VISHUB Ontwerp. Onderwerp: Vishub. Datum: 15 oktober Slim geregeld, goed verbonden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VISHUB Ontwerp. Onderwerp: Vishub. Datum: 15 oktober 2010. Slim geregeld, goed verbonden."

Transcriptie

1 VISHUB Ontwerp Onderwerp: Vishub Versie: Definitief Datum: 15 oktober 2010 Auteur: Slim geregeld, goed verbonden In licentie gegeven op grond van een Creative Commons Licentie. Historie: Versie Auteur Toelichting 0.1 MvdP Initiële opzet 0.2 MvdP Aanpassingen nav overleg met RA, IG, TG, BK 0.3 MvdP Sheet met commentaar verwerkt 1.0 MvdP Use cases toegevoegd 1.09 MvdP Opmerkingen Tobias en Robin verwerkt 1.1 MvdP Structuur aangepast, opmerkingen Joost & Tobias verwerkt 1.2 MvdP Correctieberichten,technical errors en andere issues verwerkt. 2.0 MvdP Distributiemechanisme; xml > edi translatie; proces voor edi retourberichten en andere issues verwerkt en opgenomen 2.01 MvdP Mijlpalen bijgewerkt en document tekstueel nagelopen 2.02 MvdP Kolom RS eruit bij mijlpalen, text aangescherpt mbt de NLVIS- BASIS-TechnicalError-v1.11.xsd, opzet bericht volgnummer aangepast, aanlevering EDI berichten (xml data als basis gebruiken) Toevoegen mail als attachement 2.1 MvdP Filter berichten op schip ID s (change 295) Aanpassingen na review Rutger Gooszen 2.11 MvdP Tekst aangepast nav review Rutger Gooszen en Tobias Groothuyze, nieuwe inzichten verkregen tijdens de implementatie Bevindingen van de normen 2 en 128 uit de Audit door PwC zijn verwerkt RAu Opmerking open source licentie toegevoegd op advies van Corvers. Distributielijst: Naam Rol Akkoord Robin Audenaerdt Casusmanager Ja/Nee Rutger Gooszen Architect Alleen Review Iwanjka Geerdink Bouw Vishub Alleen Intake Tobias Groothuyse Bouw Vishub Alleen Intake Mike Bandhoesingh Tester Vishub Alleen Intake Blad 1 van 42

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Achtergrond Scope De toekomst Organisatorische context Gerelateerde documenten Relatie met concept Globale opzet Samenhang van de componenten Beschrijving van de samenhang Invulling van componenten met Open source en open standaarden Adressering en transport van berichten in relatie tot de AID Bericht dialoog Adressering en transport van berichten van de visser aan Vishub Proces van verwerking Versturen bericht aan Vishub Use case: Ontvangst van berichten Model Use case Bepalen van afnemers Model Use case Vertaal en verstuur berichten Model Use case Versturen van bericht uit vishub Use case: Ontvang retour berichten Model Use case Verwerk retour berichten Model Use case Beschrijving van de componenten De publieke mailserver Eisen: De private mailserver Eisen: Message processing Eisen: Maatwerk Java Functies Database Configuratie Eisen:...31 Blad 2 van 42

3 4.7 De audittrail Eisen: Logging Eisen: Schatting omvang data opslag Datamodel Vissers Schepen Afnemers Referenties tabel Audit trail Berichten Distributielijst XML met scheepsinfo Lijst van mijlpalen Beheer Toegang eisen Tools voor beheer Eisen aan beheer Niet functionele eisen Technische opzet...42 Blad 3 van 42

4 1 Inleiding De vissector heeft te maken met verplichtingen die de administratieve lasten met 4,6 miljoen verzwaren. De sector zet de kennis van SGGV in om ervoor te zorgen dat informatie die vissers aanleveren, meervoudig kan worden gebruikt door verschillende overheden. Hiermee bespaart de sector 4,1 miljoen. Vanaf januari 2010 moeten vissers een elektronisch logboek bijhouden. Dit moet een einde maken aan grote verscheidenheid aan methodes die vissers hanteren om bij te houden waar, wat en wanneer ze hebben gevist. Vanaf januari 2010 geldt de verplichting voor grote schepen, anderhalf jaar later zijn de kleinere schepen aan de beurt. De informatie uit dit logboek is bestemd voor de Algemene Inspectie Dienst (AID), een onderdeel van het ministerie van LNV. De verplichting komt bovenop het verstrekken van informatie aan tal van andere overheidsinstanties. Zo wil Douane gegevens over de binnenkomst en het vertrek van schepen, en op termijn de te lossen lading ontvangen en wil de Koninklijke Marechaussee weten of zich buitenlandse bemanningsleden op het schip bevinden. De Inspectie Verkeer & Waterstaat en de KLPD hebben informatie nodig over de conditie van het schip en de Havenmeester wil weten wanneer schepen aankomen en vertrekken. De visafslagen willen vooraf weten welke vangsten er binnen komen en het Productschap Vis en het CBS zien halsreikend uit naar de statistische gegevens van de vaarten. Stuiver per kilo Momenteel zijn al deze informatiestromen gescheiden trajecten en verstrekken de vissers de gegevens vaak schriftelijk en achteraf. Omgerekend naar euro s zijn ze daarmee op jaarbasis 4,6 miljoen euro kwijt. Op dit bedrag kunnen zij 4,1 miljoen euro besparen als zij de informatie digitaal en eenmalig aanleveren, heeft het programma Slim geregeld, goed verbonden van het ministerie van Economische Zaken berekend. Dat is een stuiver per kilogram vis. Doorspelen Het digitale logboek vervult hierin een sleutelrol. Dit logboek moet niet alleen de informatiestroom naar de AID verzorgen, maar de informatie tevens zo bewerken dat de andere informatievragers ook automatisch de verplichte gegevens krijgen. Doordat de overheden de gegevens zelf ook niet meer handmatig hoeven te verwerken, besparen zij daar op hun beurt 1,1 miljoen euro per jaar mee. Ketenoverleg Onder voorzitterschap van de Nederlandse Visafslagen werken het Productschap Vis, de AID, de Douane, de Koninklijke Marechaussee, het ministerie van LNV, Inspectie Verkeer & Waterstaat, de Havenmeesters, het CBS, GBO.Overheid de oplossingrichting van SGGV nu uit. SGGV ondersteunt de ketenpartners bij de daadwerkelijke totstandkoming van het elektronische logboek. Meervoudig gebruik In de eerste fase onderzoekt SGGV hoe het elektronische logboek voor de meldingen naar de AID moet worden ingericht. Ook begeleidt ze de testfase met het logboek, dat door zestien vissers wordt getest. De test moet ertoe leiden dat het elektronische logboek op 1 januari door de vissers in gebruik kan worden genomen. Parallel aan fase 1 loopt fase 2. Hierin onderzoekt SGGV hoe het elektronische Blad 4 van 42

5 logboek ook de verplichte meldingen naar de Douane, de Marechaussee en andere instanties kan verspreiden. Voor de inrichting van het elektronische logboek en het meervoudig gebruik van gegevens maakt SGGV gebruik van eerder opgedane kennis bij de import van veterinaire goederen in de Rotterdamse haven. Daar hebben ketenpartners en SGGV een importconcept ontwikkeld waarin berichten automatisch naar alle betrokken partijen worden verstuurd. (BRON: persbericht ) 1.1 Achtergrond In november 2008 werd de Europese Verordening 1077/2008 gepubliceerd. In deze verordening wordt het verplicht een elektronisch logboek te voeren op visserijschepen. De Europese Commissaris voor visserij kondigde in april 2009 bovendien een herziening van het gemeenschappelijk visserijbeleid aan met de woorden De verleiding om illegaal te vissen wordt te groot.1 Betere controle op de hoeveelheid gevangen vis is nodig, waarbij de rol van de Europese Fisheries Control Agency versterkt moet worden. Teneinde de verplichting van de EU Verordening 1077/2008 te faciliteren is op initiatief van de Nederlandse Visafslagen een ketenoverleg gestart tussen bedrijfsleven en overheid. Op verzoek van GBO.Overheid is SGGV benaderd om te bezien of SGGV een bijdrage kan leveren door in deze keten een casus uit te voeren. EZ heeft vervolgens ingestemd met het uitvoeren van de intake voor dit casusvoorstel. Het ketenoverleg maakt goede vordering. Er ligt ook een nadrukkelijke deadline, 1 januari 2010 moet de oplossing op volle schaal geïmplementeerd zijn. De ketenpartners spreken uit behoefte te hebben aan een 'neutrale' partner die de bruggen tussen partijen kan slaan, die de kwaliteit van de oplossing kan bevorderen en bewaken, en die zo zal bevorderen dat het resultaat tijdig wordt behaald. De bijdrage van SGGV heeft er tot dusver toe geleid, dat niet alleen de urgente 'enkelvoudige' probleemstelling om vanwege een EU-richtlijn een verplichte elektronische berichtenstroom van visser naar de AID in te richten, wordt aangepakt. SGGV heeft als meerwaarde ingebracht, dat de visser centraal wordt geplaatst en dat ook andere verplichte berichtenstromen, naar douane, havenmeester, CBS en IVW, in deze - generiek inzetbare - oplossing worden meegenomen. Zonder de bijdrage van SGGV was die beweging in de keten niet tot stand gekomen. (Bron: intakerapportage ) Blad 5 van 42

6 1.2 Scope Scope voor dit functioneel ontwerp is om, in samenwerking met de e-logboek, de OTP en de AID systemen, de basisvoorziening leveren om aan de bovengenoemde Europese verordening 1077/2008 te voldoen. Hierbij vervult de vishup de ontvangst van berichten van de vissersschepen, verwerking van de berichten en aflevering van de berichten aan de AID. De aflevering vindt plaats met behulp van de OTP en gebeurt op basis van het door de EU voorgeschreven berichtformaat. Vishub zal het berichtformaat vaststellen van het bericht wat de vissers aan Vishub moeten sturen. In versie 2.0 is de scope uitgebreid met de aflevering van berichten aan de Douane, De IVW ( Inspectie Verkeer en Waterstaat),De Kmar ( Koninklijke Marechaussee), De KLPD (Korps Landelijke Politiediensten), De Haven (Den Helder), Het PVis (Productschap Vis), Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), Producenten Organisaties en visafslagen 1.3 De toekomst Per gaat de Vishub over naar beheer en zal het Productschap Vis eigenaar worden van het systeem. Blad 6 van 42

7 1.4 Organisatorische context Vishub is een privaat systeem wat opereert in opdracht van het productschap Vis. Het vormt de kern van het verwerken van de berichtgeving van de elektronische logboeken die zijn geïnstalleerd op de Nederlandse visserijvloot. Alle vissersschepen die zijn uitgerust met een e-logboek ontvangen van het productschap een elektronische sleutel waarmee zij de berichten die ze aan Vishub sturen kunnen authenticeren en versleutelen (encryptie). Zodoende waarborgt het systeem de authenticiteit en kwaliteit van de berichtenstroom aan Vishub. Aan de andere kant ontsluit Vishub berichten aan overheidspartijen via de Overheids Transactie Poort (OTP). Zie ook onderstaand figuur: Producenten Organisaties (8) & Visafslagen (12) Encryption Mailclient Decryption encrypted messages Vishub mailserver Decryption Encryption Vishub engine elogboek Software aan boord ontvangen e-logboek bericht Versturen retourberichten Beheren distributielijst ontvangen KVO/retour bericht XML translatie e-logboek bericht OTP Beheren adreslijsten Beheren accounts Opstellen sub berichten verzenden sub-berichten Beheren autorisatie CBS/PO Decryptie van berichten Encryptie van retour berichten Vishub Monitoren berichtverwerking Behandelen uitval Monitoren berichtverwerking Behandelen uitval Bedrijfsleven Overheid Figuur 1: Context van het Vishub systeem. De interne verwerking van berichten door Vishub wordt in de volgende hoofdstukken nader uitgewerkt. NB. Het is als visser niet verplicht berichten aan te leveren aan de Vishub. De visser kan er ook voor kiezen berichten rechtstreeks op de OTP aan te bieden of deze via een andere intermediair aan te leveren. Blad 7 van 42

8 1.5 Gerelateerde documenten De volgende documenten moeten in samenhang met dit document worden gelezen om een compleet beeld van het gewenste systeem te verkrijgen: 1. Berichtstroomdefinitie elogboek v10.pdf Intake rapportage elogboek Visserij v11.pdf 3. NLVIS Message Implementation Guide 1.11.pdf 4. elogboek encryptie-add-on ontwerp v0.1.doc 5. Beveiligingsprotocol berichten Vishub v1.0.docx 1.6 Relatie met concept De opzet van het Vishub systeem is gebaseerd op het concept wat is ontwikkeld voor import van veterinaire containers in de haven van Rotterdam. Het concept is uitgewerkt binnen het ICTU programma Slim geregeld, goed verbonden in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Context voor deze ontwikkeling was de casus Import Veterinaire Goederen. De casus Visserij is een spin-off van de veterinaire casus vandaar dat ook het technisch concept goed herbruikbaar is. In de praktijk zullen beide systemen hun eigen ontwikkeling en planning hebben en delen ze slechts een gezamenlijke achtergrond en een overeenkomstig concept. Basis voor dit ontwerp zijn dan ook het Linux Operating System, het Java platform, de open source database MySQL en de open source message processing engine Mule. Blad 8 van 42

9 2 Globale opzet Vishub is opgebouwd uit een aantal componenten, deze zijn hieronder opgesomd en visueel weergegeven in Figuur 2: samenhang componenten. Daarnaast heeft Vishub verscheidene koppelvlakken zoals ook hieronder opgesomd en weergegeven in de figuur. Alle componenten en koppelvlakken worden toegelicht in de beschrijving van de componenten in paragraaf 4. De componenten: 1. Een publieke mailserver voor de externe met vissers, producentenorganisaties en visafslagen 2. Een private mailserver, dedicated voor de met de OTP voor alle achterliggende overheden 3. Een message processing engine (Mule) 4. Gegevensopslag bestaande uit a. Een database (MySQL) b. Flat file logging 5. Maatwerk functionaliteit bestaande uit: a. Een translatie voorziening b. Een audit trail c. Configuratietabellen d. Encryptie / decryptie van berichtinhoud e. Exception handling voor foutieve berichten of routering De koppelvlakken: 1. Uitwisseling van berichten met de OTP (zie ook de Berichtstroomdefinitie elogboek v10. en de Koppelvlak SMTP-MTA 2 0 Definitief.pdf ) 2. Uitwisseling van berichten met de vissersschepen en in het bijzonder met het elektronisch logboek wat de kapitein onderhoud. (Zie ook de NLVIS Message Implementation Guide 1.11.pdf ) 3. Uitwisseling vanberichten met de producentenorganisaties en visafslagen Asynchroniteit De interactie van berichten tussen de koppelvlakken en het vishub systeem gebeurt asynchroon. Dit betekent dat berichten van vissers die aan het vishub systeem worden aangeboden enkel technisch worden geaccepteerd door de mail server en verder asynchroon verwerkt zullen worden. Na deze verwerken zal een uitgaand mail bericht naar het OTP aan de private mail server worden aangeboden. Een retourbericht van een partij op het OTP (Alleen AID/Douane) wordt aangeboden aan de private mail server van vishub, waarna deze asynchroon wordt verwerkt en doorgestuurd via de publieke mail server naar de correcte visser. Pas na ontvangst van een retourbericht van de AID mag een visser een nieuw bericht naar het vishub systeem insturen. Blad 9 van 42

10 Uitgangspunten: 1. Alle berichtenverkeer loopt via SMTP en is asynchroon. 2. Berichten zijn altijd beveiligd tijdens transport. 3. Vishub doet zo min mogelijk controles en bewerkingen op de inhoud van het bericht. Foute waarden worden als foute waarden doorgestuurd naar de achterliggende partijen. Dit is ingegeven om de verantwoordelijkheden scherp te houden. De visser is verantwoordelijk voor een inhoudelijk goed bericht. De Overheidsafnemers moeten zelf valideren dat de inhoud van de berichten die ze ontvangen correct is. 4. Als in Vishub iets fout gaat (een exception optreedt) wordt dit altijd aan de beheerder gemeld en in de logging weggeschreven. Indien Vishub beheer het ontvangen bericht ook niet kan inzien zal Vishub een technical error message naar de afzender sturen. In alle andere gevallen wordt gebruik gemaakt van het AID foutbericht of een door Vishub ontwikkelde variant daarop. Blad 10 van 42

11 2.1 Samenhang van de componenten In het model hieronder is de samenhang van logische componenten weergegeven Functionele componenten elogboek bericht Retourbericht Bericht aan PO en Visafslag Publieke Mailserver VISHUB Private Mailserver Bericht aan de OTP Retourbericht van de OTP Message processing (Mule) VISHUB Beheer tools mailcliënt Maatwerk Java functies Database (MySQL) audittrail configuratie Logging Flat file Logging Figuur 2: samenhang componenten 2.2 Beschrijving van de samenhang De gestippelde lijnen geven aan dat de componenten gebruik maken van elkaars voorzieningen. De vaste lijnen geven de informatie flow weer. De zwarte lijnen geven de aanlevering weer, de blauwe lijnen geven de retourberichten weer. De aanlevering van berichten aan Vishub vindt altijd encrypted plaats. De berichten zijn dus niet te lezen door andere partijen. Alleen het betreffende logboek en ons systeem, wat voorzien is van een unieke key, kan de berichten inhoudelijk inzien. De uitgaande berichten en de retourberichten aan OTP zijn niet encrypted, maar worden over een beveiligde verbinding uitgewisseld met het OTP. Wanneer Vishub een retourbericht van een overheidspartij ontvangt wordt deze versleuteld en verstuurt naar het logboek systeem aan boord. Ook hier geld weer dat alleen Vishub en het betreffende logboek het bericht kunnen inzien. Technische errors die in Vishub optreden worden met een niet-versleuteld bericht teruggestuurd naar de visser. Het logboeksysteem kan dan reageren met herinzending oid. Het Vishub beheer gedeelte bevat 4 views op het systeem, de mailclient, de audittrail, de configuratie en de logging. Deze views zijn door de beheerder vanuit een beveiligde omgeving te raadplegen met behulp van standaard tooling zoals omschreven in paragraaf 6.2. Blad 11 van 42

12 Zoals in het model weergegeven wordt de logging van de mailservers, message processing en maatwerk functionaliteit op 1 plek weggeschreven. Inhoudelijke data wordt door deze componenten weggeschreven in de database. Het exacte model of type database voor de mailservers is afhankelijk van de ingekochte mailservers. Voor de Mule en maatwerk functionaliteit zal gebruik worden gemaakt van de MySQL database Invulling van componenten met Open source en open standaarden Bovenstaande opzet van logische componenten kan worden ingevuld op basis van open source componenten. Voor de mailservers wordt hmailserver gebruikt maar kan ook een andere mailserver worden ingezet. Voor de message Processing is Mule gekozen. De basis is een open source omgeving waarvoor geen licentiekosten worden gemaakt. Indien gewenst kan echter ook worden gekozen voor een professionelere, betaalde versie van de diverse open source oplossingen waarmee een hogere betrouwbaarheid is gegarandeerd van de software en de ondersteuning. Voor de maatwerk functionaliteit is gekozen voor Java en het gebruik van open source libraries. Voor de database is MySQL gekozen. Dit is een veelgebruikte open source database. Blad 12 van 42

13 2.3 Adressering en transport van berichten in relatie tot de AID Visserij Sector GBO LNV software vaartuig OTP.NL Att: goed.XML Att: XML ERS POSTBUS Vishub XML Att: goed.XML ERS SERVICELAAG NL XML Att: goed.XML LNV-MAILADRES ERS VERWERKINGSLAAG NL BSN: Mail: ERS Database Figuur 3: transport van berichten aan de AID Bovenstaand figuur geeft een beeld van de berichtafhandeling van logboekberichten naar het systeem (ERS) van de AID in relatie tot de Vishub. Uitgangspunten hierbij zijn: Vishub heeft één mailbox bij OTP, Vishub is geen relatie van LNV, de visser is de relatie. Deze wordt in het bericht opgenomen met een unieke identifier en gekoppeld aan het mailadres Vishub zorgt ahv de identifier voor de aflevering aan de juiste visser. Correct Berichtenverkeer tussen kapitein en Vishub is een verantwoordelijkheid van de sector Foutberichten op de AID verwerkingslaag worden teruggemeld aan het mailadres dat bij de kapitein als LNV-relatie is vastgelegd (De kapitein moet bij gebruik van de Vishub dus het adres van de Vishub vast laten leggen als mailadres) Goedberichten op de AID verwerkingslaag worden teruggemeld aan het mailadres dat bij de kapitein als LNV-relatie is vastgelegd (De kapitein moet bij gebruik van de Vishub dus het adres van de Vishub vast laten leggen) De AID stuurt nav elk bericht één retourbericht. Wanneer het berichtvolgnummer door de AID niet te herleiden is wordt door de AID volgnummer 999 in het retourbericht gebruikt. Volgnummer 999 in het NLRET:NR element betekend dus dat het bericht inhoudelijk ook niet te lezen is. Blad 13 van 42

14 2.4 Bericht dialoog De vaste lijnen uit Figuur 2 geven een informatiestroom weer. Deze is in de onderstaande berichtdialoog verder uitgewerkt. De verdere details van de berichtdialoog en de berichtdefinities zijn opgenomen in het document NLVIS Message Implementation Guide 1.11.pdf. Een beknopte uitwerking van de berichtedialoog is opgenomen in paragraaf Adressering en transport van berichten van de visser aan Vishub Vissers adresseren hun berichten aan de Vishub of rechtstreeks aan de AID indien ze geen gebruik willen maken van de Vishub. In onderstaand model wordt er van uitgegaan dat berichten altijd via de Vishub verlopen: 1. De visser mailt een NLVIS-Basis Bericht met daarin een NL*** element aan Vishub account 2. De visser ontvangt van Vishub een NLRET retourbericht. Dit retourbericht wordt naar het mailadres van de visser verstuurd wat in onze database is vastgelegd. Het kan ook zijn dat er een exception optreed. In dat geval stuurt de Vishub een technical error message naar de visser (op basis van schema NLVIS-BASIS-TechnicalError-v1.11.xsd). 3. De Visser mailt mogelijk een NLVIS-Basis Bericht met daarin een NLCOR element (correctie) aan Vishub account 4. De visser ontvangt van Vishub een NLRET retourbericht. Vervolgens begint het proces weer van voor af aan of de visser stuurt weer een correctie en het proces herhaalt stap 3 en 4 Blad 14 van 42

15 3 Proces van verwerking Onderstaande paragraaf beschrijft het proces van verwerking van de berichten binnen het Vishub systeem. Het totale proces is opgedeeld in 6 delen: 1. Versturen bericht aan Vishub 2. Ontvangst en decryptie van berichten 3. Bepalen van afnemers 4. Vertalen en versturen berichten 5. Ontvangen van retourberichten 6. Verwerk retourbericht Alle zes de delen worden in de onderstaande paragraven nader uitgewerkt en gespecificeerd met behulp van use cases. 3.1 Versturen bericht aan Vishub Het proces van verwerking begint altijd met een visser die een bericht instuurt aan de Vishub. Het bericht wat wordt ingestuurd zal altijd gecomprimeerd en encrypted moeten zijn. Zie voor de details het Beveiligingsprotocol berichten Vishub v1.0.docx. Berichten die niet encrypted worden aangeleverd zullen niet worden verwerkt en resulteren in een error retourbericht. Bericht files worden als bijlage aan de verbonden en zijn ook de enige content die de mail mag bevatten Use case: Actoren: Visser; publieke mailserver; Trigger: De schipper klikt op verzenden (het bericht is al gecomprimeerd, encripted & ondertekend), afhankelijk van het e-logboek kan dit anders werken maar uitgangspunt is dat de schipper minimaal in de mailcliënt op verzenden klikt om zijn bericht daadwerkelijk aan te bieden aan de Vishub mailserver. Flow: 1. Het bericht wordt verzonden naar account op de Vishub publieke mailserver Indien deze mailserver niet bereikbaar is wordt het bericht bij de secundaire mailserver afgeleverd door middel van de DNS failover. 2. Het bericht wordt ontvangen door de mailserver, de verwerking wordt gelogd en het bericht wordt opgeslagen in de database. (standaard mailserver functionaliteit) 3. De Vishub publieke mailserver meld aan de verzendende mailserver dat het bericht is geaccepteerd. (standaard mailserver functionaliteit) 3.1. Indien om wat voor reden ook het bericht niet wordt geaccepteerd zal deze fout worden doorgegeven aan alle tussenliggende mailservers en na verloop van tijd (afhankelijk van tussenliggende mailservers) aan de mailcliënt van de schipper. (standaard mailserver functionaliteit) Blad 15 van 42

16 Resultaat: 1. Goed: het verstuurde bericht staat op de publieke mailserver van de Vishub. 2. Fout: het bericht blijft in de mailcliënt of server van de schipper. De schipper krijgt een foutmelding van het mailsysteem. Logging: De mailserver heeft de verwerking of de fout gelogd. De exacte logging zal afhangen van de gekozen mailserver. 3.2 Ontvangst van berichten Alle berichten van de visser worden eerst opgeslagen op de mailserver. Mule verwerkt de berichten die op de publieke mailserver binnenkomen. In een tweede transactie worden de opgeslagen berichten verwerkt. Zie onderstaand model: Model elogboek bericht Mule Publieke Mailserver Get message from mail Decrypt & authenticate & validate message Store message Store transaction Alle ontvangen berichten worden opgeslagen in de database QUEUE Handle exception & Store transaction Creëer technical error message MySQL Log alle stappen in het proces Plaats het NLVIS-basis bericht in een queue Decript en authenticeer & valideer op basis van onze configuratie Bewaar het resultaat van de transactie in de audittrail configuratie Log QUEUE NLVIS- BASIS audittrail Storage MySQL Maatwerk Functionaliteit Transactie 1 Transactie 2 Figuur 4: Ontvangst en decryptie van berichten Use case Actoren: publieke mailserver; Mule; beheerder Trigger: Mule verwerkt elke 5 seconden de binnengekomen op de publieke mailserver. Blad 16 van 42

17 Flow: 1. Check op binnengekomen mail op de publieke mailserver. De berichten worden opgehaald van het account en in zijn geheel in Mule opgeslagen voordat de mail op de mailserver wordt verwijderd. (Transactie 1) Mule kan alleen berichten verwerken met base64 encoding. Multipart mime wordt ondersteund maar singlepart heeft de voorkeur. Ook is het bij multipart mime verboden om andere parts van content te voorzien, slechts een part mag content bevatten. 2. Start voor elk binnengekomen bericht een proces Ontvangst van berichten. Originele berichten en correctieberichten worden op dezelfde manier verwerkt. Per proces doorloopt transactie 2 de volgende stappen, zie ook Figuur 4: Ontvangst en decryptie van berichten. (Transactie 2) 2.1. Decrypt en decomprimeer het bericht op basis van het Ontcijferproces wat is beschreven in Beveiligingsprotocol berichten Vishub v1.0.docx. (De public ECC key van de verzender is opgeslagen in onze database en te herleiden op basis van het SID) 2.2. Authenticeer de afzender op basis van de in het bericht opgenomen SID en de SID die in de vissers tabel hoort bij de public key waarmee het bericht is versleuteld Valideer het ontvangen bericht op basis van het xsd wat in de Vishub configuratie is vastgelegd. Zie ook NLVIS Message Implementation Guide 1.11.pdf 2.4. Sla het plain xml bericht op in de NLVIS-Basis queue Sla het transactie resultaat op in de audit trail (mijlpaal nr 1) Ook het originele bericht wordt onversleuteld weggeschreven in de berichten tabel en gerelateerd aan de audittrail. Alternatieve Flow: 1. Indien in stap 1 een exception optreed (waarschijnlijk omdat de mail een foute encoding bevat) wordt de mail weggeschreven in het log en de audit trail (Mijlpaal 25), ook wordt de beheerder genotificeerd via . Vervolgens wordt de mail van de mailserver verwijderd. 2. Indien een exception optreed tijdens stap 2.1 t/m 2.4 Sla dan het transactie resultaat en de foutmelding op in de audit trail met als mijlpaal nummer 2, 3, 4 of 5 (afhankelijk van het moment waarop de fout optreed) en als opmerking de foutboodschap. 3. Stuur het audit record in een aan de beheerder. 4. Bepaal de afzender van het oorspronkelijke bericht aan de hand van het from adres in de mail. 5. Creëer een technical error message. De errorsource is VISHUB, de errormessage is de mijlpaal en de errordetail bevat aanvullende informatie over de exception als die er is. Error berichten dienen in dit stadium van de verwerking altijd te worden gestuurd aan de afzender van het oorspronkelijke bericht. Resultaat: 1. Goed: Het bericht is in de queue geplaatst. Deze queue vorm de basis voor verdere verwerking van het bericht in het proces verstuur berichten 2. Fout: Er is een retourbericht aan de mailserver gestuurd en de beheerder is geïnformeerd. Blad 17 van 42

18 Logging: Mule logt één record per activiteiten welke in de bovenstaande flow en alternatieve flow worden uitgevoerd. Één record bevat altijd: 1. Een timestamp 2. Het unieke transactienummer 3. Het resultaat van de activiteit (bijv. decomprimeren succesvol) 4. Indien de activiteit niet succesvol is: alle exception details in de log opnemen. Blad 18 van 42

19 3.3 Bepalen van afnemers Nadat berichten door Mule zijn ontvangen en verwerkt worden ze via een queue aangeboden aan het onderstaande Bepaal afnemers proces. Dit proces zorgt voor dynamische aflevering van de berichten bij verschillende afnemers. Per afnemer wordt bepaald of deze is toegestaan door de visser, vervolgens wordt gekeken of het bericht inhoudelijk ook relevant is voor de afnemer (filtering). Per relevante afnemer wordt een exacte kopie van het bericht in de afnemers queue geplaatst Model In onze configuratie is vastgelegd wie de visser heeft gemachtigd om een afschrift van het bericht te ontvangen. Het aantal afnemers is dus dynamisch. Sommige afnemers zijn verplicht Bepaal afnemers Mule Bepaal op basis van een expressie in de configuratie of de afnemer in aanmerking komt voor dit specifieke bericht. De lijst met alle afnemers wordt gefilterd op basis van de inhoud van het bericht. Handle exception & Store transaction Get message from queue Bepaal afnemers op basis van SID Pas filter toe per afnemer Plaats per afnemer een kopie in de queue Store transaction Bewaar het resultaat van de transactie in de audittrail Log configuratie QUEUE NLVIS- BASIS QUEUE Afnemers audittrail MySQL Storage Maatwerk Functionaliteit Figuur 5: bepalen afnemers Use case Actoren: private mailserver; Mule; beheerder Trigger: Mule verwerkt automatisch de binnengekomen berichten op de queue NLVIS-Basis. Flow: (Zie ook Figuur 5: bepalen afnemers) 1. Haal het bericht op van de NLVIS-Basis queue. (Hier zijn de berichten in plain xml formaat ingezet door het proces Ontvangst van berichten 2. Bepaal de afnemers op basis van het SID of het XR (Uitwendig kenteken van het schip) van de afzender en de distributielijst tabel. Blad 19 van 42

20 3. Voer per afnemer het filter toe. Voldoet de afnemer niet aan het filter verwijder de afnemer dan van de interne lijst van afnemers voor dit unieke bericht. Filtering kan plaatsvinden op basis van de lijst met vissers of de lijst met schepen. 4. Plaats per afnemer een kopie van het bericht in de afnemers queue en geef de id van de afnemer mee in de metadata van de kopie. 5. Sla de het transactie resultaat op in de audit trail (mijlpaal nr 6). Alternatieve Flow: 1. Indien een exception optreed tijdens stap 2 t/m 5 Sla dan het transactie resultaat en de foutmelding op in de audit trail met als mijlpaal nummer 7, 8, 9 of 10 (afhankelijk van het moment waarop de fout optreed) en als opmerking de foutboodschap. 2. Stuur het audit record in een aan de beheerder Resultaat: 1. Goed: Het bericht 1 of meerdere keren opgeslagen in de afnemers queue 2. Fout: De beheerder is geïnformeerd en de exception is als onderdeel van het audit record opgeslagen in de database. Logging: Mule logt één record per activiteiten welke in de bovenstaande flow en alternatieve flow worden uitgevoerd. Één record bevat altijd: 1. Een timestamp 2. Het unieke transactienummer 3. Het resultaat van de activiteit (bijv. translatie succesvol) 4. Indien de activiteit niet succesvol is: alle exception details in de log opnemen. Blad 20 van 42

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Handleiding RMail. Gebruik zonder add-in SMTP optie

Handleiding RMail. Gebruik zonder add-in SMTP optie Handleiding RMail Gebruik zonder add-in SMTP optie Barrabas BV Waterhoen 8 1261 RV Blaricum T +31 88 099 44 00 IBAN NL43 RABO 0182 4492 97 KVK 60721510 Inhoud 1. E-mail met bewijs van aflevering... 3 1.1.

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

Update Hoofdstuk 11 Beveiligde E mail. 11.4.1 Software installeren. gebaseerd op de volgende versie: Mozilla Thunderbird 3.1.10

Update Hoofdstuk 11 Beveiligde E mail. 11.4.1 Software installeren. gebaseerd op de volgende versie: Mozilla Thunderbird 3.1.10 Update Hoofdstuk 11 Beveiligde E mail gebaseerd op de volgende versie: Mozilla Thunderbird 3.1.10 11.4.1 Software installeren 5. Vervalt De Importeerassistent zit niet meer in de nieuwe versie 6. Vervalt

Nadere informatie

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Index 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen...4 1.2 Leeswijzer...4 2 Private key

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Regisseur

Functioneel ontwerp. Regisseur Functioneel ontwerp Regisseur Datum: Woensdag 2 maart 2005 Auteur: L. Kuunders Versie: 0.3 E-mail: leon@kuunders.info Functioneel Ontwerp Regisseur Pagina: 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 FUNCTIONALITEIT

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Overheidsservicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling

Overheidsservicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling Foutberichten en foutafhandeling FOUTEN BIJ ONTVANGST BERICHT OT20308 Generieke fout, maar de meest voorkomende is het niet kunnen vinden van een entrypoint URL Verkeerde URL wordt aangesproken door of

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Functionele Componenten

Functionele Componenten Functionele Componenten 1 OCTOBOX is rule-based software die ingezet wordt voor de verwerking en afhandeling van inkomend berichtenverkeer. De software is voor meerdere doeleinden toepasbaar en richt de

Nadere informatie

E-Fax. Gebruikers handleiding

E-Fax. Gebruikers handleiding E-Fax Gebruikers handleiding Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Fax-over-IP (T.38)... 4 2.1 Introductie... 4 2.2 Achterliggende techniek... 4 2.3 Procedures... 5 2.4 Installatie en benodigdheden... 5 2.5 Tarieven...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Central Station Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Versie 1.0, september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de handleiding... 3 1.2 Afkortingen... 3 1.3 Meer informatie...

Nadere informatie

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?...

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?... Introductie In deze handleiding leggen we uit hoe u het beste uit uw e-mail kunt halen met QSIT. Iedereen kan met de duidelijke voorbeelden zijn of haar e-mail op de juiste wijze instellen. De belangrijkste

Nadere informatie

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING MODULE: MESSAGE FLIPPING INTRODUCTIE PROBLEEMSTELLING In een aantal gevallen zijn ontvangers niet ingericht om op een eenvoudige manier een ontvangen bericht te beantwoorden. Het kan zijn dat er geen automatische

Nadere informatie

bla bla Guard Gebruikershandleiding

bla bla Guard Gebruikershandleiding bla bla Guard Gebruikershandleiding Guard Guard: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 03. september 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is intellectueel eigendom

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Handleiding Mijn Websign

Handleiding Mijn Websign Handleiding Mijn Websign Gemnet BV Postbus 19535 2500 CM Den Haag Tel: 070-3436900 www.gemnet.nl info@gemnet.nl Versie 1.1, augustus 2011 Handleiding Mijn WebSign Document nummer 1.1 Augustus 2011 Handleiding

Nadere informatie

Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Bijlage 2 bij Privacyreglement NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Technische beschrijving pseudonimisatie gegevensverzameling NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Pseudonimisatie Onder 'pseudonimisatie'

Nadere informatie

Taxis Pitane BACK-UP BEHEERDER. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane BACK-UP BEHEERDER. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane BACK-UP BEHEERDER Censys BV Eindhoven Inhoud Wat doet de Taxis Pitane Back-up beheerder?... 3 Kenmerken van de software... 4 Instellingen van de software... 5 FTP back-up... 6 Berichtgeving

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR

GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR VERSIE 1.0.0 MEI 2017 HDN 2017 1. Inleiding Testcase Generator Binnen het HDN platform worden er op regelmatige basis maatschappij specifieke schema s geactiveerd.

Nadere informatie

Volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling

Volledige Digikoppeling connectiviteit. Foutberichten en foutafhandeling Foutberichten en foutafhandeling INLEIDING OpenTunnel is een B2B Gateway die de volgende standaarden ondersteund en controleert op een juist gebruik: ñ XML Schema ñ WSDL 1.1 ñ WS-Addressing ñ WS-Security

Nadere informatie

1. Functionele eisen zaakmanagement systeem

1. Functionele eisen zaakmanagement systeem 1. Functionele eisen zaakmanagement systeem In dit document staan de functionele eisen die worden gesteld aan het zaakmanagementsysteem. 1.1. Input en output van zaakmanagement systeem Het zaakmanagement

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Veilig e-mailen. Waarom e-mailen via een beveiligde verbinding? U vertrouwt de verbinding met de e-mailserver van InterNLnet niet

Veilig e-mailen. Waarom e-mailen via een beveiligde verbinding? U vertrouwt de verbinding met de e-mailserver van InterNLnet niet Veilig e-mailen E-mail heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen als communicatiemiddel. Het is een snelle en goedkope manier om met anderen waar ook ter wereld te communiceren. Als gevolg hiervan vindt

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Elektronisch facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 26 maart 2014 Definitief Carol Esmeijer Technische

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Handleiding Zorgaanbieder module

Handleiding Zorgaanbieder module Handleiding Zorgaanbieder module De oplossing voor het berichtenverkeer in de Jeugd wet. Eenvoudig en simpel voor iedere zorgaanbieder Versie: 1.3 Auteur: Zorgverkeer B.V. Datum: Februari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Form follows function -Louis Henry Sullivan

Form follows function -Louis Henry Sullivan www.grundsatzlich-it.nl Form follows function -Louis Henry Sullivan Datawarehouse: vorm en functie Ronald Kunenborg licentie: Datawarehouse: vorm en functie Een data warehouse komt voort uit pijn Die pijn

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 DOEL

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 Doel

Nadere informatie

Loonaangifte via de Digipoort in UBplus

Loonaangifte via de Digipoort in UBplus Loonaangifte via de Digipoort in UBplus in UBplus is de mogelijkheid toegevoegd om loonaangifte berichten via de Digipoort* naar de belastingdienst te verzenden. De oude methode is versturen via LoonSOM

Nadere informatie

Ontwerp Versturen Patiëntgegevens

Ontwerp Versturen Patiëntgegevens Ontwerp Versturen Patiëntgegevens Datum: 15 Mei 2017 Publicatie: AORTA 2017 (V8.0.1.0) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doel en scope... 4 1.2 Doelgroep voor dit document... 4 1.3 Documenthistorie...

Nadere informatie

Aan de slag met het adres van je website. Handleiding

Aan de slag met het  adres van je website. Handleiding Aan de slag met het e-mailadres van je website Handleiding Inhoud 03 Webmail instellen 05 Voordat je begint: benodigde gegevens 06 Waarom IMAP? 07 E-mailprogramma s 2 Webmail instellen Je hebt van ons

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Status: Productie Versie: v01.00 Publicatie datum: 11-9-2014 Auteur: Paul Scheper Wijziging

Nadere informatie

Berichtdefinitie Signaal

Berichtdefinitie Signaal Berichtdefinitie Signaal Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten... 2 Datasetbeschrijving Berichtdefinitie... 2 Berichtbeschrijving Signaal... 3 Structuur... 3 Datasets... 3 Communicatie bij technische uitval...

Nadere informatie

Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP

Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP copyright ZorgTTP 2016 De rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder het auteursrecht, op alle informatie in dit document berusten bij ZorgTTP

Nadere informatie

Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via

Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via 1. Inleiding Er zijn drie methoden van aanlevering van sms berichten mogelijk: via een HTTP request; dit kunt u gebruiken voor één sms bericht tegelijk

Nadere informatie

Handleiding RMail. Outlook Online Add-in (Office 365, Outlook.com, hotmail.com)

Handleiding RMail. Outlook Online Add-in (Office 365, Outlook.com, hotmail.com) Handleiding RMail Outlook Online Add-in (Office 365, Outlook.com, hotmail.com) Barrabas BV Waterhoen 8 1261 RV Blaricum T +31 88 099 44 00 IBAN NL43 RABO 0182 4492 97 KVK 60721510 Inhoud 1. E-mail met

Nadere informatie

Handleiding RMail. Chrome Extension voor Gmail en G Suite

Handleiding RMail. Chrome Extension voor Gmail en G Suite Handleiding RMail Chrome Extension voor Gmail en G Suite RPost Nederland is een geregistreerde handelsnaam van Barrabas BV * www.rpost.nl * info@rpost.nl Barrabas BV Waterhoen 8 1261 RV Blaricum T +31

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.0

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.0 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.0 Auteur Afdeling Beheertteam AZR Contactcentrum Zakelijk Datum 21 april 2011 Versienummer 1.0 Volgnummer 2011037359 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 DOEL...3 2 UITGANGSPUNTEN...

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Datum 19 november 2014 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Volgnummer 2014132192 Inhoud

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) 1234567 2010 3 Excise Movement and Control System (EMCS) 3 Verzendt of vervoert u goederen onder schorsing van accijns? Dan is deze brochure voor u bestemd. Op 1 januari 2011 start de volgende fase van

Nadere informatie

Gebruik Secure

Gebruik Secure In dit document wordt het belang de aanmelding en de werking van secure E-mail beschreven Versie beheer Wie Datum Toelichting Bas van den Haak 22-09-2017 Finale versie 2 Inhoud Versie beheer... 2 1. Waarom

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Hoe maak ik een nieuwe mailbox aan? Hoe stel ik mijn programma in? Hoe kan ik via webmail bekijken?... 4

Hoe maak ik een nieuwe mailbox aan? Hoe stel ik mijn  programma in? Hoe kan ik  via webmail bekijken?... 4 Inhoudsopgave Hoe maak ik een nieuwe mailbox aan?... 2 Hoe stel ik mijn e-mail programma in?... 4 Hoe kan ik e-mail via webmail bekijken?... 4 Hoe kan ik een automatisch antwoord instellen op mijn e-mailadres?...

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Digikoppeling Grote berichten

Digikoppeling Grote berichten Digikoppeling Grote berichten Open Geodag 2013 6 juni 2013 Agenda 1. Inleiding Digikoppeling 2. Digikoppeling Grote berichten 3. Demo 2 1 1. Inleiding Digikoppeling 3 Digikoppeling Standaard regelt logistiek

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 Status: Productie Versie: v01.00 Publicatie datum: 28-11-2017

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten

Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten Versie 2.9 Datum 10 maart 200 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 1.1 Definities 3 1.2 Referenties 3 2 Functionaliteit BV BSN 2.1 Globale use case beschrijving

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Dienstbeschrijving faxdiensten

Dienstbeschrijving faxdiensten Dienstbeschrijving faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1017 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Fax-over-IP (T.38)... 4 2.1 Achterliggende techniek...

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Koppelvlakspecificatie GGK/RINIS/VSP iwmo-berichtenverkeer

Koppelvlakspecificatie GGK/RINIS/VSP iwmo-berichtenverkeer Koppelvlakspecificatie GGK/RINIS/VSP iwmo-berichtenverkeer Project iwmo Ton Monasso Versie 1.0 8 oktober 2014 1 Inleiding Dit document beschrijft de specificaties van de elektronische uitwisseling van

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017

Nadere informatie

Basis communicatie netwerk

Basis communicatie netwerk Basis communicatie netwerk In het Hypotheken Data Netwerk communiceert een tussenpersoon direct met een maatschappij. De tussenpersoon gebruikt hiervoor het pakket HDN Basic. De maatschappij gebruikt het

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Handleiding DocZend. Versie 1.2 januarie 2014. 2014 Copyright KPN Lokale Overheid

Handleiding DocZend. Versie 1.2 januarie 2014. 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Handleiding DocZend Versie 1.2 januarie 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Handmatige Instellingen Exchange Online Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Inhoudsopgave 1 Handmatige Instellingen Exchange Online voor Nokia E51 Smartphone...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Mail for Exchange van

Nadere informatie

UBizz-UBizz Exchange For more information visit our website at www.pyrrho.com

UBizz-UBizz Exchange For more information visit our website at www.pyrrho.com Automatisering voor Financiële Dienstverleners UBizz-UBizz Exchange For more information visit our website at www.pyrrho.com 2 Historie Revisie Datum Door Wijzigingen 1.0 23 maart 2007 AJ Eerste versie

Nadere informatie

Installatiehandleiding ZorgMail Secure in programma s (geen Outlook)

Installatiehandleiding ZorgMail Secure  in  programma s (geen Outlook) Installatiehandleiding ZorgMail Secure e-mail in e-mailprogramma s (geen Outlook) Deze handleiding heeft alleen betrekking op de installatie van een ZorgMail secure e-mail account. Alle gegevens hebben

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Handleiding Installatie en Gebruik PVM LADIS 2.0.doc Datum: 08 maart 2016 Versie: 2.0 Vooraf Voor

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE AANVRAGEN EN INSTALLATIE CPA Versie 1.0 Datum Mei 2016 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Aansluiting op Digikoppeling..1

Nadere informatie

SAP Invoice Management (SIM)

SAP Invoice Management (SIM) (SIM) Copyright 2005 Avelon BV Pagina 1 / 10 1 Inleiding Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt. Handmatige invoer, tijdrovend

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

E-postiljon UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN. Informatiesystemen

E-postiljon UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN. Informatiesystemen UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN Informatiesystemen E-postiljon Uitwisselen informatie via versleutelde en getekende elektronische post Versie 1.0 Maart 2005 Geert Touquet 1 Algemeen Een vlotte, en meestal

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines Versie 2.0 02-09-2011 Definitief Versiehistorie Datum Versie Auteur 23-12-2010 0.1 Eerste versie R.F. Schaaf 04-01-2011 1.0 Feedback verwerkt R. Schaaf en D. Geluk

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

Diensthoofd krijgt geen mail van de aanvragen.

Diensthoofd krijgt geen mail van de aanvragen. Diensthoofd krijgt geen mail van de aanvragen. Er worden geen mails van aanvragen verzonden naar IEDEREEN? Ja Ga naar Punt 4 Nee De aanvragen van 1 bepaalde persoon komen niet aan. Nee Ja De aanvragen

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016

Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016 Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016 Datum 15 december Versie 1.1 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Versiebeheer 15 december

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Installatie e-bridge Re-Rite 7 Installatie Re-Rite 7 Set-up starten Start de set-up uit de installatie map De InstallShield Wizard wordt gestart De Visual C++ Runtime

Nadere informatie

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren

Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren Inleiding Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren Whitepaper Ernst Jan van Nigtevecht Maart 2009 Contracten die gepubliceerd worden voor een OSB ebms service hebben tot doel om

Nadere informatie

6.1 Foutmeldingen. Bijlagen Foutmeldingen

6.1 Foutmeldingen. Bijlagen Foutmeldingen 6.1 In deze bijlage staan de foutmeldingen (retourberichten) uit de transport- en berichtbeveiligingslaag. Niet alle foutmeldingen behoeven voor te komen. Dit wordt per berichtenstroom bepaald (zie ook

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding Suwinet-Mail

Handleiding Suwinet-Mail Handleiding Suwinet-Mail Voor mailserver-/systeembeheerders Datum Versienummer Auteur 22 juni 2015 2.0 Joost Huijbregts Handleiding Suwinet-Mail v2.0 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Doel en toepassingsgebied

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

EUROFACE Financial Services B.V. - PEOPLE IN SOFTWARE - HDN in Finix

EUROFACE Financial Services B.V. - PEOPLE IN SOFTWARE - HDN in Finix HDN in Finix Datum : 1 Juli 2011 Versie : 2.0 Printdatum: 1-7-2011 10:45 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 : Starten met HDN binnen Finix... 3 2. 1. Invullen HDN gegevens binnen Finix...

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010 Technisch Rapport BAG Extract in i-bridge2.0 Versie 1.0 Datum 9 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie