Scoop. Speciale Editie nr. 1 Het vierde veld. Groeistuipen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scoop. Speciale Editie nr. 1 Het vierde veld. Groeistuipen"

Transcriptie

1 Scoop Speciale Editie nr. 1 Het vierde veld Groeistuipen In september 2014 deden wij als bestuur in de algemene ledenvergadering het voorstel om een ledenstop in te voeren, aangezien het leden aantal boven de dreigde te komen. Het invoeren van een ledenstop was voor de ALV geen optie en het bestuur werd verzocht om een andere oplossing te zoeken in de vorm van uitbreiding van de veldcapaciteit. In oktober heeft de wethouder sportzaken van de gemeente Apeldoorn (Nathan Stukker) zijn medewerking toegezegd om ons verder te helpen. Vervolgens ontstond er proces van verkennen van opties en ook verwerpen van opties. Inmiddels bereikte het ledenaantal de voorspelde magische grens van en liep door tot op dit moment. Aan alle kanten wordt de pijn van het gebrek aan veldcapaciteit voelbaar, er wordt steeds later op de avond getraind en het starten van een wedstrijd op zaterdag na half 6 is meer regel dan uitzondering. Na een escalatie bij de wethouder is er meer vaart achter de mogelijkheden van een nieuw veld gekomen. Door de gemeente is contact gelegd met Alexandria en de hondenverenigingen die achter Alexandria liggen. Als eerste heeft Alexandria aangegeven de groei van Ares niet in de weg te willen staan en hebben zij aangegeven hun trainingsveld wel te willen verplaatsen. Ook de hondenverenigingen hebben aangegeven geen spelbreker te willen zijn, als zij maar een gelijkwaardige vervangende locatie aangeboden krijgen. Het zoeken naar een vervangende locatie door de hondenvereniging is in volle gang en een aantal alternatieven wordt reeds bekeken. Omdat voor ons de geplande groei in september 2016 niet meer past op de velden en de onzekerheid over een alternatieve locatie voor de hondenverenigingen een snelle start in de weg staat, zijn we in contact getreden met Alexandria om te zoeken naar alternatieven. In een uiterst constructief overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat de meest voor de hand liggende en haalbare optie het beschikbaar stellen van trainingscapaciteit op het derde veld van Ares voor Alexandria, voor de duur tot de hondenverenigingen een nieuwe locatie hebben, is. Alexandria heeft twee teams die gebruik gaan maken van het derde veld Ares op de dinsdag- en donderdagavond. Contact met de technische commissie heeft uitgewezen dat een 4 e veld voldoende

2 capaciteit biedt om Alexandria tijdelijk onderdak voor trainingen op veld 3 te bieden. Aan de kant van Alexandria wordt al het mogelijke gedaan onze velden zo min mogelijk te belasten. Deze tussenoplossing met Alexandria maakt het mogelijk om na goedkeuring van de ALV (gepland voor eind mei) de grond van de gemeente te huren en aan de slag te gaan met een nieuw veld. De geplande overdracht van de grond is voor alsnog gepland op na goedkeuring van de gemeente en de ALV. Namens het bestuur, Henk Verkolf (voorzitter) Uitbreiding kunstgras Parallel aan het verkrijgen van veldcapaciteit heeft het technisch kader zich gebogen over de wensen en eisen voor het kunstgrasveld dat op en in de grond geplaatst moet worden. Er zijn drie mogelijke type velden die in aanmerking komen voor het spelen van hockey, te weten: Zand ingestrooid. Hierbij wordt op een speciale ondergrond een kunstgras mat neergelegd die ingestrooid wordt met zand. De velden 2 en 3 bij Ares zijn zand ingestrooide velden. Een zand ingestrooid veld is door de weerstand van het gras en het zand trager dan de andere twee velden. Semi-water. Hierbij wordt op een speciale ondergrond een kunstgras mat neergelegd die deels wordt ingestrooid met zand. Naast het zand dat ingestrooid wordt kan het veld natgemaakt worden door regen en/of besproeien waardoor het veld sneller wordt. Voor het ontwikkelen van techniek is een semiwaterveld te prefereren boven een zand ingestrooid veld. Vol water. Hierbij wordt op een speciale ondergrond een kunstgras mat neergelegd waarbij geen zand wordt toegevoegd. Voor het spelen van een wedstrijd wordt het veld gesproeid waardoor een filmlaag van water op het veld ontstaat. Het veld wordt hierdoor het snelst van de drie mogelijke velden. Ook voor technisch begaafde spelers en het ontwikkelen van techniek is dit veld optimaal. Voorbeelden van watervelden zie je bij steeds meer clubs (Zwolle, AMHC, HCM, Upward, etc). Het technische kader heeft de voorkeur uitgesproken voor een waterveld. Door de toevoeging van een waterveld aan het reeds aanwezige semi-waterveld, kan door meer spelers en vaker op een waterveld gespeeld worden en zal het niveau van alle spelers een boost krijgen. Technisch Kader. Wat betekent het leggen van kunstgras voor een (water)veld Anders dan een gazon of een voetbalveld vergt het aanleggen van een kunstgras hockeyveld een hoop voorbereiding en werk. Allereerst praten we over een oppervlakte van bijna vierkante meter. Deze gehele oppervlakte moet tussen de 40 en 60cm uitgegraven worden. Om de 4 meter wordt er een PVC drainagebuis aangebracht in de lengte richting van het veld. Deze buizen worden gekoppeld aan controleputjes de vervolgens meer verbonden worden met een afvoersysteem. De kuil wordt vervolgens gevuld met een laag stabiliserend zand met daar overheen een fundering van lavasteentjes. Op deze fundering van lavasteentjes wordt de elastische onderlaag aangebracht die bestaat uit een combinatie van lava met rubber of uit een zogenaamde e-layer. Een e-layer is samengesteld uit een mengsel van rubber en polyurethaan. de mengverhouding bepaald de spelkarakteristieken van het veld. Deze laag bepaald de demping (stuiteren) van het veld. Over deze elastische laag wordt geotextiel aangebracht. Geotextiel is de beschermlaag tussen de opgebouwde onderlaag en het kunstgras. Vervolgens worden de banen kunstgras uitgerold en aan elkaar gelijmd met behulp van verlijmingstape. De buitenlijnen en middenlijn van het veld worden vervolgens uitgestoken en hierin wordt wit kunstgras geplaatst.

3 Om te zorgen dat, ingeval van een (semi-)waterveld, het veld gesproeid kan worden, worden er 8 sproeiers om het veld geplaatst. Deze sproeiers zijn verbonden met een sproei-installatie waar het moment en de hoeveelheid van sproeien bepaald wordt. Het sproeiwater wordt opgeslagen in grote tanks. In het geval van Ares waar straks twee velden gesproeid moeten worden, zullen deze tanks zo groot zijn dat ze ingegraven moeten worden. Omdat de hoeveelheid water die er gebruikt gaat worden enorm is wordt er in een dergelijk geval, vanuit kosten en milieu overwegingen, geen gebruik meer gemaakt van leidingwater maar wordt er een bron geboord die de tanks, na filtering, vult. Om toch ook in de avond en bij minder licht te kunnen spelen/trainen moeten er 8 lichtmasten worden geplaatst, het licht is zowel qua hoeveelheid, spreiding als lichtkleur gebonden aan regels van de KNHB. Bij het aanleggen van het licht dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid om de lampen per velddeel te kunnen schakelen. Waar niet gespeeld/getraind wordt heb je geen licht nodig. En met de mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen wedstrijd en trainingslicht. Voor het aanleggen van het licht kan gekozen worden uit traditionele gasontbrandingslampen en ledlampen. Het voordeel van led is het feit dat er een besparing van ongeveer 25% aan stroomverbruik is en dat de lampen langer meegaan. Een nadeel van led is het feit dat de installatie en de lampen 3 keer zo duur zijn en dat de installatie gevoeliger is voor storingen. De keuze tussen traditioneel licht en led licht vraagt dan ook een nauwkeurige doorrekening. Na het aanschaffen en plaatsen van goals, dug-outs, omheining, bestrating en slagplanken, kan het veld, na goedkeuring door de KHNB gebruikt worden voor wedstrijden en trainingen. Het aanleggen van een nieuw veld kost, los van het type veld dat gekozen wordt, al snel evenveel als een mooie woning. De meest makkelijke oplossing is om de totale kosten om te slaan over de contributie, maar dat past niet bij de doelstelling van Ares. Ares wil als club laagdrempelig zijn en daarmee toegankelijk voor iedereen, los van sociale als financiële status. Daarbij past het niet om extreme contributie verhogingen door te voeren. In onze omgeving hebben we sportclubs kunstgras toeslagen op de contributie zien heffen van ca. 50,-- en dat is zeker iets wat we als vereniging niet willen. Daarom hebben we aan alle leden en teams een oproep gedaan om acties te verzinnen en uit te voeren die ervoor zorgen dat we een zo groot mogelijk deel van de kosten uit eigen middelen kunnen betalen. In een ander artikel in deze Scoop wordt hier meer over geschreven. Hulpvraag In 1961 werd door een aantal ouders van leerlingen van het Veluwscollege Hockeyclub Ares opgericht. De gedachte achter deze oprichting was het uit de elitaire hoek halen van de hockeysport en een vereniging oprichten die toegankelijk was voor iedereen. Nu 54 jaar later is aan deze uitgangspunten nog niets veranderd. Sterker nog, toegankelijkheid, maatschappelijke betrokkenheid en een familiegevoel zijn, ondanks een sterke groei in leden, nog steeds diep verankerd in de genen van de vereniging, zoals te lezen in het identiteitsstatement van de vereniging: HC Ares is een breedtesport vereniging, waarin iedereen op basis van zijn/haar kunnen, los van financiële, etnische of maatschappelijke achtergrond, op een autonome manier, zo hoog mogelijk hockey bedrijft, waarbij plezier in het spel en betrokkenheid bij de vereniging de basis is en prestatie een daarbij horend afgeleid product. Maar zoals het spreekwoord zegt; elk voordeel heeft zijn nadeel. Om de toestroom van leden te kunnen absorberen hebben we dringend behoefte aan een nieuw veld. Gelukkig worden we in het verkrijgen van de benodigde grond gefaciliteerd door de gemeente Apeldoorn en werken de omliggende verenigingen mee om onze expansie mogelijk te maken, maar dan nog kost het aanleggen van een veld evenveel als een mooi huis. Nu kunnen we een deel van deze kosten, door zuinigheid in het verleden, zelf dragen, maar zonder hulp moeten we de contributie dusdanig verhogen dat we afbreuk zouden moeten doen aan onze toegankelijkheid en onze maatschappelijke doelstelling. Om een deel van de investering niet door te hoeven rekenen en daarmee geen afbreuk te doen aan onze doelstellingen steken we in op meerdere sporen, te weten;

4 1. Acties vanuit het bestuur, hiermee betrekken we bestaande sponsoren en nieuwe (eenmalige) sponsoren bij de aanleg van onze nieuwe veld. 2. Acties door de teams om geld in te zamelen voor het nieuwe veld. 3. Bedrijven en particulieren die willen helpen onze doelstelling verder uit te breiden. 1. Acties vanuit het bestuur Van de door de sponsorcommissie te ondernemen acties zullen jullie de komende weken merken dat het nieuwe veld in individuele blokken virtueel verkocht zal worden. Hiervoor zal de Ares-site uitgebreid gaan worden, zodat iedereen het kan volgen. Een blokje van het veld kost 20,--, waarbij een aantal delen zoals de middenstop en de strafbalstippen bij opbod verkocht zullen worden. 2. Acties vanuit de teams In de week van 27 april zijn alle coaches en/of aanvoerders van de teams uitgenodigd voor een voorlichting. Hen is in deze voorlichting gevraagd om in de periode tot 1 augustus acties te bedenken die helpen om fondsen te werven. Hierbij zijn een aantal spelregels afgesproken, te weten: Alle acties dienen afgestemd te worden met het bestuur, in de persoon van Erwin van Kints ( mail: tel: ). Dit om te voorkomen dat we teveel dezelfde acties op hetzelfde moment op dezelfde plaats hebben. Acties zoveel mogelijk buiten de poorten van Ares proberen te voeren, omdat anders steeds dezelfde groep benaderd wordt voor een bijdrage. De vereniging financiert geen acties, dit om te voorkomen dat de acties geld gaan kosten in plaats van opbrengen. Bekende initiatieven zullen via de website, facebook en de Ares-app kenbaar gemaakt worden. Het met de initiatieven opgehaalde geld kan gestort worden op een speciale hiervoor in het leven geroepen rekening. Rekeningnummer: NL78 RABO Vermeld bij het overmaken wel je team, zodat we kunnen zien dat jullie het gedaan hebben. Voor het breedte team dat het meeste geld verzameld hebben we een leuke prijs. 3. Bedrijven en particulieren Heb je een bedrijf, werk je bij een bedrijf of ken je een bedrijf dat bij wil dragen aan de maatschappelijke doelstelling van HC-Ares, dan zijn eenmalige bijdragen meer dan welkom. Voor bijdragen van 250,-- tot 1.000,-- wordt de bedrijfsnaam 5 jaar op een verzameldoek achter de goals, in de vorm van mede mogelijk gemaakt door, gepubliceerd. Bijdragen van 1.000, of meer krijgen een individuele vermelding langs het veld. Voor meer informatie kun je contact opnemen cq laten nemen met Erwin van Kints (mail: tel: ). Ben je particulier en/of bedrijf en wil je wel bijdragen maar zit je niet te wachten op naamsvermelding dan kun je ook direct storten op NL78 RABO We hopen dat alle gezamenlijke acties zullen leiden tot een substantiële verlaging van de investeringskosten, zodat we als vereniging kunnen blijven wat we zijn: Maatschappelijk betrokken, laagdrempelig, en toegankelijk of samengevat hockeyclub ARES. Hopend op jullie bijdragen, De Sponsorcommissie. Hoe verder In onderstaand schema staat de projectplanning opgenomen zoals deze nu voor ogen staat. Deze planning is ambitieus en afhankelijk van een aantal externe factoren, maar desondanks zeker haalbaar. Activiteit Planning Omschrijving

5 Veldcapaciteit Gereed Trainingsveld Alexandria Offertes kunstgras Fieldturf en Desso Start fondsen werving gestart Offerte bank offerte aanvraag hypotheek Rabo Lening gemeente loopt beoordeling na goedkeuring ALV Goedkeuring leden ALV stukken op site Afsluiten maximale lening Bank en/of gemeente Gunning aanleg veld Na ALV en lening Overdracht veld Formele huur van de grond Sluiting fondsen actie Bepalen werkelijke lening Start aanleg Start aanleg Opening veld In de loop van het proces zal er middels de Scoop, de site, facebook en de app regelmatig een formele en informele melding van de voortgang gegeven worden. Hou deze media dan ook goed in de gaten. Voor Ares: Een polis van InShared Ares groeit en heeft dringend behoefte aan een extra veld. Om dit mogelijk te maken zijn alle teams acties begonnen. Heren 1 heeft verzekeraar InShared bereid gevonden om hun actie voor het 4e veld te sponsoren. Van iedere autopolis of woonverzekering die familie, leden vrienden of kennissen onderbrengen bij InShared, ontvangt Ares 50,-. Bij 200 polissen hebben we het dan over ,- en dat is toch een mooie bijdrage aan het nieuwe veld! InShared - een merk van Achmea - is bekend van de reclame: "We All Benefit. En dat geldt ook voor overstappers bij deze actie. Je profiteert direct van een overgesloten verzekering, want bovenop de super voordelige premie, krijg je via de actie van Heren 1 als nieuwe klant nog eens 10% extra korting op de auto- of woonverzekering. Hoe werkt dat precies en wat is de bedoeling? Wij willen iedereen inzetten om zoveel mogelijk mensen te laten overstappen. We vragen je om iedereen in de nabije omgeving te laten overstappen, te beginnen met jezelf! Dat mogen dus ook je buren, vrienden, oma's en opa's zijn, iedereen mag meedoen! Klik op het logo hierboven en je bent op de website van InShared. Bereken direct de premie voor je auto, inboedel of je huis. Van belang zijn een paar extra vragen: Voor je autopremie is het belangrijk als je weet hoeveel schadevrije jaren je ongeveer hebt. Voor je inboedelpremie is het handig als je de WOZ-waarde van je huis weet. Bereken alvast de premie, maar wacht even met afsluiten tot dat je een actiekorting hebt gekregen van Heren 1. Er kan nog 10% van de premie af!

6 Is er een voordeel voor de verzekerde? Jazeker! De premie van InShared is in praktisch alle gevallen goedkoper omdat ze alles via internet doen. Van leden die het al gedaan hebben horen wij soms al besparingen tot 50%. Laat daarom ook de extra actiekorting van 10% - bovenop de getoonde premie - niet lopen! Wat moet je doen om over te stappen? Wil je overstappen? Neem je premieberekening of je huidige polis en nota dan mee naar Ares en meld je bij een van de jongens van Heren 1. Via hen krijg je een kortingscode die je nodig hebt bij het afsluiten van de verzekering en weten we dat je zo bij wilt dragen aan de kosten van het vierde Ares-hockeyveld. Overstappen kun je daarna zelf ook op Daar staat precies hoe het werkt en wat je moet doen. Het is echt heel eenvoudig! Wil je meer uitleg over deze actie? Vraag het Heren 1 op Ares of stel je vraag via Hoe kunnen jullie helpen? Zoals gezegd, door zoveel mogelijk mensen een premie te laten bereken op en voor een korting code in contact te brengen met Heren 1. Stuur deze mail door en enthousiasmeer, mobiliseer iedereen. Als iedereen meehelpt wordt deze actie een succes en wordt Ares een hockeyveld rijker! Doe je ook mee? We All Benefit!

7 Waarom een verzekering bij InShared? InShared is open en bloot Unieke schademelding Goedkope en unieke autoverzekering Geen kleine letters, maar gewoon grote Betrouwbare en volledige woonverzekering InShared staat in veel gevallen in de top drie van vergelijkingssites. Wat moet je weten voor je overstapt? Sluit over op: Gebruik de actiecodes die u van Ares Heren 1 gekregen heeft. (Zo kunnen we nagaan dat u de actie steunt voor het 4e veld). Huidig polisnummer van auto of woonverzekering. Bij autoverzekering: kenteken, meldcode, aantal schadevrije jaren Bij woonverzekering: WOZ-waarde This was sent to << Test Address >> why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences Hockeyclub Ares Malkenschoten 43 Apeldoorn, Ge 7333NM Netherlands

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin multifunctioneel 2014 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Uitgave Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 >

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > evisie Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > Rabo evisie op online verkoop, november 2011 Visie pag. 44 t/m 51 > Cases pag. 52 t/m 53 > Colofon pag. 54 > Werk

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie