GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM"

Transcriptie

1 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien de context een andere interpretatie oproept, de volgende betekenis: Diensten: de Elektronische portemonnee- en betalingsdiensten van Tunz.com en alle andere bijbehorende diensten die door Tunz worden voorgesteld, zoals zij in de Praktische modaliteiten zijn gespecificeerd. Elektronisch geld of Elektronische portemonnee: het elektronische geld dat door Tunz tegen de nominale waarde ervan wordt uitgegeven in ruil voor ontvangen geld, dat een vordering op Tunz vormt en het mogelijk maakt gebruik te maken van de Diensten, overeenkomstig de bepalingen betreffende de uitgifte van elektronisch geld zoals voorzien in de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of in elke andere toepasselijke wetgeving. Elke Elektronische portemonnee is verbonden aan een bepaalde soort van Diensten, en mag enkel in het kader van deze Diensten worden gebruikt. Gebruiker: elke natuurlijk of rechtspersoon, die de Voorwaarden heeft aanvaard, en die over Elektronisch geld beschikt. Een Gebruiker beschikt over verschillende Elektronische portemonnees indien hij verschillende soorten Diensten gebruikt. Handelaar: elke handelaar of ambachtsman, natuurlijke of rechtspersoon, waarmee Tunz een overeenkomst heeft afgesloten, die het cliënteel van deze Handelaar toelaat om betalingen te doen aan deze Handelaar, door gebruik te maken van de Diensten. Identificator: paswoord, code, nummer of elke andere identificator die aan de Gebruiker wordt meegedeeld ten einde hem toe te laten bepaalde Diensten te gebruiken en over het Elektronisch geld te beschikken dat Tunz.com voor hem heeft uitgegeven, zoals verduidelijkt in de Praktische modaliteiten betreffende deze Diensten. Praktische modaliteiten: de gedetailleerde informatie, vereisten en gebruiksrichtlijnen, die deze Voorwaarden aanvullen, en die betrekking hebben op de voornaamste kenmerken van elke soort van Diensten (met inbegrip van de uitgavenlimieten en toepasselijke technische vereisten). De referenties in deze Voorwaarden naar de Praktische modaliteiten dienen te worden begrepen als verwijzigingen naar de Praktische modaliteiten die van toepassing zijn op de soort van Diensten verbonden aan een Elektronische portemonnee. Saldo: het saldo aan Elektronisch geld dat beschikbaar is in een Elektronische portemonnee van een Gebruiker, dat wil zeggen de nominale waarde van het geld dat door de Gebruiker aan Tunz werd overgemaakt ten einde deze Elektronische portmonnee daarmee te crediteren, meer alle betalingen die werden gedaan op het credit van deze Elektronische portemonnee met gebruikmaking van de Diensten, min de waarde van alle betalingen die de Gebruiker heeft gedaan met gebruikmaking van de Diensten of die door Tunz op de bankrekening van deze Gebruiker werden gestort. Tunz: Tunz.com NV, naamloze vennootschap erkend als instelling voor elektronisch geld, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1200 Brussel, Woluwedal 102 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer ( Tunz.com is onderworpen aan het toezicht van de Nationale Bank van België (Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, tel 02/ en is opgenomen (zoekfunctie op naam) in de lijst van erkende kredietinstellingen op de website van de Nationale Bank van België. Uitrusting: uitrusting op vlak van informatica, telefonie of andere uitrusting die de Gebruiker aanwendt om tot de Diensten toegang te krijgen/ze te gebruiken. 1

2 Voorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden van de betalingsdienst Tunz.com, geregistreerd te Brussel op <>, 6 de kantoor, boek <> blad <> vak <>, zoals zij mettertijd kunnen worden gewijzigd. Website: de Website van Tunz, Werkdag: elke bankwerkdag in België, vóór 17 uur. 2. Voorwerp en toepassingsgebied 2.1 De Diensten aangeboden en beheerd door Tunz die het de Gebruikers die over Elektronisch geld beschikken, mogelijk maken om via de functionaliteiten die in detail in de Praktische modaliteiten zijn weergegeven, Tunz betalingsopdrachten te geven in de vorm van een overmaking van Elektronisch geld aan derden, al dan niet Gebruikers. Tunz kan eveneens andere bijbehorende diensten aanbieden, zoals gespecificeerd in de Praktische modaliteiten. Tunz kan zonder tot enige schadeloosstelling te zijn gehouden aan de Diensten alle wijzigingen en verbeteringen aanbrengen die zij nuttig of noodzakelijk acht om de continuïteit, de ontwikkeling en de beveiliging van haar Diensten te verzekeren. De Diensten kunnen eveneens zonder dat daardoor tegenover Tunz enig recht op schadeloosstelling ontstaat, door Tunz op ieder ogenblik worden beperkt of uitgebreid (hetzij individueel, hetzij gezamenlijk voor alle Gebruikers), middels in de mate de wet het oplegt een voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker(s) overeenkomstig de bepalingen van artikel 20 hierna. 2.2 Deze Voorwaarden vormen een aanbod van een contract tussen Tunz en de Gebruiker en regelen, tezamen met de Praktische modaliteiten, het gebruik van de Diensten. De Praktische modaliteiten maken wezenlijk deel uit van het contract tussen Tunz en de Gebruiker betreffende de Elektronische portemonnee waarop deze Diensten van toepassing zijn. De Voorwaarden en de Praktische modaliteiten kunnen op ieder ogenblik op de Website worden geraadpleegd of via een hyperlink die op de Website voorkomt. De Gebruiker kan ze op ieder ogenblik raadplegen en kopiëren, en ten einde er een kopie van te bewaren, (i) ze opslaan op zijn computer of op een andere drager, (ii) ze zich per verzenden, of (iii) ze afdrukken op papier. Mits hij Tunz daarom uitdrukkelijk verzoekt, kan hij ze eveneens gratis verkrijgen op papier of op een andere duurzame drager. 2.3 Elk Dienst zal door Tunz worden verleend overeenkomstig de Praktische modaliteiten die op deze Dienst van toepassing zijn, zoals die van kracht zijn op het ogenblik dat de aanvraag van de Gebruiker wordt ontvangen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de informatie op de Website en de bepalingen van deze Voorwaarden, hebben deze Voorwaarden de overhand. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de Praktische modaliteiten, hebben deze laatste de overhand. 2.4 Door op de Website op de toets Ik aanvaard die betrekking hebben op de Voorwaarden te klikken, erkent de Gebruiker uitdrukkelijk dat hij de Voorwaarden (met inbegrip van de Praktische modaliteiten) die van kracht zijn op de datum van zijn aanvaarding, aandachtig heeft gelezen en ze heeft begrepen en dat hij ze volledig aanvaardt, met het oog op de totstandkoming van het contract tussen de Gebruiker en Tunz overeenkomstig deze Voorwaarden. De aanvaarding van de Voorwaarden door de Gebruiker zoals hierboven aangegeven en de versie van de op die wijze aanvaarde Voorwaarden worden door Tunz in haar informaticasystemen op een onveranderlijke, zekere en betrouwbare manier bewaard en gearchiveerd en wanneer hij Tunz daarom per geschrift verstuurd naar de maatschappelijke zetel van Tunz (of naar elk ander adres opgegeven in de Praktische modaliteiten) verzoekt, kan de Gebruiker een kopie van de op die wijze door hem aanvaarde Voorwaarden verkrijgen. Tunz kan (zonder daartoe verplicht te zijn) een Identificator toekennen aan een persoon ten voordele waarvan een Elektronische portemonnee werd gecreëerd door Tunz, zonder dat deze persoon vooraf de Voorwaarden heeft aanvaard (met dien verstande dat wanneer een persoon een betaling via de Diensten ontvangt zonder vooraf de Voorwaarden te hebben aanvaard, de Identificator toegekend aan deze persoon een Identificator zal zijn die toelaat dezelfde soort Diensten te gebruiken dan deze die verbonden zijn aan de Elektronische portemonnee van waaruit de betaling aan deze persoon werd gedaan). Tunz kan ervan uitgaan dat de overmaking van geld of het geven van een betalingsopdracht overeenkomstig de Praktische modaliteiten door deze persoon, gelijkstaat met een aanvaarding van deze Voorwaarden (met inbegrip van de Praktische modaliteiten) door deze persoon. 2

3 2.5 De Voorwaarden en Praktische modaliteiten zijn naar keuze van de Gebruiker beschikbaar in de talen opgegeven in de Praktische modaliteiten. Tunz verbindt zich ertoe tijdens de duur van het contract naar keuze van de Gebruiker met hem te communiceren in een van deze talen. Dit doet echter geen afbreuk aan het gebruik van de Identificator en andere identificatietalen die verbonden zijn aan de Diensten, zoals die in de Praktische modaliteiten zijn gespecificeerd. 3. Identificatie 3.1 De Gebruiker dient alvorens een betalingsopdracht aan Tunz te doen toekomen, zich bij Tunz te identificeren overeenkomstig de richtlijnen die daartoe in de Praktische modaliteiten zijn voorzien. Indien de Gebruiker dit identificatieverzoek niet nakomt, behoudt Tunz zich het recht voor om de Elektronische portemonnee evenals de toegang tot de Diensten te blokkeren. 3.2 Tunz kan de Gebruiker op elk ogenblik bijkomende identificatiegegevens vragen ten einde zich te schikken naar de toepasselijke reglementering, en met name naar deze betreffende de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. 4. Bekwaamheid De Gebruiker verklaart uitdrukkelijk de bekwaamheid te bezitten en/of de vereiste toelatingen te hebben ontvangen om de Diensten te gebruiken en vrijwaart Tunz voor elke aansprakelijkheid die voor haar kan voortvloeien uit het gebruik van de Diensten door een persoon die deze bekwaamheid/vereiste toelatingen niet bezit. 5. Gebruiksvoorwaarden van de Diensten 5.1 Overmaking van geld Het aan Tunz, door de Gebruiker of door een derde ten bate van de Gebruiker, overgemaakt geld (giraal geld) zal automatisch worden omgewisseld, voor haar nominale waarde, tegen Elektronisch geld. Dit Elektronische geld zal in de door Tunz beheerde informaticadatabase worden geregistreerd in een Elektronische portemonnee van de Gebruiker en zal in rekenschap genomen worden voor de berekening van het bedrag van het Saldo. Het overmaken van geld aan Tunz moet gebeuren volgens de voorwaarden voorzien in de Praktische modaliteiten. Tunz zal de overmaking van geld door de Gebruiker slechts kunnen aanvaarden indien deze overmaking gebeurt vanuit een rekening aangehouden bij een kredietinstelling gevestigd in de Europese ééngemaakte Betalingszone, SEPA (Single Euro Payment Area). De Gebruiker zal het Saldo waarover hij beschikt kunnen raadplegen zoals voorzien in de Praktische modaliteiten. Deze overmaking van fondsen vormt geen bankdeposito en levert geen interest op. Het Saldo kan aan de Gebruiker enkel worden terugbetaald in toepassing van de voorwaarden die voor de terugbetaling zijn overeengekomen (artikel 6). Tunz zou in het kader van haar relaties met bepaalde banken, binnen de limieten voorzien in de Praktische modaliteiten, kunnen toelaten dat een Gebruiker zijn bankkaart of betaalrekening geopend bij zijn bank linkt aan zijn Elektronische portemonnee. In voorkomend geval, zal de Gebruiker daartoe aan Tunz een volmacht geven die Tunz toelaat om voor zijn rekening betalingsopdrachten aan zijn bank te geven, ten einde zijn Elektronische portemonnee aan te vullen vanuit zijn betaalrekening, of omgekeerd zijn betaalrekening te crediteren met het geheel of een deel van de tegenwaarde van zijn Elektronisch geld. 5.2 Betalingstransacties Het Elektronische geld is bestemd voor de betaling in de vorm van een overmaking van Elektronisch geld (i) aan derden, al dan niet Gebruikers, volgens de modaliteiten en binnen de grenzen waarin de Praktische modaliteiten voorzien, en (ii) aan Handelaars, volgens de richtlijnen die door deze Handelaars zijn gespecificeerd voor de betalingen via de Diensten. 3

4 De Gebruiker wordt enkel geacht een betalingstransactie te hebben toegelaten, indien hij daarmee heeft ingestemd middels de modaliteiten voorzien in de Praktische modaliteiten. Betalingsopdrachten worden door Tunz ontvangen, 7 dagen op 7, 24 uur op 24, onverminderd de bepalingen voorzien in artikel 12 hierna. De instemming met een betalingstransactie kan in principe op elk ogenblik door de Gebruiker worden herroepen, overeenkomstig de Praktische modaliteiten, voor de uitvoering ervan. Wanneer de betalingstransactie echter door of via de begunstigde is geïnitieerd (namelijk in geval van een betaling aan een Handelaar via de website van een Handelaar of via de door een Handelaar ter beschikking gestelde betaalmiddelen), kan de betaler de betalingsopdracht niet herroepen nadat hij de betalingsopdracht of zijn instemming met de uitvoering van de betalingstransactie aan de begunstigde heeft verstrekt. Elke betalingsopdracht dient, overeenkomstig de Praktische modaliteiten, te worden ingegeven. Indien de Gebruiker over verschillende Elektronische portemonnees beschikt die verbonden zijn aan dezelfde Diensten, in voorkomend geval in verschillende munteenheden, zal de Gebruiker in geval van een betaling via het internet, de te debiteren Elektronische portemonnee moeten opgeven. De transactie zal steeds worden uitgevoerd in de munteenheid van de Elektronische portemonnee van waaruit de betaling wordt doorgevoerd. Voordat zij door Tunz wordt uitgevoerd, wordt elke betalingsopdracht die door Tunz wordt ontvangen volgens de specificaties die in de Praktische modaliteiten zijn voorzien, gecontroleerd op haar geldigheid. Deze controles hebben met name betrekking op (i) het Saldo dat bij Tunz is geregistreerd in de Elektronische portemonnee van de Gebruiker-betaler (elke betaling van een bedrag dat het Saldo overtreft, wordt automatisch en integraal geweigerd), (ii) het bedrag van de betalingsopdracht (elke betaling voor een bedrag dat de limiet(en) voorzien in de Praktische modaliteiten overtreft, wordt automatisch en integraal geweigerd), (iii) de geldigheid van de nummers van draagbare telefoons, (iv) indien van toepassing, de geldigheid van de door de Gebruiker-betaler gebruikte code (bijv. Pin Code of Transactiecode) en (v) de geldigheid van de ontvangen opdrachten en hun conformiteit met de technische specificaties voorzien in de Praktische modaliteiten. Zodra de geldigheidscontroles zijn verricht en indien de betalingsopdracht geldig is, zal de betaling door Tunz definitief worden uitgevoerd en onherroepelijk zijn en de Gebruiker zal dus om de annulering ervan niet kunnen verzoeken. Tunz zal de betaling definitief en onherroepelijk registreren in haar informaticadatabase door het Saldo waarover de betaler bij Tunz beschikt, te verminderen met het betaalde bedrag en door het Saldo waarover de begunstigde van de betaling bij Tunz beschikt, te verhogen, of indien de begunstigde geen Gebruiker is door te werk te gaan volgens de modaliteiten van artikel 5.3 hierna. De betalingsbevestigingen, voor de betaler en voor de begunstigde, worden medegedeeld zoals voorzien in de Praktische modaliteiten Wanneer Tunz weigert om een betalingsopdracht uit te voeren, zal de Gebruiker daarvan zo spoedig mogelijk via een door Tunz gepast geacht middel op de hoogte worden gebracht. Tunz behoudt zich het recht voor om voor deze kennisgeving aan de Gebruiker kosten aan te rekenen, indien de weigering objectief gerechtvaardigd is. 5.3 Ontvangst van een betaling door een niet-gebruiker In geval van een betaling aan een derde die in de informaticadatabase van Tunz nog niet als Gebruiker is geregistreerd, zal Tunz de begunstigde in zijn informaticadatabase registreren en een Elektronische portemonnee voor deze begunstigde creëren en deze crediteren voor een bedrag in Elektronisch geld gelijk aan het bedrag van de ontvangen betaling (onder voorbehoud in voorkomend geval van aftrek van kosten en een vergoeding van Tunz, zoals opgegeven in de Praktische modaliteiten). De Diensten die met deze zo gecreëerde Elektronische portemonnee kunnen worden gebruikt, zijn dezelfde als deze waaraan de Elektronische portemonnee van de betaler zelf verbonden is. Nadat hij de Voorwaarden heeft aanvaard, wordt deze begunstigde automatisch Gebruiker en zal hij over dit Elektronisch geld van het bestaan waarvan Tunz hem zal hebben op de hoogte gesteld, vrij kunnen gebruiken om er betalingen mee te doen volgens de Praktische modaliteiten eigen aan dee Dienst, of de terugbetaling ervan kunnen vragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 hierna. 5.4 Erkenning van de betaling 4

5 De Gebruiker erkent dat elke betaling in de vorm van Elektronisch geld die wordt uitgevoerd of ontvangen via de Diensten, bevrijdend is, net alsof de betaling gebeurde door de overmaking van chartaal of giraal geld aan de begunstigde door de betaler en ziet bijgevolg, voor zover als nodig, ervan af zich te beroepen op artikel 1243 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek of op elke andere wetsbepaling om de betaling te betwisten. 5.5 Terugbetaling van een betaling Tunz zal een via een Handelaar-begunstigde geïnitieerde en reeds uitgevoerde toegelaten betalingstransactie aan de Gebruiker-betaler integraal terugbetalen indien: (i) toen de transactie werd toegestaan, het precieze bedrag van de betalingstransactie niet was gespecificeerd, EN (ii) het bedrag van de betalingstransactie hoger ligt dan de Gebruiker, op grond van zijn eerdere uitgavenpatroon, de voorwaarden van zijn contract met de begunstigde en de relevante aspecten van de zaak, redelijkerwijs had kunnen verwachten. Op verzoek van Tunz zal de Gebruiker de feitelijke elementen verstrekken omtrent die voorwaarden. De Gebruiker heeft geen recht tot terugbetaling indien hij zijn toestemming heeft gegeven aan Tunz om de betalingsopdracht uit te voeren EN indien Tunz of de Handelaar de Gebruiker voorafgaande informatie betreffende de toekomstige betalingsopdracht ten minste vier weken voor de vervaldag op een overeengekomen wijze heeft verstrekt of ter beschikking gesteld. De terugbetaling dient aangevraagd te worden binnen een termijn van 8 weken na de debitering van het bedrag. Binnen een termijn van 10 Werkdagen na ontvangst van het verzoek tot terugbetaling, zal het volledige bedrag van de betalingsopdracht worden terugbetaald of zal Tunz de weigering tot terugbetaling motiveren, met opgave van de instanties waarbij de Gebruiker de zaak aanhangig kan maken indien hij de door Tunz aangevoerde motivering niet aanvaardt. 5.6 Historiek van de transacties Alle transacties betreffende een Gebruiker (uitvoering/ontvangst van een betaling/terugbetalingen) zullen worden vermeld in een elektronisch afschrift dat wordt opgesteld na iedere dag waarop transacties hebben plaatsgehad en dat de Gebruiker online zal kunnen raadplegen volgens de bepalingen van de Praktische modaliteiten en die de Gebruiker de mogelijkheid biedt om deze informatie ongewijzigd op te slaan en te reproduceren (met name door ze op te slaan op zijn computer of op een andere drager of door ze uit te printen op papier). De Gebruiker zal ook op dezelfde manier alle transacties betreffende zijn Elektronische portemonnee kunnen raadplegen, van de lopende maand evenals van de laatste drie afgelopen kalendermaanden. 5.7 Verzoek om inlichtingen Elk verzoek om inlichtingen betreffende een transactie of een Dienst kan worden gericht aan het e- mailadres of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten. 5.8 Uitvoeringstermijn De Elektronische portemonnee van de begunstigde wordt in principe gecrediteerd met het bedrag van de betalingsopdracht uitgevoerd via de Diensten, op de dag van de effectieve ontvangst van de betalingsopdracht door Tunz en, indien het tijdstip van ontvangst van de betalingsopdracht niet op een Werkdag valt, uiterlijk op het einde van de eerstvolgende Werkdag. 6. Terugbetaling van Elektronisch geld 6.1 De (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling van het Saldo voor zijn nominale waarde door Tunz is afhankelijk van het naleven van de formaliteiten voorzien in de Praktische modaliteiten en van de limieten en voorwaarden voorzien in deze Praktische modaliteiten. De terugbetaling kan afhankelijk gesteld worden van de betaling van kosten die mogelijks in de Praktische modaliteiten zijn voorzien. 6.2 De terugbetalingen zullen enkel worden uitgevoerd naar een rekening geopend bij een kredietinstelling gevestigd in de ééngemaakte betaalzone, SEPA (Single Euro Payments Area). Een terugbetaling van het Saldo naar een andere rekening zal worden geweigerd. 5

6 7. Vergoeding en kosten De vergoeding en de eventuele kosten die aan Tunz voor de Diensten of voor de terugbetaling van het Elektronische geld moeten worden betaald, zijn opgegeven in de Praktische modaliteiten. De Gebruiker aanvaardt dat deze vergoeding en kosten door Tunz rechtstreeks worden ingehouden op het Saldo of op het bedrag van de terugbetaling. Op het bedrag van de terugbetaling zullen enkel kosten worden ingehouden voor zover die voor de terugbetalingtransactie strikt noodzakelijk zijn. 8. Geen tussenkomst in de betrekkingen tussen Gebruikers Tunz biedt enkel een elektronische betalingsdienst door middel van Elektronisch geld aan. Bijgevolg komt Tunz in geen enkel opzicht en op geen enkel ogenblik tussen in de betrekkingen die kunnen bestaan tussen de Gebruiker-betaler en de begunstigde, al dan niet Gebruiker, die betrokken zijn bij een betalingstransactie via een Dienst, of tussen de Gebruiker en een Handelaar. Meer in het bijzonder draagt Tunz geen enkele aansprakelijkheid betreffende de naleving door de voormelde personen van hun eventuele wederzijdse verplichtingen, noch inzake de aard van de overmaking van Elektronisch geld (betaling van een schuld/van een dienst/van een product, schenking, lening, onverschuldigde betaling, enz.) of betreffende de geldigheid of de juistheid van de betaling overeenkomstig hetgeen zij zijn overeengekomen. 9. Verplichtingen van de Gebruiker 9.1 De Gebruiker verbindt zich ertoe de Diensten te goeder trouw, uitsluitend voor wettelijke doeleinden en met inachtneming van de Voorwaarden en van de Praktische modaliteiten te gebruiken. 9.2 De Gebruiker moet de correcte uitvoering van zijn betalingsopdrachten, evenals de effectieve ontvangst van een betaling, controleren aan de hand van de informatie die beschikbaar is. De informatie die online beschikbaar is, zoals voorzien door de Praktische modaliteiten, heeft de overhand op elke andere informatie betreffende de betalingsopdrachten en de uitvoering ervan door Tunz. Tunz is meer bepaald niet verantwoordelijk voor het frauduleus verzenden van berichten uitgaande van personen die daartoe niet gerechtigd zijn en waarin valse of onjuiste informatie wordt opgegeven betreffende de ontvangst van betalingen door middel van het betalingssysteem Tunz.com. Tunz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een dergelijke informatie, noch gehouden worden tot enige betaling of terugbetaling in een dergelijk geval, onverminderd de bepalingen van artikel 11 hierna. 9.3 De Gebruiker erkent voldoende te zijn ingelicht over het risico ten gevolge van het verlies of diefstal van zijn Identificator, zoals nader bepaald in de Praktische modaliteiten, computer piraterij of elke andere frauduleuze handeling die derden toelaat misbruik te maken van, of op een frauduleuze of niet-toegestane wijze gebruik te maken van zijn Elektronisch geld. De Gebruiker erkent bovendien dat technische problemen bij het gebruik van een computer of het internet, of op het netwerk van de mobiele telefoonoperatoren kunnen ontstaan, en die het gebruik van de Diensten kunnen belemmeren of verhinderen. De Gebruiker is tevens als enige verantwoordelijk voor het behoud en de bescherming van zijn Uitrusting. Zodoende verbindt de Gebruiker er zich met name toe om: zijn Uitrusting en/of Identificator niet toegankelijk te laten voor derden; zijn Identificator uit het hoofd te leren en deze niet te noteren op een makkelijk herkenbare manier, niet in de nabijheid van zijn Uitrusting te bewaren, of niet te communiceren aan een derde; derden zijn Uitrusting niet te laten gebruiken, behalve vertrouwenspersonen, onder zijn toezicht; zijn Uitrusting te beveiligen door de gebruikelijke beveiligingsmethoden (antivirus/anti spy software, firewall, enz. ); Tunz onmiddellijk te waarschuwen van elk feit dat mogelijks het frauduleus of niet-toegestaan gebruik van zijn Elektronisch geld kan bewerkstelligen. 6

7 9.4 De Gebruiker zal Tunz bovendien onverwijld inlichten via aan (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten) en tevens binnen een termijn van 5 dagen per aangetekend schrijven aan de maatschappelijk zetel van Tunz, ter attentie van de Compliance Officer (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten) van elke diefstal, verlies, afwending of niettoegestaan gebruik van zijn Identificator. Ten laatste de Werkdag volgend op de kennisgeving, zal Tunz de Elektronische portemonnee van de Gebruiker blokkeren en de Identificator onbruikbaar maken. Het Saldo kan daarna op aanvraag van de Gebruiker worden gedeblokkeerd, zoals voorzien in de Praktische modaliteiten. 9.5 Tunz behoudt zich ook het recht voor om de Identificator van de Gebruiker te blokkeren (doch zonder daartoe gehouden te zijn) voor objectief gemotiveerde redenen die verband houden met de veiligheid van deze Identificator of een vermoeden van frauduleus of niet-toegestaan gebruik ervan. Tunz zal de Gebruiker informeren, indien mogelijk voorafgaandelijk of anders onmiddellijk daarna, van de blokkering van zijn Identificator en van de reden daarvoor, tenzij deze informatieverstrekking onmogelijk of inopportuun is omwille van objectieve veiligheidsredenen of verboden is op basis van de toepasselijke wetgeving. Tunz zal de Gebruiker voorzien van een nieuwe Identificator van zodra de redenen voor de blokkering zijn opgeheven. 9.6 De Gebruiker machtigt en mandateert Tunz uitdrukkelijk om, indien nodig, in de uitvoering van de Diensten of ten einde fraudes of onrechtmatige daden te identificeren en te verhinderen, in zijn naam over hem informatie in te winnen bij zijn bank en/of de dienstverlener die hem de toegang tot het internet verschaft, en/of zijn mobiele telefoonoperator. 10. Beschikbaarheid van de Diensten 10.1 Onverminderd hetgeen hieronder is voorzien, verbindt Tunz zich ertoe alle redelijke middelen die haar ter beschikking staan, aan te wenden om een toegang tot haar Diensten en tot de Website te verzekeren, alsook het gebruik van deze Diensten en zal in het bijzonder erop toezien dat de Gebruiker onafgebroken over zijn Elektronisch geld kan beschikken Ondanks deze inspanningen, en onverminderd de voormelde verantwoordelijkheid van Tunz, kunnen zich bepaalde technische problemen voordoen waardoor de Diensten of de Website onbeschikbaar zijn. Voor zover als nodig en onverminderd het recht van Tunz zich op overmacht te beroepen en onverminderd het feit dat Tunz slechts middelenverbintenissen aangaat, draagt Tunz geen enkele aansprakelijkheid ingeval van ontoegankelijkheid van de Diensten of van de Website waardoor de uitvoering van betalingen of elke andere verrichting onmogelijk wordt, wanneer deze ontoegankelijkheid of niet-uitvoering voortvloeit uit eender welke oorzaak die ontsnapt aan de redelijke controle van Tunz en met name (i) de technische defecten van de Website, (ii) onderbreking van de telefoonlijn of van een ander communicatiemiddel, (iii) panne van de hardware bij Tunz, (iv) defecte software, (v) intensief gebruik van de Website en overbelasting van de systemen van Tunz, (vi) stroomonderbreking en (vii) enig defect van het mobiele telefoonnet. De Gebruiker is ertoe gehouden aan Tunz onverwijld elk technisch probleem dat of elke storing die hij vaststelt in het gebruik van de Diensten of van de Website te melden en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 hierna. Tunz zal alle redelijke inspanningen doen om de technische defecten binnen een redelijke termijn te verhelpen Tunz kan overigens zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Website of tot bepaalde Diensten vrijwillig onderbreken (i) om een eventueel defect of panne van haar uitrustingen, software of communicatie-uitrusting te voorkomen of te verhelpen, (ii) indien Tunz dit nuttig acht, met name en zonder beperking in geval van poging tot piraterij, verduistering van fondsen, misbruiken/bedrog of (iii) om het onderhoud te verzekeren of om verbeteringen/beveiligingen aan te brengen. Wanneer dit redelijkerwijze mogelijk is zal Tunz zich inspannen om de Gebruiker binnen redelijke termijnen van de voorziene onderbrekingen op de hoogte te brengen. Tunz zal in geen geval, behalve tegenstrijdige wettelijke bepaling, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade die eventueel uit deze schorsingen voortvloeit. 11. Verhaal bij niet-toegestane betalingsopdrachten 11.1 De Gebruiker dient Tunz van elke niet-toegestane uitgevoerde betalingsopdracht onverwijld en uiterlijk dertien maanden na de valutadatum van de debitering of creditering van de desbetreffende 7

8 betalingsopdracht, kennis te geven van de bewuste transactie, per aan (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten), en binnen een termijn van 5 dagen te bevestigen per aangetekende brief aan de maatschappelijk zetel van Tunz, ter attentie van de Compliance Officer (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten). Elk vraag tot rechtzetting of vergoeding na deze termijn of zonder de voormelde vormvereisten te eerbiedigen, is onontvankelijk, tenzij de Gebruiker niet in kennis is gesteld van de informatie over de desbetreffende betalingsopdracht in toepassing van artikel 5.6 hierboven Zonder afbreuk te doen aan artikelen en 11.3., zal Tunz het nodige doen om, in geval van een niet-toegestane Betalingstransactie, na een prima facie onderzoek met betrekking tot bedrog in hoofde van de Gebruiker, de Gebruiker onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane betalingstransactie terug te betalen en, in voorkomend geval, de Elektronische portemonnee die met dat bedrag was gedebiteerd, te herstellen in de toestand zoals die geweest zou zijn mocht de niettoegestane betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden, desgevallend vermeerderd met de rente op dat bedrag. Daarnaast zal Tunz het nodige doen om de betaler de eventueel verdere financiële gevolgen, in het bijzonder het bedrag van de door de Gebruiker gedragen kosten ter bepaling van de te vergoeden schade, te vergoeden In afwijking van artikel 11.2 draagt de Gebruiker tot aan de kennisgeving verricht overeenkomstig artikel 9.4 het verlies tot een bedrag van ten hoogste 150 euro met betrekking tot niettoegestane betalingstransacties. Deze beperking is niet van toepassing en de Gebruiker draagt alle verliezen die uit niet-toegestane betalingstransacties voortvloeien, indien deze zich hebben voorgedaan doordat hij hetzij bedrieglijk heeft gehandeld, hetzij opzettelijk of met grove nalatigheid een of meer van zijn verplichtingen krachtens de gebruiksvoorwaarden van de betaalinstrumenten die te zijner beschikking werden gesteld, de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen voor deze instrumenten of de kennisgeving te richten naar Tunz in toepassing van artikel 9.4, niet heeft nagekomen. Wanneer de Gebruiker niet bedrieglijk heeft gehandeld of opzettelijk, draagt hij geen enkel verlies indien het betaalinstrument werd gebruikt zonder fysieke voorlegging en zonder elektronische identificatie of indien het betaalinstrument werd nagemaakt door een derde of onrechtmatig werd gebruikt voor zover de Gebruiker op het moment van de betwiste transactie in het bezit was van het betaalinstrument. Tunz zal de financiële gevolgen veroorzaakt door het gebruik van een verloren, gestolen of wederrechtelijk toegeëigende betaalinstrument, die zijn ontstaan na de kennisgeving voorzien in artikel 9.4 hierboven, voor zijn rekening nemen, tenzij Tunz bewijst dat de Gebruiker bedrieglijk heeft gehandeld. 12. Aansprakelijkheid van Tunz: principes 12.1 Onderhavig artikel doet geen afbreuk aan, en is onverminderd, de verantwoordelijkheden van Tunz voor de betalingstransacties in overeenstemming met artikelen 11 en 13 of elke andere wettelijke of contractuele bepaling Tunz is aansprakelijk voor haar bedrog of haar grove fout. Zij is niet aansprakelijk voor een lichte (al dan niet occasionele) fout Onverminderd de andere oorzaken voor uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid waarin de Voorwaarden (met inbegrip van de Praktische modaliteiten voorzien), kan Tunz tegenover de Gebruiker echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een geval van overmacht of door maatregelen die door de Belgische of buitenlandse autoriteiten worden genomen. Bijgevolg en zonder dat deze opsomming limitatief is, is zij niet aansprakelijk voor de nadelige gevolgen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit elk feit dat aan haar redelijke controle ontsnapt en, met name uit (i) een brand of overstroming, (ii) een elektriciteitspanne, (iii) de staking van haar personeel of van een van haar providers of onderaannemers, (iv) verrichtingen die worden bevolen door personen die bekleed zijn met een feitelijk gezag in geval van oorlog, onlusten, oproer of bezetting van het grondgebied door buitenlandse of ongeregelde strijdkrachten, (v) beslissingen van de overheid, (vi) fouten in of een technische of andere onderbreking van de activiteiten van de Belgische of buitenlandse telegraaf-, telefoon-, postdiensten, van particuliere transportondernemingen, van de mobiele telefoonoperatoren of van elke andere dienstverlener van de informatiemaatschappij in de zin van richtlijn 2000/31/EG van 8 juin 2000 betreffende bepaalde 8

9 juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, en met name van de elektronische handel in de interne markt Tunz zal eveneens in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig betalings- of ander probleem dat zich voordoet ten gevolge van (i) fouten of onjuistheden in de informatie die door de Handelaars aan hun klanten wordt verstrekt betreffende het gebruik van de Diensten, (ii) enig technisch of ander probleem dat zich voordoet bij een Handelaar Alle verplichtingen van Tunz zijn middelenverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. In alle gevallen waarin Tunz aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de schade die het noodzakelijke, voorzienbare en onvermijdelijke gevolg is van de fout van Tunz en kan zij in geen geval aanleiding geven tot een schadeloosstelling van de onrechtstreekse nadelen van financiële, commerciële of andere aard. De aansprakelijkheid van Tunz zal altijd beperkt zijn tot het Saldo van de Gebruiker op het ogenblik van het schadeverwekkende feit Tunz zal tegenover de Gebruiker in geen geval aansprakelijk zijn voor elke vorm van schade die volledig of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een schending door de Gebruiker van de Voorwaarden (met inbegrip van de Praktische modaliteiten). 13. Aansprakelijkheid voor een niet correcte uitvoering 13.1 De Gebruiker dient Tunz van elke niet-uitgevoerde of niet correct uitgevoerde betalingstransactie die hij vaststelt, onverwijld en uiterlijk dertien maanden na de valutadatum van debitering of creditering van de bewuste betalingstransactie, in kennis te stellen, per aan (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten) en binnen een termijn van 5 dagen te bevestigen per aangetekende brief aan de maatschappelijk zetel van Tunz, ter attentie van de Compliance Officer (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten). Elk vraag tot rechtzetting of vergoeding na deze termijn of zonder de voormelde vormvereisten te eerbiedigen, is onontvankelijk, tenzij Tunz, desgevallend, de informatie betreffende de bewuste betalingstransactie aan de Gebruiker niet heeft ter beschikking gesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.6 hiervoor Tunz is aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de door de Gebruiker-betaler of via een Handelaar-begunstigde correct geïnitieerde betalingstransacties. Wanneer Tunz aansprakelijk is voor een onjuiste betalingstransactie, zal zij de Elektronische portemonnee van de Gebruiker herstellen in de toestand waarin deze zich zou bevinden indien de foutief uitgevoerde betalingstransactie niet had plaatsgevonden. Tunz is tevens aansprakelijk voor de kosten en interesten die de Gebruiker worden aangerekend wegens niet-uitvoering of foutieve uitvoering van de betalingstransactie en voor aanvullende vergoedingen voor eventuele andere financiële gevolgen Wanneer een betalingstransactie niet of gebrekkig is uitgevoerd, tracht Tunz, op vraag van de Gebruiker die de betalingsopdracht heeft geïnitieerd, onmiddellijk de betalingstransactie te traceren en stelt hij de Gebruiker op de hoogte van het resultaat van zijn opzoeking. 14. Klachten en buitengerechtelijke beroepsprocedure 14.1 Onverminderd de bepalingen van artikelen 11.1 en 13.1 hiervoor, dient elke klacht of betwisting van welke aard ook betreffende (i) een storing van de Diensten of van de Website, (ii) een inlichting van welke aard uitgaande van Tunz of die voorkomt op de Website, en met name de historiek van de betalingstransacties, (iii) een vergissing die is begaan in de uitvoering van een Dienst of een niet-uitvoering van een Dienst door Tunz, of (iv) betreffende de vergoedingen en kosten ingehouden door Tunz, op straffe van verval van het recht van betwisting van de Gebruiker, door de Gebruiker ter kennis van Tunz te worden gebracht, door middel van een op het adres (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten) of per schrijven naar de zetel van Tunz (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten), uiterlijk binnen de vijf kalenderdagen volgend op de dag in de loop waarvan de Gebruiker er kennis van heeft gekregen of geacht kan worden er kennis van te hebben genomen, of binnen enige andere langere termijn voorzien door de toepasselijke regels. De Gebruiker is verondersteld van een kennisgeving of informatie uitgaande van Tunz kennis te hebben genomen, de dag dat deze kennisgeving of informatie ter beschikking is gesteld voor de Gebruiker. 9

10 14.2 Indien de Gebruiker en Tunz geen regeling kunnen vinden voor een geschil betreffende een betalingstransactie, kan de Gebruiker zijn klacht overmaken aan de Algemene Directie Controle en Bemiddeling bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie. Het verzendadres is Algemene Directie Controle en Bemiddeling, Centrale diensten - Federale Overheidsdienst, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, Tel: 32 (0) , Fax: 32 (0) , Bovendien kan de Gebruiker natuurlijke persoon het geschil voorleggen aan de Dienst Bemiddeling Banken Krediet Beleggingen (Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel, Deze procedure verloopt volledig schriftelijk. Indien de klacht ontvankelijk is, brengt de voormelde dienst een niet-bindend advies uit, die Tunz mag, doch niet gehouden is te aanvaarden. 15. Recht van verzaking 15.1 De gebruiker beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om te verzaken aan het contract. Deze termijn vangt aan op de dag waarop het contract wordt afgesloten, dat wil zeggen de dag waarop de Gebruiker de Voorwaarden op de Website heeft aanvaard. Tijdens deze verzakingstermijn kan de uitvoering van het contract pas beginnen na het uitdrukkelijke akkoord van de Gebruiker. Dit verzakingsrecht kan door de Gebruiker worden uitgeoefend zonder boete en zonder opgave van reden. De Gebruiker is ertoe gehouden van zijn verzakingsbeslissing bij ter post aangetekende brief kennis te geven aan de zetel van Tunz (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten). Van de Gebruiker kan wegens deze verzaking geen enkele vergoeding worden geëist. Indien de Gebruiker zijn verzakingsrecht niet uitoefent, zal het contract behouden blijven overeenkomstig de bepalingen van de Voorwaarden Elk initiatief van de Gebruiker met het oog op een verwezenlijking van een betalingstransactie tijdens de verzakingstermijn, impliceert de aanvaarding van de Gebruiker voor de uitvoering van deze transactie, en dit onverminderd het feit dat de verzakingstermijn nog niet is afgelopen. De Gebruiker erkent aldus uitdrukkelijk en aanvaardt dat elke betalingsopdracht die vóór het verstrijken van de verzakingstermijn aan Tunz wordt gericht, een uitdrukkelijk verzoek van de Gebruiker vormt om het contract uit te voeren. Bijgevolg zal de Gebruiker er niet toe gerechtigd zijn een betalingsopdracht te annuleren die hij tijdens de verzakingstermijn zou hebben gegeven en bevestigd. In een dergelijk geval en indien de Gebruiker daarna zijn verzakingsrecht binnen de verzakingstermijn uitoefent, zal hij enkel gehouden zijn tot de betaling van de reeds door Tunz uitgevoerde Diensten. Het te betalen bedrag zal evenredig zijn met de omvang van de al verleende Diensten en zal geenszins een boete vormen. 16. Rechten van intellectuele eigendom Alle rechten van intellectuele eigendom in verband met de Diensten of de Website behoren toe aan Tunz of aan haar providers. 17. Registratie en verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers natuurlijke personen 17.1 De persoonsgegevens betreffende de Gebruiker zijn met name die welke betrekking hebben op zijn identiteit, zijn woonplaats, zijn persoonlijk statuut, het nummer van zijn draagbare telefoon en/of zijn adres, zijn rekening- of bankkaartnummer, zijn Elektronisch geld en de transacties die op hem betrekking hebben. Deze gegevens kunnen worden geregistreerd in een of meer bestanden van Tunz met inachtneming van de geldende wetgeving Overeenkomstig de geldende wetgeving wordt de Gebruiker ervan in kennis gesteld dat de verantwoordelijke voor de verwerking Tunz is. De Gebruiker gaat akkoord met de registratie en de verwerking van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het beheer en de archivering van de betalings- en andere transacties, de terugbetaling van het Elektronische geld, de administratie en het beheer van de contractuele relaties, de controle van de rechtsgeldigheid van de verrichtingen en de voorkoming van onregelmatigheden (voorkoming van het witwassen van geld, misbruiken en bedrog), de opstelling van statistieken en van tests, commerciële 10

11 prospectie, reclame en direct marketing betreffende betalingsdiensten of bank-, financiële of verzekeringsproducten of andere producten of diensten die door Tunz worden gepromoot Tunz verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de Gebruikers niet aan derden mede te delen, behalve in de twee volgende gevallen: (i) het doorgeven door Tunz van persoonsgegevens aan haar providers of onderaannemers indien en in de mate dat deze mededeling noodzakelijk is voor de uitvoering van de Diensten en het beheer van de contractuele relatie, en (ii) indien Tunz, krachtens de geldende reglementering, ertoe gehouden is bepaalde inlichtingen of documenten betreffende de Gebruikers, hun Elektronisch geld en de transacties die op hen betrekking hebben door te geven aan de Nationale Bank van België, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, aan gelijkaardige buitenlandse autoriteiten, evenals in het algemeen aan elke gerechtelijke of administratieve overheid. De mededeling van de persoonsgegeven aan de personen weergegeven onder punt (ii) zal in alle geval beperkt zijn tot hetgeen strikt noodzakelijk is of vereist krachtens de geldende reglementering. Voor zover als nodig, aanvaardt de Gebruiker de mededeling van zijn persoonsgegevens in de voormelde gevallen. Dit akkoord geldt eveneens ingeval het verstrekken van gegevens aan de voornoemde personen gebeurt naar een land dat geen lid is van de Europese Unie dat een passend beschermingsniveau garandeert. Bij Tunz zal de toegang tot de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker beperkt zijn tot de personen die deze gegevens nodig hebben om hun functie te kunnen uitoefenen. Tunz mag het mobiele telefoonnummer of adres van een Gebruiker ook doorgeven aan elke persoon die een betaling van deze Gebruiker via de Diensten heeft ontvangen, ten einde deze persoon in te lichten over het feit dat de Gebruiker hem een betaling heeft gedaan Op zijn verzoek heeft de Gebruiker het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, wanneer deze verwerking wordt overwogen met het oog op commerciële prospectie, reclame of direct marketing De Gebruiker heeft een recht van toegang tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en heeft het recht de verbetering te verkrijgen van de onjuiste gegevens die op hem betrekking hebben. Om deze rechten uit te oefenen richt de Gebruiker een schriftelijk, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de zetel van Tunz (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten). 18. Bewijs 18.1 De mededelingen per fax, SMS, evenals per berichtgeving op de Website zijn geldige communicatiekanalen krachtens deze Voorwaarden Alle gegevens die op een op een onveranderlijke, zekere en betrouwbare manier in de informaticadatabase van Tunz zijn vermeld, met name betreffende de betalingsopdrachten en bevestigingen die vanwege Gebruikers zijn ontvangen, de kennisgevingen verzonden door Tunz doro elk elektronisch procedé, de toegangen tot de Website door de Gebruiker, de aanvragen tot terugbetaling en andere aanvragen die vanwege Gebruikers zijn ontvangen en de uitvoering van de betalings- en terugbetalingtransacties door Tunz, met name betreffende de datum en het uur van deze opdrachten/bevestigingen/aanvragen/transacties/toegangen en kennisgevingen en inzake de inhoud ervan, hebben bewijskracht tot het tegendeel is bewezen, net zoals het origineel van een ondertekend geschrift op een papieren drager De documenten die uitgaan van Tunz en die deze gegevens vermelden, zijn bewijskrachtig tot wanneer het tegendeel is bewezen De Gebruiker aanvaardt dat een klik op een knop van het type ik aanvaard / ik schrijf in op de Website, een volmaakt geldige aanvaarding/inschrijving betreft, die hem tegenstelbaar is. Het bewijs van deze aanvaardingen, evenals de aanvaarding van deze Voorwaarden kan door Tunz met alle passende elektronische middelen worden geleverd. 19. Bescherming van de deposito s Tunz is toegetreden tot het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten (FIF, evenals tot het bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito's en Levensverzekeringen, dat is opgericht als onderdeel van de Deposito- en Consignatiekas 11

12 (www.bijzonderbeschermingsfonds.be), en die de beleggers en deposanten vergoeden in geval van verliezen geleden ten gevolge van de deficiëntie van hun financiële instellingen. Bijkomende informatie aangaande deze Fondsen en de voorwaarden voor hun tussenkomst kunnen aan de Gebruiker op verzoek verstrekt worden. 20. Wijziging 20.1 Tunz kan op elk moment de Voorwaarden (met inbegrip van de Praktische modaliteiten, met inbegrip wat betreft haar vergoeding en kosten) wijzigen, mits een voorafgaande informatie aan de Gebruiker (via de Website of via elk andere aangepast middel) twee maanden voor de inwerkingtreding van de gewijzigde Voorwaarden (of Praktische modaliteiten). De Gebruiker wordt verondersteld de nieuwe Voorwaarden en Praktische modaliteiten te aanvaarden, indien hij Tunz niet voor de datum van inwerkingtreding op de Website heeft ingelicht dat hij de gewijzigde Voorwaarden (of Praktische modaliteiten) niet aanvaardt. De Gebruiker kan onmiddellijk de overeenkomst beëindigen, zonder kosten, voor de datum van inwerkingtreding van de nieuwe Voorwaarden of de Praktische modaliteiten De nieuwe Voorwaarden en Praktische modaliteiten zullen op elk moment consulteerbaar zijn op de Website. 21. Duur en opzegging 21.1 Dit contract met Tunz wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. Het kan door de Gebruiker kosteloos, zonder verantwoording en met inachtneming van een opzegtermijn van drie Werkdagen worden opgezegd per kennisgeving op de Website of zoals voorzien in de Praktische modaliteiten. Het contract met de Gebruiker kan door Tunz worden opgezegd per kennisgeving op de Website of via elk ander gepast middel, met inbegrip van deze voorzien in de Praktische modaliteiten, en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Het contract zal overigens automatisch eindigen 6 maanden nadat het Saldo volledig aan de Gebruiker is terugbetaald en voor zover er geen transacties meer zijn geschied in de Elektronische portemonnee van de Gebruiker gedurende deze 6 maanden In geval van beëindiging zal Tunz het Saldo, zonder aanvullende kosten, op de bankrekening van de Gebruiker terugbetalen, overeenkomstig de terugbetalingmodaliteiten voorzien in artikel Geldend recht en regeling van de geschillen 22.1 De contacten met de Gebruiker vóór de afsluiting van het contract worden geregeld door en zijn onderworpen aan het Belgische recht. Ook de Voorwaarden (met inbegrip van de Praktische modaliteiten) zijn onderworpen aan het Belgische recht Onverminderd de buitengerechtelijke beroepsprocedures voorzien in artikel 14 hierboven, zal elk geschil betreffende de afsluiting, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Voorwaarden (met inbegrip van de Praktische modaliteiten) onder de uitsluitende bevoegdheid vallen van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Ed. september

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Dekatel Telecom B.V. Algemene voorwaarden Dekatel Telecom B.V. 2014, februari. Correspondentieadres: Veldoven 7, 8271 RT, IJsselmuiden Indeling De algemene voorwaarden van Dekatel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden

Algemene Bankvoorwaarden r Algemene Bankvoorwaarden 1 Algemene Bankvoorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter ALGEMENE VOORWAARDEN van Localhosting Panhuis 25, 6305 AR, schin op Geul, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14078397. Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tible

Algemene Voorwaarden Tible Algemene Voorwaarden Tible De navolgende artikelen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de Opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015

Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015 Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015 Artikel 1. Definities De begrippen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de hiernavolgende betekenis: -

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie