GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Veiligheidsregio Zuid-Limburg. gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Veiligheidsregio Zuid-Limburg. gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1"

Transcriptie

1 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Veiligheidsregio Zuid-Limburg gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1

2 De colleges van burgemeester en wethouders van de navolgende gemeenten: Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. Overwegende dat de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio s per 1 oktober 2010 leidt tot intrekking van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling Brandweer-GHOR Zuid-Limburg en het treffen van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg; dat op grond van de Wet veiligheidsregio s artikel 8 tot vaststelling van de regio-indeling van gemeenten met betrekking tot taken in het kader van de Wet veiligheidsregio s de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal zijn aangewezen tezamen een regio te vormen als bedoeld in artikel 9 van de Wet veiligheidsregio s; dat de deelnemende gemeenten het noodzakelijk achten om de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening, de gemeentelijke bevolkingszorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing, met behoud van de lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding; dat de deelnemende gemeenten daartoe een Veiligheidsregio instellen; dat de gemeenteraden van de in de aanhef genoemde gemeenten, zoals vereist op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de colleges van de voormelde gemeenten toestemming hebben gegeven om de Gemeenschappelijke Regeling Brandweer- GHOR Zuid-Limburg in te trekken en een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg te treffen; dat de brandweertaken regionaal zijn georganiseerd en volledig onderdeel uitmaken van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg; dat het Regionaal College van de regiopolitie Zuid-Limburg, voor zover het de integrale afstemming van haar taken ten aanzien van de voorbereiding op en optreden tijdens de rampenbestrijding en crisisbeheersing, het veiligheidsbeleid in de gemeenten en de gemeenschappelijke meldkamer betreft, met instemming kennis genomen heeft van deze gemeenschappelijke regeling; Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet veiligheidsregio s, Wet ambulancezorg, Politiewet 1993 en de Wet publieke gezondheid; Besluiten: De Gemeenschappelijke Regeling Brandweer-GHOR Zuid-Limburg in te trekken en een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg te treffen; gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2

3 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 3

4 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1.1 Definities 1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. wet: De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr); b. regeling: deze gemeenschappelijke regeling; c. gemeente: aan deze regeling deelnemende gemeente; d. college: college van burgemeester en wethouders van een gemeente; e. de Veiligheidsregio Zuid-Limburg: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling; f. commissie: de door het Algemeen Bestuur met het oog op de behartiging van bepaalde belangen of taken ingestelde of aangewezen commissie; g. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg; h. regionaal commandant (brandweer): commandant, zoals bedoeld in artikel 25, derde lid, Wet veiligheidsregio s; i. directeur publieke gezondheid: directeur GHOR als bedoeld in artikel 32, eerste lid, Wet veiligheidsregio s; j. bijstand: aanvullend personeel en materieel ten behoeve van de ondersteuning binnen en buiten de eigen regio, aangevraagd door of namens het bevoegd gezag; k. de Brandweer: de brandweerorganisatie als bedoeld in artikel 25 eerste lid, van de Wet veiligheidsregio s die in stand wordt gehouden door het openbaar Lichaam Veiligheidsregio Zuid-Limburg als bedoeld in artikel 2.1 van deze regeling; l. de GGD Zuid Limburg: de organisatie die voor geheel Zuid-Limburg onder andere de wettelijke taken verzorgt, zoals die zijn vastgelegd in de Wet publieke gezondheid; m. GHOR: de Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied; n. de coördinerend gemeentesecretaris: de coördinerend functionaris als bedoeld in artikel 36 van de Wet veiligheidsregio s; o. het regionaal college: het regionaal college van het politiekorps Limburg-Zuid als bedoeld in artikel 22 van de Politiewet 1993; p. de Oranje kolom: de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten ter voorbereiding op bestrijding van rampen en zware ongevallen; q. rijksheren: ambtenaren van rijksdiensten die, gemandateerd, bevoegdheden hanteren die aan een minister op grond van (nood)wetgeving zijn toegekend; r. het personeel: het personeel in dienst van de Veiligheidsregio. s. Korpschef: de korpschef als bedoeld in artikel 24 van de Politiewet 1993; t. MCC: meld- en coördinatiecentrum; gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 4

5 HOOFDSTUK 2 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 2.1 Het openbaar lichaam 1. Met toepassing van artikel 8 van de Wet veiligheidsregio s juncto artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt een openbaar lichaam ingesteld, genaamd Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Maastricht. 3. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband van de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. Artikel 2.2 Het Bestuur 1. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg kent de volgende bestuursorganen: a. het Algemeen Bestuur; b. het Dagelijks Bestuur; c. de Voorzitter. gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 5

6 HOOFDSTUK 3 DOELSTELLING, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN Artikel 3.1 Doelstelling Het doel van het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen het werkgebied van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Artikel 3.2 Overdracht van Bevoegdheden Door de colleges van burgemeester en wethouders worden de taken en bevoegdheden zoals genoemd in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio s aan het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid- Limburg overgedragen. Artikel 3.3 Taken openbaar lichaam Het openbaar lichaam heeft tot taak: a. het uitvoeren van de taken en bevoegdheden welke bij of krachtens de Wet veiligheidsregio s en de Wet publieke gezondheid aan het openbaar lichaam zijn opgedragen; b. het coördineren van de voorbereiding van de gemeentelijke processen op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding; c. het uitvoeren van overige taken en bevoegdheden welke door de colleges van de deelnemende gemeenten aan het bestuur van de Veiligheidsregio zijn opgedragen c.q. gedelegeerd. Artikel 3.4 Verantwoordelijkheid brandweerzorg Het Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is verantwoordelijk voor de brandweerzorg in zowel bestuurlijke als operationele zin. De Brandweer Zuid-Limburg is volledig onderdeel van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Artikel 3.5 Verantwoordelijkheid brandweercommandant voor beleid en begroting De brandweercommandant is verantwoordelijk voor het opstellen van beleid en begroting voor de brandweer Zuid-Limburg. Brandweerzorgtaken op verzoek van een gemeente. Artikel 3.6 Brandweerzorgtaken op verzoek van een gemeente 1. De Brandweer Zuid-Limburg is bevoegd tot het verrichten van diensten voor een of meer deelnemende gemeenten, anders dan de primaire brandweerzorg, indien deze daarom verzoeken en het Algemeen Bestuur dit verzoek inwilligt. 2. De dienstverlening zoals bedoeld in het vorige lid geschiedt op basis van een overeenkomst tussen het openbaar lichaam en de gemeente of gemeenten die dit aangaat. In deze overeenkomst wordt neergelegd welke prestaties de Brandweer Zuid-Limburg zal leveren, de kosten die bij de gemeente(n) in rekening worden gebracht en de voorwaarden waaronder tot dienstverlening wordt overgegaan. Artikel 3.7 Verantwoordelijkheidsverdeling GHOR 1. Het Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is bestuurlijk verantwoordelijk voor de GHOR-taken zoals vastgelegd in de Wet veiligheidsregio s. GGD Zuid Limburg is verantwoordelijk voor de operationele GHOR-taken zoals vastgelegd in de Wet veiligheidsregio s en de Wet publieke gezondheid. gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 6

7 2. Over de in het eerste lid genoemde verantwoordelijkheidsverdeling en de gevolgen daarvan sluiten de besturen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de GGD Zuid Limburg een bestuursovereenkomst. Artikel 3.8 Samenwerking met Politie Het Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, het Regionaal College, bedoeld in artikel 22 van de Politiewet 1993 en de Minister van Veiligheid en Justitie in zijn hoedanigheid als beheerder van het Korps landelijke Politiediensten sluiten een convenant als bedoeld in artikel 19 van de Wet veiligheidsregio s. Artikel 3.9 Verantwoordelijkheid Meldkamer De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft de verantwoordelijkheid voor het instellen en het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer ten behoeve politie, brandweer en ambulancezorg. Artikel 3.10 Bevolkingszorg 1. Het Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg faciliteert en regisseert de gemeentelijke processen zodat de gemeenten zich regionaal kunnen voorbereiden op het bestrijden van rampen en zware ongevallen. 2. De coördinerend gemeentesecretaris is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de coördinatie en voorzieningen gemeentelijke regionale bevolkingszorg. gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 7

8 HOOFDSTUK 4 HET ALGEMEEN BESTUUR Artikel 4.1 Samenstelling / stemmen 1. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. 2. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt op het moment dat het lid de hoedanigheid van burgemeester van een van de deelnemende gemeenten verliest. 3. Het Algemeen Bestuur nodigt voor haar vergaderingen de functionarissen uit als genoemd in artikel 12, eerste lid en artikel 13 van de Wet veiligheidsregio s. Op grond van artikel 12, tweede lid, Wet veiligheidsregio s kan het Algemeen Bestuur andere functionarissen uitnodigen om als adviseur aan de vergaderingen deel te nemen. In ieder geval worden de directieleden als vaste adviseur uitgenodigd voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 4. Beslissingen worden met meerderheid van stemmen genomen. De leden van het Algemeen Bestuur hebben ieder één stem en daarboven één stem per volledig veelvoud van inwoners. Het stemgewicht van de gemeenten wordt jaarlijks bepaald op basis van het inwonertal op 1 januari van het voorafgaande jaar zoals dat is opgenomen in de bevolkingsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 5. Van elke wijziging in het (plaatsvervangend) lidmaatschap geeft het college van de gemeente die het aangaat binnen twee weken kennis aan de Voorzitter. Artikel 4.2 Vergaderingen 1. Het Algemeen Bestuur vergadert jaarlijks tenminste vier maal, gelijkelijk verdeeld over het jaar. Het Algemeen Bestuur vergadert voorts zo vaak als de Voorzitter of het Dagelijks Bestuur dit nodig oordeelt of tenminste een vijfde van het aantal leden van het Algemeen Bestuur daarom verzoekt. De Voorzitter is gehouden binnen drie weken na ontvangst ervan uitvoering te geven aan een dergelijk verzoek. 2. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Door het Algemeen Bestuur zal met gesloten deuren worden vergaderd, indien tenminste een vijfde deel van de aanwezige leden daarom vraagt of indien de Voorzitter dit nodig acht. 3. In een besloten vergadering zal niet worden besloten over: de vaststelling of wijziging van de begroting, de vaststelling van de rekening, de wijziging of liquidatie van de gemeenschappelijke regeling, benoeming of ontslag van de leden van het Dagelijks Bestuur. 4. Het Algemeen Bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. Dit reglement wordt aan de deelnemende gemeenten en het regionaal college gezonden. Artikel 4.3 Taken en Bevoegdheden 1. Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot regeling en bestuur inzake de aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg opgedragen taken, voor zover bij de wet of in deze regeling de bevoegdheid daartoe niet aan het Dagelijks Bestuur of de Voorzitter is toegekend. 2. Het Algemeen Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de regionaal commandant (brandweer). 3. Het Algemeen Bestuur wijst op voordracht van de gezamenlijke gemeentesecretarissen de coördinerend gemeentesecretaris aan die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 8

9 Artikel 4.4 Bindende voorschriften brandweerzorg 1. Het Algemeen Bestuur is bevoegd bindende voorschriften te geven aan het bestuur van een gemeente ten aanzien van het niveau van de brandweertaken en daarbij behorende prestatieeisen en kwaliteitskaders, waaraan in die gemeente minimaal voldaan moet worden. 2. Indien het bestuur van een gemeente naar het oordeel het Algemeen Bestuur in gebreke blijft bij het opvolgen van de voorschriften bedoeld in het eerste lid, is het Algemeen Bestuur bevoegd ex artikel 10a van de Wet namens en ten laste van de betrokken deelnemer een besluit uit te voeren of te doen uitvoeren dan wel kan het Algemeen Bestuur dit geschil op grond van artikel 28 van de Wet, ter beslissing voorleggen aan Gedeputeerde Staten. gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 9

10 HOOFDSTUK 5 HET DAGELIJKS BESTUUR Artikel 5.1 Samenstelling 1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de Voorzitter van het Algemeen Bestuur en een drietal leden. 2. De leden worden uit en door het Algemeen Bestuur aangewezen. 3. Bij de samenstelling van het Dagelijks Bestuur geldt het uitgangspunt dat een evenredige geografische verdeling over de regio wordt aangehouden. Als verdeling geldt dat per geografische eenheid volgens de zogenaamde vier politiedistricten voor 1 januari 2012 minimaal één zetel wordt ingevuld. 4. De leden van het Dagelijks Bestuur verdelen binnen het Dagelijks Bestuur de navolgende portefeuilles: brandweer, GHOR, Oranje kolom, Financiën en multidisciplinair. 5. De leden van de Veiligheidsdirectie als aangegeven in artikel 8 van deze regeling, zijn vaste adviseur van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur kan andere personen uitnodigen om als adviseur aan de vergaderingen deel te nemen. Artikel 5.2 Zittingsduur 1. Het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur eindigt zodra het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt of wanneer het lid van het Dagelijks Bestuur als zodanig ontslag neemt. 2. Het lid van het Dagelijks Bestuur dat ontslag neemt, blijft zijn functie waarnemen totdat in zijn opvolging is voorzien. 3. Het tweede lid is niet van toepassing op het moment dat het lid van het Dagelijks Bestuur niet meer het ambt van burgemeester van een van de deelnemende gemeenten bekleedt. Artikel 5.3 Onvrijwillig ontslag 1. Het Algemeen Bestuur kan, onverminderd terzake geldende bijzondere wetten, een lid van het Dagelijks Bestuur ontslaan, indien dit lid niet meer het vertrouwen bezit van het Algemeen Bestuur. 2. Onvrijwillig ontslag van een lid van het Dagelijks Bestuur wordt, met uitzondering van de Voorzitter, onmiddellijk van kracht. Artikel 5.4 Vergaderingen 1. Het Dagelijks Bestuur vergadert jaarlijks tenminste vier maal en voorts zo vaak als de Voorzitter of het Dagelijks Bestuur dit nodig oordeelt of tenminste twee leden van het Dagelijks Bestuur daarom verzoeken. De Voorzitter is gehouden binnen drie weken na ontvangst ervan uitvoering te geven aan een dergelijk verzoek. 2. Besluiten van het Dagelijks Bestuur worden met gewone meerderheid van stemmen genomen. 3. Het Dagelijks Bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast, dat aan het Algemeen Bestuur wordt toegezonden. gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 10

11 Artikel 5.5 Taken en bevoegdheden Het Dagelijks Bestuur is belast met: a. het voorbereiden van al hetgeen aan het Algemeen Bestuur ter overweging en beslissing wordt voorgelegd, voor zover die voorbereiding niet aan anderen is opgedragen; b. de uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur; c. het beheer van de eigendommen en geldmiddelen van het openbaar lichaam; d. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en het verlies van recht en bezit; e. het houden van een voortdurend toezicht op het beheer en de exploitatie van het openbaar lichaam; f. het behartigen van de belangen van het openbaar lichaam bij andere overheidslichamen, diensten of personen; g. Benoeming, de schorsing en het ontslag van het overige personeel van de Veiligheidsregio; h. Het Dagelijks Bestuur kan bevoegdheden mandateren aan de Veiligheidsdirectie. gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 11

12 HOOFDSTUK 6 DE VOORZITTER Artikel 6.1 Aanwijzing en vervanging 1. Op grond van artikel 11, tweede lid Wet veiligheidsregio s is de Voorzitter van het openbaar lichaam de burgemeester die ingevolge de Politiewet 1993 is benoemd als korpsbeheerder. Na intrekking van de Politiewet 1993 is de Voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg die burgemeester die bij of krachtens wetgeving wordt aangewezen. Indien de functie van Voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg niet bij of krachtens wet wordt bepaald, kiest het Algemeen Bestuur uit haar midden een Voorzitter. 2. De Voorzitter is tevens Voorzitter van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur. 3. Het Algemeen Bestuur kiest uit haar midden een plaatsvervangend Voorzitter, die deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur. 4. Bij verhindering of ontstentenis wordt de Voorzitter vervangen door de plaatsvervangend Voorzitter 5. Bij verhindering of ontstentenis van de Voorzitter en de plaatsvervangend Voorzitter wijst het Algemeen Bestuur een Voorzitter uit haar midden aan. Artikel 6.2 Taken en Bevoegdheden 1. De Voorzitter leidt de vergaderingen van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur. 2. De Voorzitter tekent de stukken die van het Algemeen- en Dagelijks Bestuur uitgaan. Deze stukken worden door de secretaris mede ondertekend. 3. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan het Dagelijks Bestuur de Voorzitter toestaan om de ondertekening van stukken die van het Dagelijks Bestuur uitgaan op te dragen aan een ander lid van het Dagelijks Bestuur of de ondertekening te mandateren aan de secretaris of aan een ander persoon. gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 12

13 HOOFDSTUK 7 COMMISSIES EN REKENKAMER Artikel 7.1 Commissie van advies 1. Het Algemeen Bestuur alsmede het Dagelijks Bestuur kan besluiten ten behoeve van de aan hen opgedragen taken commissies van advies in te stellen. 2. Artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is van overeenkomstige toepassing op de in het eerste lid genoemde commissies. 3. Tenminste wordt ingesteld een Adviescommissie Financiën. Artikel 7.2 Bestuurscommissie 1. Het Algemeen Bestuur kan, conform artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen. 2. Het Dagelijks Bestuur wijst uit haar midden een lid aan die voorzitter is van een commissie als bedoeld in het eerste lid. Artikel 7.3 Rekenkamer Het Algemeen Bestuur stelt een Rekenkamervoorziening in. Hiervoor kan worden aangesloten bij een al bestaande rekenkamer in de regio. gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 13

14 HOOFDSTUK 8 VEILIGHEIDSDIRECTIE Artikel 8.1 Samenstelling 1) Het Algemeen Bestuur stelt een Veiligheidsdirectie in. 2) De Veiligheidsdirectie wordt gevormd door: a. de regionaal commandant (brandweer); b. de directeur publieke gezondheid; c. de korpschef; d. de coördinerend gemeentesecretaris. 3. Na intrekking van de Politiewet 1993 en inwerkingtreding van de Politiewet 201X zal in overleg tussen de Voorzitter van de Veiligheidsregio en de politiechef van de Politieregio Limburg een functionaris vanuit de Politieregio Limburg worden aangewezen die in plaats van de in het tweede lid onder c. genoemde functionaris zitting neemt in de Veiligheidsdirectie, tenzij bij of krachtens wet daarvoor een functionaris van de Politieregio Limburg wordt aangewezen. 4. Het voorzitterschap wordt bij toerbeurt vervuld. Iedere 2 jaar kiest de Veiligheidsdirectie uit haar midden een nieuwe voorzitter. De voorzitter van de Veiligheidsdirectie kan niet de functionaris zijn die namens het Politiekorps Limburg-Zuid c.q. Politieregio Limburg lid is van de Veiligheidsdirectie. De voorzitter van de Veiligheidsdirectie is tevens secretaris van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. Het plaatsvervangerschap wordt onderling geregeld. 5. De Veiligheidsdirectie kan, wanneer zij dat nodig acht, vertegenwoordigers op directieniveau van het openbaar ministerie, waterschappen, provincie, vertegenwoordigers van de verschillende rijksheren, vertegenwoordigers van de relevante partners uit de Euregio Maas- Rijn en inspectieorganen met een uitvoerende taak uitnodigen deel te nemen aan het overleg van de Veiligheidsdirectie. Artikel 8.2 Taken van Veiligheidsdirectie De Veiligheidsdirectie: a. geeft sturing aan het opstellen van in de Wet veiligheidsregio s genoemde plannen; b. verricht werkzaamheden in beleidsvoorbereidende zin ten behoeve van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur en zien toe op de uitvoering in de eigen kolom; c. bevordert de actieve samenwerking tussen de bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg betrokken partners teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren; d. geeft leiding aan het Programmabureau; e. Draagt zorg voor de afstemming tussen de beleidsvelden. Artikel 8.3 Uitvoering van de taken De werkzaamheden ter uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 8.2 worden opgedragen aan de regionaal commandant (brandweer), de directeur publieke gezondheid, de korpschef en de coördinerend gemeentesecretaris, ieder voor zover het zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid betreft. Zij zijn hiervoor ieder afzonderlijk verantwoording verschuldigd aan het Dagelijks Bestuur. gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 14

15 HOOFDSTUK 9 INFORMATIE EN VERANTWOORDING Artikel 9.1 Informatie- en verantwoordingsplicht (leden) Algemeen Bestuur 1. Het Algemeen Bestuur draagt conform artikel 17 van de Wet zorg voor verstrekking van noodzakelijke informatie aan de organen van de deelnemende gemeenten. Informatiebijeenkomsten voor leden van de organen van de gemeenten zijn in elk geval onderdeel van het informatietraject. 2. Een lid van het Algemeen Bestuur geeft de organen van zijn gemeente of een of meer van de leden van die organen gevraagd en ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door de Veiligheidsregio gevoerde en te voeren beleid nodig is. 3. Alvorens de gevraagde inlichtingen te verstrekken kan het lid van het Algemeen Bestuur zich daarover laten adviseren door het Dagelijks Bestuur. 4. Een lid van het Algemeen Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de organen van zijn gemeente voor het door hem in het Algemeen Bestuur gevoerde beleid. 5. Het afleggen van verantwoording vindt plaats overeenkomstig het reglement van orde van het desbetreffende orgaan met dien verstande dat termijnen worden verdubbeld om het lid van het Algemeen Bestuur de gelegenheid te geven zich door het Dagelijks Bestuur te laten informeren. 6. Het Algemeen Bestuur stelt jaarlijks vóór 1 juli een jaarverslag vast waarin verslag wordt gedaan over het door de Veiligheidsregio gevoerde bestuur en de bereikte resultaten. In het jaarverslag wordt specifiek aandacht besteed aan het gevoerde beleid ten aanzien van de brandweer, GHOR, gemeente (Oranje kolom), programmabureau en MCC. Het jaarverslag wordt gezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Artikel 9.2 Informatie- en verantwoordingsplicht (leden) Dagelijks Bestuur 1. De leden van het Dagelijks Bestuur verstrekken zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de door het Algemeen Bestuur of door een of meer leden daarvan gevraagde inlichtingen. Schriftelijk gevraagde inlichtingen worden zo mogelijk schriftelijk gegeven. 2. De leden van het Dagelijks Bestuur verstrekken zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de, door de organen van de deelnemers of een of meer leden daarvan, gevraagde inlichtingen. 3. De leden van het Dagelijks Bestuur leggen zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk verantwoording af aan het Algemeen Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur. Artikel 9.3 Informatie- en verantwoordingsplicht Voorzitter Het bepaalde in artikel 9.2 is van overeenkomstige toepassing op de Voorzitter voor het door hem als zodanig gevoerde bestuur. gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 15

16 HOOFDSTUK 10 FUNCTIES, PERSONEEL EN ORGANISATIE Artikel 10.1 Programmabureau 1. Het Algemeen Bestuur stelt een programmabureau in. 2. Het programmabureau werkt onder leiding van de Veiligheidsdirectie. Artikel 10.2 Rechtspositie Het Algemeen Bestuur stelt bij verordening de rechtpositie vast van het personeel van Brandweer Zuid-Limburg als ook van het personeel van het programmabureau. Artikel 10.3 Commandant brandweer Zuid-Limburg Het Algemeen Bestuur stelt de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast van de regionaal commandant (brandweer). Artikel 10.4 Organisatieverordening 1. Het Algemeen Bestuur stelt een organisatieverordening en daarbij behorende mandaatregeling vast. 2. Deze organisatieverordening bevat in ieder geval bepalingen betreffende: a. de inrichting van de organisatie in organisatieonderdelen; b. de onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de voorzitter Veiligheidsdirectie/secretaris / regionaal commandant / directeur publieke gezondheid / coördinerend gemeentesecretaris en de organisatieonderdelen. Daartoe is een mandaatregeling bijgevoegd; c. de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming en de wijze waarop daarbij een of meer adviseurs worden betrokken; d. de functies binnen het Programmabureau en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Programmabureau. gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 16

17 HOOFDSTUK 11 FINANCIËLE BEPALINGEN Artikel 11.1 Financiële administratie, geldelijk beheer en controle 1. Het Algemeen Bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Artikel 212 Gemeentewet is hierop van overeenkomstige toepassing. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. 2. Het Algemeen Bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Het Algemeen Bestuur wijst een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Artikel 213 Gemeentewet is hierop van overeenkomstige toepassing. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst. 3. De verordeningen zoals bedoeld in het eerste en het tweede lid worden na vaststelling toegezonden aan Gedeputeerde Staten en de deelnemende gemeenten; 4. De veiligheidsregio draagt zorg voor het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor schade aan personen en goederen alsmede vermogensschade. Artikel 11.2 Begroting 1. De begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg bestaat uit de volgende deelbegrotingen: Brandweer, GHOR, Oranje kolom, programmabureau en MCC. 2. Het Algemeen Bestuur stelt een verordening vast waarin de wijze van bepaling van de bijdrage per deelnemende gemeente in deze regeling is vastgelegd. Artikel 11.3 Begrotingsprocedure 1. Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerpbegroting jaarlijks vóór 1 april toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De ontwerpbegroting gaat vergezeld van een meerjarenraming van de drie op het begrotingsjaar en volgende jaren alsmede een investerings- en afschrijvingsparagraaf. 2. De ontwerpbegroting wordt door de deelnemende gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, ook algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 190, tweede en derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen voor 1 juni bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling wordt aangeboden. 4. Eén of meerdere leden van de Veiligheidsdirectie zijn op afroep beschikbaar ten behoeve van de gemeenteraad om een toelichting te geven op de begroting met de daarin opgenomen raming van (financiële) prestaties en kwaliteitsniveau. 5. Het Algemeen Bestuur stelt jaarlijks vóór 1 juli de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. 6. Nadat deze is vastgesteld, zendt het Algemeen Bestuur daarover bericht aan de raden van de deelnemende gemeenten, zo nodig vergezeld van de vastgestelde begroting, gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 17

18 7. Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten. 8. Op wijzigingen van de begroting, waaronder ook verschuivingen tussen uitgavenposten binnen de begroting, zijn de voorafgaande bepalingen in dit artikel van overeenkomstige toepassing tenzij die wijziging niet leidt tot een verhoging van de bijdrage van de gemeenten. Artikel 11.4 Jaarrekening 1. Van de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam wordt door het Dagelijks Bestuur over elk dienstjaar verantwoording afgelegd aan het Algemeen Bestuur, onder overlegging van de conceptjaarrekening met daarbij behorende bescheiden. In het gegeven geval is een voorstel resultaatbestemmend onderdeel van de jaarrekening. Het Dagelijks Bestuur voegt een verslag van bevindingen van de accountant(s) overeenkomstig artikel 213 van de Gemeentewet bij. Na de eigen oordeelsvorming zendt het Dagelijks Bestuur de concept jaarrekening jaarlijks vóór 1 april toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. 2. De concept jaarrekening wordt door de deelnemende gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 197, tweede en derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen voor 1 juni bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de concept jaarrekening naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de stukken, zoals deze aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling worden aangeboden. Voor 1 juli wordt de jaarrekening vastgesteld. 4. Eén of meerdere leden van de Veiligheidsdirectie zijn op afroep beschikbaar ten behoeve van de gemeenteraad om een toelichting te geven op de jaarstukken met de daarin opgenomen rapportage van (financiële) prestaties en kwaliteitsniveau 5. Het Algemeen Bestuur stelt voor 1 juli de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. 6. Het Dagelijks Bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan de raden van de deelnemende gemeenten, aan het regionaal college en aan Gedeputeerde Staten. 7. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening de leden van het Dagelijks Bestuur ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer. 8. In de jaarrekening wordt overeenkomstig de in de desbetreffende begroting opgenomen verdeelsleutel het door elk van de onderscheidenlijke rechtspersonen over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen. 9. De gemeenten waarborgen, naar rato van het aantal inwoners ten behoeve van de geldschieter, de betaling van rente en aflossing en kosten van geldleningen en van in rekening-courant op te nemen gelden. gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 18

19 HOOFDSTUK 12 ARCHIEFFUNCTIE EN OMBUDSFUNCTIE Artikel 12.1 Archiefbescheiden 1. De bepalingen van de Archiefwet 1995 en van de daaruit voortvloeiende uitvoeringsvoorschriften, voor zover betrekking hebbend op de archiefbescheiden van de gemeente van vestiging, zijn van overeenkomstige toepassing op de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 2. Het Algemeen Bestuur stelt een verordening vast op de zorg voor de archiefbescheiden van het openbaar lichaam alsmede op het beheer daarvan en op het toezicht op het beheer. 3. Het Dagelijks Bestuur is belast met de zorg voor de archieven. 4. De aan de uitvoering van deze zorg verbonden kosten komen voor rekening van deze regeling. 5. Bij opheffing van de regeling worden de archiefbescheiden van deze regeling overgebracht naar de archiefplaats van de gemeente die genoemd wordt in de in artikel lid lid 2 genoemde verordening. De archiefbescheiden met betrekking tot nog niet afgedane zaken gaan, na overleg met de archivaris, terug naar de betreffende gemeente. Artikel 12.2 Klachtenbehandeling Voor de behandeling van verzoekschriften zoals bedoeld in artikel 9:18, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan door het Algemeen Bestuur een voorziening worden getroffen. gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 19

20 HOOFDSTUK 13 TOETREDEN, UITTREDEN, WIJZIGEN, OPHEFFEN Artikel 13.1 Toetreden Na het aangaan van deze regeling kan een gemeente alleen toetreden na instemming van het Algemeen Bestuur, dat de voorwaarden voor en de gevolgen van toetreding regelt. Toetreding is voorts slechts mogelijk na wijziging van de bijlage behorende bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio s. Artikel 13.2 Uittreden Na het aangaan van deze regeling kan een gemeente uittreden waarbij het Algemeen Bestuur, de voorwaarden voor en de gevolgen van uittreden regelt. Uittreding is voorts slechts mogelijk na wijziging van de bijlage behorende bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio s of tegen het uittreden geen belemmeringen bij of krachtens wetgeving bestaan. Artikel 13.3 Wijzigen 1. Deze regeling kan worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de organen van tenminste twee/derde van de deelnemende gemeenten. 2. Het Dagelijks Bestuur maakt de wijziging openbaar bekend. Artikel 13.4 Opheffen 1 Deze regeling kan worden opgeheven bij eensluidende besluiten van de organen van tenminste twee/derde van de deelnemende gemeenten, mits tegen de opheffing van deze regeling geen belemmeringen bij of krachtens wetgeving bestaan. 2 Bij opheffing besluit het Algemeen Bestuur tot liquidatie en stelt, nadat de organen van de deelnemende gemeenten zijn gehoord, een liquidatieplan op. Daarbij kan het Algemeen Bestuur van deze regeling afwijken. Onderdeel van het liquidatieplan is een adequaat sociaal plan waarin de gevolgen voor het personeel worden geregeld. Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie. 3 In dit liquidatieplan wordt conform artikel lid 5. van deze regeling een regeling getroffen voor de bewaring en het toekomstig beheer van de archieven. 4 De organen van het openbaar lichaam blijven na de opheffing in functie tot dat de liquidatie volledig is voltooid. 5 Het Dagelijks Bestuur maakt de opheffing openbaar bekend. gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 20

21 HOOFDSTUK 14 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN Artikel Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking op 1 januari De besturen van de deelnemende gemeenten dragen zorg voor de bekendmaking van deze regeling op een in de betreffende gemeente gebruikelijke wijze. 3. Deze regeling kan worden aangehaald als Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 4. Totdat ter zake een nieuw besluit wordt genomen, blijven besluiten die door de Gemeenschappelijke Regeling Brandweer-GHOR Zuid-Limburg zijn genomen van toepassing, met dien verstande dat voor de Gemeenschappelijke Regeling Brandweer-GHOR Zuid-Limburg wordt gelezen de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 5. Met ingang van 1 januari 2012 neemt de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid- Limburg alle bezittingen en schulden, alsmede alle bestaande contracten, rechten en verplichtingen over van de Gemeenschappelijke Regeling Brandweer-GHOR Zuid-Limburg. 6. Het bestuur van de gemeente Maastricht zendt de regeling toe aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. 7. Burgemeester en wethouders houden volgens artikel 27 van de Wet een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. 8. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het Algemeen Bestuur. Ondertekening. Aldus, na verkregen toestemming van de gemeenteraad van de gemeente (naam) bij besluit van (datum) door het college vastgesteld in zijn vergadering van (datum) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (naam) De burgemeester, de secretaris, gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 21

CONCEPT WIJGINGSVOORSTEL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Veiligheidsregio Zuid-Limburg

CONCEPT WIJGINGSVOORSTEL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Veiligheidsregio Zuid-Limburg CONCEPT WIJGINGSVOORSTEL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Veiligheidsregio Zuid-Limburg De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten: Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen,

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg Inleiding Inleiding De verplichte vorming van veiligheidsregio

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG Bijlage 2 bij brief U2008-1159 d.d. 2 juli 2008: Gemeenschappelijke regeling -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden;

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden; STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48212 september 2016 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg DE COLLEGES VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTEN:

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg DE COLLEGES VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTEN: CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR384626_1 20 september 2016 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg DE COLLEGES VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTEN: Beek, Brunssum,

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Brandweer-GHOR Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke regeling. Brandweer-GHOR Zuid-Limburg Gemeenschappelijke regeling Brandweer-GHOR Zuid-Limburg 1 HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1.1 Begrippen 1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. wet: De Wet gemeenschappelijke

Nadere informatie

Het doel van de gemeenteschappelij ke regeling is het instellen van het openbaar lichaam met de aanduiding Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Het doel van de gemeenteschappelij ke regeling is het instellen van het openbaar lichaam met de aanduiding Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 31 oktober 2011 Agenda nr: Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZuidLimburg Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord De raden, de colleges en de burgemeesters van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Heusden, s-hertogenbosch, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel,

Nadere informatie

CONCEPT. Toelichting op Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Algemeen

CONCEPT. Toelichting op Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Algemeen CONCEPT Toelichting op Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg Algemeen Achtergrond De verplichte vorming van veiligheidsregio s vloeit direct voort uit de Wet veiligheidsregio s. Uit

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden;

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE E08d De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van Twente,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Veiligheidsregio Kennemerland

Gemeenschappelijke Regeling. Veiligheidsregio Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland Haarlem, 1 juli 2013 1 Overzicht vaststelling 1 november 2011 Vaststelling gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland door de colleges

Nadere informatie

Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs)

Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) De wijzigen in de Wet veiligheidsregio's (per 1 januari 2013) en de nieuwe Politiewet 2012

Nadere informatie

Verschillen tussen oude en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs)

Verschillen tussen oude en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) 1 Verschillen tussen oude en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) De wijzigen in de Wet veiligheidsregio s (per 1 januari 2013) en de nieuwe Politiewet 2012

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden

Nadere informatie

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001 t is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 De gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg is een uitgave van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000.

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen,

Nadere informatie

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking;

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking; De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 Artikel 1 (instelling rechtspersoon) 1. Er is een openbaar lichaam,

Nadere informatie

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22585 29 april 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REESTMOND HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Overwegende, dat ten

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. veiligheidsregio Haaglanden

Gemeenschappelijke regeling. veiligheidsregio Haaglanden Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Haaglanden 2011 Voorstel van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio d.d. 28 oktober 2011 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR353937_1 15 maart 2016 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 (versie 14 juli 2014,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (versie 14 juli 2014, waarin het erratum d.d. 7 februari 2013 is verwerkt)

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (versie 14 juli 2014, waarin het erratum d.d. 7 februari 2013 is verwerkt) Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 (versie 14 juli 2014, waarin het erratum d.d. 7 februari 2013 is verwerkt) Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 De colleges

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg definitieve tekstversie 27 januari 2014 Datum inwerkingtreding 23 juni 2014 (vastgesteld door de bestuursorganen van de gemeenten van Parkstad Limburg

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Tussen de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 108 Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Opmerkingen - Toetreding (onder gelijktijdige opheffing

Nadere informatie

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden (CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Eijsden, Meerssen,

Nadere informatie

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in :

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEBUREAU GEMEENTEN De colleges van burgemeester en wethouders, van de gemeenten:

Nadere informatie

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Heusden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem, ieder voor zover hun bevoegdheden betreft, overwegende:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011.

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze Gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Algemeen Artikel 1 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

gelezen de brief van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van 24 juni 2015;

gelezen de brief van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van 24 juni 2015; BIJLAGE 3 bij Integraal voorstel over afsplitsing Avri De kleuren van de arceringen geven aan wat de aanleiding is voor een wijziging. Geel staat voor Avri-gerelateerd Groen is vanwege de wijziging Wgr

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg.

Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 131182 31 december 2015 Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg. De colleges van burgemeester

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT 09I003223 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT De dagelijks besturen van - Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda - Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND 2008.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND 2008. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND 2008. De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn,

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 3 onderwerp Verordening op de rekenkamer Gouda De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het presidium van 2 januari 2007 nr 3; gehoord

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de regeling : de gemeenschappelijke

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Katwijk. Nr. 162106 21 november 2016 Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

Dat het noodzakelijk is de regeling aan te passen aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

Dat het noodzakelijk is de regeling aan te passen aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Lopik, Nieuwegein, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Vianen, IJsselstein, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, Overwegende: Dat er sinds

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost HOOFDSTUK I Algemeen Artikel 1 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd GGD Brabant-Zuidoost. 2. De GGD Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd:

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd: Wijzigingsbesluit 2 e wijziging Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Provinciale Staten en gedeputeerde staten van de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de raden,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR Bijlage 2 Aangepaste tekst GR na derde wijziging GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR ( 1 e tekstwijziging per 1 juli 2012) ( 2 e tekstwijziging per 1 januari 2013) ( 3 e tekstwijziging

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 Bijlage 1 Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord 1 De gemeenteraad van Roerdalen, Het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen, De burgemeester van de gemeente Roerdalen,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg

Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg Aangegaan per 01.01.2006 Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg Gewijzigd per 01.04.2010 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25672 17 mei 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RECREATIESCHAP DRENTHE HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Deelname Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering (Parkstad IT).

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland HOOFDSTUK I. INLEIDENDE EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: - deelnemende provincies: de provincies

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bijlage: Gewijzigde passages in GR

Bijlage: Gewijzigde passages in GR Bijlage: Gewijzigde passages in GR Onderdeel GR 2014 GR 2015 Toelichting Overwegende dat de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 is gewijzigd en dit leidt tot aanpassingen in de regeling;

Nadere informatie

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord WA/Vi Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Bergen op Zoom, Breda,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR387666_2 15 mei 2017 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en

Nadere informatie

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken;

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten: Bergen op

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015 Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Aqualysis

Gemeenschappelijke regeling Aqualysis Gemeenschappelijke regeling Aqualysis De dagelijkse besturen van het Waterschap Groot Salland, het Waterschap Reest en Wieden en het Waterschap Vechtstromen en de colleges van dijkgraaf en heemraden van

Nadere informatie

overwegende, dat de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer Zeeland dient te worden aangepast aan de bepalingen van de Gemeentewet;

overwegende, dat de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer Zeeland dient te worden aangepast aan de bepalingen van de Gemeentewet; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONALE BRANDWEER ZEELAND De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Axel, Borsele, Goes, Hontenisse, Hulst, Kapelle, Middelburg,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling inzake de samenwerking op het gebied van Collectief Vraagafhankelijk vervoer

Gemeenschappelijke regeling inzake de samenwerking op het gebied van Collectief Vraagafhankelijk vervoer CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR88630_1 25 november 2015 Gemeenschappelijke regeling inzake de samenwerking op het gebied van Collectief Vraagafhankelijk vervoer Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond

Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond De raad, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk; ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bijlage 1 CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Werkorganisatie (NAAM) Versie 4 (14 april 2009) INHOUD PAGINA VOORAF 3 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 4 HOOFDSTUK 2: DOELSTELLING, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

Reglement. Bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg

Reglement. Bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg Reglement Bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg Haarlem 2010 Overzicht vaststelling * 5 juli 2010 Vaststelling reglement bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen De raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Gulpen-Wittem; Gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet: Besluiten: Aan te gaan de navolgende

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ (versie )

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ (versie ) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ (versie 151210) De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Schinnen, Sittard-Geleen,

Nadere informatie

Concept toelichting op concept Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Concept toelichting op concept Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg Concept toelichting op concept Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg In verband met de invoering van de Wet Veiligheidsregio s voldoet de huidige regeling de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28875 2 juni 2016 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe Ingaande 1-1-2016 1 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Assen,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36838 oktober 2015 Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg DE COLLEGES VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Nadere informatie

overwegende, Besluiten:

overwegende, Besluiten: De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden Nr. 380 12 juli 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; VERORDENING VONSS BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE COMMISSIE 2014 De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; Ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Boarnsterhim, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland,

Nadere informatie

Document A1: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

Document A1: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Document A1: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 1 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik,

Nadere informatie

>-y. iv v ^ e1 --' Beh. Ambt. Streefdat.: Afschr.> B.V.O.: O

>-y. iv v ^ e1 --' Beh. Ambt. Streefdat.: Afschr.> B.V.O.: O Gemeente Woerden 08.008590 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 15/07/2008 RAAD Aan de gemeenteraad van Woerden, Postbus 45, 3440 AA WOERDEN. 25 SEP.

Nadere informatie

Behandeld door J.J.M.A.N. Boumans

Behandeld door J.J.M.A.N. Boumans Krediet bank Bewindvoering Limburg Postbus 93,6160 AB Geleen T 045-560 57 05 F 045-560 57 06 IBAN: NL93BNGH0285142402 BIC:BNGHNL2G Kredietbank Limburg F 045-560 57 06 IBAN: NL46BNGH0285142860 BIC:BNGHNL2G

Nadere informatie

Begroting 2014 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Begroting 2014 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Begroting 2014 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Maastricht, 12 februari 2013 H. Vanderlijde Manager MCC / programmamanager informatiemanagement - 1 - Voorwoord De kracht

Nadere informatie

i mill 11 [«li B13.000024

i mill 11 [«li B13.000024 i mill 11 [«li B13.000024 2 5 APR. 2013 GECONSOLIDEERDE TEKST GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD NA 2 E WIJZIGING De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de

Nadere informatie