Omgevingsdienst West-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgevingsdienst West-Holland"

Transcriptie

1 Omgevingsdienst West-Holland Datum: 29aprii2013 Kenmerk: Contactpersoon: S. Bisoen Gemeente Voorschoten Medewerker Frontoffice Postbus AJ VOORSCHOTEN Squitnummer: Zaaknummer: VERZONDEN ö 1 MEI 2013 Betreft: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Papelaan-West 109 in Voorschoten Geachte heer/mevrouw, Op 7 maart 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een milieuneutrale verandering van een inrichting ontvangen voor het wijzigen van de methode van produceren van biomassa voor toepassing als biobrandstof naar het produceren van biomassa voor nuttige toepassing op Papelaan-West 109 in Voorschoten. Wij hebben de aanvraag ingeschreven onder nummer Op grond van het gestelde in de Wabo en de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) sturen wij u een afschrift van de vergunning naar aanleiding van voornoemde aanvraag en de kennisgeving daarvan. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw S. Bisoen (procedureel): , of de heer A. Snijder (inhoudelijk): Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, namens dezen, directeur van de Omgevingsdienst West-Holland, Drs. D.W.M. Eskes Bijlagen: Beschikking omgevingsvergunning milieuneutrale verandering Openbare kennisgeving Telefoon Fax Correspondentieadres: Postbus AD Leiden Bezoekadres: Schipholweg XD Leiden

2

3 Milieuneutrale verandering van 26 april 2013 Verseonnummer: IndaverGroencompost B.V. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Verandering van de omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 3.10, derde lid van de Wabo (milieuneutrale verandering) Inleiding De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 7 maart 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Indaver Groencompost B.V., Papelaan-West 109 te Voorschoten, kadastraal bekend als de gemeente Voorschoten, sectie B, nummers 5049 en De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk De inrichting betreft een groencompostering. De vergunde activiteiten zijn genoemd in bijlage 1, onderdeel C, categorieën 28.4.a.6., 28.4.b.1 en 28.4.cl van het Besluit Omgevingsrecht (hierna: Bor). Dit betreft: het accepteren van ton organisch groenafval waarvan ton om te composteren en ton om op en over te slaan ofwel te verkleinen en vervolgens eventueel te vermengen met schone stobben, stammen en takken ten behoeve van een nuttige toepassing; de bereiding van afzetbare compost, zwarte grond en vergelijkbare producten en de opslag daarvan; het innemen en bewerken van ton schone stobben, stammen en takken voor eventuele menging met houtachtig materiaal tot secundaire brandstof voor biomassacentrales ten behoeve van een nuttige toepassing; opslag van ton gras in een grasdepot; opslag van liter diesel in een bovengrondse tank; diverse opslag ten behoeve van klein onderhoud. De op 7 maart 2013 ingediende aanvraag betreft een verzoek tot toestemming om ton groenafval (houtachtig materiaal) en ton schone stobben, stammen en takken ook toe te passen voor een nuttige toepassing in bredere zin, zoals omschreven in het LAP. Dit verzoek betekent een wijziging van het gestelde in voorschrift van de vigerende vergunning, met kenmerk , d.d. 11 januari In dit voorschrift is de afzet van ton groenafval (houtachtig materiaal) en ton schone stobben, stammen en takken beperkt tot alleen nuttige toepassing als secundaire brandstof voor biomassacentrales. De inrichting ligt direct tussen verspreide bebouwing. De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich op een afstand van circa 50 meter vanaf de inrichtinggrens. Op circa 100 m ten oosten van de inrichting ligt de woonwijk de Dobbewijk te Voorschoten. De inrichting ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of stiltegebied. De Omgevingsdienst West-Holland voert de milieutaken uit namens de provincie Zuid-Holland. De taken en bevoegdheden van de Omgevingsdienst zijn vastgelegd in de Regeling Omgevingsdienst West-Holland en het daarbij behorend mandaat. Deze regeling is op te vragen bij de Omgevingsdienst.

4 Milieuneutrale verandering van <datum> Indaver Groencompost B.V. verseonnummer: Besluit Namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland besluiten wij, gelet op artikel 2.14, vijfde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 3.10 derde lid, de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning wordt verleend voor het toepassen van ton groenafval (houtachtig materiaal) en ton schone stobben, stammen en takken als een nuttige toepassing. Aan deze omgevingsvergunning is één voorschrift verbonden. Deze is opgenomen onder de paragraaf "Voorschriften". Hiermee is voorschrift uit de eerder verleende omgevingsvergunning, met kenmerk , d.d. 11 januari 2011 gewijzigd. De vigerende vergunningen blijven van kracht. De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. Procedure Voor de voorbereiding van dit besluit is de procedure als voorgeschreven in artikel 3.10, lid 3 van de Wabo toegepast en zijn de bepalingen in hoofdstuk 3 en 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd. Adviezen Op grond van artikel 6.1 Besluit omgevingsrecht (Bor) is de gemeente Voorschoten in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Er zijn door de adviesorganen geen adviezen uitgebracht. Voorschriften Met deze omgevingsvergunning wordt het voorschrift uit de vigerende vergunning, met kenmerk , d.d. 11 januari 2011, gewijzigd in het volgende voorschrift: 1.1 Afvalstoffen In de inrichting mogen maximaal ton afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mag maximaal m 3 gras worden opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel. Euralcode Benaming afvalstof Maximale doorzet Afval van plantaardig weefsel afkomstig van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij Afval van bosbouw Biologisch afbreekbaar tuin- en plantsoenafval Schone stobben, stammen en takken zonder aanhangend groen ton/jaar composteerbaar organisch groenafval * ton/jaar ** Omgevingsdienst West-Holland Postbus AD Leiden Tel.: Pagina 2 van 9

5 Milieuneutrale verandering van <datum> Verseonnummer: Indaver Groencompost B.V. * ton ten behoeve van composteerproces, ton (houtachtig materiaal) dat eventueel wordt opgemengd met schone stobben, stammen en takken zonder aanhangend groen ten behoeve van nuttige toepassing anders dan composteren. ** ton schone stobben, stammen en takken voor de eventuele menging met houtachtig materiaal ten behoeve van een nuttige toepassing. Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Leiden, 26 april 2013 / Drs. D. W. Eskes Directeur van de Omgevingsdienst West-Holland Bezwaar Een dag nadat de beschikking ter inzage is gelegd, start de beroepstermijn van zes weken. In die periode kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de rechtbank Den Haag. De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Nadere informatie over dit onderwerp is opgenomen in de publicatie "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de Rijksoverheid", terug te vinden op Voorlopige voorziening Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u of belanghebbenden niet willen dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. De beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist. Omgevingsdienst West-Hoiland Pagina 3 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

6 Miiieuneutrale verandering van <datum> Verseonnummer: Indaver Groencompost B.V. Overwegingen Bevoegd gezag De inrichting betreft een bedrijf voor het bewerken en op- en overslaan van afvalstoffen en het breken van bouw- en sloopafval. De inrichting bevat een IPPC-installatie, als bedoeld in categorie 5.3b, bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (Richtlijn Industriële Emissies). Dit betreft de nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van biologische behandeling. Hierdoor wordt de inrichting op basis van artikel 2.1, lid 2 van het Besluit omgevingsrecht vergunningplichtig in de zin van de Wabo en aangemerkt als een inrichting type C, als bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit). Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede het bepaalde in artikel 2.4 van de Wabo juncto hoofdstuk 2 en 3 van het Besluit omgevingsrecht zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid- Holland(hierna de provincie Zuid-Holland) het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Samenloop van toestemmingen die vallen onder de omgevingsvergunning De realisatie van de wijziging van de inrichting heeft geen betrekking op andere activiteiten waarvoor een verzoek tot toestemming moet worden aangevraagd, zoals verplicht is gesteld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo. De aangevraagde handelingen die plaatsvinden binnen de inrichting zijn niet strijdig met het van toepassing zijnde bestemmingsplan Buitengebied. De aangevraagde wijziging De aanvraag betreft de wijziging van toepassing van een deel van het groenafval in voorschrift In plaats van de afzet van ton groenafval (houtachtig materiaal) en ton schone stobben, stammen en takken specifiek ten behoeve van inzet als secundaire brandstof voor biomassacentrales, zal dit worden gewijzigd in de afzet van groenafval ten behoeve van nuttige toepassing, behalve compostering. De ton groenafval (houtachtig materiaal) en ton schone stobben, stammen en takken mag ook worden ingezet voor nuttige toepassing in bredere zin, zoals omschreven in het LAP. De aanvraag is getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en aan de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Deze toetsing wordt hieronder beschreven. Miiieuneutrale verandering De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of miiieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting: I: niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan; Omgevingsdienst West-Holland Pagina 4 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

7 Milieuneutrale verandering van <datum> Verseonnummer: IndaverGroencompost B.V. II: III: niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; niet m.e.r.-plichtig is. Ad I. Gevolgen voor het milieu Bij de beoordeling van de aangevraagde activiteiten blijkt dat het meest belangrijke milieuaspect betreft: afval. Ten aanzien van de afweging voor deze milieuaspecten merken wij het volgende op: Afval Op grond van artikel 2.14 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm) is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan , hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd. Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten: a. preventie; b. voorbereiding voor hergebruik; c. recycling; d. andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning; e. veilige verwijdering. Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke afvalstoffen. In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning mag worden verleend. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend. Afvalstroom waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen Voor de onderhavige aanvraag is vanwege de afvalstroom houtachtig materiaal sectorplan 8 'Gescheiden ingezameld groenafval' van het LAP relevant. In het sectorplan is het beleid verder uitgewerkt. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten Uitsluitend opslaan In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning Omgevingsdienst West-Holland Pagina 5 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

8 Milieuneutrale verandering van <datum> Verseonnummer: Indaver Groencompost B.V. kan worden verleend. Twee afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten: Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval; Dierlijke bijproducten. Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Indaver Groencompost B.V., Papelaan-West 109 te Voorschoten is eerder vergund (met kenmerk , d.d. 11 januari 2011), om houtachtig materiaal op te slaan: Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager wel over de benodigde voorzieningen. Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen. Met de wijzigingsaanvraag wordt de wijze van op en overslaan van houtachtig materiaal niet veranderd. Be-/verwerking Het beleid voor be- en verwerking groenafval is neergelegd in sectorplan 8 'Gescheiden ingezameld groenafval' van het LAP. In het sectorplan 8 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor groenafval is deze minimumstandaard nuttige toepassing. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld groenafval is nuttige toepassing. Dit zijn: composteren met het oog op materiaalhergebruik, vergisten met gebruik van het gevormde biogas als brandstof gevolgd door aërobe, droging/narijping met het oog op materiaalhergebruik van het digestaat, verbranden met als hoofdgebruik brandstof en externe levering van elektriciteit en/of warmte en vormen van directe toepassing als bodemverbeteraar of gebruik voor het dempen van sloten in veenweidegebieden. Deze laatstgenoemde toepassing kan alleen worden toegestaan wanneer ze uit milieuoogpunt minimaal gelijkwaardig zijn aan composteren. Deze nuttige toepassing mag niet strijdig zijn met regelgeving, zoals het Besluit Bodemkwaliteit. In de vigerende vergunningen, met kenmerk PZH , d.d. 11 juli 2007 en kenmerk , d.d. 11 januari 2011 is voor groenafval de volgende be-/verwerkingsmethode beschreven: Verkleinen en mengen met schone stobben, stammen en takken tot secundaire grondstof. Daarbij is in de vergunningen besloten dat is toegestaan: het accepteren van ton organisch groenafval waarvan ton om te composteren en ton om op en over te slaan ofwel te verkleinen en vervolgens te vermengen met schone stobben, stammen en takken tot secundaire brandstof voor biomassacentrales; de bereiding van afzetbare compost, zwarte grond en vergelijkbare producten en de opslag daarvan; het innemen en bewerken van ton schone stobben, stammen en takken voor menging met houtachtig materiaal tot secundaire brandstof voor biomassacentrales. De aanvraag houdt in dat het gebruik van ton groenafval (verkleind houtachtig materiaal) en ton schone stobben, stammen en takken ten behoeve van opmenging tot secundaire brandstof, wordt verbreed naar de andere mogelijkheden van nuttige toepassing, zoals die zijn aangegeven in het sectorplan 8. Dit houdt niet in dat de activiteiten van vergisten, verbranden of Omgevingsdienst West-Holland Pagina 6 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

9 Milieuneutrale verandering van <datum> Verseonnummer: Indaver Groencompost B.V. direct toepassen, die bij deze nuttige toepassing worden benoemd ter plaatse van de inrichting zijn vergund. Op basis van het gestelde in de aanvraag hebben wij de doelmatigheid van het gebruiken van groenafval als volgt beoordeeld. Aangevraagd wordt het gebruik van ton groenafval verkleind houtachtig materiaal en ton schone stobben, stammen en takken ten behoeve van eventuele opmenging, zoals gesteld in voorschrift van de vigerende vergunning te mogen gebruiken voor nuttige toepassingen. Aangezien deze activiteit voldoet aan de minimumstandaard van sectorplan 8 en het een verruiming betreft van nuttige toepassing binnen de toegestane mogelijkheden van sectorplan 8, voldoet de vergunninghoudster onveranderd aan het beleid in LAP. Daarnaast betreft de aangevraagde wijziging geen wijziging van het proces voor behandeling van groenafval. Hierom zijn er geen grotere nadelige gevolgen voor het milieu te zien. Conclusie Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen. Gelet op het vorenstaande leidt de aangevraagde verandering niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu. Het gebruik van ton groenafval verkleind houtachtig materiaal en ton schone stobben, stammen en takken ten behoeve van eventuele opmenging, zoals gesteld in voorschrift van de vigerende vergunning te mogen gebruiken voor nuttige toepassingen, kan worden toegestaan. Ad II. Geen andere inrichting Momenteel zijn de volgende vergunningen in het kader van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo, (voorheen Wet milieubeheer) rechtsgeldig: een revisievergunning, kenmerk PZH , d.d. 11 juli 2007, een herstelvergunning, kenmerk PZH , d.d. 6 november Tevens is de volgende vergunning in het kader van de Waterwet (voorheen Wet verontreiniging oppervlaktewateren) rechtsgeldig: een revisievergunning, kenmerk /V.43304, d.d. 9 september De voorschriften uit de vigerende vergunningen zijn van toepassing op de activiteit waarvoor in deze omgevingsvergunning toestemming wordt verleend. Er ontstaat door het realiseren van de verandering geen andere inrichting dan waarvoor reeds vergunning is verleend. Ad III. M.e.r.-(beoordeling), m.e.r.-(beoordelingsjplicht De voorgenomen activiteit komt niet voor in onderdeel C noch in onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit m.e.r.). De activiteit is daarom niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig. Conclusie Op basis van de ingediende aanvraag, de daarbij overgelegde gegevens en het hiervoor overwogene concluderen wij dat de aangevraagde verandering als een milieuneutrale verandering kan worden beschouwd en kan worden verleend. Omgevlngsdienst West-Holland Pagina 7 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

10 Milieuneutrale verandering van <datum> Verseonnummer: Indaver Groencompost B.V. Begrippenlijst ACTIVITEITENBESLUIT Activiteitenbesluit milieubeheer. Awb Algemene wet bestuursrecht. Bor Besluit omgevingsrecht. INFOMIL Informatiecentrum milieuvergunningen Postbus 93144, 2509 AC Den Haag Fax: INRICHTING TYPE C Een inrichting die behoort tot een categorie van inrichtingen die op grond van artikel 1.1, derde lid, van de Wabo is aangewezen. INRICHTING WM Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht, behorende tot een in bijlage 1 van het Bor aangewezen categorie van inrichtingen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. Daarbij worden als één inrichting beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in eikaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen. INRICHTING WABO Inrichting Wm behorende tot een bij of krachtens het Bor aangewezen categorie van inrichtingen waarvan het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben moet worden onderworpen aan een voorafgaande toetsing, gezien de aard en de omvang van de nadelige gevolgen die de inrichtingen voor het milieu kunnen veroorzaken. OMGEVINGSDIENST Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland Postadres: Postbus 159, 2300 AD Leiden Bezoekadres: Schipholweg 128 te Leiden, tel. (071) , telefax (071) Mor Ministeriële regeling omgevingsrecht. OLO Omgevingsloket online. MILIEUNEUTRALE VERANDERING Verandering van een inrichting of de werking daarvan, die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan, waarvoor geen verplichting bestaat tot het maken van een miiieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer, en die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Omgevingsdienst West-Holland Pagina 8 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

11 Milieiineutrale verandering van <datum> Verseonnummer: Indaver Groencompost B.V. OMGEVINGSVERGUNNING Vergunning in het kader van de Wabo. WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wm Wet milieubeheer. WONING Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet. Omgevingsdienst West-Holland Pagina 9 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

12 Data en Parafen: specialist LM/Bodem (naam)* coördinator vergunningen (Annelies) jurist (Astrid) Categorie (eenvoudig, standaard of complex) Ci 1 L 4, e^v Indien van toepassing ifvclai/^ f o cm Co m pos/~ 0 c i n cj dj k A $

13

14 Omgevingsdienst West-Holland Openbare kennisgeving Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Papelaan-West 109 in Voorschoten De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 7 maart 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning met betrekking tot het milieuneutraal veranderen van een inrichting ontvangen van IndaverGroencompost B.V. gelegen aan Papelaan-West 109 in Voorschoten. Het betreft een composteerbedrijf. Op basis van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo kan een bedrijf een aanvraag omgevingsvergunning doen die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan en die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. De verandering bestaat uit het wijzigen van de methode van produceren van biomassa voor toepassing als biobrandstof naar het produceren van biomassa voor nuttige toepassing. De Omgevingsdienst verleent namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de vergunning. Stukken inzien De stukken liggen ter inzage van donderdag 2 mei 2013 tot en met woensdag 12 juni 2013 in het gemeentehuis van Voorschoten, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot uur en donderdag van uur tot uur. Bezwaar indienen Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met woensdag 12 juni 2013 een bezwaarschrift indienen, gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. 'bezwaarschrift Papelaan-West 109 te Voorschoten'. De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen: de dagtekening een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht de naam en adres van de indiener de gronden van het bezwaar de ondertekening Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via Daarvoor moet u wel beschikken overeen elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

15 Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Bisoen (procedureel): , of de heer A. Snijder (inhoudelijk): Leiden, 30 april 2013 Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Mw. S. Bisoen. / / J

16 Advertentie locatie Voorschoten voor de krant van: 1 mei 2013 Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Papelaan-West 109 in Voorschoten De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 7 maart 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning met betrekking tot het milieuneutraal veranderen van een inrichting ontvangen van Indaver Groencompost B.V. gelegen aan Papelaan- West 109 in Voorschoten. Het betreft een composteerbedrijf. Op basis van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo kan een bedrijf een aanvraag omgevingsvergunning doen die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan en die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. De verandering bestaat uit het wijzigen van de methode van produceren van biomassa voor toepassing als biobrandstof naar het produceren van biomassa voor nuttige toepassing. De Omgevingsdienst verleent namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de vergunning. Stukken inzien De stukken liggen ter inzage van donderdag 2 mei 2013 tot en met woensdag 12 juni 2013 in het gemeentehuis van Voorschoten, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot uur en donderdag van uur tot uur. Bezwaar indienen Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met woensdag 12 juni 2013 een bezwaarschrift indienen, gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. 'bezwaarschrift Papelaan-West 109 te Voorschoten'. De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen: de dagtekening een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht de naam en adres van de indiener de gronden van het bezwaar de ondertekening Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via Daarvoor moet u wel beschikken overeen elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

17 Advertentie voor de krant van woensdag 20 maart 2013 Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Papelaan-West 109 in Voorschoten De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat zij op 7 maart 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen voor de locatie Papelaan-West 109 in Voorschoten (Indaver Groencompost B.V.) voor nuttig toepassen van biomassa Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland U kunt ook een vraag stellen per

Omgevingsdienst West-Holland

Omgevingsdienst West-Holland Omgevingsdienst West-Holland Meeuwenoord Recycling B.V. De heer B. Meeuwenoord Victoriberg 18 2211 DH NOORDWIJKERHOUT Datum: 10 december 2014 Kenmerk: 2014030150 Contactpersoon: D. van Dongen d.vandongen@odwh.nl

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2129844/3498482 op de op 10 september 2013 bij hen ingekomen aanvraag van Plastic Recycling Company BV, om vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS verleend aan Afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid ten behoeve van inzamelen van afval (grofvuil) van particulieren (locatie: Electronstraat 2 te Groningen) Groningen,

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS verleend aan Gruno Recycling ten behoeve van op- en overslag van metalen (locatie:duinkerkenstraat 100 te Groningen) Inhoudsopgave 1. OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 29 december 2015 Gemeente Bronckhorst kenmerk

OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 29 december 2015 Gemeente Bronckhorst kenmerk OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 29 december 2015 Gemeente Bronckhorst kenmerk 2015-2653 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Onderwerp Wij hebben op 22 september 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

stortontheffing artikel WET MILIEUBEHEER

stortontheffing artikel WET MILIEUBEHEER stortontheffing artikel 10.63 WET MILIEUBEHEER verleend aan Maatschap Ten Have-Mellema Storten buiten inrichting Groningen, 31 augustus 2010 Nr. 2010-46.167/35, MV Zaaknummer: 263592 Inhoudsopgave 1. WET

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets 2457443 Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat 50 2152 CT Nieuw Vennep Locatie: Rist Scooters Hugo de Vriesstraat 50, Nieuw Vennep Onderwerp:

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets Aanvrager : Circulus B.V. Aangevraagde activiteiten : Uitvoeren van de gemeentelijke zorgplicht en opslaan van buiten de

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Dienst Stadsbeheer te Maastricht Zaaknummer: 2013-0182 Kenmerk: 2013/16657 d.d. 21 maart 2013 Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017 OMGEVINGSVERGUNNING voor: het wijzigen van een inrichting bedoeld voor het op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen van derden en op- en overslaan van gevaarlijke afvalstoffen van meer dan 50 ton.

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht I l' Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum ontvangst aanvraag Datum ontwerpbeschikking Kenmerk Projectnummer H. Regelink

Nadere informatie

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Aanvraagnummer OLO-2109051 Zaaknummer 199571 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 1000BC, Amsterdam Locatie: Gronddepot Noorder IJplas Oostzanerdijk

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2040247/2803136 op de op 14 juli 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Heijmans Facilitair Bedrijf BV, om vergunning krachtens

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2130776/3505454 op de op 26 september 2013 bij hen ingekomen aanvraag van Heesbeen Recycling BV, om vergunning krachtens de Wet algemene

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Voor de activiteit milieuneutrale wijziging

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Voor de activiteit milieuneutrale wijziging Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Voor de activiteit milieuneutrale wijziging Statice Helden B.V. te Beringe (gemeente Peel en Maas) Zaaknummer: 2012-0741 Kenmerk: 2012/55767

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2046222/2826771 op de op 30 augustus 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Transport- en Recycling Arno v.d. Dungen BV,

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z OMGEVINGSVERGUNNING voor: aanleg waterstofleiding activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer: Z2017-00002714

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D *D170252216* D170252216 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Tapijtfabriek Intercarpet BV Datum besluit : 24 mei 2017 Onderwerp : aanpassen vergunning Locatie : Tweede Broekdijk 1 te Aalten OLO-nummer : 2807768

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2089927/3272112 op de op 14 augustus 2012 bij hen ingekomen aanvraag van Deponie Zuid NV, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Suiker Unie Vierverlaten. ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen

Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Suiker Unie Vierverlaten. ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie Vierverlaten ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen voor het plaatsen van een noodwaterbuffertank (locatie: Fabriekslaan

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Schipper Recycling B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Schipper Recycling B.V. ten behoeve van de activiteit: een milieuneutrale verandering van de inrichting; "het innemen, opslaan, verwerken, keuren en uitzetten van afvalstoffen

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning Aanvraagnummer OLO C Steinweg Handelsveem BV Parmentierplein GN ROTTERDAM

Besluit omgevingsvergunning Aanvraagnummer OLO C Steinweg Handelsveem BV Parmentierplein GN ROTTERDAM Besluit omgevingsvergunning Aanvraagnummer OLO-2009719 C Steinweg Handelsveem BV Parmentierplein 1 3088GN ROTTERDAM Locatie: Corsicaweg 8, 1044AB AMSTERDAM Onderwerp: Het milieuneutraal veranderen van

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING LOKHORSTWEG 34 IN ERMELO

OMGEVINGSVERGUNNING LOKHORSTWEG 34 IN ERMELO OMGEVINGSVERGUNNING LOKHORSTWEG 34 IN ERMELO Aanvrager : Gerbuvet Vastgoed B.V. de heer G. Barth Datum besluit : 20 juni 2016 Datum verzending : 20 juni 2016 Onderwerp : Advies verstrekken wabo aanvragen,

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Abbott Laboratories B.V. Aangevraagde activiteiten : Verplaatsen weeglokaal inclusief PGS 15 opslagen Locatie : Rieteweg

Nadere informatie

Onderwerp: Het milieuneutraal veranderen van de inrichting, door de aanleg van een railinzetplaats.

Onderwerp: Het milieuneutraal veranderen van de inrichting, door de aanleg van een railinzetplaats. Besluit omgevingsvergunning Aanvraagnummer OLO-2288607 ProRail BV Moreelsepark 3 3511EP UTRECHT Locatie: Carolina MacGillavrylaan 3420, 1098XJ AMSTERDAM Onderwerp: Het milieuneutraal veranderen van de

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging. Aanvraagnummer: OLO Zaaknummer:

Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging. Aanvraagnummer: OLO Zaaknummer: Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging Aanvraagnummer: OLO-2032601 Zaaknummer: 148104 Betreft: Forbo Eurocol B.V. Industrieweg 1 1521 NA, Wormerveer Locatie: Forbo Eurocol B.V. Industrieweg

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2140613/3540209 op aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Van Gansewinkel

Nadere informatie

Pagina 1 van 14 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 14 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 13 oktober 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Suez Water NV te Venlo, om

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Voor de activiteit milieuneutrale verandering

Omgevingsvergunning Voor de activiteit milieuneutrale verandering Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Voor de activiteit milieuneutrale verandering Milieu Service Zuid B.V. te Maasbracht Zaaknummer 2012-0105 d.d. 8 maart 2012 Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Plaatsen kantoorunit. Componenta B.V. te Weert. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Plaatsen kantoorunit. Componenta B.V. te Weert. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Plaatsen kantoorunit Componenta B.V. te Weert Zaaknummer: 2013-0353 Kenmerk: 2013/37607 d.d. 27 juni 2013 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor wat

Nadere informatie

dat het aan de omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen d.d. 31 oktober 2012 verbonden voorschrift wordt ingetrokken.

dat het aan de omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen d.d. 31 oktober 2012 verbonden voorschrift wordt ingetrokken. BESLUIT Onderwerp Wij hebben op 28 november 216 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de milieustraat Ossontvangen van Gemeente Oss. Het betreft het wijzigen

Nadere informatie

Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING MILIEUNEUTRAAL VERANDEREN Onderwerp Wij hebben op 17 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2027941/2754908 op de op 12 mei 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Wolfs Aannemingsbedrijf BV, om vergunning krachtens

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Collin B.V. te Venlo. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Collin B.V. te Venlo. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Collin B.V. te Venlo Zaaknummer: 2017-202316 Kenmerk: 2017/38559 d.d. 1 juni 2017 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure 4 2.1

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2053399/2882188 op de op 3 november 2011 bij hen ingekomen aanvraag van BMC Moerdijk BV, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg. Van Gansewinkel B.V. te Venlo. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg. Van Gansewinkel B.V. te Venlo. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning Van Gansewinkel B.V. te Venlo Zaaknummer: 2014-0777 Kenmerk: 2014/51651 d.d. 25 september 2014 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Omgevingsvergunning van 11 december 2015 2015021706 Naam inrichting: AWZI Alphen Noord Adres inrichting: President Kennedylaan 10 te Alphen aan den Rijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: AWZI Alphen

Nadere informatie

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN Onderwerp Wij hebben op 29 december 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Den Ouden Groenrecycling BV. Het betreft het bouwen van een nieuw entreegebouw.

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2024428/2752304 op de op 26 april 2011 bij hen ingekomen aanvraag van FrieslandCampina Consumer Products, om vergunning

Nadere informatie

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) datum: 31 augustus 2016 Gemeente Bronckhorst nr. 2016W0138

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) datum: 31 augustus 2016 Gemeente Bronckhorst nr. 2016W0138 BESCHIKKING Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) datum: 31 augustus 2016 Gemeente Bronckhorst nr. 2016W0138 Onderwerp Wij hebben op 14 juli 2016 een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : A. Talen Recycling Aangevraagde activiteiten : Het aanleggen van twee in- en uitritten Locatie : Burgemeester Niemeijerstraat

Nadere informatie

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning 299900 Aanvraagnummer OLO-2133017 BP Europa SE - BP Nederland Hornweg 10 1045AR, Amsterdam Locatie: BP Amsterdam Terminal Hornweg 10, 1045 AR, Amsterdam Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale verandering uitbreiding aantal ggo-ruimten Aanvraagnummer OLO-1975447 Stichting Hoger Onderwijs Nederland Theresiastraat 8 2593 AN, s-gravenhage Locatie: Hogeschool

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering.

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. de locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Van Gansewinkel Nederland B.V.( regio Zuid-West) Vergunningverlening Datum: 16 december 2014 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. Aangevraagde activiteiten : Milieuneutraal veranderen en bouwen Locatie : Coevorderweg

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Sloe Centrale B.V. Albaniëweg 10 4389 PR RITTHEM Kenmerk: Afdeling: W-AOV150322 Vergunningverlening Datum: 26 augustus 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 19 december 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Varkensbedrijf Rijnen Oirschot

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2076205/3035562 op de op 10 mei 2012 bij hen ingekomen aanvraag van de Bossche IJzer- en Metaalhandel Van Erp BV, om

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL Aan: Waterschap Brabantse Delta Gemaalweg 2 4411 SV RILLAND Kenmerk: / 00106202 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 16 september 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT Keizer Karel V Singel 8 Postbus 803 601 AK Eindhoven I: www.odzob.nl Beschikking van Cedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 31 maart 2014 ingediende aanvraag van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide

OMGEVINGSVERGUNNING. uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide OMGEVINGSVERGUNNING voor: uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide activiteit: het milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Nedmag bv locatie: Billitonweg

Nadere informatie

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp Omgevingsdienst Regio Nijmegen D161392657 D161392657 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager Datum besluit Onderwerp Gemeente / locatie OLO-nummer Zaaknummer Activiteit ARN B.V. 25 augustus 2016 Verwerking luiers,

Nadere informatie

Het onderdeel Milieu, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is aangevraagd.

Het onderdeel Milieu, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is aangevraagd. Bezoekadres: Galvanistraat 15 3029 AD ROTTERDAM Postadres: Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM BESCHIKKING Aan Bas van den Ende Recycling BV Stuartlaan 16 3151 XL HOEK VAN HOLLAND Website: www.rotterdam.nl

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) 21 JAN 2015 1111111 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) Betonweg 12 te Emmeloord INHOUDSOPGAVE 1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 3 1.1. ONDERWERP

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. LUMARO Beheer B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. LUMARO Beheer B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan LUMARO Beheer B.V. ten behoeve van de activiteit het milieuneutraal veranderen van de inrichting "opslag van afgewerkte olie in een tank en opslag van diesel in IBC's "

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Rodepa Holding B.V./De Pauw Recycling B.V./Rodepa Plastics B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. BioMCN

OMGEVINGSVERGUNNING. BioMCN OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan BioMCN ten behoeve van het milieuneutraal plaatsen van een container voor de opslag van glycerolmonsters en tijdelijke voorzieningen voor het verpompen van glycerine (locatie:

Nadere informatie

26 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK BESCHIKKING. Activiteit bouwen Mortelstraat 4 in Lelystad

26 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK BESCHIKKING. Activiteit bouwen Mortelstraat 4 in Lelystad 26 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK BESCHIKKING Activiteit bouwen Mortelstraat 4 in Inhoud A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 2 1. Onderwerp 2 2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

veranderen van milieu-inrichting Steenbergen, 31 januari 2014

veranderen van milieu-inrichting Steenbergen, 31 januari 2014 Exlan C osultants b.v., dhr. G. van Iersel, Postbus 200, 5460 BC Veghel / OMWB Omgevingsvergunning milieneutraal veranderen *UM1400552* ons kenmerk : UM1400552 zaaknummer : ZK13000938 uw kenmerk : 1051117

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : IJsbeer Energie Steenwijk B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor wat

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Van Gansewinkel Nederland B.V. Aangevraagde activiteiten : Ambtshalve wijziging in verband met IPPC toets Locatie

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Eastman Chemical Middelburg B.V. Herculesweg 35 4338 PL Middelburg Kenmerk: Afdeling: W-AOV160355 Vergunningverlening Datum: 19 september 2016

Nadere informatie

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 BESCHIKKING Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 Onderwerp Op 14 januari 2015 hebben wij een aanvraag ontvangen van Rompa Tanneries BV voor

Nadere informatie

De intrekking heeft betrekking op 203 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (B1).

De intrekking heeft betrekking op 203 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (B1). Intrekken van een omgevingsvergunning Beschikking 239446 *CONCEPT* INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING nr. 236760 Uitgebreide procedure Voor de inrichting gelegen aan Karlingerweg 9 te Uden, kadastraal bekend

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 7 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 14 juni 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Vlisco Netherlands B.V te Helmond,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING. veranderen koelinstallatie. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum

Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING. veranderen koelinstallatie. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum Ontwerpbesluit OMGEVINGSVERGUNNING voor: veranderen koelinstallatie activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer:

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Tieleman Transport BV Postbus 26 4587 ZG Kloosterzande Kenmerk: W-AOV150541/ 00115717 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 15 februari 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 28 december 2015 van mevrouw S. Meerkerk-Horst een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het brandveilig

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Procedurele Overwegingen Aanvrager : Bel Leerdammer B.V. Aangevraagde activiteiten : Plaatsen van een sprinklerbuffertank en bijbehorend pomphuis Locatie : Rondweg

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2142053/3544970 op de op 5 februari 2014 bij hen ingekomen aanvraag van Afvalstoffendienst s-hertogenbosch, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor NV Area Reiniging te Hoogeveen ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2076954/3101027 op de op 31 mei 2012 bij hen ingekomen aanvraag van Centrum Uitvoering Reinigingstaken Eindhoven (CURE)

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2103508/3367627 op de op 30 november 2012 bij hen ingekomen aanvraag van W.E.G. Barten Den Bosch BV om een vergunning

Nadere informatie

Beschikking gedeeltelijke intrekking INDUSTRIEWEG 15 TE HARDERWIJK

Beschikking gedeeltelijke intrekking INDUSTRIEWEG 15 TE HARDERWIJK Beschikking gedeeltelijke intrekking INDUSTRIEWEG 15 TE HARDERWIJK Aanvrager : Sapa Profiles NL BV Datum besluit : 17 juni 2014 Datum verzending : 17 juli 2014 Onderwerp : Gedeeltelijk intrekken van vergunning

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 Burgemeester en Wethouders hebben op 24 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een erfafscheiding/toegangspoort. De

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking

Nadere informatie

Telegraaf Media Groep N.V. J. Kunst Basisweg AP Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

Telegraaf Media Groep N.V. J. Kunst Basisweg AP Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Telegraaf Media Groep N.V. J. Kunst Basisweg 30 1043 AP Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 12 mei 2016

Nadere informatie

milieuneutrale verandering

milieuneutrale verandering O M G EVi N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOi EN VECHTSTREEK Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale verandering Zeeasterweg 40 te Lelystad O M G EVI N G S D I E N EiT FLEVOLAND & GODI EN VECHTSTREEK

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 Beschikking 283742 *17.130142* 17.130142 WIJZIGINGSVERGUNNING nr.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. wijzigen van voorschriften. Attero Zuid B.V. - locatie Maastricht

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. wijzigen van voorschriften. Attero Zuid B.V. - locatie Maastricht Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning wijzigen van voorschriften Attero Zuid B.V. - locatie Maastricht Zaaknummer 2012-0698 Kenmerk: 2013/1862 d.d. 10 januari 2013 Verzonden:

Nadere informatie

Verzonden op: 15 april Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant namens deze, BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING. Onderwerp. Besluit

Verzonden op: 15 april Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant namens deze, BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING. Onderwerp. Besluit BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN Onderwerp Op 7 januari 216 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Peelpigs, Beukenlaan 54a te Odiliapeel. Het betreft het aanleggen van een verharding

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Intrekking omgevingsvergunning bouwen Medwaste Control Benelux B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Intrekking omgevingsvergunning bouwen Medwaste Control Benelux B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Intrekking omgevingsvergunning bouwen Medwaste Control Benelux B.V. te Maastricht Zaaknummer: 2015-2087 Kenmerk 2016/28760 d.d. 14 april

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 1 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Gemeente Boxtel, p/a Postbus 10000 te Boxtel voor het gebruik van de voormalige paardenwei

Nadere informatie

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU *D152097259* D152097259 ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU Aanvrager : P.C. van Tuijl Kesteren b.v. Datum besluit : Onderwerp : uitbreiding bedrijfsgebouw Van Tuijl Marsdijk Lienden Gemeente

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Van Gansewinkel Vlissingen T.a.v. de heer Van Veldhuizen Rijksweg-Zuid 91 4715 TA RUCPHEN W-AOV140337/00073368 Vergunningverlening

Nadere informatie

ODMH Omgevingsdienst Midden-Holland

ODMH Omgevingsdienst Midden-Holland WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESCHIKKING MILIEUASPECT INRICHTINGEN (artikel 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Datum Nummer aanvraag Gegevens aanvrager Naam aanvrager Postbus

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2160207/3729328 op de op 11 november 2014 ingekomen aanvraag om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

Omgevingsvergunning activiteit bouwen

Omgevingsvergunning activiteit bouwen Omgevingsvergunning activiteit bouwen Het renoveren en versterken van een steiger (wijzigingsaanvraag) op het terrein van de Maximacentrale, Aanvraagnummer: De aanvraag is via het Omgevingsloket ingediend

Nadere informatie