ING Maandbericht Beleggen feb/mrt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING Maandbericht Beleggen feb/mrt"

Transcriptie

1 Publicatiedatum: 16 februari 2011 ING Investment Office ING Maandbericht Beleggen feb/mrt Kernpunten Goede vooruitzichten volwassen economieën Inflatie vooral zorg voor opkomende markten Opkomende markten tijdelijk uit de gratie Stijging 10-jaarsrentes blijft beperkt Obligaties 10-jaarsrente (3 mnd prognose) VS 3,9% Eurozone 3,4% Japan 1,4% Bedrijfsobligaties - Hoogrentende bedrijfsobligaties ++ Obligaties opkomende landen Harde valuta s + Lokale valuta s + positief (+), neutraal (=), negatief (-) Aandelen Energie + Basismaterialen = Industriegoederen + Duurzame consumentengoederen/diensten + Dagelijkse consumentengoederen - Gezondheidszorg - Financiële waarden = Informatietechnologie + Telecommunicatie = Nutsbedrijven - - positief (+), neutraal (=), negatief (-) Regio Verenigde Staten = Europa = Japan = Opkomende markten = positief (+), neutraal (=), negatief (-) Bron: ING Investment Management, 14 februari 2011 Sterke start voor volwassen markten Het jaar 2011 is goed begonnen voor aandelenmarkten en andere risicovollere beleggingscategorieën. Regionaal gezien waren er wel duidelijke verschillen. De volwassen markten, zoals de eurozone en de VS, lieten betere prestaties zien dan de opkomende markten en Azië. Europa sprong er positief uit, wat vooral werd veroorzaakt door de sterke stijgingen op de aandelenmarkten van Spanje en Italië. Deze geplaagde landen uit de periferie van de eurozone profiteerden van het verbeterende sentiment rond de staatsschuldenkwestie. Beide landen kenden een succesvolle uitgifte van obligaties. Ook de eerste uitgifte van obligaties door het Europese noodfonds, het European Financial Stability Facility (EFSF), was een groot succes. Europese beleidsmakers zijn bovendien bezig om dit kwartaal tot een akkoord te komen over een duurzaam anticrisismechanisme. Tot slot blijven de cijfers over de Duitse economie zeer sterk. De optimistische stemming droeg bij aan een stijging van de euro. Gevolg hiervan was wel dat de stijging van wereldwijde aandelen, in euro s gemeten, bescheiden bleef. Aandelen uit opkomende markten kenden een zwakke start van het jaar. De inflatie is in een aantal bepalende landen (China, India, Brazilië) sterk opgelopen, wat de angst voor het uit de hand lopen van de inflatie aanwakkerde. Daarom zijn renteverhogingen nodig om oververhitting tegen te gaan. Dat deed China dan ook, voor de derde keer sinds oktober De groeivooruitzichten in de volwassen markten verbeteren de laatste maanden in verhouding tot de opkomende markten. Dit leidt ook tot veranderingen in geldstromen: beleggers onttrekken geld uit aandelenfondsen van opkomende markten en beleggen dat geld in de volwassen markten. Visie: voorzichtiger voor opkomende markten Wij zijn neutraal voor aandelen en vastgoedaandelen en zijn overwogen grondstoffen en onderwogen obligaties. Regionaal gezien zijn we voor opkomende markten op de korte termijn voorzichtiger geworden en hebben we de overweging teruggeschroefd naar neutraal. De volwassen aandelenmarkten worden gestimuleerd door verbeterde groeivooruitzichten, de opkomende aandelenmarkten vooral gedreven door inflatie en de vrees voor renteverhogingen. De opgelopen spanningen in het Midden-Oosten vormen daarbij nog een extra risicofactor. Onze positieve langetermijnvisie op opkomende markten blijft intact.

2 Economie: laag inflatierisico in volwassen markten Wereldwijde groei veerkrachtig en breed gespreid Recente macro-economische cijfers tonen aan dat de wereldwijde economische groei aanhoudt en veerkrachtiger is dan enkele maanden geleden. Ook onze verwachting dat de groei steeds breder wordt gedragen, wordt ondersteund door de cijfers. Een belangrijke indicator is de wereldwijde PMI-index, die de economische activiteit meet. Deze steeg in januari tot het hoogste niveau sinds april 2006, met een acceleratie van de groei in zowel de productie- als dienstensector. Ook het momentum blijft sterk, gezien de stijgingen van de subindices voor nieuwe orders en werkgelegenheid. Inflatiezorgen steken de kop op De sterker dan verwachte groei heeft, in combinatie met externe factoren aan de aanbodzijde (hogere voedselprijzen door weersomstandigheden, stijging van de olieprijs door onrust in het Midden-Oosten) ook de vrees voor een te sterk oplopende inflatie aangewakkerd. Dit speelt voornamelijk in enkele grote opkomende markten zoals China, India en Brazilië. Maar ook in de eurozone liep de inflatie in januari op tot 2,4% op jaarbasis, terwijl de ECB streeft naar een inflatie die structureel niet boven de 2% uitkomt. De stijgende inflatie in de eurozone wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere olieprijs. Wij verwachten dat de inflatie niet uit de hand zal lopen, waarbij we aantekenen dat er duidelijke verschillen zijn tussen de opkomende en volwassen economieën. Geld vloeit nog beperkt naar reële economie Inflatie is een monetair fenomeen, aldus de Amerikaanse econoom Milton Friedman. Hij bedoelde hiermee dat inflatie opkomt als teveel geld jaagt op te weinig goederen, grondstoffen en effecten. Hierdoor ontstaat een vraag naar een of meer van deze categorieën zonder dat daarvoor in de reële economie voldoende ruimte is. Dat kan zorgen voor een steeds groter verschil tussen de prijzen van bepaalde producten en de werkelijke waarde ervan. De cruciale vraag of wij in de volwassen economieën te maken hebben met teveel geld moet echter ontkennend worden beantwoord. Natuurlijk, het aanbod van geld van de centrale banken is overvloedig. Echter, vooral het bankwezen doet een beroep op deze middelen. En de banken sluizen dat geld niet naar de reële economie. Bedrijven en huishoudens hebben momenteel namelijk niet of nauwelijks behoefte aan krediet. Grote bedrijven hebben veel kasmiddelen en veel huishoudens zijn nog altijd bezig hun schulden te verminderen. Er is dus niet teveel geld. Bovendien is er nog steeds sprake van overcapaciteit in de VS en de meeste andere volwassen economieën. Dat drukt de lonen en de eindprijzen. Hogere lonen zijn nu dus evenmin een inflatiebron. In Duitsland is het risico voor brede opwaartse inflatiedruk wel gestegen. De industrie zal dit jaar haar capaciteit praktisch weer volledig benutten. Verder dalende werkloosheid kan dan leiden tot hogere lonen. Eurozone-breed kan deze inflatiedruk gedeeltelijk wegvallen tegen de desinflatie in de perifere landen. Deze landen blijven voorlopig kampen met overcapaciteit en mogelijk lagere lonen. Als kerngebieden als Frankrijk en de Benelux dankzij locomotief Duitsland een hogere groei laten zien, kan er een bredere inflatoire druk in de eurozone ontstaan. Zover is het nog niet. Het is duidelijk dat de Europese Centrale Bank (ECB) de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten houdt. Inflatie in opkomende markten loopt op In de opkomende markten is inflatie een groter risico. We zijn nog ver verwijderd van de 8% inflatie die wij in 2008 zagen, maar sinds afgelopen zomer stijgen de voedselprijzen in de opkomende markten duidelijk. Dat heeft al een duidelijk effect op het inflatieverloop in Azië en het Midden-Oosten. Omdat door de onrust in Egypte ook de olieprijzen zijn gestegen, lijkt later in het jaar een piek in de inflatie te ontstaan. Op dit moment taxeren wij de gemiddelde inflatie in het tweede kwartaal op 6% in de opkomende markten. Anders dan de volwassen economieën, kampen opkomende economieën niet met overcapaciteit. Hierdoor is er een behoorlijk risico dat hogere voedsel- en energieprijzen zich vertalen in hogere lonen en prijzen. Effect op volwassen economieën blijft beperkt Volwassen economieën kunnen hierdoor worden geconfronteerd met hogere prijzen voor energie, voedsel en hogere importprijzen; of door hogere prijzen van geïmporteerde goederen uit opkomende markten of door waardestijgingen van de valuta s van opkomende markten. Wij zien hierdoor echter nog geen stijging van het algemene prijspeil in de volwassen economieën ontstaan. Zo is het importdeel van grote economieën als de VS, de eurozone en Japan tussen 8 en 10% van het bruto binnenlandse product. Importprijzen moeten dus al sterk stijgen voordat die prijsstijgingen een substantieel effect hebben op het algemene prijspeil van de volwassen economieën. Wel vindt er een overheveling van inkomen van de volwassen economieën naar de opkomende economieën plaats. Als consumenten in de volwassen economieën dit inkomensverlies zouden willen compenseren door het eisen van hogere lonen, is het echter de vraag of zij voldoende onderhandelingsmacht hebben, gezien de hoge overcapaciteit. Duitsland vormt hierbij de uitzondering. Het risico van structureel hogere inflatie in de eurozone en de VS blijft voorlopig beperkt. De ECB zal waarschijnlijk in het vierde kwartaal van dit jaar als eerste centrale bank de rente verhogen. De Federal Reserve zal, mede door de aanhoudend hoge werkloosheid in de VS, niet eerder dan in 2012 de rente verhogen. ING Maandbericht Beleggen februari - maart

3 Aandelen: opvallende veranderingen in positionering Omgeving voor aandelen blijft gunstig De combinatie van economisch herstel, nog steeds bovengemiddelde winstgroei en de lage rentestand blijft de aandelenmarkten positief beïnvloeden. Voor Amerikaanse en Europese bedrijven taxeren wij een winstgroei van 14%. Voor bedrijven in opkomende markten en Japan verwachten wij een winstgroei van 20%. Wereldwijde aandelenmarkten kunnen in lijn hiermee met circa 15% stijgen dit jaar. De waardering van aandelen is nog steeds aantrekkelijk, zowel vanuit historisch perspectief als in vergelijking met andere beleggingscategorieën. We hebben besloten de weging van opkomende markten binnen aandelen te verlagen van overwogen naar neutraal. De oplopende inflatie in veel opkomende economieën leidt tot groeiremmende maatregelen van de beleidsmakers. Wij verwachten dat dit proces nog enige tijd zal doorlopen. Een andere factor is de verder meevallende economische ontwikkeling in de ontwikkelde landen, vooral in de VS. Dit leidt tot relatief minder sterke investeringsstromen richting de opkomende markten. Genoemde factoren leiden tot onze conclusie dat de hervatting van de trendmatige outperformance van opkomende markten nog enige tijd op zich kan laten wachten. Ook de recente politieke onrust in de Arabische wereld, die zich lijkt uit te breiden, heeft ons doen besluiten de overweging van opkomende markten voorlopig terug te brengen naar neutraal. Onze positieve verwachtingen voor de opkomende markten op langere termijn blijven overigens volledig intact. We heralloceren de middelen in de VS en Europa. Per saldo resulteert een neutrale positionering van regio s binnen de aandelenportefeuille. Wij verwachten dat beleggers dit jaar meer geld richting de aandelenmarkten zullen sluizen. Uit onderzoek van JP Morgan blijkt dat de wegingen van liquide middelen en obligaties in beleggingsportefeuilles al enige tijd afnemen ten gunste van aandelen. Kijkend naar ongeveer de afgelopen 15 jaar, dan blijkt het percentage aandelen in de portefeuilles gemiddeld vrij laag op dit moment. Zowel particuliere als institutionele beleggers zijn nog steeds voorzichtig gepositioneerd. Gezien de gunstige omgeving voor aandelen en de relatief lage effectieve rendementen op de obligatiemarkten verwachten wij dat de trend van hogere aandelenwegingen dit jaar zal doorzetten. Risico s voor aandelenmarkten We mogen de risico s die onze verwachtingen in gevaar kunnen brengen, niet uit het oog verliezen. De belangrijkste risico's die we onderweg kunnen tegenkomen zijn de staatsschuldencrisis in de eurozone, de inflatie en eventuele beleidsfouten in opkomende markten en een mogelijke escalatie van de politieke situatie in het Midden-Oosten. Conflict Midden-Oosten kan inflatiedruk verhogen Gezien de oliebelangen en de belangrijke rol die Egypte speelt in het politieke evenwicht in de regio, is het belangrijk om de situatie op de voet te volgen. Een snelle stijging van de olieprijs kan negatieve gevolgen hebben voor de wereldwijde groei en kan de opwaartse inflatiedruk versterken. Mocht de onrust overslaan naar grote olieexporteurs als Saoedi-Arabië en Iran, dan is een sterke prijsstijging reëel. Vooral Aziatische economieën, netto importeurs van olie, zijn kwetsbaar, zeker als de rest van de wereld met een afkoeling van de groei te maken zou krijgen. De stijgende inflatie in een aantal opkomende markten, vooral veroorzaakt door stijgende voedselprijzen, heeft tot onrust geleid onder beleggers. China verhoogde recent voor de derde keer sinds oktober de officiële rente in een poging de inflatie in toom te houden. Verdere renteverhogingen zijn mogelijk. Andere maatregelen, zoals een snellere aansterking van de Chinese munt, kunnen ook helpen om de inflatiedruk in te dammen. Slechts een beperkt aantal landen heeft te maken met oververhitting van de economie, zoals Brazilië en India. Onze zorgen houden mede verband met het beleid van de betreffende centrale banken. Die doen te weinig om de oververhitting in te dammen. Een hogere rente kan speculatief kapitaal aantrekken. Dat wordt ongewenst geacht. Verlichting van schuldenzorgen eurozone Een ander risico vormen de staatsfinanciën in de eurozone, al is de situatie de laatste weken verbeterd. Beleidsmakers en politici hebben zich in constructieve bewoordingen uitgelaten over mogelijke oplossingen van de crisis. Dit heeft het marktsentiment positief beïnvloed, wat bleek uit de succesvolle uitgifte van Spaanse en Portugese staatsleningen en de daling van de risicopremies op de leningen van perifere landen. Ook fundamenteel gezien zien we verbetering, met name in Spanje. Het land heeft een aantal structurele hervormingen doorgevoerd en heeft het begrotingstekort teruggebracht tot circa 5% van bijna 10% in Spaanse aandelen hebben het mede hierdoor erg goed gedaan sinds begin dit jaar. Tijdelijke tegenwind voor opkomende markten Het nog altijd soepele monetaire beleid in de volwassen economieën en het verkrappende beleid in opkomende markten is duidelijk in het nadeel van aandelen uit opkomende markten. Terwijl aandelen van volwassen markten profiteren van verbeterende groeivooruitzichten, worden opkomende markten gedreven door inflatiezorgen en de vrees voor renteverhogingen. Dit is terug te zien in de indexrendementen van aandelen uit opkomende markten die sinds enkele maanden achterblijven bij die van volwassen ING Maandbericht Beleggen februari - maart

4 markten. In tegenstelling tot vorig jaar zien we ook geld uit opkomende markten wegvloeien richting aandelen uit volwassen markten. Wij zijn voor de komende maanden voorzichtiger geworden voor opkomende markten en wegen die nu neutraal (was overwogen). Onze langetermijnvisie blijft onverminderd positief. Opkomende markten kennen een superieure economische groei en hebben sterkere balansen (in zowel de overheids-, banken- als particuliere sector). Lucht voor banken en perifere landen in eurozone Naast een herpositionering van opkomende naar volwassen economieën, zien we sinds begin dit jaar nog enkele opvallende bewegingen. Binnen de eurozone zien we dat de zware tegenwind voor de landen uit de periferie en de financiële sector van vorig jaar wat is gaan liggen. Spaanse aandelen stegen in januari met 10,5%, terwijl financiële dienstverleners uit de eurozone met 12,9% omhoog gingen. De gezondheid van de bankensector is sterk verweven met de staatsschulden van eurolanden, omdat de banken een fors deel hiervan op hun balans hebben staan. Wij verwachten dat deze positieve trends ruimte hebben om voorlopig door te zetten. Wij zijn daarom iets positiever geworden voor de financiële sector en voor Europese aandelen. Obligaties: gunstige omgeving voor bedrijfsleningen 10-jaarsrentes kunnen nog iets verder stijgen De economische omgeving is ook gunstig voor obligatiemarkten. De macro-economische cijfers in de volwassen economieën blijven positief verrassen. Dit kan er wel toe leiden dat de rentes op staatsobligaties van de VS en Duitsland nog verder stijgen, wat ongunstig is voor de koersen van deze leningen. Wij verwachten echter niet dat de rentes structureel zullen uitbreken aan de bovenkant van de bandbreedte die wij voorzien. Wij verwachten dat de rentes op Amerikaanse 10-jaarsleningen tussen 3% en 4% zullen bewegen. De yields op Duitse 10-jarige staatsobligaties zullen naar verwachting in een bandbreedte tussen 2,5% en 3,5% bewegen. Een test van de bovengrens is echter mogelijk, gezien de huidige ontwikkelingen. De nog altijd forse overcapaciteit is de belangrijkste reden waarom wij niet op een structurele rentestijging rekenen. In de VS en in de meeste andere volwassen economieën zal de economische groei niet sterk genoeg zijn voor het laten verdwijnen van de overcapaciteit. Deze overcapaciteit houdt de inflatie onder neerwaartse druk. De centrale banken zullen daarom hun extreem lage officiële rentes voorlopig handhaven. Alleen in de Duitse economie lijkt de overcapaciteit dit jaar te verdwijnen. Dat brengt de ECB in een delicate situatie. Het risico van rentestijgingen is daarom het grootst in de eurozone. Toch verwachten wij niet dat de ECB vóór het vierde kwartaal overgaat tot een verhoging van het officiële rentetarief. Belangrijk is dat de centrale bank moet beoordelen of ontwikkelingen in de gehele eurozone een renteverhoging rechtvaardigen. Spanje draagt bij aan afnemende zorgen eurozone In dat kader zijn de ontwikkelingen in Spanje interessant. De rol van Spanje in de Europese schuldencrisis is cruciaal. Het is altijd ons basisscenario geweest dat Spanje niet hoefde aan te kloppen bij het noodfonds (EFSF), al is het risico enige tijd zeer reëel geweest. De vooruitzichten zijn de laatste tijd echter verbeterd. Ten eerste hebben Europese beleidsmakers hun bereidheid getoond tot een groter noodfonds met een groter bereik en mogelijk lagere financieringskosten. Ook de relatie tussen Duitsland en Frankrijk is in dit verband verbeterd. Daarnaast is Spanje erin geslaagd het begrotingstekort in twaalf maanden terug te brengen van bijna 10% tot even boven 5%. Zelfs bij de meest pessimistische scenario s voor extra financiering voor Spaanse banken zal de verwachte piek in de schuldratio niet boven de 90% uitkomen. Ook heeft Spanje een indrukwekkende reeks aan hervormingen doorgevoerd. Onlangs nog werd een sociaal pact gesloten tussen het bedrijfsleven en de grote vakbonden, waarbij de pensioenleeftijd wordt opgetrokken van 65 naar 67. Ten slotte wordt de Spaanse economie in toenemende mate gesteund door de buitenlandse vraag. Zo zijn de exporten gestegen tot het niveau van voor de crisis. De aantrekkende binnenlandse vraag in Duitsland en andere kernlanden is positief voor de Spaanse exportsector. Voorzichtig met investment grade bedrijfsleningen Wij zijn voorzichtig met bedrijfsleningen van de beste (debiteuren)kwaliteit: investment grade. Hierbij telt de grote blootstelling mee van deze categorie aan de Europese financiële sector. Deze heeft grote belangen in staatsobligaties van de landen uit de Europese periferie. Daarom houden we vast aan onze voorkeur voor high yieldbedrijfsobligaties. We zien op de obligatiemarkten de laatste tijd een verandering van geldstromen van opkomende markten richting bedrijfsleningen. Net als bij aandelen zijn ook hier de opkomende markten tijdelijk uit de gratie. Wij zijn positief over leningen uit opkomende markten in harde valuta s, inclusief de relatief nieuwe categorie van de bedrijfsobligaties uit opkomende markten. Wij blijven ook positief voor leningen in lokale valuta s, omdat valutakoerswinst kan bijdragen aan het verlichten van opwaartse inflatiedruk in opkomende economieën. Vastgoedaandelen: neutraal Wij hebben een neutrale visie op wereldwijde vastgoedaandelen. Zij profiteren van de verbeterde economische groeivooruitzichten in de volwassen economieën. Hogere economische groei heeft, met enige vertraging, een positief effect op bezettingsgraden en ING Maandbericht Beleggen februari - maart

5 huuropbrengsten. Vanwege de verbeterde situatie in Spanje zijn we iets minder negatief geworden voor de periferie van Europa. Nadelig voor vastgoedaandelen zijn de stijgende rentes en de verkrappende maatregelen in China, die vooral een tegenwind vormen voor Aziatische vastgoedaandelen. Grondstoffen: positief Wij zijn positief voor grondstoffen. De verbeterde economische vooruitzichten en hogere rentes hebben de interesse van beleggers verlegd van edelmetalen als goud naar de industriële metalen. De groei in China zal afzwakken maar sterk blijven, waarbij het vijfjarenplan inzet op huizenbouw en infrastructuur. Wij zijn daarom positief voor industriële metalen waaronder koper. Ook zijn we positief voor landbouwproducten omdat zowel weerfactoren (korte termijn) en de structurele factoren (lange termijn) een krap aanbod veroorzaken. Liquiditeiten: neutraal De rentes op de geldmarkten zijn nog steeds erg laag. Wij blijven daarom neutraal ten aanzien van liquiditeiten. Dat betekent dat we in de strategieën daarin geen positie aanhouden. ING Maandbericht Beleggen februari - maart

6 Meer weten? Kijk op ING.nl Of bel met Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. De tekst is afgesloten op 14 februari 2011

Zet herstel bankensector door?

Zet herstel bankensector door? ING Investment Office Publicatiedatum: 29 mei 2015 Sectorcommentaar financiële waarden Zet herstel bankensector door? Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor de

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Vooruitzichten economie en financiële markten

Vooruitzichten economie en financiële markten Vooruitzichten economie en financiële markten Bob Homan, ING Investment Office Grip op je Vermogen Den Haag, 9 oktober 2015 Vraag 1 Hoeveel % is de wereldindex (in Euro s) van hoogtepunt (15/4) tot dieptepunt

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Juni 2015

Maandbericht Beleggen Juni 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 27 mei 2015 Maandbericht Beleggen Juni 2015 mei juni + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

ING Maandvisie ING Investment Management

ING Maandvisie ING Investment Management ING Maandvisie ING Investment Management Augustus - September 2009 Nieuwsbrief Kernpunten Risicorally heeft veel veerkracht Wij verhogen groeiramingen voor 2009 Wij zijn positiever voor aandelen Waardering

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Juli 2015

Maandbericht Beleggen Juli 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 juni 2015 Maandbericht Beleggen Juli 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 12 november 2015 Sectorcommentaar Metaal en mijnbouw Door Marina Hagoort, beleggingsanalist van het ING Investment Office In dit rapport vindt u onze vooruitzichten

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Augustus 2015

Maandbericht Beleggen Augustus 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 28 juli 2015 Maandbericht Beleggen Augustus 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Welkom. Datum: 25 april 2014

Welkom. Datum: 25 april 2014 Welkom Datum: 25 april 2014 Even voorstellen Ronald Stoel Directeur Personal Banking Ingrid van Doremalen Financial Planner ING Private Banking 2 Uw geldzaken op orde voor nu en later, dát is Financieel

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 9 oktober 2015. Technische Analyse Het stappenplan

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 9 oktober 2015. Technische Analyse Het stappenplan Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 9 oktober 2015 Technische Analyse Het stappenplan Agenda Geschiedenis technische analyse Wat is technische analyse? Het stappenplan Gemiddelden

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Het 4 e kwartaal van 2014.

Het 4 e kwartaal van 2014. 1 Het 4 e kwartaal van 2014. Zoals werd aangegeven aan het einde van het derde kwartaal van 2014 zou voorzichtigheid betracht worden bij het investeren in aandelen. De kansen op topvorming werden zo groot

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

ING Private/Business Banking

ING Private/Business Banking ING Private/Business Banking Workshop Duurzaam Beleggen Congres Grip op je Vermogen 5/6 oktober 2012, Den Haag Jan van Hoven, consultant Susanne van de Wateringen, senior analist 1 Welkom op planeet Aarde

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap BELEGGINGSVISIE Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap Rentes (10 jaars yield) Verenigde Staten 2,10% Eurozone

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Wat zijn de beleggingstrends van dit moment?

Wat zijn de beleggingstrends van dit moment? Wat zijn de beleggingstrends van dit moment? Bob Homan Hoofd ING Investment Office Utrecht, 25 april 2014 Agenda Hoe staan de financiële markten ervoor? Wat zijn koersbepalende factoren? Waar liggen toekomstige

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht Beleggingsvisie Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - Totaaloplossing voor de dynamische wereld van vandaag Economische omgeving Na gedenkwaardig kwartaal blijft klimaat

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 2 november 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office In de update van april dit jaar schreven we nog over de verrassend

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 29 juli 2015 Commentaar Brazilië Door Marina Hagoort, beleggingsanalist van het ING Investment Office Deze maand stelde de Braziliaanse regering haar fiscale doelstellingen

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

MaandJournaal Special Visie 2016: Het jaar van de verschillen Fonds onder de aandacht

MaandJournaal Special Visie 2016: Het jaar van de verschillen Fonds onder de aandacht December 2015 MaandJournaal Special Visie 2016: Het jaar van de verschillen Fonds onder de aandacht NN Europe Fund www.nnip.nl Visie 2016: Het jaar van de verschillen: eurozone biedt kansen We gaan 2016

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012 Kwartaal Update Gold&Discovery Fund januari 2012 In de eerste maand van dit jaar steeg goud bijna 11%, zilver 21%, terwijl de koperprijs 12% steeg. De waarde van onze portfolio steeg zelfs circa 18%. Hiermee

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2008 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2014

Nadere informatie

Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder

Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Grip op je Vermogen 3 oktober 2014 Agenda 1. Hoe kunt u beleggen? 2. Kijkje in de keuken 3. Fondsselectie

Nadere informatie

Update opkomende markten

Update opkomende markten ING Investment Office Publicatiedatum: 7 april 2014 Update opkomende markten Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office De beleggingsregio opkomende markten is de afgelopen maanden

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over de rentestijging

Alles wat je moet weten over de rentestijging ARTIKEL 17 december 2015 Alles wat je moet weten over de rentestijging In eerste de maanden na een rentestijging neemt bij aandelen de volatiliteit vaak toe De impact van de renteverhoging op obligaties

Nadere informatie

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012 Grip op je Vermogen Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan ING Investment Office 5 en 6 oktober 2012 Economie 2 En nu? valt uit elkaar Verdere integratie Economisch trend is

Nadere informatie

B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g

B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g P H I L I P S P E N S I O E N F O N D S B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G 7 P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g I n f o r m a t i e o v e

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

beleggingsvisie update Fors overwogen belang in aandelen gehandhaafd Invloed groeivertraging China op wereldeconomie tijdelijk

beleggingsvisie update Fors overwogen belang in aandelen gehandhaafd Invloed groeivertraging China op wereldeconomie tijdelijk beleggingsvisie update November - December 2015 Fors overwogen belang in aandelen gehandhaafd We verwachten dat het economisch herstel wereldwijd zal doorzetten en dat de huidige afzwakking tijdelijk is.

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Beleggingsverslag. Prepensioneringsregeling. Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Beleggingsverslag. Prepensioneringsregeling. Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Beleggingsverslag Prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact

Nadere informatie

De afnemende vrees voor een Amerikaanse interventie in Syrië zorgde voor lagere olieprijzen. Ten opzichte van vorige week is de prijs 1,7 % gedaald.

De afnemende vrees voor een Amerikaanse interventie in Syrië zorgde voor lagere olieprijzen. Ten opzichte van vorige week is de prijs 1,7 % gedaald. Energiemarktanalyse Powerhouse Olie Olie (volgende maand) De afgelopen week waren de ogen van beleggers vooral gericht op een eventuele aanval van de VS op Syrië. Omdat het lijkt dat Obama steeds meer

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 29 juni 2015 Sectorcommentaar Nutsbedrijven Door Marina Hagoort, beleggingsanalist van het ING Investment Office In de eerste helft van 2015 heeft de sector nutsbedrijven

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN Persbericht Bank of America Merrill Lynch Financieel Centrum 2 King Edward Street Londen EC1A 1HQ Neem voor meer informatie voor de media contact op met: Carolien Pors Media Relaties Nederland Merrill

Nadere informatie