Minder regels, beter doen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minder regels, beter doen"

Transcriptie

1 Minder regels, beter doen nader bekeken periode juni 2006-december 2008 Hof van Twente steeds harder op weg naar minder regels en een betere dienstverlening! Gemeente Hof van Twente Juni 2006-december

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding.p Organisatiebrede barometer Minder regels, beter doen p.3 3. Toelichting op een aantal afgeronde initiatieven p.4 4. Plannen p Slotwoord.p.10 2

3 1. INLEIDING Op 26 juni 2007 heeft het college besloten de aandacht voor het schrappen van regels en het streven naar een betere dienstverlening gestructureerd te gaan oppakken. Aanleiding daarvoor is de doelstelling uit het collegeprogramma Vernieuwend doen, o.a. inhoudende de wens van de gemeenteraad en het college de regels te verminderen, de dienstverlening te verbeteren en gemeentelijke producten te digitaliseren. Het college heeft aangegeven de regels te willen verminderen en hiermee tevens de administratieve lastendruk van de burger te verminderen en op die manier mee te willen werken aan een daadkrachtige, slagvaardige lokale overheid. Het bestuur heeft, om de doelstellingen te realiseren, besloten over te gaan naar een duurzame werkwijze. Daarbij is niet gekozen voor een extern bureau die rapport over de te nemen maatregelen. Ook is niet gekozen voor een eenmalige projectgroep. Het streven naar Minder regels, beter doen maakt deel uit van het reguliere werk van de afdelingen, waarover jaarlijks wordt gerapporteerd aan college en raad in de bestuursrapportages, het jaarverslag en middels een jaarlijkse dereguleringsbarometer in juni. Om de voortgang te bewaken, dienen afdelingen jaarlijks minimaal twee initiatieven op het gebied van Minder regels, beter doen te realiseren. Sinds de start van deze bestuursperiode is veel gebeurd onder de noemer Minder regels, beter doen, getuige de reeds uitgebrachte rapportages van juni 2007 en juni Daarbij hebben natuurlijk de expositie in juni van het museum voor overbodig beleid en de bijdrage van cabaretier André Manuel gezorgd voor extra inspiratie. Sinds juni afgelopen jaar zijn er weer een aantal initiatieven opgenomen in de barometer. De deregulering van de Algemeen Plaatselijke Verordening is daarvan een goed voorbeeld. Ook maken wij sinds oktober 2007 deel uit van de Interbestuurlijke Taskforce Vermindering Regeldruk Gemeenten. Wij zijn een zogenaamde pioniergemeente. Dit uit zich in de omstandigheid dat wij in een landelijke werkgroep hebben gewerkt aan het begrijpelijker maken van een aantal formulieren, hetgeen in 2009 zal worden geïmplementeerd. Ook is de landelijke projectgroep mediation na de zomervakantie in 2008 van start gegaan. Concreet houdt dit in dat de landelijke project ons lokale project mediation ondersteunt en wij vanuit ons lokale project landelijk input en kennis kunnen brengen. De deelname aan de pionierwerkgroep uitgaan van vertrouwen bij vermindering regeldruk van het ministerie van BZK heeft geleid tot een inspirerende bijeenkomst afgelopen november, waarbij wethouder Sijbom aanwezig was. De idee van uitgaan van vertrouwen heeft tot nog toe o.a. geleid tot de wijze van slimme en efficiënte handhaving als opgenomen in het handhavingsbeleid en voorts tot het nader onderzoeken van het Heerenveens model bouwtoezicht en de baliebouwvergunning. Daarover in 2009 meer. De gemeenteraad heeft het college verzocht meer inzicht te verschaffen in de gevolgen van de reeds gerealiseerde initiatieven. Deze rapportage heeft tot doel een licht te schijnen op de gevolgen van Minder regels, beter doen voor de burger en/of bedrijven. Leiden de initiatieven tot een vermindering van administratieve lasten voor de burger en het bedrijf en in hoeverre? Is de (digitale) dienstverlening van de gemeente verbeterd? Wat staat er in 2009 op stapel? Deze rapportage zal uitgaan van een individueel niveau waarbij de administratieve lastenverlichting zo veel mogelijk wordt verwoord in de legesbesparing, de besparing van tijd en het verschil in het aantal afgegeven vergunningen voor Minder regels, beter doen en erna. 3

4 2. BAROMETER MINDER REGELS BETER DOEN * Digitale belastingbalie * Vereenvoudigde toetsing tijdelijke gebruiksvergunningen/ meldingen bij locaties kleiner dan 400 m2 * Meerjarige subsidietermijn * Minder externe adviesaanvragen bij standaard APV-vergunningen * Verruiming van de automatische incassomogelijkheden * Versnelde toekenning aanvraag collectief vervoer bij 75 plussers * Vierjaarlijkse i.p.v. jaarlijks rechtmatigheidsonderzoek bijstandsuitkering * 20 digitale producten via DIGID * Woz taxatieverslag online opvragen * Halfjaarlijkse verplichting indiening inkomstenbriefjes * Verbeterde visuele communicatie omtrent infrastructurele plannen * Aanpassing Verordening bijzondere bijstand en Verordening participatiefonds; koppeling gegevens leidt tot vermindering administratieve lastendruk * Verruiming sneltoetscriteria in Welstandsnota * Beperking kapvergunningplicht in omvang en soort bomen * Uitbreiding meldings- en terugkoppellingsmogelijkheden openbaar groen/infrastructuur * Vermindering indieningvereisten: o.a. KvK uittreksel * Trouwen op een aan te vragen locatie * Digitaal Trouwloket * Gebruik mogelijkheden (pre) mediation * Vereenvoudiging bestemmingsplanvoorschriften * Geen ontheffingsplicht meer zondagsopenstelling Delden * Mensen informeren over rechten op andere sociale voorzieningen * Start digitaal bedrijvenloket * Meldingensysteem openbaar groen * Gecoördineerde evenementenvergunningverlening * Geen differentiatie tarieven toeristenbelasting * Voorbereiding deregulering APV conform VNG model * Project vermindering administratieve lasten bedrijven met voucherregeling Senter Novem Minder regels, beter doen Dereguleringsbarometer Periode voorjaar december

5 3. TOELICHTING Uit de barometer, ziend op de periode voorjaar 2006 tot heden, blijkt dat er een flink aantal initiatieven is gerealiseerd die ofwel zien op minder regels ofwel op beter doen. In onderstaande aandacht voor een aantal van die initiatieven en de gevolgen voor de burger en/of de ondernemer. Burgers Digitaal trouwloket Sinds april 2008 bestaat het digitale trouwloket op In het digitale trouwloket wordt alle informatie over het huwelijk en het geregistreerd partnerschap gebundeld. Iedereen met trouwplannen kan 24 uur per dag de trouwlocaties bekijken, kennismaken met de trouwambtenaren of bijvoorbeeld de benodigde uittreksels regelen. Ook kunnen de gemeentelijke trouwlocaties op virtuele wijze worden ingezien, waarbij inzage in beschikbaarheid en reservering mogelijk zijn via de website. Daarnaast is het sinds 1 maart 2008 mogelijk om een aanvraag te doen om te trouwen op elke willekeurige locatie. Van die mogelijkheid is tot op heden 22 keer gebruik gemaakt, hetgeen laat zien dat het voorziet in een behoefte. Kapvergunning Sinds 2006 is het aantal soorten bomen dat vergunningvrij gekapt mag worden vergroot en de diameter op 1,3 meter hoogte, is verruimd van 20 cm. naar 40 cm. Dit houdt in dat er minder kapvergunningen dienen te worden aangevraagd aangezien het kapverbod is beperkt. Bedrijven Handelsregister Kamer van Koophandel online Hof van Twente maakt sinds maart 2008 gebruik van het Handelsregister online van de KvK. Dit houdt in dat ondernemers geen uittreksel meer hoeven in te leveren bij de aanvraag van vergunningen zoals de marktvergunning, drank- en horecavergunning of parkeervergunning. Ondernemers besparen tijd en geld als zij geen uittreksel meer hoeven aan te leveren, omdat wij zelf een digitaal uittreksel uit het Handelsregister halen. Naar schatting scheelt dit ongeveer 50 euro aan kosten per aanvraag. Geen ontheffingsplicht zondagopenstelling Delden Sinds juli 2007 is de Verordening Winkeltijden gewijzigd vastgesteld, waarbij is bepaald dat het verbod om op zondag open te zijn, is vrijgesteld voor winkeliers in het centrum Delden gelet op het toeristische karakter van die kern. Dit houdt in dat winkeliers niet meer een ontheffing hoeven aan te vragen ten behoeve van openstelling. In 2006 zijn 26 ontheffingen verleend aan winkeliers in het centrumgebied van Delden. In 2005 waren dit er 17. Deze ontheffingsaanvragen zijn met de aanpassing van de verordening "weggevallen". Dit brengt een vermindering van de administratieve lasten met zich mee. Ook levert het een (geringe) kostenbesparing op aan leges, namelijk 10,40 euro per aanvraag. Digitaal ondernemersloket Op onze website staat ook een ondernemersloket. Hierin wordt informatie gegeven over de bedrijfscontactfunctionaris, de mogelijke vestigingslocaties, de gemeentelijke producten voor ondernemers etcetera. Op deze manier worden ondernemers sneller wegwijs gemaakt binnen de gemeentelijke organisatie en de producten die men nodig heeft voor de bedrijfsactiviteiten. De gang naar het gemeentehuis zal meermalen bespaard kunnen worden. 5

6 Burgers & bedrijven Digitale belastingbalie Met de invoering van de digitale belastingbalie is het mogelijk, met behulp van DiGiD, om online je taxatieverslag op te vragen, de belastingaanslagen en WOZ beschikkingen te bekijken, online bezwaar in te dienen, online automatische incasso aanvragen, gegevens te wijzigen en te stoppen, online een betalingsregeling aan te vragen, online een aanvraag kwijtschelding in te dienen en het online betalen van openstaand saldo. Tevens kan de burger digitaal zien of en welk deel van de aanslag al betaald is. De administratieve lastenverlichting bestaat erin dat veel vanuit huis kan worden geregeld. De gang naar het gemeentehuis wordt bespaard. Aantal DigiD producten De aandacht voor onze digitale dienstverlening wordt steeds groter. Gevolg hiervan is dat wij o.a. momenteel twintig DiGiD producten op onze website hebben. In 2008 (peildatum 17 november 2008) is 110 maal gebruik gemaakt van onze DiGiD producten via de website. Om deze tendens te stimuleren is in de programmabegroting opgenomen dat in 2009 het aantal DiGiD producten van 20 naar 30 producten zal worden uitgebreid opdat het gebruiken van de DiGiD mogelijkheden meer gemeengoed gaat worden. Gedereguleerde APV Op 25 november 2008 is een gedereguleerde APV vastgesteld door de raad welke per 1 januari 2009 in werking zal treden. In deze APV is de mogelijkheid opgenomen alle vergunningen voor onbepaalde tijd te verlenen. Dit houdt in dat bijvoorbeeld een ondernemer niet jaarlijks een ventvergunning hoeft aan te vragen. Concrete keuzes hierover zullen in 2009 worden gemaakt. In Hof van Twente hoeft een liefdadigheidsinstelling niet jaarlijks een collectevergunning aan te vragen, indien voldaan aan een aantal voorwaarden. Deze keus is reeds gemaakt. Deze aanpassing van de APV leidt tot een aanzienlijke administratieve lastenverlichting. Dienstverleningactiviteiten zijn door de vaststelling van de APV niet meer vergunningplichtig. Hierbij kan geacht worden aan activiteiten van gidsen, schoenpoetsers etcetera. Met de vaststelling van de APV is tevens de terrasvergunningplicht afgeschaft. Terrassen zullen vallen onder algemene regels. In Hof van Twente zijn in totaal 25 terrasvergunningen verleend. In de toekomst hoeft men, indien men een terras in gebruik wil nemen, geen vergunning meer aan te vragen. Leges à 52,58 euro zijn verleden tijd. Ook levert de vervanging van de vergunningplicht door een meldingsplicht bij kleine evenementen een administratieve lastenverlichting op. Op jaarbasis gaat dit ongeveer om 35 vergunningen. Ook hoeven geen leges te worden betaald à 15,80 euro per aanvraag. Premediation In 2008 (peildatum 29 december 2008) zijn er 126 bezwaarschriften ingediend. Van dat aantal zijn 20 bezwaarschriften óf voor de hoorzitting van de commissie bezwaarschriften ófwel tijdens de hoorzitting ingetrokken als gevolg van overleg (premediation). Gebleken is dat het praten met bezwaarmakers vaak kan leiden tot het wegnemen van bezwaren. Om het inzetten van mediationvaardigheden verder te ontwikkelen, zal in 2009 een pilot starten in het primaire proces. Medewerkers V&H en WIZ zullen op het gebied van het weigeren bouwaanvragen, bouwaanvragen die strijd op leveren met het bestemmingsplan en afwijzingen Wmo aanvragen huishoudelijke hulp, getraind worden in het inzetten van mediationvaardigheden. Gedurende de pilot wordt er gemonitored en na afloop zal een evaluatie plaatsvinden, mede met behulp van enquêtes voor zowel de benaderde burgers als de betreffende medewerker. Doel is om uiteindelijk de vaardigheden breder in de organisatie in te zetten, waarbij de bezwaarfase zeker ook meer aandacht zal krijgen. 6

7 Bezwaarafhandeling & klachtafhandeling Hof van Twente heeft zich in 2008 ook meer concreet tot doel gesteld de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn af te handelen 1 en de klachten over gedragingen namens of door het bestuursorgaan sneller en professioneler te behandelen 2. Beide doelen komen voort uit de bestuurlijke en politieke visie dat de dienstverlening verbeterd dient te worden. Ten aanzien van de bezwaarbehandeling is in januari 2009 een tijdschema vastgesteld waaraan de afdelingen en het secretariaat van de commissie bezwaarschriften zich hebben gecommitteerd met het doel de termijnen te bewaken en waar mogelijk te verkorten. De commissie bezwaarschriften, kamer ruimtelijke zaken, zal daarbij standaard tweemaal per maand een hoorzitting houden gelet op de termijnen. Uiteraard zal de frequentie worden verminderd indien er ofwel minder bezwaarschriften worden ontvangen ofwel wanneer de ingezette mediationvaardigheden tot een goede oplossing leiden en een advies van de commissie onnodig blijkt. Wat betreft klachten zal vanaf 2009 een nieuw proces worden geïmplementeerd waarbij registratie van de klachten, herkenning van de klachten en een snellere en een meer zorgvuldige afhandeling centraal staan. Om dit te realiseren is een klachtcoördinator aangesteld die de registratie en het proces in de gaten gaat houden en de klachtbehandelaars adviseert. Gebruiksbesluit / gebruiksvergunningen Per 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) in werking getreden. Met de inwerkingtreding komt een eind aan onnodige verschillen tussen plaatselijke bouwverordeningen en zijn de regels landelijk geüniformeerd. Daarnaast wil VROM met de uniformering ook het aantal gebruiksvergunningplichtige bouwwerken fors verminderen, met 80%. Ook schelen de nieuwe regels het bedrijfsleven ruim 26 miljoen euro aan administratieve lasten en 6,4 miljoen euro aan leges. Dit zijn landelijke cijfers. 1 Motie gemeenteraad d.d. 30 september Rapport Boos op de gemeente..! van de rekenkamercommissie, door de raad op 2 september 2008 vastgesteld 7

8 4. PLANNEN 2009 Voor 2009 hebben we weer een en ander op stapel staan. Hieronder volgt een greep uit de afdelingsplannen Afdeling Algemene Zaken De afdeling algemene zaken stelt zich tot doel een substantiële bijdrage aan het project decentrale Regelgeving te leveren. De doelstellingen van het project decentrale regelgeving zijn: - het voor burgers en bedrijven in onderlinge samenhang aanbieden van de lokale regelgeving; - Decentrale regelgeving rechtsgeldig bekendmaken via elektronische publicatie; - realiseren van een betere dienstverlening aan burgers; - realiseren van een efficiëntere interne organisatie; - correcte toepassing van decentrale regelgeving te bevorderen. De doelstellingen sluiten aan bij de minimale eisen, die stichting ICTU (Advies Overheid.nl) stelt aan deelname aan het project. Na oplevering van het project staan op de website van de gemeente Hof van Twente gestructureerd alle gemeentelijke algemeen verbindende voorschriften die ingevolge art. 139 Gemeentewet in het Hofweekblad moeten worden opgenomen. Met daarbij verwijzingen naar grondslagen, gedelegeerde regelgeving, het besluit en de publicatie in Hofweekblad, volgens het door het Project Decentrale Regelgeving gehanteerde IPM Decentrale Regelgeving, te consolideren vanaf uiterlijk 1 januari 2009 (als startpunt voor de opbouw van het historisch bestand), voorzien van metadata ten behoeve van de zoekfunctie en daarmee straks bereikbaar via Voorts zal de afdeling Algemene Zaken in 2009 een groot deel van haar formulieren vereenvoudigen en waar nodig ontsluiten via DiGiD. In het kader van een goede informatieverschaffing zal in 2009 de folder bezwaar en beroep worden aangepast zodat die makkelijker leesbaar wordt en zal worden uitgebreid met meer informatie over de procedures. Uiteraard is dit een voorbeeld van goede communicatie. Algemene zaken zal in 2009 factor C versterken in de organisatie. Afdeling Facilitaire Zaken De afdeling facilitaire zaken zal het elektronische dossier meer gaan uitbreiden op toepassingsmogelijkheden. De digitale dienstverlening zal daarmee op een hoger niveau worden getild. Afdeling Publiekszaken In het kader van de Wet samenhangende besluiten, welke is geïntegreerd in de Algemene wet bestuursrecht (en zal vervallen bij inwerkingtreding van de Wabo), hebben bestuursorganen de inspanningsverplichting om burgers en bedrijven te informeren over alle producten die nodig zijn bij een bepaalde activiteit. Zo dient iemand die een bijstandsuitkering aanvraagt te worden geïnformeerd over eventuele andere rechten op voorzieningen. Iemand die een drank- en horecavergunning aanvraagt, dient geïnformeerd te worden over de kansspelautomatenvergunning, ontheffingsmogelijkheid sluitingsuur etcetera. Deze informatie dient zowel mondeling als schriftelijk te worden gegeven. Bij Publiekszaken zal de mondelinge informatie meer vorm krijgen door het maken van een publieksbrochure, waarbij veel voorkomende activiteiten worden benoemd en de daarbij horende gemeentelijke, provinciale en landelijke producten. Wat betreft de digitale dienstverlening zal het aantal DigiD producten worden uitgebreid. In het eerste kwartaal van 2009 zal het doorgeven van een verhuizing mogelijk zijn via DiGiD. Hierdoor hoeven mensen niet meer de gang naar het gemeentehuis te maken. 8

9 Afdeling Vergunning & Handhaving Deze afdeling zal in 2009 de mogelijkheden voor de balie- of klaar-terwijl-u-wachtvergunning onderzoeken. Hierbij kan gedacht worden aan de lichte bouwvergunningen, de sloopvergunningen en bepaalde APV vergunningen. Van belang hierbij is het vertrouwen dat het bestuur in de burger zal geven. Mocht straks een baliebouwvergunning worden afgegeven aan de balie, scheelt dat aanzienlijk in de administratieve lastendruk en levert dit een tijdsbesparing op. De in eind 2008 ingestelde werkgroep zal in maart 2009 over de mogelijkheden rapporteren waarbij wordt ingezet op implementatie in het voorjaar van Wat betreft handhaving zal op grond van het integraal handhavingsprogramma 2009 het principe van slim handhaven worden geïmplementeerd. Door integraal te handhaven (dus de milieu inspecteur, de bouwinspecteur, de politie etcetera, houden gezamenlijk controle). Dit levert een lastenverlichting op voor bedrijven en burgers. Afdeling Openbare Werken Deze afdeling zal zorgen voor de implementatie van factor C bij al haar projecten. Doel is de burger zo vroeg mogelijk en uitgebreid mogelijk te informeren over op handen zijnde openbare werken. Daarbij zal de website een belangrijker communicatiemiddel zijn. Afdeling Ruimtelijke en Economische Zaken Deze afdeling neemt deel aan een regionaal project inzake administratieve lastenverlichting voor bedrijven. Een extern bureau zal 19 gemeentelijke producten doorlichten en naar verwachting in de loop van 2009 een dereguleringsadvies opstellen. Wat betreft ruimtelijke ordening, zullen de planvoorschriften van het bestemmingsplan buitengebied worden herijkt met als doel dat de gewenste ontwikkelen zoveel mogelijk bij recht zijn toegestaan. Gevolg hiervan is dat er minder ontheffings/wijzigingsprocedures hoeven te worden doorlopen. Afdeling Financiële Zaken Deze afdeling zal het gebruik van de Digitale Belastingbalie in 2009 verder onder de aandacht brengen onder de burgers. 9

10 5. SLOTWOORD Zoals uit bovenstaande blijkt, zijn wij actief bezig met het bedenken en implementeren van vernieuwende initiatieven met het doel regels te schrappen en de dienstverlening te verbeteren. Een belangrijk hulpmiddel vanaf 2009 bij het meten van de gevolgen van die initiatieven, zal de productie agenda zijn. Middels een inzichtelijke registratie van gemeentelijke producten kan op SMART wijze worden beoordeeld welke gevolgen de initiatieven hebben. Het ligt dan ook in de verwachting dat de jaarlijkse voortgangsrapportage naast het overzicht van het aantal ontplooide initiatieven een vollediger overzicht biedt van de gevolgen daarvan. Bij het streven naar minder regels, beter doen zij verder opgemerkt dat het niet alleen van belang is dat de burgers en de bedrijven minder tijd en geld kwijt zijn met de bureaucratie, maar ook om de beleving ervan. Wij kunnen als gemeentelijke overheid onze dienstverlening verbeteren en regels willen schrappen, wij zijn daarbij wel een overheid die optreedt voor het algemeen belang. Servicegerichtheid en het nastreven van het algemene belang staan soms op gespannen voet. Zo willen wij de veiligheid garanderen en tegelijkertijd controles verminderen of het op voorhand verlenen van bouwvergunningen. Daarbij is het concept vertrouwen heel belangrijk. De zelfredzaamheid van de burger speelt ook zeker een rol. De balans in al die belangen zal steeds onderwerp van aandacht zijn bij het doorvoeren van Minder regels, beter doen in onze praktijk. 10

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 25 mei 2011 Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 Programma en portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, portefeuillehouder:

Nadere informatie

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong,

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong, Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn 418 2404 HL Alphen aan den Rijn Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus

Nadere informatie

Vergaderdatum Gemeenteblad 2011 / Agendapunt. Aan de Raad

Vergaderdatum Gemeenteblad 2011 / Agendapunt. Aan de Raad Betreft: Het delegeren van bevoegdheden zoals bedoeld in de Wabo en het Bor (door aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor in het kader van de Wabo geen verklaring van geen bedenkingen is vereist)

Nadere informatie

Nr Houten, 21 december 2010

Nr Houten, 21 december 2010 Raadsvoorstel Nr. 2011-001 Houten, 21 december 2010 Onderwerp: Evaluatie delegatie projectbesluiten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de evaluatie van de delegatie van projectbesluiten en ermee in te

Nadere informatie

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (gedeeltelijk verleend)

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (gedeeltelijk verleend) D161188889 *D161188889* Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (gedeeltelijk verleend) Wij hebben op 24 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het herinrichten en vervangen

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt: Interne klachtenregeling gemeente het Bildt Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt; - gelet op de bepalingen van Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

2. Inspraaknotitie. 4. Concept raadsbesluit

2. Inspraaknotitie. 4. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 27 juni 2016 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 13 juni 2016 Nummer : 29 Onderwerp : Deregulering kapregels Bijlage(n) : 1. Wijzigingsverordening 2. Inspraaknotitie

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Presentatie raad 8 juni 2010 Wettelijk kader Informatie en hulp Aanvraag Procedure Rechtsbescherming Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Een korte

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Documentnummer Ontvangstdatum Documentdatum Kennisgeving aanvraag Ons Streekblad d.d. Z-2012-072 18 april 2012 15 mei 2012 26 april 2012 A a n v r a a g Aanvrager

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Leeuwarden heeft Antwoord Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Inleiding Overheid heeft Antwoord Landelijk concept ondersteund door VNG Programma Dienstverlening Vertaling naar ambities

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Lijst Verklaring van Geen Bedenkingen Omgevingsrecht Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit:

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Raadsvoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden anders vormgegeven. Veel procedures

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

J.P.P.B. Janson Onroerend Goed B.V. t.a.v. dhr. J. van der Vijver Levendaal JG Leiden. Geachte heer Van der Vijver,

J.P.P.B. Janson Onroerend Goed B.V. t.a.v. dhr. J. van der Vijver Levendaal JG Leiden. Geachte heer Van der Vijver, J.P.P.B. Janson Onroerend Goed B.V. t.a.v. dhr. J. van der Vijver Levendaal 95 2311 JG Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300

Nadere informatie

BMS Netwerk Notarissen T.a.v.: Mevrouw I. Huizing-Reitsma Postbus 507 2300 AM LEIDEN. Geachte mevrouw Huizing-Reitsma,

BMS Netwerk Notarissen T.a.v.: Mevrouw I. Huizing-Reitsma Postbus 507 2300 AM LEIDEN. Geachte mevrouw Huizing-Reitsma, BMS Netwerk Notarissen T.a.v.: Mevrouw I. Huizing-Reitsma Postbus 507 2300 AM LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

Datum Contactpersoon S.S. Chotkan Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071)

Datum Contactpersoon S.S. Chotkan Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071) Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Datum 28-01-2013 Contactpersoon S.S.

Nadere informatie

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van Smallingerland

Nadere informatie

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen.

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen. Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voortaan Wabo). Voorgesteld besluit:

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Zaak: Dossier: OV16027 Documentnummer: BV. Omgevingsvergunning

Zaak: Dossier: OV16027 Documentnummer: BV. Omgevingsvergunning .. Zaak: 314205 Dossier: OV16027 Documentnummer: 314205BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 21 februari 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

Zaak: Dossier: OV16158 Documentnummer: BV. Omgevingsvergunning

Zaak: Dossier: OV16158 Documentnummer: BV. Omgevingsvergunning .. Zaak: 339494 Dossier: OV16158 Documentnummer: 339494BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 november 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Administratievelastenmeting Provincie Gelderland 2010-2014 Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Inhoudsopgave Achtergrond Werkwijze en productselectie Administratievelastenontwikkeling

Nadere informatie

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe)

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe) Product/dienst Wettelijke afhandelingstermijn Servicenorm 2013? Burgerzaken/KCC Aanmelding bij vestiging vanuit andere landen Aanmelding bij vestiging vanuit een EU-land Aanvraag vervangende stempas 8

Nadere informatie

De heer E.J.W. Heithuis Vlietweg 96A 2323 LG LEIDEN. Geachte mevrouw/heer,

De heer E.J.W. Heithuis Vlietweg 96A 2323 LG LEIDEN. Geachte mevrouw/heer, De heer E.J.W. Heithuis 2323 LG LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contact www.leiden.nl/gemeente

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 29 mei 2015 : Gemeente Woensdrecht Postbus AA HOOGERHEIDE

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 29 mei 2015 : Gemeente Woensdrecht Postbus AA HOOGERHEIDE OMGEVINGSVERGUNNING nr. Z-HZ-WABO-2015-0295 als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder d van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 2:11 APV Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

Nadere informatie

raadsvergadering: 13 oktober 2010 vaststellen nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening

raadsvergadering: 13 oktober 2010 vaststellen nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening raadsvergadering: 13 oktober 2010 onderwerp: vaststellen nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, RAADSVOORSTEL Hierbij

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 4 februari 2014; dossiernummer : WB20140054; van : Gemeente Zoetermeer de heer EGP Kusters

Nadere informatie

Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de Awb per 1 juli 2008

Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de Awb per 1 juli 2008 Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de per 1 juli 2008 Inleiding Veel wordt in Nederland geklaagd over het aantal vergunningen

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente Gouda dienst Recht en Veiligheid afdeling Veiligheid en Handhaving steller Caroline Groothuis onderwerp Winkeltijdenverordening Gouda 2011 telefoon

Nadere informatie

Adam Menswear B.V. T.a.v. de heer E. Wapperom Hoofdstraat KA Driebergen-Rijsenburg. Geachte heer Wapperom,

Adam Menswear B.V. T.a.v. de heer E. Wapperom Hoofdstraat KA Driebergen-Rijsenburg. Geachte heer Wapperom, Adam Menswear B.V. T.a.v. de heer E. Wapperom Hoofdstraat 2325 3971 KA Driebergen-Rijsenburg Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300

Nadere informatie

Onderwerp Nieuwe Bouwverordening gemeente Noordenveld, 13e serie van wijzigingen

Onderwerp Nieuwe Bouwverordening gemeente Noordenveld, 13e serie van wijzigingen Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0370 Roden, 24 augustus 2010 Onderwerp Nieuwe Bouwverordening gemeente Noordenveld, 13e serie van wijzigingen Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma:

Nadere informatie

Gemeente Leiden t.a.v. F. Hövelmann Postbus PC Leiden. Geachte heer Hövelmann,

Gemeente Leiden t.a.v. F. Hövelmann Postbus PC Leiden. Geachte heer Hövelmann, Gemeente Leiden t.a.v. F. Hövelmann Postbus 9100 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contactformulierbars

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV 25091

Omgevingsvergunning UV 25091 Omgevingsvergunning UV 25091 Burgemeester en Wethouders hebben op 1 juli 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van een veldschuur als. De aanvraag gaat over Belversestraat

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Burgemeester en wethouders hebben op 19 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project woonhuis Wiekarthof 1 Cothen. De aanvraag

Nadere informatie

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist.

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist. Verweerschrift namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Niedorp,inzake het bezwaarschrift van de heer Kok en mevrouw Brugman op het besluit van het college als verzonden d.d. 18-12-2008

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad. Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad. Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-070 Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad Gevraagde beslissing De Verordening

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum : Datum :201211 Onderwerp Aanpassing gemeentelijke verordeningen in verband met de Modernisering van de Monumentenzorg, de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg NoordBrabant en het wegnemen

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 7 juni 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van een kattenopvang.

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT

BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT Bijlage bij nr. 2006-151 BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT Onderwerp Bezwaarschrift van Van Riet en Associees,

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag 202 Inhoud Voorwoord... 2. Commissie... 3. Taak en samenstelling... 3.2 Ondersteuning... 3.3 Premediation... 3.4 Werkwijze... 3.5 Digitaal bezwaar...

Nadere informatie

Algemene procedure horeca-aanvragen

Algemene procedure horeca-aanvragen Algemene procedure horeca-aanvragen Hoe aanvragen Voor de aanvraag van een exploitatievergunnning en drank- en horecavergunning en overige vergunningen heeft de Gemeente Leidschendam-Voorburg standaardformulieren

Nadere informatie

27 juni 2011 - Seminar Wabo

27 juni 2011 - Seminar Wabo 27 juni 2011 - Seminar Wabo DE CLERCQ ONS KANTOOR - veelzijdig, multidisciplinair - 32 advocaten, 8 (kandidaat)notarissen - sedert 1850: 160 jaar jong - creatief, proactief - aantrekkelijk alternatief

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: F. van der Waal

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: F. van der Waal De heer C.J. Vervloet Hekendorpse Buurt 67 3467 PB HEKENDORP : Concept Besluit Hekendorpse Buurt 67 in Hekendorp Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: Geachte heer Vervloet,

Nadere informatie

OPLEGGER * * Datum Nummer Datum commissievergadering Datum raadvergadering

OPLEGGER * * Datum Nummer Datum commissievergadering Datum raadvergadering Datum 26-02-2015 Nummer 2015-03- Datum commissievergadering 10-03-2015 Datum raadvergadering 24-03-2015 OPLEGGER Registratienummer 2014-01035 / 14Z.000161 Onderwerp Voorstel voor bomenlijst bij APV Portefeuillehouder

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Dow Benelux B.V.

1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Dow Benelux B.V. Archiefexemplaar Provincie Zeeland 1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOORBLAD Algemeen Aan: Dow Benelux B.V. Postbus 4 4530 AK Terneuzen Kenmerk: 12023173 Afdeling: Milieuhygiëne Datum: 28 september

Nadere informatie

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014 Aan de raad. Beslispunten De geactualiseerde Legesverordening 2014

Nadere informatie

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo.

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Hoofdstuk 8 Bouwen en wonen 8.1 Begripsbepaling en vaststelling Bouwkosten 8.1.1 Onder bouwkosten wordt in dit

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

Digitale dienstverlening onderzocht

Digitale dienstverlening onderzocht Rekenkamercommissie Digitale dienstverlening onderzocht een quick scan naar digitale dienstverlening van de gemeente Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Vastgesteld op 10 februari 2011 Definitieve

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 310959 Dossier: OV16006 Documentnummer: 310959BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 18 januari 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 02-11-2010 Onderwerp: Gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De raad

Nadere informatie

Hifi Overgaauw Leiden b.v. T.a.v. de heer J. Luykx Breestraat CX Leiden. Geachte heer Luykx,

Hifi Overgaauw Leiden b.v. T.a.v. de heer J. Luykx Breestraat CX Leiden. Geachte heer Luykx, Hifi Overgaauw Leiden b.v. T.a.v. de heer J. Luykx Breestraat 148 2311 CX Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: 0316-291663 Ons kenmerk: 20140206 Behorend bij: 14ink15152 Uw kenmerk: Uw brief van: Bijlage(n): Onderwerp: Ontwerpbesluit

Nadere informatie

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr.

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Nr: 13-13 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 13-13; gelet op artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro); b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014 Agenda commissie bezwaarschriften gemeente Woudrichem op maandag 22 september 2014 De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Woudrichem houdt op maandag 22 september 2014, vanaf 17.30

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 1 april 2014 van de heer J. Kraijo een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een mobiele

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad Raadsstuk Onderwerp: Wabo-projectbesluit: aanwijzing van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Ondernemingsdossier Horeca

Ondernemingsdossier Horeca Ondernemingsdossier Horeca Lastenvermindering door slimme gegevensuitwisseling November 2011 Arjen van den Dool Beleidsadviseur KHN (mede namens andere koploperbranches) Ondernemingsdossier 2 Huidige situatie

Nadere informatie

Minder regels, beter doen Voortgangsrapportage

Minder regels, beter doen Voortgangsrapportage Minder regels, beter doen Voortgangsrapportage Hof van Twente steeds harder op weg naar minder regels en een betere dienstverlening! Gemeente Hof van Twente Periode 2009 Minder regels, beter doen Inhoudsopgave

Nadere informatie

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht Kenmerk: 2012-0445-HZ_WABO Omgevingsvergunning BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WIJDEMEREN gezien de aanvraag van : Centrum Vastgoed Breda B.V. straat : Academiesingel 37 postcode en woonplaats : 4811 AC

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

O Pagina 1 van 5

O Pagina 1 van 5 Definitief besluit omgevingsvergunning 2 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen en het ambtshalve wijzigen van de omgevingsvergunning 1 e fase voor

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Onderwerp. : Ruimte en Samenleving

RAADSVOORSTEL. Onderwerp. : Ruimte en Samenleving RAADSVOORSTEL Onderwerp : Toepassen gemeentelijke coördinatieregeling voor basisschool met buitenschoolse opvang in de Spijkvoorderenk. Raadsvergadering : 13 januari 2010 Politieke markt d.d.: - Agendapunt

Nadere informatie

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning eerste fase (ex. artikel 2.5

Nadere informatie

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Bij de redactie van de belastingverordeningen worden de modellen van de VNG gevolgd. In het algemeen

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: De heer E.F. Schneider

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Tarieventabel 2015 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 27 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een opslagruimte. De aanvraag gaat over Veluwstraat 36 in Ewijk

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Discussienota Kapvergunning. Onderdeel van project: Weg met de paarse krokodil!

Discussienota Kapvergunning. Onderdeel van project: Weg met de paarse krokodil! Onderdeel van project: Weg met de paarse krokodil! Oirschot, oktober 2006 1 INLEIDING... 3 2 BOMENVERORDENING... 3 2.1 ALGEMEEN... 3 2.2 VOOR- EN NADELEN AFSCHAFFEN KAPVERGUNNING... 4 3 MOGELIJKE AANPASSINGEN...

Nadere informatie