Welkom bij de Bernardusschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij de Bernardusschool"

Transcriptie

1 Welkom bij de Bernardusschool Voor u ligt de schoolgids van de Bernardusschool , VSO afdeling. De Bernardusschool is een school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). Wij hebben een afdeling voor Speciaal Onderwijs (SO, 4- t/m 12-jarigen)) en een afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO, 12- tot 20-jarigen). Deze gids is bedoeld voor ouders en verzorgers van onze leerlingen. De schoolgids bevat praktische informatie die u gedurende het hele schooljaar nodig heeft. U bent altijd van harte welkom om onze school te bezoeken. Wilt u reageren op de inhoud van deze gids dan kunt u contact opnemen met ondergetekende Sandra Jellema (algemeen directeur) Vera Koeleman (adjunct-directeur / Intern Begeleider) Annika den Dulk (teamleider VSO) Barbara Proost (teamleider D stroom) Natasja Wijnstroot (teamleider A stroom) Friso Jellema (teamleider Leerwerkplaatsen LWP)

2 Inhoudsopgave 1. Onze school 1.1.Bernardusschool 1.2.Schoolgrootte en ligging 1.3.Vervoer 1.4.Veiligheid in de school 2. Onze missie en visie 2.1.Doelgericht en planmatig werken 2.2.Uitstroomprofielen en schoolstandaard 2.3.Werkwijze VSO 2.4. De school als leermiddel 3. Ons team 3.1.Team 3.2.Samenstelling 3.3.Expertise 4. Ons onderwijsaanbod en activiteiten 4.1.Onderwijsaanbod 4.2.Activiteiten onder schooltijd 4.3.Activiteiten na schooltijd 4.4.Externe naschoolse- en vakantieopvang 5. Onze zorg voor de leerlingen 5.1.Plaatsing nieuwe leerlingen 5.2.Ambulante begeleiding 5.3.Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen 5.4.Doorstroming 5.5.Begeleiding bij de overgang van school naar arbeid 6. De kwaliteit van ons onderwijs 7. De ouders 7.1.Contact leerkracht - ouders 7.2.Inspraak ouders en leerlingen

3 7.3.Ouderbijdrage 7.4. Sponsoring 7.5. Eten en drinken 8. Praktische Informatie 9. Regeling school- en vakantietijden 9.1.Schooltijden 9.2.Regels aanvang en einde schooltijd 9.3.Vakanties en andere belangrijke data schooljaar 2015/ Schoolverzuim 9.5.Onderwijstijd 10. Klachtenregeling Klachten Contactpersoon Vertrouwenspersoon Meld- en Aangifteplicht (artikel 4a WPO) Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Procedure schorsing en verwijdering 11. Passend Onderwijs: Samenwerkingsverbanden SO en VSO 12. Namen en adressen 13. Vaststelling van de schoolgids door bevoegd gezag en Medezeggenschapsraad Colofon 1. Onze school 1.1. Bernardusschool De Bernardusschool is een school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). Dit zijn leerlingen die een grote ontwikkelingsachterstand hebben. De school heeft als doel de talenten van deze speciale leerlingen zover mogelijk te ontwikkelen. Leerlingen kunnen het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) bezoeken vanaf 12 jaar. Uiterlijk tot hun 20e jaar kunnen leerlingen het VSO blijven bezoeken. Bij ons op school zitten: - leerlingen met een ontwikkelingsachterstand - leerlingen die een syndroom hebben, bijvoorbeeld syndroom van Down, Prader Willy, Williams syndroom

4 - leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) - leerlingen met een aandacht tekort stoornis (ADHD) De school maakt deel uit van Lucas Onderwijs. Dit is een interconfessionele stichting voor Basis-, Voortgezet en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. De school wordt bezocht door leerlingen van meer dan 15 verschillende nationaliteiten. Binnen de Bernardusschool wordt met respect omgegaan met andere geloofs- en levensovertuigingen. Voor verdere informatie zie Schoolgrootte en ligging De school beschikt over twee locaties. De gebouwen liggen op loopafstand van elkaar in de wijk Benoordenhout, een rustige woonwijk aan de rand van Den Haag. Er is bewust gekozen om het SO en VSO niet in één gebouw te huisvesten. Het VSO gebouw is gelegen aan de Theo Mann Bouwmeesterlaan. In de omgeving van de school is een aantal plaatsen waar de leerlingen stage kunnen lopen zoals het winkelcentrum, verzorgingshuis, sportvereniging en tuincentrum. Het VSO wordt bezocht door maximaal 75 leerlingen verdeeld over 6 groepen. Bij de indeling van de groepen wordt onderscheid gemaakt naar uitstroomprofiel en zelfstandigheid / zelfredzaamheid Vervoer De leerlingen van de school komen uit het hele gebied van Haaglanden. De school wordt bezocht door leerlingen uit de gemeenten 's-gravenhage, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar. De school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (buslijn 23 en 22). Er zijn leerlingen die met aangepast vervoer (onder begeleiding) naar school gebracht worden. De gemeentes Den Haag en Voorburg / Leidschendam streven ernaar dat zoveel mogelijk leerlingen zelfstandig of onder begeleiding van ouders naar school gaan. De gemeente Den Haag vervoert indien nodig naar de dichtst bij het woonadres gelegen school, uitzondering daargelaten. Gaat het kind een keer niet mee, dan dient dit altijd aan de vervoerder gemeld te worden. Het vervoer voor de leerlingen woonachtig in Den Haag en Rijswijk zal door Trafficon worden verzorgd, telefoon: Het vervoer voor de leerlingen woonachtig in Leidschendam-Voorburg zal door stichting Woej worden verzorgd. Mocht u in contact willen treden met Woej dan kunt u contact opnemen met de heer Noël Philippens, telefoonnummer Dagelijks bereikbaar van 7.30 uur tot uur.

5 In het VSO wordt jaarlijks in samenwerking met de HTM een training verzorgd om het zelfstandig reizen aan te leren en te stimuleren Veiligheid in de school De school heeft in maart 2016 wederom het certificaat 'Veilige School' gekregen. De school biedt leerlingen, personeel en ouders een veilige omgeving. Wij werken preventief door duidelijke gedragsregels te hanteren. Deze regels zijn opgenomen in een gedragscode en worden door alle teamleden op dezelfde wijze gehanteerd. De gedragsregels hangen zichtbaar in de school en worden regelmatig in de klassen herhaald. Dit geeft de leerlingen duidelijkheid en daardoor zijn er weinig tot geen incidenten. Enkele teamleden zijn opgeleid tot Bedrijf Hulp Verlener en volgen jaarlijks een herhalingscursus. 2. Onze missie en visie Ons onderwijs heeft als voornaamste doel de kansen van de leerlingen op een volwaardige participatie in de maatschappij te vergroten. Het onderwijs is geen doel op zich maar een middel om leerlingen doelgericht en planmatig toe te leiden naar blijvende participatie. We hanteren een werkwijze waarin resultaten van de leerlingen worden gerelateerd aan vooraf beoogde opbrengsten, die op hun beurt gericht zijn op het bereiken van de uitstroom bestemming. Leidend voor deze participatie is het accepterende klimaat en de positieve instelling naar de leerlingen en hun omgeving Doelgericht en planmatig werken In het VSO staat arbeidstoeleiding centraal. De leerlingen krijgen praktijkvakken behorend bij de profielen techniek, horeca, dienstverlening en groen. Daarnaast geven wij ook les in lezen, taal, schrijven, rekenen. We stimuleren de leerlingen zich te ontwikkelen op het gebied van zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Voor iedere leerling is een uitstroomprofiel vastgesteld. Het uitstroomprofiel omvat de uitstroombestemming en de leerroute die de leerling volgt. Elk schooljaar wordt voor elke leerling een ontwikkeling perspectief plan (OPP) gemaakt met daarin de doelen waar dat schooljaar naar toe gewerkt wordt. Elke groep werkt naast alle individuele OPP 's met een groepswerkplan. In het groepswerkplan staan de doelen waaraan gewerkt wordt.

6 2.2. Uitstroomprofielen en schoolstandaard De school levert maatwerk. Dat betekent voor het VSO dat we drie uitstroomprofielen hebben. Bij elk uitstroomprofiel hoort een leerroute. Deze geeft aan naar welke ZML kerndoelen toegewerkt wordt. Er wordt gewerkt met de ZML leerlijnen van het CED. Nadere toelichting over de inhoud van de uitstroomprofielen kunt u vinden op onze site: Uitstroomprofielen VSO: 1. Arbeid (garantiebaan, beschut werk), leerroute 4 en leerroute 3 2. Dagbesteding (arbeidsmatig gericht), leerroute 3 en leerroute 2 3. Dagbesteding (taak- en activiteiten gericht), leerroute 2 Beschrijving schoolstandaard VSO De schoolstandaard is tot stand gekomen op basis van de onderwijsresultaten van de afgelopen drie jaar. 38 % van de VSO-leerlingen volgt (leerroute 4) uitstroombestemming Arbeid. 52 % van de VSO-leerlingen volgt (leerroute 3) uitstroombestemming Arbeidsmatige dagbesteding. 10 % van de VSO-leerlingen volgt (leerroute 2) uitstroombestemming Taak- en activiteiten gerichte dagbesteding. Daaruit kunnen we concluderen dat er dit jaar meer leerlingen de uitstroombestemming Arbeid hebben gekregen. De grootste groep VSO leerlingen blijft nog wel uitstromen naar (arbeidsmatige) dagbesteding. Er stromen al iets meer leerlingen uit richting Arbeidsmarkt vanwege het toenemende aanbod garantiebanen. Onze ambitie uitgaande van het in werking treden van de Participatiewet is nog steeds dat 50% van onze leerlingen gaat uitstromen naar een vorm van arbeid. We streven naar een harmonieus ontwikkelingsprofiel met een zo hoog mogelijke uitstroom. We zien dat leerlingen hoger functioneren op een aantal cognitieve ontwikkelingsgebieden. Echter, voor het

7 goed kunnen functioneren op de toekomstige werkplek zijn de ontwikkelingsgebieden Leren functioneren in sociale situaties en Werknemersvaardigheden bepalend voor de uitstroom. We streven er naar om de ontwikkelingsgebieden die op een lager niveau liggen, door extra aandacht (met als middel juist de hoger ontwikkelde gebieden) en tijd op een hoger niveau te krijgen. We vinden het belangrijk de leerlingen hier zelf bij te betrekken. Per uitstroomprofiel zijn einddoelen beschreven in de niveaus van de leerlijnen. In het schooljaar zijn er vanuit het VSO totaal 19 leerlingen uitgestroomd. 3 leerlingen zijn uitgestroomd naar Arbeid: 1 leerling naar Ministerie van Sociale Zaken, 1 leerling naar Mc Donalds, 1 leerling naar The Colour Kitchen. 13 leerlingen zijn uitgestroomd naar een Dagbesteding: 3 leerlingen naar Dorrepaal, 1 leerling naar dagbesteding op het Westerhonk, 2 leerlingen naar De Warenaar, 1 leerling naar Downies en Brownies, 2 leerlingen naar De Brasserie, 1 leerling naar een dagbesteding bij Huize Ursula, Nieuwveen, 2 leerlingen naar De Weesperstraat. 3 leerlingen zijn niet naar een dagbesteding / werkplek gegaan: 1 leerling is naar het buitenland gegaan, 1 leerling naar een andere VSO ZML school en 1 leerling is thuis (keuze ouders). Analyse, conclusie en consequentie juli 2016 Groep Uitstroom gelijk gebleven Uitstroom bijgesteld Leerroute gelijk gebleven Leerroute bijgesteld P1(12) P2MG(8) P3 (14) C1(12) C2 (13) C3 (13) In vergelijking met de schoolanalyse van januari kunnen we concluderen dat er een geringe vooruitgang is geboekt bij de bovenbouw van mondelinge taal. Het afgelopen schooljaar is een vooruitgang op het gebied van rekenen en taal geconstateerd. Gelijk gebleven is het gebied sociale emotionele ontwikkeling.

8 In schooljaar zijn de rekenmethodes (Rekenboog en RekenZeker) en de taalmethode Taal Actief geïmplementeerd. Deze interventies werpen nu hun vruchten af. Je ziet vooruitgang op het gebied van taal- en rekenen. Wij zien dat de eerder geconstateerde vooruitgang in de onderbouw doorzet naar de middenbouw en we verwachten het komend jaar deze groei ook in de bovenbouw te zien. In schooljaar is er een keuze gemaakt voor een nieuwe SOVA methode. Deze zal in het schooljaar geïmplementeerd worden. we hopen dat dit de resultaten positief zal beïnvloeden. Naar aanleiding van de leerresultaten zijn er geen leerroutes bijgesteld. De leerresultaten hebben er toe geleid dat de leerlijnen waarop de groepsanalyse gebaseerd is, kritisch bekeken gaan worden om te bepalen of dit de juiste leerlijnen zijn waardoor de ontwikkelingen van de leerlingen goed in beeld worden gebracht. Bij een grote groep leerlingen zien wij vooruitgang maar dit blijkt niet uit de groepsanalyse. De vraag is gerezen bij de leerkrachten of wij de juiste zaken meten. Dit onderwerp zal in de leercirkels uitgewerkt worden. Gezien de veranderingen op de Dagbestedingsplekken is het noodzakelijk om het lesaanbod voor de groepen Dagbesteding aan te passen zodat het beter aansluit op de uitstroombestemmingen Werkwijze VSO Het VSO wordt verdeeld in onderbouw (oriënterende fase), middenbouw (beroepsgerichte fase) en bovenbouw (transitie fase). We maken gebruik van stamroosters. In het onderstaand schema staat hoe wij naar arbeid toe leiden.

9 2.5. De school als leermiddel In het gebouw is een rijke leeromgeving gecreëerd waar leerlingen uitgedaagd worden tot leren en interactie. Een omgeving waarin elke leerling krijgt wat hij nodig heeft om het niveau te halen wat bij zijn mogelijkheden past. De leerling wordt gestimuleerd gebruik te maken van zoveel mogelijk zintuigen en intelligenties. Om te leren zijn tijd en ruimte nodig. In het VSO wordt gebruik gemaakt van de diverse praktijklokalen en het interieur is zo ontworpen dat de leerlingen leren omgaan met diversiteit van materialen. Er zijn bijvoorbeeld 6 verschillende waterkranen in het gebouw. 3 Ons team 3.1. Team De groepen van onze school worden geleid door een leerkracht die een opleiding gevolgd heeft aan de Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO). De leerkracht heeft tot taak: het geven van onderwijs, het bevorderen en stimuleren van de ontwikkeling van de leerlingen en het onderhouden van contacten met ouders en begeleidende instanties met betrekking tot de leerlingen uit de groep. De groepsleerkrachten worden ondersteund door onderwijsassistenten en leraarondersteuners. De meeste onderwijsassistenten hebben een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk gevolgd of de opleiding onderwijsondersteuner gevolgd. De onderwijsassistent of leraarondersteuner helpt de leerkracht bij het leiden van de klas. Een aantal leerkrachten / leraarondersteuners hebben zich gespecialiseerd en geven een praktijkvak. De school telt een aantal vakleerkrachten: Vakleerkracht gymnastiek. Deze stimuleert de motorische ontwikkeling van de leerlingen. Vakleerkracht muziek. Deze leerkracht brengt de creatieve talenten van onze leerlingen meer tot ontwikkeling. Naast de groeps- en vakleerkrachten heeft de school ook: Een leerkracht die de interne en externe stages coördineert. Een leerkracht die de acquisitie doet. Een leraar ondersteuner en een leerkracht die alle Multi Media activiteiten coördineren. De vervanging binnen school vindt indien mogelijk plaats door vaste leerkrachten. Naast leerkrachten en onderwijsassistenten zijn de volgende disciplines op de school vertegenwoordigd: De logopedist behandelt stoornissen in taal, spraak, stem en gehoor. De logopedist begeleidt ook leerlingen bij het gebruiken van alternatieve ondersteunende communicatie (zoals bijvoorbeeld het maken van gebaren). Dit gebeurt in individuele behandelingen of in kleine groepjes. De school werkt samen met een kinderfysiotherapeut. Als leerlingen een motorische achterstand of een ander probleem op motorisch gebied hebben, dan kunnen ouders hun kind via de school bij haar aanmelden. De leerlingen kunnen dan op de school behandeld worden. Dit alles na verwijzing van de huisarts en ten laste van de eigen verzekering. Ouders kunnen natuurlijk ook gebruik maken van een fysiotherapiepraktijk bij hen in de buurt. De schoolarts roept indien nodig leerlingen op voor medisch onderzoek. De schoolmaatschappelijk werker heeft gesprekken met alle nieuwe ouders en helpt ouders met hulpvragen gericht op wettelijke regelingen, voorzieningen en activiteiten buiten school. De orthopedagoog test leerlingen als dat nodig is voor de herindicatie of het eindonderzoek. Zij bespreekt de resultaten van het onderzoek met de ouders.

10 3.2. Samenstelling Directeur Adjunct-directeur / IB er Teamleider VSO Teamleider D stroom Teamleider A stroom Teamleider LWP Sandra Jellema Vera Koeleman Annika den Dulk Barbara Proost Natasja Wijnstroot Friso Jellema ma di wo do vrij B1 Annika Daphne Annika Daphne Daphne Antoinette Annika Antoinette Antoinette Antoinette B2 Willemijn Willemijn Maria Willemijn Willemijn Samantha Samantha Fiona Maria Fiona D+ Barbara Barbara Barbara Barbara Barbara Karin Ineke Ineke Karin Karin A2 Natasja Natasja Natasja Natasja Natasja Yonatan Yonatan Yonatan Yonatan Yonatan D2/3 Kevin Kevin Kevin Michelle Kevin Richard Mark Richard Richard A3 Maria Kamine Kamine Kamine Kamine Specialisatie Arbeidsvaardigheden ZEDEMO Cor Horeca: Ineke*/Michelle*/Friso koken/schoonmaak/groepsstage Horeca: kantine/schoonmaak Quardia*/Friso/Kevin Dienstverlening/groepsstage Caja/Mark/Ineke/Kevin/Jolanda Groen/groepsstage Friso Techniek/groepsstage Cor Wijkgericht werken Richard Woontraject/ZML diploma Jolanda Stage coördinator Astrid Stage Acquisitie Mark Nazorg Kamine, Richard en Kevin Multi Media Andrea Cultuur coördinator Mark Schooladministratie Debby/Sita Logopedie Edith Gymleerkracht Annika Muziekdocent Ad AB Vera/Merel/Andrea Orthopedagoog Sabrina Vertrouwenspersoon Michelle Conciërge Ton *onder verantwoording van Vera Koeleman (Leraar Op Loop Afstand)

11 Onze school biedt stageplekken voor studenten van de volgende opleidingen: Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO), Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). De studenten worden begeleid door de leerkracht van de groep waar zij stage lopen. De stagiairs zullen nooit zelfstandig in een groep werkzaam zijn Expertise Jaarlijks volgt het team verschillende trainingen en nemen leerkrachten deel aan nascholingsactiviteiten. Deze activiteiten bestaan uit trainingen op het gebied van: 21 century skills, sociale vaardigheden en professionele leergemeenschap. Elk teamlid stelt per jaar een persoonlijk ontwikkelingsplan op, dat wordt vastgelegd in het digitaal bekwaamheids-dossier. Jaarlijks heeft ieder teamlid een gesprek waar functioneren, ontwikkelen, beoordelen centraal staat. Twee keer per jaar is er een teamfunctioneringsgesprek. 4 Ons onderwijsaanbod en activiteiten 4.1. Onderwijs aanbod Binnen het onderwijs komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod. Ontwikkelingsgebied Inhoud Persoonlijkheidsontwikkeling Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, werkhouding, zelfbeeld, gedrag, weerbaarheid, omgaan met gevoelens, seksualiteit, omgaan met anderen, normen en waarden. Er wordt door de werkgroep identiteit een jaarplanner gemaakt waarin uit elke wereldgodsdienst een viering wordt opgenomen. Burgerschap en integratie: De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op de bevordering van sociale integratie en actief burgerschap, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de samenleving. Op de Bernardusschool wordt gewerkt met de sociale vaardigheidsprogramma s: Mijn SOVA en Mijn WEVA. Naast deze programma s werken we met thema s uit de Vreedzame school. Met behulp van de methoden werken wij aan de sociale competenties van de leerlingen. Cognitieve ontwikkeling Lezen, taal, schrijven, rekenen, Engels, wereldoriëntatie Expressieve ontwikkeling Handvaardigheid, muziek, cultuureducatie Motorische ontwikkeling Gymnastiek, sport Arbeidstoeleiding in het vso Praktijkvakken, groepsstages, individuele interne en externe stages Voor uitgebreide vak omschrijvingen zie website van de school. Stage. Vanaf ongeveer 15 jaar kunnen leerlingen stage gaan lopen. Door middel van observaties bij de praktijkvakken en gesprekken met de leerling wordt bepaald welke stage plek het best bij de leerling past. Alles wordt vastgelegd in het portfolio van de leerling. Het stage traject wordt uitgebreid beschreven in de uitstroombrochure die u kunt vinden op de site van de school. Wij kennen vier vormen van stage.

12 1. Groepsstage. Deze stage wordt begeleid door de leerkracht die het praktijkvak geeft. De leerlingen van de midden- en bovenbouw gaan meerdere keren per jaar tijdens het praktijkvak bij een bedrijf meewerken. Op deze wijze maken ze kennis met diverse beroepsgroepen. 2. Interne stage, de leerlingen lopen stage binnen de school, op de afdelingen SO of VSO. 3. Stageplaatsen bij bedrijven of instellingen in de omgeving van school of thuis. Hier leren de leerlingen om te gaan met andere mensen en zich aanpassen aan nieuwe situaties. 4. Stage op een begeleid werkplek / sociale werkvoorziening / dagbestedingsplek. Deze stage is gericht op een toekomstige plaatsing. Tijdens de stageperiode vindt begeleiding van de stagiair plaats door de stage coördinator. De resultaten van de stages en de ontwikkelingen binnen de praktijkvakken bepalen de arbeidsplaats Activiteiten onder schooltijd Alle groepen houden jaarlijks een schoolwerkweek. Er worden twee schoolwerkweken georganiseerd, één voor het hele VSO en één voor de schoolverlaters. De schoolwerkweek is een periode waarin de leerkrachten de leerlingen op een andere wijze leren kennen. Rond de schoolwerkweek staat een thema centraal. Voor, tijdens en na de werkweek worden lessen rond het thema gegeven. De leerlingen die de school gaan verlaten zullen in hun laatste jaar in september gaan kamperen. Tijdens dit schoolverlaterskamp staat het thema Arbeid centraal en zullen er veel werkbezoeken bij bedrijven worden afgelegd. Tijdens de werkweken wordt aandacht besteed aan de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en aan de groepsvorming. Alle leerlingen gaan in principe de hele week mee op werkweek. De leiding bestaat uitsluitend uit teamleden en (oud) stagiaires. De groepen gaan op excursie naar een bedrijf of museum, aansluitend op een thema dat in de klas behandeld is. Er wordt gebruik gemaakt van de lessen die aangeboden worden door de Dienst Milieueducatie. Hierbij worden lessen gegeven over de natuur: dieren, de zee, planten die je kunt eten, een dagje op de boerderij. De cultuurcoördinator voert het cultuurjaarplan uit. De voorstellingen en of museumbezoeken worden geregeld via Cultuurschakel. Deze voorstellingen kunnen op school of in een theater plaatsvinden. Cultuurschakel is in het leven geroepen door gemeenste Den Haag om het Deltaplan cultuureducatie uit te voeren. Daarnaast krijgen wij als school minimaal 1 concert, uitgevoerd door conservatoriumstudenten, aangeboden door Live Music Now Activiteiten na schooltijd Jaarlijks wordt er per dag één, twee of drie activiteiten na schooltijd kosteloos aangeboden. De onkosten hiervoor worden vergoed vanuit de subsidie Brede Buurtschool van de Gemeente Den Haag. Ouders krijgen aan het eind van het schooljaar een informatiefolder en een inschrijfformulier voor het komende schooljaar. Eenmaal per jaar organiseert de school op vrijdagavond een disco voor de leerlingen en oud leerlingen. De gymleerkracht maakt een jaarplan waarin ook sportevenementen zoals de CPC en de Duinenmars worden opgenomen. 4.4 Externe naschoolse- en vakantieopvang Ipse de Bruggen en Middin verzorgen vakantieopvang.in de Haagse regio. Verder kunnen alle leerlingen in hun vrije tijd deelnemen aan talloze sportactiviteiten, toneelspelen en vrijetijdsclubs. Dit wordt altijd door de ouders zelf geregeld. Informatie over alle buitenschoolse activiteiten kunt u op school van de schoolmaatschappelijk werkende ontvangen of u kunt de informatie bij MEE opvragen.

13 5. De zorg voor de leerlingen 5.1. Plaatsing nieuwe leerlingen Wanneer een advies voor VSO ZML onderwijs gegeven is, brengen de ouders een kennismakingsbezoek aan de school. Bij de kennismaking wordt verteld wat de leerlingen op de school leren en wat de school te bieden heeft. Tevens krijgen de ouders een rondleiding door de school en wordt een bezoek aan de verschillende groepen gebracht. Een leerling die bij ons op school geplaatst wordt, moet in het bezit zijn van toelaatbaarheidsverklaring. Deze verklaring kan aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband. De aanvraag verloopt via de school.. Op de site van het samenwerkingsverband kunt u lezen welke formulieren en verslagen nodig zijn en hoe de procedure verloopt. Als de toelaatbaarheidsverklaring afgegeven is, kan de leerling geplaatst worden op onze school. De leerling wordt uitgenodigd voor een kennismakingsdag op school. De leerling doet dan mee in de groep waar hij/zij waarschijnlijk geplaatst zal worden. Na plaatsing wordt gestart op basis van de voorinformatie en met gebruik making van het groeidocument inclusief het Ontwikkelings-Perspectief-Plan (OPP) dat opgesteld is bij het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaring. Binnen zes weken na de plaatsing is er een interne bespreking met de commissie van begeleiding. Tijdens deze bespreking wordt het ontwikkelingsperspectief plan besproken en het uitstroomprofiel vastgesteld. Na de bespreking worden verslagen en het ontwikkelingsperspectief plan met de ouders besproken. Ouders kunnen indien gewenst doelen aanvullen. Daarna wordt de ouders gevraagd het ontwikkelingsperspectief plan te tekenen Ambulante begeleiding Vanuit onze school wordt ambulante begeleiding verzorgd in het basis- en voortgezet onderwijs voor leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring voor het ZML onderwijs. Wij richten ons op de scholen en kinderdagcentra/puberactiviteiten centra in de Haagse regio. De activiteiten van een ambulant begeleider zijn gericht op het begeleiden van leerkrachten/groepsleiders of het werken met de leerling. De begeleiding richt zich op de specifieke problematiek die deze leerlingen met zich meebrengen. Tevens heeft de Bernardusschool een groot aanbod van ondersteunende activiteiten op het gebied van aanmelding, informatie voor teams, onderzoek, etc. Deze activiteiten zijn uitgebreid beschreven in een flyer die aan alle intern begeleiders in de regio verstuurd is. Voor de procedure aanmelding voor ambulante begeleiding kunt u contact opnemen met de ambulant begeleider. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de site van de school en de site van de SWV VO ZHW. U kunt de flyer met informatie ook vinden op de website van de school Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen De school werkt met het digitaal leerlingvolgsysteem ParnasSys Hierin wordt van iedere leerling de ontwikkeling bijgehouden. Om de vorderingen op het gebied van taal lezen en rekenen te volgen wordt gebruik gemaakt van methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen. Jaarlijks worden voor de vakken lezen, spelling en rekenen Cito toetsen afgenomen. Twee maal per jaar worden alle leerlingen besproken door de intern begeleider, de leerkracht, de onderwijsassistent / leraarondersteuner en de leerkrachten praktijkvakken. Tijdens deze

14 bespreking wordt de ontwikkeling van de leerling besproken. Ongeveer 12 weken na aanvang van het schooljaar vindt de tussenevaluatie van het ontwikkelingsperspectiefplan plaats. In mei/juni vindt de eindevaluatie plaats en wordt het nieuwe ontwikkelingsperspectief plan opgesteld. Na elke groepsbespreking wordt de ontwikkeling van de leerling en het ontwikkelingsperspectief plan met de ouders besproken. Alle leerlingen worden besproken binnen de commissie van begeleiding als ze ongeveer 16 jaar zijn. Tijdens dit eindonderzoek staat de overstap naar een vorm van arbeid centraal. Na elke bespreking worden de ouders op school uitgenodigd de rapportage te lezen en te bespreken waarna zij de rapportage mee krijgen. De onderzoeksgegevens en verslagen worden in het leerlingdossier opgeborgen. De ouders krijgen afschriften van verslagen en rapporten. De leerlingdossiers zijn alleen toegankelijk voor de directie en, als ouders daar toestemming voor gegeven hebben, voor door de school in het intern protocol aangewezen schoolmedewerkers en de schoolarts van de GGD, wanneer de directeur meent dat het in belang is van de leerling. Alleen met schriftelijke toestemming van de ouders wordt informatie aan derden verstrekt. Regelmatig vindt overleg plaats door de leerkrachten en de onderwijsassistenten met ouders, logopedist, schoolarts, psycholoog, onderzoekscommissie en instanties die betrokken zijn bij de leerlingen en de ouders. Als zich problemen met de leerlingen voordoen, dan worden deze rechtstreeks met de ouders besproken. Indien nodig vragen we advies aan instanties buiten de school, dit altijd na overleg met de ouders. De ouders worden altijd betrokken bij problemen rond hun kind. Communiceren met de ouders gebeurt in het VSO over het algemeen via mail of telefonisch. Zowel de ouders als de leerkracht en/of onderwijsassistent / leraarondersteuner kunnen op deze wijze belangrijke informatie uitwisselen. Hierdoor is iedereen van belangrijke zaken op de hoogte en is het mogelijk om zowel thuis als op school op gelijke wijze en direct op voorvallen te reageren Doorstroming Op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau wordt er bekeken in welke groep de leerling zich het best verder kan ontwikkelen. Doorstroming vindt zoveel mogelijk plaats bij de wisseling van een schooljaar. Op de laatste tafeltjesavond van het schooljaar wordt aan de ouders meegedeeld in welke groep hun kind het volgend schooljaar zit. Wanneer een leerling de Bernardusschool tussentijds verlaat zorgt de school voor een onderwijskundig rapport. De ouders ontvangen hier een afschrift van. Aan het eind van de schoolloopbaan krijgen leerlingen een transitiedocument mee Begeleiding bij de overgang van school naar arbeid Wanneer de leerlingen ongeveer 16 jaar oud zijn, vindt er een eindonderzoek plaats. Het eindonderzoek bestaat uit een volledig onderzoek door de commissie van begeleiding. Dit onderzoek wordt met de ouders besproken. De resultaten van het eindonderzoek zijn nodig bij het vervolgtraject. De leerlingen stromen tussen hun 18 de en 20 ste verjaardag uit naar een Arbeid- of Dagbestedingsplek. Leerlingen die nog volop in ontwikkeling zijn kunnen onze school blijven bezoeken tot hun 20-ste verjaardag. Bij enkele leerlingen wordt er tijdens het eindonderzoek geconstateerd dat de leerling niet meer leerbaar is. Er zal dan in samenspraak met ouders

15 gekeken worden naar een goede uitstroombestemming en naar een goed geleidelijk overgangstraject. 6. De kwaliteit van ons onderwijs De nadruk in ons beleid en in onze kwaliteitszorg ligt op het primaire proces: de kwaliteit van leren, ontwikkeling en onderwijzen. Het kwaliteitsbeleid bestaat uit vijf stappen: bepalen van de kwaliteit, formuleren van prioriteiten, ontwikkelen van een aanpak, uitvoeren, evalueren en borgen van de kwaliteit. Wij zien de zorg voor kwaliteit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een voorwaarde daarvoor is dat ons hele team uit professionals bestaat, die weten hoe je aan kwaliteitsverbeteringen kunt werken en nog verder willen leren. Wij vinden het belangrijk om duidelijk over kwaliteitsopbrengsten te communiceren, zodat helder wordt wat kwaliteitszorg oplevert voor leerlingen, individuele medewerkers en het team als geheel. De kwaliteit van het onderwijs wordt besproken in het team, de leerlingenraad, de MR en het bestuur. Kwaliteit wordt op diverse manieren geborgd: Meerjarenbeleidsplan(schoolplan), jaarlijkse beleidsplannen, procesevaluaties, productevaluaties, jaarplan, jaarverslag, tijdspad, jaarplanner, zorgplan en schoolgids. Het jaarverslag wordt vastgesteld in de laatste teamvergadering en MR vergadering van het schooljaar De ouders 7.1. Contact leerkracht - ouders Wij vinden het binnen onze school belangrijk dat er goed contact is tussen leerkracht en ouders en dat ouders betrokken zijn bij alles wat er gebeurt. Als de ouders een gesprek willen hebben over hun kind kunnen zij rechtstreeks met de leerkrachten hiervoor een afspraak maken. Indien nodig hebben gescheiden ouders het recht om apart een afspraak te maken tijdens tafeltjesavonden, besprekingen en afscheidsfeestjes van leerlingen. De leerkrachten zijn bereikbaar voor schooltijd van 8.20 tot 8.40 uur en na schooltijd tot uur (woensdag tot 14:00 uur). Wij verwachten de ouders te ontmoeten op ouderavonden, schoolfeesten, tafeltjesavonden en besprekingen. Wij stellen het ook zeer op prijs als de ouders meehelpen met een aantal praktische zaken binnen de school zoals bijvoorbeeld hulp bij organiseren van activiteiten. De inzet van de ouders wordt gevraagd op basis van vrijwilligheid en enthousiasme. De hulp van de ouders gebeurt altijd onder verantwoording van de leerkrachten. De leerkrachten houden onder alle omstandigheden de leiding over de leerlingen. De school is verzekerd voor alle activiteiten die in opdracht van de school gebeuren; dit geldt dus ook voor de hulp van de ouders Inspraak ouders en leerlingen De ouders hebben binnen onze school de mogelijkheid mee te praten over allerlei zaken die binnen de school gebeuren. Deze inspraak vindt plaats in de Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten. Hier worden alle zaken besproken, die van belang zijn voor het goed functioneren van de school op het gebied van het onderwijs, de financiën en de rechtspositie van het personeel. Eén van de ouders treedt op als penningmeester over de oudergelden. Eén lid van de medezeggenschapsraad neemt zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van het Lucasonderwijs. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad kan het schoolbestuur voorstellen doen en haar mening kenbaar maken. Een aantal wettelijk vastgestelde besluiten kan het bestuur pas uitvoeren nadat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ermee ingestemd heeft. De GMR en de MR hebben op statutair vastgestelde onderwerpen adviesrecht of instemmingsrecht.

16 De school staat altijd open voor suggesties en ideeën van ouders. Eenmaal per jaar wordt een ouderavond gehouden waarin de MR verslag doet van de financiën van het afgelopen jaar en goedkeuring vraagt voor de begroting. Tevens staan er die avond een of meerdere onderwerpen centraal. De leerlingen hebben binnen onze school de mogelijkheid mee te praten over de invulling, ontwikkeling en evaluatie van activiteiten. Dit gebeurt in de leerlingenraad. De leerlingenraad komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar Ouderbijdrage Op de school vindt een aantal extra activiteiten plaats zoals de schoolwerkweek, zwemmen en verschillende vieringen. Hiervoor wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd. Voor de verschillende vieringen is de vrijwillige bijdrage 20,-, voor het zwemmen 22,- en voor de schoolwerkweek inclusief uitstapje 110,-. De bijdrage voor het zwemmen en de schoolwerkweek is niet vrijwillig. Als uw kind melk drinkt kost dit 34,- (zie eten en drinken) Zonder deze bijdrage kunnen leerlingen niet aan de schoolwerkweek en het zwemmen deelnemen. Deze bijdragen worden door de ouderpenningmeester geïnd en beheerd. Eric van Dijk Essesteijn XW Voorburg NL39ABNA t.n.v. Oudercommissie Bernardusschool s Gravenhage 7.4. Sponsoring De school vraagt ieder jaar aan de Stichting Kinderpostzegels een bijdrage om de kosten van de schoolwerkweken op een aanvaardbaar niveau te kunnen houden. Wij proberen met verschillende acties sponsorgeld te krijgen om extra activiteiten te kunnen realiseren. Daarnaast wordt incidenteel contact gezocht met sponsors om een project te realiseren. Wij merken dat het voor sommige ouders niet haalbaar is om het hele bedrag voor de schoolwerkweek te betalen. Als school willen wij dat alle leerlingen meegaan. Als ouder kunt u ook sponsoren. U kunt door een bedrag te storten op onze schoolrekening NL98ABNA t.n.v. Bernardusschool Den Haag onder vermelding van vrienden van de Bernardus dit mogelijk maken. Sponsoring mag nooit leiden tot verplichtingen van de school aan sponsors en ongewilde reclameactiviteiten Eten en drinken Rond 10 uur drinken de meeste leerlingen iets. De leerlingen nemen dit drinken (en eventueel iets kleins te eten) van huis mee naar school. Tijdens de lunch eten de VSO leerlingen in de eigen klas of de kantine. De ouders zorgen zelf voor het lunchpakketje: boterhammen en een stuk fruit. Op enkele dagen in de week kunnen de leerlingen iets kopen in de kantine. In het VSO is de kantine een praktijkvak waar verschillende broodjes worden klaargemaakt die gekocht kunnen worden. De leerlingen kunnen bij de lunch melk en karnemelk drinken. Hiervoor wordt 0,85 per week betaald. Aan het begin van het schooljaar moet het melkgeld voor het hele jaar betaald worden ( 34,-). De leerlingen die geen melk drinken, kunnen zelf drinken mee van huis nemen of in het VSO kopen in de kantine.

17 8. Praktische informatie Foto en Film. Op school worden foto s van leerlingen gemaakt. Een aantal van deze foto s (bijvoorbeeld van een schoolfeest) zetten we op de website van de school. Als ouders / verzorgers het niet goed vinden dat wij een foto van hun kind of pupil op de website plaatsen, dan verzoeken wij dit aan de school door te geven. Wij zullen er dan voor zorgen dat de foto van het kind/pupil niet gepubliceerd wordt. Fotograaf. Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf langs om portretfoto s van de leerlingen en een groepsfoto te maken. Sportlessen. De VSO groepen hebben twee maal per week gymnastiek / sport. Sportkleding: De sportkleding bestaat uit een sportshirt, een sportbroek en sportschoenen (geen straatschoenen). De sportkleding wordt op dagen dat er sport is van huis meegenomen. De VSO leerlingen douchen na de lessen. De leerlingen nemen zelf een handdoek en zeep mee. Uw kind krijgt aan het begin van het schooljaar een brief mee waarin staat welke dagen uw kind sport heeft. Deze informatie is ook terug te vinden op de website bij de groepspagina. CJG / Jeugdgezondheidszorg in Den Haag. Alle kinderen die in Den Haag wonen, of er naar school gaan worden op vaste momenten opgeroepen voor een onderzoek door de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Den Haag. De jeugdartsen, -verpleegkundigen en medisch teamassistenten van JGZ geven voorlichting en advies aan kinderen en iedereen die bij het opgroeien betrokken is. Kostbaarheden. Leerlingen nemen vaak de meest uiteenlopende dingen mee naar school zoals mobiele telefoons, duur speelgoed of veel geld. Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor en verzekerd tegen diefstal en/of beschadiging van deze privé-eigendommen. Schoolverzekering. Het schoolbestuur Lucas Onderwijs heeft voor alle leerlingen een scholierenongevallenverzekering afgesloten. De directie van de Bernardusschool stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of vernieling van jassen, fietsen of door de kinderen meegenomen spullen van huis. Ouders kunnen individueel besluiten een aanvullende/uitgebreidere verzekering af te sluiten. Als leerlingen extern stage lopen is het verplicht een WA-verzekering af te sluiten. Verjaardagen: De verjaardag van de leerlingen wordt altijd gezellig in de klas gevierd. Een traktatie is heerlijk, maar overdaad schaadt. 9. Regeling school- en vakantietijden 9.1. Schooltijden De school begint elke ochtend om 8.40 uur, de schooldag eindigt voor de leerlingen om uur. Op woensdag gaan alle leerlingen om uur naar huis. Tussendoor hebben de leerlingen s morgens 15 minuten pauze. Tussen de middag wordt er in de klas of in de aula (VSO) gegeten en 20 minuten buiten gespeeld Regels aanvang en einde schooltijd Een aantal leerlingen die onze school bezoeken komt met aangepast vervoer naar onze school. De begeleidster van de bus brengt de leerlingen naar de speelplaats waar iemand van het team om 8.30 uur het toezicht op de leerlingen overneemt. Vanwege de veiligheid en de rust in het gebouw en om vlot te kunnen starten met de lessen wordt de ouders/begeleiders gevraagd buiten afscheid te nemen. Bij het VSO komt de begeleider om uur de school in en worden de leerlingen naar hun bus gebracht.

18 Steeds meer leerlingen reizen zelfstandig met openbaar vervoer. De leerlingen die met het openbaar vervoer reizen lopen zelfstandig naar de bushalte Vakanties en andere belangrijke data Onze school volgt het vakantierooster dat de gemeente Den Haag heeft opgesteld. Studiedag team ma 19 sept Prinsjesdag di 20 sept Marge dag, leerlingen vrij vrij 14 okt Herfstvakantie ma 17 okt. t/m vrij 21 okt Studiedag team wo 9 nov Sint, halve dag ma 5 dec. 2016, uur vrij Kerst, halve dag do 22 dec. 2016, uur vrij Studiedag team vrij 23 dec Kerstvakantie ma 26 dec t/m vrij 6 jan Studiedag team do 23 feb Marge dag, leerlingen vrij vrij 24 feb Voorjaarsvakantie ma 27 febr. t/m vrij. 3 maart 2017 Goede vrijdag vrij 14 april 2017 Tweede Paasdag ma 17 april 2017 Kamp SO en VSO Leerlingen zijn op kamp 18 t/m 21 april 2017 Meivakantie ma 24 april t/m vrij 5 mei 2017 Tweede Pinksterdag ma 5 juni 2017 Marge dag, leerlingen vrij Vrij 7 juli 2017 Zomervakantie ma 10 juli t/m vrij 18 aug. 2017

19 9.4. Schoolverzuim Het komt bij ons op school zelden of nooit voor dat een leerling uit eigen beweging niet naar school komt of spijbelt. Als een leerling door de ouders thuis gehouden wordt, verwachten wij voor half 10 bericht van de ouders waarom de leerling thuis is. U kunt ook het bericht doorgeven via de mail; of via de site. Als dit niet gebeurt, wordt de afwezigheid als ongeoorloofd verzuim genoteerd. Als leerlingen die zelfstandig reizen te laat of helemaal niet op school komen, zonder bericht vooraf, heeft dit altijd de aandacht van de leerkracht. Na korte tijd (rond 10 uur) wordt dan contact gezocht met de ouders om te achterhalen of er iets met de leerling aan de hand is. Het verzuim wordt wel als ongeoorloofd verzuim genoteerd. Het is volgens de regels van de gemeente Den Haag niet toegestaan dat de leerlingen extra vrij krijgen. Als er omstandigheden zijn die extra verlof nodig maken, moeten de ouders altijd contact met de school opnemen. In overleg met de school wordt dit extra verlof dan afgesproken na een schriftelijk verzoek van de ouders. Als het over meer dan 10 dagen gaat, zijn wij verplicht dit verlofverzoek voor te leggen aan de afdeling leerplicht van de gemeente Den Haag. Hiervoor zijn speciale formulieren op school aanwezig. Wij zijn geen voorstander van tussentijdse vakanties of vrije dagen omdat dit de regelmaat van de leerlingen zelf, maar ook van de leerlingen in de groep verstoort Onderwijstijd Op basis van de wet Primair Onderwijs en de Wet Kwaliteit (V)SO moet de Bernardusschool VSO afdeling jaarlijks 1000 uur onderwijstijd verzorgen. Bij een leerling die vanaf zijn 12 jaar tot en met zijn 19e jaar op onze school verblijft, zal dit in totaal (7 x 1000) 7000 uur zijn. In het schooljaar draagt de Bernardusschool er zorg voor dat er voor de leerlingen in het VSO 1023 uur onderwijstijd gegeven wordt. 10. Klachtenregeling(artikel 14 WPO) Klachten Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden in goed onderling overleg tussen betrokkenen opgelost. Als deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan daarna overleg met onder andere de schoolleiding plaatshebben. Indien ook deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kunnen ouders of leerlingen beroep doen op de klachtenregeling, na contact te hebben gehad met de contactpersoon Contactpersoon (vertrouwenspersoon/aandachtfunctionaris) De contactpersoon is toegankelijk voor iedereen in de school. Bij de contactpersoon kunnen de ouders of leerlingen bijvoorbeeld melden dat hij of zij niet tevreden is over de afhandeling van een klacht of een klacht heeft over ongewenste intimiteiten en/of agressie. De contactpersoon gaat eerst na of de klager getracht heeft de problemen met de betrokkene(n) of met de schoolleiding op te lossen. Als dit niet het geval is, kan eerst voor die weg worden gekozen. Indien er geen oplossing kan worden gevonden, verwijst de contactpersoon de klager naar de vertrouwenspersoon. Als contactpersoon binnen de school is door het team mevrouw Michelle Borsboom aangewezen.

20 10.3. Vertrouwenspersoon Bovenschool is een vertrouwenspersoon aangewezen. De contactpersoon kan de klager doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Ouders kunnen ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon onderzoekt de gevolgde procedure ten aanzien van de klacht op school en gaat na of er mogelijkheden zijn om de klacht naar tevredenheid van de klager op te lossen. De vertrouwenspersoon laat zich hierbij informeren door de contactpersoon. In geval van seksuele intimidatie dient de vertrouwenspersoon de klager te wijzen op de mogelijkheid om aangifte te doen bij de politie. Het College van Bestuur heeft de heer N. van der Perk benoemd als vertrouwenspersoon. Voor Lucas Onderwijs zijn er nu twee vertrouwenspersonen te weten mevrouw J. te Raa en de heer N. van der Perk. Beiden zijn via Marjolijn Kors bereikbaar. Haar telefoonnummer is en haar adres is: Informatie over hun rol vindt u op de website van Lucas Onderwijs (Klachten en integriteit) Meld- en Aangifteplicht (artikel 4a WPO) In het kader van bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs geldt een aangifteplicht voor het bevoegd gezag en voor het personeel een meldplicht bij een dergelijk zedenmisdrijf. Nadat een personeelslid bekend is dat een medewerker van de school zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan strafbare handelingen op seksueel gebied jegens een minderjarige leerling van de school, dient hij dat terstond aan de schoolleiding en het bevoegd gezag te melden. Het bevoegd gezag treedt onverwijld in overleg met de vertrouwensinspecteur. Indien uit dat overleg moet worden geconcludeerd dat er een redelijk vermoeden is van een strafbare handeling, doet het bevoegd gezag aangifte bij de politie. Voordat het bevoegd gezag daartoe overgaat, stelt het de ouders van de betrokken leerling en de betreffende persoon hiervan op de hoogte. De vertrouwenspersoon is van deze meldplicht vrijgesteld. Hij dient de klager wel te wijzen op de mogelijkheid van het doen van aangifte bij de politie. Binnen de school zijn wij attent op signalen van seksueel misbruik bij leerlingen. Leerlingen kunnen soms opvallen door plotseling erg stil te worden, tekeningen te maken die seksueel getint zijn, of verhalen vertellen waardoor men signalen krijgt dat er iets aan de hand zou kunnen zijn. Zodra wij dit soort signalen merken probeert een van de medewerkers van de school die de leerling goed kent een gesprek te hebben met hem/haar. Mocht blijken dat er aanwijzingen zijn voor seksueel misbruik dan vormen wij op school een commissie van direct betrokkenen waarin in ieder geval de leerkracht, directie en schoolarts zitting hebben. Deze mensen bepalen dan welke stappen verder ondernomen worden zoals het eventueel inlichten van ouders en het contact zoeken met de jeugd- en zedenpolitie Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Als school hebben we een signaleringsfunctie wat betreft zorgen rondom de ontwikkeling van de leerlingen. Onze school werkt met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Mochten er zorgen zijn rondom leerlingen, dan zal dit met de ouders worden besproken. Er kan besloten worden tot een melding bij Veilig Thuis als de school merkt dat de ontwikkeling van een leerling ernstig wordt belemmerd. Dit wordt aan ouders gemeld. Vanaf 1 juli 2013 is het werken met de meldcode een wettelijke verplichting voor alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken. Deze meldcode geeft richtlijnen voor scholen wat ze moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. De meldcode staat op de site van onze school onder Informatie.

21 10.6. Procedure schorsing en verwijdering De school biedt de leerlingen, personeel en ouders een veilige omgeving. Wij letten op agressieve uitingen zowel verbaal als qua gedrag. Lichamelijke aanrakingen en het gebruik van ongewenste taal worden niet geaccepteerd. Wij gaan uit van de wijze waarop de ander het onveilige gedrag ervaart. De grens van het onveilige gedrag wordt hierdoor bepaald. Binnen de school wordt gebruik gemaakt van een gedragscode. De gedragsproblemen van een leerling kunnen zo groot worden dat het voor de leerkracht niet meer corrigeerbaar of hanteerbaar is en andere leerlingen zich niet langer veilig voelen en geremd worden in hun ontwikkeling. Op dat moment zal in overleg met de ouders gezocht worden naar een geschikte plek voor deze leerling in een andere setting, eventueel gekoppeld aan een passende behandeling. Excessief fysiek geweld tegenover medeleerlingen of personeel is reden voor schorsing en/of verwijdering. Dit verloopt via de procedure schorsing en verwijdering, deze vindt u op de website van de school. De school houdt te allen tijde volgens wet- en regelgeving een inspanningsverplichting m.b.t. het vinden van vervolgopvang. Er wordt een inventarisatie bijgehouden van (bijna) ongelukken, onaanvaardbaar gedrag en voorvallen rond onveiligheid. De leerkrachten hebben een training gehad rond fysieke beheersing, zodat zij leerlingen op de juiste wijze kunnen benaderen indien er zich onveilige situaties voordoen. 11. Passend Onderwijs: Samenwerkingsverband VSO Een samenwerkingsverband is een organisatie die de samenwerking tussen alle VO scholen, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs binnen een bepaald gebied organiseert. De Bernardusschool VSO is aangesloten bij Samenwerkingsverband Zuid Holland West. Het gebied omvat heel Den Haag, Leidschendam Voorburg en Rijswijk. Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de volgende websites: *www.swvzhw.nl Samenwerkingsverband Zuid Holland West (SWV ZHW) Het samenwerkingsverband waar onze school toe hoort met veel actuele informatie over Passend Onderwijs specifiek voor onze regio voor het voortgezet onderwijs. *www.passendonderwijs.nl Het centrale informatiepunt voor de implementatie van passend onderwijs van het ministerie van OCW. *www.steunpuntpassendonderwijs.nl Website over Passend Onderwijs, speciaal voor ouders. *www.net-even-anders.net Alle informatie over scholen voor speciaal onderwijs in de regio Den Haag is terug te vinden op deze site. 12. Namen en adressen Bernardusschool Locatie SO: Locatie VSO: Ruychrocklaan 340 Theo Mann Bouwmeesterlaan EE Den Haag 2597 GV Den Haag Tel Tel Website: IBAN: NL98ABNA t.n.v. Bernardusschool s-gravenhage

Welkom bij de Bernardusschool

Welkom bij de Bernardusschool Welkom bij de Bernardusschool Voor u ligt de schoolgids van de Bernardusschool 2016-2017, SO afdeling. De Bernardusschool is een school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). Wij hebben een afdeling voor Speciaal

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO Bernardusschool Theo Mann Bouwmeesterlaan 63 2597 GV s Gravenhage tel.

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO Bernardusschool Theo Mann Bouwmeesterlaan 63 2597 GV s Gravenhage tel. SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool VSO VSO Bernardusschool Theo Mann Bouwmeesterlaan 63 2597 GV s Gravenhage tel. 070-720 09 28 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool Uitstroombrochure Arbeidstoeleiding VSO Inleiding In deze brochure willen we een overzicht geven van de uitstroommogelijkheden voor onze doelgroep en van de stappen die genomen moeten worden om de uitstroom

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen Speciaal Onderwijs Contact met ouders/verzorgers Wij vinden het contact met ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Er zijn drie oudergesprekken per jaar gepland. In een van deze oudergesprekken wordt ook

Nadere informatie

Samen laten we elke jongere groeien

Samen laten we elke jongere groeien VSO Samen laten we elke jongere groeien OP ZOEK NAAR TALENTEN De Anne Flokstraschool geeft (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon:

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon: Van Koetsveldschool 2017-2018 Archimedesplantsoen 98 1098 KB Amsterdam Telefoon: 020-66 83 821 Welkom ouders en leerlingen! We zijn trots en blij dat u als ouder en jij als leerling in dit nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids De Huifkar Schoolgids 2016-2017 Deel A een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Klasbord... 4 Gymnastiek... 5 Informatievoorziening aan gescheiden

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Koetsveldschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde TC Den Haag tel

Koetsveldschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde TC Den Haag tel School Ondersteunings Profiel (SOP) Koetsveldschool SO SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde 25 2542 TC Den Haag tel. 070-380 51 39 info@koetsveldschool.nl www.koetsveldschool.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Inspecteur S. de Vriesschool SO Inspecteur S. de Vriesschool Heliotrooplaan 35 2555 MA Den Haag tel. 070 448 31 30 administratie@inspecteurdevriesschool.nl www.inspecteurdevriesschool.nl

Nadere informatie

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 SO School Ondersteunings Profiel (SOP) t Kraaienest VSO VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Aan Ouders en verzorgers van leerlingen op de

Aan Ouders en verzorgers van leerlingen op de ons kenmerk: contactpersoon: Aan Ouders en verzorgers van leerlingen op de Regenboog en de Wingerd Terneuzen, 31 augustus 2015 betreft: Bijlage schoolgids 2015-2016 Beste ouders, verzorgers, Hierbij treft

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2.

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2. Protocol Gedrag van leerlingen Datum September 2014 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij ongewenst gedrag. Verantwoordelijke

Nadere informatie

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Voorde SO VSO SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 school@voorde.scoh.nl www.scoh.nl/voorde Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

De Keerkring. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO & AB De Keerkring Chaplinstrook 2-4 2726 SK Zoetermeer tel. 079-341 05 36

De Keerkring. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO & AB De Keerkring Chaplinstrook 2-4 2726 SK Zoetermeer tel. 079-341 05 36 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Keerkring SO VSO SO & AB De Keerkring Chaplinstrook 2-4 2726 SK Zoetermeer tel. 079-341 05 36 info@keerkring.net www.keerkring.net Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest (V)SO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

ARBEIDSTOELEIDING EN STAGE

ARBEIDSTOELEIDING EN STAGE ARBEIDSTOELEIDING EN STAGE WIE ZIJN WIJ? De Anne Flokstraschool geeft (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke en/of meervoudige

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Typering van de vakken die binnen het profiel Cognitief ZML en PRO worden aangeboden

Typering van de vakken die binnen het profiel Cognitief ZML en PRO worden aangeboden Bernardusschool SO-, uitstroomprofiel ZML Cognitie en PRO Typering van de vakken die binnen het profiel Cognitief ZML en PRO worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie Op de Cognitiestroom van

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK MBS Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 19HT OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 257281 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : 20 januari 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf 24 november 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. stroomschema 3. de rol van de medewerker

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar 2015-2016 Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwens kunnen de vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52 Dit is een uitgave van STIP VSO Utrecht. Een samenwerking tussen de VSO afdelingen van de Herderschêeschool en de Wilhelminaschool. Reacties op deze nieuwsbrief mailt u naar: nieuwsbrief@stipvso.nl. Nieuwsbrief

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL BREDA COLLEGE RSV BREDA E.O.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL BREDA COLLEGE RSV BREDA E.O. SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL BREDA COLLEGE RSV BREDA E.O. Algemeen Gegevens school Missie en Visie Naam: Breda College Adres: Landheining 6 Plaatsnaam:4817DM Breda Contactpersoon: A.J. Metselaar Het idee

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

Inspecteur S. de Vriesschool

Inspecteur S. de Vriesschool SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Inspecteur S. de Vriesschool VSO VSO Inspecteur S. de Vriesschool Esther de Boer van Rijklaan 80 2597 TJ Den Haag tel. 070 309 96 11 administratie@inspecteurdevriesschool.nl

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Fysieke agressie of geweld: Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Begeleid Wonen. Begeleid Wonen Pagina 1 van 6

Begeleid Wonen. Begeleid Wonen Pagina 1 van 6 Begeleid Wonen Begeleid Wonen Pagina 1 van 6 Telefoonnummers en adressen Het alarmnummer is 112 Gebruik dit alleen in geval van nood! Bereikbaarheid Futuris Zorg & Werk tijdens kantooruren 040-251 90 35

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 21-09-2016 Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Datum vaststelling Attendiz: 24-06-2016 Datum instemming MR: 20-06-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Oudercontacten/Ouderavonden

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO Onderstaande tekst is gericht op ouders en leerlingen (te bewerken voor in de schoolgids). De klachtenregeling is echter óók opengesteld voor klachten van personeel.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Herman Broerenschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) Adres locatie SO Delft Clara van Sparwoudestraat 6 2612 SP Delft tel.

Herman Broerenschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) Adres locatie SO Delft Clara van Sparwoudestraat 6 2612 SP Delft tel. VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Herman Broerenschool SO VSO Adres locatie SO Delft Clara van Sparwoudestraat 6 2612 SP Delft tel. 015-214 10 66 Adres locatie SO Westland Verhagenplein 9 2671

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Gedragsprotocol OBS De Kyckert

Gedragsprotocol OBS De Kyckert Gedragsprotocol OBS De Kyckert Inleiding Op OBS De Kyckert willen we voor de kinderen een veilig klimaat scheppen. Een veilig klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Overleg- en aangifteplicht

Overleg- en aangifteplicht 1.e. Op 28 juli 1999 is de Wet bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs in werking getreden. Deze wet is een uitwerking van de voorstellen die de toenmalige staatssecretaris

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO. t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML).

Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO. t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). t Kraaienest heeft een SO-afdeling en sinds 1 augustus 2013 een VSO-afdeling. De school

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 15 e montessorischool Maas en Waal 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school -

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant Beter voor nu, beter voor later Niet alle kinderen in deze wereld vinden even makkelijk hun weg. Deze kinderen hebben extra begeleiding en zorg nodig om hun eigen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Project Speciaal 2017 Om mee te kunnen doen aan Project Speciaal is het invullen van alle velden verplicht.

Aanmeldingsformulier Project Speciaal 2017 Om mee te kunnen doen aan Project Speciaal is het invullen van alle velden verplicht. Aanmeldingsformulier Project Speciaal 2017 Om mee te kunnen doen aan Project Speciaal is het invullen van alle velden verplicht. Voornaam Achternaam Emailadres Elly Mulder emulder@bernardus.lucasonderwijs.nl

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Welkom 2. Locatie Rebound het Gooi 3. Lestijden 4. Leerplicht 5. De Rebound periode - Aanmelding - Intakegesprek - Tussentijdse

Nadere informatie