Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap"

Transcriptie

1 Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap 1 / 24

2 Inhoudsopgave AFDELING I Artikel 1 Artikel 2 Inleidende bepalingen Definities en Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen, meldingsplichten en gedragsnormen AFDELING II Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Algemene verbodsbepalingen voor WK-Bestuurders, WK- Commissarissen, WK-Leidinggevenden en Aangewezen WK- Werknemers Transactieverboden ten aanzien van WK-Effecten Transactieverboden ten aanzien van Sector Gerelateerde-Effecten en Overige Effecten Mededelingsverbod; aanbevelingsverbod AFDELING III Meldingsplichten die van toepassing zijn op alle WK- Bestuurders en WK-Commissarissen Artikel 6 Meldingsplichten aan AFM omtrent zeggenschap en kapitaalbelang Artikel 7 Meldingsplichten aan AFM omtrent transacties Artikel 8 Interne Meldingsplichten AFDELING IV Meldingsplichten die van toepassing zijn op alle WK-Leidinggevenden Artikel 9 Meldingsplichten aan AFM uit hoofde van de WFT Artikel 10 Interne Meldingsplichten AFDELING V Artikel 11 Meldingsplichten die van toepassing zijn op alle Aangewezen WK-Werknemers Interne Meldingsplichten AFDELING VI Specifieke bepalingen ten aanzien van WK-Bestuurders, WK- Artikel 12 Artikel 13 Leidinggevenden en Aangewezen WK-Werknemers Vrijheid van beleggen; lange termijn belegging in WK-Effecten (Verbods)bepalingen ten aanzien van opties op WK-Effecten en Sector Gerelateerde Effecten AFDELING VII Specifieke bepalingen ten aanzien van WK-Commissarissen Artikel 14 Artikel 15 Vrijheid van beleggen; lange termijn belegging in WK-Effecten (Verbods)bepalingen ten aanzien van opties op WK-Effecten en Sector Gerelateerde-Effecten AFDELING VIII Overige WK-Werknemers Artikel 16 Transactie-, mededelings- en aanbevelingsverbod 2 / 24

3 AFDELING IX Gelieerde Personen Artikel 17 Meldingsplicht AFDELING X Overige bepalingen X.1 Compliance Officer Artikel 18 Benoeming en ontslag Artikel 19 Contactgegevens Artikel 20 Taken en bevoegdheden Artikel 21 Advies; ontheffing Artikel 22 Plaatsvervanger(s) Artikel 23 Jaarlijkse rapportage X.2 Register Artikel 24 Inhoud Artikel 25 Verantwoordelijkheid; doeleinden Artikel 26 Verstrekking aan derden Artikel 27 Bewaring; bewaartermijn Artikel 28 Inzage Artikel 29 Aanpassing gegevens Artikel 30 Beveiliging X.3 Aanwijzingen en bekendmakingen Artikel 31 Aangewezen WK-Werknemers Artikel 32 Open Perioden Artikel 33 Bekendmaking verbodsbepalingen X.4 Slotbepalingen Artikel 34 Sancties Artikel 35 Gevallen waarin het WK-Reglement niet voorziet Artikel 36 Inwerkingtreding Artikel 37 Wijzigingen Artikel 38 Toepasselijk recht 3 / 24

4 De Raad van Bestuur van Wolters Kluwer N.V. heeft de volgende gedragsregels inzake Voorwetenschap vastgesteld. Afdeling I Inleidende bepalingen Artikel 1 Definities en Reikwijdte Het WK-Reglement bevat regels ten aanzien van de volgende personen: WK Bestuurders : De personen die deel uitmaken van de raad van bestuur van Wolters Kluwer N.V. WK Commissarissen : De personen die deel uitmaken van de raad van commissarissen van Wolters Kluwer N.V. WK Leidinggevenden : WK-Werknemers, niet zijnde WK-Bestuurders, die een leidinggevende functie hebben en uit dien hoofde de bevoegdheid hebben om besluiten te nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van Wolters Kluwer N.V. en die regelmatig de beschikking over Voorwetenschap kunnen hebben. Hieronder vallen in ieder geval de Divisie CEO s van Wolters Kluwer Aangewezen WK Werknemers : WK-Werknemers, niet zijnde WK-Bestuurders, of WK-Leidinggevenden, die uit hoofde van de uitoefening van hun werk, beroep of functie toegang hebben tot Voorwetenschap en als zodanig zijn aangewezen door de Compliance Officer. Deze categorie omvat (i) WK-Werknemers werkzaam in de Corporate Office van de Vennootschap, (ii) WK-Werknemers aan wie personeelsopties op Aandelen van de Vennootschap zijn toegekend of aan wie Aandelen van de Vennootschap in het kader van de Vennootschap s long-term-incentive-plan (LTIP) zijn toegekend, en (iii) andere door de Vennootschap aangewezen personen Overige WK Werknemers : WK-Werknemers, niet zijnde WK-Bestuurders, WK-Leidinggevenden of Aangewezen WK- Werknemers De overige definities relevant voor raadpleging van het WK-Reglement zijn te vinden op pagina s 20 en verder. 4 / 24

5 1. Het WK-Reglement bevat regels ten aanzien van het bezit van en transacties in WK- Effecten, Sector Gerelateerde-Effecten en Overige Effecten door WK-Werknemers. 2. Het WK-Reglement is van toepassing op alle WK-Werknemers, voor zover in het WK- Reglement zelf niet anders is aangegeven. Het WK-Reglement is van toepassing op WK-Werknemers ongeacht de hoedanigheid waarin zij Transacties Verrichten en is ook van toepassing indien de betrokken WK-Werknemer een Transactie Verricht voor rekening van een ander of als vertegenwoordiger van een ander. 3. Van het WK-Reglement gelden voor WK-Bestuurders: de Afdelingen I tot en met III, VI, IX en X. 4. Van het WK-Reglement gelden voor WK-Commissarissen: de Afdelingen I tot en met III, VII, IX en X. 5. Van het WK-Reglement gelden voor WK-Leidinggevenden: de Afdelingen I, II, IV, VI, IX en X. 6. Van het WK-Reglement gelden voor Aangewezen WK-Werknemers: de Afdelingen I, II, V, VI en X. 7. Van het WK Reglement gelden voor Overige WK-Werknemers: de Afdelingen I, VIII en X. 8. Van het WK-Reglement gelden voor Gelieerde Personen: de Afdelingen I, IX en X. Artikel 2 Wettelijke verbodsbepalingen, meldingsplichten en gedragsnormen 1. De bepalingen van het WK-Reglement laten de verbodsbepalingen, waaronder begrepen de verboden ten aanzien van marktmisbruik en marktmanipulatie, van de WFT en de op een ieder toepasselijke meldingsplichten van de WFT geheel onverlet. 2. De WK-Bestuurders, WK-Commissarissen, WK-Leidinggevenden, Aangewezen WK-Werknemers, Overige WK-Werknemers en Gelieerde Personen zijn gehouden (i) te allen tijde de schijn te vermijden dat hun handelen in verband staat met Voorwetenschap, en (ii) zorgvuldig om te gaan met alle mogelijk vertrouwelijke en/ of koersgevoelige informatie. Afdeling II Algemene verbodsbepalingen voor WK-Bestuurders, WK-Commissarissen, WK- Leidinggevenden en Aangewezen WK-Werknemers Artikel 3 Transactieverboden ten aanzien van WK-Effecten 1. Het is aan iedere WK-Bestuurder, WK-Commissaris, WK-Leidinggevende en Aangewezen WK-Werknemer verboden gebruik te maken van Voorwetenschap door, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of middellijk, Transacties te Verrichten in WK-Effecten, dan wel te trachten deze te Verrichten. 2. Het is aan iedere WK-Bestuurder, WK-Commissaris, WK-Leidinggevende en Aangewezen WK-Werknemer verboden buiten een Open Periode Transacties te Verrichten in WK-Effecten, ongeacht of de WK-Bestuurder, WK-Commissaris, WK- 5 / 24

6 Leidinggevende of Aangewezen WK-Werknemer daarbij al dan niet gebruik maakt van Voorwetenschap. 3. Het is aan iedere WK-Bestuurder, WK-Commissaris, WK-Leidinggevende en Aangewezen WK-Werknemer verboden Transacties te Verrichten in WK-Effecten, gedurende een Open Periode waarin dit aan de WK-Bestuurder, WK-Commissaris, WK-Leidinggevende of Aangewezen WK-Werknemer is verboden door de Compliance Officer. 4. Het is iedere WK-Bestuurder, WK Commissaris, WK Leidinggevende en Aangewezen WK-Werknemer slechts toegestaan een Transactie te Verrichten in WK-Effecten indien daarvoor vooraf toestemming is verleend door de Compliance Officer, welke toestemming in beginsel slechts verleend zal worden met inachtneming van de voorgaande bepalingen van dit artikel. Het verzoek om toestemming wordt schriftelijk of per gedaan en de toestemming wordt schriftelijk of per verleend. Bij het verzoek is het niet nodig opgave te doen van de hoeveelheid Effecten. De Transactie dient te worden Verricht binnen 24 uur na de verkregen toestemming. 5. Het is aan iedere WK-Bestuurder, WK-Commissaris, WK-Leidinggevende en Aangewezen WK-Werknemer verboden WK-Effecten, binnen een termijn van zes maanden na verkrijging te verkopen. Deze bepaling geldt niet indien de verkrijging van aandelen het gevolg is van (i) de uitoefening van een door de Vennootschap verleende optie of (ii) de conversie van een converteerbare obligatie en de aldus verkregen aandelen direct daarna worden doorverkocht. Dit verbod is evenmin van toepassing indien de verkrijging van aandelen het gevolg is van het toekennen van aandelen door de Vennootschap aan een WK-Bestuurder, WK-Commissaris, WK-Leidinggevende en Aangewezen WK-Werknemer in het kader van de Vennootschap s long-term-incentiveplan (LTIP). Verkoop van deze aandelen zal plaatsvinden met inachtneming van de bepalingen genoemd in lid 2 tot en met lid 4 van dit artikel. 6. Indien de Vennootschap een keuzedividend aanbiedt, zal iedere WK-Bestuurder, WK- Commissaris, WK-Leidinggevende en Aangewezen WK-Werknemer te allen tijde kiezen voor een dividend in contanten, en zal hij of zij op voorhand zijn/ haar effecten bewaarinstelling opdracht geven dit ook namens hem of haar te doen. 7. Het in lid 1 opgenomen verbod is niet van toepassing op het Verrichten van Transacties ter nakoming van een opeisbare verbintenis die reeds bestond op het tijdstip waarop (bijvoorbeeld bij een verplichting tot vervreemding of verwerving van WK-Effecten die voortkomt uit een overeenkomst die is gesloten voordat) de WK- Bestuurder, WK-Commissaris, WK-Leidinggevende of Aangewezen WK-Werknemer Voorwetenschap verkreeg. 8. Het in lid 1 opgenomen verbod is voorts niet van toepassing op: a. het in het kader van een personeelsregeling aanvaarden van WK-Effecten, indien daarbij een bestendige gedragslijn wordt gehanteerd met betrekking tot de voorwaarden en de periodiciteit van de regeling; b. het in het kader van een personeelsregeling uitoefenen van toegekende opties, omwisselen van converteerbare obligaties of uitoefenen van uitgegeven warrants dan wel soortgelijke rechten op (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de 6 / 24

7 Vennootschap, op de expiratiedatum van het desbetreffende recht, dan wel binnen een periode van vijf werkdagen voorafgaande aan die datum, als mede de verkoop van de met de uitoefening van deze rechten verworven (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap binnen deze periode, mits de WK-Bestuurder, WK-Commissaris, WK-Leidinggevende of Aangewezen WK-Werknemer tenminste vier maanden voor de expiratiedatum schriftelijk of elektronisch aan de Vennootschap kenbaar heeft gemaakt tot verkoop te zullen overgaan of een onherroepelijke volmacht aan de Vennootschap heeft verleend; c. het bij wijze van dividenduitkering, anders dan in de vorm van keuzedividend, verkrijgen van aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; d. andere bij of krachtens de wet uitgezonderde transacties. 9. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op de in de leden 2 tot en met 5 opgenomen verboden. 10. De in de leden 1 tot en met 5 opgenomen verboden en mogelijke uitzonderingen daarop blijven nog gedurende zes maanden van toepassing nadat een WK-Bestuurder, WK-Commissaris, WK-Leidinggevende of Aangewezen WK-Werknemer die hoedanigheid heeft verloren. 11. De verbodsbepalingen opgenomen in de leden 2 (handel uitsluitend toegestaan in Open Perioden) en 5 (Effecten zes maanden vasthouden) van dit artikel met betrekking tot WK-Effecten zijn ook van toepassing indien een Transactie in WK-Effecten wordt Verricht voor rekening en risico van een WK Bestuurder, WK-Commissaris, WK- Leidinggevende en Aangewezen WK-Werknemer op grond van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving door een financiële onderneming waaraan het ingevolge de WFT is toegestaan individuele vermogens te beheren, indien bij die overeenkomst is bepaald dat de WK-Bestuurder of de WK-Commissaris, WK-Leidinggevende en Aangewezen WK-Werknemer als volmachtgever geen invloed kan uitoefenen op Transacties die de financiële onderneming als gevolmachtigde Verricht. De leden 3 en 4 van dit artikel zijn in een dergelijk geval echter niet van toepassing. Artikel 4 Transactieverboden ten aanzien van Sector Gerelateerde-Effecten en Overige Effecten 1. Het is iedere WK-Bestuurder, WK Commissaris, WK Leidinggevende en Aangewezen WK-Werknemer slechts toegestaan een Transactie te Verrichten in Sector Gerelateerde-Effecten indien daarvoor vooraf toestemming is verleend door de Compliance Officer, welke toestemming in beginsel slechts verleend zal worden met inachtneming van de bepalingen van dit artikel. Het verzoek om toestemming wordt schriftelijk of per gedaan en de toestemming wordt schriftelijk of per verleend. Bij het verzoek is het niet nodig opgave te doen van de hoeveelheid Effecten. De Transactie dient te worden Verricht binnen 24 uur na de verkregen toestemming. 2. Het is aan iedere WK-Bestuurder, WK-Commissaris, WK-Leidinggevende en Aangewezen WK-Werknemer verboden Transacties te Verrichten in Sector Gerelateerde-Effecten en/ of Overige Effecten, indien de raad van bestuur van de Vennootschap en/ of de Compliance Officer dit heeft bepaald en de betrokken WK- 7 / 24

8 Bestuurder, WK-Commissaris, WK-Leidinggevende of Aangewezen WK-Werknemer daarvan op de hoogte heeft gesteld, ongeacht of de WK-Bestuurder, WK-Commissaris, WK-Leidinggevende of Aangewezen WK-Werknemer daarbij al dan niet Voorwetenschap betrekking hebbende op de desbetreffende Sector Gerelateerde- Effecten en/ of Overige Effecten gebruikt. De raad van bestuur van de Vennootschap en/ of de Compliance Officer kan/kunnen een dergelijke mededeling doen zonder verdere opgaaf van redenen. 3. De raad van commissarissen van de Vennootschap kan in overleg met de raad van bestuur van de Vennootschap bepalen dat een WK-Bestuurder, WK-Commissaris, WK- Leidinggevende of Aangewezen WK-Werknemer geen Transacties Verricht in bepaalde door de raad van commissarissen in overleg met de raad van bestuur aangewezen Sector Gerelateerde-Effecten en/ of Overige Effecten, indien aannemelijk is dat de WK-Bestuurder, WK-Commissaris, WK-Leidinggevende of Aangewezen WK- Werknemer uit hoofde van zijn of haar functie bij de Vennootschap een betere inschatting kan maken van de gang van zaken bij de uitgevende instelling van de Sector Gerelateerde-Effecten en/ of Overige Effecten dan op grond van openbare informatie mogelijk is, bijvoorbeeld bij bepaalde concurrenten van de Vennootschap. 4. De in lid 1 en 2 opgenomen verboden zijn niet van toepassing op het Verrichten van Transacties ter nakoming van een opeisbare verbintenis die reeds bestond op het tijdstip van (bijvoorbeeld bij een verplichting tot vervreemding of verwerving van Sector Gerelateerde-Effecten en/of Overige Effecten die voortkomt uit een overeenkomst die is gesloten voor) de in de lid 3 bedoelde aanwijzing of bepaling. 5. De in de leden 1 tot en met 3 opgenomen verboden zijn voorts niet van toepassing op: a. het bij wijze van dividenduitkering, anders dan in de vorm van keuzedividend, verkrijgen van aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap die de Sector Gerelateerde-Effecten en/ of Overige Effecten heeft uitgegeven; b. andere bij of krachtens de wet uitgezonderde transacties. 6. Het is aan iedere WK-Bestuurder, WK-Commissaris, WK-Leidinggevende en Aangewezen WK-Werknemer verboden Sector Gerelateerde-Effecten binnen een termijn van zes maanden na verkrijging te verkopen. 7. De in de leden 1 tot en met 3 opgenomen verboden blijven nog gedurende zes maanden van toepassing nadat een WK-Bestuurder, WK-Commissaris, WK- Leidinggevende of Aangewezen WK-Werknemer die hoedanigheid heeft verloren. 8. De bepalingen opgenomen in dit artikel zijn niet van toepassing indien een Transactie in Sector Gerelateerde-Effecten en/ of Overige Effecten wordt Verricht voor rekening en risico van een WK Bestuurder, WK-Commissaris, WK-Leidinggevende of Aangewezen WK-Werknemer op grond van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving door een financiële onderneming waaraan het ingevolge de WFT is toegestaan individuele vermogens te beheren, indien bij die overeenkomst is bepaald dat de WK-Bestuurder of de WK-Commissaris, WK-Leidinggevende of Aangewezen WK-Werknemer als volmachtgever geen invloed kan uitoefenen op Transacties die de financiële onderneming als gevolmachtigde Verricht. 8 / 24

9 Artikel 5 Mededelingsverbod; aanbevelingsverbod 1. Het is aan iedere WK-Bestuurder, WK-Commissaris, WK-Leidinggevende en Aangewezen WK-Werknemer verboden Voorwetenschap aan een derde mede te delen, tenzij dit gebeurt in het kader van de normale uitoefening van zijn of haar functie en de persoon die de Voorwetenschap ontvangt een geheimhoudingsplicht heeft, ongeacht of die gebaseerd is op wet- of regelgeving, statutaire bepalingen of een overeenkomst. 2. Het is aan iedere WK-Bestuurder, WK-Commissaris, WK-Leidinggevende en Aangewezen WK-Werknemer verboden een derde aan te bevelen of ertoe aan te zetten Transacties te Verrichten in Effecten.. Afdeling III Meldingsplichten die van toepassing zijn op alle WK-Bestuurders en WK- Commissarissen Artikel 6 Meldingsplichten aan AFM omtrent zeggenschap en kapitaalbelang 1. Iedere WK-Bestuurder of WK-Commissaris doet binnen twee weken na zijn of haar benoeming als WK-Bestuurder of WK-Commissaris melding aan de AFM van het aantal Aandelen en Stemmen in de Vennootschap waarover hij of zij beschikt. 2. Iedere WK-Bestuurder of WK-Commissaris doet onverwijld melding aan de AFM van iedere wijziging in het aantal Aandelen en Stemmen in de Vennootschap waarover hij of zij beschikt. Aan de verplichting op grond van de vorige volzin is voldaan, indien terzake een melding is gedaan op grond van overige toepasselijke bepalingen van hoofdstuk 5.3 van de WFT. 3. Indien sprake is van een overeenkomst van lastgeving zoals neergelegd in artikel 7 lid 3, kan de WK-Bestuurder of WK-Commissaris de financiële onderneming machtigen om voornoemde melding namens hem of haar te verrichten. 4. Een WK-Bestuurder of een WK-Commissaris kan aan de Compliance Officer opdracht geven om namens hem of haar de in dit artikel bedoelde melding aan de AFM te doen. De Compliance Officer dient de opdracht schriftelijk en op de Transactiedatum zelf, dan wel op het moment van het ontstaan van de meldingsplicht anderszins, te ontvangen. Alle gegevens die aan de AFM gemeld moeten worden, dienen bij de opdracht te worden verstrekt. De WK-Bestuurder of WK-Commissaris blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opgave aan de AFM. Artikel 7 Meldingsplichten aan AFM omtrent transacties 1. Wanneer al melding aan de AFM heeft plaatsgevonden op grond van de WFT in overeenstemming met het vorige artikel wordt de WK-Bestuurder of de WK- Commissaris geacht daarmee aan de in lid 2 van dit artikel neergelegde meldingsplicht te hebben voldaan. 2. Iedere WK-Bestuurder of WK-Commissaris doet uiterlijk op de vijfde werkdag na de Transactiedatum melding aan de AFM van voor eigen rekening Verrichte Transacties in (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of effecten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van deze (certificaten van) aandelen. 9 / 24

10 3. De meldingsplicht neergelegd in lid 2 is niet van toepassing op Transacties van WK- Bestuurders en WK-Commissarissen die op grond van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving worden Verricht door een financiële onderneming waaraan het ingevolge de WFT is toegestaan individuele vermogens te beheren, indien bij die overeenkomst is bepaald dat de WK-Bestuurder of de WK-Commissaris als volmachtgever geen invloed kan uitoefenen op Transacties die de financiële onderneming als gevolmachtigde Verricht. Iedere WK-Bestuurder en WK-Commissaris is verplicht om aan de Compliance Officer een afschrift te geven van de overeenkomst als bedoeld in de vorige zin en de Compliance Officer schriftelijk te informeren over iedere wijziging in deze overeenkomst. 4. De melding bedoeld in lid 2 kan worden uitgesteld tot het tijdstip waarop: (a) de WK- Bestuurder of de WK-Commissaris voor eigen rekening in het desbetreffende kalenderjaar Transacties heeft Verricht die een bedrag van EUR of meer belopen, of (b) de WK-Bestuurder of de WK-Commissaris voor eigen rekening en met hem of haar Gelieerde Personen voor eigen rekening in het desbetreffende kalenderjaar Transacties hebben Verricht die opgeteld een bedrag van EUR of meer belopen. 5. Een WK-Bestuurder of een WK-Commissaris kan aan de Compliance Officer opdracht geven om namens hem of haar de in dit artikel bedoelde melding aan de AFM te doen. De Compliance Officer dient de opdracht schriftelijk en op de dag van het ontstaan van de meldingsplicht te ontvangen. Alle gegevens die aan de AFM gemeld moeten worden, dienen bij de opdracht te worden verstrekt. De WK-Bestuurder of WK- Commissaris blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opgave aan de AFM. 6. Iedere WK-Bestuurder of WK-Commissaris is verplicht de met hem of haar Gelieerde Personen op de hoogte te stellen van hun meldingsplicht zoals neergelegd in artikel 17 van het WK-Reglement. Artikel 8 Interne Meldingsplichten 1. Iedere WK-Bestuurder of WK-Commissaris doet onverwijld melding aan de Compliance Officer van iedere Transactie die hij of zij Verricht in WK-Effecten en/of Sector Gerelateerde-Effecten. 2. Indien sprake is van een overeenkomst van lastgeving zoals neergelegd in artikel 7 lid 3, is voornoemde melding aan de Compliance Officer beperkt tot iedere Transactie die de WK-Bestuurder of WK-Commissaris Verricht in WK-Effecten. De WK-Bestuurder of WK-Commissaris kan de financiële onderneming machtigen om de melding op grond van dit lid 2 namens hem of haar te verrichten. Afdeling IV Meldingsplichten die van toepassing zijn op alle WK-Leidinggevenden Artikel 9 Meldingsplichten aan AFM uit hoofde van de WFT 1. Iedere WK-Leidinggevende doet uiterlijk op de vijfde werkdag na de Transactiedatum, melding aan de AFM van voor eigen rekening Verrichte Transacties in (certificaten van) 10 / 24

11 aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of effecten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van deze (certificaten van) aandelen. 2. De meldingsplicht neergelegd in lid 1 is niet van toepassing op Transacties van WK- Leidinggevende die op grond van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving worden Verricht of bewerkstelligd door een financiële onderneming waaraan het ingevolge de WFT is toegestaan individuele vermogens te beheren, indien bij die overeenkomst is bepaald dat de WK-Leidinggevende als volmachtgever geen invloed kan uitoefenen op Transacties die de financiële onderneming als gevolmachtigde Verricht of bewerkstelligt. De WK-Leidinggevende is verplicht om aan de Compliance Officer een afschrift te geven van de overeenkomst als bedoeld in de vorige zin en de Compliance Officer schriftelijk te informeren over iedere wijziging in deze overeenkomst. 3. De melding bedoeld in lid 1 kan worden uitgesteld tot het tijdstip waarop: (a) de WK- Leidinggevende voor eigen rekening in het desbetreffende kalenderjaar Transacties heeft Verricht die een bedrag van EUR of meer belopen, of (b) WK- Leidinggevende voor eigen rekening en met hem of haar Gelieerde Personen voor eigen rekening in het desbetreffende kalenderjaar Transacties hebben Verricht die opgeteld een bedrag van EUR of meer belopen. 4. Een WK-Leidinggevende kan aan de Compliance Officer opdracht geven om namens hem of haar de in dit artikel bedoelde melding aan de AFM te doen. De Compliance Officer dient de opdracht schriftelijk en op de Transactiedatum zelf te ontvangen, dan wel op het moment van het ontstaan van de meldingsplicht anderszins. Alle gegevens die aan de AFM gemeld moeten worden, dienen bij de opdracht te worden verstrekt. De WK-Leidinggevende blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opgave aan de AFM. 5. Iedere WK-Leidinggevende is verplicht de met hem of haar Gelieerde Personen op de hoogte te stellen van hun meldingsplicht zoals neergelegd in artikel 17 van het WK- Reglement. Artikel 10 Interne Meldingsplichten 1. Iedere WK-Leidinggevende doet schriftelijk melding aan de Compliance Officer binnen vijf werkdagen na iedere Transactie die hij of zij Verricht in WK-Effecten en/of Sector Gerelateerde-Effecten. 2. Indien sprake is van een overeenkomst van lastgeving zoals neergelegd in artikel 7 lid 3, is voornoemde melding aan de Compliance Officer beperkt tot iedere Transactie die de WK-Leidinggevende Verricht in WK-Effecten. De WK-Leidinggevende kan de financiële onderneming machtigen om de melding op grond van dit lid 2 namens hem of haar te verrichten. 11 / 24

12 Afdeling V Meldingsplichten die van toepassing zijn op alle Aangewezen WK-Werknemers Artikel 11 Interne Meldingsplichten 1. Iedere Aangewezen WK-Werknemer doet schriftelijk melding aan de Compliance Officer binnen vijf werkdagen na iedere Transactie die hij of zij heeft Verricht in WK- Effecten en/of Sector Gerelateerde-Effecten. 2. Indien sprake is van een overeenkomst van lastgeving zoals neergelegd in artikel 7 lid 3, is voornoemde melding aan de Compliance Officer beperkt tot iedere Transactie die de Aangewezen WK-Werknemer Verricht in WK-Effecten. De Aangewezen WK- Werknemer kan de financiële onderneming machtigen om de melding op grond van dit lid 2 namens hem of haar te verrichten. Afdeling VI Specifieke bepalingen ten aanzien van WK-Bestuurders, WK-Leidinggevenden en Aangewezen WK-Werknemers Artikel 12 Vrijheid van beleggen; lange termijn belegging in WK-Effecten 1. Voor zover uit het bij of krachtens het WK-Reglement bepaalde niet anders voortvloeit, is een WK-Bestuurder, WK-Leidinggevende en Aangewezen WK-Werknemer vrij in het beleggen in effecten. 2. Het (eventuele) bezit van WK-Effecten van een WK-Bestuurder, WK-Leidinggevende en Aangewezen WK-Werknemer is steeds ter belegging op de lange termijn. Artikel 13 (Verbods)bepalingen ten aanzien van opties op WK-Effecten en Sector Gerelateerde Effecten 1. De Vennootschap kan opties op WK-Effecten toekennen aan WK-Bestuurders, WK- Leidinggevenden en Aangewezen WK-Werknemers in overeenstemming met door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap goedgekeurde regelingen. Een WK-Bestuurder, WK-Leidinggevende en Aangewezen WK-Werknemer aanvaardt dergelijke opties en oefent deze uit in overeenstemming met de daarop toepasselijke reglementen. 2. Het is aan iedere WK-Bestuurder, WK-Leidinggevende en Aangewezen WK- Werknemer verboden opties te kopen of te schrijven op WK-Effecten, met uitzondering van opties die door de Vennootschap worden toegekend in het kader van een in lid 1 bedoelde regeling. 3. Het is aan iedere WK-Bestuurder, WK-Leidinggevende en Aangewezen WK- Werknemer verboden opties te kopen of te schrijven op Sector Gerelateerde-Effecten. 12 / 24

13 Afdeling VII Specifieke bepalingen ten aanzien van WK-Commissarissen Artikel 14 Vrijheid van beleggen; lange termijn belegging in WK-Effecten 1. Voor zover uit het bij of krachtens het WK-Reglement bepaalde niet anders voortvloeit, is een WK-Commissaris vrij in het beleggen in effecten. 2. Het (eventuele) bezit van WK-Effecten van een WK-Commissaris is steeds ter belegging op de lange termijn. Artikel 15 (Verbods)bepalingen ten aanzien van opties op WK-Effecten en Sector Gerelateerde- Effecten 1. De Vennootschap kent geen opties op WK-Effecten toe aan WK-Commissarissen. 2. Het is aan iedere WK-Commissaris verboden opties te kopen of te schrijven op WK- Effecten. 3. Het is aan iedere WK-Commissaris verboden opties te kopen of te schrijven op Sector Gerelateerde-Effecten. Afdeling VIII Overige WK-Werknemers Artikel 16 Transactie-, mededelings- en aanbevelingsverbod 1. Het is aan iedere Overige WK-Werknemer die weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij of zij over Voorwetenschap beschikt, verboden om gebruik te maken van die Voorwetenschap door een Transactie te Verrichten in Effecten, waaronder begrepen WK-Effecten, dan wel te trachten deze te Verrichten. 2. Het is aan iedere Overige WK-Werknemer die weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij of zij over Voorwetenschap beschikt, verboden om Voorwetenschap aan een derde mede te delen, anders dan in de normale uitoefening van zijn of haar werk, beroep of functie en de persoon die de Voorwetenschap ontvangt een geheimhoudingsplicht heeft, ongeacht of die gebaseerd is op wet- of regelgeving, statutaire bepalingen of een overeenkomst. 3. Het is aan iedere Overige WK-Werknemer die weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij of zij over Voorwetenschap beschikt, verboden om een derde aan te bevelen of ertoe aan te zetten Transacties te Verrichten in Effecten, waaronder begrepen WK- Effecten, waarop zijn of haar Voorwetenschap betrekking heeft. 4. Overige WK-Werknemers die weten of redelijkerwijs moeten vermoeden dat zij over Voorwetenschap beschikken, dienen in geval de Vennootschap een keuzedividend aanbiedt, te allen tijde te kiezen voor een dividend in contanten, en zullen op voorhand hun effecten bewaarinstelling opdracht geven dit ook namens hun te doen. 5. Het in lid 1 opgenomen verbod is niet van toepassing op het Verrichten van Transacties ter nakoming van een opeisbare verbintenis die reeds bestond op het tijdstip waarop (bijvoorbeeld bij een verplichting tot vervreemding of verwerving van Effecten die voortkomt uit een overeenkomst die is gesloten voordat) de Overige WK-Werknemer Voorwetenschap verkreeg. 6. Het in lid 1 opgenomen verbod is voorts niet van toepassing op: 13 / 24

14 a. het in het kader van een personeelsregeling aanvaarden van Effecten, indien daarbij een bestendige gedragslijn wordt gehanteerd met betrekking tot de voorwaarden en de periodiciteit van de regeling; b. het in het kader van een personeelsregeling uitoefenen van toegekende opties, omwisselen van converteerbare obligaties of uitoefenen van uitgegeven warrants dan wel soortgelijke rechten op (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, op de expiratiedatum van het desbetreffende recht, dan wel binnen een periode van vijf werkdagen voorafgaande aan die datum, alsmede de verkoop van de met de uitoefening van deze rechten verworven (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap binnen deze periode, mits de Overige WK- Werknemer tenminste vier maanden voor de expiratiedatum schriftelijk of elektronisch aan de Vennootschap kenbaar heeft gemaakt tot verkoop te zullen overgaan of een onherroepelijke volmacht aan de Vennootschap heeft verleend; c. het bij wijze van dividenduitkering verkrijgen van aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; d. andere bij of krachtens wet uitgezonderde transacties. Afdeling IX Gelieerde Personen Artikel 17 Meldingsplicht 1. Iedere Gelieerde Persoon doet uiterlijk op de vijfde werkdag na de Transactiedatum melding aan de AFM van voor eigen rekening Verrichte Transacties in (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of effecten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van deze (certificaten van) aandelen. 2. De meldingsplicht neergelegd in lid 1 is niet van toepassing op een Transactie die op grond van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving is Verricht door een financiële onderneming waaraan het ingevolge de WFT is toegestaan individuele vermogens te beheren, waarin is bepaald dat de Gelieerde Persoon als volmachtgever geen invloed kan uitoefenen op Transacties die de financiële onderneming als gevolmachtigde Verricht. 3. Gelieerde Personen zijn verplicht de in lid 1 bedoelde melding aan de AFM zelf te doen, tenzij zij op de Transactiedatum zelf aan de Compliance Officer opdracht hebben gegeven de in lid 1 bedoelde melding namens hen te doen. De opdracht moet schriftelijk worden gegeven en alle gegevens bevatten die aan de AFM gemeld moeten worden. De Gelieerde Persoon blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opgave aan de AFM. 14 / 24

15 Afdeling X Overige bepalingen X.1 Compliance Officer Artikel 18 Benoeming en ontslag De raad van bestuur van de Vennootschap wijst een Compliance Officer aan. De raad van bestuur van de Vennootschap kan aanwijzing van de Compliance Officer te allen tijde als zodanig intrekken. Artikel 19 Contactgegevens De Compliance Officer is te bereiken op Artikel 20 Taken en bevoegdheden De Compliance Officer heeft de taken en bevoegdheden die in het WK-Reglement aan de Compliance Officer zijn toegekend. De raad van bestuur van de Vennootschap kan aanvullende taken en bevoegdheden aan de Compliance Officer toekennen. Artikel 21 Advies; ontheffing 1. De Compliance Officer kan op verzoek van een WK-Werknemer advies uitbrengen omtrent de vraag of een in het WK-Reglement opgenomen verbod of verplichting op hem of haar van toepassing is. Als een WK-Werknemer twijfelt over de vraag of een in het WK-Reglement opgenomen verbod of verplichting op hem of haar van toepassing is, verdient het aanbeveling dat hij of zij contact opneemt met de Compliance Officer en advies van de Compliance Officer inwint. 2. De Compliance Officer kan in uitzonderlijke omstandigheden en in overleg met (een lid van) de raad van bestuur ontheffing verlenen van de in het WK-Reglement opgenomen verboden of verplichtingen. Artikel 22 Plaatsvervanger(s) De Compliance Officer kan in overleg met (een lid van) de raad van bestuur van de Vennootschap een of meer plaatsvervangers aanwijzen, al dan niet kantoorhoudend in andere landen, die, ten behoeve van de WK-Werknemers in andere landen, zodanige taken en bevoegdheden kan of kunnen uitoefenen als de Compliance Officer in overleg met (een lid van) de raad van bestuur van de Vennootschap zal bepalen. De Compliance Officer kan in overleg met (een lid van) de raad van bestuur van de Vennootschap personen aanwijzen die hem of haar bij afwezigheid vervangen. De raad van bestuur van de Vennootschap of de Compliance Officer maakt bekend wie de op grond van dit artikel aangewezen plaatsvervangers zijn en waar deze zijn te bereiken. 15 / 24

16 Artikel 23 Jaarlijkse rapportage De Compliance Officer rapporteert jaarlijks na afloop van het boekjaar van de Vennootschap aan de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap omtrent de uitoefening van zijn of haar taken en bevoegdheden. X.2 Register Artikel 24 Inhoud De Vennootschap houdt een Register waarin worden opgenomen: a. de namen van de WK-Bestuurders, WK-Commissarissen, WK-Leidinggevenden en Aangewezen WK-Werknemers, alsmede alle overige bij de Vennootschap werkzame personen die op regelmatige of incidentele basis kennis kunnen hebben van Voorwetenschap; b. de reden waarom de onder a. genoemde overige personen in het Register zijn opgenomen; c. de omstandigheid dat en het tijdstip waarop een persoon geen toegang meer heeft tot Voorwetenschap; d. alle op grond van het WK-Reglement aan de Compliance Officer gedane meldingen; e. alle opdrachten aan de Compliance Officer om melding te verrichten als bedoeld in het WK-Reglement; f. alle verzoeken aan de Compliance Officer om ontheffing te verlenen en alle door de Compliance Officer verleende ontheffingen als bedoeld in artikel 21 lid 2; g. afschriften van de vermogensbeheerovereenkomsten die de Compliance Officer op grond van artikel 7 lid 3 en artikel 9 lid 2 heeft ontvangen. De Compliance Officer houdt het Register voor de Vennootschap bij. Het Register en alle mutaties daarvan dienen te worden voorzien van een datum. Artikel 25 Verantwoordelijkheid; doeleinden De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van in het Register opgenomen of op te nemen Persoonsgegevens. Artikel 26 Verstrekking aan derden Uit het Register kunnen Persoonsgegevens worden verstrekt aan de AFM, indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting of een zwaarwegend belang van de Vennootschap dit vergt. Artikel 27 Bewaring; bewaartermijn Het Register wordt bewaard door de Compliance Officer. De in artikel 24 onder a. tot en met c. genoemde Persoonsgegevens zullen tenminste vijf jaar worden bewaard na opneming in het Register of bijwerking daarvan. De Compliance Officer zal overige Persoonsgegevens uit het Register verwijderen uiterlijk twee jaar nadat de betrokken persoon niet langer bij de Vennootschap is betrokken. Indien het verwerken van 16 / 24

17 Persoonsgegevens als bedoeld is in artikel 24 noodzakelijk is voor de behandeling van een geschil of betrekking heeft op vermogensrechtelijke rechten en verplichtingen van de Vennootschap, worden zij niet verwijderd. In het geval de verwerking van de Persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behandeling van een geschil, zal de Compliance Officer deze verwijderen zodra deze hun belang voor het geschil hebben verloren. In het geval dat de Persoonsgegevens betrekking hebben op vermogensrechtelijke rechten en verplichtingen van de Vennootschap, zal de Compliance Officer deze zeven jaar na de datum van vastlegging verwijderen. Artikel 28 Inzage Een WK-Werknemer van wie Persoonsgegevens in het Register zijn opgenomen, heeft het recht inzage in die gegevens te verzoeken. Hij of zij kan zich daartoe wenden tot de Compliance Officer. Indien met betrekking tot de verzoekende WK-Werknemer Persoonsgegevens worden verwerkt, verstrekt de Compliance Officer hem of haar binnen vier weken schriftelijk een volledig overzicht daarvan. Artikel 29 Aanpassing gegevens Een WK-Werknemer van wie Persoonsgegevens in het Register zijn opgenomen, heeft het recht de Vennootschap te verzoeken over te gaan tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van hem of haar betreffende Persoonsgegevens die in het Register zijn opgenomen, indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn of voor het doel van opneming in het Register niet ter zake dienen. Een dergelijk verzoek moet worden gericht tot de Compliance Officer. De Compliance Officer bericht de betrokkene schriftelijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Indien het verzoek gegrond is, draagt de Compliance Officer vervolgens zo spoedig mogelijk zorg voor de desbetreffende verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de Persoonsgegevens. De Compliance Officer geeft zo spoedig mogelijk kennis aan de AFM van een verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens voor zover die gegevens voorafgaande daaraan aan de AFM zijn verstrekt. De Compliance Officer gaat onverwijld over tot aanpassing van de in het Register opgenomen gegevens indien: a. de reden waarom een persoon in het Register is vermeld, wijzigt; b. een persoon aan het Register dient te worden toegevoegd; en c. een in het Register opgenomen persoon geen toegang meer heeft tot Voorwetenschap. Artikel 30 Beveiliging Het Register zal adequaat worden beveiligd. Slechts de Compliance Officer, WK- Bestuurders en WK-Commissarissen (en voor hen werkzame personen), medewerkers van de afdelingen Juridische Zaken, Human Resources en Treasury hebben het recht het Register in te zien indien dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. 17 / 24

18 X.3 Aanwijzingen en bekendmakingen Artikel 31 Aangewezen WK-Werknemers De Compliance Officer wijst WK-Werknemers die uit hoofde van de uitoefening van hun werk, beroep of functie toegang hebben tot Voorwetenschap aan als Aangewezen WK-Werknemers en stelt hen schriftelijk van de aanwijzing op de hoogte. Artikel 32 Open Perioden De Raad van Bestuur van de Vennootschap maakt tijdig voor het begin van ieder boekjaar via Wolters Kluwer Publisher bekend welke perioden in het desbetreffende boekjaar in elk geval gelden als Open Perioden. Wijzigingen of aanvullingen worden in de loop van het boekjaar op dezelfde wijze bekend gemaakt. Artikel 33 Bekendmaking verbodsbepalingen De Vennootschap stelt de WK-Bestuurders, WK-Commissarissen, WK- Leidinggevenden, Aangewezen WK-Werknemers en Gelieerde Personen, alsmede alle overige bij de Vennootschap werkzame personen die op regelmatige of incidentele basis kennis kunnen hebben van Voorwetenschap op de hoogte van de verbodsbepalingen van afdeling (Regels ter voorkoming van marktmisbruik) van de WFT en de hoogte van de sancties die op overtreding van die verbodsbepalingen zijn gesteld. X.4 Slotbepalingen Artikel 34 Sancties De Vennootschap respectievelijk de werkgever behoudt zich het recht voor om in geval van overtreding van een of meer bepalingen van het WK-Reglement alle sancties op te leggen die zij of hij op grond van de wet en/of de (arbeids)overeenkomst met de betrokkene mag treffen, waaronder ook begrepen beëindiging van de (arbeids)overeenkomst met de betrokkene, al dan niet op staande voet. Artikel 35 Gevallen waarin het WK-Reglement niet voorziet De raad van bestuur van de Vennootschap is bevoegd in de gevallen waarin het WK- Reglement niet voorziet een beslissing te nemen, met inachtneming van eventueel toepasselijke wettelijke bepalingen. Artikel 36 Inwerkingtreding Het WK-Reglement treedt in werking op 1 januari Het WK-Reglement vervangt met ingang van deze datum het Wolters Kluwer Reglement 2009 inzake Voorwetenschap. 18 / 24

19 Artikel 37 Wijzigingen Bepalingen van het WK-Reglement kunnen worden gewijzigd en aangevuld bij besluit van de raad van bestuur van de Vennootschap. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen van de Vennootschap. Wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht vanaf het moment dat zij bekend zijn gemaakt, tenzij bij de bekendmaking een latere datum wordt aangegeven. Artikel 38 Toepasselijk recht Op het WK-Reglement is Nederlands recht van toepassing. 19 / 24

20 BIJLAGE Definities In het WK-Reglement hebben de hieronder opgesomde begrippen, waarvan de beginletter steeds met een hoofdletter wordt geschreven, de daarachter weergegeven betekenissen. Aandelen : a. vrijelijk overdraagbare aandelen zoals vermeld in Boek 2, titel 4, afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel Boek 2 titel 5, afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek; b. certificaten van aandelen, of andere overdraagbare financiële instrumenten vergelijkbaar met certificaten van aandelen; c. andere overdraagbare financiële instrumenten - anders dan opties zoals vermeld onder d. - waarmee de aandelen of effecten vermeld onder a. of b. kunnen worden verkregen; d. opties ter verkrijging van aandelen of effecten zoals vermeld onder a. en b. Aangewezen WK Werknemers : WK-Werknemers, niet zijnde WK-Bestuurders, of WK-Leidinggevenden, die uit hoofde van de uitoefening van hun werk, beroep of functie toegang hebben tot Voorwetenschap en als zodanig zijn aangewezen door de Compliance Officer. Deze categorie omvat (i) WK-Werknemers werkzaam in de Corporate Office van de Vennootschap, (ii) WK-Werknemers aan wie personeelsopties op Aandelen van de Vennootschap zijn toegekend of aan wie Aandelen van de Vennootschap in het kader van de Vennootschap s long-term-incentive-plan (LTIP) zijn toegekend, en (iii) andere door de Vennootschap aangewezen personen AFM : De Stichting Autoriteit Financiële Markten Compliance Officer : De functionaris bedoeld in artikel 18 van het WK- Reglement Effecten : a. (certificaten van) aandelen; of b. andere (financiële) instrumenten in het kader artikel 1:1 Wft jo. artikel 5:53 lid 3 Wft; (i) welke zijn toegelaten tot de handel op 20 / 24

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2007

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2007 Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2007 1 / 30 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Inleidende bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Reikwijdte 5 Artikel 3 Wettelijke verbodsbepalingen

Nadere informatie

Reglement voorwetenschap Heijmans N.V.

Reglement voorwetenschap Heijmans N.V. Reglement voorwetenschap Heijmans N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur van Heijmans N.V. Op 27 februari 2007 Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Heineken Holding N.V. Reglement 2007 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

Heineken Holding N.V. Reglement 2007 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten mei 2009 Heineken Holding N.V. Reglement 2007 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten (zoals gewijzigd in december 2007 en mei 2009) 1/17 INHOUD Pagina Overwegingen

Nadere informatie

Overwegingen 5. Afdeling V Specifieke bepalingen ten aanzien van Brunel-Bestuurders 12

Overwegingen 5. Afdeling V Specifieke bepalingen ten aanzien van Brunel-Bestuurders 12 BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP 2007 INHOUD Overwegingen 5 Pagina Afdeling I Inleidende bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Reikwijdte 5 Artikel 3 Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

Nadere informatie

Reglement inzake het bezit van en transacties in effecten. Macintosh Retail Group NV

Reglement inzake het bezit van en transacties in effecten. Macintosh Retail Group NV Reglement inzake het bezit van en transacties in effecten Macintosh Retail Group NV -1- INHOUD Overwegingen 4 Afdeling 1 Inleidende bepalingen Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Reikwijdte 8 Artikel 3 Wettelijke

Nadere informatie

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2010

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2010 Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2010 INHOUD Overwegingen... 4 Afdeling I Inleidende bepalingen... 4 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Reikwijdte... 4 Artikel 3 Wettelijke verbodsbepalingen

Nadere informatie

bepaalde overige Financiële Instrumenten

bepaalde overige Financiële Instrumenten en bepaalde overige Financiële Instrumenten 1 / 27 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Inleidende bepalingen Definities Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

Nadere informatie

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten INHOUD Pagina Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2

Nadere informatie

Holland Colours-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

Holland Colours-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten Holland Colours-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 1 / 30 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Inleidende bepalingen 5 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Reglement 2014 inzake bezit van en transacties in Aandelen Vopak en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement )

Reglement 2014 inzake bezit van en transacties in Aandelen Vopak en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement ) 24 april 2014 Reglement 2014 inzake bezit van en transacties in Aandelen Vopak en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement ) 1/26 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Inleidende bepalingen

Nadere informatie

SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2015

SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2015 SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2015 INHOUD PAGINA Overwegingen 3 Afdeling I Inleidende bepaling 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Reikwijdte

Nadere informatie

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten INHOUD Pagina Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2

Nadere informatie

BRUNEL REGLEMENT inzake bezit en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 2014 'BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP'

BRUNEL REGLEMENT inzake bezit en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 2014 'BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP' BRUNEL REGLEMENT inzake bezit en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 2014 'BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP' - 2 - INHOUD Pagina Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Insidersregeling: Verklaring en Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap van SOURCE GROUP N.V.

Insidersregeling: Verklaring en Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap van SOURCE GROUP N.V. Insidersregeling: Verklaring en Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap van SOURCE GROUP N.V. 1 OVERWEGINGEN Source Group N.V. is een beursgenoteerde onderneming. Voor een beursgenoteerde onderneming

Nadere informatie

REGLEMENT VOORKOMEN MISBRUIK VOORWETENSCHAP. Lavide Holding N.V.

REGLEMENT VOORKOMEN MISBRUIK VOORWETENSCHAP. Lavide Holding N.V. REGLEMENT inzake VOORKOMEN MISBRUIK VOORWETENSCHAP van Lavide Holding N.V. OVERWEGINGEN Lavide Holding N.V. is een beursgenoteerde onderneming. Voor een beursgenoteerde onderneming is een goede reputatie

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP INVERKO N.V. December 2014 (vervangt de Insider Regeling van november 2013)

REGLEMENT VOORWETENSCHAP INVERKO N.V. December 2014 (vervangt de Insider Regeling van november 2013) REGLEMENT VOORWETENSCHAP INVERKO N.V. December 2014 (vervangt de Insider Regeling van november 2013) Reglement Voorwetenschap Inverko N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Definities 1.2 Reikwijdte 1.3 Wettelijke

Nadere informatie

Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap )

Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap ) Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap ) Inhoud Afdeling I Inleidende bepalingen... 2 Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie

SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2017

SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2017 SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2017 INHOUD PAGINA Overwegingen 3 Afdeling I Inleidende bepaling 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Reikwijdte

Nadere informatie

Deelcode Voorwetenschap. Deelcode Voorwetenschap KPN reglement inzake bezit van en transacties in effecten. Versie december 2009 1 / 19

Deelcode Voorwetenschap. Deelcode Voorwetenschap KPN reglement inzake bezit van en transacties in effecten. Versie december 2009 1 / 19 Deelcode Voorwetenschap KPN reglement inzake bezit van en transacties in effecten Versie december 2009 1 / 19 INHOUD HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 3 ARTIKEL 1. DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK 2 ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN

Nadere informatie

REGLEMENT TER VOORKOMING GEBRUIK VOORWETENSCHAP van AMSTERDAM COMMODITIES N.V. (zoals geldend per 31 januari 2010)

REGLEMENT TER VOORKOMING GEBRUIK VOORWETENSCHAP van AMSTERDAM COMMODITIES N.V. (zoals geldend per 31 januari 2010) REGLEMENT TER VOORKOMING GEBRUIK VOORWETENSCHAP van AMSTERDAM COMMODITIES N.V. (zoals geldend per 31 januari 2010) HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de volgende

Nadere informatie

Insider Trading Reglement

Insider Trading Reglement Insider Trading Reglement Insider trading reglement Dit reglement is door het bestuur van VolkerWessels vastgesteld op 24 april 2017 en geldt met ingang van 12 mei 2017. 1. Reikwijdte en toepassing 1.1.

Nadere informatie

INHOUD. Overwegingen 4

INHOUD. Overwegingen 4 Maart 2010 TKH-Reglement 2010 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten Voor TKH-Bestuurders, TKH-Commissarissen en TKH-Leidinggevenden De Brauw Blackstone

Nadere informatie

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten INHOUD Pagina Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2

Nadere informatie

KONINKLIJKE TEN CATE N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen

KONINKLIJKE TEN CATE N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen KONINKLIJKE TEN CATE N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen 6 april 2010 Reglement Voorwetenschap Koninklijke Ten Cate N.V. 1 INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES... 4 1.1

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. DOCDATA N.V.'s interne reglement in de zin van artikel 5:65 Wet op het financieel toezicht en artikel 11 van de Richtlijn Marktmisbruik ("Reglement Voorwetenschap").

Nadere informatie

Insiderreglement inzake SnowWorld N.V.

Insiderreglement inzake SnowWorld N.V. Insiderreglement inzake SnowWorld N.V. 1. DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Gelieerde vennootschap: iedere naamloze vennootschap naar Nederlands recht (N.V.) waarvan verhandelbare (certificaten

Nadere informatie

reglement voorwetenschap inzake bezit van en transacties in aandelen en bepaalde overige financiele instrumenten inzake novisource n.v.

reglement voorwetenschap inzake bezit van en transacties in aandelen en bepaalde overige financiele instrumenten inzake novisource n.v. reglement voorwetenschap inzake bezit van en transacties in aandelen en bepaalde overige financiele instrumenten inzake novisource n.v. 1. DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Gelieerde

Nadere informatie

REGLEMENT VOORKOMING MARKTMISBRUIK Obligaties Koninklijke FrieslandCampina N.V.

REGLEMENT VOORKOMING MARKTMISBRUIK Obligaties Koninklijke FrieslandCampina N.V. REGLEMENT VOORKOMING MARKTMISBRUIK Obligaties Koninklijke FrieslandCampina N.V. In dit Reglement worden een aantal termen regelmatig gebruikt in een bepaalde betekenis. Deze termen, waarvan de beginletter

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld 1 I. Inleiding 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot

Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot Onderstaande instructie geldt ten aanzien van de handel in en het bezit van Financiële Instrumenten uitgegeven

Nadere informatie

Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap. Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007

Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap. Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007 Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007 1 Inleiding 3 2 Definities 3 3 Algemene voorschriften 4 4 Bijzondere voorschriften voor personen van Groep A en B 5 5 Bijzondere

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT

REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT Dit reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de Raad van Commissarissen ("Raad van Commissarissen") van VastNed

Nadere informatie

Corio Group Compliance Code. per 1 juli 2009

Corio Group Compliance Code. per 1 juli 2009 Corio Group Compliance Code per 1 juli 2009 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 I. DOELSTELLING COMPLIANCE CODE...4 II. ALGEMENE REGELS VOOR ALLE CORIO-WERKNEMERS...4 VERBOD OM TRANSACTIES TE VERRICHTEN...4

Nadere informatie

REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft

REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft Inleiding: BinckBank N.V. dient krachtens artikel 5:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) een reglement vast te stellen waarin regels worden gesteld ten aanzien van

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V. REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V. Dit document is het reglement voorwetenschap (het "Reglement") van Timber and Building Supplies Holland N.V. ("TABS ). TABS heeft dit

Nadere informatie

GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN. Inverko N.V. ( Insider Regeling )

GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN. Inverko N.V. ( Insider Regeling ) GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN Inverko N.V. ( Insider Regeling ) November 2013 Inverko Insider Regeling November Page 1 1. Toepassingsbereik Deze Gedragscode is van toepassing

Nadere informatie

INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013

INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013 INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013 INHOUD (1) Definities (2) Algemene regels van toepassing op alle Werknemers (3) Aanvullende regels voor Insiders (4) Interne Toezichthouder APPENDICES

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 15 december 2004 Definities:

Nadere informatie

Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap )

Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap ) Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap ) Inhoud Afdeling I Inleidende bepalingen... 2 Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie

Regeling. Privé Beleggingstransacties KAS BANK N.V. KAS BANK N.V. juli 2016 pagina 1

Regeling. Privé Beleggingstransacties KAS BANK N.V. KAS BANK N.V. juli 2016 pagina 1 Regeling Privé Beleggingstransacties KAS BANK N.V. KAS BANK N.V. juli 2016 pagina 1 1. Inleiding Door de activiteiten van KAS BANK is het mogelijk dat binnen de organisatie Voorwetenschap aanwezig is.

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V.

BETER BED HOLDING N.V. BETER BED HOLDING N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen 2008 3 november 2008 Beter Bed Holding N.V. 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. BEGRIPPEN...3 2. TOEPASSELIJKE BEPALINGEN EN MELDINGSVERPLICHTINGEN...3

Nadere informatie

Regeling Privé Beleggingstransacties

Regeling Privé Beleggingstransacties Regeling Privé Beleggingstransacties Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 225 Wet van 18 april 2002 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van

Nadere informatie

USG People N.V. Almere. Tracking Compliance Program Reglement

USG People N.V. Almere. Tracking Compliance Program Reglement USG People N.V. Almere Tracking Compliance Program Reglement Versie 16 juni 2011 1/9 Inhoudsopgave 1. Reglement voor USG People N.V. inzake de voorafgaande meldingsplicht voor het verkrijgen en houden

Nadere informatie

REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE

REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE BIJLAGE 3 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007. Bijwerking

Nadere informatie

www.complianceriskmanagement.intranet ING Groep N.V., 2010 Dit document mag op geen enkele wijze buiten ING verspreid worden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de afdeling Corporate Compliance

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 827 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Besluit van (datum), houdende regels tot uitvoering van diverse bepalingen in de Wet marktmisbruik (Besluit marktmisbruik)

Besluit van (datum), houdende regels tot uitvoering van diverse bepalingen in de Wet marktmisbruik (Besluit marktmisbruik) Besluit van (datum), houdende regels tot uitvoering van diverse bepalingen in de Wet marktmisbruik (Besluit marktmisbruik) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1 Dealing Code 5 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Definities...5 3 Algemeen verbod op de verrichtingen met voorwetenschap... 7 4 Transacties door Werknemers

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES VAN MEDEWERKERS VAN KAS BANK N.V.

REGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES VAN MEDEWERKERS VAN KAS BANK N.V. REGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES VAN MEDEWERKERS VAN KAS BANK N.V. De Raad van Bestuur van KAS BANK N.V. heeft, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen van KAS BANK

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 014 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies

Nadere informatie

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V.

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. De in het reglement genoemde regels kunnen kortweg worden samengevat in onderstaande 9 geboden: 1. Ga

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V.

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. De in het reglement genoemde regels kunnen kortweg worden samengevat in onderstaande 8 geboden: 1. Ga

Nadere informatie

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving

Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Juridisch kader: mededelingenbrieven financiële verslaggeving Hieronder vindt u een overzicht van enige relevante wetsartikelen (januari 2016). Voor de meest actuele informatie zie www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik

Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik Verhandelingsreglement 2015 Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik update 12 januari 2015 Inhoud I. Beleidsverklaring... 3 II. Gedragscode... 3 1. Naleving van de Wet... 4 2. Compliance

Nadere informatie

www.complianceriskmanagement.intranet

www.complianceriskmanagement.intranet www.complianceriskmanagement.intranet ING Groep N.V., 2009 This document may not be distributed outside ING in any way without prior written consent of the ING Corporate Compliance Risk Management department.

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

TVM gedragscode integriteit

TVM gedragscode integriteit TVM gedragscode integriteit versie 3.6 maart 2013 LST I. Definities 1.1 TVM: de Coöperatie TVM U.A. en alle rechtspersonen met wie TVM een groep vormt zoals bedoeld in artikel 2:24b BW 1.2 Raad van bestuur:

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Besluit ter uitvoering van de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen (Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

KPN Gedragscode Voorwetenschap. KPN Gedragscode Voorwetenschap

KPN Gedragscode Voorwetenschap. KPN Gedragscode Voorwetenschap KPN Gedragscode Voorwetenschap Versie juli 2016 1 INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE... 2 1 TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES... 3 2 VOORSCHRIFTEN VOOR ALLE AANGEWEZEN PERSONEN... 3 2.1 Voorwetenschap...

Nadere informatie

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Introductie; Definities....3 Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen

Wet op het financieel toezicht. Voorlichtingsbrochure Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Wet op het financieel toezicht Voorlichtingsbrochure Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling Doelstelling Privacyreglement Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP. Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen

Wet op het financieel toezicht. Leidraad voor Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Wet op het financieel toezicht Leidraad voor Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie