ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties"

Transcriptie

1 ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties Nederland

2 ABN AMRO Gedragscode Privé-beleggingstransacties Nederland Group Compliance Ingangsdatum De ABN AMRO Gedragscode Privébeleggingstransacties Nederland is in werking getreden op 1 januari 2008.

3 Inleiding Het simpele feit dat u bij of voor een bank werkt, betekent dat u kans loopt over gevoelige informatie te beschikken die beschouwd kan worden als Voorwetenschap. Om onszelf en de bank tegen onjuist gebruik van Voorwetenschap te beschermen, bestaan er allerlei gedragsregels en wettelijke regels. Die regels hebben geleid tot deze Gedragscode. Iedereen die bij ABN AMRO werkt of op een andere manier voor de bank werkzaam is, hoort op de hoogte te zijn van deze Gedragscode. Handelingen in strijd met deze Gedragscode kunnen arbeidsrechtelijke en strafrechtelijke sancties met zich meebrengen. Voor wie gelden de verschillende hoofdstukken? Hoofdstuk I is van toepassing op alle Medewerkers. Een Medewerker is eenieder die in dienst is van ABN AMRO of op andere wijze werkzaam is voor ABN AMRO, ongeacht de duur van het dienstverband of andere gezagsverhouding. Hoofdstuk IIa geldt voor Meldingsplichtigen en Insiders. Hoofdstuk IIb geldt voor Insiders. Een verduidelijking van deze categorieën is opgenomen in de verklarende woordenlijst (hoofdstuk IV). Hoofdstuk III geeft enkele algemene aanvullende bepalingen en geldt voor alle Medewerkers. de deze categorieën. Als u niet zeker weet tot welke groep(en) u behoort, dient u contact op te nemen met uw Compliance Officer. Weet u niet wie uw Compliance Officer is, kijk dan op de intranetsite van Group Compliance of van de eigen Business Unit. Verklarende woordenlijst In deze Gedragscode wordt een aantal woorden gebruikt in een bepaalde, specifieke betekenis. Deze woorden, die steeds met een hoofdletter beginnen, zijn alle gedefinieerd in de verklarende woordenlijst (hoofdstuk IV). Regels De regels in deze Gedragscode zijn gebaseerd op de Wet op het financieel toezicht en het Besluit marktmisbruik Wft. Per Business Unit of bedrijfsonderdeel kunnen nadere regels gelden die strikter zijn dan verwoord in deze Gedragscode. De personen op wie nadere regels van toepassing zijn, worden hiervan op de hoogte gesteld. Gelden voor jou regels die strenger zijn dan de regels van deze Gedragscode, dan gaan die strengere regels voor. Twijfelt u in een bepaalde situatie of u zich gedraagt of gaat gedragen in overeenstemming met deze Gedragscode, neem dan altijd voor de zekerheid contact op met uw Compliance Officer. De tekst van deze Gedragscode wordt van tijd tot tijd geactualiseerd. De meest recente versie van deze Gedragscode is te vinden op de intranetsite van Group Compliance. Ook uitzendkrachten, tijdelijke contractanten en werknemers die door andere bedrijven bij de bank zijn gedetacheerd, kunnen behoren tot

4 Inhoud I Regels voor alle Medewerkers inzake omgang met informatie en Privé-beleggingtransacties Artikel 1 Zorgvuldige behandeling van informatie Artikel 2 Geheimhouding Artikel 3 Verbod op handel met Voorwetenschap en verbod op Marktmanipulatie Artikel 4 Vervallen Artikel 5 Informatievoorsprong Artikel 6 Terughoudendheid Artikel 7 Vermijden van schijn Artikel 8 Restricties bij uitgiftes of beursintroducties Artikel 9 Frontrunning Artikel 10 Invloed op effectentransacties van derden Artikel 11 Meerdere rekeninghouders respectievelijk beschikkingsbevoegden Artikel 12 Bevoegdheid tot het opleggen van aanvullende beperkingen IIa Aanvullende regels voor Meldingsplichtigen en Insiders Artikel 13 Artikel 14 Meldingsplicht Restricted Trading Lists en Holding Period IIb Aanvullende regels voor Insiders Artikel 15 Uitvoering van Privé-effectentransacties in ABN AMRO alleen tijdens Open Periode Artikel 16 Verbod tijdens Open Periode Artikel 17 Tegengestelde transacties tijdens Open Periode Artikel 18 Toestemming vooraf Artikel 19 Beperkingen bij uitgiftes van Effecten Artikel 20 Beleggingstermijn van minimaal drie maanden Artikel 21 Uitzonderingen III Overige bepalingen Artikel 22 Wettelijke uitzonderingen op het verbod op handel met Voorwetenschap Artikel 23 Onvoorziene situaties Artikel 24 Onderzoek en informatieverstrekking Artikel 25 Advies Artikel 26 Bezwaar Artikel 27 Sancties IV Verklarende woordenlijst

5 I Regels voor alle Medewerkers inzake omgang met informatie en Privé-beleggingtransacties Een Medewerker is eenieder die in dienst is van ABN AMRO of op andere wijze werkzaam is voor ABN AMRO, ongeacht de duur van dit dienstverband of andere gezagsverhouding. Artikel 1 - Zorgvuldige behandeling van informatie De Medewerker dient zorgvuldig om te gaan met informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt. Dit geldt zowel voor informatie over cliënten en andere zakelijke relaties als voor informatie met betrekking tot ABN AMRO zelf. Informatie mag uitsluitend gebruikt worden voor een goede uitoefening van de functie. De Medewerker dient te voorkomen dat hij privé zo nauw betrokken raakt bij een cliënt of een andere zakelijke relatie van ABN AMRO dat gevaar bestaat voor onjuist gebruik van Voorwetenschap dan wel vermenging van zakelijke en privé-belangen. Artikel 2 - Geheimhouding De Medewerker die beschikt over Voorwetenschap met betrekking tot bepaalde Effecten mag die niet onbevoegd met derden delen. Indien de Medewerker beschikt over dergelijke Voorwetenschap, mag hij derden ook niet aanbevelen of ertoe aanzetten om transacties te verrichten of te bewerkstelligen in de betreffende Effecten. Artikel 3 - Verbod op handel met Voorwetenschap en verbod op Marktmanipulatie De Medewerker die beschikt over Voorwetenschap met betrekking tot bepaalde Effecten mag geen Privé-effectentransactie in die Effecten (trachten te) bewerkstelligen of verrichten. Uitzonderingen op dit verbod zijn opgenomen in artikel 22 van deze Gedragscode. Het is de Medewerker niet toegestaan Privé-effectentransacties of andere handelingen te verrichten, zoals het verspreiden van informatie, waarbij (1) onjuiste of misleidende signalen worden gegeven, of (2) koersen op een kunstmatig niveau worden gehouden of (3) gebruikgemaakt wordt van bedrog of misleiding. De Medewerker die over Voorwetenschap beschikt meldt dit aan zijn Compliance Officer. Artikel 4 - Personeelsopties Vervallen. Artikel 5 Informatievoorsprong Een informatievoorsprong die de Medewerker heeft verkregen tijdens de uitoefening van zijn functie, mag niet worden gebruikt om te proberen persoonlijk voordeel te behalen. Artikel 6 - Terughoudendheid De Medewerker dient terughoudend te handelen bij Privé-beleggingtransacties en geen Privébeleggingtransacties te verrichten die als excessief of in hoge mate speculatief kunnen worden aangemerkt. De Medewerker mag zichzelf door een transactie nooit in financiële problemen brengen. Artikel 7 - Vermijden van schijn Het is de Medewerker niet toegestaan een Privé-effectentransactie te verrichten indien daardoor redelijkerwijs voorzienbaar de schijn kan worden gewekt dat hij daarbij beschikte of kon beschikken over Voorwetenschap.

6 Daarnaast dient de Medewerker te voorkomen dat de schijn ontstaat dat sprake is van vermenging van zakelijke en privé-belangen. Indien de Medewerker meent dat er sprake kan zijn van een belangenconflict met betrekking tot een Privé-effectentransactie dient hij zijn Compliance Officer te informeren. Artikel 8 - Restricties bij uitgiftes of beursintroducties Indien ABN AMRO betrokken is bij een openbare uitgifte of beursintroductie, is het de Medewerker niet toegestaan om uit die openbare uitgifte of beursintroductie verkregen aandelen vóór de stortingsdatum te verkopen. Dit is niet van toepassing indien ABN AMRO uitsluitend een verkoopfunctie vervult bij de uitgifte of beursintroductie. Artikel 9 Frontrunning Het is de Medewerker niet toegestaan een Privé-effectentransactie te verrichten naar aanleiding van of vooruitlopend op effectenorders van cliënten of van ABN AMRO zelf. Artikel 10 Invloed op effectentransacties van derden De Medewerker dient te voorkomen dat door zijn toedoen derden handelingen verrichten die in strijd kunnen zijn met één of meer bepalingen van deze Gedragscode. In geval waarin de Medewerker invloed uitoefent of kan uitoefenen op effectentransacties van derden, dient hij advies in te winnen van zijn Compliance Officer ter goede naleving van deze Gedragscode. Artikel 11 - Meerdere rekeninghouders respectievelijk beschikkingsbevoegden Indien bij het verrichten van een Privé-effectentransactie gebruikgemaakt wordt van een rekening waarover naast de Medewerker ook derden bevoegd zijn te beschikken, wordt de Privéeffectentransactie geacht te zijn verricht door de Medewerker. De Medewerker dient hen uitdrukkelijk hierover te informeren. Artikel 12 Bevoegdheid tot het opleggen van aanvullende beperkingen Met betrekking tot een nader te bepalen periode kan aan de Medewerker een of meer van de bepalingen van hoofdstuk IIa en IIb van deze Gedragscode opgelegd worden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien de Medewerker deel uitmaakt van een projectgroep waardoor hij beschikt of zou kunnen beschikken over Voorwetenschap. De Medewerker kan aanvullende beperkingen worden opgelegd, waaronder een verbod op het verrichten van Privé-effectentransacties, de inachtneming van de Restricted Trading Lists, de Holding Period, de verplichting tot het vragen van voorafgaande toestemming voor het uitvoeren van Privéeffectentransacties en/of de hierna in artikel 13 genoemde Meldingsplicht.

7 IIa Aanvullende regels voor Meldingsplichtigen en Insiders De Medewerker aan wie de verplichting is opgelegd om zijn Privé-effectentransacties uitsluitend via een effectenrekening bij ABN AMRO te leiden wordt Meldingsplichtige genoemd. Indien hieraan niet kan worden voldaan, geldt onverkort de verplichting om de Privé-effectentransacties te melden aan Group Compliance op de door Group Compliance aangegeven wijze. Artikel 13 - Meldingsplicht 1. De Meldingsplichtige en de Insider melden iedere door hen verrichte Privé-effectentransactie aan de Compliance Officer volgens de daartoe gegeven instructies. 2. De Meldingsplichtige en de Insider moeten voor het verrichten van Privé-effectentransacties gebruikmaken van de effectendiensten van ABN AMRO (locatieplicht). 3. De Meldingsplichtige en de Insider die aan het voorschrift van lid 2 van dit artikel voldoen maken daarmee controle op hun Privé-effectentransacties mogelijk en voldoen daarmee automatisch aan de meldingsplicht beschreven in het eerste lid van dit artikel. 4. Uitzonderingen op deze bepaling zijn opgenomen in artikel 21 van deze Gedragscode. Artikel 14 Restricted Trading Lists en Holding Period De Meldingsplichtige is verplicht de op hem van toepassing zijnde Restricted Trading Lists en Holding Period van 28 kalenderdagen in acht te nemen. IIb Aanvullende regels voor Insiders Een Insider is een Medewerker die min of meer regelmatig over Voorwetenschap met betrekking tot Effecten beschikt of kan beschikken en als zodanig is aangewezen. Categorieën personen die hieronder vallen, zijn opgenomen in de verklarende woordenlijst (hoofdstuk IV). De Insider moet zich onder andere houden aan de Meldings- en locatieplicht, de Restricted Trading Lists, de Holding Period en het voorschrift tot het verkrijgen van voorafgaande toestemming voor het verrichten van een Privé-effectentransactie. Artikel 15 Uitvoering van Privé-effectentransacties in ABN AMRO alleen tijdens Open Periode De Insider mag Privé-effectentransacties in ABN AMRO Effecten uitsluitend verrichten tijdens een Open Periode. Daarbij moeten de voorschriften van Group Compliance inzake transactierapportage in acht genomen worden. Uitzonderingen op deze bepaling zijn opgenomen in artikel 21 en 22 van deze Gedragscode. Het is de Insider niet toegestaan om door middel van derivatentransacties te speculeren op een koersdaling van ABN AMRO Effecten. Artikel 16 - Verbod tijdens Open Periode Het kan de Insider verboden worden binnen een Open Periode een Privé-effectentransactie in ABN AMRO Effecten te verrichten. Artikel 17 - Tegengestelde transacties tijdens Open Periode Het is de Insider niet toegestaan binnen dezelfde Open Periode opdracht te geven tot zowel een aankooporder als een verkooporder voor een Privé-effectentransactie in ABN AMRO Effecten. Het is wel toegestaan om personeelsopties uit te oefenen en de aldus verkregen ABN AMRO Effecten

8 aansluitend te verkopen. Ook het doorrollen van optieposities door middel van een combinatieorder is toegestaan. Uitzonderingen op deze bepaling zijn opgenomen in artikel 21 van deze Gedragscode. Artikel 18 - Toestemming vooraf De Insider is verplicht vooraf toestemming te vragen voor het verrichten van een Privéeffectentransactie. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. De Insider volgt de instructies op van een daartoe aangewezen lijnmanager en, indien van toepassing, de Compliance Officer. Na verkregen toestemming staat het de Insider vrij om de Privé-effectentransactie waarvoor toestemming is gegeven te verrichten binnen de aangegeven tijd en met inachtneming van de bepalingen van deze Gedragscode. Artikel 19 Beperkingen bij uitgiftes van Effecten 1. Het is de Insiders die betrokken zijn bij uitgiftes van Effecten verboden om, indien ABN AMRO een functie vervult in een bankensyndicaat, in te schrijven op deze uitgiftes. Deze Insiders worden hiervan op de hoogte gesteld. 2. De Insider die niet valt onder het eerste lid van dit artikel, mag wel inschrijven op uitgiftes van Effecten indien ABN AMRO een functie vervult in een bankensyndicaat. Het is deze Insider echter niet toegestaan de aldus verkregen Effecten te verkopen binnen zes maanden na de stortingsdatum. Artikel 20 - Beleggingstermijn van minimaal drie maanden De Insider die betrokken is bij het onderhouden van een effectenmarkt in een of meer Effecten, waaronder een market maker, mag een Privé-effectentransactie tot aankoop van die Effecten slechts verrichten indien die Effecten na aankoop niet binnen drie maanden na aankoop worden verkocht en vice versa. Artikel 21 - Uitzonderingen 1. Vrijehandbeheer De artikelen 13 (Meldingsplicht), 14 (Restricted Trading Lists en Holding Period) en 18 (Toestemming vooraf) zijn niet van toepassing indien de Insider en de Meldingsplichtige een vrijehandbeheerovereenkomst hebben afgesloten conform bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van deze Gedragscode en kunnen opgevraagd worden bij de Compliance Officer. 2. Beleggingsfondsen De artikelen 13 (Meldingsplicht), 14 (Restricted Trading Lists en Holding Period) en 18 (Toestemming vooraf) zijn niet van toepassing indien de Insider en de Meldingsplichtige Privé-effectentransacties verrichten in beleggingsfondsen waarbij de mogelijkheid van marktmisbruik niet aan de orde is. 3. Overheidsobligaties van OESO-landen 1 De artikelen 13 (Meldingsplicht), 14 (Restricted Trading Lists en Holding Period) en 18 (Toestemming vooraf) zijn niet van toepassing indien de Insider en de Meldingsplichtige Privé-effectentransacties verrichten in overheidsobligaties van landen die behoren tot de OESO. 4. Financiële producten waarvan de waardeontwikkeling (nagenoeg) geheel afhankelijk is van een officiële index. 1 De landen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) zijn de volgende: Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Korea, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, IJsland, Zweden en Zwitserland.

9 De artikelen 13 (Meldingsplicht ), 14 (Restricted Trading Lists en Holding Period), en 18 (Toestemming vooraf) zijn niet van toepassing indien de Insider en de Meldingsplichtige Privé-effectentransacties verrichten in financiële producten waarvan de waardeontwikkeling (nagenoeg) geheel afhankelijk is van een officiële index. 5. Ontheffing locatieplicht De Insider en de Meldingsplichtige kunnen in bijzondere gevallen waarin naleving van de locatieplicht niet mogelijk is, worden uitgezonderd van de in artikel 13, tweede lid, genoemde verplichting. In dat geval moeten de instructies van Group Compliance ter controle van Privé-effectentransacties worden opgevolgd.

10 III Overige bepalingen Artikel 22 - Wettelijke uitzonderingen op het verbod op handel met Voorwetenschap Het verbod tot het verrichten of bewerkstelligen van een Privé-effectentransactie met Voorwetenschap als bedoeld in artikel 3 is niet van toepassing op: a. de tussenpersoon die, slechts beschikkend over Voorwetenschap met betrekking tot de handel, volgens de regels van de goede trouw handelt ter bediening van opdrachtgevers; b. het verrichten van een Privé-effectentransactie ter nakoming van een opeisbare verbintenis die reeds bestond op het tijdstip waarop de Medewerker kennis kreeg van de informatie waarover hij of zij Voorwetenschap heeft; c. het door de Medewerker verrichten of bewerkstelligen van een Privé-effectentransactie die noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een verplichting tot levering van aandelen of certificaten van aandelen; d. het in het kader van een personeelsregeling aanvaarden van ABN AMRO Effecten voor zover bij het aanbieden daarvan een bestendige gedragslijn wordt gehanteerd door ABN AMRO met betrekking tot de voorwaarden en de periodiciteit van de regeling; e. het in het kader van een personeelsregeling als bedoeld onder d. uitoefenen van toegekende opties, warrants of soortgelijke rechten op ABN AMRO Effecten en het omwisselen van converteerbare obligaties op de expiratiedatum van dit recht dan wel binnen een periode van vijf werkdagen voorafgaande aan die datum en het aansluitend verkopen van de aldus verworven ABN AMRO Effecten; de Medewerker dient ten minste vier maanden voor de expiratiedatum schriftelijk aan Group Compliance kenbaar te maken tot verkoop van de aldus te verwerven ABN AMRO Effecten te zullen overgaan; indien de Medewerker van bovengenoemd recht gebruikmaakt, is hij verplicht de aldus verworven ABN AMRO Effecten aansluitend te verkopen; f. het bij wijze van dividenduitkering, anders dan in de vorm van keuzedividend, verkrijgen van aandelen of certificaten van aandelen. Artikel 23 - Onvoorziene situaties Het Hoofd Compliance van de Business Unit waarvoor de Medewerker werkzaam is, is bevoegd in de gevallen waarin deze Gedragscode niet voorziet een beslissing te nemen. Artikel 24 - Onderzoek en informatieverstrekking Group Compliance is bevoegd een onderzoek in te (doen) stellen met betrekking tot enige Privéeffectentransactie verricht door, in opdracht van of ten behoeve van de Medewerker of een derde. Hij kan daartoe gebruikmaken van de effectenadministratie van ABN AMRO. De Medewerker is verplicht desgevraagd alle informatie in het kader van het toezicht op de naleving van de Gedragscode aan de Compliance Officer te verstrekken. Eveneens is de Medewerker verplicht desgevraagd opdracht te geven aan de eigen effecten- of kredietinstelling, lasthebber, vermogensbeheerder, beleggingsfonds, bemiddelaar of andere derde om alle informatie over enige door of ten behoeve van hem verrichte Privé-effectentransactie aan zijn Compliance Officer te verstrekken. De Medewerker bevordert in dit kader naar zijn beste vermogen dat derden, op wier beleggingen hij invloed uitoefent of kan uitoefenen, op eerste verzoek van zijn Compliance Officer alle informatie verstrekken over enige door hen verrichte of bewerkstelligde Privé-effectentransactie. Artikel 25 - Advies Indien de Medewerker twijfelt over de uitleg of de toepassing van deze Gedragscode dient hij advies in te winnen van de Compliance Officer die bevoegd is een voor de Medewerker bindende uitspraak te doen.

11 Artikel 26 - Bezwaar Tegen de bindende uitspraak van de Compliance Officer op grond van artikel 25 van deze Gedragscode kan de Medewerker bezwaar maken bij de Adviescommissie Algemene Regeling Individuele Klachten (ARIK). Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking ten aanzien van de bindende uitspraak van de Compliance Officer. Artikel 27 - Sancties Handelen door de Medewerker in strijd met de in deze Gedragscode opgenomen regels wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat ABN AMRO als werkgever in de Medewerker kan stellen en kan op grond daarvan leiden tot een passende sanctie door ABN AMRO, waaronder het ongedaan maken van een eventueel door de Medewerker behaald voordeel of overplaatsing, schorsing en andere disciplinaire of arbeidsrechtelijke maatregelen, ontslag op staande voet daarvan niet uitgezonderd. Overtreding van artikel 3 van deze Gedragscode kan een misdrijf betekenen, waarop strafrechtelijke sancties staan.

12 IV Verklarende woordenlijst In deze Gedragscode wordt een aantal woorden gebruikt in een bepaalde, specifieke, betekenis. Deze woorden, waarvan de beginletter steeds met een hoofdletter wordt geschreven, worden hierna gedefinieerd. 1. ABN AMRO ABN AMRO Holding N.V., ABN AMRO Bank N.V., ABN AMRO Asset Management Holding N.V., alsmede meerderheidsdeelnemingen van genoemde vennootschappen. 2. ABN AMRO Effecten (Certificaten van) aandelen in het kapitaal van ABN AMRO en Effecten waarvan de waarde voornamelijk wordt bepaald door de waarde van deze (certificaten van) aandelen in het kapitaal van ABN AMRO. 3. Compliance Officer Een als zodanig aangewezen Medewerker, werkzaam voor Group Compliance. 4. Effecten a. verhandelbare aandelen of andere daarmee gelijk te stellen verhandelbare waardebewijzen of rechten; b. verhandelbare obligaties of andere verhandelbare schuldpapieren of geldmarktinstrumenten met een looptijd van minder dan twaalf maanden; c. alle andere door een rechtspersoon, vennootschap of instelling uitgegeven verhandelbare waardebewijzen waarmee een onder a of b bedoeld effect door uitoefening van de daaraan verbonden rechten of door conversie kan worden verworven of die in geld worden afgewikkeld, of geldmarktinstrumenten met een looptijd van minder dan twaalf maanden; d. rechten van deelneming in een beleggingsinstelling die op verzoek van een deelnemer ten laste van de activa direct of indirect wordt ingekocht of terugbetaald; e. instrumenten die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld; f. rechten op overdracht op termijn van goederen, met inbegrip van gelijkwaardige instrumenten die gericht zijn op verrekening in geld; g. rentetermijncontracten; h. renteswaps, valutaswaps of aandelenswaps; i. opties ter verwerving of vervreemding van bovengenoemde instrumenten, met inbegrip van gelijkwaardige instrumenten die gericht zijn op verrekening in geld; j. grondstofderivaten; k. alle andere instrumenten die op een gereglementeerde markt tot de handel zijn toegelaten of waarvoor toelating tot de handel op een gereglementeerde markt is aangevraagd. 5. Gedragscode Nederland, geldend voor alle Medewerkers werkzaam in Nederland. 6. Holding Period Een termijn van 28 kalenderdagen waarbinnen geen tegengestelde transacties mogen worden verricht in dezelfde Effecten. 7. Insider De Medewerker die min of meer regelmatig over Voorwetenschap met betrekking tot Effecten beschikt of kan beschikken, te weten: a. leden van de Raad van Commissarissen; b. leden van de Raad van Bestuur; c. Directeuren-Generaal; d. Directeuren en Managing Directors;

13 e. Medewerkers van Group Compliance; f. (groepen van) andere Medewerkers die als Insider door of namens de leiding van een Business Unit of een bedrijfsonderdeel van de hoofdstructuur van ABN AMRO zijn aangewezen. 8. Marktmanipulatie Handelingen zoals het verspreiden van informatie, waarbij (1) onjuiste of misleidende signalen worden gegeven, of (2) koersen op een kunstmatig niveau worden gehouden of (3) gebruikgemaakt wordt van bedrog of misleiding. 9. Medewerker Eenieder die in dienst is van ABN AMRO, of op andere wijze werkzaam is voor ABN AMRO, ongeacht de duur van het dienstverband of andere gezagsverhouding. 10. Meldingsplichtige De Medewerker aan wie de verplichting is opgelegd om zijn Privéeffectentransacties uitsluitend via een effectenrekening bij ABN AMRO te leiden, wordt Meldingsplichtige genoemd. Indien hieraan niet kan worden voldaan, geldt onverkort de verplichting om de Privé-effectentransacties te melden aan Group Compliance op de door Group Compliance aangegeven wijze. 11. Open Periode De periode van tien werkdagen direct na publicatie van de kwartaalcijfers, de halfjaarcijfers of de jaarcijfers van ABN AMRO. 12. Privé-beleggingstransactie Een Privé-effectentransactie alsmede het anders dan in de uitoefening van zijn functie of positie verrichten, doen verrichten of bewerkstelligen van enige handeling, middellijk of onmiddellijk voor eigen rekening of mede voor eigen rekening of ten behoeve van een derde, tot aankoop of verkoop van onroerend goed, edele metalen en valutatransacties. 13. Privé-effectentransactie Een transactie in Effecten door een Medewerker voor eigen rekening of ten behoeve van een derde, terwijl de Medewerker feitelijk de beleggingen van die derde bepaalt of medebepaalt. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de Medewerker de beleggingen van zijn partner of kinderen beheert. Een transactie is niet slechts het verkrijgen of vervreemden van Effecten, maar ook elke andere handeling met als doel het verkrijgen of vervreemden van Effecten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het sluiten van een overeenkomst die verplicht tot het verkrijgen of vervreemden van Effecten. 14. Restricted Trading Lists Ter inzage liggende lijsten van Effecten, waarin tijdelijk geen Privéeffectentransacties mogen worden uitgevoerd. 15. Voorwetenschap Bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op de rechtspersoon, vennootschap of instelling waarop de Effecten betrekking hebben of op de handel in die Effecten: a. die niet openbaar is gemaakt; b. waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van Effecten of op de koers van daarvan afgeleide Effecten. Voorwetenschap heeft alleen betrekking op Effecten die zijn toegelaten tot de handel op een effectenbeurs of waarvoor toelating

14 tot de handel is aangevraagd of Effecten waarvan de waarde mede wordt bepaald door zulke Effecten.

Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot

Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot Onderstaande instructie geldt ten aanzien van de handel in en het bezit van Financiële Instrumenten uitgegeven

Nadere informatie

Regeling privébeleggingstransacties

Regeling privébeleggingstransacties Versie 2014 Group Compliance Document information Title Regeling privébeleggingstransacties Author Version Date Maart 2014 Status Approved by MB File name Project code 1. Inleiding Robeco kan als vermogensbeheerder

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

bepaalde overige Financiële Instrumenten

bepaalde overige Financiële Instrumenten en bepaalde overige Financiële Instrumenten 1 / 27 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Inleidende bepalingen Definities Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

Nadere informatie

INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013

INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013 INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013 INHOUD (1) Definities (2) Algemene regels van toepassing op alle Werknemers (3) Aanvullende regels voor Insiders (4) Interne Toezichthouder APPENDICES

Nadere informatie

Regeling privébeleggingstransacties

Regeling privébeleggingstransacties Versie 2015 Group Compliance Document information Title Regeling privébeleggingstransacties Author Version Date Maart 2015 (inwerkingtreding 1 April 2015) Status Approved by MB File name Project code 1.

Nadere informatie

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten INHOUD Pagina Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2

Nadere informatie

BNG Regeling privé-beleggingstransacties

BNG Regeling privé-beleggingstransacties BNG Regeling privé-beleggingstransacties Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

reglement voorwetenschap inzake bezit van en transacties in aandelen en bepaalde overige financiele instrumenten inzake novisource n.v.

reglement voorwetenschap inzake bezit van en transacties in aandelen en bepaalde overige financiele instrumenten inzake novisource n.v. reglement voorwetenschap inzake bezit van en transacties in aandelen en bepaalde overige financiele instrumenten inzake novisource n.v. 1. DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Gelieerde

Nadere informatie

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2010

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2010 Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2010 INHOUD Overwegingen... 4 Afdeling I Inleidende bepalingen... 4 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Reikwijdte... 4 Artikel 3 Wettelijke verbodsbepalingen

Nadere informatie

Reglement voorwetenschap Heijmans N.V.

Reglement voorwetenschap Heijmans N.V. Reglement voorwetenschap Heijmans N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur van Heijmans N.V. Op 27 februari 2007 Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

TVM gedragscode integriteit

TVM gedragscode integriteit TVM gedragscode integriteit versie 3.6 maart 2013 LST I. Definities 1.1 TVM: de Coöperatie TVM U.A. en alle rechtspersonen met wie TVM een groep vormt zoals bedoeld in artikel 2:24b BW 1.2 Raad van bestuur:

Nadere informatie

Reglement inzake het bezit van en transacties in effecten. Macintosh Retail Group NV

Reglement inzake het bezit van en transacties in effecten. Macintosh Retail Group NV Reglement inzake het bezit van en transacties in effecten Macintosh Retail Group NV -1- INHOUD Overwegingen 4 Afdeling 1 Inleidende bepalingen Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Reikwijdte 8 Artikel 3 Wettelijke

Nadere informatie

Insiderreglement inzake SnowWorld N.V.

Insiderreglement inzake SnowWorld N.V. Insiderreglement inzake SnowWorld N.V. 1. DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Gelieerde vennootschap: iedere naamloze vennootschap naar Nederlands recht (N.V.) waarvan verhandelbare (certificaten

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

BRUNEL REGLEMENT inzake bezit en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 2014 'BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP'

BRUNEL REGLEMENT inzake bezit en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 2014 'BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP' BRUNEL REGLEMENT inzake bezit en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 2014 'BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP' - 2 - INHOUD Pagina Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen

Nadere informatie

Insidersregeling: Verklaring en Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap van SOURCE GROUP N.V.

Insidersregeling: Verklaring en Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap van SOURCE GROUP N.V. Insidersregeling: Verklaring en Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap van SOURCE GROUP N.V. 1 OVERWEGINGEN Source Group N.V. is een beursgenoteerde onderneming. Voor een beursgenoteerde onderneming

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V. REGLEMENT VOORWETENSCHAP TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V. Dit document is het reglement voorwetenschap (het "Reglement") van Timber and Building Supplies Holland N.V. ("TABS ). TABS heeft dit

Nadere informatie

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2007

Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2007 Ballast Nedam Reglement Inzake Voorwetenschap 2007 1 / 30 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Inleidende bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Reikwijdte 5 Artikel 3 Wettelijke verbodsbepalingen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE PRIVÉBELEGGINGEN

GEDRAGSCODE PRIVÉBELEGGINGEN GEDRAGSCODE PRIVÉBELEGGINGEN DATUM: 26 AUGUSTUS 2013 VERSIE:0.95 STATUS: CONCEPT Document: Gedragscode Privébeleggingen Pagina: 1 van 8 Wijzigingshistorie EIGENAAR DATUM OMSCHRIJVING AANPASSINGEN IN REGELING

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. DOCDATA N.V.'s interne reglement in de zin van artikel 5:65 Wet op het financieel toezicht en artikel 11 van de Richtlijn Marktmisbruik ("Reglement Voorwetenschap").

Nadere informatie

Overwegingen 5. Afdeling V Specifieke bepalingen ten aanzien van Brunel-Bestuurders 12

Overwegingen 5. Afdeling V Specifieke bepalingen ten aanzien van Brunel-Bestuurders 12 BRUNEL REGLEMENT VOORWETENSCHAP 2007 INHOUD Overwegingen 5 Pagina Afdeling I Inleidende bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Reikwijdte 5 Artikel 3 Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

Nadere informatie

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ORDINA-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten INHOUD Pagina Overwegingen 4 Afdeling I Inleidende bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2

Nadere informatie

KONINKLIJKE TEN CATE N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen

KONINKLIJKE TEN CATE N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen KONINKLIJKE TEN CATE N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen 6 april 2010 Reglement Voorwetenschap Koninklijke Ten Cate N.V. 1 INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES... 4 1.1

Nadere informatie

Waar in deze Regeling en de bijbehorende toelichting de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan tevens de vrouwelijke vorm worden gelezen en omgekeerd.

Waar in deze Regeling en de bijbehorende toelichting de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan tevens de vrouwelijke vorm worden gelezen en omgekeerd. Regeling Privé-transacties Waar in deze Regeling en de bijbehorende toelichting de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan tevens de vrouwelijke vorm worden gelezen en omgekeerd. Hoofdstuk 1 Definities Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VOORKOMEN MISBRUIK VOORWETENSCHAP. Lavide Holding N.V.

REGLEMENT VOORKOMEN MISBRUIK VOORWETENSCHAP. Lavide Holding N.V. REGLEMENT inzake VOORKOMEN MISBRUIK VOORWETENSCHAP van Lavide Holding N.V. OVERWEGINGEN Lavide Holding N.V. is een beursgenoteerde onderneming. Voor een beursgenoteerde onderneming is een goede reputatie

Nadere informatie

www.complianceriskmanagement.intranet

www.complianceriskmanagement.intranet www.complianceriskmanagement.intranet ING Groep N.V., 2009 This document may not be distributed outside ING in any way without prior written consent of the ING Corporate Compliance Risk Management department.

Nadere informatie

Reglement 2014 inzake bezit van en transacties in Aandelen Vopak en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement )

Reglement 2014 inzake bezit van en transacties in Aandelen Vopak en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement ) 24 april 2014 Reglement 2014 inzake bezit van en transacties in Aandelen Vopak en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement ) 1/26 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Inleidende bepalingen

Nadere informatie

SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2015

SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2015 SLIGRO FOOD GROUP N.V. Reglement inzake bezit van en transacties in financiële instrumenten 2015 INHOUD PAGINA Overwegingen 3 Afdeling I Inleidende bepaling 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Reikwijdte

Nadere informatie

TOELICHTING. Code of Conduct van Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen

TOELICHTING. Code of Conduct van Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen TOELICHTING Code of Conduct van Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen Teslin Capital Management BV ( Teslin ) acteert op de effectenmarkten, waar vraag naar en aanbod

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf pagina 01 08 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Nadere informatie

Model Gedragscode Pensioenfondsen 2008. Artikel 1. Definities

Model Gedragscode Pensioenfondsen 2008. Artikel 1. Definities Model Gedragscode Pensioenfondsen 2008 Artikel 1. Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. alle medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij

Nadere informatie

REGLEMENT TER VOORKOMING GEBRUIK VOORWETENSCHAP van AMSTERDAM COMMODITIES N.V. (zoals geldend per 31 januari 2010)

REGLEMENT TER VOORKOMING GEBRUIK VOORWETENSCHAP van AMSTERDAM COMMODITIES N.V. (zoals geldend per 31 januari 2010) REGLEMENT TER VOORKOMING GEBRUIK VOORWETENSCHAP van AMSTERDAM COMMODITIES N.V. (zoals geldend per 31 januari 2010) HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de volgende

Nadere informatie

Heineken Holding N.V. Reglement 2007 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

Heineken Holding N.V. Reglement 2007 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten mei 2009 Heineken Holding N.V. Reglement 2007 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten (zoals gewijzigd in december 2007 en mei 2009) 1/17 INHOUD Pagina Overwegingen

Nadere informatie

Holland Colours-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten

Holland Colours-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten Holland Colours-Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten 1 / 30 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Inleidende bepalingen 5 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Deelcode Voorwetenschap. Deelcode Voorwetenschap KPN reglement inzake bezit van en transacties in effecten. Versie december 2009 1 / 19

Deelcode Voorwetenschap. Deelcode Voorwetenschap KPN reglement inzake bezit van en transacties in effecten. Versie december 2009 1 / 19 Deelcode Voorwetenschap KPN reglement inzake bezit van en transacties in effecten Versie december 2009 1 / 19 INHOUD HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 3 ARTIKEL 1. DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK 2 ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN

Nadere informatie

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap 1 / 24 Inhoudsopgave AFDELING I Artikel 1 Artikel 2 Inleidende bepalingen Definities en Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen, meldingsplichten en

Nadere informatie

Gedragscode ZLM Verzekeringen

Gedragscode ZLM Verzekeringen Gedragscode ZLM Verzekeringen INHOUD Inleiding Gehanteerde definities 1. Tegengaan van belangenverstrengeling 2. Personeelsvoordelen 3. Omgang met informatie en privé-transacties 4. Veiligheid en Gedrag

Nadere informatie

INHOUD. Overwegingen 4

INHOUD. Overwegingen 4 Maart 2010 TKH-Reglement 2010 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten Voor TKH-Bestuurders, TKH-Commissarissen en TKH-Leidinggevenden De Brauw Blackstone

Nadere informatie

1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het pensioenfonds;

1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het pensioenfonds; GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende

Nadere informatie

TOELICHTING. Code of Conduct van Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen

TOELICHTING. Code of Conduct van Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen TOELICHTING Code of Conduct van Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen Teslin Capital Management BV ( Teslin ) acteert op de effectenmarkten, waar vraag naar en aanbod

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijf & Pensioen B.V.

Gedragscode. Bedrijf & Pensioen B.V. Gedragscode Bedrijf & Pensioen B.V. v2013 Inhoudsopgave 1 Doelgroep 1 2 Definities 1 3 Doel van de gedragscode 3 4 Normen 3 5 Wet- en regelgeving 4 6 Maatschappelijke aanvaardbaarheid 4 7 Klantbelang staat

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND INLEIDING Deze gedragscode van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland is gebaseerd op de door de sectorbrede pensioenkoepels opgestelde

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Versie 2013

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Versie 2013 Gedragscode Stichting Pensioenfonds Grontmij Versie 2013 30 oktober 2013 Artikel 1 Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a) alle medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Gedragscode voor persoonlijke transacties

Gedragscode voor persoonlijke transacties Gedragscode voor persoonlijke transacties Inleiding Van Lanschot heeft interne voorschriften vastgesteld 1 met betrekking tot het omgaan met Voorwetenschap en andere informatie en ten aanzien van Persoonlijke

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP INVERKO N.V. December 2014 (vervangt de Insider Regeling van november 2013)

REGLEMENT VOORWETENSCHAP INVERKO N.V. December 2014 (vervangt de Insider Regeling van november 2013) REGLEMENT VOORWETENSCHAP INVERKO N.V. December 2014 (vervangt de Insider Regeling van november 2013) Reglement Voorwetenschap Inverko N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Definities 1.2 Reikwijdte 1.3 Wettelijke

Nadere informatie

Insider Code ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015)

Insider Code ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015) Insider Code ING Bank Bank Compliance Risk Management Annex bij de ING Market Abuse Policy (2015) 1 juli 2016 INFORMATION SHEET Bij een verschil tussen de Engelse versie van deze Code en een vertaling

Nadere informatie

Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959. Gedragscode. Gedragscode Telegraafpensioenfonds 01 03 11.doc blad 1 van 11

Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959. Gedragscode. Gedragscode Telegraafpensioenfonds 01 03 11.doc blad 1 van 11 Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Gedragscode Gedragscode Telegraafpensioenfonds 01 03 11.doc blad 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 A. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V.

BETER BED HOLDING N.V. BETER BED HOLDING N.V. Reglement inzake voorwetenschap en meldingsverplichtingen 2008 3 november 2008 Beter Bed Holding N.V. 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. BEGRIPPEN...3 2. TOEPASSELIJKE BEPALINGEN EN MELDINGSVERPLICHTINGEN...3

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Notarieel Pensioenfonds

Gedragscode Stichting Notarieel Pensioenfonds Gedragscode Stichting Notarieel Pensioenfonds Artikel 1. Definities 1.1 Pensioenfonds is: Stichting Notarieel Pensioenfonds, statutair gevestigd te Den Haag. 1.2 Verbonden personen zijn: a. leden van het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 01-07-2012. Gedragscode Stichting Pensioenfonds Ernst & Young

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 01-07-2012. Gedragscode Stichting Pensioenfonds Ernst & Young GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 01-07-2012 Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. de leden van het Bestuur, leden van het Verantwoordingsorgaan en medewerkers

Nadere informatie

FINAAL 26 oktober 2009

FINAAL 26 oktober 2009 FINAAL 26 oktober 2009 Gedragscode Ahold Pensioenfonds 2009 Inleiding Deze gedragscode bevat regels en richtlijnen voor de aan Ahold Pensioenfonds verbonden personen, De gedragscode is gebaseerd op de

Nadere informatie

REGLEMENT VOORKOMING MARKTMISBRUIK Obligaties Koninklijke FrieslandCampina N.V.

REGLEMENT VOORKOMING MARKTMISBRUIK Obligaties Koninklijke FrieslandCampina N.V. REGLEMENT VOORKOMING MARKTMISBRUIK Obligaties Koninklijke FrieslandCampina N.V. In dit Reglement worden een aantal termen regelmatig gebruikt in een bepaalde betekenis. Deze termen, waarvan de beginletter

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds UWV. Gedragscode

Stichting Pensioenfonds UWV. Gedragscode Stichting Pensioenfonds UWV Gedragscode 2015 Gedragscode Stichting Pensioenfonds UWV Deze Code is gebaseerd op de Modelgedragscode voor pensioenfondsen. Deze Code is onderdeel van het Integriteitbeleid

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Trespa 2010

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Trespa 2010 Gedragscode Stichting Pensioenfonds Trespa 2010 Artikel 1 Definities De onderstaande begrippen hebben in deze gedragscode de volgende betekenis: Verbonden personen: Insiders: Gelieerde derden: Persoonlijke

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Bavaria GEDRAGSCODE 2016

Stichting Pensioenfonds Bavaria GEDRAGSCODE 2016 Stichting Pensioenfonds Bavaria GEDRAGSCODE 2016 4 mei 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities... 3 Hoofdstuk 2 Inleidende bepalingen... 4 Hoofdstuk 3 Normen... 4 Hoofdstuk 4 Toezicht op persoonlijke

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V.

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. De in het reglement genoemde regels kunnen kortweg worden samengevat in onderstaande 9 geboden: 1. Ga

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN CORIO N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld 1 I. Inleiding 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Gedragscode Ingangsdatum De gedragscode van Stichting Pensioenfonds RBS Nederland (hierna het fonds) is op 6 juli 2011 vastgesteld door het Bestuur van het fonds.

Nadere informatie

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V.

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. De in het reglement genoemde regels kunnen kortweg worden samengevat in onderstaande 8 geboden: 1. Ga

Nadere informatie

Gedragscode Ahold Pensioenfonds

Gedragscode Ahold Pensioenfonds Gedragscode Ahold Pensioenfonds (versie: 1 juni 2015) INDEX Gedragscode (versie 1 juni 2015) Inleiding 1 Hoofdstuk 1 - Definities 2 Hoofdstuk 2 - Inleidende bepalingen 3 Hoofdstuk 3 - Normen (waaronder

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf. Gedragscode

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf. Gedragscode Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Gedragscode Overwegende De bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die de aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Nadere informatie

REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE

REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE BIJLAGE 3 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007. Bijwerking

Nadere informatie

Versie december 2015. Gedragscode 2016

Versie december 2015. Gedragscode 2016 Versie december 2015 Gedragscode 2016 Deze gedragscode van Stichting Algemeen Pensioenfonds Provisum is gebaseerd op de door de sectorbrede pensioenkoepels (sinds 2010 verenigd in de Pensioenfederatie)

Nadere informatie

Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap )

Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap ) Reglement inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten ( Reglement voorwetenschap ) Inhoud Afdeling I Inleidende bepalingen... 2 Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 13 mei 2015

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 13 mei 2015 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Gedragscode Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 13 mei 2015 1 Artikel 1 Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a) alle medewerkers van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN. Inverko N.V. ( Insider Regeling )

GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN. Inverko N.V. ( Insider Regeling ) GEDRAGSCODE TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VOORWETENSCHAP VAN Inverko N.V. ( Insider Regeling ) November 2013 Inverko Insider Regeling November Page 1 1. Toepassingsbereik Deze Gedragscode is van toepassing

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep INSTRUCTIE VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ BELEGGINGSTRANSACTIES (VERSIE INSIDERS)

Delta Lloyd Groep INSTRUCTIE VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ BELEGGINGSTRANSACTIES (VERSIE INSIDERS) Delta Lloyd Groep INSTRUCTIE VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ BELEGGINGSTRANSACTIES (VERSIE INSIDERS) RB 749/09 8 december 2009 (vervangt RB 622/09 6 oktober 2009) DELTA LLOYD GROEP INSTRUCTIE VOORWETENSCHAP EN

Nadere informatie

Gedragscode Pensioenfonds ING

Gedragscode Pensioenfonds ING PF-B-2015/162 CGA-2015/069 Gedragscode Pensioenfonds ING Vastgesteld 19 juni 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Definities 3 2 Doel van de Gedragscode 6 3 Normen 7 4 Persoonlijke Transacties (Insiderregeling)

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Versie

Gedragscode. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Versie Gedragscode Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart Versie 2016.1 Artikel 1. Definities In deze gedragscode wordt verstaan onder: 1.1. Bestuur: Het bestuur van het fonds. 1.2. Compliance:

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Wonen

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Wonen Gedragscode Stichting Pensioenfonds Wonen Artikel 1 Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van het bestuur, b. leden van de raad van toezicht, c. leden van het verantwoordingsorgaan, d. externe

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Gedragscode 2015

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Gedragscode 2015 Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Gedragscode 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 1 Definities......................... 3 Artikel 2 1 Inleidende bepalingen.................... 4 Artikel 3 1 Normen............

Nadere informatie

Inleiding. Gedragscode GEDRAGSCODE VOOR DE STICHTING PENSIOENFONDS DELTA LLOYD

Inleiding. Gedragscode GEDRAGSCODE VOOR DE STICHTING PENSIOENFONDS DELTA LLOYD GEDRAGSCODE VOOR DE STICHTING PENSIOENFONDS DELTA LLOYD Deze gedragscode geldt voor verbonden personen van de Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd (hierna: het Pensioenfonds) en is opgesteld aan de hand

Nadere informatie

Insiderregeling Eureko Groep

Insiderregeling Eureko Groep Insiderregeling Eureko Groep Bij Eureko willen wij op een goede manier omgaan met de binnen Eureko aanwezige koersgevoelige informatie. We willen voorkomen dat Eureko (of de groepsonderdelen) slecht in

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Achmea Insiderregeling

Achmea Insiderregeling OPERATIONAL RISK & COMPLIANCE Bij Achmea willen wij op een goede manier omgaan met de binnen Achmea aanwezige koersgevoelige informatie. We willen voorkomen dat Achmea (of de bedrijfsonderdelen) slecht

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds PostNL

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds PostNL Stichting Pensioenfonds PostNL Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Doelgroep 3 2 Definities 3 3 Doel van de gedragscode 5 4 Normen 5 5 Vertrouwelijkheid 6 6 Relatiegeschenken, nevenfuncties, financiële

Nadere informatie

Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap. Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007

Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap. Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007 Reglement voorkoming Misbruik Voorwetenschap Qurius N.V. Zaltbommel, juli 2007 1 Inleiding 3 2 Definities 3 3 Algemene voorschriften 4 4 Bijzondere voorschriften voor personen van Groep A en B 5 5 Bijzondere

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT

REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT Dit reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de Raad van Commissarissen ("Raad van Commissarissen") van VastNed

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

Gedragscode. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij Gedragscode Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Doel van de gedragscode... 4 Artikel 3. Normen... 4 Artikel 4. Doelgroep... 4 Artikel

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STICHTING DE SAMENWERKING, PENSIOENFONDS VOOR HET SLAGERSBEDRIJF

GEDRAGSCODE STICHTING DE SAMENWERKING, PENSIOENFONDS VOOR HET SLAGERSBEDRIJF GEDRAGSCODE STICHTING DE SAMENWERKING, PENSIOENFONDS VOOR HET SLAGERSBEDRIJF Ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel

Nadere informatie

Regeling privé-beleggingstransacties

Regeling privé-beleggingstransacties DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Regeling privé-beleggingstransacties In deze regeling zijn bepalingen opgenomen waaraan medewerkers van DNB zich moeten houden indien zij besluiten om privé-transacties te verrichten

Nadere informatie

Gedragscode Van Lanschot Bankiers

Gedragscode Van Lanschot Bankiers Gedragscode Van Lanschot Bankiers Gedragscode Van Lanschot Bankiers Inhoud 1. Algemeen 2. Kernwaarden 3. Wet- en regelgeving, Klantbelang Centraal 4. Maatschappelijke aanvaardbaarheid 5. Integriteit en

Nadere informatie

REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft

REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft Inleiding: BinckBank N.V. dient krachtens artikel 5:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) een reglement vast te stellen waarin regels worden gesteld ten aanzien van

Nadere informatie

Stichting BES Pensioenfonds. Gedragscode

Stichting BES Pensioenfonds. Gedragscode Stichting BES Pensioenfonds Gedragscode Vastgesteld 14 juli 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities 2 Artikel 2. Doel van de gedragscode 3 Artikel 3. Normen 3 Artikel 4. Vertrouwelijkheid 4 Artikel 5.

Nadere informatie

BNG Regeling privé-beleggingstransacties

BNG Regeling privé-beleggingstransacties BNG Regeling privé-beleggingstransacties (van toepassing op BNG Bank, BNG Vermogensbeheer en BNG Gebiedsontwikkeling) Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Versietabel Versie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Gedragscode Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1 ~ Algemeen 3 Artikel 2 ~ Begripsomschrijving 3 Artikel 3 ~ Inleidende bepalingen 5 Artikel 4 ~ Belangenconflicten 6 Artikel

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST NIBE-SVV 1. Een beleggingsonderneming overtreedt meerdere regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder volgen twee beweringen over

Nadere informatie

Gedragscode Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings, en Glaszetbedrijf (BPF Schilders)

Gedragscode Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings, en Glaszetbedrijf (BPF Schilders) Gedragscode Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings, en Glaszetbedrijf (BPF Schilders) Versie: 10-12-2015 Voorwoord Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings, en Glaszetbedrijf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik

Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik Verhandelingsreglement 2015 Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik update 12 januari 2015 Inhoud I. Beleidsverklaring... 3 II. Gedragscode... 3 1. Naleving van de Wet... 4 2. Compliance

Nadere informatie

Achmea Insiderregeling

Achmea Insiderregeling Achmea Insiderregeling Inhoudsopgave Achmea Insiderregeling 2 Wie valt binnen Achmea onder de insiderregeling? 2 Begrippen en definities 3 Beleggen 3 Wie voert de regeling uit? 3 De Directeur Compliance:

Nadere informatie

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1 Dealing Code 5 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Definities...5 3 Algemeen verbod op de verrichtingen met voorwetenschap... 7 4 Transacties door Werknemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 827 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8349 12 mei 2011 Regeling van de Minister van Financiën van 4 mei 2011, nr. FM/2011/8728M, tot aanwijzing van categorieën,

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek Gedragscode Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek December 2013 1 Voorwoord Compliance betreft de naleving van interne en externe wet- en regelgeving, vooral gericht op financiële toezichtswetgeving

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE van De Eendragt Pensioen N.V. 2 oktober 2014 -------------------------------------------------

GEDRAGSCODE van De Eendragt Pensioen N.V. 2 oktober 2014 ------------------------------------------------- GEDRAGSCODE van De Eendragt Pensioen N.V. 2 oktober 2014 ------------------------------------------------- 1 Algemeen 1.1 Inleiding De Eendragt staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit

Nadere informatie