IFRS november Sadi Podevijn. April 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IFRS november Sadi Podevijn. April 2004"

Transcriptie

1 IFRS 3 Bedrijfscombinaties 25 november 2008 Sadi Podevijn April 2004

2 Convergentieproject IASB - FASB Project ter verbetering van de kwaliteit van de administratieve verwerking van bedrijfscombinaties 2 fasen Fase I: resulteerde in IFRS 3 & wijzigingen aan IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa, en IAS 38 Immateriële activa Fase II: draft IFRS 3 The guidance for applying the acquisition method Commentaar op ED: tot 28 oktober 2005 Finale versie: Q (?) 2

3 Bronnen IAS IFRS 3, Bedrijfscombinaties IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving, wijzigingen in schattingen en fouten IAS 12, Winstbelastingen IAS 27, Geconsolideerde jaarrekeningen en administratieve verwerking van investeringen in dochterondernemingen IAS 28, Investeringen in geassocieerde deelnemingen IAS 31, Financiële verslaggeving van belangen in joint ventures IAS 36, Bijzondere waardevermindering van activa IAS 38, Immateriële activa

4 Doelstelling Gebruik van de overnamemethode bij verwerking van alle bedrijfscombinaties: De overnemer waardeert het verworven bedrijf aan zijn totale reële waarde Full goodwill method: d.i. inclusief het gedeelte van de goodwill van de minderheidsaandeelhouders De overnemer identificeert en waardeert de afzonderlijk verworven activa en verplichtingen aan reële waarde (IFRS 3.1) Het minderheidsbelang in de overgenomen onderneming wordt gewaardeerd aan het minderheidsaandeel in de reële waarde van de identificeerbare a/v

5 Voorbeeld huidige IFRS 3 A neemt 60% over van B voor 800 Reële waarde van de identificeerbare nettoactiva: 1000 Goodwill: Kostprijs % van 1000 = 200 Belangen van derden: 40% van 1000 = 400 5

6 Voorbeeld huidige IFRS 3 Journaal: Net assets 1000 Goodwill Cash 800 Belangen van derden 400 6

7 Voorbeeld IFRS 3 new Kostprijs voor de verwerving van 60% van B: 800 Kostprijs 100% van B: 800/0,60 = 1333,33 (zijnde de reële waarde van 100% B) Reële waarde van de afzonderlijke overgenomen A/V: 1000 Goodwill: kostprijs = 333 Belangen van derden: 40% van 1333 = 533 7

8 Voorbeeld IFRS 3 new Journaal: Net assets 1000 Goodwill Cash 800 Belangen van derden 533 8

9 Uitsluitingen IFRS 3 is niet van toepassing op joint ventures (IAS 31) Combinatie van bedrijven onder gezamenlijke controle (IFRS 3.2) 9

10 Wat is een bedrijfscombinatie? Een verrichting of gebeurtenis waarbij de overnemer zeggenschap verkrijgt over een of meer bedrijfsactiviteit(en) (de overgenomene) (IFRS 3.4) Bedrijfsactiviteit: een geheel van activiteiten en activa die worden gemanaged met als doel: Een return voor de investeerders, of Dividenden, lagere kosten of economische voordelen evenredig verdeeld onder de eigenaars, leden of deelnemers (IFRS 3.3) 10

11 Wat is een bedrijfscombinatie? In een bedrijfscombinatie kan de overnemer: De aandelen van een onderneming aankopen (Een deel van) de (netto-)activa van een onderneming aankopen (Een deel van) de verplichtingen van een onderneming aankopen (IFRS 3.6) 11

12 Wat is een bedrijfscombinatie? De overnemer verwerft zeggenschap t.g.v. Transfert van geldmiddelen, kasequivalenten of andere activa Uitgifte van aandelen Vergoeding van diverse aard T.g.v. een contract 12

13 Wat is een bedrijfscombinatie? Zonder enige vorm van vergoeding Zonder initiatief van de overnemer Een onderneming verkoopt haar eigen aandelen waardoor een bestaande investeerder in die onderneming de controle verwerft over die onderneming T.g.v. wegvallen van veto-rechten van de minderheidsaandeelhouders die voordien de overnemer verhinderden zeggenschap uit te oefenen (IFRS 3.6) 13

14 Diverse structuren van bedrijfscombinaties zijn mogelijk Ondernemingen worden gefusioneerd of de ene wordt een dochteronderneming van de andere Transfert van de netto-activa van de ene onderneming naar een andere onderneming Transfert van aandelen van de ene onderneming naar een andere onderneming of naar de aandeelhouders van een andere onderneming 14

15 Diverse structuren van bedrijfscombinaties zijn mogelijk Transfert van de netto-activa van verschillende ondernemingen naar een nieuw opgerichte onderneming Transfert van aandelen van verschillende ondernemingen naar een nieuw opgerichte onderneming (IFRS 3.7) 15

16 Toepassing van de overnamemethode Van toepassing op alle bedrijfscombinaties (IFRS 3.8) 4 stappen: Identificatie van de overnemer Vaststelling van de overnamedatum Vaststelling van de reële waarde van de overgenomen onderneming Opname en waardering van de verworven activa en verplichtingen (IFRS 3.9) 16

17 Stap 1 Identificatie van de overnemer 17

18 Identificatie van de overnemer De entiteit die zeggenschap verwerft over andere entiteiten Wanneer zeggenschap? Cfr. IAS 27 Zeggenschap wordt vermoed bij bezit van meer dan de helft van de stemrechten van de andere onderneming tenzij het tegendeel kan worden aangetoond 18

19 Identificatie van de overnemer Er wordt tevens zeggenschap vermoed in geval: Overeenkomst met andere investeerders en zodoende > 50 % van de stemrechten; Macht om het financiële en operationele beleid van de onderneming te sturen krachtens een wet of een overeenkomst; Macht meerderheid van de bestuurders te benoemen of te ontslaan; Uitbrengen van meerderheid van de stemmen op vergaderingen van de raad van bestuur (IAS 27.13) 19

20 Identificatie van de overnemer België! Art. 5 W.Venn. Controle is in rechte: onweerlegbaar vermoeden Controle in feite: weerlegbaar vermoeden meerderheid stemrechten voorlaatste en laatste algemene vergadering 20

21 Identificatie van de overnemer Potentiële stemrechten (IAS 27.14) Instrumenten die een onderneming, wanneer ze worden uitgeoefend of geconverteerd, mogelijk stemrecht geven Voorbeelden Aandelenwarrants Aandelencallopties In overweging nemen bij de beoordeling of een onderneming de zeggenschap heeft over een andere onderneming indien onmiddellijk uitoefenbaar of converteerbaar! 21

22 Identificatie van de overnemer Voorbeeld A, B en C bezitten respectievelijk 40 %, 30 % en 30 % van D Onderneming A bezit volgende call opties: Onderliggende aandelen: 20 % van D Elk moment uitoefenbaar aan marktprijs Gevolg: A heeft zeggenschap over D 22

23 Identificatie van de overnemer Identificatie overnemende partij soms moeilijk Mogelijke aanwijzingen (IFRS 3.12) Wanneer de vergoeding uitsluitend bestaat uit een transfert van geldmiddelen of andere activa of het aangaan van verplichtingen De onderneming die de geldmiddelen enz. afstaat is meestal de overnemer Ingeval een ruil tussen geldmiddelen of andere activa tegen stemgerechtige aandelen De onderneming die de geldmiddelen afstaat is meestal de overnemer 23

24 Identificatie van de overnemer Ingeval een ruil tussen aandelen De onderneming die aandelen uitgeeft is meestal de overnemer Let op: omgekeerde overnames: uitgevende onderneming is de overgenomene! De grootste onderneming is meestal de overnemer Steeds kijken naar economische realiteit! Reële waarde onderneming A > reële waarde onderneming B Onderneming A is de overnemende onderneming (IFRS 3.13) Management van een in de combinatie opgenomen onderneming heeft een doorslaggevende stem D.i. de overnemende onderneming (IFRS 3.14) 24

25 Identificatie van de overnemer In een bedrijfcombinatie met meer dan twee ondernemingen Welke van de in de combinatie opgenomen ondernemingen nam het initiatief? Welke onderneming heeft de meeste activa, opbrengsten, winst of verlies? (IFRS 3.15) Werd ter gelegenheid van de bedrijfscombinatie een nieuwe onderneming opgericht Een van de bestaande ondernemingen die in de bedrijfscombinatie werd opgenomen zal als overnemer worden aangeduid (IFRS 3.16) Economische realiteit! 25

26 Stap 2 Vaststelling van de overnamedatum 26

27 Overnamedatum Datum waarop de overnemer de zeggenschap verwerft over de overgenomene Meestal de dag waarop de vergoeding wordt betaald, de activa en verplichtingen worden verworven, maar soms reeds voordien Wijkt soms af van de juridische realiteit Economische realiteit! (IFRS 3.17&18) 27

28 Stap 3 Vaststellen van de reële waarde van de overgenomen onderneming 28

29 Huidige IFRS 3 29

30 Kostprijs van een overname D.i. de som van: De reële waarde (op overnamedatum) van de afgestane activa, aangegane verplichtingen en uitgegeven aandelen in ruil voor de zeggenschap, én De kosten direct toerekenbaar aan de overname: kosten voor registratie van uitgifte van aandelen, honoraria consultants, juristen, 30

31 Kostprijs van een overname Dit omvat niet: de algemene administratiekosten die niet direct kunnen worden toegerekend aan de overname Worden opgenomen als een last op moment dat de uitgaven worden gedaan 31

32 Kostprijs van een overname Voorbeeld Onderneming X neemt 60 % van onderneming Z over op 1/8/20N0 De vergoeding is als volgt samengesteld: 4 mlj. aandelen van onderneming X met een nominale waarde van 0,30 (marktprijs 0,55). De aandelen worden uitgegeven op 1/8/20N0 1,2 mlj. cash op 1/8/20N zal worden betaald op 1/8/20N1 (discontovoet: 5 %) 32

33 Kostprijs van een overname Voorbeeld (vervolg) Ten gevolge van de overname betaalde honoraria aan bankiers en financiële consultants: De bestuurders van X schatten dat de waarde van de door hen gespendeerde tijd aan de overname bedraagt De reële waarde van de identificeerbare activa en (voorwaardelijke) verplichtingen op 1/8/20N0 is

34 Kostprijs van een overname Oplossing Kostprijs van de overname: Cash Reële waarde uitgegeven ad (0,55* ) Honoraria (bankier en fin. consult.) Uitgestelde vergoeding ( /1,05) Goodwill Kostprijs van de overname X s belangen % in Z ( *0,60)

35 Kostprijs van een overname In geval van uitgestelde vergoeding, is de kostprijs van de overname de contante waarde van de vergoeding, rekening houdende met een eventueel agio of disagio, dat bij de afrekening kan worden toegepast, en niet het nominaal te betalen bedrag 35

36 Aanpassing van de kostprijs Clausule in overname-overeenkomst: Aanpassing kostprijs afhankelijk van een of meer toekomstige gebeurtenissen (bijv. bepaald winstniveau) Bedrag van de aanpassing op overnamedatum opnemen in kostprijs van de overname indien Aanpassing waarschijnlijk Bedrag betrouwbaar waardeerbaar 36

37 Aanpassing van de kostprijs Voorbeeld Op 1/10/20N0 neemt onderneming X 100 % van onderneming Z over onder volgende voorwaarden: Reële waarde van de netto activa: 270 Koopsom: 300 op 1/10/20N0 55 op 1/10/20N1 als de resultaten boekjaar 20N0 > 35 Gebaseerd op de gecumuleerde resultaten van Z tot en met september 20N0 is het waarschijnlijk dat de additionele vergoeding zal moeten worden betaald 37

38 Aanpassing van de kostprijs Gevraagd Kost van de overname (gebruik makende van een discontovoet van 10 %) Goodwill Oplossing Kost van de overname: 350 = (55/1.1) Goodwill: 80 =

39 Latere aanpassingen aan de kostprijs Als de toekomstige gebeurtenissen niet plaatsvinden of de schatting moet worden herzien moet de kostprijs van de overname worden aangepast Aanpassing goodwill/negatieve goodwill! 39

40 Latere aanpassingen aan de kostprijs Zelfde voorbeeld Op 1/10/20N0 neemt onderneming X 100 % van onderneming Z over onder volgende voorwaarden: Reële waarde van de netto activa: 270 Koopsom: 300 op 1/10/20N0 55 op 1/10/20N1 als de resultaten boekjaar 20N0 > 35 Slechts tijdens 20N1 wordt duidelijk dat de bijkomende vergoeding zal moeten worden betaald (discontovoet van 10 %) Gevraagd Boeking in 20N1 40

41 Latere aanpassingen aan de kostprijs Oplossing 20N1 boeking 55 = 50 (20N0) + 5 interest (20N1) Totale goodwill: = 80 Debit Credit Goodwill 50 Interestkost 5 Cash 55 41

42 IFRS 3 new 42

43 Reële waarde van de overgenomen onderneming De overnemer stelt de reële waarde vast van de overgenomen onderneming als een geheel, op overnamedatum (IFRS 3 new) 43

44 Vergoeding van de overname Om het aandeel van de overnemer in de reële waarde van de overgenomen bedrijfsactiviteit te bepalen wordt verondersteld dat dit gelijk is aan de vergoeding betaald door de overnemer op overnamedatum (IFRS 3.20 new!) 44

45 Voorbeeld Vergoeding van de overname M doet een bod op alle 10 mio aandelen van D aan 10/ad op voorwaarde dat 80% wordt aangeboden 90% van de aandelen wordt aangeboden op overnamedatum, welke M verwerft voor 90 mio De week voor publicatie van het bod op de aandelen waren de aandelen genoteerd van 8,85 tot 9,15/ad De week na de overname werden de 1 mio overblijvende aandelen verhandeld aan prijzen schommelend tussen 8,5 tot 13/ad 45

46 Vergoeding van de overname Voorbeeld De betaalde vergoeding om 90 % van de aandelen te verwerven is de beste maatstaf om de reële waarde van D te bepalen (IFRS 3 new) 10 mio aandelen aan 10/ad = 100 mio Er is geen bewijs dat de prijs van 10/ad die is betaald voor de verwerving van 90% van de aandelen niet voldoende zou zijn geweest voor de verwerving van alle aandelen (d.i. 100%) 46

47 Vergoeding van de overname In het kader van de overnamemethode wordt de vergoeding van de overname omschreven als zijnde de som van: De reële waarde (op overnamedatum) van afgestane activa, aangegane verplichtingen, uitgegeven aandelen, eventuele voorwaardelijke vergoedingen, én De reële waarde (op overnamedatum) van een aandeel in het eigen vermogen van de overgenomen onderneming in bezit vóór de overname (IFRS 3.21) 47

48 Vergoeding van de overname Wat indien de boekwaarde van de activa of verplichtingen (die deel uitmaken van de vergoeding betaald door de overnemer) afwijkt van hun reële waarde op overnamedatum? De overnemer zal deze activa en verplichtingen op overnamedatum herwaarderen aan reële waarde en de verschillen opnemen in winst en verlies In de geconsolideerde jaarrekening worden deze baten of verliezen geëlimineerd (IFRS 3.22 new) 48

49 Vergoeding van de overname Wat indien de reële waarde van de activa of verplichtingen niet kan worden vastgesteld op overnamedatum? (IFRS 3.23 new) 49

50 Vergoeding van de overname Waarderingsperiode Periode na de overname tijdens dewelke de overnemer de initieel voorlopige waarde nog kan aanpassen Tot max. 1 jaar na overname (IFRS 3.65 new) Wijzigingen daarna verwerken zoals fouten conform IAS 8 (IFRS 3.68 new) Om tot vergelijkbare cijfers te komen zullen bij wijzigingen de gegevens van vorige boekjaren moeten worden aangepast 50

51 Vergoeding van de overname De overnemer beschikt dan over meer informatie (feiten en omstandigheden) om de reële waarde van de vergoeding vast te stellen (IFRS 3.62 new) Wijzigingen zullen normaal aanleiding geven tot aanpassing goodwill (IFRS 3.66 new) Wijzigingen kunnen ook aanleiding geven tot aanpassing van bijvoorbeeld de voorwaardelijke vergoeding (IFRS 3.66 new) 51

52 Vergoeding van de overname Voorbeeld M verwerft op 31/12/20X5 D tegen een betaling in cash, alsook een voorwaardelijke vergoeding: Ingeval de opbrengsten van D in 20X6 meer dan bedragen, ontvangen de oude aandeelhouders van D op 31/3/20X7 52

53 Vergoeding van de overname Voorbeeld Op overnamedatum heeft M voldoende informatie verzameld over de rendabiliteit van D in de voorbije jaren om een projectie te kunnen maken naar de toekomst toe Op basis hiervan neemt M een verplichting op met als voorlopige reële waarde maanden later slaagt D erin een zeer rendabel contract af te sluiten met een klant De resultaten van het eerste kwartaal zijn groter dan de door M geraamde bedragen op overnamedatum De reële waarde van de verplichting stijgt tot

54 Vergoeding van de overname Voorbeeld De toename van de reële waarde van de verplichting zal gebeuren tov de winst- en verliesrekening van 20X6 Contract met nieuwe klant werd afgesloten na de overnamedatum 54

55 Vergoeding van de overname Wat indien een gedeelte van de transactieprijs betalingen en andere zaken omvat die niets met de bedrijfscombinatie zelf hebben te maken? Maken géén deel uit van de vergoeding Worden afzonderlijk verwerkt, los van de bedrijfscombinatie (IFRS 3.69 new) 55

56 Vergoeding van de overname Kosten gerelateerd aan de bedrijfsovername (IFRS 3 new): Maken geen deel uit van de betaalde vergoeding noch van de reële waarde van de verworven activa en verplichtingen Worden opgenomen als een last op moment dat de uitgaven worden gedaan (IFRS 3.27) 56

57 Vergoeding van de overname Voorbeeld D heeft 10 mio aandelen M1 bezit 60 % van D (d.i. 6 mio aandelen) 40 % zit verspreid op de markt aan een koers die varieert tussen 9,85 en 10,15 M1 wil haar 60 %-participatie verkopen M2 blijkt de hoogste bieder: M1 verkoopt de 60 % aan M2 voor een bedrag van 81 mio 6 mio aandelen x 13,5/ad = 81 mio D.i. een controlepremie van 3,5/ad boven de marktprijs (zijnde ongeveer 10/ad) De week na de overname schommelt de koers van de aandelen tussen 8,5 tot 13/ad 57

58 Vergoeding van de overname M2 is bereid tot betaling van een controlepremie van 3,5/ad omdat De marktwaarde, na vergelijking met gelijkaardige ondernemingen en r.h.m. te bereiken synergieën, van 100 % van D toch wel 110 mio tot 130 mio bedraagt; M2 heel wat kan besparen t.g.v. de verwerving van de technologie van D 58

59 Vergoeding van de overname De vraag kan gesteld worden of de betaalde prijs (13,5/ad) voor de verwerving van 60 % in dit geval een goede maatstaf is ter bepaling van de reële waarde van D M2 beschikt immers over voldoende gegevens dat 10 mio aandelen x 13,5 = 135 mio niet de prijs is die andere, goed geïnformeerde partijen zouden betalen voor de verwerving van 100 % van D 59

60 Vergoeding van de overname De reële waarde kan bijgevolg worden bepaald op 121 mio, zijnde: 81 mio: vergoeding voor verwerving van 60 % of 6 mio x 13,5/ad door M2, en 40 mio: de waarde van de overige aandelen: 4 mio x 10/ad (marktprijs) Deze 121 mio valt bovendien in de grootorde van 110 à 130 mio (cfr. supra) In ieder geval zal M2 zich hier moeten baseren op andere waarderingstechnieken dan louter de betaalde vergoeding 60

61 Stap 4 Opname en waardering van de verworven activa en verplichtingen 61

62 Opname en waardering Op overnamedatum Aan reële waarde (uitzonderingen!) Afzonderlijk van goodwill (IFRS 3.28) De activa en verplichtingen die voldoen aan de definitie uiteengezet in het raamwerk Kan activa en verplichtingen omvatten die niet eerder werden opgenomen in de jaarrekening van de overgenomene (IFRS 3.29) 62

63 Opname en waardering Indien geen of onvoldoende informatie beschikbaar om de reële waarde van de overgenomen activa en verplichtingen te kunnen bepalen Waarderingsperiode van toepassing (IFRS 3.31 new) Een bedrijfscombinatie heeft geen invloed op de waarde van de activa en verplichtingen van de overnemer, tenzij zij deel uitmaken van de vergoeding (IFRS 3.30) 63

64 Opname en waardering De overnemer zal echter noch activa noch verplichtingen opnemen die geen deel uitmaken van de bedrijfscombinatie (IFRS 3.29) 64

65 Wat maakt deel uit van de bedrijfscombinatie? Vaststelling door de overnemer (IFRS 3.32) Dat deel van de transactieprijs of bepaalde verkregen activa of verplichtingen die geen deel uitmaken van de overname zullen afzonderlijk van de overname worden verwerkt (IFRS 3.69) Voorbeelden (IFRS 3.70) Betalingen tussen overnemer en overgenomene die niets met de overname te maken hebben Betalingen aan werknemers of aandeelhouders die niets te maken hebben met de overname 65

66 Opname van overgenomen a/v die aan voorwaarden voldoen Activa (geen immateriële activa): Het moet waarschijnlijk zijn dat er in de toekomst economische voordelen naar de overnemende partij zullen uitvloeien, en, Hun reële waarde moet betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. 66

67 Opname van overgenomen a/v die aan voorwaarden voldoen Verplichtingen De afwikkeling moet waarschijnlijk resulteren in een uitstroom van middelen uit de onderneming die economische voordelen in zich bergen, en, Hun reële waarde moet betrouwbaar kunnen worden vastgesteld 67

68 Opname van overgenomen a/v die aan voorwaarden voldoen Immateriële activa (IFRS 3.40) De activa voldoet aan de definitie van IA (cfr. IAS 38 Immateriële activa) en Hun reële waarde kan betrouwbaar worden vastgesteld Er wordt in IFRS 3 steeds van uitgegaan dat verworven IA uit bedrijfscombinaties in de toekomst economische voordelen naar de onderneming zullen doen vloeien Zal bijgevolg afzonderlijk van goodwill worden opgenomen Voorbeeld: verworven onderzoeksproject; onderzoekskosten die een overnemende onderneming zelf maakt worden steeds volledig in P/L opgenomen 68

69 R & D UCB-Group 31 december

70 Opmerkingen betreffende bepaalde a/v Waardeverminderingen op a/v Niet afzonderlijk opnemen voor overgenomen activa aan reële waarde (IFRS 3.34) Contingencies Identificeerbare activa of bestaande verplichtingen waarvan het bedrag van de toekomstige economische instroom of uitstroom afhangen van onzekere toekomstige gebeurtenis(sen) Afzonderlijk van goodwill opnemen aan reële waarde op overnamedatum (cfr. IAS 38, 39 of 37) (IFRS 3.36) 70

71 Opmerkingen betreffende bepaalde a/v Verplichtingen ivm herstructurering en beëindiging van activiteiten Afzonderlijk van goodwill opnemen aan reële waarde op overnamedatum mits voldaan aan opnamecriteria IAS 37 (IFRS 3.37) Zoniet: ten laste nemen wanneer ze zich voordoen Kosten die de overnemer raamt bij de uitvoering van zijn herstructureringsplan betreffen immers geen verplichtingen van de overgenomene! Maken geen deel uit van de bedrijfsovername 71

72 Opmerkingen betreffende bepaalde a/v Leasing (IFRS 3.38 & 39) Cfr. IAS 17 leaseclassificatie van het leasingcontract van de overgenomen onderneming blijft behouden, tenzij de bedrijfscombinatie het bestaande contract zou hebben gewijzigd (cfr. IAS 17.13) 72

73 Andere overgenomen a/v worden gewaardeerd comform hun IFRS/IAS Niet-vlottende activa beschikbaar voor verkoop (IFRS 3.43) Afzonderlijk van goodwill opnemen Cfr. IFRS 5: laagste waarde van Boekwaarde Reële waarde nog te maken verkoopkosten Uitgestelde belastingen (IFRS 3.44) Cfr. IAS 12 73

74 Rechtzaak Voorbeelden M neemt D over op 31/12/20X6 Een van de overgenomen verplichtingen vloeit voort uit een rechtszaak tegen D. In het kader van het due diligence onderzoek werd de reële waarde van deze verplichting door M geraamd op Tijdens de waarderingsperiode (voorwaarde 1) kwam nieuwe informatie aan het licht. M stelt vast dat het bijkomende informatie betreft over feiten die reeds bestonden op overnamedatum (voorwaarde 2). 74

75 Voorbeelden Rechtszaak (vervolg) Bijgevolg wordt de waarde verplichting aangepast naar Deze aanpassing gebeurt tov de goodwill. Indien het om informatie zou gaan die niet voldoet aan de voorwaarden, zou de aanpassing gebeuren tov het resultaat van de periode na overname. 75

76 Voorbeelden Actief M waardeert bij overname van D een actief van D aan Een paar maand later wordt datzelfde actief verkocht voor Deze verkoop biedt informatie over de reële waarde van het actief op moment van verkoop. Evenwel dient hier te worden nagegaan of er eventueel sprake is van bepaalde omstandigheden waardoor de waarde van het actief na overname is toegenomen 76

77 Voorbeelden Actief (vervolg) Stel dat vóór de verkoop van het actief M de waarde had laten schatten door een derde onafhankelijke partij die stelt dat de waarde op overnamedatum eigenlijk was. In dit geval zal in de waarderingsperiode de waarde van het actief worden aangepast: wordt dan met aanpassing van de goodwill. De resterende 250 is resultaat bij verkoop van het actief na de overname. 77

78 Gebouw Voorbeelden M verwerft D op 30/9/20X6 M stelt een onafhankelijke schattingsexpert aan om de waarde te laten bepalen van een uit deze bedrijfscombinatie verworven gebouw van D De resultaten uit het schattingsverslag zijn nog niet klaar op moment dat D haar jaarrekening over 20X6 opstelt Het gebouw wordt opgenomen aan een voorlopige reële waarde van , met een resterende levensduur van 5 jaar 78

79 Voorbeelden Gebouw (vervolg) 4 maanden na de overname is het verslag van de schattingsexpert klaar De reële waarde van het gebouw op overnamedatum bedroeg M zal de voorlopige reële waarde van het gebouw aanpassen want er is voldaan aan de voorwaarden 79

80 Voorbeelden De balans in de jaarrekening van M in 20X7: Toename van de openingsboekwaarde van het gebouw de bijkomende afschrijving die zou zijn geboekt indien reeds was geboekt op overnamedatum ( / 5 jaar) x 3/12 = = Vermindering van de boekwaarde van de goodwill De vergelijkende informatie van vorig jaar (20X6) wordt aangepast Toelichting! 80

81 Mogelijke gevolgen toepassing IFRS 3 Immateriële activa Merknamen, klantenrelaties, orderportefeuilles en licenties moeten afzonderlijk van goodwill worden gewaardeerd en afgeschreven worden over de resterende levensduur Soms korte levensduur Aanzienlijke afschrijvingslasten Kan resultaat na overname drukken! 81

82 Mogelijke gevolgen toepassing IFRS 3 Voorbeeld: stopzetten verkoop merk van overgenomen bedrijf IA (merk) wordt opgenomen aan reële waarde op overnamedatum d.i. de waarde voor goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde onafhankelijke partijen Hier geen rekening houden met intenties management! Zal echter omwille van voornemen tot stopzetting merk zeer snel ten laste van het resultaat na acquisitie gebracht worden! Voorbeeld: softwaresysteem zal worden vervangen door eigen softwaresysteem 82

83 Mogelijke gevolgen toepassing IFRS 3 Voorraden gereed product worden in de overnamebalans opgenomen tegen reële waarde Deze verkoopprijs benadert de verkoopprijs Dit betekent dat er op die voorraden nog slechts een beperkte marge kan worden gerealiseerd na overname Marge zal lager zijn dan normale opbrengsten uit verkoop van deze stock Hoe meer voorraad, hoe lager de gerapporteerde winstmarges van die periode! 83

84 Mogelijke gevolgen toepassing IFRS 3 Gerealiseerde resultaat opgenomen op passief balans Worden bij overname gebruikt om goodwill te berekenen Worden na de overname niet langer ten gunste van resultaat gebracht Voorbeeld: gerealiseerde meerwaarde bij sale en financiële lease back Overgenomene wou deze gespreid over afschrijvingsduur in opbrengst nemen Is nu geen verplichting meer want er staan geen prestaties meer tegenover die nog verricht moeten worden (voorwaarden!) Zal de afschrijvingen op geleasde activa niet meer drukken 84

85 Goodwill 85

86 Huidige IFRS 3 86

87 Toerekening van de kostprijs (1/2) Het verschil tussen de kostprijs van de overname enerzijds en het aandeel van de overnemer in de reële waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen anderzijds, zal worden verwerkt als zijnde goodwill of negatieve goodwill. 87

88 Toerekening van de kostprijs (2/2) Het minderheidsbelang in de overgenomen onderneming wordt gewaardeerd aan het minderheidsaandeel in de reële waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen 88

89 Goodwill (1/2) Het bedrag waarmee de kostprijs van de overname het belang van de overnemende partij in de reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen op de datum van de ruiltransactie overschrijdt Wordt opgenomen als een actief van de overnemende partij Afschrijven van goodwill is verboden Jaarlijkse test op bijzondere waardeverminderings-verliezen (impairmenttest) cfr. IAS 36 Bijzondere 89 waardeverminderingen van activa

90 Goodwill (2/2) Betreft eigenlijk een betaling door de overnemende partij in afwachting van toekomstige economische voordelen 90

91 Cash Generating Units UCB-group 31 december

92 UCB-Group 31 december

93 Negatieve goodwill Het bedrag waarmee het belang van de overnemende partij in de reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen de kostprijs van de overname op overnamedatum overschrijdt Identificatie en de waardering van de overgenomen activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen moet worden herzien en indien nodig aanpassen Resterend verschil? Onmiddellijk in P/L overnemende partij 93

94 IFRS 3 new 94

95 Goodwill Wanneer op overnamedatum de reële waarde van de overgenomen onderneming in zijn geheel > de som van de overgenomen activa en verplichtingen afzonderlijk (IFRS 3.49) Goodwill van de overnemer: verschil tussen de reële waarde op overnamedatum van het aandeel van de overnemer in de overgenomen onderneming met het aandeel van de overnemer in de reële waarde op overnamedatum van de overgenomen a/v Resterend gedeelte wordt toegerekend aan de minderheidsaandeelhouders 95

96 Goodwill Ook wanneer deelnemingspercentage < 100 % De goodwill omvat Synergieën en andere voordelen van de combinatie tussen de activiteiten van de ondernemingen. Het betreft eigenlijk een betaling door de overnemende partij in afwachting van toekomstige economische voordelen De niet-identificeerbare immateriële activa Het verschil tussen de reële waarde en de waarde waarvoor bepaalde overgenomen activa en passiva werden overgenomen overeenkomstig hun standaard Wordt opgenomen als een actief van de overnemende partij 96

97 Goodwill Na eerste opname wordt de goodwill gewaardeerd aan het bedrag erkend op overnamedatum verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen (IFRS 3.51) Jaarlijkse test op bijzondere waardeverminderingsverliezen (impairmenttest) cfr. IAS 36 Bijzondere waardeverminderingen van activa Geen afschijvingen mogelijk! 97

98 Bedrijfscombinatie ingeval overnemer minder dan 100 % verwerft op overnamedatum 98

99 De overnemer zal in dat geval De overgenomen activa en verplichtingen erkennen De goodwill erkennen De goodwill toerekenen Deel aan overnemer en Deel aan de minderheidsbelangen Berekening van de minderheidsbelangen: d.i. de som van Minderheidsaandeel in de overgenomen a/v Minderheidsaandeel in de goodwill 99

100 Voorbeeld 1/1/20X6: M verwerft 80 % van D voor 160 Niets wijst erop dat het niet zou gaan om een ruil van gelijke waarden, bijgevolg De betaalde vergoeding (160) = de reële waarde van 80 % van D De reële waarde van 100 % onderneming D: 200 De reële waarde van de overgenomen afzonderlijk identificeerbare activa: 210 De reële waarde van de overgenomen afzonderlijk identificeerbare verplichtingen: 60 Gevraagd: bereken de goodwill 100

101 Oplossing Berekening goodwill Reële waarde van D: Reële waarde van de overgenomen afzonderlijk identificeerbare activa en verplichtingen (210 60): 150 Goodwill

102 Oplossing Toerekening goodwill: 1. Deel aan M: De vergoeding komt overeen met 80 % van de reële waarde van D: aandeel van M in overgenomen a/v: (210 60) x 80 %: 120 Goodwill toegerekend aan M

103 Oplossing 2. Deel aan minderheidsbelangen: Totale goodwill 50 - deel toegerekend aan M 40 Deel toegerekend aan de minderheidsbelangen:

104 Vergoeding < aandeel van de overnemer in de reële waarde in de overgenomen onderneming 104

105 A bargain purchase (IFRS 3.59) De overnemer Herbepaalt de reële waarde op overnamedatum van de overgenomene Herberekent zijn aandeel in deze reële waarde Herberekent de reële waarde van de vergoeding Gaat na of alle verworven a/v correct werden geïdentificeerd en gewaardeerd 105

106 Overnemer maakt de oefening opnieuw Reële waarde van het aandeel in de overgenomene nog steeds groter dan de reële waarde van de vergoeding In mindering brengen van goodwill Goodwill is al gelijk aan 0? Opnemen als een opbrengst op overnamedatum (IFRS 3.61) 106

107 Voorbeeld 1 1/1/20X6: M verwerft een participatie van 100% van D in ruil voor aandelen van M met een waarde van 190 Management van M bepaalt de reële waarde van D tussen 215 en 230 Management van M bepaalt de reële waarde van overgenomen afzonderlijk identificeerbare activa (250) en verplichtingen (50) 107

108 Voorbeeld 1 Reële waarde van D (tussen 215 en 230) > reële waarde vergoeding (190) Herberekening noodzakelijk! Een eigen nieuwe berekening levert geen nieuwe gegevens op Een onafhankelijke onderneming stelt dat de reële waarde van D 225 bedraagt Gevraagd: bereken de goodwill 108

109 Oplossing Berekening goodwill Reële waarde van D: Reële waarde van de overgenomen activa en verplichtingen (250 50): 200 Goodwill

110 Oplossing Reële waarde D (225) > reële waarde vergoeding (190) = 35 Goodwill verminderen: = 0 Rest opnemen als opbrengst: =

111 Oplossing Boeking: Identificeerbare activa 250 Goodwill Overgenomen verplichtingen 50 Equity 190 Opbrengst

112 Voorbeeld 2 1/1/20X6: M verwerft een 80 %- participatie in D in ruil voor aandelen van M met een waarde van 152 Management van M bepaalt de reële waarde van D tussen 215 en 230 Management van M bepaalt de reële waarde van overgenomen afzonderlijk identificeerbare activa (250) en verplichtingen (50) 112

113 Voorbeeld 2 Reële waarde van D (tussen 215 en 230) > reële waarde vergoeding (152) Herberekening noodzakelijk Een eigen nieuwe berekening levert geen nieuwe gegevens op Een onafhankelijke onderneming stelt dat de reële waarde van D 225 bedraagt 113

114 Oplossing Berekening goodwill D Deelneming M Minderheidsaandeel Reële waarde D Reële waarde overgenomen a/v Goodwill

115 Oplossing Reële waarde D (80 % x 225) > reële waarde vergoeding (152) = 28 Goodwill (aandeel D) verminderen: = 0 Rest opnemen als opbrengst voor de overnemer: = 8 115

116 Oplossing Boeking: Identificeerbare activa 250 Goodwill Overgenomen verplichtingen 50 Equity 152 Minderheidsbelangen 40 Opbrengst 8 116

117 Observations on the Implementation of IFRS 3 117

118 IFRS 3: Implementation Verplichte toelichting van fair values bij acquisitie: Verplichte toelichting van boekwaarden bij acquisitie : 118

119 Novartis, Annual Report

120 IFRS 3: Implementation Eerste verwerking van de bedrijfscombinatie gebeurde op voorlopige basis (IFRS 3, 69) 120

121 IFRS 3: Implementation Beschrijving van de factoren die bijgedragen hebben aan de kostprijs die resulteert in de opname van goodwill (IFRS 3, 67 (h)) 121

Herziene regels voor bedrijfscombinaties

Herziene regels voor bedrijfscombinaties Herziene regels voor bedrijfscombinaties Golf van overnames nakend, zo meldt de pers. Nederlandse bedrijven zouden klaar zijn om een reeks van overnames aan te kondigen. Maar zijn de financieel directeur,

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

Sectie H: Materiële vaste activa in aanbouw

Sectie H: Materiële vaste activa in aanbouw Hoofdstuk 10 Sectie H: in aanbouw Hoofdstuk 10 Inhoudstafel Sectie H: in aanbouw 1 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 16 1 1.2.1 IAS 40 Vastgoedbeleggingen 1

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota. bij

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota. bij COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Technische nota bij CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgesteldebelastingregeling

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2014 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2014 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

11 Bedrijfscombinaties en administratie

11 Bedrijfscombinaties en administratie 11.1 Een overneming kan worden geëffectueerd door: een aandelentransactie; een activa/passivatransactie; een juridische fusie; een splitsing; een afsplitsing. 11.2 a 1 NV A verwerft alle activa en passiva

Nadere informatie

International Financial Reporting Standard 2. Op aandelen gebaseerde betalingen

International Financial Reporting Standard 2. Op aandelen gebaseerde betalingen International Financial Reporting Standard 2 Op aandelen gebaseerde betalingen International Financial Reporting Standard 2 Op aandelen gebaseerde betalingen DOEL 1 Het doel van deze IFRS is aan te geven

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking Opgave 1 1. Conform de wettelijke bepalingen ( art. 2:385) is het niet toegestaan eigen aandelen te activeren. Ook mogen deze niet in mindering gebracht worden op het geplaatste aandelenkapitaal (art.

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 De verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester, afgesloten op 2012, evenals de bijhorende toelichtingen

Nadere informatie

Om de waarderings- en rapporteringsregels op de volgende punten in lijn te brengen met IFRS werden de volgende afwijkingen bekomen :

Om de waarderings- en rapporteringsregels op de volgende punten in lijn te brengen met IFRS werden de volgende afwijkingen bekomen : WIJZIGINGEN IN WAARDERINGSREGELS Bij het opstellen van de bijgevoegde geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2001 en 2000 werden waarderingsregels gebruikt die verschillen van deze toegepast in de

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010 Examen Accountancypraktijk voor gevorderden => Beschikbare tijd: 3 uur => Gebruik van een rekenmachine is toegestaan, gebruik van de syllabus of andere literatuur is niet toegestaan => Specificeer de uitwerkingen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

De verwerking van negatieve goodwill

De verwerking van negatieve goodwill De verwerking van negatieve goodwill Datum: Juli 2009 Scriptiebegeleider: A. Tukker Scriptant: Cindy van t Veld Studentnummer: 302516 Erasmus Universiteit Rotterdam Voorwoord Terugkijkend op de bachelorperiode

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions Advies van 20 februari 2013 I. Inleiding 1. In hetgeen volgt wenst de Commissie aan de hand van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014 Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV 1 2 3 4 Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: a. Algemeen Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel,

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/9 De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis

Nadere informatie

3 Consolidatieplicht

3 Consolidatieplicht 3 Consolidatieplicht 22 Wettelijk kader 1 Consolidatieplicht volgens BE GAAP 1.1 Wie moet consolideren Elke onderneming die: consolidatieplichtig is volgens het Wetboek vennootschappen en die ofwel moederonderneming

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNIDGE NORMEN. CBN-advies 2016/7 Verwerving van een bedrijfstak tegen een symbolische euro. Advies van 15 juni

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNIDGE NORMEN. CBN-advies 2016/7 Verwerving van een bedrijfstak tegen een symbolische euro. Advies van 15 juni COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNIDGE NORMEN CBN-advies 2016/7 Verwerving van een bedrijfstak tegen een symbolische euro Advies van 15 juni 2016 1 I. Inleiding 1. Aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen

Nadere informatie

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS EERSTE TOEPASSING VAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Inleiding Sinds 1 januari 2005

Nadere informatie

1.2 de balanspost pensioenverplichting met toelichting wijzigt als volgt: x 1.000

1.2 de balanspost pensioenverplichting met toelichting wijzigt als volgt: x 1.000 Nadere toelichting op de jaarrekening In 2007 is de interpretatie van een aantal gehanteerde IFRS grondslagen nader bezien, ondermeer naar aanleiding van aanbevelingen van de AFM in het kader van haar

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige jaarrekening

Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige jaarrekening Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige Beursgenoteerde ondernemingen stellen volgens IFRS een geconsolideerde op. Daarnaast is ook een enkelvoudige verplicht. Vaak

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

AamigoO Group geeft nadere toelichting op jaarverslag 2011

AamigoO Group geeft nadere toelichting op jaarverslag 2011 Persbericht Willemstad, Curaçao, 2 november 2012 AamigoO Group geeft nadere toelichting op jaarverslag 2011 Het bestuur van AamigoO Group NV ( AamigoO ) maakt bekend dat zij naar aanleiding van een beoordeling

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

Externe Verslaggeving 3 proeftentamen 2 uitwerkingen

Externe Verslaggeving 3 proeftentamen 2 uitwerkingen Opgave 1 (30 minuten; 20 punten) Vraag 1 (6 punten) Bereken gemotiveerd de door te voeren waardevermindering op de machines in de jaarrekening van Printshop Copy B.V. en geef de journaalpost ter verwerking

Nadere informatie

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199 Tabel 42.70 - SAMENSTELLING VAN HET EIGEN VERMOGEN OP GECONSOLIDEERDE BASIS (Art. 14, 15, 87, 87bis van het reglement) 1. Eigen vermogen sensu stricto (art. 14, 1, 1, art. 87 en 87bis+B40) Boekwaarde Code

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

CONSOLIDATIE. Belgian GAAP en IFRS

CONSOLIDATIE. Belgian GAAP en IFRS CONSOLIDATIE Belgian GAAP en IFRS CARINE COPPENS MARIO DEKEYSER Antwerpen Cambridge Consolidatie. Belgian GAAP en IFRS Carine Coppens en Mario Dekeyser 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be Omslagfoto:

Nadere informatie

Themaonderzoek 2011 Bedrijfscombinaties (IFRS 3R)

Themaonderzoek 2011 Bedrijfscombinaties (IFRS 3R) Themaonderzoek 2011 Bedrijfscombinaties (IFRS 3R) Toezicht Financiële Verslaggeving 27 oktober 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013 STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus 333 6201 AH Maastricht Publicatierapport 2013 PUBLICATIERAPPORT Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening

Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening 12 Waarderingsmethoden voor deelnemingen in de jaarrekening 1201 a 1 Een NV/BV heeft een deelneming in een andere NV/BV, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 1 er moet sprake zijn van

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen e f g Effecten in het kader van deelnemingsverhoudingen en andere duurzaam bedoelde participaties worden gerekend tot de financiële vaste activa; overige effecten tot de vlottende activa. Bij de waardering

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie

3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie 3 Deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening en de administratie daarvan 3.1 a Geval A 0.. Deelneming 800.000 aan 1.. Bank 800.000 Geval B 0.. Deelneming 800.000 aan 0.. Aandelen in portefeuille 500.000

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

In de balans over 2008 is het volgende vermeld omtrent het aandelenvermogen:

In de balans over 2008 is het volgende vermeld omtrent het aandelenvermogen: Opgave 1 Think Smart BV is een innovatieve onderneming. In de balans over 2008 is het volgende vermeld omtrent het aandelenvermogen: Bij inkoop van aandelenkapitaal, dat als eigen vermogen in de balans

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES EN METHODEN

BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES EN METHODEN BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES EN METHODEN 1. ALGEMENE INFORMATIE IMMOBEL (hierna de Vennootschap genoemd) is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Regentschapsstraat 58,

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Externe Verslaggeving II

Externe Verslaggeving II Examen AA Externe Verslaggeving II DATUM: 05 januari 2016 TIJD: 13.30 16.30 uur Dit examen is bestemd voor studenten van de NBA Beroepsopleiding AA. Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 3 opgaven

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Balans per 30 juni 2011 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2011 31 december 2010 Vaste activa Financiële vaste activa

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

ABO-Group Environment NV

ABO-Group Environment NV ABO-Group Environment NV Niet-geauditeerde tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2014 F1 Geconsolideerde tussentijdse resultatenrekening (niet-geauditeerd)

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 Embargo, 1 maart 2012 te 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 2011 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

BIJLAGE. Jaarlijkse verbeteringen in IFRSs cyclus 2011 2013 1

BIJLAGE. Jaarlijkse verbeteringen in IFRSs cyclus 2011 2013 1 NL BIJLAGE Jaarlijkse verbeteringen in IFRSs cyclus 2011 2013 1 1 "Reproductie toegestaan binnen de Europese Economische Ruimte. Alle bestaande rechten voorbehouden buiten de EER, met uitzondering van

Nadere informatie