Anneke Durlinger Tjoys training, coaching & consulting T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Anneke Durlinger Tjoys training, coaching & consulting T 06 51516208 tjoys@xs4all.nl www.tjoys.nl"

Transcriptie

1 Groepsrapport In dit artikel ga ik met name in op groepsrapport in een trainingssituatie. Het laat zich echter ook makkelijk en zinvol relateren aan vergaderingen, teambijeenkomsten, projectgroepen etc. Lees meer hierover in mijn: Handboek voor trainers, stappen ter verrijking. Definitie van rapport (spreek uit als: rapor) Men spreekt van rapport wanneer de communicatie tussen twee mensen gekenmerkt wordt door harmonie, begrip, wederzijds vertrouwen en de bereidheid de ander te volgen in hoe en waarover gesproken wordt. Met andere woorden: rapport bestaat uit een intense positieve wederzijdse betrokkenheid. Doordat je start met afstemmen vergroot je de bereidheid van de ander om je leiding te volgen. Het rapport tussen trainer en groep. Een van de meeste belangrijke relationele vaardigheden van een trainer is de bekwaamheid om rapport te vestigen met de groep. De kwaliteit van dat wat je met de groep wilt bereiken zal direct gerelateerd zijn aan de mate waarin je rapport hebt met de groep. Uitgaande van het gegeven dat mensen over het algemeen meer rapport ervaren met mensen, die in grote lijnen hetzelfde model van de wereld hebben, kun je als trainer dit rapport ook beïnvloeden. Afgestemd kan worden op taal, door te identificeren (en in je presentaties te incorporeren) welke sleutelwoorden, voorbeelden in de dagelijkse praktijk van de groepsleden relevant zijn. Anderzijds is het van vitaal belang als trainer in gedachte te houden dat ieder zijn of haar eigen beeld van de werkelijkheid heeft. Het kan dan de taak zijn van jou als trainer om opmerkingen die iemand maakt te (laten) verklaren door nader in te gaan op dat (stukje) wereldbeeld en daarbij andere groepsleden uit te nodigen hiermee hun eigen wereldbeeld te verrijken (bevestigen, veranderen, toevoegen). De mate waarin de trainer, zowel met betrekking tot de groepsleden als voor zichzelf, van de NLP-vooronderstellingen (zie artikel Effectieve (NLP-) vooronderstellingen in communicatie) uitgaat, zal zowel het rapport, als de veranderingszin van de groep beïnvloeden. Volledigheidshalve zet ik hier de NLP-vooronderstellingen nog even op een rijtje: De kaart is niet het gebied. In communicatie bestaat geen mislukking, alleen feedback. De betekenis van je communicatie is de reactie die je oproept. Mensen hebben de hulpbronnen voor positieve verandering. Als de een het kan, kan de ander het leren. Het onbewuste is belangrijk. Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid. Ieder gedrag heeft een positieve intentie. Het onderlinge groepsrapport. Het is echter niet alleen belangrijk dat de trainer in rapport is met de groep. Het groter het rapport is tussen de groepsleden onderling, hoe groter het vertrouwen en de openheid die zo basaal zijn voor een zorgvuldig leerproces. Als trainer kun je dat groepsrapport sterk 1

2 beïnvloeden. De inzichten en bekwaamheden opgedaan in het bewerkstelligen van rapport in tweegesprekken zijn daarbij van evident belang en kunnen als inzichten ook overgedragen en gehanteerd worden naar de groep. Belangrijke afstemmingsvariabelen daarbij zijn: spreektempo, volume en toon, predicaten, gebaren, lichaamshouding etc. Als trainer kun je als intermediair fungeren en inzicht geven aan alle groepsleden over in feite de verschillende wereldbeelden die er bij de groepsleden bestaan. Onder invloed van die verschillende wereldbeelden worden verschillen tussen mensen zichtbaar bijvoorbeeld met betrekking tot: wat voor de een belangrijk is, wat achterliggende criteria zijn; waarop voor individuen de nadruk ligt als het gaat om denken, doen, voelen; hoe een bepaalde gedachte ontstaat; welk metaprogramma iemand heeft (kort gezegd het benoemen van patronen in denken en handelen); welke manier van leren voor een ander favoriet is hoe een bepaalde bijdrage te relateren is aan het doel. Verschillen zijn nuttig. "Hoe rijker je wereldmodel is, hoe meer keuzes je hebt en hoe makkelijker het zal zijn te communiceren met anderen (dan wel in jezelf)." Het bereiken van (groeps)doelen hangt hier in sterke mate mee samen. Verschillen maken een groep tot een rijke voedingsbodem, zeker als je uitgaat van de NLP-vooronderstelling "wat de een kan, kan ik leren". Als je dit koppelt aan de reeks van gedragingen, die je wel wil maar nog niet eerder 'vertoond' hebt, ligt de weg vrij naar het vergroten van je flexibiliteit. Dit kan gelden voor jou als trainer en ook voor de verschillende groepsdeelnemers. In de context van een trainingsgroep wordt dan niet gefocust op de enige juiste manier om een doel te bereiken, maar meer op: Wat is voor mij een goede manier om mijn doel te bereiken, wat heb ik daarvoor nodig, wat kan ik daarbij van anderen leren, naast wat ik anderen daarin kan bieden. De trainer kan hierbij groepsleden telkens weer uitnodigen de verschillende waarnemingsposities (zelf, ander en observator, wij-positie) in te nemen. Door je te verplaatsen in de ander (tweede positie) en door af te stemmen op de ander verzamel je informatie. Vervolgens kun je met die informatie voor jezelf (eerste positie) checken waar dit gedrag, deze gedachte (van de ander) nuttig zou kunnen zijn in jouw leven. Een van de grootste hindernissen, die ik in mijn praktijk als trainer ben tegen gekomen is het gegeven dat veel mensen de neiging hebben te zoeken naar de enige juiste manier van reageren. Het feit dat er verschillen tussen mensen bestaan in hun manier van benadering wordt dan gezien als iets wat hinderlijk is; en gestreefd zou moeten worden naar opheffing. Daarbij zien mensen het liefst de juistheid van hun manier van benadering bevestigd en willen hier voor uitkomen. En dat is dan wat hen in de weg staat af te stemmen op een ander en daarbij te leren van andere manieren. Het onderscheid in metaprogramma s (patronen in manieren van (re)ageren) helpt in te zien hoe verschillende manieren in handelen en denken juist kunnen bijdragen aan doelrealisatie. 2

3 Dit inzicht levert vaak begrip op wat gunstig is voor het groepsproces en het bevordert de effectiviteit van de groep waar het om het realiseren van doelen gaat, door doelbewust gebruik te maken van die verschillende manieren van benadering. (zie ook het artikel: Metaprogramma s in groepen). Het bewerkstelligen van groepsrapport in een training. Het groepsrapport kan gunstig beïnvloed worden door aandacht te besteden aan de volgende drie aspecten: 1. Het doel wat ieder groepslid voor zichzelf wil verwezenlijken door middel van de training; 2. De criteria die elk groepslid stelt voor zichzelf en anderen als het gaat om samen werken, samen leren in een groep. 3. De 'state', interne toestand, van waaruit elk groepslid deelneemt aan de training. ad 1. Wat wil je voor jezelf bereiken met deze training? Door elk groepslid te vragen zijn/haar persoonlijk doel te verwoorden, laat je impliciet zien dat, niettegenstaande het algemeen gestelde doel van de training, doelen van elkaar kunnen afwijken. Inzicht hierin is belangrijk, omdat zo voorkomen wordt dat men al te snel veronderstelt dat de ander dezelfde doelen nastreeft als jij en dat je in zo'n training zit om precies hetzelfde te leren. Het geeft een overzicht van waaruit gestreefd kan worden naar het bereiken van zowel het ene als het andere doel. Daarbij kan voorondersteld worden, en vaak met simpele voorbeelden aangegeven worden, dat als er verschillen zijn in leerpunten, er ook verschillen zijn in vaardigheden. Het benadrukken van verschil in deskundigheid en het nut hiervan in het optimaliseren van een leerproces. De trainer kan de groepsleden uitnodigen daarin elkaar te trainen en te laten trainen. De inhoudelijke inzichten die je daarbij als trainer hierbij opdoet, kun je gebruiken bij het opbouwen van het rapport met de diverse groepsleden. Het inzicht wat je opdoet met betrekking tot persoonlijke doelen van deelnemers geeft je de mogelijkheid verwachtingen te kanaliseren en waar nodig te corrigeren. Mijn favoriete manier om deze verwachtingen te inventariseren is de aandacht van de deelnemers te laten verplaatsen naar het einde van de training, zich voor te stellen dat ze met hun hand aan de deurklink staan, een tevreden lach om de mond en een tevreden gevoel in hun lijf. Vervolgens vraag ik ze om vanuit deze positie terug te kijken op de training (project, vergadering) en na te gaan wat er naar boven komt als ze in zich zelf zeggen: Ik ben tevreden want.... Deze (afgemaakte) zinnen dienen dan als inventarisatie in de voltallige groep. ad 2. Wat vind je belangrijk bij het samen werken en samen leren in een groep. Hoe wil jij omgaan met anderen en hoe wil jij dat er met jou in dat (leer)proces wordt omgegaan? Hierin staat niet zozeer de taak, als wel de relatie centraal, alhoewel daar 3

4 bijvoorbeeld in een projectgroep wel voor gekozen kan worden. Gevraagd wordt naar persoonlijke criteria voor samenwerking. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de criteriumequivalentie (= het criterium vertaalt in gedrag oftewel het gedragsspecificeke bewijs). Dit met behulp van de vraag "Hoe zou je weten dat aan dat criterium voldaan is?" Criterium kun je dan zien als de vlag, criteriumequivalentie als de lading. Het criterium 'openheid' is een mooi voorbeeld, waarvan ik in de praktijk vaak een verschillende criteriumequivalentie tegenkom. De een bedoelt met openheid b.v.: openheid geven over wat je bezig houdt, wat je moeilijk vindt etc. De ander bedoelt met openheid b.v.: Open staan voor andere gedachten en ideeën. (Zelfde vlag, verschillende lading!!!) Als geen aandacht wordt besteed aan de criterium-equivalentie ligt daar een bron van mogelijke misverstanden. In het overzicht, dat je met elkaar creëert, kunnen criteria voorkomen die op gespannen voet staan met elkaar. Bijvoorbeeld het criterium 'openheid', in de zin van openheid geven, verstaat zich niet zo goed met het criterium 'respect', waarbij iemand zelf wil bepalen waarmee en wanneer te komen. Gezocht kan dan worden naar een manier om aan beide criteria te voldoen. In het bovengenoemde voorbeeld kan dat bijvoorbeeld zijn dat iemand 'open is in het aangeven zich niet verder bloot te geven'. Het weten van elkaar criterium bevordert in ieder geval het inzicht in elkaars drijfveren. Inzicht in elkaars criteria maakt afstemmen mogelijk. Als trainer kun je ook vragen of de groepsleden zich willen verbinden aan de met elkaar gestelde criteria. Dit is impliciet vragen naar afstemmen op elkaar ten behoeve van rapport. Als trainer kun je aandacht vragen voor het bestaan van de verschillende criteria en daarmee een relatie leggen naar het gegeven dat ieder zijn eigen beeld van de werkelijkheid heeft. Vandaaruit kun je het nut van de NLP-aanname "De kaart is niet het gebied" voor het persoonlijke leerproces van ieder aangeven. ad 3. Het beïnvloeden van de 'state', interne toestand, van waaruit elk groepslid deelneemt aan de training. Als je de populaire vraag zou stellen: "Hoe zit je erbij?" aan de start van een training, zul je over het algemeen zoveel verschillende antwoorden krijgen als er groepsleden zijn. De een is misschien nog in gedachten bij die klant, die zo vreselijk vervelend was; een ander denkt misschien aan het concert waar zij die avond naar toe zal gaan, weer een ander vindt deelname aan de betreffende training misschien spannend of misschien juist heel leuk. Door het kanaliseren van de externe aandacht middels bovengenoemde stappen, kun je als trainer bereiken dat groepsleden over hetzelfde onderwerp gaan nadenken. Door groepsleden te laten associëren in een positieve ervaring, beïnvloed je de 'state' van waaruit ze deelnemen aan de training. In de context van een trainingsgroep kun je de groepsleden begeleiden naar een positieve leerervaring, waarbij je je vragen/instructies (om recht te doen aan de verschillende leerstijlen van mensen) heel algemeen houdt: "Ga eens in gedachten terug naar een ervaring, waarvan je na afloop concludeerde: - Dit heb ik bewerkstelligd! - Dit heb ik geleerd! 4

5 - Dit kan ik nu! Het kan iets zijn van vroeger, toen je nog een kind was of een meer recente leerervaring zijn... Het kan spelen in de context van je privé-leven of in de context van je beroep... Beleef de ervaring als ware het hier en nu. Doe wat je toen deed of dacht; zie en hoor wat je toen zag en hoorde. Ga nu naar het moment dat je het 'kunt'; wat denk je; wat voel je. Blijf bij dit gevoel en kijk van hieruit terug naar je eigen persoonlijk leerproces." Het is zinvol om groepsleden uit te nodigen te praten over hun verschillende leerervaringen. Als trainer geeft het je de gelegenheid te benadrukken dat: je in verschillende situaties kunt leren; je op verschillende manieren leren. Door bovengenoemde stappen kun je bewerkstelligen dat 'de neuzen in dezelfde richting staan'; 'groepsleden elkaar de hand geven in samenwerken'; 'groepsleden vanuit een zelfde soort basis opereren'; en tegelijkertijd 'de verschillen tussen mensen erkennen en gebruiken om doelen te realiseren'. Belangrijke vaardigheden van de trainer ten behoeve van het bewerkstelligen van het (groeps)rapport. In dit artikel zijn deze vaardigheden al naar voren gekomen. Hieronder zet ik ze nog even op een rijtje: Inzicht in het fenomeen rapport en alles wat daarmee samenhangt. Vaardigheid in verbaal en non-verbaal afstemmen. Het hanteren van de NLP-vooronderstellingen, waaronder 'De kaart is niet het gebied'. Scherp zintuiglijk waarnemingsvermogen. Congruentie: rapport met zichzelf. Eigen criteria/waarden. Metacommunicatie. Inzicht in metaprogramma's (gedragspatronen) ten behoeve van verklaren en afstemmen op verschillen Concrete stappen in het creëren van groepsrapport, zoals hierboven beschreven. Tot slot wil ik daar nog het volgende aan toevoegen. Reframen Reframen ofwel het herkaderen is het geven van een andere betekenis aan een feit/verschijnsel; als het ware een ander kader om het feit te zetten. - Kritiek kun je bijvoorbeeld de betekenis geven dat de ander afwijst wat je doet. + Kritiek kun je ook zien als een handreiking van de ander om kwalitatief nog beter te presteren. - Verwarring kan voor jou betekenen het gevoel niets meer te weten; onzekerheid. + Verwarring kun je ook zien als groei, waarbij vragen je in beweging zetten; je doen zoeken naar antwoorden en je doen groeien naar een nieuw weten. 5

6 - Weerstand kun je zien als onwil van de ander. + Weerstand kun je ook zien als lastig gedrag met een positieve intentie en/of als een uitdaging om jezelf aan te sporen tot een grotere flexibiliteit. Door te reframen geef je jezelf de mogelijkheid positief te blijven afstemmen. Het kunnen reframen is voor jezelf als trainer een handige vaardigheid bij het onderkennen van de positieve intentie achter gedrag. Omgekeerd zal het uitgaan van de positieve intentie achter gedrag je bekwaam heid in reframen beïnvloeden. In groepen is het naar mijn idee belangrijk dat je als trainer ook in deze zin als intermediair kunt fungeren en tegelijkertijd een voorbeeld-functie vervullen. Het bewust zijn en alert gebruiken van meta-boodschappen. Pragmatisch is het uit te gaan de betekenis van de communicatie is de reactie die je oproep. Dat geeft je de mogelijkheid je eigen communicatie bij te stellen tot je het gewenst effect bereikt. Ten behoeve van doeltreffende communicatie is daarnaast het onderscheid in inhoudelijke boodschappen en meta-boodschappen zinvol. Meta-boodschappen zijn boodschappen over de boodschap, die de ontvanger van de boodschap helpen de volledige betekenis van de boodschap te bevatten. De meta-boodschappen zijn essentieel bij de interpretatie van de boodschap, die de inhoud van de communicatie draagt. De metaboodschap wordt vooral non-verbaal uitgedragen, alhoewel de keuze van woorden ook vaak een extra betekenis aan de boodschap geeft. Er is een verschil tussen wat iemand 'zegt' en wat hij/zij 'bedoelt'. Om te bewerkstelligen dat metaboodschap en boodschap samenvallen, is het belangrijk: met behulp van observatie en door middel van feedback verstoringen tussen de bedoelde en ontvangen boodschap op te heffen; aandacht te besteden aan de selectie en combinatie van boodschappen en metaboodschappen; ervoor te zorgen dat alle kleinere signalen de boodschap ondersteunen (congruent zijn). In je eigen reactie op wat de ander zegt of doet, zit al een meta-boodschap verpakt waaruit bevestiging of afkeuring kan klinken. De mate waarin je meta-boodschappen kloppen, consistent zijn met de inhoud van je boodschappen draagt bij aan je geloofwaardigheid en invloed als trainer. 6

Dubbele identiteit. Anja Bekink! Samenwerking: het CJG van ons allen of ieder voor zich? Door:

Dubbele identiteit. Anja Bekink! Samenwerking: het CJG van ons allen of ieder voor zich? Door: Dubbele identiteit Samenwerking: het CJG van ons allen of ieder voor zich? Door: Programma Welke dubbele identiteit? Wil niet of kan niet? De casus & de cirkel The Matrix & de Verrassingen De professional

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

E-BOOK FEEDBACK GEVEN IS EEN KUNST EXPRESS YOUR INNER POWER

E-BOOK FEEDBACK GEVEN IS EEN KUNST EXPRESS YOUR INNER POWER E-BOOK FEEDBACK GEVEN IS EEN KUNST EXPRESS YOUR INNER POWER INLEIDING Het geven van feedback is een kunst. Het is iets anders dan het uiten van kritiek. Het verschil tussen beide ligt in de intentie. Bij

Nadere informatie

Het gedragmodel. 1. Inleiding

Het gedragmodel. 1. Inleiding Het gedragmodel 1. Inleiding Het gedragmodel is een NLP-techiek, ontwikkeld door Peter Dalmeijer (zie www.vidarte.nl) en Paul Lenferink. Het model leert ons feedback te geven waarbij we anderen op hun

Nadere informatie

Het lichaam reageert eerst

Het lichaam reageert eerst Het lichaam reageert eerst 1. De reden dat ik dit heb gemodelleerd Er zijn in NLP technieken voor moeizame interacties en relaties, bijvoorbeeld het uitzuiveren van waarnemingsposities. Ik had de behoefte

Nadere informatie

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent 2012 Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Derks & Derks Interviewkalender Weet wat je wil meten Voor een goed interview is een scherp functiebeeld noodzakelijk. Zorg ervoor

Nadere informatie

Emotionele Intelligentie

Emotionele Intelligentie Emotionele Intelligentie ubeon Academy Programma Emotionele intelligentie (EQ) staat voor het vermogen om eigen en andermans gevoelens te herkennen en er op effectieve wijze mee om te gaan. 70 % van communicatie

Nadere informatie

Hoe maak je van je tegen stander je mede stander? Over het regisseren van kritiek.

Hoe maak je van je tegen stander je mede stander? Over het regisseren van kritiek. Hoe maak je van je tegen stander je mede stander? Over het regisseren van kritiek. Door Anneke Durlinger In een van mijn workshops over het regisseren van kritiek, vroeg ik om een eerste reactie op: kritiek

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Communicatiemodel. Communicatieniveaus

Communicatiemodel. Communicatieniveaus Download #06 Een fantastisch communicatiemodel trainingmodule Communicatiemodel Mensen uiten hun gevoelens op verschillende manieren. De een laat meteen zien hoe hij zich voelt bij een situatie, terwijl

Nadere informatie

IEP NLP MASTERS OPLEIDING 2004

IEP NLP MASTERS OPLEIDING 2004 `PRESENTEREN VANUIT EEN ENERGIEVELD VAN RUST` IEP NLP MASTERS OPLEIDING 2004 Waarom heb ik dit gemodelleerd? Ik ben nu ruim 6 jaar werkzaam als sporttrainer, tijdens dit werk sta ik veel voor groepen mensen

Nadere informatie

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 Wie is Christine? 4 Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5 Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Tip 3: Geef feedback over uw waarneming en vermijd interpretaties

Nadere informatie

De teamorganisatie. Je ziet dus dat een functie uit verschillende taken bestaat. Figuur 8-4: Alle taken samen vormen een functie.

De teamorganisatie. Je ziet dus dat een functie uit verschillende taken bestaat. Figuur 8-4: Alle taken samen vormen een functie. De teamorganisatie Als leidinggevende krijg je vooral te maken met de organisatie van je eigen afdeling of team. Binnen een team vind je verschillende taken en functies. Als leidinggevende moet je af en

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Zakelijk aspect. zender boodschap ontvanger Relationele aspect. Feedback

Zakelijk aspect. zender boodschap ontvanger Relationele aspect. Feedback Tweeëndertig coachingsprincipes0f1 : 1. Coachen is communiceren. Een coach dient kennis te hebben van het communicatieproces. Een coach beheerst sociale vaardigheden als luisteren, feedback geven en helder

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014)

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Inleiding De kern van (autisme)vriendelijke communicatie is echt contact, gebaseerd op

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

Bofhapper (De) De stappen van de techniek

Bofhapper (De) De stappen van de techniek Bofhapper (De) Ken je dat gevoel dat je nog maar vijf van de acht vooronderstellingen kunt bedenken? Wat waren die andere drie ook alweer? Of dat je je afvraagt wat nou ook alweer die vijfde vormvoorwaarde

Nadere informatie

Wat is NLP en wat kan ik ermee?

Wat is NLP en wat kan ik ermee? Neuro Linguïstisch Programmeren jouw opleiding jouw training jouw coaching Wat is NLP en wat kan ik ermee? Persoonlijke ontwikkeling Echt veranderen Je dromen realiseren De beste versie van jezelf worden

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

KOL bijeenkomst 3 12-13

KOL bijeenkomst 3 12-13 KOL bijeenkomst 3 12-13 Terugblik: H1:demotoets uitwisselen Bijeenkomst 2 leerstijlen (slb) Wat heb je afgelopen stagedagen gezien/gedaan dat te maken heeft met leren? Aanvullen spin leren: Mijn leren

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

www.rkdiaconie.nl/ er zijn/ specifieke activiteit uitvoeren

www.rkdiaconie.nl/ er zijn/ specifieke activiteit uitvoeren BEGRIJP JE WAT IK ZEG? Over communicatie, luisteren en vooroordelen Situering Om op een zinvolle manier met elkaar te communiceren, heb je veel vaardigheden nodig. De doelstellingen van deze trainingsachtige

Nadere informatie

NLP MASTER PRACTITIONER

NLP MASTER PRACTITIONER 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERDIEPEND De NLP Master Practitioner opleiding is een verdieping in je professionele ontwikkeling. In deze opleiding wordt je meester in communicatie- en gedragsverandering.

Nadere informatie

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk?

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Zodra er twee of meer mensen in 1 ruimte zijn is er sprake van communicatie, ook al wordt er niet gesproken. Het is

Nadere informatie

Seksualiteit: Grenzen en Wensen

Seksualiteit: Grenzen en Wensen IJBURGCOLLEGE.NL Seksualiteit: Grenzen en Wensen Leerlingen handleiding Michiel Kroon Lieve leerling, Het is belangrijk om op een open en goede manier over seks te kunnen praten. De lessenserie die in

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Het NLP communicatie model

Het NLP communicatie model Het NLP communicatie model Ontdek jouw communicatie waarnemingsfilters Leef je natuurlijk leiderschap 1 Inleiding Op het moment dat veranderingen in een organisatie plaatsvinden is communicatie één van

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

Drijfveren. Een belangrijke (on)bewuste drijfveer is dat ZELF beter wil zijn dan de ANDER

Drijfveren. Een belangrijke (on)bewuste drijfveer is dat ZELF beter wil zijn dan de ANDER Inleiding Kennis over het tot stand komen van gedrag Bewustwording van de invloed van ons eigen gedrag op onze omgeving? Ervaren wat JIJ kan doen om je eigen gedrag en dat van anderen te verbeteren Drijfveren

Nadere informatie

Non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie Non-verbale communicatie Wie de taal van het lichaam wil leren begrijpen, moet eerst de verschillende signalen leren kennen, herkennen en goed inschatten. Meestal richten we (bewust) onze aandacht op het

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

Veilig versieren. Techniek in stappen

Veilig versieren. Techniek in stappen Veilig versieren Voor dit projekt heb ik twee experts gemodelleerd, een man en een vrouw. Tijdens het uitwerken van hun strategie bleek mij, hoezeer ik onbewust die experts had uitgekozen, wiens kriteria

Nadere informatie

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen?

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen? Stap 6. Changes only take place through action Dalai Lama Wat ga je doen? Jullie hebben een ACTiePlan voor het experiment gemaakt. Dat betekent dat je een nieuwe rol en andere ACTies gaat uitproberen dan

Nadere informatie

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Open Training Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wil jij meer

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

HET GESPREK: KOP ROMP STAART

HET GESPREK: KOP ROMP STAART HET GESPREK: KOP ROMP STAART Elk effectief gesprek heeft een zogenaamde kop romp staart structuur: een begin, een kern en een einde. Voorafgaand aan deze drie fasen is het cruciaal om elk gesprek zorgvuldig

Nadere informatie

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Themabundel Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld

Nadere informatie

ENKELE HULPMIDDELEN EN TIPS BIJ HET VOEREN VAN EEN GESPREK VOOR GESPREKSVOERDERS

ENKELE HULPMIDDELEN EN TIPS BIJ HET VOEREN VAN EEN GESPREK VOOR GESPREKSVOERDERS ENKELE HULPMIDDELEN EN TIPS BIJ HET VOEREN VAN EEN GESPREK VOOR GESPREKSVOERDERS Geef de voorbereidingsvragen aan je medewerkers enkele dagen voor het gesprek plaatsvindt Bereid jezelf goed voor door de

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Omgaan met gedrag op Basisschool De Bareel

Omgaan met gedrag op Basisschool De Bareel 1. Uitgangspunten gedrag Omgaan met gedrag op Basisschool De Bareel Schooljaar 2013 Inhoud 2. Preventief handelen om te komen tot gewenst gedrag 3. Interventies om te komen tot gewenst gedrag 4. Stappenplan

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Als je verliefd op iemand bent is dat vaak een fijn gevoel. Als de ander dan ook verliefd op jou is, wordt dit gevoel alleen maar sterker. Het is echter niet altijd

Nadere informatie

Leer hoe je effectiever kunt communiceren

Leer hoe je effectiever kunt communiceren Leer hoe je effectiever kunt communiceren De kracht van geweldloze communicatie Hoe vaak kom je in een gesprek terecht waarin je merkt dat je niet meer zegt wat je wilt zeggen; dat je iets doet wat de

Nadere informatie

Actief luisteren (De ander helpen zo duidelijk mogelijk te zijn)

Actief luisteren (De ander helpen zo duidelijk mogelijk te zijn) Actief luisteren (De ander helpen zo duidelijk mogelijk te zijn) Laat de ander merken dat je echt luistert door je houding en ogen. Laat merken dat je aandacht op hem/haar gericht is. Stel zoveel mogelijk

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen FEEDBACK GEVEN Feedback geven is een van de meest directe manieren om gedrag te sturen. Zeker op de korte termijn, maar zeker ook op de langere termijn is feedback heel krachtig. Maar effectief feedback

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie

1.1 Privégesprekken en professionele gesprekken: het verschil

1.1 Privégesprekken en professionele gesprekken: het verschil HOOFDSTUK 1 Professionele gespreksvoering 1.1 Privégesprekken en professionele gesprekken: het verschil Bij privégesprekken en professionele gesprekken vinden dezelfde communicatieprocessen plaats. Toch

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Procesadvisering Bijeenkomst 4

Procesadvisering Bijeenkomst 4 Procesadvisering Bijeenkomst 4 Inhoud Terugblik bijeenkomst 3 Hoofdstuk 4: De beleving van adviseur en geadviseerde Rolopvatting adviseur Cyclus van veranderingen Appriciative inquiry Weerstand bij veranderingen

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Thema Kernelementen Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Tips voor de trainer: Werken met mensen is werken met emotie. Leer emoties als signaal te herkennen, maar niet als leidraad te

Nadere informatie

TOETSTAAK 4: IK BEN IETS KWIJT

TOETSTAAK 4: IK BEN IETS KWIJT TOETSTAAK 4: IK BEN IETS KWIJT Vaardigheid: spreken. Doelstelling: eindterm 2 beheersen: de cursist kan een uitnodiging, een voorstel en een oproep verwoorden en erop reageren. Verwerkingsniveau: beschrijvend.

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

1/19/2015 Samenwerken. Project 2. Esat Karaer HOGESCHOOL ROTTERDAM

1/19/2015 Samenwerken. Project 2. Esat Karaer HOGESCHOOL ROTTERDAM 1/19/2015 Samenwerken Project 2 Esat Karaer HOGESCHOOL ROTTERDAM Inhoudsopgave Individueel procesverslag... 3 Reflectieverslag Thema Leiderschap en leiderschapsstijlen... 6 Observatieformulier... 7 Test

Nadere informatie

Vragen staat vrij. Samenwerking met ouders. Karen Van Nuffel ~ VCOK

Vragen staat vrij. Samenwerking met ouders. Karen Van Nuffel ~ VCOK Vragen staat vrij Samenwerking met ouders Karen Van Nuffel ~ VCOK Akkoord Twijfel Niet akkoord Vroeger was opvoeden toch veel simpeler Akkoord Twijfel Niet akkoord Er zijn opvallend meer onzekere ouders

Nadere informatie

Leiderschap in Contact

Leiderschap in Contact Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap in Contact Constructief verbinden in de professionele

Nadere informatie

19. NLP Business Practitioner Test

19. NLP Business Practitioner Test 19. NLP Business Practitioner Test Test je kennis... Inleiding Je bent zover dat je de test kunt maken. Het is de bedoeling dat je een 10 haalt en daarom mag je hem zo vaak inleveren als je wilt. Het boek

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 De manier waarop je met elkaar omgaat en hoe je met elkaar in gesprek gaat is belangrijk in het dagelijks werk. Het helpt je elkaar beter te begrijpen

Nadere informatie

Ont - moeten. www.psysense.be

Ont - moeten. www.psysense.be Ont - moeten www.psysense.be Definitie van relatie Een relatie is iets waarbij je geeft en neemt, je streeft naar een win/win situatie. Je toont een relatie in een gebaar. De gebaren zijn vaak oprechter

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

Leren door samen te doen Workshop ouderbetrokkenheid 3 juni 2015 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gutm8xnh7dm

Leren door samen te doen Workshop ouderbetrokkenheid 3 juni 2015 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gutm8xnh7dm Leren door samen te doen Workshop ouderbetrokkenheid 3 juni 2015 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gutm8xnh7dm Samen uw kind stimuleren om Te doen en te ondervinden Acties te ondernemen

Nadere informatie

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen?

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Familie of naaste zijn van iemand die zichzelf beschadigt kan erg moeilijk zijn. Iemand van wie je houdt doet zichzelf pijn en het lijkt alsof je niks kunt

Nadere informatie

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren Lééf je dag Prikkelende workshops om samen te leren Vier je dag, vier het moment Wilt u een personeelsbijeenkomst organiseren waarbij u ontspanning combineert met leren? Kies dan voor de workshops van

Nadere informatie

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL KINDEREN LEKKER IN HUN VEL 1. Welkom wij zijn Karin Hallegraeff en Noelle van Delden van Praktijk IKKE Karin stelt zich voor en er komt een foto van Karin in beeld. Noelle stelt zich voor en er komt een

Nadere informatie

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner.

Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. Examenreglement NLP Practitioner/NLP Business Practitioner. De NLP Practitioner wordt afgesloten met een examen zodat voor zowel de cursist als instituut inzicht wordt verkregen in het huidige kennisniveau

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Smoesjes. TipsforTrouble HOME TROUBLE MEER WETEN < > EXTRA PITTIG

Smoesjes. TipsforTrouble HOME TROUBLE MEER WETEN < > EXTRA PITTIG geef haar gelijk dat zij het zwaar heeft en dat de crechemedewerkers zodat ze alles op tijd af kan krijgen. Collega zal in de slachtofferrol terecht komen en wellicht in tranen uitbarsten. voel dat ik

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

TRAINING ASSERTIVITEIT

TRAINING ASSERTIVITEIT BROCHURE TRAINING ASSERTIVITEIT Met succes opkomen voor jezelf Je geeft gemakkelijk grenzen aan Je vergroot je zichtbaarheid IN HET KORT Je bent op zoek naar vaardigheden om je assertiviteit te vergroten.

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Talent Unlimited Manus Peetstraat 29 1183 LG Amstelveen 06-21208755 www.talentunlimited.eu info@talentunlimited.eu KvK 51661438 BTW NL027580982B01

Talent Unlimited Manus Peetstraat 29 1183 LG Amstelveen 06-21208755 www.talentunlimited.eu info@talentunlimited.eu KvK 51661438 BTW NL027580982B01 Talent Unlimited Manus Peetstraat 29 1183 LG Amstelveen 06-21208755 www.talentunlimited.eu info@talentunlimited.eu KvK 51661438 BTW NL027580982B01 Bank 5992769 INHOUD STAP 1 TalentScan 1 Sterke punten

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

Reader Gespreksvoering

Reader Gespreksvoering Reader Gespreksvoering Achtergrondinformatie Soorten vragen Actief Luisteren Slecht nieuws Gesprek Fasen in het gesprek Soorten Vragen In een gesprek kun je verschillende soorten vragen stellen. Al je

Nadere informatie

Effectief communiceren met mijn medewerkers. Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt

Effectief communiceren met mijn medewerkers. Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt Effectief communiceren met mijn medewerkers Weten wat je wil en weten hoe je die boodschap overbrengt Welkom Afspraken en verwachtingen: - Telefoon uit - We respecteren elkaar - We klappen niet uit de

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 De Vreedzame School

Nieuwsbrief 3 De Vreedzame School Nieuwsbrief 3 De Vreedzame School Blok 3 Blok 3: We hebben oor voor elkaar Blok 3: Algemeen: In dit blok stimuleren we de kinderen om oor voor elkaar te hebben. De lessen gaan over communicatie, over praten

Nadere informatie

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf?

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? 1 Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? Zet een kruisje bij het antwoord dat voor jou passend is - eerder juist indien je meestal op die manier handelt - eerder onjuist indien je slechts zelden op

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie