den Ende Recycling BV Stuartlaan 16 3151 XL HOEK VAN HOLLAND Website: www.rotterdam.nl

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor NV Area Reiniging te Hoogeveen ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE

Nadere informatie

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 BESCHIKKING Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 Onderwerp Op 14 januari 2015 hebben wij een aanvraag ontvangen van Rompa Tanneries BV voor

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Tieleman Transport BV Postbus 26 4587 ZG Kloosterzande Kenmerk: W-AOV150541/ 00115717 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 15 februari 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2103508/3367627 op de op 30 november 2012 bij hen ingekomen aanvraag van W.E.G. Barten Den Bosch BV om een vergunning

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking

Nadere informatie

provinci renthe 1.1. Ondenrerp Wij hebben op 2 december 2014 een verzoek ontvangen van Cubri Pallet en Handelsmaatschappij

provinci renthe 1.1. Ondenrerp Wij hebben op 2 december 2014 een verzoek ontvangen van Cubri Pallet en Handelsmaatschappij Prooinciebuis \lesterbrink r, Assen Postødres Postbus rzz.,94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o92) 36 tt tj r (o92) 36 t7 77 provinci renthe VERZ0NDEN -3ÜEC,20l'r Assen, 3 december 201 4 Ons kenmerk 201 402074-0040336

Nadere informatie

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU *D152097259* D152097259 ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU Aanvrager : P.C. van Tuijl Kesteren b.v. Datum besluit : Onderwerp : uitbreiding bedrijfsgebouw Van Tuijl Marsdijk Lienden Gemeente

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

Omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een werk

Omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een werk Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een werk Locatie Hoensbroek kavel A 5193 te Heerlen Zaaknummer: 2012-0812 Kenmerk 2013/569 d.d. 3 januari

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding huur Lestrade hal 3. Rockwool te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding huur Lestrade hal 3. Rockwool te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Melding huur Lestrade hal 3 Rockwool te Roermond Zaaknummer 2012-0269 d.d. 3 mei 2012. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure 5

Nadere informatie

E N S T O M G EVI N G S D I. FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK. Beschikking. Milieuneutraal veranderen. Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest

E N S T O M G EVI N G S D I. FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK. Beschikking. Milieuneutraal veranderen. Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest O M G EVI N G S D I E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Beschikking Milieuneutraal veranderen Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest OMBEVINGSDIENST FLEVOLAND & B000 EN VEcHTsTREEK Aanvraagnummer:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2160207/3729328 op de op 11 november 2014 ingekomen aanvraag om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

proainci renthe 1.1. Onderwerp

proainci renthe 1.1. Onderwerp Provincie høis Westerbrink r, Assen Postødres Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tt r (o592) 36 t7 77 proainci renthe VERT0NnFN?R lllll?n1[ Assen, 25 juli 2104 Ons kenmerk 201 401

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER)

OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER) Project : nr. W 6427 OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER) AANVRAAG Gegevens aanvrager en projectbeschrijving Op 23 april 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene

Nadere informatie

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015 niiiiiiiiiiiiiiri Ons kenmerk 2015/125656 NSTD gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Mevrouw E. den Outer Loodgieter 1 1567AJ ASSENDELFT Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit uitvoeren van een werk

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit uitvoeren van een werk Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een werk Locatie Nieuwenhagen kavel A 1299, 3879 en 2725 te Landgraaf Zaaknummer 2012-0814 Kenmerk 2013/3889

Nadere informatie

DCMR milieudienst. wmmm. Rijnmond

DCMR milieudienst. wmmm. Rijnmond AANTEKENEN Transportbedrijf Nic. Van der Spek B.V. T.a.v. de heer P. van der Spek Industrieweg 15 2651 BC BERKEL EN RODENRIJS m DCMR milieudienst Parallelweg 1 Postbus 843 Rijnmond 31 OOAV Schiedam T 010-246

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2129446/3485875 Molenbrand C.V. uitgevoerd Molenbrand 5 te Boekel. s-hertogenbosch, * Gedeputeerde staten van Noord-Brabant, namens deze,

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp Prov incie h øis lüesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo.tc Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tt n (o592) j6 t7 77 pror.tinci renthe Assen, 17 januari2013 VERZONDEN 21JAiI.2O13 Ons kenmerk

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK 0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK BESCHIKKING Activiteit bouwen Markerkant 15 15 in Almere Inhoud A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT...2 1. Onderwerp...2 2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning...2

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 1 april 2014 van de heer J. Kraijo een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een mobiele

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw Y. Oostelbos (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor de Milieustraat gemeente Midden-Drenthe, Eursing 2a

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2026448/2777358 op de op 4 mei 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Heros Vastgoed BV, om vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Verleend Aan Top Trans Holding BV (Locatie: Industrie 16 te Noordhorn) Groningen, april 2012 Nr. 2011-17266 Zaaknummer:

Nadere informatie

proainci renthe 1.3. Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf

proainci renthe 1.3. Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf provincieb t'ris rvesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 9oo lc Assen, vw*drenthe.nl (o592) 3 55 55 proainci renthe VERZ0NDEN 0 lel 20t Assen, 9 mei20 Ons kenmerk 20 00387-003530 Ondenrverp: Besluit

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf Beschikking 258437 *16.136896* 16.136896 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 258437 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Twence Holding BV Aangevraagde activiteiten : Wijziging integrale verwerkingsmatrix en kleine tekstuele wijzigingen Locatie

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Dow Benelux B.V. Herbert H. Dowweg 5 4542 NM Hoek Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 11 april 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Twence Holding BV Aangevraagde activiteiten : Aanpassing van de integrale verwerkingsmatrix voor EURALcode 1905 met als

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING TWEEDE FASE

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING TWEEDE FASE Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: 140166 telefax: (0166) 66 35 53 e-mail: gemeente@tholen.nl website: www.tholen.nl bank: BNG 28.50.08.315 iban: NL14BNGH0285008315 bic:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Zeeland

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Zeeland Beschikking van Gedeputeerde Staten van Zeeland Aan: Indaver Compost B.V. Polenweg 1 4455 SX, Nieuwdorp Kenmerk: W-AOV140468/ 00082615 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 12 januari 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage. eurne J.J.C. Jaspers Gender 42 5751 XA DEURNE Deurne, 25 februari 2015 Kenmerk: HZ-2015-0023 Betreft: toezending omgevingsvergunning Bijlage: vergunning Geachte heer Jaspers, Op 4 januari 2015 diende u

Nadere informatie

Omgevingsvergunning 1 e fase

Omgevingsvergunning 1 e fase Omgevingsvergunning 1 e fase Uitgebreide voorbereidingsprocedure Grondslag : Wabo artikel 2.1, 2.5 en 2.12 Registratienummer : W033374 / 38703 Datum : 5 december 2012 Activiteiten : Afwijken van het bestemmingsplan

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Leemans Milieuconsultants B.V. Aangevraagde activiteiten : Intrekking omgevingsvergunning beperkte milileutoets (OBM)

Nadere informatie

provinci renthe - Aanvraagformulier d.d. 24-10-2014, ontvan gen 21 november 2014, kenmerk gemeente

provinci renthe - Aanvraagformulier d.d. 24-10-2014, ontvan gen 21 november 2014, kenmerk gemeente Proøinciehøis \ùíesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo ac Assen www.drenthe.nl r (o592) 3 tt tt t (o592) 3 t7 77 provinci renthe VERZ0NDEN _108r.201t Assen, 28 november 2O14 Ons kenm erk 201

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning brandveiliggebruiken van een zorgcentrum brandveiliggebruiken van een zorgcentrum Beschikking 246349 *16.019084* 16.019084 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 246349 Uitgebreide procedure Het College

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan FrieslandCampina Nederland Holding B.V. ten behoeve van het milieuneutraal wijzigen van een inrichting bedoeld voor de productie van kaas (Locatie: Noorderringweg

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : M. Titsing Vastgoed B.V. Aangevraagde activiteiten : Bouwen van een kantoor met bedrijfshal Locatie : Binnenhaven 111a

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV

Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV O M G E VI N G S D I E N S T FLEVOLAND & G007 EN VECHTSTREEg Omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Westermeerwind BV Emmeloord Kenmerk aanvraag: OLO 187563, dd. 6 juli 2015 Aanvrager: Westermeerwind

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GODI EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GODI EN VECHTSTREEK 2 1 DEC 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GODI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning activiteiten bouwen en milieuneutraal veranderen Farm Dairy, Kaapstanderweg 50 Lelystad O M G EVI N G S D I E N ST rtrvotmo

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 26 april 2016 van de heer E.J. van der Grijn een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen

Nadere informatie

RRT Beheer B.V. t.a.v. de heer H.G. Kwast Postbus 103 7470 AC Goor. Geachte heer Kwast,

RRT Beheer B.V. t.a.v. de heer H.G. Kwast Postbus 103 7470 AC Goor. Geachte heer Kwast, Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel RRT Beheer B.V. t.a.v. de heer H.G. Kwast Postbus 103 7470 AC Goor Onderwerp Besluit Verlening milieuneutraal wijzigen inrichting aan de 2 e Tieflaarsestraat 2 te

Nadere informatie

. Omgevingsvergunning ex artikel 2.L,lid 1 onder e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, t.b.v. het uitvoeren van proeven.

. Omgevingsvergunning ex artikel 2.L,lid 1 onder e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, t.b.v. het uitvoeren van proeven. 5 tíárlfli?ií{ * clmgevingieidieneit FravoLANo & Goot ÍN vtclrttrtacx Besluit omgevingsvergunn ing Wate rscha p Zuiderzee I a nd Postbus 229 82OO AE LELYSTAD Locatie: Waterschap Zuiderzeeland, AWZI Tollebeek,

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST. FLEVOLAND & GOOiEN VECHTSTREEK. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) Locatie: Fellinilaan 151 in Almere

OMGEVINGSDIENST. FLEVOLAND & GOOiEN VECHTSTREEK. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) Locatie: Fellinilaan 151 in Almere 1 4 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOiEN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) Brouwerij Stijl Mevrouw G.C.J. Geraads- Broeren Fellinilaan 151 1325 TW ALMERE Locatie: Fellinilaan

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2020410/ 2753190 op de op 24 maart 2011 bij hen ingekomen aanvraag van MSD / NV Organon, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

O M G EVi N G S D i E N ST. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets. Bio Spirits B.V. Markerkant 10-30 in Almere. FLEVOLAND & GOOf EN VEcHrsygEEg

O M G EVi N G S D i E N ST. Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets. Bio Spirits B.V. Markerkant 10-30 in Almere. FLEVOLAND & GOOf EN VEcHrsygEEg O M G EVi N G S D i E N ST FLEVOLAND & GOOf EN VEcHrsygEEg Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets Bio Spirits B.V. Markerkant 10-30 in Almere O M G EV1 N G S D I E N ST FLEVOLAND & GODi EN VECHTSTREEK

Nadere informatie

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Qlyte Operations B.V. ten behoeve van het wijzigen van een inrichting bedoeld voor de productie van secundaire grondstoffen (Locatie: Kranssteenweg 2, Farmsum)

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

unn !t plaatsen van een zonnepanelenpark op het Maximacentrale üsselmeerdijk 101 te Lelystad HTein van de IJsselmeerdijk 101 te Lelystad

unn !t plaatsen van een zonnepanelenpark op het Maximacentrale üsselmeerdijk 101 te Lelystad HTein van de IJsselmeerdijk 101 te Lelystad unn!t plaatsen van een zonnepanelenpark op het Maximacentrale üsselmeerdijk 101 te Lelystad HTein van de Kenmerk: 1896098 Beschikking Maximacentrale Aanvraagnummer: Locatie: Onderwerp: Datum aanvraag:

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Het kappen van twee bomen Locatie : Spoolderenkweg 1 te Zwolle Datum

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Lubrizol Advanced Materials Resin BV ten behoeve van de activiteit: een milleuneutrale verandering van de inrichting; "het verhogen van de jaarlijkse productiecapaciteit"

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. milieuneutrale verandering

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. milieuneutrale verandering Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning milieuneutrale verandering Deelinrichting Kantoren, opslag- en werkplaatsen Sitech Services site Chemelot te Sittard-Geleen Zaaknummer: 2013-0863

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 1. Inleiding Op 11 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2108953/336628 Martens prefab Beton BV aan de Industrieweg 41-42 te Waalwijk. s-hertogenbosch, 11 maart 2013. Gedeputeerde

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan AVEBE U.A.

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan AVEBE U.A. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan AVEBE U.A. ten behoeve van het veranderen van een inrichting bedoeld voor de productie van aardappelzetmeel en zetmeelderivaten (Locatie: M en O -weg 11, Ter Apelkanaal)

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Nedmag industries. tb.v. het plaatsen van een koeltoren. locatie: Billitonweg 1 te Veendam

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Nedmag industries. tb.v. het plaatsen van een koeltoren. locatie: Billitonweg 1 te Veendam OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Nedmag industries tb.v. het plaatsen van een koeltoren locatie: Billitonweg 1 te Veendam Groningen, 30 mei 2011 Nr. 2011-25.294, MV OLO nr. 104840 GEDEPUTEERDE STATEN VAN

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

provinci renthe 1.1. Ondenrverp Wij hebben op 30 maart 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van

provinci renthe 1.1. Ondenrverp Wij hebben op 30 maart 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Prooincieh øis \ìüesterbrink r, Assen Postadres Postbus r22, 94oo.q.c Assen www.drenthe.nl T F (o592) 3 55 55 (o592) 1 57 77 provinci renthe VERZONDEN O B SEP,2OlT Assen, 8 september 2014 Ons kenmerk 201

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Utrecht, BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING, ACU Asfalt Ventrale Utrecht aan de Groenewoudsedijk 7 te Utrecht

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Utrecht, BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING, ACU Asfalt Ventrale Utrecht aan de Groenewoudsedijk 7 te Utrecht PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1987 8 september 2014 Provincie Utrecht, BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING, ACU Asfalt Ventrale Utrecht aan de Groenewoudsedijk 7 te Utrecht Onderwerp

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de omgevingsvergunning. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken INTERNE POST Gemeente Nieuwkoop A.J. de Rooij Postbus 1 2460 AA TER AAR datum zaaknummer behandeld door betreft datum W-2015-0160 Ernst-Jan Haselhoff ONTWERP Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Zuiderparklaan 126

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Zuiderparklaan 126 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk 201604252/6001982 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Diversen Datum zie documentenlijst verlening van de

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. "bouw blowergebouw"

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. bouw blowergebouw OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan RWZI Veendam ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "bouw blowergebouw" (locatie: Vosseveld 4-a te Veendam) Groningen, 5 november 2013 Zaaknummer: 488811

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Zeeland Refinery N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM NIEUWDORP Kenmerk: Afdeling: W-AOV150361 Vergunningverlening Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 23 maart 2015 van de heer H.M. van der Veen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het planologisch

Nadere informatie

"Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3"

Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3 MAASDRIEL OMGEVINGSVERGUNNING "Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3" NL.IMRO.0263.OV0012-VG01 Gemeente Maasdriel Burgemeester en Wethouders hebben op 23 oktober 2012 een

Nadere informatie

Omgevingsvergunning O M G E VI N G S D1E N S T. Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen. Kemphaanweg 2 Almere

Omgevingsvergunning O M G E VI N G S D1E N S T. Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen. Kemphaanweg 2 Almere O M G E VI N G S D1E N S T FLevDLANo & Goal EN VgCHTSTREgg Omgevingsvergunning Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen Kemphaanweg 2 Almere 1 O M G E V1 N G S D I E N ST FLEVOLAND & G001

Nadere informatie

proainci renthe - een vergunning ex artikel 2.1,lid 1, onder a (bouw).

proainci renthe - een vergunning ex artikel 2.1,lid 1, onder a (bouw). Provinciehøis lùøesterbrink r, Assen Postødres Postbus r22, 9oo Ac Assen www.drenthe.nl r (o92) 36 r (o92) 36 tt tt t7 77 proainci renthe VERZONDEN 2OAPR'201 Assen, 16 april 201 Ons kenmerk 201 0000-006227

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland t.a.v. de heer G.M. Boks Postbus 3007 2001DA Haarlem. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte heer Boks,

Provincie Noord-Holland t.a.v. de heer G.M. Boks Postbus 3007 2001DA Haarlem. Betreft: Omgevingsvergunning. Geachte heer Boks, Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Provincie Noord-Holland t.a.v. de heer G.M. Boks Postbus 3007 2001DA Haarlem Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Geachte heer

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets Dirix Elsloo B.V. te Nuth Zaaknummer: 2016-0396 Kenmerk: 2016/66959 d.d. 8 september 2016. Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. gedeeltelijke intrekking locatie Grubbenvorsterweg 8 (noordzijde)

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. gedeeltelijke intrekking locatie Grubbenvorsterweg 8 (noordzijde) Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning gedeeltelijke intrekking locatie Grubbenvorsterweg 8 (noordzijde) DSM Pharma Chemicals B.V. te Venlo Zaaknummer: 2015-0453 Zaaknummer: 2015/79662

Nadere informatie

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN gemeentes LUIS Postadres: Postbus 27 4500 AA Oostburg Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN Bezoekadres: Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg Telefoon

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie