Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 17 1 Toepasselijke IFRS normen 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 17 1 Toepasselijke IFRS normen 18"

Transcriptie

1 Inhoudstafel Hoofdstuk 23 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 17 1 Toepasselijke IFRS normen Referenties Toepassingsgebied Toepassing binnen de NMBS groep 18 2 Definities 20 3 Categorieën Algemeen Kortetermijnpersoneelsbeloningen Vergoedingen na uitdiensttreding Algemeen Toegezegde-bijdragenregelingen Toegezegde-pensioenregelingen Andere langetermijnpersoneelsbeloningen Ontslagvergoedingen 23 4 Opnamecriteria Kortetermijnpersoneelsbeloningen Vergoedingen na uitdiensttreding Toegezegde-bijdragenregelingen Toegezegde-pensioenregelingen Andere langetermijnpersoneelsbeloningen Ontslagvergoedingen 25 5 Waardering Kortetermijnpersoneelsbeloningen Vergoedingen na uitdiensttreding Toegezegde-bijdragenregelingen Toegezegde-pensioenregelingen Waarderingsmethode voor de toegezegde-pensioenregelingen Pensioenkosten van verstreken diensttijd Actuariële winsten en verliezen Inperkingen en afwikkelingen van de verplichtingen Boeking van de toegezegde-pensioenregelingen Andere langetermijnpersoneelsbeloningen Ontslagvergoedingen 31 6 Toepassing bij de NMBS groep Kortetermijnpersoneelsbeloningen Bezoldigingen Verlofdagen Uitkeringen wegens afwezigheid Andere kortetermijnpersoneelsbeloningen 32

2 Hoofdstuk 23 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP 6.2 Vergoedingen na uitdiensttreding Pensioenplannen Werkgeversbijdrage aan de sociale solidariteitskas op de pensioenvergoedingen Hospitalisatieverzekering Uitkeringen bij werkongevallen Werkgeversbijdrage aan het syndicaal fonds Andere langetermijnpersoneelsbeloningen Anciënniteitpremies Verlofdagen gelinkt aan de leeftijd Beschikbaarheidverlof Ontslagvergoedingen Voltijdse of deeltijdse loopbaanonderbreking Conventioneel brugpensioen van tijdelijke agenten Systeem van deeltijds werken 34 7 Uurtarief Algemeen Personeelskosten Kortetermijnpersoneelsbeloningen Vergoedingen na uitdiensttreding en andere langetermijnpersoneelsbeloningen Ontslagvergoedingen Overige vergoedingen die niet opgenomen worden in het uurtarief Aantal aanwezige uren 37 8 Samenvatting van de verschillen tussen IFRS en de Belgische boekhoudregels Presentatie Balans 38 Sectie C: Boekhoudplan en consolidatiepakket 39 9 Boekhoudplan Balans Actief Vorderingen met betrekking tot personeelsbeloningen Overlopende rekeningen van het actief met betrekking tot personeelsbeloningen Passief Vergoedingen na uitdiensttreding, andere langetermijnpersoneelsbeloningen en ontslagvergoedingen Kortetermijnpersoneelsbeloningen Overlopende rekeningen van het passief Winst- en verliesrekeningen Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Bewegingen in de schulden met betrekking tot vergoedingen na uitdiensttreding, andere langetermijnpersoneelsbeloningen en ontslagvergoedingen Dienst kosten Besteding Actuariële winsten en verliezen Opbrengsten Andere bedrijfsopbrengsten Rentekost Andere kosten Consolidatiepakket 47 Sectie D: Boekingen en voorbeelden 48

3 Hoofdstuk 23 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP 11 Kortetermijnpersoneelsbeloningen Eigen personeel dat niet ter beschikking wordt gesteld Personeel ter beschikking gesteld van NMBS / Infrabel of overige filialen (boekingen op het niveau van de NMBS Holding) Personeel ter beschikking gesteld door de NMBS Holding (boekingen op het niveau van de NMBS / Infrabel of overige filialen) Vergoedingen na uitdiensttreding Toegezegde-bijdragenregelingen Eigen personeel dat niet ter beschikking wordt gesteld Personeel ter beschikking gesteld van NMBS / Infrabel of overige filialen (boekingen op het niveau van de NMBS Holding) Personeel ter beschikking gesteld door de NMBS Holding (boekingen op het niveau van de NMBS / Infrabel of overige filialen) Toegezegde-pensioenregelingen Eigen personeel dat niet ter beschikking wordt gesteld Personeel ter beschikking gesteld van NMBS / Infrabel of overige filialen (boekingen op het niveau van de NMBS Holding) Personeel ter beschikking gesteld door de NMBS Holding (boekingen op het niveau van de NMBS / Infrabel of overige filialen) Andere langetermijnpersoneelsbeloningen Andere langetermijnpersoneelsbeloningen met uitzondering van verlofdagen gelinkt aan de leeftijd en anciënniteitpremies Eigen personeel dat niet ter beschikking wordt gesteld Personeel ter beschikking gesteld van NMBS / Infrabel of overige filialen (boekingen op het niveau van de NMBS Holding) Personeel ter beschikking gesteld door de NMBS Holding (boekingen op het niveau van de NMBS / Infrabel of overige filialen) Verlofdagen gelinkt aan de leeftijd en anciënniteitpremies Eigen personeel dat niet ter beschikking wordt gesteld Personeel ter beschikking gesteld van NMBS / Infrabel of overige filialen (boekingen op het niveau van de NMBS Holding) Personeel ter beschikking gesteld door de NMBS Holding (boekingen op het niveau van de NMBS / Infrabel of overige filialen) Ontslagvergoedingen Eigen personeel dat niet ter beschikking wordt gesteld Personeel ter beschikking gesteld van NMBS / Infrabel of overige filialen (boekingen op het niveau van de NMBS Holding) Personeel ter beschikking gesteld door de NMBS Holding (boekingen op het niveau van de NMBS / Infrabel of overige filialen) 63

4 Hoofdstuk 23 Pagina 1 Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting

5 Hoofdstuk 23 Pagina 2 Samenvatting van de waarderingsregels Kortetermijnspersoneelsbeloningen De kortetermijnspersoneelsbeloningen zijn personeelsbeloningen die volledig betaalbaar zijn binnen twaalf maanden na het einde van de periode waarin de werknemers de gerelateerde diensten presteerden. De kortetermijnspersoneelsbeloningen worden in kosten opgenomen naar rato van de door de personeelsleden gepresteerde diensten. De personeelsbeloningen die nog niet betaald zijn op de balansdatum worden opgenomen onder de rubriek sociale schulden. Vergoedingen na uitdiensttreding De vergoedingen na uitdiensttreding zijn personeelsbeloningen die verschuldigd zijn na de voltooiing van het dienstverband. De vergoedingen na uitdiensttreding kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: Toegezegde-bijdragenregelingen: het zijn regelingen waarbij de NMBS groep bijdragen afdraagt aan een aparte entiteit, en de NMBS groep geen in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft om bijkomende bijdragen te betalen. Deze bijdragen worden opgenomen in kosten over de periodes waarin de diensten verricht worden door de personeelsleden. Indien er bijdragen op voorhand betaald werden (nog niet gestort werden) worden deze opgenomen op de actiefzijde (respectievelijk passiefzijde) van de balans; Toegezegde-pensioenregelingen: dit zijn alle regelingen die geen toegezegde-bijdragenregelingen zijn. De vergoedingen na uitdiensttreding die behoren tot de categorie toegezegde-pensioenregelingen worden gewaardeerd volgens een actuariële waarderingsmethode. Ze worden opgenomen (verminderd met eventuele tegoeden in de regeling) voor zover de NMBS groep een verplichting heeft de kosten te dragen die voortvloeien uit de prestaties verricht door de personeelsleden. Deze verplichting kan voortvloeien uit een wet, contract of uit de verworven rechten door een gedragslijn in het verleden (feitelijke verplichting). De weerhouden actuariële waarderingsmethode is de methode van de geprojecteerde kredieteenheden. De verdisconteringsvoet die gebruikt wordt is gebaseerd op het marktrendement op de berekeningsdatum van ondernemingsobligaties van eerste categorie, met een vergelijkbare looptijd aan die van de verbintenissen. De overige actuariële hypothesen (sterftecijfer, toekomstige niveaus van lonen, inflatie, enz.) geven de beste schattingen van de NMBS groep weer. Aangezien er gebruik gemaakt wordt van actuariële hypothesen om deze verbintenissen te waarderen, ontstaan er onvermijdelijk actuariële winsten en verliezen, deze resulteren uit wijzigingen in de actuariële hypothesen van het ene boekjaar naar het volgende en alsook uit verschillen tussen de gebruikte actuariële hypothesen en de werkelijkheid. De NMBS groep heeft geopteerd voor de volledige opname van de actuariële winsten en verliezen met betrekking tot de vergoedingen na uitdiensttreding in de andere elementen van het globaal resultaat. Andere langetermijnpersoneelsbeloningen De andere langetermijnpersoneelsbeloningen zijn personeelsbeloningen die niet volledig betaalbaar zijn binnen twaalf maanden na het einde van de periode waarin de werknemers de gerelateerde diensten verrichten. Het bedrag dat opgenomen wordt in de balans is gelijk aan de contante waarde van de verplichting, desgevallend, verminderd met de marktwaarde van de fondsbeleggingen op balansdatum. De berekeningen worden gemaakt volgens de methode van de geprojecteerde kredieteenheden. De actuariële winsten en verliezen worden opgenomen in het netto-resultaat.

6 Hoofdstuk 23 Pagina 3 Ontslagvergoedingen De ontslagvergoedingen zijn de vergoedingen die betaalbaar zijn omwille van een beslissing van de NMBS groep om het arbeidscontract van één of meerdere personeelsleden op te zeggen voor de normale pensioendatum, of omwille van een beslissing van een personeelslid om vrijwillig de NMBS groep te verlaten in ruil voor deze vergoedingen. Een schuld, gewaardeerd op actuariële basis, wordt opgenomen voor deze vergoedingen voor zover de NMBS groep een manifeste verbintenis heeft. De schuld wordt verdisconteerd indien ze betaalbaar is na twaalf maanden. Voor al deze personeelsbeloningen (met uitzondering van de kortetermijnspersoneelsbeloningen), vertegenwoordigt de rentekost het tijdsverloop. Deze wordt opgenomen onder de financiële kosten.

7 Didactische samenvatting A. Overzicht BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Hoofdstuk 23 Pagina 4 Toepasselijke IFRS Normen IAS 19. De norm IAS 19 behandelt de boekhoudkundige verwerking en informatieverschaffing van alle personeelsbeloningen 1 die door de NMBS groep aan haar werknemers worden aangeboden in ruil voor gepresteerde diensten, of het nu gaat over de periode van dienstverband of nadien. Categorieën van personeelsbeloningen In functie van de kenmerken van de toegekende beloningen kan men vier verschillende categorieën van beloningen onderscheiden. De boekhoudkundige verwerking en de informatieverschaffing verschillen naargelang de categorie waartoe een beloning behoort. Categorie Kortetermijnpersoneelsbeloningen Illustratieve voorbeelden Bezoldigingen (Basisbehandeling, supplementen verbonden aan bepaalde graden, gezinsbijdragen, vakantiegeld, jaarlijkse bonus, productiviteitspremie, enz.); Verlofdagen (Omvat de niet opgenomen verlofdagen. Voorbeelden van verlofdagen zijn: normale verlofdagen, CCP dagen, kredietdagen, rustdagen, enz.); Uitkeringen wegens afwezigheid (De ziekte- en blessurevergoedingen voor de statutairen (maximum 1 jaar) en de wachtvergoedingen voor de statutairen geplaatst in wacht sectie); Andere kortetermijnpersoneelsbeloningen (Bijdragen voor Kas III (Kas voor Sociale Solidariteit) voor de actieve statutairen, hospitalisatieverzekering voor de actieven, enz.). Vergoedingen na uitdiensttreding Toegezegde-bijdragenregelingen: Pensioenplan voor de statutairen. Toegezegde-pensioenregelingen: Werkgeversbijdrage aan de sociale solidariteitskas op de pensioenvergoedingen; Hospitalisatieverzekering voor inactieve werknemers; Uitkeringen bij werkongevallen; Werkgeversbijdrage aan het syndicaal fonds voor inactieven. Andere langetermijnpersoneelsbeloningen Anciënniteitpremies (eretekens); Verlofdagen gelinkt aan de leeftijd; Beschikbaarheidverlof. Ontslagvergoedingen Voltijdse of deeltijdse loopbaanonderbreking; Conventioneel brugpensioen van tijdelijke agenten; Systeem van deeltijds werken. 1 Met uitzondering van personeelsbeloningen waarvoor IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalingen van toepassing is (Vb.: Aandelen, aandelenopties, enz.). Niet van toepassing binnen de NMBS groep.

8 Hoofdstuk 23 Pagina 5 Toepassing binnen de NMBS groep Niet alle personeelsbeloningen maken echter het onderwerp uit van een schuld in de enkelvoudige jaarrekening van de NMBS en Infrabel. De strikte toepassing van IAS 19 resulteert inderdaad in de opname van bepaalde schulden uitsluitend op het niveau van de NMBS Holding. Het onderstaande schema geeft een overzicht van de praktische toepassing binnen de NMBS groep: NMBS Holding NMBS / Infrabel Overige filialen Eigen personeel dat niet ter beschikking wordt gesteld Alle personeelsbeloningen worden conform IAS 19 opgenomen. Niet van toepassing. Alle personeelsbeloningen worden conform IAS 19 opgenomen. met uitzondering van "verlofdagen gelinkt aan de leeftijd" en "anciënniteitpremies" Deze personeelsbeloningen worden conform IAS 19 opgenomen Personeel ter beschikking gesteld door de NMBS Holding aan de NMBS / Infrabel of overige filialen + doorrekening naar de NMBS / Infrabel of overige filialen volgens het facturatiecontract. Een intercompany schuld volgens het facturatiecontract. Een intercompany schuld volgens een facturatiecontract. "Verlofdagen gelinkt aan de leeftijd" en "anciënniteitpremies" Niet van toepassing. Deze personeelsbeloningen worden conform IAS 19 opgenomen. Deze personeelsbeloningen worden conform IAS 19 opgenomen.

9 Hoofdstuk 23 Pagina 6 Opname en waardering Er zal een schuld, met betrekking tot dat boekjaar, moeten worden erkend indien er nog een bedrag dient betaald te worden na het einde van dat boekjaar. Als een werknemer prestaties heeft verricht, moet het bedrag van de personeelsbeloningen dat in ruil voor die prestaties zal betaald worden, in kosten opgenomen worden. Categorie Opname Opname en waardering Kortetermijnpersoneelsbeloningen Als een werknemer prestaties heeft verricht, moet het bedrag van de kortetermijnpersoneelsbeloningen dat in ruil voor die prestaties zal worden betaald, opgenomen worden. Waardering De schulden worden gewaardeerd op niet-verdisconteerde basis. Toegezegde-bijdragenregelingen Opname Vergoedingen na uitdiensttreding Als een werknemer prestaties heeft verricht, moet de bijdrage die in ruil voor die prestaties aan een toegezegde-bijdragenregeling is verschuldigd, opgenomen worden. Waardering De schulden worden gewaardeerd op niet-verdisconteerde basis.

10 Hoofdstuk 23 Pagina 7 Toegezegde-pensioenregelingen Opname Er moet een schuld opgenomen worden om de beloningen te dekken die pas verschuldigd zijn na de voltooiing van het dienstverband, maar die reeds op voorhand werden verdiend door de werknemer op basis van zijn meetellende dienstjaren. Vergoedingen na uitdiensttreding De schuld = de contante waarde van de brutoverplichting 2 +/(-) de nog niet opgenomen actuariële winsten (verliezen) 3 (Niet van toepassing bij de NMBS groep) - de nog niet opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd 4 - de reële waarde van eventuele fondsbeleggingen 5 Waardering De contante waarde van de brutoverplichting 2 en de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten 6 Het is noodzakelijk om 7 : De actuariële projected unit credit -methode toe te passen; Vergoedingen toe te rekenen aan dienstperioden; en Actuariële veronderstellingen op te maken. Actuariële winsten en verliezen 3 Pensioenkosten van verstreken diensttijd 4 2 De contante waarde, zonder aftrek van de fondsbeleggingen, van verwachte toekomstige betalingen die vereist zijn om de verplichting af te wikkelen die resulteert uit het dienstverband van de werknemer in de lopende en in voorgaande perioden. 3 Omvatten: De ervaringsaanpassingen; en De gevolgen van wijzigingen in actuariële veronderstellingen. 4 Verwijst naar de toename van de contante waarde van de brutoverplichting voor prestaties die in voorgaande perioden door werknemers zijn verricht, en die in de lopende periode resulteren uit de introductie van of wijzigingen in vergoedingen. Pensioenkosten van verstreken diensttijd kunnen zowel positief (indien beloningen werden geïntroduceerd of verbeterd) als negatief (als bestaande personeelsbeloningen worden verlaagd) zijn. 5 Omvatten: Activa aangehouden door een pensioenfonds; en In aanmerking komende verzekeringscontracten. Niet van toepassing binnen de NMBS groep. 6 Verwijst naar de toename van de contante waarde van de brutoverplichting die resulteert uit het dienstverband van de werknemer in de lopende periode. 7 De berekeningen worden meestal uitgevoerd door een actuaris.

11 Hoofdstuk 23 Pagina 8 Opname Er moet een schuld opgenomen worden om de beloningen te dekken die pas na meerdere jaren zullen betaald worden, maar die reeds op voorhand werden verdiend door de werknemer op basis van zijn meetellende dienstjaren. Andere langetermijnpersoneelsbeloningen Waardering De schuld = de contante waarde van de brutoverplichting 2 - de reële waarde van eventuele fondsbeleggingen 5 Hoewel de projected unit credit -methode eveneens dient toegepast te worden, schrijft IAS 19 een vereenvoudigde boekhoudmethode voor ten opzichte van deze die wordt voorgeschreven voor de vergoedingen na uitdiensttreding: De actuariële winsten en verliezen 3 worden onmiddellijk opgenomen in de winst- en verliesrekening; en Alle pensioenkosten van verstreken diensttijd 4 worden onmiddellijk opgenomen in de winst- en verliesrekening. Opname De NMBS groep zal de ontslagvergoedingen als schuld moeten boeken (en als kost) als en alleen als ze zich manifest verbonden heeft om: Een einde te maken aan het dienstverband van één of meerdere leden van het personeel vóór de normale pensioenleeftijd; of Ontslagvergoedingen aan te bieden als gevolg van een aanbod dat aan werknemers is gedaan om vrijwillige ontslagen aan te moedigen. Men zal spreken over een manifeste verbintenis indien: Ontslagvergoedingen De NMBS groep over een geformaliseerd en gedetailleerd ontslagplan beschikt; en De NMBS groep geen realistische mogelijkheid heeft om het plan in te trekken. Waardering Wanneer de vergoedingen slechts opeisbaar zijn meer dan 12 maanden na de balansdatum, dienen ze te worden verdisconteerd. De berekeningen moeten rekening houden met actuariële demografische (Vb.: Sterftecijfer, enz.) en financiële (Vb.: Inflatie, enz.) veronderstellingen. In het kader van een aanbod dat gedaan wordt om vrijwillige ontslagen aan te moedigen, dient de waardering van de ontslagvergoedingen te gebeuren op basis van het aantal verwachte personen die het aanbod zullen aanvaarden.

12 Hoofdstuk 23 Pagina 9 Uurtarief In sommige gevallen worden personeelskosten opgenomen in de kostprijs van activa (Vb.: Voorraden, materiële vaste activa, enz.). Het uurtarief dat gebruikt wordt bij de activering van personeelskosten, wordt als volgt berekend: Personeelskosten / Aantal aanwezige uren. Informatieverschaffing (in de bijlage van de financiële staten) Voor informatieverschaffing verwijzen we naar titel 10 Consolidatiepakket van de boekhoudhandleiding.

13 B. Didactische samenvatting BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Hoofdstuk 23 Pagina 10 B.1. Definities zijn alle vormen van vergoedingen die door de NMBS groep worden toegekend in ruil voor de prestaties die door werknemers 8 worden verricht, of het nu gaat over de periode van dienstverband of nadien: De beloningen kunnen toegekend zijn aan werknemers of inactieve werknemers (gepensioneerden, personen die in de onmogelijkheid verkeren te werken, enz.) maar ook aan de personen die bij hen ten laste zijn (Vb.: Partner, kinderen, langstlevende partner, enz.). De beloningen kunnen vereffend worden door middel van directe betalingen aan de belanghebbenden of aan derden (Vb.: Een verzekeringsmaatschappij), of door het leveren van goederen of diensten (Vb.: Een bedrijfswagen). De beloningen kunnen voortvloeien uit: Formele plannen, formele overeenkomsten tussen de NMBS groep en de personeelsleden, groepen van werknemers of hun afgevaardigden; Wettelijke vereisten of sectorale overeenkomsten; of Gedragslijnen die aanleiding geven tot een feitelijke verplichting 9. In functie van de kenmerken van de toegekende beloningen kan men vier verschillende categorieën van beloningen onderscheiden. De boekhoudkundige verwerking en de informatieverschaffing verschillen naargelang de categorie waartoe een beloning behoort. 8 Een werknemer kan prestaties verrichten voor de NMBS groep op voltijdse of deeltijdse basis, voor een periode van bepaalde of onbepaalde duur, dan wel op incidentele basis. In het kader van IAS 19 omvat het begrip werknemers eveneens de bestuurders en andere leden van het management. 9 Gedragslijnen geven aanleiding tot een feitelijke verplichting als de NMBS groep geen realistisch alternatief heeft dan de betaling van de personeelsbeloningen. Een voorbeeld van een feitelijke verplichting is wanneer een verandering in de gedragslijnen van de NMBS groep onaanvaardbare schade zou berokkenen aan de relatie met haar werknemers.

14 Hoofdstuk 23 Pagina 11 Categorie Definities en illustratieve voorbeelden (met uitzondering van ontslagvergoedingen) die verschuldigd zijn tijdens de carrière en die volledig betaalbaar zijn binnen twaalf maanden na het einde van de periode waarin de werknemers de gerelateerde prestaties verrichten. Voorbeelden: Kortetermijnpersoneelsbeloningen Vergoedingen na uitdiensttreding Andere langetermijnpersoneelsbeloningen Bezoldigingen (Basisbehandeling, supplementen verbonden aan bepaalde graden, gezinsbijdragen, vakantiegeld, jaarlijkse bonus, productiviteitspremie, enz.); Verlofdagen (Omvat de niet opgenomen verlofdagen. Voorbeelden van verlofdagen zijn: normale verlofdagen, CCP dagen, kredietdagen, rustdagen, enz.); Uitkeringen wegens afwezigheid (De ziekte- en blessurevergoedingen voor de statutairen (maximum 1 jaar) en de wachtvergoedingen voor de statutairen geplaatst in wacht sectie); Andere kortetermijnpersoneelsbeloningen (Bijdragen voor Kas III (Kas voor Sociale Solidariteit) voor de actieve statutairen, hospitalisatieverzekering voor de actieven, enz.). (met uitzondering van ontslagvergoedingen) die verschuldigd zijn na de voltooiing van het dienstverband. Er bestaan 2 types regelingen: Toegezegde-bijdragenregelingen: regelingen waarbij de NMBS groep vaste bijdragen afdraagt aan een aparte entiteit (een fonds), en geen enkele andere verplichting heeft om verdere bijdragen te betalen indien het fonds niet over voldoende activa beschikt om alle personeelsbeloningen te betalen die verband houden met werknemersprestaties in de huidige en in voorgaande perioden; Toegezegde-pensioenregelingen: alle andere regelingen dan toegezegde-bijdragenregelingen. Voorbeelden: Toegezegde-bijdragenregelingen: Pensioenplan voor de statutairen. Toegezegde-pensioenregelingen: Werkgeversbijdrage aan de sociale solidariteitskas op de pensioenvergoedingen; Hospitalisatieverzekering voor inactieve werknemers; Uitkeringen bij werkongevallen; Werkgeversbijdrage aan het syndicaal fonds voor inactieven. (met uitzondering van ontslagvergoedingen) die verschuldigd zijn tijdens de carrière maar die niet volledig betaalbaar zijn binnen twaalf maanden na het einde van de periode waarin de werknemers de gerelateerde prestaties verrichten. Voorbeelden: Anciënniteitpremies (eretekens); Verlofdagen gelinkt aan de leeftijd; Beschikbaarheidverlof.

15 Hoofdstuk 23 Pagina 12 die verschuldigd zijn als gevolg van: Ontslagvergoedingen De beslissing van de NMBS groep om het dienstverband van een werknemer te beëindigen vóór de normale pensioendatum; of De beslissing van een werknemer om in ruil voor deze vergoeding vrijwillig ontslag te nemen. Voorbeelden: Voltijdse of deeltijdse loopbaanonderbreking; Conventioneel brugpensioen van tijdelijke agenten; Systeem van deeltijds werken. Voor een meer gedetailleerde behandeling wordt er verwezen naar titel 3 Categorieën en titel 6 Toepassing bij de NMBS groep van de boekhoudhandleiding. B.2. Opname Er zal een schuld, met betrekking tot dat boekjaar, moeten worden erkend indien er nog een bedrag dient betaald te worden na het einde van dat boekjaar. Als een werknemer prestaties heeft verricht, moet het bedrag van de personeelsbeloningen dat in ruil voor die prestaties zal betaald worden, in kosten opgenomen worden. De opname is afhankelijk van de categorie van personeelsbeloningen en wordt hieronder besproken per categorie: Categorie Kortetermijnpersoneelsbeloningen Vergoedingen na uitdiensttreding Opname Als een werknemer prestaties heeft verricht, moet het bedrag van de kortetermijnpersoneelsbeloningen dat in ruil voor die prestaties zal worden betaald, opgenomen worden: Als een schuld (te betalen lasten), na aftrek van alle reeds betaalde bedragen. Als het reeds betaalde bedrag hoger is dan het bedrag van de beloningen, moet het surplus opgenomen worden als een actief (vooruitbetaalde kosten); en Als een kost 10. Toegezegde-bijdragenregelingen Als een werknemer prestaties heeft verricht, moet de bijdrage die in ruil voor die prestaties aan een toegezegde-bijdragenregeling is verschuldigd, opgenomen worden: Als een schuld (te betalen lasten), na aftrek van alle reeds betaalde bedragen. Als de reeds betaalde bijdrage hoger is dan de verschuldigde bijdrage voor prestaties, moet het surplus opgenomen worden als een actief (vooruitbetaalde kosten); en Als een kost Tenzij een andere norm voorschrijft of toelaat dat de beloningen in de kostprijs van een actief mogen worden opgenomen (zie bijvoorbeeld IAS 2 Voorraden en IAS 16 Materiële vaste activa). We verwijzen naar de titel B.4. Uurtarief voor de bespreking van het uurtarief dat gebruikt wordt bij de activering van personeelskosten.

16 Hoofdstuk 23 Pagina 13 Toegezegde-pensioenregelingen Er moet een schuld opgenomen worden om de beloningen te dekken die pas verschuldigd zijn na de voltooiing van het dienstverband, maar die reeds op voorhand werden verdiend door de werknemer op basis van zijn meetellende dienstjaren. Vergoedingen na uitdiensttreding De schuld = de contante waarde van de brutoverplichting 2 +/(-) de nog niet opgenomen actuariële winsten (verliezen) 3 (Niet van toepassing bij de NMBS groep) - de nog niet opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd 4 - de reële waarde van eventuele fondsbeleggingen 5 De kost 10 = aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten 6 + de rentekost 11 - het verwachte rendement op fondsbeleggingen 12 -/(+) actuariële winsten (verliezen) 3 + de pensioenkosten van verstreken diensttijd 4 + de gevolgen van inperkingen of afwikkelingen Er moet een schuld opgenomen worden om de beloningen te dekken die pas na meerdere jaren zullen betaald worden, maar die reeds op voorhand werden verdiend door de werknemer op basis van zijn meetellende dienstjaren. Andere langetermijnpersoneelsbeloningen Ontslagvergoedingen De schuld = de contante waarde van de brutoverplichting 2 - de reële waarde van eventuele fondsbeleggingen 5 De kost 10 = aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten 6 + de rentekost 11 - het verwachte rendement op fondsbeleggingen 12 -/(+) actuariële winsten (verliezen) 3 + de pensioenkosten van verstreken diensttijd 4 + de gevolgen van inperkingen of afwikkelingen De NMBS groep zal de ontslagvergoedingen als schuld moeten boeken (en als kost) als en alleen als ze zich manifest verbonden heeft om: Een einde te maken aan het dienstverband van één of meerdere leden van het personeel vóór de normale pensioenleeftijd; of Ontslagvergoedingen aan te bieden als gevolg van een aanbod dat aan werknemers is gedaan om vrijwillige ontslagen aan te moedigen. Men zal spreken over een manifeste verbintenis indien:µ De NMBS groep over een geformaliseerd en gedetailleerd ontslagplan beschikt; en De NMBS groep geen realistische mogelijkheid heeft om het plan in te trekken. 11 Verwijst naar de toename van de brutoverplichting tijdens een periode die plaatsvindt omdat de vergoedingen één periode dichter bij de afwikkeling liggen. 12 Het rendement op fondsbeleggingen verwijst naar rente, dividenden en andere opbrengsten die van de fondsbeleggingen afkomstig zijn, samen met de gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten of verliezen op de fondsbeleggingen, en verminderd met enige beheerskosten van het fonds en eventuele belastingen die door het fonds zelf zijn verschuldigd.

17 Hoofdstuk 23 Pagina 14 Voor een meer gedetailleerde behandeling wordt er verwezen naar titel 4 Opnamecriteria van de boekhoudhandleiding. B.3. Waardering De waardering is afhankelijk van de categorie van personeelsbeloningen en wordt hieronder besproken per categorie: Categorie Kortetermijnpersoneelsbeloningen Waardering De schulden worden gewaardeerd op niet-verdisconteerde basis. Vergoedingen na uitdiensttreding Toegezegde-bijdragenregelingen De schulden worden gewaardeerd op niet-verdisconteerde basis.

18 Hoofdstuk 23 Pagina 15 Toegezegde-pensioenregelingen De contante waarde van de brutoverplichting 2 en de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten 6 Het is noodzakelijk om 7 : De actuariële projected unit credit -methode toe te passen; Vergoedingen toe te rekenen aan dienstperioden; en Actuariële veronderstellingen op te maken. De actuariële projected unit credit -methode toe te passen De door IAS 19 weerhouden actuariële waarderingsmethode is de projected unit credit -methode, die een lineaire spreiding voorziet van de van de kosten over alle dienstjaren. Volgens deze methode geeft elke periode in dienst aanleiding tot een aanvullende eenheid van recht op vergoeding. Vergoedingen toe te rekenen aan dienstperioden Vergoedingen na uitdiensttreding De NMBS groep rekent vergoedingen toe aan de boekjaren gedurende dewelke de verplichting ontstaat om vergoedingen na uitdiensttreding te betalen. Actuariële veronderstellingen op te maken Actuariële veronderstellingen omvatten: Demografische veronderstellingen (Vb.: Sterftecijfer, enz.); en Financiële veronderstellingen (Vb.: Verdisconteringsvoet, salarisstijging, enz.). Actuariële winsten en verliezen 3 De NMBS groep heeft geopteerd voor de volledige erkenning van de actuariële winsten en verliezen in de andere elementen van het globaal resultaat. Pensioenkosten van verstreken diensttijd 4 De pensioenkosten van verstreken diensttijd worden gespreid over de looptijd van het verkregen recht tot de gewijzigde vergoedingen. Indien de beloningen direct worden verkregen, dan worden de pensioenkosten van verstreken diensttijd direct als kost erkend. Andere langetermijnpersoneelsbeloningen Hoewel de projected unit credit -methode eveneens dient toegepast te worden, schrijft IAS 19 een vereenvoudigde boekhoudmethode voor ten opzichte van deze die wordt voorgeschreven voor de vergoedingen na uitdiensttreding: De actuariële winsten en verliezen 3 worden onmiddellijk opgenomen in de winst- en verliesrekening; en Alle pensioenkosten van verstreken diensttijd 4 worden onmiddellijk opgenomen in de winst- en verliesrekening.

19 Hoofdstuk 23 Pagina 16 Wanneer de vergoedingen slechts opeisbaar zijn meer dan 12 maanden na de balansdatum, dienen ze te worden verdisconteerd. Ontslagvergoedingen De berekeningen moeten rekening houden met actuariële demografische (Vb.: Sterftecijfer, enz.) en financiële (Vb.: Inflatie, enz.) veronderstellingen. In het kader van een aanbod dat gedaan wordt om vrijwillige ontslagen aan te moedigen, dient de waardering van de ontslagvergoedingen te gebeuren op basis van het aantal verwachte personen die het aanbod zullen aanvaarden. Voor een meer gedetailleerde behandeling wordt er verwezen naar titel 5 Waardering van de boekhoudhandleiding. B.4. Uurtarief In sommige gevallen worden personeelskosten opgenomen in de kostprijs van activa (Vb.: Voorraden, materiële vaste activa, enz.). Het uurtarief dat gebruikt wordt bij de activering van personeelskosten, wordt als volgt berekend: Personeelskosten / Aantal aanwezige uren. Personeelskosten De personeelskosten die dienen opgenomen te worden in de berekening van het uurtarief kunnen opgedeeld worden in 4 categorieën: Kortetermijnpersoneelsbeloningen; Vergoedingen na uitdiensttreding; Andere langetermijnpersoneelsbeloningen; en Ontslagvergoedingen (voor zover ze betrekking hebben op werknemers die nog deeltijds werken). De volgende kosten worden niet opgenomen in het uurtarief: Opleidingskosten alsook veiligheidsuitgaven; Werkingskosten van de HR dienst, alsook de opbrengsten van de administratie van het syndicaal fonds; Recuperatie van de professionele opleiding; Kosten van externe sprekers. Aantal aanwezige uren Alle aanwezige uren (inclusief de vrijstelling van dienst) worden in rekening gebracht voor de berekening van het uurtarief en uitsluitend de aanwezige uren. Voor een meer gedetailleerde behandeling wordt er verwezen naar titel 7 Uurtarief van de boekhoudhandleiding.

20 Hoofdstuk 23 Pagina 17 Sectie B: Boekhoudregels

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen.

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. De hierna opgenomen bepalingen worden niet alleen toegepast op formeel overeengekomen

Nadere informatie

Sectie H: Materiële vaste activa in aanbouw

Sectie H: Materiële vaste activa in aanbouw Hoofdstuk 10 Sectie H: in aanbouw Hoofdstuk 10 Inhoudstafel Sectie H: in aanbouw 1 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 16 1 1.2.1 IAS 40 Vastgoedbeleggingen 1

Nadere informatie

RJ-Uiting 2007-2: Richtlijn Personeelsbeloningen - beloningen tijdens het dienstverband

RJ-Uiting 2007-2: Richtlijn Personeelsbeloningen - beloningen tijdens het dienstverband RJ-Uiting 2007-2: Richtlijn Personeelsbeloningen - beloningen tijdens het dienstverband Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft een aantal wijzigingen in hoofdstuk 271 Personeelsbeloningen

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 20 Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1. Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied... 4 2. Definities...

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels 1 Sectie B: Boekhoudregels 3 1 Toepasselijke IFRS normen 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels 1 Sectie B: Boekhoudregels 3 1 Toepasselijke IFRS normen 4 Hoofdstuk 30 Inhoudsopgave Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels 1 Sectie B: Boekhoudregels 3 1 Toepasselijke IFRS normen 4 1.1 Referenties 4 1.2 Toepassingsgebied 4 2 Definities 5 3 Typische

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014 Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV 1 2 3 4 Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: a. Algemeen Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel,

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Stichting Modus te Drunen 1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa 31 december 2013 31 december 2012 Vorderingen overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4. 7 Consolidatiepakket...

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4. 7 Consolidatiepakket... Hoofdstuk 18 Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied... 4 2 Definities...

Nadere informatie

Waarderingsregels in IAS. (A) OVERZICHT BEGRIPPEN Prof. dr. Erik De Lembre 2004

Waarderingsregels in IAS. (A) OVERZICHT BEGRIPPEN Prof. dr. Erik De Lembre 2004 Waarderingsregels in IAS. (A) OVERZICHT BEGRIPPEN Prof. dr. Erik De Lembre 2004 OVERZICHT Waarderingssystemen Waarderingsaanpassing 2 WAARDERING BINNEN RAAMWERK In «"raamwerk"» geeft men aan hoe men waarde

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 11 1 Toepasselijke IFRS normen...

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 11 1 Toepasselijke IFRS normen... Hoofdstuk 11 Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 11 1 Toepasselijke IFRS normen... 12 1.1 Referenties... 12 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016 Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam Financieel publicatieverslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.2 Staat van baten en laten over 2016 3 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 14 1 Toepasselijke IFRS normen 15

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 14 1 Toepasselijke IFRS normen 15 Inhoudstafel Hoofdstuk 31 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels en didactische samenvatting 1 Sectie B: Boekhoudregels 14 1 Toepasselijke IFRS normen 15 1.1 Referenties

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-8: Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder Algemeen Met RJ-Uiting 2017-3 ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota. bij

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota. bij COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Technische nota bij CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgesteldebelastingregeling

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Deze publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening van 19 november 2014 t/m 31 december 2015, welke is vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

STUDIE IMPACT VAN DE WIJZIGING VAN DE BELGISCHE PENSIOENWET OP DE VERWERKING VAN PENSIOENVERPLICHTINGEN IN IFRS-JAARREKENINGEN

STUDIE IMPACT VAN DE WIJZIGING VAN DE BELGISCHE PENSIOENWET OP DE VERWERKING VAN PENSIOENVERPLICHTINGEN IN IFRS-JAARREKENINGEN Studies en documenten nr. 46 December 2016 STUDIE IMPACT VAN DE WIJZIGING VAN DE BELGISCHE PENSIOENWET OP DE VERWERKING VAN PENSIOENVERPLICHTINGEN IN IFRS-JAARREKENINGEN 1 1. Context Een eerdere studie

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-3: ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder Inleiding Op 27 maart 2017 is de gewijzigde Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Pensioenverplichtingen

Pensioenverplichtingen Pensioenverplichtingen Het nieuwe IAS 19R: commercieel vs. fiscaal Sebastiaan Reenders Jurjen Bevers Pensioenen: IAS 19R en fiscaal Wijzigingen IAS 19R Hoofdlijnen IAS 19 en belangrijkste wijzigingen per

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

International Financial Reporting Standard 2. Op aandelen gebaseerde betalingen

International Financial Reporting Standard 2. Op aandelen gebaseerde betalingen International Financial Reporting Standard 2 Op aandelen gebaseerde betalingen International Financial Reporting Standard 2 Op aandelen gebaseerde betalingen DOEL 1 Het doel van deze IFRS is aan te geven

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Steunvermogen. Psychiatrisch Centrum Joris

JAARREKENING Stichting Steunvermogen. Psychiatrisch Centrum Joris JAARREKENING 2015 Stichting Steunvermogen Psychiatrisch Centrum Joris INHOUDSOPGAVE Bladzijde I Jaarverslag 1. Inleiding 3 II Bestuur 1. Stichting Steunvermogen Psychiatrisch Centrum Joris 3 III Jaarrekening

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 1. Vaste activa 1.1 inventaris 0 0 1.2 automatisering 3.431 4.468 3.431 4.468 2. Vlottende

Nadere informatie

Beschouwingen bij de rapportering door beursgenoteerde ondernemingen over de vergoedingen na uitdiensttreding in de jaarrekeningen 2012

Beschouwingen bij de rapportering door beursgenoteerde ondernemingen over de vergoedingen na uitdiensttreding in de jaarrekeningen 2012 Studies en documenten: nr. 43 December 2013 Beschouwingen bij de rapportering door beursgenoteerde ondernemingen over de vergoedingen na uitdiensttreding in de jaarrekeningen 2012 1/18 2/18 Aanbevelingen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.1.2016 COM(2015) 685 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het effect van de herziene International Accounting Standard (IAS) 19 op de

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA Jaarrekening 2015 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Winst- en verliesrekening Samenstellingsverklaring: Rotterdam,2 november

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

RJ271 waardering per Verslagjaar 2016 Voorlopige jaarlast verslagjaar ActAssist. Onderneming B.V.

RJ271 waardering per Verslagjaar 2016 Voorlopige jaarlast verslagjaar ActAssist. Onderneming B.V. Verslagjaar 2016 Voorlopige jaarlast verslagjaar 2017 ActAssist Onderneming B.V. Jubileumregeling 17 november 2016 Inleiding en samenvatting Inleiding Samenvatting Richtlijn 271 voor de jaarverslaggeving

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013

Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle. Publicatierapport 2013 Huisartsen Gebruikersco'dperatie OmniHis B.A. Tilburgseweg 205 5051 AE Goirle Publicatierapport 2013 Handelsregister Kamer van Koophandel, dossiernummer 39073270 Vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-6: 'Richtlijn 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen'

RJ-Uiting 2009-6: 'Richtlijn 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen' RJ-Uiting 2009-6: 'Richtlijn 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen' Inleiding Op basis van de op 2 februari jl. gepubliceerde ontwerp-richtlijn in RJ-Uiting 2009-2 is in deze RJ-Uiting de definitieve

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015 GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat 141 5038 AD TILBURG Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

- wordt vastgesteld welke activa en passiva in de balans moeten worden opgenomen. Het kan zijn dat

- wordt vastgesteld welke activa en passiva in de balans moeten worden opgenomen. Het kan zijn dat IFRS LEIDT VOORALSNOG TOT BETERE RENTABILITEIT Prof. Dr. Auke de Bos RA 1. Inleiding IFRS heeft de afgelopen tijd veel professionals bezig gehouden. Met grote spanning werd uitgezien naar de eerste IFRS-cijfers.

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

PASSIEFPOST PERSOONLIJK LEVENSFASE BUDGET IN DE JAARREKENING Handreiking voor de praktijk. Coziek, 21 maart 2011

PASSIEFPOST PERSOONLIJK LEVENSFASE BUDGET IN DE JAARREKENING Handreiking voor de praktijk. Coziek, 21 maart 2011 PASSIEFPOST PERSOONLIJK LEVENSFASE BUDGET IN DE JAARREKENING 2010 Handreiking voor de praktijk 1 INHOUDSOPGAVE 1. Achtergrond PLB 2. PLB in vogelvlucht 3. Verwerking reguliere rechten 4. Verwerking specifieke

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie