Insider Code ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Insider Code ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015)"

Transcriptie

1 Insider Code ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015) 1 juli 2016

2 INFORMATION SHEET Bij een verschil tussen de Engelse versie van deze Code en een vertaling daarvan is de Engelse versie bindend. De definities maken onderdeel uit van deze Code en zijn opgenomen in een apart document. Daar waar in deze Code woorden als hij, zijn en hem worden gebruikt, wordt in voorkomende gevallen ook zij en haar bedoeld. ING Groep/ Bank N.V., 1 juli 2016 I. Introductie Het primaire doel van deze Code is het voorkomen dat Insiders ING betrokken raken bij marktmisbruik waaronder in deze Code wordt verstaan; Handel met Voorwetenschap in ING Financiële Instrumenten, Marktmanipulatie en het wederrechtelijk mededelen van Voorwetenschap met betrekking tot ING. Marktmisbruik schaadt de integriteit van de financiële markten en schendt het vertrouwen van het publiek in effecten en derivaten. Dit vertrouwen is noodzakelijk voor een goede werking van de effectenmarkten. Marktmisbruik dient te worden bestreden. Overtreding van de bepalingen ter bestrijding van marktmisbruik kan leiden tot strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties. Deze Code is gebaseerd op de Europese Verordening Marktmisbruik en de Market Abuse Policy. Doelstellingen van deze verordening zijn het: beschermen van de integriteit van de financiële markten; en vergroten van het beleggersvertrouwen, dat op zijn beurt berust op de zekerheid dat beleggers op voet van gelijkheid verkeren en worden beschermd tegen Handel met Voorwetenschap. II. Reikwijdte 1. Deze Code is van toepassing op Insiders ING werkzaam in Nederland. Uitzonderingen kunnen van toepassing zijn op specifieke medewerkers van ING niet werkzaam in Nederland. Een persoon kan kwalificeren als Insider ING uit hoofde van zijn functie of als zodanig zijn aangewezen door zijn manager. Insiders ING worden hierover schriftelijk geïnformeerd. 2. Op bepaalde Insiders ING kunnen aanvullende bepalingen of uitzonderingen van toepassing zijn. 3. Deze Code heeft nawerking tot drie maanden nadat een Insider ING niet langer de desbetreffende functie bij ING vervult of niet langer als Insider ING is aangewezen door zijn manager. 4. Deze Code heeft voorrang op de bepalingen van een Personeelsregeling. 2

3 III. Kernbepalingen 5. Het is een Insider ING uitsluitend toegestaan privé-transacties in ING Financiële Instrumenten te verrichten tijdens een Open Periode. 6. Een Insider ING onthoudt zich van: a) Handel met Voorwetenschap in ING Financiële Instrumenten; b) Het aanbevelen of ertoe aanzetten om te Handelen met Voorwetenschap in ING Financiële Instrumenten; c) Het wederrechtelijk mededelen van Voorwetenschap met betrekking tot ING; d) Marktmanipulatie in Financiële Instrumenten ; e) Het ondernemen van een poging tot de hierboven beschreven gedragingen. IV. Handel met Voorwetenschap in ING Financiële Instrumenten 7. Handel met Voorwetenschap in ING Financiële Instrumenten kent vele verschijningsvormen. In essentie omvat Handel met Voorwetenschap in ING Financiële Instrumenten: a) het gebruik van Voorwetenschap met betrekking tot ING bij het verrichten van privétransacties in ING Financiële Instrumenten; b) het gebruik van Voorwetenschap met betrekking tot ING door een bestaande privéorder te annuleren of te wijzigen in een Financieel Instrument ING nadat de betrokkene de beschikking kreeg over de Voorwetenschap; c) het gebruik van een aanbeveling of aansporing (zoals omschreven in art. 11 van deze Code) terwijl de desbetreffende persoon weet, of zou moeten weten, dat deze op Voorwetenschap met betrekking tot ING is gebaseerd. 8. Een Insider ING die beschikt over Voorwetenschap met betrekking tot ING en een privétransactie verricht in ING Financiële Instrumenten wordt geacht deze Voorwetenschap te hebben gebruikt en aldus het verbod op Handel met Voorwetenschap in ING Financiële Instrumenten te hebben overtreden, tenzij: - een uitzondering van toepassing is (ex art. 15); of - de Insider ING dit bewijsvermoeden kan ontkrachten of kan aantonen dat de transactie niet in strijd is met de doelstelling van de Verordening marktmisbruik. 9. Het is een Insider ING niet toegestaan een privé-transactie te verrichten in ING Financiële Instrumenten indien daardoor de voorzienbare schijn kan worden gewekt van Handel met Voorwetenschap in ING Financiële Instrumenten. 10. Gedetailleerde omschrijvingen van de begrippen Handel met Voorwetenschap en ING Financiële Instrumenten zijn opgenomen in de bij deze Code behorende definities. 3

4 V. Het aanbevelen of ertoe aanzetten om te Handelen met Voorwetenschap in ING Financiële Instrumenten 11. Het aanbevelen of ertoe aanzetten om te Handelen met Voorwetenschap in ING Financiële Instrumenten omvat het, op basis van Voorwetenschap met betrekking tot ING, aanbevelen of aansporen dat een persoon: a) ING Financiële Instrumenten verwerft of vervreemdt; of b) Een order in een ING Financieel Instrument annuleert of wijzigt. VI. Het wederrechtelijk mededelen van Voorwetenschap met betrekking tot ING 12. Het wederrechtelijk mededelen van Voorwetenschap met betrekking tot ING omvat: a) het doorgeven van Voorwetenschap met betrekking tot ING aan een ander, tenzij dit gebeurt uit hoofde van de normale uitoefening van werk, beroep of functie en de ontvanger van de Voorwetenschap is onderworpen aan een geheimhoudingsplicht; b) het verder doorgeven van een ontvangen aanbeveling of aansporing om te Handelen met Voorwetenschap met betrekking tot ING (zoals omschreven in art. 11) terwijl de persoon wist of had moeten weten, dat deze op Voorwetenschap met betrekking tot ING was gebaseerd. 4

5 VII. Marktmanipulatie in ING Financiële Instrumenten 13. Marktmanipulatie kent vele verschijningsvormen. In essentie omvat Marktmanipulatie: a) het aangaan van een transactie, plaatsen van een order of een andere gedraging: i. die daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste of misleidende signalen afgeeft met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar, of de koers van een ING Financieel Instrument; of ii. die daadwerkelijk of waarschijnlijk de koers van een ING Financieel Instrument op een abnormaal of kunstmatig niveau brengt; of iii. die daadwerkelijk of waarschijnlijk gevolgen heeft voor de koers van een ING Financieel Instrument waarbij gebruik wordt gemaakt van een kunstgreep of een andere vorm van bedrog of misleiding. b) het verspreiden van informatie (via de media, internet of anderszins) waardoor daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste of misleidende signalen worden afgegeven met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar, of de koers van een ING Financieel Instrument. c) het manipuleren van een benchmark, waaronder wordt verstaan: i. het verspreiden van onjuiste of misleidende informatie/input in verband met een benchmark wanneer de persoon die de informatie/input verspreidde wist, of had moeten weten, dat de informatie/input onjuist of misleidend was; of ii. een andere gedraging waardoor de berekening van een benchmark wordt gemanipuleerd. 14. Gedetailleerde omschrijvingen van de begrippen Marktmanipulatie en ING Financiële Instrumenten zijn opgenomen in de bij deze Code behorende definities. VIII. Uitzondering 15. In het volgende geval betekent het enkele feit dat een Insider ING over Voorwetenschap beschikt en een privé-transactie verricht in ING Financiële Instrumenten niet direct dat hij het verbod op Handel met Voorwetenschap in ING Financiële Instrumenten overtreedt: De Insider ING verricht de betreffende privé-transactie te goeder trouw ter nakoming van een opeisbaar geworden verplichting, en 1. deze verplichting vloeit voort uit een order die is gegeven of een overeenkomst die is gesloten voordat hij over de Voorwetenschap met betrekking tot ING beschikte; of 2. de privé-transactie is uitgevoerd om te voldoen aan een wettelijke of reguleringsverplichting die is ontstaan voordat hij over de Voorwetenschap met betrekking tot ING beschikte. 16. Onverminderd art. 15 van deze Code behoudt de AFM zich het recht voor te concluderen dat kan worden geacht dat het verbod op Handel met Voorwetenschap in ING Financiële Instrumenten is overtreden indien de AFM vaststelt dat voor de desbetreffende privé-order, privé-transactie of gedraging een onrechtmatige reden schuilgaat.. 5

6 17. De verplichting dat een Insider ING uitsluitend tijdens een Open Periode privé-transacties mag verrichten in ING Financiële Instrumenten is niet van toepassing op: - transacties die zijn uitgezonderd van het verbod op Handel met Voorwetenschap in ING Financiële Instrumenten (ex art. 15); - transacties in het kader van een Personeelsregeling voor zover wordt voldaan aan de hierbij gestelde voorwaarden; of - transacties waarbij geen verandering optreedt in het belang in de ING Financiële Instrumenten. IX. Behandeling van Voorwetenschap en andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot ING 18. Een Insider ING die over Voorwetenschap met betrekking tot ING beschikt, behandelt deze informatie strikt vertrouwelijk. Een Insider ING die voornemens is Voorwetenschap of andere vertrouwelijke informatie over ING door te geven binnen ING Groep, respecteert hierbij de aanwezige Information Barriers. 19. Een Insider ING meldt Voorwetenschap met betrekking tot ING waarover hij beschikt direct aan de Chief Compliance Officer ( CCO ), tenzij: a) de Voorwetenschap betrekking heeft op een project waarvoor hij al is aangewezen als project insider of permanent project insider door BCRM; of b) redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze Voorwetenschap reeds bekend is bij compliance. X. Terughoudendheid bij privé-transacties in ING Financiële Instrumenten 20. Een Insider ING dient terughoudend te zijn bij zijn privé-transacties in ING Financiële Instrumenten en dient zich te onthouden van privé-transacties in ING Financiële Instrumenten die als excessief of in hoge mate speculatief kunnen worden aangemerkt. XI. Minimum holding periode 21. Insiders ING mogen binnen dezelfde Open Periode geen tegengestelde privé-opdrachten geven met betrekking tot ING Financiële Instrumenten. 22. Art. 21 van deze Code is niet van toepassing op een Insider ING die personeelsopties ING uitoefent en de daarmee verkregen ING Financiële Instrumenten onmiddellijk daarna verkoopt. 6

7 XII. Locatieplicht 23. De CCO wijst de Beleggingsonderneming(en) aan waar een Insider ING zijn ING Financiële Instrumenten dient aan te houden. De Insider ING mag uitsluitend bij die Beleggingsondernemingen privé-transacties verrichten in ING Financiële Instrumenten. Voor de toepassing van deze Code geldt ING Bank Nederland als verplicht aangewezen Beleggingsonderneming tenzij een uitzondering is verleend door de CCO. 24. Deze locatieplicht geldt ook voor een rekening van een Insider ING waarover ook anderen bevoegd zijn te beschikken. 25. De locatieplicht (zoals omschreven in art. 23 en 24) is niet van toepassing op: a) ING personeelsopties die niet geadministreerd kunnen worden op een door de CCO aangewezen rekening bij een Beleggingsonderneming (ex art. 23 van deze Code); b) transacties in ING Financiële Instrumenten waarvoor een Vrijehandbeheer-overeenkomst is afgesloten die voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de definitie van Vrijehand-beheerovereenkomst; c) tijdelijke Insiders ING op wie deze Code van toepassing is, gedurende een periode van ten hoogste 1 jaar, op voorwaarde dat de uitzondering is goedgekeurd door de CCO; d) Insiders ING die tevens als US persons kwalificeren conform de Providing Securities Activities to U.S. Persons Policy. XIII. Pre-screening privé-transacties in ING Financiële Instrumenten 26. Een Insider ING legt zijn (voorgenomen) privé-order in ING Financiële Instrumenten vooraf ter goedkeuring voor aan BCRM. 27. Zo snel als redelijkerwijs mogelijk, verifieert BCRM of het belang van ING Groep zich verzet tegen de voorgelegde privé-order in ING Financiële Instrumenten. 28. Zo snel als redelijkerwijs mogelijk, bericht BCRM de Insider ING zonder opgave van redenen of de voorgenomen privé-order in ING Financiële Instrumenten mag worden verricht. 29. Een goedkeuring door BCRM is vierentwintig uur geldig vanaf het moment waarop deze is gegeven, tenzij de omstandigheden op grond waarvan goedkeuring is gegeven materieel wijzigen. Ook bij een door BCRM verleende goedkeuring blijft het verbod op Handel met Voorwetenschap in ING Financiële Instrumenten onverkort van toepassing op de desbetreffende Insider ING. 30. Een eerder goedgekeurde privé-order die niet is uitgevoerd binnen de goedgekeurde tijdslimiet, mag uitsluitend worden gewijzigd indien de voorgenomen wijziging wordt voorgelegd aan en goedgekeurd door BCRM, conform het in dit hoofdstuk XIII beschreven proces. 31. Een Insider ING of zijn vermogensbeheerder doet over de beslissing van BCRM of een privé-order mag worden verricht geen mededelingen aan een ander, behalve als deze andere persoon bevoegd is over de rekening van de Insider ING te beschikken. 7

8 32. De pre-screening verplichting is niet van toepassing op: a) het aanvaarden van ING Financiële Instrumenten die worden aangeboden door ING Groep in het kader van een Personeelsregeling voor zover wordt voldaan aan de hierbij gestelde voorwaarden; b) een transactie in ING Financiële Instrumenten uit hoofde van een Vrijehandbeheerovereenkomst die voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de definitie van Vrijehand-beheerovereenkomst. XIV. Rekening waarover ook anderen bevoegd zijn te beschikken 33. Een transactie in ING Financiële Instrumenten die wordt verricht via een rekening waarover ook anderen bevoegd zijn te beschikken, wordt geacht te zijn verricht door de Insider ING. 34. Een Insider ING met een dergelijke rekening: a) informeert de anderen die bevoegd zijn te beschikken over de rekening dat het aanhouden van de rekening hen kan beperken in het verrichten van transacties in ING Financiële Instrumenten via deze rekening; b) bevordert naar zijn beste vermogen dat deze anderen geen transacties in Financiële Instrumenten verrichten via deze rekening die een overtreding van deze Code oplevert voor de Insider ING die dan namelijk geacht wordt deze transactie zelf te hebben verricht. XV. Melding plichtige Personen 35. Meldingsplichtige Personen melden BCRM en de AFM onverwijld over alle transacties voor hun eigen rekening in ING aandelen of obligaties van ING, of afgeleide of andere daarmee verbonden Financiële Instrumenten. 36. Een Meldingsplichtige Persoon is altijd zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist melden van dergelijke transacties aan BCRM en de AFM. 37. Een Insider ING die kwalificeert als Meldingsplichtige Persoon wordt hierover schriftelijk geïnformeerd door BCRM. BCRM informeert de Meldingsplichtige Persoon hierbij tevens over de toepasselijke wettelijke verplichtingen die op hem van toepassing zijn. Zodra BCRM een Meldingsplichtige Persoon niet langer als zodanig aanmerkt, wordt betrokkene hierover geïnformeerd. 38. Een Meldingsplichtige Persoon kan BCRM schriftelijk verzoeken om, namens hem, de meldingen aan de AFM te verrichten. BCRM kan hieraan voorwaarden stellen. 39. Een Meldingsplichtige Persoon bevordert naar zijn beste vermogen dat met hem Nauw Verbonden Personen alle transacties voor hun eigen rekening in ING aandelen of ING obligaties, of afgeleide of andere daarmee verbonden Financiële Instrumenten, onverwijld melden aan BCRM en de AFM. 8

9 XVI. Aanvullende regels voor Insiders ING 40. De directie van ING Groep of (een onderdeel) van ING Bank zal, indien en voor zover redelijkerwijs noodzakelijk, aanvullende regels stellen ten aanzien van een aan dat onderdeel verbonden Insider ING indien zijn werk, beroep of functie daartoe aanleiding geeft. XVII. Open en Gesloten perioden 41. BCRM maakt ieder jaar, voor 1 december, de Open en Gesloten Perioden voor het daaropvolgende jaar bekend. Wijzigingen of aanvullingen in de loop van het jaar worden direct bekendgemaakt. XVIII. Toezicht en bijhouden administratie 42. BCRM houdt toezicht op de uitvoering en naleving van deze Code. 43. BCRM houdt conform relevante wet- en regelgeving een administratie bij van: a) de toegekende uitzonderingen op (specifieke) bepalingen van deze Code; b) de ter goedkeuring voorgelegde privé-orders in ING Financiële Instrumenten; c) de privé-transacties in ING Financiële Instrumenten die zijn verricht door Insiders ING voor zover hiervoor goedkeuring is gevraagd conform deze Code; d) de Vrijehandbeheer-overeenkomsten die zijn afgesloten door Insiders ING inclusief alle daarin aangebrachte wijzigingen. 44. Een Insider ING verschaft op verzoek alle door BCRM noodzakelijk geachte informatie over door de Insider ING verrichtte transacties in ING Financiële Instrumenten. XIX. Vertrouwelijke behandeling verkregen informatie 45. De op basis van deze Code verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld en is alleen toegankelijk voor BCRM, tenzij het verstrekken van informatie vereist is op grond van wet- en regelgeving, een rechterlijk bevel, industry standards of anderszins redelijkerwijs nodig is. 46. BCRM kan de verkregen informatie, indien en waar nodig, ook gebruiken in het kader van: a) de Procedure bij Onregelmatigheden, de Special Investigation Policy of andere relevante procedures; b) een rapportage (van een overtreding) aan de Raad van Commissarissen van ING Groep N.V., de Raad van Bestuur van ING Groep N.V., de Management Board Banking en de (interne en externe) accountants van ING Groep N.V. c.q. van een betrokken vennootschap of rechtspersoon behorend tot ING Groep. 9

10 XX. Rapportage overtredingen 47. Voordat BCRM een overtreding van deze Code rapporteert stelt BCRM de betrokken Insider ING hiervan in kennis. 48. De betrokken Insider ING krijgt gelegenheid te reageren op de rapportage van de BCRM en zijn reactie zal worden toegevoegd aan de rapportage. XXI. Sancties 49. Een Insider ING die wordt verdacht van een overtreding van deze Code kan worden onderworpen aan de Procedure bij Onregelmatigheden zoals opgenomen in bijlage 1 van de Algemene Gedragscode ING Nederland, de Special Investigation Policy of andere relevante procedures. In geval van een overtreding van deze Code kan ING Groep N.V., of de juridische entiteit of vennootschap behorend tot ING Groep in Nederland waar de Insider ING in dienst of werkzaam is, alle passende sancties opleggen die zij op grond van de wet en/of de (arbeids)overeenkomst heeft, waaronder beëindiging van de arbeidsovereenkomst. XXII. Toekennen uitzonderingen 50. De CCO kan op basis van een gemotiveerd schriftelijk verzoek van een betrokken partij, uitzonderingen toekennen op specifieke bepalingen van deze Code. XXIII. Bevoegdheid bij interpretatie en beroep 51. Indien er onduidelijkheid bestaat over de uitleg of toepassing van deze Code en in gevallen waarin deze Code niet voorziet, kan de CCO op verzoek van een betrokken partij een besluit nemen. 52. Tegen een dergelijk besluit van de CCO kan een Insider ING schriftelijk beroep instellen bij de Chief Risk Officer ( CRO ) door middel van een gemotiveerd beroepschrift. De CRO neemt vervolgens binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift een schriftelijk besluit wat bindend is voor alle betrokken partijen. 53. Een beroep dat is ingesteld op grond van dit artikel heeft geen opschortende werking van de beslissing genomen door de CCO, tenzij de CCO anders besluit. XXIV. Financieel nadeel 54. ING is niet aansprakelijk voor enig financieel nadeel van een Insider ING dat voortvloeit uit het van toepassing zijn van deze Code, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van ING. *** 10

Generieke Insider Code Nederland ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015)

Generieke Insider Code Nederland ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015) Generieke Insider Code Nederland ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015) 1 juli 2016 INFORMATION SHEET Bij een verschil tussen de Engelse versie van deze Code

Nadere informatie

www.complianceriskmanagement.intranet ING Groep N.V., 2010 Dit document mag op geen enkele wijze buiten ING verspreid worden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de afdeling Corporate Compliance

Nadere informatie

www.complianceriskmanagement.intranet

www.complianceriskmanagement.intranet www.complianceriskmanagement.intranet ING Groep N.V., 2009 This document may not be distributed outside ING in any way without prior written consent of the ING Corporate Compliance Risk Management department.

Nadere informatie

Regeling. Privé Beleggingstransacties KAS BANK N.V. KAS BANK N.V. juli 2016 pagina 1

Regeling. Privé Beleggingstransacties KAS BANK N.V. KAS BANK N.V. juli 2016 pagina 1 Regeling Privé Beleggingstransacties KAS BANK N.V. KAS BANK N.V. juli 2016 pagina 1 1. Inleiding Door de activiteiten van KAS BANK is het mogelijk dat binnen de organisatie Voorwetenschap aanwezig is.

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Regeling privébeleggingstransacties

Regeling privébeleggingstransacties Versie 2014 Group Compliance Document information Title Regeling privébeleggingstransacties Author Version Date Maart 2014 Status Approved by MB File name Project code 1. Inleiding Robeco kan als vermogensbeheerder

Nadere informatie

TVM gedragscode integriteit

TVM gedragscode integriteit TVM gedragscode integriteit versie 3.6 maart 2013 LST I. Definities 1.1 TVM: de Coöperatie TVM U.A. en alle rechtspersonen met wie TVM een groep vormt zoals bedoeld in artikel 2:24b BW 1.2 Raad van bestuur:

Nadere informatie

Waar in deze Regeling en de bijbehorende toelichting de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan tevens de vrouwelijke vorm worden gelezen en omgekeerd.

Waar in deze Regeling en de bijbehorende toelichting de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan tevens de vrouwelijke vorm worden gelezen en omgekeerd. Regeling Privé-transacties Waar in deze Regeling en de bijbehorende toelichting de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan tevens de vrouwelijke vorm worden gelezen en omgekeerd. Hoofdstuk 1 Definities Artikel

Nadere informatie

BEFIMMO NV DEALING CODE 3 JULI 2016

BEFIMMO NV DEALING CODE 3 JULI 2016 BEFIMMO NV DEALING CODE BELEID INZAKE PREVENTIE VAN MARKTMISBRUIK 3 JULI 2016 1. DOEL VAN DIT DOCUMENT Overeenkomstig de Europese Verordening inzake marktmisbruik 1 (hierna de Verordening ), gedelegeerde

Nadere informatie

Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot

Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot Onderstaande instructie geldt ten aanzien van de handel in en het bezit van Financiële Instrumenten uitgegeven

Nadere informatie

Regeling Privé Beleggingstransacties

Regeling Privé Beleggingstransacties Regeling Privé Beleggingstransacties Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding

Nadere informatie

APF Gedragscode & Compliance Officer

APF Gedragscode & Compliance Officer APF Gedragscode & Compliance Officer Joop Brakenhoff 9 december 2009 Onderwerpen APF gedragscode Algemeen / Doel / Wijzigingen Verbonden personen Insiders Sancties Overige Compliance Officer Functie en

Nadere informatie

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten INHOUD Pagina Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2

Nadere informatie

KPN Gedragscode Voorwetenschap. KPN Gedragscode Voorwetenschap

KPN Gedragscode Voorwetenschap. KPN Gedragscode Voorwetenschap KPN Gedragscode Voorwetenschap Versie juli 2016 1 INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE... 2 1 TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES... 3 2 VOORSCHRIFTEN VOOR ALLE AANGEWEZEN PERSONEN... 3 2.1 Voorwetenschap...

Nadere informatie

Insiderreglement inzake SnowWorld N.V.

Insiderreglement inzake SnowWorld N.V. Insiderreglement inzake SnowWorld N.V. 1. DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Gelieerde vennootschap: iedere naamloze vennootschap naar Nederlands recht (N.V.) waarvan verhandelbare (certificaten

Nadere informatie

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten INHOUD Pagina Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2

Nadere informatie

bepaalde overige Financiële Instrumenten

bepaalde overige Financiële Instrumenten en bepaalde overige Financiële Instrumenten 1 / 27 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Inleidende bepalingen Definities Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

Nadere informatie

Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap )

Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap ) Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap ) Inhoud Afdeling I Inleidende bepalingen... 2 Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT TER VOORKOMING GEBRUIK VOORWETENSCHAP van AMSTERDAM COMMODITIES N.V. (zoals geldend per 31 januari 2010)

REGLEMENT TER VOORKOMING GEBRUIK VOORWETENSCHAP van AMSTERDAM COMMODITIES N.V. (zoals geldend per 31 januari 2010) REGLEMENT TER VOORKOMING GEBRUIK VOORWETENSCHAP van AMSTERDAM COMMODITIES N.V. (zoals geldend per 31 januari 2010) HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de volgende

Nadere informatie

reglement voorwetenschap inzake bezit van en transacties in aandelen en bepaalde overige financiele instrumenten inzake novisource n.v.

reglement voorwetenschap inzake bezit van en transacties in aandelen en bepaalde overige financiele instrumenten inzake novisource n.v. reglement voorwetenschap inzake bezit van en transacties in aandelen en bepaalde overige financiele instrumenten inzake novisource n.v. 1. DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Gelieerde

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. DOCDATA N.V.'s interne reglement in de zin van artikel 5:65 Wet op het financieel toezicht en artikel 11 van de Richtlijn Marktmisbruik ("Reglement Voorwetenschap").

Nadere informatie

BRUNEL REGLEMENT inzake bezit en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 2014 'BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP'

BRUNEL REGLEMENT inzake bezit en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 2014 'BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP' BRUNEL REGLEMENT inzake bezit en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 2014 'BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP' - 2 - INHOUD Pagina Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen

Nadere informatie

Regeling privébeleggingstransacties

Regeling privébeleggingstransacties Versie 2015 Group Compliance Document information Title Regeling privébeleggingstransacties Author Version Date Maart 2015 (inwerkingtreding 1 April 2015) Status Approved by MB File name Project code 1.

Nadere informatie

REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE

REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE BIJLAGE 3 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007. Bijwerking

Nadere informatie

Heineken Holding N.V. Reglement 2007 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

Heineken Holding N.V. Reglement 2007 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten mei 2009 Heineken Holding N.V. Reglement 2007 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten (zoals gewijzigd in december 2007 en mei 2009) 1/17 INHOUD Pagina Overwegingen

Nadere informatie

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2010

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2010 Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2010 INHOUD Overwegingen... 4 Afdeling I Inleidende bepalingen... 4 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Reikwijdte... 4 Artikel 3 Wettelijke verbodsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V. REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V. Dit document is het reglement voorwetenschap (het "Reglement") van Timber and Building Supplies Holland N.V. ("TABS ). TABS heeft dit

Nadere informatie

GEDRAGSCODE PRIVÉBELEGGINGEN

GEDRAGSCODE PRIVÉBELEGGINGEN GEDRAGSCODE PRIVÉBELEGGINGEN DATUM: 26 AUGUSTUS 2013 VERSIE:0.95 STATUS: CONCEPT Document: Gedragscode Privébeleggingen Pagina: 1 van 8 Wijzigingshistorie EIGENAAR DATUM OMSCHRIJVING AANPASSINGEN IN REGELING

Nadere informatie

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.

Nadere informatie

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap 1 / 24 Inhoudsopgave AFDELING I Artikel 1 Artikel 2 Inleidende bepalingen Definities en Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen, meldingsplichten en

Nadere informatie

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten INHOUD Pagina Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Regeling omgang met voorwetenschap en privétransacties in beleggingen. Juni 2016

Regeling omgang met voorwetenschap en privétransacties in beleggingen. Juni 2016 Regeling omgang met voorwetenschap en privétransacties in beleggingen Juni 2016 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Algemene verplichtingen voor alle medewerkers 4 2. Aanvullende verplichtingen voor insiders 5 3.

Nadere informatie

INHOUD. Overwegingen 4

INHOUD. Overwegingen 4 Maart 2010 TKH-Reglement 2010 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten Voor TKH-Bestuurders, TKH-Commissarissen en TKH-Leidinggevenden De Brauw Blackstone

Nadere informatie

Reglement voorwetenschap Heijmans N.V.

Reglement voorwetenschap Heijmans N.V. Reglement voorwetenschap Heijmans N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur van Heijmans N.V. Op 27 februari 2007 Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties

ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties Nederland ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties Nederland Group Compliance Ingangsdatum De ABN AMRO Gedragscode Privébeleggingstransacties Nederland

Nadere informatie

Beter Bed Holding N.V.

Beter Bed Holding N.V. Beter Bed Holding N.V. INTERN REGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP 1 maart 2017 INHOUDSOPGAVE 1 BEGRIPPEN EN INTERPRETATIE... 3 2 REIKWIJDTE REGLEMENT... 3 3 VERBODEN EN VERPLICHTINGEN... 4 4 UITBREIDING VAN

Nadere informatie

REGLEMENT VOORKOMEN MISBRUIK VOORWETENSCHAP. Lavide Holding N.V.

REGLEMENT VOORKOMEN MISBRUIK VOORWETENSCHAP. Lavide Holding N.V. REGLEMENT inzake VOORKOMEN MISBRUIK VOORWETENSCHAP van Lavide Holding N.V. OVERWEGINGEN Lavide Holding N.V. is een beursgenoteerde onderneming. Voor een beursgenoteerde onderneming is een goede reputatie

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap )

Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap ) Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap ) Inhoud Afdeling I Inleidende bepalingen... 2 Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2007

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2007 Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2007 1 / 30 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Inleidende bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Reikwijdte 5 Artikel 3 Wettelijke verbodsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld 1 I. Inleiding 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

Overwegingen 5. Afdeling V Specifieke bepalingen ten aanzien van Brunel-Bestuurders 12

Overwegingen 5. Afdeling V Specifieke bepalingen ten aanzien van Brunel-Bestuurders 12 BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP 2007 INHOUD Overwegingen 5 Pagina Afdeling I Inleidende bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Reikwijdte 5 Artikel 3 Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

Nadere informatie

Bijeenkomst Vereniging Financieel Recht Prof. mr. Roan Lamp

Bijeenkomst Vereniging Financieel Recht Prof. mr. Roan Lamp Bijeenkomst Vereniging Financieel Recht Prof. mr. Roan Lamp New Framework on Market Abuse INHOUD Wat leert een (terug)blik op de huidige (MAD) periode ons? Grootste gemiste kans van MAR Pluspunt MAR Vernieuwing:

Nadere informatie

INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013

INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013 INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013 INHOUD (1) Definities (2) Algemene regels van toepassing op alle Werknemers (3) Aanvullende regels voor Insiders (4) Interne Toezichthouder APPENDICES

Nadere informatie

Holland Colours-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

Holland Colours-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten Holland Colours-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 1 / 30 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Inleidende bepalingen 5 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V.

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. De in het reglement genoemde regels kunnen kortweg worden samengevat in onderstaande 8 geboden: 1. Ga

Nadere informatie

SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2015

SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2015 SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2015 INHOUD PAGINA Overwegingen 3 Afdeling I Inleidende bepaling 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Reikwijdte

Nadere informatie

Model Gedragscode Pensioenfondsen 2008. Artikel 1. Definities

Model Gedragscode Pensioenfondsen 2008. Artikel 1. Definities Model Gedragscode Pensioenfondsen 2008 Artikel 1. Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. alle medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij

Nadere informatie

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V.

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. De in het reglement genoemde regels kunnen kortweg worden samengevat in onderstaande 9 geboden: 1. Ga

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST NIBE-SVV 1. Een beleggingsonderneming overtreedt meerdere regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder volgen twee beweringen over

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Gedragscode Pensioenfonds Ecolab. Artikel 1. Definities

Gedragscode Pensioenfonds Ecolab. Artikel 1. Definities Gedragscode Pensioenfonds Ecolab Artikel 1. Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. alle medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam

Nadere informatie

GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN. Inverko N.V. ( Insider Regeling )

GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN. Inverko N.V. ( Insider Regeling ) GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN Inverko N.V. ( Insider Regeling ) November 2013 Inverko Insider Regeling November Page 1 1. Toepassingsbereik Deze Gedragscode is van toepassing

Nadere informatie

Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap. Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007

Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap. Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007 Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007 1 Inleiding 3 2 Definities 3 3 Algemene voorschriften 4 4 Bijzondere voorschriften voor personen van Groep A en B 5 5 Bijzondere

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor cliënten van Kindercoachpraktijk JOY- KINDERCOACHING I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank

Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank GEDRAGSCODE Artikel 1. Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het pensioenfonds; b. andere (categorieºn)

Nadere informatie

1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het pensioenfonds;

1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het pensioenfonds; GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 01-07-2012. Gedragscode Stichting Pensioenfonds Ernst & Young

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 01-07-2012. Gedragscode Stichting Pensioenfonds Ernst & Young GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 01-07-2012 Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. de leden van het Bestuur, leden van het Verantwoordingsorgaan en medewerkers

Nadere informatie

Reglement 2014 inzake bezit van en transacties in Aandelen Vopak en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement )

Reglement 2014 inzake bezit van en transacties in Aandelen Vopak en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement ) 24 april 2014 Reglement 2014 inzake bezit van en transacties in Aandelen Vopak en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement ) 1/26 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Inleidende bepalingen

Nadere informatie

KONINKLIJKE TEN CATE N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen

KONINKLIJKE TEN CATE N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen KONINKLIJKE TEN CATE N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen 6 april 2010 Reglement Voorwetenschap Koninklijke Ten Cate N.V. 1 INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES... 4 1.1

Nadere informatie

Insidersregeling: Verklaring en Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap van SOURCE GROUP N.V.

Insidersregeling: Verklaring en Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap van SOURCE GROUP N.V. Insidersregeling: Verklaring en Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap van SOURCE GROUP N.V. 1 OVERWEGINGEN Source Group N.V. is een beursgenoteerde onderneming. Voor een beursgenoteerde onderneming

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP INVERKO N.V. December 2014 (vervangt de Insider Regeling van november 2013)

REGLEMENT VOORWETENSCHAP INVERKO N.V. December 2014 (vervangt de Insider Regeling van november 2013) REGLEMENT VOORWETENSCHAP INVERKO N.V. December 2014 (vervangt de Insider Regeling van november 2013) Reglement Voorwetenschap Inverko N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Definities 1.2 Reikwijdte 1.3 Wettelijke

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijf & Pensioen B.V.

Gedragscode. Bedrijf & Pensioen B.V. Gedragscode Bedrijf & Pensioen B.V. v2013 Inhoudsopgave 1 Doelgroep 1 2 Definities 1 3 Doel van de gedragscode 3 4 Normen 3 5 Wet- en regelgeving 4 6 Maatschappelijke aanvaardbaarheid 4 7 Klantbelang staat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Bavaria GEDRAGSCODE 2016

Stichting Pensioenfonds Bavaria GEDRAGSCODE 2016 Stichting Pensioenfonds Bavaria GEDRAGSCODE 2016 4 mei 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities... 3 Hoofdstuk 2 Inleidende bepalingen... 4 Hoofdstuk 3 Normen... 4 Hoofdstuk 4 Toezicht op persoonlijke

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 15 december 2004 Definities:

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf pagina 01 08 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Nadere informatie

Reglement inzake het bezit van en transacties in effecten. Macintosh Retail Group NV

Reglement inzake het bezit van en transacties in effecten. Macintosh Retail Group NV Reglement inzake het bezit van en transacties in effecten Macintosh Retail Group NV -1- INHOUD Overwegingen 4 Afdeling 1 Inleidende bepalingen Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Reikwijdte 8 Artikel 3 Wettelijke

Nadere informatie

De toezichthouder en de databomen in het bos Topconferentie Fraude loont... Nog steeds 24 april 2015

De toezichthouder en de databomen in het bos Topconferentie Fraude loont... Nog steeds 24 april 2015 De toezichthouder en de databomen in het bos Topconferentie Fraude loont... Nog steeds 24 april 2015 Paul-Willem van Gerwen Hoofd Efficiënte Kapitaalmarkten Overzicht Marktmisbruik Bevoegdheden AFM Detectie

Nadere informatie

REGLEMENT VOORKOMING MARKTMISBRUIK Obligaties Koninklijke FrieslandCampina N.V.

REGLEMENT VOORKOMING MARKTMISBRUIK Obligaties Koninklijke FrieslandCampina N.V. REGLEMENT VOORKOMING MARKTMISBRUIK Obligaties Koninklijke FrieslandCampina N.V. In dit Reglement worden een aantal termen regelmatig gebruikt in een bepaalde betekenis. Deze termen, waarvan de beginletter

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Gedragscode 2009 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De gedragscode 2009 van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland is gebaseerd op de model gedragscode voor pensioenfondsen, zoals die door de pensioenkoepels

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 751 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Gedragscode Ingangsdatum De gedragscode van Stichting Pensioenfonds RBS Nederland (hierna het fonds) is op 6 juli 2011 vastgesteld door het Bestuur van het fonds.

Nadere informatie

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1 Dealing Code 5 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Definities...5 3 Algemeen verbod op de verrichtingen met voorwetenschap... 7 4 Transacties door Werknemers

Nadere informatie

Insider Trading Reglement

Insider Trading Reglement Insider Trading Reglement Insider trading reglement Dit reglement is door het bestuur van VolkerWessels vastgesteld op 24 april 2017 en geldt met ingang van 12 mei 2017. 1. Reikwijdte en toepassing 1.1.

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V.

BETER BED HOLDING N.V. BETER BED HOLDING N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen 2008 3 november 2008 Beter Bed Holding N.V. 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. BEGRIPPEN...3 2. TOEPASSELIJKE BEPALINGEN EN MELDINGSVERPLICHTINGEN...3

Nadere informatie

Suspicious Transaction Reports

Suspicious Transaction Reports Suspicious Transaction Reports melden van een redelijk vermoeden van marktmisbruik VV&C bijeenkomst 22 mei 2012 David Austen, Toezichthouder AFM mr. Alexandra Bitlloch, Toezichthouder AFM Waarom we hier

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 827 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie

Nadere informatie

Gedragscode voor persoonlijke transacties

Gedragscode voor persoonlijke transacties Gedragscode voor persoonlijke transacties Inleiding Van Lanschot heeft interne voorschriften vastgesteld 1 met betrekking tot het omgaan met Voorwetenschap en andere informatie en ten aanzien van Persoonlijke

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT

REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT Dit reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de Raad van Commissarissen ("Raad van Commissarissen") van VastNed

Nadere informatie

SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2017

SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2017 SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2017 INHOUD PAGINA Overwegingen 3 Afdeling I Inleidende bepaling 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Reikwijdte

Nadere informatie

BNG Regeling privé-beleggingstransacties

BNG Regeling privé-beleggingstransacties BNG Regeling privé-beleggingstransacties Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Versie 2013

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Versie 2013 Gedragscode Stichting Pensioenfonds Grontmij Versie 2013 30 oktober 2013 Artikel 1 Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a) alle medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 384 Wet van 18 juni 2009 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

FINAAL 26 oktober 2009

FINAAL 26 oktober 2009 FINAAL 26 oktober 2009 Gedragscode Ahold Pensioenfonds 2009 Inleiding Deze gedragscode bevat regels en richtlijnen voor de aan Ahold Pensioenfonds verbonden personen, De gedragscode is gebaseerd op de

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Notarieel Pensioenfonds

Gedragscode Stichting Notarieel Pensioenfonds Gedragscode Stichting Notarieel Pensioenfonds Artikel 1. Definities 1.1 Pensioenfonds is: Stichting Notarieel Pensioenfonds, statutair gevestigd te Den Haag. 1.2 Verbonden personen zijn: a. leden van het

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Wonen

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Wonen Gedragscode Stichting Pensioenfonds Wonen Artikel 1 Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van het bestuur, b. leden van de raad van toezicht, c. leden van het verantwoordingsorgaan, d. externe

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds

Stichting Metro Pensioenfonds Stichting Metro Pensioenfonds Gedragscode Onderdeel van het Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Stichting Metro Pensioenfonds Gedragscode, versie maart 2017 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities...

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds UWV. Gedragscode

Stichting Pensioenfonds UWV. Gedragscode Stichting Pensioenfonds UWV Gedragscode 2015 Gedragscode Stichting Pensioenfonds UWV Deze Code is gebaseerd op de Modelgedragscode voor pensioenfondsen. Deze Code is onderdeel van het Integriteitbeleid

Nadere informatie