Apeldoorn, Asselsestraat (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /09cZ

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Apeldoorn, Asselsestraat 245-247 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2013-05/09cZ"

Transcriptie

1 Apeldoorn, Asselsestraat (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /09cZ

2 Apeldoorn, Asselsestraat (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Een onderzoek in opdracht van Kok & Heijkamp projectontwikkeling Steekproefrapport /09Z ISSN X auteurs: drs. R.P. Exaltus (senior-archeoloog) autorisatie: mevr. C. Tulp (senior-archeoloog) De Steekproef werkt volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 3.2 Foto s en tekeningen zijn gemaakt door de Steekproef bv, tenzij anders vermeld. De Steekproef bv, Zuidhorn, oktober 2013 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder bronvermelding. De Steekproef bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek. De Steekproef bv Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Hogeweg 3, 9801 TG Zuidhorn telefoon fax internet kvk

3 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding Aanleiding en doel (KNA 3.2 LS01) Locatiebeschrijving (KNA 3.2 LS02) Bureauonderzoek Bronnen Fysische geografie (KNA 3.2 LS04) Archeologie (KNA 3.2 LS04) Historische geografie (KNA 3.2 LS03) Archeologisch verwachtingsmodel (KNA 3.2 LS05) Veldonderzoek Aanpak veldonderzoek (KNA 3.2 VS01) Resultaten veldonderzoek (KNA 3.2 VS02, VS03) Conclusies en advies...13 Appendix: - Archeologische periodes - Bekende archeologische waarden - Boorbeschrijving

4 Samenvatting In opdracht van Kok & Heijkamp projectontwikkeling is door De Steekproef een bureauonderzoek en inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Asselsestraat te Apeldoorn. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bouw van een woon-zorggebouw op het noordelijke deel van het plangebied en een bedrijfshal op het zuidelijke deel. Hierbij kunnen eventueel aanwezige archeologische grondsporen verloren gaan. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een karterend veldonderzoek. Het plangebied ligt op een stuwwalglooiing waarop haarpodzolgronden zijn gevormd. Het terrein ligt ten zuiden van een historische weg, op ongeveer een kilometer afstand van de historische kern van Apeldoorn. In verband hiermee en in verband met de aanwezigheid van archeologische resten in de nabijheid van het plangebied uit deze perioden, geldt een hoge verwachting voor resten uit de periode neolithicum tot de Romeinse tijd en de periode late middeleeuwen tot nieuwe tijd. Het plangebied is in de negentiende en de twintigste eeuw bebouwd geweest en heeft meerdere bouw- en sloopfasen gekend. De huidige bebouwing in het plangebied dateert uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Om de kans op het vinden van archeologische resten zo groot mogelijk te maken, zijn binnen het slechts 0,2 hectare grote plangebied negen boringen gezet met een zandguts en een megaboor. Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de bodem op het overgrote deel van het plangebied tot twintig à dertig centimeter in de C-horizont verstoord is (boringen 2, 7 en 8). Ter plaatse van de boorpunten 1 en 6 bedraagt deze diepte een halve meter en ter plaatse van de boorpunten 3 en 9 zelfs meer dan tachtig centimeter. Ter plaatse van deze boorpunten hoeven derhalve geen behoudenswaardige archeologische resten meer verwacht te worden. Van de oorspronkelijke haarpodzolbodem rest hier niets meer. In de noordoosthoek van het plangebied is in twee boringen onder een ongeveer halve meter dikke tuinlaag een deel van een akkerpakket aangetroffen met daaronder een nog deels intacte BChorizont. Het op deze twee punten naboren met een megaboor waarbij het opgeboorde zand is gezeefd, heeft echter geen archeologische indicatoren opgeleverd. Niettemin kunnen op dit noordoostelijke deel van het plangebied archeologische sporen aanwezig zijn onder het akkerpakket. De bestaande bouwplannen voorzien niet in bodemingrepen op dit deel van het plangebied. Om deze reden en gezien het ontbreken van archeologische indicatoren en de intensieve bodemverstoring in het plangebied geven de resultaten van het uitgevoerde onderzoek geen aanleiding tot het adviseren van beschermende en/of beperkende maatregelen of archeologisch vervolgonderzoek.

5 Figuur 1: Apeldoorn, Asselsestraat Het onderzoeksgebied ligt binnen de rode cirkel. [Naar: Kadata]

6 Figuur 2: Apeldoorn, Asselsestraat De toekomstige inrichting van het plangebied. [Bron: Inrichtingsschets VBK architecten bna]

7 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel (KNA 3.2 LS01) In opdracht van Kok & Heijkamp projectontwikkeling, vertegenwoordigd door de heer S.P. Kraayenveld van VBK architecten bna bv, is door De Steekproef bv een bureauonderzoek en inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Asselsestraat te Apeldoorn, provincie Gelderland. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande bouw van een woon-zorggebouw op het noordelijke deel van het plangebied en een bedrijfshal op het zuidelijke deel (zie Figuur 2) binnen het plangebied. Hierbij kunnen eventueel aanwezige archeologische grondsporen verloren gaan. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een karterend veldonderzoek. Bij het bureauonderzoek is een archeologisch verwachtingsmodel van het gebied gemaakt aan de hand van beschikbare fysisch-geografische, archeologische en historisch-geografische informatie. Tijdens het veldonderzoek is dit verwachtingsmodel getoetst. Daartoe is gezocht naar archeologische indicatoren en is bepaald wat de gaafheid van de bodem is. 1.2 Locatiebeschrijving (KNA 3.2 LS02) Het plangebied Asselsestraat ligt pal ten zuiden van de T-splitsing Henri Dunantlaan-Asselsestraat in het westelijke deel van de bebouwde kom van Apeldoorn, ten zuidoosten van het Sprengenpark (zie Figuur 1). Ten tijde van het onderzoek lag het perceel grotendeels braak met in de noordoosthoek nog de woning met huisnummer met omliggende tuin en daarnaast (in de noordwesthoek) een parkeerplaats (zie Figuur 3). Figuur 3: Apeldoorn, Asselsestraat Het plangebied gezien vanuit het noorden. 1

8 Tabel 1: Apeldoorn, Asselsestraat : administratieve gegevens. provincie: Gelderland gemeente: Apeldoorn plaats: Apeldoorn toponiem: Asselsestraat bevoegde overheid: Gemeente Apeldoorn opdrachtgever: VBK architecten bna bv oppervlakte: 0,2 hectare hoogte: 23,75 m +NAP grenscoördinaten: noordwest: 192,970 / 469,122 noordoost: 193,009 / 469,138 zuidwest: 192,980 / 469,068 zuidoost: 193,012 / 469,070 onderzoeksmeldingsnr: uitvoeringsperiode: 24 mei 2013 onderzoeksdiepte: 200 centimeter beheer documentatie: De Steekproef bv, Provincie Gelderland, E-depot en RCE 2

9 2. Bureauonderzoek 2.1 Bronnen Voor het bureauonderzoek zijn onderstaande bronnen gebruikt: Tabel 2: Apeldoorn, Asselsestraat : geraadpleegde literatuur en andere bronnen. Actueel Hoogtebestand Nederland ANWB, Topografische Atlas Nederland 1: ANWB bv, Den Haag. Archeologische Beleidskaart Gemeente Apeldoorn. Raap-rapport Archeologische Werkgroep Apeldoorn. Centraal Archeologisch Archief (CAA) en Centraal Monumenten Archief (CMA) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) [ARCHIS]. Gemeente Apeldoorn. Archeologische beleidsadvieskaart (RAAP-rapport 1131, Willemse N.W., 2006). Indicatieve Kaart Archeologisch Waarden (IKAW). Kadata. Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.2. College voor de Archeologische Kwaliteit ( SIKB, Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek. Mulder, E.F.J. de & J.H.A. Bosch, Holocene Stratigraphy, Radiocarbon Datings and Paleogeography of Central and Northern North-Holland (The Netherlands). Mededelingen Rijks Geologische Dienst 36:3, Mulder, E.F.J. de, M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhoff & T.E. Wong, De Ondergrond van Nederland. Wolters-Noordhoff, Groningen/Houten. 12 Provinciën, 2006/2007. Atlas van Topografische Kaarten. Nederland Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer. 12 Provinciën, Luchtfoto-Atlas Gelderland (O) 1: Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer. Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn (SAGA). Stichting voor Bodemkartering. Bodemkaart van Nederland 1: StiBoKa, Wageningen. Stichting voor Bodemkartering. Geomorfologische Kaart van Nederland 1: StiBoKa, Wageningen. Uitgeverij Nieuwland, Grote Historische Topografische Atlas ± Gelderland 1 : Uitgeverij Nieuwland, Tilburg. Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, Grote Historische Provincie Atlas 1: Gelderland Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, Groningen

10 2.2 Fysische geografie (KNA 3.2 LS04) Het plangebied ligt op de flank van één van de stuwwallen van de Veluwe. Deze is ongeveer jaar geleden ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saaleglaciaal. Tijdens dit glaciaal zijn pleistocene fluviatiele afzettingen door Scandinavisch landijs opgestuwd tot stuwwallen. De geomorfologische kaart laat zien dat het plangebied op een stuwwalglooiing ligt. Deze stuwwal wordt gekenmerkt door korte flauwe hellingen met een hoogteverschil van 5 tot 12,5 meter. Deze hellingen zijn ontstaan onder invloed van landijs en smeltwater. Tijdens een groot deel van de laatste ijstijd (het Weichseliën) heerste in Nederland een poolklimaat. Door het ontbreken van begroeiing had de wind vrij spel en konden bestaande afzettingen eroderen om elders als dekzanden te worden afgezet. Dit dekzand behoort tot het Laagpakket van Wierden (Formatie van Boxtel). De dekzanden die op de flanken van de stuwwallen zijn afgezet, worden gordeldekzandgronden genoemd. In het grove, grindhoudende zand waaruit deze gronden veelal bestaan, zijn doorgaans haarpodzolgronden ontstaan. Haarpodzolgronden vormen een eenheid binnen de zogenaamde humuspodzolgronden. Deze ontstaan alleen in kwartsrijke zanden met zeer weinig verweerbare mineralen, zoals de (grofzandige) dekzanden. De B-horizont bevat organische stof in amorfe vorm. Als de humuspodzol onder droge omstandigheden is gevormd, ligt onder de bovengrond een gebleekte, uitspoelingshorizont (de E-horizont). Daaronder ligt de bruine inspoelingslaag (de B-horizont). Deze gaat over in het schone gele zand waarin doorgaans humusinspoelingsbandjes of fibers gevormd zijn. 2.3 Archeologie (KNA 3.2 LS04) Volgens de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Apeldoorn ligt het plangebied in een zone met een hoge archeologische verwachting. Uit het plangebied zijn geen archeologische waarden gemeld (zie Appendix Archeologische Kaart). Binnen een straal van ongeveer een halve kilometer rond het plangebied liggen vijf archeologische waarnemingen en één vondstmelding. De waarnemingen 42533, en liggen ruim een halve kilometer ten zuidwesten van het plangebied en betreffen de resten van grafheuvels uit de periode laat-neolithicum tot bronstijd. Ongeveer driehonderd meter ten zuidoosten van het plangebied ligt de waarneming die de resten van een oude, uit de late middeleeuwen daterende, bewoningskern nabij de Daalakker vormt. Ongeveer driehonderd meter ten noordoosten van het plangebied bleken bij opgravingen onder de voormalige Apeldoornse Enk uitgestrekte nederzettingsresten uit de Romeinse tijd aanwezig (vondstmelding ). Het betreft hoofdgebouwen en bijgebouwen waaronder hutkommen. Tevens zijn ijzerproductieresten gevonden. Mogelijk hangt de ruim honderd meter oostelijker gelegen vindplaats met waarnemingsnummer hiermee samen. Hier zijn bij het uitgraven van een fundering voor een garage namelijk ovenresten aangetroffen. Het terrein pal ten noorden van het plangebied (aan de noordzijde van de Asselsestraat) is in 2013 door ADC-archeoprojecten onderzocht. Hierbij is gebeleken dat de bodem in dit plangebeid tot (diep) in de C-horizont verstoord is. Archeologische indicatoren zijn hier niet aangetroffen. 4

11 2.4 Historische geografie (KNA 3.2 LS03) De oudste schriftelijke vermelding van Apeldoorn dateert uit 793. In de vroege middeleeuwen vormde de Veluwe een centrum van ijzerwinning en productie. In de omgeving van Apeldoorn, Hoog Soeren en de Imbosch zijn ruim dertig slakkenhopen gevonden die getuigen van middeleeuwse ijzerwinning. Mogelijk leidde houtkap ten behoeve van houtskool voor de ijzerovens tot een dermate grote houtschaarste dat in de loop van de middeleeuwen de klad kwam in de ijzerindustrie. Apeldoorn was van een buurtschap inmiddels uitgegroeid tot een kerkdorp. Woeste gronden werden gebruikt voor het hoeden van schapen. Plaatselijk leidde het verloren gaan van vegetatie tot verstuiving en ontstonden stuifduinen. Plaggenbemesting maakte het mogelijk om bepaalde akkers (enken) intensief te gebruiken voor de teelt van rogge. Aan het einde van de achttiende eeuw telde Apeldoorn ruim vierduizend inwoners. Figuur 4 toont uitsneden uit de militair topografische kaart uit omstreeks 1810 (boven) en de topografische kaart uit Op deze kaarten is te zien dat de Asselsestraat van oudsher een verbindingsroute vormt die vanuit de oorspronkelijke kern van Apeldoorn in westelijke richting liep. Het plangebied lag ongeveer een kilometer ten westen van deze kern. De kaart uit omstreeks 1810 toont geen bebouwing in het plangebied. Wel is hierop een soort perceelsbegrenzing in het plangebied te zien die de indruk wekt dat hier een restant van een huisplaats lag. Ook de kadasterkaart uit toont geen bebouwing in het plangebied (zie Figuur 5). Op de kaart uit 1907 is onmiskenbaar bewoning aanwezig binnen de noordrand van het plangebied. Deze bebouwing heeft in de twintigste eeuw plaatsgemaakt voor het huidige woonhuis op het noordoostelijke deel en de bebouwing ten zuiden hiervan die inmiddels is gesloopt. Deze bebouwing besloeg vrijwel de gehele zuidelijke helft van het plangebied. 5

12 Figuur 4: Apeldoorn, Asselsestraat Uitsnede uit de militair topografische kaart uit omstreeks 1810 (boven) en uit de topografische kaart uit 1907 (onder). Het plangebied ligt binnen de rode cirkel. 6

13 Figuur 5: Apeldoorn, Asselsestraat Uitsnede uit de kadasterkaart uit de periode Het plangebied ligt binnen de rode cirkel. 2.5 Archeologisch verwachtingsmodel (KNA 3.2 LS05) Voor dekzandgebieden in hun algemeenheid geldt dat hierbinnen bewoningssporen kunnen worden aangetroffen die dateren vanaf het laat-paleolithicum. Vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars uit het laat-paleolithicum en het mesolithicum liggen vaak op relatief hooggelegen delen van het dekzandlandschap in de nabijheid van water. Later, in het neolithicum, wanneer een sedentair bestaan in de plaats komt van een nomadische levenswijze, verkiest men vooral de hoogste delen van het dekzandlandschap. Deze nederzettingskeuze blijft tot in de vroege middeleeuwen bestaan. In de late middeleeuwen en de nieuwe tijd zijn de nederzettingen met name gesticht langs doorgangswegen, op kruispunten van wegen en aan de overgangen van rivieren. Gezien de in de nabijheid van het plangebied aanwezige archeologische vindplaatsen geldt in het plangebied met name kans op resten van grafheuvels en nederzettingen uit het laat-neolithicum tot de Romeine tijd. Tevens geldt in verband 7

14 met de ligging langs een historische weg en de mogelijke aanwezigheid van een huisplaats op de topografische kaart uit omstreeks 1810, een hoge verwachting voor resten van huisplaatsen uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Voor alle overige resten geld een middelhoge verwachting. Tabel 4: Apeldoorn, Asselsestraat : specificatie archeologische verwachting. datering: Laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd maar met name laatneolithicum tot en met Romeinse tijd en late middeleeuwen tot en met nieuwe tijd complextype: Nederzetting, begraving, huisplaats omvang: Vanaf enkele meters in diameter diepteligging: Nabij maaiveld, losse vondsten eventueel aan het maaiveld locatie: Gehele plangebied; voor huisplaatsen met name de noordrand prospectiekenmerken: Oppervlaktevondsten, bodemverkleuringen en archeologische indicatoren in de bodem zoals houtskool, verbrand bot, aardewerk, bewerkt vuursteen en eventueel funderingsresten mogelijke verstoringen: Bouw en sloop van woningen 8

15 3. Veldonderzoek 3.1 Aanpak veldonderzoek (KNA 3.2 VS01) De ligging van de boorpunten is afgebeeld in Figuur 6. De boringen zijn weergeven in de boorprofielen in Figuur 8. In het plangebied zijn in eerste instantie zes boringen gezet in een zo gelijkmatig mogelijk netwerk. Hierbij is gebruik gemaakt van een zandguts met een diameter van twee centimeter. Dit is gedaan om de bodemopbouw zo nauwkeurig mogelijk te kunnen bestuderen. Waar het initiële booronderzoek aanleiding gaf, zijn enkele extra boringen gezet. Vervolgens is overal waar de bodem niet volledig verstoord bleek te zijn, nageboord met een edelmanboor met een diameter van vijftien centimeter waarbij het opgeboorde zand is gezeefd op een zeef met een maaswijdte van twee millimeter. Uiteindelijk is binnen het ongeveer 0,2 hectare grote plangebied een boordichtheid ontstaan van ongeveer veertig boringen per hectare. Een dergelijke boordichtheid volstaat volgens de Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: karterend booronderzoek (SIKB, 2006) ruimschoots als brede zoekoptie om vindplaatsen in zand op te sporen (zoekoptie E1). Alle boringen zijn doorgezet tot een diepte van tenminste enkele decimeters in de schone, niet door bodemvorming beïnvloede pleistocene ondergrond. Van alle boorpunten is de NAP-hoogte bepaald. 9

16 Figuur 6: Apeldoorn, Asselsestraat De ligging van de boorpunten in het plangebied [Bron: Topografie; Kadaster]. 10

17 3.2 Resultaten veldonderzoek (KNA 3.2 VS02, VS03) Van de in eerste instantie gezette zes boringen (1 tot en met 6) is de bodemopbouw in de boringen 1, 2, 3 en 6 volledig verstoord (zie Figuur 7). Figuur 7: Apeldoorn, Asselsestraat De sterk vergraven zandlagen zoals deze in de boringen 1, 2, 3 en 6 zijn aangetroffen. De bodem bestaat op deze boorpunten uit humusrijk zand met daarin brokken schoon geel zand en/of uit geel zand met daarin brokken humeus zand. De vergraven zandlagen bevatten sloopresten zoals brokken baksteen en beton en gaan naar beneden toe over in grof, schoon geel zand met daarin enig grind. De dikte van dit vergraven pakket loopt uiteen van negentig centimeter in boring 2 tot 1,7 meter in boring 3. De boringen 4 en 5 die zijn geplaatst in de nabijheid van de nog in het plangebied aanwezige woning (huisnummer ), hebben een vrijwel volledig intacte bodemopbouw. Het betreft boringen waarin zich onder een ruim een halve meter dikke tuinlaag een pakket matig humushoudend zand bevond van ongeveer twintig centimeter dikte met daaronder een BC-horizont. Deze BC-horizont gaat naar beneden toe over in het schone gele zand van de C-horizont. Deze bestaat uit schoon, lichtgeel zwak grindig zand. Hier lijkt derhalve de onderkant (BC-horizont) van een haarpodzolbodem aanwezig te zijn met daarboven de onderkant van een akkerlaag die deels is opgenomen in een tuinlaag. In verband met de nog gedeeltelijk intacte bodemopbouw op deze punten zijn deze boringen nageboord met een edelmanboor met een diameter van 15 centimeter. Tijdens het zeven van het hiermee opgeboorde zand zijn geen archeologische indicatoren gevonden. Om deze reden is geen vindplaatsbeoordeling uitgevoerd aan de hand van de waarderingstabel uit de KNA 3.2 (VS06). Vervolgens zijn drie extra boringen gezet om te bepalen over welk deel van het plangebied de zone met een nog intacte bodemopbouw zich uitstrekt. Hiertoe zijn ten westen van de nog in het plangebied aanwezige woning de boringen 7, 8 en 9 gezet. In elk van deze boringen is een sterk verstoorde bodemopbouw aangetroffen die qua diepte en intensiteit overeenkomt met die in de boringen 1, 2, 3 en 6. 11

18 Figuur 8: Apeldoorn, Asselsestraat , Boorprofielen. 12

19 4. Conclusies en advies Het plangebied ligt op een stuwwalglooiing waarop haarpodzolgronden zijn gevormd. Het terrein ligt ten zuiden van een historische weg, op ongeveer een kilometer afstand van de historische kern van Apeldoorn. In verband hiermee en in verband met de aanwezigheid van archeologische resten in de nabijheid van het plangebied uit deze perioden, geldt een hoge verwachting voor resten uit de periode neolithicum tot de Romeinse tijd en de periode late middeleeuwen tot nieuwe tijd. Het plangebied is in de negentiende en de twintigste eeuw bebouwd geweest en heeft meerdere bouw- en sloopfasen gekend. De huidige bebouwing in het plangebied dateert uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Om de kans op archeologische resten zo groot mogelijk te maken, zijn binnen het slechts 0,2 hectare grote plangebied negen boringen gezet met een zandguts en een megaboor. Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de bodem op het overgrote deel van het plangebied tot twintig à dertig centimeter in de C-horizont verstoord is (boringen 2, 7 en 8). Ter plaatse van de boorpunten 1 en 6 bedraagt deze diepte een halve meter en ter plaatse van de boorpunten 3 en 9 zelfs meer dan tachtig centimeter. Ter plaatse van deze boorpunten hoeven derhalve geen behoudenswaardige archeologische resten meer verwacht te worden. Van de oorspronkelijke haarpodzolbodem rest hier niets meer. In de noordoosthoek van het plangebied is in twee boringen onder een ongeveer halve meter dikke tuinlaag een deel van een akkerpakket aangetroffen met daaronder een nog deels intacte BChorizont. Het op deze twee punten naboren met een megaboor waarbij het opgeboorde zand is gezeefd, heeft echter geen archeologische indicatoren opgeleverd. Niettemin kunnen op dit noordoostelijke deel van het plangebied archeologische sporen aanwezig zijn onder het akkerpakket. De bestaande bouwplannen voorzien niet in bodemingrepen op dit deel van het plangebied (zie Figuur 2). Om deze reden en gezien het ontbreken van archeologische indicatoren en de intensieve bodemverstoring in het plangebied geven de resultaten van het uitgevoerde onderzoek geen aanleiding tot het adviseren van beschermende en/of beperkende maatregelen of archeologisch vervolgonderzoek. Het is aan het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Apeldoorn, om te bepalen of zij dit advies overneemt. Wij wijzen er verder op dat in alle gevallen geldt dat indien archeologische materialen en/of sporen aangetroffen worden, deze gemeld dienen te worden bij de gemeente Apeldoorn conform Monumentenwet 1988, laatste wijziging van 1 september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en verder. 13

20 Appendix Apeldoorn, Asselsestraat Archeologische periodes Bekende archeologische waarden Boorbeschrijving

21 Archeologische periodes paleolithicum: paleolithicum vroeg: tot BP paleolithicum midden: BP paleolithicum laat: BP vc paleolithicum laat A: BP paleolithicum laat B: BP vc mesolithicum: mesolithicum vroeg: vc mesolithicum midden: vc mesolithicum laat: vc neolithicum: neolithicum vroeg: vc neolithicum vroeg A: vc neolithicum vroeg B: vc neolithicum midden: vc neolithicum midden A: vc neolithicum midden B: vc neolithicum laat: vc neolithicum laat A: vc neolithicum laat B: vc bronstijd: bronstijd vroeg: bronstijd midden: bronstijd midden A: bronstijd midden B: bronstijd laat: vc vc vc vc vc ijzertijd: ijzertijd vroeg: ijzertijd midden: ijzertijd laat: romeinse tijd: romeinse romeinse romeinse romeinse romeinse romeinse romeinse romeinse romeinse tijd vroeg: tijd vroeg A: tijd vroeg B: tijd midden: tijd midden A: tijd midden B: tijd laat: tijd laat A: tijd laat B: middeleeuwen: middeleeuwen middeleeuwen middeleeuwen middeleeuwen middeleeuwen middeleeuwen middeleeuwen middeleeuwen nieuwe tijd: nieuwe tijd A: nieuwe tijd B: nieuwe tijd C: vroeg: vroeg A: vroeg B: vroeg C: vroeg D: laat: laat A: laat B: vc vc vc 12 vc - 70 nc 12 vc - 25 nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc heden

22 Appendix - Apeldoorn, Asselsestraat 245 Bekende archeologische waarden / Legenda VONDSTMELDINGEN WAARNEMINGEN ONDERZOEKSMELDINGEN HUIZEN TOP10 ((c)tdn) PLAATSNAMEN PLANGEBIED MONUMENTEN archeologische waarde hoge archeologische waarde zeer hoge archeologische waarde zeer hoge arch waarde, beschermd IKAW zeer lage trefkans lage trefkans middelhoge trefkans hoge trefkans lage trefkans (water) middelhoge trefkans (water) hoge trefkans (water) water niet gekarteerd m N Archis /

23 Boorbeschrijving volgens ASB 5.1 Boor LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken AIS Nr GD B BS BZ B BH HK TK IK VL CO PLH VS SS BHN BI GI K G K T Z 1 GE BR BR ROG 200 Z 1 GE DEZ 2 30 Z 2 BR GE GE ROG 90 Z 1 GE BR BR ROG 200 Z 1 GE DEZ 3 30 Z 2 BR GE GE ROG 168 Z 1 GE BR BR ROG 200 Z 1 GE DEZ 4 60 Z 3 BR DO BOV 75 Z 2 BR BOV 108 Z 1 OR GE BHBC DEZ 150 Z 1 GE DEZ 5 55 Z 3 BR DO BOV 75 Z 2 BR BOV 98 Z 1 OR GE BHBC DEZ 150 Z 1 GE DEZ 6 35 Z 2 BR GE GE ROG 115 Z 1 GE BR BR ROG 200 Z 1 GE DEZ 7 25 Z 2 BR GE GE ROG 110 Z 1 GE BR BR ROG 150 Z 1 GE DEZ 8 40 Z 2 BR GE GE ROG 105 Z 1 GE BR BR ROG 150 Z 1 GE DEZ 9 15 Z 2 BR GE GE ROG 160 Z 1 GE BR BR ROG 200 Z 1 GE DEZ Betekenis van de afkortingen: LDO Onderzijde boortraject Lithologie: GD Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BG= bijmengsel grind, BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst. Kleur: HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje, PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart. TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven). IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker VLK = Vlekken (V): 2 e en 3 e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig, 3= veel Overige kenmerken: CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel) VS = veensoorten SST = Sedimentaire structuren BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont, BHBC = BC-horizont BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor, ROG = rommelig, VRG = vergraven GI = Geologische interpretaties; DEZ = dekzand AIS = Archeologische indicatoren

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08 Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2015-01/08 Appendix II - Bekende archeologische waarden Oentsjerk, It Aventoer 189505

Nadere informatie

Someren, Provincialeweg Gem. Someren (NB.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /02

Someren, Provincialeweg Gem. Someren (NB.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /02 Someren, Provincialeweg Gem. Someren (NB.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2016-02/02 Someren, Provincialeweg Gem. Someren (NB.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek

Nadere informatie

Beilen, Hofstraat (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2014-05/10Z

Beilen, Hofstraat (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2014-05/10Z Beilen, Hofstraat (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2014-05/10Z Beilen, Hofstraat (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Tzummarum, Buorren Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10

Tzummarum, Buorren Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10 Tzummarum, Buorren 40-44 Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-04/10 Tzummarum, Buorren 40-44 Gem. Franekeradeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Klarenbeek, Lokaalweg 10 Gem. Apeldoorn (GL) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /08

Klarenbeek, Lokaalweg 10 Gem. Apeldoorn (GL) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /08 Klarenbeek, Lokaalweg 10 Gem. Apeldoorn (GL) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2008-12/08 Klarenbeek, Lokaalweg 10 Gem. Apeldoorn (GL.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-10/07

Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-10/07 Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-10/07 Heerenveen, Bloemenbuurt Gem. Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

4 Archeologisch onderzoek

4 Archeologisch onderzoek 4 Archeologisch onderzoek 99044462 Inhoudsopgave ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Aanleiding en doelstelling... 2 2 Bureauonderzoek... 3 2.1 Werkwijze... 3 2.2 Resultaten

Nadere informatie

Kesteren, Batterijenweg 19 (Gemeente Neder-Betuwe, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /03

Kesteren, Batterijenweg 19 (Gemeente Neder-Betuwe, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /03 Kesteren, Batterijenweg 19 (Gemeente Neder-Betuwe, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2015-02/03 Kesteren, Batterijenweg 19 (Gemeente Neder-Betuwe, Gld.) Een Inventariserend

Nadere informatie

ArcheoPro. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852. Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek. November 2009

ArcheoPro. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852. Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek. November 2009 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 852 Sluis 11, Someren Gemeente Someren Karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons November 2009 ArcheoPro Archeologische onderzoek Sluis 11, Gemeente Someren.

Nadere informatie

Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-04/16

Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-04/16 Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-04/16 Stuifzand, Zwartschaap 46 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-04/06

Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-04/06 Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-04/06 Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2010-01/05

Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2010-01/05 Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-01/05 Haulerwijk, Sinnehiem II Gemeente Ooststellingwerf (Fr.) Een Inventariserend

Nadere informatie

Heeg, Passantenhaven en It Eilân Gem. Súdwest-Fryslân (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /06Z

Heeg, Passantenhaven en It Eilân Gem. Súdwest-Fryslân (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /06Z Heeg, Passantenhaven en It Eilân Gem. Súdwest-Fryslân (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2014-03/06Z Heeg, Passantenhaven en It Eilân Gem. Súdwest-Fryslân (Frl.) Een

Nadere informatie

Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02

Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02 Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02 Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

B i j l a g e 5 : A r c h e o l o g i s c h o n d e r z o e k

B i j l a g e 5 : A r c h e o l o g i s c h o n d e r z o e k B i j l a g e 5 : A r c h e o l o g i s c h o n d e r z o e k Stolperophaalbrug, Tankstation Gem. Zijpe (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-05/11 Stolperophaalbrug,

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Didam, Loilderhofweg 2a/b (Gemeente Montferland, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-10/12

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie

Apeldoorn, Deventerstraat 214 Gemeente Apeldoorn (Gld.) Steekproefrapport 2011-04/02-c

Apeldoorn, Deventerstraat 214 Gemeente Apeldoorn (Gld.) Steekproefrapport 2011-04/02-c Apeldoorn, Deventerstraat 214 Gemeente Apeldoorn (Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Onderzoek: Bureauonderzoek & Karterend Booronderzoek Steekproefrapport 2011-04/02-c Apeldoorn, Deventerstraat 214

Nadere informatie

Heenvliet, Steenhoeck-Welleweg Gem. Bernisse (ZH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /11Z

Heenvliet, Steenhoeck-Welleweg Gem. Bernisse (ZH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /11Z Heenvliet, Steenhoeck-Welleweg Gem. Bernisse (ZH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2013-05/11Z Heenvliet, Steenhoeck-Welleweg Gem. Bernisse (ZH.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Waarland, De oude voetbalvelden Gem. Schagen (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10

Waarland, De oude voetbalvelden Gem. Schagen (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10 Waarland, De oude voetbalvelden Gem. Schagen (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2015-05/10 Waarland, De oude voetbalvelden Gem. Schagen (NH.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

De Rijp, Oostdijkje Gem. Graft De Rijp (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /09

De Rijp, Oostdijkje Gem. Graft De Rijp (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /09 De Rijp, Oostdijkje Gem. Graft De Rijp (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-09/09 De Rijp, Oostdijkje Gem. Graft De Rijp (NH.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Moordrecht, Stevensstraat (gemeente Moordrecht, ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-03/01

Moordrecht, Stevensstraat (gemeente Moordrecht, ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-03/01 Moordrecht, Stevensstraat (gemeente Moordrecht, ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-03/01 Moordrecht, Stevensstraat (gemeente Moordrecht, ZH) Een Inventariserend

Nadere informatie

Emmen, Ermerweg (Gemeente Emmen, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /05Z

Emmen, Ermerweg (Gemeente Emmen, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /05Z Emmen, Ermerweg (Gemeente Emmen, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2012-07/05Z Emmen, Ermerweg (Gemeente Emmen, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek

Nadere informatie

Dodewaard, Groenestraat 6 (Gemeente Nederbetuwe, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /13Z

Dodewaard, Groenestraat 6 (Gemeente Nederbetuwe, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /13Z Dodewaard, Groenestraat 6 (Gemeente Nederbetuwe, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2013-10/13Z Dodewaard, Groenestraat 6 (Gemeente Nederbetuwe, Gld.) Een Inventariserend

Nadere informatie

Noord-Scharwoude, Willem de Zwijgerstraat Gem. Langedijk (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /12

Noord-Scharwoude, Willem de Zwijgerstraat Gem. Langedijk (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /12 Noord-Scharwoude, Willem de Zwijgerstraat Gem. Langedijk (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-05/12 Noord-Scharwoude, Willem de Zwijgerstraat Gem. Langedijk (NH.)

Nadere informatie

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever:

Nadere informatie

Steenwijk, Gasthuispoort (gemeente Steenwijkerland, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /01

Steenwijk, Gasthuispoort (gemeente Steenwijkerland, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /01 Steenwijk, Gasthuispoort (gemeente Steenwijkerland, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-06/01 Steenwijk, Gasthuispoort (gemeente Steenwijkerland, Ov.) Een Inventariserend

Nadere informatie

Gieten, Brink 1 (Gemeente Aa en Hunze, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2014-01/06Z

Gieten, Brink 1 (Gemeente Aa en Hunze, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2014-01/06Z Gieten, Brink 1 (Gemeente Aa en Hunze, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2014-01/06Z Gieten, Brink 1 (Gemeente Aa en Hunze, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek

Nadere informatie

B i j l a g e 3 : A r c h e o l o g i s c h o n d e r z o e k

B i j l a g e 3 : A r c h e o l o g i s c h o n d e r z o e k B i j l a g e 3 : A r c h e o l o g i s c h o n d e r z o e k Mildam, Molenlaan (Gemeente Heerenveen, Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2013-05/08Z Mildam, Molenlaan

Nadere informatie

Westerbork, Zandhoeklaan 7-9 (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2013-11/02Z

Westerbork, Zandhoeklaan 7-9 (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2013-11/02Z Westerbork, Zandhoeklaan 7-9 (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2013-11/02Z Westerbork, Zandhoeklaan 7-9 (Gemeente Midden-Drenthe, Dr.) Een

Nadere informatie

Wamel, Clarissenstraat 1 (Gemeente West Maas en Waal, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /09Z

Wamel, Clarissenstraat 1 (Gemeente West Maas en Waal, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /09Z Wamel, Clarissenstraat 1 (Gemeente West Maas en Waal, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2013-09/09Z Wamel, Clarissenstraat 1 (Gemeente West Maas en Waal, Gld.) Een

Nadere informatie

Grou, Trijehûs Gem. Leeuwarden (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10

Grou, Trijehûs Gem. Leeuwarden (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10 Grou, Trijehûs Gem. Leeuwarden (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2016-06/10 Grou, Trijehûs Gem. Leeuwarden (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport

Nadere informatie

Harlingen, Kimswerderweg Gem. Harlingen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2012-09/02Z

Harlingen, Kimswerderweg Gem. Harlingen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2012-09/02Z Harlingen, Kimswerderweg Gem. Harlingen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2012-09/02Z Harlingen, Kimswerderweg Gem. Harlingen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor plangebied De Grift te Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel) Steekproef /17, ISSN X)

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor plangebied De Grift te Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel) Steekproef /17, ISSN X) Een Archeologisch Bureauonderzoek voor plangebied De Grift te Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel) Steekproef 2007-03/17, ISSN 1871-269X) Samenvatting Voor plangebied De Grift is in 2006 een bureauonderzoek

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Joure, De Woudfennen Gem. Skarsterlân (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /23

Joure, De Woudfennen Gem. Skarsterlân (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /23 Joure, De Woudfennen Gem. Skarsterlân (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-03/23 Joure, De Woudfennen Gem. Skarsterlân (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Fietspad Oldehove-Aalsum, Gemeente Zuidhorn (Gr.) Een Archeologische Begeleiding. Steekproefrapport /11

Fietspad Oldehove-Aalsum, Gemeente Zuidhorn (Gr.) Een Archeologische Begeleiding. Steekproefrapport /11 Fietspad Oldehove-Aalsum, Gemeente Zuidhorn (Gr.) Een Archeologische Begeleiding Steekproefrapport 2008-06/11 Fietspad Oldehove-Aalsum, Gemeente Zuidhorn (Gr.) Een Archeologische Begeleiding Een onderzoek

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr Koningsweg, Akersloot Gemeente Castricum Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Karterend booronderzoek

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr Koningsweg, Akersloot Gemeente Castricum Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Karterend booronderzoek ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 1076 Koningsweg, Akersloot Gemeente Castricum Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Karterend booronderzoek Versie 04-08-2010 (Zonder opmerkingen zal deze versie na

Nadere informatie

Dedemsvaart, Oranjebuurt Gemeente Hardenberg (Ov.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Steekproefrapport /02

Dedemsvaart, Oranjebuurt Gemeente Hardenberg (Ov.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Steekproefrapport /02 Dedemsvaart, Oranjebuurt Gemeente Hardenberg (Ov.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Steekproefrapport 2009-05/02 Dedemsvaart, Oranjebuurt, Gemeente Hardenberg (Ov.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Een

Nadere informatie

Uddel, Elspeterweg 89 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /06Z

Uddel, Elspeterweg 89 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /06Z Uddel, Elspeterweg 89 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2013-03/06Z Uddel, Elspeterweg 89 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Bodegraven, Noordstraat 45 Gem. Bodegraven-Reeuwijk (ZH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /05Z

Bodegraven, Noordstraat 45 Gem. Bodegraven-Reeuwijk (ZH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /05Z Bodegraven, Noordstraat 45 Gem. Bodegraven-Reeuwijk (ZH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2012-11/05Z Bodegraven, Noordstraat 45 Gem. Bodegraven-Reeuwijk (ZH.) Een Inventariserend

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16049

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16049 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16049 Enschedestraat 47, Haaksbergen Gemeente Haaksbergen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Karterend booronderzoek Concept versie 23-06-2016 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

Enschede, Olieslagweg 1 (Gemeente Enschede, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-06/03

Enschede, Olieslagweg 1 (Gemeente Enschede, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-06/03 Enschede, Olieslagweg 1 (Gemeente Enschede, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-06/03 Enschede, Olieslagweg 1 (Gemeente Enschede, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Ane, Engbersweg 8 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-09/03

Ane, Engbersweg 8 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-09/03 Ane, Engbersweg 8 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-09/03 Ane, Engbersweg 8 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Buinerveen, Zuidonder (Gemeente Borger-Odoorn, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-07/07

Buinerveen, Zuidonder (Gemeente Borger-Odoorn, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-07/07 Buinerveen, Zuidonder (Gemeente Borger-Odoorn, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-07/07 Buinerveen, Zuidonder (Gemeente Borger-Odoorn, Dr.) Een Inventariserend

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

Eelde, Zevenhuizerweg 19 Gemeente Tynaarlo (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /26

Eelde, Zevenhuizerweg 19 Gemeente Tynaarlo (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /26 Eelde, Zevenhuizerweg 19 Gemeente Tynaarlo (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-03/26 Eelde, Zevenhuizerweg 19 Gemeente Tynaarlo (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Emmen, Houtweg 400 (Gemeente Emmen, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /14Z

Emmen, Houtweg 400 (Gemeente Emmen, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /14Z Emmen, Houtweg 400 (Gemeente Emmen, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2014-04/14Z Emmen, Houtweg 400 (Gemeente Emmen, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek

Nadere informatie

Warmenhuizen, Trambaan Gem. Schagen (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /01Z

Warmenhuizen, Trambaan Gem. Schagen (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /01Z Warmenhuizen, Trambaan Gem. Schagen (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2013-07/01Z Warmenhuizen, Trambaan Gem. Schagen (NH.) Een inventariserend archeologisch veldonderzoek

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Archeologisch onderzoek

BIJLAGE 2. Archeologisch onderzoek BIJLAGE 2 Archeologisch onderzoek Franeker, School IJsbaanweg (Gemeente Franekeradeel, Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-08/10 Franeker, School IJsbaanweg (Gemeente

Nadere informatie

Dronten, Spoorzone Hanzekwartier Gem. Dronten (Fl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /03

Dronten, Spoorzone Hanzekwartier Gem. Dronten (Fl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /03 Dronten, Spoorzone Hanzekwartier Gem. Dronten (Fl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-04/03 Dronten, Spoorzone Hanzekwartier Gem. Dronten (Fl.) Een Inventariserend

Nadere informatie

Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-03/09

Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-03/09 Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-03/09 Nieuwehorne, Sterrekamp Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Gramsbergen, Oostermaat 60 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /01Z

Gramsbergen, Oostermaat 60 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /01Z Gramsbergen, Oostermaat 60 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2013-01/01Z Gramsbergen, Oostermaat 60 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2891 Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: NIBAG Milieu Advies Titel: Plangebied Burloseweg,

Nadere informatie

Oldebroek, Bovenstraatweg 88 (Gemeente Oldebroek, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /10

Oldebroek, Bovenstraatweg 88 (Gemeente Oldebroek, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /10 Oldebroek, Bovenstraatweg 88 (Gemeente Oldebroek, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-02/10 Oldebroek, Bovenstraatweg 88 (Gemeente Oldebroek, Gld.) Een Inventariserend

Nadere informatie

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.)

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 11 Inventariserend veldonderzoek karterende fase Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Opdrachtgever: gemeente Steenwijkerland april 2016 Versie 1 Inventariserend

Nadere informatie

Ansen, Om de Kamp (Gemeente De Wolden, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /03

Ansen, Om de Kamp (Gemeente De Wolden, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /03 Ansen, Om de Kamp (Gemeente De Wolden, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-11/03 Ansen, Om de Kamp (Gemeente De Wolden, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek

Nadere informatie

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede)

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede) (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van een veldverkenning en karterend booronderzoek J. Walstra R. van Lil Colofon ADC Rapport 930 (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door

Nadere informatie

Moordrecht, Westeinde 117 (gemeente Moordrecht, ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /05

Moordrecht, Westeinde 117 (gemeente Moordrecht, ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /05 Moordrecht, Westeinde 117 (gemeente Moordrecht, ZH) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-07/05 Moordrecht, Westeinde 117 (gemeente Moordrecht, ZH) Een Inventariserend

Nadere informatie

Heerenveen, Duisterhoutschool / It Oerset Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-03/12

Heerenveen, Duisterhoutschool / It Oerset Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-03/12 Heerenveen, Duisterhoutschool / It Oerset Gemeente Heerenveen (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-03/12 Heerenveen, Duisterhoutschool / It Oerset Gemeente Heerenveen

Nadere informatie

Pesse, Kerkweg 9 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /02

Pesse, Kerkweg 9 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /02 Pesse, Kerkweg 9 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-06/02 Pesse, Kerkweg 9 Gemeente Hoogeveen (Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek

Nadere informatie

Schagerbrug, zuidelijke verlengde van P. Ottstraat Gem. Schagen (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /08Z

Schagerbrug, zuidelijke verlengde van P. Ottstraat Gem. Schagen (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /08Z Schagerbrug, zuidelijke verlengde van P. Ottstraat Gem. Schagen (NH.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2014-12/08Z Schagerbrug, zuidelijke verlengde van P. Ottstraat Gem.

Nadere informatie

Klarenbeek, Kopermolenweg en Postweg (Gemeente Voorst, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /13Z

Klarenbeek, Kopermolenweg en Postweg (Gemeente Voorst, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /13Z Klarenbeek, Kopermolenweg en Postweg (Gemeente Voorst, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2013-09/13Z Klarenbeek, Kopermolenweg en Postweg (Gemeente Voorst, Gld.) Een

Nadere informatie

Jorwert, De Him 2 Gemeente Littenseradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-04/01

Jorwert, De Him 2 Gemeente Littenseradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2011-04/01 Jorwert, De Him 2 Gemeente Littenseradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-04/01 Jorwert, De Him 2 Gemeente Littenseradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

Wytgaard, Hegedyk 55 Gem. Leeuwarden (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10

Wytgaard, Hegedyk 55 Gem. Leeuwarden (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /10 Wytgaard, Hegedyk 55 Gem. Leeuwarden (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2016-05/10 Wytgaard, Hegedyk 55 Gem. Leeuwarden (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053 DroDun, Ederveen Gemeente Ede Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Juli 2014 ArcheoPro

Nadere informatie

Archeologie Deventer Briefrapport 27. November Controleboringen Cellarius - De Hullu (project 494)

Archeologie Deventer Briefrapport 27. November Controleboringen Cellarius - De Hullu (project 494) Archeologie Deventer Briefrapport 27 November 2013 Controleboringen Cellarius - De Hullu (project 494) Briefrapport Controleboringen Cellarius / De Hullu, Colmschate (project 494) Behorende bij bureaustudie

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek Booronderzoek Bommelerwaard, Gemeente Zaltbommel ArcheoPro Rapport, 17077, Pagina 3. Inhoudsopgave Samenvatting...

Archeologisch onderzoek Booronderzoek Bommelerwaard, Gemeente Zaltbommel ArcheoPro Rapport, 17077, Pagina 3. Inhoudsopgave Samenvatting... Archeologisch onderzoek Booronderzoek Bommelerwaard, Gemeente Zaltbommel ArcheoPro Rapport, 17077, Pagina 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Samenvatting... 4 1. Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Locatiegegevens...

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10123

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10123 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10123 Noordhoek, Reek Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Versie 18-11-2010 (Zonder

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13045

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13045 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13045 Camping Schaijk Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Versie 11-10-2013 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

Adviesdocument 768. Oranjerie landgoed Mattemburgh, gemeente Woensdrecht. Project: Projectcode: HOOM2. Opdrachtgever: Brabants Landschap

Adviesdocument 768. Oranjerie landgoed Mattemburgh, gemeente Woensdrecht. Project: Projectcode: HOOM2. Opdrachtgever: Brabants Landschap Adviesdocument 768 Project: Oranjerie landgoed Mattemburgh, gemeente Woensdrecht Projectcode: HOOM2 Opdrachtgever: Brabants Landschap Datum: 12 juni 2015 1 ARCHEOLOGIE & DE ORANJERIE MATTEMBURGH Inleiding

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 NOTITIE TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht, (gemeente Zuidplas).

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 930

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 930 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 930 Maarnse Grindweg, Maarn Gemeente Utrechtse Heuvelrug Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek B i j l a g e 2 : Archeologisch onderzoek Wouterswoude, Broeklaan Gemeente Dantumadeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2011-05/01 Wouterswoude, Broeklaan Gemeente

Nadere informatie

Appeltern, Dijkgraaf de Leeuwweg (Gemeente West Maas en Waal, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /06Z

Appeltern, Dijkgraaf de Leeuwweg (Gemeente West Maas en Waal, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /06Z Appeltern, Dijkgraaf de Leeuwweg (Gemeente West Maas en Waal, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2012-10/06Z Appeltern, Dijkgraaf de Leeuwweg (Gemeente West Maas en

Nadere informatie

Delwijnen, Delwijnsekade 11 (Gemeente Zaltbommel, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /07Z

Delwijnen, Delwijnsekade 11 (Gemeente Zaltbommel, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /07Z Delwijnen, Delwijnsekade 11 (Gemeente Zaltbommel, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2013-03/07Z Delwijnenlijk, Delwijnsekade 11 (Gemeente Zaltbommel, Gld.) Een Inventariserend

Nadere informatie

Sneek, Zuidwesthoekweg 2 Gem. Súdwest-Fryslân (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /02

Sneek, Zuidwesthoekweg 2 Gem. Súdwest-Fryslân (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /02 Sneek, Zuidwesthoekweg 2 Gem. Súdwest-Fryslân (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2016-12/02 Sneek, Zuidwesthoekweg 2 Gem. Súdwest-Fryslân (Frl.) Een Inventariserend

Nadere informatie

Eesterweg 48 te Doezum, gemeente Grootegast. Een Archeologisch Bureauonderzoek

Eesterweg 48 te Doezum, gemeente Grootegast. Een Archeologisch Bureauonderzoek Eesterweg 48 te Doezum, gemeente Grootegast Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: Groningen gemeente: Grootegast plaats: Doezum toponiem: Eesterweg 48 bevoegd gezag: gemeente

Nadere informatie

6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4478 Plangebied Noorderweg 27 te Noordwijk 3750 voor Chr. Gemeente Marum Archeologisch vooronderzoek: een verkennend veldo

6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4478 Plangebied Noorderweg 27 te Noordwijk 3750 voor Chr. Gemeente Marum Archeologisch vooronderzoek: een verkennend veldo 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 4478 Plangebied Noorderweg 27 te Noordwijk 3750 voor Chr. Gemeente Marum Archeologisch vooronderzoek: een verkennend veldonderzoek 2200 voor Chr. 700 voor Chr. 150 na Chr. 320

Nadere informatie

Heerenveen, Centrum-West (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek 2006-03/12

Heerenveen, Centrum-West (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek 2006-03/12 Heerenveen, Centrum-West (Fr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek 2006-03/12 Heerenveen, Centrum-West (Fr.): Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Een onderzoek in opdracht van de

Nadere informatie

steekproef bv Q H D archeologisch onderzoeks-

steekproef bv Q H D archeologisch onderzoeks- amu ^ e steekproef bv Q H D archeologisch onderzoeks- Slijk-Ewijk, Dorpsstraat 40 (Gemeente Overbetuwe, Ge.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2012-06/02Z ^ e steekproef

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D B O O R O N D E R Z O E K Duifhuizerweg 10 te Uden(gemeente Uden) Een verkennend booronderzoek voor de nieuwbouw van een woning. Afbeelding

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12119

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12119 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 12119 Rozenbloemstraat 63, Made Gemeente Drimmelen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Februari

Nadere informatie

Quick scan archeologie Vaartstraat Loonsevaert (perceel 2954), Kaatsheuvel gemeente Loon op Zand

Quick scan archeologie Vaartstraat Loonsevaert (perceel 2954), Kaatsheuvel gemeente Loon op Zand Quick scan archeologie Vaartstraat Loonsevaert (perceel 2954), Kaatsheuvel gemeente Loon op Zand 12 augustus 2010 Inleiding Het plangebied ligt in het noorden van de bebouwde kom van Kaatsheuvel in de

Nadere informatie

Koudum, De Kuilart Gem. Súdwest Fryslân (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek (verkennende fase) Steekproefrapport 2011-11/09 Koudum, De Kuilart Gem. Súdwest Fryslân (Frl.) Een Inventariserend

Nadere informatie

Vries, Holtenweg (Gemeente Tynaarlo, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /01Z

Vries, Holtenweg (Gemeente Tynaarlo, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /01Z Vries, Holtenweg (Gemeente Tynaarlo, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2012-07/01Z Vries, Holtenweg (Gemeente Tynaarlo, Dr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek

Nadere informatie

Vreeland, Kleizuwe 105A (Gemeente Stichtse Vecht, Ut.)

Vreeland, Kleizuwe 105A (Gemeente Stichtse Vecht, Ut.) Vreeland, Kleizuwe 105A (Gemeente Stichtse Vecht, Ut.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Karterend en Waarderend Steekproefrapport 2011-09/07 Vreeland, Kleizuwe 105A Karterend (Gemeente Stichtse

Nadere informatie

Archeologische onderzoek Pastoriestraat, Rosmalen, Gemeente Den Bosch ArcheoPro Rapport, 16013, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16013

Archeologische onderzoek Pastoriestraat, Rosmalen, Gemeente Den Bosch ArcheoPro Rapport, 16013, Pagina 1. ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16013 Archeologische onderzoek Pastoriestraat, Rosmalen, Gemeente Den Bosch ArcheoPro Rapport, 16013, Pagina 1 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 16013 Pastoriestraat, Rosmalen Gemeente Den Bosch Inventariserend

Nadere informatie

Hippolytushoef Gemeente Wieringen (N.H.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Steekproefrapport 2009-06/10

Hippolytushoef Gemeente Wieringen (N.H.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Steekproefrapport 2009-06/10 Hippolytushoef Gemeente Wieringen (N.H.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Steekproefrapport 2009-06/10 Hippolytushoef Gemeente Wieringen (N.H.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.)

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.) Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij Groot Bronswijk, Wagenborgen, gemeente Delfzijl (Gr.) opdrachtgever Gemeente Delfzijl datum 23 maart 2009 projectleider de heer

Nadere informatie

O de steekproef" D H D irciwokipi chi.ndcrzix.-ks

O de steekproef D H D irciwokipi chi.ndcrzix.-ks O de steekproef" D H D irciwokipi chi.ndcrzix.-ks Fluitenberg, Pesse & Noordscheschut (Dr.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Noordscheschut Steekproef-rapport 2006-10/03C rjbd de steekproef O Fluitenberg,

Nadere informatie

-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten 2010-116

-Rapporten. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) ARC-Rapporten 2010-116 Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Glanerbruggeweg 75 te Enschede (O) -Rapporten H. Buitenhuis ARC-Rapporten 2010-116 Groningen 2010 ISSN 1574-6887 Colofon

Nadere informatie

Quickscan Archeologie Bedrijventerrein Zwanegat te Zevenbergen

Quickscan Archeologie Bedrijventerrein Zwanegat te Zevenbergen Archeologie Quickscan Archeologie Bedrijventerrein Zwanegat te Zevenbergen Gemeente Moerdijk Het plangebied op een kaart uit 1870 (bron: www.watwaswaar.nl) In opdracht van : AGEL adviseurs Auteur : drs.

Nadere informatie

Groningen, Brivec-locatie (Gr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /01

Groningen, Brivec-locatie (Gr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport /01 Groningen, Brivec-locatie (Gr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2006-05/01 Groningen, Brivec-locatie (Gr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Een onderzoek

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier

Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier Bureauonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 1081 Archeologisch onderzoek Geluidswal Spier Bureauonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 1081 Definitief

Nadere informatie

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022

Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Oude Amersfoortseweg 99 te Hilversum rapport 2022 Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek J.A.G. van Rooij A.G. de Boer 2 Colofon ADC Rapport 2022 Een

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D B O O R O N D E R Z O E K Duifhuizerweg 10 te Uden(gemeente Uden) Een verkennend booronderzoek Afbeelding 1. Locatie van het plangebied

Nadere informatie

Heerenveen Midden (Fr) Een Inventariserend & Waarderend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /05

Heerenveen Midden (Fr) Een Inventariserend & Waarderend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport /05 Heerenveen Midden (Fr) Een Inventariserend & Waarderend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2008-02/05 Heerenveen Midden (Fr.) Een Inventariserend & Waarderend Archeologisch Veldonderzoek Een

Nadere informatie

Aanvulling: Archeologisch onderzoek

Aanvulling: Archeologisch onderzoek Aanvulling: Archeologisch onderzoek ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 15119 Windpark N33 Gemeente Veendam/Oldambt/Menterwolde Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Verkennend en karterend onderzoek kabel-

Nadere informatie