Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap. Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap. Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007"

Transcriptie

1 Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007

2 1 Inleiding 3 2 Definities 3 3 Algemene voorschriften 4 4 Bijzondere voorschriften voor personen van Groep A en B 5 5 Bijzondere voorschriften voor personen van Groep C 6 6 Gesloten handelsperioden 6 7 De Centrale functionaris 6 8 Opties 7 9 Overige bepalingen 7 Bijlage A 8 Bijlage B 10 2/10

3 1 Inleiding 1.1 Waarom dit Reglement? De Wet op het financiële toezicht die per 1 januari 2007 in werking is getreden, verplicht beursgenoteerde ondernemingen zoals QURIUS N.V. onder andere tot het vaststellen van een interne regeling betreffende het bezit van en de transacties in de op haar betrekking hebben effecten (aandelen, opties etc.) door haar eigen werknemers. 1.2 Voor wie geldt dit Reglement? De algemene voorschriften van dit Reglement (Hoofdstuk 3) gelden voor alle werknemers van Qurius N.V. ( Qurius ) en haar dochtermaatschappijen. Voor sommige categorieën werknemers gelden echter niet alleen de algemene voorschriften, maar ook nog een aantal bijzondere voorschriften. Die bijzondere voorschriften zijn te vinden in de Hoofdstukken 4 en 5. Er gelden bijzondere voorschriften voor: Groep A: De leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur van Qurius; Groep B: (i) Een ieder die het dagelijks beleid bepaalt of mede bepaalt van Qurius voor zover deze personen niet onder groep A vallen; (ii) Een ieder die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in een uitgevende instelling als bedoeld in onderdeel (i), en de daarmee verbonden onderneming (voorzover deze persoon niet onder Groep A valt); (iii) Een ieder die een leidinggevende functie heeft en uit dien hoofde de bevoegdheid heeft om besluiten te nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van Qurius en die regelmatig kennis kan hebben van voorwetenschap. Groep C: Door Qurius aangewezen functionarissen waaronder (i) leden van de (centraal opererende) ondernemingsraad (ii) secretaris van Qurius; (iii) functionarissen die betrokken zijn bij financiële consolidatieprocessen betreffende Qurius (ad hoc aangewezen); (iv) externe adviseurs van Qurius (ad hoc aangewezen); (v) secretaresses van de personen die behoren tot Groep A en B; (vi) bedrijfsjurist van Qurius; (vii) manager investor relations van Qurius; (viii) andere, door Qurius aangewezen personen. Het is uiteraard voor elke werknemer van groot belang om nauwkeurig te bepalen of hij behalve aan de algemene voorschriften ook nog gebonden is aan de bijzondere voorschriften en dus tot welke categorie hij behoort. Het antwoord op die vraag is hierboven af te leiden. De Centrale functionaris houdt een registratie bij van medewerkers die tot Groep A, Groep B en Groep C behoren. Voor alle vragen over de uitleg van dit Reglement, inclusief de kernvraag of u tot een bepaalde Groep behoort (en zo ja, welke), kunt u zich wenden tot de in Hoofdstuk 7 bedoelde Centrale functionaris. 2 Definities 2.1 Voorwetenschap Voorwetenschap is bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op Qurius of omtrent de handel in aandelen van Qurius, welke informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van het aandeel Qurius. 2.2 Effecten Qurius Onder effecten Qurius zijn te verstaan: a) De door Qurius uitgegeven effecten die ter beurze genoteerd zijn. Deze categorie effecten bestaat thans uit aandelen A. 3/10

4 b) Op Qurius betrekking hebbende effecten die niet ter beurze zijn genoteerd, maar waarvan de waarde mede wordt bepaald door de beurskoers van de wel genoteerde effecten Qurius. Deze categorie effecten bestaat onder meer uit personeelsopties en aandelen B. 2.3 Centrale functionaris De hierna in onderdeel 7 genoemde functionaris (zie aldaar). 2.4 Interne meldingsplicht De verplichting tot het melden van transacties in effecten Qurius aan de Centrale functionaris. 2.5 Externe meldingsplicht De verplichting tot het melden van transacties in effecten Qurius aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM), door tussenkomst van de Centrale functionaris. 2.6 Nauwgelieerde personen Nauwgelieerde personen zijn de navolgende personen: a. echtgenoten, geregistreerde partners of levensgezellen van de in artikel 5:60, eerste lid, onderdelen a tot en met c, van de wet bedoelde personen, of andere personen die op daarmee vergelijkbare wijze samenleven met de in artikel 5:60, eerste lid, onderdelen a tot en met c, van de wet bedoelde personen; b. kinderen van de in artikel 5:60, eerste lid, onderdelen a tot en met c, van de wet bedoelde personen die onder hun gezag vallen of die onder curatele zijn gesteld en waarvoor deze personen als curator zijn benoemd; c. andere bloed- of aanverwanten van de in artikel 5:60, eerste lid, onderdelen a tot en met c, van de wet bedoelde personen, die op de datum van de desbetreffende transactie ten minste een jaar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd met deze personen; en d. rechtspersonen, trusts als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet toezicht trustkantoren, of personenvennootschappen: 1. waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een persoon als bedoeld in artikel 5:60, eerste lid, onderdeel a, b of c, van de wet, of bij een persoon als bedoeld in onderdeel a, b of c; 2. die onder de zeggenschap staan van een persoon als bedoeld onder 1 ; 3. die zijn opgericht ten gunste van een persoon als bedoeld onder 1 ; of 4. waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een persoon als bedoeld onder 1. 3 Algemene voorschriften 3.1 Verbod op handel met voorwetenschap Indien men beschikt over voorwetenschap, is het verboden om transacties te (doen) verrichten in effecten Qurius. 3.2 Verbod op het geven van tips Indien men beschikt over voorwetenschap, is het verboden om anderen aan te bevelen transacties te (doen) verrichten in effecten Qurius. 3.3 Vermijden van de schijn van handel met voorwetenschap Het is verboden om transacties te (doen) verrichten in effecten Qurius indien daardoor redelijkerwijs de schijn kan worden gewekt dat daarbij werd beschikt over voorwetenschap. Ook overigens moet de schijn van gebruik van koersgevoelige informatie worden vermeden. 3.4 Verbod op het doorgeven van voorwetenschap Het is verboden om voorwetenschap omtrent Qurius of omtrent de handel in effecten Qurius aan anderen mee te delen, tenzij dit geschiedt in het kader van de normale uitoefening van werk of functie. 3.5 Zorgvuldig omgaan met (koersgevoelige) bedrijfsgegevens 4/10

5 Met koersgevoelige informatie dient zorgvuldig te worden omgegaan. Deze en andere zakelijke informatie dient zoveel mogelijk gescheiden te blijven van de privé-sfeer. 3.6 Vermijden van (de schijn van) belangenverstrengeling Elke vorm van vermenging van zakelijke en privé-belangen dient te worden vermeden, evenals de schijn daarvan. 3.7 Verbod op tegengestelde transacties binnen zes maanden Het is verboden om binnen 6 maanden na een transactie in Qurius effecten een tegengestelde transactie in Qurius effecten te verrichten, met dien verstande dat dit verbod niet geldt indien de eerste transactie is de uitoefening van een door de vennootschap verleende optie en de tweede transactie de verkoop van de door de uitoefening van de optie verkregen Qurius effecten. Ter verduidelijking, pas na 6 maanden na de laatste verkoop mag weer gekocht worden en vice versa. 3.8 Interne meldingsplicht Een ieder die onder dit reglement valt dient de door of voor hem verrichte transacties in effecten Qurius onverwijld te melden aan de Centrale functionaris. Aan de Centrale functionaris dient de navolgende informatie gemeld te worden: naam, adres, woonplaats, aantal verkochte of aangekochte effecten Qurius, datum transactie, prijs van de effecten, de positie voor en de positie na de transactie. 4 Bijzondere voorschriften voor personen van Groep A en B 4.1 Externe meldingsplicht Een persoon die behoort tot Groep A of B dient de door of voor hem verrichte transacties in effecten Qurius voorts onverwijld te melden aan de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ). Hij kan hiertoe de Centrale functionaris machtigen en zal dan alle benodigde gegevens verstrekken waarna de Centrale functionaris de melding zal verzorgen. De personen uit Groep A of B blijven echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de melding aan de AFM. 4.2 Zorgplicht ten aanzien van nauwgelieerde personen Een persoon die behoort tot Groep A of B draagt er zorg voor dat al diegenen die nauw gelieerd zijn aan hem of haar op de hoogte zijn van de op hen rustende wettelijke externe meldingsplicht. 4.3 Medewerking aan onderzoek Indien de Centrale functionaris een onderzoek instelt naar een transactie in effecten Qurius die verricht is door of voor een persoon die behoort tot Groep A of B, is deze persoon verplicht de Centrale functionaris daarbij zoveel mogelijk medewerking te verschaffen. Hij dient de Centrale functionaris te voorzien van de informatie waar deze om verzoekt en zal voorts zonodig derden moeten opdragen de Centrale functionaris van informatie te voorzien. 4.4 Bijzondere bepalingen Groep A Voor de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen zijn de navolgende bijzondere bepalingen van toepassing: (i) jaarlijks wordt door de Vennootschap Qurius N.V. bepaald in welk tijdvenster de leden van de Raad van Bestuur en Commissarissen zijn toegestaan transacties te verrichten in effecten Qurius; (ii) jaarlijks wordt door de Vennootschap Qurius N.V. vastgesteld welk aantal effecten of percentage van de portefeuille effecten Qurius is vrijgesteld van transactie in het hierboven bepaald tijdvenster; (iii) transacties in effecten Qurius buiten de normale gesloten perioden en hierboven genoemde tijdvenster zijn uitsluitend toegestaan na expliciete schriftelijke toestemming van de Centrale functionaris; 5/10

6 5 Bijzondere voorschriften voor personen van Groep C 5.1 Zorgplicht ten aanzien van nauwgelieerde personen Een persoon die behoort tot Groep C draagt er zorg voor dat al diegenen die nauw gelieerd zijn aan hem of haar op de hoogte zijn van de op hen rustende wettelijke interne of externe meldingsplicht. 5.2 Medewerking aan onderzoek Indien de Centrale functionaris een onderzoek instelt naar een transactie in effecten Qurius die verricht is door of voor een persoon die behoort tot Groep C, is deze persoon verplicht de Centrale functionaris daarbij zoveel mogelijk medewerking te verschaffen. Hij dient de Centrale functionaris te voorzien van de informatie waar deze om verzoekt en zal voorts zonodig derden moeten opdragen de Centrale functionaris van informatie te voorzien. 6 Gesloten handelsperioden 6.1 Handelsverboden Het is een persoon die behoort tot Groep A Groep B of Groep C alsmede overige werknemers van Qurius verboden een transactie in effecten Qurius te (doen) verrichten gedurende de navolgende perioden: (i) (ii) (iii) (iv) de periode van twee maanden voorafgaand aan de eerste publicatie van een jaarbericht; de periode van 21 dagen voorafgaand aan de publicatie van een halfjaar- of een kwartaalbericht; de periode van 21 dagen voorafgaand aan de aankondiging van een (interim)dividend; de periode van één maand voorafgaand aan de eerste publicatie van een prospectus voor een aandelenemissie. 6.2 Uitzonderingen Indien een persoon of categorie van personen die behoort tot één van de Groepen A, B of C dan wel een werknemer van Qurius in voorkomend geval tevoren niet op de hoogte is van een komende publicatie of aankondiging als bedoeld onder (iii) of (iv), is het handelsverbod niet van toepassing. Indien de periode van besluitvorming voorafgaand aan de publicatie van een prospectus voor een aandelenemissie korter is dan één maand, geldt het onder (iv) bedoelde handelsverbod gedurende deze kortere periode. 6.3 Bekendmaking gesloten handelsperioden Qurius zal tijdig vóór het begin van elk kalenderjaar bekend maken wanneer gedurende dat jaar sprake zal zijn van een verboden handelsperiode. Eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop worden eveneens tijdig bekend gemaakt. 7 De Centrale functionaris 7.1 Centrale functionaris van Qurius De Raad van Bestuur van de Vennootschap wijst een Centrale functionaris aan en kan de aanwijzing te allen tijde intrekken. De Raad van Bestuur maakt bekend wie de Centrale functionaris is en waar deze is te bereiken. De Centrale functionaris van Qurius is de Corporate Finance Director van de vennootschap, bereikbaar op het kantoor in Zaltbommel, en op -adres: 7.2 Taken van de Centrale functionaris De Centrale functionaris heeft de taken en bevoegdheden die in dit reglement aan hem of haar zijn toegekend. De Raad van Bestuur kan aanvullende taken en bevoegdheden aan de Centrale functionaris toekennen. 6/10

7 De Centrale functionaris kan in overleg met de Raad van Bestuur één of meer plaatvervangers aanwijzen al dan niet met vestigingen in andere landen, die, ten behoeve van de Qurius werknemers in die landen, zodanige taken en bevoegdheden kan uitoefenen als de Centrale functionaris in overleg met de Raad van Bestuur zal bepalen. De Centrale functionaris kan in overleg met de Raad van Bestuur personen aanwijzen die hem bij afwezigheid vervangen. De Centrale functionaris rapporteert jaarlijks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De Centrale functionaris is belast met het ontvangen en administreren van de interne meldingsformulieren. De Centrale functionaris ziet toe op de juiste naleving van het onderhavig reglement. Hij geeft de werknemers van Qurius desgevraagd advies en voorlichting over de inhoud en uitleg van de diverse voorschriften. 7.3 Bevoegdheden van de Centrale functionaris De Centrale functionaris kan personen die behoren tot Groep A, B of C verbieden om gedurende een door hem aan te geven periode buiten de gesloten periode transacties te verrichten in effecten Qurius. De Centrale functionaris kan op verzoek onder bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen. Het verzoek wordt schriftelijk gedaan en de ontheffing schriftelijk verleend. De Centrale functionaris is bevoegd tot het (doen) instellen van een onderzoek naar transacties in effecten Qurius die zijn verricht door of voor een werknemer van Qurius en/of haar dochtermaatschappijen. De Centrale functionaris is voorts bevoegd om over de uitkomst van het door of namens hem ingestelde onderzoek schriftelijk te rapporteren aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, doch niet dan nadat hij de betrokkene in de gelegenheid heeft gesteld op (de uitkomst van) het onderzoek te reageren. 8 Opties 8.1 Regel bij optietransacties Op de toekenning, uitoefening en verzilvering van opties op aandelen van Qurius zijn de voorschriften van dit Reglement van overeenkomstige toepassing, hetgeen onder meer betekent dat het aanvaarden, uitoefenen of verzilveren van dergelijke opties is verboden indien en zolang de betrokkene beschikt over voorwetenschap. Voorts geldt ook bij optietransacties een meldingsplicht. Op deze regel bestaat de hierna te noemen uitzondering. 8.2 Uitzondering bij uitoefening en verzilvering kort vóór of op de expiratiedatum Indien degene aan wie opties op aandelen van Qurius zijn toegekend over voorwetenschap beschikt, is hij desondanks vrij deze opties uit te oefenen indien dat geschiedt op de expiratiedatum dan wel binnen een periode van vijf werkdagen voorafgaande aan die datum. De betrokkene is voorts evenzeer vrij om de door uitoefening verkregen aandelen te verkopen, mits hij het voornemen daartoe ten minste twee maanden vóór de expiratiedatum schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan de Centrale functionaris. 9 Overige bepalingen 9.1 Beëindiging arbeidsrelatie Ten aanzien van de personen die behoren tot Groep A, B of C blijven de voorschriften van dit Reglement hun werking behouden tot zes maanden na de datum waarop hun arbeidsrelatie met Qurius is beëindigd. 9.2 Sancties Bij constatering van een handelen of nalaten in strijd met een van de voorschriften van dit Reglement zullen door Qurius jegens de betrokkene passende maatregelen worden getroffen. 9.3 Inwerkingtreding Dit Reglement vervangt de code Voorkoming misbruik voorwetenschap Qurius N.V. van 1 april 2005 en treedt in werking met ingang van 1 juli /10

8 Bijlage A Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten van de eigen uitgevende instelling (artikel 5:60 Wft) Deel I 1. de naam van de uitgevende instelling : 2. de naam van de meldingsplichtige : Soort financieel instrument 3. Soort financieel instrument : (aandeel, optie, warrant, anders) 4. In te vullen voor zover van toepassing - nominale waarde van het financieel instrument : - soort optie (call/put/personeelsoptie/anders) : - uitoefenprijs : Kenmerken transactie in vraag 3 en 4 aangegeven financieel instrument 5. Datum transactie : 6. Aantal verkregen financiële instrumenten bij de transactie : 7. Aantal verkochte financiële instrumenten bij de transactie : 8. Prijs van het financieel instrument : 9. Open/close (in geval van opties) : 10. Plaats van uitvoering van de transactie (indien de transactie plaatsvindt via een gereglementeerde markt) : Deel II Reden voor de melding: wat is de relatie tussen de meldingsplichtige en de uitgevende instelling? Groep meldingsplichtige 1 een ieder die het dagelijks beleid bepaalt of mede bepaalt van de uitgevende instelling JA / NEE 2 een ieder die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de JA / NEE uitgevende instelling en de daarmee verbonden onderneming 3 een ieder die een leidinggevende functie heeft en uit dien hoofde de bevoegdheid heeft om JA / NEE besluiten te nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van de uitgevende instelling en die regelmatig kennis kan hebben van voorwetenschap 4 echtgenoten, geregistreerde partners of levensgezellen van de onder 1 tot en met 3 bedoelde JA / NEE personen, of andere personen die op daarmee vergelijkbare wijze samenleven met de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen 5 kinderen van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen die onder hun gezag vallen of die JA / NEE onder curatele zijn gesteld en waarvoor deze personen als curator zijn benoemd 6 andere bloed- of aanverwanten van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen, die op de datum van de desbetreffende transactie ten minste een jaar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd met deze personen JA / NEE 7 rechtspersonen, trusts als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet toezicht trustkantoren of personenvennootschappen: i) waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6 ii) die onder de zeggenschap staat van een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6 iii) die is opgericht ten gunste van een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6 iv) waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een persoon bedoeld onder 1 tot en met 6 JA / NEE JA / NEE JA / NEE JA / NEE 8/10

9 Gegevens meldingsplichtige (onderstaande gegevens zullen niet in het register worden opgenomen) Adres : Postcode, woonplaats, land : Telefoonnummer meldingsplichtige of contactpersoon : Aldus naar waarheid opgemaakt: Naam : Datum en plaats : Handtekening : 9/10

10 Bijlage B Verklaring van instemming met de Reglement inzake de melding en reglementering van transacties in effecten Qurius N.V. Hierbij verklaart ondergetekende, zowel in zijn/haar(*) hoedanigheid van lid van Groep A / lid van Groep B / lid Groep C (*) als in privé, dat hij/zij(*) kennis heeft genomen van de inhoud van de Reglement inzake de melding en reglementering van transacties in effecten Qurius N.V. en dat hij/zij(*) zich aan deze voorschriften zal houden, waarvan hij/zij(*) blijk geeft door deze verklaring ingevuld en ondertekend te doen toekomen aan de Centrale functionaris. (*): Doorhalen wat niet van toepassing is. Land en plaats Datum Naam en functie Handtekening 10/10

GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN. Inverko N.V. ( Insider Regeling )

GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN. Inverko N.V. ( Insider Regeling ) GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN Inverko N.V. ( Insider Regeling ) November 2013 Inverko Insider Regeling November Page 1 1. Toepassingsbereik Deze Gedragscode is van toepassing

Nadere informatie

Insiderreglement inzake SnowWorld N.V.

Insiderreglement inzake SnowWorld N.V. Insiderreglement inzake SnowWorld N.V. 1. DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Gelieerde vennootschap: iedere naamloze vennootschap naar Nederlands recht (N.V.) waarvan verhandelbare (certificaten

Nadere informatie

bepaalde overige Financiële Instrumenten

bepaalde overige Financiële Instrumenten en bepaalde overige Financiële Instrumenten 1 / 27 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Inleidende bepalingen Definities Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

Nadere informatie

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap 1 / 24 Inhoudsopgave AFDELING I Artikel 1 Artikel 2 Inleidende bepalingen Definities en Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen, meldingsplichten en

Nadere informatie

INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013

INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013 INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013 INHOUD (1) Definities (2) Algemene regels van toepassing op alle Werknemers (3) Aanvullende regels voor Insiders (4) Interne Toezichthouder APPENDICES

Nadere informatie

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V.

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. De in het reglement genoemde regels kunnen kortweg worden samengevat in onderstaande 9 geboden: 1. Ga

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP

Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP RB 749/09 8 december 2009 (vervangt RB 621/09 6 oktober 2009) DELTA LLOYD GROEP Reglement voorwetenschap en

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. DOCDATA N.V.'s interne reglement in de zin van artikel 5:65 Wet op het financieel toezicht en artikel 11 van de Richtlijn Marktmisbruik ("Reglement Voorwetenschap").

Nadere informatie

Gedragscode voor persoonlijke transacties

Gedragscode voor persoonlijke transacties Gedragscode voor persoonlijke transacties Inleiding Van Lanschot heeft interne voorschriften vastgesteld 1 met betrekking tot het omgaan met Voorwetenschap en andere informatie en ten aanzien van Persoonlijke

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Regeling privé-beleggingstransacties

Regeling privé-beleggingstransacties DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Regeling privé-beleggingstransacties In deze regeling zijn bepalingen opgenomen waaraan medewerkers van DNB zich moeten houden indien zij besluiten om privé-transacties te verrichten

Nadere informatie

USG People N.V. Almere. Tracking Compliance Program Reglement

USG People N.V. Almere. Tracking Compliance Program Reglement USG People N.V. Almere Tracking Compliance Program Reglement Versie 16 juni 2011 1/9 Inhoudsopgave 1. Reglement voor USG People N.V. inzake de voorafgaande meldingsplicht voor het verkrijgen en houden

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Onderwerp I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties

ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties Nederland ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties Nederland Group Compliance Ingangsdatum De ABN AMRO Gedragscode Privébeleggingstransacties Nederland

Nadere informatie

Concept van 15 april 2015 1 VOORGESTELDE STATUTEN (NA OMZETTING)

Concept van 15 april 2015 1 VOORGESTELDE STATUTEN (NA OMZETTING) Concept van 15 april 2015 1 VOORGESTELDE STATUTEN (NA OMZETTING) DEFINITIES EN INTERPRETATIE Artikel 1. 1.1. De volgende woorden en begrippen hebben in deze Statuten de volgende betekenissen: Gelieerde

Nadere informatie

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1 Dealing Code 5 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Definities...5 3 Algemeen verbod op de verrichtingen met voorwetenschap... 7 4 Transacties door Werknemers

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Gedragscode u 2012 Blanco pagina Gedragscode u 2012 Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Een

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement (het "reglement") voor de raad van commissarissen (de "RvC") van AEB

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. 3001828/165523/PJ versie datum 02-03-2007 WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. Op zeven september tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. Petra Maria de Jong, notaris te Eindhoven: Manon Helena

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

REGLEMENT VAN ORDE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. REGLEMENT VAN ORDE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Begripsbepalingen Artikel 1 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd overeenkomstig

Nadere informatie

Gedragscode en Interne Regelingen. Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0

Gedragscode en Interne Regelingen. Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 Gedragscode en Interne Regelingen Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Statuten van Koninklijke Philips N.V.

Statuten van Koninklijke Philips N.V. Statuten van Koninklijke Philips N.V. statutair gevestigd te Eindhoven d.d. 15 mei 2013 Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap is genaamd: Koninklijke Philips N.V. 2. De vennootschap kan tevens handelen

Nadere informatie

STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012

STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 Hoofdstuk I Naam en zetel Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie