VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! appartementen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! appartementen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!!"

Transcriptie

1 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen Koper(s): Opmerkingen: 1

2 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen Inhoud I ALGEMEEN...3 II RUWBOUWWERKEN...7 III BINNENAFWERKING...11 IV TECHNISCHEINSTALLATIES...17 V Afgiftesleutelsenplaatsendefinitiefslot...21 VI LEVERANCIERSLIJST:

3 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen I ALGEMEEN Plannen Kwaliteitenconceptvanhetgebouwliggenvast.Echterkandepromotorteallentijdedehieronder beschreven materialen en/of installaties of de verwerking ervan wijzigen zonder echter de hoogwaardigheidteschaden. Deplannenvandeappartementenwelkeaandekoperoverhandigdworden,dienenalsbasisvoor hetopstellenvandeverkoopsovereenkomst.voorwatbetreftdeafwerkingvandeappartementen, zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, tengevolge van stabiliteit X of technische redenen. De plannen werden te goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein door een beëdigd landmeter. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer, hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als circa maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. Zichtbare balken, kolommen en uitsparingen zullen als normaal beschouwd worden, evenals sommige zichtbare leidingenenventilatiekanalen,aldannietvermeldopdeplannen. Gegevensvandepromotor PROJANTNV BrunoVanAntwerpen,gedelegeerdbestuurder Industrielaan1,2950Kapellen Toezichtopuitgevoerdewerkenentechnischestudies ARCHITECTUUR: ENAarchitectenBVBA,Leemputweg42,2930Brasschaat STABILITEIT: StudieencontroleuitgevoerddoorhetingenieursbureauIngenieursbureauMeijerbvba Gemzenstraat32a,2610Wilrijk,Twaalfmaandenstraat14(5.8),2000Antwerpen TECHNIEKEN: Nognietgekend0 VEILIGHEIDSCOORDINATIE: Nognietgekend EPBXverslaggeving: XenadviesBVBA,AdriaanBrouwerstraat31/2,2000Antwerpen,03/ Het ereloon van de hiervoor vermelde architect, ingenieur(s), veiligheidscoördinator en de EPBX verslaggevingisinbegrepenindeverkoopprijs. 3

4 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen Indien de koper echter zou overgaan tot wijzigingen aan de plannen in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor (na onderling akkoord) een supplementair ereloon gevraagd worden. Erelonen verbonden aan tussenkomst van aangestelden door de kopers, dus anderen dan de hiervoorvermeldeledenvanhetbouwteam,zijnteallentijdeenvolledigtenfinanciëlelasteende uitsluitendeverantwoordelijkheidvandekopers. Nutsvoorzieningen Alle aankoppelingsx, aansluitingsx, plaatsingsx, indienststellingsx, verbruiksx en abonnementskosten vandenutsvoorzieningen(water,gas,elektriciteit,telefoon,riolering,tvxfmdistributie)zijnnietin deverkoopsprijsinbegrepenenvallendanookvolledigtenlastevandekopers. Het betreft werken die verplicht door de nutsmaatschappijen/overheden moeten uitgevoerd worden, aangevuld door eventuele werken specifiek verbonden aan de uitvoering van deze nutsaansluitingen.omhetdeaannemermogelijktemakenhetgebouwindewinterperiodetijdigaf te werken zal er mogelijk dienen verwarmd te worden. Het verbruik van verwarming en van droogkosten valt ten laste van de kopers. De kopers worden hierbij verzocht tot opening van de metersenditinfunctievandegekozenafwerkingsmaterialen. Materialen,handelswaardenenmerkaanduidingen De koper stelt de promotor in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve verplichtbinnendeachtdagenzelfofviaeenvertegenwoordigerteantwoordenopelkverzoekdoor de promotor tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de door hem aangekochte appartement.indiengeenantwoordgeformuleerdwordtbinnendezeperiode,wordtaangenomen datdekoperakkoordgaatmetdevoorstellenvandepromotorofdatdekoperdevrijheidlaataan depromotorinzakekeuzevanmaterialen,kleuren,enz... De promotor heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige kwaliteittegebruikendandiegenedieinhetlastenboekvoorkomen,indematedatdezewijzigingen gevorderdwordendoordearchitect,ingenieur,bevoegdeoverheden,verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorzieningsmaatschappijen of omdat de promotor meent dat deze wijzigingen de privatieve/gemeenschappelijkedelenofhetnutervanverbeteren,ofnogomdatdepromotorinde loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolgde de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, falingvandeleveranciersofonderaannemersenz. In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming handelswaarde gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, excl. BTW, van de materialen. De plaatsingskostzitindeopgegevenwaardenvervatdaarwaarexplicietvermeld. Wijzigingendoordekopers Wanneerdekoper,omwelkeredenookwijzigingenwenstaantebrengenaanditbestek,deplannen ofdestandaardvoorzieningen(t.t.z.aandeafwerkingofdelayxoutvanhetappartement),kandit slechtsindematedatdepromotorhieroverzijnakkoordgeeft.hetisnietuitgeslotendatvooreen bepaalde keuze van afwerking, die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaireplaatsingskostkanaangerekendworden.bepaaldewijzigingenvanafwerkingkunnen 4

5 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen aanleiding geven tot termijnsverlengingen tot de voorlopige oplevering. Wijzigingen die het uitwendigevanhetgebouwendeuniformiteitvandegemenedelenveranderen,zijnnietmogelijk. Hetisdekopersniettoegelatenomzelfofviaderdenwerkenuittevoerenopdewerf(teverstaan voor de voorlopige oplevering). Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de voorzieneafwerkingsbudgetten(keuken,sanitair,vloeren,enzo )nietwensttelatenuitvoerendoor depromotor(ditdientdanweldoordekopertenlaatste3maandenvooruitvoeringgevraagdte worden en er mogen geen problemen ontstaan met reeds geplaatste bestellingen, uitvoering of meeralgemeenmetdewerfplanning)endezelaatstestaatdittoe,danzaldekopermaximaal60% vanhetaangegevenbudgetkunnenrecupereren.ditbedragzalinminderinggebrachtwordenvan de laatste betaalschijf. Zulke zaken zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen de koper en de promotoruithetcontractkunnengenomenworden. Met uitzondering van de hiervoor bepaalde omstandigheden worden op de voorziene basisbudgetteninhuidigverkoopslastenboekgeenteruggaven,nochverminderingengegeven. Indiendekoper,zonderwetenvandepromotor,zelfofviaderdenwerkenuitvoertaanhetgoed, geldtditalsonvoorwaardelijkeaanvaardingvandevoorlopigeopleveringvanzijnprivatievedelen. Depromotorwordtinditgevalontslaanvanalleverantwoordelijkheidengarantietenopzichtevan dekopersvoorwatbetreftzijnwerkendehieraanverbondenuitvoeringstermijn. Elkevormvaningebruiknamegeldteveneensalsaanvaardingvandevoorlopigeoplevering. Eventuelewijzigingenzullenalleenuitgevoerdwordennaeenvoorafgaandelijkschriftelijkakkoord vandekopersaangaandedekostprijsenuitvoeringsmethodevandezewijzigingenennavolledige betalingvandeeventuelemeerwerken. Bepaaldewijzigingenkunnenmogelijksookgeweigerdwordendoordepromotor.Wijzigingendienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. Wijzigingen moeten altijd minstensdriemaandenvoorafgaandelijkopdeuitvoeringopdewerfwordendoorgegeven.ditlaat deaannemertoeomdezewijzigingenopgoedemaniertecoördinerenendoortegevenaanalle belanghebbende partijen, planaanpassingen door te voeren en de levering en productie van materialen bij te sturen in functie van de gevraagde wijzigingen. De kostprijzen van gevraagde wijzigingenzullenineenwijzigingsopdrachtopgenomenwordendoordepromotor.dekoperdient dezewijzigingsopdrachtteondertekenen goedvooruitvoering binnendeachtdagennaontvangst. Zonder deze goedkeuring kunnen de gevraagde wijzigingen niet uitgevoerd worden en wordt verondersteld dat de koper vooralsnog akkoord gaat met de oorspronkelijk voorziene uitvoering en/ofafwerking. Voor planwijzigingen en/of herziene keuzes kunnen extra coördinatiekosten en mogelijk ook plankosten en erelonen worden aangerekend door de promotor. Deze kosten zijn ook te betalen indiendegevraagdewijzigingenuiteindelijknietwordenweerhoudendoordekoper. Mondelingetoezeggingenhebbengeenwaardezolangzenietschriftelijkzijnbekrachtigd. Indien de koper opteert voor plaatsing van parket of ander vochtgevoelige materialen kan de plaatsing hiervan slechts uitgevoerd worden mits het respecteren van de nodige droogtermijnen. 5

6 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen Uitvoering voor deze datum ontslaat de promotor van zijn verantwoordelijkheid op de goede uitvoeringhiervan. In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het appartement verkochtwerdmetdeafwerkingzoalsinditbestekbeschrevenzonderverdereuitzonderingentenzij explicietinhetbestekgenoteerdwerdendoordeverkoperondertekend. Afsluitingen/Bezoekvandebouwplaats Detoegangtotdebouwplaatsistenstrengsteverbodenvooriedereendienietbetrokkenisbijde uitvoering van de werken, behalve indien hij een schriftelijke toestemming heeft vanwege de aannemer of vergezeld is van de afgevaardigde van de aannemer, en dit uitsluitend tijdens de werkurenvandewerf. Tijdens het weekend, de vakantiea en of verletdagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk,zelfsnietopeigenrisico. Debezoekersmoetenzichinallegevalschikkennaarhetbouwplaatsreglement. De promotor wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen. Bij inbreuk op dit artikel door de koper, is de koper persoonlijk en alleen aansprakelijk voor alle eventueleschade,zowellichamelijk,fysischofmaterieelenditzowelaanhemzelfalst.o.v.eventuele derden,eventueleboetes,enz.(dezelijstislouterexemplatief,zekernietlimitatief)tengevolgevan zijn/haarbezoekaandewerf. Perkoperwordenermaximaaltweegeleideplaatsbezoekenvoorzientijdensdeuitvoeringvande bouwwerken. Extra plaatsbezoeken kunnen enkel mits akkoord van de promotor en mits betaling vandekostenvoordeextraplaatsbezoeken. Diversen Devoorlopigeopleveringvandeprivatievedelengebeurtuitsluitendnadevoorlopigeopleveringvan allegemeenschappelijkedelen. De in dit lastenboek beschreven afwerking heeft voorrang op de aanduidingen op de plannen die slechtsindicatiefzijn. VerderwordtverwezennaardebepalingenindekoopAverkoopovereenkomstdieprimerenboven debepalingeninditlastenboek. 6

7 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen II RUWBOUWWERKEN II.A.$ONDERGRONDSE$RUWBOUWWERKEN GrondKenfunderingswerken De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd teneinde de funderingsx, kanalisatiexenrioleringswerkendegelijktekunnenuitvoeren. De aanzet van de fundering zal een zuiver en uniform vlak vertonen en zal een voldoende grondweerstandhebbenomdefunderingvanhetgebouwopdegrondovertedragen. Deaanduidingvandefunderingenopdeplannenvandearchitectzijnenkelindicatiefenworden definitiefbepaalddoordestudievandeingenieurstabiliteit,diezichsteuntopderesultatenvanhet bodemonderzoek en de berekening van de belastingen van het gebouw met de nuttige bijbelastingen. Aldusbepaaltdeingenieurhetexactefunderingstype,deafmetingenenbetonsamenstelling. Deaardingslusisvoorzienonderdefundering.Hetgebouwrustopeenondergrondseparking. Ondergrondseruwbouwstructuur Alle structurele betonwanden, vloerplaten, balken en kolommen worden uitgevoerd conform de richtlijnenvanhetingenieursbureau. Dearchitectuurplannenzijndienaangaandezuiverindicatief. Allediktesenhoogteswordenaangepastaandestabiliteitsberekeningen. Allebouwwerkeninbetonendewapeningervan,voldoenaandeBelgischenormenterzake. Ondergrondsmetselwerk De gemetselde wanden worden uitgevoerd in betonblokken. De muren worden achter de hand gevoegd. Rioleringsnetten Hetrioleringsstelselwordtuitgevoerdvolgensdetechnischeeisenopgestelddoorhetaangestelde bureautechnieken.hetvoorgestelderioleringsplanindearchitectuurplannenisslechtsindicatiefen dient verder worden uitgewerkt en geoptimaliseerd door het aangestelde bureau technieken. Dit alleswordtuitgevoerdvolgensdegeldendenormenterzake. In de ondergrondse parking wordt het rioleringsnet zichtbaar opgehangen, zodanig dat een eenvoudigecontrolesteedsmogelijkblijft. DeoverloopvandehemelwaterputlooptnaareenopenbufferXeninfiltratiebekken. Voorzieningentegenopstijgendvocht Eenwaterdichtekeerlaagwordt,waarnoodzakelijk,onderdemetselmurenaangebracht. 7

8 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen II.B.$BOVENGRONDSE$RUWBOUWWERKEN$ Gewapendbeton Wordenvoorzieningewapendbetonen/ofprefabbeton: alletussenvloerplatenendakvloerenvoorplattedaken buitenterrassen alle balken, wanden en kolommen nodig voor een goede constructie, dit alles volgens de gegevensenonderrichtingenvanhetingenieursbureaustabiliteit Staalconstructies(kolommenenbalken) Alle stalen balken en kolommen worden tegen corrosie en brand behandeld. De afmetingen gebeurenifvdestabiliteitseisenbepaalddoordeingenieur.destalenkolommenenbalkendieinhet interieurzichtbaarblijvenwordenschilderklaarafgewerkt(aldannietbekleed). Metselwerk Het metselwerk van de buitenmuren en de binnenmuren wordt waar nodig uitgevoerd in betonstenen,gemetseldexofgelijmdekalkzandsteen,gemetseldeofverlijmdecellenbetonblokken. wooneenheidxscheidende wanden worden, voor zover niet uitgevoerd in beton, uitgevoerd in ontdubbelde kalkzandsteen of ander geschikt metselwerk voorzien van thermische en akoestische spouwisolatie.debinnenwandenindeappartementenworden,voorzovernietdragend,uitgevoerd inmassievegipsblokkenmetgladoppervlak.voordebadkameren/ofdouchekamerwordenhydrox gipsblokkengebruikt. Gevels Degevelswordenthvdegelijkvloerseverdiepinguitgevoerdingeprefabriceerdebetonelementenen thvdeeersteentweedeverdiepingingevelmetselwerkhettypeenkleurwordtbepaalddoorde architectengebeurtcomformgoedgekeurdebouwvergunning. De inkomzones van de appartementen thv de tweede verdieping worden allen voorzien van een luifelconstructie. Thermischeisolatie Debuitenmurenzijnoveralvoorzienvaneengeïsoleerdespouwmuur.Hetmateriaalendediktevan deisolatiedienttevoldoenaandeminimaleepbxeisen. Het materiaal en de dikte van de isolatieplaten van de platte daken voldoet eveneens aan de minimaleepbxeisen. Akoestischeisolatie De norm NBN S01X400X1 Akoestische criteria voor woongebouwen is van toepassing op alle appartementen.dezenormbepaaltdevereistenwaaraanvoldaanmoetwordenaangaandeluchtx encontactgeluidisolatie,gevelisolatie,hetlawaaivantechnischeinstallatiesendebeheersingvande nagalmvanspecifiekeruimten. Hetvereisteprestatieniveauvoorditprojectisvastgelegdop normaalakoestischcomfort. 8

9 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen De volledige oppervlakte van de dekvloeren der appartementen wordt een contactx geluidsabsorberendelaagvoorzienomcontactgeluidentebeperken. Tussendeopgaandemurenendechapewordteveneenseenisolerendestrookaangebracht. Degemenemurentussendeappartementenwordenakoestischgeïsoleerduitgevoerd. Dorpels Alleraamdorpelswordenvoorzieninblauwesteenofgelijkwaardig. RookKenverluchtingskanalen De op het plan aangegeven afmetingen van de schachten zijn indicatief. De koper dient er wel rekeningmeetehoudendatdeopplanaangeduideafmetingenderschachtendienengerespecteerd teworden. DerookAenverluchtingskanalenvandeverschillendeappartementenwordenminimumvoorzien voorvolgendedoeleinden: verwarmingstoestelmetafzonderlijkeafvoerrookgassenenaanvoerverselucht. Aansluitingvoorkeukendampkappen.Dedampkappen,inbegrepenindehandelswaardevan dekeuken,dienengemotoriseerdtezijn.erdienteenterugslagklepvoorzientewordenbij de dampkap. Er worden afvoerkanalen voorzien door het dak of in de buitenwand. De dampkapmotoren zijn voorzien van een normaal debiet. Bij zwaardere debieten moet de toestemming gevraagd worden aan de architect teneinde de ventilatienormen te kunnen respecteren. KeuzevaneenventilatiesysteemC+evoofventilatiesysteemDifvdegesteldeEPBXeisen. In geval van een systeem C+ evo gebeurt de aanvoer van verse lucht door middel van ventilatieroostersinderamenconformdeepbregelgeving. Dakwerken 7.1$Platte$daken$ Deplattedakenwordenvoorzienvandenodigedakhelling,isolatieeneendakdichting.Hetplatte dakwordtdeelsopgevatenuitgevoerdalsbuitenterrasendeelsals extensiefgroendak,comform devergundebouwaanvraagplannen. 7.2$Dakafvoeren$ Dezichtbareregenafvoerenwordenuitgevoerdingepatineerdezink(grijs)ofgelijkwaardig. 7.3$Rookkoepels$ Eenrookkoepelwordenenkelvoorzien,daarwaarwettelijkverplicht.Deaanduidingopdeplannenis louterindicatief. Buitenschrijnwerk 8.1$buitenschrijnwerk$ 9

10 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen Hetgeheelvandezewerkenisuittevoereninthermischonderbrokenaluminiumprofielen,metRALX kleurvolgenskeuzevandearchitect.hetbuitenschrijnwerkissamengestelduitzowelvastedelenals draaixen/ofkipdelencomformhetuitvoeringsdossiervandearchitect.waarnodigwerdvoldaanaan deminimaleventilatiexeisenvolgensdeepbxregelgevingdmvplaatsingvanventilatieroosters. De privatieve delen worden gescheiden van de gemeenschappelijke delen dmv een buitendeur waarvandekleur,typeenmateriaalwordtbepaalddoordearchitect.mitsmeerprijskanerthvde inkomdeureenveiligheidsdeurvoorzienworden. Alleopengaandedelen(zowelramenalsbuitendeuren)wordenvoorzienvaneenaangepasthangXen sluitwerkensluitenluchtdichtaantegendevastkaders. 8.2.$Beglazing$ Aldebeglazingenzijnuittevoerenindubbelklaarglas(KXwaardevolgenshetEPBverslag,conform dehuidigeglasnorm). Indiennoodzakelijkzalgebruikwordengemaaktvanzonnewerendebeglazingvolgensdegeldende EPBXeisen. 8.3.$Borstweringen$aan$terrassen$ Alle terrasleuningen worden uitgevoerd in staal. De architect bepaalt de kleur, vormgeving en oppervlaktestructuur.uitvoeringzalgebeurenvolgensdevantoepassingzijndenormen. Terrassen Het betreft alle begaanbare buitenterrassen op de verschillende verdiepingen en dit volgens de aanduidingenopdearchitectuurplannen. Afwatering gebeurt door een zacht hellende ondervloer, teneinde overmatige plasvorming te voorkomen. Debuitenterrassenwordenallenvoorzienvaneentegelvloerinnatuursteen40/40volgenskeuzeen uitvoeringswijzearchitect: Gelijkvloerse uitpandige en inpandige terrassen met tegelvloer voorzien in bedding. De tegelvloervandeuitpandigeterrassenisuitsluitendvoorzienophetafdekgedeeltevande ondergrondseparking. Inpandigeterrassenopverdiepingmettegelvloeroptegeldragers Dakterrassenmettegelvloeroptegeldragers Enkelthvdegelijkvloerseverdiepingwordentussenschermenvoorzieningelaagdmatglas.RalXkleur gebeurtvolgensdeeisenvandearchitect. Garagepoort Toegangtotdeondergrondsegaragegebeurtdmveengeautomatiseerdesectionaalpoort 10

11 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen III BINNENAFWERKING Vloeren Bijtijdigeaankoopenbeslissingzaldekopervoorzijn/haarprivatievedelenzelfeenkeuzemogen makenbijeendoordepromotoropgegevenleverancier. Opdeplaatswaarmuurtegelsvoorzienzijn,wordengeenplintengeplaatst. Indienom welkeredendanook(bv.doordeaardvandevloerbekleding)hetnoodzakelijkwordt geachtspecialeofbijkomendeeisentestellenaandechape,dienendezevóóraanvangderwerken duidelijkenschriftelijkgemeldtewordendoormiddelvaneenbijzonderbestekaangeleverddoorde koper.dezemeerkostenmogelijketermijnsverlengingzijntenlastevandekoper. Aangezien het hier gaat om een cementgebonden dekvloer, moet volgens de Belgische norm rekeninggehoudenwordenmethetgevaaropscheurvormingtengevolgehydraulischekrimp. Voordebepalingvandechapediktevaneventuelenietafgewerktelokalenwordtuitgegaanvaneen doordekoperteplaatsenafwerkingmeteenvloerdiktevan+/x12mm(hoogtebovenkantchapetot bovenkantafgewerktevloer). A.$Gemeenschappelijke$delen$ De vloeren van de volledige ondergrondse parking (incl. bergingen en technische lokalen) worden uitgevoerdingepolierdbeton.krimpscheureningepolierdbetonzijnonvermijdelijkeninherentaan hetproduct. De buitentrappen naar de verdiepingen en de trappen naar de ondergrondse parking worden uitgevoerdingrijsgeprefabriceerdebetonelementenmetantislipneus,zonderplinten. Detoegangszonestotdewooneenhedenworden: opdegelijkvloerseverdiepingvoorzienvaneentegelvloervoorzieninbedding opdeverdiepingenvoorzienvaneentegelvloeroptegeldragers De vloeren van de volgende gemeenschappelijke delen op de gelijkvloerse verdieping worden uitgevoerdinkeramischetegelsvoorzienvanmuurplint: Doorloopruimtenaarfietsenberging FietsenXenafvalberging B.$Privatieve$delen$ Dekeuzevandevloertegelsdienttegebeurenineendoordepromotoraanteduidentoonzaal.De vermelde handelswaarden gelden voor aankoop, plaatsing en snijverlies van de tegels en plinten. Indiendekopereenduurderevloerbekledingofplintkiest,danwordtdetotalemeerprijsberekend 11

12 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen opbasisvanhetverschilinhandelswaardeendenettooppervlaktesvandelokalen,verhoogdmet 10%snijverliezen. Indebasisprijsvanhetappartementisdelevering,plaatsingensnijverliesexcl.btwvanvolgende vloerenvoorzien: eenkeramischestenenvloervoorzienmetvolgendehandelswaardenvoordelevering: Bevloering : 30Euro/m² Plinten : 10Euro/lm VoordebepalingvandebasisplaatsingskostwordtuitgegaanvaneenplaatsingvantegelXformaat 30/30 t/m 45/45 in rechtlijnig verband gelijmd. Eventuele meerkosten voor plaatsing van tegels buitenditformaatofineenanderverband(bv.diagonaalverband,plaatsenvanruitjestussende tegels,plaatsinginmortelbad,enz.)zijntenlastevandekoper. Indiendekopernaopleveringwilbeschikkenoverreservetegelsen/ofXplintendienthijditexpliciet temeldenindetoonzaal.dezetegelszullendanextravoorzienwordenmitsmeerprijs. Doucheszijnstandaardvoorzienmeteendouchebak.Hetismitsmeerprijsmogelijkeenbetegelde inloopdouchetebekomen.desgevallenddienterdanvoorzientewordeninextramaatregelenvoor dewaterdichtingvanhetgeheel(plaatsenvaneenwaterdichtemat). Bijkomendekostenmbtdewaterdichtingvanhetgeheelzullenereveneenswordenaangerekendin geval de koper verkiest voor douchebakken zonder deur. De plaatsing van een betegelde inloopdouchegebeurtopuitsluitendeverantwoordelijkheidvandekoperzelf. Indiendekoperindehal,living,berging,badkamer/douchekameren/ofWCzachtevloerbekledingen wenstteplaatsen(parket,linoleum,pvc, )inplaatsvandevoorzienetegelvloerendandienthijdit op eigen verantwoordelijkheid te doen na de oplevering teneinde het risico op beschadiging te beperken. 12

13 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen Wandafwerking A.$Gemeenschappelijke$delen Wanden en plafonds van de bovenx en ondergrondse traphallen, de gemeenschappelijke fietsenberging en afvalberging, doorloopruimte naar fietsenberging, de volledige ondergrondse parking (incl. bergingen en technische lokalen) worden niet bepleisterd, noch geschilderd, maar wordenuitgevoerdinzichtbaarblijvendbetonen/ofgevoegdmetselwerk. B.$Privatieve$delen$ Alle wanden van de appartementen worden bepleisterd hetzij d.m.v. bezetting op de metselwerken hetzijd.m.v.eenuitvlaklaagopdebetonwanden hetzijd.m.v.eenfijnpleisterop demetselwerken. PlamuurX,schilderXenbehangklaarmakenwanden,behangXofschilderwerkenzijntevoorziendoor dekoper. Indebasisprijsvanhetappartementisdeleveringenplaatsingvanvolgendewandbetegeling voorzien: Badkameren/ofdouchekamer: eenfaiencexbetegelingvoorzienmetvolgendehandelswaardenvoordeleveringenplaatsing: 25,00 /m²meteenmaximumvan20m²pervoorzienebadkameren/ofdouchekamer. IndebadXen/ofdouchekamerwordtdezevoorzienoverdevolledigehoogtet.o.v.devloerpas. Voordeplaatsingwordtalsbasisgenomen: verlijming,standaardformaat20/20en33/45,inrechtverband; Eventuele meerkosten voor plaatsing van tegels buiten dit formaat of in een ander verband (bv. Diagonaal verband, plaatsen van ruitjes tussen de tegels, enz.) zijn ten laste van de koper. Sierstroken,motieven,friesen,mozaïektegels,enz. zijnmogelijkmitssupplement. IndiendekopernaopleveringwilbeschikkenoverreservetegelsofXplintendienthijditexpliciette meldenindetoonzaal.dezetegelszullendanextravoorzienwordenmitsmeerprijs. Eveneensvoorzienindeprijsperbadofdouchekamer,excl.tegelwerken: bijligbad:afkasting2zijden of# bijdouche,waterdichtingsmatvoordouchewand(max3wanden)ditallesmaximaalvolgensindeling basisplanzoalsgevoegdbijdeverkoopovereenkomst. Bijplaatsingvaneenligbadeneendouchewordtereenmeerkostaangerekendvoordeafkasting vanhetligbad. Wijzigingen aan de plannen of toestellen kunnen bijgevolg aanleiding geven tot meerprijzen. Badkamers en/of douchekamers worden niet voorzien van plinten. De indeling op de verkoopplannenenkeuzevandesanitairetoestellenzijnindicatief. 13

14 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen Plafondafwerking De vlakke betonplafonds van de appartementen worden, voor zover nodig, voorzien van een uitvlaklaag.plamuurx,behangxofschilderwerkenzijntevoorziendoordekoper. Deplafondsvandegemeenschappelijkedelenbestaanuitbetonnenwelfselsmetgladdeonderzijde enwordennietverderafgewerkt. Dekoperwordteropgewezendatineennieuwopgerichtgebouwscheurtjeskunnenontstaaninhet pleisterwerk (zowel op wanden als plafonds) als gevolg van het zetten van het gebouw. Deze barstjes, die de stabiliteit van het gebouw op geen enkele manier in gevaar brengen en onvermijdelijkzijn,zijnteaanvaardendoordekoper.hetisdanookaangewezenompas1jaarnade voorlopigeopleveringteschilderen. Binnenschrijnwerk Deuren$ Indegemeenschappelijkedelen(zoalsdeurenafvalberging,fietsenberging,deurenlifthalnaar trap,etc...)wordenvolgensdevignerendebrandweervoorschriftenaldannietbrandwerende deurenvoorzien afgewerktvolgensinstructiesvandearchitect. Inbasiswordendebinnendeurenderprivatieveruimten,uitgevoerdinvlakkeschilderdeuren, gevat in een houten omlijsting met MDF dagkant en voorzien van een aluminium kruk. Voornoemdeuitvoeringswijzegeldttevensvoordeprivatievebergingenindeondergrondse parking. Het schilderwerk is door de koper zelf te voorzien, inclusief opvullen nagelgaatjes, uitplamuren,opschuren,enz Dedeurbladenwordenonderaanmeteenopeningvan2cmt.o.v.devloergeplaatst,om voldoendedoorvoeropeningtecreëreninfunctievandeepbregelgeving. Op vraag van de koper (mits supplement) kan deze opening eventueel ook vervangen wordendooreenbijpassenddoorvoerrooster. Bijtijdigeaankoopenbeslissingzaldekoperzelfeenkeuzemogenmakenbijdeleverancier, opgegevendoordebouwheer/promotor. IndienwordtafgewekenvandebasisXbinnendeurenergeenpassendebinnendeurgevonden wordtbinnendeopgegevenhandelswaardezaldehandelswaardeinminwordengebrachtbij eenalternatievekeuzebijdeleverancier,opgegevendoordebouwheer/promotor. Handelswaarde basisxbinnendeur met aluminium kruk geleverd en geplaatst bedraagt 200 /deur. 14

15 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen Ingemaaktekasten Vast en los meubilair is niet voorzien in de aankoopprijs. De aanduiding van meubilering op de verkoopsplannenislouterindicatief. Deurstoppenenvloermatten Dezezijnnietvoorzienindeaankoopprijs.Vloermattenkunnenmitsmeerprijswordenuitgevoerdin coördinatiemetdeplaatsingvanhettegelwerk. Raamtabletten Aanallebuitenramendieniettottegendeafgewerktevloerkomen,wordttussendedagopeningen een raamtablet voorzien in groene mdf. Mits meerprijs en voorafgaandelijke goedkeuring van de architectkanhetraamtabletwordenuitgevoerdineenandergeschiktmateriaal. Gordijnkasten Erzijnstandaardgeengordijnkastenvoorzienindeaankoopprijs. Valseplafondsenomkastingen Opalleplaatsen,metuitzonderingvandebergingen,waarzichleidingentegenhetplafondbevinden zal door de promotor een vals plafond en/of omkasting worden aangebracht. De voorziene oppervlaktesindeuitvoeringsplannenvandearchitectzijnnietbindend.deomvangvanhetvalse plafond is beperkt ifv de noodzakelijkheid voor het wegwerken van ventilatieleidingen en gebeurt volgens de richtlijnen van de architect. Eventuele aanpassingen of uitbreidingen van het valse plafondkunnenopvraagvandekopermitsmeerprijswordenuitgevoerd. Schilderwerken Erwordengeenschilderwerkenvoorzienindegemeenschappelijkeenprivatievedelen. Privatieve decoratiewerken zijn niet voorzien. De koper kan zijn appartement naar eigen keuze afwerken binnen de voorschriften opgenomen in de basisakte. Met privatieve decoratiewerken wordtbedoeldhetschildervlakmakenvanmurenenplafonds,schilderen,behangen,meubilering, gordijnkasten, gordijnen, vliegenramen, verlichtingsarmaturen, enz Deze privatieve decoratiewerkendienentegebeurennadevoorlopigeopleveringvanhetprivatievegedeelte. Belinrichting/Brievenbussen IederappartementbeschiktovereenelectrischebeldrukknopenvideofonieXuitrusting. Debrievenbussenwordengemeenschappelijkvoorzienzoalsaangeduidophetplanvandearchitect. De buitenbediening van de vieofonie wordt voorzien thv de gelijkvloerse lifttoegangen van de bijhorendeappartementen. 15

16 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen Tuinaanleg,Buitenwerken Alle privatieve tuinendienenopkostenvandekoperszelfwordenaangelegd.detuinenvande gelijkvloerse appartementen worden genivelleerd opgeleverd tot op nivo van het afgewerkte maaiveld. De tuinen op de gelijkvloerse verdieping worden allen voorzien van een afbakening in groeneofzwartebedradingovereenhoogtevanmax1,2meter.tussendetuinenenderooilijnvan hetaangrenzendeperceeldienteenbeplantingsvrijezonewordenvoorzienvan1,5meterbreedte tenbehoevedeeventueleverhuisvandebewonersderappartementen. Liftinstallatie Hetgebouwbeschiktover3moderneliftinstallatiesinovereenstemmingmetdenieuweEuropese normering.deliftisvoorzienvaneentelefooninstallatiedie24/24inrechtstreekseverbindingstaat meteenoproepcentrale,meteenkwalitatieveafwerkingvanvloer,wandenenplafond.de bordesdeurenwordenuitgevoerdinsamenspraakmetdearchitect. Sleutelplan Voordeverschillendetoegangentotdegemeeenschappelijkeenprivatievedelenwordtgewerktmet eensleutelplan. 16

17 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen IV TECHNISCHEINSTALLATIES Elektriciteit Deelektrischeinstallatiebeantwoordtaandevoorschriftenvandestroomleverendemaatschappijen hetarei. Voor het in gebruik nemen van het gebouw zal de ganse installatie, zowel privatieve als gemene delen,gekeurdwordendooreendoordeoverheiderkendcontroleorganisme. A. Gemeenschappelijke$delen$ Voor alle gemeenschappelijke delen worden passende verlichtingsarmaturen (binnenx en buitenverlichting)gekozendoordearchitect. Deverlichtingschakelaarszijnzowelvoorhetbovengrondsalshetondergrondsgedeelteaangesloten op een regelbare tijdschakelaar. In de ondergrondse parking wordt gewerkt met bewegingsdetectoren. Dezonevoordedeurenvandegemeenschappelijketraphallenwordtverlichtdooreenlampmet schemerschakelaar,aangeslotenopeengemeenschappelijkemeter.volgensdegeldendebepalingen wordtnoodverlichtingvoorzienwaarnodig. Het volledige project wordt voor de elektriciteitsverdeling van de algemene delen (verlichting trapzalen, bordessen, inkomgeheel, meterlokalen, liften, ) aangesloten op één algemene elektriciteitsmeter. B. Privatieve$delen$ Elkewooneenheid,heefteenafzonderlijkemeter,welkeopgesteldwordtineengemeenschappelijk meterlokaal. Dekostenvoordeindienststellingvandeindividuelemeterzijntenlastevandekoper,evenalsde individueleaansluitingvoortelefoonentvxdistributie. Deindividueleverdeelbordenstaanindeappartementenzelf. Elkbordisvoorzienvanautomatischezekeringenenverliesstroomschakelaars(300en30mA).De schakelaarsenstopcontactenzijnvanhetingebouwdetype. Indeprivatievedelenwordendeleidingenvoordelichtpuntenvoorzien,dochgeenarmaturenof spots. Hetaantallichtpunten,schakelaarsenstopcontactengebeurencomformhetelectriciteitsplanwelke inbijlagegevoegdwordtaanditverkoopslastenboek. Ermogengeenboringenuitgevoerdwordenindebetonnenvloerplatenvoorhetplaatsenvanspots, omdatditdeakoestischeeigenschappenenstabiliteitvanhetgebouwinhetgedrangbrengt. Sanitaireinstallatie AlleaanvoerleidingenwarmenkoudwaterwordenuitgevoerdinPexXAlXPexbuis. 17

18 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen Alle afvoeren in de wooneenheden zelf worden uitgevoerd in HDPE of PVC, bestand tegen hoge temperaturen. Decollectorenzullenzichtbaarindeberginggeplaatstworden.Devloerafwerkingofafkastingvande collectorzitnietomvatindeopdracht. De ganse installatie wordt conform de voorschriften van de waterleverende maatschappij geconcipiëerdmetinbegripvandenodigeafsluitkranen,terugslagkleppenenanderetoebehoren. ToevoerXenafvoerleidingenvoorwasmachinezijnvoorzienindeberging. Warmwaterbereiding: zie beschrijving centrale verwarming. Voor droogkasten worden enkel aansluitingenvoorzienvoorcondensatiekasten. De sanitaire toestellen zoals aangeduid op de plannen zijn inbegrepen in de opgegeven handelswaarden zoals hieronder opgegeven. Plaatsing van meubilair (lavabokasten, spiegelkasten,...)ensanitaireaccessoires(spiegels,wcxborstels, )isnietinbegrepen. Bij tijdige beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij een leverancier van sanitaire toestellen,opgegevendoordepromotor. Indien er aan de basisopstelling wijzigingen worden gevraagd of bijkomende sanitaire toestellen geplaatst moeten worden, dient men uiteraard ook rekening te houden met een eventuele bijkomende kostenverrekening van het wijzigende leidingx en plaatsingswerk. Deze gevraagde wijzigingen kunnen mogelijk ook aanleiding geven tot verlenging van de vooropgestelde uitvoeringstermijnen. Particulierehandelswaardevoorleveringenplaatsingvansanitairetoestellenbedraagt: Budget: wooneenheid 3.600, , , , Indiendekopersopterenvooreenregendoucheofzijsproeierszaldezeeenmaximumdebiet hebbenvan12l/h,indienditverhoogdmoetwordenradenwijaandecapaciteitvande warmwaterproductieopuwverwarmingsketeltelatenverifiëren. AllewarmXenkoudwaterleidingenenafvoerenvoordeophettechnischplanaangeduidetoestellen zijnvoorzienindebasisprijsvandewooneenheid.koudwatervoedingisenkelvoorzienvoortoilet, voorhandwasbakken,vooruitgietbakken,voorwasmachinesenafwasmachines.eriseenaansluiting voorzienvooreenwasmachineindeberging,envooreenvaatwasserindekeuken. Indenabijheidvandebrandervoorverwarmingzullendecollectoreninhetzichtopgesteldstaan. IndiendekeuzevandesanitairetoestellendoordekoperaanleidinggeefttotaanpassingenaantoeX en/ofafvoerleidingen,wandenen/ofstructuur,danzijndekostenhiervantenlastevandekoper,en ditbovenopeventuelemeerkosten(inparticulierehandelswaarde)voordeextrasanitairetoestellen 18

19 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen ofduurderesanitairetoestellen.verplaatsingvansanitairetoestellenkaneveneensaanleidinggeven totmeerkostentenlastevandekoper. Indiendesanitairetoestellennietafgestemdzijnopderuwbouwdienenerafwerkingstabletten voorzienteworden,welkenietindeaankoopprijsvoorzienzijn. Deopstellingvandesanitairetoestellenophetverkoopsplanislouterindicatief. Verwarmingsinstallatieenwarmwaterproductie Decentraleverwarmingenwarmwaterbereidingzijnindividueelenopgas. De individuele gasmeters worden opgesteld in een gemeenschappelijk meterlokaal in de ondergrondseparking. Dekostenvoordeindienststellingvandeindividuelemeterzijntenlastevandekoper. Dealgemeneopvattingkanomschrevenwordenalsvolgt: volgens plan aangeduide plaats wordt er een condensatieketel op gas voorzien voor de centrale verwarmingenwarmwatervoorziening. Hettypeketelwordtbepaaldinfunctievanhettypewooneenheidmeteenminimumvan24kW, deltat25 bij13,8l/min. Tevens wordt er een nader door de promotor te bepalen hernieuwbare energiebron voorzien volgensdebepalingenvanhetepbxverslag. Indeverschillendewoonvertrekkenvandeappartementenwordenradiatorengeplaatst.Hetaantal radiatoren en de afmetingen hiervan zijn bepaald door de te behalen temperaturen in de desbetreffenderuimtes(standaardafmetingen).inplantingenafmetingenvanradiatorengebeuren opbasisvanredementsberekeningdoorbureautechniekeninsamenspraakmetdearchitect. Bij tijdige aankoop en beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij de leverancier, opgegevendoordeaannemer.indiendekeuzevandekopereenmeerprijsinhoudtzaldezeopde saldofactuurverrekendworden. Bijhetontwerpwerdrekeninggehoudenmetvolgendetemperaturen: Bijeenbuitentemperatuurvan 10gradenCelsius: woonkamer/keuken 22 C slaapkamers 20 C badkamer/douche 24 C nachthal 18 C De volledige unit wordt gestuurd door middel van een digitale klokthermostaat, voorzien van schakelklokmetdagxennachtregelingzodateeneconomischewerkingbekomenwordt. Detemperatuurregelingvandeleefruimtegebeurtviaeenwandthermostaat.Indeoverigeruimtes zijnderadiatorenvoorzienvanthermostatischekranen. Deverwarmingselementenzijnstandaardplaatstalenradiatoren,gelaktinstandaardgebrokenwit. Intoilet,berging,nachthal,eventueledressingsenkastnissenwordtgeenverwarmingvoorzien. 19

20 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen Keukeninstallatie Indebasisverkoopprijswordteenstandaardkeuken(volgensindicatieveaanduidingverkoopplannen) voorzienmetkastengeheelenelektrischetoestellenvanhetmerk ELECTROLUX meteen particulierehandelswaardezoalshieronderopgegeven. Deapparatenvoorzieninhetstandaardpakketomvatten: dubbelespoelbakmetééngreepsmengkraan dampkap oven vitrokeramischekookplaat inbouwkoelkastmetdiepvriesvak Dedampkappen,inbegrepenindehandelswaardevandekeuken,dienengemotoriseerdtezijn.Er dienteenterugslagklepvoorzientewordenbijdedampkap.erwordenafvoerkanalenvoorziendoor het dak. De afvoerkanalen tot aan de schacht moeten in de dampkap inbegrepen zijn. De dampkapmotoren zijn voorzien van een normaal debiet (max. 450 m³/h). Bij zwaardere debieten moet de toestemming gevraagd worden aan de architect teneinde de ventilatienormen te respecteren. Dezonebovenhetwerkbladindekeukenisinbasisnietbetegeldvoorzien. Bijeentijdigebeslissingkandekoperzelfdekeukenmeubelenen toestellenkiezeninoverlegmet dekeukenfabrikant,aangestelddoordeaannemer. Particulierehandelswaardevoorleveringenplaatsingvaneenbasiskeuken,incl.apparatenzoals hogerbeschrevenbedraagt: Budget: wooneenheid 7.000, , , , Deindelingvandekeukenophetverkoopsplanislouterindicatief. 20

21 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen V Afgiftesleutelsenplaatsendefinitiefslot Depromotorbehoudtzichhetrechtvooromdedefinitieveslotenteplaatsenvandevoordeur,de schuifdeurenendevenstersopelkogenblikdathijdatwenst.nadebetalingvanhetsaldovande facturen en de vrijgave van de borg kan het appartement in gebruik genomen worden door de koperenpasdanwordendesleutelsoverhandigd. Algemeneinfo: lastenboekwerdopgemaaktop02november2015enhetbevat22genummerdepagina s. Dealhierbeschrevenafwerkingheeftvoorrangopaldeaanduidingenindeplannendieslechts indicatiefzijn. Zijnnietinbegrepenindeverkoopprijs: BTW,registratieXennotariskosten Dedefinitieveaansluitingenvanwater,elektriciteit,gasenriolering Aansluitingenvantelefoon,kabelXTV,digitaleTV,internetofenigeandereprivévoorziening. Ditdocumentwordtintweeexemplarenopgemaaktenondertekenddoordekoperende verkoper/promotor.elkepartijverklaarteenondertekendexemplaarontvangentehebben. Dekoperverklaarthierbijdathijgrondigkennisheeftgenomenvanhetgeeninditbestekvermeldis enzichakkoordverklaartmetdeinhoudervan. Dekoperendeverkoperverklarentevensdatergeenandereafsprakenwerdengemaaktdandeze inditlastenboekvermeld. Datum: DeKoper: Deverkoper/promotor: ProjantNV, BrunoVanAntwerpen, Gedelegeerdbestuurder 21

22 VIRIDI Verkoopslastenboek appartementen Mechelsesteenweg201 Mechelen VI LEVERANCIERSLIJST: Vloeren&tegels: RGTegelsbvba Mevr.#Annemie#Van#Dessel#(03/ )# # # # # Mevr.#Linda#Vanherck#(03/ )# Liersebaan Massenhoven Openingsuren:maXvr u/Za u Sanitairetoestellen: Desconv Mevr#Barbara#Hendrickx# Bijkhoevelaan2X4 Wijnegem Tel:03/ (algemeen) Keukens: Vascokeukens Boomsesteenweg Wilrijk Tel:03/ Openingsuren:maXvr9X18u/zaenzo10 17u Binnendeuren D HONDTWOMMELGEM Autolei Wommelgem Tel:+32(0) Fax+32(0) Openingsuren:MaXvrij:09u30X12uen13uX18u/Za:10uX17u30 Gelievetelkensvoorafgaandelijkeenafspraaktemakenopdatuoptimaalkangeholpenworden 22

VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! schakelwoningen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!!

VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! schakelwoningen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!! VIRIDI Verkoopslastenboek schakelwoningen Mechelsesteenweg201 Mechelen Koper(s): Opmerkingen: 1 VIRIDI Verkoopslastenboek schakelwoningen Mechelsesteenweg201 Mechelen Inhoud I ALGEMEEN...3 II RUWBOUWWERKEN...7

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

Wetteren, Felix Bernaertsplein 43 Mochidis Verkoopslastenboek

Wetteren, Felix Bernaertsplein 43 Mochidis Verkoopslastenboek Appartement :. DE KOPER(s) PROJANT nv Correspondentieadres Industrielaan 1 2950 Kapellen Tel. 03 685 38 80 Fax 03 644 15 94 info@projant.be 1 Inhoud Wetteren, Felix Bernaertsplein 43 II. RUWBOUWWERKEN...

Nadere informatie

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras.

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras. 1/6 Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een 1 e keus gevelsteen, bepaald door de architect of de promotor. Het voegwerk van het metselwerk zal uitgevoerd worden door gespecialiseerde vaklieden.

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

KALMTHOUTSESTEENWEG 141-143 ROGIN 2 Verkoopslastenboek

KALMTHOUTSESTEENWEG 141-143 ROGIN 2 Verkoopslastenboek Appartement :. DE KOPER(s) ROGIN bvba Correspondentieadres Brechtsebaan 77 2930 Brasschaat Tel. 0476 20 72 98 info@rogin.be 1 INDEX I. ALGEMEEN 1.1 Plannen p. 4 1.2 Toezicht op uitgevoerde werken en technische

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

Graven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van de liftputten en het rioolsysteem zit in deze post vervat

Graven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van de liftputten en het rioolsysteem zit in deze post vervat Lastenboek kantoorloft gebouw B3 Anco-Torens te Turnhout 0. Algemeen 0.1 Plannen Wanneer de definitieve plannen van het loftkantoor aan de koper overhandigd worden, zullen deze als basis dienen voor het

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen (type Nelissen, Vanderzanden, Terca) overeenkomstig met de bouwvergunning

Nadere informatie

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE INTRODUCTIE Om de toekomstige eigenaars van deze handelsruimte een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE DE LUNDEN

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE DE LUNDEN VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE DE LUNDEN Lundenstraat 2100 Deurne KOPER: APPARTEMENT:... Garagebox: Autostaanplaats:. Generaal Lemanstraat 45 2018 Antwerpen Tel.: 03/336.87.70 GSM verkoop: 0475/87.22.67

Nadere informatie

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen 2) AFWERKING INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken Hoofdstuk 10: Vloer- en tegelwerken Hoofdstuk 11: Binnenschrijnwerk Hoofdstuk

Nadere informatie

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem D8790-13012-NBW kerkhofstraat te koop nieuwbouwproject avelgem D8790-13012-NBW geschikt als investering kerkhofstraat te te koop nieuwbouwproject avelgem ligging Woonproject Kerkhofstraat is gelegen op

Nadere informatie

TURNHOUT, De Merodelei 143 Zandstraat 38 Verkoopslastenboek

TURNHOUT, De Merodelei 143 Zandstraat 38 Verkoopslastenboek Appartement :. DE KOPER(s) FIMPRO nv Kasteellei 11 2930 Brasschaat Tel. 0496/12.20.00 Fax 015/55.91.14 pw@mgv.be 1 INDEX I. ALGEMEEN 1.1 Plannen p. 4 1.2 Toezicht op uitgevoerde werken en technische studies

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 1. Binnenschrijnwerk p.3 2. Pleisterwerken p.3 3. Chape, vloeren en faience p.3 4. Keukens p.4 5. trappen p.4 6. Sanitaire installatie

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

AANNEMINGSLASTENBOEK [RESIDENTIE MINNEWATER]

AANNEMINGSLASTENBOEK [RESIDENTIE MINNEWATER] Inhoud I. ALGEMEEN... 2 1) Leidinggevend architect... 2 2) Technische studies... 2 3) Nutsvoorzieningen... 2 II. ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN... 3 1) Ondergronds metselwerk... 3 2) Rioleringsnetten... 3

Nadere informatie

Residentie De Warande VERKOOPLASTENBOEK. Koper(s) : Naam : Straat + nr. : Postcode + gemeente : Tel : E-mail : Koopt/Kopen :

Residentie De Warande VERKOOPLASTENBOEK. Koper(s) : Naam : Straat + nr. : Postcode + gemeente : Tel : E-mail : Koopt/Kopen : Residentie De Warande VERKOOPLASTENBOEK Koper(s) : Naam : Straat + nr. : Postcode + gemeente : Tel : E-mail : Koopt/Kopen : Appartement : Architect : Architecten-associatie Atrio n.v. Prinsstraat 5-2000

Nadere informatie

LASTENBOEK -1- 1. TECHNISCHE BEPALINGEN AFWERKING EXTERIEUR 1.3 TERRASSEN 1.1 GEVELS

LASTENBOEK -1- 1. TECHNISCHE BEPALINGEN AFWERKING EXTERIEUR 1.3 TERRASSEN 1.1 GEVELS LASTENBOEK 1. TECHNISCHE BEPALINGEN AFWERKING EXTERIEUR 1.1 GEVELS De buitengevel, voor- en achtergevel, wordt als volgt uitgevoerd: Een dragend binnenspouwblad in gebakken snelbouwstenen of een betonwand

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning

Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Dorpstraat 9 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920 Kalmthout 2900 Schoten

Nadere informatie

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt.

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt. Lastenboek Wevelgem 6 woningen Inleiding Woonerf t Neerbeekske is een standingvol woonerf op een topligging te Wevelgem. Aan de verbindingsweg Wevelgem Kortrijk en dicht bij de autosnelwegen. Bijzonder

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE Kerkeneinde 110-112, 2620 Hemiksem Cleydael Inlichtingen en verkoop Probuild & Partners bvba Bisschoppenhoflei 28, 2930 Brasschaat Tel: 03 295 00 11 Gsm: 0495 54 06 06 info@probuild.be

Nadere informatie

Hemiksem, Kleidaallaan 13

Hemiksem, Kleidaallaan 13 Hemiksem, Kleidaallaan 13 Ruime nieuwbouw woning met grote tuin. Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Kloosterstraat 72 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920

Nadere informatie

RESIDENTIE : SINT-JANSHOF te MECHELEN

RESIDENTIE : SINT-JANSHOF te MECHELEN RESIDENTIE : SINT-JANSHOF te MECHELEN VERKOOPLASTENBOEK Woning Vg / Wche / Gdv / Gvkr / Gvv 22/09/08 1 I. ALGEMEEN 1. Voorafgaande opmerkingen 1.1. Kwaliteit en concept zijn principieel vast. De aannemer/promotor

Nadere informatie

Verelst & Gilen. Residentie Landen Boog. VerkoopsLastenboek Penthouse

Verelst & Gilen. Residentie Landen Boog. VerkoopsLastenboek Penthouse Residentie Landen Boog VerkoopsLastenboek Penthouse 1 Algemeen Dit project in hedendaagse architectuur bevindt zich op de hoek van de Raatshovenstraat en de Demeersmanstraat. Deze penthouse met 2 grote

Nadere informatie

Project BINNENHOF Oude Steenweg te 2060 Antwerpen bestek 19 december 2005. KOPER :... tel... ARCHITECT :

Project BINNENHOF Oude Steenweg te 2060 Antwerpen bestek 19 december 2005. KOPER :... tel... ARCHITECT : RESIDENTIE BINNENHOF Oude Steenweg, te Antwerpen KOPER :......... tel... appartement parking berging AANNEMER PROMOTOR ARCHITECT : VERKOOP nv Urban Living sa Goede Hoopstraat 9/2 2000 Antwerpen 0497/584.915

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUW RESIDENCE URBAINE ANTWERPEN

APPARTEMENTSGEBOUW RESIDENCE URBAINE ANTWERPEN APPARTEMENTSGEBOUW RESIDENCE URBAINE ANTWERPEN Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Locatieplan 4 Lastenboek 6 Algemene voorwaarden 12 Appartementplannen 14 Partners & contactgegevens 23 2 Inleiding Het exclusieve

Nadere informatie

> p.01 LASTENBOEK > INHOUD

> p.01 LASTENBOEK > INHOUD > INHOUD 00. Inleiding 01. Onderbouw/fundering 02. Bovenbouw 03. Gevelsluitingen 04. Dakwerken 05. Binnenafwerking 06. Technische installaties 07. Lift 08. Gemene delen > 00.INLEIDING Het project wordt

Nadere informatie

DONKLAAN 162 9290 BERLARE RESIDENTIE BARLODONC Verkoopslastenboek

DONKLAAN 162 9290 BERLARE RESIDENTIE BARLODONC Verkoopslastenboek Donklaan 162 9290 Berlare / 2016-03-02-1 - Appartement :. DE KOPER(s) PROMOTOR: BEPO INVEST BVBA Heirbaan 19 9240 Zele ARCHITECT: Architectenbureau Schepens BVBA Legen Heirweg 12 9890 Gavere-Asper T. 09

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Eigentijdse nieuw te bouwen gezinswoning te Bilzen (Hoelbeek). Linkerwoning van een tweewoonst van 140m 2 op een perceel van 5a53ca Adres: Hoelbeekstraat

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE.

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE. VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE. Britselei 68-2000 Antwerpen Begijnenvest 16-18 - 2000 Antwerpen A. RUWBOUWWERKEN 1. Grondwerken De grondwerken worden uitgevoerd volgens de gewenste afmetingen, teneinde

Nadere informatie

Wilrijk, Schansweg 10 2 appartementen

Wilrijk, Schansweg 10 2 appartementen Wilrijk, Schansweg 10 2 appartementen Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Dorpstraat 9 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920 Kalmthout 2900 Schoten Tel 03-281.11.51

Nadere informatie

Residentie : De Winning te Bocholt

Residentie : De Winning te Bocholt 1 Residentie : De Winning te Bocholt KOPER :......... tel... appartement parking berging 2 AANNEMER: ARCHITECT : VERKOOP 3 I. ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN INHOUDSOPGAVE 1. Grond en funderingswerken p. 5

Nadere informatie

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden De residentie Sint-Truiden is een nieuwbouwresidentie bestaande uit vier nieuwbouw appartementen, per bouwlaag één appartement. De appartementen: - Zijn ontworpen

Nadere informatie

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO 3 Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen 2 Inhoudsopgave 3 Situerings- en liggingsplan p. 4-5 Plannen der woongelegenheden p. 9 I. Plan woning

Nadere informatie

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark!

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT STOKKEM Prachtig & uniek privaat woonpark Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in het centrum van Stokkem, dat is wat deze

Nadere informatie

Residentie: t Archief

Residentie: t Archief Bouwen van 14 appartementen met bergingen en fietsenstalling Wijnegemstraat te Antwerpen Inhoud Lastenboek A. RUWBOUWWERKEN 1. Grondwerken en Funderingen 2. Rioleringen 3. Vochtisolatie 4. Metselwerken

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: Werf: Aarschot Architekt: Bert Van der Borght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen!

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN Zeer laag E-Peil - Top ligging - Apart design! Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN Half open bebouwing met optimaal

Nadere informatie

L A S T E N B O E K BOUWEN VAN EEN EENSGEZINSWONING HOGE VELDEN. Esdoornstraat 2860 Sint-Katelijne-Waver

L A S T E N B O E K BOUWEN VAN EEN EENSGEZINSWONING HOGE VELDEN. Esdoornstraat 2860 Sint-Katelijne-Waver L A S T E N B O E K BOUWEN VAN EEN EENSGEZINSWONING HOGE VELDEN Esdoornstraat 2860 Sint-Katelijne-Waver Inhoudstafel I ALGEMEEN... 3 1. Voorafgaande opmerking... 3 2. Nazicht van de uitgevoerde werken...

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

APARTEMENTEN MORTSEL PRINS LEOPOLD I. WERKEN

APARTEMENTEN MORTSEL PRINS LEOPOLD I. WERKEN APARTEMENTEN MORTSEL PRINS LEOPOLD I. WERKEN 1. Gewapend beton Alle bouwwerken in beton en de wapening ervan dienen te voldoen aan de Belgische normen ter zake. Worden voorzien in gewapend beton * alle

Nadere informatie

Residentie. De Heypleck. Commercieel lastenboek 2015. Bouwheer: Anjoka bvba

Residentie. De Heypleck. Commercieel lastenboek 2015. Bouwheer: Anjoka bvba Residentie De Heypleck Kerkhofstraat 191 2850 Boom Commercieel lastenboek 2015 Bouwheer: Anjoka bvba 1 2 3 *Het team Bouwheer Architect Stabiliteit Anjoka bvba Lacroixlaan 15 A 2390 Malle Tel: 0495/24.50.20.

Nadere informatie

Residentie duffelaer. Bouwen van 8 appartementen. Brasschaatsteenweg 12-14 Kalmthout (Achterbroek)

Residentie duffelaer. Bouwen van 8 appartementen. Brasschaatsteenweg 12-14 Kalmthout (Achterbroek) Residentie duffelaer Bouwen van 8 appartementen Brasschaatsteenweg 12-14 Kalmthout (Achterbroek) Ligging & Inplanting Kalmthoutsesteenweg Brasschaatsteenweg Achterbroeksteenweg Grondplannen Verkooplastenboek

Nadere informatie

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN Immo Toye - Nassaulaan datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN uitbreken binnendeuren uitbreken keuken (meubilair, tegels, ) uitbreken badkamer (sanitair, meubilair, vloeren, muurtegels) uitbreken bestaand toilet

Nadere informatie

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Mooie open bebouwing met optimaal wooncomfort! KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Wonen in een groene omgeving - centraal gelegen - apart ontwerp! Kortenbosstraat SINT-TRUIDEN Open bebouwing met optimaal lichtinval

Nadere informatie

Residentie: t Archief Bouwen van 9 casco loften met berging en fietsenstalling Kwekerijstraat te Antwerpen

Residentie: t Archief Bouwen van 9 casco loften met berging en fietsenstalling Kwekerijstraat te Antwerpen Residentie: t Archief Bouwen van 9 casco loften met berging en fietsenstalling Kwekerijstraat te Antwerpen Residentie: t Archief 1 0. Algemeen 0.1 Plannen De plannen van de loft welke aan de koper worden

Nadere informatie

BOUWEN VAN 4 APPARTEMENTEN MET GARAGES Isidoor Meyskensstraat 215, 1780 Wemmel

BOUWEN VAN 4 APPARTEMENTEN MET GARAGES Isidoor Meyskensstraat 215, 1780 Wemmel BOUWEN VAN 4 APPARTEMENTEN MET GARAGES Isidoor Meyskensstraat 215, 1780 Wemmel AANNEMER PROMOTOR ARCHITECT VERKOOP Solidum Terra nv Viartenstraat 14 3520 Zonhoven 03 011 81 27 65 Architect Rudi Missotten

Nadere informatie

- BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke

- BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke KORTE TECHNISCH OMSCHRIJVING Van de residentie Simon Residentie Simon - BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke - VERKOOP: ERA @t home St. Denijsplaats 3 8940 GELUWE Tel. 056/516652 athome@era.be 1 De Residentie

Nadere informatie

I. ALGEMEEN. 1. Voorafgaande opmerkingen

I. ALGEMEEN. 1. Voorafgaande opmerkingen I. ALGEMEEN 1. Voorafgaande opmerkingen 1.1. Kwaliteit en concept zijn principieel vast. De aannemer/promotor mag te allen tijde de hieronder beschreven materialen en/of installaties of de verwerking ervan

Nadere informatie

Lastenboek voor de bouw van 2 appartementen te Balen

Lastenboek voor de bouw van 2 appartementen te Balen 1 Lastenboek voor de bouw van 2 appartementen te Balen Nieuwbouwproject Mol Sluis Tekening is een indicatie van uitzicht en niet bindend. Locatie project : Schoor 38 2490 Balen 2 ruime luxe appartementen

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Roeselare, Molenstraat Residentie t Riet. Residentie t Riet VERKOOPSLASTENBOEK

Verkoopslastenboek Roeselare, Molenstraat Residentie t Riet. Residentie t Riet VERKOOPSLASTENBOEK Residentie t Riet VERKOOPSLASTENBOEK Koper : Naam : Straat + nr. : Postcode + gemeente : Tel : E-mail : Koopt : Appartement : Garagebox : Staanplaats : 13/10/2015 1/18 I N H O U D S O P GA V E : PROJECTBESCHRIJVING

Nadere informatie

1. ondergrondse ruwbouwwerken p.2. 2. bovengrondse ruwbouwwerken p.3. 3. afwerking p.5. 4. technische installaties p.8. 5. algemene voorwaarden p.

1. ondergrondse ruwbouwwerken p.2. 2. bovengrondse ruwbouwwerken p.3. 3. afwerking p.5. 4. technische installaties p.8. 5. algemene voorwaarden p. VERKOOPSLASTENBOEK INHOUD 1. ondergrondse ruwbouwwerken p.2 2. bovengrondse ruwbouwwerken p.3 3. afwerking p.5 4. technische installaties p.8 5. algemene voorwaarden p.11 p. 1 1. ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN

Nadere informatie

residentie Solidum Ieper Lombaardstraat 53-55 en Schuttelaerestraat 1A -1B en De Montstraat te Ieper

residentie Solidum Ieper Lombaardstraat 53-55 en Schuttelaerestraat 1A -1B en De Montstraat te Ieper residentie Solidum Ieper Lombaardstraat 53-55 en Schuttelaerestraat 1A -1B en De Montstraat te Ieper KOPER-OPDRACHTGEVER(S) :......... tel... appartement parking berging Solide B.V.B.A. Nederkouter 50

Nadere informatie

Ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering.

Ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering. I. ALGEMEEN 1. Voorafgaande opmerkingen 1.1. Kwaliteit en concept zijn principieel vast. De aannemer/promotor mag te allen tijde de hieronder beschreven materialen en/of installaties of de verwerking ervan

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Kraaibergstraat te Lummen

Verkoopslastenboek Kraaibergstraat te Lummen Verkoopslastenboek Kraaibergstraat te Lummen Grondwerken De grondwerken worden aangepast aan de aard van de bodemgesteldheid, overeenkomstig de stabiliteitsstudie van de aangestelde ingenieur. De werken

Nadere informatie

Project: Coppietersdreef BRUGGE

Project: Coppietersdreef BRUGGE Prject: Cppietersdreef BRUGGE 9 Studentenkamers met eigen sanitaire cel p wandelafstand van KHBO Vives Ligging Prject Prject kenmerken: Investeren in nieuwbuw studentenkamers! Gebuw met 9 kamers p mie

Nadere informatie

Inhoud. 00. Inleiding

Inhoud. 00. Inleiding Inhoud 00. Inleiding 01. Onderbouw /fundering 02. Bovenbouw 03. Gevelsluitingen 04. Dakwerken 05. Binnenafwerking 06. Technische installaties 07. Lift 08. Gemene delen 00. Inleiding Het project wordt gerealiseerd

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK Residentie Frijthout te Hove

VERKOOPLASTENBOEK Residentie Frijthout te Hove VERKOOPLASTENBOEK Residentie Frijthout te Hove 21/6/2011 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Vv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 4 1) Voorafgaande opmerkingen... 4 2) Projectteam...

Nadere informatie

Pagina 1. Verkooplastenboek. Residentie De LEIEN Service living flats. Amerikalei 63-65 te 2000 Antwerpen

Pagina 1. Verkooplastenboek. Residentie De LEIEN Service living flats. Amerikalei 63-65 te 2000 Antwerpen Verkooplastenboek Residentie De LEIEN Service living flats Amerikalei 63-65 te 2000 Antwerpen Pagina 1 Pagina 2 INHOUD 1.RUWBOUWWERKEN 1.1. Grondwerken p. 5 1.2 Funderingen p. 5 1.3 Riolering p. 5 1.4

Nadere informatie

Gedetailleerde beschrijving

Gedetailleerde beschrijving H SBBBBBB 6 Pagina 1 van 15 Gedetailleerde beschrijving ruime en hoogwaardig afgewerkte appartementen met terras. 5 met 2 slaapkamers, 1 met 1 slaapkamer (app nr 1.2 reeds verkocht). Volledig afgewerkt.

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK CASCO-VERKOOP

VERKOOPSLASTENBOEK CASCO-VERKOOP 8 KOPPELWONINGEN St.-Jorisstraat 3570 ALKEN (St.-Joris) VERKOOPSLASTENBOEK CASCO-VERKOOP Vandebos Algemene Bouwonderneming NV DIGITALE IMPRESSIES: Achterzijde gebouwen: Voorzijde woningen: 2 3 PROJECTONTWIKKELING:

Nadere informatie

Mortsel, Krijgsbaan 176 3 nieuwbouw appartementen

Mortsel, Krijgsbaan 176 3 nieuwbouw appartementen Mortsel, Krijgsbaan 176 3 nieuwbouw appartementen Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Dorpstraat 9 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920 Kalmthout 2900 Schoten

Nadere informatie

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen!

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT Half open bebouwing met optimale lichtinval Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in een rustiek

Nadere informatie

VerkoopsLastenboek. Kraaibergstraat te Lummen

VerkoopsLastenboek. Kraaibergstraat te Lummen VerkoopsLastenboek Kraaibergstraat te Lummen 1 Algemene werken Grondwerken De grondwerken worden aangepast aan de aard van de bodemgesteldheid, overeenkomstig de stabiliteitsstudie van de aangestelde ingenieur.

Nadere informatie

Residentie: Van Hoeystraat te MECHELEN. LASTENBOEK Serviceflats

Residentie: Van Hoeystraat te MECHELEN. LASTENBOEK Serviceflats Residentie: Van Hoeystraat te MECHELEN LASTENBOEK Serviceflats 1 I. ALGEMEEN 1. Voorafgaande opmerkingen 1.1. Kwaliteit en concept zijn principieel vast. De aannemer/promotor mag te allen tijde de hieronder

Nadere informatie

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00 Raming kosten Heyte-Maes Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00 Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00 Architect 6 500,00 EPB, veiligheidscoördinatie, keuring riolering 1 735,00 RUWBOUW

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK [RESIDENTIE OASE] Inhoud

VERKOOPSLASTENBOEK [RESIDENTIE OASE] Inhoud Inhoud I. PROJECTTEAM... 2 II. ALGEMEEN... 3 1) Projectteam... 3 2) Leidinggevend architect... 3 3) Technische studies... 3 4) Nutsvoorzieningen... 3 5) Stedenbouwkundige vergunning... 3 III. ONDERGRONDSE

Nadere informatie

VERKOOP LASTENBOEK LANGVEN LANGVEN 16 HAM - 2 NIEUWBOUW WONINGEN. Heivoort 21 bus 1 2491 OLMEN. Verkoop en Inlichtingen : SUBLIMMO

VERKOOP LASTENBOEK LANGVEN LANGVEN 16 HAM - 2 NIEUWBOUW WONINGEN. Heivoort 21 bus 1 2491 OLMEN. Verkoop en Inlichtingen : SUBLIMMO VERKOOP LASTENBOEK Project: LANGVEN 16 HAM - 2 NIEUWBOUW WONINGEN Bouwheer : Vennekens Stefan Heivoort 21 bus 1 2491 OLMEN Verkoop en Inlichtingen : SUBLIMMO Markt 37 2450 MEERHOUT 014 84 83 69 info-meerhout@sublimmo.be

Nadere informatie

Verkoopslastenboek. Voormaterialenenconstructieszijnde Belgischekwaliteitsnormen NBN gehanteerd.

Verkoopslastenboek. Voormaterialenenconstructieszijnde Belgischekwaliteitsnormen NBN gehanteerd. Verkoopslastenboek Materialen Ruwbouw Voormaterialenenconstructieszijnde Belgischekwaliteitsnormen NBN gehanteerd. De vloerconstructieisvollediginbetonuitgevoerd.scheidingsmuur endraagmuren zijn in cellenbetonblokkenuitgevoerd.

Nadere informatie

RESIDENTIE JUBILEUM Appartementen en ondergrondse parking

RESIDENTIE JUBILEUM Appartementen en ondergrondse parking JUBILEUM - TURNHOUT B-2300 Turnhout bouwheer/aannemer: Pluym Van Loon architect: Architectenburo Louis Caron makelaar: Century 21 Bruyninckx Vastgoed RESIDENTIE JUBILEUM Appartementen en ondergrondse parking

Nadere informatie

Paanhuis Appartementsgebouw

Paanhuis Appartementsgebouw 1 Paanhuis Appartementsgebouw Luxe appartementen aan de Paanhuisstraat in hartje Diepenbeek BEKNOPTE TECHNISCHE BESCHRIJVING Rendering 1 KOPER: Naam:... Adres:...... Tel: l:... appartement: : verdieping..nr

Nadere informatie

Verkoopslastenboek appartementen

Verkoopslastenboek appartementen Verkoopslastenboek appartementen 12/03/2015 Vg / Wg / Gdv / Gvkr /Vv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies... 4 4) Nutsvoorzieningen...

Nadere informatie

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw 1 Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw Luxe appartementen aan de Broekstraat in hartje Tervuren BEKNOPTE TECHNISCHE BESCHRIJVING 2 KOPER: Naam:... Adres:...... Tel: l:... appartement: : verdieping..nr

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK [RESIDENTIE TER ELST] Inhoud

VERKOOPSLASTENBOEK [RESIDENTIE TER ELST] Inhoud Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 4 1) Voorafgaande opmerkingen... 4 2) Projectteam... 5 3) Leidinggevend architect... 5 4) Technische studies... 6 5) Nutsvoorzieningen...

Nadere informatie

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell. LASTENBOEK Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2 Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.be Voorwoord Om de toekomstige eigenaar(s) van het bovenvermelde

Nadere informatie

Verkoopslastenboek woningen

Verkoopslastenboek woningen Verkoopslastenboek woningen v. 12/03/2015 Vg / Wg / Gdv / Gvkr /Vv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies... 4 4) Nutsvoorzieningen...

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

Lastenboek Groenendaallaan 13-17

Lastenboek Groenendaallaan 13-17 Lastenboek Groenendaallaan 13-17 1. Alle architectkosten zijn ten laste van de aannemer alsook de kosten van de ingenieursstudie. 2. De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers,

Nadere informatie

PROJECT INGOOIGEM - Lindeburen 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf- en delfwerken; -

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Appartementen Sint-Truiden, Gorsemweg Woonklaar

Verkoopslastenboek Appartementen Sint-Truiden, Gorsemweg Woonklaar Verkoopslastenboek Appartementen Sint-Truiden, Gorsemweg Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen en dit overeenkomstig de bepalingen van de bouwvergunning en/of bepaald

Nadere informatie

L A S T E N B O E K - 6 WONINGEN. Lepelstraat Kleine Lepelstraat 2940 STABROEK

L A S T E N B O E K - 6 WONINGEN. Lepelstraat Kleine Lepelstraat 2940 STABROEK L A S T E N B O E K - 6 WONINGEN Lepelstraat Kleine Lepelstraat 2940 STABROEK INHOUD. INHOUDSOPGAVE p. 2 1. ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN p. 4 1. Grond- en funderingswerken 2. Rioleringsnetten 2. BOVENGRONDSE

Nadere informatie

THONETHOUSE Appartement 0.03 Appartement 2.01 Penthouse Ligging & Inplanting plannen doorsnede gevels Verkoopslastenboek ALGEMENE VOORWAARDEN Plannen Kwaliteit en concept van

Nadere informatie

9 APPARTEMENTEN TE NOSSEGEM Lastenboek

9 APPARTEMENTEN TE NOSSEGEM Lastenboek Pagina 1 van 9 9 APPARTEMENTEN TE NOSSEGEM Lastenboek Bouwplaats : Leuvensesteenweg (640 en 642) te 1930 Nossegem Architect : Yves Marteau. O.L.Vrouwstraat 54 Blanden tel : 016/ 40 09 97 fax: 016/40 05

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Project Halmaal-Dorp te St-Truiden LOT 1, LOT 2, LOT 4, LOT 5 Woonklaar

Verkoopslastenboek Project Halmaal-Dorp te St-Truiden LOT 1, LOT 2, LOT 4, LOT 5 Woonklaar Verkoopslastenboek Project Halmaal-Dorp te St-Truiden LOT 1, LOT 2, LOT 4, LOT 5 Woonklaar Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen (type Vanderzande, Terca) overeenkomstig

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. Filteint te Sint-Niklaas. 07/07/14 Vg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv

VERKOOPLASTENBOEK. Filteint te Sint-Niklaas. 07/07/14 Vg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv VERKOOPLASTENBOEK Filteint te Sint-Niklaas 07/07/14 Vg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Sint-Truiden, Brede Akker LimeLiving Woonklaar

Verkoopslastenboek Sint-Truiden, Brede Akker LimeLiving Woonklaar Verkoopslastenboek Sint-Truiden, Brede Akker LimeLiving Woonklaar Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen en dit overeenkomstig de bepalingen van de bouwvergunning en/of

Nadere informatie

1/10. Verkoopslastenboek: Residentie SENSUS

1/10. Verkoopslastenboek: Residentie SENSUS 1/10 Verkoopslastenboek: Residentie SENSUS 2/10 1. Algemeen Met dit verkoopslastenboek willen wij de kopers van een appartement een overzichtelijke en duidelijke omschrijving geven van de kwaliteit en

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. RESIDENTIE HET RINGENHOF Gebouw 2

VERKOOPSLASTENBOEK. RESIDENTIE HET RINGENHOF Gebouw 2 VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE HET RINGENHOF Gebouw 2 INHOUDSTAFEL: 1. Ruwbouwwerken 2. Dakwerken 3. Buitenschrijnwerk 4. Binnenschrijnwerk 5. Pleisterwerken 6. Chape, vloeren en faience 7. Keukens 8. Sanitaire

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

Verkoopslastenboek LUMMEN Het Dorp Woonklaar

Verkoopslastenboek LUMMEN Het Dorp Woonklaar Verkoopslastenboek LUMMEN Het Dorp Woonklaar Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen en dit overeenkomstig de bepalingen van de bouwvergunning en/of bepaald door de

Nadere informatie