I. Intern noodplan. 1. Doel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. Intern noodplan. 1. Doel:"

Transcriptie

1 I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud: Beschrijft de organisatie en procedures die in noodsituaties moeten gevolgd worden. Het intern noodplan moet afgestemd zijn op het interventieplan en externe rampenplannen. Volgende richtlijnen dienen vermeld te worden: Personeel en leerlingen verwittigen en zo nodig evacueren; Hulp bieden aan slachtoffers of de vermisten opsporen; Omgeving en installaties beschermen; Het vrijwaren van het milieu; Strijd tegen noodsituaties; Samenwerking met de overheid; Informatie aan familieleden van slachtoffers; Juiste informatie geven aan de media; Terugkeer naar de normale situatie; Herhaling voorkomen. 3. Opbouw van het noodplan: Bij sommige noodsituaties waarbij de waarschijnlijkheid of ernst voldoende klein is, hoeft men de procedure niet volledig uit te schrijven, maar kan gerichte informatie voldoende zijn. Een kant- en klaar type-noodplan bestaat niet voor elke school, iedere school heeft zijn eigenheid wat betreft gebouwen, omgeving, ingesteldheid, risico s, preventie- en interventiemiddelen, afspraken met hulpdiensten, personeelsbestand, 4. Risicoanalyse: Risicoanalyse van mogelijke ongevallen en incidenten opstellen, liefst in samenspraak met zoveel mogelijke betrokkenen. Preventieadviseur/directie/contactpersoon is hier de coördinator. De verschillende types van ongevallen kunnen herleid worden tot: Ernstig en dodelijk arbeidsongeval; Technisch ongeval; Brand, explosie; Bommelding; Ongeval op een speelterrein; Ongevallen tijdens het leerlingenvervoer en op reis; Ernstig ongeval in de omgeving (ontsporing trein, vrachtwagenongeval, gevaarlijke producten, verzakking gasleiding ); Bedreiging volksgezondheid ( infectieziekte, gifwolk in de omgeving, blikseminslag, overstroming, chloorvergiftiging zwembad ); Verstoring openbare orde (rellen, vechtpartijen, vuurwapens, gijzelneming, ); Zelfdoding; Overdosis drugs; 1

2 Nucleair alarm (omgeving kerncentrale ); Basisvragen: Welk type van ongeval kan de school verwachten? Welk is de (maximale) omvang van het ongeval? Welke strategie zal de school toepassen? Hoe zal de school zich uitrusten naar personeel en middelen?.. II. Crisismanagement bij noodoproepen 1. Algemeen: Indien de school wordt getroffen door een ernstige crisissituatie en het escaleert zodanig dat het niet meer controleerbaar wordt, moet de directie overgaan tot een crisisbesluitvorming. 2. Samenstelling crisisteam: Het crisisteam is samengesteld uit directie en vooraf aangeduide personen die de operaties leiden vanuit het crisiscentrum. De vooraf aangeduide medewerkers (afhankelijk schoolstructuur) moeten beslissingen kunnen nemen. Naam Functie Intern nummer GSM-Privé Ph. Vanhaverbeke Algemeen directeur Directie TAC Beheerder Contactpersoon Personeelsbeleid 3. Oproepen crisisteam: Wordt opgeroepen bij zeer ernstige gebeurtenissen, dit geld voor zeer ernstige en dodelijke arbeidsongevallen, technische ongevallen, brand of explosie, of bomalarm en gifwolk. 4. Taak crisisteam: Melden van de gebeurtenissen aan hulpdiensten en overheid, informatie verzamelen, leiding geven en bijsturen, coördinatie met interne en externe diensten (brandweer / politie), informatie naar de overheid. 2

3 5. Indeling incidenten: Arbeidsongeval Technisch ongeval Brand explosie Bomalarm Ernstig incident of ernstig ongeval op speelterreinen Ongeval tijdens het leerlingenvervoer of op reis Ernstig ongeval in de omgeving Alarmplan A Alarmplan B Alarmplan C Alarmplan D Alarmplan E Alarmplan F Alarmplan G VOORBEELD INRICHTEN CRISISCENTRUM Plaats: Centrum (vergaderplaats) ver van het onheil inrichten, desnoods in één van de aanpalende scholen. Bij onheil in het Bij onheil in de Bij onheil in de Bij onheil in de Bij onheil in de Bureel directeur Bureel directeur Bureel directeur Bureel directeur Bureel directeur Communicatie: Mogelijkheid te telefoneren met de buitenwereld en permanent contact met de hulpdiensten / brandweer. III. Interne noodoproepen Algemeen: Bij dringende gevallen is het noodzakelijk dat we snel en efficiënt hulp bieden. Maak gebruik van het noodnummer 1. Reden: Organisatorisch is het soms beter eerst intern de directie of naaste medewerkers te verwittigen. Leden van het plaatselijk crisisteam kunnen zo snel mogelijk overgaan tot: het geven van een evacuatiesignaal; de eigen interventiedienst of externe diensten (brandweer, hulpdiensten, MUG, geneesheer) oproepen; informatie verspreiden. 3

4 2. Uitvoering: Bel het noodnummer: intern: 050/ GSM: GEEF DUIDELIJK INFORMATIE! REDEN VAN OPROEP EN PLAATS. NUTTIGE TELEFOONNUMMERS (zie bijlage 1-2). 4

5 TYPE VAN INCIDENT 1. Arbeidsongeval 2. Technisch ongeval 3. Brand, explosie 4. Bomalarm 5. Ernstig incident of ernstig ongeval op een speelterrein 6. Ongeval tijdens het leerlingenvervoer en op reis 7. Ernstig ongeval in de omgeving 5

6 ALARMPLAN A - ARBEIDSONGEVAL I. Ernstige en dodelijke arbeidsongevallen 1. Algemeen: Bij een arbeidsongeval dient men snel en efficiënt hulp te bieden, men maakt gebruik van het noodnummer. intern:... - GSM: Uitvoering: Onmiddellijk eerste hulpverleners naar de plaats van het onheil sturen. Nodige hulpdiensten verwittigen (zie bijlage 1-2). Intern het crisisteam oproepen. 3. Oproepen: Van zodra u oproepen krijgt met vragen voor info, hou u dan aan de volgende tekst tot de woordvoerder die verandert. De zaak wordt momenteel onderzocht. Gelieve uw naam, adres, faxnummer en telefoonnummer/gsm op te geven. Onze woordvoerder zal met u contact opnemen van zodra wij over meer informatie beschikken. REGISTRATIE VAN BINNENKOMENDE OPROEPEN Nr. Naam Adres Fax nr. Tel/GSM nr. Uur oproep

7 II. Te verwittigen instantie bij ernstig arbeidsongeval 1. Wanneer? Bij ernstige arbeidsongevallen. 2. Regelgeving: artikel 62 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen. Voorschriften volgens art. 26 van het KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij uitvoering van hun werk (Titel 1, hoofdstuk III van de codex over het welzijn op het werk). Termijn - dodelijk - onmiddellijk - met blijvende ongeschiktheid: * meer dan 25% - onmiddellijk * minder dan of gelijk aan 25% - brief of aangifte binnen de 2 dagen * tijdelijk ongeschikt van meer dan 1 maand - brief of aangifte binnen de 2 dagen 3. Hoe? Met de meest technologische middelen. 4. Melding: Aan administratie van de Arbeidsveiligheid (meldingsformulier zie bijlage 3) 5. Adressen en ambtsgebieden van de technische inspectie (zie bijlage 4). 6. Opmerkingen: Bij ernstige ongevallen dient het LOC te worden verwittigd en gaat een afvaardiging van het comité ter plaatse. III. Aangifte van beroepsziekten (zie bijlage 5). IV. Aangifteformulier bij arbeidsongeval Model A: Aangifte van het ongeval. Model B: Doktersattest. Model C: Inlichtingen te verstrekken door de hiërarchische verantwoordelijke van het slachtoffer. Lessenrooster van de leerkracht of dienstschema. Formulier Getuigenverklaring. 7

8 Formulier A.G.D. 1B : alleen bij afwezigheid.. Eventueel formulier Subrogatieverklaring (bij buitendienstongevallen). Formulieren overmaken aan: Formulieren ABC met getuigenverklaring en lessenrooster naar het Departement Onderwijs dienst Arbeidsongevallen. Formulier A.G.D. 1B overmaken aan het Geneeskundig Centrum van de Administratieve Gezondheidsdienst van de regio van de woonplaats van het personeelslid. 8

9 ALARMPLAN B TECHNISCH ONGEVAL 1. Algemeen: De arbeidswetgeving vereist om ongevallen met bepaalde toestellen of installaties te melden. Een meldingsplichtig technisch ongeval is volgens het ARAB/AREI een ongeval met een belangrijke schade te wijten aan het gebruik van: Elektrische energie. Recipiënten voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen. Stoomtoestellen, ioniserende stralingen, springstoffen, groeven en graveringen in open lucht. 2. Samenvattende tabel met meldingsplichte technische ongevallen: Zie bijlage Wie verwittigen? a) Intern: Naam Functie Intern nr. GSM Vanhaverbeke Ph Algemeen directeur 050/ Directie TAC Beheerder Contactpersoon Arbeidsgeneesheer b) Extern: Arbeidsinspectie/Technische inspectie (zie bijlage 4). Ministerie van Economische Zaken directie Elektrische Energie (zie bijlage 7). (voor ongevallen Elektrische Installaties) 9

10 ALARMPLAN C BRAND - EXPLOSIE I. Interne handelingen: 1. Algemeen: Iedereen die verdachte rook opmerkt moet zonder verwijl waarschuwen. De strijd tegen het vuur is een strijd tegen de tijd, wat men de eerste 4 minuten onderneemt is van groter belang dan de eerstvolgende 4 uur. 2. Wie verwittigen? Gebruik maken van het noodnummer. - intern:... - GMS:... Of via het indrukken van de brandmeldschakelaar. 3. Alarm melding brandweer: Alarm is het bevel voor de gebruiker om hun compartiment te verlaten, het wordt gegeven door één van de verantwoordelijken. Op hetzelfde ogenblik dient de brandweer opgeroepen op het nummer 100 of 112 (zie bijlage 8). 4. Ontruiming: Een ononderbroken signaal geeft aan dat men het gebouw of compartiment moet verlaten. 5. Opvang brandweer: Lid van het crisisteam licht de brandweer correct in omtrent de aard en de plaats van de brandhaard of onheil en overhandigt het interventieplan. 6. Taken evacuatieverantwoordelijke: Na het geven van alarm: m aanwezigheidsregisters mee. Ga naar het crisiscentrum. 10

11 Verifieer en noteer: a) Naam van de klassen. b) Nummer ontruimde lokaal/verdieping. c) Aantal getelde leerlingen. Geef zo vlug mogelijk door aan de directie of de brandweer: a) Het aantal achtergebleven leerling(en) en de nummers van de klaslokalen/verdiepingen. Blijf ter beschikking van de brandweer. Iedere leerkracht dient een actueel gehouden lijst der leerlingen die hem toevertrouwd zijn, te bezitten. 7. Instructies: Bij vals alarm of einde alarm: Reset alarmcentrale. Herstellen detector of breekglas. Bij elke ingreep logboek invullen. Belangrijke telefoonnummers (zie bijlagen 1-2). II. Hulpmiddelen: 1. Blusapparaten: In iedere school zijn blusapparaten terug te vinden in gangen, trappenhallen. Weet waar ze hangen en leer ze gebruiken. 11

12 2. Brandhapsels: Ten behoeve van de brandweer en de hulpdiensten zijn er brandhaspels opgesteld. Een brandhaspel is een rubberen slang met een kleine diameter, de lengte is gemiddeld meter en is rechtstreeks aangesloten op het waternet. III. Interventieploeg: 1. Wettelijke verplichting: ARAB art De werkgever is verplicht een private dienst voor het voorkomen en bestrijden van brand op te richten, die een voldoend aantal personen omvat, geoefend in het gebruik van brandbestrijdingsmateriaal: (a) Als hij tenminste 50 werknemers tewerkstelt in een zelfde gebouw of in verscheiden naburige gebouwen die een geheel vormen; (b) Of als het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat hij bezet, een lokaal van de eerste groep omvat. Voor de samenstelling van deze dienst en manier van werken ervan raadpleegt hij de bevoegde brandweer. De lijst van de leden van die private dienst is in de inrichting uitgehangen. Waarschuwings-, alarm- en ontruimingsoefeningen moeten ten minste éénmaal per jaar georganiseerd worden. Zie formulier evacuatieoefening 2. Algemeen: Opgeleide vrijwilligers kunnen in afwachting van de komst van de brandweer de eerste handelingen verrichten tegen brandbestrijding. 3. Opdrachten: Ga naar het secretariaat. Informeer naar de plaats van de brand. Schakel gas (hoofdkraan) en drijfkracht uit. Ga naar de plaats van de brand. 12

13 m het dichtstbijzijnde blusmiddel en bestrijd de brand. Overtreft de brand uw mogelijkheden: Venster(s) en deur(en) dicht. Blijf ter beschikking van de bevoegde brandweer Zie Interventieploeg 13

14 BIJ BRAND OF ROOK OF ALARM 1. BLIJF KALM! 2. WAARSCHUW ONMIDDELLIJK DE DIRECTEUR OFWEL NAARGELANG DE OMSTANDIGHEDEN, DE HUISMEESTER, DE SECRETARIATEN. 3. LAAT ALLES LIGGEN! 4. BIJ BOMALARM ZET ALLE VENSTERS OPEN, EN VERLAAT ZO SNEL MOGELIJK HET LOKAAL. 5. BIJ BRAND, SLUIT ALLE VENSTERS EN DEUREN, LAAT HET LICHT BRANDEN EN VERLAAT ZO SNEL MOGELIJK HET LOKAAL. 6. BLIJF SAMEN EN VOLG JE LEERKRACHT. VOLG HET TEKEN: INDIEN DE WEG VERSPERD IS, VOLG DAN: TOT JE OPNIEUW ONDERSTAAND TEKEN ZIET: 7. GA NAAR DE VERZAMELPLAATS: SPEELPLAATS. 8. KEER NOOIT TERUG. 9. STEL JE ALFABETISCH OP. 10. DE LEERKRACHT : - DOET NAAMAFROEPING - DEELT IN HET CRISISCENTRUM MEE: A) NAAM VAN DE KLAS B) NUMMER VAN HET ONTRUIMD LOKAAL C) AANTAL GETELDE LEERLINGEN GAAT TERUG NAAR DE LEERLINGEN OP DE SPEELPLAATS 14

15 V. Scenario bij brand of onheil Wat? WIE? Handelingen / Waarneming 1. Waarschuwen: Iedereen die iets verdacht opmerkt Melden via noodnummer aan directie, secretariaat, verantwoordelijke. 2. Alarm geven: Verantwoordelijke Goed herkenbaar signaal, bij Gebrek aan alarmsysteem, Handsirenes gebruiken. 3. Verwittigen brandweer: Verantwoordelijke 100 bellen 112 ongeval/agressie Door te geven informatie: school + adres (brandhaard, ontploffing, instorting, ) 4. Ontruiming: Personeel, leerlingen, bezoekers Uitvoeren van richtlijnen Aanwezigheidscontrole leerlingen op verzamelplaats 5. Oproepen interventieploeg: Verantwoordelijke Vermelding van: brand-explosie, Plaats: blok, 6. Blussen: Interventieploeg Nazicht ramen en deuren dicht Compartimentering Blussen met brandhaspel of blustoestellen 7. Afsluiten gasleiding: Werknemer A of leden van interventieploeg 8. Openen toegangspoort: Contactpersoon/leden interventieploeg 9. Opvang brandweer: Contactpersoon/leden interventieploeg Plaats: blok, Briefing brandweer en hulpdiensten type incident, plaats, risico lokalen, 10. Rapportering: Alle leerkrachten Iedere leerkracht brengt de aanwezigheidslijst bij de respectievelijke aangestelde persoon die het overmaakt aan het leerlingensecretariaat. Ontbrekende personen worden meegedeeld aan de brandweer door 11. Crisiscentrum: Directie voorzitter Inrichten lokaal: Woordvoerder: Opvang ouders 12. Evaluatie: Directie, contactpersoon, brandweercommandant, verantwoordelijke interventieploeg 15

16 VI. Checklist: evacuatie School 1. Informatie. Verdieping: Contactpersoon: 2. Tijdens de ontruiming. 2.1 Was het signaal overal hoorbaar in de voor u aangeduide sector? Indien neen, waar niet: 2.2 Waren er personen die de lift gebruikten (probeerden te gebruiken)? Indien ja, hoeveel + waar: 2.3 Waren de evacuatiewegen volledig vrij? Indien neen, wat waren de obstructies en waar: 2.4 Waren er personen die niet ontruimden? Indien ja, hoeveel en waarom: - geen kennis van het signaal: - signaal niet hoorbaar: - willen doorwerken (tijdgebrek): - andere: 2.5 Waren en minder-validen aanwezig? Indien ja, hoeveel en welke graad van mindervaliditeit: Hoe verliep de evacuatie van deze personen: 2.6 Waren er paniekerige personen? Indien ja, hoeveel en in welke mate: 2.7 Waren er branddeuren geblokkeerd in open stand? Indien ja, hoeveel en waar: 2.8 Werden de uitgangen door iedereen gemakkelijk gevonden (signalisatie voldoende)? Indien neen, waar niet: 2.9 Zijn er personen gevallen? Indien ja, hoeveel en waarom: 16

17 2.10 Waren alle ramen gesloten? Indien neen, hoeveel niet en waar: 2.11 Waren alle deuren gesloten? Indien neen, hoeveel niet en waar: 2.12 Werden alle lokalen in "veilige" toestand achtergelaten? (vb. uitschakelen van elektrische apparatuur, ) Indien neen, hoeveel niet, waar en hoe: 3. Na de ontruiming. 3.1 Waren er problemen op het traject hoofdgebouw verzamelplaats? Indien ja, waar en welke: 3.2 Verzamelde iedereen op de voorziene plaats? Indien neen, waar dan wel: 3.3 Werd de telling uitgevoerd? 3.4 Welke problemen waren er bij de telling (vb. ontbrekende personen, plaatsgebrek, ): 3.5 Op welk signaal werd er teruggekeerd naar het hoofdgebouw? BIJKOMENDE OPMERKINGEN / SUGGESTIES: Datum Handtekening Datum: Handtekening X Contactpersoon 17

18 VII. Evaluatie per klas: BRANDEVALUATIE PER KLAS KLAS LEERKRACHT AANT. LLN ZOEK LIJST ONDERHOUDSPERSONEEL: ADMININISTRATIEF PERSONEEL: BEZOEKERS: VIII. Opstellen van een interventieplan: Zie bijlage 10 18

19 ALARMPLAN D BOMALARM I. Ontvangst bommelding / alarmering: 1. Algemeen: Instructieblad voor de bedienaar van de telefooncentrale / bewaker van dienst is de rol bij bomalarm van uitzonderlijk belang. Het is van groot belang een maximum aan informatie uit dit contact te halen. 2. Werkwijze: Probeer de oproeper aan de praat te houden en de volgende inlichtingen te bekomen: - Wat voor tuig is er verborgen? - Waar bevindt het zich? - Wanneer zal het ontploffen? - Wie zijt gij? - Waarom doet gij dit? Na verbreking van het telefonisch gesprek, zal onmiddellijk overgegaan worden naar Alarmfase D. Verwittig directie Tel.: Verwittigen van het personeel Alarm: Evacuatie: Verwittigen van politie en brandweer 3. Feedback: Politie: Brandweer: Probeer na de verwittiging een antwoord te geven op volgende vragen over: de oproeper: stem van de oproeper (man, vrouw, kind) taal accent uitspraak spraakgebrek snelheid (snel, traag, hortend, buiten adem, ) 19

20 achtergrondgeluiden: muziek welke typemachines verkeer (trein, sirenes, ) vliegtuiglawaai gesprekken - kindergeluiden 3. Evacuatie van een gebouw bij bomalarm: ALGEMENE EVACUATIERICHTLIJNEN BIJ BOMALARM 1. Blijf kalm! 2. Alle persoonlijke materiaal wordt meegenomen. Laat niets liggen. 3. Schake alle apparaten, gas en drijfkracht uit. 4. Onderbreek alle telefoongesprekken, hou de buitenlijnen vrij. 5. Laat vensters open. 6. Laat het licht aan. 7. Verlaat het lokaal en laat de deur open. 8. Volg de normale weg naar de speelplaats. 9. Loop niet. 10. m nooit de lift. 11. Indien de weg versperd is, neem een andere vluchtweg (vb nooduitgang). 12. Ga naar de verzamelplaats (speelplaats) en keer nooit terug (leerlingenlijst meenemen). 13. Stel je leerlingen op en kijk of er geen afwezigen zijn door naamafroeping. 14. Deel je bevindingen mee aan de directeur of zijn afgevaardigde ( ). 15. Geef de naam van je klas, het nummer van het ontruimde lokaal en het aantal aanwezige leerlingen (+ afwezigen + vermisten). 16. Na controle verzamelen met je klas op een veiliger plaats. 17. Blijf bij je leerlingen en wacht bevelen af van de brandweer of evacuatieleiding. 20

21 ALARMPLAN E ERNSTIG INCIDENT OF ONGEVAL OP EEN SPEELTERREIN 1. Algemeen: De directie licht de aangewezen administratieve dienst onmiddellijk in over elk ernstig incident en elk ernstig ongeval dat een gebruiker of derde overkomt tijdens het gebruik van een speelterrein of speeltoestel (KB 28 maart 2001 betreffende uitbating van speelterreinen art. 10). 2. Wie verwittigen? a) Intern: b) Extern: Naam Functie Intern nr. GMS-Privé Algemeen directeur Directie TAC Beheerder Contactpersoon Personeelslid Ministerie van Economische Zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Dienst Productieveiligheid (zie bijlage 9) 21

22 ALARMPLAN F ONGEVAL TIJDENS HET LEERLINGENVERVOER OF OP REIS 1. Definitie leerlingenvervoer: Vervoer van leerlingen met eigen of ingehuurde autobussen voor: - ophaaldiensten; - alle ander intern vervoer (pedagogische uitstappen, vervoer naar zwembad, vervoer tussen scholen en schoolgebouwen, enz ). 2. Alarmering: De melding gebeurt door begeleiders en/of chauffeur: - RUSTIG blijven en overleggen; - afgesproken ALARMSIGNAAL geven via claxon, microfoon of afgesproken teken; - PANIEK vermijden; of 112 bellen en vermelden: plaats incident, probleemstelling, beschrijving autobus, aantal vervoerde personen. 3. Evacuatieplan: - Zo snel mogelijk, naar gelang de beschikbaarheid, de bus verlaten via: - de instapdeur vooraan; - de nooddeur achteraan; - de instapdeur en de nooddeur. - Indien beide deuren buiten gebruik zijn, via: - de noodluiken in het dak; - de zijramen en het achterraam, na gebruik noodhamers. - Opleiding: tijdens verkeerslessen begrepen in het leerplan. - Evacuatie-oefening: - minstens éénmaal per trimester; - na aanleren methode: leerlingen steeds laten uitstappen op de aangeleerde manier zodat het een automatisme wordt. - Methoden: a) Evacuatiemethode via instapdeur vooraan (zie tekening 1): - instapdeur te openen door chauffeur of begeleider; - kinderen die aan het gangpad zitten staan op en gaan één voor één volgens het systeem van de ritssluiting naar buiten zonder te roepen of te dringen; - ze worden gevolgd door de kinderen die op de achterbank zitten; - ondertussen nemen de kinderen die naast de ramen zitten hun plaats in naast het gangpad op de vrijgekomen zetels; - ze volgen de kinderen die op de achterbank zaten zo snel mogelijk volgens het systeem van de ritssluiting. Op bijgevoegde tekening 1 is de uitstapvolgorde per zetel aangeduid. 22

23 b) Evacuatiemethode via de instapdeur vooraan en de nooddeur achteraan (zie tekening 2): - de deuren openen door de begeleider en de leerling naast de nooddeur; - indien nodig zetel aan de nooddeur wegklappen; - combinatie van methoden a) en b) overeenkomstig tekening 2. c) Evacuatiemethode via nooddeur achteraan (zie tekening 3): - deur openen door begeleider of leerling; - indien nodig klapzetel aan de deur wegklappen; - identieke methode als onder a) volgen overeenkomstig tekening Verzamelplaats: De leerlingen moeten, onder begeleiding, buiten de risicozone (ver weg van de bus) verzamelen, zonder de rijweg over te steken. Op de autostrade zal dat altijd achter de beschermende vangrails zijn. 5. Evacuatietips: - gangpad in het midden van de bus steeds volledig vrijhouden; - boekentassen in de bagagerekken en/of onder de zetels bergen, in geen geval op de zetels of in het gangpad; - alle leerlingen zitten steeds op dezelfde plaats (bij ophaaldiensten); - leerlingen met een handicap zitten vooraan; - bij brand: evacueren via één uitgang (indien mogelijk), omdat een tweede uitgang de vuurhaard aanwakkert door zuurstoftoevoer; - keer nooit terug naar de bus. 6. Eerste interventie bestrijding van het incident: In iedere autobus moeten voldoende blusapparaten aanwezig zijn: - voertuigen met MTM 2,5 à 5 ton: 1 x 2 kg; - voertuigen met MTM 5 à 7 ton: 2 x 2 kg; - voertuigen met MTM > 7 ton: 2 x 3 kg. (KB 15/3/1968, art. 70 en KB 1/12/1975 art ). Begeleiders moeten zich in de eerste plaats bekommeren om de leerlingen. De chauffeur heeft als taak de eerste interventie uit te voeren. Een opleiding brandbestrijding en EHBO voor de chauffeur en de begeleiders is noodzakelijk. In iedere autobus moeten voldoende verbandkisten aanwezig zijn: - voertuigen met MTM < 5 ton: 1 verbandkist; - voertuigen met MTM > 5 ton: 2 verbandkisten. (KB 15/3/1968 art. 71 en ARAB: KB 16/4/1965 art. 178). 7. Opvang slachtoffers, hulpdiensten, overheid: Begeleiders moeten hulpdiensten opvangen en verschaffen hen informatie over omstandigheden, gevolgen van het incident en geven hen vooral het aantal gewonden en/of geëvacueerde personen door. 23

24 Daartoe is het noodzakelijk dat de begeleiders steeds de lijst van de vervoerde leerlingen in hun bezit hebben (tijdens de ophaaldienst lijst aanvullen per halte!). 8. Communicatie met het thuisfront: Het is de taak van de begeleiders om, vanaf de plaats van het incident, contact op te nemen met het thuisfront. Begeleiders beschikken daartoe over de nodige telefoonnummers (zie bijlage 1) om zo snel mogelijk de volgende personen in de hierna vermelde volgorde te verwittigen: 1) de directeur en indien niet aanwezig: 2) het schoolsecretariaat en indien niet aanwezig: 3) de TAC of de huismeester/beheerder en indien niet aanwezig: 4) de contactpersoon preventie of een personeelslid. Het incident alleen melden aan de betrokken persoon, dit om paniek te vermijden. Te verstrekken gegevens: juiste plaats incident, tijdstip, omstandigheden, (hoe, wat, ), gewonden of niet (aantal, wie), verloop reddingsacties (gewonden naar welke ziekenhuizen). Geef uitsluitend FEITEN door, geen veronderstellingen en gissingen. Geef uw GSM-nummer op of het nummer van een lokale telefoon. 9. Organisatie crisisteam en crisiscentrum in de school: De algemeen directeur beslist of er een crisisteam en een crisiscentrum wordt opgericht en verzorgt de coördinatie (zie bijlagen 2 en 3). Taken crisisteam: - toezicht houden op het verloop van de gebeurtenissen; - overleggen met crisisteamleden en officiële instanties; - informatie verzamelen van de autoriteiten op de plaats van het incident; - beslissingen nemen in verband met het verdere verloop van de noodtoestand; - verwittigen en begeleiden familieleden; - opvang ouders organiseren in de school; - organisatie logistieke steun: bvb. vervoer naar de plaats van het incident; - contacten met artsen en ziekenhuizen; - contacten met verzekeringsmaatschappijen; - contacten met de media; - na beëindigen crisis maatregelen treffen om een normaal verloop van de lessen te waarborgen. Taken coördinator: - coördineert het totale gebeuren; - informeert zich over het ongeval; - gaat na of alle externe hulpdiensten werden ingeschakeld en de betrokken overheden werden ingelicht; - duidt telefonist crisiscentrum aan; - laat alle acties noteren; - beslist of men ter plaatse gaat; - blijft in verbinding met alle betrokkenen: begeleiders; chauffeur, hulpdiensten ter plaatse, behandelende artsen en ziekenhuizen; - waakt over goede uitvoering taken crisisteam; - laat oorzaak ongeval onderzoeken; - geeft volledige medewerking aan de autoriteiten. 24

25 10. Behandeling en opvolging van traumatische ervaringen: Inschakelen van gespecialiseerde slachtofferhulp voor alle betrokkenen: slachtoffers, familieleden, leerkrachten, leerlingen, crisisteam, enz Arbeidsgeneesheer, CLB en sociale dienst inschakelen. Bij erge ongevallen: gespecialiseerde hulp van externe dienst. Een éénmalig gesprek volstaat niet, de evolutie van het verwerkingsproces dient opgevolgd. 11. Ongevallen op reis: Tijdens vliegtuigreizen, treinreizen en bootreizen zal men zich schikken naar de voorzieningen ter plaatse. Men zal de instructies van de carrier en de hulpdiensten strikt opvolgen. 25

Intern noodplan. Erwin De Buck, preventieadviseur scholengroep 23

Intern noodplan. Erwin De Buck, preventieadviseur scholengroep 23 Intern noodplan. Erwin De Buck, preventieadviseur scholengroep 23 Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan

Nadere informatie

Evacuatie schoolbussen

Evacuatie schoolbussen Evacuatie schoolbussen DEFINITIE LEERLINGENVERVOER: vervoer van leerlingen met eigen of ingehuurde autobussen voor: - ophaaldiensten; - alle ander intern vervoer (pedagogische uitstappen, vervoer naar

Nadere informatie

Evacuatie- en brandrichtlijnen

Evacuatie- en brandrichtlijnen Schooljaar 2012-2013 Evacuatie- en brandrichtlijnen Veiligheid en gezondheid op school is:. zorg dragen voor de medemens en onszelf. een elementair onderdeel van de opvoeding. bijdragen tot algemene vorming.

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

handleiding voor busbegeleid(st)ers niet-zonaal leerlingenvervoer

handleiding voor busbegeleid(st)ers niet-zonaal leerlingenvervoer handleiding voor busbegeleid(st)ers niet-zonaal leerlingenvervoer respectvol verdraagzaam mondig positief kritisch leergierig verantwoordelijk geëngageerd sociaal zelfstandig creatief Colofon Dit is een

Nadere informatie

Onderrichtingen voor EVACUATIE van de schoolgebouwen

Onderrichtingen voor EVACUATIE van de schoolgebouwen Evacuatiebrochure Scholengroep 5 Campus Keerbergen Sectie Internaat Onderrichtingen voor EVACUATIE van de schoolgebouwen Diane SMETS Intern Preventieadviseur 09/2012 Inhoud 1. Inleiding p.2 2. Maatregelen

Nadere informatie

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007 EVACUATIEPLAN INSTRUCTIES PERSONEEL schooljaar 2006-2007 1. Aantal evacuatieoefeningen: - aangekondigd: eerste trimester: - niet aangekondigd: derde trimester: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen Zie standaarddocument

Nadere informatie

Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak. September / oktober 2016 Eddy CODDENS

Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak. September / oktober 2016 Eddy CODDENS Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak September / oktober 2016 Eddy CODDENS Inhoud Inleiding Doelstelling van een evacuatieoefening Praktische aanpak Evalueren en bijsturen 2 Inleiding KB Brandpreventie

Nadere informatie

Algemene instructies in geval van brand

Algemene instructies in geval van brand Algemene instructies in geval van brand IN GEVAL VAN ALARM (de belsignalen) - Elk telefoongesprek onderbreken - Geen gebruik maken van de liften - Indien mogelijk, terugkeren naar uw bureau of naar het

Nadere informatie

Workshop infodag contactpersonen & directie

Workshop infodag contactpersonen & directie Veilig organiseren van extra-muros activiteiten Workshop infodag contactpersonen & directie 27/08/2012 1 Probleemstelling Opdracht en uitwerking case (10 minuten) Bespreking (5 minuten per groep) Toelichting

Nadere informatie

Evacuatierichtlijnen. Schooljaar

Evacuatierichtlijnen. Schooljaar Schooljaar 2016-2017 V20160916 Evacuatierichtlijnen Veiligheid en gezondheid op school is:. zorg dragen voor de medemens en onszelf. een elementair onderdeel van de opvoeding. bijdragen tot algemene vorming.

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

EVACUATIE BIJ BRANDALARM. Evacuatieplan bij Brandalarm

EVACUATIE BIJ BRANDALARM. Evacuatieplan bij Brandalarm EVACUATIE BIJ BRANDALARM Evacuatieplan bij Brandalarm TELEFOONNUMMERS BRANDWEER : 112 of 100 of 059 / 70 10 10 1 Verwittigen brandweer De leerkracht die de brand ontdekt: 1) vertrouwt zijn leerlingen toe

Nadere informatie

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING safety fl@sh Het koninklijk besluit van 27.3.1998 betreffende het welzijnsbeleid stipuleert in artikel 22 dat de werkgever een intern noodplan moet opstellen naar aanleiding van de vaststellingen gedaan

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Richtlijn voor de opmaak van een noodplan voor onderwijsinstellingen.

Richtlijn voor de opmaak van een noodplan voor onderwijsinstellingen. Richtlijn voor de opmaak van een noodplan voor onderwijsinstellingen. 1 Inhoudsopgave Deel 1 : Gegevensfiche onderwijsinstelling.... 3 Deel 2 : Risico-inventaris en plattegrond... 4 Deel 3 : Crisisbeheer...

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO In de voorbereiding van een beurs neemt Kortrijk Xpo een aantal preventieve maatregelen om de risico s tijdens de opbouw de beurs zelf en

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

NOODPLAN. Versie februari

NOODPLAN. Versie februari NOODPLAN Versie februari 2009 1 ONDERSTEUNING VOOR JEUGD RODE KRUISKERNEN BIJ NOODSITUATIES Een Jeugd Rode Kruiskern is geen onderwerp voor een stilleven. Kinderen, jongeren en jeugdleiders blijven niet

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering.

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering. Ontruimingsplan Jan Ligthart 2016-2017 Afhankelijk van de aard van het mogelijke incident zal de school geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. I Alarmering. 1. Bij brand de brandweer direct waarschuwen:

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende evacuatie (doc. 1)

Inlichtingen betreffende evacuatie (doc. 1) Inlichtingen betreffende evacuatie (doc. 1) Deel 1 Wettelijke verplichtingen A. Verantwoordelijkheid : De werkgever neemt de nodige maatregelen door de omstandigheden aangewezen om : Brand te voorkomen

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

Noodplanning INEOS ChlorVinyls Tessenderlo. Opfrissing noodplan contractoren Juni 2013

Noodplanning INEOS ChlorVinyls Tessenderlo. Opfrissing noodplan contractoren Juni 2013 Noodplanning INEOS ChlorVinyls Tessenderlo Opfrissing noodplan contractoren Juni 2013 Wat als het misgaat - principe is onveranderd Melden 5555 Verzamelalarm Verzamelplaats Crisiscentrum Rampterrein 2

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel BHV plan Naam bedrijf Plaats, datum Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV organisatie 3. BHV materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten en plattegronden 6. Oefenen 7. Voorbeelden van

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

crisissituatie? hoe bereid je je voor?

crisissituatie? hoe bereid je je voor? crisissituatie? hoe bereid je je voor? crisissituatie? hoe bereid je je voor? crisishandboek 1 inleiding Als dienstverantwoordelijke maak je samen met je aangesloten onthaalouders elke dag werk van een

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO 1 Inhoudstafel Evolutie van de wetgeving m.b.t. EHBO KB 15/12/2010 : voornaamste wijzigingen - Procedures - Uitrusting - Vorming - Risicoanalyse Vragen 2 Evolutie van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

crisissituatie? hoe bereid je je voor?

crisissituatie? hoe bereid je je voor? crisissituatie? hoe bereid je je voor? crisissituatie? hoe bereid je je voor? crisishandboek 1 inleiding Als zelfstandige onthaalouder maak je elke dag werk van een veilige opvang. Toch kan ook jij geconfronteerd

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

MPIGO-HEEMSCHOOL INTERNAAT-OPVANGCENTRUM Koning Albertlaan 181 1120 Brussel Tel. : 02/263.63.61 Fax : 02/263.63.62. Bijlage I Intern Noodplan

MPIGO-HEEMSCHOOL INTERNAAT-OPVANGCENTRUM Koning Albertlaan 181 1120 Brussel Tel. : 02/263.63.61 Fax : 02/263.63.62. Bijlage I Intern Noodplan MPIGO-HEEMSCHOOL INTERNAAT-OPVANGCENTRUM Koning Albertlaan 181 1120 Brussel Tel. : 02/263.63.61 Fax : 02/263.63.62 Bijlage I Intern Noodplan Intern noodplan Versie 01/09/2009 Internaat-Opvangcentrum Heemhotel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67)

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) 1. Welk ongeval moet aangegeven worden? Elk feit overkomen tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst of op de arbeidsweg

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 BHV - EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne Versie 2 02-11-2014 BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 Wat doen we bij calamiteiten in de Dorpskerk? Er is een BHV-EHBO team in de kerk dat zich bezig houdt

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Brandpreventie in het bedrijfsleven

Brandpreventie in het bedrijfsleven Brandpreventie in het bedrijfsleven 1 artikel 52 van het ARAB Art.52.1.1 Onverminderd de andere wettelijke of reglementaire bepalingen ter zake, en onverminderd de bijzondere voorwaarden die bij de vergunningsbesluiten

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

NUTTIGE INFO. VSK BRANDCENTRALE.

NUTTIGE INFO. VSK BRANDCENTRALE. 1 Wat te doen bij brandalarm. NUTTIGE INFO. Het Ramada Plaza Hotel heeft 1 brandcentrale. De brandcentrale bevindt zich in het serverlokaal en met een bedieningspaneel in de backoffice. VSK BRANDCENTRALE.

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

EN ALS HET NU EENS GEEN BRAND IS! B A R B A R A B O U R D E A U

EN ALS HET NU EENS GEEN BRAND IS! B A R B A R A B O U R D E A U EN ALS HET NU EENS GEEN BRAND IS! B A R B A R A B O U R D E A U MEDISCHE INCIDENTEN Infectieziekten Voedselvergiftiging Imaginaire collectieve ziektes Ongevallen op school Ongevallen op speelterrein Ongevallen

Nadere informatie

Eerste hulp op het werk

Eerste hulp op het werk Eerste hulp op het werk De regelgeving in de praktijk IDEWE 1 Vragen: Is/wordt de eerste hulp in uw (aangesloten) onderneming goed geregeld/uitgevoerd/opgevolgd? IDEWE 2 Vragen: Is/wordt de eerste hulp

Nadere informatie

Interne noodplanning voor onderwijsinstellingen van het GO!

Interne noodplanning voor onderwijsinstellingen van het GO! Interne noodplanning voor onderwijsinstellingen van het GO! 24-11-2015 Gemeenschappelijke preventiedienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijke context

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie