Beschrijving en beoordeling van het huidig gebruik in het kader van het Beheerplan Natura 2000

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijving en beoordeling van het huidig gebruik in het kader van het Beheerplan Natura 2000"

Transcriptie

1 Beschrijving en beoordeling van het huidig gebruik in het kader van het Beheerplan Natura 2000 Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. Houten, 19 december 2013

2 Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer Revisie Datum : Huidig gebruik Kennemerland-Zuid : Beschrijving en beoordeling van het huidig gebruik in het kader van het Beheerplan Natura 2000 : : GM : D3 : 19 december 2013 Auteur(s) adres Gecontroleerd door Paraaf gecontroleerd Goedgekeurd door Paraaf goedgekeurd Contact : Marloes Kolen, Hans Jaspers, Evalyne de Swart : : Hans Jaspers : : Rob Krom : : Grontmij Nederland B.V. De Molen DB Houten Postbus DC Houten T F Pagina 2 van 20

3 1 Inleiding Kader Leeswijzer Afbakening en toetsingskader Het juridisch kader Het begrip bestaand gebruik Detailniveau van inventarisatie en beoordeling bestaand gebruik bestaand gebruik in het Natura 2000-beheerplan Habitattypen en -soorten waarvoor Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid is aangewezen Inventarisatie huidige gebruik Werkwijze Resultaten Beoordeling huidige gebruik Werkwijze Beoordeling effecten bestaand gebruik binnen het Natura 2000-gebied Beoordeling effecten bestaand gebruik buiten het Natura gebied Conclusies en aanbevelingen Bijlage 1: Bijlage 2: Beschrijving huidige gebruik Partijen die betrokken zijn bij de beschrijving en beoordeling van het huidige gebruik Pagina 3 van 20

4 1.1 Kader De provincie Noord-Holland is als voortouwnemer van het duingebied Kennemerland-Zuid ver- antwoordelijk voor het opstellen van een Beheerplan Natura 2000 voor dit gebied. Een van de onderdelen van een Natura2000 Beheerplan is een beschrijving en beoordeling van het huidige gebruik in het Natura2000-gebied en de directe omgeving. Deze informatie vormt de basis voor het al dan niet opnemen van het huidige gebruik in het Beheerplan. In dit rapport wordt het huidige gebruik in het Natura2000-gebied Kennemerland-Zuid beschreven en getoetst. Daarbij wordt aangegeven in hoeverre het huidige gebruik valt onder juridische term bestaand bestaand gedirecte omgeving van het Natura 2000 gebied plaatsvinden, voor zover deze relevante, uitstralende effecten hebben op het Natu- bruik. Daarnaast worden activiteiten beschreven die in de ra 2000-gebied. Stikstofemissie/depositie is niet meegenomen in de inventarisatie en beoordeling van het huidige gebruik aangezien dit in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt meege- nomen. De resultaten van de PAS worden in de uitwerking van het Beheerplan in de maaten beoordeling huidig gebruik beschreven. In hoofdstuk 3 worden de Natura 2000-doelen voor Kennemerland-Zuid regelen geïntegreerd. 1.2 Leeswijzer In hoofdstuk 2 is het kader en de afbakening van de inventarisatie weergegeven. Hoofdstuk 4 bevat een overzicht van de inventarisatie van het huidige gebruik. Hoofdstuk 5 bevat de beoordeling van het huidige gebruik. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies met betrekking tot de inventarisatie en de beoordeling samengevat. In bijlage 1 is een tabel opge- nomen met specifieke gegevens met betrekking tot het huidige gebruik. Pagina 4 van 20

5 2.1 Het juridisch kader Het beoordelingskader voor het huidige gebruik wordt gevormd door het juridische begrip bestaand gebruik dat is verankerd in de Natuurbeschermingswet Indien het huidige gebruik als bestaand gebruik wordt opgenomen in het Beheerplan, dan is het gebruik vrijgesteld van vergunning. Indien het huidig gebruik niet als bestaand gebruik kan worden opgenomen in het beheerplan en het gebruik heeft (mogelijk) effecten, dan kunnen n gedeputeerde staten passende maatregelen treffen en kan het gebruik (alsnog) vergunningplichtig zijn. 2.2 Het begrip bestaand gebruik bestaand gebruik is in algemene zin het gebruik dat in de huidige situatie aanwezig is en waarvan de activiteiten een zekere vaste aard, omvang en frequentie hebben. Eenmalige activi- teiten vallen hier niet onder, deze worden beschouwd als projecten. Het begrip bestaand ge- bruik is in het kader van de Natuurbeschermingswet omschreven als het gebruik dat op 31 maart 2010 bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Illegale activiteiten vallen niet onder de beoordeling van bestaand gebruik, omdat deze in beginsel al niet zijn toegestaan. 2.3 Detailniveau iveau van inventarisatie en beoordeling bestaand gebruik Het detailniveau van inventarisatie en beoordeling is afgestemd op het niveau dat minimaal nodig is om de beoordeling te kunnen uitvoeren. Hierbij is een getrechterde aanpak gehanteerd. Voor de inventarisatie van activiteiten is in eerste instantie een zo volledig mogelijke, maar niet limitatieve (gros)lijst opgesteld van de diverse activiteiten per hoofdfunctie (natuur, recreatie, landbouw et cetera). De deel- of subactiviteiten zijn vervolgens geaggregeerd op een detailniveau dat minimaal nodig is om de effectbeoordeling uit te kunnen voeren en onderscheidend zou kunnen zijn voor de mogelijke effecten. De te beoordelen activiteiten zijn daarbij gegroe- peerd tot categorieën van activiteiten van vergelijkbare aard en met een vergelijkbaar effect. In de effectbeoordeling zijn meerdere (deel)activiteiten en samengenomen indien er sprake is van vergelijkbare effecten. 2.4 bestaand gebruik in het Natura 2000-beheerplan De inventarisatie en beoordeling van het huidige gebruik vormt de basis voor het Natura 2000 Beheerplan, waarin het huidige gebruik al dan niet onder voorschriften kan worden opgenomen en daarmee niet meer vergunningplichtig is. Hierbij zijn er de volgende situaties mogelijk: Activiteiten waarvoor arvoor de N2000-habitats/soorten niet gevoelig zijn: kunnen zonder voor- waarden in het Beheerplan worden opgenomen. Activiteiten die reeds voor plaatsing van het N2000-gebied op de communautaire lijst van de EU op 7 december 2004 aanwezig waren en sindsdien niet wezenlijk zijn gewijzigd. Deze activiteiten hebben in principe niet geleid tot verslechtering van de kwaliteit die aanwezig was op het moment van aanmelding tenzij er sprake is van effecten met een lange doorwervoorwaarden in het Beheerplan worden kingstijd. Deze activiteiten kunnen zonder verdere opgenomen. Activiteiten die na 7 december 2004 wezenlijk zijn gewijzigd of nieuwe activiteiten die voor 2010 zijn aangevangen. Deze activiteiten dienen nader te worden getoetst op mogelijke effecten op het voorkomen en de kwaliteit van habitats/soorten die aanwezig waren op het moment van aanmelding: deze activiteiten kunnen in het Beheerplan worden opgenomen zonder of met voorschriften, indien er geen (significant) negatieve effecten zijn. Pagina 5 van 20

6 Afbakening en toetsingskader Activiteiten die na 7 december 2004 wezenlijk zijn gewijzigd of nieuwe activiteiten die voor 2010 zijn aangevangen, waarvoor ook met mitigatie (significant) negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten. Deze activiteiten kunnen alleen worden opgenomen in het Beheerplan indien de effecten hiervan teniet worden gedaan door compenserende maatre- gelen (bv herstelmaatregelen) en aan de beoordeling van dit gebruik een passende beooraangevangen of wezenlijk zijn gewijzigd. Deze vallen deling ten grondslag ligt. Activiteiten die na 31 maart 2010 zijn niet onder bestaand gebruik en kunnen niet als bestaand gebruik worden opgenomen in het Beheerplan. Onderstaand wordt voor het beheergebied aangegeven welke specifieke activiteiten niet zijn meegenomen in de inventarisatie van het huidige gebruik met de daar bijbehorende motivatie: In de inventarisatie zijn geen vormen van huidig gebruik opgenomen die reeds voor onbe- paalde tijd vergund zijn in het kader van de Natuurbeschermingswet. Indien er sprake is van een eenmalige handeling dan kan dit niet worden beschouwd als bestaand gebruik, maar is er sprake van een project. Deze zijn eveneens niet in de inventa- risatie betrokken. Activiteiten die na 2010 wezenlijk zijn gewijzigd zijn eveneens niet opgenomen in de inventaomdat deze in beginsel al niet zijn toegestaan en risatie. Illegale activiteiten zijn niet meegenomen onder handhaving vallen. Het oppervlaktewaterbeheer langs de binnenduinrand is niet meegenomen in de inventarisatie van huidige gebruik omdat toetsing van dit beheer aan Natura 2000 plaats vindt in het kader van peilbesluiten. Omdat de looptijd van de peilbesluiten afwijkt van het beheerplan en er tussentijdse wijzigingen kunnen plaatsvinden is het niet wenselijk het oppervlaktewaterbeheer op te nemen in het beheerplan Natura De provincie heeft aangegeven de toetsing van de activiteiten van Tata Steel, inclusief huidige gebruik, via een vergunning te laten verlopen. Nadere inventarisatie en beoordeling heeft daarom niet plaatsgevonden. Voor de zandsuppleties die door Rijkswaterstaat worden uitgevoerd op het strand en in de vooroever van de Noordzee worden vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet aangevraagd voor een bepaalde tijd van 5-10 jaar. Omdat de hoeveelheid en locatie van suppletie in de tijd wijzigen afhankelijk van de behoefte is er feitelijk geen sprake van bestaand gebruik maar van een project. Bovendien gaat het om grotere projecten, waarvoor afzonderlijke planprocedures worden doorlopen. Om deze redenen is er geen nadere inventarisatie en beoordeling uitgevoerd. Het faunabeheer, inclusief bestrijding van schade door wild, is vastgelegd in het faunabeheerplan Noord-Holland Het faunabeheerplan voor de komende periode was ten tijde van het opstellen van het voorliggende rapport nog niet beschikbaar. Daarom kan niet beoordeeld worden of er sprake is van wezenlijke wijzigingen c.q. significante effecten. Het faunabeheer is daarom niet nader in de inventarisatie en de beoordeling opgenomen. Indien er sprake is van wezenlijke wijzigingen ten opzichte van het lopende faunabeheerplan dan kan het faunabeheer ook niet als bestaand gebruik in het beheerplan Natura 2000 worden opgenomen omdat dit gewijzigde beheer na de peildatum 31 maart 2010 valt. Pagina 6 van 20

7 In tabel 3.1 zijn de habitattypen en soorten weergegeven waarvoor het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid is aangewezen. Naast de soorten waarvoor het gebied is aangewezen zijn er door EZ per habitattype typische soorten vastgesteld, teld, die indicatief zijn voor een goede kwali- teit (zie bijlage 3). Tabel 3.1 Habitattypen en soorten waarvoor Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid is aangewezen. Habitattypen H2110 H2120 H2130A H2130B H2130C H2150 H2160 H2170 H2180A H2180B H2180C H2190A H2190B H2190C H2190D Habitatsoorten H1014 H1318 H1903 Embryonale duinen Witte duinen Grijze duinen (kalkrijk) Grijze duinen (kalkarm) Grijze duinen (heischraal) Duinheiden met struikhei Duindoornstruwelen Kruipwilgstruwelen Duinbossen (droog) Duinbossen (vochtig) Duinbossen (binnenduinrand) Vochtige duinvalleien (open water) Vochtige duinvalleien (kalkrijk) Vochtige duinvalleien (ontkalkt) Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) Nauwe korfslak Meervleermuis Groenknolorchis Pagina 7 van 20

8 4.1 Werkwijze De inventarisatie van het huidige gebruik is tot stand gekomen in samenwerking met gebruikers of vertegenwoordigers van gebruikersgroepen van het gebied (terreinbeheerders en belangenorganisaties) en de relevante overheden (provincie Noord-Holland en Zuid-Holland, gemeenten, Hoogheemraadschap van Rijnland en RWS). In bijlage 2 is een overzicht gegeven geven van de parhuidige gebruik. tijen en personen en die betrokken zijn geweest bij de beschrijving van het De inventarisatie van het huidige gebruik heeft plaatsgevonden in een en aantal opeenvolgende stappen. 1. Een eerste verkennend veldbezoek met de terreinbeheer heeft plaatsgevonden. Op grond van dit verkennend veldbezoek is een groslijst van activiteiten opgesteld. 2. De groslijst is verder aangevuld door middel van een bureaustudie waarbij kaartmateriaal van het gebied is bestudeerd. Tevens zijn door de beheerders aangeleverde documenten doorgenomen op grond waarvan de groslijst is aangevuld. 3. De groslijst met activiteiten is in een eerste werksessie met een vertegenwoordiging van gebruikersgroepen van Kennemerland-Zuid en overheden doorgenomen en verder aange- vuld c.q. gedetailleerd. 4. Op basis van de eerste werksessie is de groslijst met activiteiten uitgewerkt tot een eerste versie van de tabel huidig gebruik Kennemerland-Zuid. 5. Deze tabel is ter aanvulling en becommentariëring rondgezonden aan de vertegenwoordi- ging van gebruikersgroepen en overheden. 6. De aanvullingen en commentaren zijn verwerkt in een tweede versie van de tabel huidig gebruik. Deze versie is in een tweede werksessie besproken evenals de beoordeling van het huidige gebruik. Na afloop van werksessie is er een tweede schriftelijke ijke commentaarronde geweest. 7. De aanvullende opmerkingen zijn verwerkt in de tabel huidig gebruik Kennemerland-Zuid die in bijlage 1 is opgenomen en in het voorliggende rapport. 4.2 Resultaten Binnen en buiten het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid vinden diverse vormen van ge- bruik plaats. Dit gebruik kan verdeeld worden in de volgende categorieën: Natuurbeheer, onderhoud en onderzoek: Binnen deze categorie valt het beheer en onderhoud dat voornamelijk wordt uitgevoerd door de natuurbeheerders ter behoud en ontwikkeling van de in het gebied aanwezige natuurwaardenmonitoring ten behoeve van natuur, toezicht door natuurbeheerders en de middelen die nodig zijn om dit uit te voeren. Landbouw: Binnen deze categorie vallen alle aspecten die nodig zijn om landbouw commerci- eel/hobbymatig uit te voeren, inclusief het benodigde transport en de aan landbouw gere- lateerde activiteiten. Waterwinning: Binnen deze categorie valt het hele proces van de waterwinning, alsmede het beheer- en onderhoud aan het systeem, de monitoring en alles wat nodig is om het waterwinproces goed te laten verlopen. Pagina 8 van 20

9 Inventarisatie huidige gebruik Recreatie: Binnen n deze categorie vallen de vormen van recreatie die binnen/rondom het gebied plaatsvinden en de hiervoor benodigde voorzieningen, inclusief beheer en onderhoud hiervan. Verkeer en infrastructuur: Binnen deze categorie valt de infrastructuur die aanwezig is binnen het gebied en rondom het gebied voor verkeer- en vervoerbewegingen. Kustbeheer: Binnen deze categorie valt het beheer aan de zeereep dat regulier plaatsvindt én in het kader van calamiteiten. Industrie: Binnen deze categorie valt de industrie die in de omgeving van het gebied aanwezig is. Overige activiteiten en voorzieningen: Binnen deze categorie valt een scala van activiteiten die niet onder de andere categorieen valt. Bij de inventarisatie van het huidige gebruik zijn activiteiten die binnen het Natura 2000-gebied en daarbuiten plaatsvinden, afzonderlijk weergegeven. Activiteiten buiten het gebied zijn alleen meegenomen wanneer verwacht wordt dat ze een effect op het Natura 2000-gebied en de daarbij behorende doelen tot gevolg zouden kunnen hebben (onder andere op basis van de gevoeligheid van de doelen). De resultaten van de inventarisatie zijn weergegeven in bijlage 1. Per categorie staat in bijlage 1 uitgewerkt welke vormen van gebruik in Kennemerland-Zuid plaatsvinden, die vallen onder de definitie van bestaand gebruik (zie hoofdstuk 2). Of dit bestaand gebruik in het Beheerplan kan worden opgenomen wordt in hoofdstuk 5 beoordeeld. De inventarisatie van het huidige gebruik is geclusterd op basis van de uitgangspunten zoals aangegeven in De clustering van activiteiten per hoofdcategorie is weergegeven in tabel 4.1 en 4.2. Tabel 4.1 Overzicht van het huidige gebruik binnen Natura 2000-gebied Kennemerland- Zuid (bijlage 1) geclusterd per hoofdcategorie Categorie Nummer in bijlage 1 Natuurbeheer, onderhoud en onderzoek Maaien en begrazen N1, N2, N3 Lokale grondbewerking N4 Verwijderen opslag houtige gewassen/exoten N5, N9 Aanbrengen beplanting N7 Bosbeheer, park en stinzenbeheer N8, N20 Inspectie en toezicht N10 Monitoring en onderzoek N11 Beheer en onderhoud van voorzieningen N12,N13, N14, N15, N18, N23, N24 Onderhoud van bunkers t.b.v. natuurbeheer N19 Schadebestrijding N22 Landbouw L1, L2, L3 Waterwinning Infiltratie en winning van water W1, W3 Monitoring en onderzoek W4, W5 Beheer en onderhoud voorzieningen W2, W6, W7, W8, W9 Bemaling Bokkendoorns W10 Recreatie Fietsen, mountainbiken, wandelen, joggen, paard- R1, R2, R39 rijden, autorijden Struinen R1 Pagina 9 van 20

10 Inventarisatie huidige gebruik Uitlaten van honden R5 Activiteiten Noordwijkse golfclub R6, R7 Zweefvliegen en zweefvliegterrein R9, R10, R11 Excursies, rondleidingen en andere georganiseer- R12, R13, R16, R17, R18, de activiteiten R19, R22, R23, R32, R35 Horecavoorzieningen, bezoekerscentra, campings, R14, R15, R20, R21, R24, vakantiewoningen, landgoederen R30, R33, R34, R37 Beheer en onderhoud R25, R26, R27, R28, R29, R3, R36, R38 Recreatief autoverkeer R39 R40 V1, V2, V3 Soaren Verkeer en Infrastructuur Kustbeheer Overige activiteiten en voorzieningen Beheer en onderhoud voorzieningen Brandveiligheid Explosieven verwijderen Begraafplaats Oefeningen brandweer en politie Archeologisch onderzoek Bewoning K1, K2, K3, K4 O1, O2,O3,, O6, O7, O10 O4 O9 O8 O13 O5 O14, O12 Tabel 4.2 Vormen van het huidige gebruik buiten Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid (bijlage 1) geclusterd per hoofdcategorie Categorie Nummer bijlage 1 Landbouw Akkerbouw, Tuinbouw open grond, L1, L2, L3, L4, L5, tuinbouw onder glas, tuinbouw overig, grasland en groenvoedergewas- L8 sen Graasdieren, hokdieren L6, L7, L8 Nevenactiviteiten L9 Recreatie Strandhuisjes en strandpaviljoens R1, R2 Recreatieve activiteiten op strand en R3, R9, R10 zee Recreatievoorzieningen R4, R5, R6, R7, R8, R11, R12, R13, R14 Verkeer en Infrastructuur Auto- en spoorwegverkeer V1, V2, V7 Luchtverkeer V3 Scheepvaartverkeerverkeer V4, V5, V6 Kustbeheer K1, K2 Industrie I1 Overige activiteiten en voorzieningen Faunabeheer en visserij O1, O2 Bedrijven en kantoren O3, O5 Begraafplaats O4 Bewoning O6, O10 Gemeentewerf O8 Peil- en waterkwaliteitsbeheer O9 Pagina 10 van 20

11 5.1 Werkwijze Van het huidige gebruik dat voldoet aan de aangegeven definitie van bestaand bestaand gebruik in hoofdstuk 2 zijn de effecten op de habitats en soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aan- gewezen in beeld gebracht. De effecten van het bestaand gebruik zijn beoordeeld ten opzichte van de referentiedatum 7 december 2004, zijnde het moment, waarop het Natura 2000-gebied is aangemeld. Dit bete- kent dat onderzocht is in hoeverre het bestaand gebruik heeft geleid tot effecten op de kwaliteit en omvang van habitats en leefgebieden van soorten waarvoor het gebied is aangewezen na deze datum. bestaand gebruik dat voor deze referentiedatum al aanwezig was, zal in de regel geen invloed hebben op deze kwaliteit, tenzij het gaat om na-ijleffecten, die pas op de langere termijn optreden. Indien dit laatste aan de orde is dan dient in dit kader een nadere beoordeling plaats te vinden. Huidig gebruik dat pas na 7 december 2004 is gestart of wezenlijk is gewijzigd, kan wel een effect op omvang c.q. kwaliteit hebben gehad. Deze effecten dienen dan ook met name getoetst te worden in het kader van het Beheerplan tenzij hiervoor reeds een vergunning is verleend in het kader van de Natuurbeschermingswet. De effecten waarop wordt getoetst zijn (relevante selectie van de effectenindicator van EZ): Oppervlakteverlies; Verzuring; Vermesting; Verzoeting/verzilting; Vernatting/verdroging; Verandering dynamiek; Verstoring door licht/geluid/beweging/betreding. De selectie van effecten uit de effectenindicator van EZ heeft plaatsgevonden op basis van de gevoeligheid van habitats en soorten waarvoor Kennemerland-Zuid is aangewezen als Natura 2000-gebied (zie hoofdstuk 3). In tabel 5.1 zijn de effectrelaties tussen de Natura 2000 doelsoorten c.q. habitats en effecttypen weergegeven. De effecten vermesting en verzuring door stikstofdepositie als gevolg van bestaand gebruik zijn niet in de voorliggende beoordeling opgenomen omdat deze via de PAS in het beheerplan worden betrokken. Het Natura 2000-gebied is niet aangewezen voor soorten of habitats die gevoelig zijn voor verstoring, uitgezonderd de meervleermuis. De mogelijke effecten op de laatstgenoemde soort beperkt zich tot t de bunkers en omgeving. Omdat de typische soorten geen doel op zich zijn, wordt niet aan de effecten op deze soorten zelf getoetst, maar indirect op de aspecten waarvoor ze indicatief zijn, ofwel een goede abiotische toestand en/of biotische kwaliteit. Dit betekent dat er niet wordt getoetst op effecten van verstoring op deze soorten. Pagina 11 van 20

12 Beoordeling huidige gebruik Tabel 5.1 Gevoeligheid van de habitattypen en soorten voor effecten (grijs). Storingsfactor Vernietiging/fysiek e aantasting Verzuring Vermesting Verzoeting Verzilting Vernatting Verdroging Verandering dynamiek substraat Embryonale duinen Witte duinen Grijze duinen Duinheiden met struikhei Duindoornstruwelen Kruipwilgstruwelen Duinbossen Vochtige duinvalleien Nauwe korfslak Meervleermuis groenknolorchis Verstoring door geluid/ licht/ beweging De beoordeling van het huidige gebruik wordt per hoofdcategorie binnen en buiten het N2000 gebied afzonderlijk beschreven. Deze hoofdcategorieën zijn: Natuurbeheer, onderhoud en onderzoek; Landbouw; Waterwinning; Recreatie; Verkeer; Industrie; Overige activiteiten. Per hoofdcategorie wordt een gegroepeerde beschrijving ing van mogelijke effecttypen gegeven, toegespitst op de voor deze effecten gevoelige soorten/habitats en uiteindelijk te verwachten effecten. Het bestaand gebruik wordt getoetst op basis van de in bijlage 1 benoemde specifica- ties, waaronder locatie, frequentie, tijdstip, intensiteit nsiteit etc. Indien geconcludeerd wordt dat er geen effecten zijn dan geldt dat onder de aangegeven n specificaties. Deze kunnen indien van toepassing worden opgenomen als voorwaarden in het Beheerplan. 5.2 Beoordeling effecten bestaand gebruik binnen het Natura 2000-gebied Natuurbeheer, onderhoud en onderzoek De maatregelen van maaien en begrazen zijn gericht op het in stand houden dan wel verbete- ren van de kwaliteit van de habitats en leefgebieden van soorten waarvoor het gebied is aangeleid tot negatieve effecten op deze doelen. Conclusie is dat er geen effecten zijn van het betreffende bestaand gebruik dat ge- gewezen. Deze activiteiten zullen dan ook niet hebben richt is op de realisering van de instandhoudingsdoelen. Lokale grondbewerking ten behoeve van aanleg of onderhoud vindt plaats op locaties waar geen kwalificerende habitats aanwezig zijn of is kleinschalig (enkele tientallen vierkante meters) en incidenteel, waarbij tevens op korte termijn natuurlijk herstel kan worden verwacht. In dit kader is er geen sprake is van ecologisch relevante effecten van deze activiteiten die onder controle/toezicht van de beheerder worden uitgevoerd. Verwijderen van ongewenste opslag van houtige gewassen en het verwijderen van exoten vindt in het hele gebied plaats. Deze maatregelen worden uitgevoerd ten behoeve van behoud of verbetering van de kwaliteit van habitats en soorten waarvoor het gebied is aangewezen. In dit kader is er geen sprake van ecologisch relevante negatieve effecten van het betreffende be- staande gebruik dat onder de controle/toezicht van de beheerder wordt uitgevoerd. Pagina 12 van 20

13 Beoordeling huidige gebruik Inspecties en toezicht worden dagelijks uitgevoerd. Eventuele betreding vindt slechts lokaal en incidenteel plaats, waarbij rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid van vegetaties. Het toezicht draagt anderzijds bij aan het beperken van de aantasting van habitats door recreanten. In dit kader is er geen sprake van ecologisch relevante effecten van het betreffende bestaande gebruik dat door de beheerder wordt uitgevoerd. Monitoring en onderzoek dat in het gebied wordt uitgevoerd kan leiden tot betreding van vegeplaats, waarbij rekening wordt gehouden met de kwetsbaarheid van vegetaties. Het onderzoek ten behoeve van beheer draagt anderzijds bij aan de verbetering van de kwaliteit van habitats. In dit kader is er geen sprake van ecologisch tatie. tie. Dit vindt echter slechts lokaal en incidenteel relevante effecten van het betreffende bestaande gebruik dat door de deskundigen en onder toezicht van de beheerder wordt uitgevoerd. Beheer en onderhoud van voorzieningen zoals paden, rasters, gebouwen, depots, kunstwer- ken, infrastructuur en heggen vinden niet in kwalificerend icerend habitat plaats, dan wel zijn zodanig kleinschalig en met zorg ingepast dat ecologisch relevante effecten van vernietiging niet aan de orde zijn. Conclusie is dat er geen effecten zijn van het betreffende bestaand gebruik dat onder de controle/toezicht van de beheerder wordt uitgevoerd. Onderhoud van bunkers ten behoeve van natuurbeheer wordt met zorg uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met het gebruik van bunkers door vleermuizen, hierdoor zijn er geen effecten van vernietiging of verstoring als gevolg van het betreffende bestaand gebruik dat on- der de controle/toezicht van de beheerder wordt uitgevoerd. Schadebestrijding vindt in de vorm van de bestrijding van de bastaardsatijnrups. Omdat dit lokaal, incidenteel en tijdelijk plaats vindt is er geen sprake is van ecologisch relevante effecten van het betreffende bestaande gebruik op de Natura 2000 doelen dat onder toezicht van de beheerder wordt uitgevoerd. Schadebestrijding in de vorm van wildbeheer wordt getoetst in het kader van het faunabeheervindt plaats buiten de locaties waar kwalificerende habitats aanwezig zijn. Voor zover er beheer wordt uitgevoerd aan duinplassen is dit beheer gericht op behoud of verbetering van de kwaliteit van het habitattype duinvalleien met open wa- plan en hier niet verder beoordeeld (zie 2.4). Het baggeren en maaien van watergangen ter. Het deponeren van bagger op de oevers kan leiden tot t effecten op het leefgebied van de nauwe korfslak. In dit kader kan het betreffende bestaand gebruik alleen op voorhand worden opgenomen in het beheerplan indien er geen bagger op de oever worden gedeponeerd. Het aanbrengen van beplantingen van o.a. duindoorn is erop gericht om recreanten op de pae wordt aantasting van gevoelige habitats voorkomen of verminderd. De beplanting wordt zodanig ingepast dat er hiermee geen en kwalificerend habitat verloren gaat. In dit kader is er geen sprake is van ecologisch relevante effecten van deze activiteit die onder de den te houden. Hiermee controle/toezicht van de beheerder wordt uitgevoerd. Het bosbeheer en park -en stinzebeheer dat in de natuurlijke duinbossen en in stinzemilieus wordt uitgevoerd, is gericht op behoud of verbetering van de kwaliteit t van dit habitattype. Het onderhoud van de naaldbossen vindt niet plaats in kwalificerend habitat. In dit kader is er geen sprake is van ecologisch relevante effecten van het bosbeheer dat onder de controle/toezicht van de beheerder wordt uitgevoerd. Landbouw De landbouwactiviteiten binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied vinden plaats op de volkstuinen, natuurakkers en landgoederen. Mogelijke e effecten zijn effecten van vermesting en verontreiniging door het verwaaien van meststoffen of bestrijdingsmiddelen. ingsmiddelen. Het gebruik van de volkstuinen vindt reeds voor de referentiedatum plaats en is sindsdien n niet wezenlijk gewijzigd. Het gebruik is daarbij kleinschalig en de mogelijke effecten daarbij gering en lokaal. Pagina 13 van 20

14 Beoordeling huidige gebruik Ecologisch relevante effecten zijn hierbij niet aan de orde. Het gebruik van de natuurakkers is extensief en duurzaam, waardoor effecten op de omgeving evenmin aan de orde zijn. Het beheer van fruitbomen op het landgoed is lokaal. Het gebruik van meststoffen en bestrijdingsen regelgeving (Meststoffenwet, Wet Gewas- beschermingsmiddelen en biociden). Deze regelgeving is gericht op minimalisering van de effecten op de omgeving. Hiermee is voldoende gewaarborgd dat er geen ecologische relevan- te effecten optreden op het duingebied. middelen delen vindt plaats volgens de geldende wet- Waterwinning In het gebied vindt infiltratie en winning van water en calamiteitenwinning met behulp van diepe winputten van water plaats. De infiltratie van oppervlaktewater ter voorkomt dat door de waterwin- ning een verlaging van de grondwaterstand optreedt. De waterinfiltratie leidt tot lokale grond- waterstandsverhogingen en tot inbreng van gebiedsvreemd eemd water. De waterwinning is al ruim voor 2004 in het gebied aanwezig. In 2002 is de waterwinning in het beheergebied van PWN gestopt. In het beheergebied van Waternet is de waterwinning niet wezenlijk gewijzigd met uit- zondering van het project de Zilk (inrichtingsmaatregelen 2007, peilverhoging in 2009). Deze wijziging heeft niet geleid tot negatieve effecten op de Natura 2000 doelen aangezien het ging om inrichtingsmaatregelen ten gunste van de duinvegetaties etaties en peilverhoging wat eveneens een positief effect heeft op de grondwaterafhankelijke duinvegetaties. In de Kennemerduinen worden oude winputten na het stoppen van de duinwaterwinning in 2002 onderhouden om bij calamiteiten ingezet te kunnen worden. Omdat dit onderhoud reeds plaats vindt voor de effectreferentie datum 2004 en er sindsdien geen wezenlijke wijzigingen hebben plaatsgevonden zijn er geen effecten in het kader van Natura 2000 doelen te verwachten. Sinds het stoppen van de waterwinning in 2002 vindt er bij restaurant de Bokkendoorns inciden- teel bemaling plaats om wateroverlast te beperken. Dit water wordt in een nabijgelegen duinval- lei weer geïnfiltreerd. In dit kader treden er geen relevante effecten op op de grondwaterstand in het duingebied. Daarbij vindt deze activiteit reeds plaats voor de effectreferentie datum 2004 en hebben er sindsdien geen wezenlijke wijzigingen plaatsgevonden. atsgevonden. Effecten in het kader van Natura 2000 doelen zijn op basis hiervan niet aan de orde. Beheer en onderhoud vindt plaats in en rond het drinkwaterproductiesysteem, eem, o.a. geulen, kanalen, vijvers, putten, drains, pompen, leidingen, kunstwerken, pompstation en andere gebouwen, infrastructuur en hekwerken. Binnen het beheergebied zijn kwalificerende habitats en soorten aanwezig. Beheer en onderhoudswerkzaamheden zijn, voor zover dit plaats vindt binnen kwalificerend habitat lokaal en tijdelijk. Groot onderhoud van infiltratiekanalen, verza- melkanalen, waterwinputten en andere onderdelen van het waterwinsysteem vindt deels plaats buiten kwalificerend habitat. Voor zover dit plaatsvindt binnen kwalificerend habitat draagt het beheer bij aan behoud van de kwaliteit. In dit kader zijn er geen negatieve effecten in het kader van de Natura 2000 doelen te verwachten. Monitoring, onderzoek, peilingen en metingen die in het gebied worden uitgevoerd in het kader van de waterwinning kunnen leiden tot aantasting van de vegetatie door betreding. Binnen het beheergebied zijn kwalificerende habitats of soorten aanwezig. De werkzaamheden zijn lokaal en tijdelijk en gebeuren hoofdzakelijk via bestaande e paden en wegen. In dit kader zijn er geen ecologisch relevante effecten in het kader van de Natura 2000 doelen te verwachten. Recreatie Fietsen/mountainbiken, wandelen/joggen en paardrijden vindt plaats op formele, verharde en onverharde wegen en paden. Deze formele paden maken geen deel uit van de kwalificerende habitats. Hoewel betreding buiten de formele paden kan optreden en en kan leiden tot aantasting van de habitatkwaliteit maakt dit geen deel uit van de toetsing, omdat dit op voorhand niet is toegestaan. De conclusie is dat er geen effecten zijn van deze vorm van bestaand gebruik en aanvullende mitigerende maatregelen niet vereist zijn. Struinen buiten de paden is toegestaan in de Amsterdamse Waterleidingduinen, de Noord- duinen ten noorden van Zandvoort, de Duinen van Velsen, op het Kennemerstrand en op de Pagina 14 van 20

15 Beoordeling huidige gebruik speelterreinen in de Kennemerduinen (circa 65 hectare). Struinen kan leiden tot aantasting van de kwaliteit van betredingsgevoelige habitattypen en leefgebied van de nauwe korfslak. Struizeer extensief plaats, omdat het gebied groot is, niet overal even toegankelijk is en oriëntatie buiten de paden veelal lastig is. In het algemeen leidt het struinen daarom niet tot relevante aantasting van de kwaliteit van habitats of leefgebied van nen vindt in het algemeen echter soorten. Anderzijds draagt betreding lokaal bij aan de instandhouding ndhouding van zogenaamde zeewel negatieve effecten optreden op plaatsen, waar overmatige betreding plaatsvindt o.a. langs de binnenduinrand, bij ingangen of rondom recreatievoorzieningen. Deze effecten zijn echter zodanig beperkt in omvang en lokaal dat er dorpenvegetaties. Lokaal kunnen er door het lopen buiten de paden geen sprake is van significante effecten. In het gebied vindt het uitlaten van honden plaats. Met borden is aangegeven waar honden aangelijnd mogen worden uitgelaten, waar honden los mogen lopen en waar honden verboden zijn. Het uitlaten van honden zou kunnen leiden tot lokale vermesting van habitats. Uit onder- zoek dat is uitgevoerd in de Zuidduinen bij Zandvoort 1 komt wel naar voren dat door het uitlaten van een groot aantal honden per dag over langere tijd mogelijk kan leiden tot vermesting en verruiging. De hondenlosloopgebieden zijn al ruim voor de effectreferentiedatum 2004 als zoniet wezenlijk is toegeno- men, zijn er geen effecten in het kader van de toetsing van huidige gebruik. Er wordt aanbevo- danig in gebruik. Ervan uitgaande dat de intensiteit van het gebruik len om de intensiteit te monitoren en om bij sterke toename in gebruik nader te kijken of er sprake kan zijn van negatieve effecten. Het beheer en onderhoud van de Noordwijkse golfclub is deels gericht op de natuurfunctie van Kennemerland-Zuid (roughs) en deels op het gebruik van de golfbaan. De vegetatie buiten het golfgedeelte van de golfbaan kwalificeert op basis van de habitatkaart als habitattype duin- doornstruweel of habitattype kalkrijk grijs duin. Het beheer en onderhoud is gericht op de in- standhouding van deze habitats. Op het golfgedeelte van de golfbaan is het beheer intensiever, maar is geen kwalificerend habitat aanwezig. Op basis van het bovenstaande is er bij regulier gebruik (zonder verplaatsing van het golfgedeelte van de golfbaan) geen sprake van effecten op de Natura 2000 doelen. Het gebruik van de golfbaan an (lopen, rijden) vindt plaats buiten de kwalificerend habitats, spelers komen een enkele keer er op de roughs om een bal te pakken. Dit vindt incidenteel en kortdurend plaats en heeft geen effecten op de kwaliteit van habitats. Het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen op de golfbaan vindt plaats conform de Mest- stoffenwetgeving en de Wet Gewasbeschermingsmiddelen n en biociden. Deze wetgeving is er (onder andere) op gericht emissie naar de omgeving te beperken. Daarom zijn er geen effecten van het gebruik van deze middelen op de Natura 2000-doelen in de directe omgeving te verwachten. Daarnaast vindt er grondwateronttrekking plaats voor beregening. Deze onttrekking is vergund in De golfbaan an is in zijn huidige vorm in gebruik sinds Omdat het gebruik en de vorm/grootte van de golfbaan sinds 2004 niet wezenlijk zijn veranderd zal de onttrokken hoeveelheid water evenmin wezenlijk zijn veranderd. De conclusie is dat er geen effecten zijn van deze vorm van bestaand gebruik ten opzichte van de effectreferentiedatum. Het bestaand gebruik van het zweefvliegveld bestaat uit vliegactiviteiten en het beheer en on- derhoud. De vliegactiviteiten betreffen het lopen in het veld, rijden met voertuigen, oplieren van de vliegtuigen en het vliegen zelf. Deze activiteiten zijn reeds voor de referentiepeildatum aan- wezig en sindsdien niet wezenlijk gewijzigd. In de habitattoets die is uitgevoerd (van de Goes en Groot, 2009) wordt geconcludeerd dat dit gebruik niet leidt tot significante effecten, Het bebestaat uit het maaien, klepelen, snoeien, zaaien en sproeien van de aanwezige vegetatie, het afvlakken en walsen van de bovengrond als deze heer en onderhoud van het zweefvliegterrein te ongelijk wordt als gevolg van o.a. konijngraverijen. Daarnaast vindt er onderhoud plaats aan materieel en wegen. De vegetatie op het terrein kwalificeert volgens de habitatkaart als habitat- type kalkarm grijs duin en duindoornstruweel. Het beheer en onderhoud is al ruim voor de aanaan de orde en is sindsdien niet wezenlijk gewijzigd. Het melding als Natura 2000-gebied be- 1 L. Kuiper, 2012, Honden in de Zuidduinen. Een onderzoek naar de invloed van de ontlasting van honden op de vege- tatie en bodemnutriënten in de Zuidduinen bij Zandvoort Pagina 15 van 20

16 Beoordeling huidige gebruik heer heeft er in ieder geval niet toe geleid dat de betreffende habitattypen zijn verdwenen c.q. de kwaliteit hiervan is afgenomen. In de habitattoets die is uitgevoerd (van de Goes en Groot, 2009) wordt geconcludeerd dat het bestaande beheer en onderhoud niet leidt tot significante effecten. Recente activiteiten als het opvullen van konijnenholen nholen behoren hier o.a. niet onder. Omdat het beheer en onderhoud in tijd variabel is wordt aanbevolen om de werkzaamheden zoals ze nu plaats vinden vast te leggen in een beheer- en onderhoudsplan om de duurzame instandhouding van het habitattype grijze duinen te kunnen garanderen. Het houden van georganiseerde recreatieve activiteiten als excursies, rondleidingen, wandel- /fietstochten, evenementen kan als bestaand gebruik in het Beheerplan worden opgenomen, mits er zekerheid is dat er geen sprake is van (significante) effecten van betreding op habitatty- pen. Dit is van toepassing op activiteiten die plaatsvinden onder begeleiding/instructies eleiding/instructies van de beheerder c.q. plaatsvinden op de daarvoor door de beheerder aangewezen locaties. Hierbij wordt rekening gehouden met de gevoeligheid van locaties en de mogelijke effecten die het gevolg kunnen zijn van deze activiteiten. In de praktijk vinden vrijwel alle georganiseerde recre- atieve activiteiten plaats op de paden of speelvelden. en. Conclusie is dat er geen effecten zijn op habitattypen van georganiseerde recreatieve activiteiten die onder de deskundig toe- zicht/begeleiding van de beheerder worden uitgevoerd. Langs de kust tussen Noordwijk en het waterwingebied van de Amsterdamse Waterleidingdui- nen vindt soaren ofwel zeil- en schermvliegen plaats. Bij Langevelderslag bevindt zich een af- springplaats in de zeereep. Omdat het Natura 2000 gebied niet is aangewezen voor soorten die gevoelig zijn voor verstoring zijn er in dit kader geen effecten. Op de afspringplaats vindt betre- ding plaats die leidt tot effecten op de kwaliteit van het habitattype witte duinen ter plaatse. De omvang van de effecten is beperkt tot maximaal enkele honderden m2. Op het totale oppervlak aan witte duinen (circa 112ha) in het gebied is dit effect niet significant (<<1%). Beheer en onderhoud ten behoeve van recreatieve voorzieningen als wegen, paden, depots, opslagruimtes en andere voorzieningen leiden niet tot effecten op de kwaliteit van habitats, omdat er geen kwalificerend habitat aanwezig is op de maailocaties. Conclusie is dat er geen effecten zijn van het betreffende bestaand gebruik dat door of onder toezicht van de beheerder wordt uitgevoerd. Verkeer Het in het gebied aanwezige verkeer is gerelateerd aan de functies natuurbeheer, waterwinning of recreatie. De voor verkeer aanwezige infrastructuur is geëxclaveerd in het aanwijzingsbesluit en maken dus geen deel uit van het Natura 2000-gebied. De toetsing van effecten van gebruik, onderhoud en beheer in het kader van de externe werking zijn bij deze functies beschreven. Daarnaast loopt de spoorweg Haarlem-Zandvoort door het gebied. Deze is geëxclaveerd in het aanwijzingsbesluit en maakt dus geen deel uit van het Natura 2000-gebied. Omdat er geen doelen zijn waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen die gevoelig zijn voor geluid, licht en beweging, zijn effecten in het kader van de externe werking eveneens uit te sluiten. Kustbeheer De taak van de waterkeringbeheerder is het op het wettelijk vereiste niveau houden van de waterkerende functie van de zeewering. Dit gebeurt via het dagelijkse beheer en profielonder- houd (stabiele en veilige zandvolumes). In de Kustnota van Rijnland zijn enkele gebieden aangegeven waar ingrepen in de zeereep kunnen worden gedaan t.b.v. natuurontwikkeling of waar bij spontane verstuiving(-skansen) niet direct ingegrepen zal worden. Daarbuiten wordt, vooral (maar niet exclusief) nabij woonkernen en infrastructuur, stuifplekken bestreden door het aanbrengen van helmzoden of inplanten (helm, of duindoorn of ander terreineigen gewas). De benodigde helm (of zode) wordt lokaal gestoken. Dit vindt plaats op locaties waar dit geen ecologisch relevante effecten oplevert. Bij grote stormschades of een anderszins instabiel duintalud wordt dat talud, mede vanwege van de openbare veiligheid, opnieuw geprofileerd (en ingeplant); dit wordt gedaan met groot materieel vanaf zowel de land als de zeezijde. Pagina 16 van 20

17 Beoordeling huidige gebruik Doel is om de daarvoor aanwezige situatie (areaal duin/zandvolumes) te herstellen en leidt daarom niet tot verandering van de kwaliteit van het habitattype witte duinen. Daarnaast vinden er geregeld werkzaamheden plaats met betrekking tot het aanbrengen c.q. verplaatsen van voorzieningen als rasters, borden, hekken, strand- en markeringspalen en wordt de zeewering betreden voor handhaving en inspecties. Deze werkzaamheden vinden zo- danig tijdelijk en lokaal plaats dat geen ecologisch relevante effecten te verwachten zijn. In dit kader is er geen sprake is van effecten van het betreffende bestaande gebruik. Overige activiteiten Bewoning vindt verspreid in het gebied plaats. De aan bewoning ng gerelateerde activiteiten vin- den plaats buiten de kwalificerende habitats. In het kader van Natura 2000 is dan ook geen sprake van ecologisch relevante effecten van het betreffende bestaande gebruik. Kleinschalig onderhoud aan kabels en leidingen en beheer en onderhoud van nutsvoorzieninleidingen bevinden zich ook op locaties waar kwalificerend habitat aanwezig is. Omdat onderhoud hiervan slechts incidenteel plaats vindt onder begeleiding van de beheerder, waarbij natuurlijk herstel op kan treden is er in dit kader geen sprake van ecologisch relevante effecten van het bestaande gebruik. Groot onderhoud van kabels en leidingen kan significante ificante effecten tot gevolg hebben. Omdat er geen sprake is van regulier gebruik valt dit niet onder bestaand gebruik en moeten dergelijke gen vindt lokaal en incidenteel plaats. Deze kabels en activiteiten als een project worden beschouwd. Dit wordt dan ook niet nader getoetst. Inspectie van zeer belangrijke infrastructuur vindt plaats door middel van helicoptervluchten boven het gebied. Dit heeft geen effecten op de habitattypen en ook niet op de soorten, waarvoor het ge- bied is aangewezen. In het duingebied worden frequent explosieve verwijderd en tot ontploffing gebracht. Afhankelijk van het risico van het explosief wordt het op de gevonden locatie of op een daarvoor aangewe- zen locatie tot ontploffing gebracht. De aangewezen locaties bevinden zich op locaties waar effecten op kwalificerend habitat minimaal zijn. Indien het explosief ter plaatse tot ontploffing wordt gebracht zijn de effecten lokaal en eenmalig en kan daarna natuurlijk herstel optreden. In dit kader is er geen sprake van significante effecten en van het betreffende bestaande gebruik op de langere termijn. Incidenteel vinden er oefeningen plaats in het duingebied door o.a. brandweer en politie. Deze oefeningen duren enkele uren tot een dag, waarbij berijding en betreding buiten de paden plaatsvindt. Oefeningen die onder toezicht c.q.. begeleiding van de deskundige beheerder wor- den uitgevoerd zullen niet leiden tot (significante) effecten op kwalificerende soorten of habitats en kunnen als zodanig in het beheerplan worden opgenomen. 5.3 Beoordeling effecten bestaand gebruik buiten het Natura gebied Landbouw Aan de binnenduinrand vindt akkerbouw, tuinbouw open grond en teelt van gras- en groenvoeast agrariërs met graasdieren en/of hokdieren met stallen, graslanden en mestopslag. Bij de uitvoering van deze derwassen plaats. Aangrenzend aan het duingebied bevinden zich daarnaast activiteiten wordt gemaakt van bemesting, onkruidbestrijdingsmiddelen delen en insecticiden. Deze zouden kunnen leiden tot mogelijke effecten van verontreiniging door verwaaiing en/of uitspoee middelen wordt zodanig uitgevoerd, dat wordt voorkomen dat de stoffen zich verspreiden naar de lucht en het oppervlaktewater. De toepassing is gereguleerd in het kader van de Meststoffenwetgeving en de Wet Gewasbestrijdingsmiddelen en biociden. ling. Het toedienen van deze Deze wetgeving is er onder andere op gericht de emissie naar de omgeving te beperken. Ver- spreiding van deze stoffen naar het duingebied wordt bij toediening conform deze wetgeving dan ook niet verwacht en bovendien gezien de heersende windrichting beperkt. Mogelijke ver- ontreiniging via het oppervlaktewater is ook niet aan an de orde, aangezien er geen oppervlakte- water vanuit de binnenduinrand het duingebied ingaat. Beregening vindt plaats vanuit het oppervlaktewater/grondwater. Deze onttrekkingen zijn gereen regelgeving, waardoor relevante effecten op de grondwaterstan- den in het duingebied wordt voorkomen. De onttrekkingen hebben alleen een meldingsplicht, guleerd via de Waterwet- ze Pagina 17 van 20

18 Beoordeling huidige gebruik zijn te klein voor een vergunningprocedure. Cumulatief kunnen ze wel van invloed zijn op de natte bossen en habitats in de binnenduinen in het Natura 2000-gebied. Er is echter geen reden aan te nemen dat na de effectreferentie datum van 7 december 2004 er relevante wijzigingen met betrekking tot de kleine onttrekkingen hebben plaatsgevonden aangezien er geen relevante wijzigingen in landgebruik hebben plaatsgevonden. Wijzigingen in de grondwaterstanden zijn in het provinciale grondwatermeetnet sinds 2004 evenmin waargenomen. Effecten op de doelen waarvoor het gebied is aangewezen, zijn in het kader van Natura 2000 dan ook uitgesloten. Omdat het aantal kleine onttrekkingen niet zijn gereguleerd, wordt aanbevolen om in de eerste beheerplanperiode een evaluatie uit te voeren naar het aantal meldingen, de grootte hiervan en de meetresultaten van de grondwaterstanden. De tuinbouw die in gesloten kassen plaatsvindt kan leiden tot verstoring door licht indien ge- bruik wordt gemaakt van kunstmatige verlichting. Dit zou kunnen leiden tot lichtverstrooiing in het duingebied. Omdat er echter geen doelen zijn waarvoor het gebied is aangewezen die hier- voor gevoelig zijn, zijn effecten in het kader van Natura 2000 uitgesloten. De aan landbouw gerelateerde reguliere activiteiten (grondbewerking, zaaien,oogsten, maaien etc.) en transport hebben met uitzondering van stikstofdepositie (die in de PAS wordt meege- nomen) geen effecten op de Natura 2000 doelen. Recreatie De aanwezigheid en het gebruik van strandhuisjes en strandpaviljoens leidt tot mogelijke effec- ten op de afname van de winddynamiek op het achtergelegen duin. Betreding buiten de paden wordt niet getoetst omdat dit ter plekke geen activiteit iteit is die is toegestaan. Voor de aanwezig- heid en het gebruik van aanwezige strandhuisjes en strandpaviljoens zijn NB-wetvergunningen verleend of is door de provincie bepaald dat er geen vergunning nodig is. In beide gevallen is reeds beoordeeld dat er geen significante effecten zijn. Deze worden dan ook niet verder getoetst. Het gebruik van de bestaand strandhuisjes en paviljoens met de daarbij behorende regulering kan als bestaand gebruik in het beheerplan worden opgenomen. De recreatieve activiteiten die op strand en in zee plaatsvinden leiden niet tot relevante effecten op de Natura 2000-doelen. Hoewel vanaf het strand betreding buiten de paden kan optreden en kan leiden tot aantasting van de vegetatie, wordt dit niet getoetst omdat dit geen toegestane activiteit is (behalve bij het Kennemerstrand, dit wordt meegenomen in de vervolgtoets van het struinen). De conclusie is dat er geen effect is ook zonder nadere mitigerende maatregelen. Aan de binnenduinrand liggen diverse recreatieve sportvoorzieningen als bestaande sportvelmogelijke effecten van verstoring door geluid, licht en beweging. Omdat er geen doelen zijn waarvoor or het gebied is aangewezen die gevoelig zijn voor geluid, licht en beweging, zijn effecten in het kader van Natura 2000 niet aan de orde. den en maneges. Het gebruik hiervan leidt tot Verkeer Langs de binnenduinrand liggen diverse lokale, provinciale en rijkswegen.. Het gebied wordt doorsneden door de Zandvoortselaan en de Bloemendaalse Zeeweg. Lokaal zijn spoorwegen aanwezig. Het gebruik hiervan leidt tot mogelijke effecten van verstoring door geluid, licht en beweging. Omdat er geen doelen zijn waarvoor het gebied is aangewezen die gevoelig zijn voor geluid, licht en beweging, zijn effecten in het kader van Natura 2000 niet aan de orde. Boven het duingebied ligt een vliegroute die gebruikt wordt door vliegtuigen van en naar Schiphol. Deze vliegbewegingen kunnen in principe leiden tot mogelijke effecten van verstoring. De vliegtuigen bevinden zich boven het duingebied reeds op grotere hoogte. Omdat er echter geen doelen zijn waarvoor het gebied is aangewezen die gevoelig zijn voor verstoring van ge- luid en beweging, zijn effecten in het kader van Natura 2000 uitgesloten. Kerosinelozin- gen/uitstoot zijn boven de duinen niet toegestaan en wordt daarom niet verder getoetst. Op het Noordzeekanaal en in de haven van IJmuiden vinden scheepvaartbewegingen plaats. Deze scheepvaartbewegingen vinden op geruime afstand van het gebied plaats. Omdat er geen doelen zijn waarvoor het gebied is aangewezen die gevoelig zijn voor verstoring door ge- Pagina 18 van 20

19 Beoordeling huidige gebruik luid, licht of beweging zijn effecten in het kader van Natura 2000 niet aan de orde. De scheep- vaart zorgt voor milieuvervuiling als gevolg van uitstoot van verbrandingsgassen, dit wordt meegenomen in de PAS. Het strand wordt vrijwel dagelijks bereden met voertuigen en paarden. Omdat er geen doelen zijn waarvoor het gebied is aangewezen die gevoelig zijn voor verstoring zijn effecten in het kader van Natura 2000 niet aan de orde. Industrie Voor het industriegebied IJmond geldt dat effecten van verstoring door beweging, licht en geluid voor een belangrijk deel zijn afgeschermd door de aanwezige bebouwing. Dit geldt ook voor verkeeractiviteiten op het terrein. Omdat er echter geen doelen zijn waarvoor het gebied is aan- gewezen die gevoelig zijn voor verstoring door licht, geluid of beweging, zijn effecten in het kader van Natura 2000 uitgesloten. De effecten van stikstofdepositie (die doorwerken in vergebruik zijn niet in de voorliggende beoordeling opgenomen, omdat deze via de PAS in het beheerplan worden betrokken. mesting en verzuring) als gevolg van huidige Overige activiteiten Langs de binnenduinrand is losse of aaneengesloten bebouwing aanwezig, waarvan het gebruik kan leiden tot effecten van verstoring door licht, geluid en beweging. Aangezien er geen doelen zijn, binnen het gebied dat is aangewezen, die gevoelig zijn voor verstoring, zijn effecten in het kader van Natura 2000 uitgesloten. Buiten het Natura 2000 vindt faunabeheer plaats en visserij. Dit heeft echter geen effecten op de Natura 2000 doelen. Effecten zijn in dit kader uit te sluiten. Pagina 19 van 20

20 In het Natura 2000-gebied en aangrenzend daaraan zijn diverse typen van huidig gebruik aan- wezig. In samenwerking met vertegenwoordigers van gebruikers, beheerders en overheden is dit huidige gebruik in beeld gebracht. De resultaten hiervan zijn weergegeven in bijlage 1. Een aantal vormen van huidige gebruik zijn niet in de inventarisatie en beoordeling in deze rapportage opgenomen. Het betreft peilbeheer in de binnenduinrand, de activiteiten die plaats- vinden door Tata Steel, zandsuppleties die door Rijkswaterstaat worden uitgevoerd op het strand en in de vooroever van de Noordzee, grootschalige evenementen en het faunabeheer. De effecten van stikstofemissie/depositie zijn niet in de beoordeling meegenomen omdat dit via het PAS-spoor loopt. Uit de beoordeling van het huidig gebruik binnen en buiten het Natura 2000-gebied Kennemer- land-zuid (hoofdstuk 5) blijkt dat de activiteiten die als bestaand gebruik in bijlage 1 van dit rapport zijn weergegeven, geen negatieve effecten hebben op de habitats en soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Deze activiteiten kunnen in het Beheerplan worden opgenomen en daarmee vergunningsvrij plaatsvinden op de wijze waarop deze activiteiten nu worden uitgevoerd (locatie, frequentie, tijdstip, intensiteit etc., zie bijlage 1). Voor het beheer en onderhoud van het zweefvliegveld wordt aanbevolen om in de eerste beheerplanperiode een beheer- en onderhoudsplan op te stellen zodat duidelijk vastgelegd is wat er onder de activiteiten van het bestaand gebruik valt en hiermee het behoud van kwaliteit van de aanwezig habitats kan worden gewaarborgd. Omdat het aantal kleine grondwateronttrekkingen buiten het Natura 2000-gebied niet is gelimi- teerd en de exacte omvang van de onttrekkingen binnen de drempelwaarde niet bekend zijn, wordt aanbevolen om in de eerste beheerplanperiode een evaluatie uit te voeren naar het aan- tal meldingen, omvang hiervan en de ontwikkelingen in de grondwaterstanden op basis van het provinciaal meetnet. Met betrekking tot het gebruik van de hondenlosloopgebieden wordt aanbevolen om de intensi- teit te monitoren en om bij sterke toename in gebruik nader te kijken of er sprake kan zijn van negatieve effecten. Pagina 20 van 20

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0.

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0. Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling Auteur J. Schaminée Registratienummer 13.49941 Versie 1.0 Status Definitief Afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030.

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Opdrachtgever:

Nadere informatie

Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet

Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Dwingelderveld Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Dwingelderveld Toets (her)inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Definitief Dienst Landelijk Gebied Grontmij

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied Vormvrije m.e.r.-beoordeling Structuurvisie Beemstermaat en Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Beemster Definitief Gemeente Beemster Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 17 januari 2012 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

MER B02047.000032.01000

MER B02047.000032.01000 MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE WAGENINGEN 5 februari 2013 076501316:C Definitief B02047.000032.01000 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 17 1.1 Aanleiding tot bestemmingsplan Buitengebied...

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS

VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU DG BEREIKBAARHEID 29 april 2015 078386738:B

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL/PMR. Plan-MER Beheerplan Voordelta. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL/PMR. Plan-MER Beheerplan Voordelta. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL/PMR Plan-MER Beheerplan Voordelta van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 0. SAMENVATTING

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten Notitie Contactpersoon Niels Bronsgeest Datum 16 november 2012 Kenmerk N001-1211026NAB-ege-V02-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten 1.1 Aanleiding vormvrije m.e.r.-beoordeling

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Gemeente Lingewaard 2 september 2013 Definitief rapport 9X3266 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 BESCHERMDE SOORTEN 3 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen 1 Inhoud bladzijde 1

Nadere informatie

Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 november 2009 / rapportnummer 2326-55 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Den Haag wil zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 Kustwerk Katwijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De bestaande waterkering bij Katwijk aan Zee voldoet

Nadere informatie

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 13 september 2012 / rapportnummer 2266 204 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Zorgvuldigheid voorop maar spoedig van kracht worden van PAS nu dringend nodig

Zorgvuldigheid voorop maar spoedig van kracht worden van PAS nu dringend nodig Rijksdienst voor Ondernemend Nederland t.a.v. afdeling Natura 2000 Postbus 40225 8004 DE ZWOLLE Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773, 2502 LT Den Haag Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg 225

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere

Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere September 2013 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere Verantwoording

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek Waterbodems in de Waterwet Praktijkvoorbeeldenboek Inhoud 1 Inleiding 1 2 Uitbreiding van een watersysteem 6 2.1 Situatiebeschrijving 6 2.2 Situatie voor invoering van de Waterwet 7 2.2.1 Aanpak 7 2.2.2

Nadere informatie

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland Aan: Raad van State De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! De Flora- en faunawet in de praktijk; informatie over vrijstellingen, ontheffingen en gedragscodes. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie