I. Intern noodplan. 1. Doel:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. Intern noodplan. 1. Doel:"

Transcriptie

1 I. Intern noodplan 1. Doel: Een uitgewerkt plan om in crisissituaties passend te reageren en zodoende de ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen ervan te bestrijden en te beperken. 2. Inhoud: Beschrijft de organisatie en procedures die in noodsituaties moeten gevolgd worden. Het intern noodplan moet afgestemd zijn op het interventieplan en externe rampenplannen. Volgende richtlijnen dienen vermeld te worden: Personeel en leerlingen verwittigen en zo nodig evacueren; Hulp bieden aan slachtoffers of de vermisten opsporen; Omgeving en installaties beschermen; Het vrijwaren van het milieu; Strijd tegen noodsituaties; Samenwerking met de overheid; Informatie aan familieleden van slachtoffers; Juiste informatie geven aan de media; Terugkeer naar de normale situatie; Herhaling voorkomen. 3. Opbouw van het noodplan: Bij sommige noodsituaties waarbij de waarschijnlijkheid of ernst voldoende klein is, hoeft men de procedure niet volledig uit te schrijven, maar kan gerichte informatie voldoende zijn. Een kant- en klaar type-noodplan bestaat niet voor elke school, iedere school heeft zijn eigenheid wat betreft gebouwen, omgeving, ingesteldheid, risico s, preventie- en interventiemiddelen, afspraken met hulpdiensten, personeelsbestand, 4. Risicoanalyse: Risicoanalyse van mogelijke ongevallen en incidenten opstellen, liefst in samenspraak met zoveel mogelijke betrokkenen. Preventieadviseur/directie/contactpersoon is hier de coördinator. De verschillende types van ongevallen kunnen herleid worden tot: Ernstig en dodelijk arbeidsongeval; Technisch ongeval; Brand, explosie; Bommelding; Ongeval op een speelterrein; Ongevallen tijdens het leerlingenvervoer en op reis; Ernstig ongeval in de omgeving (ontsporing trein, vrachtwagenongeval, gevaarlijke producten, verzakking gasleiding ); Bedreiging volksgezondheid ( infectieziekte, gifwolk in de omgeving, blikseminslag, overstroming, chloorvergiftiging zwembad ); Verstoring openbare orde (rellen, vechtpartijen, vuurwapens, gijzelneming, ); Zelfdoding; Overdosis drugs; 1

2 Nucleair alarm (omgeving kerncentrale ); Basisvragen: Welk type van ongeval kan de school verwachten? Welk is de (maximale) omvang van het ongeval? Welke strategie zal de school toepassen? Hoe zal de school zich uitrusten naar personeel en middelen?.. II. Crisismanagement bij noodoproepen 1. Algemeen: Indien de school wordt getroffen door een ernstige crisissituatie en het escaleert zodanig dat het niet meer controleerbaar wordt, moet de directie overgaan tot een crisisbesluitvorming. 2. Samenstelling crisisteam: Het crisisteam is samengesteld uit directie en vooraf aangeduide personen die de operaties leiden vanuit het crisiscentrum. De vooraf aangeduide medewerkers (afhankelijk schoolstructuur) moeten beslissingen kunnen nemen. Naam Functie Intern nummer GSM-Privé Ph. Vanhaverbeke Algemeen directeur Directie TAC Beheerder Contactpersoon Personeelsbeleid 3. Oproepen crisisteam: Wordt opgeroepen bij zeer ernstige gebeurtenissen, dit geld voor zeer ernstige en dodelijke arbeidsongevallen, technische ongevallen, brand of explosie, of bomalarm en gifwolk. 4. Taak crisisteam: Melden van de gebeurtenissen aan hulpdiensten en overheid, informatie verzamelen, leiding geven en bijsturen, coördinatie met interne en externe diensten (brandweer / politie), informatie naar de overheid. 2

3 5. Indeling incidenten: Arbeidsongeval Technisch ongeval Brand explosie Bomalarm Ernstig incident of ernstig ongeval op speelterreinen Ongeval tijdens het leerlingenvervoer of op reis Ernstig ongeval in de omgeving Alarmplan A Alarmplan B Alarmplan C Alarmplan D Alarmplan E Alarmplan F Alarmplan G VOORBEELD INRICHTEN CRISISCENTRUM Plaats: Centrum (vergaderplaats) ver van het onheil inrichten, desnoods in één van de aanpalende scholen. Bij onheil in het Bij onheil in de Bij onheil in de Bij onheil in de Bij onheil in de Bureel directeur Bureel directeur Bureel directeur Bureel directeur Bureel directeur Communicatie: Mogelijkheid te telefoneren met de buitenwereld en permanent contact met de hulpdiensten / brandweer. III. Interne noodoproepen Algemeen: Bij dringende gevallen is het noodzakelijk dat we snel en efficiënt hulp bieden. Maak gebruik van het noodnummer 1. Reden: Organisatorisch is het soms beter eerst intern de directie of naaste medewerkers te verwittigen. Leden van het plaatselijk crisisteam kunnen zo snel mogelijk overgaan tot: het geven van een evacuatiesignaal; de eigen interventiedienst of externe diensten (brandweer, hulpdiensten, MUG, geneesheer) oproepen; informatie verspreiden. 3

4 2. Uitvoering: Bel het noodnummer: intern: 050/ GSM: GEEF DUIDELIJK INFORMATIE! REDEN VAN OPROEP EN PLAATS. NUTTIGE TELEFOONNUMMERS (zie bijlage 1-2). 4

5 TYPE VAN INCIDENT 1. Arbeidsongeval 2. Technisch ongeval 3. Brand, explosie 4. Bomalarm 5. Ernstig incident of ernstig ongeval op een speelterrein 6. Ongeval tijdens het leerlingenvervoer en op reis 7. Ernstig ongeval in de omgeving 5

6 ALARMPLAN A - ARBEIDSONGEVAL I. Ernstige en dodelijke arbeidsongevallen 1. Algemeen: Bij een arbeidsongeval dient men snel en efficiënt hulp te bieden, men maakt gebruik van het noodnummer. intern:... - GSM: Uitvoering: Onmiddellijk eerste hulpverleners naar de plaats van het onheil sturen. Nodige hulpdiensten verwittigen (zie bijlage 1-2). Intern het crisisteam oproepen. 3. Oproepen: Van zodra u oproepen krijgt met vragen voor info, hou u dan aan de volgende tekst tot de woordvoerder die verandert. De zaak wordt momenteel onderzocht. Gelieve uw naam, adres, faxnummer en telefoonnummer/gsm op te geven. Onze woordvoerder zal met u contact opnemen van zodra wij over meer informatie beschikken. REGISTRATIE VAN BINNENKOMENDE OPROEPEN Nr. Naam Adres Fax nr. Tel/GSM nr. Uur oproep

7 II. Te verwittigen instantie bij ernstig arbeidsongeval 1. Wanneer? Bij ernstige arbeidsongevallen. 2. Regelgeving: artikel 62 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen. Voorschriften volgens art. 26 van het KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij uitvoering van hun werk (Titel 1, hoofdstuk III van de codex over het welzijn op het werk). Termijn - dodelijk - onmiddellijk - met blijvende ongeschiktheid: * meer dan 25% - onmiddellijk * minder dan of gelijk aan 25% - brief of aangifte binnen de 2 dagen * tijdelijk ongeschikt van meer dan 1 maand - brief of aangifte binnen de 2 dagen 3. Hoe? Met de meest technologische middelen. 4. Melding: Aan administratie van de Arbeidsveiligheid (meldingsformulier zie bijlage 3) 5. Adressen en ambtsgebieden van de technische inspectie (zie bijlage 4). 6. Opmerkingen: Bij ernstige ongevallen dient het LOC te worden verwittigd en gaat een afvaardiging van het comité ter plaatse. III. Aangifte van beroepsziekten (zie bijlage 5). IV. Aangifteformulier bij arbeidsongeval Model A: Aangifte van het ongeval. Model B: Doktersattest. Model C: Inlichtingen te verstrekken door de hiërarchische verantwoordelijke van het slachtoffer. Lessenrooster van de leerkracht of dienstschema. Formulier Getuigenverklaring. 7

8 Formulier A.G.D. 1B : alleen bij afwezigheid.. Eventueel formulier Subrogatieverklaring (bij buitendienstongevallen). Formulieren overmaken aan: Formulieren ABC met getuigenverklaring en lessenrooster naar het Departement Onderwijs dienst Arbeidsongevallen. Formulier A.G.D. 1B overmaken aan het Geneeskundig Centrum van de Administratieve Gezondheidsdienst van de regio van de woonplaats van het personeelslid. 8

9 ALARMPLAN B TECHNISCH ONGEVAL 1. Algemeen: De arbeidswetgeving vereist om ongevallen met bepaalde toestellen of installaties te melden. Een meldingsplichtig technisch ongeval is volgens het ARAB/AREI een ongeval met een belangrijke schade te wijten aan het gebruik van: Elektrische energie. Recipiënten voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen. Stoomtoestellen, ioniserende stralingen, springstoffen, groeven en graveringen in open lucht. 2. Samenvattende tabel met meldingsplichte technische ongevallen: Zie bijlage Wie verwittigen? a) Intern: Naam Functie Intern nr. GSM Vanhaverbeke Ph Algemeen directeur 050/ Directie TAC Beheerder Contactpersoon Arbeidsgeneesheer b) Extern: Arbeidsinspectie/Technische inspectie (zie bijlage 4). Ministerie van Economische Zaken directie Elektrische Energie (zie bijlage 7). (voor ongevallen Elektrische Installaties) 9

10 ALARMPLAN C BRAND - EXPLOSIE I. Interne handelingen: 1. Algemeen: Iedereen die verdachte rook opmerkt moet zonder verwijl waarschuwen. De strijd tegen het vuur is een strijd tegen de tijd, wat men de eerste 4 minuten onderneemt is van groter belang dan de eerstvolgende 4 uur. 2. Wie verwittigen? Gebruik maken van het noodnummer. - intern:... - GMS:... Of via het indrukken van de brandmeldschakelaar. 3. Alarm melding brandweer: Alarm is het bevel voor de gebruiker om hun compartiment te verlaten, het wordt gegeven door één van de verantwoordelijken. Op hetzelfde ogenblik dient de brandweer opgeroepen op het nummer 100 of 112 (zie bijlage 8). 4. Ontruiming: Een ononderbroken signaal geeft aan dat men het gebouw of compartiment moet verlaten. 5. Opvang brandweer: Lid van het crisisteam licht de brandweer correct in omtrent de aard en de plaats van de brandhaard of onheil en overhandigt het interventieplan. 6. Taken evacuatieverantwoordelijke: Na het geven van alarm: m aanwezigheidsregisters mee. Ga naar het crisiscentrum. 10

11 Verifieer en noteer: a) Naam van de klassen. b) Nummer ontruimde lokaal/verdieping. c) Aantal getelde leerlingen. Geef zo vlug mogelijk door aan de directie of de brandweer: a) Het aantal achtergebleven leerling(en) en de nummers van de klaslokalen/verdiepingen. Blijf ter beschikking van de brandweer. Iedere leerkracht dient een actueel gehouden lijst der leerlingen die hem toevertrouwd zijn, te bezitten. 7. Instructies: Bij vals alarm of einde alarm: Reset alarmcentrale. Herstellen detector of breekglas. Bij elke ingreep logboek invullen. Belangrijke telefoonnummers (zie bijlagen 1-2). II. Hulpmiddelen: 1. Blusapparaten: In iedere school zijn blusapparaten terug te vinden in gangen, trappenhallen. Weet waar ze hangen en leer ze gebruiken. 11

12 2. Brandhapsels: Ten behoeve van de brandweer en de hulpdiensten zijn er brandhaspels opgesteld. Een brandhaspel is een rubberen slang met een kleine diameter, de lengte is gemiddeld meter en is rechtstreeks aangesloten op het waternet. III. Interventieploeg: 1. Wettelijke verplichting: ARAB art De werkgever is verplicht een private dienst voor het voorkomen en bestrijden van brand op te richten, die een voldoend aantal personen omvat, geoefend in het gebruik van brandbestrijdingsmateriaal: (a) Als hij tenminste 50 werknemers tewerkstelt in een zelfde gebouw of in verscheiden naburige gebouwen die een geheel vormen; (b) Of als het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat hij bezet, een lokaal van de eerste groep omvat. Voor de samenstelling van deze dienst en manier van werken ervan raadpleegt hij de bevoegde brandweer. De lijst van de leden van die private dienst is in de inrichting uitgehangen. Waarschuwings-, alarm- en ontruimingsoefeningen moeten ten minste éénmaal per jaar georganiseerd worden. Zie formulier evacuatieoefening 2. Algemeen: Opgeleide vrijwilligers kunnen in afwachting van de komst van de brandweer de eerste handelingen verrichten tegen brandbestrijding. 3. Opdrachten: Ga naar het secretariaat. Informeer naar de plaats van de brand. Schakel gas (hoofdkraan) en drijfkracht uit. Ga naar de plaats van de brand. 12

13 m het dichtstbijzijnde blusmiddel en bestrijd de brand. Overtreft de brand uw mogelijkheden: Venster(s) en deur(en) dicht. Blijf ter beschikking van de bevoegde brandweer Zie Interventieploeg 13

14 BIJ BRAND OF ROOK OF ALARM 1. BLIJF KALM! 2. WAARSCHUW ONMIDDELLIJK DE DIRECTEUR OFWEL NAARGELANG DE OMSTANDIGHEDEN, DE HUISMEESTER, DE SECRETARIATEN. 3. LAAT ALLES LIGGEN! 4. BIJ BOMALARM ZET ALLE VENSTERS OPEN, EN VERLAAT ZO SNEL MOGELIJK HET LOKAAL. 5. BIJ BRAND, SLUIT ALLE VENSTERS EN DEUREN, LAAT HET LICHT BRANDEN EN VERLAAT ZO SNEL MOGELIJK HET LOKAAL. 6. BLIJF SAMEN EN VOLG JE LEERKRACHT. VOLG HET TEKEN: INDIEN DE WEG VERSPERD IS, VOLG DAN: TOT JE OPNIEUW ONDERSTAAND TEKEN ZIET: 7. GA NAAR DE VERZAMELPLAATS: SPEELPLAATS. 8. KEER NOOIT TERUG. 9. STEL JE ALFABETISCH OP. 10. DE LEERKRACHT : - DOET NAAMAFROEPING - DEELT IN HET CRISISCENTRUM MEE: A) NAAM VAN DE KLAS B) NUMMER VAN HET ONTRUIMD LOKAAL C) AANTAL GETELDE LEERLINGEN GAAT TERUG NAAR DE LEERLINGEN OP DE SPEELPLAATS 14

15 V. Scenario bij brand of onheil Wat? WIE? Handelingen / Waarneming 1. Waarschuwen: Iedereen die iets verdacht opmerkt Melden via noodnummer aan directie, secretariaat, verantwoordelijke. 2. Alarm geven: Verantwoordelijke Goed herkenbaar signaal, bij Gebrek aan alarmsysteem, Handsirenes gebruiken. 3. Verwittigen brandweer: Verantwoordelijke 100 bellen 112 ongeval/agressie Door te geven informatie: school + adres (brandhaard, ontploffing, instorting, ) 4. Ontruiming: Personeel, leerlingen, bezoekers Uitvoeren van richtlijnen Aanwezigheidscontrole leerlingen op verzamelplaats 5. Oproepen interventieploeg: Verantwoordelijke Vermelding van: brand-explosie, Plaats: blok, 6. Blussen: Interventieploeg Nazicht ramen en deuren dicht Compartimentering Blussen met brandhaspel of blustoestellen 7. Afsluiten gasleiding: Werknemer A of leden van interventieploeg 8. Openen toegangspoort: Contactpersoon/leden interventieploeg 9. Opvang brandweer: Contactpersoon/leden interventieploeg Plaats: blok, Briefing brandweer en hulpdiensten type incident, plaats, risico lokalen, 10. Rapportering: Alle leerkrachten Iedere leerkracht brengt de aanwezigheidslijst bij de respectievelijke aangestelde persoon die het overmaakt aan het leerlingensecretariaat. Ontbrekende personen worden meegedeeld aan de brandweer door 11. Crisiscentrum: Directie voorzitter Inrichten lokaal: Woordvoerder: Opvang ouders 12. Evaluatie: Directie, contactpersoon, brandweercommandant, verantwoordelijke interventieploeg 15

16 VI. Checklist: evacuatie School 1. Informatie. Verdieping: Contactpersoon: 2. Tijdens de ontruiming. 2.1 Was het signaal overal hoorbaar in de voor u aangeduide sector? Indien neen, waar niet: 2.2 Waren er personen die de lift gebruikten (probeerden te gebruiken)? Indien ja, hoeveel + waar: 2.3 Waren de evacuatiewegen volledig vrij? Indien neen, wat waren de obstructies en waar: 2.4 Waren er personen die niet ontruimden? Indien ja, hoeveel en waarom: - geen kennis van het signaal: - signaal niet hoorbaar: - willen doorwerken (tijdgebrek): - andere: 2.5 Waren en minder-validen aanwezig? Indien ja, hoeveel en welke graad van mindervaliditeit: Hoe verliep de evacuatie van deze personen: 2.6 Waren er paniekerige personen? Indien ja, hoeveel en in welke mate: 2.7 Waren er branddeuren geblokkeerd in open stand? Indien ja, hoeveel en waar: 2.8 Werden de uitgangen door iedereen gemakkelijk gevonden (signalisatie voldoende)? Indien neen, waar niet: 2.9 Zijn er personen gevallen? Indien ja, hoeveel en waarom: 16

17 2.10 Waren alle ramen gesloten? Indien neen, hoeveel niet en waar: 2.11 Waren alle deuren gesloten? Indien neen, hoeveel niet en waar: 2.12 Werden alle lokalen in "veilige" toestand achtergelaten? (vb. uitschakelen van elektrische apparatuur, ) Indien neen, hoeveel niet, waar en hoe: 3. Na de ontruiming. 3.1 Waren er problemen op het traject hoofdgebouw verzamelplaats? Indien ja, waar en welke: 3.2 Verzamelde iedereen op de voorziene plaats? Indien neen, waar dan wel: 3.3 Werd de telling uitgevoerd? 3.4 Welke problemen waren er bij de telling (vb. ontbrekende personen, plaatsgebrek, ): 3.5 Op welk signaal werd er teruggekeerd naar het hoofdgebouw? BIJKOMENDE OPMERKINGEN / SUGGESTIES: Datum Handtekening Datum: Handtekening X Contactpersoon 17

18 VII. Evaluatie per klas: BRANDEVALUATIE PER KLAS KLAS LEERKRACHT AANT. LLN ZOEK LIJST ONDERHOUDSPERSONEEL: ADMININISTRATIEF PERSONEEL: BEZOEKERS: VIII. Opstellen van een interventieplan: Zie bijlage 10 18

19 ALARMPLAN D BOMALARM I. Ontvangst bommelding / alarmering: 1. Algemeen: Instructieblad voor de bedienaar van de telefooncentrale / bewaker van dienst is de rol bij bomalarm van uitzonderlijk belang. Het is van groot belang een maximum aan informatie uit dit contact te halen. 2. Werkwijze: Probeer de oproeper aan de praat te houden en de volgende inlichtingen te bekomen: - Wat voor tuig is er verborgen? - Waar bevindt het zich? - Wanneer zal het ontploffen? - Wie zijt gij? - Waarom doet gij dit? Na verbreking van het telefonisch gesprek, zal onmiddellijk overgegaan worden naar Alarmfase D. Verwittig directie Tel.: Verwittigen van het personeel Alarm: Evacuatie: Verwittigen van politie en brandweer 3. Feedback: Politie: Brandweer: Probeer na de verwittiging een antwoord te geven op volgende vragen over: de oproeper: stem van de oproeper (man, vrouw, kind) taal accent uitspraak spraakgebrek snelheid (snel, traag, hortend, buiten adem, ) 19

20 achtergrondgeluiden: muziek welke typemachines verkeer (trein, sirenes, ) vliegtuiglawaai gesprekken - kindergeluiden 3. Evacuatie van een gebouw bij bomalarm: ALGEMENE EVACUATIERICHTLIJNEN BIJ BOMALARM 1. Blijf kalm! 2. Alle persoonlijke materiaal wordt meegenomen. Laat niets liggen. 3. Schake alle apparaten, gas en drijfkracht uit. 4. Onderbreek alle telefoongesprekken, hou de buitenlijnen vrij. 5. Laat vensters open. 6. Laat het licht aan. 7. Verlaat het lokaal en laat de deur open. 8. Volg de normale weg naar de speelplaats. 9. Loop niet. 10. m nooit de lift. 11. Indien de weg versperd is, neem een andere vluchtweg (vb nooduitgang). 12. Ga naar de verzamelplaats (speelplaats) en keer nooit terug (leerlingenlijst meenemen). 13. Stel je leerlingen op en kijk of er geen afwezigen zijn door naamafroeping. 14. Deel je bevindingen mee aan de directeur of zijn afgevaardigde ( ). 15. Geef de naam van je klas, het nummer van het ontruimde lokaal en het aantal aanwezige leerlingen (+ afwezigen + vermisten). 16. Na controle verzamelen met je klas op een veiliger plaats. 17. Blijf bij je leerlingen en wacht bevelen af van de brandweer of evacuatieleiding. 20

21 ALARMPLAN E ERNSTIG INCIDENT OF ONGEVAL OP EEN SPEELTERREIN 1. Algemeen: De directie licht de aangewezen administratieve dienst onmiddellijk in over elk ernstig incident en elk ernstig ongeval dat een gebruiker of derde overkomt tijdens het gebruik van een speelterrein of speeltoestel (KB 28 maart 2001 betreffende uitbating van speelterreinen art. 10). 2. Wie verwittigen? a) Intern: b) Extern: Naam Functie Intern nr. GMS-Privé Algemeen directeur Directie TAC Beheerder Contactpersoon Personeelslid Ministerie van Economische Zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Dienst Productieveiligheid (zie bijlage 9) 21

22 ALARMPLAN F ONGEVAL TIJDENS HET LEERLINGENVERVOER OF OP REIS 1. Definitie leerlingenvervoer: Vervoer van leerlingen met eigen of ingehuurde autobussen voor: - ophaaldiensten; - alle ander intern vervoer (pedagogische uitstappen, vervoer naar zwembad, vervoer tussen scholen en schoolgebouwen, enz ). 2. Alarmering: De melding gebeurt door begeleiders en/of chauffeur: - RUSTIG blijven en overleggen; - afgesproken ALARMSIGNAAL geven via claxon, microfoon of afgesproken teken; - PANIEK vermijden; of 112 bellen en vermelden: plaats incident, probleemstelling, beschrijving autobus, aantal vervoerde personen. 3. Evacuatieplan: - Zo snel mogelijk, naar gelang de beschikbaarheid, de bus verlaten via: - de instapdeur vooraan; - de nooddeur achteraan; - de instapdeur en de nooddeur. - Indien beide deuren buiten gebruik zijn, via: - de noodluiken in het dak; - de zijramen en het achterraam, na gebruik noodhamers. - Opleiding: tijdens verkeerslessen begrepen in het leerplan. - Evacuatie-oefening: - minstens éénmaal per trimester; - na aanleren methode: leerlingen steeds laten uitstappen op de aangeleerde manier zodat het een automatisme wordt. - Methoden: a) Evacuatiemethode via instapdeur vooraan (zie tekening 1): - instapdeur te openen door chauffeur of begeleider; - kinderen die aan het gangpad zitten staan op en gaan één voor één volgens het systeem van de ritssluiting naar buiten zonder te roepen of te dringen; - ze worden gevolgd door de kinderen die op de achterbank zitten; - ondertussen nemen de kinderen die naast de ramen zitten hun plaats in naast het gangpad op de vrijgekomen zetels; - ze volgen de kinderen die op de achterbank zaten zo snel mogelijk volgens het systeem van de ritssluiting. Op bijgevoegde tekening 1 is de uitstapvolgorde per zetel aangeduid. 22

23 b) Evacuatiemethode via de instapdeur vooraan en de nooddeur achteraan (zie tekening 2): - de deuren openen door de begeleider en de leerling naast de nooddeur; - indien nodig zetel aan de nooddeur wegklappen; - combinatie van methoden a) en b) overeenkomstig tekening 2. c) Evacuatiemethode via nooddeur achteraan (zie tekening 3): - deur openen door begeleider of leerling; - indien nodig klapzetel aan de deur wegklappen; - identieke methode als onder a) volgen overeenkomstig tekening Verzamelplaats: De leerlingen moeten, onder begeleiding, buiten de risicozone (ver weg van de bus) verzamelen, zonder de rijweg over te steken. Op de autostrade zal dat altijd achter de beschermende vangrails zijn. 5. Evacuatietips: - gangpad in het midden van de bus steeds volledig vrijhouden; - boekentassen in de bagagerekken en/of onder de zetels bergen, in geen geval op de zetels of in het gangpad; - alle leerlingen zitten steeds op dezelfde plaats (bij ophaaldiensten); - leerlingen met een handicap zitten vooraan; - bij brand: evacueren via één uitgang (indien mogelijk), omdat een tweede uitgang de vuurhaard aanwakkert door zuurstoftoevoer; - keer nooit terug naar de bus. 6. Eerste interventie bestrijding van het incident: In iedere autobus moeten voldoende blusapparaten aanwezig zijn: - voertuigen met MTM 2,5 à 5 ton: 1 x 2 kg; - voertuigen met MTM 5 à 7 ton: 2 x 2 kg; - voertuigen met MTM > 7 ton: 2 x 3 kg. (KB 15/3/1968, art. 70 en KB 1/12/1975 art ). Begeleiders moeten zich in de eerste plaats bekommeren om de leerlingen. De chauffeur heeft als taak de eerste interventie uit te voeren. Een opleiding brandbestrijding en EHBO voor de chauffeur en de begeleiders is noodzakelijk. In iedere autobus moeten voldoende verbandkisten aanwezig zijn: - voertuigen met MTM < 5 ton: 1 verbandkist; - voertuigen met MTM > 5 ton: 2 verbandkisten. (KB 15/3/1968 art. 71 en ARAB: KB 16/4/1965 art. 178). 7. Opvang slachtoffers, hulpdiensten, overheid: Begeleiders moeten hulpdiensten opvangen en verschaffen hen informatie over omstandigheden, gevolgen van het incident en geven hen vooral het aantal gewonden en/of geëvacueerde personen door. 23

24 Daartoe is het noodzakelijk dat de begeleiders steeds de lijst van de vervoerde leerlingen in hun bezit hebben (tijdens de ophaaldienst lijst aanvullen per halte!). 8. Communicatie met het thuisfront: Het is de taak van de begeleiders om, vanaf de plaats van het incident, contact op te nemen met het thuisfront. Begeleiders beschikken daartoe over de nodige telefoonnummers (zie bijlage 1) om zo snel mogelijk de volgende personen in de hierna vermelde volgorde te verwittigen: 1) de directeur en indien niet aanwezig: 2) het schoolsecretariaat en indien niet aanwezig: 3) de TAC of de huismeester/beheerder en indien niet aanwezig: 4) de contactpersoon preventie of een personeelslid. Het incident alleen melden aan de betrokken persoon, dit om paniek te vermijden. Te verstrekken gegevens: juiste plaats incident, tijdstip, omstandigheden, (hoe, wat, ), gewonden of niet (aantal, wie), verloop reddingsacties (gewonden naar welke ziekenhuizen). Geef uitsluitend FEITEN door, geen veronderstellingen en gissingen. Geef uw GSM-nummer op of het nummer van een lokale telefoon. 9. Organisatie crisisteam en crisiscentrum in de school: De algemeen directeur beslist of er een crisisteam en een crisiscentrum wordt opgericht en verzorgt de coördinatie (zie bijlagen 2 en 3). Taken crisisteam: - toezicht houden op het verloop van de gebeurtenissen; - overleggen met crisisteamleden en officiële instanties; - informatie verzamelen van de autoriteiten op de plaats van het incident; - beslissingen nemen in verband met het verdere verloop van de noodtoestand; - verwittigen en begeleiden familieleden; - opvang ouders organiseren in de school; - organisatie logistieke steun: bvb. vervoer naar de plaats van het incident; - contacten met artsen en ziekenhuizen; - contacten met verzekeringsmaatschappijen; - contacten met de media; - na beëindigen crisis maatregelen treffen om een normaal verloop van de lessen te waarborgen. Taken coördinator: - coördineert het totale gebeuren; - informeert zich over het ongeval; - gaat na of alle externe hulpdiensten werden ingeschakeld en de betrokken overheden werden ingelicht; - duidt telefonist crisiscentrum aan; - laat alle acties noteren; - beslist of men ter plaatse gaat; - blijft in verbinding met alle betrokkenen: begeleiders; chauffeur, hulpdiensten ter plaatse, behandelende artsen en ziekenhuizen; - waakt over goede uitvoering taken crisisteam; - laat oorzaak ongeval onderzoeken; - geeft volledige medewerking aan de autoriteiten. 24

25 10. Behandeling en opvolging van traumatische ervaringen: Inschakelen van gespecialiseerde slachtofferhulp voor alle betrokkenen: slachtoffers, familieleden, leerkrachten, leerlingen, crisisteam, enz Arbeidsgeneesheer, CLB en sociale dienst inschakelen. Bij erge ongevallen: gespecialiseerde hulp van externe dienst. Een éénmalig gesprek volstaat niet, de evolutie van het verwerkingsproces dient opgevolgd. 11. Ongevallen op reis: Tijdens vliegtuigreizen, treinreizen en bootreizen zal men zich schikken naar de voorzieningen ter plaatse. Men zal de instructies van de carrier en de hulpdiensten strikt opvolgen. 25

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Op het ergste voorbereid

Op het ergste voorbereid Op het ergste voorbereid Handreiking Crisismanagement Voorwoord Tijdens de Cospa-bijeenkomst Verantwoorde internationale Stages: Waar Liggen de Grenzen op 10 juni 1999 werd in één van de discussiegroepen

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities 1 Koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling (B.S. 12.7.1997; errata: B.S. 20.9.1997) Gewijzigd bij: (1) koninklijk

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Een praktische leidraad voor uitbaters 3 e uitgave 1 Colofon Auteurs (1e editie): Jeroen Bos, Jan Deconinck, Peter

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN «BESCHERMING BEVOLKING DOEL EN OPZET VAN DE ORGANISATIE BESCHERMING BEVOLKING

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN «BESCHERMING BEVOLKING DOEL EN OPZET VAN DE ORGANISATIE BESCHERMING BEVOLKING MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN «BESCHERMING BEVOLKING DOEL EN OPZET VAN DE ORGANISATIE BESCHERMING BEVOLKING STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF / 'S-GRAVENHAGE 1952 INHOUD Blz INLEIDING... 5 I. HET

Nadere informatie

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 Deel I: Theoretisch kader. 6 1.1. Een confrontatie

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld

Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld Veiligezorg [header/logo ziekenhuis] De patiënt is verward en erg boos Omgaan met ziektegerelateerde agressie en geweld Dit document is een handreiking voor een interne brochure van uw ziekenhuis. U vult

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie