Competentieprofiel instructeurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competentieprofiel instructeurs"

Transcriptie

1 Competentieprofiel instructeurs 1) Actuele Kennis & Vaardigheden van Eerste Hulp Dit is de elementaire kennisstof en de bijbehorende vaardigheden die ten grondslag liggen aan Eerste Hulp onderwijs. Deze lesstof wordt inhoudelijk bepaald door de opleidingsinstituten en zijn gekoppeld aan de NRK richtlijnen voor Eerste Hulp. De docent-instructeur houdt literatuur bij over ter onderbouwing van de NRK-richtlijnen en volgt nascholing om deze kennis en vaardigheden bij te houden. De docent-instructeur kan bij en nascholing geven op het gebied van NRK-richtlijnen aan instructeurs en thema-instructeurs Eerste Hulp. De instructeur beschikt over inhoudelijke kennis van Eerste Hulp en op zijn minst van alle onderdelen die gekoppeld zijn aan NRK richtlijnen. De instructeur beschikt over uitstekende techniekbeheersing met betrekking tot Eerste Hulp vaardigheden (NRK methodiek). De instructeur beschikt over kennis van diverse cursussen van het NRK en heeft de handleidingen van elke cursus tot zich genomen. De instructeur actualiseert zijn kennis en vaardigheden van Eerste Hulp door het volgen van bij- en nascholing. De instructeur heeft kennis van het Nederlandse Rode Kruis, waaronder de grondbeginselen van het NRK. De instructeur maakt gebruik van actuele theoretische en methodische inzichten. De instructeur is op de hoogte van de laatst geldende NRK-richtlijnen en NRK-methodiek voor de leerstof en kan deze toepassen in de onderwijsleersituaties. De thema-instructeur beschikt over actuele Kennis en vaardigheden Eerste Hulp (Uitgebreide Eerste Hulp NRK). De thema-instructeur heeft een uitstekende techniekbeheersing Eerste Hulp vaardigheden. De thema-instructeur heeft kennis van diverse cursussen van het NRK (zowel qua opzet en inhoudelijk). De thema-instructeur heeft kennis van het Nederlandse Rode Kruis als organisatie, waaronder de grondbeginselen van het NRK. De thema-instructeur kent de missie en visie van Eerste Hulp NRK. De instructeur maakt gebruik van actuele theoretische en methodische inzichten. De instructeur is op de hoogte van de laatst geldende NRK-richtlijnen en NRK-methodiek voor de leerstof kan deze toepassen in de onderwijsleersituaties.

2 2) Didactische vaardigheden Deze competentie bevat de wijze waarop de lesstof behandeld en geoefend wordt en inhoudelijke kennis en vaardigheden die hieraan ten grondslag liggen. De docent-instructeur houdt literatuur bij over ter onderbouwing van de NRK methodiek en volgt nascholing om deze competenties actueel te houden. De docent-instructeur kan bij en nascholing geven met behulp van actuele methodiek (competentiegericht leren en beoordelen) aan instructeurs en thema-instructeurs Eerste Hulp. De docent-instructeur beschikt over uitmuntende didactische competenties en kan (thema- )instructeurs waar nodig begeleiden bij het geven van hun lessen. De instructeur is in staat een door een Eerste Hulples eigen te maken. De instructeur beschikt zelf over kennis van Eerste Hulp en kan de vaardigheden correct voordoen (volgens NRK richtlijnen). De instructeur is bereid mee te denken met de ontwikkeling van de lessen Eerste Hulp en kan op adequate wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het opleidingsmateriaal. De instructeur kent de meerwaarde van het NRK lesmateriaal. De instructeur heeft oog voor verschillen binnen de groep en kan hierop inspringen (differentiëren). De instructeur heeft kennis en vaardigheden van de NRK methodiek: competentiegericht leren, in combinatie met de OTIC methode. De instructeur kent verschillende werkvormen en kan deze onderbouwd inzetten ter ondersteuning van de leerdoelen. De instructeur kan de cursist betrekken bij de leerstof en de cursist motiveren om zijn kennis en vaardigheden toe te willen passen. De instructeur is in staat om op systematische wijze competenties van cursisten te beoordelen aan de hand van de door het NRK ontwikkelde competentie beoordelingsformulieren. De instructeur is mentaal en fysiek in staat om de lesstof goed over te dragen en alle handelingen goed voor te doen. De instructeur maakt gebruik van didactische werkvormen aangesloten op de cursusleerdoelen gedurende verschillende onderwijsleersituaties (presenteren, demonstreren, etc.). De instructeur kent de meerwaarde van de door het NRK cursusmaterialen die bij het onderwijs in de Eerste Hulp gebruikt worden. De instructeur kan het product en proces van een onderwijsleersituatie evalueren. De instructeur kan een les opbouwen (doelgericht, doeltreffend middels proces- en productevaluaties, logische volgorde in stappen, onderscheid tussen hoofd- en bijzaken). De instructeur kan leerdoelen formuleren gericht op het aanleren van kennis, inzicht, praktische vaardigheden en houding en daar waar nodig bijstellen. De instructeur kan een ongevalsituatie opbouwen zodat deze bruikbaar is voor een demonstratie aan cursisten. De instructeur kan onderdelen van een les tot een logisch geheel samenvoegen (aansluiten bij opleiding, kennisniveau en achtergrond van de cursisten, opklimmen in moeilijkheidsgraad). De instructeur kan een juiste verhouding tussen praktijk en theorie van de Eerste Hulp in de les plannen. De instructeur werkt in en met een groep en stemt daarbij taaksituaties af op het niveau van de cursisten. De instructeur beoordeelt en corrigeert vaardigheden en competenties objectief aan de hand van de beoordelings- of testformulieren. De instructeur stimuleert en motiveert cursisten door juiste didactische stappen en interventies om de handelingen voor het verlenen van Eerste Hulp te oefenen.

3 De instructeur geeft op constructieve wijze feedback op het leerproces van de cursisten. De instructeur verstrekt passende achtergrondinformatie bij de les, en wijkt hierin niet af van de voorgeschreven cursusmaterialen en inhoud uit de instructeurshandleiding, mits anders gevraagd wordt door het NRK (bijvoorbeeld bij herhalingslessen). De instructeur kan zijn vakinhoudelijke opvattingen die hij in de lessen toepast verantwoorden. De instructeur beheerst de eindtermen en daaraan gerelateerde leerstof. De instructeur kan de kennis, vaardigheden en houding op het gebied van de leerstof overbrengen, zodanig dat deze op een adequate wijze Eerste Hulp kunnen verlenen: De instructeur kan uitleggen door welke factoren onze waarnemingen worden beïnvloed en welke gevolgen dit heeft voor de wijze waarop een slachtoffer moet worden benaderd. De instructeur kan de protocollaire benadering van een slachtoffer omschrijven en toepassen. De instructeur kan uitleggen waarom de Eerste Hulp bij de verschillende letsels moet worden verleend op de wijze die de cursisten in de cursussen/modules krijgen geleerd. De instructeur signaleert onmiddellijk als er problemen zijn bij de uitvoering van de Eerste Hulp verlening en kan beoordelen hoe deze problemen aangepakt kunnen worden. De instructeur kan op grond van de (ongeval)situatie en de verschijnselen concluderen wat het vermoedelijke letsel van een slachtoffer is. De instructeur kan het doel van Eerste Hulp bij de verschillende gebeurtenissen en letsels omschrijven. De thema- instructeur is in staat een NRK Eerste Hulp les eigen te maken. De thema-instructeur maakt gebruik van het NRK cursusmateriaal en volgt de instructeurshandleiding. De thema-instructeur heeft kennis en vaardigheden met betrekking tot competentiegericht leren en de OTIC methode zoals omschreven in de instructeurshandleiding De thema-instructeur is bekend met verschillende werkvormen, zoals omschreven in de instructeurshandleiding, en kan deze werkvormen adequaat toepassen in de les De thema-instructeur is in staat om op systematische wijze competenties van cursisten te beoordelen aan de hand van de door het NRK ontwikkelde competentie beoordelings en testformulieren. De thema-instructeur moet fysiek in staat zijn om alle Eerste Hulp handelingen goed voor te doen volgens de NRK richtlijnen en NRK methodiek. De thema-instructeur geeft op constructieve wijze feedback op het leerproces van de cursisten. De thema-instructeur stimuleert en motiveert cursisten door juiste didactische stappen en interventies om de handelingen voor het verlenen van Eerste Hulp te oefenen. De thema-instructeur beheerst de eindtermen en daaraan gerelateerde leerstof van de te geven cursus Eerste Hulp. De thema-instructeur kan een les opbouwen De thema-instructeur werkt in en met een groep en stemt daarbij taaksituaties af op het niveau van de cursisten. De thema-instructeur stimuleert en motiveert cursisten door juiste didactische stappen en interventies om de handelingen voor het verlenen van Eerste Hulp te oefenen. De thema-instructeur doet op basis van beoordelingen en testen betrouwbare uitspraken over de competenties van de cursisten. De thema-instructeur verstrekt passende achtergrondinformatie bij de les, indien aangegeven in de instructeurshandleiding. De thema-instructeur kan zijn vakinhoudelijke opvattingen die hij in de lessen toepast verantwoorden. De thema-instructeur kan de kennis, vaardigheden en attitudes op het gebied van de leerstof overbrengen, zodanig dat deze op een adequate wijze Eerste Hulp kunnen verlenen: o De thema-instructeur kan uitleggen door welke factoren onze waarnemingen worden beïnvloed en welke gevolgen dit heeft voor de wijze waarop een slachtoffer moet worden benaderd. o De thema-instructeur kan de protocollaire benadering van een slachtoffer omschrijven en toepassen. o De thema-instructeur kan uitleggen waarom de Eerste Hulp bij de verschillende letsels moet worden verleend op de wijze die de cursisten in de cursussen/modules krijgen geleerd.

4 o De thema-instructeur signaleert onmiddellijk als er problemen zijn bij de uitvoering van de Eerste Hulp verlening en kan beoordelen hoe deze problemen aangepakt kunnen worden. 3) Organisatorische vaardigheden Kennis van de organisatie van het Eerste Hulp onderwijs van het NRK. Deze competentie stelt de instructeur in staat om de lessen Eerste Hulp op adequate wijze te kunnen aanbieden aan cursisten. De voorbereiding van de lessen, kennis van het proces van inschrijving tot aan certificering (uitgevoerd door de organisator), kennis en binding met de organisatie (het NRK wordt gekenmerkt door haar maatschappelijk doelstellingen en de zeven grondbeginselen) en het handhaven van regels en richtlijnen van de organisatie (NRK richtlijnen), het beoordelen van competenties van cursisten en het gebruik van de digitale cursusadministratie. De docent-instructeur kan (thema-)instructeurs bijscholen of begeleiden op het gebied van NRK kennis, cultuur (grondbeginselen) en de taken die cursisten kunnen bekleden als vrijwilliger van het NRK. De docent-instructeurs zijn hiermee ambassadeurs van het NRK. De docent-instructeur kan (thema-)instructeurs begeleiden op het gebied van time-management, lesplanning, het hanteren van de instructeurshandleiding etc. De instructeur kent het digitale cursussysteem van het NRK en kan cursisten via dit systeem vinden en beoordelen. De instructeur maakt op een doelmatige manier gebruik van digitale cursusadministratie en hanteert een gemakkelijk toegankelijke administratie van beoordelings- of testformulieren. De Organisator archiveert het papierwerk. De instructeur is op de hoogte van de complete organisatie rondom de cursus, van inschrijving tot certificering. De instructeur treft een goede voorbereiding voor de lessen, zorgt dat hulpmiddelen en materialen tijdig en op de juiste plaats klaar staan. De instructeur onderschrijft de grondbeginselen van het NRK en draagt deze uit tijdens zijn lessen. De instructeur kent de andere diensten van het NRK en kan eventueel (potentiële) vrijwilligers informeren over mogelijke taken binnen het NRK. De instructeur werkt met organisatoren van cursussen samen om de betreffende cursus in goede banen te leiden. De instructeur hanteert op een consequente manier concrete, functionele procedures en afspraken. De instructeur kan in teamverband met andere lesgevers Eerste Hulp onderwijs aanbieden. De instructeur kan, eventueel met andere instructeurs en lotusslachtoffers, competenties van cursisten op de voorgeschreven wijze testen en/of beoordelen. De instructeur plant en organiseert de groep en de beschikbare tijd zorgvuldig en is daarin waar nodig flexibel. De instructeur maakt gebruik van de instructeurshandleiding, houdt een planning aan die bij de cursisten bekend is en werkt volgens een tijdschema. De instructeur bewaakt de tijd gedurende de uitvoering van de bijeenkomst. De instructeur schakelt daar waar nodig een lotusslachtoffer in. De instructeur houdt overzicht over de cursisten en gaat over tot actie bij de cursisten die nog niet bezig zijn. De instructeur vraagt de cursisten aan het einde van de cursus om de evaluatieformulieren in te vullen, haalt deze op en stuurt ze naar het NRK (eventueel in samenwerking met de organisator). De instructeur verzamelt tijdens de cursus de beoordelings- of testformulieren en ordent ze daarna en zorgt dat ze in het bezit van de organisator komen.

5 De thema-instructeur presenteert voorafgaand aan de cursus de competenties die in de lessen aan de orde komen en worden beoordeeld. De thema-instructeur bespreekt samen met het lotusslachtoffer welke handelingen uitgevoerd moeten worden. De thema-instructeur legt aan de cursisten uit aan welke organisatorische afspraken zij zich dienen te houden. De thema-instructeur geeft aan welke leeractiviteiten hij van de cursisten verwacht en wat de cursisten van hem kunnen verwachten. De thema-instructeur verzamelt tijdens de cursus de beoordelings- of testformulieren en ordent ze daarna en geeft ze aan de organisator voor het archief. De thema-instructeur maakt op een doelmatige manier gebruik van digitale cursusadministratie en hanteert een gemakkelijk toegankelijke administratie van beoordelings- of testformulieren. De thema-instructeur vraagt de cursisten aan het einde van de cursus om de evaluatieformulieren in te vullen, haalt deze op en stuurt ze naar het NRK (eventueel in samenwerking met de organisator). De thema-instructeur werkt met organisatoren van cursussen samen om de betreffende cursus in goede banen te leiden. De thema-instructeur hanteert op een consequente manier concrete, functionele procedures en afspraken. De thema-instructeur kan in teamverband met andere lesgevers onderwijs aanbieden. De thema-instructeur plant en organiseert de groep en de beschikbare tijd zorgvuldig en is daarin waar nodig flexibel. De thema-instructeur houdt een planning aan die bij de cursisten bekend is en werkt volgens een tijdschema zoals weergegeven in de instructeurshandleiding. De thema-instructeur zorgt dat hulpmiddelen en materialen tijdig en op de juiste plaats klaar staan. De thema-instructeur bewaakt de tijd gedurende de uitvoering van de bijeenkomst. De thema-instructeur schakelt daar waar nodig een lotusslachtoffer in. De thema-instructeur houdt overzicht over de cursisten en gaat over tot actie bij de cursisten die nog niet bezig zijn. De thema-instructeur verzamelt tijdens de cursus de beoordelings- of testformulieren en ordent ze daarna en zorgt dat ze in het bezit van de organisator komen.

6 4) Communicatieve vaardigheden: Interpersoonlijke (en pedagogische) vaardigheden De voortdurende interactie die plaats vindt tussen cursisten en de instructeur en leiden tot een positief groepsklimaat ten behoeve van het lerende vermogen van de cursist. Dit betekent dat de instructeur beschikt over degelijke communicatieve vaardigheden, die de cursist motiveert om te leren en in staat stelt om vragen te stellen. Onder communicatie wordt ook verstaan de communicatie tussen de organisator, het NRK en de instructeur. De docent-instructeur kan (thema)-instructeurs begeleiden op het gebied van communicatie (met cursist, organisator, Lotus en anderen), afspraken maken met cursisten, consequent handelen etc. De docent-instructeur kan (thema-)instructeurs begeleiden bij het professioneel handelen en de ontwikkeling tot professionele instructeur Eerste Hulp van het NRK. De docent-instructeurs houden deze competentie zelf op peil door het volgen van gerichte nascholing. De instructeur beschikt over een professionele houding ten opzichte van de cursist, organisator en het NRK. De instructeur beschikt over communicatieve vaardigheden (uitstekende beheersing Nederlandse taal/taal waarin de cursus gegeven wordt, interactie met cursisten). De instructeur kan leiding geven aan een groep en kan rust en orde bewaren binnen de groep De instructeur is zich bewust van zijn voorbeeldpositie. De instructeur is in staat om als expert cursisten een competent gevoel te geven. De instructeur kan een balans vinden in het corrigeren van vaardigheden en het complimenteren van cursisten wanneer een handeling goed uitgevoerd wordt. De instructeur helpt de cursist om zich in te leven in het slachtoffer en hoe hij het slachtoffer kan geruststellen. De instructeur bespreekt samen met het lotusslachtoffer welke handelingen uitgevoerd moeten worden. De instructeur legt aan de cursisten uit aan welke organisatorische afspraken zij zich dienen te houden. De instructeur geeft aan welke leeractiviteiten hij van de cursisten verwacht en wat de cursisten van hem kunnen verwachten. De thema-instructeur heeft een professionele houding ten opzichte van de cursist, organisator en het NRK. De thema-instructeur beschikt over communicatieve vaardigheden (uitstekende beheersing Nederlandse taal/taal waarin de cursus gegeven wordt, interactie met cursisten) De thema-instructeur kan rust en orde bewaren binnen de groep De thema-instructeur kent zijn voorbeeldpositie. De thema-instructeur kan de cursist het gevoel van competentie geven De thema-instructeur helpt de cursist om zich in te leven in het slachtoffer en hoe hij het slachtoffer kan geruststellen. De thema-instructeur bespreekt samen met het lotusslachtoffer welke handelingen uitgevoerd moeten worden. De thema-instructeur legt aan de cursisten uit aan welke organisatorische afspraken zij zich dienen te houden. De thema-instructeur geeft aan welke leeractiviteiten hij van de cursisten verwacht en wat de cursisten van hem kunnen verwachten.

7 5) Reflectieve vaardigheden Een instructeur is in staat om terug te kijken op het eigen handelen en voelt de bereidheid om het eigen handelen te verbeteren ten behoeve van de aan te leren competenties van de cursist en de kwaliteit van het Eerste Hulp onderwijs van het NRK. De docent-instructeur kan (thema)-instructeurs begeleiden bij het reflecteren op eigen handelen. De docent-instructeur hebben een coachende en begeleidende rol, bij het (ver)werken van aandachtspunten bij (thema-) instructeurs na de audits. De docent-instructeur stelt een verbeterplan op met (thema-)instructeurs na onvoldoende beoordeling bij een audit. De Instructeur is in staat systematisch terug te kijken op zijn eigen handelen. Instructeur evalueert de cursus en audit rapportages en zet dit om in concrete actieplannen ten behoeve van zijn functioneren. De instructeur evalueert de cursus, verwerkt de evaluaties en stelt leerdoelen op ten behoeve van het eigen leerproces. De instructeur houdt een digitaal portfolio bij binnen de elektronische leeromgeving van Eerste Hulp (verzameling evaluatieverslagen van de cursus, reflectieverslagen en auditrapporten). De instructeur kan op adequate wijze reflecteren op zijn eigen handelen, ten behoeve van verbetering van de competenties uit het competentieprofiel van de instructeur Eerste Hulp. De instructeur evalueert de les bij de cursisten en kan de feedback verwerken in een evaluatieverslag ten behoeve van het eigen functioneren. De thema-instructeur is in staat systematisch terug te kijken op zijn eigen handelen. De thema-instructeur evalueert de cursus en auditbezoeken en zet dit om in concrete actieplannen ten behoeve van zijn functioneren. De thema-instructeur evalueert de cursus aan de hand van de docentevaluaties. De thema-instructeur evalueert de cursus met de cursisten en gebruikt de feedback van de cursisten voor de eigen professionele ontwikkeling.

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen. Leid(st)ers montessoribasisonderwijs

Bekwaamheidseisen. Leid(st)ers montessoribasisonderwijs en Leid(st)ers montessoribasisonderwijs Augustus 2005 Keuze van competenties Het Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL, www.lerarenweb.nl ) onderscheidt zeven competentiegebieden: 1. Interpersoonlijk

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Didactiek voor HBO-docenten

Didactiek voor HBO-docenten Didactiek voor HBO-docenten Programmagids 2013/2014 Didactiek voor HBO-docenten 2013/2014 Inhoud pagina Didactiek voor HBO-docenten 2 Inleiding 2 Doelgroep 2 Inhoud en doelen 2 Opleiders 7 Inlichtingen

Nadere informatie

Competentieprofiel LOB er

Competentieprofiel LOB er Competentieprofiel LOB er 1 De LOB er is coachend; sensitief en communicatief; betrouwbaar en integer; vakkundig en deskundig; praktijkgericht; r toegankelijk en laagdrempelig; creatief en oplossingsgericht;

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Les en leiding geven. Hoofdstuk 2 Klant-begeleiding

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Les en leiding geven. Hoofdstuk 2 Klant-begeleiding Fitnesstrainer-A versie 1.1 Module 4: Training geven Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Les en leiding geven 1.1 Inleiding............................................................. 3 1.2 Lesdoelstellingen....................................................

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Pedagogisch Werker

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Competentieprofiel 2012

Competentieprofiel 2012 Competentieprofiel 01 Verpleegkunde Versie: 1 Status: vastgesteld Datum: juni 01 Competentie profiel algemeen Competentieprofiel van het beroep HBO- Verpleegkundige ROLLEN DOMEINEN DOMEINSPECIFICATIES

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 460 Besluit van 23 augustus 2005, houdende vaststelling van bekwaamheidseisen voor leraren in het basisonderwijs, het speciaal en voortgezet

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie