Stagiair van de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School. te Velp bij de afdeling Recreatie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stagiair van de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School. te Velp bij de afdeling Recreatie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders."

Transcriptie

1 UITWERKING VAN EEN MODEL TER BEPAL~NG VAN DE FYSISCH-GEOGRAFISCHEGESCHIKTHEID VOOR DIVERSE VORMEN VAN OPENLUCHTRECREATIE IN DE FLEVOPOLDERS BINNEN HET BEHEERSGEBIED VAN HET O.L. Z.1J.P. door H.J.A. Bakker Bbr

2 RIJKSDIENST VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS SMEDINGHUIS L E L Y S T A D UITWERKING VAN EEN MODEL TER BEPALING VAN DE FYSISCH-GEOGRAFISCHE GESCHIKTHEID VOOR DIVERSE VORMEN VAN OPENLUCHTRECREATIE IN DE FLEVOPOLDERS BINNEN HET BEHEERSGEBIED VAN HET O.L. Z.1J.P. Lelystad, februari 1976 H.J.A. Bakker. Stagiair van de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School. te Velp bij de afdeling Recreatie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.

3 Inhoud INLEIDING Pag. I. I. OPBOUW VAN OPENLUCHTRECREATIE 2. RECREATIEVORMEN EN BEOORDELINGSCRITERIA 2.1. Recreatievormen Algemene recreatievormen Specifieke recreatievormen 2.2. Beoordelingscriteria 3. DE O~WIKKELDE PIETHODE 3.1. Het tot stand komen van de waarderingscijfers 3.1. Bepaling van de gewichten 3.3. Uitwerking van de methode Theoretische situering Technische uitwerking 3.4. Mogelijkheden van het systeem. LITERATUUR Bijlage A. De begrenzing van het beheersgebied Bij lage B. Waarnemingscijfers Bijlage C. Deelfacetplan Doorgaande Routes Bijlage D. Deelfacetplan Watersport Bijlage E. Deelfacetplan Toeristische Kampeerterreinen Bijlage F. Doorgaande Routes zonder alternatief attractiepunt Bijlage G. Doorgaande Routes met alternatief attractiepunt.

4 INLEIDING Bij de uitwerking van plannen voor openluchtrecreatie in de Flevopolders (bijlage A) loopt men telkens tegen de vraag aan: Waar kan ik dit object het beste situeren? : De plaatskeuze is doorgaans gevoelsmatig. Er was dan ook behoefte aan een meer methodische benadering. Het is mogelijk dit te doen door be-,. langenafweging van ver~ch~llende rec~eatievormen met behulp van een mo-. ' del waarmee in een gebied de beste vorm wordt.gekozen. (Bruning, 1972). Eenandere en hierna uitgewerkte mogelijkheid, is om met behulp van een :: computermodel de waarde "an een-gebied te laten uitrekenen, waarbij de liiteindelijke beslissing welke recreatievorm er komt bij de ontwerper,'. blijft, '.Hpt doel van de ontwikkelde methode is het verkrijgen van een betrouwbaarbeeld van de fysisch-geografische geschiktbaarheidvan het gebied voor een recreatievorm. In hoofdstuk 1 worden enige onderdelen b?schieven die leiden tot de op-, bouw vanrecreatie, terwijl in hoofdstuk 2 de specifieke onderdelen ' voor de 1Jsselmeerpolders.worden benoemd. De uitwerking van de ontwikkelde methode wordt inhoofdstuk 3 beschreven: I. 'OPBOUW VAN OPENLUCHTRECREATIE Elke vorm van openluchtrecreatle stelt andere eisen aan zijn omgeving.,, Om alle eisen te kunnen omvatten is een systeem ontwikkeld met de vol-. gende,stapeen (Edminster- (1966), Segers ( 1968), Smedema (1971 )) : 1. het onderscheidbn van vormen van recreatie; 2. het onderscheiden van die factoren die invloed uitoefenen op de verschillende recreafievormen, en het toekennen van waarderingscijfers; 3. het onderscheiden van fysisch-geografische 'kenmerken en het toekennen van gewichtsgetallen; 4. uitwerking van de berekening, waarbij hier het eindantwoord in geschiktheidsklassen wordt uitgedrukt. De geschiktheden voor recreatie verschillen van plaats tot plaats. Om objecti?f te kunnen beoordelen is over de pblder een.ruitennet gelegd dat overeenkomt met het ~ijksvierkantennet dat per ruit een oppervlakte heeft van 25 ha (de gemiddelde kavelgrootte in de polders is ruim 50 ha). Voor elk van de gebieden worden de recreatievormen afzonderlijk beschouwd aan de hand van criteria die voor de desbetreffende recreatievorm van belang zijn. Onder criterium is hier te verstaan een factor die er toe bijdraagt in wat voor, mate, dus hoe. geed, deze recreatievorm kan worden bedreven. Voorbeeld: om prettig te kunnen zwemmen heeft men schoon helder water ' nodig. De factor waterkwaliteit zal dus bij de recreatievorm "intensieve recreatie" (= strandrecreatie) hoog worden gewaardeerd. Zoals reeds werd opgemerkt verschillen de gebieden voos wat betreft de fysisch-geograf ische kenmerken; Aan deze kenmerken zijn gewichtsgetal-. len toegekend die de relatieve betekenis van het betreffende kenmerk voor iedere vorm weergeven. Bij bepaling van de fysisch-geografische kenmerken is men uitgegaan van de huidige situatie en worden vaststaande plannen als harde gegevens geaccepteerd. De uitwerking van dit alles resultgerde in geschiktheidskaarten, samengesteld aan de hand van de geschiktheidsklassen.

5 ,. Rij het-opstellen van de ge'schiktheibskaarten gaat men ervan uit dat de recreatiegormen vanuit de polder bezien dienen te worden. Het is dus. niet zo, dat van'buitien af een bepaalde vorm of aanvang kan worden opgedrongen. De maximale recreatiedruk moetdoor de mogelijkheden van de polder worden bepaald. 2. RECREATIEVORYEN EN BEOORDELINGSCRITERIA 2.1. Recreatievormen Om tot een zinvolle benadering van het fenomeen recreatie te komen, dient men onderscheid te maken in verschillende categoriezn. De eerste grove indeling isdagrecreatie en verblijfsrecreatie. Bij deze indeling speelt de factor tijd (langer dan I dag) de grootste rol. Een volgende indeling kan intensief en extensief zijn, waarbij de drukte van belang is. Onderscheid- tussen intensief'en extensief is niet exact aan te geven daar de betekenis van het aantal recreanten per hectare voor elke recreatievonn en landschapstype verschillend is. Voorbeeld: 200 pers./havoor het strand is een extensief gebruik, terwijl 200 pers./ha.bos een intensief gebruik is omdat voor de bezetting van het bos alleen de paden en open ruimtes gerekend kunnen worden. Als laatste algemene categorie kunnen mobiele en immobiele recreatie Algemene recreatievormen worden genoemd. Onder mobiele recreatie is te verstaan die recreatievorm waarbij de recreant zichbeweegt - door het landschap. Afhankelijk van de wijze van bewegen qal het gebied dat hij bestrijkt groter of kleiner zijn. De variatie in de omgeving is hierbij bepalend voor de belevi'ngswaarde. Onder immobiele recreatie is te verstaan die recreatievorm waarbij men zich binnen een beperkte kuimte ophoudt (b.v. zwemmen, zonnen, voetballen). De recreant heeft minder interesse voor de omgeving, voorzover de plaats waar de handeling zich afspeelt aan de eisen voldoet. H6t grote verschiltussen.mobie1e en immobiele recreatie is de mate van grondgebruik. Immobiele recreatie heeft een totale grondge- bruik, d.w.2. ande~e vorm van grondgebruik van dezelfde plaats is onmogelijk. Mobiele recreatie daarentegen is mogelijk in combinatie met andere vormen van grondgebruik, b.v. een toeristische route door een landbouwgebied. Dat de genoemde drie algemene recreatiecategoriezn niet als losstaande onderdelen gelden, maar elkaar overlappen, is.duidelijk te zien bij strandrecreatie. Strandrecreatie is. zowei dagrecreatief, als inten6ief als immobiel. (fig. I).

6 Fig. I., Onderlinge samenhang algemene recreatiecategoriegn. ~a~recreatie,.., intensief,., immobiel'.,. mobiel b.v.,strandrecr.,". b.v. fi'etsen, b.v. korte rond-,balspelen, d,oorgaande gaande wandelligweice. wandeltocht. tocht, sportvissen. Voor verblijfsrecreatie is ook zo'n uitwerking te maken (fig. 2). Fig. 2. 0nderling4 samenhang algemene recreatiecategoriegn. imnobiel intensief,.,.. extensief immobiel mobiel b.v. camping 2e woningcomplex b.v. alleenstaande 2e woning kamphuis kampeerboerderij. Bij de aldus gemaakte indeling isuitgegaan van de recreatie zonder aan 66n speciaal te denken,, In fig. 3. is weerg'egeven hoe een gebied(bosmet spartelvijver en camping) voor verschillende recreatievormen kan worden gebruikt. Deze vormen hebben hun eigen mate van grondgebruik: Een fietser zal weinig van het gebied opeisen, terwijl een camping een andere vorm van grondge- 'bruik aldaar onmogelijk'. wakt.

7 - 4 - Fig. 3. Weergave van gebruik van een bos. b.v. zwemen zonnen 0 imobiel w intensief extensief w Dagrecreatie Fmabiel/ I)' inmobiel. Bos met spartelr vijver en camping Verblijfsrecreatie extensief a intensief immobiel I imobiel b.v. camping Ze wooncomplex e b.v. alleenstaande 2 woning kamphuis kampeerboerderij Specifieke... recreatievormen Uit de verscheidenheid van recreatievormen zijn er enige gekozen. In pincipe is het aantal niet van belang voor de uitwerking van het systeem omdat per recreatievorm wordt gewerkt. In het onderstaande volgt nu per vorm een beschri'jving en enige punten die kenmerkend zijn. Intensieve dagrecreatie: recreatie op strand of ligweide waarbij grote aantallen personen (+ 200 tot 3000 perslha) zodanig gebruik maken van de grond, dat een tweede gebruikswijze onmogelijk is (totale oppervlakte behandeling). Deze vorm van recreatie is weergevoelig. (,,I gemiddelde topdagen per jaar). Kenmerken: - gebeurt veelal op rand water-land - recreant is immobiel - capaciteit van het gebied is afhankelijk van voorzieningenniveau.

8 - tredvaste ondergrond nodig waterkwaliteit moet aanvaardbaar zijn. - vooriieningenbinnen en buiten hetterrein; wegen en parkeerplaatsen zijn nodig (vervoer per auto is 85-90%). - afstand tot plaats van herkomst is !a. - particulier ondernemer kan investeren in intensieve recreatie. 2. Extensieve dagrecreatie: vormen van recreatie in het buitenstedelijk gebied met de nadruk op natuurbeleving. Naast het recreatieve gebruik zijn andere gebruiksvormen van de oppervlakte nodig. Minder afhankelijk van het weer,zodat het recreatieseizoen langer kan zijn. Kenmerken: - voorzieningen moeten voor het hele jaar geschikt zijn - landschappelijke aantrekkelijkheid is belangrijk - maximale afstand recreatieobject-woonplaats is 5 40 km; afstand is kleiner dan bij intensieve dagrecreatie omdat vooraf doorgaans minder bewust voor een bepaald doe1 wordt gekozen - minder gebruik van de auto - gemiddeld 15 recreanten per ha; plaatselijke concentraties tot 200 pers./ha - koppeling met andere vormen van recreatie (b.v. toerrijden). 3. Vissen: het vissen in alleopen wateren waarbij men een vaste stek heeft, langs het water loopt of een boot gebruikt. Kenmerken: - de vissers zijn te verdelen in hobbyvissers en recreatievissers; Het onderscheid licht hierbij vooral in de vraag naar voorzieningen. Hobbyvissers: alleen maar toegankelijkheid; recreatievissers: parkeerplaatsen bij speciale visplaatsen, sanitair, speelweide, vuilnisbakken. De recreatievisser neemt meestal iijn gezin mee. - waterkwaliteit moet aan de eisen voldoen.,. 4. Luchtsporten:onder luchtsport kan men verstaan motorvliegtuigen, zweefvliegtuigen, parachutespringen en diverse vormen van modelvliegen. Alle stellen verschillende terreineisen aan obstakels (hoogspanningsleidingen) begroeiing, bebouwing. Kenmerken: - openheid, egale vlakte van een zekere afmeting - externe eninterne ontsluiting - terrein.het hele jaar begaanbaar - bodembedekking van gras, heide of zelfs verharding - niet in directe omgeving van woonwijken i.v.m. lawaaioverlast - sanitair, clubhuis of andere onderkomens zijn vaak gewenst. 5. Toerrijden (snelverkeer): middag of dag voor plezierrijden langs aantrekkelijke route, terwijl onderweg een "stop" wordt gemaakt. Kenmerken: - grote afstand - verschil in landschappen - geen vooraf gekozen doe1 6. Rondgaande route(langzaamverkeer): de lengte is afhankelijk van de manier van voortbewegen (wandelen, fietsen of paardrijden), terwijl starten eindpunt hetzelfde zijn, zodat op elk willekeurig punt van de route kan worden begonnen..keuzemogelijkheid qua rondetijd bij verschillende routes. Kenmerken: - door aantrekkelijk, kleinschalig landschap - korte tijdsduur, maximaal halve dag

9 - rustplaatsen met zitgelegenheid - soms is de route informatief uitgerust. 7. Dookgaande route (langzaamverkeer): lengte van de route is afhankelijk van de grootte van het gebied en de mate van afwisseling in het landschap, doch in principe onbeperkt. Kenmerken: -'rustplaatsen met zitgelegenheid - doorgaande route kan plaatselijk onderdeel vormen van een rondgaande route. 8. Watersport: vorm van recreatie die in botep in wat voor vorm dan ook wordt gedaan. Kenmerken: - voldoende aanlegplaatsen - geen hinder van bruggen, sluizen etc. - water moet voldoende diep zijn - waterkwaliteit moet aanvaardbaar'zijn. 9. Attractiepunten: het bezoek aan grote, deels comerciele recreatieobjecten. Kenmerken: goede externe en interne ontsluiting parkeerplaatsen moeten aanwezig zijn men komt van grote afstand voorzieningen zowel binnen als buiten het weer kan van invloed zijn op het aantal bezockers - maximale bezoektijd is I dag - staat 10s van andere recreatievormen Recreatiewoningcn (veel voorzieningen): verblijf in een woning op cen daartoe ingericht tcrrein, waarbij de eersce levenshehoeftrn in de directe omgeving of op het terrein zijn te verkrijgen; Kenmerken: afstand is weinig van invloed (50 tot 100 km is normaal) - situering buiten de sterk verstedelijkte gebieden. Er wordt gelet op a. aansluiting bij eventueel bestaande bebouwing b. in bepaalde natuurterreinen geen bebouwing c. bijdragen aan landschapsschoon d.m.v. vormgeving en beplanting. - aansluiting op zoveel mogelijk utiliteitsvoorzieningen - de recreant verblijft veelal in of bij de woning : men leeft in gezinsverband II. Recreatiewoningen (weinig voorzieningen): verblijf in alleenstaande tweede woning of in een woning - op een complex, waarop weinig voorzienin- ~ gen t.b.v. eerste levensbehoeften, zoals een kampwinkel etc. aanwezig zijn. Kenmerken: - de recreant is eerder geneigd het complex te verlaten - geen extra voorzieningen - situering en aankleding (zie recreatiewoningen met veel voorzieningen). 12. Kampeercentrum: het verblijven op een terrein waarop gelegenheid wordt gegeven tot het overnachten in tenten, caravans of kampeerhuisjes. Percentage vaste standplaatsen is doorgaans hoog. Kenmerken: de recreant blijft veelal op het terrein - veel voorzieningen aanwezig - situering: a. goede ontsluiting b. geen afbreuk doen aan landschappelijke en recreatieve waarden van het gebied c. vestiging op plaatsen waar a1 openbare nutsleidingen aanwezig zijn d. op zandgrond of op kleigrond met een zanddek van 8-10 cm e. voldoende beschutting en parkeerplaatsen

10 - recreanten komen meestal in gezinsverband. 13. Toeristische kampeerterreinen: het verblijven op een kampeerterrein vari;rend,van I nacht tot de duur van de gezinsvakantie. Kenmerken: voorzienigenniveau is eenvoudig - er zijn geen vaste standplaatsen - de nadruk'ligt op rust - situering: zie Kampeercentrum. 14. Groepskampeerterreinen: het verblijven op een kampeerterrein dat uitsluitend voor groepen is bestemd. Kenmerken: - als Toeristische kampeerterreinen. 15. Kampeerboerderij of Kamphuis: het verblijf is een speciaal daarvoor ingerichte (oude) boerderij, schuur of woning. Kenmerken: - doorgaans alleen groepsgebruik - als Groepskampeerterreinen Beoordelingscriteria. Elke vorm van openluchtrecreatie steit andere eisen. Daarom is vastgesteld welke factoren (beoorde'lingscriteria) voor het functioneren ervan belangrijk zijn. De belangrijkheid wordt aangegeven door waarderings-. cijfers. Zie Onderstaande criteria gelden niet elk apart voor alle recreatievormen. Ze zijn we1 geent op de situatie in de IJs~elrneerpolders.. I. pleistocene diepte 2. afstand tot kern > 5000 inwoners 3. afstand tot kern < 5000 inwoners 4. afstand tot kanalen. 5. afstand. tot polderingen. 6. afstand tot stranden en spartelvijvers 7. afstand tot natuurterreinen 8. afstand tot toeristische attractiepunten 9. afstand tot bestaande bossen.(+ vaststaande plannen) 10. afstand tot bossen voorkomend op landschapsplan 11. in bos c.q. groen 12. waterkwaliteit (zwemwater) 13. waterkwaliteit (viswater) 14. maat viswater 15. afstand tot Randmeren en IJsselmeer 16. diepte Randmeren 17. afstand tot kerne~ aan de Randmeren (water) 18. afstand tot bestaande jachthavens aan Randmeren 19. afstand tot alle geplande jachthavens aan Randmeren 20. afstand tot sluizen (water + land) 2 1. af stand tot aanlegplaatsen 22. afstand horeca 23. afstand tot primaire wegen 24. hinder (industrie, wegen, vliegveld) 25. zichtbaar bos vanuit water. 3. DE ONTWIKKELDE METHODE 3.1. De totstandkoming van waarderingscijfers Vooraf dient gesteld te worden dat het toekennen van cijfers aan facto-

11 ren (beoordelingscriteria), die van belang zijn voor het functioneren van een recreatievorm, een subjectieve zaak is. Indien dit gebeurd d.m.v. een enquste lijkt de becijfering objectief te geschieden, doch bij het opstellen van een enquzte blijft er toch een zekere subjectiviteit bestaan. De beoordelingsgroep bestond meestal uit 4 personen, waarvan 2 constant alle besprekingen hebben gevolgd, terwijl de anderen varieerden. Eerst werd bepaald welke beoordelingscriteria er moesten komen en vervolgens per recreatievorm welke factoren van belang waren. Dit hield meestal in dat enige van de 25 factoren niet meetelden. Uit overblijvende factoren werden de belangrijkste en de minst belangrijke gehaald, waaraan resp. een hoge en eenlage waardering werden toegekend. De resterende factoren werden aan deze waardering gerelateerd. Aldus werden allerecreatievormen aan een discussie onderworpen. Hierbij werd niet gekeken naar de cijfers van andere vormen, zodat een cijfer niet met eenzelfde cijfer bij een andere recreatievorm kon worden vergeleken. Voorbeeld: een 4 voor "pleistocene diepte" bij intensieve recreatie heeft - niet dezelfde waarde als een 4 voor "pleistocene diep- ten bij rondgaande routes. Bijlage B is een uitgewerkt beeld voor alle factoren Bepaling van de gewichten Om te Runnen onderscheiden over welk gebied wordt gesproken, is een ruitennet over Oostelijk en Zuidelijk Flevoland gelegd. De oppervlakte van een ruit is 25 ha. Het ruitennet is gelijk aan het Rijksvierkantennet. De ruiten zijn horizontaal en verticaal genummerd van 001 tot maximaal 100, waardoor het mogelijk wordt elk blok op de kaart in coordinaten uit te drukken. Per deelgebied wordt vervolgens bepaald of de beoordelingscriteria voor de recreatie ter plaatse gunstig dan we1 ongunstig zijn voor wat betreft de afstand tot het recreatiepunt en de fysische geschiktheid van de bodem en water. Hier wordt dan een gewicht aangegeven van I t/m 5 ( 1 ongunstig, 5 gunstig). Voor afstand is de onderverdeling als volgt: afstand gerekend van het hart van het recreatiegebied Tot 500 m buiten het gebied: 5. afstand tot grens is groter dan 500, doch kleiner dan 1000 m: 4. afstand tot grens is groter dan 1000 m, doch kleiner dan 2500 m: 3. afstand tot grens is groter dan 2500 m, doch kleiner dan 5000 m: 2. afstand tot grens van het gebied is groter dan 5000: 1. De onderverdeling bij fysische kenmerken is bij de factor bodem verbonden aan de 2 m diepte-lijn. Deze diepte is als uitgangspunt genomen omdat hij verschillende werkzaamheden, zoals heien en ploegen, de 2 m lijn bepalend is. Voor de gewichtentoekenning geldt: naarmate de gewenste grond dieper zit, worden de cijfers lager. Voor de factor water is aan de sectie milieuhygigne en Waterkwaliteit van de R.1J.P advies gevraagd. Genoemde sectie heeft het water in de polder en de Randmeren beoordeeld naar landelijke maatstaven. Aan de hand van de adviezen zijn de gewichten bepaald.

12 3.3. Uitwerking van de methode ', ~heoretische uitwerking Door per vierkant per recreatievorm de gewichten te vermenigvuldigen met de waarderingscijfersen het.gehee1 te sommeren, berekent men de geschiktheid voor de desbetreffende vorm van recreatie. In 3.1. is uiteengezet dat de waarderingscijfers een verschillende betekenis hebben. Ze zijn onderling niet te vergelijken.. In de bovenomschreven berekening worden de cijfers we1 zonder onderscheid vermenigvuldigd met de gewichten. Dit zou de suggestie kunnen wekken dat een geschiktheidsgetal, b.v. 110, zowel voor intensieve als voor extensieve recreatie dezelfde betekenis heeft. Dit is niet zo: Om het gebied per,recreatievorm te kunnen beoordelenzijn geschiktheidsklassen nodig. Een-klasseindeling komt tot stand door het verschil tussen het hoogste en hef laagste geschiktheidsgetal door vijf te delen (5 klassen), waarbij klakse V degrootste geschiktheid aangeef t Technipche-ipvesterigg De gewichten van alle beb~rdelin~scriteria staan voor elk vierkant afzonderlijk op ponskaarten. In totaal bestaat het gehele bestand voor dit model uit 3242 ponskaarten. Voor de berekening is een computerprogramma geschreven waar de waarderingscijfers als input ingegeven kurinen worden. Het programma rekent het geschiktheidsgetal uit, zoekt het hoogste en laagste getal uit, maakt een klasseindeling en drukt vervolgens de gewichtsgetallen en de klassen aparc af op een aan een kaart gelijkende print. Met behulp van de klasseprint worden voor,elke: vorm afzonderlijk kaarten vervaardigd voor het geheel visueel te maken. Bijlage C is een voorbeeld van 'een klasseverdeling bij Doorgaande Routes die ontstaan is door het verschil tussen het hoogste getal 185 en het laagste getal 50 in 5 klassen in te delen. Andere voorbeelden zie bijlagen D (watersport) en E (toeristische kampeerterreinen), 3.4. Mogelijkheden van het systeem In bijlage B is een bepaalde gewichtenset gehanteerd. Indien ee? verandering in deze set wordt aangebracht, zullen de geschiktheidsgetallen veranderen, maar omdat de grenzen van de klassen dan ook anders zullen komen te liggen, is het mogelijk dat een bepaald gebied niet van klasse veranderd. Dit is dus een stabiel gebied. Als bij een kleine verandering in de waarderingscijfers van de beoordelingscriteria een andere klasse voor het gebied wbrdt berekend, hebben we een instabiel gebied. In het systeem is het. tevens mogelijk zeer specifieke recreatievormen te onderzoeken door bepaalde beoordelingscriteria extra zwaar te laten gelden en andere te laten vallen. Een voorbeeld hiervan kan zijn een kampeerterrein voor vogelliefhebhers. Voor deze specifieke vorm van Toeristische Kampeerterreinen weegt het criterium "afstand tot natuurterreinen" extra zwaar. "Afstand tot Rand- en IJsselmeer" is.hier ook van groot belang. Bij de uitwerking zullen de gebieden, die aan deze twee beoordelingscriteria voldoen, worden benadrukt. Een derde mogelijkheid is het onderzoeken wat de invloed is van een totaal andere visie op een bepaald recreatieproject voor wat betreft de ligging. Om deze mogelijk te onderzoeken is een alternatief attractiepunt in het landbouwgebied van Zuidelijk Flevoland geprojecteerd. Deze projectie

13 .,., brengt een verandering in het.ponskaartenbestand teweeg. Uitwerking voor' de recreatievorm Doorgaande Routes geeft enxge verandering te zien in de geschiktheidsgetallen. De oorzaak hiervan is mede het waarderingscijfer voorhet~beoorde1ingscriterium "afstand tot toeristische attractiepunten". Het waarderingscijfer is 7. -Het betrokken gebied wordt hoger gewaardeerd. Dit komt echter.niet direct tot uiting in een hogere geschiktheidsklasse -omdat de waarde van het gebied binnen de klasse. verschuift zonder de klassegrens te overschrijden. ~ijla~e F is zonder en bijlage Gmet alternatief attractiepunt. Uit het bovenstaande kin men' concluderen dat de ene vorm de andere vorm nodig heeft om te kunnen functioneren. Als alleenstaande vorm komenzijin de laagste klasse. Het gevolg van deze manier van redeneren is, dat de noodzakelijkheid of de wenselijkheid van de ene,vorm wordt aangetoond door.de andere; en omgekeerd. Dit kan als een bezwaar voor het gehanteerde model gelden, maar omdat. de ontwerper in de practijk met dezelfde omstandigheden rekening houdt, blijft het model zijn kracht behouden. SAMENVATTING Om de gevoelsmatige keuze van de ontwerper een objectievere grondslag te geven iseen.methode ontwikkeld.waar per recreatievorm wordt uitgezocht wat de beste situering is. Bij deze methode wordt eerst aangegeven w&lke vormen van recreatie er zijn en welke factoren die recreatievormen bepalen. De mate,waarin iedere factor de recreatievorm be'invloedt, wordt uitgedrukt in een waarderingscijfer. Elke vorm stelt bovendien zijn specifieke eisen.aan de fysisch-geologische kenmerken van het gebied. Om'dit te kunnen onderzoeken is een vierkantennet over het gebied gelegd, zodat het mogelijk is per vierkant een gewicht aan een kenmerk toe te kennen. Met behulp van de waarderingscijfers en de gewichten zijn per afzonderlijke recreatievorm geschiktheidsklassen uit te rekenen. Vande geschiktheidsklassen is een kaart te maken, zodat de ontwerper per recreatievorm een,gevisualiseerd middel heeft om een gefundeerde plaatskeuze te maken. De ontwerper blijft bij het gehanteerde model de uiteindelijke beslissing nemen.

14 Bruning,. Hi: A:. Edminster,, F1.C.. ~tverpi;fae,tp;lan,vo.or, de, openluchtrecreatie van Z.uidelij~:Flevoland;. In.tern..Rapport: no R. 1J.P. Le,lystad.i :. Finding.. tb~e, pptentials for:. rural recreation. Soil Co~ser.vat.ion, 32: 3,. 5,1754.., Segers,,A.J.A.M.! Bepaling van de fysisch-geografische geschiktheid van plattelandsgebieden voor de openluchtrecreatie. Nota 1.C.F Smedema,,R.H.. Dagrecreatieve voorzieningen langs de Twente routes, Recreatievoorzieningen 1971, no. 6..

15

16

Werkdocument 1973-44 Co. (te hanteren in het Statistisch Overzicht voor Flevoland) door. ir. A. G. van Ommeren

Werkdocument 1973-44 Co. (te hanteren in het Statistisch Overzicht voor Flevoland) door. ir. A. G. van Ommeren I- RIJKSDIENST DE.I JSSELMEERPOLDERS L E L Y S T A D \ Sociaal-Economische Hoofdafdeling Onderzoek Werkdocument 1973-44 Co INDELING GEBIED BI JZONDER DOMEINBEHEER (te hanteren in het Statistisch Overzicht

Nadere informatie

Recreatie en bos. I. Inleiding. 2. De aanrakingspunten tussen bos en recreatie

Recreatie en bos. I. Inleiding. 2. De aanrakingspunten tussen bos en recreatie Recreatie en bos [907.2: 627.3] I. Inleiding RECREATIE W. A. D1ELEMAN (Kon. Ned. Heidemii. Arnhem) In onze kinderjaren maakten sprookjes als.,hans en Grietje" en "Klein Duimpje" grote indruk op ons. Het

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Verkavelingspatroon Regelmatige blokverkaveling (door houtwallen omgeven)

Verkavelingspatroon Regelmatige blokverkaveling (door houtwallen omgeven) 4.5 Landduinen Landschapskenmerken Reliëfvorm Mozaïek van hogere zandduinen meestal bebost en lager en vlakker gelegen vennen en schrale graslanden Water Lage grondwaterstanden Bodem Zandgronden Wegenpatroon

Nadere informatie

BWZ Ingenieurs. Oosterduinse Meer PARK21. Vuilstort Menneweg Kagerplassen Kouden Hoorn Boterhuispolder Wilnisse Bovenlanden

BWZ Ingenieurs. Oosterduinse Meer PARK21. Vuilstort Menneweg Kagerplassen Kouden Hoorn Boterhuispolder Wilnisse Bovenlanden BWZ Ingenieurs Actief bij ontwikkeling van landschappen met recreatieve (neven)functies, o.a.: Boterhuispolder Kagerplassen Vuilstort Menneweg Recreatie-eiland Kouden Hoorn PARK21 Wilnisse Bovenlanden

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2014 2 Monitor Toerisme en Recreatie Aanleiding en doel Deze

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken Recreatieve routenetwerken Frans Meijdam TeVoet Jeanette van t Zelfde ANWB Wie is de recreant? Wandelaar Fietser Watersporter Type recreant: Ommetjes Dagrondjes Kilometermaker Wat wil de recreant? Beleving

Nadere informatie

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient, gemeente Capelle a/d IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Bijeenkomst Watersportverbond Regio Vecht en Plassen Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Vergrijzing van onze sector is het kernprobleem! 2 bootgebruik 25.000 verweesde schepen

Nadere informatie

BELEIDSNOTA KLEINSCHALIG KAMPEREN. Gevolgen voor het kampeerbeleid na intrekking van de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR)

BELEIDSNOTA KLEINSCHALIG KAMPEREN. Gevolgen voor het kampeerbeleid na intrekking van de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) BELEIDSNOTA KLEINSCHALIG KAMPEREN Gevolgen voor het kampeerbeleid na intrekking van de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) Auteur: BügelHajema adviseurs H. Boonstra Gemeente Borger-Odoorn H. Brink M. van

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; De raad van de gemeente Beuningen in openbare vergadering bijeen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 223 van de Gemeentewet; BESLUIT:

Nadere informatie

WAARDERING PER BESTEMMING. Bepaling "normwaarden" ten behoeve van nieuwe bestemmingen in het buitengebied Rijssen-Holten

WAARDERING PER BESTEMMING. Bepaling normwaarden ten behoeve van nieuwe bestemmingen in het buitengebied Rijssen-Holten WAARDERING PER BESTEMMING Bepaling "normwaarden" ten behoeve van nieuwe bestemmingen in het buitengebied Rijssen-Holten Uitgebracht aan: Gemeente Rijssen-Holten, Mevrouw W. Weis en mevrouw A. Brinkhuis

Nadere informatie

Informatie verkoop woon - werk kavels Bloemenzoom Swifterbant

Informatie verkoop woon - werk kavels Bloemenzoom Swifterbant Informatie verkoop woon - werk kavels Bloemenzoom Swifterbant 2 Welkom in Bloemenzoom te Swifterbant. Over de gemeente. De gemeente Dronten, met bijna 40.000 inwoners, biedt u de mogelijkheid te wonen

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Het wettelijk kader. d.d.10 februari 2014, nr. 3530530. Behorende bij besluit

1 Inleiding. 2 Het wettelijk kader. d.d.10 februari 2014, nr. 3530530. Behorende bij besluit Nadere regels voor de lijst der geldelijke regelingen als bedoeld in artikel 68 van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg), voor het herverkavelingsblok Wintelre-Oerle Behorende bij besluit d.d.10 februari

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE PLANREGELS

INHOUDSOPGAVE PLANREGELS II. REGELS - 32 - INHOUDSOPGAVE PLANREGELS HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS...35 Artikel 1 Van toepassing verklaring...35 Artikel 2 Begrippen...35 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS...37 Artikel 3 Sport...37 Artikel

Nadere informatie

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap 1.2 landschap, natuur en recreatie Landschap Radio Kootwijk vormt een belangrijke schakel in een aaneengesloten open tot halfopen droog tot vochtig stuifzand- en heidegebied dat zich uitstrekt van het

Nadere informatie

- 1 - Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp bestemmingsplan De Groene Schakel.

- 1 - Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp bestemmingsplan De Groene Schakel. - 1 - Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp bestemmingsplan De Groene Schakel. Het ontwerpbestemmingsplan De Groene Schakel heeft vanaf vrijdag 06-02-2015 t/m donderdag 19-03-2015 ter inzage gelegen.

Nadere informatie

Verdieping Fietsdagtochten

Verdieping Fietsdagtochten Verdieping Fietsdagtochten (2013) Het Fietsplatform presenteert met de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Deze verdieping is een aanvulling op de cijfers

Nadere informatie

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied uit: Riet Moens / Bouwrijp maken http://team.bk.tudelft.nl/publications/2003/earth.htm Uit: Standaardgidsen (1999) 1.7.3 Uitwerking voor stedelijke functies De

Nadere informatie

Recreatie. De Duiventoren Dorst. Makelaardij og & Onteigeningszaken. Telefoon (0162) 426 348 Internet www.klijsen.nl

Recreatie. De Duiventoren Dorst. Makelaardij og & Onteigeningszaken. Telefoon (0162) 426 348 Internet www.klijsen.nl De Duiventoren Dorst Telefoon (0162) 426 348 Internet www.klijsen.nl Kleinschalig en kindvriendelijk kampeerterrein De Duiventoren. Natuurkampeerterrein de Duiventoren ligt in het buurtschap Steenoven,

Nadere informatie

Reactie watersportsector n.a.v. bijeenkomst Rijkswaterstaat over bestaand gebruik IJsselmeergebied

Reactie watersportsector n.a.v. bijeenkomst Rijkswaterstaat over bestaand gebruik IJsselmeergebied Reactie watersportsector n.a.v. bijeenkomst Rijkswaterstaat over bestaand gebruik IJsselmeergebied Diverse belangenorganisaties waaronder HISWA Vereniging en een aantal watersportondernemers waren op 18

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Afdeling. Belastingen

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Afdeling. Belastingen Zaaknummer 37195 Afdeling Belastingen Ede, 12-11- De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel "Belastingverordeningen 2016" van burgemeester en wethouders d.d. 13-10-, met zaaknummer 37195; gelet

Nadere informatie

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad 1 S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad Rapportage t.b.v. Verzoek om opname in het plan van nieuwe scholen gemeente Purmerend Maart 2013 2 1. Inleiding Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

Nadere informatie

Basisinformatie campingclassificatie

Basisinformatie campingclassificatie Basisinformatie campingclassificatie Hieronder vindt u informatie over de nieuwe campingclassificatie van de ANWB. Samenwerking met de ADAC In 2012 is de ANWB gestart met een samenwerking met de Duitse

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP PROJECTPLAN TENNET 2e FASE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 PROJECT 1: LANDSCHAPSWANDELROUTE... 4 Verbinding tussen Tennet-landschapsprojecten 1.1 Inleiding 1.2 Eindbeeld 1.3

Nadere informatie

eemhaven amersfoort Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart

eemhaven amersfoort Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart eemhaven amersfoort Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart 300 meter passantensteiger: 60 boten dubbelliggen 30 meter sloepensteiger: 10 sloepen pagina 61 Sloof Steiger Boom Fietspad

Nadere informatie

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Rapportage in opdracht van: Stichting VVV Zuid-Limburg September 2015 Projectnummer 15.060 Biesbosweg 16C 5145 PZ Waalwijk tel.:

Nadere informatie

Opbouw presentatie. Aanleiding onderzoek Onderzoeksvraag Opzet onderzoek Glastuinbouw Recreatie Beoordeling (De Lier) Conclusies Vragen

Opbouw presentatie. Aanleiding onderzoek Onderzoeksvraag Opzet onderzoek Glastuinbouw Recreatie Beoordeling (De Lier) Conclusies Vragen Opbouw presentatie Aanleiding onderzoek Onderzoeksvraag Opzet onderzoek Glastuinbouw Recreatie Beoordeling (De Lier) Conclusies Vragen Aanleiding onderzoek Concentratiegebied glastuinbouw Tinte tussen

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2009;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2009; R2009.054 De raad van de gemeente Bladel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2009; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de: Verordening

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 4106385 B&W verg. : 9 december 2014 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan '3 woningen Maliskampsestraat 61 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan betreft een ontwerp

Nadere informatie

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Type Categorie 1 Activiteit Zelfstandige horeca-inrichtingen, hoofdzakelijk gericht op spijsverstrekking en het verstrekken van alcoholvrije dranken aan bezoekers

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Beleidsnotitie recreatief gebruik

Beleidsnotitie recreatief gebruik Beleidsnotitie recreatief gebruik 1. Probleemstelling Op 17 april 2008 is door de gemeenteraad van Beemster de Beleidsnota verblijfsrecreatie in het Land van Leeghwater vastgesteld. Deze beleidsnotitie

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Nota van B&W Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A. Breuer - Linschooten Telefoon 5113541 E-mail: a.breuer@haarlem.nl

Nadere informatie

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Quick scan parkeergarage centrum Noord Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Rapportnummer : 001 Tekstgedeelte : 32 pagina s Versie : 005 Aantal bijlagen : 6 Status : definitief Bestandsnaam : Rapport005b

Nadere informatie

Achterbanraadpleging Natuurbeleving

Achterbanraadpleging Natuurbeleving Achterbanraadpleging Natuurbeleving Regionaal debat Rockanje, 30 september 2014 Het programma van deze avond: Presentatie landelijke achterbanraadpleging Debat over een aantal vraagstukken rondom natuurbeleving

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

-Onderzoek van de effecten dat Windpark Fryslân heeft op het toerisme langs de Friese IJsselmeerkust.

-Onderzoek van de effecten dat Windpark Fryslân heeft op het toerisme langs de Friese IJsselmeerkust. Onderzoek: Invloed door Windpark Fryslân op Toerisme IJsselmeerkust Publicatiedatum onderzoek: 18.01.2016 Gepubliceerd door: IJsselmeer Windmolenvrij Aanleiding onderzoek: Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Brochure nr. 12. over recreatie en groen in Nederland

Brochure nr. 12. over recreatie en groen in Nederland Inhoud 3 1. Over deze brochure 4 2. Eerst wat geschiedenis 4 Vroeger 4 Te weinig ruimte voor recreatie 5 Jaren zestig: recreatiegebieden op het platteland 5 Jaren tachtig: meer aandacht voor de stad 6

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

Zuiddijk 61 A/65. 3255 LV Oude-Tonge TE KOOP 104.500 K.K.

Zuiddijk 61 A/65. 3255 LV Oude-Tonge TE KOOP 104.500 K.K. Zuiddijk 61 A/65 3255 LV Oude-Tonge TE KOOP 104.500 K.K. Zuiddijk 61 A/65 3255 LV Oude-Tonge Inleiding Geheel in de bebossing verscholen, UITGEBOUWDE, VRIJSTAANDE RECREATIEBUNGALOW met centrale verwarming,

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel 233 (titel: e. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2016.

Behoort bij raadsvoorstel 233 (titel: e. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2016. INTEGRALE VERORDENING Behoort bij raadsvoorstel 233 (titel: e. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2016. De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op artikel 224

Nadere informatie

BESLUIT: Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016

BESLUIT: Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016 Zaaknr : 15Z02486 Documentnr : 15.0017378 De raad van de gemeente Losser; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2015; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Ruimte voor nieuwe recreatieve initiatieven in Ter Apel. Ondernemer(s) gezocht voor de herontwikkeling van Moekesgat

Ruimte voor nieuwe recreatieve initiatieven in Ter Apel. Ondernemer(s) gezocht voor de herontwikkeling van Moekesgat Ruimte voor nieuwe recreatieve initiatieven in Ter Apel Ondernemer(s) gezocht voor de herontwikkeling van Moekesgat 2 Inleiding De gemeente Vlagtwedde zoekt een enthousiaste ondernemer of groep ondernemers,

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, nr. RVB15-0085; BESLUIT:

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, nr. RVB15-0085; BESLUIT: l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023081 Bijlage M De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10

Nadere informatie

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Na 26 jaar, op fundamenten van 48 jaar oud, nadert Zwem- en golfslagbad Aquarena het einde van haar economische

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Groenbeheer in de gemeente Oss

Groenbeheer in de gemeente Oss Jaargang 2 nummer 1 mei 2012 Nieuwsbrief extra Databank Gemeentelijk Groenbeheer Groenbeheer in de gemeente Oss Pagina 1 Nieuwsbrief De Nieuwsbrief Databank Gemeentelijk Groenbeheer geeft informatie over

Nadere informatie

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Nieuw recreatief concept RouteApp. Meer zien, meer beleven Titel: RouteApps: de toekomst is begonnen Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Buro Kloeg RouteApp. Meer

Nadere informatie

Basiscursus Viswaterbeheer. Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland

Basiscursus Viswaterbeheer. Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland Basiscursus Viswaterbeheer Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland Opdracht 1 a. Kies welk water voor jouw vereniging het belangrijkste viswater is b. Motiveer waarom dit zo is c. Meld dit

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente.

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente. Sociale huur in kleine kernen Westhoek 10 aanbevelingen ifv inplanting en concept sociale huur Leader Westhoek - 18/11/2013 I. Aanbevelingen voor het lokaal woonbeleid a) Bewust kiezen voor een onderbouwde

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING Hoe waardeert en beleeft de Nederlandse bevolking de ruimtelijke kwaliteit van haar leefomgeving? Deze nulmeting van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte beschrijft hoe aantrekkelijk Nederlanders

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Archeologie

Bestemmingsplan Archeologie Bestemmingsplan Archeologie 2 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 2 Waarde - Archeologie 1 6 Artikel 3 Waarde - Archeologie

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

KNELPUNTENANALYSE ABCOUDE ONDERBOUWING VERORDENING ogv WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ

KNELPUNTENANALYSE ABCOUDE ONDERBOUWING VERORDENING ogv WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ KNELPUNTENANALYSE ABCOUDE ONDERBOUWING VERORDENING ogv WET GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ Opdrachtgever: Contactpersoon: Milieudienst Noord-West Utrecht de heer J. Pronk Documentnummer: 20090416/C01/RK Datum:

Nadere informatie

Ontwikkeling kernkwaliteiten Nationale Landschappen

Ontwikkeling kernkwaliteiten Nationale Landschappen Ontwikkeling kernkwaliteiten Nationale Landschappen Conclusie De variatie tussen de 20 Nationale Landschappen is groot, zoals blijkt uit de nulmeting van de kernkwaliteiten. Hoofdfiguur Figuur 1. Nationale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36823 22 december 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, 2014-0000184977,

Nadere informatie

Deel 2 Beschrijving Hoofdgroepen

Deel 2 Beschrijving Hoofdgroepen Deel 2 Beschrijving 2-1 BOUWWERKEN HARD Prioriteit Meten 1 Classificeren 1 Kenmerk als projectie op de kaart vormt de omtrek van het totale bouwwerk, bepaald door karakteristieke punten en geprojecteerd

Nadere informatie

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Definitief Datum 9 september 2010 Kenmerk OSS123/Pbb/1099 Eerste versie 4 juni 2010 1 Inleiding Een belangrijk onderdeel in de planvorming voor een hoogwaardige

Nadere informatie

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003)

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Rapportage in opdracht van Stichting VVV Zuid-Limburg 14 februari 2008 Projectnummer

Nadere informatie

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota Beroep en Bedrijf aan huis Beleidsnota juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Definitie beroep of bedrijf aan huis... 4 Bestemmingsplantoets... 4 Vrij beroep... 4 Criteria bij de toetsing

Nadere informatie

Gemeente Emmen 26 januari 2015

Gemeente Emmen 26 januari 2015 Eindrapportage Locatieonderzoek nieuw zwembad Gemeente Emmen 26 januari 2015 Hakgriend 18 / 3371 KA Hardinxveld-Giessendam / T. 0184 616544 / www.synarchis.nl / info@synarchis.nl Inhoudsopgave pagina:

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland 12.008525 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders Zijpe Postbus 5 1 750 AA SCHAGERBRUG Gemeente Zijpe 7 6 SEP ZQti ingekomen: * ^Gedeputeerde Statf n Behandelaar:

Nadere informatie

Park van Luna. inzending EURPA 2010, nominatie Rosa Barba-prijs 2010. project Supervisie en ontwerp recreatiegebied. locatie Heerhugowaard

Park van Luna. inzending EURPA 2010, nominatie Rosa Barba-prijs 2010. project Supervisie en ontwerp recreatiegebied. locatie Heerhugowaard Park van Luna >>> Park van Luna inzending EURPA 2010, nominatie Rosa Barba-prijs 2010 project Supervisie en ontwerp recreatiegebied locatie Heerhugowaard ontwerpers Berrie van Elderen Mark van Rijnberk

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer: - scholen voor basisonderwijs - speciale scholen voor basisonderwijs - scholen voor voortgezet onderwijs

Aanvraagformulier leerlingenvervoer: - scholen voor basisonderwijs - speciale scholen voor basisonderwijs - scholen voor voortgezet onderwijs Aanvraagformulier leerlingenvervoer: - scholen voor basisonderwijs - speciale scholen voor basisonderwijs - scholen voor voortgezet onderwijs Alvorens dit formulier in te vullen, de toelichting lezen!

Nadere informatie

KADERNOTA KAMPEERTERREINEN VEERE

KADERNOTA KAMPEERTERREINEN VEERE KADERNOTA KAMPEERTERREINEN VEERE Inleiding. Op 19 mei 2005 is besloten de concept Kadernota kampeerterreinen Veere in de inspraak te brengen. Een memo met aandachts- en verdiepingspunten over een aantal

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Adviescommissie 12 oktober 2010 Dagelijks bestuur 21 oktober 2010 Algemeen bestuur 11 november 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Onderwerp Beleidskader evenementen Groengebied Amstelland Het algemeen

Nadere informatie

Zuiderdiepstraatweg 28 te Stellendam Code: PEKL 14.024

Zuiderdiepstraatweg 28 te Stellendam Code: PEKL 14.024 Klaassen Horecamakelaardij B.V. Graafsebaan 111, 5248 NL Rosmalen Telefoon: 073-521 61 66 Internet: www.klaassenbv.nl E-mail: info@klaassenbv.nl Horecamakelaar: Peter Klaassen Telefoon: 06-53 14 89 02

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

De training kan en mag door de trainer aangepast worden i.v.m. bepaalde omstandigheden.

De training kan en mag door de trainer aangepast worden i.v.m. bepaalde omstandigheden. Vanaf 2 april trainen we weer op onze vaste locaties in het Gorechtpark en Meerwijck. In de oneven weken wordt er getraind in Meerwijck. Achter diverse data heb ik de training van Meerwijck aangegeven,

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS Bestemmingsplan Voetgangersverbinding Castricum Limmen REGELS Inhoudsopgave Artikel 1. BEGRIPPEN...3 Artikel 2. WIJZE VAN METEN...4 Artikel 3. VERKEER VERKEER EN VERBLIJF...5 Artikel 4. GROEN...5 Artikel

Nadere informatie

Waterdunen. Waterdunen is een groot recreatienatuurproject

Waterdunen. Waterdunen is een groot recreatienatuurproject De aanleg Waterdunen Waterdunen is een groot recreatienatuurproject in West Zeeuws- Vlaanderen. Het geeft de regio de kans om de leefbaarheid op de lange termijn te waarborgen. Dit gebeurt door te investeren

Nadere informatie

Gebruikswijzer voor het inschalen en clusteren van leerlingen

Gebruikswijzer voor het inschalen en clusteren van leerlingen Gebruikswijzer voor het inschalen en clusteren van leerlingen Zo maak je niveaugroepjes en groepsplannen met Rekenboog.zml Dit stuk geeft handvatten bij het maken van niveaugroepjes en groepsplannen die

Nadere informatie

RECREATIE EN TOERISME ASTEN

RECREATIE EN TOERISME ASTEN RECREATIE EN TOERISME ASTEN Reconstructiedoelen Het thema recreatie en toerisme heeft betrekking op het versterken van de toeristisch-recreatieve sector. Doel is om deze sector een aanzienlijke bijdrage

Nadere informatie

Resultaten van het IND-dossieronderzoek

Resultaten van het IND-dossieronderzoek Bijlage 1. Resultaten van het IND-dossieronderzoek 1. Inleiding In de kabinetsnota Privé geweld-publieke zaak, die de Minister van Justitie op 12 april 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aandacht

Nadere informatie

Sluispolderweg 12 Zaandam

Sluispolderweg 12 Zaandam Sluispolderweg 12 Zaandam t 0172 44 83 83 f 0172 44 83 82 e info@green.nl i www.green.nl Raoul Wallenbergplein 25a 2404 ND Alphen aan den Rijn Postbus 371 2400 AJ Alphen aan den Rijn Sluispolderweg 12

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap

Index Natuur en Landschap Index Natuur en Landschap Onderdeel Natuurbeheer (recreatie) Versie 0.3 11 februari 2009 Index Natuur en Landschap Conceptversie 11 feb 2009; Beschrijving onderdeel natuurbeheer (recreatie) 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

bijlage 3 bestemming(en) na wijziging

bijlage 3 bestemming(en) na wijziging bijlage 3 bestemming(en) na wijziging Artikel 1: Maatschappelijk sociaal-cultureel 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Maatschappelijk sociaal-cultureel aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

4.4. SPEERPUNT 3: RECREATIE EN TOERISME

4.4. SPEERPUNT 3: RECREATIE EN TOERISME Overnachten in Ermelo De Structuurvisie zet in op: Benutten potentie Ermelo voor recreatie en toerisme; Sterkere focus op en verbeteren en vernieuwen aanbod voor doelgroepen die gelieerd zijn aan de kwaliteit

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie