GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM"

Transcriptie

1 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien de context een andere interpretatie oproept, de volgende betekenis: Diensten: de Elektronische portemonnee- en betalingsdiensten van Tunz.com en alle andere bijbehorende diensten die door Tunz worden voorgesteld, zoals zij in de Praktische modaliteiten zijn gespecificeerd. Elektronisch geld of Elektronische portemonnee: het elektronische geld dat door Tunz tegen de nominale waarde ervan wordt uitgegeven in ruil voor ontvangen geld, dat een vordering op Tunz vormt en het mogelijk maakt gebruik te maken van de Diensten, overeenkomstig de bepalingen betreffende de uitgifte van elektronisch geld zoals voorzien in de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of in elke andere toepasselijke wetgeving. Elke Elektronische portemonnee is verbonden aan een bepaalde soort van Diensten, en mag enkel in het kader van deze Diensten worden gebruikt. Gebruiker: elke natuurlijk of rechtspersoon, die de Voorwaarden heeft aanvaard, en die over Elektronisch geld beschikt. Een Gebruiker beschikt over verschillende Elektronische portemonnees indien hij verschillende soorten Diensten gebruikt. Handelaar: elke handelaar of ambachtsman, natuurlijke of rechtspersoon, waarmee Tunz een overeenkomst heeft afgesloten, die het cliënteel van deze Handelaar toelaat om betalingen te doen aan deze Handelaar, door gebruik te maken van de Diensten. Identificator: paswoord, code, nummer of elke andere identificator die aan de Gebruiker wordt meegedeeld ten einde hem toe te laten bepaalde Diensten te gebruiken en over het Elektronisch geld te beschikken dat Tunz.com voor hem heeft uitgegeven, zoals verduidelijkt in de Praktische modaliteiten betreffende deze Diensten. Praktische modaliteiten: de gedetailleerde informatie, vereisten en gebruiksrichtlijnen, die deze Voorwaarden aanvullen, en die betrekking hebben op de voornaamste kenmerken van elke soort van Diensten (met inbegrip van de uitgavenlimieten en toepasselijke technische vereisten). De referenties in deze Voorwaarden naar de Praktische modaliteiten dienen te worden begrepen als verwijzigingen naar de Praktische modaliteiten die van toepassing zijn op de soort van Diensten verbonden aan een Elektronische portemonnee. Saldo: het saldo aan Elektronisch geld dat beschikbaar is in een Elektronische portemonnee van een Gebruiker, dat wil zeggen de nominale waarde van het geld dat door de Gebruiker aan Tunz werd overgemaakt ten einde deze Elektronische portmonnee daarmee te crediteren, meer alle betalingen die werden gedaan op het credit van deze Elektronische portemonnee met gebruikmaking van de Diensten, min de waarde van alle betalingen die de Gebruiker heeft gedaan met gebruikmaking van de Diensten of die door Tunz op de bankrekening van deze Gebruiker werden gestort. Tunz: Tunz.com NV, naamloze vennootschap erkend als instelling voor elektronisch geld, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1200 Brussel, Woluwedal 102 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer ( Tunz.com is onderworpen aan het toezicht van de Nationale Bank van België (Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, tel 02/ en is opgenomen (zoekfunctie op naam) in de lijst van erkende kredietinstellingen op de website van de Nationale Bank van België. Uitrusting: uitrusting op vlak van informatica, telefonie of andere uitrusting die de Gebruiker aanwendt om tot de Diensten toegang te krijgen/ze te gebruiken. 1

2 Voorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden van de betalingsdienst Tunz.com, geregistreerd te Brussel op <>, 6 de kantoor, boek <> blad <> vak <>, zoals zij mettertijd kunnen worden gewijzigd. Website: de Website van Tunz, Werkdag: elke bankwerkdag in België, vóór 17 uur. 2. Voorwerp en toepassingsgebied 2.1 De Diensten aangeboden en beheerd door Tunz die het de Gebruikers die over Elektronisch geld beschikken, mogelijk maken om via de functionaliteiten die in detail in de Praktische modaliteiten zijn weergegeven, Tunz betalingsopdrachten te geven in de vorm van een overmaking van Elektronisch geld aan derden, al dan niet Gebruikers. Tunz kan eveneens andere bijbehorende diensten aanbieden, zoals gespecificeerd in de Praktische modaliteiten. Tunz kan zonder tot enige schadeloosstelling te zijn gehouden aan de Diensten alle wijzigingen en verbeteringen aanbrengen die zij nuttig of noodzakelijk acht om de continuïteit, de ontwikkeling en de beveiliging van haar Diensten te verzekeren. De Diensten kunnen eveneens zonder dat daardoor tegenover Tunz enig recht op schadeloosstelling ontstaat, door Tunz op ieder ogenblik worden beperkt of uitgebreid (hetzij individueel, hetzij gezamenlijk voor alle Gebruikers), middels in de mate de wet het oplegt een voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker(s) overeenkomstig de bepalingen van artikel 20 hierna. 2.2 Deze Voorwaarden vormen een aanbod van een contract tussen Tunz en de Gebruiker en regelen, tezamen met de Praktische modaliteiten, het gebruik van de Diensten. De Praktische modaliteiten maken wezenlijk deel uit van het contract tussen Tunz en de Gebruiker betreffende de Elektronische portemonnee waarop deze Diensten van toepassing zijn. De Voorwaarden en de Praktische modaliteiten kunnen op ieder ogenblik op de Website worden geraadpleegd of via een hyperlink die op de Website voorkomt. De Gebruiker kan ze op ieder ogenblik raadplegen en kopiëren, en ten einde er een kopie van te bewaren, (i) ze opslaan op zijn computer of op een andere drager, (ii) ze zich per verzenden, of (iii) ze afdrukken op papier. Mits hij Tunz daarom uitdrukkelijk verzoekt, kan hij ze eveneens gratis verkrijgen op papier of op een andere duurzame drager. 2.3 Elk Dienst zal door Tunz worden verleend overeenkomstig de Praktische modaliteiten die op deze Dienst van toepassing zijn, zoals die van kracht zijn op het ogenblik dat de aanvraag van de Gebruiker wordt ontvangen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de informatie op de Website en de bepalingen van deze Voorwaarden, hebben deze Voorwaarden de overhand. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de Praktische modaliteiten, hebben deze laatste de overhand. 2.4 Door op de Website op de toets Ik aanvaard die betrekking hebben op de Voorwaarden te klikken, erkent de Gebruiker uitdrukkelijk dat hij de Voorwaarden (met inbegrip van de Praktische modaliteiten) die van kracht zijn op de datum van zijn aanvaarding, aandachtig heeft gelezen en ze heeft begrepen en dat hij ze volledig aanvaardt, met het oog op de totstandkoming van het contract tussen de Gebruiker en Tunz overeenkomstig deze Voorwaarden. De aanvaarding van de Voorwaarden door de Gebruiker zoals hierboven aangegeven en de versie van de op die wijze aanvaarde Voorwaarden worden door Tunz in haar informaticasystemen op een onveranderlijke, zekere en betrouwbare manier bewaard en gearchiveerd en wanneer hij Tunz daarom per geschrift verstuurd naar de maatschappelijke zetel van Tunz (of naar elk ander adres opgegeven in de Praktische modaliteiten) verzoekt, kan de Gebruiker een kopie van de op die wijze door hem aanvaarde Voorwaarden verkrijgen. Tunz kan (zonder daartoe verplicht te zijn) een Identificator toekennen aan een persoon ten voordele waarvan een Elektronische portemonnee werd gecreëerd door Tunz, zonder dat deze persoon vooraf de Voorwaarden heeft aanvaard (met dien verstande dat wanneer een persoon een betaling via de Diensten ontvangt zonder vooraf de Voorwaarden te hebben aanvaard, de Identificator toegekend aan deze persoon een Identificator zal zijn die toelaat dezelfde soort Diensten te gebruiken dan deze die verbonden zijn aan de Elektronische portemonnee van waaruit de betaling aan deze persoon werd gedaan). Tunz kan ervan uitgaan dat de overmaking van geld of het geven van een betalingsopdracht overeenkomstig de Praktische modaliteiten door deze persoon, gelijkstaat met een aanvaarding van deze Voorwaarden (met inbegrip van de Praktische modaliteiten) door deze persoon. 2

3 2.5 De Voorwaarden en Praktische modaliteiten zijn naar keuze van de Gebruiker beschikbaar in de talen opgegeven in de Praktische modaliteiten. Tunz verbindt zich ertoe tijdens de duur van het contract naar keuze van de Gebruiker met hem te communiceren in een van deze talen. Dit doet echter geen afbreuk aan het gebruik van de Identificator en andere identificatietalen die verbonden zijn aan de Diensten, zoals die in de Praktische modaliteiten zijn gespecificeerd. 3. Identificatie 3.1 De Gebruiker dient alvorens een betalingsopdracht aan Tunz te doen toekomen, zich bij Tunz te identificeren overeenkomstig de richtlijnen die daartoe in de Praktische modaliteiten zijn voorzien. Indien de Gebruiker dit identificatieverzoek niet nakomt, behoudt Tunz zich het recht voor om de Elektronische portemonnee evenals de toegang tot de Diensten te blokkeren. 3.2 Tunz kan de Gebruiker op elk ogenblik bijkomende identificatiegegevens vragen ten einde zich te schikken naar de toepasselijke reglementering, en met name naar deze betreffende de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. 4. Bekwaamheid De Gebruiker verklaart uitdrukkelijk de bekwaamheid te bezitten en/of de vereiste toelatingen te hebben ontvangen om de Diensten te gebruiken en vrijwaart Tunz voor elke aansprakelijkheid die voor haar kan voortvloeien uit het gebruik van de Diensten door een persoon die deze bekwaamheid/vereiste toelatingen niet bezit. 5. Gebruiksvoorwaarden van de Diensten 5.1 Overmaking van geld Het aan Tunz, door de Gebruiker of door een derde ten bate van de Gebruiker, overgemaakt geld (giraal geld) zal automatisch worden omgewisseld, voor haar nominale waarde, tegen Elektronisch geld. Dit Elektronische geld zal in de door Tunz beheerde informaticadatabase worden geregistreerd in een Elektronische portemonnee van de Gebruiker en zal in rekenschap genomen worden voor de berekening van het bedrag van het Saldo. Het overmaken van geld aan Tunz moet gebeuren volgens de voorwaarden voorzien in de Praktische modaliteiten. Tunz zal de overmaking van geld door de Gebruiker slechts kunnen aanvaarden indien deze overmaking gebeurt vanuit een rekening aangehouden bij een kredietinstelling gevestigd in de Europese ééngemaakte Betalingszone, SEPA (Single Euro Payment Area). De Gebruiker zal het Saldo waarover hij beschikt kunnen raadplegen zoals voorzien in de Praktische modaliteiten. Deze overmaking van fondsen vormt geen bankdeposito en levert geen interest op. Het Saldo kan aan de Gebruiker enkel worden terugbetaald in toepassing van de voorwaarden die voor de terugbetaling zijn overeengekomen (artikel 6). Tunz zou in het kader van haar relaties met bepaalde banken, binnen de limieten voorzien in de Praktische modaliteiten, kunnen toelaten dat een Gebruiker zijn bankkaart of betaalrekening geopend bij zijn bank linkt aan zijn Elektronische portemonnee. In voorkomend geval, zal de Gebruiker daartoe aan Tunz een volmacht geven die Tunz toelaat om voor zijn rekening betalingsopdrachten aan zijn bank te geven, ten einde zijn Elektronische portemonnee aan te vullen vanuit zijn betaalrekening, of omgekeerd zijn betaalrekening te crediteren met het geheel of een deel van de tegenwaarde van zijn Elektronisch geld. 5.2 Betalingstransacties Het Elektronische geld is bestemd voor de betaling in de vorm van een overmaking van Elektronisch geld (i) aan derden, al dan niet Gebruikers, volgens de modaliteiten en binnen de grenzen waarin de Praktische modaliteiten voorzien, en (ii) aan Handelaars, volgens de richtlijnen die door deze Handelaars zijn gespecificeerd voor de betalingen via de Diensten. 3

4 De Gebruiker wordt enkel geacht een betalingstransactie te hebben toegelaten, indien hij daarmee heeft ingestemd middels de modaliteiten voorzien in de Praktische modaliteiten. Betalingsopdrachten worden door Tunz ontvangen, 7 dagen op 7, 24 uur op 24, onverminderd de bepalingen voorzien in artikel 12 hierna. De instemming met een betalingstransactie kan in principe op elk ogenblik door de Gebruiker worden herroepen, overeenkomstig de Praktische modaliteiten, voor de uitvoering ervan. Wanneer de betalingstransactie echter door of via de begunstigde is geïnitieerd (namelijk in geval van een betaling aan een Handelaar via de website van een Handelaar of via de door een Handelaar ter beschikking gestelde betaalmiddelen), kan de betaler de betalingsopdracht niet herroepen nadat hij de betalingsopdracht of zijn instemming met de uitvoering van de betalingstransactie aan de begunstigde heeft verstrekt. Elke betalingsopdracht dient, overeenkomstig de Praktische modaliteiten, te worden ingegeven. Indien de Gebruiker over verschillende Elektronische portemonnees beschikt die verbonden zijn aan dezelfde Diensten, in voorkomend geval in verschillende munteenheden, zal de Gebruiker in geval van een betaling via het internet, de te debiteren Elektronische portemonnee moeten opgeven. De transactie zal steeds worden uitgevoerd in de munteenheid van de Elektronische portemonnee van waaruit de betaling wordt doorgevoerd. Voordat zij door Tunz wordt uitgevoerd, wordt elke betalingsopdracht die door Tunz wordt ontvangen volgens de specificaties die in de Praktische modaliteiten zijn voorzien, gecontroleerd op haar geldigheid. Deze controles hebben met name betrekking op (i) het Saldo dat bij Tunz is geregistreerd in de Elektronische portemonnee van de Gebruiker-betaler (elke betaling van een bedrag dat het Saldo overtreft, wordt automatisch en integraal geweigerd), (ii) het bedrag van de betalingsopdracht (elke betaling voor een bedrag dat de limiet(en) voorzien in de Praktische modaliteiten overtreft, wordt automatisch en integraal geweigerd), (iii) de geldigheid van de nummers van draagbare telefoons, (iv) indien van toepassing, de geldigheid van de door de Gebruiker-betaler gebruikte code (bijv. Pin Code of Transactiecode) en (v) de geldigheid van de ontvangen opdrachten en hun conformiteit met de technische specificaties voorzien in de Praktische modaliteiten. Zodra de geldigheidscontroles zijn verricht en indien de betalingsopdracht geldig is, zal de betaling door Tunz definitief worden uitgevoerd en onherroepelijk zijn en de Gebruiker zal dus om de annulering ervan niet kunnen verzoeken. Tunz zal de betaling definitief en onherroepelijk registreren in haar informaticadatabase door het Saldo waarover de betaler bij Tunz beschikt, te verminderen met het betaalde bedrag en door het Saldo waarover de begunstigde van de betaling bij Tunz beschikt, te verhogen, of indien de begunstigde geen Gebruiker is door te werk te gaan volgens de modaliteiten van artikel 5.3 hierna. De betalingsbevestigingen, voor de betaler en voor de begunstigde, worden medegedeeld zoals voorzien in de Praktische modaliteiten Wanneer Tunz weigert om een betalingsopdracht uit te voeren, zal de Gebruiker daarvan zo spoedig mogelijk via een door Tunz gepast geacht middel op de hoogte worden gebracht. Tunz behoudt zich het recht voor om voor deze kennisgeving aan de Gebruiker kosten aan te rekenen, indien de weigering objectief gerechtvaardigd is. 5.3 Ontvangst van een betaling door een niet-gebruiker In geval van een betaling aan een derde die in de informaticadatabase van Tunz nog niet als Gebruiker is geregistreerd, zal Tunz de begunstigde in zijn informaticadatabase registreren en een Elektronische portemonnee voor deze begunstigde creëren en deze crediteren voor een bedrag in Elektronisch geld gelijk aan het bedrag van de ontvangen betaling (onder voorbehoud in voorkomend geval van aftrek van kosten en een vergoeding van Tunz, zoals opgegeven in de Praktische modaliteiten). De Diensten die met deze zo gecreëerde Elektronische portemonnee kunnen worden gebruikt, zijn dezelfde als deze waaraan de Elektronische portemonnee van de betaler zelf verbonden is. Nadat hij de Voorwaarden heeft aanvaard, wordt deze begunstigde automatisch Gebruiker en zal hij over dit Elektronisch geld van het bestaan waarvan Tunz hem zal hebben op de hoogte gesteld, vrij kunnen gebruiken om er betalingen mee te doen volgens de Praktische modaliteiten eigen aan dee Dienst, of de terugbetaling ervan kunnen vragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 hierna. 5.4 Erkenning van de betaling 4

5 De Gebruiker erkent dat elke betaling in de vorm van Elektronisch geld die wordt uitgevoerd of ontvangen via de Diensten, bevrijdend is, net alsof de betaling gebeurde door de overmaking van chartaal of giraal geld aan de begunstigde door de betaler en ziet bijgevolg, voor zover als nodig, ervan af zich te beroepen op artikel 1243 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek of op elke andere wetsbepaling om de betaling te betwisten. 5.5 Terugbetaling van een betaling Tunz zal een via een Handelaar-begunstigde geïnitieerde en reeds uitgevoerde toegelaten betalingstransactie aan de Gebruiker-betaler integraal terugbetalen indien: (i) toen de transactie werd toegestaan, het precieze bedrag van de betalingstransactie niet was gespecificeerd, EN (ii) het bedrag van de betalingstransactie hoger ligt dan de Gebruiker, op grond van zijn eerdere uitgavenpatroon, de voorwaarden van zijn contract met de begunstigde en de relevante aspecten van de zaak, redelijkerwijs had kunnen verwachten. Op verzoek van Tunz zal de Gebruiker de feitelijke elementen verstrekken omtrent die voorwaarden. De Gebruiker heeft geen recht tot terugbetaling indien hij zijn toestemming heeft gegeven aan Tunz om de betalingsopdracht uit te voeren EN indien Tunz of de Handelaar de Gebruiker voorafgaande informatie betreffende de toekomstige betalingsopdracht ten minste vier weken voor de vervaldag op een overeengekomen wijze heeft verstrekt of ter beschikking gesteld. De terugbetaling dient aangevraagd te worden binnen een termijn van 8 weken na de debitering van het bedrag. Binnen een termijn van 10 Werkdagen na ontvangst van het verzoek tot terugbetaling, zal het volledige bedrag van de betalingsopdracht worden terugbetaald of zal Tunz de weigering tot terugbetaling motiveren, met opgave van de instanties waarbij de Gebruiker de zaak aanhangig kan maken indien hij de door Tunz aangevoerde motivering niet aanvaardt. 5.6 Historiek van de transacties Alle transacties betreffende een Gebruiker (uitvoering/ontvangst van een betaling/terugbetalingen) zullen worden vermeld in een elektronisch afschrift dat wordt opgesteld na iedere dag waarop transacties hebben plaatsgehad en dat de Gebruiker online zal kunnen raadplegen volgens de bepalingen van de Praktische modaliteiten en die de Gebruiker de mogelijkheid biedt om deze informatie ongewijzigd op te slaan en te reproduceren (met name door ze op te slaan op zijn computer of op een andere drager of door ze uit te printen op papier). De Gebruiker zal ook op dezelfde manier alle transacties betreffende zijn Elektronische portemonnee kunnen raadplegen, van de lopende maand evenals van de laatste drie afgelopen kalendermaanden. 5.7 Verzoek om inlichtingen Elk verzoek om inlichtingen betreffende een transactie of een Dienst kan worden gericht aan het e- mailadres of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten. 5.8 Uitvoeringstermijn De Elektronische portemonnee van de begunstigde wordt in principe gecrediteerd met het bedrag van de betalingsopdracht uitgevoerd via de Diensten, op de dag van de effectieve ontvangst van de betalingsopdracht door Tunz en, indien het tijdstip van ontvangst van de betalingsopdracht niet op een Werkdag valt, uiterlijk op het einde van de eerstvolgende Werkdag. 6. Terugbetaling van Elektronisch geld 6.1 De (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling van het Saldo voor zijn nominale waarde door Tunz is afhankelijk van het naleven van de formaliteiten voorzien in de Praktische modaliteiten en van de limieten en voorwaarden voorzien in deze Praktische modaliteiten. De terugbetaling kan afhankelijk gesteld worden van de betaling van kosten die mogelijks in de Praktische modaliteiten zijn voorzien. 6.2 De terugbetalingen zullen enkel worden uitgevoerd naar een rekening geopend bij een kredietinstelling gevestigd in de ééngemaakte betaalzone, SEPA (Single Euro Payments Area). Een terugbetaling van het Saldo naar een andere rekening zal worden geweigerd. 5

6 7. Vergoeding en kosten De vergoeding en de eventuele kosten die aan Tunz voor de Diensten of voor de terugbetaling van het Elektronische geld moeten worden betaald, zijn opgegeven in de Praktische modaliteiten. De Gebruiker aanvaardt dat deze vergoeding en kosten door Tunz rechtstreeks worden ingehouden op het Saldo of op het bedrag van de terugbetaling. Op het bedrag van de terugbetaling zullen enkel kosten worden ingehouden voor zover die voor de terugbetalingtransactie strikt noodzakelijk zijn. 8. Geen tussenkomst in de betrekkingen tussen Gebruikers Tunz biedt enkel een elektronische betalingsdienst door middel van Elektronisch geld aan. Bijgevolg komt Tunz in geen enkel opzicht en op geen enkel ogenblik tussen in de betrekkingen die kunnen bestaan tussen de Gebruiker-betaler en de begunstigde, al dan niet Gebruiker, die betrokken zijn bij een betalingstransactie via een Dienst, of tussen de Gebruiker en een Handelaar. Meer in het bijzonder draagt Tunz geen enkele aansprakelijkheid betreffende de naleving door de voormelde personen van hun eventuele wederzijdse verplichtingen, noch inzake de aard van de overmaking van Elektronisch geld (betaling van een schuld/van een dienst/van een product, schenking, lening, onverschuldigde betaling, enz.) of betreffende de geldigheid of de juistheid van de betaling overeenkomstig hetgeen zij zijn overeengekomen. 9. Verplichtingen van de Gebruiker 9.1 De Gebruiker verbindt zich ertoe de Diensten te goeder trouw, uitsluitend voor wettelijke doeleinden en met inachtneming van de Voorwaarden en van de Praktische modaliteiten te gebruiken. 9.2 De Gebruiker moet de correcte uitvoering van zijn betalingsopdrachten, evenals de effectieve ontvangst van een betaling, controleren aan de hand van de informatie die beschikbaar is. De informatie die online beschikbaar is, zoals voorzien door de Praktische modaliteiten, heeft de overhand op elke andere informatie betreffende de betalingsopdrachten en de uitvoering ervan door Tunz. Tunz is meer bepaald niet verantwoordelijk voor het frauduleus verzenden van berichten uitgaande van personen die daartoe niet gerechtigd zijn en waarin valse of onjuiste informatie wordt opgegeven betreffende de ontvangst van betalingen door middel van het betalingssysteem Tunz.com. Tunz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een dergelijke informatie, noch gehouden worden tot enige betaling of terugbetaling in een dergelijk geval, onverminderd de bepalingen van artikel 11 hierna. 9.3 De Gebruiker erkent voldoende te zijn ingelicht over het risico ten gevolge van het verlies of diefstal van zijn Identificator, zoals nader bepaald in de Praktische modaliteiten, computer piraterij of elke andere frauduleuze handeling die derden toelaat misbruik te maken van, of op een frauduleuze of niet-toegestane wijze gebruik te maken van zijn Elektronisch geld. De Gebruiker erkent bovendien dat technische problemen bij het gebruik van een computer of het internet, of op het netwerk van de mobiele telefoonoperatoren kunnen ontstaan, en die het gebruik van de Diensten kunnen belemmeren of verhinderen. De Gebruiker is tevens als enige verantwoordelijk voor het behoud en de bescherming van zijn Uitrusting. Zodoende verbindt de Gebruiker er zich met name toe om: zijn Uitrusting en/of Identificator niet toegankelijk te laten voor derden; zijn Identificator uit het hoofd te leren en deze niet te noteren op een makkelijk herkenbare manier, niet in de nabijheid van zijn Uitrusting te bewaren, of niet te communiceren aan een derde; derden zijn Uitrusting niet te laten gebruiken, behalve vertrouwenspersonen, onder zijn toezicht; zijn Uitrusting te beveiligen door de gebruikelijke beveiligingsmethoden (antivirus/anti spy software, firewall, enz. ); Tunz onmiddellijk te waarschuwen van elk feit dat mogelijks het frauduleus of niet-toegestaan gebruik van zijn Elektronisch geld kan bewerkstelligen. 6

7 9.4 De Gebruiker zal Tunz bovendien onverwijld inlichten via aan (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten) en tevens binnen een termijn van 5 dagen per aangetekend schrijven aan de maatschappelijk zetel van Tunz, ter attentie van de Compliance Officer (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten) van elke diefstal, verlies, afwending of niettoegestaan gebruik van zijn Identificator. Ten laatste de Werkdag volgend op de kennisgeving, zal Tunz de Elektronische portemonnee van de Gebruiker blokkeren en de Identificator onbruikbaar maken. Het Saldo kan daarna op aanvraag van de Gebruiker worden gedeblokkeerd, zoals voorzien in de Praktische modaliteiten. 9.5 Tunz behoudt zich ook het recht voor om de Identificator van de Gebruiker te blokkeren (doch zonder daartoe gehouden te zijn) voor objectief gemotiveerde redenen die verband houden met de veiligheid van deze Identificator of een vermoeden van frauduleus of niet-toegestaan gebruik ervan. Tunz zal de Gebruiker informeren, indien mogelijk voorafgaandelijk of anders onmiddellijk daarna, van de blokkering van zijn Identificator en van de reden daarvoor, tenzij deze informatieverstrekking onmogelijk of inopportuun is omwille van objectieve veiligheidsredenen of verboden is op basis van de toepasselijke wetgeving. Tunz zal de Gebruiker voorzien van een nieuwe Identificator van zodra de redenen voor de blokkering zijn opgeheven. 9.6 De Gebruiker machtigt en mandateert Tunz uitdrukkelijk om, indien nodig, in de uitvoering van de Diensten of ten einde fraudes of onrechtmatige daden te identificeren en te verhinderen, in zijn naam over hem informatie in te winnen bij zijn bank en/of de dienstverlener die hem de toegang tot het internet verschaft, en/of zijn mobiele telefoonoperator. 10. Beschikbaarheid van de Diensten 10.1 Onverminderd hetgeen hieronder is voorzien, verbindt Tunz zich ertoe alle redelijke middelen die haar ter beschikking staan, aan te wenden om een toegang tot haar Diensten en tot de Website te verzekeren, alsook het gebruik van deze Diensten en zal in het bijzonder erop toezien dat de Gebruiker onafgebroken over zijn Elektronisch geld kan beschikken Ondanks deze inspanningen, en onverminderd de voormelde verantwoordelijkheid van Tunz, kunnen zich bepaalde technische problemen voordoen waardoor de Diensten of de Website onbeschikbaar zijn. Voor zover als nodig en onverminderd het recht van Tunz zich op overmacht te beroepen en onverminderd het feit dat Tunz slechts middelenverbintenissen aangaat, draagt Tunz geen enkele aansprakelijkheid ingeval van ontoegankelijkheid van de Diensten of van de Website waardoor de uitvoering van betalingen of elke andere verrichting onmogelijk wordt, wanneer deze ontoegankelijkheid of niet-uitvoering voortvloeit uit eender welke oorzaak die ontsnapt aan de redelijke controle van Tunz en met name (i) de technische defecten van de Website, (ii) onderbreking van de telefoonlijn of van een ander communicatiemiddel, (iii) panne van de hardware bij Tunz, (iv) defecte software, (v) intensief gebruik van de Website en overbelasting van de systemen van Tunz, (vi) stroomonderbreking en (vii) enig defect van het mobiele telefoonnet. De Gebruiker is ertoe gehouden aan Tunz onverwijld elk technisch probleem dat of elke storing die hij vaststelt in het gebruik van de Diensten of van de Website te melden en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 hierna. Tunz zal alle redelijke inspanningen doen om de technische defecten binnen een redelijke termijn te verhelpen Tunz kan overigens zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Website of tot bepaalde Diensten vrijwillig onderbreken (i) om een eventueel defect of panne van haar uitrustingen, software of communicatie-uitrusting te voorkomen of te verhelpen, (ii) indien Tunz dit nuttig acht, met name en zonder beperking in geval van poging tot piraterij, verduistering van fondsen, misbruiken/bedrog of (iii) om het onderhoud te verzekeren of om verbeteringen/beveiligingen aan te brengen. Wanneer dit redelijkerwijze mogelijk is zal Tunz zich inspannen om de Gebruiker binnen redelijke termijnen van de voorziene onderbrekingen op de hoogte te brengen. Tunz zal in geen geval, behalve tegenstrijdige wettelijke bepaling, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade die eventueel uit deze schorsingen voortvloeit. 11. Verhaal bij niet-toegestane betalingsopdrachten 11.1 De Gebruiker dient Tunz van elke niet-toegestane uitgevoerde betalingsopdracht onverwijld en uiterlijk dertien maanden na de valutadatum van de debitering of creditering van de desbetreffende 7

8 betalingsopdracht, kennis te geven van de bewuste transactie, per aan (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten), en binnen een termijn van 5 dagen te bevestigen per aangetekende brief aan de maatschappelijk zetel van Tunz, ter attentie van de Compliance Officer (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten). Elk vraag tot rechtzetting of vergoeding na deze termijn of zonder de voormelde vormvereisten te eerbiedigen, is onontvankelijk, tenzij de Gebruiker niet in kennis is gesteld van de informatie over de desbetreffende betalingsopdracht in toepassing van artikel 5.6 hierboven Zonder afbreuk te doen aan artikelen en 11.3., zal Tunz het nodige doen om, in geval van een niet-toegestane Betalingstransactie, na een prima facie onderzoek met betrekking tot bedrog in hoofde van de Gebruiker, de Gebruiker onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane betalingstransactie terug te betalen en, in voorkomend geval, de Elektronische portemonnee die met dat bedrag was gedebiteerd, te herstellen in de toestand zoals die geweest zou zijn mocht de niettoegestane betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden, desgevallend vermeerderd met de rente op dat bedrag. Daarnaast zal Tunz het nodige doen om de betaler de eventueel verdere financiële gevolgen, in het bijzonder het bedrag van de door de Gebruiker gedragen kosten ter bepaling van de te vergoeden schade, te vergoeden In afwijking van artikel 11.2 draagt de Gebruiker tot aan de kennisgeving verricht overeenkomstig artikel 9.4 het verlies tot een bedrag van ten hoogste 150 euro met betrekking tot niettoegestane betalingstransacties. Deze beperking is niet van toepassing en de Gebruiker draagt alle verliezen die uit niet-toegestane betalingstransacties voortvloeien, indien deze zich hebben voorgedaan doordat hij hetzij bedrieglijk heeft gehandeld, hetzij opzettelijk of met grove nalatigheid een of meer van zijn verplichtingen krachtens de gebruiksvoorwaarden van de betaalinstrumenten die te zijner beschikking werden gesteld, de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen voor deze instrumenten of de kennisgeving te richten naar Tunz in toepassing van artikel 9.4, niet heeft nagekomen. Wanneer de Gebruiker niet bedrieglijk heeft gehandeld of opzettelijk, draagt hij geen enkel verlies indien het betaalinstrument werd gebruikt zonder fysieke voorlegging en zonder elektronische identificatie of indien het betaalinstrument werd nagemaakt door een derde of onrechtmatig werd gebruikt voor zover de Gebruiker op het moment van de betwiste transactie in het bezit was van het betaalinstrument. Tunz zal de financiële gevolgen veroorzaakt door het gebruik van een verloren, gestolen of wederrechtelijk toegeëigende betaalinstrument, die zijn ontstaan na de kennisgeving voorzien in artikel 9.4 hierboven, voor zijn rekening nemen, tenzij Tunz bewijst dat de Gebruiker bedrieglijk heeft gehandeld. 12. Aansprakelijkheid van Tunz: principes 12.1 Onderhavig artikel doet geen afbreuk aan, en is onverminderd, de verantwoordelijkheden van Tunz voor de betalingstransacties in overeenstemming met artikelen 11 en 13 of elke andere wettelijke of contractuele bepaling Tunz is aansprakelijk voor haar bedrog of haar grove fout. Zij is niet aansprakelijk voor een lichte (al dan niet occasionele) fout Onverminderd de andere oorzaken voor uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid waarin de Voorwaarden (met inbegrip van de Praktische modaliteiten voorzien), kan Tunz tegenover de Gebruiker echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een geval van overmacht of door maatregelen die door de Belgische of buitenlandse autoriteiten worden genomen. Bijgevolg en zonder dat deze opsomming limitatief is, is zij niet aansprakelijk voor de nadelige gevolgen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit elk feit dat aan haar redelijke controle ontsnapt en, met name uit (i) een brand of overstroming, (ii) een elektriciteitspanne, (iii) de staking van haar personeel of van een van haar providers of onderaannemers, (iv) verrichtingen die worden bevolen door personen die bekleed zijn met een feitelijk gezag in geval van oorlog, onlusten, oproer of bezetting van het grondgebied door buitenlandse of ongeregelde strijdkrachten, (v) beslissingen van de overheid, (vi) fouten in of een technische of andere onderbreking van de activiteiten van de Belgische of buitenlandse telegraaf-, telefoon-, postdiensten, van particuliere transportondernemingen, van de mobiele telefoonoperatoren of van elke andere dienstverlener van de informatiemaatschappij in de zin van richtlijn 2000/31/EG van 8 juin 2000 betreffende bepaalde 8

9 juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, en met name van de elektronische handel in de interne markt Tunz zal eveneens in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig betalings- of ander probleem dat zich voordoet ten gevolge van (i) fouten of onjuistheden in de informatie die door de Handelaars aan hun klanten wordt verstrekt betreffende het gebruik van de Diensten, (ii) enig technisch of ander probleem dat zich voordoet bij een Handelaar Alle verplichtingen van Tunz zijn middelenverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. In alle gevallen waarin Tunz aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de schade die het noodzakelijke, voorzienbare en onvermijdelijke gevolg is van de fout van Tunz en kan zij in geen geval aanleiding geven tot een schadeloosstelling van de onrechtstreekse nadelen van financiële, commerciële of andere aard. De aansprakelijkheid van Tunz zal altijd beperkt zijn tot het Saldo van de Gebruiker op het ogenblik van het schadeverwekkende feit Tunz zal tegenover de Gebruiker in geen geval aansprakelijk zijn voor elke vorm van schade die volledig of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een schending door de Gebruiker van de Voorwaarden (met inbegrip van de Praktische modaliteiten). 13. Aansprakelijkheid voor een niet correcte uitvoering 13.1 De Gebruiker dient Tunz van elke niet-uitgevoerde of niet correct uitgevoerde betalingstransactie die hij vaststelt, onverwijld en uiterlijk dertien maanden na de valutadatum van debitering of creditering van de bewuste betalingstransactie, in kennis te stellen, per aan (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten) en binnen een termijn van 5 dagen te bevestigen per aangetekende brief aan de maatschappelijk zetel van Tunz, ter attentie van de Compliance Officer (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten). Elk vraag tot rechtzetting of vergoeding na deze termijn of zonder de voormelde vormvereisten te eerbiedigen, is onontvankelijk, tenzij Tunz, desgevallend, de informatie betreffende de bewuste betalingstransactie aan de Gebruiker niet heeft ter beschikking gesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.6 hiervoor Tunz is aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de door de Gebruiker-betaler of via een Handelaar-begunstigde correct geïnitieerde betalingstransacties. Wanneer Tunz aansprakelijk is voor een onjuiste betalingstransactie, zal zij de Elektronische portemonnee van de Gebruiker herstellen in de toestand waarin deze zich zou bevinden indien de foutief uitgevoerde betalingstransactie niet had plaatsgevonden. Tunz is tevens aansprakelijk voor de kosten en interesten die de Gebruiker worden aangerekend wegens niet-uitvoering of foutieve uitvoering van de betalingstransactie en voor aanvullende vergoedingen voor eventuele andere financiële gevolgen Wanneer een betalingstransactie niet of gebrekkig is uitgevoerd, tracht Tunz, op vraag van de Gebruiker die de betalingsopdracht heeft geïnitieerd, onmiddellijk de betalingstransactie te traceren en stelt hij de Gebruiker op de hoogte van het resultaat van zijn opzoeking. 14. Klachten en buitengerechtelijke beroepsprocedure 14.1 Onverminderd de bepalingen van artikelen 11.1 en 13.1 hiervoor, dient elke klacht of betwisting van welke aard ook betreffende (i) een storing van de Diensten of van de Website, (ii) een inlichting van welke aard uitgaande van Tunz of die voorkomt op de Website, en met name de historiek van de betalingstransacties, (iii) een vergissing die is begaan in de uitvoering van een Dienst of een niet-uitvoering van een Dienst door Tunz, of (iv) betreffende de vergoedingen en kosten ingehouden door Tunz, op straffe van verval van het recht van betwisting van de Gebruiker, door de Gebruiker ter kennis van Tunz te worden gebracht, door middel van een op het adres (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten) of per schrijven naar de zetel van Tunz (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten), uiterlijk binnen de vijf kalenderdagen volgend op de dag in de loop waarvan de Gebruiker er kennis van heeft gekregen of geacht kan worden er kennis van te hebben genomen, of binnen enige andere langere termijn voorzien door de toepasselijke regels. De Gebruiker is verondersteld van een kennisgeving of informatie uitgaande van Tunz kennis te hebben genomen, de dag dat deze kennisgeving of informatie ter beschikking is gesteld voor de Gebruiker. 9

10 14.2 Indien de Gebruiker en Tunz geen regeling kunnen vinden voor een geschil betreffende een betalingstransactie, kan de Gebruiker zijn klacht overmaken aan de Algemene Directie Controle en Bemiddeling bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie. Het verzendadres is Algemene Directie Controle en Bemiddeling, Centrale diensten - Federale Overheidsdienst, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, Tel: 32 (0) , Fax: 32 (0) , Bovendien kan de Gebruiker natuurlijke persoon het geschil voorleggen aan de Dienst Bemiddeling Banken Krediet Beleggingen (Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel, Deze procedure verloopt volledig schriftelijk. Indien de klacht ontvankelijk is, brengt de voormelde dienst een niet-bindend advies uit, die Tunz mag, doch niet gehouden is te aanvaarden. 15. Recht van verzaking 15.1 De gebruiker beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om te verzaken aan het contract. Deze termijn vangt aan op de dag waarop het contract wordt afgesloten, dat wil zeggen de dag waarop de Gebruiker de Voorwaarden op de Website heeft aanvaard. Tijdens deze verzakingstermijn kan de uitvoering van het contract pas beginnen na het uitdrukkelijke akkoord van de Gebruiker. Dit verzakingsrecht kan door de Gebruiker worden uitgeoefend zonder boete en zonder opgave van reden. De Gebruiker is ertoe gehouden van zijn verzakingsbeslissing bij ter post aangetekende brief kennis te geven aan de zetel van Tunz (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten). Van de Gebruiker kan wegens deze verzaking geen enkele vergoeding worden geëist. Indien de Gebruiker zijn verzakingsrecht niet uitoefent, zal het contract behouden blijven overeenkomstig de bepalingen van de Voorwaarden Elk initiatief van de Gebruiker met het oog op een verwezenlijking van een betalingstransactie tijdens de verzakingstermijn, impliceert de aanvaarding van de Gebruiker voor de uitvoering van deze transactie, en dit onverminderd het feit dat de verzakingstermijn nog niet is afgelopen. De Gebruiker erkent aldus uitdrukkelijk en aanvaardt dat elke betalingsopdracht die vóór het verstrijken van de verzakingstermijn aan Tunz wordt gericht, een uitdrukkelijk verzoek van de Gebruiker vormt om het contract uit te voeren. Bijgevolg zal de Gebruiker er niet toe gerechtigd zijn een betalingsopdracht te annuleren die hij tijdens de verzakingstermijn zou hebben gegeven en bevestigd. In een dergelijk geval en indien de Gebruiker daarna zijn verzakingsrecht binnen de verzakingstermijn uitoefent, zal hij enkel gehouden zijn tot de betaling van de reeds door Tunz uitgevoerde Diensten. Het te betalen bedrag zal evenredig zijn met de omvang van de al verleende Diensten en zal geenszins een boete vormen. 16. Rechten van intellectuele eigendom Alle rechten van intellectuele eigendom in verband met de Diensten of de Website behoren toe aan Tunz of aan haar providers. 17. Registratie en verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers natuurlijke personen 17.1 De persoonsgegevens betreffende de Gebruiker zijn met name die welke betrekking hebben op zijn identiteit, zijn woonplaats, zijn persoonlijk statuut, het nummer van zijn draagbare telefoon en/of zijn adres, zijn rekening- of bankkaartnummer, zijn Elektronisch geld en de transacties die op hem betrekking hebben. Deze gegevens kunnen worden geregistreerd in een of meer bestanden van Tunz met inachtneming van de geldende wetgeving Overeenkomstig de geldende wetgeving wordt de Gebruiker ervan in kennis gesteld dat de verantwoordelijke voor de verwerking Tunz is. De Gebruiker gaat akkoord met de registratie en de verwerking van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het beheer en de archivering van de betalings- en andere transacties, de terugbetaling van het Elektronische geld, de administratie en het beheer van de contractuele relaties, de controle van de rechtsgeldigheid van de verrichtingen en de voorkoming van onregelmatigheden (voorkoming van het witwassen van geld, misbruiken en bedrog), de opstelling van statistieken en van tests, commerciële 10

11 prospectie, reclame en direct marketing betreffende betalingsdiensten of bank-, financiële of verzekeringsproducten of andere producten of diensten die door Tunz worden gepromoot Tunz verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de Gebruikers niet aan derden mede te delen, behalve in de twee volgende gevallen: (i) het doorgeven door Tunz van persoonsgegevens aan haar providers of onderaannemers indien en in de mate dat deze mededeling noodzakelijk is voor de uitvoering van de Diensten en het beheer van de contractuele relatie, en (ii) indien Tunz, krachtens de geldende reglementering, ertoe gehouden is bepaalde inlichtingen of documenten betreffende de Gebruikers, hun Elektronisch geld en de transacties die op hen betrekking hebben door te geven aan de Nationale Bank van België, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, aan gelijkaardige buitenlandse autoriteiten, evenals in het algemeen aan elke gerechtelijke of administratieve overheid. De mededeling van de persoonsgegeven aan de personen weergegeven onder punt (ii) zal in alle geval beperkt zijn tot hetgeen strikt noodzakelijk is of vereist krachtens de geldende reglementering. Voor zover als nodig, aanvaardt de Gebruiker de mededeling van zijn persoonsgegevens in de voormelde gevallen. Dit akkoord geldt eveneens ingeval het verstrekken van gegevens aan de voornoemde personen gebeurt naar een land dat geen lid is van de Europese Unie dat een passend beschermingsniveau garandeert. Bij Tunz zal de toegang tot de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker beperkt zijn tot de personen die deze gegevens nodig hebben om hun functie te kunnen uitoefenen. Tunz mag het mobiele telefoonnummer of adres van een Gebruiker ook doorgeven aan elke persoon die een betaling van deze Gebruiker via de Diensten heeft ontvangen, ten einde deze persoon in te lichten over het feit dat de Gebruiker hem een betaling heeft gedaan Op zijn verzoek heeft de Gebruiker het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, wanneer deze verwerking wordt overwogen met het oog op commerciële prospectie, reclame of direct marketing De Gebruiker heeft een recht van toegang tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en heeft het recht de verbetering te verkrijgen van de onjuiste gegevens die op hem betrekking hebben. Om deze rechten uit te oefenen richt de Gebruiker een schriftelijk, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de zetel van Tunz (of elk ander adres voorzien in de Praktische modaliteiten). 18. Bewijs 18.1 De mededelingen per fax, SMS, evenals per berichtgeving op de Website zijn geldige communicatiekanalen krachtens deze Voorwaarden Alle gegevens die op een op een onveranderlijke, zekere en betrouwbare manier in de informaticadatabase van Tunz zijn vermeld, met name betreffende de betalingsopdrachten en bevestigingen die vanwege Gebruikers zijn ontvangen, de kennisgevingen verzonden door Tunz doro elk elektronisch procedé, de toegangen tot de Website door de Gebruiker, de aanvragen tot terugbetaling en andere aanvragen die vanwege Gebruikers zijn ontvangen en de uitvoering van de betalings- en terugbetalingtransacties door Tunz, met name betreffende de datum en het uur van deze opdrachten/bevestigingen/aanvragen/transacties/toegangen en kennisgevingen en inzake de inhoud ervan, hebben bewijskracht tot het tegendeel is bewezen, net zoals het origineel van een ondertekend geschrift op een papieren drager De documenten die uitgaan van Tunz en die deze gegevens vermelden, zijn bewijskrachtig tot wanneer het tegendeel is bewezen De Gebruiker aanvaardt dat een klik op een knop van het type ik aanvaard / ik schrijf in op de Website, een volmaakt geldige aanvaarding/inschrijving betreft, die hem tegenstelbaar is. Het bewijs van deze aanvaardingen, evenals de aanvaarding van deze Voorwaarden kan door Tunz met alle passende elektronische middelen worden geleverd. 19. Bescherming van de deposito s Tunz is toegetreden tot het Beschermingsfonds voor deposito s en financiële instrumenten (FIF, evenals tot het bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito's en Levensverzekeringen, dat is opgericht als onderdeel van de Deposito- en Consignatiekas 11

12 ( en die de beleggers en deposanten vergoeden in geval van verliezen geleden ten gevolge van de deficiëntie van hun financiële instellingen. Bijkomende informatie aangaande deze Fondsen en de voorwaarden voor hun tussenkomst kunnen aan de Gebruiker op verzoek verstrekt worden. 20. Wijziging 20.1 Tunz kan op elk moment de Voorwaarden (met inbegrip van de Praktische modaliteiten, met inbegrip wat betreft haar vergoeding en kosten) wijzigen, mits een voorafgaande informatie aan de Gebruiker (via de Website of via elk andere aangepast middel) twee maanden voor de inwerkingtreding van de gewijzigde Voorwaarden (of Praktische modaliteiten). De Gebruiker wordt verondersteld de nieuwe Voorwaarden en Praktische modaliteiten te aanvaarden, indien hij Tunz niet voor de datum van inwerkingtreding op de Website heeft ingelicht dat hij de gewijzigde Voorwaarden (of Praktische modaliteiten) niet aanvaardt. De Gebruiker kan onmiddellijk de overeenkomst beëindigen, zonder kosten, voor de datum van inwerkingtreding van de nieuwe Voorwaarden of de Praktische modaliteiten De nieuwe Voorwaarden en Praktische modaliteiten zullen op elk moment consulteerbaar zijn op de Website. 21. Duur en opzegging 21.1 Dit contract met Tunz wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. Het kan door de Gebruiker kosteloos, zonder verantwoording en met inachtneming van een opzegtermijn van drie Werkdagen worden opgezegd per kennisgeving op de Website of zoals voorzien in de Praktische modaliteiten. Het contract met de Gebruiker kan door Tunz worden opgezegd per kennisgeving op de Website of via elk ander gepast middel, met inbegrip van deze voorzien in de Praktische modaliteiten, en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Het contract zal overigens automatisch eindigen 6 maanden nadat het Saldo volledig aan de Gebruiker is terugbetaald en voor zover er geen transacties meer zijn geschied in de Elektronische portemonnee van de Gebruiker gedurende deze 6 maanden In geval van beëindiging zal Tunz het Saldo, zonder aanvullende kosten, op de bankrekening van de Gebruiker terugbetalen, overeenkomstig de terugbetalingmodaliteiten voorzien in artikel Geldend recht en regeling van de geschillen 22.1 De contacten met de Gebruiker vóór de afsluiting van het contract worden geregeld door en zijn onderworpen aan het Belgische recht. Ook de Voorwaarden (met inbegrip van de Praktische modaliteiten) zijn onderworpen aan het Belgische recht Onverminderd de buitengerechtelijke beroepsprocedures voorzien in artikel 14 hierboven, zal elk geschil betreffende de afsluiting, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Voorwaarden (met inbegrip van de Praktische modaliteiten) onder de uitsluitende bevoegdheid vallen van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Ed. september

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst)

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX C(2011) 4977 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van XXX betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening (Voor de EER relevante tekst) {SEC(2011) 906} {SEC(2011) 907} NL

Nadere informatie

Reglement van de Betalingsdiensten

Reglement van de Betalingsdiensten Naamloze vennootschap Kredietgever Erkenningsnummer: 937 Verzekeringsmakelaar Fsma nr.: 011671A Burgstraat 170-9000 Gent Tel.: 09 224 73 11 Fax: 09 223 34 72 BTW BE 0400.028.394 RPR Gent www.europabank.be

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN In deze Algemene Voorwaarden, verwijzen de termen "BON BON! "wij", "ons" of "onze" naar BON BON! BVBA. BON BON! is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Procedurereglement Staatsbladsstraat 8 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be ondernemingsnummer 0267.393.267 Ombudsdienst Consumentengeschillen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Logeren in Vlaanderen Vakantieland (hierna:

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna Gebruiksvoorwaarden genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM

Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM 1. Voorrang en aanvaarding van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden 1.1. Onder WWF wordt in de zin van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden het volgende

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TOEPASSINGSGEBIED Coverique is de handelsnaam van de naamloze vennootschap Aristide, met maatschappelijke zetel te 2550 KONTICH, Nachtegaalstraat 109, België 0568.538.774, hierna

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM TUSSEN :, met maatschappelijke zetel te,, vennootschap ingeschreven in het KBO onder nummer, Vertegenwoordigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen 1 E-banking overeenkomst voor natuurlijke personen ABN AMRO Bank nv De ondergetekenden: A. ABN AMRO Bank nv, met maatschappelijke zetel te G. Mahlerlaan

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus.

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus. Nederlandse versie Algemene voorwaarden Premium Club Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus. A. Toelatingsvoorwaarden 1. Particulier: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN Artikel 1 INTERPRETATIE Artikel 1.1 Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd.

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd. ARTIKEL 1 ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD 1.1 De Wedstrijd genoemd De Grote Nationale Bouw Enquête (hierna genoemd de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door New-Media Group, met maatschappelijke zetel te 3202

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nest thermostaat

Algemene voorwaarden Nest thermostaat Artikel 1. Definities Consument: iedere natuurlijke persoon die in het kader van deze overeenkomst uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden optreedt. Zakelijke klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Uw Kaart wordt uitgegeven door Buy Way Personal Finance nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, BTW BE 0400.282.277 RPR Brussel.

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Disclaimer. 1. Definitie Website. 2. Opdrachtgever, Uitgever', Gebruiker', Partner Golf Club

Disclaimer. 1. Definitie Website. 2. Opdrachtgever, Uitgever', Gebruiker', Partner Golf Club Disclaimer Door zich een toegang te verschaffen tot deze website, door deze te bezoeken of door er gebruik van te maken gaat u, persoonlijk en/of in naam van de juridische entiteit waarvan u een vertegenwoordiger,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Kunst & Canvas Artikel 1. Definities 1.1 Kunst&Canvas: Kunst&Canvas, een product van Denkwolk, gevestigd in de Havenstraat nr. 78 2871 EB Schoonhoven, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL I. Definities... 2 II. Toekenningsvoorwaarden... 2 III. Sluiten van de Overeenkomst... 2 IV. Kennis en aanvaarding

Nadere informatie

PRIVACY POLICY WANAGOGO

PRIVACY POLICY WANAGOGO PRIVACY POLICY WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je wettelijke

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Code UNIZO e-commerce label

Code UNIZO e-commerce label Code UNIZO e-commerce label Met deze code wil UNIZO de vertrouwensrelatie tussen consument en handelaar binnen het domein van de e-commerce maximaal bevorderen. Dit systeem van zelfregulering maakt het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 16/11/2015

Wedstrijdreglement 16/11/2015 Wedstrijdreglement 16/11/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Hiep hiep Heylen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.meubelen-heylen.com

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable

Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable Artikel 1 - organisator / organiserende maatschappij De actie post uw meest relevante

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Artikel 1 ORGANISATIE Selexion, met maatschappelijke zetel Euronics Belgium CVBA, Uilenbaan 90 K3 2160 Wommelgem en KBO-nr. BE 0404.109.324 HR Antwerpen (hierna SELEXION

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? WEDSTRIJDREGLEMENT De firma t Kastels Broodje, Turnhoutsebaan 40, B-2460 Kasterlee met ondernemingsnummer BE0629.583.646, RPR Turnhout (hierna: t Kastels Broodje ), organiseert een wedstrijd onder de benaming

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «aangeslotene» - exemplaar bestemd voor AG Insurance AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Toepasselijkheid Account en wachtwoord

Toepasselijkheid Account en wachtwoord ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten; GEBRUIKERSOVEREENKOMST THEODOOR INSIGHT Artikel 1 Definities Cliënt elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

Nadere informatie

Bizz Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus naamloze vennootschap van publiek recht, hierna Proximus.

Bizz Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus naamloze vennootschap van publiek recht, hierna Proximus. Nederlandse versie Algemene voorwaarden Bizz Club Bizz Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus naamloze vennootschap van publiek recht, hierna Proximus. A. Toelatingsvoorwaarden 1. Particulier:

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

bizzerd Algemene Voorwaarden Het digitale visitekaartje Martin Peters Concept en strategie

bizzerd Algemene Voorwaarden Het digitale visitekaartje Martin Peters Concept en strategie Het digitale visitekaartje Deel contact Bewaar in adresboek Martin Peters Concept en strategie M +31 (0)6 512 12 161 E martin@bizzerd.com T +31 (0)88 227 22 22 Rembrandtlaan 24 3723 BJ Bilthoven www.bizzerd.com

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement

Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement Artikel1 De Belgische vestiging van Fortuneo - dochtermaatschappij van Crédit Mutuel Arkéa en kredietinstelling naar Frans recht in de vorm van een Naamloze

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar.

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar. Gebruiksvoorwaarden Bij elk gebruik of elke raadpleging van de internetsite www.mobistar.be (hierna genoemd "de internetsite" wordt u geacht onderhavige gebruiksvoorwaarden en in voorkomend geval de bijzondere

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie