Omgevingsdienst West-Holland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgevingsdienst West-Holland"

Transcriptie

1 Omgevingsdienst West-Holland Datum: 29aprii2013 Kenmerk: Contactpersoon: S. Bisoen Gemeente Voorschoten Medewerker Frontoffice Postbus AJ VOORSCHOTEN Squitnummer: Zaaknummer: VERZONDEN ö 1 MEI 2013 Betreft: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Papelaan-West 109 in Voorschoten Geachte heer/mevrouw, Op 7 maart 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een milieuneutrale verandering van een inrichting ontvangen voor het wijzigen van de methode van produceren van biomassa voor toepassing als biobrandstof naar het produceren van biomassa voor nuttige toepassing op Papelaan-West 109 in Voorschoten. Wij hebben de aanvraag ingeschreven onder nummer Op grond van het gestelde in de Wabo en de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) sturen wij u een afschrift van de vergunning naar aanleiding van voornoemde aanvraag en de kennisgeving daarvan. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw S. Bisoen (procedureel): , of de heer A. Snijder (inhoudelijk): Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, namens dezen, directeur van de Omgevingsdienst West-Holland, Drs. D.W.M. Eskes Bijlagen: Beschikking omgevingsvergunning milieuneutrale verandering Openbare kennisgeving Telefoon Fax Correspondentieadres: Postbus AD Leiden Bezoekadres: Schipholweg XD Leiden

2

3 Milieuneutrale verandering van 26 april 2013 Verseonnummer: IndaverGroencompost B.V. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Verandering van de omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 3.10, derde lid van de Wabo (milieuneutrale verandering) Inleiding De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 7 maart 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Indaver Groencompost B.V., Papelaan-West 109 te Voorschoten, kadastraal bekend als de gemeente Voorschoten, sectie B, nummers 5049 en De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk De inrichting betreft een groencompostering. De vergunde activiteiten zijn genoemd in bijlage 1, onderdeel C, categorieën 28.4.a.6., 28.4.b.1 en 28.4.cl van het Besluit Omgevingsrecht (hierna: Bor). Dit betreft: het accepteren van ton organisch groenafval waarvan ton om te composteren en ton om op en over te slaan ofwel te verkleinen en vervolgens eventueel te vermengen met schone stobben, stammen en takken ten behoeve van een nuttige toepassing; de bereiding van afzetbare compost, zwarte grond en vergelijkbare producten en de opslag daarvan; het innemen en bewerken van ton schone stobben, stammen en takken voor eventuele menging met houtachtig materiaal tot secundaire brandstof voor biomassacentrales ten behoeve van een nuttige toepassing; opslag van ton gras in een grasdepot; opslag van liter diesel in een bovengrondse tank; diverse opslag ten behoeve van klein onderhoud. De op 7 maart 2013 ingediende aanvraag betreft een verzoek tot toestemming om ton groenafval (houtachtig materiaal) en ton schone stobben, stammen en takken ook toe te passen voor een nuttige toepassing in bredere zin, zoals omschreven in het LAP. Dit verzoek betekent een wijziging van het gestelde in voorschrift van de vigerende vergunning, met kenmerk , d.d. 11 januari In dit voorschrift is de afzet van ton groenafval (houtachtig materiaal) en ton schone stobben, stammen en takken beperkt tot alleen nuttige toepassing als secundaire brandstof voor biomassacentrales. De inrichting ligt direct tussen verspreide bebouwing. De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich op een afstand van circa 50 meter vanaf de inrichtinggrens. Op circa 100 m ten oosten van de inrichting ligt de woonwijk de Dobbewijk te Voorschoten. De inrichting ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of stiltegebied. De Omgevingsdienst West-Holland voert de milieutaken uit namens de provincie Zuid-Holland. De taken en bevoegdheden van de Omgevingsdienst zijn vastgelegd in de Regeling Omgevingsdienst West-Holland en het daarbij behorend mandaat. Deze regeling is op te vragen bij de Omgevingsdienst.

4 Milieuneutrale verandering van <datum> Indaver Groencompost B.V. verseonnummer: Besluit Namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland besluiten wij, gelet op artikel 2.14, vijfde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 3.10 derde lid, de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning wordt verleend voor het toepassen van ton groenafval (houtachtig materiaal) en ton schone stobben, stammen en takken als een nuttige toepassing. Aan deze omgevingsvergunning is één voorschrift verbonden. Deze is opgenomen onder de paragraaf "Voorschriften". Hiermee is voorschrift uit de eerder verleende omgevingsvergunning, met kenmerk , d.d. 11 januari 2011 gewijzigd. De vigerende vergunningen blijven van kracht. De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. Procedure Voor de voorbereiding van dit besluit is de procedure als voorgeschreven in artikel 3.10, lid 3 van de Wabo toegepast en zijn de bepalingen in hoofdstuk 3 en 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd. Adviezen Op grond van artikel 6.1 Besluit omgevingsrecht (Bor) is de gemeente Voorschoten in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Er zijn door de adviesorganen geen adviezen uitgebracht. Voorschriften Met deze omgevingsvergunning wordt het voorschrift uit de vigerende vergunning, met kenmerk , d.d. 11 januari 2011, gewijzigd in het volgende voorschrift: 1.1 Afvalstoffen In de inrichting mogen maximaal ton afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mag maximaal m 3 gras worden opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel. Euralcode Benaming afvalstof Maximale doorzet Afval van plantaardig weefsel afkomstig van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij Afval van bosbouw Biologisch afbreekbaar tuin- en plantsoenafval Schone stobben, stammen en takken zonder aanhangend groen ton/jaar composteerbaar organisch groenafval * ton/jaar ** Omgevingsdienst West-Holland Postbus AD Leiden Tel.: Pagina 2 van 9

5 Milieuneutrale verandering van <datum> Verseonnummer: Indaver Groencompost B.V. * ton ten behoeve van composteerproces, ton (houtachtig materiaal) dat eventueel wordt opgemengd met schone stobben, stammen en takken zonder aanhangend groen ten behoeve van nuttige toepassing anders dan composteren. ** ton schone stobben, stammen en takken voor de eventuele menging met houtachtig materiaal ten behoeve van een nuttige toepassing. Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Leiden, 26 april 2013 / Drs. D. W. Eskes Directeur van de Omgevingsdienst West-Holland Bezwaar Een dag nadat de beschikking ter inzage is gelegd, start de beroepstermijn van zes weken. In die periode kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de rechtbank Den Haag. De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Nadere informatie over dit onderwerp is opgenomen in de publicatie "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de Rijksoverheid", terug te vinden op Voorlopige voorziening Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u of belanghebbenden niet willen dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. De beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist. Omgevingsdienst West-Hoiland Pagina 3 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

6 Miiieuneutrale verandering van <datum> Verseonnummer: Indaver Groencompost B.V. Overwegingen Bevoegd gezag De inrichting betreft een bedrijf voor het bewerken en op- en overslaan van afvalstoffen en het breken van bouw- en sloopafval. De inrichting bevat een IPPC-installatie, als bedoeld in categorie 5.3b, bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (Richtlijn Industriële Emissies). Dit betreft de nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van biologische behandeling. Hierdoor wordt de inrichting op basis van artikel 2.1, lid 2 van het Besluit omgevingsrecht vergunningplichtig in de zin van de Wabo en aangemerkt als een inrichting type C, als bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit). Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede het bepaalde in artikel 2.4 van de Wabo juncto hoofdstuk 2 en 3 van het Besluit omgevingsrecht zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid- Holland(hierna de provincie Zuid-Holland) het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Samenloop van toestemmingen die vallen onder de omgevingsvergunning De realisatie van de wijziging van de inrichting heeft geen betrekking op andere activiteiten waarvoor een verzoek tot toestemming moet worden aangevraagd, zoals verplicht is gesteld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo. De aangevraagde handelingen die plaatsvinden binnen de inrichting zijn niet strijdig met het van toepassing zijnde bestemmingsplan Buitengebied. De aangevraagde wijziging De aanvraag betreft de wijziging van toepassing van een deel van het groenafval in voorschrift In plaats van de afzet van ton groenafval (houtachtig materiaal) en ton schone stobben, stammen en takken specifiek ten behoeve van inzet als secundaire brandstof voor biomassacentrales, zal dit worden gewijzigd in de afzet van groenafval ten behoeve van nuttige toepassing, behalve compostering. De ton groenafval (houtachtig materiaal) en ton schone stobben, stammen en takken mag ook worden ingezet voor nuttige toepassing in bredere zin, zoals omschreven in het LAP. De aanvraag is getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en aan de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Deze toetsing wordt hieronder beschreven. Miiieuneutrale verandering De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of miiieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting: I: niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan; Omgevingsdienst West-Holland Pagina 4 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

7 Milieuneutrale verandering van <datum> Verseonnummer: IndaverGroencompost B.V. II: III: niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; niet m.e.r.-plichtig is. Ad I. Gevolgen voor het milieu Bij de beoordeling van de aangevraagde activiteiten blijkt dat het meest belangrijke milieuaspect betreft: afval. Ten aanzien van de afweging voor deze milieuaspecten merken wij het volgende op: Afval Op grond van artikel 2.14 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm) is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan , hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd. Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten: a. preventie; b. voorbereiding voor hergebruik; c. recycling; d. andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning; e. veilige verwijdering. Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke afvalstoffen. In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning mag worden verleend. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend. Afvalstroom waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen Voor de onderhavige aanvraag is vanwege de afvalstroom houtachtig materiaal sectorplan 8 'Gescheiden ingezameld groenafval' van het LAP relevant. In het sectorplan is het beleid verder uitgewerkt. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten Uitsluitend opslaan In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning Omgevingsdienst West-Holland Pagina 5 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

8 Milieuneutrale verandering van <datum> Verseonnummer: Indaver Groencompost B.V. kan worden verleend. Twee afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten: Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval; Dierlijke bijproducten. Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Indaver Groencompost B.V., Papelaan-West 109 te Voorschoten is eerder vergund (met kenmerk , d.d. 11 januari 2011), om houtachtig materiaal op te slaan: Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager wel over de benodigde voorzieningen. Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen. Met de wijzigingsaanvraag wordt de wijze van op en overslaan van houtachtig materiaal niet veranderd. Be-/verwerking Het beleid voor be- en verwerking groenafval is neergelegd in sectorplan 8 'Gescheiden ingezameld groenafval' van het LAP. In het sectorplan 8 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor groenafval is deze minimumstandaard nuttige toepassing. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld groenafval is nuttige toepassing. Dit zijn: composteren met het oog op materiaalhergebruik, vergisten met gebruik van het gevormde biogas als brandstof gevolgd door aërobe, droging/narijping met het oog op materiaalhergebruik van het digestaat, verbranden met als hoofdgebruik brandstof en externe levering van elektriciteit en/of warmte en vormen van directe toepassing als bodemverbeteraar of gebruik voor het dempen van sloten in veenweidegebieden. Deze laatstgenoemde toepassing kan alleen worden toegestaan wanneer ze uit milieuoogpunt minimaal gelijkwaardig zijn aan composteren. Deze nuttige toepassing mag niet strijdig zijn met regelgeving, zoals het Besluit Bodemkwaliteit. In de vigerende vergunningen, met kenmerk PZH , d.d. 11 juli 2007 en kenmerk , d.d. 11 januari 2011 is voor groenafval de volgende be-/verwerkingsmethode beschreven: Verkleinen en mengen met schone stobben, stammen en takken tot secundaire grondstof. Daarbij is in de vergunningen besloten dat is toegestaan: het accepteren van ton organisch groenafval waarvan ton om te composteren en ton om op en over te slaan ofwel te verkleinen en vervolgens te vermengen met schone stobben, stammen en takken tot secundaire brandstof voor biomassacentrales; de bereiding van afzetbare compost, zwarte grond en vergelijkbare producten en de opslag daarvan; het innemen en bewerken van ton schone stobben, stammen en takken voor menging met houtachtig materiaal tot secundaire brandstof voor biomassacentrales. De aanvraag houdt in dat het gebruik van ton groenafval (verkleind houtachtig materiaal) en ton schone stobben, stammen en takken ten behoeve van opmenging tot secundaire brandstof, wordt verbreed naar de andere mogelijkheden van nuttige toepassing, zoals die zijn aangegeven in het sectorplan 8. Dit houdt niet in dat de activiteiten van vergisten, verbranden of Omgevingsdienst West-Holland Pagina 6 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

9 Milieuneutrale verandering van <datum> Verseonnummer: Indaver Groencompost B.V. direct toepassen, die bij deze nuttige toepassing worden benoemd ter plaatse van de inrichting zijn vergund. Op basis van het gestelde in de aanvraag hebben wij de doelmatigheid van het gebruiken van groenafval als volgt beoordeeld. Aangevraagd wordt het gebruik van ton groenafval verkleind houtachtig materiaal en ton schone stobben, stammen en takken ten behoeve van eventuele opmenging, zoals gesteld in voorschrift van de vigerende vergunning te mogen gebruiken voor nuttige toepassingen. Aangezien deze activiteit voldoet aan de minimumstandaard van sectorplan 8 en het een verruiming betreft van nuttige toepassing binnen de toegestane mogelijkheden van sectorplan 8, voldoet de vergunninghoudster onveranderd aan het beleid in LAP. Daarnaast betreft de aangevraagde wijziging geen wijziging van het proces voor behandeling van groenafval. Hierom zijn er geen grotere nadelige gevolgen voor het milieu te zien. Conclusie Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen. Gelet op het vorenstaande leidt de aangevraagde verandering niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu. Het gebruik van ton groenafval verkleind houtachtig materiaal en ton schone stobben, stammen en takken ten behoeve van eventuele opmenging, zoals gesteld in voorschrift van de vigerende vergunning te mogen gebruiken voor nuttige toepassingen, kan worden toegestaan. Ad II. Geen andere inrichting Momenteel zijn de volgende vergunningen in het kader van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo, (voorheen Wet milieubeheer) rechtsgeldig: een revisievergunning, kenmerk PZH , d.d. 11 juli 2007, een herstelvergunning, kenmerk PZH , d.d. 6 november Tevens is de volgende vergunning in het kader van de Waterwet (voorheen Wet verontreiniging oppervlaktewateren) rechtsgeldig: een revisievergunning, kenmerk /V.43304, d.d. 9 september De voorschriften uit de vigerende vergunningen zijn van toepassing op de activiteit waarvoor in deze omgevingsvergunning toestemming wordt verleend. Er ontstaat door het realiseren van de verandering geen andere inrichting dan waarvoor reeds vergunning is verleend. Ad III. M.e.r.-(beoordeling), m.e.r.-(beoordelingsjplicht De voorgenomen activiteit komt niet voor in onderdeel C noch in onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage 1999 (Besluit m.e.r.). De activiteit is daarom niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig. Conclusie Op basis van de ingediende aanvraag, de daarbij overgelegde gegevens en het hiervoor overwogene concluderen wij dat de aangevraagde verandering als een milieuneutrale verandering kan worden beschouwd en kan worden verleend. Omgevlngsdienst West-Holland Pagina 7 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

10 Milieuneutrale verandering van <datum> Verseonnummer: Indaver Groencompost B.V. Begrippenlijst ACTIVITEITENBESLUIT Activiteitenbesluit milieubeheer. Awb Algemene wet bestuursrecht. Bor Besluit omgevingsrecht. INFOMIL Informatiecentrum milieuvergunningen Postbus 93144, 2509 AC Den Haag Fax: INRICHTING TYPE C Een inrichting die behoort tot een categorie van inrichtingen die op grond van artikel 1.1, derde lid, van de Wabo is aangewezen. INRICHTING WM Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht, behorende tot een in bijlage 1 van het Bor aangewezen categorie van inrichtingen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. Daarbij worden als één inrichting beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in eikaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen. INRICHTING WABO Inrichting Wm behorende tot een bij of krachtens het Bor aangewezen categorie van inrichtingen waarvan het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben moet worden onderworpen aan een voorafgaande toetsing, gezien de aard en de omvang van de nadelige gevolgen die de inrichtingen voor het milieu kunnen veroorzaken. OMGEVINGSDIENST Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland Postadres: Postbus 159, 2300 AD Leiden Bezoekadres: Schipholweg 128 te Leiden, tel. (071) , telefax (071) Mor Ministeriële regeling omgevingsrecht. OLO Omgevingsloket online. MILIEUNEUTRALE VERANDERING Verandering van een inrichting of de werking daarvan, die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan, waarvoor geen verplichting bestaat tot het maken van een miiieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer, en die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Omgevingsdienst West-Holland Pagina 8 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

11 Milieiineutrale verandering van <datum> Verseonnummer: Indaver Groencompost B.V. OMGEVINGSVERGUNNING Vergunning in het kader van de Wabo. WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wm Wet milieubeheer. WONING Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet. Omgevingsdienst West-Holland Pagina 9 van 9 Postbus AD Leiden Tel.:

12 Data en Parafen: specialist LM/Bodem (naam)* coördinator vergunningen (Annelies) jurist (Astrid) Categorie (eenvoudig, standaard of complex) Ci 1 L 4, e^v Indien van toepassing ifvclai/^ f o cm Co m pos/~ 0 c i n cj dj k A $

13

14 Omgevingsdienst West-Holland Openbare kennisgeving Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Papelaan-West 109 in Voorschoten De Omgevingsdienst West-Holland heeft op 7 maart 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning met betrekking tot het milieuneutraal veranderen van een inrichting ontvangen van IndaverGroencompost B.V. gelegen aan Papelaan-West 109 in Voorschoten. Het betreft een composteerbedrijf. Op basis van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo kan een bedrijf een aanvraag omgevingsvergunning doen die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan en die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. De verandering bestaat uit het wijzigen van de methode van produceren van biomassa voor toepassing als biobrandstof naar het produceren van biomassa voor nuttige toepassing. De Omgevingsdienst verleent namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de vergunning. Stukken inzien De stukken liggen ter inzage van donderdag 2 mei 2013 tot en met woensdag 12 juni 2013 in het gemeentehuis van Voorschoten, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot uur en donderdag van uur tot uur. Bezwaar indienen Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met woensdag 12 juni 2013 een bezwaarschrift indienen, gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. 'bezwaarschrift Papelaan-West 109 te Voorschoten'. De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen: de dagtekening een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht de naam en adres van de indiener de gronden van het bezwaar de ondertekening Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via Daarvoor moet u wel beschikken overeen elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

15 Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Bisoen (procedureel): , of de heer A. Snijder (inhoudelijk): Leiden, 30 april 2013 Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Mw. S. Bisoen. / / J

16 Advertentie locatie Voorschoten voor de krant van: 1 mei 2013 Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Papelaan-West 109 in Voorschoten De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 7 maart 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning met betrekking tot het milieuneutraal veranderen van een inrichting ontvangen van Indaver Groencompost B.V. gelegen aan Papelaan- West 109 in Voorschoten. Het betreft een composteerbedrijf. Op basis van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo kan een bedrijf een aanvraag omgevingsvergunning doen die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan en die niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. De verandering bestaat uit het wijzigen van de methode van produceren van biomassa voor toepassing als biobrandstof naar het produceren van biomassa voor nuttige toepassing. De Omgevingsdienst verleent namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de vergunning. Stukken inzien De stukken liggen ter inzage van donderdag 2 mei 2013 tot en met woensdag 12 juni 2013 in het gemeentehuis van Voorschoten, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot uur en donderdag van uur tot uur. Bezwaar indienen Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met woensdag 12 juni 2013 een bezwaarschrift indienen, gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. 'bezwaarschrift Papelaan-West 109 te Voorschoten'. De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen: de dagtekening een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht de naam en adres van de indiener de gronden van het bezwaar de ondertekening Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via Daarvoor moet u wel beschikken overeen elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

17 Advertentie voor de krant van woensdag 20 maart 2013 Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Papelaan-West 109 in Voorschoten De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat zij op 7 maart 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen voor de locatie Papelaan-West 109 in Voorschoten (Indaver Groencompost B.V.) voor nuttig toepassen van biomassa Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland U kunt ook een vraag stellen per

Omgevingsdienst West-Holland

Omgevingsdienst West-Holland Omgevingsdienst West-Holland Meeuwenoord Recycling B.V. De heer B. Meeuwenoord Victoriberg 18 2211 DH NOORDWIJKERHOUT Datum: 10 december 2014 Kenmerk: 2014030150 Contactpersoon: D. van Dongen d.vandongen@odwh.nl

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 29 december 2015 Gemeente Bronckhorst kenmerk

OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 29 december 2015 Gemeente Bronckhorst kenmerk OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo) datum: 29 december 2015 Gemeente Bronckhorst kenmerk 2015-2653 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Onderwerp Wij hebben op 22 september 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets Aanvrager : Circulus B.V. Aangevraagde activiteiten : Uitvoeren van de gemeentelijke zorgplicht en opslaan van buiten de

Nadere informatie

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning Milieuneutrale verandering Aanvraagnummer OLO-2109051 Zaaknummer 199571 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 1000BC, Amsterdam Locatie: Gronddepot Noorder IJplas Oostzanerdijk

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2130776/3505454 op de op 26 september 2013 bij hen ingekomen aanvraag van Heesbeen Recycling BV, om vergunning krachtens de Wet algemene

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2046222/2826771 op de op 30 augustus 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Transport- en Recycling Arno v.d. Dungen BV,

Nadere informatie

Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Suiker Unie Vierverlaten. ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen

Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. Suiker Unie Vierverlaten. ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen Beschikking OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Suiker Unie Vierverlaten ten behoeve van de activiteit bouwen en mliieuneutraal veranderen voor het plaatsen van een noodwaterbuffertank (locatie: Fabriekslaan

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging. Aanvraagnummer: OLO Zaaknummer:

Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging. Aanvraagnummer: OLO Zaaknummer: Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging Aanvraagnummer: OLO-2032601 Zaaknummer: 148104 Betreft: Forbo Eurocol B.V. Industrieweg 1 1521 NA, Wormerveer Locatie: Forbo Eurocol B.V. Industrieweg

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Plaatsen kantoorunit. Componenta B.V. te Weert. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Plaatsen kantoorunit. Componenta B.V. te Weert. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Plaatsen kantoorunit Componenta B.V. te Weert Zaaknummer: 2013-0353 Kenmerk: 2013/37607 d.d. 27 juni 2013 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor wat

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Omgevingsvergunning van 11 december 2015 2015021706 Naam inrichting: AWZI Alphen Noord Adres inrichting: President Kennedylaan 10 te Alphen aan den Rijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: AWZI Alphen

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2053399/2882188 op de op 3 november 2011 bij hen ingekomen aanvraag van BMC Moerdijk BV, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN Onderwerp Wij hebben op 29 december 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Den Ouden Groenrecycling BV. Het betreft het bouwen van een nieuw entreegebouw.

Nadere informatie

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning 299900 Aanvraagnummer OLO-2133017 BP Europa SE - BP Nederland Hornweg 10 1045AR, Amsterdam Locatie: BP Amsterdam Terminal Hornweg 10, 1045 AR, Amsterdam Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

Het onderdeel Milieu, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is aangevraagd.

Het onderdeel Milieu, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is aangevraagd. Bezoekadres: Galvanistraat 15 3029 AD ROTTERDAM Postadres: Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM BESCHIKKING Aan Bas van den Ende Recycling BV Stuartlaan 16 3151 XL HOEK VAN HOLLAND Website: www.rotterdam.nl

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Van Gansewinkel Nederland B.V.( regio Zuid-West) Vergunningverlening Datum: 16 december 2014 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering.

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. de locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Sloe Centrale B.V. Albaniëweg 10 4389 PR RITTHEM Kenmerk: Afdeling: W-AOV150322 Vergunningverlening Datum: 26 augustus 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 11 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 19 december 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Varkensbedrijf Rijnen Oirschot

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL Aan: Waterschap Brabantse Delta Gemaalweg 2 4411 SV RILLAND Kenmerk: / 00106202 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 16 september 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT Keizer Karel V Singel 8 Postbus 803 601 AK Eindhoven I: www.odzob.nl Beschikking van Cedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 31 maart 2014 ingediende aanvraag van

Nadere informatie

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp Omgevingsdienst Regio Nijmegen D161392657 D161392657 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager Datum besluit Onderwerp Gemeente / locatie OLO-nummer Zaaknummer Activiteit ARN B.V. 25 augustus 2016 Verwerking luiers,

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) 21 JAN 2015 1111111 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) Betonweg 12 te Emmeloord INHOUDSOPGAVE 1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 3 1.1. ONDERWERP

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Rodepa Holding B.V./De Pauw Recycling B.V./Rodepa Plastics B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning

Nadere informatie

veranderen van milieu-inrichting Steenbergen, 31 januari 2014

veranderen van milieu-inrichting Steenbergen, 31 januari 2014 Exlan C osultants b.v., dhr. G. van Iersel, Postbus 200, 5460 BC Veghel / OMWB Omgevingsvergunning milieneutraal veranderen *UM1400552* ons kenmerk : UM1400552 zaaknummer : ZK13000938 uw kenmerk : 1051117

Nadere informatie

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 BESCHIKKING Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 Onderwerp Op 14 januari 2015 hebben wij een aanvraag ontvangen van Rompa Tanneries BV voor

Nadere informatie

De intrekking heeft betrekking op 203 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (B1).

De intrekking heeft betrekking op 203 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (B1). Intrekken van een omgevingsvergunning Beschikking 239446 *CONCEPT* INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING nr. 236760 Uitgebreide procedure Voor de inrichting gelegen aan Karlingerweg 9 te Uden, kadastraal bekend

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor NV Area Reiniging te Hoogeveen ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 28 december 2015 van mevrouw S. Meerkerk-Horst een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het brandveilig

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Tieleman Transport BV Postbus 26 4587 ZG Kloosterzande Kenmerk: W-AOV150541/ 00115717 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 15 februari 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 7 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 14 juni 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Vlisco Netherlands B.V te Helmond,

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 Burgemeester en Wethouders hebben op 24 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een erfafscheiding/toegangspoort. De

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2103508/3367627 op de op 30 november 2012 bij hen ingekomen aanvraag van W.E.G. Barten Den Bosch BV om een vergunning

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking

Nadere informatie

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU *D152097259* D152097259 ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU Aanvrager : P.C. van Tuijl Kesteren b.v. Datum besluit : Onderwerp : uitbreiding bedrijfsgebouw Van Tuijl Marsdijk Lienden Gemeente

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2160207/3729328 op de op 11 november 2014 ingekomen aanvraag om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

provinci renthe 1.1. Ondenrerp Wij hebben op 2 december 2014 een verzoek ontvangen van Cubri Pallet en Handelsmaatschappij

provinci renthe 1.1. Ondenrerp Wij hebben op 2 december 2014 een verzoek ontvangen van Cubri Pallet en Handelsmaatschappij Prooinciebuis \lesterbrink r, Assen Postødres Postbus rzz.,94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o92) 36 tt tj r (o92) 36 t7 77 provinci renthe VERZ0NDEN -3ÜEC,20l'r Assen, 3 december 201 4 Ons kenmerk 201 402074-0040336

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. wijzigen van voorschriften. Attero Zuid B.V. - locatie Maastricht

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. wijzigen van voorschriften. Attero Zuid B.V. - locatie Maastricht Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning wijzigen van voorschriften Attero Zuid B.V. - locatie Maastricht Zaaknummer 2012-0698 Kenmerk: 2013/1862 d.d. 10 januari 2013 Verzonden:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een werk

Omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een werk Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een werk Locatie Hoensbroek kavel A 5193 te Heerlen Zaaknummer: 2012-0812 Kenmerk 2013/569 d.d. 3 januari

Nadere informatie

Verzonden op: 15 april Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant namens deze, BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING. Onderwerp. Besluit

Verzonden op: 15 april Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant namens deze, BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING. Onderwerp. Besluit BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN Onderwerp Op 7 januari 216 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Peelpigs, Beukenlaan 54a te Odiliapeel. Het betreft het aanleggen van een verharding

Nadere informatie

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum juni 2015

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum juni 2015 www.achtkarspelen.nl Handelsonderneming Reitsma BV T.a.v. De heer T. Reitsma Oastkern 18 9288XJ KOOTSTERTILLE Dossiernummer : 2015-FUMO-0004214 Stuknummer : Behandeld door : K.F. Slagman Email : gemeente@achtkarspelen.nl

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. ten behoeve van de activiteit milieuneutrale verandering "vervanging monster en chemicallen opslag" (locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum)

Nadere informatie

25 SEP provinsje fryslân provincie fryslân. Metaalhandel de Home bv de heer S.F. Overdijk Du itslandd reef SP OUDEHASKE

25 SEP provinsje fryslân provincie fryslân. Metaalhandel de Home bv de heer S.F. Overdijk Du itslandd reef SP OUDEHASKE provincie fryslân Metaalhandel de Home bv de heer S.F. Overdijk Du itslandd reef 5 8465SP OUDEHASKE postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25

Nadere informatie

Omgevingsvergunning met beperkte milieutoets

Omgevingsvergunning met beperkte milieutoets Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning met beperkte milieutoets Martens Milieu in Meijel Besluit 2011-0565 d.d. 8 september 2011 Verzonden: 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT Onderwerp

Nadere informatie

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp

pror.tinci renthe 1. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT 1.1. Ondenrerp Prov incie h øis lüesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo.tc Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tt n (o592) j6 t7 77 pror.tinci renthe Assen, 17 januari2013 VERZONDEN 21JAiI.2O13 Ons kenmerk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV 25091

Omgevingsvergunning UV 25091 Omgevingsvergunning UV 25091 Burgemeester en Wethouders hebben op 1 juli 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van een veldschuur als. De aanvraag gaat over Belversestraat

Nadere informatie

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015 niiiiiiiiiiiiiiri Ons kenmerk 2015/125656 NSTD gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Mevrouw E. den Outer Loodgieter 1 1567AJ ASSENDELFT Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding huur Lestrade hal 3. Rockwool te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding huur Lestrade hal 3. Rockwool te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Melding huur Lestrade hal 3 Rockwool te Roermond Zaaknummer 2012-0269 d.d. 3 mei 2012. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure 5

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER)

OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER) Project : nr. W 6427 OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER) AANVRAAG Gegevens aanvrager en projectbeschrijving Op 23 april 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene

Nadere informatie

Een kennisgeving van dit besluit zal worden gepubliceerd in het Witte Weekblad, editie Badhoevedorp en Zwanenburg en op de website

Een kennisgeving van dit besluit zal worden gepubliceerd in het Witte Weekblad, editie Badhoevedorp en Zwanenburg en op de website Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Aircraft Fuel Supply B.V. Postbus 75650 1118 ZS LUCHTHAVEN SCHIPHOL Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: omgevingsvergunning regulier Datum: 21 maart

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK 0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK BESCHIKKING Activiteit bouwen Markerkant 15 15 in Almere Inhoud A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT...2 1. Onderwerp...2 2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning...2

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Milieuneutraal veranderen

Omgevingsvergunning Milieuneutraal veranderen Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Milieuneutraal veranderen SITA EcoService Nederland B.V. te Maastricht Zaaknummer: 2016-603072 Kenmerk: 2016/313 d.d. 5 januari 2017 Verzonden:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2129446/3485875 Molenbrand C.V. uitgevoerd Molenbrand 5 te Boekel. s-hertogenbosch, * Gedeputeerde staten van Noord-Brabant, namens deze,

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

proainci renthe 1.1. Onderwerp

proainci renthe 1.1. Onderwerp Provincie høis Westerbrink r, Assen Postødres Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tt r (o592) 36 t7 77 proainci renthe VERT0NnFN?R lllll?n1[ Assen, 25 juli 2104 Ons kenmerk 201 401

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit uitvoeren van een werk

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit uitvoeren van een werk Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een werk Locatie Nieuwenhagen kavel A 1299, 3879 en 2725 te Landgraaf Zaaknummer 2012-0814 Kenmerk 2013/3889

Nadere informatie

E N S T O M G EVI N G S D I. FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK. Beschikking. Milieuneutraal veranderen. Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest

E N S T O M G EVI N G S D I. FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK. Beschikking. Milieuneutraal veranderen. Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest O M G EVI N G S D I E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Beschikking Milieuneutraal veranderen Maatschap Peters, Oosterringwe9 39 Luttel9eest OMBEVINGSDIENST FLEVOLAND & B000 EN VEcHTsTREEK Aanvraagnummer:

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

DCMR milieudienst. wmmm. Rijnmond

DCMR milieudienst. wmmm. Rijnmond AANTEKENEN Transportbedrijf Nic. Van der Spek B.V. T.a.v. de heer P. van der Spek Industrieweg 15 2651 BC BERKEL EN RODENRIJS m DCMR milieudienst Parallelweg 1 Postbus 843 Rijnmond 31 OOAV Schiedam T 010-246

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Uitgebreide procedure

OMGEVINGSVERGUNNING Uitgebreide procedure Gemeente Haarlem, Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Afdeling Omgevingsvergunning OMGEVINGSVERGUNNING Uitgebreide procedure Datum Ons kenmerk Bijlage(n) 2014-00491 1. Procedureel; 2. Voorschriften;

Nadere informatie

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets O M G E VI N G S D i E N S T FLEVoLANo & Goa' EN VEcHysygggg Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Gemeente Almere De Steiger 113, Almere O M G EVI N G S D I E N ST FLEVOLAND & GODt EN VECHTSTREEK Aanvraagnummer:

Nadere informatie

vingsdienst Midden- en West-Brabnot Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant C /

vingsdienst Midden- en West-Brabnot Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant C / vingsdienst Midden- en West-Brabnot Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op het op 2 mei 2013 ontvangen verzoek van Hamilton Metaalhandel BV, Hellasstraat 12a te Tilburg tot intrekking

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016 AANTEKENEN Handelsonderneming Bepo B.V. T.a.v. de directie Ceintuurbaan 124 3051 KD ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 1 april 2014 van de heer J. Kraijo een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een mobiele

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: 7 september 2016, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie AL nr. 660,, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw Y. Oostelbos (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor de Milieustraat gemeente Midden-Drenthe, Eursing 2a

Nadere informatie

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: BESLUIT Onderwerp Wij hebben op 2 april 215 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van Mars Nederland BV. Het betreft de realisatie van

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: Kernmerk: Dossiernummer (OLO): 2114755 Op 19 december 2015 hebben wij een verzoek ontvangen van Stichting Werk-Leerboerderij

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING nr

OMGEVINGSVERGUNNING nr omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.214629* 15.214629 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure Het College

Nadere informatie

Betreft: Besluit op aanvraag Omgevingsvergunning

Betreft: Besluit op aanvraag Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Action Service & Distributie B.V. Perenmarkt 15 1681 PG ZWAAGDIJK OOST Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Besluit op aanvraag Omgevingsvergunning

Nadere informatie

proainci renthe 1.3. Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf

proainci renthe 1.3. Procedure Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf provincieb t'ris rvesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 9oo lc Assen, vw*drenthe.nl (o592) 3 55 55 proainci renthe VERZ0NDEN 0 lel 20t Assen, 9 mei20 Ons kenmerk 20 00387-003530 Ondenrverp: Besluit

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf Beschikking 258437 *16.136896* 16.136896 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 258437 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING voor: Plaatsen schutting activiteiten: bouwen van een bouwwerk gebruik in strijd met het bestemmingsplan verleend aan: De heer A.A. van der Griend locatie: Aurorastraat 6, 9635

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking AUG Meurs Motors en Vera's Honden opvang Weg en Bos DH BERGSCHENHOEK

Ontwerpbeschikking AUG Meurs Motors en Vera's Honden opvang Weg en Bos DH BERGSCHENHOEK Lansingcrland Ontwerpbeschikking Meurs Motors en Vera's Honden opvang Weg en Bos 18 2661 DH BERGSCHENHOEK Kenmerk Zaaknummer Verzenddatum 409900 98480161 2 8 AUG 2015 21974394 BESLUIT van burgemeester

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. code: doc

OMGEVINGSVERGUNNING. code: doc OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Circulus Holding B.V. Datum besluit : 26 juli 2011 Onderwerp : Herinrichting APK keuringsstation in bestaande werkplaats Gemeente/locatie : Apeldoorn/Aruba 16 te Apeldoorn

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2026448/2777358 op de op 4 mei 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Heros Vastgoed BV, om vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning. Zaaknummer:

Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning. Zaaknummer: Besluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning Zaaknummer: 545160 Havenbedrijf Amsterdam N.V. De heer J. Blom Postbus 19406 1000 GK AMSTERDAM

Nadere informatie

Aan het einde van het besluit staat op welke wijze u bezwaar kunt maken. Daar treft u ook de digitale ondertekening.

Aan het einde van het besluit staat op welke wijze u bezwaar kunt maken. Daar treft u ook de digitale ondertekening. Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Veevoederbedrijf T. van Zaanen Durgerdammergouw 24 1028 BT Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Ontwerpbesluit op verzoek om intrekking Omgevingsvergunning

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Indaver Afvalberging B.V. Postbus 44 4460 AA GOES Kenmerk: Afdeling: W-AOV150284 Vergunningverlening Datum: 26 augustus 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 4 maart 2016 bij hen ingekomen aanvraag van de heer F.J.H. Swinkels te Heusden,

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Dow Benelux B.V. Herbert H. Dowweg 5 4542 NM Hoek Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 11 april 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Twence Holding BV Aangevraagde activiteiten : Wijziging integrale verwerkingsmatrix en kleine tekstuele wijzigingen Locatie

Nadere informatie

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Verleend Aan Top Trans Holding BV (Locatie: Industrie 16 te Noordhorn) Groningen, april 2012 Nr. 2011-17266 Zaaknummer:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning 1 e fase

Omgevingsvergunning 1 e fase Omgevingsvergunning 1 e fase Uitgebreide voorbereidingsprocedure Grondslag : Wabo artikel 2.1, 2.5 en 2.12 Registratienummer : W033374 / 38703 Datum : 5 december 2012 Activiteiten : Afwijken van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Bouwen en wonen ONTWERPBESLUIT. Stichting Waternet T.a.v. de heer C. Voortman. Postbus GT AMSTERDAM. Geachte heer Voortman,

Bouwen en wonen ONTWERPBESLUIT. Stichting Waternet T.a.v. de heer C. Voortman. Postbus GT AMSTERDAM. Geachte heer Voortman, Bouwen en wonen ONTWERPBESLUIT Stichting Waternet T.a.v. de heer C. Voortman Postbus 94370 1090 GT AMSTERDAM Datum : Uw kenmerk : Ons kenmerk : WABO-2012-0023 2012006989 Behandeld door : R.P. Perquin E-mail

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. PQ Silicas B.V. te Maastricht. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. PQ Silicas B.V. te Maastricht. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Voor de activiteit vellen en of doen vellen van een houtopstand PQ Silicas B.V. te Maastricht Zaaknummer: 2016-601087 Kenmerk: 2016/80928

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking intrekking omgevingsvergunning Aanvrager : Gemeente Deventer Aangevraagd : Intrekking omgevingsvergunning afvalbrengpunt (milieustraat) Locatie : Gorsselseweg

Nadere informatie