Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007"

Transcriptie

1 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow bedraagt 80,8 miljoen EUR Het recurrent bedrijfsresultaat of rebit bedraagt 35,9 miljoen EUR in het eerste kwartaal van 2007, tegenover 10,2 miljoen EUR in hetzelfde kwartaal van Deze groei is vooral toe te schrijven aan de betere resultaten van de businessgroepen chemie en specialiteiten. De opbrengsten van Tessenderlo Group voor het eerste kwartaal van 2007 zijn gestegen tot 596,7 miljoen EUR, tegenover 554,6 miljoen EUR eind maart Dat is een stijging met 7,6 % die voornamelijk toe te schrijven is aan de businessgroepen kunststofverwerking en chemie. Het geconsolideerd nettoresultaat voor het eerste kwartaal van 2007 bedraagt 46,8 miljoen EUR. De nettocashflow bedraagt 80,8 miljoen EUR tegenover 29,2 miljoen EUR in het eerste kwartaal van De drie businessgroepen CHEMIE De verbetering van de resultaten van de groep van het eerste kwartaal van 2007 ten opzichte van die van 2006 is hoofdzakelijk te danken aan de businessgroep chemie. Het bedrijfsresultaat van deze activiteit lag aanzienlijk hoger dan dat van vorig jaar. De businessgroep heeft de sinds maanden gecumuleerde stijgingen van de grondstoffenprijzen uiteindelijk kunnen doorrekenen, waardoor ze betere marges verkreeg. Alle belangrijke productgroepen deelden in deze verbetering. Pvc, waarvan de volumes haast dezelfde waren als die van het eerste kwartaal 2006, zag zijn prijzen en marges stijgen. Hetzelfde geldt voor natronloog en kaliloog. Ook de sulfaatmeststoffen kenden een verbetering dankzij uitstekende volumes ten opzichte van SPECIALITEITEN De resultaten van de businessgroep specialiteiten zijn sterk gestegen. In de business unit fijnchemie, heeft de activiteit farmaceutische tussenproducten het opmerkelijk beter gedaan. Ook de activiteit organische chloorderivaten kende een herstel als gevolg van de sluiting van de vestiging in Widnes, maar haar resultaten zijn nog niet bevredigend. De Chinese dochteronderneming Taile heeft op het einde van het kwartaal haar capaciteitsuitbreiding met succes opgestart.

2 Page 2 sur 7 De business unit gelatine kon betere volumes voorleggen, niet alleen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2006 maar ook ten opzichte van het einde van vorig jaar. De verkoopprijzen blijven onder druk maar de grondstoffenprijzen zijn gedaald. Dit verklaart de sterke groei van het bedrijfsresultaat. Bij Caillaud, in de business unit producten van dierlijke oorsprong, is de verbetering van de resultaten nog meer uitgesproken. KUNSTSTOFVERWERKING De hogere verkoopcijfers van deze businessgroep in het eerste kwartaal van 2007 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, zijn in hoofdzaak te danken aan de business unit kunststof leidingsystemen alsook aan die van de compounds. Globaal is de verkoop met 9 % gestegen; de marges hadden echter te lijden van de hoge prijzen van de meeste grondstoffen. De verbetering van de profielen in Engeland en de Oost-Europese landen compenseert de daling van de resultaten in Noord-Amerika. De business unit kunststof leidingsystemen kende een opmerkelijke groei en kon haar resultaten aanzienlijk verbeteren. Vooruitzichten en Target 2007 De groep verwacht dat alle business units in het tweede kwartaal hun gestage prestaties zullen voortzetten. Nieuwe stijgingen van de grondstoffenprijzen dreigen echter op de marges te wegen. Het effect hiervan zou evenwel gedeeltelijk worden afgezwakt door het plan Target 2007 dat een belangrijke impact zal beginnen hebben. De groep verwacht dus niet dat het bedrijfsresultaat van het tweede kwartaal even uitstekend zal zijn als het eerste. KERNCIJFERS (in miljoen EUR) IFRS Opbrengsten 596,7 554,6 REBIT (*) 35,9 10,2 Niet-recurrente bestanddelen 45,3-1,9 EBIT 81,2 8,3 Financieringskosten -6,3-4,9 Belastingen op het resultaat -30,5-3,4 Aandeel in het resultaat van geassocieerde 2,4 2,8 ondernemingen Winst (+) / Verlies (-) 46,8 2,8 Resultaat toerekenbaar aan aandeelhouders 46,8 2,8 van de groep Nettocashflow (**) 80,8 29,2 (*) REBIT: Recurring Earnings Before Interests and Taxes. (**) Nettocashflow: winst plus afschrijvingen, waardeverminderingen en wijzigingen in voorzieningen. KERNCIJFERS PER BUSINESSGROEP (in miljoen EUR) IFRS Opbrengsten REBIT Q Q Q Q Chemie 245,2 233,1 18,0 0,9

3 Page 3 sur 7 Specialiteiten 148,2 139,4 9,2-0,5 Kunststofverwerking 203,3 182,1 11,2 12,2 Niet toegewezen -2,5-2,4 - - bestanddelen Totaal 596,7 554,6 35,9 10,2 VERKORTE FINANCIËLE SITUATIE IFRS VERKORTE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (in miljoen EUR) IFRS Opbrengsten 596,7 554,6 Kostprijs verkopen -460,8-454,6 Brutowinst 135,9 100,0 Distributiekosten -42,4-38,6 Verkoop- en marketingkosten -21,0-21,0 Administratieve kosten -31,6-29,7 Overige bedrijfsopbrengsten en -kosten -5,0-0,5 REBIT 35,9 10,2 Niet-recurrente bestanddelen 45,3(*) -1,9(**) EBIT 81,2 8,3 Financieringskosten -6,3-4,9 Aandeel in het resultaat van 2,4 2,8 geassocieerde ondernemingen Resultaat vóór belastingen 77,3 6,2 Belastingen op het resultaat -30,5-3,4 Winst (+) / Verlies (-) 46,8 2,8 Toerekenbaar aan: Aandeelhouders van de groep 46,8 2,8 Minderheidsbelangen - - Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (miljoen aandelen) 27,4 27,3 Verwaterd gewogen gemiddelde aantal 27,4 27,3 gewone aandelen (miljoen aandelen) Gewone winst (+) / verlies (-) per 1,71 0,10 aandeel (euro) Verwaterde winst (+) / verlies (-) per aandeel (euro) 1,71 0,10 (*) De niet-recurrente bestanddelen voor het eerste kwartaal van 2007 vertonen een positief saldo van 45,3 miljoen EUR. Het betreft hier voornamelijk de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van Tessenderlo Davison Companies (TDC), een marketing joint-venture met Davison Petroleum Products, (DPP), Ruston, Verenigde Staten. Het nietrecurrent resultaat van deze transactie bedraagt 52,7 miljoen EUR. Het negatieve saldo van 7,4 miljoen EUR betreft voornamelijk een bijzondere waardevermindering op de vaste activa van een Italiaans filiaal uit de business unit fijnchemie (- 5,6 miljoen EUR). (**) De niet-recurrente bestanddelen voor het eerste kwartaal 2006 vertonen een negatief saldo van 1,9 miljoen EUR. Het betreft hier voornamelijk kosten voor geschillen en herstructurering.

4 Page 4 sur 7 VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS (in miljoen EUR) - IFRS ACTIVA Vaste activa 846,1 866,5 Materiële vaste activa 707,1 726,6 Goodwill 39,7 40,1 Immateriële vaste activa 21,7 21,9 Deelnemingen in geassocieerde 26,8 25,4 ondernemingen Beleggingen 7,3 8,7 Uitgestelde belastingvorderingen 27,7 27,1 Handels- en overige vorderingen 15,8 16,7 Vlottende activa 882,5 823,6 Voorraden 337,3 348,1 Handels- en overige vorderingen 478,6 439,2 Geldmiddelen en kasequivalenten 66,6 36,3 Vaste activa aangehouden voor verkoop - 15,7 Totaal activa 1 728, ,8 EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN Eigen vermogen 756,3 711,7 Eigen vermogen toerekenbaar aan 754,2 709,5 aandeelhouders van de groep Minderheidsbelangen 2,1 2,2 Schulden op meer dan één jaar 298,3 301,0 Financiële schulden 146,2 148,7 Voorzieningen 109,7 111,1 Uitgestelde belastingschulden 42,4 41,2 Schulden op ten hoogste één jaar 674,0 693,1 Financiële schulden 272,7 298,6 Handels- en overige schulden 359,3 367,6 Te betalen belastingen 29,8 9,3 Voorzieningen 12,2 17,6 Totaal eigen vermogen en schulden 1 728, ,8. VERKORTE EVOLUTIE VAN HET EIGEN VERMOGEN TOEREKENBAAR AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE GROEP (in miljoen EUR) - IFRS Boekwaarde op ,5 774,3 Geplaatst kapitaal - - Resultaat toerekenbaar aan aandeelhouders 46,8 2,8 van de groep Dividenden uitbetaald aan aandeelhouders - - Kostprijs aandelenopties en 0,1 - kapitaalverhoging Omrekeningsverschillen -2,2-2,7 Boekwaarde op ,2 774,4.

5 Page 5 sur 7 VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIERINGSTABEL (in miljoen EUR) IFRS BEDRIJFSACTIVITEITEN EBIT 81,2 8,3 Afschrijvingen en bijzondere 36,3 30,7 waardeverminderingen Wijziging in voorzieningen -6,5-4,5 Verlies / (winst) van de verkoop van activa -52,7 - aangehouden voor verkoop Niet kasbewegingen 2,2-3,8 Wijziging in bedrijfskapitaal -38,0-42,4 Cash uit bedrijfsactiviteiten 22,5-11,7 Betaalde interesten -3,9-3,4 (Betaalde) / ontvangen belastingen op het -2,1-1,9 resultaat Ontvangen dividenden van geassocieerde - 2,0 ondernemingen Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 16,5-15,0 INVESTERINGSACTIVITEITEN Totaal acquisities -18,8-37,4 Totaal overdrachten 60,3 - Kasstromen uit investeringsactiviteiten 41,5-37,4 FINANCIERINGSACTIVITEITEN Verhoging / (daling) van geplaatst kapitaal - - Verhoging / (daling) van de financiële -28,4 93,9 schulden (Verhoging) / daling van de vorderingen 0,8 0,6 op lange termijn Dividenden uitbetaald aan - - aandeelhouders Kasstromen uit financieringsactiviteiten -27,6 94,5 Netto toename / (afname) in geldmiddelen 30,4 42,1 en kasequivalenten Omrekeningsverschillen -0,1-0,2 Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het boekjaar 36,3 21,1 Geldmiddelen en kasequivalenten op het 66,6 63,0 einde van de periode OPMERKINGEN BIJ DE KERNCIJFERS EN DE BALANS De opbrengsten stegen in het eerste kwartaal van 2007 met 42,1 miljoen EUR (7,6 %) in vergelijking met dezelfde periode in Deze toename werd voornamelijk gerealiseerd in de business units kunststof leidingsystemen, compounds en pvc/chloor-alkali. De financieringskosten stegen met 1,4 miljoen EUR. De interestlasten zijn gestegen met 0,6 miljoen EUR door de stijging van de interestvoeten op korte termijn en dit ondanks een daling van de gemiddelde schuld tijdens deze periode. De investeringen (materiële vaste activa) van het eerste kwartaal van 2007 bedragen 18,0 miljoen EUR, waarvan 2,7 miljoen EUR buiten Europa.

6 Page 6 sur 7 De nettocashflow voor de eerste drie maanden van 2007 bedraagt 80,8 miljoen EUR, rekening houdend met de nettowinst van de verkoop van de Amerikaanse joint-venture. Het eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders van de groep is gestegen met 44,7 miljoen EUR. Dit is het gevolg van het positieve resultaat per 31 maart 2007 (46,8 miljoen EUR), en het negatief omrekeningsverschil ten bedrage van 2,2 miljoen EUR, dat voornamelijk betrekking heeft op de dollar. Eind maart 2007 bedraagt het eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders van de groep 754,2 miljoen EUR. De netto financiële schulden van de groep bedragen 352,3 miljoen EUR eind maart 2007, tegenover 411,0 miljoen EUR eind Dit is een verbetering van 58,7 miljoen EUR. TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN 1. Voorstellingsbasis Deze verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2007 zijn opgesteld in overeenstemming met de door de Europese Unie voor gebruik goedgekeurde IAS 34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving. Dit verslag bevat evenwel niet al de informatie welke verplicht dient gerapporteerd te worden in de volledige geconsolideerde jaarrekening en dient samen met de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 te worden gelezen. De geconsolideerde financiële staten werden goedgekeurd door de raad van bestuur op 3 mei Voornaamste boekhoudprincipes De boekhoudprincipes die toegepast worden door de groep in de huidige geconsolideerde financiële staten zijn dezelfde als deze die toegepast werden voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december Gesegmenteerde informatie GESEGMENTEERDE INFORMATIE EIND MAART 2007 Niet Chemie Specialiteiten Kunststofverwerkingtoegewezen bestanddelen Totaal Opbrengsten 245,2 148,2 203,3-596,7 REBIT 18,0 9,2 11,2-2,5 35,9 EBIT 16,6 3,2 11,2 50,2 81,2 Investeringen 6,2 5,3 6,5-18,0 GESEGMENTEERDE INFORMATIE EIND MAART 2006 Niet Chemie SpecialiteitenKunststofverwerkingtoegewezen bestanddelen Totaal Opbrengsten 233,1 139,4 182,1-554,6 REBIT 0,9-0,5 12,2-2,4 10,2 EBIT 0,9-1,6 11,4-2,4 8,3 Investeringen 24,7 5,7 5,1 0 35,5

7 Page 7 sur 7 4. Niet-recurrente bestanddelen NIET-RECURRENTE BESTANDDELEN 31/03/ /03/2006 Opbrengsten uit verkopen 52,7 - Geschillen - -1,2 Herstructurering (incl. bijzondere -7,4-0,7 waardeverminderingen) Totaal 45,3-1,9 De opbrengsten uit verkopen omvatten de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van Tessenderlo Davison Companies (TDC), een marketing joint-venture met Davison Petroleum Products, (DPP), Ruston, Verenigde Staten, aan deze laatste en bedragen 52,7 miljoen EUR. Het netto niet-recurrent resultaat van deze transactie bedraagt 28,9 miljoen EUR. De niet-recurrente kosten van het eerste kwartaal van 2007, betreffen voornamelijk bijzondere waardeverminderingen op de vaste activa van een Italiaans filiaal in de business unit fijnchemie en de laatste ten laste name van kosten betreffende het herstructureringsplan Target Bedrijfscombinaties Er deden zich geen bedrijfscombinaties voor tijdens het eerste kwartaal van Gebeurtenissen na balansdatum Er deden zich geen belangrijke gebeurtenissen voor na balansdatum. Webstek Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de webstek in de rubrieken News en Investor Relations. Tessenderlo Group is een internationale chemiegroep met meer dan 100 vestigingen in 21 landen. Er werken ongeveer personen voor de groep, van wie in België. De geconsolideerde omzet bedroeg miljoen EUR in 2006 en werd gerealiseerd in drie businessgroepen (Chemie, Kunststofverwerking en Specialiteiten). De groep is wereldleider en Europees marktleider voor de meeste van haar producten. Tessenderlo Chemie NV is genoteerd op Eurolist van Euronext Brussel en maakt deel uit van Next 150, NextPrime en BEL Mid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dhr. Ch. Vrebosch, Financieel Directeur _ Mevr. G. Dusar, Manager Corporate Communication _ Webstek - zie Corporate News

Tessenderlo Group: opmerkelijke verbetering van de resultaten 2007

Tessenderlo Group: opmerkelijke verbetering van de resultaten 2007 Brussel, 13 maart 2008 EMBARGO TOT 13.03.2008 17u40 CET PERSBERICHT Tessenderlo Group: opmerkelijke verbetering van de resultaten 2007 De opbrengsten stijgen met 7,5 % Het nettoresultaat, aandeel van de

Nadere informatie

Tessenderlo Group: hoger recurrent bedrijfsresultaat in 2006, maar nettoverlies door uitzonderlijke elementen

Tessenderlo Group: hoger recurrent bedrijfsresultaat in 2006, maar nettoverlies door uitzonderlijke elementen Brussel, 15 maart 2007 EMBARGO tot 15.03.2007 17u40 PERSBERICHT Tessenderlo Group: hoger recurrent bedrijfsresultaat in 2006, maar nettoverlies door uitzonderlijke elementen De opbrengsten zijn gestegen

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste halfjaar 2005

Tessenderlo Group: resultaten eerste halfjaar 2005 Brussel, 15 september 2005 PERSBERICHT EMBARGO TOT 15 september 17u40 Tessenderlo Group: resultaten eerste halfjaar 2005 Omzet stijgt met 2,4 % Geconsolideerde nettowinst, aandeel van de groep daalt met

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Tessenderlo Group: sterke bedrijfsresultaten eerste kwartaal 2011 bevestigen einde crisis

Tessenderlo Group: sterke bedrijfsresultaten eerste kwartaal 2011 bevestigen einde crisis Brussel, 5 mei 2011 Gereglementeerde informatie* Persbericht KWARTAALVERSLAG 31 MAART 2011 Tessenderlo Group: sterke bedrijfsresultaten eerste kwartaal 2011 bevestigen einde crisis De opbrengsten voor

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Tessenderlo Group: 35,1 miljoen EUR nettowinst in 2005

Tessenderlo Group: 35,1 miljoen EUR nettowinst in 2005 Brussel, 16 maart 2006 PERSBERICHT EMBARGO tot 16.03.2006 17u40 Tessenderlo Group: 35,1 miljoen EUR nettowinst in 2005 Omzet stijgt met 4,2 % Nettowinst, aandeel van de groep, daalt met 34,4 % tegenover

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Tessenderlo Group halfjaarresultaten 2010: stevige groei opbrengsten en REBIT

Tessenderlo Group halfjaarresultaten 2010: stevige groei opbrengsten en REBIT Brussel, 27 augustus 2010 Gereglementeerde informatie* Persbericht KWARTAALVERSLAG 30 JUNI 2010 Tessenderlo Group halfjaarresultaten 2010: stevige groei opbrengsten en REBIT De opbrengsten voor het tweede

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Tessenderlo Group HY15 resultaten

Tessenderlo Group HY15 resultaten Gereglementeerde informatie 1 Brussel, 26 augustus 2015 Persbericht Tessenderlo Group HY15 resultaten Belangrijke gebeurtenissen - Op 10 april 2015 kondigde Tessenderlo Group een investering aan van 50

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Tessenderlo Group HY14 resultaten

Tessenderlo Group HY14 resultaten Gereglementeerde informatie 1 Brussel, 27 augustus 2014 Persbericht Tessenderlo Group HY14 resultaten De resultaten van 2Q14 bevestigen de 1Q14 resultaten, dankzij de winstgevendheid van het Agro segment

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Tessenderlo Group maakt resultaten eerste kwartaal 2012 bekend

Tessenderlo Group maakt resultaten eerste kwartaal 2012 bekend Gereglementeerde informatie* Brussel, 10 mei 2012 Persbericht Tessenderlo Group maakt resultaten eerste kwartaal 2012 bekend Uiteenlopende resultaten van de segmenten; Tessenderlo Kerley en Gelatine gaan

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten derde kwartaal 2012 beantwoorden aan verwachtingen

Tessenderlo Group: resultaten derde kwartaal 2012 beantwoorden aan verwachtingen Gereglementeerde informatie* Brussel, 15 november 2012 Persbericht Tessenderlo Group: resultaten derde kwartaal 2012 beantwoorden aan verwachtingen Verdere uitvoering van de strategie Tessenderlo Group

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Tessenderlo Group. Halfjaarlijkse financiële staten voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2009

Tessenderlo Group. Halfjaarlijkse financiële staten voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2009 Brussel, 27 augustus 2009 Gereglementeerde informatie Tessenderlo Group Halfjaarlijkse financiële staten voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2009 1 Inhoudstafel 1. VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

Tessenderlo Group maakt resultaten vierde kwartaal en jaarresultaten 2014 bekend

Tessenderlo Group maakt resultaten vierde kwartaal en jaarresultaten 2014 bekend Gereglementeerde informatie 1 Brussel, 11 maart 2015 Persbericht Tessenderlo Group maakt resultaten vierde kwartaal en jaarresultaten 2014 bekend Belangrijke gebeurtenissen De kapitaalsverhoging, goedgekeurd

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Tessenderlo Group 2Q16 en HY16 resultaten

Tessenderlo Group 2Q16 en HY16 resultaten Gereglementeerde informatie 1 Brussel, 24 augustus 2016 8u00 CET Persbericht Tessenderlo Group 2Q16 en HY16 resultaten Belangrijke gebeurtenissen In het eerste semester van 2016 kondigde Tessenderlo Kerley,

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Tessenderlo Group rapporteert sterke bedrijfsresultaten en voltooit verkoop van pvc/chloor-alkali-activiteiten

Tessenderlo Group rapporteert sterke bedrijfsresultaten en voltooit verkoop van pvc/chloor-alkali-activiteiten Gereglementeerde informatie * KWARTAALVERSLAG 30 JUNI 2011 Brussel, 25 augustus 2011 Tessenderlo Group rapporteert sterke bedrijfsresultaten en voltooit verkoop van pvc/chloor-alkali-activiteiten Persbericht

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Tessenderlo Group. Tussentijdse financiële informatie voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2013 1

Tessenderlo Group. Tussentijdse financiële informatie voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2013 1 Brussel, 29 augustus 2013 Gereglementeerde informatie Tessenderlo Group Tussentijdse financiële informatie voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2013 1 1 Tessenderlo Group publiceert eveneens,

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

TESSENDERLO GROUP 2Q17 EN HY17 RESULTATEN: STABIELE REBITDA IN EERSTE JAARHELFT ONDANKS UITDAGENDE MARKTOMSTANDIGHEDEN

TESSENDERLO GROUP 2Q17 EN HY17 RESULTATEN: STABIELE REBITDA IN EERSTE JAARHELFT ONDANKS UITDAGENDE MARKTOMSTANDIGHEDEN TESSENDERLO GROUP 2Q17 EN HY17 RESULTATEN: STABIELE REBITDA IN EERSTE JAARHELFT ONDANKS UITDAGENDE MARKTOMSTANDIGHEDEN 1. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 1 23 augustus

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information 24 maart 2015 17u45 DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 24 maart 2015

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie. Operationeel resultaat ligt in de lijn van de verwachtingen

Gereglementeerde informatie. Operationeel resultaat ligt in de lijn van de verwachtingen PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Operationeel resultaat ligt in de lijn van de verwachtingen Merelbeke, België 28 augustus 2009 18:00u Accentis nv ('Accentis'), de vastgoedholding met hoofdzetel

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Onder Embargo tot 18/08/2015-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Hoogtepunten eerste halfjaar 2015 De opbrengsten

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Tessenderlo Group maakt resultaten vierde kwartaal en jaarresultaten 2016 bekend

Tessenderlo Group maakt resultaten vierde kwartaal en jaarresultaten 2016 bekend Gereglementeerde informatie 1 Tessenderlo Group maakt resultaten vierde kwartaal en jaarresultaten 2016 bekend 4Q16 prestatie in lijn met verwachtingen Brussel, 1 maart 2017 8u00 CET Persbericht 4Q16 4Q15

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Onder Embargo tot 20/08/2013-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Hoogtepunten eerste halfjaar

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Persbericht HY

Persbericht HY Persbericht 25 november 2016, Huizingen, België GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Persbericht HY 2016-2017 (Resultaten voor het halfjaar eindigend op 30 september 2016) Groei in beide segmenten leidt tot 9,5%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Tessenderlo Group: zwakke resultaten eerste kwartaal 2013 voornamelijk door ongewone weersomstandigheden

Tessenderlo Group: zwakke resultaten eerste kwartaal 2013 voornamelijk door ongewone weersomstandigheden Gereglementeerde informatie* Brussel, 16 mei 2013 Persbericht Tessenderlo Group: zwakke resultaten eerste kwartaal 2013 voornamelijk door ongewone weersomstandigheden Uitvoering strategie Januari 2013:

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

Barco kwartaalresultaten 31 maart 2007

Barco kwartaalresultaten 31 maart 2007 Barco kwartaalresultaten 31 maart 2007 Kerngegevens 2007 2006** [ in duizenden euro ] 1 ste kwartaal 1 ste kwartaal Omzet 172.494 172.057 Bruto resultaat 69.886 70.737 EBIT 9.698 9.297 Courant resultaat

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Persbericht. De UCB-Groep bevestigt haar reeds aangekondigde resultaten voor het jaar 2004 en geeft de IFRS reconciliatie en product update

Persbericht. De UCB-Groep bevestigt haar reeds aangekondigde resultaten voor het jaar 2004 en geeft de IFRS reconciliatie en product update UCB N.V. Researchdreef 60, B-1070 Brussel (België) Persbericht Brussel, 23 maart 2005 De UCB-Groep bevestigt haar reeds aangekondigde resultaten voor het jaar 2004 en geeft de reconciliatie en product

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 Embargo, 1 maart 2012 te 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 2011 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie