Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord"

Transcriptie

1 Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord 1

2 De gemeenteraad van Roerdalen, Het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen, De burgemeester van de gemeente Roerdalen, ieder voor zoveel het zijn of haar bevoegdheden betreft, B E S L U I T: vast te stellen de navolgende wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord, die eerder is vastgesteld op 19 december 2008: Hoofdstuk I Algemene bepalingen artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord b. de Veiligheidsregio: het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de regeling c. gemeente(n): (een) aan deze regeling deelnemende gemeente(n); d. college van B&W: college van burgemeester en wethouders van een deelnemende gemeente; e. de wet : de Wet veiligheidsregio`s f. de Wgr: de Wet gemeenschappelijke regelingen g. de Wpg: de Wet publieke gezondheid h. bestuurscommissie: een commissie als bedoeld in artikel 25 van de Wgr. 2. Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die artikelen in de plaats van gemeente, raad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester, onderscheidenlijk veiligheidsregio, algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter Hoofdstuk II Het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam artikel 2: Openbaar lichaam 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam in de zin van artikel 8 lid 1 van de Wgr, genaamd: Veiligheidsregio Limburg-Noord. Het is gevestigd te Venlo. 2. Het rechtsgebied van de Veiligheidsregio omvat het grondgebied van de gemeenten. artikel 3: Bestuursorganen Het bestuur van de Veiligheidsregio bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de Bestuurscommissie GGD. Hoofdstuk III Doel en taken van de Veiligheidsregio artikel 4: Doel De Veiligheidsregio heeft tot doel de behartiging van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van: a. de brandweerzorg; b. de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; c. de rampenbestrijding en crisisbeheersing; d. het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen: 2

3 e. het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio; f. de publieke gezondheid artikel 5: Taken en bevoegdheden 1. Op het gebied van veiligheid zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden opgedragen als bedoeld in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio s. 2. Op het gebied van publieke gezondheid zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden opgedragen als bedoeld in de artikelen 2, 5, 5a en 6 van de Wet publieke gezondheid. 3. De Veiligheidsregio heeft voorts de zorg voor al hetgeen haar bij of krachtens de wet of door de besturen van de gemeenten wordt opgedragen. Hoofdstuk IV Algemeen bestuur artikel 6: De leden Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten. artikel 7: De vergadering 1 Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks ten minste tien maal en voorts zo vaak de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig acht of indien tenminste 1/5 van het aantal leden dit schriftelijk onder opgave van redenen verzoekt. 2 Het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 3 In een besloten vergadering wordt niet beraadslaagd noch een besluit genomen over: a. de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening; b. het invoeren, wijzigen of afschaffen van belastingen; c. het benoemen en ontslaan van leden van het dagelijks bestuur en de bestuurscommissies in de artikelen 19 en 40 genoemd. 4. De Hoofdofficier van Justitie in het arrondissement Roermond en één van de voorzitters van de Waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas worden voor de vergaderingen van het algemeen bestuur uitgenodigd. Zij hebben in die vergaderingen een adviserende stem. 5. De commissaris van de Koningin in de provincie Limburg wordt voor de vergaderingen van het algemeen bestuur uitgenodigd. Hij heeft in die vergaderingen een adviserende stem. 6. De regionaal militair commandant wordt voor de vergaderingen van het algemeen bestuur uitgenodigd. Hij heeft in die vergaderingen een adviserende stem. 7. De leden van de in artikel 23 bedoelde Veiligheidsdirectie worden voor de vergaderingen van het algemeen bestuur uitgenodigd. Zij hebben in die vergaderingen een adviserende stem. 8. De voorzitter kan zo nodig andere functionarissen dan die genoemd in de leden 4, 5 en 6 uitnodigen om deel te nemen aan de vergaderingen van het bestuur, indien hun aanwezigheid in verband met de te behandelen onderwerpen van belang is. Artikel 8: Bevoegdheden Aan het algemeen bestuur behoren alle bevoegdheden die niet expliciet aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of andere organen zijn opgedragen. artikel 9: Informatie- en communicatievoorziening Het algemeen bestuur is bevoegd met andere veiligheidsregio`s een gemeenschappelijke regeling te treffen waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld en waaraan de behartiging van taken ten behoeve van de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening wordt overgedragen. 3

4 artikel 10: Inlichtingen 1. Een lid van het algemeen bestuur verschaft aan zijn gemeenteraad de door een of meerdere leden van die raad gevraagde inlichtingen. 2. Een verzoek om inlichtingen wordt schriftelijk ingediend. 3. De gevraagde inlichtingen worden zo spoedig mogelijk verstrekt, een en ander op dezelfde wijze als in het reglement van orde voor de vergaderingen van de desbetreffende gemeenteraad is voorzien met betrekking tot het verstrekken van inlichtingen. 4. Het lid van het algemeen bestuur tot wie het verzoek om inlichtingen is gericht draagt er zorg voor dat het verzoek en het antwoord daarop of de kennisgeving in het vijfde lid bedoeld, ter kennis worden gebracht van zijn gemeenteraad. 5. Indien het verstrekken van de gevraagde inlichtingen in strijd is met het algemeen belang, wordt verzoeker hiervan in kennis gesteld onder vermelding van het bezwaar. artikel 11: Verantwoording 1. Een lid van het algemeen bestuur is aan zijn gemeenteraad verantwoording verschuldigd voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. 2. Aan de verplichting in het eerste lid genoemd wordt op dezelfde wijze voldaan als voorgeschreven in het reglement van orde van de betreffende gemeenteraad met betrekking tot het afleggen van verantwoording door de burgemeester en de leden van het college van B&W. artikel 12: Reglement van orde Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergadering een reglement van orde vast. Hoofdstuk V Dagelijks Bestuur artikel 13: De leden 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden, de voorzitter inbegrepen. 2. De overige leden worden door het algemeen bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar. Na afloop van de zittingsperiode zijn zij terstond herbenoembaar. 3. Hij die ophoudt lid te zijn van het algemeen bestuur houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn. 4. Indien een plaats in het dagelijks bestuur vacant komt, benoemt het algemeen bestuur zo spoedig mogelijk het nieuw lid. artikel 14: De vergadering 1. Het dagelijks bestuur besluit in zijn eerste vergadering tot verdeling van de beheersmatige portefeuilles. 2. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden dit nodig oordelen. 3. De artikelen 56, 57, 58 en 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. 4. De voorzitter van de in artikel 19 bedoelde bestuurscommissie GGD wordt voor de vergadering van het dagelijks bestuur uitgenodigd wanneer onderwerpen aan de orde zijn inzake het taakveld bedoeld in artikel 5 lid 2. Hij heeft in die vergadering een adviserende stem. artikel 15: Bevoegdheden 1. Aan het dagelijks bestuur is opgedragen: a. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd; b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; c. het beheer van de activa en de passiva van de Veiligheidsregio; d. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor het geldelijk beheer en de boekhouding alsmede de controle daarop; 4

5 e. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit; f. het toetsen van de uitoefening van de bevoegdheden van de bestuurscommissies aan criteria van (effectiviteit), doelmatigheid en rechtmatigheid; 2. Het dagelijks bestuur oefent de volgende aan het algemeen bestuur toekomende bevoegdheden uit: a. het kopen, ruilen of vervreemden, het bezwaren of verpanden van eigendommen van de Veiligheidsregio; b. het verhuren, verpachten of op enige andere wijze in gebruik geven van eigendommen; c. het vaststellen van nadere regels en het aangaan van burgerrechtelijke rechtshandelingen nopens bepaalde in door het algemeen bestuur vastgelegde regelingen en besluiten aangewezen onderwerpen. artikel 16: Verantwoording 1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden zijn voor het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur en geven daarover alle door het algemeen bestuur verlangde inlichtingen. 2. Het algemeen bestuur treft in het reglement van orde als bedoeld in artikel 12, een nadere regeling met betrekking tot het afleggen van verantwoording en het verstrekken van inlichtingen door het dagelijks bestuur aan de gemeenten. 3. Een verzoek om inlichtingen wordt schriftelijk ingediend. 4. Indien het verstrekken van inlichtingen in strijd is met het openbaar belang, wordt de verzoeker hiervan in kennis gesteld onder vermelding van de bezwaren. Hoofdstuk VI De voorzitter artikel 17: Voorzitter en plaatsvervanger 1. Voorzitter van de Veiligheidsregio is de burgemeester die in die functie bij Koninklijk Besluit is benoemd. 2. Het algemeen bestuur wijst een van zijn leden aan die de voorzitter bij afwezigheid vervangt. 3. De voorzitter is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. artikel 18: Taken 1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. De artikelen 26 en 74 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. 2. Hij draagt zorg voor een spoedige afdoening van zaken. 3. Hij tekent de stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan. 4. De voorzitter vertegenwoordigt de Veiligheidsregio in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen gemachtigde opdragen. Hoofdstuk VII Bestuurscommissie GGD artikel 19: Bestuurscommissie GGD 1. Ter behartiging van de belangen van de publieke gezondheidszorg en maatschappelijke zorg stelt het algemeen bestuur een bestuurscommissie GGD in. 2. Met betrekking tot het taakveld in artikel 5 lid 2 genoemd, dragen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur hun bevoegdheden voor zover door wet- en regelgeving toegestaan, over aan de bestuurscommissie GGD. 3. De bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de bestuurscommissie GGD worden door het algemeen bestuur geregeld bij verordening. Het overleg van gemeentelijke portefeuillehouders doet daartoe een bindend voorstel aan het algemeen bestuur. 5

6 4. In de verordening als bedoeld in lid 3 wordt nader geregeld op welke wijze de beleidsplannen inzake het taakveld publieke gezondheidszorg en maatschappelijke zorg aan de raden van de gemeenten worden aangeboden. Hoofdstuk VIII De secretaris / algemeen directeur artikel 20: Benoeming en taken 1. Het algemeen bestuur beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de secretaris / algemeen directeur. 2. De secretaris / algemeen directeur is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de Bestuurscommissie GGD behulpzaam bij alles wat de hun opgedragen taken aangaat. 3. Door de secretaris / algemeen directeur worden alle stukken die van het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur uitgaan, mede ondertekend. 4. Het algemeen bestuur stelt voor de secretaris /algemeen directeur een instructie vast. Hoofdstuk IX Rechtspositie en aanstelling van het personeel artikel 21: Rechtspositie en bezoldiging Het dagelijks bestuur regelt de bezoldiging en de rechtspositie van de ambtenaren en het overige personeel in dienst van de Veiligheidsregio overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de Ambtenarenwet. artikel 22: Aanstelling De secretaris / algemeen directeur benoemt, schorst en ontslaat het personeel in dienst van de Veiligheidsregio, tenzij deze bevoegdheden in deze regeling zijn voorbehouden aan het algemeen bestuur of aan het dagelijks bestuur. Hoofdstuk X De Veiligheidsdirectie artikel 23: Samenstelling 1. Er is een Veiligheidsdirectie. 2. De Veiligheidsdirectie bestaat uit: a. de secretaris / algemeen directeur b. de regionaal commandant brandweer, c. de directeur publieke gezondheid, d. de coördinerend gemeentesecretaris, e. de korpschef van de politie, f. de directeur van de RAV Limburg-Noord. artikel 24: regionaal commandant brandweer 1. De regionaal commandant brandweer wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur. 2. De regionaal commandant brandweer staat aan hoofd van de operationele brandweerorganisatie in de veiligheidsregio. artikel 25: directeur publieke gezondheid 1. De directeur publieke gezondheid wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Bestuurscommissie GGD in overeenstemming met het dagelijks bestuur. 2. De directeur publieke gezondheid staat aan hoofd van de operationele GHORorganisatie in de Veiligheidsregio. 6

7 artikel 26: Coördinerend gemeentesecretaris 1. De coördinerend gemeentesecretaris wordt benoemd door het dagelijks bestuur op voordracht van de Kring van gemeentesecretarissen van de Noord- en Midden- Limburgse gemeenten. Het dagelijks bestuur is bevoegd de coördinerend gemeentesecretaris te schorsen en te ontslaan. 2. De coördinerend gemeentesecretaris is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten dienen te treffen met het oog op rampen en crises. Hoofdstuk XI Financiële bepalingen artikel 27: Organisatie van beheer en administratie 1. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van de administratie en van het beheer van de vermogenswaarden van de Veiligheidsregio, alsmede met betrekking tot de controle op de administratie en het beheer. 2. De artikelen 212, 213 en 214 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. artikel 28: De begroting 1. Het dagelijks bestuur maakt jaarlijks een ontwerpbegroting van inkomsten en uitgaven op, voorzien van een toelichting en zendt dit ontwerp uiterlijk 1 mei van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, toe aan de raden van de gemeenten. 2. De raden van de gemeenten kunnen binnen 6 weken na de datum van toezending omtrent de ontwerpbegroting aan het dagelijks bestuur van hun zienswijze doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting en biedt het ontwerp aan het algemeen bestuur ter vaststelling aan. 3. Het algemeen bestuur stelt de begroting uiterlijk vóór 14 juli van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt, vast. 4. Nadat de begroting is vastgesteld zendt het algemeen bestuur deze vóór 15 juli aan Gedeputeerde Staten en voorts zo nodig ter kennisneming aan de raden van de gemeenten, die binnen een maand na de datum van toezending schriftelijk aan Gedeputeerde Staten van hun zienswijze kunnen doen blijken, onder gelijktijdige toezending van een afschrift aan het dagelijks bestuur. 5. Het bepaalde in het tweede en vierde lid van dit artikel is mede van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting. artikel 29: De rekening 1. Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks uiterlijk 1 mei de ontwerprekening met betrekking tot het afgelopen boekjaar aan de raden van de gemeenten, vergezeld van een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid, opgemaakt door een door het algemeen bestuur aangewezen deskundige, die niet in dienst van de Veiligheidsregio mag zijn. 2. De raden van de gemeenten kunnen binnen 6 weken na datum van toezending bij het dagelijks bestuur bezwaren indienen. Het dagelijks bestuur voegt de ontvangen bezwaarschriften bij de ontwerprekening en biedt deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling aan. 3. Het algemeen bestuur stelt de rekening vast vóór 14 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft. 4. Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde rekening vóór 15 juli toe aan Gedeputeerde Staten. artikel 30: Geldmiddelen 1. De geldmiddelen van de Veiligheidsregio bestaan uit: a. de bijdragen van de deelnemende gemeenten, tot de bedragen die jaarlijks bij de vaststelling van de begroting worden aangegeven, te berekenen naar rato van het inwonertal van elk van de gemeenten op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage bestemd is; 7

8 b. de bijdragen van de gemeenten of van derden in de kosten van op hun verzoek verrichte werkzaamheden die specifiek voor hen worden uitgevoerd; c. subsidies; d. belastingen; e. overige inkomsten. 2. De bijdragen, bedoeld in lid 1 onder a, zijn verschuldigd in 12 gelijke maandelijkse termijnen per de 15 de van elke maand in het betreffende begrotingsjaar. 3. De bijdragen, bedoeld in lid 1 onder b, moeten bij voorschot worden betaald, voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Afrekening vindt plaats na afronding van de werkzaamheden. 4. Artikel 195 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. Hoofdstuk XII Belastingen artikel 31: Belastingheffing 1. Het algemeen bestuur is bevoegd belastingen te heffen als bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet. 2. De artikelen 229a en 229b van de Gemeentewet, alsmede de op deze belastingen betrekking hebbende bepalingen inzake heffing en invordering in paragraaf 4 van hoofdstuk XV van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. Hoofdstuk XIII Geldleningen artikel In verband met de uitvoering van de taken als bedoeld in artikelen 4 en 5 kan door het algemeen bestuur worden besloten tot het aangaan van geldleningen. 2. Het algemeen bestuur kan besluiten tot garant staan voor de door derden aangegane kredietfaciliteiten. 3. Bij niet-nakoming van de financiële verplichtingen, voortvloeiende uit de voorgaande leden, worden de gemeenten hoofdelijk aangesproken. Hoofdstuk XIV Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing artikel 33: Toetreding 1. Toetreding door andere gemeenten kan, behoudens het bepaalde in de wet, plaatsvinden wanneer het algemeen bestuur daarin bewilligt bij besluit, vastgesteld met een meerderheid van minstens tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen, tezamen vertegenwoordigende minimaal tweederde van het aantal inwoners van de Veiligheidsregio. 2. In een besluit van het algemeen bestuur als bedoeld in lid 1 kan de toetreding afhankelijk gesteld worden van het voldoen aan bepaalde voorwaarden door de betrokken gemeente. artikel 34: Uittreding 1. Een gemeente kan, behoudens het bepaalde in de wet, uittreden door toezending aan het algemeen bestuur van de daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen, indien en voor zover deze de regeling zijn aangegaan. 2. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de uittreding. artikel 35: Wijziging 1. Zowel het dagelijks bestuur als een gemeente kan aan het algemeen bestuur voorstellen doen over de wijziging van de regeling. 2. Indien het algemeen bestuur wijziging van de regeling wenselijk acht, dan doet het dagelijks bestuur het door het algemeen bestuur vastgestelde voorstel toekomen aan de gemeenten. 8

9 3. Een wijziging is tot stand gekomen wanneer tenminste tweederde van het aantal gemeenten, tezamen vertegenwoordigende tenminste tweederde van het aantal inwoners van de Veiligheidsregio, daartoe hebben besloten. artikel 36: Opheffing 1. De regeling wordt, behoudens het bepaalde in de wet, opgeheven wanneer daartoe besloten wordt door de raden van tenminste tweederde van het aantal gemeenten, tezamen vertegenwoordigende tenminste tweederde van het aantal inwoners van de Veiligheidsregio. 2. Bij opheffing besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt het daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken. 3. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de gemeenten gehoord, vastgesteld. artikel 37: Toezending aan G.S. Het besluit tot toetreding, wijziging, uittreding en opheffing van de regeling wordt door het College van Burgemeester en Wethouders van Venlo aan Gedeputeerde Staten toegezonden. Hoofdstuk XV Archief artikel De bepalingen van de Archiefwet 1995 en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregels zijn, voor zover van toepassing op de archiefbescheiden van gemeenten, van toepassing op de archieven van de Veiligheidsregio. 2. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden. 3. Het dagelijks bestuur wijst de functionaris(sen) aan die belast is (zijn) met het beheer van de archiefbescheiden, overeenkomstig de regels die hiervoor gelden bij de gemeente Venlo. 4. De gemeentearchivaris van de gemeente Venlo oefent overeenkomstig de voor hem vastgestelde regels toezicht uit op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de in lid 5 bedoelde archiefbewaarplaats. 5. De archiefbescheiden, bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Archiefwet 1995, worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Venlo. 6. Bij opheffing van de Veiligheidsregio worden alle archiefbescheiden overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Venlo. Hoofdstuk XVI Overgangs- en slotbepalingen artikel 39: overgangsbepaling voorzitter Totdat de in artikel 17 lid 1 bedoelde benoeming heeft plaats gevonden is de voorzitter van de Veiligheidsregio de burgemeester, die op basis van de Politiewet 1993 is aangewezen als korpsbeheerder van de Politie Limburg-Noord. artikel 40: Tijdelijke bestuurscommissie Een bestuurscommissie wordt ingesteld ten behoeve van de afwikkeling van de taken van de Regio Noord- en Midden- Limburg en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. De bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de commissie worden door het algemeen bestuur geregeld bij verordening. artikel De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. De regeling kan worden aangehaald als gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord. 9

10 Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012 De gemeenteraad van Roerdalen, De griffier, De voorzitter, R.J.J. Notermans drs. C.A.M. Hanselaar van Loevezijn Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders op De secretaris, De burgemeester, J.J.W.M. L Ortije drs. C.A.M. Hanselaar van Loevezijn Aldus besloten door de burgemeester op De burgemeester, drs. C.A.M. Hanselaar van Loevezijn 10

11 Toelichting bij de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord 1. Algemeen In de bestuursconferenties van 2010 en 2011 heeft het algemeen bestuur van de veiligheidsregio afspraken gemaakt die er toe moeten leiden dat de leden van het algemeen bestuur nauwer betrokken wordt bij de inhoudelijke aansturing van de veiligheidsregio. Het algemeen bestuur heeft daarbij gekozen voor de uitwerking van een scenario waarin het dagelijks bestuur verantwoordelijk is voor het beheer en de begrotingscyclus van de veiligheidsregio en voor de uitvoering van de begroting. Het algemeen bestuur draagt de inhoudelijke verantwoordelijkheid en vormt daartoe kerngroepen rond programma s en thema s. Deze nieuwe visie op de rol en samenstelling van de bestuursorganen van de veiligheidsregio is aanleiding geweest de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord te herzien. Naast deze gewijzigde visie op het bestuur van de veiligheidsregio kunnen nog een aantal andere ontwikkelingen genoemd worden, die aanleiding zijn de gemeenschappelijke regeling aan te passen: De wijziging van de Wet publieke gezondheid, waarin (de voorzitter van) de veiligheidsregio een nadrukkelijke rol krijgt bij de bestrijding van de zwaarste categorie infectieziekten. De (nog niet vastgestelde) wijziging van de Wet veiligheidsregio s, waarin de voorzitter van de veiligheidsregio niet langer dezelfde burgemeester is als de korpsbeheerder van de politie, maar door de Kroon wordt benoemd. De besturingsfilosofie van de veiligheidsregio: één organisatie voor veiligheid én gezondheid. Het uit de besturingsfilosofie voortvloeiende directieconcept van de veiligheidsregio, waarin de principiële keuze is gemaakt de directie van de veiligheidsregio te ontkleuren, waarmee recht wordt gedaan aan de bijzondere kenmerken van de organisatie. De aandachtsverdeling van de directie wordt gebaseerd op een interne en externe portefeuille in plaats van een aandachtsverdeling op basis van de kolommen bedrijfsvoering, GGD/GHOR en brandweer. Voorts wordt voorgesteld enkele bepalingen, die letterlijk zijn overgenomen uit de Wet veiligheidsregio s, niet langer op te nemen in de gemeenschappelijke regeling; ze voegen naast de wet immers niets toe Tenslotte is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal onvolkomenheden in de tekst van de regeling te herstellen en om de plaats van de artikelen en hun nummering logischer in te richten. 2. Artikelsgewijs artikel 1: begripsbepalingen Aangevuld met Wet publieke gezondheid. artikel 2: Openbaar lichaam Tekstuele correctie. artikel 3: Bestuursorganen Aangevuld met Bestuurscommissie GGD. 11

12 artikel 4: Doel In lijn met de besturingsfilosofie -veiligheid én gezondheid- worden alle taakvelden van de veiligheidsregio benoemd in één artikel in plaats van twee afzonderlijke artikelen. artikel 5: Taken en bevoegdheden Er is voor gekozen om in plaats van een opsomming van taken en bevoegdheden te volstaan met een verwijzing naar de Wet veiligheidsregio s en de Wet publieke gezondheid. Het voormalige artikel 4b (convenant regionaal college) is weggelaten omdat deze verplichting al voortvloeit uit de Wet veiligheidsregio s. artikel 7: De vergadering In overeenstemming met de nieuwe visie op de bestuursorganen gaat het algemeen bestuur tenminste tien keer per jaar vergaderen. Als adviseurs worden aan het algemeen bestuur toegevoegd: de commissaris van de koningin en de regionaal militair commandant. artikel 9: Informatie- en communicatievoorziening Herstel van onjuiste formulering: gewijzigd van opdracht aan het algemeen bestuur in bevoegdheid van het algemeen bestuur. artikel 13: De leden Het aantal leden van het dagelijks bestuur wordt terug gebracht van zeven naar drie. artikel 14: De vergadering In overeenstemming met de nieuwe visie op de bestuursorganen zullen de leden van het dagelijks bestuur uitsluitend nog beheersmatige portefeuilles invullen. artikel 15: Bevoegdheden Het benoemen, schorsen en ontslaan van personeel wordt opgedragen aan de algemeen directeur en niet langer voorbehouden aan het dagelijks bestuur (zie ook artikel 22). artikel 17: Voorzitter en plaatsvervanger Het eerste lid van dit artikel is aangepast aan de (nog niet vastgestelde) wijziging van de Wet veiligheidsregio s. Voor het geval dat deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling eerder in werking treedt dan de wetswijziging is in artikel 39 een overgangsbepaling opgenomen. artikel 19: Bestuurscommissie GGD Dit artikel is thans op een logischere plaats in de gemeenschappelijke regeling opgenomen (voormalig artikel 6). Hoofdstuk VIII De secretaris / algemeen directeur De benaming secretaris is gewijzigd in secretaris / algemeen directeur. artikel 21: Rechtspositie en bezoldiging De vaststelling van de rechtspositie wordt opgedragen aan het dagelijks bestuur (voorheen algemeen bestuur). artikel 22: Aanstelling Zie de toelichting bij artikel 15. artikel 23: Samenstelling De veiligheidsdirectie is aangevuld met de directeur RAV (formalisering van de bestaande praktijk). 12

13 artikel 24: regionaal commandant brandweer artikel 25: directeur publieke gezondheid Gelet op het directieconcept (zie algemene toelichting) wordt thans nadrukkelijk bepaald dat deze twee functionarissen een operationele functie hebben. artikel 26: Coördinerend gemeentesecretaris De taakstelling van de coördinerend gemeentesecretaris was in de bestaande gemeenschappelijke regeling nog niet beschreven. De bepaling over het Beleidsplan veiligheidsregio (voormalig artikel 27a) wordt niet langer in de gemeenschappelijke regeling opgenomen. Het beleidsplan is een wettelijke opdracht. artikel 39: overgangsbepaling voorzitter Zie de toelichting bij artikel

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden;

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden; STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48212 september 2016 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Nadere informatie

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van Twente,

Nadere informatie

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden;

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE E08d De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001 t is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 De gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg is een uitgave van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Heusden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem, ieder voor zover hun bevoegdheden betreft, overwegende:

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de regeling : de gemeenschappelijke

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken;

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten: Bergen op

Nadere informatie

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking;

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking; De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000.

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen,

Nadere informatie

Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs)

Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) De wijzigen in de Wet veiligheidsregio's (per 1 januari 2013) en de nieuwe Politiewet 2012

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Algemeen Artikel 1 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN Versie 1.1 25 januari 2011 Gemeenschappelijke Regeling versie 1.1 (25-01-2011) 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR Bijlage 2 Aangepaste tekst GR na derde wijziging GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR ( 1 e tekstwijziging per 1 juli 2012) ( 2 e tekstwijziging per 1 januari 2013) ( 3 e tekstwijziging

Nadere informatie

i mill 11 [«li B13.000024

i mill 11 [«li B13.000024 i mill 11 [«li B13.000024 2 5 APR. 2013 GECONSOLIDEERDE TEKST GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD NA 2 E WIJZIGING De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de

Nadere informatie

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in :

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEBUREAU GEMEENTEN De colleges van burgemeester en wethouders, van de gemeenten:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011.

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze Gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 108 Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Opmerkingen - Toetreding (onder gelijktijdige opheffing

Nadere informatie

Verschillen tussen oude en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs)

Verschillen tussen oude en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) 1 Verschillen tussen oude en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) De wijzigen in de Wet veiligheidsregio s (per 1 januari 2013) en de nieuwe Politiewet 2012

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Veiligheidsregio Kennemerland

Gemeenschappelijke Regeling. Veiligheidsregio Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland Haarlem, 1 juli 2013 1 Overzicht vaststelling 1 november 2011 Vaststelling gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland door de colleges

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost HOOFDSTUK I Algemeen Artikel 1 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd GGD Brabant-Zuidoost. 2. De GGD Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden

Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente < gemeentenaam invullen > gelet

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 Bijlage 1 Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg definitieve tekstversie 27 januari 2014 Datum inwerkingtreding 23 juni 2014 (vastgesteld door de bestuursorganen van de gemeenten van Parkstad Limburg

Nadere informatie

Concept 1.8 d.d GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

Concept 1.8 d.d GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Concept 1.8 d.d. 05-06-2015 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING (zoals goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 10 oktober 1989, inclusief de wijzigingen goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

gelezen de brief van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van 24 juni 2015;

gelezen de brief van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van 24 juni 2015; BIJLAGE 3 bij Integraal voorstel over afsplitsing Avri De kleuren van de arceringen geven aan wat de aanleiding is voor een wijziging. Geel staat voor Avri-gerelateerd Groen is vanwege de wijziging Wgr

Nadere informatie

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25672 17 mei 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RECREATIESCHAP DRENTHE HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE DIENST BOMMELERWAARD. De gemeenteraad, het college en de burgemeester van de gemeente Maasdriel,

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE DIENST BOMMELERWAARD. De gemeenteraad, het college en de burgemeester van de gemeente Maasdriel, GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE DIENST BOMMELERWAARD De gemeenteraad, het college en de burgemeester van de gemeente Maasdriel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelet op het voorstel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland HOOFDSTUK I. INLEIDENDE EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: - deelnemende provincies: de provincies

Nadere informatie

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. j c $ p 2002. : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant

RAADSVOORSTEL. j c $ p 2002. : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant Gemeente Bergen op Zoom 'flliifilillllfliili RVB02-0037 RAADSVOORSTEL >VERGAOefttNK3 SEP. 2002 G&L Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp j c $ p 2002 SB/34 : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken INHOUD Overwegingen en besluit Hoofdstuk l Algemene bepalingen (artikel 1 en 2} Het doel van het lichaam (artikel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord STAATSCOURANT 24 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48392 december 2015 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015 De colleges van burgemeester

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg.

Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 131182 31 december 2015 Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg. De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap West-Friesland

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap West-Friesland Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap West-Friesland De Raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft; Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22585 29 april 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REESTMOND HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Overwegende, dat ten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 oktober 2010;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 oktober 2010; De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 oktober 2010; OVERWEGENDE GELET OP BESLUIT het voorstel van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio,

Nadere informatie

RD Maasland. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten

RD Maasland. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten RD Maasland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland De raden, alsmede de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leudal,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen De raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Gulpen-Wittem; Gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet: Besluiten: Aan te gaan de navolgende

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN. BIJLAGE B GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bolsward, Gaasterlân- Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd en

Nadere informatie

CONCEPT WIJGINGSVOORSTEL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Veiligheidsregio Zuid-Limburg

CONCEPT WIJGINGSVOORSTEL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Veiligheidsregio Zuid-Limburg CONCEPT WIJGINGSVOORSTEL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Veiligheidsregio Zuid-Limburg De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten: Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Katwijk. Nr. 162106 21 november 2016 Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant

Gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant Gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant Hoofdstuk I Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: deze gemeenschappelijke regeling;

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2015

Gemeenschappelijke regeling Regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2015 Gemeenschappelijke regeling Regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2015 GRAV gewijzigde GRAV versie 20150929 1 Inhoudsopgave Overwegingen 3 Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2015

Nadere informatie

CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bijlage 1 CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Werkorganisatie (NAAM) Versie 4 (14 april 2009) INHOUD PAGINA VOORAF 3 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 4 HOOFDSTUK 2: DOELSTELLING, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSSCHAP ARBEID VOOR ALLEN (WAVA) 2008 PREAMBULE

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSSCHAP ARBEID VOOR ALLEN (WAVA) 2008 PREAMBULE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSSCHAP ARBEID VOOR ALLEN (WAVA) 2008 PREAMBULE De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. veiligheidsregio Haaglanden

Gemeenschappelijke regeling. veiligheidsregio Haaglanden Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Haaglanden 2011 Voorstel van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio d.d. 28 oktober 2011 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 Artikel 1 (instelling rechtspersoon) 1. Er is een openbaar lichaam,

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden Nr. 380 12 juli 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO FRYSLÂN De Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, het Bildt, Boarnsterhim, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel,

Nadere informatie

: Wijziging regeling GSV Westelijk Noord-Brabant

: Wijziging regeling GSV Westelijk Noord-Brabant RAADSVERGADERING Gemeente eente jn R Eergen Bergen op Zoom Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 28 oktober 2004 : SB/04/12 : Wijziging regeling GSV Westelijk Noord-Brabant Aan de gemeenteraad, Voorstel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen. Hoofdstuk 2 Omgevingsdienst Midden-Holland

Hoofdstuk 1 Algemeen. Hoofdstuk 2 Omgevingsdienst Midden-Holland GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMGEVINGSDIENST MIDDEN HOLLAND (inclusief het wijzigingsbesluit van 11 oktober 2012 en het 2 e wijzigingsbesluit van de deelnemers met datum inwerkingtreding 1 januari 2016)

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Bergen op Zoom, Breda,

Nadere informatie

De gemeenschappelijke regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard te wijzigen en deze regeling te lezen als volgt:

De gemeenschappelijke regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard te wijzigen en deze regeling te lezen als volgt: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RAD HOEKSCHE WAARD De raden, alsmede de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten: Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen, ieder voor zover

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSDIENST WAARDLANDEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSDIENST WAARDLANDEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSDIENST WAARDLANDEN De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Tussen de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en

Nadere informatie

Dat het noodzakelijk is de regeling aan te passen aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

Dat het noodzakelijk is de regeling aan te passen aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Lopik, Nieuwegein, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Vianen, IJsselstein, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, Overwegende: Dat er sinds

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem en Velsen,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem en Velsen, Gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief geconsolideerde versie per 1 januari 2016 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap "Het Westelijk. Gebied van Utrecht" (opererend onder de handelsnaam "PAUW-bedrijven")

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Het Westelijk. Gebied van Utrecht (opererend onder de handelsnaam PAUW-bedrijven) Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap "Het Westelijk Gebied van Utrecht" (opererend onder de handelsnaam "PAUW-bedrijven") Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Maarssen, Nieuwegein, De

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling OD Haaglanden

Gemeenschappelijke regeling OD Haaglanden Gemeenschappelijke regeling OD Haaglanden Versie 28 april 2011, vastgesteld door stuurgroep ODH 11 januari 2012 Behoort bij Bedrijfsplan en bijlagenboek ODH, versie 2.0 Door de Stuurgroep voorgedragen

Nadere informatie

overwegende, dat de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer Zeeland dient te worden aangepast aan de bepalingen van de Gemeentewet;

overwegende, dat de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer Zeeland dient te worden aangepast aan de bepalingen van de Gemeentewet; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONALE BRANDWEER ZEELAND De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Axel, Borsele, Goes, Hontenisse, Hulst, Kapelle, Middelburg,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond

Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond De raad, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk; ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland, Littenseradiel, en Súdwest Fryslân; Overwegende dat de colleges

Nadere informatie

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd:

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd: Wijzigingsbesluit 2 e wijziging Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Provinciale Staten en gedeputeerde staten van de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de raden,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR387666_2 15 mei 2017 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum;

Het bestuur van de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum; Regeling Letterhoeke De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Provinciale staten en het college van gedeputeerde staten van Fryslân, Het bestuur van de Stichting Frysk Letterkundich

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken

Gemeenschappelijke regeling vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken Gemeenschappelijke regeling vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken HOOFDSTUK I Artikel 1 Definities INSTELLING VAN EEN OPENBAAR LICHAAM Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND 2008.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND 2008. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND 2008. De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND 2014 Regionaal Archief Rivierenland Postadres: Postbus 169, 4000 AD Tiel Bezoekadres: J.S. de Jongplein 3, 4001 WG Tiel INHOUD REGELING 3 1. Algemene

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief

Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Gemeenschappelijke Regeling Meerstad De Raden, de Colleges van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeesters van de gemeenten Groningen en Slochteren, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd

Nadere informatie

HULPVERLENINGSREGIO HAAGLANDEN

HULPVERLENINGSREGIO HAAGLANDEN HULPVERLENINGSREGIO HAAGLANDEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HULPVERLENINGSREGIO HAAGLANDEN 2005. De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST DOMMELVALLEI

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST DOMMELVALLEI GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST DOMMELVALLEI VERSIE 7 MAART 2013 Vastgesteld door de colleges van B&W en de burgemeesters van de gemeenten Geldrop- Mierlo, Nuenen en Son en Breugel in hun gezamenlijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Boarnsterhim, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland,

Nadere informatie

overwegende, Besluiten:

overwegende, Besluiten: De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort

Nadere informatie

Document A1: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

Document A1: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Document A1: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 1 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik,

Nadere informatie

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden (CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Eijsden, Meerssen,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe Ingaande 1-1-2016 1 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Assen,

Nadere informatie

Behandeld door J.J.M.A.N. Boumans

Behandeld door J.J.M.A.N. Boumans Krediet bank Bewindvoering Limburg Postbus 93,6160 AB Geleen T 045-560 57 05 F 045-560 57 06 IBAN: NL93BNGH0285142402 BIC:BNGHNL2G Kredietbank Limburg F 045-560 57 06 IBAN: NL46BNGH0285142860 BIC:BNGHNL2G

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord De raden, de colleges en de burgemeesters van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Heusden, s-hertogenbosch, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel,

Nadere informatie

overwegende, Besluiten:

overwegende, Besluiten: De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND 2016 Regionaal Archief Rivierenland Adres: J.S. de Jongplein 3, 4001 WG Tiel 1 INHOUD REGELING 3 1. Algemene bepalingen 4 2. Algemeen bestuur

Nadere informatie