KALMTHOUTSESTEENWEG ROGIN 2 Verkoopslastenboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KALMTHOUTSESTEENWEG 141-143 ROGIN 2 Verkoopslastenboek"

Transcriptie

1 Appartement :. DE KOPER(s) ROGIN bvba Correspondentieadres Brechtsebaan Brasschaat Tel

2 INDEX I. ALGEMEEN 1.1 Plannen p Toezicht op uitgevoerde werken en technische studies p Nutsvoorzieningen p Materialen, handelswaarden en merkaanduidingen p Wijzigingen door de kopers p Afsluitingen / Bezoek van de bouwplaats p. 6 II. RUWBOUWWERKEN II.A. ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Grond- en funderingswerken p Ondergrondse ruwbouwstructuur p Ondergronds metselwerk p Rioleringsnetten p voorzieningen tegen opstijgend vocht p. 8 II.B. BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Gewapend beton p Metselwerk p Gevels p Thermische isolatie p Akoestische isolatie p Rook- en verluchtingskanalen p Dakwerken 7.1 Platte daken p Hellende daken p Dakafvoeren p Dakvensters & Rookkoepels p Buitenschrijnwerk 8.1. buitenschrijnwerk p Beglazing p Borstweringen aan terrassen p Poorten p Terrassen p. 10 2

3 III. AFWERKING 1. Vloeren A. Gemeenschappelijke delen p. 11 B. Privatieve delen p Wandafwerking 2.1 Privatieve delen p Plafondafwerking p Binnenschrijnwerk A. Deuren p Raamtabletten binnenzijde p Schilderwerken p Brievenbussen / belinrichting p Tuinaanleg en omgevingswerken p Sleutelplan p. 14 IV. TECHNISCHE INSTALLATIES 1. Elektriciteit Gemeenschappelijke delen p. 14 Privatieve delen p Sanitaire installatie p Verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie p Keukeninstallatie p. 17 V. AFGITE SLEUTELS P. 17 3

4 I. ALGEMEEN Plannen Kwaliteit en concept van het gebouw zijn vast, de bouwheer/promotor echter kan te allen tijde de hieronder beschreven materialen en/of installaties of de verwerking ervan wijzigen zonder echter de hoogwaardigheid te schaden. De plannen van het appartement welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopsovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van de appartementen, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, tengevolge van stabiliteit - of technische redenen. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als circa maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. Controle op uitgevoerde werken en technische studies Betreffende ARCHITECTUUR : Het opstellen van ontwerp en concept, alsmede de leiding en controle op de werf wordt uitgevoerd door De Clerck Engineering bv, Reintjesbeek 16 te 2930 Brasschaat, vertegenwoordigd door L. De Clerck. Betreffende STABILITEIT wordt de studie en het toezicht uitgevoerd door De Clerck Engineering bv, Reintjesbeek 16 te 2930 Brasschaat, vertegenwoordigd door L. De Clerck. De VEILIGHEIDSCOÔRDINATIE en EPB-verslaggeving berust bij M.M. project management bvba, Hooghofstraat 4 te 9968 Bassevelde. Betreffende de TECHNIEKEN wordt de studie en het toezicht uitgevoerd door ROGIN bvba Het ereloon van de hiervoor vermelde architect, ingenieur(s), veiligheidscoördinator en de EPB-verslaggeving is inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper echter zou overgaan tot wijzigingen aan de plannen in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden. Erelonen verbonden aan tussenkomst van aangestelden door de kopers, dus anderen dan de hiervoor vermelde leden van het bouwteam, zijn ten allen tijde en volledig ten financiële laste en de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. 4

5 Nutsvoorzieningen Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellings-, verbruiks- en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, electriciteit, telefoon, riolering, TV-FM distributie) zijn niet in de verkoopsprijs inbegrepen en vallen dan ook ten laste van de kopers. Het gaat om werken die verplicht door de nutsmaatschappijen/overheden worden uitgevoerd/gefactureerd aangevuld door eventuele werken specifiek verbonden aan de uitvoering van deze nutsaansluitingen. Materialen, handelswaarden en merkaanduidingen De koper stelt de aannemer/promotor in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op elk verzoek door de aannemer/promotor tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de door hem aangekochte kavel. Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de aannemer/promotor of dat de koper de vrijheid laat aan de aannemer/promotor inzake keuze van materialen, kleuren, enz... De aannemer/promotor heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorzieningsmaatschappijen of omdat de aannemer/promotor meent dat deze wijzigingen de privatieve/gemeenschappelijke delen of het nut ervan verbeteren, of nog omdat de aannemer/promotor in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolgde de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onderaannemers enz; In het lastenboek wordt een aantal keer de benaming handelswaarde gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, excl. BTW, van de materialen. De plaatsingskost is in de opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld. Wijzigingen door de kopers Wanneer de koper, om welke reden ook wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of de standaard voorzieningen (t.t.z. aan de afwerking of de lay-out van zijn appartement), kan dit slechts in de mate dat de aannemer/promotor/architect hierover zijn akkoord geeft. Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking, die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlengingen tot de voorlopige oplevering. Wijzigingen die het uitwendige van gebouw en de uniformiteit van de gemene delen veranderen, zijn niet mogelijk. 5

6 Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf (te verstaan voor de voorlopige oplevering). Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de voorziene afwerking niet wenst te laten uitvoeren door de aannemer/promotor (dit dient dan wel door de koper tijdig gevraagd te worden en er mogen geen problemen ontstaan met reeds geplaatste bestellingen, uitvoering of meer algemeen met de werfplanning) en deze staat dit toe, dan zal de koper maximaal 60% van het aangegeven budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden van de laatste betaalschijf. Zulke zaken zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen de koper en de aannemer/promotor uit het contract kunnen genomen worden. Met uitzondering van de hiervoor bepaalde omstandigheden worden op de voorziene basisbudgetten in huidig verkoopslastenboek geen teruggaven, noch verminderingen gegeven. Indien de koper, zonder weten van de aannemer/promotor, zelf of via derden werken uitvoert aan het goed, geldt dit als onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen. De aannemer/promotor wordt in dit geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de kopers voor wat betreft zijn werk en de hieraan verbonden uitvoeringstermijn. Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering. Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de kopers aangaande de kostprijs van deze wijzigingen. Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de aannemer/promotor. Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden door de aannemer/promotor, de hoofdaannemer of mogelijks de onderaannemer van een bepaald lot. Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het appartement verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen tenzij expliciet in het bestek genoteerd werd en door de verkoper ondertekend. Afsluitingen / Bezoek van de bouwplaats De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij een schriftelijke toestemming heeft vanwege ROGIN bvba of vergezeld is van de afgevaardigde van de firma ROGIN bvba, en dit uitsluitend tijdens de werkuren van de werf. Tijdens het weekend, de vakantie- en of verletdagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk, zelfs niet op eigen risico. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaatsreglement. De bouwers/promotor wijzen alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen. 6

7 Bij inbreuk op dit artikel door de koper, is de koper persoonlijk en alleen aansprakelijk voor alle eventuele schade, zowel lichamelijk, fysisch of materialistisch en dit zowel aan hemzelf als t.o.v. eventuele derden, eventuele boetes, enz (deze lijst is louter informatief, doch niet limitatief) tengevolge van zijn/haar bezoek op de werf. II. RUWBOUWWERKEN II.A. ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Grond- en funderingswerken De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd teneinde de funderings-, kanalisatie- en rioleringswerken degelijk te kunnen uitvoeren. De aanzet van de fundering zal een zuiver en uniform vlak vertonen en zal een voldoende grondweerstand hebben om de fundering van het gebouw op de grond over te dragen. De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect zijn enkel indicatief en worden definitief bepaald door de studie van de ingenieur, die zich steunt op de resultaten van het bodemonderzoek en de berekening van de belastingen van het gebouw met de nuttige bijbelastingen. Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype, de afmetingen en betonsamenstelling. De aardingslus is voorzien onder de fundering. 2. Ondergrondse ruwbouwstructuur Alle structurele betonwanden, vloerplaten, balken en kolommen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het ingenieursbureau. De architectuurplannen zijn dienaangaande zuiver indicatief. Alle diktes en hoogtes worden aangepast aan de stabiliteitsberekeningen. Alle bouwwerken in beton en de wapening ervan, voldoen aan de Belgische normen ter zake. 3. Rioleringsnetten Het rioleringsstelsel wordt uitgevoerd in PVC met uitzondering van de riolering onder de vloerplaat van het gebouw, welke uitgevoerd in PE. Dit alles wordt uitgevoerd volgens de geldende normen terzake. In de ondergrondse niveaus wordt het PVC-rioleringsnet zichtbaar opgehangen, zodanig dat een eenvoudige controle steeds mogelijk blijft. De aansluiting op de moerriool gebeurt via één of meerdere sifonputten. 4. Voorzieningen tegen opstijgend vocht Een waterdichte beschermlaag wordt, waar noodzakelijk, onder de metselwerkmuren aangebracht. 7

8 II.B. BOVENGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Gewapend beton Worden voorzien in gewapend beton : alle vloerplaten,dakplaten voor platte daken; of in geprefabriceerde betonelementen. alle balken, wanden en kolommen nodig voor een goede constructie, dit alles volgens de gegevens en onderrichtingen van het ingenieursbureau; 2. Metselwerk Metselwerk voor het binnen spouwblad van de gevels en de binnenmuren wordt uitgevoerd in gebakken snelbouwsteen. Woningscheidende wanden worden, voor zover niet uitgevoerd in beton, dubbel uitgevoerd in snelbouw metselwerk en voorzien van akoestische isolatie volgens akoestische norm NBN S De scheidingswanden in de woningen worden uitgevoerd in snelbouwmetselwerk. 3. Gevels De gevels van het gelijkvloers worden uitgevoerd in paramentmetselwerk van het type en kleur volgens aanduiding op de bouwtoelating en goedkeuring door de architect. Vanaf het nok van het dak wordt de gevel bekleed met gevelplaten. De muren worden zodanig geïsoleerd dat het gebouw aan de EPB regelgeving voldoen. De mortels zijn aangepast aan de aard van het metselwerk. 4. Thermische isolatie De gevel wordt uitgevoerd met een geventileerde spouw voorzien van thermische isolatie. Het materiaal en de dikte ervan zijn afhankelijk van het resultaat van de gegevens van het EPB verslag. Het materiaal en de dikte van de isolatieplaten van de platte daken, worden eveneens bepaald door het EPB verslag. De isolatie en ventilatie van het gebouw worden zodanig voorzien, dat voldaan wordt aan de eisen van de EPB regelgeving. 5. Akoestische isolatie Onder de volledige binnenoppervlakte der appartementen wordt een (contact-) geluidsabsorberende laag voorzien tussen de betonnen draagvloer en de chape. 8

9 6. Rook- en verluchtingskanalen KALMTHOUTSESTEENWEG Kanalen worden voorzien voor : - Afvoer individuele verwarming op gas en aanvoer verse lucht - Keukendampkappen - Natuurlijke ventilatie van de lokalen volgens de EPB regelgeving. Aanvoer van verse lucht gebeurt door middel van ventilatieroosters in de ramen conform de EPB regelgeving. 7. Dakwerken 7.1 Platte daken De platte daken die gebruikt worden als terras worden worden uitgewerkt met hellingsbetton, isolatie 2 x 8cm pur met roofing. De daken van de garage worden voorzien van roofing. Het dak van de garages zijn verder niet geïsoleerd. 7.2 Hellende daken De daken worden afgewerkt met tegelpannen of leien. Type en kleur volgens aanduiding op de bouwtoelating en goedkeuring door de architect. Als onderdak wordt een gewapende microgeperforeerde PE folie aangewend. Deze constructie biedt een groter thermisch comfort. 7.3 Dakafvoeren De zichtbare regenafvoeren worden uitgevoerd in gepatineerde Zink (grijs) of pvc grijs of gelijkwaardig. 7.5 Dakvensters en rookkoepels Dakvlakramen zijn van het merk Velux (maatvoering volgens aanduiding plan). Een rookkoepel wordt voorzien, daar waar wettelijk verplicht, conform deze verplichting. 9

10 8. Buitenschrijnwerk 8.1 PVC buitenschrijnwerk KALMTHOUTSESTEENWEG Het geheel van deze werken is uit te voeren in pvc, gelakt in een RAL-kleur volgens keuze leidinggevende architect Beglazing Al de beglazingen zijn uit te voeren in dubbel klaar glas (K-waarde volgens het EPB verslag, conform norm NBN B62). De glasdikten zullen overeenstemmen met de fabrieksnormen, toepasselijk voor winddrukken van 75 kg/m². Uitvoering glas volgens de norm NBN S Borstweringen aan buitenterrassen Alle terrasleuningen worden uitgevoerd in hout. De architect zal de kleur, vormgeving en oppervlaktestructuur bepalen Poorten Per garage wordt de uitvoering voorzien met een sectionale poort. 9. Terrassen Begaanbare terrassen boven bewoonde lokalen op de verschillende verdiepingen en dit volgens de aanduidingen op plan worden afgewerkt volgens richtlijnen van de leidinggevend architect en afgewerkt met bankirai. De gelijkvloerse terrassen worden niet door de promotor voorzien en dienen door de koper zelf aangelegd te worden. 10

11 III. AFWERKING 1. Vloeren Bij tijdige aankoop en beslissing zal de koper voor zijn/haar privatieve delen zelf een keuze mogen maken bij een door de bouwheer opgegeven leverancier. Op de plaats waar muurtegels voorzien zijn, worden geen plinten geplaatst. Indien door welke reden dan ook (bv. door de aard van de vloerbekleding) het noodzakelijk wordt geacht speciale of bijkomende eisen te stellen aan de chape, dienen deze vóór aanvang der werken duidelijk en schriftelijk gemeld te worden door middel van een bijzonder bestek. Deze meerkost is ten laste van de koper. Aangezien het hier gaat om een cementgebonden dekvloer, moet volgens de Belgische norm rekening gehouden worden met het gevaar voor scheurvorming ten gevolge van de hydraulische krimp. Voor de bepaling van de chapedikte van eventuele niet afgewerkte lokalen wordt uitgegaan van een door de koper te plaatsen afwerking met een vloerdikte van +/- 12 mm (hoogte bovenkant chape tot bovenkant afgewerkte vloer). A. Gemeenschappelijke delen In de inkomhal, op de bordessen (uitgezonderd het deel naar de kelder)worden een keramische vloerbekleding met bijhorende plinten voorzien aangepast aan het type gebouw en volgens keuze leidinggevend architect. B. Privatieve delen In de basisprijs van het appartement is de levering en plaatsing van volgende vloeren voorzien : In de appartementen wordt overal een ceramische stenen vloer voorzien met volgende handelswaarden voor de levering : Bevloering : 30,00 Euro/m² Plinten : 7,00 Euro/lm Voor de bepaling van de basis plaatsingskost wordt uitgegaan van een plaatsing van tegels formaat 30/30 tot 45/45 in rechtlijnig verband gelijmd. Eventuele meerkosten voor plaatsing van tegels buiten dit formaat of in een ander verband (bv. Diagonaal verband, plaatsen van ruitjes tussen de tegels, plaatsing in mortelbad, enz) zijn ten laste van de koper. Indien door de koper gekozen wordt voor parket en of laminaatvloeren dient rekening gehouden dat deze in eigen beheer door de koper dient geplaatst, na oplevering van het 11

12 appartement. De promotor neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de plaatsing ervan, noch omtrent het resultaat, noch met betrekking tot garanties. 2. Wandafwerking A. Gemeenschappelijke delen De wanden van de gelijkvloerse inkomhal, de bordessen en de trapzaal worden uitgevlakt of bezet en afgewerkt met een schilderlaag. De kleuren worden bepaald door de leidinggevende architect. B. Privatieve delen Alle wanden van de appartementen worden behangklaar opgeleverd hetzij d.m.v. bezetting op de metselwerken hetzij d.m.v. een uitvlaklaag op de betonwanden. Plamuur-, behang- of schilderwerken zijn te voorzien door de koper. Volgende oppervlakten en budgetten voor faiences worden voorzien: 20m² à 25,00 /m², vrij te gebruiken in badkamer, toilet en of keuken. Voor de plaatsing wordt als basis genomen : verlijming, standaard formaat 20/20 tot 33/45, in recht verband; eveneens voorzien : afkasting 1 zijde ligbad of, indien de klant een douche verkiest ipv een ligbad, waterdichtingsmat voor douchewand (max 2 wanden) + afkasting hangtoilet, hoekprofielen, dit alles maximaal volgens indeling basisplan zoals gevoegd bij de verkoopsovereenkomst. Wijzigingen aan de plannen of toestellen kunnen bijgevolg aanleiding geven tot meerprijzen. 3. Plafondafwerking De vlakke betonplafonds van de appartementen en woningen worden, voor zover nodig, voorzien van een uitvlaklaag. Plamuur-, behang- of schilderwerken zijn te voorzien door de koper. De plafonds van de gemene delen van de gelijkvloerse inkomhallen en de bordessen op de bovengrondse verdiepingen worden eveneens uitgevlakt en geschilderd opgeleverd. 12

13 4. Binnenschrijnwerk Deuren KALMTHOUTSESTEENWEG Alle binnendeuren tussen privatieve en gemeenschappelijke delen, van het type schilderdeur worden voorzien met deurbladen, brandwerendheid (RF ½ h) en sloten in overeenstemming met de specifieke functies en de van toepassing zijnde reglementeringen; aan de appartementszijde af te werken door de koper. Mits meerprijs kan er een veiligheidsdeur voorzien worden. In de gemeenschappelijke delen (zoals deuren vuilnislokalen, deuren naar trap, etc...) worden volgens de vignerende brandweervoorschriften al dan niet brandwerende deuren voorzien afgewerkt volgens instructies van de leidinggevende architect. In basis worden de binnendeuren der privatieve ruimten, uitgevoerd in vlakke schilderdeuren, gevat in een hardhouten omlijsting met MDF dagkant en voorzien van een aluminium kruk. De deurbladen worden onderaan met een opening van 2 cm t.o.v. de vloer geplaatst, om voldoende doorvoeropening te creëren in functie van de EPB regelgeving. Op vraag van de koper (mits supplement) kan deze opening eventueel ook vervangen worden door een bijpassend doorvoerrooster. Bij tijdige aankoop en beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij de leverancier, opgegeven door de projectcoördinator. Indien wordt afgeweken van de basis binnendeur en er geen passende binnendeur gevonden wordt binnen de opgegeven handelswaarde zal de opgegeven handelswaarde in min worden gebracht bij een alternatieve keuze bij de leverancier, opgegeven door de projectcoördinator. 1. handelswaarde basis binnendeur met alu kruk geleverd en geplaatst 200 euro 5. Raamtabletten binnenzijde Aan alle ramen die niet tot tegen de vloer komen, wordt tussen de raamdaggen een natuursteen raamtablet geplaatst met een handelswaarde van 150,00 /m². De diepte van de raamtabletten bedraagt maximaal 20 cm, 2 cm dikte en facet afgewerkt. 13

14 5. Schilderwerken KALMTHOUTSESTEENWEG De muren en plafonds van het gemeenschappelijk inkomgeheel en het bijhorend trappenhuis worden geschilderd opgeleverd evenals alle gemeenschappelijke deuren langs de zijde van de traphal. De inkomdeuren van de appartementen worden aan de zijde van de gemeenschap geschilderd. De privé zijde van de inkomdeur blijft ten laste van de koper. De architect kiest de kleuren volgens voor te leggen stalen. Voor de privatieve kavels zijn geen schilderwerken voorzien. 6. Belinrichting / Brievenbussen Ieder appartement beschikt over een drukknop voor het bedienen van het elektrisch deurslot. De brievenbussen worden voorzien in de voortuinstrook t.h.v. de openbare weg. 7. Tuinaanleg, Buitenwerken Er worden geen privatieve tuinen door de promotor aangelegd. Alle privatieve tuinen dienen door de kopers zelf aangelegd te worden, evenals de eventuele afsluiting van de respectievelijke kavels. De grond in de privatieve tuinen wordt enkel genivileerd afgeleverd! 8. Sleutelplan Voor de verschillende toegangen tot: de gemene delen en privatieve delen wordt gewerkt met een sleutelplan. IV. TECHNISCHE INSTALLATIES 1. Elektriciteit De elektrische installatie beantwoordt aan de voorschriften van de stroomleverende maatschappij en het AREI. Voor het in gebruik nemen van het gebouw zal de ganse installatie, zowel privatieve als gemene delen, gekeurd worden door een door de overheid erkend controle organisme. Gemeenschappelijke delen Voor alle gemeenschappelijke delen worden passende verlichtingsarmaturen gekozen door de architect. 14

15 De verlichtingschakelaars zijn zowel voor het bovengronds als het ondergronds gedeelte aangesloten op een regelbare tijdschakelaar en zijn lichtgevend. In de parking wordt gewerkt met bewegingsdetectoren. De zone voor de buitendeuren van de gemeenschappelijke traphallen wordt verlicht door een lamp met schemerschakelaar, aangesloten op een gemeenschappelijke meter. Volgens de geldende bepalingen wordt noodverlichting voorzien waar nodig. Het volledige project wordt voor de elektriciteitsverdeling van de algemene delen aangesloten op één algemene elektriciteitsmeter per gebouw te weten; verlichting parking (gelijk verdeeld over de drie gebouwen), verlichting trapzalen, bordessen, inkomgeheel, meterlokalen. Privatieve delen Elk appartement, heeft een afzonderlijke meter, welke opgesteld wordt in een gemeenschappelijk meterlokaal. De kosten voor de indienststelling van de individuele meter zijn ten laste van de koper, evenals de individuele aansluiting voor telefoon en TV-distributie. De individuele verdeelborden staan in het appartement/woning. Elk bord is voorzien van automatische zekeringen en verliesstroomschakelaars (300 en 30 ma). De schakelaars en stopcontacten zijn van het ingebouwde type. Aan de toegangsdeur van het appartement is een aparte beldrukknop voorzien. Deze geeft een verschillend geluidssignaal t.o.v. de drukknop aan de algemene inkomdeur op de gelijkvloerse verdieping. In de privatieve delen worden de leidingen voor de lichtpunten voorzien, doch geen armaturen. Verder zullen schakelaars, stopcontacten worden geplaatst volgens overzicht in bijlage: 2. Sanitaire installatie Alle aanvoerleidingen warm en koud water worden uitgevoerd in Pex-Al-Pex buis. Alle afvoeren worden uitgevoerd in HDPE of PVC, bestand tegen hoge temperaturen. De ganse installatie wordt conform de voorschriften van de waterleverende maatschappij geconcipieerd met inbegrip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en andere toebehoren. Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien in berging of badkamer. Warmwaterbereiding : zie beschrijving centrale verwarming. Voor droogkasten worden enkel aansluitingen voorzien voor condensatiekasten. Voor de totaliteit der sanitaire toestellen, kasten en toebehoren werd een particuliere handelswaarde voor levering voorzien zoals hieronder opgegeven. 15

16 Bij tijdige beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij een leverancier van sanitaire toestellen, opgegeven door de projectcoördinator. De levering en plaatsing van de basis sanitaire toestellen is begrepen in de basisaankoopprijs van de appartementen en woningen zoals aangeduid op de verkoopplannen. Indien er aan de basisopstelling wijzigingen worden gevraagd of bijkomende sanitaire toestellen geplaatst moeten worden, dient men uiteraard ook rekening te houden met een eventuele bijkomende kostenverrekening van het wijzigende leiding- en plaatsingswerk. Deze gevraagde wijzigingen kunnen mogelijk ook aanleiding geven tot verlenging van de vooropgestelde uitvoeringstermijnen. Particulier prijzen voor levering van sanitaire toestellen: BUDGET APP 3.500, , Verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie De centrale verwarming en warmwaterbereiding is individueel en op gas. De individuele gasmeters worden opgesteld in een gemeenschappelijk meterlokaal. De kosten voor de indienststelling van de individuele meter zijn ten laste van de koper. De algemene opvatting kan omschreven worden als volgt : Op de op plan aangeduide plaats wordt een Condensatieketel op gas geplaatst voor de centrale verwarming en warmwatervoorziening. Het type wordt bepaald in functie van het type woning/appartement met een minimum van 24 kw, delta T 25 bij 13,8 l/min. In de verschillende woonvertrekken worden radiatoren geplaatst. Bij tijdige aankoop en beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij de leverancier, opgegeven door de projectcoördinator. Indien de keuze van de koper een meerprijs inhoud zal deze op de saldofactuur verrekent worden. Bij het ontwerp werd rekening gehouden met volgende temperaturen : Bij een buitentemperatuur van 10 graden Celcius : - Woonkamer / keuken 22 C - Slaapkamers 20 C - Badkamer / Douche 24 C - Nachthal 18 C 16

17 De volledige unit wordt gestuurd door middel van een digitale klokthermostaat, voorzien van schakelklok met dag- en nacht regeling zodat een economische werking bekomen wordt. 3. Keukeninstallatie In de basisverkoopprijs wordt een keuken voorzien met kastenensemble en elektrische toestellen met een handelswaarde zoals hieronder opgegeven. De apparaten voorzien in het standaardpakket omvatten : spoelbak met ééngreepsmengkraan; dampkap; oven; vitrokeramische kookplaat; koelkast 122 cm; Bij een tijdige beslissing kan de koper zelf de keukenmeubelen en toestellen kiezen in overleg met de keukenfabrikant, aangesteld door de projectcoördinator. Particuliere handelswaarde voor levering en plaatsing keuken : BUDGET APP 7.500,

18 V. Afgifte sleutels en plaatsen definitief slot De verkoper/promotor behoudt zich het recht voor om de definitieve sloten te plaatsen van de voordeur, de achterdeur, de schuifdeuren en de vensters op elk ogenblik dat hij wenst. Na de betaling van het saldo van de facturen en de vrijgave van de borg kan de woning in gebruik genomen worden door de koper en pas dan worden de sleutels overhandigd. Dit lastenboek werd opgemaakt op donderdag 20 juni 2013 en het bevat 18 genummerde pagina s. Bijlage : overzicht elektrische bedieningen, lichtpunten en stopcontacten (2 pag) De alhier beschreven afwerking heeft voorrang op al de aanduidingen op de plannen die slechts indicatief zijn. - Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs : - BTW, registratie- en notariskosten - De definitieve aansluitingen van water, elektriciteit, gas en riolering, forfaitair vastgesteld op 1.800,00 excl BTW/woongelegenheid. - Aansluitingen van telefoon, kabel-tv, digitale TV, internet of enige andere privévoorziening (door de koper zelf af te spreken en te regelen met maatschappij van zijn/haar keuze en rechtstreeks te betalen aan de desbetreffende maatschappijen). - Bouwtaks. Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de verkoper. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben. De koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek vermeld is en zich akkoord verklaart met de inhoud ervan. De koper en de verkoper verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze in dit lastenboek vermeld. Voor het overige verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden, dewelke de koper verklaart ontvangen te hebben. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de koopovereenkomst. Datum :. De Koper. De Verkoper ROGIN bvba... 18

19 LEVERANCIERSLIJST Vloeren & tegels : TORFS TEGELBEDRIJF BVBA Boomsesteenweg Aartselaar Openingsuren : ma-vr u Za u Sanitaire toestellen : VAN MARCKE Noorderlaan 95 Antwerpen Tel 03/ (rechtstreeks) 03/ (algemeen) Keukens : EUROSUNKUEKENS Dhr. Rembrant ELST Heidestraat De Klinge Tel 03/ Openingsuren : ma Di do Vr Za u 9 12 & u 9 12 & u u Binnendeuren NORDEX Dhrn Hans Loots Industrieterrein Hoge Mauw Arendonk Tel : 014/ Gelieve telkens voorafgaandelijk een afspraak te maken opdat u optimaal kan geholpen worden!! 19

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw 1 Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw Luxe appartementen aan de Broekstraat in hartje Tervuren BEKNOPTE TECHNISCHE BESCHRIJVING 2 KOPER: Naam:... Adres:...... Tel: l:... appartement: : verdieping..nr

Nadere informatie

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK RESIDENTIE De Biezen - BESTEK HOOFDSTUK 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Grond- en funderingswerken : De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd ten einde de funderingswerken, kanalisatie-

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groeten, Miguel Van Hoof. Algemeen lastenboek Het Landgoed

Voorwoord. Met vriendelijke groeten, Miguel Van Hoof. Algemeen lastenboek Het Landgoed Voorwoord Beste klant, Ieder succesvol bouwproject begint bij streven naar perfectie en heldere communicatie. Daar zijn we bij Het Landgoed Development van overtuigd. Als ervaren bouwbedrijf willen we

Nadere informatie

Verkoopslastenboek woningen

Verkoopslastenboek woningen Verkoopslastenboek woningen v. 12/03/2015 Vg / Wg / Gdv / Gvkr /Vv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies... 4 4) Nutsvoorzieningen...

Nadere informatie

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Index Blz 1. Voorwoord 3 2. Beschrijving van het project 4 3. Bouwkundig lastenboek 5 3.1. Afbraak en voorbereidende werken 3.2. Ondergrondse

Nadere informatie

HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK

HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK OVERZICHT BOUWTEAM BOUWHEER EN VERKOPER De bouwheer staat borg voor het vlotte verloop van de realisatie en voor de keuze van duurzame en hoogkwalitatieve materialen. Als

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv VERKOOPLASTENBOEK T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend

Nadere informatie

HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK

HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK HOLREY COMMERCIEEL LASTENBOEK OVERZICHT BOUWTEAM BOUWHEER EN VERKOPER De bouwheer staat borg voor het vlotte verloop van de realisatie en voor de keuze van duurzame en hoogkwalitatieve materialen. Als

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE STATIO Wolvertem 30/10/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

Residentie Koningin Astrid

Residentie Koningin Astrid Residentie Koningin Astrid Cvba Vobis Aalbeeksesteenweg 15 8 B-8500 Kortrijk T 056/25 25 25 www.vobis.be Residentie Koningin Astrid 2 appartementen met 1 slaapkamer & terras 2 dakappartementen met riant

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne VERKOOPLASTENBOEK ARTEVELDE - PLAZA De Panne 20/11/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

1. VOORBEREIDENDE WERKEN

1. VOORBEREIDENDE WERKEN 1. VOORBEREIDENDE WERKEN a. AFBRAAK De kosten voor de sloop zijn inbegrepen in de koopprijs. b. BEMALING In functie van de heersende grondwaterstand worden de eventueel nodige bemalingswerken uitgevoerd

Nadere informatie

SAMENVATTING LASTENBOEK

SAMENVATTING LASTENBOEK 1. Algemene voorwaarden 2. Ruwbouwwerken 2.1 Afbraakwerken 2.2 Grondwerken 2.3 Fundering 2.4 Riolering 2.5 Metsel- en betonwerken 2.6 Raam- en deurdorpels 3. Dakwerken 3.1 Dakbedekking 3.2 Regenafvoer

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 1. K a r a k t e r i s t i e k e n v a n h e t gebouw 1.1 ALGEMENE VOORZIENINGEN EN AFWERKINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN De afwerkingsmaterialen voor

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper:

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper: Verkooplastenboek Residentie Terra Verde Winksele Projectontwikkelaar-verkoper: www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina 1 www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg VERKOOPSLASTENBOEK Residentie Kruisberg MAKELAAR: Century 21 Bruyninckx Vastgoed Rubensstraat 157 2300 ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER: Pluym Van Loon Kanaaldijk 16c 2380

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 Verkooplastenboek Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 INHOUD 0. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 1.1 Ondergrondse verdieping (parking, fietsenstalling, technische lokalen) 1.2.

Nadere informatie

Project NIEUWE ERVEN

Project NIEUWE ERVEN Verkoopslastenboek BLOK C Project NIEUWE ERVEN TURNHOUT 25 Februari 2013 Dit verkoopslastenboek en/of plannen architect kan (kunnen) op latere datum steeds aangepast worden in functie van bouwvergunning,

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 VERKOOPSLASTENBOEK Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 INHOUDSTAFEL 1 RUWBOUW EN OMGEVINGSWERKEN... 2 1.1 Grondwerken... 2 1.2 Funderingen... 2 1.3 Riolering... 2 1.4 Ondergrondse

Nadere informatie

Ter Moude. wonen in het park

Ter Moude. wonen in het park Ter Moude wonen in het park Ter Moude wonen in het park De textielfabriek Bekaert Moen startte in 1895 onder de naam Gratry. Korte tijd later had de fabriek 200 werknemers in dienst en telde ze meer dan

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier

VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier MAKELAAR: Vivendi Vastgoed Neerstraat 6 bus 4 2360 Oud-Turnhout ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER:

Nadere informatie

Woningen Verkoopslastenboek

Woningen Verkoopslastenboek Versie 07 april 2014 Woningen Verkoopslastenboek Woningen Verkoopslastenboek 1 Ontwikkelaar : DENDER DEVELOPMENT cvba en DENDER LAND cvba Maatschappelijke zetel: Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem

Nadere informatie

9 APPARTEMENTEN EN 2 WONINGEN Residentie VIOLETTE te Mol VERKOOPSLASTENBOEK

9 APPARTEMENTEN EN 2 WONINGEN Residentie VIOLETTE te Mol VERKOOPSLASTENBOEK 9 APPARTEMENTEN EN 2 WONINGEN Residentie VIOLETTE te Mol VERKOOPSLASTENBOEK 1 A. DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN Het gebouw wordt gebouwd met materialen van eerste kwaliteit, vrij van alle gebreken die de

Nadere informatie

Lastenboek project Jennes te Pijpelheide. Algemeen lastenboek

Lastenboek project Jennes te Pijpelheide. Algemeen lastenboek Algemeen lastenboek Inleidende nota In dit bestek wordt een beknopte beschrijving gegeven van alle materialen en apparaten die worden gebruikt bij dit project. De op de plannen vermelde voorstellingen

Nadere informatie

RESIDENTIE PEUTIEBOS Aarschotsestraat 50 1800 Peutie

RESIDENTIE PEUTIEBOS Aarschotsestraat 50 1800 Peutie RESIDENTIE PEUTIEBOS Aarschotsestraat 50 1800 Peutie IMMO TOYE Tel 02/270.90.75 Prinsenstraat 24 Fax 02/270.80.74 1850 Grimbergen Email: immotoye@era.be L A S T E N B O E K BOUWEN VAN 4 RESIDENTIELE GEBOUWEN

Nadere informatie

PROJECT GEBOUW B PARK 51

PROJECT GEBOUW B PARK 51 Project Park 51 Gebouw B Persilstraat 52 - Herent Commercieel lastenboek appartement: versie 20/06/2012 Bijlage 4a COMMERCIEEL LASTENBOEK Appartement voor de koper PROJECT GEBOUW B PARK 51 Persilstraat

Nadere informatie

TURNHOUT HOOGSTRATEN TURNHOUT NIEF HOUT TURNHOUT

TURNHOUT HOOGSTRATEN TURNHOUT NIEF HOUT TURNHOUT BR Commercieel lastenboek Appartementen Zomerlinde, Diksmuidestraat 76-78 Lijsterbes, Dokter Nand Peetersstraat 16-18 Vogelkers, Guldensporenlei 33-37 PARTNERS: Bouwheer Hecta bvba of een aan haar gelieerde

Nadere informatie

PROJECT Residentie Elisabeth

PROJECT Residentie Elisabeth COMMERCIEEL LASTENBOEK PROJECT Residentie Elisabeth Heilige-Geeststraat 188 3000 Leuven KOPER: Adres: Telefoon/Gsm: E-mail: Appartement nr: Parking nr: Berging nr: 1 GRONDEIGENAAR: NV VIVINVEST Brusselsesteenweg

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK PROJECT: GRAETHEMPOORT. Bouwheer: Elfimmo, Sint-Truiden. Architect. Info en verkoop: het immohuis, Borgloon

VERKOOPLASTENBOEK PROJECT: GRAETHEMPOORT. Bouwheer: Elfimmo, Sint-Truiden. Architect. Info en verkoop: het immohuis, Borgloon PROJECT: GRAETHEMPOORT VERKOOPLASTENBOEK Bouwheer: Elfimmo, Sint-Truiden Architect Info en verkoop: het immohuis, Borgloon GRAETHEMPOORT 48 Borgloon 1 INHOUDSTAFEL 1. VOORSTELLING PROJECT p. 4 1.1. Concept...

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN. Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99

VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN. Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99 VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN Bouwheer : Sbouw bvba Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99 1. ALGEMEEN VERKOOPLASTENBOEK Deze omschrijving omvat de opsomming van: - de te gebruiken materialen

Nadere informatie