1 Inleiding. 2 Het wettelijk kader. d.d.10 februari 2014, nr Behorende bij besluit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inleiding. 2 Het wettelijk kader. d.d.10 februari 2014, nr. 3530530. Behorende bij besluit"

Transcriptie

1 Nadere regels voor de lijst der geldelijke regelingen als bedoeld in artikel 68 van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg), voor het herverkavelingsblok Wintelre-Oerle Behorende bij besluit d.d.10 februari 2014, nr Inleiding Krachtens het bepaalde in de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) en onder meer artikelen van het Besluit inrichting landelijk gebied (Bilg) zijn onderstaande uitgangspunten door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS) vastgesteld op basis waarvan de Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR) wordt opgemaakt. Deze uitgangspunten geven daarbij het beleid over de verdeling van de kosten inzake nut en verrekening tussen eigenaren zodat voor iedere eigenaar in het gebied de toegekende kosten rechtvaardig en rechtsgelijk zijn. Dit voor zover deze niet staan vermeld in het Bilg. 2 Het wettelijk kader Conform het gestelde in artikel 68 van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) geven GS opdracht aan de bestuurscommissie Wintelre-Oerle de LGR op te stellen. In de LGR worden zowel het verkavelingsnut, die zich als gevolg van het herverkavelingsproces hebben voorgedaan voor de betrokken eigenaren, alsmede de verrekenposten van de onroerende zaken bepaald. De bestuurscommissie vult deze opdracht in met GS een advies te geven over de uitgangspunten van de LGR met het verzoek deze vast te stellen. Vervolgens stelt zij schatters aan die de lijst in gaan vullen aan de hand van de uitgangspunten. Een en ander conform het delegatiebesluit van 8 april De schatters nemen daarbij het bepaalde in Hoofdstuk 3 (art. 24 t/m 31) van het Bilg in acht. Het bepaalde in de artikelen 24 t/m 31 Bilg is in het navolgende tekst nader uitgewerkt om te komen tot een verdeling van de kosten ten laste van de gezamenlijke eigenaren. Deze kosten worden verdeeld op basis van het nut dat iedere eigenaar heeft gekregen van de herverkaveling. Daarnaast worden verrekenposten, zoals in deze uitgangspunten zijn vastgelegd, verrekend tussen de verschillende eigenaren. Vervolgens wordt voor iedere eigenaar de specifiek voor zijn gronden, zowel inbreng als toedeling, gewaardeerde verrekenposten opgeteld en/of afgetrokken. Voor de hieronder gehanteerde begrippen wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 1 van de Wilg en artikel 1 van de Bilg. Kavel: een aaneengesloten oppervlakte grond van een eigenaar, omgeven door grond van andere eigenaren of door openbare wegen of door openbare waterlopen Huiskavel: kavel met een woonhuis;

2 Bedrijfskavel: kavel met een gebouw of een comple van gebouwen, dienende voor de uitoefening van een landbouwbedrijf; Veldkavel: kavel, die geen huis- of bedrijfskavel is; 3 Het nut van de herverkaveling Het nut van de herverkaveling wordt bepaald aan de hand van objectieve en subjectieve factoren. Deze factoren, zoals bedoeld in het artikel 25 van de Bilg, worden door de schatters, met behulp van een puntensysteem gewaardeerd. Voor de beoordeling van het nut wordt de situatie na herverkaveling met de inbrengsituatie op peildatum ruilplan vergeleken. Naarmate het voordeel groter is, wordt er een groter aantal punten toegekend. De bepaling van de waardeveranderingen als gevolg van de herverkaveling in de objectieve en subjectieve factoren geschiedt per eigendom (of per bedrijf) door vergelijking van de toegedeelde kavels met de ingebrachte kavels. Bij de beoordeling van de ingebrachte kavels wordt de invloed van reeds uitgevoerde landinrichtingswerken geºlimineerd. De puntwaarde wordt via een omrekenfactor omgezet in euro s. De omrekenfactor wordt bepaald door het deel van de kosten van de herverkaveling wat door de gezamenlijke belanghebbenden bijgedragen moet worden, te delen door het totale puntensaldo. In de paragrafen 3.1 en 3.2 wordt beschreven op welke manier de objectieve en subjectieve factoren gewaardeerd worden. 3.1 De objectieve factor De ontsluiting van huiskavels, bedrijfskavel en/of veldkavels wordt zowel in de inbreng als in de toedeling geschat in 3 klassen. Er is een lineaire verhouding met betrekking tot de puntenwaardering van de klassen. De klasse worden benoemd op de navolgende wijze. Punten per hectare Ontsloten aan de openbare verharde weg 30 Ontsloten aan de openbare niet-verharde weg 20 Niet ontsloten aan een openbare verharde/niet verharde weg 10 Het aantal punten, zowel voor de inbreng als de toedeling, wordt berekend door de punten per categorie te vermenigvuldigen met de oppervlakte van de kavel die ontsloten wordt. Maatgevend voor de ontsluiting is de ligging van het punt dat het dichtst bij de openbare weg ligt. De verbetering van de ontsluiting wordt bepaald door het saldo-verschil van de punten tussen inbreng en toedeling. 2/7

3 3.2 De subjectieve factoren De verkaveling betreft, overeenkomstig artikel 25 lid 3 Bilg, vorm, grootte, aantal kavels, afstand veldkavels tot de huis-/bedrijfskavel en mate van kavelconcentratie. Er is een lineaire verhouding met betrekking tot de puntenwaardering van de klassen. De verkaveling wordt geschat in 5 klassen op de navolgende wijze: Klasse Mate van wijziging ntal punten 0 Geen of nagenoeg geen wijziging in de verkavelingssituatie. 0 1 Geringe verbetering: geringe perceelsvergroting, en/of geringe vormverbetering, en/of geen of weinig afstandsverkorting. 2 Matige verbetering: geringe tot matige vergroting van de oppervlakte in huis- of bedrijfskavel, dan wel matige perceelvergroting en beperking van een aantal kavels, en/of matige vormverbetering, en/of geringe tot matige afstandsverkorting. 3 Sterke verbetering: Sterke vergroting van de oppervlakte bij de bedrijfs-/huiskavel, dan wel Sterke samenvoeging op afstand, en/of sterke vormverbetering, en/of overwegend sterke afstandsverkorting. 4 Zeer sterke verbetering: Algehele of nagenoeg algehele samenvoeging bij de huis-/bedrijfskavel met dien verstande dat er meerdere veldkavels ingebracht dienen te worden of dat er zeer aanzienlijke afstandsverkorting dan wel een zeer aanzienlijke vormverbetering bereikt wordt Bij deze classificatie vindt indeling van het gehele bedrijf in ØØn klasse plaats. Bij de classificatie worden de pachtgronden gezien als onderdeel van het bedrijf. Voor de berekening van het aantal punten voor een bedrijf wordt de toegedeelde oppervlakte in eigendom gehanteerd. Voor de classificatie van de factor verkaveling wordt voor iedere klasse ØØn of meerdere verkavelingsmodellen als referentie vastgesteld met de oude en nieuwe toestand als toetsvoorbeeld. Aan de hand van bovenstaande tabel en deze modellen worden de eigendommen of bedrijven ingedeeld. 3/7

4 4 Nutsbepaling voor de schouwpaden Natuur- en landschapselementen kunnen worden aangeslagen in de kosten van de herverkaveling wanneer deze middels toedeling gerealiseerd zijn op de gewenste kavels. Voor het inrichtingsplan Wintelre-Oerle geldt dit alleen voor de realisering van de schouwpaden. Voor de schouwpaden gaat het bij het bepalen van het nut om de gronden die gerealiseerd zijn voor het waterschap De Dommel, al dan niet door tussenkomst van het Bureau Beheer Landbouwgronden. Voor de realisering van de schouwpaden geldt dat de vastgestelde begrenzing in het inrichtingsplan Wintelre-Oerle als referentie. De oppervlakte grond binnen de vastgestelde begrenzing welke in eigendom is gerealiseerd geeft de doelrealisatie aan en is bepalend voor de klasse-indeling. De aanslag wordt berekend over gerealiseerde oppervlakte. De methode is op basis van de volgende klasse-indeling: Klasse Mate van wijziging Aantal punten % doelrealisatie %doelrealisatie % doelrealisatie % doelrealisatie 40 5 Verrekenposten De verrekenposten, als bedoeld in artikel 68 lid 1 sub b van de Wilg en artikel 26 lid 2 Bilg, worden als volgt geschat en vervolgens verrekend tussen de betrokken afgaande eigenaren en opkomende eigenaren. Indien verrekening tussen de eigenaren en het herverkavelingsblok c.q. de gezamenlijke rechthebbenden plaatsvindt, is dit bij de verrekenpost aangegeven. Deze verrekenposten worden als volgt toegepast c.q. verrekend. 5.1 Gebouwen en opstallen. De waarde van gebouwen c.q. opstallen, werken, beplantingen op basis van een door een deskundige vast te stellen bedrag (art. 68 lid 1 sub b onder 20 Wilg) Waardebepaling vindt alleen plaats indien en voorzover de objecten van eigenaar veranderen als gevolg van het ruilplan en daarvoor tussen betrokken eigenaren geen regeling is getroffen. 5.2 Afwijking van de agrarische waarde. Afwijkingen van de agrarische waarde op basis van een door een deskundige vast te stellen bedrag ( art. 68 lid 1 sub b onder 30 Wilg).Dit is een verrekening tussen afgaande en opkomende eigenaar. 4/7

5 Waardebepaling vindt alleen plaats indien en voorzover de objecten van eigenaar veranderen als gevolg van het ruilplan en daarvoor tussen betrokken eigenaren geen regeling is getroffen. 5.3 Kosten i.v.m. de wet bodembescherming. Het aantoonbaar maken De verrekenpost heeft betrekking op gronden waar verontreiniging in of op de bodem wordt geconstateerd, als bedoeld in artikel 1 van de Wet bodembescherming en nog geen regeling is getroffen. De opkomende eigenaar zal middels etern onderzoek dienen aan te tonen dat de betreffende grond wegens de aanwezige verontreiniging ernstige beperkingen kent voor het gebruik, overeenkomstig de toegekende functie. Het door de opkomende eigenaar uitgevoerde eterne onderzoek geschiedt op kosten van ongelijk. Voorwaarde voor kostenvergoeding is dat vooraf overleg plaatsvindt met de bestuurscommissie over de opzet van het onderzoek, de begrote kosten en daarover overeenstemming is bereikt. Verrekening verontreiniging De hoogte van de verrekenposten zal door deskundigen worden vastgesteld, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de beperkingen van de verontreiniging voor het gebruik, kosten die samenhangen met de verontreiniging zelf, de bedrijfsschade, saneringsverplichtingen, saneringsrisico s en de aansprakelijkheid van de afgaande eigenaar. Bepalend voor de hoogte van de verrekenpost is de situatie ten tijde van de kavelovergang Ongedaan maken van de ruiling/toedeling Indien de verontreiniging in of op de bodem pas wordt geconstateerd na afloop van de bezwarentermijn tegen het plan van toedeling zal de bestuurscommissie, indien er sprake is van niet uitruilbare grond, met betrokken partijen primair streven naar het op vrijwillige basis ongedaan maken van de ruiling middels een notariºle akte met betrokken partijen. Indien hierover geen overeenstemming te bereiken is, zal de aanwezigheid van verontreiniging in of op de bodem worden meegenomen als verrekenpost tussen opkomende en afgaande eigenaar, zoals hiervoor aangegeven. 5.4 Waardeverandering als gevolg van artikel 35 Wilg. Waardeverandering als bedoeld in de artikel 35 lid 2 en 3 van de WILG op basis van een door een deskundige vast te stellen bedrag. ( art. 68 lid 1 sub b onder 10 Wilg). Deze zal worden vergoed aan de afgaande eigenaar ten koste van de gezamenlijk rechthebbenden. Waardeverandering als gevolg van handelingen waarvoor geen ontheffing is verleend, zal niet worden vergoed. 5/7

6 5.5 Waardeverandering a.g.v. de uitvoering van kavelaanvaardingswerken. Waardeverandering als gevolg van de uitvoering van kavelwerken in het kader van de herverkaveling door, dan wel in opdracht van GS/bestuurscommissie wordt verrekend op basis van een door een deskundige/schatters vast te stellen bedrag. 5.6 Erfdienstbaarheden. Het opheffen en vestigen van erfdienstbaarheden wordt geschat op 500,-. Bij het opheffen of vestigen van de erfdienstbaarheid, zal dit worden verrekend tussen het heersend en lijdend erf. 5.7 Algehele vergoeding in geld. Vergoeding in verband met toewijzing van maatregelen en voorzieningen voor natuur, landschap en openluchtrecreatie, dan wel voor voorzieningen van openbaar nut (artikel 58 lid 1 van de Wilg) tegen volledige schadeloosstelling. Algehele vergoeding in plaats van toedeling grond, aangezien er een zodanig geringe oppervlakte resteert dat er geen doelmatig en efficiºnt te eploiteren kavel kan worden toegedeeld, als bedoeld in artikel 58 lid 2 van de Wilg tegen volledige schadeloosstelling. 5.8 Over- en onderbedeling en kwaliteitsverschil Over- en onderbedeling worden verrekend door het oppervlakteverschil tussen inbreng en netto-toedeling, na aftrek van de korting als bedoeld in artikel 56 Wilg te vermenigvuldigen met de gemiddelde agrarische verkeerswaarde door GS vastgesteld overeenkomstig artikel 2 Bilg. Kwaliteitsverschil tussen inbreng en toedeling wordt verrekend door het verschil in kwaliteit tussen inbreng en toedeling, uitgedrukt in een nader te bepalen geldbedrag, zulks met inachtneming van de vastgestelde agrarische verkeerswaarde per ruilklasse 5.9 De afkoop van renten als bedoeld in artikel 60 lid 1 van de Wilg. Voor zover bij Gedeputeerde Staten bekend, komen er geen ruilverkavelingsrenten voor. 6 Overige aspecten 6.1 Tijdstip waardering van de verrekenposten Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Bilg vindt de waardering van de objectieve en subjectieve factoren plaats naar het tijdstip als bedoeld in artikel 65 lid 2 van de Wilg, in beginsel de peildatum plan van toedeling. Art 64, lid 3 Wilg houdt in de start van de terinzagelegging van het ontwerpruilplan. Voor wat betreft de verrekenposten gelden de navolgende tijdstippen van waardering: 6/7

7 Verrekenpost Gebouwen en opstallen Afwijking van de agrarische waarde Kosten i.v.m. de wet bodemsanering Waardeverandering als gevolg van art. 35 Wilg Waardeverandering als gevolg van kavelaanvaardingswerken Erfdienstbaarheden Algemene vergoeding in geld Als bedoeld in art. 64, lid 3 Wilg Kavelovergang 6.2 Puntwaarde (voorlopig/definitief) De waardeverandering van de objectieve en subjectieve factoren is bepaald met behulp van een puntensysteem. De waarde van een punt in euro s wordt omgerekend in een geldbedrag, door het totaal van alle aan de gezamenlijke eigenaren toe te rekenen kosten, te delen door het totaal van de aan de eigenaren toegerekende punten. Deze puntwaarde moet bij het opmaken van de lijst der geldelijke regelingen als voorlopig worden gekwalificeerd, aangezien de definitieve puntwaarde eerst kan worden bepaald nadat de lijst der geldelijke regelingen vaststaat en de financiºle gevolgen van de bezwarenbehandeling bekend zijn en in de kostenberekening kunnen worden meegenomen. De definitieve puntwaarde, of correctiefactor, zal door GS worden vastgesteld nadat het laatste beroep tegen de lijst der geldelijke regelingen bij de rechtbank is afgehandeld. Met behulp van deze definitieve puntwaarde c.q. correctiefactor worden de voorlopige aanslagen voor wat betreft de basiskosten gecorrigeerd om daarmee het totaal van alle aanslagen in overeenstemming te brengen met alle ten laste van de gezamenlijke eigenaren komende kosten. 7 Rechthebbende Op grond van artikel 90 lid 4 Wilg worden de kosten van herverkaveling middels de lijst der geldelijke regelingen omgeslagen over de eigenaren. Dit zijn de eigenaren als vermeld op de onherroepelijk vastgestelde lijst van rechthebbenden. Bepalend daarvoor is de eigendomssituatie op het tijdstip als bedoeld in artikel 65 lid 2 WILG, zijnde in principe de peildatum ruilplan. Zodra de lijst der geldelijke regelingen onherroepelijk is komen vast te staan ontvangen de hier bedoelde eigenaren een aanslag overeenkomstig art /7

Uitvoeringscommissie Enter

Uitvoeringscommissie Enter BIJLAGE bij agendapunt 7 Uitvoeringscommissie Enter Nadere regels voor de lijst der geldelijke regelingen Nadere regels voor de schatting als bedoeld in artikel 68 van de Wet inrichting landelijk gebied

Nadere informatie

Nadere regels voor de schatting als bedoeld in artikel 68 van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg), voor het herverkavelingsblok Weerijs-Zuid.

Nadere regels voor de schatting als bedoeld in artikel 68 van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg), voor het herverkavelingsblok Weerijs-Zuid. Nadere regels voor de schatting als bedoeld in artikel 68 van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg), voor het herverkavelingsblok Weerijs-Zuid. 1. Inleiding Conform het gestelde in artikel 68 van de

Nadere informatie

HERINRICHTING LOSSER ZUID

HERINRICHTING LOSSER ZUID HERINRICHTING LOSSER ZUID Lijst der Geldelijke Regelingen Charlotte Gillet januari 2016 Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR) Globaal proces Inrichtingsplan vastgesteld (2007) Opstellen Ruilplan (2011)

Nadere informatie

Noordwest Overijssel. Deelgebied Rond de Weerribben Lijst der Geldelijke Regelingen

Noordwest Overijssel. Deelgebied Rond de Weerribben Lijst der Geldelijke Regelingen Noordwest Overijssel Deelgebied Rond de Weerribben Lijst der Geldelijke Regelingen Noordwest Overijssel Lijst der Geldelijke Regelingen Rond de Weerribben Zwolle, 31 oktober 2013 Inhoud 4 5 7 8 8 8 10

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten voor en doelstellingen van het ruilplan. 3 Uitgangspunten voor de herverkaveling. 4 Randvoorwaarden voor de toedeling

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten voor en doelstellingen van het ruilplan. 3 Uitgangspunten voor de herverkaveling. 4 Randvoorwaarden voor de toedeling Uitgangspunten voor de herverkaveling Olst-Wesepe Uitgangspunten voor de herverkaveling, als bedoeld in artikel 4 van het Besluit Inrichting landelijk, voor het inrichtingsplan Olst-Wesepe 1 Inleiding

Nadere informatie

Toelichting op de vastgestelde Lijst der geldelijke regelingen Wintelre- Oerle

Toelichting op de vastgestelde Lijst der geldelijke regelingen Wintelre- Oerle Toelichting op de vastgestelde Lijst der geldelijke regelingen Wintelre- Oerle 1 Aanleiding In 2007 hebben GS de bestuurscommissie Wintelre-Oerle opdracht gegeven een landinrichtingsplan voor het gebied

Nadere informatie

Het herverkavelingsproces

Het herverkavelingsproces Herverkaveling Het herverkavelingsproces Om het landelijk gebied ook in de toekomst vitaal te houden, worden gebieden opnieuw ingericht. Hoe de nieuwe inrichting van een gebied er uit moet zien, staat

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN VOOR EN DOELSTELLINGEN VAN HET RUILPLAN 3. UITGANGSPUNTEN VOOR DE HERVERKAVELING. De uitgangspunten:

1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN VOOR EN DOELSTELLINGEN VAN HET RUILPLAN 3. UITGANGSPUNTEN VOOR DE HERVERKAVELING. De uitgangspunten: UITGANGSPUNTEN VOOR HET HERVERKAVELINGSBLOK DELDENERBROEK, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4 VAN HET BESLUIT INRICHTING LANDELIJK GEBIED, VOOR HET INRICHTINGSPLAN ENTER 1. INLEIDING Krachtens het bepaalde in de

Nadere informatie

Sarsven en de Banen. Uitgangspunten voor de herverkaveling Als bedoeld in artikel 4 van het Besluit inrichting landelijk gebied

Sarsven en de Banen. Uitgangspunten voor de herverkaveling Als bedoeld in artikel 4 van het Besluit inrichting landelijk gebied Sarsven en de Banen Uitgangspunten voor de herverkaveling Als bedoeld in artikel 4 van het Besluit inrichting landelijk gebied Vastgesteld 23 mei 2012 door Bestuurscommissie Sarsven en de Banen 2 Sarsven

Nadere informatie

De laatste fase; de rekening Lijst der Geldelijke Regelingen

De laatste fase; de rekening Lijst der Geldelijke Regelingen De laatste fase; de rekening Lijst der Geldelijke Regelingen Herinrichting Noorderpark Opdrachtgever Uitvoerder januari 2011 Inhoud Van de voorzitter... 5 Waar gaat het over?... 8 Ter inzage legging...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Losser december 2015 1

Nieuwsbrief Losser december 2015 1 Uitnodiging Informatiebijeenkomst Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR) op xx januari in het xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Op xx januari wordt een informatiebijeenkomst gehouden: - Ontvangst 19:30 uur, aanvang presentatie

Nadere informatie

De in deze notitie aangehaalde wetsartikelen verwijzen naar de Wet inrichting landelijk gebied, tenzij anders is aangegeven.

De in deze notitie aangehaalde wetsartikelen verwijzen naar de Wet inrichting landelijk gebied, tenzij anders is aangegeven. Bijlage 6 Lijst der geldelijke regelingen op basis van de Wet inrichting landelijk gebied 1. Een deel van de kosten van herverkaveling komt ten laste van de gezamenlijke eigenaren (art. 90 lid 2). 1 Deze

Nadere informatie

ALGEMENE TOELICHTING ONTWERP-RUILPLAN

ALGEMENE TOELICHTING ONTWERP-RUILPLAN ALGEMENE TOELICHTING ONTWERP-RUILPLAN Het Ontwerp-ruilplan bestaat uit twee onderdelen: A. De lijst van rechthebbenden B. Het plan van toedeling A. DE LIJST VAN RECHTHEBBENDEN Deze lijst is opgemaakt naar

Nadere informatie

Sarsven en de Banen. De wenszitting. 17 september 2012

Sarsven en de Banen. De wenszitting. 17 september 2012 Sarsven en de Banen De wenszitting 17 september 2012 2 Sarsven en de Banen - Uitgangspunten voor de herverkaveling Sarsven en de Banen - Uitgangspunten voor de herverkaveling 3 Sarsven en de Banen De wenszitting

Nadere informatie

Agrarische verkeerswaarde Sarsven en de Banen

Agrarische verkeerswaarde Sarsven en de Banen Agrarische verkeerswaarde Sarsven en de Banen Versie 2 Datum 23 mei 2013 Status Definitief Colofon Projectnaam Sarsven en de Banen Versienummer 2 Locatie T:\DLG\team midden\programma's - projecten\sarsven_de

Nadere informatie

Weerijs-Zuid. De wenszitting. Weerijs-Zuid. Weerijs-Zuid, de juiste grond op de juiste plaats voor landbouw, natuur, recreatie, water, wonen, werken

Weerijs-Zuid. De wenszitting. Weerijs-Zuid. Weerijs-Zuid, de juiste grond op de juiste plaats voor landbouw, natuur, recreatie, water, wonen, werken Weerijs-Zuid De wenszitting Weerijs-Zuid, de juiste grond op de juiste plaats voor landbouw, natuur, recreatie, water, wonen, werken Weerijs-Zuid Opdrachtgever Opdrachtnemer/uitvoerder maart 2011 Weerijs-Zuid

Nadere informatie

Informatiebrochure wenszitting

Informatiebrochure wenszitting Informatiebrochure wenszitting Landinrichting Losser Deelgebieden Elsbeek en Overdinkel Herinrichting Elsbeek en Overdinkel Opdrachtgever Opdrachtnemer/uitvoerder Informatiebrochure wenszitting Landinrichting

Nadere informatie

Noordwest Overijssel

Noordwest Overijssel Noordwest Overijssel Informatiebrochure wenszitting Herinrichting Noordwest Overijssel Deelgebied Blokzijl-Vollenhove Blokzijl Vollenhove Opdrachtgever Opdrachtnemer januari 2014 Informatiebrochure wenszitting

Nadere informatie

WET INRICHTING LANDELIJK GEBIED. Landinrichting Lonnekerland. Herinrichting Enschede Noord. Kennisgeving ingevolge artikel 64 lid 3 WILG

WET INRICHTING LANDELIJK GEBIED. Landinrichting Lonnekerland. Herinrichting Enschede Noord. Kennisgeving ingevolge artikel 64 lid 3 WILG WET INRICHTING LANDELIJK GEBIED Landinrichting Lonnekerland Herinrichting Enschede Noord Kennisgeving ingevolge artikel 64 lid 3 WILG TERINZAGELEGGING ONTWERP RUILPLAN Hierbij delen wij u mede dat gedurende

Nadere informatie

BESLUIT ONDERMANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING EL&I DIENST LANDELIJK GEBIED PROVINCIE DRENTHE 2012

BESLUIT ONDERMANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING EL&I DIENST LANDELIJK GEBIED PROVINCIE DRENTHE 2012 BESLUIT ONDERMANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING EL&I DIENST LANDELIJK GEBIED PROVINCIE DRENTHE 2012 De directeur Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Gelet

Nadere informatie

Bijlage 2 Verklarende woordenlijst

Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Archeologie De leer die zich bezighoudt met oudheidkundige zaken. Autonome Ontwikkeling (AO) De toekomstige ontwikkeling zonder uitvoering van het inrichtingsplan. Basisafvoer

Nadere informatie

Voorwoord voorzitter. Nieuwsbrief. Noordwest Overijssel. Nieuwsbrief Noordwest Overijssel. Deelgebied Scheerwolde. Kavelovergang Scheerwolde

Voorwoord voorzitter. Nieuwsbrief. Noordwest Overijssel. Nieuwsbrief Noordwest Overijssel. Deelgebied Scheerwolde. Kavelovergang Scheerwolde Nieuwsbrief Noordwest Overijssel Deelgebied Scheerwolde Voorwoord voorzitter Kavelovergang Scheerwolde Nieuwsbrief Noordwest Overijssel November 2016 In deze nieuwsbrief wil ik u graag informeren over

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 5 september 2017;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 5 september 2017; Besluit 58/17 Voorgestelde behandeling PS-vergadering : Onderwerp Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant Provinciale Staten van Noord-Brabant, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten,

Nadere informatie

Landinrichting De Hilver

Landinrichting De Hilver Landinrichting De Hilver 9 De september 2010 Van de voorzitter werkzaamheden in het kader van het landinrichtingsplan zijn in volle gang. Er kan zelfs gemeld worden dat het grootste gedeelte al gerealiseerd

Nadere informatie

Agrarische kavels te koop. in de. gemeente Harderwijk

Agrarische kavels te koop. in de. gemeente Harderwijk Agrarische kavels te koop in de gemeente Harderwijk Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Kadastrale gegevens... 4 3. Bestemming... 4 4. Omschrijving van de koop... 5 Koop 1... 5 Koop 2... 6 Koop 3... 7 Koop 4...

Nadere informatie

Provinciaal blad 2011, 15

Provinciaal blad 2011, 15 Provinciaal blad 2011, 15 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 1 februari 2011, 2010INT264793 inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Dienst

Nadere informatie

Notulen. van de 18 e openbare werkvergadering van de Uitvoeringscommissie Losser, gehouden op 22 oktober 2015 in het gemeentehuis in Losser

Notulen. van de 18 e openbare werkvergadering van de Uitvoeringscommissie Losser, gehouden op 22 oktober 2015 in het gemeentehuis in Losser Notulen van de 18 e openbare werkvergadering van de Uitvoeringscommissie Losser, gehouden op in het gemeentehuis in Losser Aanwezig: UC: de heren H.J.M. Kemperman (voorzitter), J. van der Graaf (secretaris),

Nadere informatie

Op weg naar een wettelijke regeling. stedelijke herverkaveling

Op weg naar een wettelijke regeling. stedelijke herverkaveling Op weg naar een wettelijke regeling stedelijke herverkaveling Inleiding Sinds 1924 kent Nederland het instrument wettelijke herverkaveling. Dit instrument is in de daarop volgende decennia succesvol ingezet

Nadere informatie

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Lijst der Geldelijke Regelingen

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Lijst der Geldelijke Regelingen Nieuwsbrief Landinrichting Losser Uitnodiging Informatiebijeenkomst Lijst der Geldelijke Regelingen 12 januari Voorwoord van de voorzitter IN CAFÉ HEIJDEMANN Zie pagina 2 Nieuwsbrief Losser De nieuwe eigendomssituatie

Nadere informatie

Agendapunt 9: Onderhoudspaden waterschap Groot Salland

Agendapunt 9: Onderhoudspaden waterschap Groot Salland Agendapunt 9: Onderhoudspaden waterschap Groot Salland Doel: Besluit nemen over wijze van opnemen onderhoudspaden in het inrichtingsplan en de verkavelingmodule Afkomstig van: Secretariaat, in overleg

Nadere informatie

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van:

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Taxatierapport Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Object: te Moerdijk AKKOORD BURGEMEESTER: DATUM: Pagina 1 van 21 INHOUDSOPGAVE 1 OPDRACHT...

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1976-1977 14 103 Regelen met betrekking tot de herinrichting van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën NOTA VAN WIJZIGINGEN Ontvangen 4 april 1977

Nadere informatie

Weerijs-Zuid. Nieuwsbrief. Uitstel start uitvoering en kavelovergang. Weerijs-Zuid

Weerijs-Zuid. Nieuwsbrief. Uitstel start uitvoering en kavelovergang. Weerijs-Zuid Nieuwsbrief Weerijs-Zuid Uitstel start uitvoering en kavelovergang Weerijs-Zuid We hebben sinds het voorjaar 2014 belangrijke stappen gezet richting de uitvoering van de herverkaveling in Weerijs-Zuid.

Nadere informatie

4,1 HA. LANDBOUWGROND TE LUTJEWINKEL

4,1 HA. LANDBOUWGROND TE LUTJEWINKEL 4,1 HA. LANDBOUWGROND TE LUTJEWINKEL Adres Omschrijving Vraagprijs Status Mientweg 58, Lutjewinkel, 1732 LG Lutjewinkel Vruchtbare kleigrond met goede verkaveling en ontsluiting. 72.500 per hectare,- k.k.

Nadere informatie

Kavelruil Weerijs-Noord

Kavelruil Weerijs-Noord Kavelruil Weerijs-Noord puzzelen met gronden Dankzij integraal kavelruilen wensen van grondeigenaren vervullen Door de wisseling van eigenaren zijn agrarische gronden door de jaren heen versnipperd geraakt.

Nadere informatie

Herinrichting Noordwest Overijssel Deelgebied Rond de Weerribben

Herinrichting Noordwest Overijssel Deelgebied Rond de Weerribben Herinrichting Noordwest Overijssel Deelgebied Rond de Weerribben Informatiebrochure Plan van Toedeling Herinrichting Noordwest Overijssel Deelgebied Rond de Weerribben Belangrijke data Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING.

MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. KEUZEBLOK INVULBLOK MODEL-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKE- LIJK RECHT VAN OPSTAL betreffende een WONING. Partij 1, hierna aangeduid als grondeigenaar Partij

Nadere informatie

Verkavelen voor groei. Workshop 19 september 2013

Verkavelen voor groei. Workshop 19 september 2013 Verkavelen voor groei Workshop 19 september 2013 Verkavelen voor groei in de praktijk Hoe werkt het eigenlijk? Vrijwillig Wettelijk Spelregels Kosten/baten Gebied aan tafel, Doelgericht ruilen Workshop

Nadere informatie

Reactienota. Ontwerp-planwijziging Olst-Wesepe

Reactienota. Ontwerp-planwijziging Olst-Wesepe Reactienota Ontwerp-planwijziging Olst-Wesepe Provincie Overijssel Pagina 1 van 11 Inleiding Op 23 februari 2012 heeft de uitvoeringscommissie Olst-Wesepe de ontwerp planwijziging van het inrichtingsplan

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Prolander provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Prolander provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1903 14 april 2015 Besluit mandaat, volmacht en machtiging Prolander provincie Groningen Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

Workshop internet, digitalisering, en automatisering

Workshop internet, digitalisering, en automatisering Workshop internet, digitalisering, en automatisering Marije Louwsma Senior projectleider 19 september 2013 Aanleiding Rol overheid èn rol burger veranderen: Minder overheidsbudget Vorm van participatie

Nadere informatie

Enschede-Zuid. Uitnodiging. Nieuwsbrief. Enschede-Zuid. Voorwoord voorzitter. aktepassering ruilplan Boekelo-Twekkelo woensdag

Enschede-Zuid. Uitnodiging. Nieuwsbrief. Enschede-Zuid. Voorwoord voorzitter. aktepassering ruilplan Boekelo-Twekkelo woensdag Nieuwsbrief Enschede-Zuid Voorwoord voorzitter Afrekenen kosten deelgebied Broekheurne uitgesteld Aktepassering ruilplan Boekelo-Twekkel0 19 november 2014 Overig nieuws deelgebied Boekelo-Twekkelo Ingerichte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 509 Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

MODEL VOOR EEN MAATSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN ARCHITECTEN

MODEL VOOR EEN MAATSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN ARCHITECTEN MODEL VOOR EEN MAATSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN ARCHITECTEN De ondergetekenden: 1. Naam:..., wonende te:..., hierna te noemen partij A 2. Naam:..., wonende te:..., hierna te noemen partij B overwegende: dat

Nadere informatie

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland fe^pue**. Afronding Reconstructie Midden Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Thema en gebiedsgerichte plannen/ Aanleg en verwerving regionale keringen Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting -- Deel 1

Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

Oeverweg 2 Giethoorn. Vraagprijs: op aanvraag

Oeverweg 2 Giethoorn. Vraagprijs: op aanvraag Oeverweg 2 Giethoorn Vraagprijs: op aanvraag Algemeen: In het buitengebied van de gemeente Steenwijk ligt dit courante en keurig onderhouden melkveehouderijbedrijf. Dit bedrijf is centraal gelegen op ca

Nadere informatie

Ontwerp-planuitwerking 2 ex. Artikel 85 van de Landinrichtingswet voor de ruilverkaveling Rijssen

Ontwerp-planuitwerking 2 ex. Artikel 85 van de Landinrichtingswet voor de ruilverkaveling Rijssen Ontwerp-planuitwerking 2 ex. Artikel 85 van de Landinrichtingswet voor de ruilverkaveling Rijssen 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Landbouw...4 1.1 Het huidige plan...4 1.2 Overwegingen die leiden tot planuitwerking...4

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder ir. G.W. Broens Vergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : 4. Bijlagen : Rekenvoorbeeld te betalen kosten per gezin / bedrijf o.b.v. begroting 2013 Onderwerp

Nadere informatie

Landinrichting Enter: Brochure Wenszitting. Informatie over de herverkaveling van het deelgebied Deldenerbroek

Landinrichting Enter: Brochure Wenszitting. Informatie over de herverkaveling van het deelgebied Deldenerbroek Landinrichting Enter: Brochure Wenszitting Informatie over de herverkaveling van het deelgebied Deldenerbroek 1 Voorwoord Inhoud 7 1 Inleiding 9 2 Algemene informatie 9 2.1 De landinrichting Enter 10

Nadere informatie

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Kenmerk: Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 oktober 2014; gelet op de

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Toelichting betaalspecificatie

Toelichting betaalspecificatie Toelichting betaalspecificatie In deze toelichting leest u uitleg over de begrippen in de betaalspecificatie en hoe de oppervlakte en bedragen bepaald zijn. Staat er deelgebied? Dan bedoelen wij ook leefgebied.

Nadere informatie

Gloudemans BETREFFENDE: Inbrengwaarde bestemmingsplan Lage Heide UITGEBRACHT AAN:

Gloudemans BETREFFENDE: Inbrengwaarde bestemmingsplan Lage Heide UITGEBRACHT AAN: Gloudemans O BETREFFENDE: Inbrengwaarde bestemmingsplan Lage eide UITGEBRACT AAN: et college van burgemeester en wethouders der gemeente Postbus 000 5550 GA VALKENSWAARD 450.59-T/jv/i Gloudemans < > 2-2-200

Nadere informatie

Enter. Nieuwsbrief. Van de voorzitter. Enter

Enter. Nieuwsbrief. Van de voorzitter. Enter Nieuwsbrief Enter Van de voorzitter In deze nieuwsbrief informeren we u graag over de voortgang in beide deelgebieden van de landinrichting Enter: Enter-Ypelo en Deldenerbroek. Een belangrijke mijlpaal

Nadere informatie

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL Blad 1 van 6 CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011.

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2010; Gelet

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Ontwerp Inrichtingsplan. Blokzijl Vollenhove

Ontwerp Inrichtingsplan. Blokzijl Vollenhove Noordwest Overijssel Ontwerp Inrichtingsplan Blokzijl - Vollenhove Blokzijl Vollenhove Dienst Landelijk Gebied Lübeckplein 34 8017 JS Zwolle Postbus 10051 8000 GB Zwolle tel: 038-4271 999 fax: 038-4271

Nadere informatie

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

Landinrichting Losser

Landinrichting Losser Nieuwsbrief Landinrichting Losser nieuwsbrief 17 Losser Voorwoord Ruilplan Losser-Zuid is vastgesteld! Met een blij en tevreden gevoel wil ik u laten weten dat het Ruilplan voor het deelgebied Elsbeek-Overdinkel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E )

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) INHOUDSOPGAVE OVERWEGINGEN ALGEMEEN 1. Definities 2. Het lidmaatschap CONTRIBUTIEREGELING

Nadere informatie

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2 1. Inleiding Voor de verdeling van de middelen uit de hoofdlijnennotitie van het ministerie van EZ ( 200 miljoen) is advies gevraagd aan onze commissie (Commissie Jansen-2). Dit advies is uitgebracht in

Nadere informatie

Verkoop bij inschrijving cultuurgrond

Verkoop bij inschrijving cultuurgrond Deldenerstraat 61 Postbus 1271 7550 BG Hengelo Tel: 085-273 28 00 info@kromhofpullen.nl www.kromhofpullen.nl Verkoop bij inschrijving cultuurgrond Nabij de Veenelanden te Almelo worden diverse kavels cultuurgrond

Nadere informatie

Nadeelcompensatie bij vernatting

Nadeelcompensatie bij vernatting Nadeelcompensatie bij vernatting Deze notitie geeft een toelichting op hoe het waterschap om gaat met nadeelcompensatie bij vernatting van landbouwgronden als gevolg van door het waterschap genomen besluiten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van datum 15 december 2015, nr. A.12, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van datum 15 december 2015, nr. A.12, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. 8571 28 december 2015 Mandaatbesluit bestuur BVO Prolander Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 15 december 2015, zaaknummer

Nadere informatie

Nadere Regels voor LGR Voorlopige puntwaarde Aktepassering ruilplan Boekelo-Twekkelo

Nadere Regels voor LGR Voorlopige puntwaarde Aktepassering ruilplan Boekelo-Twekkelo Nieuwsbrief Enschede-Zuid Voorwoord voorzitter Voorlichtingsbijeenkomst LGR Terinzagelegging Ontwerp-Lijst der Geldelijke Regelingen Nadere Regels voor LGR Voorlopige puntwaarde Aktepassering ruilplan

Nadere informatie

BELEIDSREGEL NADEELCOMPENSATIE KABELS EN LEIDINGEN GEMEENTE EINDHOVEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven;

BELEIDSREGEL NADEELCOMPENSATIE KABELS EN LEIDINGEN GEMEENTE EINDHOVEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; BELEIDSREGEL NADEELCOMPENSATIE KABELS EN LEIDINGEN GEMEENTE EINDHOVEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Verkoopinformatie. BERLICUM (N.Br.), Dreef / Milrooijsedijk

Verkoopinformatie. BERLICUM (N.Br.), Dreef / Milrooijsedijk Verkoopinformatie BERLICUM (N.Br.), Dreef / Milrooijsedijk Percelen landbouwgrond, ter grootte van circa 07.49.50 hectaren, 02.54.40 hectaren en 01.01.15 hectare Algemeen Percelen landbouwgrond, gelegen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 februari 2006 Rapportnummer: 2006/035

Rapport. Datum: 1 februari 2006 Rapportnummer: 2006/035 Rapport Datum: 1 februari 2006 Rapportnummer: 2006/035 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Landinrichtingscommissie Ruilverkaveling Haaksbergen niet, althans niet voldoende, heeft gereageerd op de

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Beleidsregels bijzondere bijstand HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB);

Nadere informatie

T A X A T I E R A P P O R T

T A X A T I E R A P P O R T T A X A T I E R A P P O R T Taxatie van een object aan de Maliskampsestraat 61 te Rosmalen Eigenaar Opdrachtgever Maliskamp Holding BV Maliskampsestraat 61 5248 NR ROSMALEN Gemeente s-hertogenbosch Rapportnummer

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Artikel 1: Geldigheid 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij en zijn onderdeel van de koopovereenkomst tussen de gemeente

Nadere informatie

REGLEMENT SUIKERSYSTEEM. van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda

REGLEMENT SUIKERSYSTEEM. van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda REGLEMENT SUIKERSYSTEEM van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepassing 1. Dit reglement regelt de toewijzing van Quotumbieten aan individuele Telers.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001 Artikel 1 ALGEMEEN Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere koopovereenkomst van grond met een bedrijfsmatige bestemming

Nadere informatie

PER INSCHRIJVING TE KOOP. Percelen grasland Kleiweg te Camperduin

PER INSCHRIJVING TE KOOP. Percelen grasland Kleiweg te Camperduin PER INSCHRIJVING TE KOOP Percelen grasland Kleiweg te Camperduin INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Percelen cultuurgrond Kleiweg te Schoorl, Camperduin 1 De sluitingsdatum van de inschrijving is vrijdag 13 april

Nadere informatie

Spoor 2 Landinrichting

Spoor 2 Landinrichting Spoor 2 Landinrichting Inhoud Situering decreet landinrichting Spoor 2 projecten landinrichting Kansen voor dorpenbeleid? 14/03/2016 2 Situering decreet landinrichting Decreet landinrichting Decreet van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998

Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998 Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998 Agenda nr. Commissie: Milieu Gedeputeerde met de verdediging

Nadere informatie

Notulen. van de 32 e vergadering van de Uitvoeringscommissie, gehouden op 2 juli 2015 in Hotel Restaurant Savenije, Dorpsstraat te Lonneker

Notulen. van de 32 e vergadering van de Uitvoeringscommissie, gehouden op 2 juli 2015 in Hotel Restaurant Savenije, Dorpsstraat te Lonneker Notulen van de 32 e vergadering van de Uitvoeringscommissie, gehouden op 2 juli 2015 in Hotel Restaurant Savenije, Dorpsstraat 149-151 te Lonneker Aanwezig UC: W. van Egmond (voorzitter), J. van der Graaf

Nadere informatie

2. De Stichting ODO Accommodaties, hierna te noemen de huurder,

2. De Stichting ODO Accommodaties, hierna te noemen de huurder, Overeenkomst met betrekking tot de huur van velden en het beheer, onderhoud en renovatie van de velden een aanliggende beplantingen, grasstroken en water op het complex van korfbalvereniging ODO aan de

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 21 juni 2013, nr. BLKB/2013/642M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014

Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014 Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014 VERREKENING VAN INKOMSTEN EN INKOMSTENVRIJLATING Algemeen De in aanmerking te nemen zijn in art. 31 WWB gedefinieerd. Hiermee wordt rekening

Nadere informatie

Wet voorkeursrecht gemeenten

Wet voorkeursrecht gemeenten Behoort bij kennisgeving aan belanghebbenden d.d. 27 januari 2010 omtrent de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Wet voorkeursrecht gemeenten 1.

Nadere informatie

BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID PROJECT- EN PROGRAMMAMANAGEMENT

BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID PROJECT- EN PROGRAMMAMANAGEMENT BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID PROJECT- EN PROGRAMMAMANAGEMENT Laatstelijk vastgesteld door: Gedeputeerde Staten bij besluit van 16-12-2014 kenmerk 2014/0337622 Commissaris van de Koning bij besluit van 16-12-2014

Nadere informatie

Herverkaveling Weerijs-Zuid Zie adressenlijst. Informatiebrief start uitvoering werken Weerijs-Zuid 4 augustus 2015. Geachte heer, mevrouw,

Herverkaveling Weerijs-Zuid Zie adressenlijst. Informatiebrief start uitvoering werken Weerijs-Zuid 4 augustus 2015. Geachte heer, mevrouw, Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl Herverkaveling Weerijs-Zuid Zie adressenlijst www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 3847454

Nadere informatie

Delegatiebesluit verkoop provinciale eigendommen in Stationsgebied te Middelburg

Delegatiebesluit verkoop provinciale eigendommen in Stationsgebied te Middelburg &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU &RPPLVVLH 9HUNHHU HQ 9HUYRHU *HGHSXWHHUGH EHODVW PHW EHKDQGHOLQJ J.I. Hennekeij YHUJDGHULQJ 36: 30 juni 2000 QU: I&V - 224 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 25 april 2000 2QGHUZHUS verkoop

Nadere informatie

Landinrichting Staphorst

Landinrichting Staphorst Landinrichting Staphorst Informatiebrochure wenszitting Uitvoeringscommissie Staphorst Mei 2013 Landinrichting Staphorst Informatiebrochure wenszitting Informatie over de wenszitting en het vervolgtraject

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP Artikel 1.1 a. De onroerende zaak wordt afgeleverd in de toestand waarin zij zich bevindt op de datum van de notariële akte. Bij eerdere ingebruikname wordt

Nadere informatie

Grondverwerving. Hans van Vonderen Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Grondverwerving. Hans van Vonderen Dienst Landelijk Gebied (DLG) Grondverwerving Hans van Vonderen Dienst Landelijk Gebied (DLG) Opbouw van de presentatie - Introductie - Stand van zaken verwerving - Toelichting tijdspad - Onderhandelingen - Voorbeeldberekening Introductie

Nadere informatie

Exploitatieplan De Afhang

Exploitatieplan De Afhang Exploitatieplan De Afhang Herziening 2016-2 Op structurele onderdelen Toelichting en Regels 1 Datum: 20 juni 2016 Eerste vaststelling exploitatieplan: 14 december 2010 Datum onherroepelijk: 19 oktober

Nadere informatie

Stedelijke Herverkaveling. Positionering wettelijke regeling stedelijke herverkaveling VVG-congres Mei 2014

Stedelijke Herverkaveling. Positionering wettelijke regeling stedelijke herverkaveling VVG-congres Mei 2014 Stedelijke Herverkaveling Positionering wettelijke regeling stedelijke herverkaveling VVG-congres Mei 2014 Stedelijke herverkaveling Wie ben ik? q Guido Kuijer (Senior Projectadviseur & Lid Commissie Stedelijke

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. de rechtspersoon naar publiek recht Gemeente Nieuwkoop, zetelend te Ter Aar, op grond van artikel 171, eerste lid Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester,

Nadere informatie

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Het ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen heeft in overeenstemming met de voorgeschreven wettelijke procedure volgens de Wet

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 5 juli 2016 Agendapunt : 6. Bijlagen : Varianten ingezetenenomslag met effect op tarieven en kosten per profiel Onderwerp

Nadere informatie

Circa 2,3 ha agrarische cultuurgrond Dikelsestraat / De Plak te Bemmel

Circa 2,3 ha agrarische cultuurgrond Dikelsestraat / De Plak te Bemmel Te koop aangeboden: Circa 2,3 ha agrarische cultuurgrond Dikelsestraat / De Plak te Bemmel Korte omschrijving: Het betreft een perceel goede kwaliteit agrarische cultuurgrond, gelegen aan de noordzijde

Nadere informatie