INFORMATIE VOOR INTERIM MANAGERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE VOOR INTERIM MANAGERS"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 1 Michael Page

2 Pagina 1 van MICHAEL PAGE Sinds begin jaren 90 bieden wij in Nederland interim oplossingen aan onze klanten. Inmiddels is onze dienstverlening gegroeid en verder geprofessionaliseerd. Hierdoor zijn wij in staat oplossingen op maat te bieden. Interim Professionals worden immers om veel verschillende redenen aangetrokken: Ter begeleiding van projecten, zoals het opzetten of implementeren van nieuwe processen, systemen of afdeling(en) Voor tijdelijke aanvullende expertise Ter overbrugging van de periode waarin een vaste positie wordt ingevuld Bij fusies, overnames of reorganisaties Bij ziekte of zwangerschapsverlof Verander- of crisismanagement Tijdelijke werkdruk verhoging zoals jaarafsluiting, audit, aanpassing in wet- en regelgeving of product introducties Internationalisering trajecten Executives / C-le Qualified professi Clerical professio 2. WERKEN ALS INTERIM PROFESSIONAL Een belangrijk kenmerk van werken op interim basis is dat de kandidaat, met ondersteuning van Michael Page, voor eigen rekening, risico en succes werkt. Dit betekent veel vrijheid en diversiteit, maar het brengt ook een aantal onzekerheden met zich mee. Kenmerkend is dat opdrachtgevers een hoog verwachtingspatroon hebben ten aanzien van Interim Professionals, omdat van hen specialisme, flexibiliteit en extra inzet wordt verwacht. Andere kenmerken van werken als Interim Professional zijn: De Interim Professional werkt in diverse organisaties en maakt hierdoor kennis met verschillende werkwijzen en culturen Een Interim Professional kan op korte termijn resultaat boeken en draagvlak creëren De Interim Professional voert functies uit op verschillende niveaus en van diverse aard De Interim Professional draagt zorg voor relatie management Onzekerheid of zich direct na afloop van een opdracht een volgend project aandient Met een gedegen planning van de declarabele uren kunnen de verdiensten uitstekend zijn. De Interim Professional is echter (grotendeels) zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van de eigen secundaire voorwaarden (zie hoofdstuk 3) 2.1 Niveau van opdrachten Het niveau van de opdrachten waarvoor wij bemiddelen varieert van operationeel tot meer beleidsmatig en strategisch. Onze kandidaten hebben ongeveer drie tot ruim twintig jaar werkervaring.

3 Pagina 2 van Proces 1 Inschrijving Michael Page ontvangt, in reactie op een geadverteerde functie of als open sollicitatie via de website (), het CV en aanvullende motivatie van de Interim Professional. Indien er voldoende aansluiting is tussen de achtergrond van de Interim Professional en onze opdrachtenportefeuille, nodigen wij de Interim Professional op korte termijn uit voor een kennismakingsgesprek. 2 Kenningsmakingsgesprek In dit gesprek vormen beide partijen een goed beeld van elkaar. Er zal vooral worden gekeken naar opleiding, ervaring, achtergrond, voorkeuren, specifiek technische vaardig heden en persoonlijke kenmerken van de Interim Professional. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald voor welk type opdrachten de Interim Professional in aanmerking komt. Alle relevante zaken die in het interview aan de orde komen, zoals de afstemming van beschikbaarheid, type functies, tarief en locatie, slaan wij op in onze database. Op deze manier zijn de gegevens van de Interim Professionals beschikbaar voor alle consultants werkzaam bij de verschillende divisies en/of vestigingen van Michael Page welke beschikken over een integrale database. De Interim Professional kan desgewenst door alle consultants worden benaderd. 3 Kandidaat selectie Op het moment dat een klant ons een opdracht verstrekt, wordt op basis van verschillende criteria gezocht naar de meest geschikte en beschikbare kandidaten in het netwerk. Michael Page benadert vervolgens deze kandidaten om de opdracht te bespreken en om nader inzicht te krijgen in de geschiktheid van de kandidaat. Als de kandidaat geschikt wordt bevonden en de opdrachtvoorwaarden zijn afgestemd, wordt het CV, inclusief toelichting en motivatie, geïntroduceerd bij de opdrachtgever. In overleg met de verantwoordelijke consultant van Michael Page geeft de klant aan welke kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek tussen klant en kandidaat. Michael Page is in overleg met de klant aanwezig bij deze gesprekken. Uiteindelijk bepaalt de opdrachtgever wie het meest geschikt is voor de uitvoering van de opdracht. Zodra zowel klant als kandidaat hiermee akkoord zijn, kan worden gestart met de opdracht mits voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden (zie hoofdstuk 3). 4 Opdracht, uitvoering en evaluatie Bij aanvang van een opdracht worden alle voorwaarden vastgelegd in een interim contract. Michael Page sluit twee contracten: enerzijds als opdrachtnemer met de klant en anderzijds als opdrachtgever met de Interim Professional. Voor, tijdens en na afloop van de opdracht vervullen wij een faciliterende rol. Er vinden één (of meerdere) tussentijdse evaluaties plaats en na afloop van de opdracht bezoekt de verantwoordelijke consultant de klant voor een eindevaluatie. Daarnaast fungeren wij als klankbord voor kennis, waarborgen wij de voortgang van de opdracht en assisteren wij bij het oplossen van eventuele conflictsituaties. 3. JURIDISCHE VORMEN VAN SAMENWERKING Michael Page werkt met Interim Professionals. Wij zoeken per opdracht vanuit een volstrekt onafhankelijke positie de meest geschikte Interim Professional. In veel gevallen werken onze Interim Professionals als zelfstandig ondernemer ook wel Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) genoemd. Echter, de mogelijkheid bestaat ook dat u opteert voor een flexibele arbeidsovereenkomst met een zusteronderneming uit de PageGroup zijnde Page Personnel. Hieronder worden de twee vormen van contractuele samenwerking toegelicht: Wanneer een Interim Professional niet beschikt over een geldige VAR verklaring kan hij/ zij alleen starten met de opdracht indien Michael Page de volgende zaken in bezit heeft: Een actueel CV in het Nederlands en/of Engels Een kopie van het paspoort Een kopie van het diploma van de hoogst genoten opleiding Het bankrekeningnummer Het Burger Service Nummer (BSN) De naam en het telefoonnummer van twee recente referenten van voorgaande opdrachten/aanstellingen Voor financiële instellingen een Pre Employment Screening (PES) verklaring

4 Pagina 3 van 10 Als een Interim Professional met een geldige VAR verklaring via Michael Page aan het werk gaat, zijn onderstaande documenten ook vereist: Een kopie van een geldige VAR - de Verklaring Arbeids Relatie Het Kamer van Koophandelnummer en de volledige (fiscale) contactgegevens van de rechtspersoon 3.1. ZZP & Michael Page Ondernemer zijn houdt in dat u aan allerlei verplichtingen moet voldoen. U dient zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel waar u voor de Belastingdienst ook direct een BTW nummer kunt aanvragen. Tot slot dient u een beroeps- en bedrijfaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, uw administratie bij te houden, een jaaraangifte te verzorgen en BTW af te dragen. Voor zzp ers bestaan speciale combinatie verzekeringspakketten die dekking bieden voor Beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid en Bedrijfsaanspraklijkheid. 3.2 Rechtsvormen en VAR De meest bij ons voorkomende rechtsvormen zijn de eenmanszaak en de Besloten Vennootschap. Eenmanszaak, de meest voorkomende vorm voor zzp ers Kenmerkend voor deze rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid is dat u met uw hele privévermogen aansprakelijk bent voor schulden van de onderneming. U moet er rekening mee houden dat als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, uw echtgeno(o)t(e) dan ook volledig aansprakelijk zal zijn voor eventuele verliezen in de onderneming. Een eenmanszaak heeft het voordeel dat er weinig kosten aan verbonden zijn. U hoeft niet uw jaarrekening te laten goedkeuren door een accountant, u kunt zelf uw belastingaangifte doen en ook is er geen belemmering voor het in dienst nemen van medewerkers. Het inkomen van de ondernemer is het resultaat van de eenmanszaak en is zodoende alleen belast in de inkomstenbelasting. Ook kunt u eventuele investeringen verrekenen met eerder genoten inkomen. Zodoende kan het investeringsrisico sterk worden verlaagd. U dient wel aan een aantal voorwaarden van de belastingdienst te voldoen om in aanmerking te komen voor de verschillende ondernemersvoordelen (denk aan zelfstandigenaftrek, startersaftrek et cetera). Besloten Vennootschap (BV) Dit is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, of kortweg rechtspersoon. Een rechtspersoon is zélf drager van rechten en plichten. Dit betekent dat bijvoorbeeld een ondernemer met een eigen BV in principe niet méér geld kan verliezen dan het bedrag waarvoor hij in de vennootschap deelneemt. De ondernemer kan met de oprichting van een rechtspersoon het risico beperken dat hij in de privésfeer financieel aansprakelijk is. In een BV is het maatschappelijke kapitaal in aandelen verdeeld. Met dit kapitaal wordt een bepaald doel beoogd. De aandelen in een BV zijn niet vrij overdraagbaar en dienen door de aandeelhouders te worden volstort (de aandeelhouder dient het geld dat de aandelen vertegenwoordigen in geld aan de BV te betalen). Voor het oprichten van een BV gelden enkele verplichtingen. Zo dient de oprichtingsakte notarieel vastgelegd te worden. Ook moet door het Ministerie van Justitie een verklaring van geen bezwaar worden afgegeven en dient er een beginkapitaal ter waarde van minimaal ,- tijdelijk te worden afgegeven. Tot het moment van de daadwerkelijke oprichting van een BV kan worden gehandeld onder de naam BV i.o. (in oprichting). Dan is de directeur van de BV totdat de oprichting een feit is echter nog wel aansprakelijk. Er zit een groot aantal (fiscale) aspecten aan een BV(-structuur), daarom is het verstandig om uw accountant voor de start te raadplegen Fictief dienstverband Een freelancer of zelfstandige krijgt geen loon zoals een werknemer, maar een honorarium. Echter, sommige zelfstandigen moeten toch uitbetaald worden alsof ze werknemer zijn, dus met afdracht van loonbelasting en sociale premies. Let wel, ze zijn juridisch geen werknemer (fictief dienstverband). Dit hangt samen met de definitie van Dienstverband welke terug te vinden is in de Wet op de Loonbelasting Een dienstbetrekking heeft de volgende kenmerken: De werknemer heeft zich verplicht om enige tijd arbeid te verrichten.

5 Pagina 4 van 10 De werkgever is verplicht om de werknemer voor arbeid loon te betalen. Tussen de werknemer en de werkgever bestaat een gezagsverhouding: u hebt het recht om opdrachten en aanwijzingen te geven over het werk dat moet worden gedaan en de werknemer moet zich hieraan houden. Voor de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking, maakt het niet uit of iemand in (vaste) dienst is of niet. Ook de omvang van de arbeid is niet van belang. Soms wordt niet voldaan aan alle kenmerken van een dienstbetrekking. Voor een aantal groepen personen kan de arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en uitvoerder toch worden beschouwd als een dienstbetrekking. Er is dan sprake van een zogenoemde fictieve dienstbetrekking. Dat betekent in het algemeen dat u voor de loonheffingen dezelfde regels moet toepassen als bij echte dienstbetrekkingen. Meer informatie kunt u vinden in het Handboek loonheffingen. U kunt het handboek raadplegen op Verklaring Arbeids Relatie (VAR) VAR Algemeen en uitleg U kunt uzelf dan wel als zelfstandig ondernemer beschouwen, dit betekent niet dat de Belastingdienst en de UWV dit ook doen. Het is zowel voor u als voor uw opdrachtgever belangrijk te weten van welk soort dienstverband er sprake is (in verband met de plicht om eventueel loonheffing en werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen). Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een arbeidsverhouding te hebben met uw opdrachtgever zoals voorheen met uw baas. U mag uw oude baas wel als nieuwe opdrachtgever aanhouden, maar dan moet u wel zorgen voor voldoende opdrachtgevers ernaast. Als u gewoon als zelfstandige wilt werken met als enige opdrachtgever uw oude baas, dan zegt de Belastingdienst dat dit eigenlijk een voortzetting is van het oude dienstverband en zal u dan niet als zelfstandige beschouwen. Sterker nog, u dient na uw loondienstperiode drie maanden en een dag niet meer voor uw ex-werkgever te werken voor u daar weer als zzp er aan de slag gaat. Anders heeft er zowel arbeidsrechtelijk als fiscaal nooit ontslag plaatsgevonden en is er sprake van een voortgezet dienstverband. Om te laten zien aan opdrachtgevers dat u wordt beschouwd als zelfstandige bestaat een Verklaring Arbeids Relatie (VAR). Het doel van een VAR is om vast te stellen dat u niet in feitelijke loondienst bent bij uw op-drachtgever en dat uw opdrachtgever wordt gevrijwaard van eventuele aanspraken van premies en loonbelastingen. Met deze VAR geeft u aan dat u persoonlijk garant staat voor een deugdelijke afdracht van belastingen en premies. De VAR is een document dat wordt afgegeven door de Belastingdienst, waarin vermeld wordt wat uw status als zelfstandige is. Een zzp er, freelancer of zelfstandig ondernemer is voor de Belastingdienst overigens hetzelfde. Michael Page vraagt ook om een kopie van een geldige VAR. Als een zzp ers beschikt over een VAR DGA of WUO is Michael Page (en haar Opdrachtgever) gevrijwaard van mogelijke aansprakelijkheden van de Belastingdienst ten aanzien van loonbelasting en sociale premies. VAR WUO (Winst Uit Onderneming) Met een VAR WUO ziet de Belastingdienst u 100% als zelfstandig ondernemer en dan hoeft de opdrachtgever over deze inkomsten geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden. Ook niet als achteraf blijkt dat de verklaring niet juist was. VAR DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) De VAR DGA geldt voor een eigenaar van een BV. De verklaring werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap geldt niet voor het loon dat u als directeur-grootaandeelhouder ontvangt van de vennootschap zelf. Daarover moet de vennootschap loonheffingen berekenen en afdragen. Voor de opdrachtgever betekent een VAR DGA dezelfde vrijwaring als een VAR WUO. Geldigheidsduur VAR Een VAR is maximaal 1 kalenderjaar geldig, van 1 januari tot en met 31 december. Als u in de loop van het jaar start met uw activiteiten, is de verklaring geldig vanaf de startdatum tot en met het einde van het kalenderjaar. Als de geldigheidstermijn verloopt, kunt u een nieuwe VAR aanvragen. Als een opdracht is overeengekomen vóór 1 november en begint op of doorloopt na 1 januari van het volgende jaar, dan blijft de VAR tot het eind van deze opdracht geldig, maar nooit langer dan tot 31 december van het nieuwe jaar. Deze langere geldigheidsduur geldt niet voor andere

6 Pagina 5 van 10 opdrachten. De langere geldigheidsduur geldt ook niet als u de opdracht vóór 1 november bent overeengekomen maar op het moment van overeenkomen al de VAR voor het nieuwe kalenderjaar had gekregen. Dan geldt vanaf 1 januari van het nieuwe jaar voor die opdracht de VAR voor dat jaar. hiervoor uw DigiD code nodig. U kunt het formulier ook online invullen, printen en versturen naar: Belastingdienst, Postbus 9001, 7100 GB, WINTERSWIJK VAR vanuit buitenland In afwijking op bovenstaande wil Michael Page in alle gevallen een geldige VAR ontvangen. Veelal is dit ook de eis van onze opdrachtgevers. Criteria voor een VAR Verklaring Welke VAR u ontvangt is afhankelijk van een aantal factoren. Het aanvraagformulier is bedoeld om te bepalen of u een loondienstverband heeft of niet. De belangrijkste norm is de gezagsverhouding en de afhankelijkheid van uw opdrachtgever. Daarom is het altijd goed meerdere opdrachtgevers per jaar te bedienen. Aantal opdrachtgevers Standaard hanteert men dat u per jaar drie of meer opdrachtgevers moet bedienen. Dit is overigens geen verplichting. Als u bijvoorbeeld een behoorlijk ondernemersrisico loopt dan kunt u in de praktijk volstaan met één opdrachtgever. Onafhankelijkheid U dient als zzp er onafhankelijk te zijn van uw opdrachtgever, dat wil zeggen: als u uw onderneming moet inrichten volgens de eisen van de opdrachtgever bent u afhankelijk en niet zelfstandig. Dat uw werkzaamheden dienen te voldoen aan de eisen van de opdrachtgever staat hier buiten. Bedoeld wordt: als u onder het gezag van een opdrachtgever valt, bent u niet zelfstandig. Presentatie als zelfstandige Hiermee wordt bedoeld dat uw bedrijf een eigen gezicht moet hebben. Dit kan in de vorm van een visitekaartje, briefpapier, website etc. Hoeveel tijd besteedt u aan uw bedrijf Het urencriterium is een belangrijk onderdeel. Een 100% ondernemer zal op jaarbasis minstens uur per jaar aan zijn bedrijf besteden. Deze uren bestaan uit werken, administratie, acquisitie, cursus etc. Maakt u winst, dan bent u aansprakelijk en loopt u risico Naarmate uw onderneming winstgevend wordt, bent u aansprakelijk. Aansprakelijkheid betekent: wie is verantwoordelijk voor uw werkzaamheden als er iets verkeerd gaat. Denk hierbij ook aan het kapitaal- en ondernemersrisico. U kunt het vragenformulier aanvragen via de site van de Belastingdienst en online invullen en versturen. U heeft In het buitenland wonende personen, die privé of via hun eigen vennootschap hun diensten aanbieden aan in Nederland gevestigde opdrachtgevers, kunnen een verklaring aanvragen bij de Belastingdienst bij de afdeling Particulieren ondernemingen Buitenland te Heerlen. Door deze verklaring wordt de relatie tussen de dienstverlener en de opdrachtgever niet als een dienstbetrekking beschouwd. De opdrachtgever loopt hiermee geen risico s op naheffing van loonbelasting en sociale verzekeringen. In principe is dit dezelfde verklaring als de VAR verklaring voor Nederlanders. Echter, de verklaring dient per opdracht te worden aangevraagd samen met een kopie van de opdracht of overeenkomst. De verwerkingstijd van de Belastingdienst in Heerlen bedraagt 8 10 weken na binnenkomst aanvraag. In bepaalde gevallen kan de Belastingdienst de verklaring voor 1 jaar afgeven, echter is dit geen standaard regeling. De Belastingdienst in Heerlen spreekt dan over een peudo VAR die 1 jaar geldig is maar niet helemaal dezelfde rechten geeft als de Nederlandse VAR verklaring. Voor het aanvragen van de VAR verklaring buitenlanders gebruikt u hetzelfde formulier als de Nederlanders en stuurt dit in naar: Belastingdienst Particulieren ondernemingen Buitenland Postbus 2865, 6401 DJ, HEERLEN. (Telnr vanuit buitenland: ) Automatische verstrekking Verklaring arbeidsrelatie Als u de afgelopen drie jaar een VAR aangevraagd heeft, dan krijgt u doorgaans automatisch een VAR voor volgend jaar. Om automatisch een VAR te krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: U heeft de afgelopen drie jaar een VAR aangevraagd

7 Pagina 6 van 10 U heeft telkens een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd U heeft het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd U heeft telkens eenzelfde VAR gekregen De VAR is in de tussentijd niet herzien Het automatisch verstrekken geldt voor alle VAR varianten: de VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga), de VAR winst uit onderneming, de VAR loon uit dienstbetrekking en het VAR resultaat uit overige werkzaamheden Als u half september nog geen VAR voor het daarop volgende jaar gekregen, dan voldoet u doorgaans niet aan de voorwaarden om automatisch een VAR te krijgen. In dat geval dient u deze weer zelf aan te vragen. Gebruik hiervoor dan hetzelfde formulier Aanvraag Verklaring Arbeidsrelatie. Veranderingen doorgeven: Bij het automatisch verstrekken van de VAR s gaat de belastingdienst er van uit dat uw werkzaamheden en de omstandigheden waaronder u werkt, niet veranderen. Verwacht u ingrijpende of structurele wijzigingen voor het komende jaar, dan moet u dit doorgeven met het formulier Aanvraag Verklaring Arbeidsrelatie. U krijgt dan een nieuwe VAR. Wij hebben deze informatie verkregen van De Belastingdienst. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar hun website Flexibele arbeidsovereen-komst Het is niet verplicht om zzp er te zijn als u via Michael Page als Interim Professional gaat werken. Bij Michael Page bestaat de mogelijkheid om verloond te worden via een flexibele arbeidsovereenkomst. Deze payroll service wordt verzorgd door onze dochteronderneming Page Personnel. Verloning via deze overeenkomst kan voor u van pas komen wanneer u bijvoorbeeld voor het eerst op interimbasis gaat werken, wanneer het voor u duidelijk is dat het een eenmalige opdracht betreft of wanneer u niet in het bezit bent van een geldige VAR. Bij verloning via een flexibele arbeidsovereenkomst krijgt u een contract volgens het uitzendbeding. Op deze manier worden alle contractuele, administratieve en belastingzaken via Page Personnel afgehandeld. U ontvangt in dit geval een bruto-uurloon, aangevuld met reserveringen voor bijvoorbeeld vakantiedagen, vakantiegeld en uitkering bij ziekte door het UWV. Per week wordt een netto bedrag als salaris uitbetaald, gebaseerd op het aantal gewerkte uren maal het bruto uurloon. De gereserveerde bedragen worden over het algemeen uitbetaald na afloop van het contract. Alle sociale en fiscale verplichtingen tot afdracht worden door Page Personnel verzorgd. Verloning via een flexibele arbeidsovereenkomst biedt een hoge mate van flexibiliteit en is snel operationeel te maken. Aangezien deze manier van werken onderhevig is aan wettelijke bepalingen (denk aan de flexwet ), is de gehele verlonings- en afdrachtenstructuur vastgelegd. Hieronder worden de belangrijkste kenmerken voor u als Interim Professional inzake verloning via een flexibele arbeidsovereenkomst weergegeven Het fase systeem van de ABU In de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU is het fasesysteem vastgelegd. Hoe verder u in de fasen komt des te meer rechten u krijgt, dus hoe vaster de relatie met uw uitzendonderneming wordt. In ABU CAO wordt er gewerkt met drie fasen: Fase A 78 gewerkte weken Fase B 2 jaar en/of 8 contracten Fase C Onbepaalde tijd A U zit in fase A zolang u nog geen 78 weken voor een uitzendonderneming hebt gewerkt. Elke week waarin u werkt telt mee voor de opbouw van fase A. Het aantal uren dat u in een week werkt is daarbij niet van belang. U mag in deze fase een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar krijgen. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel verschillende opdrachtgevers u werkt. Onderbrekingen en de gevolgen in fase A: Als u 26 aaneengesloten weken (of meer) niet voor dezelfde uitzendonderneming werkt, dan begint de telling van de 78 gewerkte weken opnieuw. Bij een onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten van 25 weken of minder blijven uw gewerkte weken staan en gaat de uitzendonderneming na de onderbreking door met tellen waar u gebleven bent. Resumerend: Onderbreking korter dan 26 weken =>Gewerkte weken blijven staan: doortellen Onderbreking 26 weken of meer => Terug naar het begin van fase A

8 Pagina 7 van 10 B Fase B begint: Als u aansluitend op de voltooiing van fase A blijft werken voor dezelfde uitzendonderneming of als u binnen 26 weken na het einde van fase A opnieuw wordt uitgezonden door dezelfde uitzendonderneming Fase B duurt maximaal twee jaar of acht contracten. Dit wil zeggen dat er in deze fase maximaal acht uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar kunnen worden afgesloten. Bij het negende contract gaat u door naar de volgende fase. De duur van de uitzendovereenkomsten mag de uitzendonderneming zelf bepalen, maar de totale duur in fase B kan niet meer dan twee jaar bedragen. Zit er tussen de uitzendovereenkomsten in fase B een onderbreking van minder dan drie maanden, dan telt deze onderbreking mee voor de totale duur van fase B. In fase B kan het uitzendbeding niet meer in een uitzendovereenkomst worden opgenomen en bent u werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd. Onderbreking en hertelling in fase B Als u in fase B na afloop van de uitzendovereenkomst minder dan dertien weken niet werkt voor uw uitzendonderneming, dan tellen deze weken wel mee voor de opbouw van de twee jaar. Als u in fase B meer dan dertien weken, maar minder dan 26 weken, niet werkt voor uw uitzendonderneming dan begint fase B opnieuw. Als u 26 weken of meer niet werkt voor uw uitzendonderneming, dan valt u terug naar het begin van fase A. Resumerend: vakantiedagen, 24 vakantiedagen per jaar; vakantiebijslag, 8% van het feitelijk loon zoals wettelijk geregeld; kort verzuim en buitengewoon/ bijzonder verlof, 0,6% van uw loon (welke gebeurtenissen/dagen hieronder vallen kunt uw nalezen in de CAO); Voor Nationale feestdagen wordt geen persoonlijke reservering opgebouwd. Deze dagen worden gedurende een lopende arbeidsovereenkomst automatisch doorbetaald. In de artikelen 26 tot en met 32 van de CAO kunt u lezen wat er allemaal wordt gereserveerd. Daarnaast staat omschreven hoe dit kan worden aangesproken en hoe de reserveringen uiteindelijk worden uitbetaald. B Als uitzendkracht in fase B heeft u niet alleen recht op loon over de uren die u heeft gewerkt, maar zolang u uitzendovereenkomst loopt, ook over de uren die u niet werkt. Bijvoorbeeld wanneer u ziek bent of als uw uitzendonderneming tijdelijk geen werk voor u heeft. Daarnaast heeft u als uitzendkracht in fase B recht op doorbetaling van uw loon tijdens vakantie, kort verzuim, buitengewoon verlof en algemeen erkende feestdagen. In artikel 27 t/m 30 van de CAO kunt u lezen wanneer en hoe vaak u hiervoor in aanmerking komt Doorbetaling bij ziekte Onderbreking korter dan 13 weken => Weken tellen mee voor de opbouw van de 2 jaar Onderbreking 13 weken of langer en korter dan 26 weken => Terug naar het begin van fase B Onderbreking 26 weken of langer => Terug naar het begin van fase A Vakantiegeld, vakantiedagen en bijzonder verlof A Als uitzendkracht in fase A met uitzendbeding krijgt u betaald over de uren die u echt werkt. Daarnaast bouwt u per gewerkt uur reserveringen op. U kunt op uw loonstrook de hoogte van deze reserveringen per week terugvinden. U hebt recht op de onderstaande reserveringen voor: Wanneer u ziek wordt bent u verplicht om dit op de eerste ziektedag s ochtends voor uur te melden aan de uitzendonderneming én aan de opdrachtgever. Wanneer u op dat moment niet op uw huisadres verblijft dient u bij de ziekmelding ook uw verpleegadres door te geven. A Wanneer u binnen een overeenkomst in fase A met uitzendbeding ziek wordt, heeft u vanaf de derde ziektedag recht op een uitkering van de Ziektewet. De eerste ziektedag heeft u geen recht op loondoorbetaling. De tweede ziektedag wordt gecompenseerd door een opslag op het loon. De ziektewetuitkering bedraagt 70 procent van uw

9 Pagina 8 van 10 uitkeringsdagloon en kan maximaal twee jaar duren. De uitkering wordt aan u uitbetaald door het UWV Pensioenregeling Daarnaast wordt deze ziektewetuitkering gedurende het eerste jaar van uw ziekte aangevuld tot 91 procent van uw uitkeringsdagloon en in het tweede ziektejaar tot 80 procent van uw uitkeringsdagloon. Het uitkeringsdagloon wordt bepaald door het UWV en is uw gemiddelde loon van de periode voorafgaand aan de ziekte. B Wanneer u niet op basis van een overeenkomst met uitzendbeding werkt, heeft u bij ziekte recht op doorbetaling van een deel van uw loon vanaf de tweede ziektedag. De uitzendonderneming is verplicht om u gedurende het eerste ziektejaar 91 procent van uw loon door te betalen en gedurende het tweede ziektejaar 80 procent van uw loon. De uitzendovereenkomst loopt gedurende de ziekte gewoon door en eindigt alleen op de overeengekomen einddatum. Pensioen is geregeld zijn via de StiPP. Dit staat voor Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. Voor fase A en fase B gelden verschillende pensioenregelingen. Op vindt u meer informatie over de pensioenregelingen Algemeen Alle bovenstaande informatie is na te lezen op de site van de ABU, via

10 Signature Pagina 9 van BETALINGEN/TIMESHEETS Michael Page is een vergoeding verschuldigd aan de bemiddelde Interim Professional. De hoogte van de vergoeding wordt in het tussen beide partijen overeengekomen contract vermeld. Reis-, verblijf en andere kosten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden zijn niet in de vergoeding inbegrepen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 1 Er voldaan is aan de met Michael Page gesloten overeenkomst 2 Binnen drie werkdagen na het einde van de maand een door de opdrachtgever getekende dan wel anderszins volledig geaccordeerde timesheet in het bezit is van Michael Page Date:: / / Month: Overtime hours, M-F Overtime hours, Day Day number Regular hours 06:00-20:00* Other hours* Kilometers Remaining expenses SEK Week: Monday,,,, Tuesday,,, Wednesday,,,, Thursday,,, Friday,,,, Saturday,,, Sunday,,, Round off on 15 min. 15 min= 0,25 30 min= 0,50 45 min= 0,75 week total,,, Week: Monday,,, Tuesday,,, Name company: Wednesday,,, Name contact person: Thursday,,, Function: Friday,,, Place: Saturday,,, Sunday,,, week total,,, Signature Project nr: Place: 3 De factuur binnen 3 dagen na het verstrijken van de maand in het bezit is van Michael Page 4 Op de factuur en de timesheet het project nummer van Michael Page en de eventuele autorisatiecodes vermeld zijn en ondertekend door de opdrachtgevers *Only fill these columns if you have an agreed specific overtime payment rate at your work place. Remarks: 5 Michael Page akkoord gaat met de factuur Gedurende de opdracht houdt de Interim Professional een timesheet bij. Deze dient als basis voor de berekening van de vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Elke maand wordt deze timesheet door de Interim Professional aan Michael Page en aan de klant waar de opdracht wordt uitgevoerd beschikbaar gesteld zodat deze kan worden geaccordeerd door zowel de klant als Michael Page. In situaties waarin de Interim Professional, om welke reden dan ook, feitelijk geen werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever van Michael Page, kan geen aanspraak worden gemaakt op de vergoeding, noch op enige andere beloning of schadevergoeding. In de vergoeding zijn in beginsel alle toelagen, gratificaties en vergoedingen inbegrepen, waar de Interim Professional tegenover Michael Page volgens de wet of anderszins recht op zou hebben. Betaling van de door de Interim Professional verrichte werkzaamheden zal via Michael Page geschieden. De Interim Professional verplicht zich, via de af te sluiten overeenkomst tegenover Michael Page, zorg te dragen voor regelmatige en juiste afdracht van loonbelasting en sociale premies aan de fiscus en de bedrijfsvereniging. De Interim Professional is aansprakelijk voor alle vorderingen die bij Michael Page worden ingediend voor een eventuele inhoudingplicht voor de loonheffing en/of de premies werknemersverzekeringen, in verband met betalingen van Michael Page aan de Interim Professional. Hieronder zijn te verstaan: loonheffing, premies, boetes, verhogingen en rentes. Michael Page is gerechtigd alle bedragen met betrekking tot boven omschreven vorderingen waarvoor zij aansprakelijk wordt gesteld, op de Interim Professional te verhalen, dan wel deze te verrekenen met de nog te betalen vergoedingen. Het is de Interim Professional niet toegestaan op welke wijze dan ook bij de opdrachtgever andere vergoedingen dan de in dit artikel genoemde na te streven of te ontvangen behoudens schriftelijke toestemming van Michael Page. De Interim Professional dient hiertoe maandelijks een factuur op basis van het aantal gewerkte dagen/uren aan ons toe te sturen. Wij hanteren, na ontvangst van de factuur, een betalingstermijn van 30 dagen mits:

11 Pagina 10 van PRE- EN IN-EMPLOYMENT SCREENING (PES) Pre- en in-employment screening (PES) is een methode om (kandidaat)medewerkers van financiële instellingen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, die in aanmerking komen voor een integriteitgevoelige functie, vooraf te toetsen op hun integriteitkwetsbaarheid. Dit geldt tevens voor mensen die via uitzend- of detacheringbureaus worden ingeschakeld. Op verzoek van onze opdrachtgever(s) kunt u het verzoek krijgen tot het aanvragen van een PES. Michael Page schakelt voor u een externe organisatie in welke vervolgens de gehele screening verzorgt. Naast de toetsing aan de eigen database controleert men in overeenstemming met de interne procedures de volgende gegevens: Identiteitsbewijs Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Eigen verklaring met betrekking tot integriteit Juistheid van referenties van de laatste 5 jaar Relevante diploma s Faillissementscontrole Indien een Interim Professional via Michael Page een opdracht gaat vervullen, neemt Michael Page de kosten van de PES verklaring voor haar rekening.

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN INHOUDSOPGAVE SKVR Freelance tarieven...3 Wat zijn de uurtarieven voor freelancers?...3 Waarom is het uurtarief voor een payroller lager?...3 Wat is het beleid van SKVR

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

Welkom bij Tentoo TENTOO

Welkom bij Tentoo TENTOO Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Inhoud Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie 3 Toelichting bij de vragen

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Uitgave januari 2008 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Uitgave januari 2008 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011

De sportvereniging & werkgeverschap. Heerenveen 25 november 2011 De sportvereniging & werkgeverschap Heerenveen 25 november 2011 INHOUD PRESENTATIE LOONDIENST WERKGEVERSCHAP ZELFSTANDIGHEID / FREELANCER VRIJWILLIGERSREGELING LOONDIENST - DIENSTBETREKKING Altijd drie

Nadere informatie

Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase B in?...3

Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase B in?...3 Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase A in?...3 Wat houdt fase B in?...3 Wat houdt face C in?...3 Rechtspositie VPO-arbeidsvoorwaardenregeling...4 Wat houdt de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling in?...4

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Uitgave Januari 2007 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase A 3 Fase B 5 Fase C

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR:

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: WELKOM Achtergrond VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: Handhaving is zeer beperkt omdat dit alleen op individueel niveau bij de opdrachtnemer kan, tenzij evident misbruik door opdrachtgever.

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Flexolutions voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 Uitgave maart 2009 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2009 2014 Uitgave maart 2009 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase A 3

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN ZZP

VEEL GESTELDE VRAGEN ZZP VEEL GESTELDE VRAGEN ZZP INHOUDSOPGAVE Systeem...3 Ik ben mijn wachtwoord /inlognaam vergeten. Hoe krijg ik een nieuw wachtwoord?...3 Elke keer als ik mijn wachtwoord invul wordt er aangegeven dat dit

Nadere informatie

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL 12345 2008 Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL Inhoud Inhoud 2 Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

www.limepersoneel.nl

www.limepersoneel.nl Uw Flexibele Schil 1. Inleiding Lime Personeel, de naam zegt het al: een allround partner voor uw personeel. Wij onderscheiden ons doordat wij een totaalpakket aan diensten leveren voor een super scherp

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb Alles over de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Bron van inkomen... 2 3. Wanneer bent u ondernemer?... 2 4. Loon uit dienstbetrekking... 3 4.1. Privaatrechtelijke dienstbetrekking...

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : Identificatienummer : Datum audit : Naam onderneming : Dossiernummer KvK : Soort audit : U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 U UDITDOCUMENT Niet rtikel N.v.t. Omschrijving Norm C

Nadere informatie

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling)

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) 2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) Niet-verwijtbaarheid Niet limitatief: inspanningsverplichting Maatregelen vooraf: certificaat of keurmerk contractuele voorwaarden uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

Model Overeenkomst Van Opdracht

Model Overeenkomst Van Opdracht De ondergetekenden: 1. De sportorganisatie... gevestigd te... en ten deze vertegenwoordigd door: Naam:... Naam:... Naam:... Model Overeenkomst Van Opdracht (FREELANCE OVEREENKOMST) hierna te noemen de

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 Uitgave november 2011 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2009 2014 Uitgave november 2011 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS

FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS KNMvD, januari 2011 Versie 1.2 Freelancer, zelfstandige en zzp er De aanduiding freelancer, zelfstandige en ZZP-er (afkorting voor zelfstandige zonder personeel) zijn

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Zonder zorgen over van VAR naar DBA. drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten

Zonder zorgen over van VAR naar DBA. drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten Zonder zorgen over van VAR naar DBA drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten Kwalificatie arbeidsverhouding Arbeidsovereenkomst Aanneming van werk Overeenkomst van opdracht Wanneer arbeidsovereenkomst Uniforme

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen

Presentatie NVBU. Wetswijzigingen Presentatie NVBU Wetswijzigingen 01-01- 2015 Wat staat u te wachten per 01-01-2015 Participatiewet WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) Werkkostenregeling (Gerard Gelling) ZZP en BGL (Beoordeling Geen

Nadere informatie

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o.

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o. Status concept 25-8-2015 Medezeggenschapsraad Directeur akkoord 26-8-2015 Bestuur/RvT i.o. College van Bestuur KW1C Raad van Toezicht De raad van toezicht van de Stichting Antonius Abt hanteert onderstaande

Nadere informatie

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen KNSB Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen 20 februari 2008 Onderwerpen Vrijwilligersregeling Reiskosten 2008 Financiële gevolgen Begrip dienstbetrekking

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst tijdelijke waarneming huisarts Ik ben van mening dat werken volgens de

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Werkwijzer. Oosta voor personeel dat werkt!! Oosta voor personeel dat werkt! /versie 2 1/7

Werkwijzer. Oosta voor personeel dat werkt!! Oosta voor personeel dat werkt! /versie 2 1/7 Werkwijzer! 1/7 Inhoudsopgave Voordat je aan het werk gaat 3 Aanvang van het werk 4 Registratie van de werkervaring 4 Uitleen kleding 4 Legitimatie op de werkvloer 4 Autogebruik Het werkbriefje 4 Tijden

Nadere informatie

WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! VAN DE PLAS HORECA GROEP

WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! VAN DE PLAS HORECA GROEP WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! Van de Plas Horeca Groep is inmiddels 10 jaar specialist als het gaat om het leveren van vakkundig en bekwaam personeel binnen de horecabranche. Sinds 2013 zijn wij

Nadere informatie

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao Fact sheet avv-loze periode ABU-cao INLEIDING De CAO voor Uitzendkrachten (hierna nader te noemen de ABU-CAO ) is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Dit wordt ook wel de avv-loze periode

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen WHITEPAPER 2015 Voor het eerst personeel aannemen Ondernemers heb je in alle soorten en maten. Van zzp er tot mkb er, van idealist tot opportunist, en van hobbyist tot professional. Veel van hen wordt

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever.

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel, ingeschreven

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie (Bron: Brochure Belastingdienst)

De Verklaring arbeidsrelatie (Bron: Brochure Belastingdienst) De Verklaring arbeidsrelatie (Bron: Brochure Belastingdienst) De hieronder staande tekst is aan de brochure van de Belastingdienst ontleent. Karl van der Horst (VAR-register.nl/The Compliance Factory BV)

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst Van VAR naar DBAmodelovereenkomst 1 6 A P R I L 2 0 1 6 F R A N K VA N B E R G E N Programma VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) Vervanger VAR Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Afsluiting

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Uitgave november 2012 Inhoudsopgave 1 Rechtspositie 1.1 Fase A 2 1.1.1 Uitzendovereenkomst met uitzendbeding in fase A 3 1.1.2 Uitzendovereenkomst

Nadere informatie

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co.

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 5. Toekomstperspectief Werken als zzp-er Verschillen

Nadere informatie

Geen zorgen en geen werkgeversverplichtingen en risico s?

Geen zorgen en geen werkgeversverplichtingen en risico s? Geen zorgen en geen werkgeversverplichtingen en risico s? Payroll medewerker abflexkracht: Ik werk voor abflexkracht payroll. Elke donderdag word ik netjes uitbetaald en ik kan op elk moment mijn (salaris)gegevens

Nadere informatie

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen.

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat Wij zijn een uitzendbureau dat

Nadere informatie

PAYROLL INFORMATIE & WERKWIJZE

PAYROLL INFORMATIE & WERKWIJZE PAYROLL INFORMATIE & WERKWIJZE PAYROLL BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP Wat is payroll nu precies? Kort samengevat betekent dit dat een extern bedrijf uw werknemers in dienst neemt en vervolgens de salarisbetalingen

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Uw opdrachtgever maakt gebruik van onze payroll dienstverlening. In de praktijk betekent dit dat Tentoo uw juridisch werkgever

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

Brochure Gastouderopvang & Belasting

Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inkomsten van gastouders... 5 Algemeen... 5 Winst

Nadere informatie

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 DEZE WERKWIJZER IS BEDOELD VOOR MEDEWERKERS VAN DJOPZZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de ABU CAO voor Uitzendkrachten

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement

Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement Fondsdocumenten SNPF Vergoedingenreglement Vergoedingenreglement 2015 Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling werkgevers. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling werkgevers. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling werkgevers. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo voor u zo eenvoudig mogelijk te maken vindt u in deze brochure een toelichting op onze payroll

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit?

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? uwv.nl werk.nl Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? Informatie voor werkgevers over recht op loon of Ziektewet-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze opdrachtgevers via Tentoo Flexolutions. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze opdrachtgevers via Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze opdrachtgevers via Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Flexolutions voor u zo eenvoudig mogelijk te maken vindt u in deze brochure

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik ben oproepkracht: heb ik recht op loon of een Ziektewetuitkering als ik ziek word? Een toelichting voor werknemers die werkzaam zijn als oproepkracht VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Samenwerkingsvormen voor tandartsen

Samenwerkingsvormen voor tandartsen Samenwerkingsvormen voor tandartsen Tandartsen/praktijkhouders werken in de praktijk veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Afhankelijk van de aard van de samenwerking, zijn er verschillende

Nadere informatie

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ 1 VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van DjopzZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze samenwerking.

Nadere informatie

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR BAANBREKEND Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau IN KANTOORPERSONEEL De Koning uitzendbureau is een van de langst bestaande uitzendorganisaties

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Index 1. Arbeidsovereenkomst vs. Opdrachtrelatie 2. Essentiële verschillen in de praktijk 3. Fiscale dienstbetrekking

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten

Nadere informatie

Flexibele arbeid na de Wet DBA

Flexibele arbeid na de Wet DBA Flexibele arbeid na de Wet DBA Mr. A(leid) A.W. Langevoord 20 november 2017 Casus Tobias Tobias is ondernemer in de zin van de Wet IB 2001 (geen discussie dat dit zo is) Hij houdt zich bezig met de implementatie

Nadere informatie

a arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer b overeenkomsten van opdracht c aannemingen van werk d overeenkomsten van bemiddeling

a arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer b overeenkomsten van opdracht c aannemingen van werk d overeenkomsten van bemiddeling Arbeidsrecht en Cao toepassing Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm A.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 2 Wat kan worden verstaan onder collectieve arbeidsovereenkomst vanuit de wet op de collectieve

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK 1. ALGEMEEN 01. WAT IS HET GENERATIEPACT? Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers kiezen voor vrijheid.

Freelancers en zzp ers kiezen voor vrijheid. Freelancers en zzp ers kiezen voor vrijheid. Onderneem met Tentoo. tentoo.nl Zelfstandig zijn betekent niet dat u er alleen voor staat. Daarom is er Tentoo. De diensten van Tentoo Payrolling Zzp-support

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie