Minder regels, beter doen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minder regels, beter doen"

Transcriptie

1 Minder regels, beter doen nader bekeken periode juni 2006-december 2008 Hof van Twente steeds harder op weg naar minder regels en een betere dienstverlening! Gemeente Hof van Twente Juni 2006-december

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding.p Organisatiebrede barometer Minder regels, beter doen p.3 3. Toelichting op een aantal afgeronde initiatieven p.4 4. Plannen p Slotwoord.p.10 2

3 1. INLEIDING Op 26 juni 2007 heeft het college besloten de aandacht voor het schrappen van regels en het streven naar een betere dienstverlening gestructureerd te gaan oppakken. Aanleiding daarvoor is de doelstelling uit het collegeprogramma Vernieuwend doen, o.a. inhoudende de wens van de gemeenteraad en het college de regels te verminderen, de dienstverlening te verbeteren en gemeentelijke producten te digitaliseren. Het college heeft aangegeven de regels te willen verminderen en hiermee tevens de administratieve lastendruk van de burger te verminderen en op die manier mee te willen werken aan een daadkrachtige, slagvaardige lokale overheid. Het bestuur heeft, om de doelstellingen te realiseren, besloten over te gaan naar een duurzame werkwijze. Daarbij is niet gekozen voor een extern bureau die rapport over de te nemen maatregelen. Ook is niet gekozen voor een eenmalige projectgroep. Het streven naar Minder regels, beter doen maakt deel uit van het reguliere werk van de afdelingen, waarover jaarlijks wordt gerapporteerd aan college en raad in de bestuursrapportages, het jaarverslag en middels een jaarlijkse dereguleringsbarometer in juni. Om de voortgang te bewaken, dienen afdelingen jaarlijks minimaal twee initiatieven op het gebied van Minder regels, beter doen te realiseren. Sinds de start van deze bestuursperiode is veel gebeurd onder de noemer Minder regels, beter doen, getuige de reeds uitgebrachte rapportages van juni 2007 en juni Daarbij hebben natuurlijk de expositie in juni van het museum voor overbodig beleid en de bijdrage van cabaretier André Manuel gezorgd voor extra inspiratie. Sinds juni afgelopen jaar zijn er weer een aantal initiatieven opgenomen in de barometer. De deregulering van de Algemeen Plaatselijke Verordening is daarvan een goed voorbeeld. Ook maken wij sinds oktober 2007 deel uit van de Interbestuurlijke Taskforce Vermindering Regeldruk Gemeenten. Wij zijn een zogenaamde pioniergemeente. Dit uit zich in de omstandigheid dat wij in een landelijke werkgroep hebben gewerkt aan het begrijpelijker maken van een aantal formulieren, hetgeen in 2009 zal worden geïmplementeerd. Ook is de landelijke projectgroep mediation na de zomervakantie in 2008 van start gegaan. Concreet houdt dit in dat de landelijke project ons lokale project mediation ondersteunt en wij vanuit ons lokale project landelijk input en kennis kunnen brengen. De deelname aan de pionierwerkgroep uitgaan van vertrouwen bij vermindering regeldruk van het ministerie van BZK heeft geleid tot een inspirerende bijeenkomst afgelopen november, waarbij wethouder Sijbom aanwezig was. De idee van uitgaan van vertrouwen heeft tot nog toe o.a. geleid tot de wijze van slimme en efficiënte handhaving als opgenomen in het handhavingsbeleid en voorts tot het nader onderzoeken van het Heerenveens model bouwtoezicht en de baliebouwvergunning. Daarover in 2009 meer. De gemeenteraad heeft het college verzocht meer inzicht te verschaffen in de gevolgen van de reeds gerealiseerde initiatieven. Deze rapportage heeft tot doel een licht te schijnen op de gevolgen van Minder regels, beter doen voor de burger en/of bedrijven. Leiden de initiatieven tot een vermindering van administratieve lasten voor de burger en het bedrijf en in hoeverre? Is de (digitale) dienstverlening van de gemeente verbeterd? Wat staat er in 2009 op stapel? Deze rapportage zal uitgaan van een individueel niveau waarbij de administratieve lastenverlichting zo veel mogelijk wordt verwoord in de legesbesparing, de besparing van tijd en het verschil in het aantal afgegeven vergunningen voor Minder regels, beter doen en erna. 3

4 2. BAROMETER MINDER REGELS BETER DOEN * Digitale belastingbalie * Vereenvoudigde toetsing tijdelijke gebruiksvergunningen/ meldingen bij locaties kleiner dan 400 m2 * Meerjarige subsidietermijn * Minder externe adviesaanvragen bij standaard APV-vergunningen * Verruiming van de automatische incassomogelijkheden * Versnelde toekenning aanvraag collectief vervoer bij 75 plussers * Vierjaarlijkse i.p.v. jaarlijks rechtmatigheidsonderzoek bijstandsuitkering * 20 digitale producten via DIGID * Woz taxatieverslag online opvragen * Halfjaarlijkse verplichting indiening inkomstenbriefjes * Verbeterde visuele communicatie omtrent infrastructurele plannen * Aanpassing Verordening bijzondere bijstand en Verordening participatiefonds; koppeling gegevens leidt tot vermindering administratieve lastendruk * Verruiming sneltoetscriteria in Welstandsnota * Beperking kapvergunningplicht in omvang en soort bomen * Uitbreiding meldings- en terugkoppellingsmogelijkheden openbaar groen/infrastructuur * Vermindering indieningvereisten: o.a. KvK uittreksel * Trouwen op een aan te vragen locatie * Digitaal Trouwloket * Gebruik mogelijkheden (pre) mediation * Vereenvoudiging bestemmingsplanvoorschriften * Geen ontheffingsplicht meer zondagsopenstelling Delden * Mensen informeren over rechten op andere sociale voorzieningen * Start digitaal bedrijvenloket * Meldingensysteem openbaar groen * Gecoördineerde evenementenvergunningverlening * Geen differentiatie tarieven toeristenbelasting * Voorbereiding deregulering APV conform VNG model * Project vermindering administratieve lasten bedrijven met voucherregeling Senter Novem Minder regels, beter doen Dereguleringsbarometer Periode voorjaar december

5 3. TOELICHTING Uit de barometer, ziend op de periode voorjaar 2006 tot heden, blijkt dat er een flink aantal initiatieven is gerealiseerd die ofwel zien op minder regels ofwel op beter doen. In onderstaande aandacht voor een aantal van die initiatieven en de gevolgen voor de burger en/of de ondernemer. Burgers Digitaal trouwloket Sinds april 2008 bestaat het digitale trouwloket op In het digitale trouwloket wordt alle informatie over het huwelijk en het geregistreerd partnerschap gebundeld. Iedereen met trouwplannen kan 24 uur per dag de trouwlocaties bekijken, kennismaken met de trouwambtenaren of bijvoorbeeld de benodigde uittreksels regelen. Ook kunnen de gemeentelijke trouwlocaties op virtuele wijze worden ingezien, waarbij inzage in beschikbaarheid en reservering mogelijk zijn via de website. Daarnaast is het sinds 1 maart 2008 mogelijk om een aanvraag te doen om te trouwen op elke willekeurige locatie. Van die mogelijkheid is tot op heden 22 keer gebruik gemaakt, hetgeen laat zien dat het voorziet in een behoefte. Kapvergunning Sinds 2006 is het aantal soorten bomen dat vergunningvrij gekapt mag worden vergroot en de diameter op 1,3 meter hoogte, is verruimd van 20 cm. naar 40 cm. Dit houdt in dat er minder kapvergunningen dienen te worden aangevraagd aangezien het kapverbod is beperkt. Bedrijven Handelsregister Kamer van Koophandel online Hof van Twente maakt sinds maart 2008 gebruik van het Handelsregister online van de KvK. Dit houdt in dat ondernemers geen uittreksel meer hoeven in te leveren bij de aanvraag van vergunningen zoals de marktvergunning, drank- en horecavergunning of parkeervergunning. Ondernemers besparen tijd en geld als zij geen uittreksel meer hoeven aan te leveren, omdat wij zelf een digitaal uittreksel uit het Handelsregister halen. Naar schatting scheelt dit ongeveer 50 euro aan kosten per aanvraag. Geen ontheffingsplicht zondagopenstelling Delden Sinds juli 2007 is de Verordening Winkeltijden gewijzigd vastgesteld, waarbij is bepaald dat het verbod om op zondag open te zijn, is vrijgesteld voor winkeliers in het centrum Delden gelet op het toeristische karakter van die kern. Dit houdt in dat winkeliers niet meer een ontheffing hoeven aan te vragen ten behoeve van openstelling. In 2006 zijn 26 ontheffingen verleend aan winkeliers in het centrumgebied van Delden. In 2005 waren dit er 17. Deze ontheffingsaanvragen zijn met de aanpassing van de verordening "weggevallen". Dit brengt een vermindering van de administratieve lasten met zich mee. Ook levert het een (geringe) kostenbesparing op aan leges, namelijk 10,40 euro per aanvraag. Digitaal ondernemersloket Op onze website staat ook een ondernemersloket. Hierin wordt informatie gegeven over de bedrijfscontactfunctionaris, de mogelijke vestigingslocaties, de gemeentelijke producten voor ondernemers etcetera. Op deze manier worden ondernemers sneller wegwijs gemaakt binnen de gemeentelijke organisatie en de producten die men nodig heeft voor de bedrijfsactiviteiten. De gang naar het gemeentehuis zal meermalen bespaard kunnen worden. 5

6 Burgers & bedrijven Digitale belastingbalie Met de invoering van de digitale belastingbalie is het mogelijk, met behulp van DiGiD, om online je taxatieverslag op te vragen, de belastingaanslagen en WOZ beschikkingen te bekijken, online bezwaar in te dienen, online automatische incasso aanvragen, gegevens te wijzigen en te stoppen, online een betalingsregeling aan te vragen, online een aanvraag kwijtschelding in te dienen en het online betalen van openstaand saldo. Tevens kan de burger digitaal zien of en welk deel van de aanslag al betaald is. De administratieve lastenverlichting bestaat erin dat veel vanuit huis kan worden geregeld. De gang naar het gemeentehuis wordt bespaard. Aantal DigiD producten De aandacht voor onze digitale dienstverlening wordt steeds groter. Gevolg hiervan is dat wij o.a. momenteel twintig DiGiD producten op onze website hebben. In 2008 (peildatum 17 november 2008) is 110 maal gebruik gemaakt van onze DiGiD producten via de website. Om deze tendens te stimuleren is in de programmabegroting opgenomen dat in 2009 het aantal DiGiD producten van 20 naar 30 producten zal worden uitgebreid opdat het gebruiken van de DiGiD mogelijkheden meer gemeengoed gaat worden. Gedereguleerde APV Op 25 november 2008 is een gedereguleerde APV vastgesteld door de raad welke per 1 januari 2009 in werking zal treden. In deze APV is de mogelijkheid opgenomen alle vergunningen voor onbepaalde tijd te verlenen. Dit houdt in dat bijvoorbeeld een ondernemer niet jaarlijks een ventvergunning hoeft aan te vragen. Concrete keuzes hierover zullen in 2009 worden gemaakt. In Hof van Twente hoeft een liefdadigheidsinstelling niet jaarlijks een collectevergunning aan te vragen, indien voldaan aan een aantal voorwaarden. Deze keus is reeds gemaakt. Deze aanpassing van de APV leidt tot een aanzienlijke administratieve lastenverlichting. Dienstverleningactiviteiten zijn door de vaststelling van de APV niet meer vergunningplichtig. Hierbij kan geacht worden aan activiteiten van gidsen, schoenpoetsers etcetera. Met de vaststelling van de APV is tevens de terrasvergunningplicht afgeschaft. Terrassen zullen vallen onder algemene regels. In Hof van Twente zijn in totaal 25 terrasvergunningen verleend. In de toekomst hoeft men, indien men een terras in gebruik wil nemen, geen vergunning meer aan te vragen. Leges à 52,58 euro zijn verleden tijd. Ook levert de vervanging van de vergunningplicht door een meldingsplicht bij kleine evenementen een administratieve lastenverlichting op. Op jaarbasis gaat dit ongeveer om 35 vergunningen. Ook hoeven geen leges te worden betaald à 15,80 euro per aanvraag. Premediation In 2008 (peildatum 29 december 2008) zijn er 126 bezwaarschriften ingediend. Van dat aantal zijn 20 bezwaarschriften óf voor de hoorzitting van de commissie bezwaarschriften ófwel tijdens de hoorzitting ingetrokken als gevolg van overleg (premediation). Gebleken is dat het praten met bezwaarmakers vaak kan leiden tot het wegnemen van bezwaren. Om het inzetten van mediationvaardigheden verder te ontwikkelen, zal in 2009 een pilot starten in het primaire proces. Medewerkers V&H en WIZ zullen op het gebied van het weigeren bouwaanvragen, bouwaanvragen die strijd op leveren met het bestemmingsplan en afwijzingen Wmo aanvragen huishoudelijke hulp, getraind worden in het inzetten van mediationvaardigheden. Gedurende de pilot wordt er gemonitored en na afloop zal een evaluatie plaatsvinden, mede met behulp van enquêtes voor zowel de benaderde burgers als de betreffende medewerker. Doel is om uiteindelijk de vaardigheden breder in de organisatie in te zetten, waarbij de bezwaarfase zeker ook meer aandacht zal krijgen. 6

7 Bezwaarafhandeling & klachtafhandeling Hof van Twente heeft zich in 2008 ook meer concreet tot doel gesteld de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn af te handelen 1 en de klachten over gedragingen namens of door het bestuursorgaan sneller en professioneler te behandelen 2. Beide doelen komen voort uit de bestuurlijke en politieke visie dat de dienstverlening verbeterd dient te worden. Ten aanzien van de bezwaarbehandeling is in januari 2009 een tijdschema vastgesteld waaraan de afdelingen en het secretariaat van de commissie bezwaarschriften zich hebben gecommitteerd met het doel de termijnen te bewaken en waar mogelijk te verkorten. De commissie bezwaarschriften, kamer ruimtelijke zaken, zal daarbij standaard tweemaal per maand een hoorzitting houden gelet op de termijnen. Uiteraard zal de frequentie worden verminderd indien er ofwel minder bezwaarschriften worden ontvangen ofwel wanneer de ingezette mediationvaardigheden tot een goede oplossing leiden en een advies van de commissie onnodig blijkt. Wat betreft klachten zal vanaf 2009 een nieuw proces worden geïmplementeerd waarbij registratie van de klachten, herkenning van de klachten en een snellere en een meer zorgvuldige afhandeling centraal staan. Om dit te realiseren is een klachtcoördinator aangesteld die de registratie en het proces in de gaten gaat houden en de klachtbehandelaars adviseert. Gebruiksbesluit / gebruiksvergunningen Per 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) in werking getreden. Met de inwerkingtreding komt een eind aan onnodige verschillen tussen plaatselijke bouwverordeningen en zijn de regels landelijk geüniformeerd. Daarnaast wil VROM met de uniformering ook het aantal gebruiksvergunningplichtige bouwwerken fors verminderen, met 80%. Ook schelen de nieuwe regels het bedrijfsleven ruim 26 miljoen euro aan administratieve lasten en 6,4 miljoen euro aan leges. Dit zijn landelijke cijfers. 1 Motie gemeenteraad d.d. 30 september Rapport Boos op de gemeente..! van de rekenkamercommissie, door de raad op 2 september 2008 vastgesteld 7

8 4. PLANNEN 2009 Voor 2009 hebben we weer een en ander op stapel staan. Hieronder volgt een greep uit de afdelingsplannen Afdeling Algemene Zaken De afdeling algemene zaken stelt zich tot doel een substantiële bijdrage aan het project decentrale Regelgeving te leveren. De doelstellingen van het project decentrale regelgeving zijn: - het voor burgers en bedrijven in onderlinge samenhang aanbieden van de lokale regelgeving; - Decentrale regelgeving rechtsgeldig bekendmaken via elektronische publicatie; - realiseren van een betere dienstverlening aan burgers; - realiseren van een efficiëntere interne organisatie; - correcte toepassing van decentrale regelgeving te bevorderen. De doelstellingen sluiten aan bij de minimale eisen, die stichting ICTU (Advies Overheid.nl) stelt aan deelname aan het project. Na oplevering van het project staan op de website van de gemeente Hof van Twente gestructureerd alle gemeentelijke algemeen verbindende voorschriften die ingevolge art. 139 Gemeentewet in het Hofweekblad moeten worden opgenomen. Met daarbij verwijzingen naar grondslagen, gedelegeerde regelgeving, het besluit en de publicatie in Hofweekblad, volgens het door het Project Decentrale Regelgeving gehanteerde IPM Decentrale Regelgeving, te consolideren vanaf uiterlijk 1 januari 2009 (als startpunt voor de opbouw van het historisch bestand), voorzien van metadata ten behoeve van de zoekfunctie en daarmee straks bereikbaar via Voorts zal de afdeling Algemene Zaken in 2009 een groot deel van haar formulieren vereenvoudigen en waar nodig ontsluiten via DiGiD. In het kader van een goede informatieverschaffing zal in 2009 de folder bezwaar en beroep worden aangepast zodat die makkelijker leesbaar wordt en zal worden uitgebreid met meer informatie over de procedures. Uiteraard is dit een voorbeeld van goede communicatie. Algemene zaken zal in 2009 factor C versterken in de organisatie. Afdeling Facilitaire Zaken De afdeling facilitaire zaken zal het elektronische dossier meer gaan uitbreiden op toepassingsmogelijkheden. De digitale dienstverlening zal daarmee op een hoger niveau worden getild. Afdeling Publiekszaken In het kader van de Wet samenhangende besluiten, welke is geïntegreerd in de Algemene wet bestuursrecht (en zal vervallen bij inwerkingtreding van de Wabo), hebben bestuursorganen de inspanningsverplichting om burgers en bedrijven te informeren over alle producten die nodig zijn bij een bepaalde activiteit. Zo dient iemand die een bijstandsuitkering aanvraagt te worden geïnformeerd over eventuele andere rechten op voorzieningen. Iemand die een drank- en horecavergunning aanvraagt, dient geïnformeerd te worden over de kansspelautomatenvergunning, ontheffingsmogelijkheid sluitingsuur etcetera. Deze informatie dient zowel mondeling als schriftelijk te worden gegeven. Bij Publiekszaken zal de mondelinge informatie meer vorm krijgen door het maken van een publieksbrochure, waarbij veel voorkomende activiteiten worden benoemd en de daarbij horende gemeentelijke, provinciale en landelijke producten. Wat betreft de digitale dienstverlening zal het aantal DigiD producten worden uitgebreid. In het eerste kwartaal van 2009 zal het doorgeven van een verhuizing mogelijk zijn via DiGiD. Hierdoor hoeven mensen niet meer de gang naar het gemeentehuis te maken. 8

9 Afdeling Vergunning & Handhaving Deze afdeling zal in 2009 de mogelijkheden voor de balie- of klaar-terwijl-u-wachtvergunning onderzoeken. Hierbij kan gedacht worden aan de lichte bouwvergunningen, de sloopvergunningen en bepaalde APV vergunningen. Van belang hierbij is het vertrouwen dat het bestuur in de burger zal geven. Mocht straks een baliebouwvergunning worden afgegeven aan de balie, scheelt dat aanzienlijk in de administratieve lastendruk en levert dit een tijdsbesparing op. De in eind 2008 ingestelde werkgroep zal in maart 2009 over de mogelijkheden rapporteren waarbij wordt ingezet op implementatie in het voorjaar van Wat betreft handhaving zal op grond van het integraal handhavingsprogramma 2009 het principe van slim handhaven worden geïmplementeerd. Door integraal te handhaven (dus de milieu inspecteur, de bouwinspecteur, de politie etcetera, houden gezamenlijk controle). Dit levert een lastenverlichting op voor bedrijven en burgers. Afdeling Openbare Werken Deze afdeling zal zorgen voor de implementatie van factor C bij al haar projecten. Doel is de burger zo vroeg mogelijk en uitgebreid mogelijk te informeren over op handen zijnde openbare werken. Daarbij zal de website een belangrijker communicatiemiddel zijn. Afdeling Ruimtelijke en Economische Zaken Deze afdeling neemt deel aan een regionaal project inzake administratieve lastenverlichting voor bedrijven. Een extern bureau zal 19 gemeentelijke producten doorlichten en naar verwachting in de loop van 2009 een dereguleringsadvies opstellen. Wat betreft ruimtelijke ordening, zullen de planvoorschriften van het bestemmingsplan buitengebied worden herijkt met als doel dat de gewenste ontwikkelen zoveel mogelijk bij recht zijn toegestaan. Gevolg hiervan is dat er minder ontheffings/wijzigingsprocedures hoeven te worden doorlopen. Afdeling Financiële Zaken Deze afdeling zal het gebruik van de Digitale Belastingbalie in 2009 verder onder de aandacht brengen onder de burgers. 9

10 5. SLOTWOORD Zoals uit bovenstaande blijkt, zijn wij actief bezig met het bedenken en implementeren van vernieuwende initiatieven met het doel regels te schrappen en de dienstverlening te verbeteren. Een belangrijk hulpmiddel vanaf 2009 bij het meten van de gevolgen van die initiatieven, zal de productie agenda zijn. Middels een inzichtelijke registratie van gemeentelijke producten kan op SMART wijze worden beoordeeld welke gevolgen de initiatieven hebben. Het ligt dan ook in de verwachting dat de jaarlijkse voortgangsrapportage naast het overzicht van het aantal ontplooide initiatieven een vollediger overzicht biedt van de gevolgen daarvan. Bij het streven naar minder regels, beter doen zij verder opgemerkt dat het niet alleen van belang is dat de burgers en de bedrijven minder tijd en geld kwijt zijn met de bureaucratie, maar ook om de beleving ervan. Wij kunnen als gemeentelijke overheid onze dienstverlening verbeteren en regels willen schrappen, wij zijn daarbij wel een overheid die optreedt voor het algemeen belang. Servicegerichtheid en het nastreven van het algemene belang staan soms op gespannen voet. Zo willen wij de veiligheid garanderen en tegelijkertijd controles verminderen of het op voorhand verlenen van bouwvergunningen. Daarbij is het concept vertrouwen heel belangrijk. De zelfredzaamheid van de burger speelt ook zeker een rol. De balans in al die belangen zal steeds onderwerp van aandacht zijn bij het doorvoeren van Minder regels, beter doen in onze praktijk. 10

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011

RAADSVOORSTEL. Aan de raad van de gemeente Wormerland. Datum aanmaak 25 mei Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 25 mei 2011 Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening Wormerland 2011 Programma en portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, portefeuillehouder:

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

BMS Netwerk Notarissen T.a.v.: Mevrouw I. Huizing-Reitsma Postbus 507 2300 AM LEIDEN. Geachte mevrouw Huizing-Reitsma,

BMS Netwerk Notarissen T.a.v.: Mevrouw I. Huizing-Reitsma Postbus 507 2300 AM LEIDEN. Geachte mevrouw Huizing-Reitsma, BMS Netwerk Notarissen T.a.v.: Mevrouw I. Huizing-Reitsma Postbus 507 2300 AM LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 4 februari 2014; dossiernummer : WB20140054; van : Gemeente Zoetermeer de heer EGP Kusters

Nadere informatie

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Leeuwarden heeft Antwoord Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Inleiding Overheid heeft Antwoord Landelijk concept ondersteund door VNG Programma Dienstverlening Vertaling naar ambities

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe)

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe) Product/dienst Wettelijke afhandelingstermijn Servicenorm 2013? Burgerzaken/KCC Aanmelding bij vestiging vanuit andere landen Aanmelding bij vestiging vanuit een EU-land Aanvraag vervangende stempas 8

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 7 juni 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van een kattenopvang.

Nadere informatie

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist.

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist. Verweerschrift namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Niedorp,inzake het bezwaarschrift van de heer Kok en mevrouw Brugman op het besluit van het college als verzonden d.d. 18-12-2008

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT

BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT Bijlage bij nr. 2006-151 BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT Onderwerp Bezwaarschrift van Van Riet en Associees,

Nadere informatie

Algemene procedure horeca-aanvragen

Algemene procedure horeca-aanvragen Algemene procedure horeca-aanvragen Hoe aanvragen Voor de aanvraag van een exploitatievergunnning en drank- en horecavergunning en overige vergunningen heeft de Gemeente Leidschendam-Voorburg standaardformulieren

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014 Aan de raad. Beslispunten De geactualiseerde Legesverordening 2014

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

27 juni 2011 - Seminar Wabo

27 juni 2011 - Seminar Wabo 27 juni 2011 - Seminar Wabo DE CLERCQ ONS KANTOOR - veelzijdig, multidisciplinair - 32 advocaten, 8 (kandidaat)notarissen - sedert 1850: 160 jaar jong - creatief, proactief - aantrekkelijk alternatief

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 27 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een opslagruimte. De aanvraag gaat over Veluwstraat 36 in Ewijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Tarieventabel 2015 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20100137) nieuw kozijn kopgevel Constantijn Huygensstr 41

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2 Versie 1-12-2010 Inhoudsopgave Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2 Artikel 1 Begripsbepaling 2 Artikel 2 Intrekkingsregeling bij uitblijven aanvang bouw 2 Artikel 3

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht Kenmerk: 2012-0445-HZ_WABO Omgevingsvergunning BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WIJDEMEREN gezien de aanvraag van : Centrum Vastgoed Breda B.V. straat : Academiesingel 37 postcode en woonplaats : 4811 AC

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/57677 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning Wijkerbaan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien de aanvraag

Nadere informatie

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Het is daarbij belangrijk dat u weet welke kwaliteit u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

: 20127334 : Wonen en ruimte : welstand. Katwijk, 10 april 2012. Inleiding

: 20127334 : Wonen en ruimte : welstand. Katwijk, 10 april 2012. Inleiding Zaaknummer Programma Onderwerp : 20127334 : Wonen en ruimte : welstand Katwijk, 10 april 2012. Inleiding Elk bouwplan wordt om advies voorgelegd aan de Welstandscommissie Katwijk. Voor een aantal nader

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende evenementenvergunning blz 2 Ontvangen aan vragen omgevingsvergunningen blz 2-3 Verleende instemmingbesluiten blz 3 Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Administratievelastenmeting Provincie Gelderland 2010-2014 Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Inhoudsopgave Achtergrond Werkwijze en productselectie Administratievelastenontwikkeling

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 1. Inleiding Op 11 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel

Nadere informatie

Minder regels, beter doen Voortgangsrapportage

Minder regels, beter doen Voortgangsrapportage Minder regels, beter doen Voortgangsrapportage Hof van Twente steeds harder op weg naar minder regels en een betere dienstverlening! Gemeente Hof van Twente Periode 2009 Minder regels, beter doen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Aan Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 1 februari 2016 15-0247/cor Z1392722 Bruno Wester D1586654 0512 581234

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad. Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad. Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-070 Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad Gevraagde beslissing De Verordening

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde

Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van het achterste deel van het perceel

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009 2 februari 2010 Jaarverslag Burgemeester en Wethouders Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Ir. D. Danckaert Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Deel 1: Algemeen Inhoudsopgave Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving...1 1. Het project Decentrale Regelgeving...2 2. De wettelijke verplichting...3

Nadere informatie

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN gemeentes LUIS Postadres: Postbus 27 4500 AA Oostburg Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN Bezoekadres: Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg Telefoon

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005;

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1, tweede lid, en 29a, tweede lid, van

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 1.3. Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Ontwerpomgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ontwerpbesluit Met ingang van 16 oktober 2014

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-072 Houten, 22 oktober 2013 Onderwerp: Actualisering APV; bepalingen paracommerciële instellingen Beslispunten: 1. In de Algemene plaatselijke verordening bepalingen

Nadere informatie

Gedoogkader Woonboten

Gedoogkader Woonboten Onderdeel van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam d.d. 1 juli 2014, nr. BD2014-005470 Gedoogkader Woonboten Toepassingsbereik Het gedoogkader ziet uitsluitend op de

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: Artikel 229 van de Gemeentewet. Aan de Raad

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: Artikel 229 van de Gemeentewet. Aan de Raad Monnickendam, 9 november 2010 Nummer: 152 Portefeuillehouder: De heer Tj. Hoekstra Contactpersoon: De heer F. Schreutelkamp Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: Artikel 229 van de Gemeentewet Onderwerp

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Winkeltijden in Utrecht. Hier komt tekst RIA 13 januari 2015 Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Winkeltijden in Utrecht. Hier komt tekst RIA 13 januari 2015 Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Winkeltijden in Utrecht Hier komt tekst RIA 13 januari 2015 Hier komt ook tekst Winkeltijden in Utrecht RIA 13 januari 2015 presentatie ontheffingsbesluit Albert Heijn Amsterdamsestraatweg winkeltijdenwet

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20090216) plaatsen dakkapellen Van Beethovenlaan 55 C. Sonderen c.sonderen@capelleaandenijssel.nl

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Ede,

De Raad van de gemeente Ede, De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014 Agenda commissie bezwaarschriften gemeente Woudrichem op maandag 22 september 2014 De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Woudrichem houdt op maandag 22 september 2014, vanaf 17.30

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 onderwerp x X behandeld door/e-mail x bouwvergunning (nummer 20090060) tijdelijk plaatsen Romneyloods voor 3 jaar Groenedijk

Nadere informatie

Service op een hoger niveau. Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer

Service op een hoger niveau. Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer Service op een hoger niveau Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer Samen werken wij aan Kwaliteit. Weten waar u aan toe bent! Dat is wat wij bij de gemeente Haarlemmermeer belangrijk vinden. Daarom

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0418, d.d. 19 april 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Bed & Breakfast Beleid Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. de beleidsnotitie Bed & Breakfast Beleid gemeente Leiden vast

Nadere informatie

(ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

(ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) nummer OM 20130319 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk; gezien het verzoek van mevrouw J.H. Obbink - Tenkink,

Nadere informatie

(ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

(ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) nummer OM 20140196 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk; gezien het verzoek van Ten Damme Meddo B.V., gevestigd

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

De heer T. Savic-Gecan Admiraal De Ruijterweg 311 3 1055 LX Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

De heer T. Savic-Gecan Admiraal De Ruijterweg 311 3 1055 LX Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam De heer T. Savic-Gecan Admiraal De Ruijterweg 311 3 1055 LX Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 24 maart

Nadere informatie

Publicatie. mandaat. paraaf j;

Publicatie. mandaat. paraaf j; - B&W-ADVIES 13 An, 21:113 Verordening IZI Na besluit (B&W/Raad): Nadere regels EI Uitgaande brief verzenden EI Beleidsnota EI Stukken retour Overig Publicatie Afdeling / werkeenheid: PD/VV Auteur : J.

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013 Agenda en notulen Forum Ruimte 13 juni 2013 Op donderdag 13 juni 2013 vindt het forum Ruimte plaats. Locatie: Tjark Rikscentrum Eerbeek De onderwerpen die op de agenda staan: Vragenronde Ter kennisname

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wijdemeren Officiële naam regeling Beleidsregels collecteren en venten 2014 Citeertitel Beleidsregels collecteren en venten

Nadere informatie

Overdracht van raadsbevoegdheden. Rekenkamer Leeuwarden

Overdracht van raadsbevoegdheden. Rekenkamer Leeuwarden Overdracht van raadsbevoegdheden Rekenkamer Leeuwarden Juli 2014 Colofon Samenstelling Rekenkamer Leeuwarden drs. P.L. Polhuis MA (voorzitter) ir. E. Voorwinde M.A. Hoekstra mw. J.E. Rijpma (secretaris)

Nadere informatie

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker,

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker, Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT DATUM 16 april 2012 ONDERWERP Omgevingsvergunning HZ_WABO 2011/0544 ONS NUMMER Geachte heer Strijker, Op 24 oktober 2011

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 27 december 2012

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 27 december 2012 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 27 december 2012 Veld-Oostenrijk 50 te Horst uitgebreid 5961NW50 Burgemeester en wethouders van maken bekend dat de volgende is bouw van een kraamzeugenstal en een dragende

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 25 september 2008 Nr. 16 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het weigeren vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de Wet

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

Mogelijke publicatiemedia na 1 januari 2014. art. 139 Gemeentewet Het elektronisch gemeenteblad dat aan technische eisen voldoet.

Mogelijke publicatiemedia na 1 januari 2014. art. 139 Gemeentewet Het elektronisch gemeenteblad dat aan technische eisen voldoet. Bijlage overzicht publicatieverplichtingen (niet limitatief). Hieronder treft u een schema van de wettelijke publicatieverplichtingen aan van de verschillende soorten berichten na 1 januari 2014 en na

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016

VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016 VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 84 van de Gemeentewet,

Nadere informatie