GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN. Inverko N.V. ( Insider Regeling )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN. Inverko N.V. ( Insider Regeling )"

Transcriptie

1 GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN Inverko N.V. ( Insider Regeling ) November 2013 Inverko Insider Regeling November Page 1

2 1. Toepassingsbereik Deze Gedragscode is van toepassing op degenen die het dagelijks beleid van Vivenda Media Groep N.V. en de daarmee verbonden vennootschappen en ondernemingen (hierna gezamenlijk aangeduid als: INVERKO ) bepalen of mede bepalen of toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in INVERKO, commissarissen en overige functionarissen en werknemers van INVERKO en alle andere personen die zijn aangewezen door de Compliance Officer van INVERKO. Krachtens artikel 4 van deze Gedragscode zijn een aantal bijzondere voorschriften van toepassing op personen die het beleid van INVERKO bepalen of mede bepalen, commissarissen, andere toezichthouders en bepaalde van hun familieleden en personen die met hen een gezamenlijke huishouding voeren, een en ander als nader gespecificeerd in artikel 4.1. van deze Gedragscode. 2. Definities In deze Gedragscode hebben de hieronder vermelde begrippen de volgende betekenis: "AFM Stichting Autoriteit Financiële Markten "Aandelen- en/of optieplan het Aandelen- en/of optieplan van INVERKO ten behoeve van haar werknemers, personen die het beleid van INVERKO bepalen of mede bepalen, commissarissen en adviseurs, zoals dit van tijd tot tijd en op enig moment Commissaris zal Lid worden van Raad gewijzigd, van Commissarissen vernieuwd of vastgesteld; van INVERKO "Compliance Officer De als zodanig door de Raad van Bestuur en met instemming van de Raad van Commissarissen aangestelde persoon Directie / Directeur Lid van de Raad van Bestuur van INVERKO waaronder voor toepassing van dit Reglement mede wordt verstaan eenieder die het dagelijks beleid van INVERKO bepaalt of mede bepaalt "Financiële Instrumenten (i) een verhandelbaar aandeel of een ander daarmee gelijk te stellen verhandelbaar waardebewijs of recht, (ii) een verhandelbare obligatie of een ander verhandelbaar schuldinstrument, (iii) elk ander verhandelbaar waardebewijs, (iv) optie, future of een derivatencontract dat betrekking heeft op effecten of een ander afgeleid instrument, dat door conversie kan worden verworven of dat kan worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten "Medewerkers Meldingsplichtige personen en Niet Meldingsplichtige personen Inverko Insider Regeling November Page 2

3 Meldingsplichtige persoon "Melding" "Niet Meldingsplichtige persoon Register INVERKO degene die het dagelijks beleid van INVERKO bepaalt of mede bepaalt of toezicht houdt op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in INVERKO, zoals bedoeld in persoon artikel is 5:60, aangewezen eerste lid, Melding onderdelen te doen a aan b van de de Compliance Wft. Deze Officer van door hem verrichtte transacties in op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten. melding van een transactie in op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten aan de Compliance Officer iedere medewerker van INVERKO, niet zijnde een Meldingsplichtige persoon. het door de Compliance Officer bijgehouden register waarin tenminste wordt opgenomen: (i) alle namen van personen die voorkennis zouden kunnen hebben op een regelmatige of incidentele basis; (ii) de redenen waarom deze personen in het register zijn opgenomen; (iii) de datum waarop het register is opgesteld en bijgewerkt; (iv) alle opgaven als bedoeld in artikellen 3.8, 4.2 en 5.3 (a); (v) de beslissingen als bedoeld in artikel 5.3 (a) en (b); (vi) de namen en adressen van de personen van wie afschriften van Vermogensbeheerovereenkomsten zijn ontvangen op grond van artikel 3.10, samen met de datum van ontvangst en een kopie van de overeenkomst; Inverko N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Leek en kantoorhoudende Stevinstraat 8 te Leek, alsmede alle huidige en toekomstige met Inverko N.V. verbonden dochtermaatschappijen, afhankelijke maatschappijen en de daarmee verbonden ondernemingen Inverko Insider Regeling November Page 3

4 "Voorwetenschap "Wft bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op INVERKO of omtrent de handel in op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten, welke informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten. Wet op het financieel toezicht. 3. Verbodsbepalingen en verplichtingen 3.1 Het is iedere Medewerker die beschikt over Voorwetenschap verboden om, direct of indirect, transacties in op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten te verrichten of te bewerkstelligen, behoudens voorzover dat is toegestaan krachtens artikel 3.3. van deze Gedragscode. 3.2 Het is Medewerkers niet toegestaan een transactie in op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten te verrichten, indien daardoor redelijkerwijs de schijn kan worden gewekt dat hij daarbij beschikte of kon beschikken over koersgevoelige informatie. 3.3 Behoudens voor zover toegestaan krachtens artikel 3.3. van deze Gedragscode, is het een ieder van de onder 3.1 genoemden verboden om, direct of indirect, transacties in op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten te verrichten of te doen verrichten gedurende de volgende periodes: (a) de periode van (2 maanden) voor de openbaarmaking van de (voorlopige) jaarcijfersvan INVERKO; (b) de periode van (21 dagen) vóór de openbaarmaking van kwartaal- of de halfjaarcijfers van INVERKO; (c) de periode van (21 dagen) vóór de aankondiging van de uitbetaling van een (interim)dividend; (d) de periode van (één maand) voorafgaande aan de eerste publicatie van een prospectus voor een aandelenemissie, tenzij INVERKO aantoont dat er sprake is van een kortere periode van besluitvorming dan één maand, in welk geval deze kortere periode geldt. (e) zodanige andere periode als de Compliance Officer zal bepalen. 3.4 Het verbod krachtens artikel 3.1 en artikel 3.3 is niet van toepassing op: (a) transacties in op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten die worden verricht of bewerkstelligd ter nakoming van een opeisbare verbintenis die reeds bestond vóór het moment dat de persoon die de transactie verricht kennis kreeg over Voorwetenschap; (b) het verstrekken of aanvaarden van aandelenopties krachtens het Aandelen- en/of optieplan, mits daarbij een bestendige gedragslijn wordt gehanteerd met betrekking tot de voorwaarden en de periodiciteit van de regeling; Inverko Insider Regeling November Page 4

5 (c) een transactie waarvan het verrichten of bewerkstelligen noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een verplichting tot levering van aandelen of certificaten van aandelen; (d) de uitoefening van opties onder het Aandelen- en/of optieplan op de afloopdatum van die opties of binnen een periode van vijf dagen voorafgaand aan de afloopdatum als mede de onmiddellijke verkoop van op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten die zijn verkregen krachtens het uitoefenen van deze opties, mits de voorgenomen verkoop van deze op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten minimaal vier maanden voorafgaand aan de verkoop is gemeld aan INVERKO en de houder van de optie met het doen van de zodanige melding onherroepelijk is verplicht om tot verkoop van die effecten over te gaan; (e) de uitkering en aanvaarding van dividenden in de vorm van op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten ; (f) het aangaan van een overeenkomst waarbij een rechthebbende van op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten zich onherroepelijk jegens een bieder verplicht om in het kader van een voorgenomen of in voorbereiding zijnd openbaar bod, op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten waarop het openbaar bod betrekking heeft aan de bieder aan te bieden, indien die rechthebbende het aantal van de op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten waarop de overeenkomst betrekking heeft in een schriftelijke verklaring aan de bieder vastlegt; (g) het aangaan van een overeenkomst waarbij een rechthebbende van de op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten of een potentiële rechthebbende van de op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten zich voorafgaand aan een uitgifte of herplaatsing van die op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten onherroepelijk verplicht tot aankoop van een of meer van die op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten, indien de rechthebbende of de potentiële rechthebbende het aantal van de op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten of het bedrag waarop de overeenkomst betrekking heeft in een schriftelijke verklaring aan INVERKO vastlegt; (h) het in het kader van een terugkoopprogramma verrichten of bewerkstelligen van een transactie in op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten, als bedoeld in hoofdstuk II van Verordering (EG) nr. 2273/ Het is verboden om op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten te verkopen of te doen verkopen binnen zes maanden na de aankoop van dezelfde op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten en om op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten te kopen of te doen kopen binnen zes maanden na de verkoop van dezelfde op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten. Dit verbod is niet van toepassing op de uitoefening van optierechten verleend onder het Aandelen- en/of optieplan en de daaropvolgende verkoop van de krachtens uitoefening verkregen op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten. Inverko Insider Regeling November Page 5

6 3.6 Het is iedere Medewerker van INVERKO die beschikt over Voorwetenschap of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij over Voorwetenschap beschikt verboden om, anders dan in de normale uitoefening van zijn werk, beroep of functie, deze Voorwetenschap aan een derde mede te delen, aan te bevelen of ertoe aan te zetten transacties te verrichten of te bewerkstelligen in op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten. 3.7 Een ieder is verplicht om ervoor zorg te dragen dat Voorwetenschap vertrouwelijk wordt behandeld, om zulke informatie strikt gescheiden te houden van zijn privé-leven en om elke schijn te vermijden van vermenging van zakelijk- en privé belangen. 3.8 Elke persoon, die een transactie heeft verricht of heeft doen verrichten in op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten, anders dan de uitoefening van opties onder het Aandelenen/of optieplan, is verplicht om aan de Compliance Officer Melding te doen van de gegevensvan deze transactie, door het interne meldingsformulier gehecht aan deze Gedragscode als Bijlage 1 in te vullen en aan de Compliance Officer te verstrekken. 3.9 De Compliance Officer houdt een lijst bij van de Medewerkers die op regelmatige of incidentele basis kennis kunnen hebben van Voorwetenschap en stelt deze Medewerkers op de hoogte van de gestelde verboden en de hoogte van de sancties die op overtreding daarvan zijn ingesteld. Tevens houdt de Compliance Officer een register bij van alle Meldingen die hij ontvangt krachtens artikel 3.8 van deze Gedragscode en hij zal de ontvangst en de registratie van de Melding krachtens artikel 3.8 van deze Gedragscode schriftelijk bevestigen aan de Medewerker die de Melding heeft gedaan. (a) De artikelen 3.3, 3.5 en 3.8 zijn niet van toepassing in het geval de transacties zijn verricht door een vermogensbeheerder aan wie het vrije beheer van de effectenportefeuille is overgedragen, mits: (b) de relatie met de vermogensbeheerder is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tot vermogensbeheer, die bepaalt dat de gerechtigde tot de effectenportefeuille geen invloed kan uitoefenen op het beheer van de effectenportefeuille, en (c) een kopie van de schriftelijke overeenkomst tot vermogensbeheer voorafgaand is toegezonden aan de Compliance Officer. 4. Bijzondere Verplichtingen 4.1 De bijzondere verplichtingen neergelegd in dit artikel 4 zijn uitsluitend van toepassing op de volgende personen: (a) de personen die het dagelijks beleid van INVERKO bepalen of mede bepalen, daaronder mede begrepen de leden van de Directie en de leden van de Raad van Commissarissen van INVERKO, alsmede leden van de Ondernemingsraad en andere toezichthouders; (b) de personen die het dagelijks beleid bepalen of mede bepalen van enige INVERKO groepsvennootschap, indien de meest recente vastgestelde omzet van die groepsvennootschap ten minste 10% bedraagt van de geconsolideerde omzet van INVERKO, daaronder mede begrepen de leden van de directie en de Raad van Commissarissen van zodanige groepsvennootschappen; Inverko Insider Regeling November Page 6

7 (c) nauw gelieerden zoals echtgenoten, geregistreerde partners of levensgezellen, ouders, kinderen, schoonouders, schoonzonen en schoondochters van de personen hiervoor genoemd onder (a) en (b); en (d) een ieder die op de datum van de desbetreffende transactie ten minste een jaar een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd met één van de hierboven onder (a) en (b) bedoelde personen; en (e) rechtspersonen, trusts of personenvennootschappen die opgericht zijn ten gunste van personen hiervoor genoemd onder (a) en (b) of waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij personen hiervoor genoemd onder (a) en (b) of waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een persoon als bedoeld onder (a) en (b). 4.2 Iedere persoon genoemd in artikel 4.1 van deze Gedragscode is verplicht om onverwijld Melding te doen aan de AFM van alle transacties in op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten die hij heeft verricht of doen verrichten, behoudens voor zover die transacties vallen onder de vrijstelling neergelegd in artikel 3.3 van deze Gedragscode. Iedere persoon die overeenkomstig dit artikel gehouden is tot melding aan de AFM, kan de Melding aan de AFM verrichten door tussenkomst van de Compliance Officer, die hij door middel van het externe meldingsformulier aangehecht aan deze Gedragscode als Bijlage 2 alle benodigde gegevens verstrekt. De tussenkomst van de Compliance Officer ontheft de Meldingsplichtige persoon niet van zijn eigen verantwoordelijkheid voor de nakoming van zijn meldingsverplichting aan de AFM krachtens Nederlands recht. 4.3 Artikel 3.10 is van overeenkomstige toepassing op de verplichtingen krachtens artikel 4.2 van deze Gedragscode. Inverko Insider Regeling November Page 7

8 4.4 Elk van de personen omschreven in artikel 4.1 onder (a) en (b) is verplicht om zijn echtgenote, familieleden en andere personen die met hem een gezamenlijke huishouding voeren als nader omschreven in artikel 4.1 onder (c), (d) en (e) te wijzen op de verplichtingen krachtens artikel 4.2 van deze Gedragscode. 4.5 Elke Medewerker is verplicht om zijn volledige medewerking te verlenen aan onderzoeken ingesteld door de Compliance Officer met betrekking tot transacties in op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten met betrekking tot INVERKO die door zulke personen zijn verricht of bewerkstelligd en elke Medewerker zal de Compliance Officer alle informatie verstrekken die relevant is voor dit onderzoek. Voor zover die informatie zich in handen van derden bevindt, zal hij die derde instrueren om die informatie aan de Compliance Officer ter beschikking te stellen. 5. De Compliance Officer 5.1 De Compliance Officer is te bereiken op het hoofdkantoor van INVERKO, WTC Schiphol, Schiphol Boulevard 383, 1118 BJ Schiphol, telefoonnummer +31 (0) , of e- mail: 5.2 De Compliance Officer is belast met de volgende taken: (a) toezicht houden op de naleving van deze Gedragscode; (b) verstrekken van advies ten aanzien van de inhoud en interpretatie van deze Gedragscode en het ter zake toepasselijke recht; (c) ontvangen en registreren van interne meldingsformulieren en doorleiden aan de AFM van meldingen ontvangen van personen als bedoeld in artikel 4.1 van deze Gedragscode; (d) alle andere taken waarmee de Directie of de Raad van Commissarissen hem zal belasten. 5.3 De Compliance Officer is bevoegd: (a) om personen aan te wijzen op wie deze Gedragscode van toepassing is, in overeenstemming met artikel 1 van deze Gedragscode; (b) periodes aan te wijzen als bedoeld in artikel 3.3 gedurende welke het niet is toegestaan om transacties in op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten te verrichten; (c) onderzoeken in te stellen met betrekking tot transacties in op INVERKO betrekking hebbende Financiële Instrumenten verricht of bewerkstelligd door hen op wie deze Gedragscode van toepassing is of met betrekking tot transacties verricht in opdracht van of ten behoeve van een persoon op wie deze Gedragscode van toepassing is.; (d) verslag te doen aan de Voorzitter van de Directie van INVERKO van de resultaten van een door hem ingesteld onderzoek, mits de persoon op wie dat onderzoek betrekking heeft eerst de gelegenheid heeft gehad om dienaangaande zijn zienswijze naar voren te brengen; (e) Al datgene te doen wat de Compliance Officer op enig moment nodig, nuttig of noodzakelijk acvht voor een juiste naleving van deze regeling, 6. Diversen 6.1 De bepalingen van deze Gedragscode behouden hun werking gedurende een periode van zes maanden na beëindiging van de (arbeids)relatie met INVERKO. 6.2 Indien wordt vastgesteld dat enige persoon handelt in strijd met de bepalingen van deze Inverko Insider Regeling November Page 8

9 Gedragscode, zal INVERKO die maatregelen nemen die zij passend vindt, welke maatregelen zelfs kunnen inhouden het ontslag van de betrokken persoon. 6.3 Deze Gedragscode treedt in werking met ingang van 4 februari 2012 en vervangt de voorgaande regeling zoals deze is gepubliceerd op de website van INVERKO. 6.4 Deze Gedragscode kan door door de Directie worden aangepast na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen. Inverko Insider Regeling November Page 9

10 Meldingsformulier transacties in Financiële Instrumenten van de eigen uitgevende instelling Deel I Personalia 1. de naam van de uitgevende instelling : 2. de naam van de Meldingsplichtige : Soort Financieel Instrument 3. Soort Financieel Instrument : (aandeel, optie, warrant, anders) 4. In te vullen voor zover van toepassing - nominale waarde van het Financieel Instrument : - soort optie (call/put/personeelsoptie/anders) : - uitoefenprijs : Kenmerken Transactie (van de in vraag 3 en 4 aangegeven Financieel Instrument) 5. Datum transactie : 6. Aantal verkregen Financiële Instrumenten bij de transactie : 7. Aantal verkochte Financiële Instrumenten bij de transactie : 8. Prijs van het Financieel Instrument : 9. Open/close (in geval van opties) : 10. Plaats van uitvoering van de transactie (indien anders dan Euronext Amsterdam) : Inverko Insider Regeling November Page 10

11 Deel II Reden voor de melding: wat is de relatie tussen de meldingsplichtige en de uitgevende instelling? Groep meldingsplichtige 1 Een ieder die het dagelijks beleid bepaalt of mede bepaalt van de uitgevende instelling 2 een ieder die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de uitgevende instelling en de daarmee verbonden onderneming 3 een ieder die een leidinggevende functie heeft en uit dien hoofde de bevoegdheid heeft om besluiten te nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van de uitgevende instelling en die regelmatig kennis kan hebben van voorwetenschap 4 echtgenoten, geregistreerde partners of levensgezellen van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen, of andere personen die op daarmee vergelijkbare wijze samenleven met de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen 5 kinderen van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen die onder hun gezag vallen of die onder curatele zijn gesteld en waarvoor deze personen als curator zijn benoemd 6 andere bloed- of aanverwanten van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen, die op de datum van de desbetreffende transactie ten minste een jaar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd met deze personen 7 rechtspersonen, trusts als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet toezicht trustkantoren of personenvennootschappen: (i) waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6 (ii) die onder de zeggenschap staat van een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6 (iii) die is opgericht ten gunste van een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6 (iv) waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een persoon bedoeld onder 1 tot en met 6 Inverko Insider Regeling Februari 2012 Page 10

12 Wordt de melding van de meldingsplichtige verzorgd door tussenkomst van een door de uitgevende instelling aangewezen persoon? Zo ja, naam / functie Additionele gegevens van de meldingsplichtige: Adres Postcode, Plaats Telefoonnummer GSM Ondertekening Ondergetekende, Meldingsplichtig persoon zoals is bepaald in de Insider Regeling Inverko N.V., verklaart dat de gegevens naar waarheid en volledig zijn ingevuld. Naam : Datum en plaats : Inverko Insider Regeling Februari 2012 Page 11

REGLEMENT TER VOORKOMING GEBRUIK VOORWETENSCHAP van AMSTERDAM COMMODITIES N.V. (zoals geldend per 31 januari 2010)

REGLEMENT TER VOORKOMING GEBRUIK VOORWETENSCHAP van AMSTERDAM COMMODITIES N.V. (zoals geldend per 31 januari 2010) REGLEMENT TER VOORKOMING GEBRUIK VOORWETENSCHAP van AMSTERDAM COMMODITIES N.V. (zoals geldend per 31 januari 2010) HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de volgende

Nadere informatie

Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap. Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007

Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap. Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007 Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007 1 Inleiding 3 2 Definities 3 3 Algemene voorschriften 4 4 Bijzondere voorschriften voor personen van Groep A en B 5 5 Bijzondere

Nadere informatie

Insiderreglement inzake SnowWorld N.V.

Insiderreglement inzake SnowWorld N.V. Insiderreglement inzake SnowWorld N.V. 1. DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Gelieerde vennootschap: iedere naamloze vennootschap naar Nederlands recht (N.V.) waarvan verhandelbare (certificaten

Nadere informatie

reglement voorwetenschap inzake bezit van en transacties in aandelen en bepaalde overige financiele instrumenten inzake novisource n.v.

reglement voorwetenschap inzake bezit van en transacties in aandelen en bepaalde overige financiele instrumenten inzake novisource n.v. reglement voorwetenschap inzake bezit van en transacties in aandelen en bepaalde overige financiele instrumenten inzake novisource n.v. 1. DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Gelieerde

Nadere informatie

Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot

Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot Onderstaande instructie geldt ten aanzien van de handel in en het bezit van Financiële Instrumenten uitgegeven

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V. REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V. Dit document is het reglement voorwetenschap (het "Reglement") van Timber and Building Supplies Holland N.V. ("TABS ). TABS heeft dit

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. DOCDATA N.V.'s interne reglement in de zin van artikel 5:65 Wet op het financieel toezicht en artikel 11 van de Richtlijn Marktmisbruik ("Reglement Voorwetenschap").

Nadere informatie

INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013

INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013 INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013 INHOUD (1) Definities (2) Algemene regels van toepassing op alle Werknemers (3) Aanvullende regels voor Insiders (4) Interne Toezichthouder APPENDICES

Nadere informatie

bepaalde overige Financiële Instrumenten

bepaalde overige Financiële Instrumenten en bepaalde overige Financiële Instrumenten 1 / 27 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Inleidende bepalingen Definities Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT

REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT Dit reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de Raad van Commissarissen ("Raad van Commissarissen") van VastNed

Nadere informatie

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2007

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2007 Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2007 1 / 30 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Inleidende bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Reikwijdte 5 Artikel 3 Wettelijke verbodsbepalingen

Nadere informatie

Reglement 2014 inzake bezit van en transacties in Aandelen Vopak en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement )

Reglement 2014 inzake bezit van en transacties in Aandelen Vopak en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement ) 24 april 2014 Reglement 2014 inzake bezit van en transacties in Aandelen Vopak en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement ) 1/26 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Inleidende bepalingen

Nadere informatie

Insidersregeling: Verklaring en Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap van SOURCE GROUP N.V.

Insidersregeling: Verklaring en Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap van SOURCE GROUP N.V. Insidersregeling: Verklaring en Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap van SOURCE GROUP N.V. 1 OVERWEGINGEN Source Group N.V. is een beursgenoteerde onderneming. Voor een beursgenoteerde onderneming

Nadere informatie

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap 1 / 24 Inhoudsopgave AFDELING I Artikel 1 Artikel 2 Inleidende bepalingen Definities en Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen, meldingsplichten en

Nadere informatie

Overwegingen 5. Afdeling V Specifieke bepalingen ten aanzien van Brunel-Bestuurders 12

Overwegingen 5. Afdeling V Specifieke bepalingen ten aanzien van Brunel-Bestuurders 12 BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP 2007 INHOUD Overwegingen 5 Pagina Afdeling I Inleidende bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Reikwijdte 5 Artikel 3 Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

Nadere informatie

Reglement voorwetenschap Heijmans N.V.

Reglement voorwetenschap Heijmans N.V. Reglement voorwetenschap Heijmans N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur van Heijmans N.V. Op 27 februari 2007 Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

KONINKLIJKE TEN CATE N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen

KONINKLIJKE TEN CATE N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen KONINKLIJKE TEN CATE N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen 6 april 2010 Reglement Voorwetenschap Koninklijke Ten Cate N.V. 1 INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES... 4 1.1

Nadere informatie

REGLEMENT VOORKOMEN MISBRUIK VOORWETENSCHAP. Lavide Holding N.V.

REGLEMENT VOORKOMEN MISBRUIK VOORWETENSCHAP. Lavide Holding N.V. REGLEMENT inzake VOORKOMEN MISBRUIK VOORWETENSCHAP van Lavide Holding N.V. OVERWEGINGEN Lavide Holding N.V. is een beursgenoteerde onderneming. Voor een beursgenoteerde onderneming is een goede reputatie

Nadere informatie

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2010

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2010 Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2010 INHOUD Overwegingen... 4 Afdeling I Inleidende bepalingen... 4 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Reikwijdte... 4 Artikel 3 Wettelijke verbodsbepalingen

Nadere informatie

SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2015

SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2015 SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2015 INHOUD PAGINA Overwegingen 3 Afdeling I Inleidende bepaling 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Reikwijdte

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V.

BETER BED HOLDING N.V. BETER BED HOLDING N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen 2008 3 november 2008 Beter Bed Holding N.V. 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. BEGRIPPEN...3 2. TOEPASSELIJKE BEPALINGEN EN MELDINGSVERPLICHTINGEN...3

Nadere informatie

Heineken Holding N.V. Reglement 2007 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

Heineken Holding N.V. Reglement 2007 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten mei 2009 Heineken Holding N.V. Reglement 2007 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten (zoals gewijzigd in december 2007 en mei 2009) 1/17 INHOUD Pagina Overwegingen

Nadere informatie

Insider Trading Reglement

Insider Trading Reglement Insider Trading Reglement Insider trading reglement Dit reglement is door het bestuur van VolkerWessels vastgesteld op 24 april 2017 en geldt met ingang van 12 mei 2017. 1. Reikwijdte en toepassing 1.1.

Nadere informatie

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten INHOUD Pagina Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2

Nadere informatie

BRUNEL REGLEMENT inzake bezit en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 2014 'BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP'

BRUNEL REGLEMENT inzake bezit en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 2014 'BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP' BRUNEL REGLEMENT inzake bezit en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 2014 'BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP' - 2 - INHOUD Pagina Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen

Nadere informatie

Regeling Privé Beleggingstransacties

Regeling Privé Beleggingstransacties Regeling Privé Beleggingstransacties Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding

Nadere informatie

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten INHOUD Pagina Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2

Nadere informatie

Reglement inzake het bezit van en transacties in effecten. Macintosh Retail Group NV

Reglement inzake het bezit van en transacties in effecten. Macintosh Retail Group NV Reglement inzake het bezit van en transacties in effecten Macintosh Retail Group NV -1- INHOUD Overwegingen 4 Afdeling 1 Inleidende bepalingen Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Reikwijdte 8 Artikel 3 Wettelijke

Nadere informatie

Holland Colours-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

Holland Colours-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten Holland Colours-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 1 / 30 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Inleidende bepalingen 5 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

USG People N.V. Almere. Tracking Compliance Program Reglement

USG People N.V. Almere. Tracking Compliance Program Reglement USG People N.V. Almere Tracking Compliance Program Reglement Versie 16 juni 2011 1/9 Inhoudsopgave 1. Reglement voor USG People N.V. inzake de voorafgaande meldingsplicht voor het verkrijgen en houden

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP INVERKO N.V. December 2014 (vervangt de Insider Regeling van november 2013)

REGLEMENT VOORWETENSCHAP INVERKO N.V. December 2014 (vervangt de Insider Regeling van november 2013) REGLEMENT VOORWETENSCHAP INVERKO N.V. December 2014 (vervangt de Insider Regeling van november 2013) Reglement Voorwetenschap Inverko N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Definities 1.2 Reikwijdte 1.3 Wettelijke

Nadere informatie

SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2017

SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2017 SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2017 INHOUD PAGINA Overwegingen 3 Afdeling I Inleidende bepaling 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Reikwijdte

Nadere informatie

Deelcode Voorwetenschap. Deelcode Voorwetenschap KPN reglement inzake bezit van en transacties in effecten. Versie december 2009 1 / 19

Deelcode Voorwetenschap. Deelcode Voorwetenschap KPN reglement inzake bezit van en transacties in effecten. Versie december 2009 1 / 19 Deelcode Voorwetenschap KPN reglement inzake bezit van en transacties in effecten Versie december 2009 1 / 19 INHOUD HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 3 ARTIKEL 1. DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK 2 ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 15 december 2004 Definities:

Nadere informatie

REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE

REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE BIJLAGE 3 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007. Bijwerking

Nadere informatie

Regeling. Privé Beleggingstransacties KAS BANK N.V. KAS BANK N.V. juli 2016 pagina 1

Regeling. Privé Beleggingstransacties KAS BANK N.V. KAS BANK N.V. juli 2016 pagina 1 Regeling Privé Beleggingstransacties KAS BANK N.V. KAS BANK N.V. juli 2016 pagina 1 1. Inleiding Door de activiteiten van KAS BANK is het mogelijk dat binnen de organisatie Voorwetenschap aanwezig is.

Nadere informatie

Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap )

Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap ) Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap ) Inhoud Afdeling I Inleidende bepalingen... 2 Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie

Corio Group Compliance Code. per 1 juli 2009

Corio Group Compliance Code. per 1 juli 2009 Corio Group Compliance Code per 1 juli 2009 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 I. DOELSTELLING COMPLIANCE CODE...4 II. ALGEMENE REGELS VOOR ALLE CORIO-WERKNEMERS...4 VERBOD OM TRANSACTIES TE VERRICHTEN...4

Nadere informatie

INHOUD. Overwegingen 4

INHOUD. Overwegingen 4 Maart 2010 TKH-Reglement 2010 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten Voor TKH-Bestuurders, TKH-Commissarissen en TKH-Leidinggevenden De Brauw Blackstone

Nadere informatie

REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft

REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft Inleiding: BinckBank N.V. dient krachtens artikel 5:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) een reglement vast te stellen waarin regels worden gesteld ten aanzien van

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten INHOUD Pagina Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld 1 I. Inleiding 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

www.complianceriskmanagement.intranet ING Groep N.V., 2010 Dit document mag op geen enkele wijze buiten ING verspreid worden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de afdeling Corporate Compliance

Nadere informatie

Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik

Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik Verhandelingsreglement 2015 Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik update 12 januari 2015 Inhoud I. Beleidsverklaring... 3 II. Gedragscode... 3 1. Naleving van de Wet... 4 2. Compliance

Nadere informatie

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V.

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. De in het reglement genoemde regels kunnen kortweg worden samengevat in onderstaande 8 geboden: 1. Ga

Nadere informatie

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V.

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. De in het reglement genoemde regels kunnen kortweg worden samengevat in onderstaande 9 geboden: 1. Ga

Nadere informatie

TVM gedragscode integriteit

TVM gedragscode integriteit TVM gedragscode integriteit versie 3.6 maart 2013 LST I. Definities 1.1 TVM: de Coöperatie TVM U.A. en alle rechtspersonen met wie TVM een groep vormt zoals bedoeld in artikel 2:24b BW 1.2 Raad van bestuur:

Nadere informatie

APF Gedragscode & Compliance Officer

APF Gedragscode & Compliance Officer APF Gedragscode & Compliance Officer Joop Brakenhoff 9 december 2009 Onderwerpen APF gedragscode Algemeen / Doel / Wijzigingen Verbonden personen Insiders Sancties Overige Compliance Officer Functie en

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 225 Wet van 18 april 2002 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van

Nadere informatie

Waar in deze Regeling en de bijbehorende toelichting de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan tevens de vrouwelijke vorm worden gelezen en omgekeerd.

Waar in deze Regeling en de bijbehorende toelichting de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan tevens de vrouwelijke vorm worden gelezen en omgekeerd. Regeling Privé-transacties Waar in deze Regeling en de bijbehorende toelichting de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan tevens de vrouwelijke vorm worden gelezen en omgekeerd. Hoofdstuk 1 Definities Artikel

Nadere informatie

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1 Dealing Code 5 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Definities...5 3 Algemeen verbod op de verrichtingen met voorwetenschap... 7 4 Transacties door Werknemers

Nadere informatie

GEDRAGSCODE PRIVÉBELEGGINGEN

GEDRAGSCODE PRIVÉBELEGGINGEN GEDRAGSCODE PRIVÉBELEGGINGEN DATUM: 26 AUGUSTUS 2013 VERSIE:0.95 STATUS: CONCEPT Document: Gedragscode Privébeleggingen Pagina: 1 van 8 Wijzigingshistorie EIGENAAR DATUM OMSCHRIJVING AANPASSINGEN IN REGELING

Nadere informatie

REGLEMENT VOORKOMING MARKTMISBRUIK Obligaties Koninklijke FrieslandCampina N.V.

REGLEMENT VOORKOMING MARKTMISBRUIK Obligaties Koninklijke FrieslandCampina N.V. REGLEMENT VOORKOMING MARKTMISBRUIK Obligaties Koninklijke FrieslandCampina N.V. In dit Reglement worden een aantal termen regelmatig gebruikt in een bepaalde betekenis. Deze termen, waarvan de beginletter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 827 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie

Nadere informatie

Regeling privébeleggingstransacties

Regeling privébeleggingstransacties Versie 2014 Group Compliance Document information Title Regeling privébeleggingstransacties Author Version Date Maart 2014 Status Approved by MB File name Project code 1. Inleiding Robeco kan als vermogensbeheerder

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Besluit van (datum), houdende regels tot uitvoering van diverse bepalingen in de Wet marktmisbruik (Besluit marktmisbruik)

Besluit van (datum), houdende regels tot uitvoering van diverse bepalingen in de Wet marktmisbruik (Besluit marktmisbruik) Besluit van (datum), houdende regels tot uitvoering van diverse bepalingen in de Wet marktmisbruik (Besluit marktmisbruik) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

TOELICHTING. Code of Conduct van Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen

TOELICHTING. Code of Conduct van Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen TOELICHTING Code of Conduct van Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen Teslin Capital Management BV ( Teslin ) acteert op de effectenmarkten, waar vraag naar en aanbod

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

TOELICHTING. Code of Conduct van Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen

TOELICHTING. Code of Conduct van Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen TOELICHTING Code of Conduct van Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen Teslin Capital Management BV ( Teslin ) acteert op de effectenmarkten, waar vraag naar en aanbod

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het pensioenfonds;

1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het pensioenfonds; GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND INLEIDING Deze gedragscode van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland is gebaseerd op de door de sectorbrede pensioenkoepels opgestelde

Nadere informatie

Gedragscode Pensioenfonds Ecolab. Artikel 1. Definities

Gedragscode Pensioenfonds Ecolab. Artikel 1. Definities Gedragscode Pensioenfonds Ecolab Artikel 1. Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. alle medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam

Nadere informatie

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Introductie; Definities....3 Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk

Nadere informatie

Model Gedragscode Pensioenfondsen 2008. Artikel 1. Definities

Model Gedragscode Pensioenfondsen 2008. Artikel 1. Definities Model Gedragscode Pensioenfondsen 2008 Artikel 1. Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. alle medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Wet op het financieel toezicht Voorlichtingsbrochure Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Versie 2013

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Versie 2013 Gedragscode Stichting Pensioenfonds Grontmij Versie 2013 30 oktober 2013 Artikel 1 Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a) alle medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Beter Bed Holding N.V.

Beter Bed Holding N.V. Beter Bed Holding N.V. INTERN REGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP 1 maart 2017 INHOUDSOPGAVE 1 BEGRIPPEN EN INTERPRETATIE... 3 2 REIKWIJDTE REGLEMENT... 3 3 VERBODEN EN VERPLICHTINGEN... 4 4 UITBREIDING VAN

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf pagina 01 08 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

BNG Regeling privé-beleggingstransacties

BNG Regeling privé-beleggingstransacties BNG Regeling privé-beleggingstransacties Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank

Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank GEDRAGSCODE Artikel 1. Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het pensioenfonds; b. andere (categorieºn)

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Wet op het financieel toezicht Leidraad voor Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Bavaria GEDRAGSCODE 2016

Stichting Pensioenfonds Bavaria GEDRAGSCODE 2016 Stichting Pensioenfonds Bavaria GEDRAGSCODE 2016 4 mei 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities... 3 Hoofdstuk 2 Inleidende bepalingen... 4 Hoofdstuk 3 Normen... 4 Hoofdstuk 4 Toezicht op persoonlijke

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Gedragscode 2009 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De gedragscode 2009 van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland is gebaseerd op de model gedragscode voor pensioenfondsen, zoals die door de pensioenkoepels

Nadere informatie

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

MIKO NV PROTOCOL TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS

MIKO NV PROTOCOL TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS MIKO NV PROTOCOL TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS De Raad van Bestuur van Miko NV(de Vennootschap ) heeft op haar vergadering van 24 augustus 1998 het hiernavolgend protocol (het Protocol ) goedgekeurd,

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

KPN Gedragscode Voorwetenschap. KPN Gedragscode Voorwetenschap

KPN Gedragscode Voorwetenschap. KPN Gedragscode Voorwetenschap KPN Gedragscode Voorwetenschap Versie juli 2016 1 INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE... 2 1 TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES... 3 2 VOORSCHRIFTEN VOOR ALLE AANGEWEZEN PERSONEN... 3 2.1 Voorwetenschap...

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES VAN MEDEWERKERS VAN KAS BANK N.V.

REGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES VAN MEDEWERKERS VAN KAS BANK N.V. REGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES VAN MEDEWERKERS VAN KAS BANK N.V. De Raad van Bestuur van KAS BANK N.V. heeft, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen van KAS BANK

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijf & Pensioen B.V.

Gedragscode. Bedrijf & Pensioen B.V. Gedragscode Bedrijf & Pensioen B.V. v2013 Inhoudsopgave 1 Doelgroep 1 2 Definities 1 3 Doel van de gedragscode 3 4 Normen 3 5 Wet- en regelgeving 4 6 Maatschappelijke aanvaardbaarheid 4 7 Klantbelang staat

Nadere informatie

REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE.

REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE. REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE. Dit reglement is opgesteld teneinde een transparant bestuur en de integriteit te stimuleren en mogelijke belangenverstrengelingen te voorkomen binnen het FSFE. Het

Nadere informatie

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Hieronder vindt u een overzicht van enige relevante wetsartikelen (januari 2016). Voor de meest actuele informatie zie www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die op grond van de statuten en de desbetreffende bepalingen

Nadere informatie

Gedragscode Pensioenfonds ING

Gedragscode Pensioenfonds ING PF-B-2015/162 CGA-2015/069 Gedragscode Pensioenfonds ING Vastgesteld 19 juni 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Definities 3 2 Doel van de Gedragscode 6 3 Normen 7 4 Persoonlijke Transacties (Insiderregeling)

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 01-07-2012. Gedragscode Stichting Pensioenfonds Ernst & Young

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 01-07-2012. Gedragscode Stichting Pensioenfonds Ernst & Young GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 01-07-2012 Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. de leden van het Bestuur, leden van het Verantwoordingsorgaan en medewerkers

Nadere informatie