- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T"

Transcriptie

1 - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

2 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio 6 Beroepsproduct 7 Verdiepingsdag 7 Studieduur en studielast 8 Getuigschrift 9 Deelnemen als auditor 9 Inhoud van de opleiding Cursusperiode 1: Grondslagen en basistechnieken 10 Cursusperiode 2: Personalisatie 12 Cursusperiode 3: Storytelling 14 Cursusperiode 4: Interactief lezen 16 Cursusperiode 5: Contrastieve grammatica 18 Eindpresentaties en getuigschrift 20 Verdiepingsdag 21 Schema Deeltijdstudie TPRS-docent 22 Competenties beroepsbeoefenaar 24 Kennisbases 26 Praktische informatie 28 TPRS Nederland juni 2014 Tekstadvies: Arno de Korte Vormgeving: Reinout van Roekel Algemene voorwaarden 32 Aanmeldingsformulier 35

3 4 Introductie Opbouw van de opleiding 5 Bij TPRS, ofwel TPR Storytelling, werkt u met verhalen. Door samen met leerlingen verhalen op te bouwen creëert u steeds een levendige en boeiende context. Deze context maakt het mogelijk te voorzien in een constante stroom begrijpelijke taalinput, die onontbeerlijk is voor een efficiënte taalverwerving. TPRS biedt daarnaast handvatten voor voldoende herhaling door middel van vraag-antwoord-technieken en voor het stelselmatig creëren van consciousness voor correcte grammatica. Alle taalvaardigheden komen ruimschoots aan bod. Bij TPRS versterken alle onderdelen elkaar. Bovendien is TPRS een flexibele methode waarmee u verschillende doelgroepen kunt bedienen. Dankzij de intensieve klassikale interactie bevordert TPRS bovendien de vaardigheid zich in real-life situaties uit te drukken. De deeltijdopleiding TPRS is een aanvulling op de lerarenopleiding en geldt als onderwijseenheid in de zin van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Tijdens de TPRS-opleiding leert u kennis, vaardigheden en houdingsaspecten in samenhang toe te passen. De opleiding is gericht op het verkrijgen en toepassen van beroepscompetenties binnen het kader van de TPRS-methodiek. De beroepscompetenties staan op pagina 24. De einddoelen zijn geformuleerd op basis van de Dublin Descriptoren, die u kunt vinden op pagina 26. Contactdagen. Breinvriendelijk en interactief Geheel in lijn met de methodiek zelf wordt de stof tijdens contacturen op een breinvriendelijk manier met activerende werkvormen aangeboden. We wisselen de klassikale behandeling van didactiek en theoretische achtergronden af met zowel individuele als groepsgewijze verwerking en toepassing. Ook geven we demonstraties van technieken en vaardigheden, die u vervolgens in kleine groepen oefent. De contactdagen worden steeds afgesloten met het opstellen van een lesplan dat u in uw eigen lessen kunt gebruiken. Waarom een deeltijdopleiding TPRS? TPRS is niet meer weg te denken uit het huidige taalonderwijs. Tot september 2013 bestonden er in Nederland slechts korte workshops en trainingen in TPRS. Al snel bleek dat docenten behoefte hadden aan meer verdieping en een langere periode van oefening en feedback. Ook vroegen zij om een wetenschappelijke onderbouwing van TPRS. Op basis van deze vragen en de wens te kunnen aansluiten op de bestaande lerarenopleidingen heeft TPRS Nederland de Deeltijdopleiding tot TPRS-docent ontwikkeld: een opleiding speciaal bedoeld als nascholingstraject voor docenten moderne vreemde talen en Nederlands als tweede taal. In deze studiegids vindt u alle informatie. Door de hele opleiding worden korte teambuildings-activiteiten gedaan. Deze vormen enerzijds de basis voor een optimale uitwisseling en samenwerking, en anderzijds een bekrachtiging van de interpersoonlijke en didactische vaardigheden die een rol spelen in het lesgeven met TPRS. Aangezien collegiale uitwisseling erg belangrijk is in deze opleiding, wordt hiervoor niet alleen in intervisiebijeenkomsten maar ook tijdens de contactdagen tijd gereserveerd, zodat u in kleine groepjes of klassikaal uw eigen ervaringen en inzichten aan die van uw medecursisten kunt toetsen. Het onderwijs binnen de opleiding gaat uit van het concurrency-principe: door het delen van ervaringen uit de eigen lespraktijk beïnvloeden cursisten elkaar wederzijds positief. Het leerproces is opgezet als een interactief proces: u werkt samen met uw medecursisten, met de docenten en, waar mogelijk, met TPRScollega s.

4 6 7 Intervisie. Uitwisselen en oefenen Samenwerkend leren vindt tevens plaats tijdens de intervisiebijeenkomsten die u in de periodes tussen de contactdagen met uw medecursisten houdt. In deze bijeenkomsten bespreekt u onderwerpen die u in overleg met uw medecursisten heeft gekozen en u kunt deze bijeenkomsten benutten voor collegiale coaching. Indien gewenst kan de intervisie ook per skype plaatsvinden. De intervisieverslagen maken onderdeel uit van het portfolio. Het theoretische gedeelte bestaat uit de verwerkingsopdrachten van de theorie in de reader. Deze relateert u waar mogelijk aan uw eigen lespraktijk. Sommige van deze opdrachten betreffen de toepassing van specifieke technieken in uw lessen. Ook analyseert u opnames van TPRS-lessen aan de hand van de behandelde vakdidactische en wetenschappelijke theorie. Coaching. Constructieve feedback Bij aanvang van de opleiding krijgt u een persoonlijk begeleider toegewezen. Dit is de persoon met wie u gedurende de opleiding contact onderhoudt over de voortgang, en degene die feedback geeft op de portfolio-onderdelen en het eindproduct. Ook krijgt u videocoaching van uw begeleider. In de periode na iedere contactdag stuurt u een video-opname van een deel van uw les naar uw persoonlijk begeleider. Van tevoren bespreekt u met uw begeleider wat u in de opname laat zien en waarop u gecoacht wilt worden. In overleg ontvangt u de feedback schriftelijk of in een gesprek. Uw reactie op de coachingsverslagen neemt u op in het portfolio. Ook dient u te kunnen aantonen dat u eventuele verbeterpunten die tijdens de coaching aan de orde zijn gekomen, adequaat hebt aangepakt. Stage. Test uw eigen lesplan Tijdens de laatste fase van de opleiding ontwerpt u een lesplan voor een serie van tenminste drie lessen, waarin alle TPRS-technieken aan bod komen. Deze lessen voert u uit onder supervisie van uw leidinggevende. Iedere les van dit lesplan wordt door deze leidinggevende of, in overleg met de leidinggevende, door een collega geobserveerd. Voor verslaglegging wordt een observatieformulier van TPRS Nederland gebruikt. Als aanvulling daarop kan uw leidinggevende indien gewenst tevens een eigen observatieformulier hanteren. Na afloop schrijft u een stageverslag. De ondertekende observatieformulieren en het stageverslag wneemt u op in het portfolio. Portfolio. Bewijs van uw competentie-ontwikkeling Gedurende de opleiding bouwt u een leerportfolio op. Hierin bundelt u documenten en audiovisuele materialen waaruit uw leerproces en ontwikkeling blijken. Het portfolio bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het praktijkgedeelte van het portfolio bevat een aantal verplichte onderdelen. Het begint met uw persoonlijke ontwikkelingsplan. Verder bevat het voor iedere lesperiode tenminste een activiteitenplan, een hypothese en conclusie, een lesplan, en een intervisieverslag. Met een video-opname toont u aan dat u repetitieve, begrijpelijke input in de doeltaal, personalisatie/context en grammatica in uw lessen kunt toepassen. Ook uw reacties op de coaching en de stagedocumenten neemt u op in het portfolio. Daarnaast kunt u zelf nog documenten of audiovisuele materialen invoegen. Voor het portfolio kiest u de documenten die uw ontwikkeling het beste weergeven. U levert het portfolio een maand na de vijfde lesdag in, waarna u in een persoonlijk gesprek de gelegenheid krijgt het portfolio toe te lichten. Beroepsproduct. TPRS binnen uw school Tussen de tweede en derde contactdag start u reeds met het voorbereiden van uw beroepsproduct. Het beroepsproduct kan bestaan uit een kort praktijkonderzoek, het ontwikkelen van lesmateriaal of bijvoorbeeld het opstellen van een advies voor uw collega s of voor de school. Vanzelfsprekend heeft het product betrekking op TPRS en is het relevant voor uw collega s, school of instelling. Het product gaat vergezeld van een plan van aanpak en een procesverslag. Het beroepsproduct wordt door uw school beoordeeld op bruikbaarheid. TPRS Nederland beoordeelt het beroepsproduct op inhoud en onderbouwing. Een positieve beoordeling van het beroepsproduct geeft u tevens groen licht voor uw presentatie. Op de zesde contactdag presenteert u namelijk uw beroepsproduct aan uw medecursisten en de docenten. De presentatie telt mee voor uw eindbeoordeling.

5 8 9 Verdiepingsdag. Verdere professionalisering Enkele maanden na de eindpresentaties wordt er een verdiepingsdag gehouden. Deze dag staat in het teken van onderlinge uitwisseling en verdieping van uw kennis en vaardigheden. U kunt een presentatie geven voor uw TPRS-collega s, of workshops bijwonen over verschillende onderwerpen en technieken. Na deze eerste verdiepingsdag (die een verplicht onderdeel is van de opleiding) organiseert TPRS Nederland halfjaarlijkse verdiepingsdagen voor alle oud-cursisten. Studieduur en studielast. Leren en doen De lessen worden met tussenpozen van ongeveer zes weken gegeven, behalve tussen de vijfde en zesde contactdag, wanneer er een langere tussenperiode gepland is in verband met de extra tijd die u nodig heeft voor uw stage en het voltooien van uw portfolio en beroepsproduct. De contactdagen beginnen om 9.00 en eindigen om uur, met een lunchpauze van een uur. Deelname aan alle contactdagen is vereist. Eventuele gemiste contactdagen kunnen in overleg met TPRS Nederland worden ingehaald in een volgende cursus. Rekent u daarnaast op enkele uren zelfstudie per week. Het gemiddelde is 4 uur per week, maar afhankelijk van uw studeerstijl kan dit minder of meer tijd in beslag nemen. De zelfstudie-opdrachten bestaan uit het analyseren van theoretische achtergronden, het uitvoeren van en reflecteren op praktische opdrachten in uw eigen lessen, en het voorbereiden van een presentatie. Getuigschrift. Afsluiten met goed gevolg Als bewijs dat u de opleiding met goed gevolg hebt afgerond ontvangt u een getuigschrift. Hiervoor heeft u in ieder geval alle contactdagen bijgewoond en een voldoende beoordeling voor het leerportfolio en het beroepsproduct gekregen. In de eindfase van de opleiding krijgt u tijdens een portfoliogesprek gelegenheid om uw portfolio toe te lichten. Uw beroepsproduct presenteert u op de zesde contactdag. De beoordeling van de documenten, het portfoliogesprek en de presentatie vindt plaats op basis van de bekwaamheidseisen en de einddoelen zoals geformuleerd op de pagina s 24 t/m 27 van deze studiegids. Aan het getuigschrift wordt op verzoek een Internationaal Diploma Supplement (IDS) toegevoegd, als toelichting op de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Deelnemen als auditor Het is ook mogelijk de eerste vijf contactdagen van de opleiding bij te wonen als auditor, ofwel toehoorder. U heeft dan geen recht op begeleiding tussen de contactdagen door, en hoeft geen portfolio aan te leggen, noch een beroepsproduct te maken. Aan het einde van de vijfde contactdag ontvangt u als bewijs van uw deelname een deelnamecertificaat. Onderdeel Contacturen Zelfstudie Totaal uren Studiepunten* voorbereiding en evaluatie Contactdagen Intervisie Coaching Stage Beroepsproduct Verdiepingsdag Totaal 337 7,7 0,9 0,2 0,5 2,5 0,2 Totaal EC 12 * De studielast van de opleiding wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC s) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 klokuren (inclusief contacttijd).

6 10 Inhoud van de opleiding Reader: onderbouwing en verdieping 11 In de reader komen aan bod: Het voornaamste doel van TPRS is het bereiken van fluency in een vreemde taal. De noodzaak en beperkingen van begrijpelijk taalaanbod (input). Met andere woorden: u leert uw leerlingen vlot, flexibel en zonder haperen te Het op verschillende manieren semantiseren van input, rekening houdend met de communiceren in een nieuwe taal. Daarom wordt in de lessen veel tijd besteed aan betekenisvolle communicatie, zowel mondeling als schriftelijk. Hierbij vormen luister- en leesvaardigheid een stevig fundament voor de ontwikkeling van spreek- en schrijfvaardigheid. De doeltaal is in TPRS-lessen dan ook voor persoonlijke betekenis van deze input voor de leerling. Redenen voor het aanpassen van het spreektempo en de voorwaarden voor en functies van herhaling. Tips en trucs voor het toepassen van de cirkeltechniek in de praktijk. tenminste 90% de voertaal. Portfolio: inzicht en uitvoering U stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op waarin u beschrijft wat uw leerdoelen zijn Cursusperiode 1: Grondslagen en basistechnieken. De bijzondere aanpak van TPRS voor deze opleiding. Aangezien het kunnen begrijpen van wat er gezegd wordt een voorwaarde is voor U stelt een activiteitenplan op voor de komende cursusperiode, waarin u de eigen communicatie, worden nieuwe woorden en chunks consequent gesemantiseerd door leerbehoefte beschrijft met betrekking tot de basistechnieken. middel van vertaling, context, visualisering en fysieke activiteit. De rol van context bij U formuleert een hypothese over de toepasbaarheid van de basistechnieken in uw het semantiseren wordt besproken op contactdag 3 (pagina 14). Het automatiseren van lessituatie. Aan het einde van de eerste cursusperiode schrijft u een onderbouwde woorden, chunks en grammaticale elementen wordt bewerkstelligd door deze veel te conclusie waarin de eerder opgestelde hypothese wordt bevestigd of verworpen. herhalen met behulp van de zogeheten cirkeltechniek. U schrijft een deellesplan voor de implementatie van de basistechnieken in uw les. U reflecteert op uw beleving, de uitvoering en de resultaten. Inhoud contactdag: een kennismaking U leest de relevante hoofdstukken in de reader en de teksten waarnaar in de reader De kennismakingsactiviteiten staan geheel in het teken van storytelling. verwezen wordt. U maakt de verwerkingsopdrachten in de reader. Vakdidactische uitgangspunten en de belangrijkste theoretische grondslagen van TPRS U filmt een deel van een les waarin u werkt met doelconstructies en de cirkeltechniek worden behandeld, en u krijgt inzicht in de werking van het langetermijngeheugen en de toepast, en stuurt deze in voor coaching. U schrijft een reactie op de feedback. relevantie daarvan voor het taalonderwijs. U leert de basistechnieken toepassen in combinatie met uw eigen lesmateriaal. Intervisie: collegiale uitwisseling en coaching Met behulp van vakdidactische theorie en de inzichten uit de oefensessies leert u de In de periode tot de volgende contactdag neemt u deel aan tenminste één waarde van het vaststellen van betekenis, herhaling en betekenisvolle communicatie intervisiebijeenkomst. Afspraken over groepssamenstelling, datum, plaats en onderwerp beoordelen. U maakt keuzes omtrent de inzetbaarheid van de behandelde technieken in worden gemaakt tijdens deze eerste contactdag. relatie tot de lesmethode die u in uw lessen hanteert. Bovendien herstructureert u deelleerdoelen uit het eigen lesmateriaal zodanig dat zij Einddoelen: voldoen aan de uitgangspunten van TPRS. U bent in staat om aan de hand van de besproken theorie niet alleen uw eigen uitvoering en techniek te analyseren, maar ook die van anderen. U kunt op basis van een door uzelf

7 12 13 geformuleerde hypothese een deellesplan testen. U heeft inzicht in uw eigen leerbehoeften met betrekking tot vaardigheden en kennis. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen: vakinhoudelijke en didactische competentie. Dublin Descriptoren: 1 (kennis en inzicht); 2 (toepassen kennis en inzicht). Zie pagina s 24 t/m 27 voor een toelichting. Cursusperiode 2: Personalisatie. De motiverende factor van TPRS Personalisatie is een sleutelbegrip binnen TPRS en is de belangrijkste motiverende factor van de methodiek, naast de humoristische, positieve sfeer en de succeservaring die voortkomt uit het kunnen begrijpen en communiceren. Als TPRS-docent heeft u technieken tot uw beschikking om de leef- en belevingswereld van uw leerlingen tot een substantieel onderdeel van de lessen te maken. Het positief benaderen van leerlingen en het effectief inzetten van stemgebruik en lichaamstaal zijn een aspect hiervan. Ook klassenmanagement en het creëren van een veilige en opbouwende sfeer zijn onmisbaar om TPRS goed te kunnen laten functioneren. Daarnaast kunt u met individuele gesprekken leerlingen stimuleren tot het leveren van output, en deze waar nodig bijsturen. Inhoud contactdag: gevarieerde interactie In diverse groepsactiviteiten ontwikkelt u een positieve houding ten opzichte van de leerlingen, alsmede voeling met de ervaring van leerlingen. U verfijnt uw vragentechniek en leert deze afwisselend in te zetten bij gesprekken met individuele leerlingen en conversaties met de hele klas. De nadruk ligt hierbij op het variëren tussen verschillende vormen van interactie en het stimuleren van output. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de werking en beperkingen van het werkgeheugen en de implicaties die deze kennis heeft voor uzelf als docent en voor de leerlingen in uw les. Op basis van wetenschappelijke inzichten over motivatie en breinleren beoordeelt u de wenselijkheid van en de mogelijkheden tot het personaliseren van de lesstof, het opbouwen van een veilige sfeer en optimale leeromgeving in de les. Reader: onderbouwing en verdieping In de reader komen aan bod: Verdieping van de kennis over het werkgeheugen. De vaardigheden luisteren en spreken. Vormen van differentiatie met betrekking tot denkniveau en verwerkingssnelheid. Personalisatie in de praktijk. Portfolio: inzicht en uitvoering U stelt een persoonlijk activiteitenplan op waarin u de eigen leerbehoefte beschrijft met betrekking tot personalisatie. Daarnaast stelt u een hypothese op met betrekking tot de toepasbaarheid van personalisatie en differentiatie in uw lessituatie, waarop u aan het einde van deze periode een conclusie formuleert. U schrijft een verslag over de uitvoering van het deellesplan in de eigen lessen. Hierin doet u voorstellen voor het bijstellen of herstructureren van het deellesplan en/of de uitvoering ervan. U leest de relevante hoofdstukken in de reader en de teksten waarnaar in de reader verwezen wordt, en maakt de bijbehorende verwerkingsopdrachten. U filmt een deel van een les waarin u personalisatie toepast, en stuurt deze in voor coaching. U schrijft een reactie op de feedback. Intervisie: collegiale uitwisseling en coaching In de periode tot de volgende contactdag neemt u deel aan tenminste één intervisiebijeenkomst. Afspraken over datum, plaats en onderwerp kunnen worden gemaakt tijdens deze tweede contactdag. Voorbereiding beroepsproduct: het startdocument U stelt een eerste voorstel voor uw beroepsproduct (Zie de beschrijving van het beroepsproduct op pagina 7). Het startdocument bevat de probleemstelling of een onderzoeksvraag en de planning voor de uit te voeren activiteiten, de leervragen en beoogde competentieontwikkeling, in combinatie met de beoordelingscriteria waaraan het product moet voldoen. Op of vóór de derde contactdag levert u het startdocument voor uw beroepsproduct in.

8 14 15 Einddoelen U kunt de basistechnieken toepassen ten behoeve van differentiatie en personalisatie van de lesstof. U heeft inzicht in de invloed van uw persoonlijke eigenschappen op de uitvoering van TPRS-technieken. Theoretische informatie over motivatie en breinleren kunt u vertalen in vakdidactische inzichten en concrete deellesplannen. Legitimering SBL bekwaamheidseisen: pedagogische competentie, vakinhoudelijke en didactische competentie, organisatorische competentie, ontwikkelingscompetentie. Dublin Descriptoren: 1 (kennis en inzicht); 2 (toepassing kennis en inzicht); 3 (oordeelsvorming), 4 (communicatie) en 5 (leervaardigheden). Zie pagina s 24 t/m 27 voor een toelichting. Speciale aandacht gaat uit naar het sturen van dynamische processen in de klas tijdens het opbouwen van het verhaal. Dit gebeurt door differentiatie in de vraagstelling, het personaliseren van de inhoud van het verhaal, het inzetten van leerlingen als acteur en het invoegen van tussentijdse verwerkingsopdrachten. Reader: onderbouwing en verdieping In de reader komen aan bod: Emotie en geheugen in de taalles. De functie van verhalen vanuit verschillende invalshoeken (maatschappelijk, cognitief, didactisch). Verhalen in de praktijk. Het werken met acteurs. Cursusperiode 3: Storytelling. Samen verhalen opbouwen Het meest in het oog springende aspect van TPRS is het gebruik van verhalen. Iedere serie lessen start met het gezamenlijk verzinnen van een verhaal. Een schriftelijke versie van dit verhaal wordt vervolgens gezamenlijk gelezen en als basis gebruikt voor andere activiteiten. Het verhaal wordt uitgebeeld of op een andere manier gevisualiseerd. We zetten verhalen enerzijds in als instrument voor het prikkelen en vasthouden van de aandacht en anderzijds als strategie voor het stimuleren van een actieve leerlingparticipatie. Daarnaast vormen verhalen een buitengewoon rijke, betekenisvolle context voor de nieuwe taal, waarin voor nieuwe en bekende woorden op een breinvriendelijke wijze semantische netwerken ontstaan. Op het gebied van output biedt storytelling gelegenheid tot uitdagende en complexe spreektaken in de vorm van o.a. het in eigen woorden navertellen van verhalen, het onderhandelen over details of het ontwikkelen van alternatieve versies van verhalen en het herformuleren van verhalen vanuit een ander gezichtspunt. Inhoud contactdag: storytelling ervaren Er wordt aandacht besteed aan de rol van emotie bij het aanleggen en versterken van geheugensporen, en de relevantie hiervan voor het talenonderwijs. Op basis van deze informatie onderzoekt u de vakdidactische relevantie van storytelling. U ervaart als leerling het klassikaal opbouwen van een verhaal en oefent dit met behulp van verschillende formats. Portfolio: inzicht en uitvoering U analyseert tenminste één lesplan uit een TPRS-leergang en geeft suggesties voor verbetering. U spitst het tijdens de contactdag opgestelde algemene lesplan toe op de eigen lessituatie, op basis van de op uw school gehanteerde lesboeken. U schrijft een reflectieverslag over de uitvoering van dit lesplan in (zo mogelijk) tenminste twee groepen. In dit verslag doet u een voorstel voor de aanpassing van het lesplan en/ of de uitvoering. U signaleert in een persoonlijk activiteitenplan de eigen leerbehoeften met betrekking tot storytelling, waarbij u aangeeft op welke manier in deze leerbehoefte zal worden voorzien. U leest de relevante hoofdstukken in de reader en de teksten waarnaar in de reader verwezen wordt. U maakt de verwerkingsopdrachten in de reader. U filmt een deel van een les waarin u een verhaal bouwt met de klas, en stuurt deze in voor coaching. U schrijft een reactie op de feedback. Intervisie: collegiale uitwisseling en coaching In de periode tot de volgende contactdag neemt u deel aan tenminste één intervisiebijeenkomst. Afspraken over datum, plaats en onderwerp kunnen worden gemaakt tijdens deze derde contactdag.

9 16 17 Einddoelen U kunt de dynamische processen van storytelling signaleren, sturen en bijstellen door het verhaal aan de doelgroep aan te passen. Bovendien kunt u leerlingen als acteurs inzetten en coachen, wisselt u werkvormen af, kunt u grenzen stellen en een positieve attitude hanteren ten opzichte van de leerlingen. U kunt eigen en bestaande lesplannen uit TPRS-leergangen analyseren en beoordelen. Legitimering SBL bekwaamheidseisen: interpersoonlijke en pedagogische competentie; vakinhoudelijke en didactische competentie; organisatorische competentie; ontwikkelingscompetentie. Dublin Descriptoren: 1 (kennis en inzicht); 2 (toepassing kennis en inzicht); 3 (oordeelsvorming); 4 (communicatie); 5 (leervaardigheden). Zie pagina s 24 t/m 27 voor een toelichting. Cursusperiode 4: Interactief lezen. Leesplezier en differentiatie De belangrijkste reden waarom binnen TPRS bijzonder veel wordt gelezen, is dat lezen een aantrekkelijke en toegankelijke (buitenschoolse) activiteit is die de taalverwerving bijzonder goed ondersteunt. Door veel te lezen worden niet alleen nieuwe woorden, maar met name betekenisrelaties en grammaticale kenmerken verworven en geconsolideerd. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is in het taalonderwijs, laat de TPRS-docent de leerlingen een tekst pas lezen nadat tenminste 95% van de daartoe benodigde taal auditief is aangeboden. Het gegeven dat leerlingen een nieuwe tekst goed kunnen begrijpen is een niet te onderschatten succeservaring die de motivatie om zelf te gaan lezen sterk vergroot. Een goede communicatie met leerlingen en hun ouders kan deze motivatie nog eens ondersteunen. Een van de grootste uitdagingen waar veel taaldocenten voor staan is het differentiëren binnen een groep leerlingen. De zogenaamde embedded reading-techniek die binnen TPRS wordt gehanteerd is ideaal voor differentiatie en maakt het bovendien mogelijk leerlingen in korte tijd naar een hoger leesniveau te brengen. Daarnaast wordt er in TPRS voortdurend gedifferentieerd door begripsvragen van verschillende cognitieve niveaus te stellen en door meer of minder output te vragen van individuele leerlingen. Inhoud contactdag: het belang van lezen U neemt kennis van wetenschappelijke inzichten over het belang van lezen voor de taalverwerving en van de plaats die lezen inneemt in het TPRS-curriculum. De verschillende werkvormen voor klassikaal en individueel lezen worden gedemonstreerd en besproken, waarna u deze werkvormen in groepjes leert toepassen. Extra aandacht wordt besteed aan het differentiëren tussen leerlingen, waarvoor het werken met leesteksten een uitstekende basis vormt. U bespreekt met uw medecursisten de best practices voor het communiceren over TPRS met leerlingen en ouders. Reader: onderbouwing en verdieping In de reader komen aan bod: Lezen in dienst van de taalverwerving. Tekstkeuze en tekstbewerking. Lezen in de praktijk. Diverse opvolgactiviteiten zoals schrijfopdrachten. Portfolio: inzicht en uitvoering U signaleert in een persoonlijk activiteitenplan de eigen leerbehoeften met betrekking tot lezen en differentiatie, waarbij u aangeeft op welke manier in deze leerbehoefte zal worden voorzien. U schrijft een reflectieverslag over momenten waarop u met leerlingen en/of ouders over TPRS heeft gecommuniceerd. U toetst hierin uw eigen communicatie aan de best practices die tijdens de contactdag door u en uw medecursisten zijn opgesteld. U leest de relevante hoofdstukken in de reader en de teksten waarnaar in de reader verwezen wordt. U maakt de verwerkingsopdrachten in de reader. U schrijft een conclusie op basis van een door u opgestelde hypothese over de invloed van de leesaanpak op de motivatie van de leerlingen. U filmt een deel van een leesles waarin u de geleerde leestechnieken toepast, en stuurt deze in voor coaching. U schrijft een reactie op de feedback.

10 18 19 Intervisie: collegiale uitwisseling en coaching In de periode tot de volgende contactdag neemt u deel aan tenminste één intervisiebijeenkomst. Afspraken over datum, plaats en onderwerp kunnen worden gemaakt tijdens deze vierde contactdag. Einddoelen Recente wetenschappelijke inzichten over de functie van lezen bij de taalverwerving kunt u relateren aan uw eigen lessituatie. U herstructureert leestaken uit uw eigen lesmethode zodanig dat ze voldoen aan de uitgangspunten van TPRS. Deze aanpassingen kunt u vervolgens verantwoorden. U communiceert effectief over TPRS met leerlingen en ouders. Legitimering SBL bekwaamheidseisen: vakinhoudelijke en didactische competentie, samenwerkingscompetentie, omgevingscompetentie. Dublin Descriptoren: 1 (kennis en inzicht); 2 (toepassen kennis en inzicht); 3 (oordeelsvorming); 4 (communicatie). Zie pagina s 24 t/m 27 voor een toelichting. Cursusperiode 5: Contrastieve grammatica. Grammatica als betekenisdrager Volgens recente bevindingen in de cognitieve linguïstiek heeft grammatica in ons brein niet de vorm van regels maar van netwerken. De meest logische manier van grammatica aanbieden is dan ook vergelijkbaar met het creëren van een semantisch netwerk: door attention, ofwel focus op de grammaticale elementen, en awareness, ofwel bewustwording van de functie die elementen in de zin hebben. TPRS bewerkstelligt dit door grammaticale elementen altijd in context kort te benoemen, te vertellen wat de semantische betekenis van het element is en er vervolgens, steeds als het element zich voordoet, meerdere vragen over te stellen. De vragen gaan over de betekenis van het element in de context, en contrasteren deze met een ander element (tijd, persoon, modus, etc.) in dezelfde context, of met hetzelfde element in een andere context. De vele verschijningsvormen van woorden in verschillende contexten, gecombineerd met de grote variatie aan vragen daarover, bevorderen een diepgaande, flexibele beheersing van de taal. Inhoud contactdag: grammatica in de klas De wijze waarop TPRS grammatica aanbiedt wordt gedemonstreerd en besproken aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek over de verwerking van grammatica in de hersenen. Aansluitend onderzoekt u de implicaties daarvan voor het taalonderwijs. We besteden speciale aandacht aan het inzetten van grammaticale vragen voor het differentiëren van de lesstof naar niveau. U oefent het benoemen en bevragen van de verschillende grammaticale elementen in context en stelt een plan op voor het behandelen van grammatica op basis van een voor uw doelgroep geschikte tekst. U bespreekt de wijze waarop u samenwerkt met collega s die andere onderwijsmethoden hanteren. Ook stelt u hierover samen met uw medecursisten een lijst met best practices op. Reader: onderbouwing en verdieping In de reader komen aan bod: Grammatica in het brein. Verwerving van grammaticale structuren. Contrastieve grammatica in de praktijk. Lesplanning. Toetsing. Portfolio: verantwoording U schrijft een reflectieverslag over de samenwerking met collega s, waarin deze samenwerking wordt vergeleken met de best practices die tijdens de contactdag zijn opgesteld. Ook doet u voorstellen tot verbetering. U schrijft een verslag over de toepassing van contrastieve grammatica in uw lessen, en een verantwoording van de keuze voor of tegen deze werkwijze. Aan bod komen de factoren die van invloed zijn op toepassing in uw eigen lessen en eventueel gemotiveerde voorstellen tot aanpassing. U stelt een hypothese op met betrekking tot de effecten van contrastieve grammatica op uw doelgroep, en schrijft na afloop van deze cursusperiode een conclusie waarin u de hypothese verwerpt of aanvaardt. U filmt een deel van een les waarin u contrastieve grammatica toepast, en stuurt deze in voor coaching. U schrijft een reactie op de feedback.

11 20 21 Binnen een maand na afloop van de vijfde contactdag stelt u uw definitieve portfolio samen en levert dit in. Uw begeleider maakt met u een afspraak voor een portfoliogesprek. Stage: test uw eigen lesplan In de periode volgend op deze contactdag vindt de stage plaats. Voor meer informatie over de stage zie pagina 6. Beroepsproduct: TPRS binnen uw school In de komende periode schrijft u uw definitieve beroepsproduct. U levert het product een maand voor de zesde contactdag in. Als het beroepsproduct is goedgekeurd, krijgt u toestemming er een presentatie over te geven op de zesde contactdag. In de presentatie verantwoordt u de keuze voor het onderwerp en soort product, en geeft u een helder beeld van het proces en de resultaten. De nadere beschrijving van het beroepsproduct staat op pagina 7. Einddoelen De in TPRS gehanteerde technieken voor het aanleren van grammaticaal bewustzijn kunt u motiveren aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek. Deze technieken kunt u toepassen op basis van gevarieerd lesmateriaal en aanpassen aan specifieke lessituaties. U kunt op collegiale en effectieve wijze samenwerken met collega s die andere onderwijsvormen hanteren. Legitimering SBL bekwaamheidseisen: vakinhoudelijke en didactische competentie; organisatorische competentie; samenwerkingscompetentie. Dublin Descriptoren: 1 (kennis en inzicht); 2 (toepassen kennis en inzicht); 3 (oordeelsvorming); 4 (communicatie). Zie pagina s 24 t/m 27 voor een toelichting. Eindpresentaties en getuigschrift. Presentatie beroepsproduct De laatste contactdag staat in het teken van de afstudeerpresentaties. U brengt de uitvoering en de resultaten van uw beroepsproduct voor het voetlicht in een presentatie met audiovisuele middelen. In uw presentatie verantwoordt u de door u gemaakte keuzes en na afloop beantwoordt u vragen van uw medecursisten en de docenten. De presentaties van uw medecursisten bieden u de gelegenheid te leren van hun ervaringen met de vakinhoudelijke en beroepsmatige aspecten van TPRS. De dag wordt feestelijk afgesloten met de uitreiking van getuigschriften en deelnamecertificaten. Einddoelen U levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de onderwijspraktijk binnen uw eigen school. U kunt op heldere wijze de uitvoering en resultaten van uw beroepsproduct toelichten door middel van een presentatie met audiovisuele middelen. U bent in staat uw keuzes voor de inhoud en de manier waarop uw beroepsproduct tot stand is gekomen schriftelijk en mondeling te verantwoorden. Legitimering SBL bekwaamheidseisen: samenwerkingscompetentie, ontwikkelingscompetentie. Dublin Descriptoren: 3 (oordeelsvorming); 4 (communicatie); 5 (leervaardigheden). Zie pagina s 24 t/m 27 voor een toelichting. Verdiepingsdag Enkele maanden na de afronding van de opleiding nodigen we u uit voor een verdiepingsdag. Deze dag, die integraal onderdeel uitmaakt van de opleiding, staat in het teken van collegiale uitwisseling en verdere professionalisering. De inhoud van de verdiepingsdag kunt u meebepalen door onderwerpen aan te dragen. U kunt presentaties van collega s bijwonen of zelf een presentatie verzorgen. Ook kunt u ervaringen uitwisselen en deelnemen aan workshops over aan TPRS gerelateerde onderwerpen. Na deze eerste verdiepingsdag organiseert TPRS Nederland halfjaarlijkse verdiepingsdagen voor alle oud-cursisten. Deze dagen vormen een uitstekende gelegenheid om in contact te blijven met TPRS-collega s en uw eigen bekwaamheid als TPRS-docent te onderhouden en te vergroten. Als oud-cursist ontvangt u automatisch een uitnodiging voor deze verdiepingsdagen.

12 22 Schema Deeltijdstudie TPRS-docent 23 CONTACTDAG 1 CONTACTDAG 2 CURSUSPERIODE 3 CURSUSPERIODE 4 CONTACTDAG 5 CONTACTDAG 6 VERDIEPINGSDAG Grondslagen en basistechnieken. De bijzondere aanpak van TPRS Personalisatie. De motiverende factor van TPRS Storytelling. Samen verhalen opbouwen Interactief lezen. Leesplezier en differentiatie Contrastieve grammatica. Grammatica als betekenisdrager Eindpresentaties en getuigschrift. Presentatie beroepsproduct Verdiepingsdag. Vakdidactische uitgangspunten Breinleren: herhaling Oefenen basistechnieken Relatie met de leerlingen Personaliseren Output stimuleren Breinleren: motivatie en werkgeheugen Breinleren: emotie Opbouw van verhalen Verhalen vragen Dynamische processen Lezen voor taalverwerving Klassikaal lezen Differentiëren met leesteksten Communiceren over TPRS Grammatica in het brein Contrastieve vraagstelling Differentiatie Communicatie met collega's Afstudeerpresentaties Leren van collega's Uitreiking getuigschriften Uitreiking deelnamecertificaten Collegiale uitwisseling Afstudeerpresentaties Professionalisering Workshops POP en PAP Readeropdrachten Hypothese testen Lesplan + uitvoering Video-coaching Intervisie Readeropdrachten Hypothese testen Lesplan + uitvoering Video-coaching Intervisie Startdocument beroepsproduct Readeropdrachten Analyse TPRS-lesmateriaal Verslag Communicatie PAP Lesplan + uitvoering Video-coaching Intervisie Readeropdrachten Analyse TPRS-lesmateriaal PAP Lesplan + uitvoering Video-coaching Intervisie Video-lesopname Readeropdrachten Samenwerkingsverslag Lesplan + uitvoering Video-coaching Intervisie Video-lesopname Stage: - Inleveren portfolio - Portfoliogesprek - Inleveren beroepsproduct

13 24 Competenties beroepsbeoefenaar. SBL bekwaamheidseisen Vakinhoudelijke en -didactische competentie. Lesstof en uitvoering De TPRS-docent beheerst de vaardigheden die nodig zijn om de lesstof op een persoonlijke, prettige en efficiënte manier over te brengen. Niet alleen in de diverse vormen die onderdeel uitmaken van de TPRS-methodiek, maar ook door de lesstof te differentiëren naar behoefte van de leerlingen. Daarnaast heeft de docent kennis van recente theorie en wetenschappelijk onderzoek over taalverwerving en breinleren, op basis waarvan de docent zijn didactische keuzes kan verantwoorden. 25 Voor het beroep van leraar is in de Wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) vastgelegd aan welke bekwaamheidseisen een leerkracht moet voldoen. Dit zijn de zogenaamde bekwaamheidseisen van de SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel). Deze zijn uitgesplitst naar zeven competenties die zijn gebaseerd op vier aspecten van de beroepspraktijk: het interpersoonlijke, het pedagogische, het vakinhoudelijke en -didactische en het organisatorische aspect. De invulling van deze zeven competenties op grond van de TPRS-methodiek vormt de basis voor de Deeltijdopleiding TPRS. Hieronder volgen de competenties zoals ze in de TPRS-opleiding worden vormgegeven. Organisatorische competentie. Interactie en zelf doen De TPRS-docent is in staat de dynamische processen die kenmerkend zijn voor TPRS in goede banen te leiden door voldoende afwisseling te bieden tussen individuele en klassikale benadering van de leerlingen. Duidelijke afspraken en instructies met betrekking tot de interactie en zelfwerkzaamheid van de leerlingen spelen hierbij een belangrijke rol. Interpersoonlijke competentie. Sfeer en vertrouwen TPRS neemt de bekwaamheidseis dat een leerkracht op een goede, professionele manier met leerlingen kan omgaan heel serieus. Daarom wordt binnen de TPRS-opleiding extra aandacht besteed aan het ontwikkelen van een sfeer van onderling vertrouwen en veiligheid. De hoge mate waarin de lesstof op de persoonlijke interesses van de leerlingen wordt toegespitst vereist een oplettende, fijngevoelige instelling van de TPRS-docent. Hiermee is de docent in staat de reacties van de leerlingen te peilen en in een goede sfeer de samenwerking tussen leerlingen te bevorderen. Samenwerkingscompetentie. TPRS en andere onderwijsvormen De TPRS-docent kan op effectieve wijze met collega s communiceren over taalonderwijs in het algemeen en TPRS in het bijzonder. De docent is in staat op professionele wijze samen te werken met collega s die andere onderwijsvormen hanteren. Omgevingscompetentie. De TPRS-docent en de buitenwereld De TPRS-docent weet zijn keuze voor deze methodiek duidelijk te motiveren tijdens gesprekken met leerlingen, hun ouders en zijn collega s. Bovendien kan de TPRS-docent ouders helder uitleggen wat de implicaties zijn van het werken met deze methodiek voor het leerproces van de leerlingen. Pedagogische competentie. Waardering en verantwoordelijkheid De TPRS-docent kan verhalen en gesprekken inzetten voor het bevorderen van een sociaalemotionele en morele ontwikkeling van de leerlingen. Hij zorgt voor een veilige werkomgeving waarin alle leerlingen zich gewaardeerd voelen en waarin ieder op zijn eigen manier succesvol kan zijn. De docent stimuleert de leerlingen initiatief te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en het groepsproces. Ontwikkelingscompetentie. Een continu proces De TPRS-docent kan reflecteren op zijn bekwaamheid, zijn beroepsopvattingen en de wisselwerking tussen zijn persoonlijke eigenschappen en technische onderwijsvaardigheden. Hij heeft toegang tot manieren om zijn TPRS-bekwaamheden te blijven ontwikkelen en kan deze mogelijkheden benutten.

14 26 Kennisbases. Voortbouwen op kennis Voor zijn taal TPRS-lesplannen ontwikkelen, bijstellen en structureren met betrekking tot 27 kennisinhoud en vaardigheden. Een kennisbasis bestaat uit de kennis die de leraar aan het einde van zijn opleiding TPRS-werkplannen voor zijn taal afstemmen op en integreren met werkplannen van minimaal moet hebben om professioneel bekwaam en zelfstandig aan het werk te collega s binnen het lerarenteam. kunnen in het onderwijs. De kennisbases zijn verdeeld in de generieke kennisbasis, die te maken heeft met kennis van het leren en de ontwikkeling van de leerling, TPRS-leerdoelen zo concreet verwoorden dat evaluatie en een valide toetsing ervan mogelijk is. en de vakspecifieke kennisbasis, waarin de vakinhoudelijke en vakdidactische elementen staan beschreven. Oordeelsvorming. Toegevoegde waarde De TPRS-docent kan: De deeltijdopleiding tot TPRS-docent bouwt voort op de bestaande kennisbases van de De keuzes waarop de TPRS-methodiek is gebaseerd beoordelen op basis van relevante lerarenopleidingen. Met het behalen van het Getuigschrift heeft u de startbekwaamheid theorieën en inzichten uit de taalverwervingstheorie en de cognitieve taalwetenschap. bereikt om uw lessen naar behoefte volgens de TPRS-methodiek in te richten binnen het TPRS-leergangen beoordelen en hanteren, en op basis van reguliere leergangen lesplannen onderwijsgebied waarvoor u een lesbevoegdheid heeft. Om uw vaardigheden en kennis ten samenstellen waarbinnen TPRS een duidelijke toegevoegde waarde heeft wat betreft volle te ontwikkelen is het als beginnend TPRS-docent raadzaam om na het afronden van motivatie, differentiatie, faalangstproblemen, interactie en transfer van kennis. deze opleiding beroepservaring op te doen en uw kennis en vaardigheden bij te houden Een uitgebalanceerd lesplan opstellen door binnen het kader van de eigen doelgroep door het volgen van na- en bijscholing. en curriculum een afgewogen keuze te maken tussen het inzetten van TPRS en andere De kennisbases van de opleiding worden hieronder beschreven op basis van de Dublin werkvormen. Descriptoren voor de kwalificatie Bachelor. Communicatie. Informeren, motiveren en stimuleren Kennis en inzicht. Het fundament onder uw lessen De TPRS-docent is in staat: De TPRS-docent kent: Aan leerlingen, ouders en collega s in heldere bewoordingen de methodiek toe te lichten, De recente theorieën over taalverwerving en cognitieve linguïstiek. keuzes te verantwoorden en uit te leggen wat de implicaties zijn voor de leerlingen. De overeenkomsten en tegenstellingen tussen TPRS en andere recente Leerlingen te motiveren en te stimuleren door het ontwikkelingsniveau van de leerlingen taalonderwijsmethoden. te herkennen en daarop aan te sluiten. Ook betrekt de TPRS-docent de eigen leef- en De leerdoelen en uitgangspunten van TPRS. belevingswereld van de leerlingen in de lessen. Daarnaast houdt hij rekening met sociaal- De technieken en vaardigheden die tezamen de TPRS-methodiek vormen. culturele achtergronden. De positie van TPRS binnen het (internationale) onderwijs. Om te gaan met interactieprocessen tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docent. Toepassen kennis en inzicht. TPRS in uw eigen lessen De TPRS-docent kan: Leervaardigheden. Zelfstandig aan het werk De lesstof voor de eigen klassen volgens de TPRS-methodiek selecteren, herformuleren en De TPRS-docent heeft aangetoond zelfstandig informatie te kunnen verzamelen en herstructureren, binnen de kaders van de op de eigen school gehanteerde normen. verwerken, leerdoelen te kunnen formuleren, te kunnen reflecteren op leerervaringen en te De TPRS-technieken en -vaardigheden toepassen en adequaat reageren op onverwachte kunnen samenwerken met collega s. situaties in de les.

15 28 Praktische informatie Om didactische redenen is er een maximum aantal van 10 deelnemers per semester 29 vastgesteld. Wanneer dit aantal ten tijde van uw aanmelding al bereikt is, kan uw aanmelding in overleg worden doorgeschoven naar een volgend semester. Contactgegevens TPRS Nederland Lesmaterialen Molengouw 36 Tijdens de eerste contactdag ontvangt u een reader bestaande uit een ringband met 1151 CJ Broek in Waterland losbladige teksten en formats. Daarnaast dient u vóór aanvang van de opleiding enkele handboeken aan te schaffen. De boekenlijst ontvangt u uiterlijk drie weken voor aanvang Websites: / van de opleiding. TPRS Nederland is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot uur, op de Locaties telefoonnummers en TPRS Nederland maakt gebruik van twee leslocaties: de eigen cursusruimte te Broek in Waterland (nabij Amsterdam) en Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht. De Studiekosten contactdagen van één opleiding zullen op een en dezelfde locatie gegeven worden. Deelname aan de opleiding bedraagt e1.420,-. Hierin is begrepen deelname aan zes contactdagen plus een verdiepingsdag, coaching, online begeleiding en eindgesprek, Bereikbaarheid leslocaties alsmede de reader en online studiematerialen. De aanschaf van (hand-)boeken en eventuele Beide locaties zijn zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar en maaltijden tijdens contactdagen vallen buiten dit bedrag. Toehoorders wonen alleen de beschikken over (beperkte) gratis parkeergelegenheid. eerste vijf contactdagen bij en betalen e750,-. Koffie, thee en maaltijden Fiscaal voordeel Tijdens de lessen zijn er gratis koffie, thee en versnaperingen beschikbaar. Op de locatie in Onder bepaalde voorwaarden mag u de studiekosten en andere scholingsuitgaven aftrekken Utrecht zijn lunches te verkrijgen in het zelfbedieningsrestaurant van Domstad. De locatie in van de belasting. Op de pagina Deeltijdopleiding tot TPRS-docent van onze website Broek in Waterland heeft een lunchruimte waar u een door uzelf meegebrachte lunch kunt (www.tprsnederland.com/deeltijdopleiding-tot-tprs-docent/index.html) vindt u een link naar nuttigen. Het is ook mogelijk om in de nabije omgeving van de locatie te lunchen of belegde gedetailleerde informatie over dit onderwerp. broodjes te kopen. Aanmelding en toelating Wi-Fi De deeltijdopleiding tot TPRS-docent staat open voor docenten met een lesbevoegdheid voor In beide gebouwen kunt u gratis gebruik maken van een Wi-Fi verbinding. het reguliere onderwijs, studenten aan de lerarenopleiding en docenten Nt2. Onder bepaalde voorwaarden en ter beoordeling van TPRS Nederland kunnen docenten met een andere Persoonlijk begeleider opleiding in taal of educatie worden toegelaten, mits zij aantoonbaar enkele jaren ervaring Bij aanvang van de opleiding krijgt u een persoonlijk begeleider aangewezen. Dit is de hebben in het taalonderwijs. U kunt zich aanmelden via persoon van wie u feedback ontvangt op uw portfolio en met wie u te allen tijde de of u kunt gebruik maken van het aanmeldingsformulier achterin deze gids. voortgang van de opleiding kunt bespreken.

16 30 31 Voortijdige beëindiging Bij het voortijdig afbreken van de opleiding om een andere reden dan een bindend negatief studieadvies wordt geen cursusgeld gerestitueerd. In overleg met en ter beoordeling door TPRS Nederland kan bij zwaarwegende redenen het niet-voltooide deel tijdens een later semester worden ingehaald. Evaluaties Om onze opleiding te kunnen blijven verbeteren, wordt deze tijdens en na de opleiding geëvalueerd. U ontvangt halverwege de opleiding en na afloop van de laatste les een met het verzoek een online evaluatieformulier in te vullen. Wij stellen uw oordeel zeer op prijs. Klachtenprocedure Wij doen er alles aan om te zorgen dat de opleiding optimaal verloopt. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de opleiding, de docent, de begeleiding of het cursusmateriaal. Wij stellen het op prijs als u in dat geval uw klacht zo snel mogelijk aan ons meldt. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing. Op onze website (www.tprsnederland.com/informatie.php) wordt de klachtenprocedure toegelicht en kunt u het klachtenformulier downloaden. Erkenning TPRS Nederland is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Dit betekent dat TPRS Nederland voldoet aan de kwaliteitseisen die voor opname in dit register zijn gesteld. Door deze accreditatie hoeven wij u geen BTW in rekening te brengen. De deeltijdopleiding is tevens gevalideerd door Registerleraar.nl Studieadvies U krijgt halverwege de opleiding een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van uw studie. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Bij een negatief studieadvies wordt in overleg met de persoonlijk begeleider bekeken of en op welke wijze u alsnog de opleiding kunt hervatten of inhalen. Hierbij wordt rekening gehouden met bijzondere omstandigheden. Mocht u een bindend negatief advies krijgen, dan wordt het cursusgeld voor het niet-gevolgde deel van de opleiding teruggestort. Aanwezigheid Voor de studievoortgang is het van groot belang dat u aanwezig bent bij alle contactdagen. U leert niet alleen van de instructie en oefensessies, maar ook van de interactie met uw medecursisten. Aanwezigheid bij alle contactdagen is bovendien een van de voorwaarden voor het behalen van een getuigschrift. Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn een van de dagen bij te wonen, dan kunt u in overleg deze dag inhalen tijdens een volgende cursus.

17 32 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: TPRS Nederland: TPRS Nederland VOF, de partij die cursussen aanbiedt en verzorgt. Cursus: éénmalige workshop, serie workshops, opleiding of cursus. Deelnemer: degene die een cursus volgt of door aanmelding heeft aangegeven deze te willen volgen. Cursusgeld: de prijs per persoon voor deelname aan een cursus. Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de deelnemer en TPRS Nederland met betrekking tot cursussen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop TPRS Nederland de aanmelding van een deelnemer ontvangt. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. De Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Studiegids van TPRS Nederland en zijn tevens via internet te raadplegen, op Artikel 3. Aanmelding en plaatsing A. De aanmelding dient digitaal of schriftelijk te geschieden. Schriftelijke aanmelding geschiedt door middel van het opsturen van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Digitale aanmelding geschiedt door het bestellen van de cursus via Door zich op één van beide voornoemde wijzen aan te melden, verplicht deelnemer zich tot het voldoen van het gehele cursusgeld binnen de termijn die voor de betreffende cursus is gesteld. Aanmeldingen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Aan aanmeldingen die worden ontvangen na sluiting van de inschrijftermijn kan geen enkel recht worden ontleend. B. Aanmelding vormt geen garantie tot plaatsing voor de betreffende cursus. Wanneer het niet mogelijk blijkt de deelnemer te plaatsen in de door hem gewenste cursus, zal TPRS Nederland zoveel mogelijk proberen een aanbod te doen voor een vergelijkbare cursus, dan wel voor een andere datum. Het staat de deelnemer vrij om al dan niet op dit aanbod in te gaan. In het laatste geval vervalt de aanmelding en wordt het cursusgeld gerestitueerd. C. Nadat het aanmeldingsformulier is ontvangen, en behoudens het bepaalde in paragraaf b van dit artikel, stuurt TPRS Nederland binnen 5 werkdagen per of per post een schriftelijke bevestiging aan deelnemer dat deze is geplaatst voor de cursus waarvoor hij zich heeft ingeschreven. De bevestiging geldt tevens als toegangsbewijs tot de cursus. Artikel 4. Betaling en restitutie van cursusgelden A. Het cursusgeld moet uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de cursus ontvangen zijn door TPRS Nederland. Betaling in termijnen is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van TPRS Nederland. B. Restitutie van inschrijfgelden vindt plaats binnen 21 dagen na annulering van deelname door de deelnemer conform artikel 7a en b, of het ontzeggen van de toegang tot de cursus door TPRS Nederland conform artikel 6b. Artikel 5. Toegang tot de cursus A. Deelnemer krijgt toegang tot de cursus op vertoon van de plaatsingsbevestiging als genoemd in artikel 4 lid c. B. TPRS Nederland behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de deelnemer toegang tot de cursus te ontzeggen. In dit geval wordt het cursusgeld, indien reeds voldaan, gerestitueerd. C. TPRS Nederland behoudt zich het recht voor om de deelnemer om gegronde redenen toegang tot de cursus te ontzeggen. In dit geval volgt geen restitutie van het cursusgeld. Artikel 6. Annulering door deelnemer Indien de aanmelding wordt geannuleerd door de deelnemer, geldt de volgende regeling: A. Bij annulering tot 21 dagen vóór aanvang van de cursus is geen betaling verschuldigd en wordt het volledige reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd. B. Bij annulering ná 21 dagen, maar vóór de 7e dag voorafgaand aan de cursus is betaling van de helft van het cursusgeld verschuldigd, en wordt dus de helft van het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd. C. Bij annulering vanaf de 7e dag voorafgaand aan de cursus wordt geen geld gerestitueerd. Artikel 7. Annulering door TPRS Nederland Indien de cursus wegens te geringe deelname of door overmacht moet worden geannuleerd door TPRS Nederland, zal in overleg met de cursisten een andere datum worden gekozen, waarop de cursus alsnog doorgang zal vinden. Indien dit niet mogelijk is, geldt het bepaalde in artikel 3c. Artikel 8. Aansprakelijkheid A. TPRS Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer lijdt tijdens deelname aan de cursus, voor zover deze schade niet nadrukkelijk te wijten is aan opzet of nalatigheid door TPRS Nederland. B. Alle informatie omtrent cursussen van TPRS Nederland is met de grootste zorg samengesteld. TPRS Nederland is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud. C. TPRS Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele schade door onjuist gebruik van de door TPRS Nederland verstrekte informatie. Artikel 9. Copyright Tenzij op het betreffende lesmateriaal uitdrukkelijk anders is vermeld, rust er op alle door TPRS Nederland in het kader van de cursus aangeleverde materialen copyright. Artikel 10. Privacy TPRS Nederland houdt zich strikt aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De persoonlijke gegevens van deelnemer worden door TPRS Nederland alleen gebruikt voor het onderhouden van contact met deelnemer voorafgaand aan, tijdens en na de opleiding. De volledige privacyverklaring van TPRS Nederland staat vermeld op haar website (http://www.tprsnederland.com/informatie.php). Artikel 11. Verkoop van lesmateriaal Op alle boeken die TPRS Nederland voor, tijdens en na de cursus te koop aanbiedt, zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van de boekhandel van TPRS Nederland van toepassing. Artikel 12. Buitengerechtelijke kosten De deelnemer die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens TPRS Nederland heeft voldaan, is gehouden tot vergoeding van de door TPRS Nederland te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten kunnen maximaal 207,- (tweehonderdzeven euro) bedragen. Artikel 13. Geschillen A. Op de rechtsverhouding tussen TPRS Nederland en de deelnemer en op alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. B. Klachten van de deelnemer zullen in eerste instantie worden behandeld volgens de klachtenprocedure van TPRS Nederland zoals vermeld op haar website (http://www.tprsnederland.com/informatie.php). C. Geschillen die ontstaan tussen de deelnemer en TPRS Nederland en die niet kunnen worden opgelost binnen het kader van de klachtenprocedure, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam. 33

18 34 Aanmeldingsformulier Deeltijdopleiding tot TPRS-docent 35 Voor- en achternaam: Geboortedatum en plaats: Privéadres: Postcode + woonplaats: Telefoonnummer: School / instituut: Adres: Postcode + plaats: Soort onderwijs / leerjaren: Taal / talen waarin ik lesgeef: Andere talen die ik beheers: Eerder gevolgde TPRS-cursussen: Ervaring met TPRS: Opmerkingen: De factuur s.v.p. richten aan: mijzelf/de school.* *doorhalen wat niet van toepassing is Ondertekening Door ondertekening van dit formulier verklaar ik tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van TPRS Nederland. Handtekening

19 yk 0 k tprsnederland.com m

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes dr. M.R. Scheffer Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes Kijk, zo kan t wél! Alternatieve leerroutes in het hbo voor studenten met een functiebeperking: een maatwerkwijze Kijk, zo kan t wél! Alternatieve

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK Een verkenning naar goede begeleidingsprogramma s voor startende leraren mei 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs maart 2007 Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs www.ctwo.nl Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren

Nadere informatie

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO

Functieprofielen voor het vernieuwde VSO Functieprofielen voor het vernieuwde VSO 1 2 Drukwerk: Drukkerij Jan Evers BV, De Meern Voorwoord In de nieuwe wetgeving op het gebied van het (voortgezet) speciaal onderwijs die grotendeels per augustus

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Excelleren van leerlingen mogelijk maken

Excelleren van leerlingen mogelijk maken PASSEND ONDERWIJS EN ZORG VO Excelleren van leerlingen mogelijk maken Voor één docent is het te moeilijk Minke Bruning Gert Kamphof Josée von Weijhrother Greet de Boer Excelleren van leerlingen mogelijk

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Vier in Balans Monitor 2009

Vier in Balans Monitor 2009 Vier in Balans Monitor 2009 Ict in het onderwijs: de stand van zaken Vier in Balans Monitor 2009 Ict in het onderwijs: de stand van zaken Inhoudsopgave Samenvatting 6 1 Introductie Vier in Balans 12 2

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie