Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fondsdocumenten SNPF. Vergoedingenreglement"

Transcriptie

1 Fondsdocumenten SNPF Vergoedingenreglement

2 Vergoedingenreglement 2015 Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten en pensioenreglementen van Stichting Notarieel Pensioenfonds van toepassing. In aanvulling op de statuten en pensioenreglementen gelden de volgende begripsomschrijvingen: Dagdeel: een ochtend, middag of avond. Vergoedingsgerechtigde: een lid van de raad van toezicht, het bestuur of het verantwoordingsorgaan van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 2. Vergoedingsstructuur 2.1 Een vergoedingsgerechtigde kan aanspraak hebben op een vergoeding die bestaat uit: 1. basisvergoeding; 2. onkostenvergoeding. Het bestuur bepaalt op welke vergoeding(en) een vergoedingsgerechtigde aanspraak heeft. 2.2 De fiscale en administratieve behandeling van de vergoedingen is per vergoeding nader uitgewerkt. Artikel 3. Basisvergoeding 3.1 De basisvergoeding voor vergoedingsgerechtigden strekt mede tot vergoeding van alle ten behoeve van de uitoefening van de functie door een vergoedingsgerechtigde te maken kosten die niet als onkosten, zoals omschreven in artikel 7, aangemerkt kunnen worden. Artikel 4. Basisvergoedingen raad van toezicht Vergoedingenoverzicht Voorzitter per jaar Raad van Toezicht Lid per jaar Raad van Toezicht Fiscale en administratieve behandeling 4.1 Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen: a. leden van de raad van toezicht die activiteiten verrichten vanuit een onderneming of een andere rechtspersoon/personenvennootschap; en b. leden van de raad van toezicht die op grond van artikel 3 lid 1 sub g Wet op de loonbelasting 1964 een fictieve dienstbetrekking hebben met SNPF. Ad. a. leden van de raad van toezicht die activiteiten verrichten vanuit een onderneming of een andere rechtspersoon/personenvennootschap: 4.2 Het lid van de raad van toezicht dient een kopie van het identiteitsbewijs en een geldige VAR- WUO (winst uit onderneming) of een VAR-DGA (voor rekening en risico van de vennootschap), waarop de vermelde werkzaamheid overeenkomt met de functie die de VARhouder daadwerkelijk vervult bij SNPF te overleggen aan SNPF. Vergoedingenreglement /8

3 SNPF dient een kopie van de VAR en het identiteitsbewijs van het lid van de raad van toezicht in haar administratie te bewaren voor een wettelijke vrijwaring van de inhoudingsplicht. Een VAR-ROW (resultaat uit overige werkzaamheden) biedt SNPF geen wettelijke vrijwaring van inhoudingsplicht van loonheffingen. 4.3 Het lid van de raad van toezicht dient zorg te dragen dat ieder kwartaal, binnen 30 werkdagen na afloop van ieder kwartaal, SNPF een factuur ontvangt. De vergoeding is inclusief btw, tenzij het lid van de raad van toezicht op grond van een vrijstelling niet btw-plichtig is. Het lid van de raad van toezicht is zelf verantwoordelijk voor het wel of niet factureren van btw. 4.4 Een lid van de raad van toezicht die activiteiten vanuit een rechtspersoon of personenvennootschap verricht, dient te beschikken over een dienstverleningsovereenkomst tussen die rechtspersoon of personenvennootschap en SNPF. Ad. b. leden van de raad van toezicht die op grond van artikel 3 lid 1 sub g Wet op de loonbelasting 1964 een fictieve dienstbetrekking hebben met SNPF: 4.5 Het lid van de raad van toezicht wordt opgenomen in de loonadministratie van SNPF op basis van de fictieve dienstbetrekking. 4.6 SNPF houdt loonbelasting en premies volksverzekeringen in en draagt deze af. De afdracht komt volledig ten laste van SNPF. 4.7 De vergoeding wordt maandelijks uitgekeerd op het rekeningnummer dat het lid van de raad van toezicht aan SNPF heeft opgegeven. 4.8 Indien het lid van de raad van toezicht btw-plichtig is, dient het lid zorg te dragen dat ieder kwartaal, binnen 30 werkdagen na afloop van ieder kwartaal, SNPF een factuur ontvangt van de btw die over de vergoeding wordt geheven. De btw voldoet SNPF aan het lid van de raad van toezicht. Artikel 5. Basisvergoedingen bestuur Vergoedingenoverzicht Voorzitter per jaar Beloning per jaar op basis van een ingeschatte tijdsbesteding van 4 dagdelen per week. Bestuurslid met extra taken op terrein BBC/ARC* per jaar Beloning per jaar op basis van een ingeschatte tijdsbesteding van 3 dagdelen per week. Bestuurslid per jaar Beloning per jaar op basis van een ingeschatte tijdsbesteding van 2 dagdelen per week. Aspirant-bestuurslid per jaar Beloning per jaar op basis van een ingeschatte tijdsbesteding van 2 dagdelen per week. Daarnaast wordt de opleiding vergoed. *BBC = Beleggings- en Balansmanagement Commissie / ARC = Audit en Risk Commissie Vergoedingenreglement /8

4 Fiscale en administratieve behandeling 5.1 Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen: a. leden van het bestuur die werkzaamheden verrichten als btw-ondernemer (al dan niet vanuit een onderneming of een andere rechtspersoon/personenvennootschap); en b. leden van het bestuur die alleen op basis van fiscale wetgeving een dienstbetrekking hebben met SNPF, in verband met de gezagsverhouding met de raad van toezicht. Ad. a. bestuursleden die werkzaamheden verrichten als btw-ondernemer (al dan niet vanuit een onderneming of een andere rechtspersoon/personenvennootschap): 5.2 Het bestuurslid dient een kopie van een het identiteitsbewijs en een geldige VAR-WUO (winst uit onderneming) of een VAR-DGA (voor rekening en risico van de vennootschap), waarop de vermelde werkzaamheid overeenkomt met de functie die de VAR-houder daadwerkelijk vervult bij SNPF te overleggen aan SNPF. SNPF dient een kopie van de VAR en het identiteitsbewijs van het bestuurslid in haar administratie te bewaren voor een wettelijke vrijwaring van de inhoudingsplicht. Een VAR-ROW (resultaat uit overige werkzaamheden) biedt SNPF geen wettelijke vrijwaring van inhoudingsplicht van loonheffingen. 5.3 Het bestuurslid dient zorg te dragen dat ieder kwartaal, binnen 30 werkdagen na afloop van ieder kwartaal, SNPF een factuur ontvangt. De vergoeding is inclusief btw, tenzij het bestuurslid op grond van een vrijstelling niet btw-plichtig is. Het bestuurslid is zelf verantwoordelijk voor het wel of niet factureren van btw. 5.4 Een bestuurslid die activiteiten vanuit een rechtspersoon of personenvennootschap verricht, dient te beschikken over een dienstverleningsovereenkomst tussen die rechtspersoon of personenvennootschap en SNPF. Ad. b. leden van het bestuur die alleen op basis van fiscale wetgeving een dienstbetrekking hebben met SNPF, in verband met de gezagsverhouding met de raad van toezicht. 5.5 Het bestuurslid van deze categorie wordt opgenomen in de loonadministratie van SNPF op basis van de dienstbetrekking. 5.6 SNPF houdt loonbelasting en premies volksverzekeringen in op de vergoeding en draagt deze af. SNPF draagt voor eigen rekening de premies werknemersverzekeringen en premie Zorgverzekeringswet (Zvw) over de beloning af. 5.7 De vergoeding wordt maandelijks uitgekeerd op het rekeningnummer dat het bestuurslid aan SNPF heeft opgegeven. Vergoedingenreglement /8

5 Artikel 6. Basisvergoedingen verantwoordingsorgaan Vergoedingenoverzicht Lid VO 500 per dagdeel Beloning per dagdeel met een maximum van per jaar. Maximum van 6 dagdelen per jaar aan opleidingsdagen. (Worden ook op deze basis vergoed, maar vallen buiten het maximum van per jaar). Fiscale en administratieve behandeling 6.1 De leden van het verantwoordingsorgaan worden in beginsel aangemerkt als resultaatgenieters, want zij hebben geen privaatrechtelijke of fictieve dienstbetrekking met SNPF. 6.2 SNPF maakt op basis van getekende presentielijsten per kwartaal, binnen 30 werkdagen na afloop van het kwartaal, de vergoeding over op het rekeningnummer dat het lid van het verantwoordingsorgaan heeft opgegeven. 6.3 SNPF kan volstaan met het indienen van zogenoemde IB 47-formulieren bij de Belastingdienst. 6.4 Het is echter mogelijk dat een lid van het verantwoordingsorgaan wordt aangemerkt als ondernemer voor de btw. 6.5 Het lid van het verantwoordingsorgaan dat wordt aangemerkt als btw-ondernemer dient zorg te dragen dat ieder kwartaal, binnen 30 werkdagen na afloop van ieder kwartaal, SNPF een factuur ontvangt. De vergoeding is inclusief btw, tenzij het lid van het verantwoordingsorgaan op grond van een vrijstelling niet btw-plichtig is. Het lid van het verantwoordingsorgaan is zelf verantwoordelijk voor het wel of niet factureren van btw. 6.6 Indien niet duidelijk blijkt dat SNPF niet verplicht is de loonheffingen in te houden en af te dragen, dient het lid van het verantwoordingsorgaan dat wordt aangemerkt als btwondernemer een kopie van het identiteitsbewijs en een geldige VAR-WUO (winst uit onderneming) of een VAR-DGA (voor rekening en risico van de vennootschap), waarop de vermelde werkzaamheid overeenkomt met de functie die de VAR-houder daadwerkelijk vervult bij SNPF te overleggen aan SNPF. SNPF dient in bovengenoemde situatie een kopie van de VAR en het identiteitsbewijs van het lid van het verantwoordingsorgaan in haar administratie te bewaren voor een wettelijke vrijwaring van de inhoudingsplicht. Vergoedingenreglement /8

6 Artikel 7. Onkostenvergoedingen Reiskosten vergadering 7.1 Vergoedingsgerechtigden hebben per dag waarop zij een of meer vergaderingen, danwel een opleidingsactiviteit of bijeenkomst hebben bijgewoond, aanspraak op een vergoeding voor de gemaakte reiskosten. 7.2 De vergoeding voor reiskosten ten behoeve van deelname aan vergaderingen wordt aan het begin van het kalenderjaar vastgesteld. Zij bedraagt een door het bestuur vast te stellen forfaitair bedrag per kilometer, ongeacht de wijze van vervoer. De afstand tussen woonplaats en de plaats waarin de vergadering wordt gehouden wordt vergoed. De afstand wordt vastgesteld op basis van de meest gebruikelijke reisroute over de weg en wordt getoetst met behulp van de routeplanner van de ANWB. 7.3 De vergoeding bedraagt forfaitair 0,19 per kilometer (exclusief btw). Vergoedingsgerechtigden die btw-plichtig zijn ontvangen naast de reiskostenvergoeding een vergoeding van de btw die zij over de vergoeding afdragen. 7.4 De reiskostenvergoeding voor niet btw-plichtige vergoedingengerechtigden wordt binnen 30 werkdagen na afloop van het kwartaal waarop de vergoeding betrekking heeft, overgemaakt op een door de vergoedingsgerechtigde opgegeven rekeningnummer. 7.5 De reiskostenvergoeding alsmede de btw daarover worden aan de btw-plichtige vergoedingsgerechtigden uitbetaald aan de hand van een door de vergoedingsgerechtigde gestuurde factuur. De vergoedingsgerechtigde dient zorg te dragen dat ieder kwartaal, binnen 30 werkdagen na afloop van ieder kwartaal, SNPF een factuur ontvangt. 7.6 Enkel en alleen de getekende presentielijst van een vergadering strekt tot bewijs dat een vergoedingsgerechtigde de desbetreffende vergadering heeft bijgewoond en in aanmerking komt voor toekenning van vergoeding van reiskosten. 7.7 Vergoedingsgerechtigden kunnen tevens de gemaakte reiskosten voor het bijwonen van een bijeenkomst die noodzakelijk is voor de uitoefening van de bestuursfunctie declareren, mits ten behoeve daarvan het declaratieformulier wordt ingevuld en originele bonnen, nota s, facturen en andere bewijsstukken worden overgelegd. 7.8 Als door een bestuurslid gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer om een vergadering of bijeenkomst zoals genoemd in artikel 7.6 bij te wonen, dan kunnen de kosten voor reizen in de eerste klas worden vergoed middels de hen ter beschikking gestelde ov-kaart in plaats van de vergoeding zoals genoemd in artikel 7.2, echter uitsluitend voorzover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de bestuursfunctie. Overnachtingskosten 7.9 Vergoedingsgerechtigden kunnen in uitzonderlijke gevallen én na voorafgaande toestemming van de directie, danwel voorafgaande toestemming van de voorzitter van het bestuur ingeval een bestuurslid om vergoeding verzoekt, danwel voorafgaande toestemming van de vicevoorzitter ingeval de voorzitter van het bestuur om vergoeding verzoekt, voor het bijwonen van een of meer vergaderingen een vergoeding ontvangen van de werkelijk gemaakte kosten voor Vergoedingenreglement /8

7 maaltijden en overnachting, mits ten behoeve daarvan originele bonnen, nota s, facturen en andere bewijsstukken worden overgelegd De kosten worden door SNPF rechtstreeks aan de partij waarvan de maaltijd en/of de overnachting is afgenomen overgemaakt. Indien de vergoedingsgerechtigde de kosten reeds heeft betaald, wordt de vergoeding overgemaakt op het rekeningnummer dat de vergoedingsgerechtigde aan SNPF heeft opgegeven. Opleidingsbijeenkomsten en seminars 7.11 Vergoedingsgerechtigden kunnen na voorafgaande toestemming van de directie, danwel voorafgaande toestemming van de voorzitter van het bestuur ingeval een bestuurslid om vergoeding verzoekt, danwel voorafgaande toestemming van de vice-voorzitter ingeval de voorzitter van het bestuur om vergoeding verzoekt, namens het fonds of ten behoeve van deskundigheidsbevordering voor de uitoefening van de functie, in Nederland een bijeenkomst of opleidingsactiviteit bijwonen, en daarvoor een vergoeding ontvangen van de werkelijk gemaakte kosten voor het bijwonen van deze opleidingsactiviteit of bijeenkomst, mits ten behoeve daarvan originele bonnen, nota s, facturen en andere bewijsstukken worden overgelegd De kosten van de opleiding worden rechtstreeks door SNPF aan het opleidingsinstituut voldaan Bovenstaande artikelen gelden niet voor buitenlandse reizen van het bestuur. Kosten van opleidingsactiviteiten en bijeenkomsten in het buitenland komen slechts dan voor vergoeding in aanmerking indien de voorzitter van het bestuur, na verkregen advies van de compliance officer, vooraf toestemming heeft verleend en waarbij de vergoedingsgerechtigde tot genoegen van de voorzitter heeft aangetoond dat het niet mogelijk is om een vergelijkbare opleidingsactiviteit of bijeenkomst in Nederland te volgen. Artikel 8. Externe adviseurs van de beleggings- en balansmanagement commissie 8.1 De externe adviseurs van de beleggings- en balansmanagement commissie ontvangen een vergoeding van per jaar naar rato. 8.2 De externe adviseurs van de beleggings- en balansmanagement commissie worden in beginsel aangemerkt als resultaatgenieters, want zij hebben geen privaatrechtelijke of fictieve dienstbetrekking met SNPF. 8.3 SNPF maakt per kwartaal, binnen 30 werkdagen na afloop van het kwartaal, de vergoeding over op het rekeningnummer dat de externe adviseur heeft opgegeven. 8.4 SNPF kan volstaan met het indienen van zogenoemde IB 47-formulieren bij de Belastingdienst. 8.5 Het is echter mogelijk dat een externe adviseur wordt aangemerkt als ondernemer voor de btw. Vergoedingenreglement /8

8 8.6 De externe adviseur die wordt aangemerkt als btw-ondernemer dient zorg te dragen dat ieder kwartaal, binnen 30 werkdagen na afloop van ieder kwartaal, SNPF een factuur ontvangt. De vergoeding is inclusief btw, tenzij de externe adviseur op grond van een vrijstelling niet btwplichtig is. De externe adviseur is zelf verantwoordelijk voor het wel of niet factureren van btw. 8.7 De externe adviseur die wordt aangemerkt als btw-ondernemer dient een kopie van het identiteitsbewijs en een geldige VAR-WUO (winst uit onderneming) of een VAR-DGA (voor rekening en risico van de vennootschap), waarop de vermelde werkzaamheid overeenkomt met de functie die de VAR-houder daadwerkelijk vervult bij SNPF te overleggen aan SNPF. SNPF dient een kopie van de VAR en het identiteitsbewijs van de externe adviseur in haar administratie te bewaren voor een wettelijke vrijwaring van de inhoudingsplicht. Artikel 9. Geschillencommissie 9.1 Wanneer een geschil wordt voorgelegd ontvangt een lid van de geschillencommissie een vergoeding van 500 per dagdeel. 9.2 De leden van de geschillencommissie worden in beginsel aangemerkt als resultaatgenieters, want zij hebben geen privaatrechtelijke of fictieve dienstbetrekking met SNPF. 9.3 SNPF maakt per kwartaal, binnen 30 werkdagen na afloop van het kwartaal, de vergoeding over op het rekeningnummer dat het lid van de geschillencommissie heeft opgegeven. 9.4 SNPF kan volstaan met het indienen van zogenoemde IB 47-formulieren bij de Belastingdienst. 9.5 Het is echter mogelijk dat een lid van de geschillencommissie wordt aangemerkt als ondernemer voor de btw. 9.6 Het lid van de geschillencommissie die wordt aangemerkt als btw-ondernemer dient zorg te dragen dat ieder kwartaal, binnen 30 werkdagen na afloop van ieder kwartaal, SNPF een factuur ontvangt. De vergoeding is inclusief btw, tenzij het lid van de geschillencommissie op grond van een vrijstelling niet btw-plichtig is. Het lid van de geschillencommissie is zelf verantwoordelijk voor het wel of niet factureren van btw. 9.7 Het lid van de geschillencommissie dat wordt aangemerkt als btw-ondernemer dient een kopie van het identiteitsbewijs en een geldige VAR-WUO (winst uit onderneming) of een VAR-DGA (voor rekening en risico van de vennootschap), waarop de vermelde werkzaamheid overeenkomt met de functie die de VAR-houder daadwerkelijk vervult bij SNPF te overleggen aan SNPF. SNPF dient een kopie van de VAR en het identiteitsbewijs van het lid van de geschillencommissie in haar administratie te bewaren voor een wettelijke vrijwaring van de inhoudingsplicht, Artikel 10. Afwijkingsbevoegdheid, hardheidsclausule en onvoorziene gevallen 10.1 Alleen kosten genoemd in deze regeling komen voor vergoeding in aanmerking In gevallen waarin onverkorte toepassing van de regeling in een bijzonder geval tot onredelijke en ongewenste gevolgen leidt, kan het bestuur een beslissing nemen die afwijkt van de bepalingen van deze regeling. Vergoedingenreglement /8

9 10.3 In onvoorziene gevallen beslist het bestuur. Artikel 11. Uitbetaling vergoeding 11.1 De vergoedingsgerechtigde kan aangeven af te willen zien van het ontvangen van een vergoeding. Artikel 12. Evaluatie 12.1 Het bestuur evalueert jaarlijks aan het einde van het kalenderjaar de vergoedingen. Artikel 13. Inwerkingtreding en overgangsbepaling 13.1 Dit reglement is vastgesteld door het bestuur in de bestuursvergadering van 18 december 2014, na met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 19.5.a en 15.1.c van de statuten, het reglement op 18 december 2014 ter goedkeuring te hebben voorgelegd aan de raad van toezicht en het reglement op 13 november 2014 ter advies te hebben voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan, van welk advies op 18 december 2014 door het bestuur kennis is genomen Dit reglement treedt in werking op 1 januari Vergoedingenreglement /8

Vergoedingenreglement

Vergoedingenreglement Vergoedingenreglement Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Vergoedingenreglement 2016

Vergoedingenreglement 2016 Vergoedingenreglement 2016 Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN).

Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). Vergoedingenreglement Stichting Pensioenfonds Notariaat Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor

Nadere informatie

Vergoedingenreglement Stichting Pensioenfonds Notariaat

Vergoedingenreglement Stichting Pensioenfonds Notariaat Vergoedingenreglement Stichting Pensioenfonds Notariaat Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN). Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor

Nadere informatie

REGELING VERGOEDINGEN

REGELING VERGOEDINGEN REGELING VERGOEDINGEN voor leden van bestuur, raad van toezicht, verantwoordingsorgaan, beleggingsadviescommissie en ander commissies/werkgroepen van Pensioenfonds Horeca & Catering per 1 juli 2014 Zoetermeer,

Nadere informatie

REGELING VERGOEDINGEN voor leden van bestuur, raad van toezicht, belanghebbendenorgaan en eventuele commissies

REGELING VERGOEDINGEN voor leden van bestuur, raad van toezicht, belanghebbendenorgaan en eventuele commissies Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie REGELING VERGOEDINGEN voor leden van bestuur, raad van toezicht, belanghebbendenorgaan en eventuele commissies Definitieve versie

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen KNSB Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen 20 februari 2008 Onderwerpen Vrijwilligersregeling Reiskosten 2008 Financiële gevolgen Begrip dienstbetrekking

Nadere informatie

Reglement ter zake de beloningen en onkostenvergoedingen

Reglement ter zake de beloningen en onkostenvergoedingen Reglement ter zake de beloningen en onkostenvergoedingen Vastgesteld op 30 december 2015 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/7 1 Inleiding 1.1 Dit reglement ter zake

Nadere informatie

Btw-plicht commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige adviesorganen

Btw-plicht commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige adviesorganen Btw-plicht commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige adviesorganen Per 1 januari 2013 wijzigen de btw-regels voor commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van overige

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o.

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o. Status concept 25-8-2015 Medezeggenschapsraad Directeur akkoord 26-8-2015 Bestuur/RvT i.o. College van Bestuur KW1C Raad van Toezicht De raad van toezicht van de Stichting Antonius Abt hanteert onderstaande

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Uw koor en de Fiscus

Uw koor en de Fiscus Uw koor en de Fiscus Waar u als bestuurslid aan moet denken als uw koor een dirigent m/v en/of begeleider m/v heeft. Gebruik maken van de artiestenregeling. Werkgever. Heeft u een dirigent m/v of begeleider

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Reglement Raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige personen die

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

Fiscale spelregels rondom vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders Zorginstellingen en vennootschapsbelasting

Fiscale spelregels rondom vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Fiscale spelregels rondom vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Handreiking voor de juiste fiscale verwerking van vergoedingen per 1 januari 2017

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. sportverenigingen. Regio Noord. verzorgd door. de Belastingdienst

Informatiebijeenkomst. sportverenigingen. Regio Noord. verzorgd door. de Belastingdienst Informatiebijeenkomst sportverenigingen Regio Noord verzorgd door de Belastingdienst Wie zijn wij???? Lokaal aanspreekpunt is: Humphrey Terpstra, Belastingdienst Noord/kantoor Leeuwarden telefoon 058 2949342

Nadere informatie

Overgangsregeling Individueel Budget

Overgangsregeling Individueel Budget Overgangsregeling Individueel Budget PAGINA 1 van 8 Onderstaand aankruisen waar u dit formulier voor wilt gebruiken: Informatie aanvragen of een opleiding voor vergoeding in aanmerking komt; De opleidingskosten

Nadere informatie

REGLEMENT OVERGANGSREGELING INDIVIDUEEL BUDGET 2016

REGLEMENT OVERGANGSREGELING INDIVIDUEEL BUDGET 2016 1 van 5 REGLEMENT OVERGANGSREGELING INDIVIDUEEL BUDGET 2016 (versie 24 oktober 2016) 2 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Vergoeding... 3 Artikel 4 Aanvraag

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Voldoende schaal Goed bestuur Goede accommodatie Betrokken vrijwilligers

Nadere informatie

Beloningsbeleid Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf

Beloningsbeleid Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf Beloningsbeleid Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf Inhoud: 1. Inleiding 2. Uitgangspunten en referentiekader 3. Beloningsbeleid diverse gremia 4. Overige vergoedingen 5. Goedkeuring

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

Beloningsbeleid Bestuurders en Functionarissen

Beloningsbeleid Bestuurders en Functionarissen Beloningsbeleid Bestuurders en Functionarissen Stichting Pensioenfonds Archimedes (hierna: het pensioenfonds) legt hierin de regels vast voor de beloning van de hierin beschreven categorieën bestuurders

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs ASSOCIATION MONDIALE DE LA GASTRONOMIE

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs ASSOCIATION MONDIALE DE LA GASTRONOMIE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL REGLEMENT van de Baillage Néerlandais de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs (Baillage NL) Vastgesteld in de algemene vergadering d.d. 20 april 2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in.

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in. Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de opdrachtnemer. Dit is

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle /

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle / VERGOEDINGEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 hanteert, conform de CAO PO, de navolgende regelingen inzake vergoedingen voor de aanschaf van een fiets voor het woon-werkverkeer, reiskosten

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Bijzondere arbeidsrelaties en inhuren van externe medewerkers

Bijzondere arbeidsrelaties en inhuren van externe medewerkers Bijzondere arbeidsrelaties en inhuren van externe medewerkers Deel 1: - Toelichting op inhuren flexibel personeel op basis van VAR en IB-47 - Gebruikersregeling - Schema en stroomdiagram diverse contracten

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

14e Nationaal Hockeycongres

14e Nationaal Hockeycongres 14e Nationaal Hockeycongres Ton van Vuuren Utrecht, 28 januari 2012 Sport en de Belastingdienst a Landelijke doelgroep sport: - Betaaldvoetbalorganisaties - Sportbonden b Landelijke coördinatiegroep sport:

Nadere informatie

Artiestenverloningen.nl. informatie over verlonen van artiesten

Artiestenverloningen.nl. informatie over verlonen van artiesten Artiestenverloningen.nl informatie over verlonen van artiesten In deze folder wordt u uitgebreid uitgelegd hoe het verlonen bij Artiestenverloningen.nl in zijn werk gaat. U krijgt algemene informatie over

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

Model-overeenkomst van opdracht

Model-overeenkomst van opdracht Model-overeenkomst van opdracht (opdrachtnemer = BV/ dga) De ondergetekenden: [naam onderneming voluit], gevestigd te ( [postcode]) [plaats] aan de [adres], in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 165 Besluit van 8 april 2016 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en het besluit van 24 december 1986, houdende vaststelling

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling

Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling Veel gestelde vragen over de vrijwilligersregeling Verricht iemand als vrijwilliger dat wil zeggen niet voor zijn beroep werkzaamheden voor een sportorganisatie, dan kan de vrijwilligersregeling worden

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders,

Het college van burgemeester en wethouders, Het college van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 15:1:22, artikel 15:1:23, artikel 15:1:23:1, artikel 15:1:26 en artikel 17:1:6:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder 2004,

Nadere informatie

A De regeling die toeziet op de vergoeding van de kosten gemaakt door de vrijwilligers van het COC

A De regeling die toeziet op de vergoeding van de kosten gemaakt door de vrijwilligers van het COC A De regeling die toeziet op de vergoeding van de kosten gemaakt door de vrijwilligers van het COC Algemeen Voor het declareren en maken van onkosten gelden de volgende algemene regels: Alle gedeclareerde

Nadere informatie

Werkwijze declaraties Raad van Bestuur

Werkwijze declaraties Raad van Bestuur Werkwijze declaraties Raad van Bestuur Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Doel Met dit document wordt beoogd een kader vast te leggen voor de leden van de Raad van Bestuur over de werkwijze

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie NRVT

Reglement Permanente Educatie NRVT Reglement Permanente Educatie NRVT Vastgesteld 15 december 2016 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/6 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid, zoals neergelegd

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS

FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS FREELANCERS, ZELFSTANDIGEN EN ZZP ERS KNMvD, januari 2011 Versie 1.2 Freelancer, zelfstandige en zzp er De aanduiding freelancer, zelfstandige en ZZP-er (afkorting voor zelfstandige zonder personeel) zijn

Nadere informatie

Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid

Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid Wet DBA en grensoverschrijdende arbeid Sprekers Peter Hoogstraten - Van VAR naar Wet DBA Landelijk vaktechnisch coördinator loonheffingen Anela Kovacevic - Internationale afspraken/ Voorlichter Team GWO

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. SPAN beleggingscommissie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. SPAN beleggingscommissie SPAN beleggingscommissie Versie: 2 Goedgekeurd door het bestuur Datum: 11-11-2011 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Samenstelling beleggingscommissie... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20500 21 december 2010 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 14 december 2010 Nr. DGB2010/2202M

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Beloningsbeleid 2016

Stichting Pensioenfonds ANWB. Beloningsbeleid 2016 Stichting Pensioenfonds ANWB Beloningsbeleid 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 Inleiding... 3 3 Vaststellen beleid en transparantie... 3 4 Uitgangspunten... 3 5 Vergoedingen

Nadere informatie

met een partner of inwonend familielid

met een partner of inwonend familielid Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een partner of inwonend familielid Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders Dordrecht

Verordening rechtspositie wethouders Dordrecht Verordening rechtspositie wethouders Dordrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Declaratieregeling. Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland

Declaratieregeling. Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland 1 van 6 Declaratieregeling Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland 2017 2 van 6 Inhoud Versiebeheer en colofon... 3 1. Inleiding... 4 2. Werking... 5 3. Algemene uitgangspunten... 5 4. Declarabele

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoveniersbedrijf in Nederland 2008-2009, algemeen verbindend verklaard tot en met 28 februari 2009.

... Betreft CAO voor het Hoveniersbedrijf in Nederland 2008-2009, algemeen verbindend verklaard tot en met 28 februari 2009. Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE 1 > Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 20 augustus 2008 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft CAO voor

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 www.pwc.nl Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 Jaap Verdegaal Carmen van Lier Agenda Introductie Inhoudelijk deel: - Fiscale aspecten van inhuur zzp ers - Verklaring arbeidsrelatie

Nadere informatie

DE ARTIESTENSPECIAL BELASTINGSPECIAL: Loon- en inkomstenbelasting bij musici en

DE ARTIESTENSPECIAL BELASTINGSPECIAL: Loon- en inkomstenbelasting bij musici en DE ARTIESTENSPECIAL BELASTINGSPECIAL: Loon- en inkomstenbelasting bij musici en artiesten met losse optredens Geschreven door Eloy Veldhuijzen, Fiscalist bij Bouwman & Veldhuijzen Disclaimer Druk- en typefouten

Nadere informatie

a. het bestuur: het bestuur van de stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel.

a. het bestuur: het bestuur van de stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten van toepassing. In aanvulling op de statuten

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 95 tot en met 99 van de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

Gelet op de artikelen 95 tot en met 99 van de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden; De raad van de gemeente Winsum; Gelet op de artikelen 95 tot en met 99 van de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden; B E S L U I T: over te gaan tot vaststelling van de hierna

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus. A.A. van der Bok FB MB. 28 januari 2014

Onderwijsinstellingen en de fiscus. A.A. van der Bok FB MB. 28 januari 2014 Onderwijsinstellingen en de fiscus A.A. van der Bok FB MB 28 januari 2014 Voorstelronde Adviespraktijk: Advisering in de meest brede zin van het woord met als doel de opbrengst na belastingen voor onze

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor de raad van toezicht Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de

Nadere informatie

Stap voor Stap handleiding declaraties

Stap voor Stap handleiding declaraties Stap voor Stap handleiding declaraties Algemeen Om de gemaakte kosten op een snelle en correcte wijze uitbetaald te krijgen, dienen de declaraties aan bepaalde voorwaarden en regels te voldoen. Wanneer

Nadere informatie

Brochure over de. Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht

Brochure over de. Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht Brochure over de Rechtspositie van staten- en commissieleden van de provincie Utrecht 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Bezoldiging en de fiscus 3. Bezoldiging 4. Reiskosten 5. Verblijfkosten 6. Cursus en congres

Nadere informatie

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016;

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 183215 27 december 2016 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Gezien het

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Uitvoeringsprotocol Arbeidsongeschiktheidspensioen

Fondsdocumenten SNPF. Uitvoeringsprotocol Arbeidsongeschiktheidspensioen Fondsdocumenten SNPF Arbeidsongeschiktheidspensioen UITVOERINGSPROTOCOL Arbeidsongeschiktheidspensioen SNPF uitgevoerd door De Amersfoortse Op basis van artikel 10 lid 8 van het pensioenreglement 2014:

Nadere informatie

Informatie over jouw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenbetaling invult.

Informatie over jouw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenbetaling invult. Informatie over jouw pensioenbetaling Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenbetaling invult. Pensioenbetaling Je ontvangt straks elke maand pensioen. In deze folder lees je allerlei praktische

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel maart 2017 11b advies 20 april 2017 3.10 Reiskostenregeling Personeel/Reiskostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reiskosten voor woon-werkverkeer

Nadere informatie

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 1 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. De Nederlandse Veiligheidsbranche, sectie Evenementen- en Horecabeveiliging. Postbus AR GORINCHEM. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. De Nederlandse Veiligheidsbranche, sectie Evenementen- en Horecabeveiliging. Postbus AR GORINCHEM. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO De Nederlandse Veiligheidsbranche, sectie Horecabeveiliging Postbus 693 4200 AR GORINCHEM Datum

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 116 Bestuursdienst BSD/2014.1069 RIS 278107_111120

Gemeente Den Haag. rv 116 Bestuursdienst BSD/2014.1069 RIS 278107_111120 Gemeente Den Haag rv 116 Bestuursdienst BSD/2014.1069 RIS 278107_111120 Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening rechtspositie burgemeester 2015 Inleiding De VNG heeft de Modelverordening

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST - TANDHEELKUNDIGE DIENSTVERLENING Beoordeling Belastingdienst nr. 9101580814 13 oktober 2015 Beoordeling overeenkomst tandheelkundige dienstverlening Ik ben van mening dat werken

Nadere informatie

D E C L A R A T I E R E G E L I N G

D E C L A R A T I E R E G E L I N G D E C L A R A T I E R E G E L I N G De declaratieregeling is bestemd voor de leden van het bondsbestuur / sectiebesturen en zijn adviescommissies en voor overige personen die kosten bij de KNBB in rekening

Nadere informatie

Informatie over uw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult.

Informatie over uw pensioenbetaling. Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult. Informatie over uw pensioenbetaling Lees deze folder voordat u het formulier Uw pensioenbetaling invult. Pensioenbetaling U ontvangt straks elke maand pensioen. In deze folder leest u allerlei praktische

Nadere informatie

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, De raad van de gemeente Strijen. gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het rechtspositiebesluit raads-

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus 20056 3502 LB Utrecht Telefoon (0800) 0543 Datum 14 oktober 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2016-67/GvS Betreft: CAO

Nadere informatie

OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT

OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 12 10 2015 onder nummer 9081593705 beoordeelde overeenkomst. De ondergetekenden: 1... (artiestennaam

Nadere informatie

VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND. Versie 11-6-2013

VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND. Versie 11-6-2013 VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND Versie 11-6-2013 I N H O U D A. Doel van de vergoedingenregeling B. Uitgangspunten vergoedingenregeling C. Beoordeling gedeclareerde kosten D. Declaratiebepalingen

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie: een commissie als bedoeld

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Leeswijzer 2. Annex 1 5

Leeswijzer 2. Annex 1 5 Inhoudsopgave Leeswijzer 2 Convenant Eigen Verklaring auteurs en redactiemedewerkers Preambule 3 1 Uitgangspunten 3 2 Afspraken tussen de Belastingdienst, het UWV en het NUV 3 3 Toezicht 4 4 Looptijd,

Nadere informatie