1 Inleiding. 2 Het wettelijk kader. d.d.10 februari 2014, nr Behorende bij besluit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inleiding. 2 Het wettelijk kader. d.d.10 februari 2014, nr. 3530530. Behorende bij besluit"

Transcriptie

1 Nadere regels voor de lijst der geldelijke regelingen als bedoeld in artikel 68 van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg), voor het herverkavelingsblok Wintelre-Oerle Behorende bij besluit d.d.10 februari 2014, nr Inleiding Krachtens het bepaalde in de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) en onder meer artikelen van het Besluit inrichting landelijk gebied (Bilg) zijn onderstaande uitgangspunten door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS) vastgesteld op basis waarvan de Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR) wordt opgemaakt. Deze uitgangspunten geven daarbij het beleid over de verdeling van de kosten inzake nut en verrekening tussen eigenaren zodat voor iedere eigenaar in het gebied de toegekende kosten rechtvaardig en rechtsgelijk zijn. Dit voor zover deze niet staan vermeld in het Bilg. 2 Het wettelijk kader Conform het gestelde in artikel 68 van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) geven GS opdracht aan de bestuurscommissie Wintelre-Oerle de LGR op te stellen. In de LGR worden zowel het verkavelingsnut, die zich als gevolg van het herverkavelingsproces hebben voorgedaan voor de betrokken eigenaren, alsmede de verrekenposten van de onroerende zaken bepaald. De bestuurscommissie vult deze opdracht in met GS een advies te geven over de uitgangspunten van de LGR met het verzoek deze vast te stellen. Vervolgens stelt zij schatters aan die de lijst in gaan vullen aan de hand van de uitgangspunten. Een en ander conform het delegatiebesluit van 8 april De schatters nemen daarbij het bepaalde in Hoofdstuk 3 (art. 24 t/m 31) van het Bilg in acht. Het bepaalde in de artikelen 24 t/m 31 Bilg is in het navolgende tekst nader uitgewerkt om te komen tot een verdeling van de kosten ten laste van de gezamenlijke eigenaren. Deze kosten worden verdeeld op basis van het nut dat iedere eigenaar heeft gekregen van de herverkaveling. Daarnaast worden verrekenposten, zoals in deze uitgangspunten zijn vastgelegd, verrekend tussen de verschillende eigenaren. Vervolgens wordt voor iedere eigenaar de specifiek voor zijn gronden, zowel inbreng als toedeling, gewaardeerde verrekenposten opgeteld en/of afgetrokken. Voor de hieronder gehanteerde begrippen wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 1 van de Wilg en artikel 1 van de Bilg. Kavel: een aaneengesloten oppervlakte grond van een eigenaar, omgeven door grond van andere eigenaren of door openbare wegen of door openbare waterlopen Huiskavel: kavel met een woonhuis;

2 Bedrijfskavel: kavel met een gebouw of een comple van gebouwen, dienende voor de uitoefening van een landbouwbedrijf; Veldkavel: kavel, die geen huis- of bedrijfskavel is; 3 Het nut van de herverkaveling Het nut van de herverkaveling wordt bepaald aan de hand van objectieve en subjectieve factoren. Deze factoren, zoals bedoeld in het artikel 25 van de Bilg, worden door de schatters, met behulp van een puntensysteem gewaardeerd. Voor de beoordeling van het nut wordt de situatie na herverkaveling met de inbrengsituatie op peildatum ruilplan vergeleken. Naarmate het voordeel groter is, wordt er een groter aantal punten toegekend. De bepaling van de waardeveranderingen als gevolg van de herverkaveling in de objectieve en subjectieve factoren geschiedt per eigendom (of per bedrijf) door vergelijking van de toegedeelde kavels met de ingebrachte kavels. Bij de beoordeling van de ingebrachte kavels wordt de invloed van reeds uitgevoerde landinrichtingswerken geºlimineerd. De puntwaarde wordt via een omrekenfactor omgezet in euro s. De omrekenfactor wordt bepaald door het deel van de kosten van de herverkaveling wat door de gezamenlijke belanghebbenden bijgedragen moet worden, te delen door het totale puntensaldo. In de paragrafen 3.1 en 3.2 wordt beschreven op welke manier de objectieve en subjectieve factoren gewaardeerd worden. 3.1 De objectieve factor De ontsluiting van huiskavels, bedrijfskavel en/of veldkavels wordt zowel in de inbreng als in de toedeling geschat in 3 klassen. Er is een lineaire verhouding met betrekking tot de puntenwaardering van de klassen. De klasse worden benoemd op de navolgende wijze. Punten per hectare Ontsloten aan de openbare verharde weg 30 Ontsloten aan de openbare niet-verharde weg 20 Niet ontsloten aan een openbare verharde/niet verharde weg 10 Het aantal punten, zowel voor de inbreng als de toedeling, wordt berekend door de punten per categorie te vermenigvuldigen met de oppervlakte van de kavel die ontsloten wordt. Maatgevend voor de ontsluiting is de ligging van het punt dat het dichtst bij de openbare weg ligt. De verbetering van de ontsluiting wordt bepaald door het saldo-verschil van de punten tussen inbreng en toedeling. 2/7

3 3.2 De subjectieve factoren De verkaveling betreft, overeenkomstig artikel 25 lid 3 Bilg, vorm, grootte, aantal kavels, afstand veldkavels tot de huis-/bedrijfskavel en mate van kavelconcentratie. Er is een lineaire verhouding met betrekking tot de puntenwaardering van de klassen. De verkaveling wordt geschat in 5 klassen op de navolgende wijze: Klasse Mate van wijziging ntal punten 0 Geen of nagenoeg geen wijziging in de verkavelingssituatie. 0 1 Geringe verbetering: geringe perceelsvergroting, en/of geringe vormverbetering, en/of geen of weinig afstandsverkorting. 2 Matige verbetering: geringe tot matige vergroting van de oppervlakte in huis- of bedrijfskavel, dan wel matige perceelvergroting en beperking van een aantal kavels, en/of matige vormverbetering, en/of geringe tot matige afstandsverkorting. 3 Sterke verbetering: Sterke vergroting van de oppervlakte bij de bedrijfs-/huiskavel, dan wel Sterke samenvoeging op afstand, en/of sterke vormverbetering, en/of overwegend sterke afstandsverkorting. 4 Zeer sterke verbetering: Algehele of nagenoeg algehele samenvoeging bij de huis-/bedrijfskavel met dien verstande dat er meerdere veldkavels ingebracht dienen te worden of dat er zeer aanzienlijke afstandsverkorting dan wel een zeer aanzienlijke vormverbetering bereikt wordt Bij deze classificatie vindt indeling van het gehele bedrijf in ØØn klasse plaats. Bij de classificatie worden de pachtgronden gezien als onderdeel van het bedrijf. Voor de berekening van het aantal punten voor een bedrijf wordt de toegedeelde oppervlakte in eigendom gehanteerd. Voor de classificatie van de factor verkaveling wordt voor iedere klasse ØØn of meerdere verkavelingsmodellen als referentie vastgesteld met de oude en nieuwe toestand als toetsvoorbeeld. Aan de hand van bovenstaande tabel en deze modellen worden de eigendommen of bedrijven ingedeeld. 3/7

4 4 Nutsbepaling voor de schouwpaden Natuur- en landschapselementen kunnen worden aangeslagen in de kosten van de herverkaveling wanneer deze middels toedeling gerealiseerd zijn op de gewenste kavels. Voor het inrichtingsplan Wintelre-Oerle geldt dit alleen voor de realisering van de schouwpaden. Voor de schouwpaden gaat het bij het bepalen van het nut om de gronden die gerealiseerd zijn voor het waterschap De Dommel, al dan niet door tussenkomst van het Bureau Beheer Landbouwgronden. Voor de realisering van de schouwpaden geldt dat de vastgestelde begrenzing in het inrichtingsplan Wintelre-Oerle als referentie. De oppervlakte grond binnen de vastgestelde begrenzing welke in eigendom is gerealiseerd geeft de doelrealisatie aan en is bepalend voor de klasse-indeling. De aanslag wordt berekend over gerealiseerde oppervlakte. De methode is op basis van de volgende klasse-indeling: Klasse Mate van wijziging Aantal punten % doelrealisatie %doelrealisatie % doelrealisatie % doelrealisatie 40 5 Verrekenposten De verrekenposten, als bedoeld in artikel 68 lid 1 sub b van de Wilg en artikel 26 lid 2 Bilg, worden als volgt geschat en vervolgens verrekend tussen de betrokken afgaande eigenaren en opkomende eigenaren. Indien verrekening tussen de eigenaren en het herverkavelingsblok c.q. de gezamenlijke rechthebbenden plaatsvindt, is dit bij de verrekenpost aangegeven. Deze verrekenposten worden als volgt toegepast c.q. verrekend. 5.1 Gebouwen en opstallen. De waarde van gebouwen c.q. opstallen, werken, beplantingen op basis van een door een deskundige vast te stellen bedrag (art. 68 lid 1 sub b onder 20 Wilg) Waardebepaling vindt alleen plaats indien en voorzover de objecten van eigenaar veranderen als gevolg van het ruilplan en daarvoor tussen betrokken eigenaren geen regeling is getroffen. 5.2 Afwijking van de agrarische waarde. Afwijkingen van de agrarische waarde op basis van een door een deskundige vast te stellen bedrag ( art. 68 lid 1 sub b onder 30 Wilg).Dit is een verrekening tussen afgaande en opkomende eigenaar. 4/7

5 Waardebepaling vindt alleen plaats indien en voorzover de objecten van eigenaar veranderen als gevolg van het ruilplan en daarvoor tussen betrokken eigenaren geen regeling is getroffen. 5.3 Kosten i.v.m. de wet bodembescherming. Het aantoonbaar maken De verrekenpost heeft betrekking op gronden waar verontreiniging in of op de bodem wordt geconstateerd, als bedoeld in artikel 1 van de Wet bodembescherming en nog geen regeling is getroffen. De opkomende eigenaar zal middels etern onderzoek dienen aan te tonen dat de betreffende grond wegens de aanwezige verontreiniging ernstige beperkingen kent voor het gebruik, overeenkomstig de toegekende functie. Het door de opkomende eigenaar uitgevoerde eterne onderzoek geschiedt op kosten van ongelijk. Voorwaarde voor kostenvergoeding is dat vooraf overleg plaatsvindt met de bestuurscommissie over de opzet van het onderzoek, de begrote kosten en daarover overeenstemming is bereikt. Verrekening verontreiniging De hoogte van de verrekenposten zal door deskundigen worden vastgesteld, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de beperkingen van de verontreiniging voor het gebruik, kosten die samenhangen met de verontreiniging zelf, de bedrijfsschade, saneringsverplichtingen, saneringsrisico s en de aansprakelijkheid van de afgaande eigenaar. Bepalend voor de hoogte van de verrekenpost is de situatie ten tijde van de kavelovergang Ongedaan maken van de ruiling/toedeling Indien de verontreiniging in of op de bodem pas wordt geconstateerd na afloop van de bezwarentermijn tegen het plan van toedeling zal de bestuurscommissie, indien er sprake is van niet uitruilbare grond, met betrokken partijen primair streven naar het op vrijwillige basis ongedaan maken van de ruiling middels een notariºle akte met betrokken partijen. Indien hierover geen overeenstemming te bereiken is, zal de aanwezigheid van verontreiniging in of op de bodem worden meegenomen als verrekenpost tussen opkomende en afgaande eigenaar, zoals hiervoor aangegeven. 5.4 Waardeverandering als gevolg van artikel 35 Wilg. Waardeverandering als bedoeld in de artikel 35 lid 2 en 3 van de WILG op basis van een door een deskundige vast te stellen bedrag. ( art. 68 lid 1 sub b onder 10 Wilg). Deze zal worden vergoed aan de afgaande eigenaar ten koste van de gezamenlijk rechthebbenden. Waardeverandering als gevolg van handelingen waarvoor geen ontheffing is verleend, zal niet worden vergoed. 5/7

6 5.5 Waardeverandering a.g.v. de uitvoering van kavelaanvaardingswerken. Waardeverandering als gevolg van de uitvoering van kavelwerken in het kader van de herverkaveling door, dan wel in opdracht van GS/bestuurscommissie wordt verrekend op basis van een door een deskundige/schatters vast te stellen bedrag. 5.6 Erfdienstbaarheden. Het opheffen en vestigen van erfdienstbaarheden wordt geschat op 500,-. Bij het opheffen of vestigen van de erfdienstbaarheid, zal dit worden verrekend tussen het heersend en lijdend erf. 5.7 Algehele vergoeding in geld. Vergoeding in verband met toewijzing van maatregelen en voorzieningen voor natuur, landschap en openluchtrecreatie, dan wel voor voorzieningen van openbaar nut (artikel 58 lid 1 van de Wilg) tegen volledige schadeloosstelling. Algehele vergoeding in plaats van toedeling grond, aangezien er een zodanig geringe oppervlakte resteert dat er geen doelmatig en efficiºnt te eploiteren kavel kan worden toegedeeld, als bedoeld in artikel 58 lid 2 van de Wilg tegen volledige schadeloosstelling. 5.8 Over- en onderbedeling en kwaliteitsverschil Over- en onderbedeling worden verrekend door het oppervlakteverschil tussen inbreng en netto-toedeling, na aftrek van de korting als bedoeld in artikel 56 Wilg te vermenigvuldigen met de gemiddelde agrarische verkeerswaarde door GS vastgesteld overeenkomstig artikel 2 Bilg. Kwaliteitsverschil tussen inbreng en toedeling wordt verrekend door het verschil in kwaliteit tussen inbreng en toedeling, uitgedrukt in een nader te bepalen geldbedrag, zulks met inachtneming van de vastgestelde agrarische verkeerswaarde per ruilklasse 5.9 De afkoop van renten als bedoeld in artikel 60 lid 1 van de Wilg. Voor zover bij Gedeputeerde Staten bekend, komen er geen ruilverkavelingsrenten voor. 6 Overige aspecten 6.1 Tijdstip waardering van de verrekenposten Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Bilg vindt de waardering van de objectieve en subjectieve factoren plaats naar het tijdstip als bedoeld in artikel 65 lid 2 van de Wilg, in beginsel de peildatum plan van toedeling. Art 64, lid 3 Wilg houdt in de start van de terinzagelegging van het ontwerpruilplan. Voor wat betreft de verrekenposten gelden de navolgende tijdstippen van waardering: 6/7

7 Verrekenpost Gebouwen en opstallen Afwijking van de agrarische waarde Kosten i.v.m. de wet bodemsanering Waardeverandering als gevolg van art. 35 Wilg Waardeverandering als gevolg van kavelaanvaardingswerken Erfdienstbaarheden Algemene vergoeding in geld Als bedoeld in art. 64, lid 3 Wilg Kavelovergang 6.2 Puntwaarde (voorlopig/definitief) De waardeverandering van de objectieve en subjectieve factoren is bepaald met behulp van een puntensysteem. De waarde van een punt in euro s wordt omgerekend in een geldbedrag, door het totaal van alle aan de gezamenlijke eigenaren toe te rekenen kosten, te delen door het totaal van de aan de eigenaren toegerekende punten. Deze puntwaarde moet bij het opmaken van de lijst der geldelijke regelingen als voorlopig worden gekwalificeerd, aangezien de definitieve puntwaarde eerst kan worden bepaald nadat de lijst der geldelijke regelingen vaststaat en de financiºle gevolgen van de bezwarenbehandeling bekend zijn en in de kostenberekening kunnen worden meegenomen. De definitieve puntwaarde, of correctiefactor, zal door GS worden vastgesteld nadat het laatste beroep tegen de lijst der geldelijke regelingen bij de rechtbank is afgehandeld. Met behulp van deze definitieve puntwaarde c.q. correctiefactor worden de voorlopige aanslagen voor wat betreft de basiskosten gecorrigeerd om daarmee het totaal van alle aanslagen in overeenstemming te brengen met alle ten laste van de gezamenlijke eigenaren komende kosten. 7 Rechthebbende Op grond van artikel 90 lid 4 Wilg worden de kosten van herverkaveling middels de lijst der geldelijke regelingen omgeslagen over de eigenaren. Dit zijn de eigenaren als vermeld op de onherroepelijk vastgestelde lijst van rechthebbenden. Bepalend daarvoor is de eigendomssituatie op het tijdstip als bedoeld in artikel 65 lid 2 WILG, zijnde in principe de peildatum ruilplan. Zodra de lijst der geldelijke regelingen onherroepelijk is komen vast te staan ontvangen de hier bedoelde eigenaren een aanslag overeenkomstig art /7

HERINRICHTING LOSSER ZUID

HERINRICHTING LOSSER ZUID HERINRICHTING LOSSER ZUID Lijst der Geldelijke Regelingen Charlotte Gillet januari 2016 Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR) Globaal proces Inrichtingsplan vastgesteld (2007) Opstellen Ruilplan (2011)

Nadere informatie

Noordwest Overijssel. Deelgebied Rond de Weerribben Lijst der Geldelijke Regelingen

Noordwest Overijssel. Deelgebied Rond de Weerribben Lijst der Geldelijke Regelingen Noordwest Overijssel Deelgebied Rond de Weerribben Lijst der Geldelijke Regelingen Noordwest Overijssel Lijst der Geldelijke Regelingen Rond de Weerribben Zwolle, 31 oktober 2013 Inhoud 4 5 7 8 8 8 10

Nadere informatie

Het herverkavelingsproces

Het herverkavelingsproces Herverkaveling Het herverkavelingsproces Om het landelijk gebied ook in de toekomst vitaal te houden, worden gebieden opnieuw ingericht. Hoe de nieuwe inrichting van een gebied er uit moet zien, staat

Nadere informatie

De laatste fase; de rekening Lijst der Geldelijke Regelingen

De laatste fase; de rekening Lijst der Geldelijke Regelingen De laatste fase; de rekening Lijst der Geldelijke Regelingen Herinrichting Noorderpark Opdrachtgever Uitvoerder januari 2011 Inhoud Van de voorzitter... 5 Waar gaat het over?... 8 Ter inzage legging...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Losser december 2015 1

Nieuwsbrief Losser december 2015 1 Uitnodiging Informatiebijeenkomst Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR) op xx januari in het xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Op xx januari wordt een informatiebijeenkomst gehouden: - Ontvangst 19:30 uur, aanvang presentatie

Nadere informatie

Sarsven en de Banen. De wenszitting. 17 september 2012

Sarsven en de Banen. De wenszitting. 17 september 2012 Sarsven en de Banen De wenszitting 17 september 2012 2 Sarsven en de Banen - Uitgangspunten voor de herverkaveling Sarsven en de Banen - Uitgangspunten voor de herverkaveling 3 Sarsven en de Banen De wenszitting

Nadere informatie

Weerijs-Zuid. De wenszitting. Weerijs-Zuid. Weerijs-Zuid, de juiste grond op de juiste plaats voor landbouw, natuur, recreatie, water, wonen, werken

Weerijs-Zuid. De wenszitting. Weerijs-Zuid. Weerijs-Zuid, de juiste grond op de juiste plaats voor landbouw, natuur, recreatie, water, wonen, werken Weerijs-Zuid De wenszitting Weerijs-Zuid, de juiste grond op de juiste plaats voor landbouw, natuur, recreatie, water, wonen, werken Weerijs-Zuid Opdrachtgever Opdrachtnemer/uitvoerder maart 2011 Weerijs-Zuid

Nadere informatie

Informatiebrochure wenszitting

Informatiebrochure wenszitting Informatiebrochure wenszitting Landinrichting Losser Deelgebieden Elsbeek en Overdinkel Herinrichting Elsbeek en Overdinkel Opdrachtgever Opdrachtnemer/uitvoerder Informatiebrochure wenszitting Landinrichting

Nadere informatie

Noordwest Overijssel

Noordwest Overijssel Noordwest Overijssel Informatiebrochure wenszitting Herinrichting Noordwest Overijssel Deelgebied Blokzijl-Vollenhove Blokzijl Vollenhove Opdrachtgever Opdrachtnemer januari 2014 Informatiebrochure wenszitting

Nadere informatie

WET INRICHTING LANDELIJK GEBIED. Landinrichting Lonnekerland. Herinrichting Enschede Noord. Kennisgeving ingevolge artikel 64 lid 3 WILG

WET INRICHTING LANDELIJK GEBIED. Landinrichting Lonnekerland. Herinrichting Enschede Noord. Kennisgeving ingevolge artikel 64 lid 3 WILG WET INRICHTING LANDELIJK GEBIED Landinrichting Lonnekerland Herinrichting Enschede Noord Kennisgeving ingevolge artikel 64 lid 3 WILG TERINZAGELEGGING ONTWERP RUILPLAN Hierbij delen wij u mede dat gedurende

Nadere informatie

Landinrichting De Hilver

Landinrichting De Hilver Landinrichting De Hilver 9 De september 2010 Van de voorzitter werkzaamheden in het kader van het landinrichtingsplan zijn in volle gang. Er kan zelfs gemeld worden dat het grootste gedeelte al gerealiseerd

Nadere informatie

Agrarische kavels te koop. in de. gemeente Harderwijk

Agrarische kavels te koop. in de. gemeente Harderwijk Agrarische kavels te koop in de gemeente Harderwijk Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Kadastrale gegevens... 4 3. Bestemming... 4 4. Omschrijving van de koop... 5 Koop 1... 5 Koop 2... 6 Koop 3... 7 Koop 4...

Nadere informatie

Notulen. van de 18 e openbare werkvergadering van de Uitvoeringscommissie Losser, gehouden op 22 oktober 2015 in het gemeentehuis in Losser

Notulen. van de 18 e openbare werkvergadering van de Uitvoeringscommissie Losser, gehouden op 22 oktober 2015 in het gemeentehuis in Losser Notulen van de 18 e openbare werkvergadering van de Uitvoeringscommissie Losser, gehouden op in het gemeentehuis in Losser Aanwezig: UC: de heren H.J.M. Kemperman (voorzitter), J. van der Graaf (secretaris),

Nadere informatie

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Lijst der Geldelijke Regelingen

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Lijst der Geldelijke Regelingen Nieuwsbrief Landinrichting Losser Uitnodiging Informatiebijeenkomst Lijst der Geldelijke Regelingen 12 januari Voorwoord van de voorzitter IN CAFÉ HEIJDEMANN Zie pagina 2 Nieuwsbrief Losser De nieuwe eigendomssituatie

Nadere informatie

Op weg naar een wettelijke regeling. stedelijke herverkaveling

Op weg naar een wettelijke regeling. stedelijke herverkaveling Op weg naar een wettelijke regeling stedelijke herverkaveling Inleiding Sinds 1924 kent Nederland het instrument wettelijke herverkaveling. Dit instrument is in de daarop volgende decennia succesvol ingezet

Nadere informatie

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van:

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Taxatierapport Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Object: te Moerdijk AKKOORD BURGEMEESTER: DATUM: Pagina 1 van 21 INHOUDSOPGAVE 1 OPDRACHT...

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Weerijs-Zuid. Nieuwsbrief. Uitstel start uitvoering en kavelovergang. Weerijs-Zuid

Weerijs-Zuid. Nieuwsbrief. Uitstel start uitvoering en kavelovergang. Weerijs-Zuid Nieuwsbrief Weerijs-Zuid Uitstel start uitvoering en kavelovergang Weerijs-Zuid We hebben sinds het voorjaar 2014 belangrijke stappen gezet richting de uitvoering van de herverkaveling in Weerijs-Zuid.

Nadere informatie

Verkavelen voor groei. Workshop 19 september 2013

Verkavelen voor groei. Workshop 19 september 2013 Verkavelen voor groei Workshop 19 september 2013 Verkavelen voor groei in de praktijk Hoe werkt het eigenlijk? Vrijwillig Wettelijk Spelregels Kosten/baten Gebied aan tafel, Doelgericht ruilen Workshop

Nadere informatie

Workshop internet, digitalisering, en automatisering

Workshop internet, digitalisering, en automatisering Workshop internet, digitalisering, en automatisering Marije Louwsma Senior projectleider 19 september 2013 Aanleiding Rol overheid èn rol burger veranderen: Minder overheidsbudget Vorm van participatie

Nadere informatie

Reactienota. Ontwerp-planwijziging Olst-Wesepe

Reactienota. Ontwerp-planwijziging Olst-Wesepe Reactienota Ontwerp-planwijziging Olst-Wesepe Provincie Overijssel Pagina 1 van 11 Inleiding Op 23 februari 2012 heeft de uitvoeringscommissie Olst-Wesepe de ontwerp planwijziging van het inrichtingsplan

Nadere informatie

Kavelruil Weerijs-Noord

Kavelruil Weerijs-Noord Kavelruil Weerijs-Noord puzzelen met gronden Dankzij integraal kavelruilen wensen van grondeigenaren vervullen Door de wisseling van eigenaren zijn agrarische gronden door de jaren heen versnipperd geraakt.

Nadere informatie

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

Oeverweg 2 Giethoorn. Vraagprijs: op aanvraag

Oeverweg 2 Giethoorn. Vraagprijs: op aanvraag Oeverweg 2 Giethoorn Vraagprijs: op aanvraag Algemeen: In het buitengebied van de gemeente Steenwijk ligt dit courante en keurig onderhouden melkveehouderijbedrijf. Dit bedrijf is centraal gelegen op ca

Nadere informatie

Gloudemans BETREFFENDE: Inbrengwaarde bestemmingsplan Lage Heide UITGEBRACHT AAN:

Gloudemans BETREFFENDE: Inbrengwaarde bestemmingsplan Lage Heide UITGEBRACHT AAN: Gloudemans O BETREFFENDE: Inbrengwaarde bestemmingsplan Lage eide UITGEBRACT AAN: et college van burgemeester en wethouders der gemeente Postbus 000 5550 GA VALKENSWAARD 450.59-T/jv/i Gloudemans < > 2-2-200

Nadere informatie

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011.

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2010; Gelet

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 21 juni 2013, nr. BLKB/2013/642M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Herverkaveling Weerijs-Zuid Zie adressenlijst. Informatiebrief start uitvoering werken Weerijs-Zuid 4 augustus 2015. Geachte heer, mevrouw,

Herverkaveling Weerijs-Zuid Zie adressenlijst. Informatiebrief start uitvoering werken Weerijs-Zuid 4 augustus 2015. Geachte heer, mevrouw, Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl Herverkaveling Weerijs-Zuid Zie adressenlijst www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 3847454

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID PROJECT- EN PROGRAMMAMANAGEMENT

BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID PROJECT- EN PROGRAMMAMANAGEMENT BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID PROJECT- EN PROGRAMMAMANAGEMENT Laatstelijk vastgesteld door: Gedeputeerde Staten bij besluit van 16-12-2014 kenmerk 2014/0337622 Commissaris van de Koning bij besluit van 16-12-2014

Nadere informatie

an din richting Enter

an din richting Enter an din richting Enter Woord van de voorzitter TF In augustus dit jaar heeft u een korte nieuwsbrief gekregen, waarin we u hebben laten weten dat de vaststelling van het Ruilplan voor beide deelgebieden

Nadere informatie

T A X A T I E R A P P O R T

T A X A T I E R A P P O R T T A X A T I E R A P P O R T Taxatie van een object aan de Maliskampsestraat 61 te Rosmalen Eigenaar Opdrachtgever Maliskamp Holding BV Maliskampsestraat 61 5248 NR ROSMALEN Gemeente s-hertogenbosch Rapportnummer

Nadere informatie

Stedelijke Herverkaveling. Positionering wettelijke regeling stedelijke herverkaveling VVG-congres Mei 2014

Stedelijke Herverkaveling. Positionering wettelijke regeling stedelijke herverkaveling VVG-congres Mei 2014 Stedelijke Herverkaveling Positionering wettelijke regeling stedelijke herverkaveling VVG-congres Mei 2014 Stedelijke herverkaveling Wie ben ik? q Guido Kuijer (Senior Projectadviseur & Lid Commissie Stedelijke

Nadere informatie

PER INSCHRIJVING TE KOOP. Percelen grasland Kleiweg te Camperduin

PER INSCHRIJVING TE KOOP. Percelen grasland Kleiweg te Camperduin PER INSCHRIJVING TE KOOP Percelen grasland Kleiweg te Camperduin INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Percelen cultuurgrond Kleiweg te Schoorl, Camperduin 1 De sluitingsdatum van de inschrijving is vrijdag 13 april

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E )

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) INHOUDSOPGAVE OVERWEGINGEN ALGEMEEN 1. Definities 2. Het lidmaatschap CONTRIBUTIEREGELING

Nadere informatie

REGLEMENT SUIKERSYSTEEM. van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda

REGLEMENT SUIKERSYSTEEM. van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda REGLEMENT SUIKERSYSTEEM van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepassing 1. Dit reglement regelt de toewijzing van Quotumbieten aan individuele Telers.

Nadere informatie

Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998

Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998 Opheffen verbod op het toepassen Nr. RMW-634 van secundaire grondstoffen in integrale milieubeschermingsgebieden Vergadering 16 oktober 1998 Agenda nr. Commissie: Milieu Gedeputeerde met de verdediging

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014

Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014 Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014 VERREKENING VAN INKOMSTEN EN INKOMSTENVRIJLATING Algemeen De in aanmerking te nemen zijn in art. 31 WWB gedefinieerd. Hiermee wordt rekening

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Beleidsregels bijzondere bijstand HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB);

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KAVELRUIL DE CENTRALE AS

NIEUWSBRIEF KAVELRUIL DE CENTRALE AS No. 4, april 2012 NIEUWSBRIEF KAVELRUIL DE CENTRALE AS Onlangs waren er diverse berichten over het opheffen van het kavelruilbureau Fryslân. Het kavelruilbureau Fryslân is echter niet opgeheven. Wel zijn

Nadere informatie

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Het ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen heeft in overeenstemming met de voorgeschreven wettelijke procedure volgens de Wet

Nadere informatie

RUILOVEREENKOMST. Ondergetekenden,

RUILOVEREENKOMST. Ondergetekenden, RUILOVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Mook en Middelaar, gevestigd te Raadhuisplein 6, 6585 AP Mook, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr.

Nadere informatie

Haven Maasbracht Stedelijke herverkaveling tot welke prijs?

Haven Maasbracht Stedelijke herverkaveling tot welke prijs? Haven Maasbracht Stedelijke herverkaveling tot welke prijs? Lessons learned van project Koeweide Herstructurering Natte Bedrijventerreinen Maasgouw Samenhangend bedrijvencluster in de scheepsbouw Lange

Nadere informatie

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: Overeenkomst Rood voor Groen op bestaande landgoederen ONDERGETEKENDEN 1. De heer/mevrouw, wonende, te, hierna te noemen de Eigenaar of, gevestigd te, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

Nadere informatie

Agrarisch atelier Veessen-Wapenveld

Agrarisch atelier Veessen-Wapenveld Agrarisch atelier Veessen-Wapenveld Voorjaar 2008 Veessen Agrarisch ontwikkelingsperspectief VAA080513 Agrarisch atelier Veessen-Wapenveld def.doc 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding en doel...3

Nadere informatie

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen Nota van Toelichting Algemeen Met de afkondiging van de Veteranenwet in het Staatsblad (2012, 133) is de grondslag voor de erkenning en waardering en de zorg aan veteranen door het parlement, en daarmee

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005;

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1, tweede lid, en 29a, tweede lid, van

Nadere informatie

Delegatiebesluit verkoop provinciale eigendommen in Stationsgebied te Middelburg

Delegatiebesluit verkoop provinciale eigendommen in Stationsgebied te Middelburg &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU &RPPLVVLH 9HUNHHU HQ 9HUYRHU *HGHSXWHHUGH EHODVW PHW EHKDQGHOLQJ J.I. Hennekeij YHUJDGHULQJ 36: 30 juni 2000 QU: I&V - 224 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 25 april 2000 2QGHUZHUS verkoop

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Oprichting 4 BIO- woningen st m² prijs euro Bestemmingswinst

Oprichting 4 BIO- woningen st m² prijs euro Bestemmingswinst Wintelre Exploitatieopzet in het kader van BIO-afdracht Kosten Lunenburg totaal Oprichting 4 BIO- woningen st m² prijs euro Bestemmingswinst Bouwkavels Kavel 1 Ruimte voor ruimte 1 Voor deze kavel wordt

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN INFORMATIE EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Verkoop bij onderhandse inschrijving van een perceel grasland gelegen aan de Dalenstraat te Beneden-Leeuwen Veenendaal, november 2011 KENDES RENTMEESTERS & ADVISEURS

Nadere informatie

Grondverwerving. Hans van Vonderen Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Grondverwerving. Hans van Vonderen Dienst Landelijk Gebied (DLG) Grondverwerving Hans van Vonderen Dienst Landelijk Gebied (DLG) Opbouw van de presentatie - Introductie - Stand van zaken verwerving - Toelichting tijdspad - Onderhandelingen - Voorbeeldberekening Introductie

Nadere informatie

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager.

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Klager wil een naast zijn woning gelegen strook grond aankopen. Hij bereikt met de eigenaar overeenstemming voor een koopsom van 17.000.

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T ONDERGETEKENDEN: De gemeente Velsen, ten deze krachtens de bepalingen van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester van deze gemeente, die als zodanig

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Bedrijfsgebouwen en -terreinen - 100 Inventaris 207 544 Vliegtuigen 23.500 23.500

Materiële vaste activa (1) Bedrijfsgebouwen en -terreinen - 100 Inventaris 207 544 Vliegtuigen 23.500 23.500 1 BALANS PER 31 DECEMBER 31 december 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa (1) Bedrijfsgebouwen en -terreinen - 100 Inventaris 207 544 Vliegtuigen 23.500 23.500 Vlottende activa Vorderingen

Nadere informatie

ECGF/U201301598 Lbr. 13/105

ECGF/U201301598 Lbr. 13/105 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft NSW-status landgoederen Wet WOZ en OZB Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105 bijlage(n)

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

11 HA. GROND VOOR RECREATIENATUURONTWIKKELING

11 HA. GROND VOOR RECREATIENATUURONTWIKKELING 11 HA. GROND VOOR RECREATIENATUURONTWIKKELING Adres Omschrijving Vraagprijs Status Callantsogervaart 3a, 1787PR Julianadorp Perceel bloembollengrond gelegen tegen Recreatiepark in Julianadorp geschikt

Nadere informatie

Broederenplein. Stedelijke herverkaveling: theorie. Inleiding

Broederenplein. Stedelijke herverkaveling: theorie. Inleiding Broederenplein Leegstand Stedelijke herverkaveling Mr. G. van Moorsel Aukema, jur adviseur gebiedsontwikkeling Grote Overstraat Stadshof Inleiding Nog geen wetgeving Theorie stedelijke herverkaveling 3

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014.

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Algemene middelen Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. Aanleiding:

Nadere informatie

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant tussen BSA en Verbond van Verzekeraars Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING De gemeenteraad, Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen, hierna Vlaamse Wooncode genoemd; Gelet op

Nadere informatie

Voorwaarden Bewaarbedrijven

Voorwaarden Bewaarbedrijven Voorwaarden Bewaarbedrijven 1. Inleiding 1.1. Welke bewaarbedrijven heeft de bank? 1. De bank heeft twee bewaarbedrijven: ABN AMRO Global Custody N.V.; en ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. 2. ABN AMRO

Nadere informatie

PS2009RGW20 Bijlage 6 Grondverwerving

PS2009RGW20 Bijlage 6 Grondverwerving PS2009RGW20 Bijlage 6 Grondverwerving werkwijze en instrumenten Juni 2009 Inhoud 1. Inleiding 2. Werkwijze grondverwerving en Handelingskader grond 2007 3. Instrumenten verwerving 3.1 Vrijwillige verwerving

Nadere informatie

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting Uitvoeringsbesluit van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting 22 juni 2015 Grondmobiliteit

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 917 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Hofstra tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging

Nadere informatie

gelet op artikelen 216 en 222 van de Gemeentewet en het aangevuld bekostigingsbesluit gebied Zuiddijk vastgesteld bij raadsbesluit van 25 maart 2004,

gelet op artikelen 216 en 222 van de Gemeentewet en het aangevuld bekostigingsbesluit gebied Zuiddijk vastgesteld bij raadsbesluit van 25 maart 2004, De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 1 december 2005, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2005, gelet op artikelen 216 en 222 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Vragenlijst Landbouw effect rapportage Buizenzone Eemsdelta

Vragenlijst Landbouw effect rapportage Buizenzone Eemsdelta Vragenlijst Landbouw effect rapportage Buizenzone Eemsdelta Het doel van de Landbouw effect rapportage (LER) is de belangen van de agrarische sector binnen het besluitvormingsproces van de tracékeuze op

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

VIUG '' DEC, 2011. , * a *A tl & i> Gemeente Woerden 13.031698. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1

VIUG '' DEC, 2011. , * a *A tl & i> Gemeente Woerden 13.031698. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1 VIUG Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum NSW-status landgoederen

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden

Nadere informatie

ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105

ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105 VNG Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft NSW-status landgoederen Wet WOZ en OZB Samenvatting ons kenmerk ECGF/U201301598

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

- 1 - Mobers & Dings notarissen

- 1 - Mobers & Dings notarissen Mobers & Dings notarissen - 1 - J.F. Kennedylaan 6 5981 XC Panningen 077-3071490 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Object: weiland en cultuurgrond aan de Lorbaan en Venweg te Grashoek kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE TOEGANG EN ERFDIENSTBAARHEID. De meerwaarde van een project onder buren FICHE 2 GEMEENSCHAPPELIJKE TOEGANG EN ERFDIENSTBAARHEID

GEMEENSCHAPPELIJKE TOEGANG EN ERFDIENSTBAARHEID. De meerwaarde van een project onder buren FICHE 2 GEMEENSCHAPPELIJKE TOEGANG EN ERFDIENSTBAARHEID FICHE 2 GEMEENSCHAPPELIJKE TOEGANG EN ERFDIENSTBAARHEID GEMEENSCHAPPELIJKE TOEGANG EN ERFDIENSTBAARHEID De meerwaarde van een project onder buren Wanneer de verdiepingen van meerdere aanpalende gebouwen

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieverlening Behorend bij hoofdstuk 3, paragraaf 2 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering.

Aanvraagformulier subsidieverlening Behorend bij hoofdstuk 3, paragraaf 2 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering. Aanvraagformulier subsidieverlening Behorend bij hoofdstuk 3, paragraaf 2 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering. U kunt dit formulier geheel ingevuld en ondertekend inleveren bij het bevoegd

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734. Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Nadere informatie

Namens opdrachtgever. TE KOOP aangeboden. Melkveebedrijf met ca. 51 hectare grond te Doniaga.

Namens opdrachtgever. TE KOOP aangeboden. Melkveebedrijf met ca. 51 hectare grond te Doniaga. Namens opdrachtgever TE KOOP aangeboden Melkveebedrijf met ca. 51 hectare grond te Doniaga. Namens opdrachtgever TE KOOP AANGEBODEN Melkveebedrijf met ca. 51 hectare grond te Doniaga. Het bedrijf betreft

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV

TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV Opdrachtgever: De heer J.A.P. Lavrijsen t Holland 1 5541 PK REUSEL ZLTO Vastgoed ing. J.M.J.M. van den Heuvel Register Makelaar - taxateur o.z. (RMT / RT) Kantoor

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1

Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 Besluit van... betreffende de proceskostenvergoeding in bestuursrechtelijke zaken op het terrein van de Wet waardering onroerende zaken (Besluit proceskosten WOZ-zaken) Wij Willem-Alexander, bij de gratie

Nadere informatie

Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken

Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken Stationsstraat 19, WOZDORP Opdrachtgever : Gemeente Vaardig Inzake : Vaststelling van de waarde in het economische verkeer per 1 januari 2003 overeenkomstig

Nadere informatie

TE KOOP. Circa 9,7 hectare cultuurgrond Walingsdijk te Ursem

TE KOOP. Circa 9,7 hectare cultuurgrond Walingsdijk te Ursem TE KOOP Circa 9,7 hectare cultuurgrond Walingsdijk te Ursem ALGEMEEN Klaver Makelaardij biedt circa 9,7 hectare cultuurgrond aan te Ursem. CULTUURGROND Oppervlakte Grondsoort Kwaliteit : 9.78.50 hectare.

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001 In D&H: 15-12-2010 Steller: Arjan Koerhuis In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 58 37 SKK 14-01-2010 Afdeling:

Nadere informatie

Kostentoedeling Waterschap Brabantse Delta 2014

Kostentoedeling Waterschap Brabantse Delta 2014 Kostentoedeling Waterschap Brabantse Delta 2014 1. Inleiding Als gevolg van de Wet modernisering waterschapsbestel gelden vanaf 1 januari 2009 nieuwe regels voor de wijze van vaststelling van de bijdragen

Nadere informatie

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd De voorschriften voor het bepalen van de WOZwaarden van landgoederen die gerangschikt zijn onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) zijn gewijzigd. Dit valt

Nadere informatie