Apeldoorn, Asselsestraat (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /09cZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Apeldoorn, Asselsestraat 245-247 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2013-05/09cZ"

Transcriptie

1 Apeldoorn, Asselsestraat (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /09cZ

2 Apeldoorn, Asselsestraat (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Een onderzoek in opdracht van Kok & Heijkamp projectontwikkeling Steekproefrapport /09Z ISSN X auteurs: drs. R.P. Exaltus (senior-archeoloog) autorisatie: mevr. C. Tulp (senior-archeoloog) De Steekproef werkt volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 3.2 Foto s en tekeningen zijn gemaakt door de Steekproef bv, tenzij anders vermeld. De Steekproef bv, Zuidhorn, oktober 2013 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder bronvermelding. De Steekproef bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek. De Steekproef bv Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Hogeweg 3, 9801 TG Zuidhorn telefoon fax internet kvk

3 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding Aanleiding en doel (KNA 3.2 LS01) Locatiebeschrijving (KNA 3.2 LS02) Bureauonderzoek Bronnen Fysische geografie (KNA 3.2 LS04) Archeologie (KNA 3.2 LS04) Historische geografie (KNA 3.2 LS03) Archeologisch verwachtingsmodel (KNA 3.2 LS05) Veldonderzoek Aanpak veldonderzoek (KNA 3.2 VS01) Resultaten veldonderzoek (KNA 3.2 VS02, VS03) Conclusies en advies...13 Appendix: - Archeologische periodes - Bekende archeologische waarden - Boorbeschrijving

4 Samenvatting In opdracht van Kok & Heijkamp projectontwikkeling is door De Steekproef een bureauonderzoek en inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Asselsestraat te Apeldoorn. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bouw van een woon-zorggebouw op het noordelijke deel van het plangebied en een bedrijfshal op het zuidelijke deel. Hierbij kunnen eventueel aanwezige archeologische grondsporen verloren gaan. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een karterend veldonderzoek. Het plangebied ligt op een stuwwalglooiing waarop haarpodzolgronden zijn gevormd. Het terrein ligt ten zuiden van een historische weg, op ongeveer een kilometer afstand van de historische kern van Apeldoorn. In verband hiermee en in verband met de aanwezigheid van archeologische resten in de nabijheid van het plangebied uit deze perioden, geldt een hoge verwachting voor resten uit de periode neolithicum tot de Romeinse tijd en de periode late middeleeuwen tot nieuwe tijd. Het plangebied is in de negentiende en de twintigste eeuw bebouwd geweest en heeft meerdere bouw- en sloopfasen gekend. De huidige bebouwing in het plangebied dateert uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Om de kans op het vinden van archeologische resten zo groot mogelijk te maken, zijn binnen het slechts 0,2 hectare grote plangebied negen boringen gezet met een zandguts en een megaboor. Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de bodem op het overgrote deel van het plangebied tot twintig à dertig centimeter in de C-horizont verstoord is (boringen 2, 7 en 8). Ter plaatse van de boorpunten 1 en 6 bedraagt deze diepte een halve meter en ter plaatse van de boorpunten 3 en 9 zelfs meer dan tachtig centimeter. Ter plaatse van deze boorpunten hoeven derhalve geen behoudenswaardige archeologische resten meer verwacht te worden. Van de oorspronkelijke haarpodzolbodem rest hier niets meer. In de noordoosthoek van het plangebied is in twee boringen onder een ongeveer halve meter dikke tuinlaag een deel van een akkerpakket aangetroffen met daaronder een nog deels intacte BChorizont. Het op deze twee punten naboren met een megaboor waarbij het opgeboorde zand is gezeefd, heeft echter geen archeologische indicatoren opgeleverd. Niettemin kunnen op dit noordoostelijke deel van het plangebied archeologische sporen aanwezig zijn onder het akkerpakket. De bestaande bouwplannen voorzien niet in bodemingrepen op dit deel van het plangebied. Om deze reden en gezien het ontbreken van archeologische indicatoren en de intensieve bodemverstoring in het plangebied geven de resultaten van het uitgevoerde onderzoek geen aanleiding tot het adviseren van beschermende en/of beperkende maatregelen of archeologisch vervolgonderzoek.

5 Figuur 1: Apeldoorn, Asselsestraat Het onderzoeksgebied ligt binnen de rode cirkel. [Naar: Kadata]

6 Figuur 2: Apeldoorn, Asselsestraat De toekomstige inrichting van het plangebied. [Bron: Inrichtingsschets VBK architecten bna]

7 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel (KNA 3.2 LS01) In opdracht van Kok & Heijkamp projectontwikkeling, vertegenwoordigd door de heer S.P. Kraayenveld van VBK architecten bna bv, is door De Steekproef bv een bureauonderzoek en inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Asselsestraat te Apeldoorn, provincie Gelderland. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bouw van een woon-zorggebouw op het noordelijke deel van het plangebied en een bedrijfshal op het zuidelijke deel (zie Figuur 2) binnen het plangebied. Hierbij kunnen eventueel aanwezige archeologische grondsporen verloren gaan. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een karterend veldonderzoek. Bij het bureauonderzoek is een archeologisch verwachtingsmodel van het gebied gemaakt aan de hand van beschikbare fysisch-geografische, archeologische en historisch-geografische informatie. Tijdens het veldonderzoek is dit verwachtingsmodel getoetst. Daartoe is gezocht naar archeologische indicatoren en is bepaald wat de gaafheid van de bodem is. 1.2 Locatiebeschrijving (KNA 3.2 LS02) Het plangebied Asselsestraat ligt pal ten zuiden van de T-splitsing Henri Dunantlaan-Asselsestraat in het westelijke deel van de bebouwde kom van Apeldoorn, ten zuidoosten van het Sprengenpark (zie Figuur 1). Ten tijde van het onderzoek lag het perceel grotendeels braak met in de noordoosthoek nog de woning met huisnummer met omliggende tuin en daarnaast (in de noordwesthoek) een parkeerplaats (zie Figuur 3). Figuur 3: Apeldoorn, Asselsestraat Het plangebied gezien vanuit het noorden. 1

8 Tabel 1: Apeldoorn, Asselsestraat : administratieve gegevens. provincie: Gelderland gemeente: Apeldoorn plaats: Apeldoorn toponiem: Asselsestraat bevoegde overheid: Gemeente Apeldoorn opdrachtgever: VBK architecten bna bv oppervlakte: 0,2 hectare hoogte: 23,75 m +NAP grenscoördinaten: noordwest: 192,970 / 469,122 noordoost: 193,009 / 469,138 zuidwest: 192,980 / 469,068 zuidoost: 193,012 / 469,070 onderzoeksmeldingsnr: uitvoeringsperiode: 24 mei 2013 onderzoeksdiepte: 200 centimeter beheer documentatie: De Steekproef bv, Provincie Gelderland, E-depot en RCE 2

9 2. Bureauonderzoek 2.1 Bronnen Voor het bureauonderzoek zijn onderstaande bronnen gebruikt: Tabel 2: Apeldoorn, Asselsestraat : geraadpleegde literatuur en andere bronnen. Actueel Hoogtebestand Nederland ANWB, Topografische Atlas Nederland 1: ANWB bv, Den Haag. Archeologische Beleidskaart Gemeente Apeldoorn. Raap-rapport Archeologische Werkgroep Apeldoorn. Centraal Archeologisch Archief (CAA) en Centraal Monumenten Archief (CMA) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) [ARCHIS]. Gemeente Apeldoorn. Archeologische beleidsadvieskaart (RAAP-rapport 1131, Willemse N.W., 2006). Indicatieve Kaart Archeologisch Waarden (IKAW). Kadata. Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.2. College voor de Archeologische Kwaliteit (www.sikb.nl). SIKB, Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek. Mulder, E.F.J. de & J.H.A. Bosch, Holocene Stratigraphy, Radiocarbon Datings and Paleogeography of Central and Northern North-Holland (The Netherlands). Mededelingen Rijks Geologische Dienst 36:3, Mulder, E.F.J. de, M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhoff & T.E. Wong, De Ondergrond van Nederland. Wolters-Noordhoff, Groningen/Houten. 12 Provinciën, 2006/2007. Atlas van Topografische Kaarten. Nederland Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer. 12 Provinciën, Luchtfoto-Atlas Gelderland (O) 1: Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer. Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn (SAGA). Stichting voor Bodemkartering. Bodemkaart van Nederland 1: StiBoKa, Wageningen. Stichting voor Bodemkartering. Geomorfologische Kaart van Nederland 1: StiBoKa, Wageningen. Uitgeverij Nieuwland, Grote Historische Topografische Atlas ± Gelderland 1 : Uitgeverij Nieuwland, Tilburg. Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, Grote Historische Provincie Atlas 1: Gelderland Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, Groningen. 3

10 2.2 Fysische geografie (KNA 3.2 LS04) Het plangebied ligt op de flank van één van de stuwwallen van de Veluwe. Deze is ongeveer jaar geleden ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saaleglaciaal. Tijdens dit glaciaal zijn pleistocene fluviatiele afzettingen door Scandinavisch landijs opgestuwd tot stuwwallen. De geomorfologische kaart laat zien dat het plangebied op een stuwwalglooiing ligt. Deze stuwwal wordt gekenmerkt door korte flauwe hellingen met een hoogteverschil van 5 tot 12,5 meter. Deze hellingen zijn ontstaan onder invloed van landijs en smeltwater. Tijdens een groot deel van de laatste ijstijd (het Weichseliën) heerste in Nederland een poolklimaat. Door het ontbreken van begroeiing had de wind vrij spel en konden bestaande afzettingen eroderen om elders als dekzanden te worden afgezet. Dit dekzand behoort tot het Laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel). De dekzanden die op de flanken van de stuwwallen zijn afgezet, worden gordeldekzandgronden genoemd. In het grove, grindhoudende zand waaruit deze gronden veelal bestaan, zijn doorgaans haarpodzolgronden ontstaan. Haarpodzolgronden vormen een eenheid binnen de zogenaamde humuspodzolgronden. Deze ontstaan alleen in kwartsrijke zanden met zeer weinig verweerbare mineralen, zoals de (grofzandige) dekzanden. De B-horizont bevat organische stof in amorfe vorm. Als de humuspodzol onder droge omstandigheden is gevormd, ligt onder de bovengrond een gebleekte, uitspoelingshorizont (de E-horizont). Daaronder ligt de bruine inspoelingslaag (de B-horizont). Deze gaat over in het schone gele zand waarin doorgaans humusinspoelingsbandjes of fibers gevormd zijn. 2.3 Archeologie (KNA 3.2 LS04) Volgens de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Apeldoorn ligt het plangebied in een zone met een hoge archeologische verwachting. Uit het plangebied zijn geen archeologische waarden gemeld (zie Appendix Archeologische Kaart). Binnen een straal van ongeveer een halve kilometer rond het plangebied liggen vijf archeologische waarnemingen en één vondstmelding. De waarnemingen 42533, en liggen ruim een halve kilometer ten zuidwesten van het plangebied en betreffen de resten van grafheuvels uit de periode laat-neolithicum tot bronstijd. Ongeveer driehonderd meter ten zuidoosten van het plangebied ligt de waarneming die de resten van een oude, uit de late middeleeuwen daterende, bewoningskern nabij de Daalakker vormt. Ongeveer driehonderd meter ten noordoosten van het plangebied bleken bij opgravingen onder de voormalige Apeldoornse Enk uitgestrekte nederzettingsresten uit de Romeinse tijd aanwezig (vondstmelding ). Het betreft hoofdgebouwen en bijgebouwen waaronder hutkommen. Tevens zijn ijzerproductieresten gevonden. Mogelijk hangt de ruim honderd meter oostelijker gelegen vindplaats met waarnemingsnummer hiermee samen. Hier zijn bij het uitgraven van een fundering voor een garage namelijk ovenresten aangetroffen. Het terrein pal ten noorden van het plangebied (aan de noordzijde van de Asselsestraat) is in 2013 door ADC-archeoprojecten onderzocht. Hierbij is gebeleken dat de bodem in dit plangebeid tot (diep) in de C-horizont verstoord is. Archeologische indicatoren zijn hier niet aangetroffen. 4

11 2.4 Historische geografie (KNA 3.2 LS03) De oudste schriftelijke vermelding van Apeldoorn dateert uit 793. In de vroege middeleeuwen vormde de Veluwe een centrum van ijzerwinning en productie. In de omgeving van Apeldoorn, Hoog Soeren en de Imbosch zijn ruim dertig slakkenhopen gevonden die getuigen van middeleeuwse ijzerwinning. Mogelijk leidde houtkap ten behoeve van houtskool voor de ijzerovens tot een dermate grote houtschaarste dat in de loop van de middeleeuwen de klad kwam in de ijzerindustrie. Apeldoorn was van een buurtschap inmiddels uitgegroeid tot een kerkdorp. Woeste gronden werden gebruikt voor het hoeden van schapen. Plaatselijk leidde het verloren gaan van vegetatie tot verstuiving en ontstonden stuifduinen. Plaggenbemesting maakte het mogelijk om bepaalde akkers (enken) intensief te gebruiken voor de teelt van rogge. Aan het einde van de achttiende eeuw telde Apeldoorn ruim vierduizend inwoners. Figuur 4 toont uitsneden uit de militair topografische kaart uit omstreeks 1810 (boven) en de topografische kaart uit Op deze kaarten is te zien dat de Asselsestraat van oudsher een verbindingsroute vormt die vanuit de oorspronkelijke kern van Apeldoorn in westelijke richting liep. Het plangebied lag ongeveer een kilometer ten westen van deze kern. De kaart uit omstreeks 1810 toont geen bebouwing in het plangebied. Wel is hierop een soort perceelsbegrenzing in het plangebied te zien die de indruk wekt dat hier een restant van een huisplaats lag. Ook de kadasterkaart uit toont geen bebouwing in het plangebied (zie Figuur 5). Op de kaart uit 1907 is onmiskenbaar bewoning aanwezig binnen de noordrand van het plangebied. Deze bebouwing heeft in de twintigste eeuw plaatsgemaakt voor het huidige woonhuis op het noordoostelijke deel en de bebouwing ten zuiden hiervan die inmiddels is gesloopt. Deze bebouwing besloeg vrijwel de gehele zuidelijke helft van het plangebied. 5

12 Figuur 4: Apeldoorn, Asselsestraat Uitsnede uit de militair topografische kaart uit omstreeks 1810 (boven) en uit de topografische kaart uit 1907 (onder). Het plangebied ligt binnen de rode cirkel. 6

13 Figuur 5: Apeldoorn, Asselsestraat Uitsnede uit de kadasterkaart uit de periode Het plangebied ligt binnen de rode cirkel. 2.5 Archeologisch verwachtingsmodel (KNA 3.2 LS05) Voor dekzandgebieden in hun algemeenheid geldt dat hierbinnen bewoningssporen kunnen worden aangetroffen die dateren vanaf het laat-paleolithicum. Vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars uit het laat-paleolithicum en het mesolithicum liggen vaak op relatief hooggelegen delen van het dekzandlandschap in de nabijheid van water. Later, in het neolithicum, wanneer een sedentair bestaan in de plaats komt van een nomadische levenswijze, verkiest men vooral de hoogste delen van het dekzandlandschap. Deze nederzettingskeuze blijft tot in de vroege middeleeuwen bestaan. In de late middeleeuwen en de nieuwe tijd zijn de nederzettingen met name gesticht langs doorgangswegen, op kruispunten van wegen en aan de overgangen van rivieren. Gezien de in de nabijheid van het plangebied aanwezige archeologische vindplaatsen geldt in het plangebied met name kans op resten van grafheuvels en nederzettingen uit het laat-neolithicum tot de Romeine tijd. Tevens geldt in verband 7

14 met de ligging langs een historische weg en de mogelijke aanwezigheid van een huisplaats op de topografische kaart uit omstreeks 1810, een hoge verwachting voor resten van huisplaatsen uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Voor alle overige resten geld een middelhoge verwachting. Tabel 4: Apeldoorn, Asselsestraat : specificatie archeologische verwachting. datering: Laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd maar met name laatneolithicum tot en met Romeinse tijd en late middeleeuwen tot en met nieuwe tijd complextype: Nederzetting, begraving, huisplaats omvang: Vanaf enkele meters in diameter diepteligging: Nabij maaiveld, losse vondsten eventueel aan het maaiveld locatie: Gehele plangebied; voor huisplaatsen met name de noordrand prospectiekenmerken: Oppervlaktevondsten, bodemverkleuringen en archeologische indicatoren in de bodem zoals houtskool, verbrand bot, aardewerk, bewerkt vuursteen en eventueel funderingsresten mogelijke verstoringen: Bouw en sloop van woningen 8

15 3. Veldonderzoek 3.1 Aanpak veldonderzoek (KNA 3.2 VS01) De ligging van de boorpunten is afgebeeld in Figuur 6. De boringen zijn weergeven in de boorprofielen in Figuur 8. In het plangebied zijn in eerste instantie zes boringen gezet in een zo gelijkmatig mogelijk netwerk. Hierbij is gebruik gemaakt van een zandguts met een diameter van twee centimeter. Dit is gedaan om de bodemopbouw zo nauwkeurig mogelijk te kunnen bestuderen. Waar het initiële booronderzoek aanleiding gaf, zijn enkele extra boringen gezet. Vervolgens is overal waar de bodem niet volledig verstoord bleek te zijn, nageboord met een edelmanboor met een diameter van vijftien centimeter waarbij het opgeboorde zand is gezeefd op een zeef met een maaswijdte van twee millimeter. Uiteindelijk is binnen het ongeveer 0,2 hectare grote plangebied een boordichtheid ontstaan van ongeveer veertig boringen per hectare. Een dergelijke boordichtheid volstaat volgens de Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 2006) ruimschoots als brede zoekoptie om vindplaatsen in zand op te sporen (zoekoptie E1). Alle boringen zijn doorgezet tot een diepte van tenminste enkele decimeters in de schone, niet door bodemvorming beïnvloede pleistocene ondergrond. Van alle boorpunten is de NAP-hoogte bepaald. 9

16 Figuur 6: Apeldoorn, Asselsestraat De ligging van de boorpunten in het plangebied [Bron: Topografie; Kadaster]. 10

17 3.2 Resultaten veldonderzoek (KNA 3.2 VS02, VS03) Van de in eerste instantie gezette zes boringen (1 tot en met 6) is de bodemopbouw in de boringen 1, 2, 3 en 6 volledig verstoord (zie Figuur 7). Figuur 7: Apeldoorn, Asselsestraat De sterk vergraven zandlagen zoals deze in de boringen 1, 2, 3 en 6 zijn aangetroffen. De bodem bestaat op deze boorpunten uit humusrijk zand met daarin brokken schoon geel zand en/of uit geel zand met daarin brokken humeus zand. De vergraven zandlagen bevatten sloopresten zoals brokken baksteen en beton en gaan naar beneden toe over in grof, schoon geel zand met daarin enig grind. De dikte van dit vergraven pakket loopt uiteen van negentig centimeter in boring 2 tot 1,7 meter in boring 3. De boringen 4 en 5 die zijn geplaatst in de nabijheid van de nog in het plangebied aanwezige woning (huisnummer ), hebben een vrijwel volledig intacte bodemopbouw. Het betreft boringen waarin zich onder een ruim een halve meter dikke tuinlaag een pakket matig humushoudend zand bevond van ongeveer twintig centimeter dikte met daaronder een BC-horizont. Deze BC-horizont gaat naar beneden toe over in het schone gele zand van de C-horizont. Deze bestaat uit schoon, lichtgeel zwak grindig zand. Hier lijkt derhalve de onderkant (BC-horizont) van een haarpodzolbodem aanwezig te zijn met daarboven de onderkant van een akkerlaag die deels is opgenomen in een tuinlaag. In verband met de nog gedeeltelijk intacte bodemopbouw op deze punten zijn deze boringen nageboord met een edelmanboor met een diameter van 15 centimeter. Tijdens het zeven van het hiermee opgeboorde zand zijn geen archeologische indicatoren gevonden. Om deze reden is geen vindplaatsbeoordeling uitgevoerd aan de hand van de waarderingstabel uit de KNA 3.2 (VS06). Vervolgens zijn drie extra boringen gezet om te bepalen over welk deel van het plangebied de zone met een nog intacte bodemopbouw zich uitstrekt. Hiertoe zijn ten westen van de nog in het plangebied aanwezige woning de boringen 7, 8 en 9 gezet. In elk van deze boringen is een sterk verstoorde bodemopbouw aangetroffen die qua diepte en intensiteit overeenkomt met die in de boringen 1, 2, 3 en 6. 11

18 Figuur 8: Apeldoorn, Asselsestraat , Boorprofielen. 12

19 4. Conclusies en advies Het plangebied ligt op een stuwwalglooiing waarop haarpodzolgronden zijn gevormd. Het terrein ligt ten zuiden van een historische weg, op ongeveer een kilometer afstand van de historische kern van Apeldoorn. In verband hiermee en in verband met de aanwezigheid van archeologische resten in de nabijheid van het plangebied uit deze perioden, geldt een hoge verwachting voor resten uit de periode neolithicum tot de Romeinse tijd en de periode late middeleeuwen tot nieuwe tijd. Het plangebied is in de negentiende en de twintigste eeuw bebouwd geweest en heeft meerdere bouw- en sloopfasen gekend. De huidige bebouwing in het plangebied dateert uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Om de kans op archeologische resten zo groot mogelijk te maken, zijn binnen het slechts 0,2 hectare grote plangebied negen boringen gezet met een zandguts en een megaboor. Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de bodem op het overgrote deel van het plangebied tot twintig à dertig centimeter in de C-horizont verstoord is (boringen 2, 7 en 8). Ter plaatse van de boorpunten 1 en 6 bedraagt deze diepte een halve meter en ter plaatse van de boorpunten 3 en 9 zelfs meer dan tachtig centimeter. Ter plaatse van deze boorpunten hoeven derhalve geen behoudenswaardige archeologische resten meer verwacht te worden. Van de oorspronkelijke haarpodzolbodem rest hier niets meer. In de noordoosthoek van het plangebied is in twee boringen onder een ongeveer halve meter dikke tuinlaag een deel van een akkerpakket aangetroffen met daaronder een nog deels intacte BChorizont. Het op deze twee punten naboren met een megaboor waarbij het opgeboorde zand is gezeefd, heeft echter geen archeologische indicatoren opgeleverd. Niettemin kunnen op dit noordoostelijke deel van het plangebied archeologische sporen aanwezig zijn onder het akkerpakket. De bestaande bouwplannen voorzien niet in bodemingrepen op dit deel van het plangebied (zie Figuur 2). Om deze reden en gezien het ontbreken van archeologische indicatoren en de intensieve bodemverstoring in het plangebied geven de resultaten van het uitgevoerde onderzoek geen aanleiding tot het adviseren van beschermende en/of beperkende maatregelen of archeologisch vervolgonderzoek. Het is aan het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Apeldoorn, om te bepalen of zij dit advies overneemt. Wij wijzen er verder op dat in alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen en/of sporen aangetroffen worden, deze gemeld dienen te worden bij de gemeente Apeldoorn conform Monumentenwet 1988, laatste wijziging van 1 september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en verder. 13

20 Appendix Apeldoorn, Asselsestraat Archeologische periodes Bekende archeologische waarden Boorbeschrijving

21 Archeologische periodes paleolithicum: paleolithicum vroeg: tot BP paleolithicum midden: BP paleolithicum laat: BP vc paleolithicum laat A: BP paleolithicum laat B: BP vc mesolithicum: mesolithicum vroeg: vc mesolithicum midden: vc mesolithicum laat: vc neolithicum: neolithicum vroeg: vc neolithicum vroeg A: vc neolithicum vroeg B: vc neolithicum midden: vc neolithicum midden A: vc neolithicum midden B: vc neolithicum laat: vc neolithicum laat A: vc neolithicum laat B: vc bronstijd: bronstijd vroeg: bronstijd midden: bronstijd midden A: bronstijd midden B: bronstijd laat: vc vc vc vc vc ijzertijd: ijzertijd vroeg: ijzertijd midden: ijzertijd laat: romeinse tijd: romeinse romeinse romeinse romeinse romeinse romeinse romeinse romeinse romeinse tijd vroeg: tijd vroeg A: tijd vroeg B: tijd midden: tijd midden A: tijd midden B: tijd laat: tijd laat A: tijd laat B: middeleeuwen: middeleeuwen middeleeuwen middeleeuwen middeleeuwen middeleeuwen middeleeuwen middeleeuwen middeleeuwen nieuwe tijd: nieuwe tijd A: nieuwe tijd B: nieuwe tijd C: vroeg: vroeg A: vroeg B: vroeg C: vroeg D: laat: laat A: laat B: vc vc vc 12 vc - 70 nc 12 vc - 25 nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc heden

22 Appendix - Apeldoorn, Asselsestraat 245 Bekende archeologische waarden / Legenda VONDSTMELDINGEN WAARNEMINGEN ONDERZOEKSMELDINGEN HUIZEN TOP10 ((c)tdn) PLAATSNAMEN PLANGEBIED MONUMENTEN archeologische waarde hoge archeologische waarde zeer hoge archeologische waarde zeer hoge arch waarde, beschermd IKAW zeer lage trefkans lage trefkans middelhoge trefkans hoge trefkans lage trefkans (water) middelhoge trefkans (water) hoge trefkans (water) water niet gekarteerd m N Archis /

23 Boorbeschrijving volgens ASB 5.1 Boor LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken AIS Nr GD B BS BZ B BH HK TK IK VL CO PLH VS SS BHN BI GI K G K T Z 1 GE BR BR ROG 200 Z 1 GE DEZ 2 30 Z 2 BR GE GE ROG 90 Z 1 GE BR BR ROG 200 Z 1 GE DEZ 3 30 Z 2 BR GE GE ROG 168 Z 1 GE BR BR ROG 200 Z 1 GE DEZ 4 60 Z 3 BR DO BOV 75 Z 2 BR BOV 108 Z 1 OR GE BHBC DEZ 150 Z 1 GE DEZ 5 55 Z 3 BR DO BOV 75 Z 2 BR BOV 98 Z 1 OR GE BHBC DEZ 150 Z 1 GE DEZ 6 35 Z 2 BR GE GE ROG 115 Z 1 GE BR BR ROG 200 Z 1 GE DEZ 7 25 Z 2 BR GE GE ROG 110 Z 1 GE BR BR ROG 150 Z 1 GE DEZ 8 40 Z 2 BR GE GE ROG 105 Z 1 GE BR BR ROG 150 Z 1 GE DEZ 9 15 Z 2 BR GE GE ROG 160 Z 1 GE BR BR ROG 200 Z 1 GE DEZ Betekenis van de afkortingen: LDO Onderzijde boortraject Lithologie: GD Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BG= bijmengsel grind, BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst. Kleur: HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje, PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart. TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven). IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker VLK = Vlekken (V): 2 e en 3 e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig, 3= veel Overige kenmerken: CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel) VS = veensoorten SST = Sedimentaire structuren BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont, BHBC = BC-horizont BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor, ROG = rommelig, VRG = vergraven GI = Geologische interpretaties; DEZ = dekzand AIS = Archeologische indicatoren

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 Mettrayweg, Eefde Gemeente Lochem Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend/karterend booronderzoek Versie 23-07-2013

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 Nieuwe Kerkstraat, Veldhoven Gemeente Veldhoven Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 06-10-2011 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025 Scoutinglandgoed, Zeewolde Gemeente Zeewolde Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Versie 27-05-2014 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 Steenstraat, Panningen Gemeente Peel en Maas Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Tom Deville Sara Houbrechts Joep

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 Borretstraat, Reek Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 24-08-2009 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053 DroDun, Ederveen Gemeente Ede Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Juli 2014 ArcheoPro

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865 Kwekerij Scholten in Maarssen Gemeente Maarssen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Richard Exaltus

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934 Peter Schreursweg, Haelen Gemeente Leudal Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek Versie 20-07-2009

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11127

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11127 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11127 Bosring, Montfort Gemeente Roerdalen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend/karterend booronderzoek Rob Paulussen

Nadere informatie

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08 Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2015-01/08 Appendix II - Bekende archeologische waarden Oentsjerk, It Aventoer 189505

Nadere informatie

Amersfoort onder ons

Amersfoort onder ons archeologie 3 Amersfoort onder ons achter Schep, Amersfoortsestraat 10 Archeologisch onderzoek op een dekzandrug vol prehistorische resten Archeologisch Centrum Gemeente Amersfoort april 2007 Amersfoort

Nadere informatie

Dordrecht Ondergronds 20 GEMEENTE DORDRECHT, PLANGEBIED SPUIWEG 17/19.

Dordrecht Ondergronds 20 GEMEENTE DORDRECHT, PLANGEBIED SPUIWEG 17/19. GEMEENTE DORDRECHT, PLANGEBIED SPUIWEG 17/19. Een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. Dorst, M.C. Centraal: Het plangebied Spuiweg 17/19 op een verpondingskaart

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat archeologie 27 Amersfoort onder ons Koestraat 14 16 Archeologisch onderzoek ter plaatse van twee gesloopte pandjes aan de Koestraat Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort juli 2011 Amersfoort onder

Nadere informatie

Gruttersdijk 24-25. Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht. Basisrapportage Archeologie 75.

Gruttersdijk 24-25. Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht. Basisrapportage Archeologie 75. StadsOntwikkeling Gruttersdijk 24-25 Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht Basisrapportage Archeologie 75 www.utrecht.nl Basisrapportage Archeologie 75 Gruttersdijk

Nadere informatie

Twee hout voor een graan

Twee hout voor een graan Twee hout voor een graan Onderzoek naar de archeologie van Melderslo Rinie van der Heijden 0308803 Universiteit Leiden = Inhoud = VOORWOORD p. 5 1. INLEIDING p. 6 1A. HET ONDERZOEKSGEBIED 1B. OPZET ONDERZOEK

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van.

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van. archeologie 32 Amersfoort onder ons Koesteeg 13 Archeologisch onderzoek op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van Arnhemsestraat 14 Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort april 2012

Nadere informatie

Vragen over Malta. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196. R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red.

Vragen over Malta. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196. R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red. Vragen over Malta R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red.) Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196 2% 2% 2% 2% 2% 3% 5% 9% 7% 27% 26% 13% Vragen over Malta Onderzoek

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur.

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur. archeologie 20 Amersfoort onder ons Krankeledenstraat 20 en 22 Archeologisch onderzoek naar de resten van de eerste stadsmuur. Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort november 2009 Amersfoort onder

Nadere informatie

Het zandeilandenrijk van Overijssel. onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra

Het zandeilandenrijk van Overijssel. onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra Het zandeilandenrijk van Overijssel onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra NAR Nederlandse Archeologische Rapporten 22 Het zandeilandenrijk van Overijssel Bundel verschenen

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

Rapportage Archeologische Monumentenzorg. Scheepswrak Stavoren 17. Een overnaadse koopvaarder van rond 1500 AD. J. Opdebeeck, M. Manders, T.

Rapportage Archeologische Monumentenzorg. Scheepswrak Stavoren 17. Een overnaadse koopvaarder van rond 1500 AD. J. Opdebeeck, M. Manders, T. 221 Rapportage Archeologische Monumentenzorg Scheepswrak Stavoren 17 Een overnaadse koopvaarder van rond 1500 AD. J. Opdebeeck, M. Manders, T. Coenen Scheepswrak Stavoren 17 Een overnaadse koopvaarder

Nadere informatie

Waarom er geen B in Brunssum zit

Waarom er geen B in Brunssum zit Henk Stoepker Waarom er geen B in Brunssum zit Het begin van de aardewerkproductie in Brunssum en Schinveld in het licht van de regionale nederzettingsgeschiedenis Archeocoach Studies 4 1 Henk Stoepker

Nadere informatie

I. BIOGRAFIE VAN DE MIEDEN. Landschapsgeschiedenis van de miedengebieden bij Buitenpost, Surhuizum en Zwaagwesteinde (Noordoost-Friesland) Tekstdeel

I. BIOGRAFIE VAN DE MIEDEN. Landschapsgeschiedenis van de miedengebieden bij Buitenpost, Surhuizum en Zwaagwesteinde (Noordoost-Friesland) Tekstdeel I. BIOGRAFIE VAN DE MIEDEN Landschapsgeschiedenis van de miedengebieden bij Buitenpost, Surhuizum en Zwaagwesteinde (Noordoost-Friesland) Tekstdeel CULTUUR, MENS EN NATUUR IN DE MIEDEN I. BIOGRAFIE VAN

Nadere informatie

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'.

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Aan de gemeen~eraad ~atwijl{ loaknummr.r Pro9rornma Onderwerp ').,0 "1-?-S"~~\0 : Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Katwijk, ló oktober

Nadere informatie

Mens en landschap in het Dijlebekken

Mens en landschap in het Dijlebekken AFDELING ARCHEOLOGIE / ONDERZOEKSGROEP FYSISCHE EN REGIONALE GEOGRAFIE EENHEID PREHISTORISCHE ARCHEOLOGIE REDINGENSTRAAT 16 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Mens en landschap in het Dijlebekken

Nadere informatie

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon)

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) a n n e d e h i n g h Zuidnederlandse Archeologische Notities 233 Amsterdam 2010 Archeologisch Centrum Vrije Universiteit - Hendrik

Nadere informatie

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum RACM Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA Versterking van de Diefdijklinie referentie projectcode status UT382-2 concept projectleider projectdirecteur datum E. Ruiijgrok D. Bel 25 06-2008 autorisatie

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Nieuwe landgoederen Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug gemeentelijk projectleider: de heer M. Andrlik Beleidskader

Nadere informatie

een geologische stadswandeling

een geologische stadswandeling een geologische stadswandeling Wim de Gans over de auteur Dr. Wim de Gans (Amersfoort, 1941) studeerde aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na zijn afstuderen was hij als docent achtereenvolgens

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie