Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis. voortoets Natuurbeschermingswet 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis. voortoets Natuurbeschermingswet 1998"

Transcriptie

1 Rijkswaterstaat Midden-Nederland Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis voortoets Natuurbeschermingswet

2

3

4

5 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING Leeswijzer 3 2. NATUURBESCHERMINGSWET Natura 2000-gebieden Beschermde natuurmonumenten 5 3. PROJECTBESCHRIJVING Aanlegfase Gebruiksfase 8 4. AFBAKENING EFFECTTYPEN Inleiding Afbakening effecttypen Aanlegfase Gebruiksfase Cumulatieve effecten CONCLUSIE Conclusie met betrekking tot het (O)TB Conclusie met betrekking tot het MER BRONNEN 15 laatste bladzijde 15 BIJLAGEN aantal blz. I Fasering Uitvoeringsplanning 1

6

7 1. INLEIDING Het Lekkanaal verbindt het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) met de Lek. Het Lekkanaal is een belangrijke schakel in de vaarroute tussen Amsterdam/Noord-Nederland en Rotterdam/Antwerpen (zie afbeelding 1.1). De Prinses Beatrixsluis zijn het enige sluiscomplex op de kortste vaarroute tussen Amsterdam en Rotterdam. De huidige capaciteit van de Prinses Beatrixsluis vormt in de toekomst een knelpunt voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling. In 1999 is reeds gestart met een verkenning van alternatieven voor capaciteitsuitbreiding van de Beatrixsluis. Op basis van diverse onderzoeken heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu in februari 2012 een voorkeursbesluit genomen voor realisatie van een derde sluiskolk aan de oostzijde van het complex. Rijkswaterstaat is voornemens in de periode een derde sluiskolk aan te leggen bij de Prinses Beatrixsluis in het Lekkanaal. De realisatie van de derde kolk wordt in de uitvoering gecombineerd met een verbreding van het Lekkanaal. De planuitwerking voor deze verbreding is in een apart traject uitgevoerd. De aanleg en ingebruikname van de derde kolk en aansluiting op de verbreding van het Lekkanaal wordt vanaf hier Project Beatrixsluis genoemd. De verbreding van het Lekkanaal ten noorden van de Schalkwijksche wetering valt buiten de scope van dit project. Voor het realiseren en het in gebruik nemen van Project Beatrixsluis is het nodig om de effecten op Natuurbeschermingswet gebieden inzichtelijk te maken. De eerste verkenning van effecten op Natuurbeschermingswet gebieden wordt vastgelegd in een Voortoets. In deze voortoets zijn de mogelijke effecten van het Project Beatrixsluis op Natuurbeschermingswet -gebieden (Natura 2000 en Beschermde Natuurmonumenten) inzichtelijk gemaakt. Ook is aangegeven hoe de verdere procedure dient te worden doorlopen. MER en (O)TB Deze voortoets Natuurbeschermingswet Project Beatrixsluis is uitgevoerd om informatie te leveren voor zowel het MER als het (O)TB. De informatie die voor beide onderdelen nodig is verschilt echter van elkaar. Voor het MER moet inzichtelijk gemaakt worden wat de effecten op alle natuurwaarden zijn, waarna in het MER aan de effecten een beoordelingsscore wordt toegekend. Voor het MER is toetsing aan wet- en regelgeving niet nodig. Voor het (O)TB moeten de effecten op wettelijk beschermde natuurwaarden bepaald worden, waaronder de Natuurbeschermingswet. Onderdeel daarvan is dat moet worden aangetoond of sprake is van verslechtering/significante verstoring in verband met de plantoets die is opgenomen in artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 98. De toetsing aan de Natuurbeschermingswet is voor de plantoets wel vergelijkbaar met het toetsingskader voor de vergunningplicht volgens artikel 19d. Alle benodigde informatie voor het MER (de effectbeoordeling) en het (O)TB (de effectbeoordeling en de plantoets) is in deze onderliggende voortoets terug te vinden. Daarbij wordt op kritische punten het onderscheid tussen beiden voor de duidelijkheid herhaald. 1

8 Afbeelding 1.1. Ligging Prinses Beatrixsluis in het Lekkanaal In afbeelding 1.2 is de ligging van de meest nabij gelegen Natuurbeschermingswet - gebieden ten opzichte van Project Beatrixsluis weergegeven. 2

9 Afbeelding 1.2. Ligging meest nabij gelegen Natuurbeschermingwet gebieden ten opzichte van het Project Beatrixsluis [lit. 2.] Het dichtstbijzijnde Natuurbeschermingswet gebied ligt op 8 km afstand en betreft het Beschermd natuurmonument Raaphof Leeswijzer In hoofdstuk 2 komt de Natuurbeschermingswet aan bod. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het project. Hoofdstuk 4 geeft een afbakening van relevante effecttypen weer. Het rapport wordt afgesloten met een conclusie. 3

10 4

11 2. NATUURBESCHERMINGSWET De Natuurbeschermingswet (Nbw ) biedt de juridische basis voor de aanwijzing van te beschermen gebieden en landschapsgezichten, vergunningverlening, schadevergoeding, toezicht en beroep. Internationale verplichtingen uit de Vogelrichtlijn (VR) en Habitatrichtlijn (HR), maar ook verdragen als bijvoorbeeld het Verdrag van Ramsar (Wetlands) zijn hiermee in nationale regelgeving verankerd. De Nbw heeft als doel het beschermen en in stand houden van bijzondere gebieden. Voor wat betreft Natura 2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten is de gebiedsbescherming geïmplementeerd in de Nbw Natura 2000-gebieden Nederland past een vergunningstelsel toe bij de bescherming van Natura 2000-gebieden. Projecten of andere handelingen, die gelet op de instandhoudingdoelen, verslechterende of significant verstorende gevolgen hebben op de beschermde natuur in een Natura gebied, zijn volgens artikel 19d, lid 1 Nbw vergunningplichtig. Naast deze vergunningplicht is in de Nbw ook de zogenaamde plantoets opgenomen in artikel 19j. Op grond van artikel 13, lid 7 van de Tracéwet is de vergunningpicht niet van toepassing op Tracébesluiten. De plantoets is echter wel van toepassing verklaard. De toetsing aan de Nbw is voor de plantoets vergelijkbaar met het toetsingskader voor de vergunningplicht. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan een voortoets. In de voortoets wordt bekeken of verslechterende of significant verstorende effecten op de natuurwaarden in het betreffende gebied op voorhand kunnen worden uitgesloten. Indien significant verstorende effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, dient een passende beoordeling te worden uitgevoerd. Kunnen significant verstorende effecten worden uitgesloten, maar kan er wel verslechtering plaatsvinden, dan is een verslechteringtoets vereist. Op basis van de passende beoordeling of een verslechteringtoets wordt door het bevoegd gezag beoordeeld of het Tracébesluit kan worden genomen. In het geval de passende beoordeling of de verslechteringstoets niet de zekerheid verschaft dat er geen sprake is van een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied, kan het besluit niet worden genomen. Dit, tenzij er geen alternatieven zijn, er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang en door compensatie de algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk gewaarborgd blijft (ADC-criteria; Alternatieven, Dwingende reden van groot openbaar belang en Compensatie) Beschermde natuurmonumenten Beschermde natuurmonumenten zijn onder de Nbw beschermd. Indien een gebied is aangewezen als beschermd natuurmonument is het verboden om zonder vergunning handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen, die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied of voor dieren of planten in het gebied of die het gebied ontsieren. Vergelijkbaar met de vergunningplicht ten aanzien van Natura 2000-gebieden is in artikel 13, lid 8 van de Tracéwet opgenomen dat de vergunningplicht voor Beschermde natuurmonumenten niet van toepassing is op Tracébesluiten. Er moet echter wel een vergelijkbare toets worden uitgevoerd, waarbij de vraag centraal staat of sprake kan zijn van schadelijke handelingen voor de wezenlijke kenmerken van het Beschermd natuurmonument. 5

12 Het gaat om het verrichten van schadelijke handelingen in het gebied dat aangewezen is als Beschermd natuurmonument. Dat betekent dat in beginsel geen sprake is van externe werking. Artikel 16, lid 4 Nbw geeft echter aan dat wel sprake kan zijn van externe werking. In het geval dat de schadelijke handeling, die buiten het gebied wordt verricht, is opgenomen in het besluit tot aanwijzing als Beschermd natuurmonument, is sprake van externe werking. Hier gaat de Nbw dus uit van een limitatieve lijst van schadelijke handelingen. Dit geldt overigens alleen ten aanzien van Beschermde natuurmonumenten die zijn aangewezen onder de huidige Nbw. Voor het overgrote deel van de Beschermde natuurmonumenten geldt echter dat ze zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet (oud). Voor deze oude Beschermde natuurmonumenten bevat artikel 65 Nbw een ander beoordelingskader. Hiervoor geldt dat ook sprake is van externe werking als dit niet expliciet is vermeld in het aanwijzingsbesluit. Op 25 april 2013 is de wet tot het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (pchw) in werking getreden. Per inwerkingtreding van de pchw is geen sprake meer van externe werking ten aanzien van deze oude Beschermde natuurmonumenten, voor zover het Beschermd natuurmonument een overlap heeft met een definitief aangewezen Natura 2000-gebied. In de praktijk geldt dat een aantal Natura 2000-gebieden op dit moment nog niet definitief zijn aangewezen. Dat betekent dat in die gevallen bij toetsing nog wel rekening moet worden gehouden met externe werking. Met de inwerkingtreding van de Nbw is het onderscheid tussen Staats- en Beschermde natuurmonumenten vervallen, beide worden nu Beschermde natuurmonumenten genoemd. Voor zover een Beschermd natuurmonument samenvalt met een definitief aangewezen Natura 2000-gebied, vervalt de aanwijzing als Beschermd natuurmonument. Als nog sprake is van een in ontwerp aangewezen Natura 2000-gebied vervalt de aanwijzing dus niet en is toetsing aan de wezenlijke kenmerken uit het Beschermd natuurmonument nodig. In het eerste geval gaan de beschermde waarden uit het overlappende Beschermde natuurmonument echter deel uitmaken van de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied. Dat betekent dat toetsing aan de oude waarden vanuit het Beschermd natuurmonument dus noodzakelijk blijft, al zal dit deels kunnen worden ondervangen door toetsing aan de instandhoudingsdoelen. 6

13 3. PROJECTBESCHRIJVING 3.1. Aanlegfase De derde sluiskolk wordt ten oosten van de bestaande kolken gerealiseerd. Voor de realisatie van de derde kolk wordt de primaire waterkering ten zuiden van de sluizen over een afstand van ongeveer 120 m oostwaarts verplaatst over een lengte van 600 m. De nieuwe primaire waterkering krijgt eenzelfde vormgeving als de bestaande dijk met grasbekleding en de weg op de kruin van de dijk. Aan de noordzijde van de sluizen wordt de liniedijk over een afstand van ongeveer 100 m oostwaarts verplaatst over een lengte van ongeveer 400 m tot aan de Schalkwijksche wetering. In afbeelding 3.1 is de begrenzing van het plangebied weergegeven. De verdere verbreding van het Lekkanaal valt buiten de scope van dit project. Als gevolg van de werkzaamheden verdwijnt de huidige dijk en de achterliggende graslanden met daarop ook een kazemat, een tweetal woningen, een perceel met aangeplante populieren, een rij knotwilgen en enkele sloten. Daarvoor in de plaats komen de nieuwe dijk en water van het verbrede Lekkanaal. De werkzaamheden zijn opgedeeld in zes fasen en worden naar verwachting in de periode van 2015 tot 2020 uitgevoerd. Deze fasen zijn in bijlage I ook ruimtelijk weergegeven. Beschrijving van de zes fasen in de uitvoeringsplanning: - fase 1: verleggen kabels en leidingen, aanleg tijdelijke verbindingsweg, realisatie compenserende en mitigerende maatregelen ecologie en objecten Nieuwe Hollandse Waterlinie ten oosten van de toekomstige nieuwe dijk ten zuiden van de sluizen; - fase 2: aanbrengen nieuwe dijk en nieuwe brug over het sluiscomplex, verbreding van het Lekkanaal; - fase 3: aansluiten van de nieuwe dijk op de bestaande dijken en aanbrengen van de sluishoofden voor de derde kolk; - fase 4: realisatie derde sluiskolk; - fase 5: realisatie wegen en testen technische installaties; - fase 6: verwijderen bestaande dijk, aanbrengen voorhaven, verwijderen tijdelijke verbindingsweg, en inrichting sluiseiland. 7

14 Afbeelding 3.1. Het plangebied 3.2. Gebruiksfase Het optreden van verkeersaantrekking als gevolg van Project Beatrixsluis is in het kader van dit project onderzocht. Uit verkeers- en vervoersprognoses voor Project Beatrixsluis [lit. 1.] blijkt dat er geen sprake is van een verkeersaantrekkende werking voor scheepvaart of motorverkeer door realisatie van een derde kolk. De realisatie leidt ten opzichte van de referentiesituatie niet tot een toename in scheepvaarttonnage (vervoerd gewicht) op het Lekkanaal of toename in de intensiteiten op de wegen rond het complex. Realisatie van een derde kolk leidt wel tot een verandering in het aantal passages ten opzichte van de referentiesituatie. De derde kolk heeft grotere afmetingen dan de huidige kolken en maakt daardoor passage van grotere schepen mogelijk. Hierdoor vindt versnelde schaalvergroting in de vloot plaats. Doordat met een derde kolk grotere schepen kunnen worden ingezet, is er een kleine afname in het aantal passages ten opzichte van de referentiesituatie. Grote en kleine boten produceren min of meer hetzelfde aantal decibellen [lit. 3.], daardoor leidt een schaalvergroting in het formaat schepen niet tot een toename in geluid. Ook zijn grotere schepen vaak nieuwer, en nieuwere schepen hebben veelal een 8

15 lagere emissie van stikstof [lit. 4.]. Het gebruik van de Beatrixsluis leidt daarom niet tot een toename in stikstofdepositie bij de Beatrixsluis of langs aanvoer- en afvoerroutes. 9

16 10

17 4. AFBAKENING EFFECTTYPEN 4.1. Inleiding Het studiegebied (waarbinnen een effect is te verwachten) is afhankelijk van de relevante effecttypen en de reikwijdte hiervan (beïnvloedingsgebied). In dit hoofdstuk zijn eerst de relevante effecttypen beschreven. Vervolgens zijn van de relevante effecttypen de reikwijdte bepaald Afbakening effecttypen Bij de afbakening van effecttypen is onderscheid gemaakt in de aanleg- en gebruiksfase Aanlegfase Het plangebied ligt op meer dan 8 km afstand van de Natuurbeschermingswet-gebieden (zie afbeelding 1.2). Van ruimtegebruik (vernietiging) binnen Natuurbeschermingswetgebieden is dus geen sprake. Effecttypen als verzuring en vermesting, versnippering, verstoring door geluid en licht, verdroging en vernatting zijn ook niet relevant door de grote afstand tussen het plangebied en de Natuurbeschermingswet-gebieden en de tussenliggende infrastructuur Gebruiksfase In de gebruiksfase is, net als in de aanlegfase, geen sprake van effecten op Natuurbeschermingswet-gebieden. Tijdens de gebruiksfase is er eveneens geen sprake een verhoging van de vaarintensiteit (zie paragraaf 3.2). Hierdoor zijn netwerkeffecten en negatieve gevolgen op Natura 2000-gebieden langs het vaarnetwerk niet aan de orde Cumulatieve effecten In deze voortoets is onderzocht of het Project Beatrixsluis mogelijk schadelijke gevolgen heeft voor Natuurbeschermingswet-gebieden. De gevolgen moeten worden beoordeeld in samenhang met andere plannen en projecten (cumulatie effecten). Op grond van het vorige hoofdstuk is echter geconcludeerd dat in het geheel geen sprake is van verslechterende of verstorende effecten. Op basis van jurisprudentie 1 en bestudering van de Natuurbeschermingswet zijn wij tot de conclusie gekomen dat, in dit geval, een beoordeling van cumulatieve effecten niet hoeft plaats te vinden. Het in kaart brengen van overige plannen en projecten is dan ook niet nodig. 1 Zie de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, d.d. 4 november 2009, zaaknummer: /1/H1. In rechtsoverweging geeft de Afdeling aan dat een beoordeling van cumulatieve effecten buiten beschouwing kan blijven, indien geen sprake is van significante negatieve effecten voor het van belang zijnde Natura 2000-gebied. 11

18 12

19 5. CONCLUSIE 5.1. Conclusie met betrekking tot het (O)TB Het Project Beatrixsluis leidt niet tot verslechtering en/of significante verstoring op Natura 2000-gebieden. Dit geldt voor zowel de aanleg- als de gebruiksfase. Ook aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van Beschermde natuurmonumenten treedt niet op. Het Tracébesluit kan voor wat betreft de Nbw genomen worden Conclusie met betrekking tot het MER Beoordeling aanlegfase In de aanlegfase zijn negatieve of positieve effecten op Natura 2000-gebieden of Beschermde natuurmonumenten uitgesloten. Beoordeling gebruiksfase In de gebruiksfase zijn negatieve of positieve effecten op Natura 2000-gebieden of Beschermde natuurmonumenten uitgesloten. 13

20 14

21 6. BRONNEN 1. B. Turpijn, , Memo 3 - Aanvulling verkeers- en vervoersprognoses Prinses Beatrixsluis. Referentie versus project, Projectteam PBX, Dienst Verkeer en Scheepvaart, Rijkswaterstaat, Delft. 2. website met Kaartmachine van het Ministerie van Economische Zaken: 3. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 6 december 2004, Geluidseffecten scheepvaartlawaai, PV.W3629.R01, versie Witteveen+Bos, 2013, (O)TB/MER Project Beatrixsluis, Deelrapportage Lucht. 5. S. Teeuwisse, februari 2010, Stikstofdepositie en Verkeer; een stand van zaken. Tijdschrift Lucht, nummer 1, februari

22 16

23 BIJLAGE I FASERING UITVOERINGSPLANNING Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport RW /holj2/031 d.d. oktober 2013

24 Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport RW /holj2/031 d.d. oktober 2013

25

Bijlage bij besluit DRZO/2010-2825

Bijlage bij besluit DRZO/2010-2825 Bijlage bij besluit DRZO/2010-2825 Natuurbeschermingswet 1998 Vergunning project Verbreding A50 tracé Ewijk-Valburg, aanleg en gebruik extra Waalbrug en renovatie huidige Waalbrug INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Nadere informatie

Natuurtoets. 1. Wet- en regelgeving. Permanente openstelling A12 Woerden Gouda

Natuurtoets. 1. Wet- en regelgeving. Permanente openstelling A12 Woerden Gouda Natuurtoets Permanente openstelling A12 Woerden Gouda 1. Wet- en regelgeving Flora- en faunawet (Ffw) De Ffw is gericht op de bescherming van inheemse dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied.

Nadere informatie

Stappenplan vergunningaanvraag

Stappenplan vergunningaanvraag Stappenplan vergunningaanvraag Op grond van de natuurbeschermingswet 1998 1 De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van gebieden, die als Natura 2000-gebied zijn aangewezen. Een belangrijk

Nadere informatie

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1

website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 website - 47-RO-2009015319-ab.doc Pagina 1 Ons kenmerk RO/2009015319 Behandeld door de heer B. Klijs (0592) 36 56 64 Onderwerp: Vergunning artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 BESLUIT

Nadere informatie

(Ontwerp-)Tracébesluit. Inhoud. Voorkeursvariant Ontwerptracébesluit Doelstelling Milieueffecten Vervolgstappen

(Ontwerp-)Tracébesluit. Inhoud. Voorkeursvariant Ontwerptracébesluit Doelstelling Milieueffecten Vervolgstappen (Ontwerp-)Tracébesluit Inhoud Voorkeursvariant Ontwerptracébesluit Doelstelling Milieueffecten Vervolgstappen Voorkeursvariant Voorkeursvariant Ontwerpkeuze (I) Oriëntatie sluis Breedte buitenhaven Havenmondverbreding

Nadere informatie

H o e v e r d e r m e t b e s t e m m i n g s p l a n n e n v o o r h e t l a n d e l i j k g e b i e d n a d e

H o e v e r d e r m e t b e s t e m m i n g s p l a n n e n v o o r h e t l a n d e l i j k g e b i e d n a d e H o e v e r d e r m e t b e s t e m m i n g s p l a n n e n v o o r h e t l a n d e l i j k g e b i e d n a d e u i t s p r a a k v a n d e R a a d v a n S t a t e o v e r h e t b e s t e m m i n g s p

Nadere informatie

De aanvraag inclusief bijlagen maakt onderdeel uit van deze vergunning.

De aanvraag inclusief bijlagen maakt onderdeel uit van deze vergunning. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap Ottink- ten Thije t.a.v. de heer M. Ottink

Nadere informatie

Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, Volendam

Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, Volendam Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, Volendam 29 juni 2015 Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg, VolendamVolendam Verantwoording Titel Voortoets bestemmingsplan bedrijventerrein

Nadere informatie

Ontwerpbesluit op aanvraag om vergunning ex artikel 16 en/of 19d Natuurbeschermingswet 1998

Ontwerpbesluit op aanvraag om vergunning ex artikel 16 en/of 19d Natuurbeschermingswet 1998 J. van Gaal Kasteel 6 5473 VA HEESWIJK-DINTHER Onderwerp Ontwerpbesluit op aanvraag om vergunning ex artikel 16 en/of 19d Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraag Op 19 maart 2013 hebben wij uw aanvraag, door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 002 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar

Nadere informatie

TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek

TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek Stikstofdepositie Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland april 2012 Definitief TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek Stikstofdepositie dossier

Nadere informatie

De Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming Consequenties voor gemeenten De Wet natuurbescherming Omgevingsdienst West-Holland, Leiden, 28-1-2016 Wim Heijligers m.m.v. Vincent Wisgerhof Opbouw presentatie 1. Natuurbeschermingswetgeving; bescherming

Nadere informatie

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02.

Het volgende stuk maakt onderdeel van de vergunning uit: Plattegrondtekening van de aangevraagde situatie d.d. 21-3-2013 met bladnummer NB-02. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H. Valk Hubertsallee 4 8055 PG LAAG ZUTHEM

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-005160 - gemeente Putten Activiteit

Nadere informatie

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Pluimveehouderij De Haan, Zevenhuizen (Bakkeveense Duinen)

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Pluimveehouderij De Haan, Zevenhuizen (Bakkeveense Duinen) Pluimveehouderij De Haan BV T.a.v.: Dhr. R. Bosma Dwarshaspel 8 9354 VS ZEVENHUIZEN Leeuwarden, 14 september 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01014489 Afdeling : Stêd en Plattelân Behandeld door : G. Wijnsma

Nadere informatie

Besluit. De heer L.L.M. Kortier Kortenroelefsweg 2 7482 PP HAAKSBERGEN. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning. Geachte heer Kortier,

Besluit. De heer L.L.M. Kortier Kortenroelefsweg 2 7482 PP HAAKSBERGEN. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning. Geachte heer Kortier, Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer L.L.M. Kortier Kortenroelefsweg 2 7482 PP HAAKSBERGEN

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 30 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-007675 - gemeente Almere Activiteit

Nadere informatie

RBOI-Rotterdam B.V. Stikstofdepositieonderzoek. bedrijventerrein Oosteind

RBOI-Rotterdam B.V. Stikstofdepositieonderzoek. bedrijventerrein Oosteind RBOI-Rotterdam B.V. Stikstofdepositieonderzoek bedrijventerrein Oosteind INHOUDSOPGAVE blz. 1. ACHTERGROND 1 2. UITGANGSPUNTEN 3 2.1. Beoordelingsmethode 3 2.2. Beoordelingslocaties 5 3. RESULTATEN

Nadere informatie

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 16 (beschermde natuurmonumenten) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door

Nadere informatie

AANVRAAG NB-WETVERGUNNING PARKEERGARAGE KATWIJK

AANVRAAG NB-WETVERGUNNING PARKEERGARAGE KATWIJK AANVRAAG NB-WETVERGUNNING PARKEERGARAGE KATWIJK GEMEENTE KATWIJK 29 augustus 2012 076534817:0.6 Definitief C03021.000106.0100 Aanvraag Nb-wetvergunning Parkeergarage Katwijk Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1

Nadere informatie

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Verplaatsing en uitbreiding veehouderij Van der Sluis (Van Oordt's Mersken)

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet 1998 Verplaatsing en uitbreiding veehouderij Van der Sluis (Van Oordt's Mersken) Maatschap Van der Sluis De Leijen 13 8401 AX GORREDIJK Leeuwarden, 21 september 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01017538 Afdeling : Stêd en Plattelân Behandeld door : G. Wijnsma / (058) 292 58 08 of g.wijnsma@fryslan.nl

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 5 april 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-002289 - gemeente Leusden Activiteit

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN VERGUNNING NATUURBESCHERMINGSWET 1998. verleend aan STAATSBOSBEHEER. voor

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN VERGUNNING NATUURBESCHERMINGSWET 1998. verleend aan STAATSBOSBEHEER. voor GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN VERGUNNING NATUURBESCHERMINGSWET 1998 verleend aan STAATSBOSBEHEER voor plaatsen en gebruik schuilvoorziening Rottumeroog (art. 20 gebied) besluit 16 juli

Nadere informatie

Datum Uw Brief Ons Kenmerk Afdeling Contactpersoon 13 april 2015 ODH-2015-00662059 Toetsing & Vergunningverlening Milieu

Datum Uw Brief Ons Kenmerk Afdeling Contactpersoon 13 april 2015 ODH-2015-00662059 Toetsing & Vergunningverlening Milieu Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening T.a.v. de heer dr. E.A. Baldal Afdeling IGA-VM Postbus 5023 2600 GA DELFT Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB

Nadere informatie

Verruiming Julianakanaal

Verruiming Julianakanaal Verruiming Julianakanaal Toelichting voor de bewoners van de gemeente Stein De Vries & van de Wiel Kust- & Oeverwerken Fred Doodeman (omgevingsmanager) 30 oktober 2013 Inhoud Voorstellen De Vries & van

Nadere informatie

Nieuwe grote zeesluis IJmuiden

Nieuwe grote zeesluis IJmuiden Nieuwe grote zeesluis IJmuiden Fasering binnen het project Convenant 2009 beslismoment Fase 0 Verkenning Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Realisatie MER/PIP DBFM Planstudie Planstudie Realisatie Beheerfase

Nadere informatie

Programma van Eisen - Beheerplannen

Programma van Eisen - Beheerplannen Programma van Eisen - Beheerplannen Eisen voor de inhoud Inventarisatie 1. Het beheerplan geeft allereerst een beschrijving van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied (de actuele situatie en trends,

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Voortoets fietspaden, aanvulling op Natuurtoets, september 2009

BIJLAGE 4 Voortoets fietspaden, aanvulling op Natuurtoets, september 2009 BIJLAGE 4 Voortoets fietspaden, aanvulling op Natuurtoets, september 2009 Gemeente Stn..j i Gemeente Ermelo De heer E. Huizing Postbus 500 3850 AM ERMELO Subject Doe nr 1 1 SEP 2009 ^ o3 iss Ruimte & Mobiliteit

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Mitigeren en compenseren: voer voor discussie (I)

Mitigeren en compenseren: voer voor discussie (I) Mitigeren en compenseren: voer voor discussie (I) mr. H.J.M. van Dreumel-Wingens * 1. Inleiding In dit artikel (dat in twee delen zal verschijnen) bespreek ik het arrest van het Hof van Justitie van 15

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998

Natuurbeschermingswet 1998 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Natuurbeschermingswet 1998 Biomassacentrale Belvedere Maastricht Besluit no. 2011-1008 d.d. 26 april 2012 Verzonden: 1. Aanvraag Bij brief van 20 december 2011

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem

Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem Verkennend natuuronderzoek Parklaan / Nieuweweg te Hattem Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en gebieden Datum: 28-11-2011 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer:

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith stikstofdepositie INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader 1

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Artikel 19d en 19e Betreft een melkveehouderij aan de Weusdijk 2,4 & 6 te Ruurlo,

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen Gelderland

Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen Gelderland Uitspraak 201601550/2/R6 Datum van uitspraak: maandag 25 april 2016 Tegen: de raad van de gemeente Ede Proceduresoort: Voorlopige voorziening Rechtsgebied: Ruimtelijke- ordeningskamer - Bestemmingsplannen

Nadere informatie

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps)

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps) Memo nummer 1 datum 10 februari 2014 aan Ron Vleugels Gemeente Maastricht van Luc Koks Antea Group Ton Steegh kopie project Sporthal Geusselt-stadion projectnummer 265234 betreft Toetsing natuurwetgeving

Nadere informatie

Nieuwe Zeesluis IJmuiden

Nieuwe Zeesluis IJmuiden Nieuwe Zeesluis IJmuiden OV IJmond 5 november 2015 Jan Rienstra, RWS omgevingsmanager Rob Gordijn, OpenIJ omgevingsmanager De nieuwe Zeesluis IJmuiden Waarom? Wat is gevraagd? Wat zijn de uitgangspunten?

Nadere informatie

PASsend beoordelen. Marcel Soppe

PASsend beoordelen. Marcel Soppe PASsend beoordelen Marcel Soppe Inhoud Vandaag: over salderen in het kader van stikstofproblematiek in het natuurbeschermingsrecht. Waar ziet stikstof problematiek op? - Natura 2000-gebieden met kwalificerende

Nadere informatie

LOG Montfort - Maria Hoop

LOG Montfort - Maria Hoop LOG Montfort - Maria Hoop Notitie Milieuruimte Definitief Gemeenten Roerdalen en Echt-Susteren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 8 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2

Nadere informatie

Natuurwetgeving bij project Afsluitdijk. Sophie Lauwaars, 22 januari 2015

Natuurwetgeving bij project Afsluitdijk. Sophie Lauwaars, 22 januari 2015 Natuurwetgeving bij project Afsluitdijk Sophie Lauwaars, 22 januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Werkwijze 3. Passende beoordeling 3.1 Verstoring 3.2 Ontgraven tijdelijke toegangsgeulen 3.3 Stikstofdepositie

Nadere informatie

1. Het bedrijf moet in werking zijn in overeenstemming met onderstaande tabel:

1. Het bedrijf moet in werking zijn in overeenstemming met onderstaande tabel: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl A.L. Duine de heer A.L. Duine Kooiweg 3 7683 RR Den Ham KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit 3e Kolk Prinses Beatrixsluis. deelrapport Water

Ontwerp-Tracébesluit 3e Kolk Prinses Beatrixsluis. deelrapport Water Ontwerp-Tracébesluit 3e Kolk Prinses Beatrixsluis deelrapport Water Ontwerp-Tracébesluit 3e Kolk Prinses Beatrixsluis deelrapport Waterkwantiteit en waterkwaliteit Datum oktober 2013 Status definitief

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen

Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen Witpaard BV Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. J. Drenth 15-182 concept 13 mei 2015 Betreft Quickscan samenvatting natuurtoets Sint Nicolaasdijk 153, Kampen Omschrijving Aanleiding en doelstelling

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

Passende beoordeling Natura 2000-gebieden en toetsing beschermde natuurmonumenten Zuidasdok. Toelichting ontwerptracébesluit - Bijlage 6

Passende beoordeling Natura 2000-gebieden en toetsing beschermde natuurmonumenten Zuidasdok. Toelichting ontwerptracébesluit - Bijlage 6 Passende beoordeling Natura 2000-gebieden en toetsing beschermde natuurmonumenten Toelichting ontwerptracébesluit - Bijlage 6 Maart 2015 PASSENDE BEOORDELING NATURA 2000-GEBIEDEN EN TOETSING BESCHERMDE

Nadere informatie

: Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt

: Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt Advies : Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt Datum : 17 december 2010 Opdrachtgever : mevrouw I. Zwartkruis Ter attentie van Projectnummer : mevrouw I. Zwartkruis : 211X04268.062985_1 Opgesteld

Nadere informatie

Plan van Aanpak Natura 2000 Noord-Holland. Hoe gaat de provincie Noord-Holland aan de slag met Natura 2000?

Plan van Aanpak Natura 2000 Noord-Holland. Hoe gaat de provincie Noord-Holland aan de slag met Natura 2000? Plan van Aanpak Natura 2000 Noord-Holland Hoe gaat de provincie Noord-Holland aan de slag met Natura 2000? Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maart 2008 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Doel van

Nadere informatie

Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport

Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport 26 januari 2009 / rapportnummer 1372-127 1. OORDEEL OVER HET AANGEPASTE MER De heer H. van Deurzen is voornemens

Nadere informatie

Uitleg van de begrippen project en andere handeling in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998

Uitleg van de begrippen project en andere handeling in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998 Uitleg van de begrippen project en andere handeling in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998 Geaccordeerd door de Regiegroep Natura 2000/PAS op 17 oktober 2013 1. Inleiding Op grond van artikel 19d

Nadere informatie

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 januari 2013 / rapportnummer 2725 31 1. Oordeel over

Nadere informatie

PAS. dienst milieuvergunningen 1. Programmatische Aanpak Stikstof

PAS. dienst milieuvergunningen 1. Programmatische Aanpak Stikstof PAS dienst milieuvergunningen 1 Wat? Programmatische Aanpak Stikstof Deze programmatische aanpak beoogt het stelselmatig terugdringen van stikstofdeposities, voornamelijk via de lucht, zodat de habitattypes

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 112 28 januari 2016 Voorbereidingsbesluit kavel II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), Ministerie van Economische

Nadere informatie

Besluit. De heer H. Koersen Bosjessteeg 3 8271 RK IJSSELMUIDEN. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning. Geachte heer Koersen,

Besluit. De heer H. Koersen Bosjessteeg 3 8271 RK IJSSELMUIDEN. Natuurbeschermingswet: aanvraag vergunning. Geachte heer Koersen, Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H. Koersen Bosjessteeg 3 8271 RK IJSSELMUIDEN

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Vogels en Vleermuizen

Vogels en Vleermuizen Vogels en Vleermuizen bij windenergieprojecten Informatiebijeenkomst Nijverdal 24 mei 2016 Niels Jeurink Onderwerpen Natuurbescherming in Nederland in een notendop Windmolens en natuurbescherming Het bepalen

Nadere informatie

Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011

Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011 Bijlage 6: Oplegnotitie bij bijlage 5 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch, Buro Bakker, 2011 Gevolgen voor beschermde en bedreigde natuurwaarden inrichting Skûlenboarch

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Datum besluit : 2 juni 2016 Onderwerp Artikel Activiteit : Ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet 1998-588927 - gemeente

Nadere informatie

Onderzoek flora en fauna

Onderzoek flora en fauna Onderzoek flora en fauna 1. Ecologie In deze bijlage is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding 15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding Kabels en leidingen worden voor een grote verscheidenheid aan toepassingen aangelegd. Denk onder andere aan: elektriciteitskabels, gasleidingen, drinkwaterleidingen,

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 17 april 2013 / rapportnummer 2712 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Papendrecht heeft

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Wat. Gedeputeerde Staten van Flevoland afdeling Gebiedsprogramma's en Europa Mevrouw M.F.A. Haselager.

PROVINCIE FLEVOLAND. Wat. Gedeputeerde Staten van Flevoland afdeling Gebiedsprogramma's en Europa Mevrouw M.F.A. Haselager. PROVINCIE FLEVOLAND Postbus 55 8200 AB Lelystad Gedeputeerde Staten van Flevoland afdeling Gebiedsprogramma's en Europa Mevrouw M.F.A. Haselager Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Telefoon (0320)-265265 Fax (0320)-265260

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum 3 juli 2014 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat ICG Informatie Contractenbuffet RWS, N.Landsman Telefoon 088 7972502 Email contractenbuffet@rws.nl

Nadere informatie

Natuurwet- en regelgeving en bestemmingsplannen Fleur Onrust

Natuurwet- en regelgeving en bestemmingsplannen Fleur Onrust Natuurwet- en regelgeving en bestemmingsplannen Fleur Onrust ENVIR Advocaten, te Amsterdam www.envir-advocaten.com Inhoud 1. Natuurregelgeving Nbw en Ffw 2. Toetsing van plannen 3. Voortoets 4. Maximale

Nadere informatie

Buitengebied Salland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79

Buitengebied Salland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79 Buitengebied Salland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte stellen

Nadere informatie

VNG 14 december 2015 Gemeenten en de PAS

VNG 14 december 2015 Gemeenten en de PAS VNG 14 december 2015 Gemeenten en de PAS Viviane Ampt, PAS-bureau ondersteuning alle bevoegd gezagen over de PAS http://pas.bij12.nl/content/helpdesk Twitter met ons mee! #BIJ12 #VNG #PAS #stikstof Stikstofemissie

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

Bijlage 1 bij besluit DRZZ/2009-1802, d.d. 25-05-2009

Bijlage 1 bij besluit DRZZ/2009-1802, d.d. 25-05-2009 Bijlage 1 bij besluit DRZZ/2009-1802, d.d. 25-05-2009 Uitbreiding van de testhal voor F16 motoren nabij Natura-2000 gebied Brabantse Wal Inhoudelijke overwegingen De aanvraag De aanvrager verzoekt om een

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Startdocument planm.e.r. bestemmingsplan buitengebied 2014 Someren

Reactienota zienswijzen Startdocument planm.e.r. bestemmingsplan buitengebied 2014 Someren Notitie Contactpersoon Maartje van Ravesteijn Datum 18 februari 2014 Kenmerk N001-1219533RMV-cri-V01-NL Reactienota zienswijzen Startdocument planm.e.r. bestemmingsplan buitengebied 2014 Someren Inleiding

Nadere informatie

De uitdaging van infrastructurele projecten beschouwingen op basis van 13 jaar wegenaanleg bij de Provincie Limburg

De uitdaging van infrastructurele projecten beschouwingen op basis van 13 jaar wegenaanleg bij de Provincie Limburg De uitdaging van infrastructurele projecten beschouwingen op basis van 13 jaar wegenaanleg bij de Limburg 21 maart 2013 Eindhoven R. Tilmans Projectingenieur Groen Limburg Limburg 1 Introductie Belangrijke

Nadere informatie

verwachting zullen de aanwijzingsbesluiten vóór oktober 2010 definitief worden. Voorlopig wordt daarom getoetst aan de bestaande gebiedsdocumenten.

verwachting zullen de aanwijzingsbesluiten vóór oktober 2010 definitief worden. Voorlopig wordt daarom getoetst aan de bestaande gebiedsdocumenten. E c o l o g i e Voor onderhavig bestemmingsplan is het noodzakelijk te beoordelen of er sprake is van eventuele effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en/of gebieden die zijn beschermd in het kader

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Bijlage 1 Onderzoek ecologie

Bijlage 1 Onderzoek ecologie Bijlage 1 Onderzoek ecologie In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan

Nadere informatie

Activiteitenplan Patrimonium, Wageningen

Activiteitenplan Patrimonium, Wageningen Activiteitenplan Patrimonium, Wageningen In het kader van de Flora- en faunawet In opdracht van: De Woningstichting Activiteitenplan Patrimonium, Wageningen RA13343-01 2 Colofon Tekst, foto's en samenstelling

Nadere informatie

Samenvatting quickscan natuurtoets

Samenvatting quickscan natuurtoets Samenvatting quickscan natuurtoets Onderwerp Opdrachtgever Insingerstraat Soest RV&O Project Status Datum Sloop en nieuwbouw Insingerstraat concept 8 januari 2016 Auteur Veldonderzoek Projectcode Gelder,

Nadere informatie

Planuitwerkingsfase Grote Zeesluis kanaal Gent-Terneuzen

Planuitwerkingsfase Grote Zeesluis kanaal Gent-Terneuzen Planuitwerkingsfase Grote Zeesluis kanaal Gent-Terneuzen Jan Willem Slager Opdrachtleider MER lid omgevingsteam Middensluis (1910) o lengte: 140 m o breedte: 18 m o diepte: 6,50 m o tonnage: 10.000 dwt

Nadere informatie

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van Zuylenlaan 9, Hoevelaken

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van Zuylenlaan 9, Hoevelaken Dhr. J.P.L.M.G. Gelauff Van Zuylenlaan 9 3871 BG Hoevelaken Contactpersoon Kenmerk Status Datum Dhr. A. de Gelder 15-314 definitief 31 augustus 2015 Betreft Quickscan samenvatting Flora- en faunawet Van

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied BaarleNassau Voorlopig Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 april 2011/ rapportnummer 231168 1. Voorlopig oordeel over het MER De gemeente BaarleNassau wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H)

Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) Lidstaat: België - Vlaams gewest Datum: Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) in navolging van artikel

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Habitattoets De Nieuwe Tuinderij Oost en West

Habitattoets De Nieuwe Tuinderij Oost en West Habitattoets De Nieuwe Tuinderij Oost en West Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Hazenkoog 35A Bovendijk 35-G 1822 BS Alkmaar 2295 RV Kwintsheul www.vandergoesengroot.nl G&G-rapport

Nadere informatie

PASSENDE BEOORDELING OMBOUW N34 DEELPLAN B

PASSENDE BEOORDELING OMBOUW N34 DEELPLAN B PASSENDE BEOORDELING OMBOUW N34 DEELPLAN B PROVINCIE OVERIJSSEL 13 mei 2014 077686358:B - Definitief B03203.000003.0600 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van het rapport... 3 1.3 Leeswijzer...

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Het betreft een verzoek van: de heer G.J. Wargerink Arendsweg 55 7544 RM ENSCHEDE

OMGEVINGSVERGUNNING. Het betreft een verzoek van: de heer G.J. Wargerink Arendsweg 55 7544 RM ENSCHEDE Dit betreft het ontwerpbesluit. Het definitief besluit kan afwijken van het ontwerpbesluit door bijvoorbeeld het opnemen of wijzigen van voorschriften en aanwijzingen of ingediende zienswijzen. OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

DBI1410.P103/projectnummer Milieuadvies Bodem en Ecologie Buys Ballotweg in De Bilt

DBI1410.P103/projectnummer Milieuadvies Bodem en Ecologie Buys Ballotweg in De Bilt MILIEUADVIES aan t.a.v. opsteller Gemeente De Bilt W. Zweverink D. Storm telefoon 088 022 50 00 datum 17 juli 2014 kenmerk onderwerp DBI1410.P103/projectnummer Milieuadvies Bodem en Ecologie Buys Ballotweg

Nadere informatie

Het volgende stuk maakt onderdeel uit van de vergunning: de technische tekening van de aangevraagde situatie, d.d. 16-09-2013.

Het volgende stuk maakt onderdeel uit van de vergunning: de technische tekening van de aangevraagde situatie, d.d. 16-09-2013. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 J.W.M. Wenker, D.H.A. Wenker en H.J.M. Wenker-Olthof

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. externe veiligheid

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. externe veiligheid Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith externe veiligheid INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader

Nadere informatie

Afschrift 21 NOVA 2014. provinsje fryslân provincie frys1.n b. Voorschrift. Haarsma Groep T.a.v. de heer R. Bijma a aweg 8756 LP TJERKWERD

Afschrift 21 NOVA 2014. provinsje fryslân provincie frys1.n b. Voorschrift. Haarsma Groep T.a.v. de heer R. Bijma a aweg 8756 LP TJERKWERD provinsje fryslân provincie frys1.n b t Afschrift Haarsma Groep T.a.v. de heer R. Bijma a aweg 8756 LP TJERKWERD postbus 20120 8900 hm leeuwarden telefoon: (058)2925925 telefax: (058) 292 51 25 1 t www.fryslannl

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn

Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn Verkennend natuuronderzoek Anklaarseweg Apeldoorn Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en gebieden Datum: 31-10-2011 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt Rapportnummer: DT/2011/010.04

Nadere informatie

Natuurtoets Masterplan centrumgebied Hoogkarspel

Natuurtoets Masterplan centrumgebied Hoogkarspel Natuurtoets Masterplan centrumgebied Hoogkarspel Toetsing in het kader van de wet- en regelgeving voor natuur Definitief Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 13 februari 2009 iç Grontmij, revisie 1 Verantwoording

Nadere informatie