Werken als Interim Professional via Michael Page

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken als Interim Professional via Michael Page"

Transcriptie

1 Werken als Interim Professional via Michael Page

2 Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking ZZP & Michael Page 3.2 Rechtsvormen en VAR 3.3 Flexibele arbeidsovereenkomst 4. Betalingen en timesheets Pre- en in-employement screening 11

3 Michael Page Interim 3 1. Michael Page Sinds begin jaren 90 bieden wij in Nederland interim oplossingen aan onze klanten. Inmiddels is onze dienstverlening gegroeid en verder geprofessionaliseerd. Hierdoor zijn wij in staat oplossingen op maat te bieden. Interim Professionals worden immers om veel verschillende redenen aangetrokken: Ter begeleiding van projecten, zoals het opzetten of implementeren van nieuwe processen of systemen; afdeling(en) Voor tijdelijke aanvullende maar noodzakelijke expertise Ter overbrugging van de periode waarin een vaste positie wordt ingevuld Bij fusies, overnames of reorganisaties Bij ziekte of zwangerschapsverlof Verander- of crisismanagement Tijdelijke werkdruk verhoging zoals jaarafsluiting, audit, aanpassing in wet- en regelgeving of product intro ducties Internationaliseringtrajecten 2. Werken als Interim Professional Een belangrijk kenmerk van werken op interim basis is dat de kandidaat, met ondersteuning van Michael Page, voor eigen rekening, risico en succes werkt. Dit betekent veel vrijheid en diversiteit, maar het brengt ook een aantal onzekerheden met zich mee. Andere kenmerken van werken als Interim Professional zijn: De Interim Professional werkt in diverse organisaties en maakt hierdoor kennis met verschillende werkwijzen en culturen. Een Interim Professional kan op korte termijn resultaat boeken en draagvlak creëren. Klanten hebben een hoog verwachtingspatroon ten aanzien van Interim Professionals, omdat van hen specialisme, flexibiliteit en extra inzet wordt verwacht. De Interim Professional voert functies uit op verschillende niveaus en van diverse aard. De Interim Professional draagt zorg voor relatiemanagement. Het is onzeker of zich direct na afloop van een opdracht een volgend project aandient. Met een gedegen planning van de declarabele uren kunnen de verdiensten uitstekend zijn. De Interim Professional is echter (grotendeels) zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van de eigen secundaire voorwaarden (zie hoofdstuk 3). 2.1 Niveau van opdrachten Het niveau van de opdrachten waarvoor wij bemiddelen varieert van operationeel tot meer beleidsmatig en strategisch. Onze kandidaten hebben ongeveer drie tot ruim twintig jaar werkervaring. 2.2 Proces Stap 1 Inschrijving Michael Page ontvangt, in reactie op een geadverteerde functie of als open sollicitatie via de website (), het CV en aanvullende motivatie van de Interim Professional. Indien er voldoende aansluiting is tussen de achtergrond van de Interim Professional en onze opdrachtenportefeuille, nodigen wij de Interim Professional op korte termijn uit voor een kennismakingsgesprek. Stap 2 Kennismakingsgesprek In dit gesprek vormen beide partijen een goed beeld van elkaar. Er zal met name worden gekeken naar opleiding, ervaring, achtergrond, voorkeuren, specifiek technische vaardigheden en persoonlijke kenmerken van de Interim Professional. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald voor welk type opdrachten de Interim Professional in aanmerking komt. Alle relevante zaken die in het interview aan de orde komen, zoals de afstemming van beschikbaarheid, type functies, tarief en locatie, slaan wij op in onze database. Op deze manier zijn de gegevens van de Interim Professionals beschikbaar voor alle consultants werkzaam bij de verschillende divisies en/of vestigingen van Michael Page welke beschikken over een

4 4 integrale database. De Interim Professional kan desgewenst door alle consultants worden benaderd. Stap 3 Kandidaat selectie Op het moment dat een klant ons een opdracht verstrekt, wordt op basis van verschillende criteria gezocht naar de meest geschikte en beschikbare kandidaten in het netwerk. Michael Page benadert vervolgens deze kandidaten om de opdracht te bespreken en om nader inzicht te krijgen in de geschiktheid van de kandidaat. Als de kandidaat geschikt wordt bevonden en de opdrachtvoorwaarden zijn afgestemd, wordt het CV, inclusief toelichting en motivatie, geïntroduceerd bij de opdrachtgever. In overleg met de verantwoordelijke consultant van Michael Page geeft de klant aan welke kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek tussen klant en kandidaat. Michael Page is in overleg met de klant aanwezig bij deze gesprekken. Uiteindelijk bepaalt de opdrachtgever wie het meest geschikt is voor de uitvoering van de opdracht. Zodra zowel klant als kandidaat hiermee akkoord zijn, kan worden gestart met de opdracht mits voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden (hoofdstuk 3). Stap 4 Opdracht, uitvoering en evaluatie Bij aanvang van een opdracht worden alle voorwaarden vastgelegd in een interim contract. Michael Page sluit twee contracten: enerzijds als opdrachtnemer met de klant en anderzijds als opdrachtgever met de Interim Professional. Voor, tijdens en na afloop van de opdracht vervullen wij een faciliterende rol. Er vinden één (of meerdere) tussentijdse evaluaties plaats en na afloop van de opdracht bezoekt de verantwoordelijke consultant de klant voor een eindevaluatie. Daarnaast fungeren wij als klankbord voor kennis, waarborgen wij de voortgang van de opdracht en assisteren wij bij het oplossen van eventuele conflictsituaties. 3. Juridische vormen van samenwerking Michael Page werkt met Interim Professionals. Wij zoeken per opdracht vanuit een volstrekt onafhankelijke positie de meest geschikte Interim Professional. In veel gevallen werken onze Interim Professionals als zelfstandig ondernemer ook wel Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) genoemd. Echter, de mogelijkheid bestaat ook dat u opteert voor een flexibele arbeidsovereenkomst met een zusteronderneming uit de PageGroup zijnde Page Personnel. Hieronder worden de twee vormen van contractuele samenwerking toegelicht: Wanneer een Interim Professional niet beschikt over een geldige VAR verklaring kan hij/zij alleen starten met de opdracht indien Michael Page de volgende zaken in bezit heeft: Een actueel CV in het Nederlands en/of Engels Een kopie van het paspoort Een kopie van het diploma van de hoogst genoten opleiding Het bankrekeningnummer Het sofinummer De naam en het telefoonnummer van twee recente referenten van voorgaande opdrachten/aanstellingen Voor financiële instellingen een Pre Employment Screening (PES) verklaring Als een Interim Professional met een geldige VAR verklaring via Michael Page aan het werk gaat, zijn onderstaande documenten ook vereist: Een kopie van een geldige VAR - de Verklaring Arbeids Relatie Het Kamer van Koophandelnummer en de volledige (fiscale) contactgegevens van de rechtspersoon 3.1. ZZP & Michael Page Ondernemer zijn houdt in dat u aan allerlei verplichtingen moet voldoen. U dient zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel waar u voor de Belastingdienst ook direct een BTW nummer kunt aanvragen. Tot slot adviseren wij u een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, uw administratie bij te houden, een jaaraangifte te verzorgen en BTW af te dragen.

5 5 3.2 Rechtsvormen en VAR De meest bij ons voorkomende rechtsvormen zijn de eenmanszaak en de Besloten Vennootschap. Eenmanszaak, de meest voorkomende vorm voor ZZP-ers Kenmerkend voor deze rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid is dat u met uw hele privévermogen aansprakelijk bent voor schulden van de onderneming. U moet er rekening mee houden dat als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, uw echtgeno(o)t(e) dan ook volledig aansprakelijk zal zijn voor eventuele verliezen in de onderneming. Een eenmanszaak heeft het voordeel dat er weinig kosten aan verbonden zijn. U hoeft niet uw jaarrekening te laten goedkeuren door een accountant, u kunt zelf uw belastingaangifte doen en ook is er geen belemmering voor het in dienst nemen van medewerkers. Het inkomen van de ondernemer is het resultaat van de eenmanszaak en is zodoende alleen belast in de inkomstenbelasting. Ook kunt u eventuele investeringen verrekenen met eerder genoten inkomen. Zodoende kan het investeringsrisico sterk worden verlaagd. U dient wel aan een aantal voorwaarden van de belastingdienst te voldoen om in aanmerking te komen voor de verschillende ondernemersvoordelen (denk aan zelfstandigenaftrek, startersaftrek et cetera). Besloten Vennootschap (BV) Dit is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, of kortweg rechtspersoon. Een rechtspersoon is zèlf drager van rechten en plichten. Dit betekent dat bijvoorbeeld een ondernemer met een eigen BV in principe niet méér geld kan verliezen dan het bedrag waarvoor hij in de vennootschap deelneemt. De ondernemer kan met de oprichting van een rechtspersoon het risico beperken dat hij in de privé-sfeer financieel aansprakelijk is. In een BV is het maatschappelijke kapitaal in aandelen verdeeld. Met dit kapitaal wordt een bepaald doel beoogd. De aandelen in een BV zijn niet vrij overdraagbaar en dienen door de aandeelhouders te worden volgestort (de aandeelhouder dient het geld dat de aandelen vertegenwoordigen in geld aan de BV te betalen). Voor het oprichten van een BV gelden enkele verplichtingen. Zo dient de oprichtingsakte notarieel vastgelegd te worden. Ook moet door het Ministerie van Justitie een verklaring van geen bezwaar worden afgegeven en dient er een beginkapitaal ter waarde van minimaal ,- tijdelijk te worden afgegeven. Tot het moment van de daadwerkelijke oprichting van een BV kan worden gehandeld onder de naam BV i.o. (in oprichting). Dan is de directeur van de BV totdat de oprichting een feit is echter nog wel aansprakelijk. Er zit een groot aantal (fiscale) aspecten aan een BV(-structuur), daarom is het verstandig om uw accountant voor de start te raadplegen. Het is niet toegestaan om een arbeidsverhouding te hebben met uw opdrachtgever zoals voorheen met uw baas. U mag uw oude baas wel als nieuwe opdrachtgever aanhouden, maar dan moet u wel zorgen voor voldoende opdrachtgevers ernaast. Als u gewoon als zelfstandige wilt werken met als enige opdrachtgever uw oude baas, dan zegt de Belastingdienst dat dit eigenlijk een voortzetting is van het oude dienstverband en zal u dan niet als zelfstandige beschouwen. Sterker nog, u dient na uw loondienstperiode drie maanden en een dag niet meer voor uw ex-werkgever te werken voor u daar weer als zzp er aan de slag gaat. Anders heeft er zowel arbeidsrechtelijk als fiscaal nooit ontslag plaatsgevonden en is er sprake van een voortgezet dienstverband. Om te laten zien aan opdrachtgevers dat u wordt beschouwd als zelfstandige bestaat een Verklaring Arbeids Relatie (VAR). Het doel van een VAR is om vast te stellen dat u niet in feitelijke loondienst bent bij uw opdrachtgever en dat uw opdrachtgever wordt gevrijwaard van eventuele aanspraken van premies en loonbelastingen. Met deze VAR geeft u aan dat u persoonlijk garant staat voor een deugdelijke afdracht van belastingen en premies. Het is verstandig (en om samen te werken met Michael Page een vereiste) om een deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekering af te sluiten. Voor ZZP ers bestaan speciale combinatie verzekeringspakketten die dekking bieden voor Beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid en Bedrijfsaansprakelijkheid.

6 Fictief dienstverband Een freelancer of zelfstandige krijgt geen loon zoals een werknemer, maar een honorarium. Maar sommige zelfstandigen moeten toch uitbetaald worden alsof ze werknemer zijn, dus met afdracht van loonbelasting en sociale premies. Let wel, ze zijn juridisch geen werknemer (fictief dienstverband). Dit hangt samen met de definitie van Dienstverband welke terug te vinden is in de Wet op de Loonbelasting Een dienstbetrekking heeft de volgende kenmerken: De werknemer heeft zich verplicht om enige tijd arbeid te verrichten. De werkgever is verplicht om de werknemer voor arbeid loon te betalen. Tussen de werknemer en de werkgever bestaat een gezagsverhouding: u hebt het recht om opdrachten en aanwijzingen te geven over het werk dat moet worden gedaan en de werknemer moet zich hieraan houden. Voor de vraag of sprake is van een dienstbetrekking, maakt het niet uit of iemand in (vaste) dienst is of niet. Ook de omvang van de arbeid is niet van belang. Soms wordt niet voldaan aan alle kenmerken van een dienstbetrekking. Voor een aantal groepen personen kan de arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en uitvoerder toch worden beschouwd als een dienstbetrekking. Er is dan sprake van een zogenoemde fictieve dienstbetrekking. Dat betekent in het algemeen dat u voor de loonheffingen dezelfde regels moet toepassen als bij echte dienstbetrekkingen. Meer informatie kunt u vinden in het Handboek loonheffingen. U kunt het handboek raadplegen op Verklaring Arbeids Relatie (VAR) VAR Algemeen en uitleg U kunt uzelf dan wel als zelfstandig ondernemer beschouwen, dit betekent niet dat de Belastingdienst en de UWV dit ook doen. Het is zowel voor u als voor uw opdrachtgever belangrijk te weten van welk soort dienstverband er sprake is (in verband met de plicht om eventueel loonheffing en werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen). De VAR is een document dat wordt afgegeven door de Belastingdienst, waarin vermeld wordt wat uw status als zelfstandige is. Een ZZP er, freelancer of zelfstandig ondernemer is voor de Belastingdienst overigens hetzelfde. Michael Page vraagt ook om een kopie van een geldige VAR. Als een ZZP ers beschikt over een VAR DGA of WUO is Michael Page (en haar Opdrachtgever) gevrijwaard van mogelijke aansprakelijkheden van de Belastingdienst ten aanzien van loonbelasting en sociale premies. VAR WUO (Winst Uit Onderneming) Met een VAR WUO ziet de Belastingdienst u 100% als zelfstandig ondernemer en dan hoeft de opdrachtgever over deze inkomsten geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden. Ook niet als achteraf blijkt dat de verklaring niet juist was. VAR DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) De VAR DGA geldt voor een eigenaar van een BV. De verklaring werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap geldt niet voor het loon dat u als directeur-grootaandeelhouder ontvangt van de vennootschap zelf. Daarover moet de vennootschap loonheffingen berekenen en afdragen. Voor de opdrachtgever betekent een VAR DGA dezelfde vrijwaring als een VAR WUO. Geldigheidsduur VAR Een Verklaring arbeidsrelatie is geldig tot het einde van het jaar van afgifte. Als u vóór 1 november 2012 bezig bent met een opdracht die doorloopt tot in het volgende kalenderjaar (maximaal 1 jaar), hoeft u voor die opdracht (dus wel voor nieuwe en of verlengde opdrachten) in het volgende kalenderjaar geen nieuwe Verklaring arbeidsrelatie aan uw opdrachtgever te geven. Als u na 1 november 2012 met een opdracht bent begonnen, moet u in het volgende kalenderjaar wel een nieuwe Verklaring arbeidsrelatie aan uw opdrachtgever geven. In afwijking op bovenstaande wil Michael Page in alle gevallen een geldige VAR ontvangen. Ook bij opdrachten die voor 1 november 2012 gestart zijn. Veelal is dit ook de eis van onze opdrachtgevers. Criteria voor een VAR Verklaring Welke VAR u ontvangt is afhankelijk van een aantal factoren. Het vragenformulier is bedoeld om te bepalen of u een loondienstverband heeft of niet. De belangrijkste norm is de gezagsverhouding en de afhan-

7 7 kelijkheid van uw opdrachtgever. Daarom is het altijd goed meerdere opdrachtgevers per jaar te bedienen. Aantal opdrachtgevers Standaard hanteert men dat u per jaar drie of meer opdrachtgevers moet bedienen. Dit is overigens geen verplichting. Als u bijvoorbeeld een behoorlijk ondernemersrisico loopt dan kunt u in de praktijk volstaan met één opdrachtgever. Onafhankelijkheid U dient als ZZP er onafhankelijk te zijn van uw opdrachtgever, dat wil zeggen: als u uw onderneming moet inrichten volgens de eisen van de opdrachtgever bent u afhankelijk en niet zelfstandig. Dat uw werkzaamheden dienen te voldoen aan de eisen van de opdrachtgever staat hier buiten. Bedoeld wordt: als u onder het gezag van een opdrachtgever valt bent u niet zelfstandig. Presentatie als zelfstandige Hiermee wordt bedoeld dat uw bedrijf een eigen gezicht moet hebben. Dit kan in de vorm van een visitekaartje, briefpapier, website etc. Hoeveel tijd besteedt u aan uw bedrijf Het urencriterium is een belangrijk onderdeel. Een 100% ondernemer zal op jaarbasis minstens uur per jaar aan zijn bedrijf besteden. Deze uren bestaan uit werken, administratie, acquisitie, cursus etc. Maakt u winst, dan bent u aansprakelijk en loopt u risico Als u start verwacht men niet van u dat u direct winst maakt, maar het is de bedoeling dat uw bedrijf uiteindelijk iets gaat opleveren, winstgevend is. Aansprakelijkheid, wie is verantwoordelijk voor uw werkzaamheden als er iets verkeerd gaat. Ook risico in de vorm van kapitaal, ondernemersrisico is een belangrijk criterium. U kunt het vragenformulier aanvragen via de site van de Belastingdienst en online invullen en versturen. U heeft hiervoor uw DigiD code nodig. U kunt het formulier ook online invullen, printen en versturen naar: Belastingdienst, Postbus 9001, 7100 GB, WINTERSWIJK VAR vanuit buitenland In het buitenland wonende personen, die privé of via hun eigen vennootschap hun diensten aanbieden aan in Nederland gevestigde opdrachtgevers, kunnen een verklaring aanvragen bij de Belastingdienst bij de afdeling Particulieren ondernemingen Buitenland te Heerlen. Door deze verklaring wordt de relatie tussen de dienstverlener en de opdrachtgever niet als een dienstbetrekking beschouwd. De opdrachtgever loopt hiermee geen risico s op naheffing van loonbelasting en sociale verzekeringen. In principe is dit dezelfde verklaring als de VAR verklaring voor Nederlanders. Echter, de verklaring dient per opdracht te worden aangevraagd samen met een kopie van de opdracht of overeenkomst. De verwerkingstijd van de Belastingdienst in Heerlen bedraagt 8 10 weken na binnenkomst aanvraag. In bepaalde gevallen kan de Belastingdienst de verklaring voor 1 jaar afgeven, echter is dit geen standaardregeling. De Belastingdienst in Heerlen spreekt dan over een pseudo VAR die 1 jaar geldig is maar niet helemaal dezelfde rechten geeft als de Nederlandse VAR verklaring. Voor het aanvragen van de VAR verklaring buitenlanders gebruikt u hetzelfde formulier als de Nederlanders. En insturen naar: Belastingdienst Particulieren ondernemingen Buitenland Postbus 2865, 6401 DJ, HEERLEN Telnr vanuit buitenland: Automatische verstrekking Verklaring arbeidsrelatie Heeft u de afgelopen drie jaar een VAR aangevraagd? Dan krijgt u misschien straks automatisch een VAR voor volgend jaar. Vanaf half augustus worden de eerste VAR voor 2012 verstuurd. Om automatisch een VAR te krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: U heeft de afgelopen drie jaar een VAR aangevraagd. U heeft telkens een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd.

8 8 U heeft het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd. U heeft telkens eenzelfde VAR van ons gekregen. Wij hebben de VAR s in de tussentijd niet herzien. Het automatisch verstrekken geldt voor alle VAR varianten: de VAR inkom sten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga), de VAR winst uit onderneming, de VAR loon uit dienstbetrekking en het VAR resultaat uit overige werkzaamheden. Indien u niet automatisch een VAR krijgt Heeft u half september nog geen VAR voor het daarop volgende jaar gekregen? Dan voldoet u niet aan de voorwaarden om automatisch een VAR te krijgen. Indien u toch graag een VAR wilt ontvangen, dan dient u deze zelf aan te vragen. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie. U kunt dit formulier downloaden op de website van de belastingdienst. Veranderingen doorgeven Bij het automatisch verstrekken van de VAR s gaat de belastingdienst er van uit dat uw werkzaamheden en de omstandigheden waaronder u werkt, niet veranderen. Verwacht u ingrijpende of structurele wijzigingen voor het komende jaar, dan moet u dit doorgeven met het formulier Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie. U krijgt dan een nieuwe VAR. Wij hebben deze informatie verkregen van De Belastingdienst. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar hun website www. belastingdienst.nl 3.3 Flexibele arbeidsovereenkomst Het is niet verplicht om zelfstandig gevestigd te zijn als u via Michael Page als Interim Professional gaat werken. Bij Michael Page bestaat de mogelijkheid om verloond te worden via een flexibele arbeidsovereenkomst. Deze payroll service wordt verzorgd door onze zusteronderneming Page Personnel. Verloning via deze overeenkomst kan voor u van pas komen wanneer u bijvoorbeeld voor het eerst op interim basis gaat werken, wanneer het voor u duidelijk is dat het een eenmalige opdracht betreft of wanneer u niet in het bezit bent van een geldige VAR. Bij verloning via een flexibele arbeidsovereenkomst krijgt u een contract volgens het uitzendbeding. Op deze manier worden alle contractuele, administratieve en belastingzaken via Page Personnel afgehandeld. U ontvangt in dit geval een bruto-uurloon, aangevuld met reserveringen voor bijvoorbeeld vakantiedagen en vakantiegeld en uitkering bij ziekte door het UWV. Per maand wordt een netto bedrag als salaris uitbetaald, gebaseerd op het aantal gewerkte uren maal het bruto uurloon. De gereserveerde bedragen worden over het algemeen uitbetaald na afloop van het contract. Alle sociale en fiscale verplichtingen tot afdracht, worden door Page Personnel verzorgd. Verloning via een flexibele arbeidsovereenkomst biedt een hoge mate van flexibiliteit en is snel operationeel te maken. Aangezien deze manier van werken onderhevig is aan wettelijke bepalingen (denk aan de flexwet ), is de gehele verlonings- en afdrachtenstructuur vastgelegd. Hieronder worden de belangrijkste kenmerken voor u als Interim Professional inzake verloning via een flexibele arbeidsovereenkomst weergegeven Het fasensysteem van de ABU In de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU is het fasensysteem vastgelegd. Hoe verder u in de fasen komt des te meer rechten u krijgt, dus hoe vaster de relatie met uw uitzendonderneming wordt. Fase A Fase B Fase C 78 gewerkte weken 2 jaar en/of 8 contracten Onbepaalde tijd Fase A U zit in fase A zolang u nog geen 78 weken voor een uitzendonderneming hebt gewerkt. Elke week waarin u werkt telt mee voor de opbouw van fase A. Het aantal uren dat u in een week werkt is daarbij niet van belang. U mag in deze fase een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar krijgen. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel verschillende opdrachtgevers u werkt.

9 9 Onderbrekingen en de gevolgen in fase A Als u 26 aaneengesloten weken of meer niet voor dezelfde uitzendonderneming werkt, dan begint de telling van de 78 gewerkte weken opnieuw. Bij een onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten van 25 weken of minder blijven uw gewerkte weken staan en gaat de uitzendonderneming na de onderbreking door met tellen waar u gebleven bent. Onderbreking Korter dan 26 weken 26 weken of meer Gevolg Gewerkte weken blijven staan: doortellen Terug naar het begin van fase A Fase B Fase B begint: als u aansluitend op de voltooiing van fase A blijft werken voor dezelfde uitzendonderneming of; als u binnen 26 weken na het einde van fase A opnieuw wordt uitgezonden door dezelfde uitzendonderneming. Fase B duurt maximaal twee jaar of acht contracten. Dit wil zeggen dat er in deze fase maximaal acht uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar kunnen worden afgesloten. Bij het negende contract gaat u door naar de volgende fase. De duur van de uitzendovereenkomsten mag de uitzendonderneming zelf bepalen, maar de totale duur in fase B kan niet meer dan twee jaar bedragen. Zit er tussen de uitzendovereenkomsten in fase B een onderbreking van minder dan drie maanden, dan telt deze onderbreking mee voor de totale duur van fase B. In fase B kan het uitzendbeding niet meer in een uitzendovereenkomst worden opgenomen en bent u werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd. Onderbreking en hertelling in fase B Als u in fase B na afloop van de uitzendovereenkomst minder dan dertien weken niet werkt voor uw uitzendonderneming, dan tellen deze weken wel mee voor de opbouw van de twee jaar. Als u in fase B meer dan dertien weken, maar minder dan 26 weken, niet werkt voor uw uitzendonderneming dan begint fase B opnieuw. Als u 26 weken of meer niet werkt voor uw uitzendonderneming, dan valt u terug naar het begin van fase A. Onderbreking Korter dan 13 weken 13 weken of langer en korter dan 26 weken 26 weken of langer Gevolg Weken tellen mee voor de opbouw van de 2 jaar Terug naar het begin van fase B Terug naar het begin van fase A Vakantiegeld, vakantiedagen en bijzonder verlof Fase A Als uitzendkracht in fase A met uitzendbeding krijgt u betaald over de uren die u echt werkt. Daarnaast bouwt u per gewerkt uur reserveringen op. U kunt op uw loonstrook de hoogte van deze reserveringen per week terugvinden. U hebt recht op de onderstaande reserveringen: voor vakantiedagen, 24 vakantiedagen per jaar; voor vakantiebijslag, 8% van het feitelijk loon zoals wettelijk geregeld; voor kort verzuim en buitengewoon/ bijzonder verlof, 0,6% van u loon (welke gebeurtenissen/dagen hieronder vallen kunt u nalezen in de CAO); Voor Nationale feestdagen wordt geen persoonlijke reservering opgebouwd. Deze dagen worden gedurende een lopende arbeidsovereenkomst automatisch doorbetaald. In de artikelen 26 tot en met 32 van de CAO kunt u lezen wat er allemaal wordt gereserveerd, hoe dit kan worden aangesproken en hoe uiteindelijk de reserveringen worden uitbetaald. Fase B Als uitzendkracht in fase B heeft u niet alleen recht op loon over de uren die u heeft

10 10 gewerkt, maar zolang u uitzendovereenkomst loopt, ook over de uren die u niet werkt. Bijvoorbeeld wanneer u ziek bent of als uw uitzendonderneming tijdelijk geen werk voor u heeft. Daarnaast heeft u als uitzendkracht in fase B recht op doorbetaling van uw loon tijdens vakantie, kort verzuim, buitengewoon verlof en algemeen erkende feestdagen. In artikel 27 t/m 30 van de CAO kunt u lezen wanneer en hoe vaak u hiervoor in aanmerking komt Doorbetaling bij ziekte Wanneer u ziek wordt bent u verplicht om dit op de eerste ziektedag s ochtends voor uur te melden aan de uitzendonderneming én aan de opdrachtgever. Wanneer u op dat moment niet op uw huisadres verblijft dient u bij de ziekmelding ook uw verpleegadres door te geven. Fase A Wanneer u binnen een overeenkomst in fase A met uitzendbeding ziek wordt, hebt u vanaf de derde ziektedag recht op een uitkering van de Ziektewet. De eerste ziektedag heeft u geen recht op loondoorbetaling. De tweede ziek tedag wordt gecompenseerd door een opslag op het loon. De ziektewetuitkering bedraagt 70 procent van uw uitkeringsdagloon en kan maximaal twee jaar duren. De uitkering wordt aan u uitbetaald door het UWV. Daarnaast is de uitzendonderneming verplicht om deze ziektewetuitkering gedurende het eerste jaar van uw ziekte aan te vullen tot 91 procent van uw uitkeringsdagloon en in het tweede ziektejaar tot 80 procent van uw uitkeringsdagloon. Het uitkeringsdagloon wordt bepaald door het UWV en is uw gemiddelde loon van de periode voorafgaand aan de ziekte. Fase B Wanneer u niet op basis van een overeenkomst met uitzendbeding werkt, heeft u bij ziekte recht op doorbetaling van een deel van uw loon vanaf de tweede ziektedag. De uitzendonderneming is verplicht om u gedurende het eerste ziektejaar 91 procent van uw loon door te betalen en gedurende het tweede ziektejaar 80 procent van uw loon. De uitzendovereenkomst loopt gedurende de ziekte gewoon door en eindigt alleen op de overeengekomen einddatum Ziektekostenverzekering U kunt als uitzendkracht van een ABU-uitzendonderneming deelnemen aan een collectieve ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis Achmea. Voor meer informatie over deze verzekering kunt u terecht bij uw uitzendonderneming Pensioenregeling Meestal zal het pensioen geregeld zijn via de StiPP. Dit staat voor Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. Voor fase A en fase B gelden verschillende pensioenregelingen. Op vindt u meer informatie over de pensioenregelingen. Uiteraard kan ook uw uitzendonderneming u hier meer over vertellen Algemeen Alle bovenstaande informatie is na te lezen op de site van de ABU, via De CAO voor Uitzendkrachten is na te lezen in uitgebreide vorm of in samenvatting, via asp?pagkey= Betalingen/Timesheets Michael Page is een vergoeding verschuldigd aan de bemiddelde Interim Professional. De hoogte van de vergoeding wordt in het tussen beide partijen overeengekomen contract vermeld. Reis-, verblijf en andere kosten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden zijn niet in de vergoeding inbegrepen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De hoogte van de vergoeding kan bij wijziging van de overeenkomst door Michael Page worden aangepast. Deze wijzigingen zullen van tevoren aan de Interim Professional worden medegedeeld. Gedurende de opdracht houdt de Interim Professional een timesheet bij. Deze dient als basis voor de berekening van de vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Elke maand wordt deze timesheet door de Interim Professional aan Michael Page en aan de klant waar de opdracht wordt uitgevoerd beschikbaar gesteld zodat deze kan worden geaccordeerd door zowel de klant als Michael Page. In situaties waarin de Interim Professional, om welke reden dan ook, feitelijk geen werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever van Michael

11 11 Page, kan geen aanspraak worden gemaakt op de vergoeding, noch op enige andere beloning of schadevergoeding. In de vergoeding zijn in beginsel alle toelagen, gratificaties en vergoedingen inbegrepen, waar de Interim Professional tegenover Michael Page volgens de wet of anderszins recht op zou hebben. Betaling van de door de Interim Professional verrichte werkzaamheden zal via Michael Page geschieden. De Interim Professional dient hiertoe maandelijks een factuur op basis van het aantal gewerkte dagen/uren aan ons toe te sturen. Wij hanteren, na ontvangst van de factuur,een betalingstermijn van 30 dagen mits: 1. Er voldaan is aan de met Michael Page gesloten overeenkomst 2. Binnen drie werkdagen na het einde van de maand een door de opdrachtgever getekende dan wel anderszins volledig geaccordeerde timesheet in het bezit is van Michael Page 3. De factuur binnen twee weken na het verstrijken van de maand in het bezit is van Michael Page, inclusief de door de opdrachtgever getekende originele timesheet 4. Op de factuur en de timesheet het project nummer van Michael Page en de eventuele autorisatiecodes vermeld zijn en ondertekend door de opdrachtgevers 5. De Michael Page consultant akkoord gaat met de factuur De Interim Professional verplicht zich via de te sluiten overeenkomst tegenover Michael Page Interim zorg te dragen voor regelmatige en juiste afdracht van loonbelasting en sociale premies aan de fiscus en de bedrijfsvereniging. De Interim Professional is aansprakelijk voor alle vorderingen die bij Michael Page worden ingediend voor een eventuele inhoudingplicht voor de loonheffing en/of de premies werknemersverzekeringen, in verband met betalingen van Michael Page aan de Interim Professional. Hieronder zijn te verstaan: loonheffing, premies, boetes, verhogingen en rentes. Michael Page is gerechtigd alle bedragen met betrekking tot boven omschreven vorderingen waarvoor zij aansprakelijk wordt gesteld, op de Interim Professional te verhalen, dan wel deze te verrekenen met de nog te betalen vergoedingen. Het is de Interim Professional niet toegestaan op welke wijze dan ook bij de opdrachtgever andere vergoedingen dan de in dit artikel genoemde na te streven of te ontvangen behoudens schriftelijke toestemming van Michael Page. 5. Pre- en in-employment screening (PES) Pre- en in-employment screening (PES) is een methode om (kandidaat-) medewerkers van financiële instellingen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, die in aanmerking komen voor een integriteitgevoelige functie, vooraf te toetsen op hun integriteitkwetsbaarheid. Dit geldt tevens voor mensen die via uitzend- of detacheringbureaus worden ingeschakeld. Op verzoek van onze opdrachtgever(s) kunt u de vraag krijgen tot het aanvragen van een PES. Michael Page schakelt voor u een externe organisatie in welke vervolgens de gehele screening verzorgt. Naast de toetsing aan de eigen database controleert men in overeenstemming met de interne procedures de volgende gegevens: Identiteitsbewijs Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Eigen verklaring met betrekking tot integriteit Juistheid van referenties van de laatste 5 jaar Relevante diploma s Faillissementscontrole Indien een Interim Professional via Michael Page een opdracht gaat vervullen, neemt Michael Page de kosten van de PES verklaring voor haar rekening.

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Uitgave november 2012 Inhoudsopgave 1 Rechtspositie 1.1 Fase A 2 1.1.1 Uitzendovereenkomst met uitzendbeding in fase A 3 1.1.2 Uitzendovereenkomst

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Het concept Vrije Werker uitgelegd

Het concept Vrije Werker uitgelegd Het concept Vrije Werker uitgelegd In elke organisatie, van ZZP'er tot multinational, komt het voor dat er werkzaamheden moeten worden verricht buiten de dagelijkse routine om. Dergelijke werkzaamheden

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2014 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Positie van de medisch specialist in MSB

Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 wordt de financiering van ziekenhuizen ingrijpend gewijzigd. Door invoering

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 13

Voorwoord 11 Inleiding 13 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 13 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 17 1.1 Het ondernemingsplan 17 1.2 De investeringsbegroting 19 1.3 Het financieringsplan 22 1.4 De exploitatiebegroting

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Flex pocket Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Geheel herziene uitgave 2015 Inleiding Waarom deze Flexpocket? Nog altijd wordt het politieke debat over vast en flex met veel vuur gevoerd.

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL

VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL INHOUDSOPGAVE Systeem...4 Ik ben mijn wachtwoord /inlognaam vergeten. Hoe krijg ik een nieuw wachtwoord?...4 Elke keer als ik mijn wachtwoord invul wordt er aangegeven dat

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie