CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN voor mobiele begeleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN voor mobiele begeleiding"

Transcriptie

1 CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN voor mobiele begeleiding Van toepassing vanaf 01/10/2014 Van toepassing vanaf 01/10/2014 p. 1

2 1. IDENTIFICATIE VAN DE VOORZIENING VZW Sint-Lodewijk is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend als internaat en semi-internaat en kan als Multifunctioneel Centrum (MFC) de functies verblijf, dagopvang, mobiele en ambulante begeleiding en training aanbieden. Onze maatschappelijke zetel bevindt zich in de Kwatrechtsteenweg 168 te 9230 Wetteren, 2. MISSIE, VISIE, WAARDEN, DOELSTELLINGEN EN STRATEGIE De opdrachtsverklaring Sint-Lodewijk waarin u de missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de VZW Sint-Lodewijk kan geraadpleegd worden op de website 3. DOELGROEP EN BEGELEIDINGSAANBOD WIE KAN ER BIJ ONS TERECHT VOOR MOBIELE BEGELEIDING? - De mobiele begeleiding richt zich naar kinderen en jongeren van 1 tot 25 jaar, uit de regio Oost-Vlaanderen of het Zuid-Westelijk deel van Vlaams-Brabant, met een motorische beperking, hun ouders en hun natuurlijke leefomgeving. - De kinderen en jongeren moeten een gunstige jeugdhulpregiebeslissing hebben voor de modules schoolaanvullende dagopvang EN mobiele en ambulante begeleiding EN behandeling EN training en eventueel vakantie- en weekendopvang overdag en eventueel verblijf. WAT DOEN WE? (OVERZICHT BEGELEIDINGSAANBOD) - De begeleiding betreft begeleidingsvragen waarbij een nood is aan handicapspecifieke knowhow van de professionele ondersteuner. - De begeleiding is er op gericht om het inclusieproces verder mogelijk te maken en moet bijgevolg hoofdzakelijk gerealiseerd kunnen worden in de natuurlijke leer- en leefomgeving van het kind of de jongere. - Het gezin en het ruim natuurlijk netwerk worden ondersteund. - Er kan advies gegeven worden over technologische hulpmiddelen en aanpassingen. - Voor een uitvoerige omschrijving van het hieronder geschetste begeleidingsaanbod, verwijzen we naar de folder van de mobiele werking. Analyse van de leer- en/of leefsituatie van het kind: - Analyse van het motorisch functioneren - Omgevingsanalyse - Analyse van het psychosociaal functioneren van het kind - Analyse van het bestaande netwerk Advies in de aanpak: geven van informatie: - Informatie over de beperkingen en mogelijkheden van het kind. - Informatie in verband met de sociale administratie. Training: - Training van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid (bv. openbaar vervoer, ), gebruik van speciale hulpmiddelen, aanleren van motorische vaardigheden zoals fietsen, zwemmen, cognitie- en communicatievaardigheden... Begeleiding: Van toepassing vanaf 01/10/2014 p. 2

3 - Begeleiding gericht op het stimuleren van het algemeen functioneren van het kind. - Begeleiding i.f.v. hulpmiddelen en aanpassingen in de leef- en leeromgeving van het kind. - Samen met ouders, leerkrachten en het kind/jongere zoeken naar een geschikte vrijetijdsbesteding voor het kind. - De ouders begeleiden in de samenwerking met (privé)therapeuten, leerkrachten en begeleidende diensten. 4. DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE MEDEWERKERS: In het kader van de uitvoering van deze overeenkomst verbinden de medewerkers van vzw Sint Lodewijk er zich toe om: - De cliënten te informeren over het begeleidingsaanbod vanuit de mobiele eenheid (zie folder) - De cliënt bij te staan in het verduidelijken van zijn vraag naar begeleiding aan de hand van het omschreven begeleidingsaanbod. - In samenspraak met de cliënt een individuele dienstverleningsovereenkomst op te maken, met begeleidingsvragen, actieplan en frequentie van de begeleiding. De frequentie van de begeleiding wordt bepaald door de medewerkers van de mobiele eenheid in samenspraak met de ouders, overeenkomstig de begeleidingsvragen en de erkenningcapaciteit van de mobiele eenheid. - De uitvoering van deze individuele dienstverleningsovereenkomst op te volgen en bij te sturen waar nodig en tussentijds een evaluatiemoment te voorzien. - In overleg met de ouders kan de aard van de begeleiding of de werkwijze gewijzigd worden. - De begeleidingsmomenten worden rechtstreeks met de cliënt gepland. - Indien de medewerker van het mobiele team niet op de afspraak kan aanwezig zijn, verwittigt hij de cliënt zo snel mogelijk. - Medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en handelen conform de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en respecteren de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de cliënt. - De voorziening is gerechtigd om beeldmateriaal genomen in het kader van de begeleiding te gebruiken voor informatieve doeleinden (zoals een kennismakingsbrochure, folder, de nieuwsbrief, ). Voor het gebruik van foto s van individuele cliënten bedoeld voor externe communicatie (zoals de website, ) zal vooraf de toestemming gevraagd worden aan de ouders en aan de cliënt (bij ouder dan 12 jaar). RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE CLIËNT: In het kader van de uitvoering van deze overeenkomst verbindt de cliënt er zich toe: - Aan de medewerkers van de mobiele eenheid de nodige informatie te verstrekken noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht. De ouder of de wettelijke vertegenwoordiger geeft de toelating aan verantwoordelijke van de mobiele eenheid om de informatie die nuttig is voor de begeleiding, bij andere diensten op te vragen, en door te geven aan de diverse betrokkenen indien dit in het kader van de begeleiding nodig geacht wordt. De ouder of wettelijke vertegenwoordiger en jongere (vanaf 12 jaar) heeft inzagerecht in de gegevens bijgehouden in het cliëntenbestand en in zijn persoonlijk dossier. - De afspraken rechtstreeks met de medewerkers van de mobiele eenheid te plannen. Indien deze begeleiding niet kan doorgaan, verwittigt hij de medewerker uiterlijk de ochtend voor de afspraak op de mobiele telefoon. Indien de cliënt niet tijdig Van toepassing vanaf 01/10/2014 p. 3

4 verwittigt of niet op de afgesproken begeleiding aanwezig is, zal de kostprijs van de begeleiding aangerekend worden. DECREET RECHTSPOSITIE MINDERJARIGEN: - Het decreet Rechtspositie van de Minderjarigen in de Integrale Jeugdhulp van 7 mei 2004 is sinds 1 juli 2006 van kracht in alle hulp- en zorgverleningsinitiatieven voor kinderen en jongeren in Vlaanderen, dus ook in Sint-Lodewijk. Het decreet kent de minderjarigen een eigen statuut toe in de jeugdhulpverlening. Aan dit statuut worden elf rechten voor minderjarigen verbonden: recht op hulp, recht op bijstand, recht op duidelijke informatie, recht op instemming met de hulp, recht op respect voor het gezinsleven, recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard dossier, recht op inspraak en participatie, recht op privacy, recht op een menswaardige behandeling, recht op zakgeld en recht om klacht in te dienen. Meer uitleg over deze rechten kan u lezen in de brochure de rechten van kinderen in de jeugdhulp, die u via de eenheid waarin uw dochter/zoon gevolgd wordt, ontvangt. - Op 2 maart 2012 werd het besluit van de Vlaamse Regering goedgekeurd betreffende de aanwijzing van een persoon die de minderjarige bijstaat bij de uitoefening van zijn rechten in de integrale jeugdhulp. Wanneer de minderjarige en zijn ouders/wettelijke vertegenwoordiger tegenstrijdige belangen hebben en de minderjarige niet in staat is om zelf een bijstandspersoon aan te wijzen of niemand het ouderlijk gezag uitoefent, kan die nu worden aangeduid. Dit besluit trad in werking op 1 juni RECHT OP EEN WARME EN PROFESSIONELE BEGELEIDING: De medewerkers van Sint-Lodewijk zijn in de uitoefening van hun beroep gebonden aan allerhande wetgeving: het beroepsgeheim, discretieplicht, privacywetgeving, decreet integrale jeugdhulp, decreet rechtspositie minderjarigen. Nabij zijn is echter inherent aan zorg en samenwerking. In dit kader maakten we enkele raamafspraken die wij u graag willen meegeven. - Als algemeen principe stellen we voorop dat medewerkers niets mogen doen dat hun professionele relaties met cliënten en collega s in de weg kan staan. - Van onze medewerkers verwachten we dat ze antwoorden op vragen en steun bieden aan cliënten en hun netwerk. Grenzen stellen is ook steun bieden. Waar de grens ligt, is moeilijk te bepalen. Het functieprofiel geeft aan wat de opdracht van de medewerkers is en wat tot hun takenpakket behoort. - We kiezen ervoor om cliënten op een persoonlijke manier, met de voornaam, aan te spreken. Bijnamen horen niet in onze organisatie, niet voor medewerkers en niet voor cliënten. - Het netwerk van cliënten spreken we aan met meneer of mevrouw. Pas wanneer we het netwerk langer kennen, er in een één op één relatie gewerkt wordt, en men vraagt om bij de voornaam aangesproken te worden, kunnen medewerkers hier op ingaan. In schriftelijk communicatie (mail of brief) gebruiken we de aanspreking beste of geachte, waarbij we aandacht hebben voor een professionele afstand en taalgebruik. - Medewerkers beschikken over een mailadres en desgevallend een telefoonnummer van Sint-Lodewijk. Op die manier kunnen medewerkers hun werk- en privé-communicatie gescheiden worden. Als organisatie verwachten we niet dat medewerkers bereikbaar zijn buiten hun opdracht. Privé-contactgegevens van medewerkers worden dan ook niet doorgegeven. Privacywetgeving laat dit overigens niet toe. Wie een medewerker wil contacteren, vraagt via de verantwoordelijke om die medewerker te verzoeken om al dan niet contact met hem op te nemen. - Voor uitstappen, buitenlandse reizen kunnen medewerkers gebruik maken van een gsm-toestel van Sint-Lodewijk. Het nummer van dit toestel is dan het contactnummer voor cliënten. - We kiezen er als organisatie vandaag niet voor om gebruik te maken van sociale media of blogs om te communiceren met cliënten. Vele cliënten en medewerkers hebben Van toepassing vanaf 01/10/2014 p. 4

5 echter wel een profiel op sociale netwerksites en kunnen mekaar de vraag stellen om bevriend of gelinkt te worden. Elke medewerker en cliënt oordeelt voor zichzelf of hij al dan niet op verzoeken ingaat. Als organisatie willen we dat medewerkers stilstaan bij de gevolgen voor hun professionele situatie en hoe dan ook het beroepsgeheim/discretieplicht respecteren. Het kan verwarrend zijn om je rol als hulpverlener op te nemen wanneer je ook privé met cliënten omgaat. - Sint-Lodewijk verwacht niet dat medewerkers deelnemen aan privé-activiteiten van cliënten of hun netwerk. Wanneer dergelijke vragen gesteld worden, moet dit steeds besproken worden met de teamleden en verantwoordelijken. Het is nodig om in team stil te staan bij de eventuele risico s en de effecten ervan op collega s en cliënten. Bij aanwezigheid op een privé-initiatief van de cliënt gaan we er steeds van uit dat medewerkers daar gezien worden als medewerker van Sint-Lodewijk, ook al komen ze in privé-tijd. Medewerkers respecteren dan ook het beroepsgeheim/discretieplicht. - Waardering krijgen voor je werk en inzet doet steeds deugd. Het is echter belangrijk om je appreciatie voor medewerkers niet uit te drukken in materiële zaken. Medewerkers worden betaald voor hun opdracht. Een kaartje of bemoedigende woorden zijn fijne, alternatieve vormen van waardering. SAMENWERKING MET APART WONENDE OUDERS: - In de samenwerking met apart wonende ouders, opteren wij ervoor om het welzijnsdenken als uitgangspunt te nemen. Het kind/de jongere staat centraal en in het belang van het kind/de jongere proberen we steeds de beide ouders te betrekken in de ondersteuning. - Het vonnis van de rechtbank wordt niet opgevraagd, tenzij 1 van de beide ouders beperkingen heeft bij vonnis in de uitoefening van het ouderlijk gezag. De cliëntverantwoordelijke streeft er maximaal naar om ook hier het welzijnsdenken toe te passen. Uiteraard wordt ook hier rekening gehouden met de afspraken die in het vonnis vermeld staan. - Dit betekent in de praktijk dat we rekening houdend met een eventueel vonnis - steeds beide ouders informeren en betrekken in de hulpverlening en uitnodigen op overleg. - De volgende zaken worden door de beide ouders ondertekend of wordt het schriftelijk akkoord opgevraagd van die ouder die het document niet heeft getekend: o Protocol van Verblijf, Opvang en Begeleiding o Charter Collectieve Rechten en Plichten - Deze afspraak is evenzeer geldig bij elke wijziging op basis waarvan het Protocol dient te worden aangepast en/of bij de start van een nieuw schooljaar. - Vanuit de wet wordt er steeds uitgegaan van het principe stilzwijgende toestemming van de andere ouder. - Facturatie: De maandelijkse factuur kan steeds, op vraag, t.a.v. de beide ouders worden opgestuurd. Wat betreft het betalen van de factuur is de afspraak dat 1 ouder de volledige factuur betaalt. Regelingen o.a. wat betreft het splitsen van het factuurbedrag, worden onderling tussen de beide ouders getroffen. 5. DE OMSTANDIGHEDEN DIE AANLEIDING KUNNEN GEVEN TOT HERORIËNTERING EN BEËINDIGEN BEGELEIDING Sint-Lodewijk verbindt er zich toe de begeleiding niet eenzijdig te beëindigen, tenzij om een van de volgende redenen : - in geval van overmacht; - als de jeugdhulpregiebeslissing de begeleiding niet toelaat; - als de gebruiker niet meer tot de doelgroep behoort; Van toepassing vanaf 01/10/2014 p. 5

6 - als de lichamelijke of geestelijke toestand van de gebruiker dermate gewijzigd is dat de mobiele eenheid niet meer kan beantwoorden aan de noden en zorgvragen van de gebruiker; - als de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger de verplichtingen, vastgelegd in het Protocol of het Charter Collectieve Rechten en Plichten niet nakomt; - als de gebruiker of zijn vertegenwoordiger bedrieglijke gegevens heeft verstrekt over de verklaring op erewoord voor vergoedingen voor hulp van derden (cumulverbod) (zie protocol) - als de gebruiker of zijn vertegenwoordiger geen overeenkomst sluit met het VAPH als hij een vergoeding voor hulp van derden of begeleiding door een voorziening heeft ontvangen, om die vergoeding voor de begeleiding aan te wenden of de verplichtingen van die overeenkomst niet nakomt. De voorziening motiveert schriftelijk het eenzijdige ontslag of de beëindiging van de begeleiding. 6. COLLECTIEF OVERLEG EN INZAGE IN HET KWALITEITSHANDBOEK RECHT OP COLLECTIEVE INSPRAAK: In Sint-Lodewijk is een gebruikersraad als collectief overlegorgaan opgericht, conform art. 27 tot 30 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap van 04/02/2011. Het kwaliteitshandboek is raadpleegbaar bij de stafmedewerker kwaliteit en databeheer, via mail bereikbaar op of telefonisch op het nummer HEBT U EEN OPMERKING, SUGGESTIE OF KLACHT? De gebruiker kan bij zowel de begeleiders als de verantwoordelijke mobiele eenheid terecht met al zijn vragen, opmerkingen en suggesties over de mobiele begeleiding. Tijdens de begeleiding is er permanent aandacht voor de tevredenheid van de cliënt. Elke medewerker is verantwoordelijk voor het beantwoorden en/of gepast doorverwijzen en opvolgen van vragen/opmerkingen en suggesties van cliënten. Via de individuele dienstverleningsovereenkomst en vertaling ervan in een handelingsplan engageert Sint-Lodewijk er zich toe om waar mogelijk zorg op maat, op maat van het individu, te bieden. De bespreking van het handelingsplan biedt de individuele cliënt eveneens de mogelijkheid om zijn wensen over de dienstverlening te uiten. - Alvorens beroep te doen op de klachtenprocedure is overleg met de begeleiders aangeraden om mogelijke problemen uit te praten en op te lossen. - Wanneer de cliënt niet tevreden is met het antwoord, wijst de medewerker de cliënt erop dat hij zich met de mondelinge klacht kan wenden tot de verantwoordelijke mobiele eenheid en/of cliëntverantwoordelijke. De verantwoordelijke mobiele eenheid en/of cliëntverantwoordelijke zoeken een antwoord of oplossing binnen een met de cliënt afgesproken termijn. Deze zal het antwoord ook steeds motiveren en toelichten aan de cliënt. - Indien de cliënt nog niet tevreden is met het antwoord, kan hij een overleg aanvragen met de directeur zorg. De directeur zorg organiseert een overleg samen met de cliënt en alle betrokkenen om tot een oplossing te komen. Van toepassing vanaf 01/10/2014 p. 6

7 - De cliënt kan een schriftelijke procedure opstarten en zijn klacht schriftelijk indienen bij de algemeen directeur. De klacht kan door de indiener steeds ingetrokken worden. De algemeen directeur deelt binnen 30 dagen na ontvangst aan de cliënt schriftelijk mee welk gevolg hij aan de klacht zal geven. - Bij gebrek aan een bevredigend gevolg van bovengenoemde procedure kan de interne klachtencommissie worden aangeschreven. De interne klachtencommissie is als volgt samengesteld: Vertegenwoordiger gebruikersraad De heer André Troch - vertegenwoordiger inrichtende macht Peperstraat 7 te 9270 Laarne-Kalken tel.: Het schrijven wordt door de klachtencommissie beantwoord binnen een termijn van één maand. - Indien de cliënt nog steeds niet tevreden is, dan kan deze de klacht schriftelijk richten aan de leidende ambtenaar van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Sterrekundelaan 30, 1210 Brussel. Deze gaat na of de voorziening de reglementering heeft nageleefd. Indien er overtredingen werden begaan, treft de ambtenaar de nodige maatregelen. - Wanneer de klacht een betwisting van de beëindiging van deze overeenkomst betreft, kan de gebruiker of zijn vertegenwoordiger die betwisting binnen de 30 dagen voorleggen aan de klachtencommissie. Er moet in dit geval géén schriftelijke klacht bij de directie worden ingediend. Voor de behandeling van dergelijke klacht, wordt de klachtencommissie uitgebreid met een onafhankelijke derde. Martine Van Houcke is onafhankelijke derde. 8. OVERZICHT VERZEKERDE RISICO S De voorziening heeft voor volgende risico s een verzekering afgesloten (deze verzekering is van toepassing op de begeleidingsmomenten): VOOR CLIËNTEN: - Aanvullende burgerlijke aansprakelijkheid voor cliënten. We raden de cliënt ook aan een familiale verzekering af te sluiten 1. - Verzekering lichamelijke ongevallen cliënten: per ongeval is een maximale tussenkomst voorzien boven de mutualiteitkosten (polisvoorwaarden geldig vanaf 03/09/2009). VOOR DE VOORZIENING EN HET PERSONEEL: - Wetverzekering en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering personeel. Arbeidsongevallenverzekering. Alle polissen zijn ter inzage van de cliënt in de voorziening. 1 De familiale verzekering voorziet in rechtsbijstand om bij twijfel over aansprakelijkheid uw belangen te verdedigen. Van toepassing vanaf 01/10/2014 p. 7

8 9. WIJZIGINGEN CHARTER Dit charter collectieve rechten en plichten kan gewijzigd worden in de volgende gevallen : - omwille van wijziging van de toepasselijke wetgeving; - wanneer één van beide partijen een nieuwe bepaling wil opnemen, die een grondige weerslag heeft op het bestaande charter. Wijzigingen aan het Charter worden steeds schriftelijk meegedeeld. Dit Charter Collectieve Rechten en Plichten in het kader van mobiele begeleiding van toepassing vanaf (01/10/2014) en goedgekeurd op de gebruikersraad van (xx/xx/2014), is gelezen en goedgekeurd op (datum) Handtekeningen (voorafgegaan door de naam van de partijen en de eigenhandig geschreven woorden gelezen en goedgekeurd ) Wettelijk vertegenwoordiger Cliënt (ouder dan 12 jaar) Van toepassing vanaf 01/10/2014 p. 8

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN Van toepassing vanaf 01/04/2015 Van toepassing vanaf 01/04/2015 p. 1 1. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren en de

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe

Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe - Vroegbegeleiding Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren

Nadere informatie

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING Versie september 2013 Deze overeenkomst

Nadere informatie

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) Dit Protocol wordt afgesloten tussen: Enerzijds het Koninklijk Instituut Woluwe Georges

Nadere informatie

Collectieve rechten en plichten

Collectieve rechten en plichten Collectieve rechten en plichten 1. Identificatie van Hopperank vzw Benaming: Hopperank vzw Zetel: Gasthuisstraat 7 bus 7 1730 Asse Aard van de rechtsvorm van de rechtspersoon: vzw Datum en duur van de

Nadere informatie

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en ambulante begeleiding, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren en de

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN /

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN / Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL DAGCENTRUM EN BEGELEID WERK Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine

Nadere informatie

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Versie juni 2017 Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum

Nadere informatie

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Versie september

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 15/02/2017 Procedurehouder: Directeur Zorg Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Ons aanbod De Meander is een vzw, vergund door het Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen.

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. 1 maart 2016 Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum Spermalie - Het

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van de Brabantse dienst voor thuisbegeleiding vzw Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) Erkenning thuisbegeleiding

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en ambulante begeleiding, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren

Nadere informatie

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij minderjarigen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij minderjarigen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij minderjarigen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe

Nadere informatie

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding Versie september 2013 Deze

Nadere informatie

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur Doel Deze procedure legt de afspraken vast voor de afhandeling van klachten zodat: elke klacht wordt geregistreerd elke klacht wordt geanalyseerd op elke klacht feedback wordt gegeven op elke gegronde

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL BEWONERS INCLUSIEF WONEN (IWO) Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck,

Nadere informatie

Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp. 7 december 2012

Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp. 7 december 2012 Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp 7 december 2012 Bijstandspersoon aangeduid door minderjarige Een studiedag in 2010 6 december 2012 www.steunpuntjeugdhulp.be 3 Het recht op bijstand in het decreet

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST AANVANG EN BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF, DE DAGOPVANG EN MOBIELE BEGELEIDING:

ZORGOVEREENKOMST AANVANG EN BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF, DE DAGOPVANG EN MOBIELE BEGELEIDING: ZORGOVEREENKOMST IDENTITEIT: Tussen VZW Jeugdzorg Ter Elst, met maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL vertegenwoordigd door Mevrouw Vanessa Janssens, Directeur Zorg en Mevrouw en/of Mijnheer..................................................

Nadere informatie

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s Decreet rechtspositie van de minderjarige CKG s MB 10 juni 2003 betreffende de kwaliteitszorg

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC)

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Versie november 2015 PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge, Begeleidingscentrum

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toetsingskader Art 5. De voorziening kan een gebruiker niet weigeren op

Nadere informatie

Mobiel en ambulante woonbegeleiding

Mobiel en ambulante woonbegeleiding V.Z.W.OIKONDE BRUGGE heeft zijn maatschappelijk zetel te 8000 Brugge, Langestraat 72. Deze vzw werd bij beheersovereenkomst met het VAPH erkend dd. 01/01/2015 voor Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL TEHUIS WERKENDEN, TEHUIS NIET-WERKENDEN Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen:

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden VR 2016 2312 DOC.1482/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander.

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander. 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Termen en definities Interne klachtencommissie: De klachtencommissie bestaat

Nadere informatie

In onze identiteitsverklaring stellen we ook dat respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid belangrijke fundamenten zijn.

In onze identiteitsverklaring stellen we ook dat respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid belangrijke fundamenten zijn. OC Broeder Ebergiste Leenstraat 31-35 9890 GAVERE-VURSTE 4. Kwaliteitssysteem 4.6. Gebruikersgerichte processen 4.6.5. Geldig vanaf: 01/01/2014 Verantwoordelijke procedure: Agogisch directeur Goedgekeurd

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dit exemplaar ondertekend terugbezorgen aan St.-Oda PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING I OVEREENKOMST MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) (-21 JAAR) 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Gegevens, hierna

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Vrij Orthopedagogisch Centrum DE ROZENKRANS vzw Albert I-laan 54 8670 OOSTDUINKERKE Tel.: 058 / 52.12.52 Fax : 058 / 52.27.91 E-mail : info@vocderozenkrans.be PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe

Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren en de

Nadere informatie

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort COS Antwerpen Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument integrale jeugdhulp Leuven Sociale dienst COS Doornstraat, 331 2610 Wilrijk 03 830 73 10 COS@provincieantwerpen.be

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL LOGEREN EN KORTOPVANG Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck, directeur,

Nadere informatie

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP 14 5. HET DECREET: www.kinderrechtswinkel.be Rechtspositie van de minderjarige www.kinderrechtswinkel.be Slotwoordje Ziezo! Het decreet is een

Nadere informatie

BEGELEIDINGSOVEREENKOMST AMBULANTE BEGELEIDING. Hier vertegenwoordigt door En te bereiken op het telefoonnummer

BEGELEIDINGSOVEREENKOMST AMBULANTE BEGELEIDING. Hier vertegenwoordigt door En te bereiken op het telefoonnummer BEGELEIDINGSOVEREENKOMST AMBULANTE BEGELEIDING Tussen het Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo gelegen te 1674 Bellingen, Kareelstraat 2, dat beheerd wordt door de V.Z.W. Provincialaat der Broeders van

Nadere informatie

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. VOORSTELLING: JEUGDZORG TER ELST is een vereniging zonder winstoogmerk. Maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL. Oprichtingsakte gepubliceerd

Nadere informatie

INFONOTA. Wijzigingen aan het kwaliteitsbesluit. Gericht aan: vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en diensten ondersteuningsplan

INFONOTA. Wijzigingen aan het kwaliteitsbesluit. Gericht aan: vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en diensten ondersteuningsplan Zenithgebouw Koning Albert II-laan 37 1030 BRUSSEL www.vaph.be INFONOTA Gericht aan: vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en diensten ondersteuningsplan 27 april 2017 Contactpersoon E-mail

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel...

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel... Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. MultiFunctioneel Centrum Meetjesland. tel.... Email :. tel leefgroep verblijf:.. Een initiatief van VZW Blij Leven Nieuwe Boekhoutestraat

Nadere informatie

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding breedsporig Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat is contextbegeleiding?

Nadere informatie

KHB Kwaliteitssysteem Charter collectieve rechten en plichten. Thuisbegeleiding KIDS 1 ALGEMEEN

KHB Kwaliteitssysteem Charter collectieve rechten en plichten. Thuisbegeleiding KIDS 1 ALGEMEEN KHB Kwaliteitssysteem Charter collectieve rechten en plichten Thuisbegeleiding KIDS 1 ALGEMEEN Het charter collectieve rechten en plichten (hierna charter genoemd) werd opgemaakt door vzw KIDS conform

Nadere informatie

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. VOORSTELLING: JEUGDZORG TER ELST is een vereniging zonder winstoogmerk. Maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL. Oprichtingsakte gepubliceerd

Nadere informatie

Raf de Chaffroy, orthopedagoog Anja Breugelmans, hoofd financiële administratie pagina 2 van 16

Raf de Chaffroy, orthopedagoog Anja Breugelmans, hoofd financiële administratie pagina 2 van 16 Zorginspectie Koning Albert II laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp Een gids voor ouders Verantwoordelijk uitgever: Permanente Ondersteuningscel voor de CLB s GO! 2 CLB & Integrale Jeugdhulp? Centra voor

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat? 11 Goed om

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier.

Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier. Dossier CKG s Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier. Bij de registratie van gegevens moet rekening worden gehouden met de

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 november 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 november 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang,

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat is IKT? 11 Goed

Nadere informatie

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar PC Caritas Caritasstraat 76 9090 Melle Tel. 09 210 69 69 - Fax : 09 252 24 61 E-mail :info@pccaritas.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT PC Caritas In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456

Nadere informatie

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

2 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de voorziening

2 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de voorziening Charter collectieve rechten en plichten Medisch pedagogisch kinderdagverblijf Merlijn VZW 1 Identificatie van de voorziening Het charter collectieve rechten en plichten werd opgemaakt door de VZW Merlijn,

Nadere informatie

Protocol van behandeling en begeleiding dagcentrum

Protocol van behandeling en begeleiding dagcentrum Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van behandeling en begeleiding dagcentrum Deze overeenkomst wordt gesloten

Nadere informatie

Charter Collectieve rechten en plichten

Charter Collectieve rechten en plichten Charter Collectieve rechten en plichten INHOUDSTAFEL Identificatie... 4 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie... 4 Overzicht van het aanbod van t Spoor... 5 Opnamevoorwaarden... 6 Inhoudelijke

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Charter Collectieve Rechten en Plichten

Charter Collectieve Rechten en Plichten Charter Collectieve Rechten en Plichten Naam: Datum:... 1 Identificatie Pedagogisch Centrum Wagenschot (met Multifunctioneel Centrum (MFC) en School voor Buitengewoon Onderwijs (BuSO)) Steenweg 2, 9810

Nadere informatie

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN thuisbegeleiding kinderen en jongeren

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN thuisbegeleiding kinderen en jongeren Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge 1. IDENTIFICATIE BC Spermalie Het Anker: Accent, Perspectief, BAS - versie september

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) MEERDERJARIGEN

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) MEERDERJARIGEN CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) MEERDERJARIGEN Van toepassing vanaf 01/07/2014 Sint-Lodewijk vzw Kwatrechtsteenweg 168 9230 WETTEREN info@sintlodewijk.be

Nadere informatie

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp Een gids voor ouders Verantwoordelijk uitgever: Permanente Ondersteuningscel voor de CLB s GO! 2 CLB & Integrale Jeugdhulp? Centra voor

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dit exemplaar ondertekend terugbezorgen aan St.-Oda PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING I OVEREENKOMST LOGEERFUNCTIE/KORTDURENDE BEGELEIDING (+21 JAAR) 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Gegevens,

Nadere informatie

pagina 2 van 14

pagina 2 van 14 Zorginspectie Koning Albert II laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

2. Rechtsbekwaamheid en handelingsbekwaamheid

2. Rechtsbekwaamheid en handelingsbekwaamheid Visie van de netoverstijgende werkgroep DRM m.b.t. bekwaamheid 1. Inleiding Het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp (DRM) is geen doel op zich, maar een werkingsprincipe

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

Charter rechten en plichten

Charter rechten en plichten Charter rechten en plichten Erkenning VZW De Luifel Dienst Begeleid Wonen De Luifel VZW, is door het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap (VAPH) voor de zorgvorm Begeleid Wonen erkend. 1 Datum

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN thuisbegeleiding volwassenen TB Perspectief

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN thuisbegeleiding volwassenen TB Perspectief 1. IDENTIFICATIE Versie november 2015 CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN (rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijke hulp) Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker, TB Perspectief Erkenning

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Klachtenregeling de Bibliotheek De Groene Venen

Klachtenregeling de Bibliotheek De Groene Venen Klachtenregeling de Bibliotheek De Groene Venen Directie Van Mecklenburg Schwerinlaan 1 2741 CW Waddinxveen Klachtenregeling de Bibliotheek De Groene Venen Inleiding Een uniforme regeling voor (wensen,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AFDELING TIENEN. CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin]

INFORMATIEBROCHURE AFDELING TIENEN. CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin] INFORMATIEBROCHURE AFDELING TIENEN CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin] Afdeling Tienen: Mobiele begeleiding / (Intensieve) baby

Nadere informatie

Bijlage 5 Collectieve rechten en plichten

Bijlage 5 Collectieve rechten en plichten Bijlage 5 Collectieve rechten en plichten OC Cirkant Aartrijksestraat 77 8211 Aartrijke 050 20 90 32 www.occirkant.be info.occirkant@fracarita.org ondernemingsnummer: 0406.633.304 Behoort tot de groep

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Privacy en klachten

Informatie voor cliënten. Privacy en klachten Informatie voor cliënten Privacy en klachten Het is goed om te weten dat Rijnstad strikte regels heeft hoe om te gaan met uw privégegevens. Deze liggen vast in een privacyreglement. Als u ontevreden bent

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 1 Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Charter rechten en plichten (versie D)

Charter rechten en plichten (versie D) Charter rechten en plichten (versie D) Gebruikte termen en afkortingen Charter rechten en plichten: algemeen geldende afspraken tussen De Luifel en cliënten. Dit document maakt deel uit van het protocol

Nadere informatie

Mobiele en ambulante begeleiding

Mobiele en ambulante begeleiding Mobiele en ambulante begeleiding Via mobiele en ambulante begeleidingen van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Sint-Gerardus willen we kinderen en jongeren met een (neuro)motorische beperking de ondersteuning

Nadere informatie

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM INHOUDSOPGAVE 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN... 1 2 AANVANGSDATUM VAN DE OPNAME OF BEGELEIDING &

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN thuisbegeleiding kinderen en jongeren. (rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijke hulp)

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN thuisbegeleiding kinderen en jongeren. (rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijke hulp) 1. IDENTIFICATIE BC Spermalie Het Anker: Accent, Perspectief, BAS - versie november 2015 CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN thuisbegeleiding kinderen en jongeren. (rechtstreeks en niet rechtstreeks

Nadere informatie

De erkenning en de grenzen van ons multidisciplinair team

De erkenning en de grenzen van ons multidisciplinair team 1 / 6 Gebruikte afkortingen: MDT OBC MDV VAPH BVR Multidisciplinair team Observatie en Behandelingscentrum Multidisciplinair verslag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Centra voor Leerlingenbegeleiding

Centra voor Leerlingenbegeleiding Centra voor Leerlingenbegeleiding Regelgeving: 1. Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding. 1/12/1998 B.S. 10/04/1999 2. Besluit van de Vlaamse regering betreffende het multidisciplinair

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

2 Overleg met de sector

2 Overleg met de sector Omzendbrief 3600/JT/JS/11-03 29 juni 2011 Aan de verantwoordelijken van de (semi-) residentiële voorzieningen, ambulante diensten en revalidatiecentra Vragen naar: Jos Theunis Telefoon: 02/225.85.60 E-mail:

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten

Charter van collectieve rechten en plichten Charter van collectieve rechten en plichten 1. Inleiding: Dit charter werd goedgekeurd door de raad van bestuur van VZW Martine Van Camp op 12 december 2013 en door de gebruikersraad op 3 december 2013.

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Wie kom ik tegen? 6 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8

Nadere informatie

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1/8 DOEL Het beschrijven op welke manier aan de SMK s voldaan wordt (SMK 3.7). RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1.Gebruikersgerichtheid (*) 1.1 Overleg tussen de gebruiker en de voorziening

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AFDELING LEUVEN. CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin]

INFORMATIEBROCHURE AFDELING LEUVEN. CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin] INFORMATIEBROCHURE AFDELING LEUVEN CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin] Afdeling Leuven: Celestijnenlaan 66 3001 Heverlee Secretariaat:

Nadere informatie

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM INHOUDSOPGAVE 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN... 1 2 AANVANGSDATUM VAN DE OPNAME OF BEGELEIDING &

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen ALS OUDERS NIET MEER SAMEN ZIJN INFORMATIEFOLDER OVER DE RECHTEN EN PLICHTEN

Nadere informatie

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (B.S. 04.10.2004) HOOFDSTUK I. -Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Rechten & plichten. van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap

Rechten & plichten. van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap Rechten & plichten van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap November 2013 D/2013/6274/5 Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: VAPH Communicatiedienst T 02 225 85 97 F 02

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Algemene informatie Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen 1 2 Waarover gaat deze folder? Uw kind bezoekt binnenkort

Nadere informatie