GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND 2008."

Transcriptie

1 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zover zij voor hun Gemeente bevoegd zijn het volgende in overweging nemende: a. Overeenkomstig het Besluit territoriale indeling brandweer- en GHOR-regio s d.d. 18 mei 2004, in samenhang met het kabinetsbesluit met betrekking tot de territoriale congruentie van de gemeente Haarlemmermeer van maart 2006 zoals bekendgemaakt bij brief van 30 maart 2006 van de Minister van Binnenlandse Zaken, vormen de hierboven genoemde Gemeenten één regio, te weten Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ; b. Op grond van de Brandweerwet 1985, artikel 3 lid 1, treffen de colleges van burgemeester en wethouders van een veiligheidsregio een gemeenschappelijke regeling op het gebied van Brandweerzorg en zorg ten aanzien van Rampen en Zware Ongevallen; c. Op grond van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, artikel 3, treffen de colleges van burgemeester en wethouders van een veiligheidsregio een gemeenschappelijke regeling inzake Geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding daarop; d. De Gemeenten, het Openbaar Ministerie (Arrondissement Amsterdam) en de Politieregio Amsterdam- Amstelland wensen een slagvaardige organisatie op het terrein van Crisisbeheersing tot stand te brengen en hebben in dat kader een gezamenlijke visie ontwikkeld; gelet op: de bestaande wet- en regelgeving waaronder in ieder geval de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de Wet ambulancevervoer en de Wet rampen en zware ongevallen besluiten na verkregen toestemming van de gemeenteraden van de Gemeenten, de volgende gemeenschappelijke regeling vast te stellen en aan te gaan: VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsbepaling. 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Algemeen bestuur : het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio; b. Basisbrandweerzorgnorm : het door elk van de Gemeenten af te nemen minimumniveau aan zorg als bedoeld in artikel 1, vierde lid van de Brandweerwet 1985; c. Centrale post voor : Meldkamer voor de regionale ambulancevoorziening het ambulancevervoer Amsterdam-Amstelland; d. Brandweerzorg : het geheel van activiteiten van de brandweerorganisatie binnen het Werkgebied; e. Crisis : die bedreiging van de openbare orde, de rechtsorde en/of de fysieke veiligheid binnen de Veiligheidsregio die een bestuurlijke en multidisciplinaire aanpak vergt, een Ramp of Zwaar Ongeval daaronder begrepen; f. Crisisbeheersing : het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat wordt getroffen met het oog op een Crisis, het voorkomen van een Crisis en het beperken van de gevolgen van een Crisis; M404- rdk L:\F_AJZ\AOU_g1389\KMD1474AOU.doc

2 - 2 - g. Crisisbeheersingsplan : een rampenplan zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet rampen en zware ongevallen; h. Dagelijks bestuur : het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio; i. Gemeenschappelijke Meldkamer : de meldkamer inclusief 112-centrale voor het Werkgebied waarvan gebruik wordt gemaakt door de brandweer, de Politieregio en de regionale ambulancevoorziening; j. Gemeente(n) : een aan deze regeling deelnemende gemeente, respectievelijk de aan deze regeling deelnemende gemeenten; k. Gemeentelijke kolom : de voor de gemeentelijke processen uit het Crisisbeheersingsplan verantwoordelijke organisatie; l. Geneeskundige hulpverlening : hulpverlening zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen; m. Hoofdofficier van Justitie : de Hoofdofficier van Justitie in het Arrondissement Amsterdam; n. Politieregio : de Politieregio Amsterdam-Amstelland; o. Ramp of Zwaar Ongeval : een gebeurtenis waardoor een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken; p. Rampenbestrijding : het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat wordt getroffen met het oog op een Ramp of een Zwaar Ongeval, een mogelijke Ramp of een Zwaar Ongeval, het voorkomen van een Ramp of een Zwaar Ongeval en het beperken van de gevolgen van een Ramp of een Zwaar Ongeval; q. Regionaal Beheersplan : een beheersplan als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Wet rampen en zware ongevallen; r. Veiligheidsbureau : het op grond van artikel 21 lid 3 van deze regeling in te stellen Veiligheidsbureau; s. Veiligheidsregio : het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling; t. Vijfhoek : het afstemmings- en adviesorgaan als bedoeld in hoofdstuk 8 van deze regeling; u. Voorzitter : de voorzitter van het Dagelijks bestuur, respectievelijk het Algemeen bestuur; v. Werkgebied : het grondgebied van de Gemeenten; w. de Wet : de Wet gemeenschappelijke regelingen. 2. Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, moet in die artikelen in de plaats van de gemeente, het college en de burgemeester onderscheidenlijk worden gelezen de Veiligheidsregio, het Algemeen bestuur of Dagelijks bestuur en de Voorzitter. Artikel 2. Openbaar lichaam. 1. Er is een openbaar lichaam genaamd Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. 2. Het openbaar lichaam is een rechtspersoon en gevestigd te Amsterdam. Artikel 3. Bestuursorganen. De Veiligheidsregio kent de volgende bestuursorganen: het Algemeen bestuur, het Dagelijks bestuur en de Voorzitter.

3 - 3 - HOOFDSTUK 2. BELANGEN, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 4. Belangen. De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de Gemeenten op de volgende terreinen: a. Brandweerzorg; b. Geneeskundige hulpverlening; c. Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Artikel 5. Taken. Ter behartiging van de in artikel 4 genoemde belangen is de Veiligheidsregio belast met de uitvoering van de volgende taken: a. de in artikel 1, vierde lid van de Brandweerwet 1985 opgesomde taken; b. de in artikel 4, eerste lid van de Brandweerwet 1985 opgesomde taken; c. de in artikel 2 van de Wet Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen opgesomde taken; d. de in artikel 4, eerste lid van de Wet Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen opgesomde taken; e. de in artikel 3 tot en met 5 van de Wet rampen en zware ongevallen opgesomde taken; f. het instellen en in stand houden van een organisatie belast met de Brandweerzorg; g. het instellen en in stand houden van een organisatie belast met het organiseren van Geneeskundige hulpverlening; h. het organiseren van: de regionale coördinatie en het beheer van de gemeentelijke processen zoals benoemd in het Crisisbeheersingsplan; de multidisciplinaire voorbereiding op de bestrijding van Crises; de Crisisbeheersing en het bestuurlijk adviseren tijdens Crises; het voorzien in de Centrale Post Ambulancevervoer en de Gemeenschappelijke Meldkamer; het inrichten en instandhouden van de informatievoorziening binnen de Veiligheidsregio. Artikel 6. Bevoegdheden. Ter verwezenlijking van de in artikel 5 genoemde taken komen de Veiligheidsregio de volgende bevoegdheden toe: a. de bevoegdheden genoemd in artikel 4, eerste lid van de Brandweerwet 1985; b. de bevoegdheden genoemd in artikel 4, eerste lid van de Wet Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; c. de bevoegdheden, genoemd in artikel 3 tot en met 5 van de Wet rampen en zware ongevallen; d. de bevoegdheid tot het sluiten van een overeenkomst met de Politieregio over de inrichting en het beheer van een Gemeenschappelijke Meldkamer; e. de bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten met de Politieregio, andere overheden en derden over de afstemming, voorbereiding of uitvoering van taken die betrekking hebben op Crisisbeheersing; f. de bevoegdheid tot het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten met de Gemeenten of derden strekkende tot de uitvoering van bepaalde taken ten behoeve van en ten laste van die Gemeenten of derden. De dienstverlening geschiedt mede op basis van een overeenkomst tussen de Veiligheidsregio en de Gemeente(n) of derden die het aangaat. In deze overeenkomst wordt onder meer neergelegd welke prestaties de Veiligheidsregio zal leveren, de kosten die bij de Gemeente(n) of derden in rekening worden gebracht en de voorwaarden waaronder tot dienstverlening wordt overgegaan; g. de bevoegdheid tot het vaststellen van de Basisbrandweerzorgnorm.

4 - 4 - Artikel 7. Verplichtingen van de Gemeenten. 1. De Gemeenten leggen de volgende onderwerpen vooraf ter advisering voor aan de Veiligheidsregio: a. Het beleid en de regelgeving op het gebied van Crisisbeheersing en brandpreventie; b. De brandpreventie en de voorbereidende maatregelen op het gebied van de Crisisbeheersing in bijzondere objecten en bij bijzondere gebeurtenissen met een hoog risicoprofiel, de verlening van bij deze objecten en gebeurtenissen behorende vergunningen daaronder begrepen. 2. De Gemeenten zijn verplicht om kosteloos de volgende faciliteiten ter beschikking te stellen aan de Veiligheidsregio: a. bereikbare en bruikbare bluswatervoorzieningen; b. toegang tot geografische en bouwkundige informatie; c. informatie over wegomleggingen en -afsluitingen etc.; d. informatie over relevante vergunningen en ontheffingen; e. voor de Veiligheidsregio relevante informatie voortvloeiende uit handhaving en toezicht door de Gemeenten. 3. De Gemeenten zijn in elk geval verplicht om van de Veiligheidsregio af te nemen het minimumniveau aan zorg zoals vastgelegd in de Basisbrandweerzorgnorm. Indien het zorgniveau van een Gemeente met ingang van 1 januari 2009 niet voldoet aan de Basisbrandweerzorgnorm, dan zal dit zorgniveau worden verhoogd tot de Basisbrandweerzorgnorm. De Basisbrandweerzorgnorm geldt voor ieder van de Gemeenten met ingang van HOOFDSTUK 3. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 8. Samenstelling. 1. De colleges van burgemeester en wethouders van de Gemeenten wijzen uit hun midden de burgemeester aan als lid van het Algemeen bestuur. 2. Het lidmaatschap van het Algemeen bestuur eindigt zodra een lid ophoudt burgemeester te zijn van de Gemeente die hem heeft aangewezen. Artikel 9. De werkwijze. 1. Het Algemeen bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar en voorts zo dikwijls als de Voorzitter of het Dagelijks bestuur dit nodig oordelen, dan wel indien tenminste twee leden daarom verzoeken. 2. Het reglement van orde dat door het Algemeen bestuur wordt vastgesteld, alsmede de daarin aangebrachte wijzigingen, wordt aan de Gemeenten, de Hoofdofficier van Justitie en de Politieregio gezonden ter kennisname. 3. De Hoofdofficier van Justitie kan deelnemen aan beraadslaging in de vergaderingen van het Algemeen bestuur. 4. Bij de vergaderingen van het Algemeen bestuur zijn de Commandant van de Brandweer, de Regionaal Geneeskundige Functionaris, de Korpschef van Politie, alsmede de representant van de gemeentelijke kolom aanwezig. 5. De vergaderingen van het Algemeen bestuur zijn openbaar, tenzij met inachtneming van artikel 22 van de Wet wordt besloten de deuren te sluiten.

5 In een besloten vergadering kan niet worden besloten over: a. Het vaststellen van het Regionaal Beheersplan; b. Het vaststellen of wijzigen van de begroting; c. Het vaststellen van de jaarrekening; d. Het wijzigen van deze regeling; e. Het vaststellen van het liquidatieplan. Artikel 10. De besluitvorming. 1. Elk lid van het Algemeen bestuur heeft in de vergadering één stem. 2. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan beslist de stem van de Voorzitter. 3. In de gevallen waarin de burgemeester van de gemeente Amsterdam overwegende bezwaren heeft tegen een besluit en met het oog daarop tegenstemt, leidt die tegenstem tot verwerping van het besluit. Artikel 11. Regionaal Beheersplan. 1. In overeenstemming met artikel 5 van de Wet rampen en zware ongevallen stelt het Algemeen bestuur ten minste één maal per vier jaar een Regionaal Beheersplan vast. 2. Het Dagelijks bestuur zendt vóór 1 april een ontwerp Regionaal Beheersplan voor een periode van vier jaar, vergezeld van een toelichting, toe aan de Gemeenten. 3. Het ontwerp Regionaal Beheersplan wordt door de besturen van de Gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 190, tweede lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 4. De Gemeenten kunnen binnen twee maanden na toezending bij het Dagelijks bestuur hun zienswijze over het ontwerp Regionaal Beheersplan naar voren brengen. Het Dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, bij het ontwerp Regionaal Beheersplan, zoals deze aan het Algemeen bestuur wordt aangeboden. 5. Het Algemeen bestuur stelt het Regionaal Beheersplan vast vóór 1 juli van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor het Regionaal Beheersplan geldt. 6. Terstond na de vaststelling zendt het Algemeen bestuur het Regionaal Beheersplan aan de Gemeenten. HOOFDSTUK 4. HET DAGELIJKS BESTUUR. Artikel 12. Samenstelling. 1. Het Dagelijks bestuur bestaat uit de leden van het Algemeen bestuur. 2. Het lidmaatschap van het Dagelijks bestuur eindigt zodra een lid ophoudt lid te zijn van het Algemeen Bestuur.

6 - 6 - Artikel 13. Taken en bevoegdheden. Naast de taken en bevoegdheden die bij de Wet of krachtens deze regeling aan het Dagelijks bestuur zijn opgedragen, heeft het Dagelijks bestuur de volgende taken en bevoegdheden: a. voortdurend toezicht op al wat de Veiligheidsregio aangaat; b. het voorbereiden van al hetgeen aan het Algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd; c. het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen bestuur; d. het voorstaan van de belangen van de Veiligheidsregio bij andere overheden, instellingen of personen, waarmee contact voor de Veiligheidsregio van belang is; e. het beheer van de vermogenswaarden; f. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het beheer van de vermogenswaarden en de boekhouding; g. het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit; h. de zorg voor en het houden van toezicht op de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden; i. het benoemen en ontslaan van personeel van de Veiligheidsregio. De benoeming en het ontslag van de Commandant van de Brandweer, de plaatsvervangend Commandant van de Brandweer, de Regionaal Geneeskundig Functionaris en de adjunct Regionaal Geneeskundig Functionaris kunnen niet worden gemandateerd of gedelegeerd; j. het aanwijzen van de representant van de gemeentelijke kolom; k. het vaststellen van de Basisbrandweerzorgnorm. Artikel 14. Werkwijze en vergaderorde. 1. Het Dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de Voorzitter het nodig oordeelt of tenminste twee leden dit de Voorzitter schriftelijk en met redenen omkleed verzoeken. In het laatste geval wordt de vergadering binnen veertien dagen na een zodanig verzoek gehouden. 2. De Hoofdofficier van Justitie kan deelnemen aan de beraadslaging in de vergaderingen van het Dagelijks bestuur. 3. Bij de vergaderingen van het Dagelijks bestuur zijn de Commandant van de Brandweer, de Regionaal Geneeskundig Functionaris, de Korpschef van Politie, alsmede de representant van de gemeentelijke kolom aanwezig. 4. Het Dagelijks bestuur stelt voor de uitvoering van zijn taken een reglement van orde op. Artikel 15. De besluitvorming. 1. Elk lid van het Dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem. 2. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan beslist de stem van de Voorzitter. 3. In de gevallen waarin de burgemeester van de gemeente Amsterdam overwegende bezwaren heeft tegen een besluit en met het oog daarop tegenstemt, leidt die tegenstem tot verwerping van het besluit.

7 - 7 - HOOFDSTUK 5. DE VOORZITTER. Artikel 16. Aanwijzing en vervanging. 1. De burgemeester van de gemeente Amsterdam is de Voorzitter van het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur. 2. Bij verhindering of ontstentenis van de Voorzitter wordt deze vervangen door een door het Algemeen bestuur aan te wijzen lid van het Algemeen bestuur. Artikel 17. Taken en bevoegdheden. 1. De Voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur en draagt er zorg voor dat de besluiten van het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur naar behoren worden uitgevoerd. 2. De Voorzitter vertegenwoordigt de Veiligheidsregio in rechtsgedingen en bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen. Hij kan de vertegenwoordiging na overleg met het dagelijks bestuur bij buitengerechtelijke rechtshandelingen aan een door hem schriftelijk gemachtigde opdragen. 3. De Voorzitter tekent de stukken die van het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur uitgaan. HOOFDSTUK 6. INLICHTINGEN, VERANTWOORDING EN ONTSLAG. Artikel 18. Het Dagelijks bestuur en de Voorzitter ten opzichte van het Algemeen bestuur. 1. De leden van het Dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het Algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur. 2. Zij geven ongevraagd het Algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het Dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is. 3. Zij geven, tezamen dan wel afzonderlijk, het Algemeen bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen. Artikel 19. Het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur ten opzichte van de raden. Het Algemeen bestuur respectievelijk het Dagelijks bestuur verstrekt aan de raden van de Gemeenten de door een of meer leden van die raden verzochte informatie ten aanzien van het door het Algemeen bestuur respectievelijk Dagelijks bestuur gevoerde beleid met in achtneming van artikel 16 lid 6 van de Wet. Op de voet van deze bepaling zal geen informatie worden verstrekt indien dat, gelet op de door de Veiligheidsregio te behartigen belangen, naar het oordeel van het Algemeen bestuur of het Dagelijks bestuur noodzakelijk is.

8 - 8 - Artikel 20. De leden van het Algemeen bestuur ten opzichte van de colleges van burgemeester en wethouders. 1. Een lid van het Algemeen bestuur verschaft het college van burgemeester en wethouders dat dit lid heeft aangewezen met inachtneming van artikel 16 en 18 van de Wet alle inlichtingen, die door het college worden verlangd. 2. Een lid van het Algemeen bestuur is het college van burgemeester en wethouders dat dit lid heeft aangewezen met inachtneming van artikel 16 en 18 van de Wet verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid. HOOFDSTUK 7. DE AMBTELIJKE ORGANISATIE. Artikel 21. De organisaties. 1. Er wordt een zelfstandige organisatie binnen de Veiligheidsregio ingesteld, genaamd de Brandweer Amsterdam-Amstelland, die belast is met de uitvoering van de Brandweerzorg; 2. Er wordt een zelfstandige organisatie binnen de Veiligheidsregio ingesteld, genaamd GHOR-Bureau Amsterdam-Amstelland, die belast is met de uitvoering van de Geneeskundige hulpverlening; 3. Er wordt een Veiligheidsbureau ingesteld. Het Veiligheidsbureau is in elk geval belast met multidisciplinaire regionale samenwerking op het gebied van Crisisbeheersing. Daartoe zal het Veiligheidsbureau de Vijfhoek, het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur ondersteunen en adviseren, alsmede multidisciplinaire taken en projecten uitvoeren, faciliteren en coördineren. Het Veiligheidsbureau is ondergebracht bij de directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam. 4. De Veiligheidsregio organiseert voorts: de coördinatie en het beheer van de gemeentelijke processen zoals benoemd in het Crisisbeheersingsplan, alsmede de multidisciplinaire voorbereiding op de bestrijding van Crises, het organiseren van de Crisisbeheersing en het bestuurlijk adviseren tijdens Crises en branden; het voorzien in de Centrale Post Ambulancevervoer en de Gemeenschappelijke Meldkamer; het inrichten en instandhouden van de informatievoorziening binnen de Veiligheidsregio; de advisering als bedoeld in artikel 7 van deze regeling. 5. De inrichting van de organisaties bedoeld in dit artikel, alsmede de verdeling van de taken en bevoegdheden (kunnen) worden neergelegd c.q. uitgewerkt in aparte regelingen dan wel convenanten. Artikel 22. De inrichting van de ambtelijke organisatie en rechtspositieregeling. Het Dagelijks bestuur regelt de inrichting van de ambtelijke organisatie en stelt de rechtspositieregeling(en) van het personeel vast. Artikel 23. Aanwijzing van de secretaris en vaststellen van de taakomschrijvingen. 1. De directeur van de Dienst Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam is secretaris van de Veiligheidsregio en heeft daarbij een adviserende rol. 2. Het Dagelijks bestuur stelt voor de secretaris en voor de eindverantwoordelijken van de eenheden van de eigen organisatie een taakomschrijving en zonodig ambtsinstructies vast.

9 - 9 - HOOFDSTUK 8. DE VIJFHOEK. Artikel 24. De Vijfhoek. 1. De Voorzitter van de Veiligheidsregio, tevens Korpsbeheerder van de regiopolitie Amsterdam- Amstelland, en de Hoofdofficier van Justitie vormen samen met de Korpschef van de regiopolitie, de Commandant van de Regionale Brandweer en de Regionaal Geneeskundig Functionaris en aangevuld door de representant van de Gemeentelijke kolom, het afstemmings- en adviesorgaan genaamd de Vijfhoek. 2. De leden van de Vijfhoek stemmen de multidisciplinaire voorbereiding op de Crisisbeheersing af. 3. De Vijfhoek kan hierover advies uitbrengen aan de Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur, uitgaande van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de afzonderlijke leden. 4. De Voorzitter zit de vergaderingen van de Vijfhoek voor. 5. De directeur van de Dienst Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam is secretaris van de Vijfhoek en heeft daarbij een adviserende rol. HOOFDSTUK 9. FINANCIËLE BEPALINGEN. Artikel 25. Administratie en controle. Het Algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en van het beheer van de geldmiddelen met inachtneming van de artikelen 212 tot en met 215 van de Gemeentewet. Artikel 26. Begrotingsprocedure. 1. Het Dagelijks bestuur zendt jaarlijks vóór 1 april een ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio voor het komende kalenderjaar, vergezeld van een behoorlijke toelichting, toe aan de raden van de Gemeenten. 2. Deze ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de Gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 190, tweede en derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 3. De raden van de Gemeenten kunnen binnen twee maanden na toezending bij het Dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het Dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen bestuur wordt aangeboden. 4. Het Algemeen bestuur stelt de begroting vast vóór 1 juli van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting moet dienen. 5. Terstond na de vaststelling zendt het Algemeen bestuur de begroting aan de raden van de Gemeenten. 6. Het Dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór 15 juli aan Gedeputeerde Staten.

10 Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting. Artikel 27. Bijdragen aan de Veiligheidsregio. 1. In de begroting wordt aangegeven welk deel van de kosten voor de Veiligheidsregio wordt toegerekend aan elke Gemeente voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. 2. De toerekening van de kosten, naast de toekenning van de rijksbijdragen van BZK rampenbestrijding via een beschikking Besluit brede doeluitkering bestrijding rampen en zware ongevallen (Bdur), voor de wettelijke regionale taken zoals benoemd in artikel 4 van de Brandweerwet 1985 en artikel 4 van de Wet op de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, met uitzondering van de Centrale post voor het ambulancevervoer, vindt plaats naar evenredigheid van het aantal inwoners van iedere Gemeente per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het desbetreffende begrotingsjaar. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers aangehouden. 3. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt jaarlijks het maximale budget vast voor vergoeding van kosten van de Centrale post voor het ambulancevervoer, het zogenaamde Budget Aanvaardbare Kosten. 4. De toerekening van de kosten voor toekomstige uitbreiding van regionale taken vindt plaats naar evenredigheid van het aantal inwoners van iedere Gemeente per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het desbetreffende begrotingsjaar. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers aangehouden. 5. De verdeling van de kosten van de lokale Brandweerzorg in 2008 geschiedt op basis van de verhouding van de kosten van de brandweer tussen de Gemeenten, voorafgaand aan de instelling van de Veiligheidsregio. In deze berekening worden de kosten, die na instelling van de Veiligheidsregio voor rekening van de Gemeenten blijven, niet meegenomen. 6. In 2008 wordt de Basisbrandweerzorgnorm geoperationaliseerd en per Gemeente gerelateerd aan de ingebrachte budgetten en prestaties. Daardoor wordt per Gemeente inzichtelijk wat er wordt ingekocht aan basiszorg en eventuele gemeentespecifieke extra Brandweerzorg. 7. Ieder van de Gemeenten sluit met de Veiligheidsregio vanaf 2009 jaarlijks een contract gebaseerd op een vierjarige dienstverleningsovereenkomst met betrekking tot de door de Veiligheidsregio te verzorgen lokale Brandweerzorg. Overeenkomstig artikel 7 lid 3 van deze regeling zal, indien het zorgniveau van een Gemeente met ingang van 1 januari 2008 niet voldoet aan de Basisbrandweerzorgnorm het zorgniveau worden verhoogd tot de Basisbrandweerzorgnorm. De kosten hiervan komen ten laste van de betreffende Gemeente. De Basisbrandweerzorgnorm zal voor ieder van de Gemeenten gelden met ingang van uiterlijk Indien afzonderlijke Gemeenten al dan niet gezamenlijk besluiten tot het inkopen van nieuwe taken boven de Basisbrandweerzorgnorm, dan worden de feitelijke kosten per Gemeente in rekening gebracht. Afspraken dienaangaande worden vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. 9. Voor de berekening van de in lid 1 genoemde bijdrage wordt rekening gehouden met bijdragen van het Rijk en van anderen, waaronder de bijdrage van de Politieregio ten behoeve van de Gemeenschappelijke Meldkamer. 10. Met de Gemeenten worden afspraken gemaakt over de bevoorschotting. 11. De Gemeenten dragen er zorg voor dat de Veiligheidsregio te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

11 Artikel 28. Jaarrekening. 1. Het Dagelijks bestuur biedt de rekening over het afgelopen jaar en het jaarverslag, daarbij gevoegd de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 213, derde lid van de Gemeentewet, het verslag van bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid van de Gemeentewet, en de verslagen, bedoeld in artikel 213a, tweede lid van de Gemeentewet jaarlijks vóór 1 april ter vaststelling aan het Algemeen bestuur aan, onder gelijktijdige toezending aan de besturen van de Gemeenten. 2. De raden van de Gemeenten kunnen binnen twee maanden na toezending bij het Algemeen bestuur hun zienswijze over de jaarrekening naar voren brengen. 3. Het Algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast vóór 1 juli, volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. 4. Het Dagelijks bestuur zendt de vastgestelde jaarrekening binnen twee weken, doch in ieder geval vóór 15 juli, met alle bijbehorende stukken en het jaarverslag aan Gedeputeerde Staten. 5. Vaststelling van de jaarrekening strekt het Dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden. Artikel 29. Verrekening van de voorschotten. 1. In de jaarrekening wordt het werkelijke bedrag opgenomen dat elk van de Gemeenten verschuldigd is. 2. Verrekening van het verschil tussen de reeds verrichte betalingen en het werkelijk verschuldigde bedrag vindt plaats onmiddellijk na de kennisgeving aan de Gemeenten van de vaststelling van de jaarrekening. HOOFDSTUK 10. HET ARCHIEF. Artikel 30. Het archief. 1. Het Dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden voorzover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats van de Veiligheidsregio en haar organen, overeenkomstig een door het Algemeen bestuur vast te stellen regeling. Deze regeling wordt aan Gedeputeerde Staten medegedeeld. 2. De secretaris van het Dagelijks bestuur is belast met het beheer van de archiefbescheiden, bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig de door het Dagelijks bestuur vast te stellen nadere regeling. 3. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12 van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden wijst het Dagelijks bestuur een archiefbewaarplaats aan. 4. De beheerder van de in het vorige lid aan te wijzen archiefbewaarplaats oefent overeenkomstig de regeling als bedoeld in het eerste lid toezicht uit op het beheer van de archiefbescheiden van de Veiligheidsregio en haar organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

12 HOOFDSTUK 11. TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING. Artikel 31. Toe- en uittreding. 1. Toe- en uittreding van gemeenten tot deze regeling is slechts mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regio s als bedoeld in het Besluit territoriale indeling brandweer- en GHORregio s. 2. Het Algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding en kan voorwaarden verbinden aan de toetreding. 3. Uittreding van Gemeenten uit deze regeling is slechts mogelijk na voldoening aan door het Algemeen bestuur nader te stellen voorwaarden. Artikel 32. Wijziging. De gemeenschappelijke regeling kan worden gewijzigd bij een unaniem besluit van de desbetreffende bestuursorganen van de Gemeenten. Artikel 33. Opheffing. 1. De gemeenschappelijke regeling kan worden opgeheven bij een daartoe strekkend unaniem besluit van de desbetreffende bestuursorganen van de Gemeenten. 2. Ingeval van opheffing van de gemeenschappelijke regeling besluit het Algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken. 3. Het liquidatieplan wordt door het Algemeen bestuur, de Gemeenten gehoord, vastgesteld. 4. Het liquidatieplan voorziet in de gevolgen van de beëindiging voor het personeel. 5. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de Gemeenten, voor zover het saldo ontoereikend is, zorgdragen voor de nakoming van de verplichtingen van het samenwerkingsverband. 6. Het Dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie. 7. Zonodig blijven de organen van het samenwerkingsverband ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid. HOOFDSTUK 12. GESCHILLEN. Artikel 34. Geschillen. 1. Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 van de Wet de beslissing van Gedeputeerde Staten wordt ingeroepen, legt het Algemeen bestuur het geschil voor aan een daartoe door partijen in te stellen geschillencommissie.

13 De geschillencommissie bestaat uit vertegenwoordigers, aangewezen door elk der bij het geschil betrokken partijen, alsmede een door deze vertegenwoordigers aangewezen onafhankelijke voorzitter. 3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen. 4. De geschillencommissie brengt aan het Algemeen bestuur advies uit over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. HOOFDSTUK 13. SLOTBEPALINGEN. Artikel 35. Duur van de regeling. Artikel 36. Inwerkingtreding. De Veiligheidsregio treedt in werking met ingang van 1 januari Het bestuur van de gemeente Amsterdam zendt de regeling aan Gedeputeerde Staten. Artikel 37. Titel. De regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Amstelveen op 1 november 2007.

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking;

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking; De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 108 Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Opmerkingen - Toetreding (onder gelijktijdige opheffing

Nadere informatie

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden;

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden; STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48212 september 2016 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Veiligheidsregio Kennemerland

Gemeenschappelijke Regeling. Veiligheidsregio Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland Haarlem, 1 juli 2013 1 Overzicht vaststelling 1 november 2011 Vaststelling gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland door de colleges

Nadere informatie

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van Twente,

Nadere informatie

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden;

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE E08d De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp,

Nadere informatie

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken;

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten: Bergen op

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen De raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Gulpen-Wittem; Gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet: Besluiten: Aan te gaan de navolgende

Nadere informatie

Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs)

Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) De wijzigen in de Wet veiligheidsregio's (per 1 januari 2013) en de nieuwe Politiewet 2012

Nadere informatie

Verschillen tussen oude en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs)

Verschillen tussen oude en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) 1 Verschillen tussen oude en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) De wijzigen in de Wet veiligheidsregio s (per 1 januari 2013) en de nieuwe Politiewet 2012

Nadere informatie

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Heusden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem, ieder voor zover hun bevoegdheden betreft, overwegende:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Katwijk. Nr. 162106 21 november 2016 Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000.

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Algemeen Artikel 1 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe Ingaande 1-1-2016 1 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Assen,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond

Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond De raad, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk; ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost HOOFDSTUK I Algemeen Artikel 1 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd GGD Brabant-Zuidoost. 2. De GGD Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Bergen op Zoom, Breda,

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011.

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze Gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 Artikel 1 (instelling rechtspersoon) 1. Er is een openbaar lichaam,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de regeling : de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland, Littenseradiel, en Súdwest Fryslân; Overwegende dat de colleges

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR353937_1 15 maart 2016 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 (versie 14 juli 2014,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (versie 14 juli 2014, waarin het erratum d.d. 7 februari 2013 is verwerkt)

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (versie 14 juli 2014, waarin het erratum d.d. 7 februari 2013 is verwerkt) Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 (versie 14 juli 2014, waarin het erratum d.d. 7 februari 2013 is verwerkt) Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 De colleges

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden Nr. 380 12 juli 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord De raden, de colleges en de burgemeesters van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Heusden, s-hertogenbosch, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN. BIJLAGE B GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bolsward, Gaasterlân- Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd en

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. j c $ p 2002. : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant

RAADSVOORSTEL. j c $ p 2002. : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant Gemeente Bergen op Zoom 'flliifilillllfliili RVB02-0037 RAADSVOORSTEL >VERGAOefttNK3 SEP. 2002 G&L Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp j c $ p 2002 SB/34 : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester der gemeente., ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester der gemeente., ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Bijlage 3-2 GR Regionale Brandweer en GHOR HM De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester der gemeente., ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Overwegende dat: de hulpverleningsactiviteiten

Nadere informatie

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in :

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEBUREAU GEMEENTEN De colleges van burgemeester en wethouders, van de gemeenten:

Nadere informatie

CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bijlage 1 CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Werkorganisatie (NAAM) Versie 4 (14 april 2009) INHOUD PAGINA VOORAF 3 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 4 HOOFDSTUK 2: DOELSTELLING, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 Bijlage 1 Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR Bijlage 2 Aangepaste tekst GR na derde wijziging GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR ( 1 e tekstwijziging per 1 juli 2012) ( 2 e tekstwijziging per 1 januari 2013) ( 3 e tekstwijziging

Nadere informatie

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Versie april 2013 (1e wijziging, toetreding van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek per 1 juli 2013) De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd:

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd: Wijzigingsbesluit 2 e wijziging Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Provinciale Staten en gedeputeerde staten van de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de raden,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

i mill 11 [«li B13.000024

i mill 11 [«li B13.000024 i mill 11 [«li B13.000024 2 5 APR. 2013 GECONSOLIDEERDE TEKST GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD NA 2 E WIJZIGING De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen. Hoofdstuk 2 Omgevingsdienst Midden-Holland

Hoofdstuk 1 Algemeen. Hoofdstuk 2 Omgevingsdienst Midden-Holland GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMGEVINGSDIENST MIDDEN HOLLAND (inclusief het wijzigingsbesluit van 11 oktober 2012 en het 2 e wijzigingsbesluit van de deelnemers met datum inwerkingtreding 1 januari 2016)

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg.

Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 131182 31 december 2015 Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg. De colleges van burgemeester

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE DIENST BOMMELERWAARD. De gemeenteraad, het college en de burgemeester van de gemeente Maasdriel,

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE DIENST BOMMELERWAARD. De gemeenteraad, het college en de burgemeester van de gemeente Maasdriel, GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE DIENST BOMMELERWAARD De gemeenteraad, het college en de burgemeester van de gemeente Maasdriel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelet op het voorstel

Nadere informatie

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Boarnsterhim, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR387666_2 15 mei 2017 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en

Nadere informatie

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001 t is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 De gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg is een uitgave van

Nadere informatie

overwegende, Besluiten:

overwegende, Besluiten: De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort

Nadere informatie

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22585 29 april 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REESTMOND HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Overwegende, dat ten

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant

Gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant Gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant Hoofdstuk I Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: deze gemeenschappelijke regeling;

Nadere informatie

Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (na doorgevoerde wijzigingen)

Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (na doorgevoerde wijzigingen) De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Wageningen en Scherpenzeel, en het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland, ieder voor zover het

Nadere informatie

HULPVERLENINGSREGIO HAAGLANDEN

HULPVERLENINGSREGIO HAAGLANDEN HULPVERLENINGSREGIO HAAGLANDEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HULPVERLENINGSREGIO HAAGLANDEN 2005. De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25672 17 mei 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RECREATIESCHAP DRENTHE HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg definitieve tekstversie 27 januari 2014 Datum inwerkingtreding 23 juni 2014 (vastgesteld door de bestuursorganen van de gemeenten van Parkstad Limburg

Nadere informatie

CONCEPT Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe

CONCEPT Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe CONCEPT Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe,

Nadere informatie

1 juni 2016 Definitief Pagina 1 van 16

1 juni 2016 Definitief Pagina 1 van 16 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO GOOI EN VECHTSTREEK 1 JUNI 2016 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren;

Nadere informatie

overwegende, Besluiten:

overwegende, Besluiten: De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort

Nadere informatie

2005. Nr. : Dnst. : Brawe/C&E

2005. Nr. : Dnst. : Brawe/C&E 2005.. Gemeenschappelijke regelingen Regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Hollands Midden Leiden, 13 september 2005. Naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken INHOUD Overwegingen en besluit Hoofdstuk l Algemene bepalingen (artikel 1 en 2} Het doel van het lichaam (artikel

Nadere informatie

Dat het noodzakelijk is de regeling aan te passen aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

Dat het noodzakelijk is de regeling aan te passen aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Lopik, Nieuwegein, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Vianen, IJsselstein, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, Overwegende: Dat er sinds

Nadere informatie

: Wijziging regeling GSV Westelijk Noord-Brabant

: Wijziging regeling GSV Westelijk Noord-Brabant RAADSVERGADERING Gemeente eente jn R Eergen Bergen op Zoom Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 28 oktober 2004 : SB/04/12 : Wijziging regeling GSV Westelijk Noord-Brabant Aan de gemeenteraad, Voorstel

Nadere informatie

overwegende dat de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking treedt; de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2014

overwegende dat de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking treedt; de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2014 KDK/03214/i.00937 De raad van de gemeente Korendijk; overwegende dat de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking treedt; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2014; gelet

Nadere informatie

Concept 1.8 d.d GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

Concept 1.8 d.d GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Concept 1.8 d.d. 05-06-2015 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING (zoals goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 10 oktober 1989, inclusief de wijzigingen goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

RD Maasland. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten

RD Maasland. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten RD Maasland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland De raden, alsmede de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leudal,

Nadere informatie

TEKST GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MILIEUSAMENWERKING EN AFVALVERWERKING REGIO NIJMEGEN

TEKST GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MILIEUSAMENWERKING EN AFVALVERWERKING REGIO NIJMEGEN meiv TEKST GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MILIEUSAMENWERKING EN AFVALVERWERKING REGIO NIJMEGEN De Raden, de Colleges van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeesters van de gemeenten Beuningen, Druten,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2015

Gemeenschappelijke regeling Regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2015 Gemeenschappelijke regeling Regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2015 GRAV gewijzigde GRAV versie 20150929 1 Inhoudsopgave Overwegingen 3 Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2015

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE VERSIE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BUREAU OPENBARE VERLICHTING (na 2 e wijzigingsbesluit)

GECONSOLIDEERDE VERSIE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BUREAU OPENBARE VERLICHTING (na 2 e wijzigingsbesluit) GECONSOLIDEERDE VERSIE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BUREAU OPENBARE VERLICHTING (na 2 e wijzigingsbesluit) De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel,

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

overwegende, dat de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer Zeeland dient te worden aangepast aan de bepalingen van de Gemeentewet;

overwegende, dat de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer Zeeland dient te worden aangepast aan de bepalingen van de Gemeentewet; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONALE BRANDWEER ZEELAND De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Axel, Borsele, Goes, Hontenisse, Hulst, Kapelle, Middelburg,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Bergen op Zoom, Breda,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst. Brommen, Doetinchem,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPENBAAR LICHAAM OMGEVINGSDIENST REGIO NIJMEGEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPENBAAR LICHAAM OMGEVINGSDIENST REGIO NIJMEGEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPENBAAR LICHAAM OMGEVINGSDIENST REGIO NIJMEGEN Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Regio Nijmegen De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost-Gelre,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling voor de Omgevingsdienst Regio Arnhem

Gemeenschappelijke Regeling voor de Omgevingsdienst Regio Arnhem Gemeenschappelijke Regeling voor de Omgevingsdienst Regio Arnhem Regeling op grond van artikel 51, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen Versie 2.1, 27 september 2012 De colleges van burgemeester

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Tussen de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap West-Friesland

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap West-Friesland Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap West-Friesland De Raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft; Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland

PROVINCIAAL BLAD. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 6107 15 november 2016 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland Bekendmaking van het besluit van 8 november 2016 zaaknummer

Nadere informatie

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Versie oktober 2015 (2 e wijziging, aanpassing aan nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen geldend per 1 januari 2015) De colleges

Nadere informatie

Regeling op grond van artikel 51, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Regeling op grond van artikel 51, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem Regeling op grond van artikel 51, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen Versie 25 augustus 2015 De colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. veiligheidsregio Haaglanden

Gemeenschappelijke regeling. veiligheidsregio Haaglanden Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Haaglanden 2011 Voorstel van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio d.d. 28 oktober 2011 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 De raden van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord STAATSCOURANT 24 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48392 december 2015 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015 De colleges van burgemeester

Nadere informatie