Samenvatting. Regionaal Risicoprofiel Haaglanden. Regionaal Beleidsplan Haaglanden. Regionaal Crisisplan Haaglanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting. Regionaal Risicoprofiel Haaglanden. Regionaal Beleidsplan Haaglanden. Regionaal Crisisplan Haaglanden"

Transcriptie

1 Samenvatting Regionaal Risicoprofiel Haaglanden Regionaal Beleidsplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden

2 t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Risicoprofiel, Beleidsplan en Crisisplan zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden Hoofdstuk 1 - Samenhang Risicoprofiel, Beleidsplan en Crisisplan en Rampbestrijdingsplan... 2 Hoofdstuk 2 - Samenvatting Regionaal Risicoprofiel Haaglanden... 4 Karakteristiek Haaglanden... 4 Inventariseren, analyseren en prioriteren... 4 Aandachtspunten in crisisbeheersing en rampenbestrijding... 6 Gezamenlijke aanpak vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid... 6 Samenwerking op nationaal en provinciaal niveau... 7 Beheer van een dynamisch profiel... 7 Hoofdstuk 3 - Samenvatting Regionaal Beleidsplan Haaglanden... 8 Afbakening... 8 Missie en visie... 9 Risico- en crisisbeheersing... 9 Informatiemanagement Crisispartners Risico- en crisiscommunicatie Vitale Infrastructuur Opleiden, trainen en oefenen Kwaliteitszorg Hoofdstuk 4 - Samenvatting Regionaal Crisisplan Haaglanden Eisen Hoofdstructuur Niveaus van functioneren

3 Hoofdstuk 1 Samenhang Risicoprofiel, Beleids-, Crisis- en Rampbestrijdingsplan De Wet veiligheidsregio s (Wvr) verplicht veiligheidsregio s tot het maken van drie regionale planvormen: het Regionaal Beleidsplan, het Regionaal Crisisplan 1 en de Rampbestrijdingsplannen 2. Daarnaast kent de Wvr het Regionaal Risicoprofiel waarin een beschrijving van de risico s in de regio staat. De drie planvormen en het Risicoprofiel kennen een onderlinge samenhang en vormen samen het uitgangspunt voor een efficiënte en effectieve organisatie van de voorbereiding op en tijdens grootschalige incidenten, rampen en crises in de regio Haaglanden. Figuur 1 Samenhang Risicoprofiel, Beleidsplan, Crisisplan en Rampbestrijdingsplan Risicoprofiel Beleidsplan Crisisplan Rampbestrijdingsplan De onderlinge samenhang van de plannen en het Risicoprofiel wordt bewaakt door de vaststelling op regionaal niveau. De drie producten zijn opgesteld vanuit de Veiligheidsregio Haaglanden zijnde in dit kader het samenwerkingsverband tussen de negen gemeenten in Haaglanden, de Regionale Politie Haaglanden, de Regionale Brandweer Haaglanden en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. 1 In plaats van de (gemeentelijke) rampenplannen. 2 Rampbestrijdingsplannen zijn plannen voor bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën inrichtingen, categorieën rampen en luchtvaartterreinen en waarvoor het Bestuur een rampbestrijdingsplan vaststelt. 2

4 In de volgende hoofdstukken staat een samenvatting van het Risicoprofiel, Beleidsplan en het Crisisplan. De actuele versies van het risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan staan op vrh.nl. 3

5 Hoofdstuk 2 Samenvatting Regionaal Risicoprofiel Haaglanden Het risicoprofiel is erop gericht het management en bestuurders van de veiligheidsregio in staat te stellen gerichte keuzes te maken voor het beleid van de regio in de komende jaren. Het risicoprofiel wordt dan ook in de Wet veiligheidsregio s mede gepositioneerd als basis voor het Regionaal Beleidsplan Haaglanden. Het risicoprofiel bevat geen financiële paragraaf en verwijst hiervoor naar het beleidsplan, waarin mogelijke beleidskeuzes in een bredere context worden beschouwd. Karakteristiek Haaglanden Haaglanden is een laag gelegen, dichtbevolkt en zeer multicultureel gebied. Een belangrijk deel van het Nederlandse bruto nationaal product wordt in de regio verdiend. Kenmerkend voor de regio is daarnaast de aanwezigheid van het bestuurscentrum van Nederland, waarbij Den Haag zich met de komst van grote internationale organisaties ontwikkelt tot Internationale Stad van Vrede en Recht. Haaglanden kent een grote diversiteit aan leefomgevingen: compacte binnensteden en kleine authentieke dorpen, intensieve tuinbouwgebieden en weidse graslanden, toeristische hotspots aan de kust en in het binnenland. Door multifunctioneel ruimtegebruik zijn de functies wonen, werken, recreëren en transport nauw met elkaar verweven in de regio. Inventariseren, analyseren en prioriteren Het Regionaal Risicoprofiel Haaglanden bestaat uit twee hoofdcomponenten: inventarisatie en analyse. In de inventarisatie zijn de risico s en kwetsbaarheden in de regio in beeld gebracht. Elf scenario s zijn door experts aangemerkt voor nadere analyse. Deze elf scenario s zijn beoordeeld op waarschijnlijkheid en impact en weergegeven in het Risicodiagram Haaglanden

6 Figuur 2 Risicodiagram Haaglanden 2010 Impact Catastrofaal Overstroming Zeer groot risico Zeer ernstig Explosie aardgasleiding Treinincident Aanslag Bedreiging Volksgezondheid Uitval Energievoorziening Onrust en geweld Ernstig Toxisch transportongeval Kettingbotsing Aanzienlijk Uitval C2000 en GMS Clusterbui Groot risico Beperkt Laag risico Matig risico Zeer Onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk Mogelijk Waarschijnlijk Zeer Waarschijnlijk Waarschijnlijkheid In het risicodiagram zijn vier scenario s als prioritair risico voor de regio aangemerkt, vanwege hun hoge score qua impact en waarschijnlijkheid: aanslag, bedreiging volksgezondheid, uitval energievoorziening, onrust en geweld. Daarnaast verdient het scenario overstroming bijzondere aandacht, vanwege de catastrofale impact. Een nadere analyse laat zien dat het bijzondere karakter van Haaglanden de impact (en kans) vergroot van mogelijke rampen en crises, met name ten aanzien van: Sociaal politieke veiligheid multi-culturele bevolkingsamenstelling, politiek-bestuurlijk centrum van Nederland, Internationale Stad van Vrede en Recht, diplomatieke en internationale instellingen. Economische veiligheid hoge bevolkingsdichtheid, doorvoerregio voor personen en goederen, grote economische activiteit. Fysieke veiligheid hoge bevolkingsdichtheid, kwetsbare groepen. 5

7 Aandachtspunten in crisisbeheersing en rampenbestrijding In de scenario-analyse zijn diverse aandachtspunten in de crisisbeheersing en rampenbestrijding gesignaleerd omtrent: a) het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen; b) risico- en crisiscommunicatie in relatie tot nieuwe media; c) registratie van verminderd zelfredzame personen; d) afstemming van procedures diverse organisaties; e) continuïteit hulpdiensten; f) toegankelijkheid internationale instellingen; g) nazorg/bevolkingszorg. Deze aandachtspunten kunnen de basis vormen voor een gezamenlijke aanpak. Gezamenlijke aanpak vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid Het profiel is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen de vier kolommen van de veiligheidsregio: Brandweer, Politie, GHOR en gemeenten. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid hebben externe partners (publiek en privaat) een belangrijke bijdrage geleverd aan de inventarisatie en analyse van de regionale risico s. Hiermee is voor de toekomst een stevige basis gelegd voor nauwe samenwerking met relevante publieke en private partners in het veiligheidsdomein rondom risicobeheersing, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Om de risico s te reduceren kunnen kans- en effectbeperkende maatregelen worden genomen. Risicoreductie is een gezamenlijk verantwoordelijkheid van de overheid, private en publieke organisaties en burgers. Het bestuur van de veiligheidsregio heeft met name bevoegdheden en verantwoordelijkheden omtrent de effectbeperkende maatregelen. Voor kansbeperkende maatregelen kan het bestuur van de veiligheidsregio de rol van regisseur en adviseur vervullen in het netwerk met haar partners in de hulpverlening. Juist met de kansbeperkende maatregelen is de grootste veiligheidswinst te behalen. Bestuurlijk uitgangspunt hierbij is dat iedereen, overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de burgers verantwoordelijkheid dient te dragen om risico s te voorkomen en te beperken. Echter, een risicoloze samenleving bestaat niet. Uiteindelijk zijn risico s niet tot nul te reduceren. Risico s zullen zowel bestuurlijk als maatschappelijk geaccepteerd moeten worden. 6

8 Samenwerking op nationaal en provinciaal niveau De prioritaire scenario s uit het Regionaal Risicoprofiel Haaglanden staan nadrukkelijk ook in de landelijke belangstelling vanuit de Nationale Risicobeoordeling. Om te komen tot een samenhangende aanpak vanuit de strategie Nationale Veiligheid is het aan te bevelen in contact te treden met de verantwoordelijke departementen. Het politiek-bestuurlijke en economische (inter)nationale belang van de regio Haaglanden versterkt de noodzaak om de steun van de nationale en wellicht ook Europese overheid proactief op te zoeken. Zo kan gezamenlijk verkend worden op welk bestuurlijk niveau welke relevante maatregelen moeten en kunnen worden genomen. Het netwerk van partners strekt zich breder uit dan enkel regio Haaglanden. Samenwerking met de Zuid-Hollandse regio s biedt mogelijkheden om in gezamenlijkheid een prioritair thema uit het Regionaal Risicoprofiel Haaglanden nader uit werken, analoog aan het huidige praktijkvoorbeeld het Provinciaal Jaar van Transport en Veiligheid (2010). Beheer van een dynamisch profiel Het beheer van het Regionaal Risicoprofiel Haaglanden valt onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden. Voor een adequate borging en proactief beheer wordt geadviseerd om in lijn met de Wet veiligheidsregio s jaarlijks een multidisciplinair overleg met alle partners in de risico- en crisisbeheersing te organiseren. Dit biedt enerzijds mogelijkheden om het risicoprofiel te actualiseren vanwege de dynamische risico s en anderzijds met partners afspraken te maken over verdere risicoreductie en voorbereiding op de rampen- en crisisbeheersing. Tevens biedt een jaarlijkse update de mogelijkheid om op basis van een integrale risicoanalyse (vanuit alle disciplines bezien) de genomen beleidsmaatregelen te bestendigen of te herijken. Het voorliggende risicoprofiel biedt aanknopingspunten om in de toekomst door te ontwikkelen ten aanzien van bestaande en nieuwe risico s in lijn met de Nationale Risicobeoordeling. 7

9 Hoofdstuk 3 Samenvatting Regionaal Beleidsplan Haaglanden Het beleidsplan beschrijft het gezamenlijke beleid, in de vorm van uitgangspunten en beleidsambities voor de jaren 2011 tot en met 2013, van de negen gemeenten in Haaglanden, Politie Haaglanden, Brandweer Haaglanden, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de Gemeenschappelijke Meldkamer Haaglanden (GMH) op basis waarvan de multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van de risico- en crisisbeheersing en de rampenbestrijding in de VRH wordt vormgegeven en de wijze waarop de kwaliteit daarvan wordt geborgd. Afbakening Het Regionaal Beleidsplan Haaglanden beperkt zich in deze eerste versie tot de ambities voor de periode , die vrijwel overeenkomen met de wettelijke minimumvereisten. Eind 2013 zijn de ambities voor de periode uitgewerkt. Daarna kan worden overgegaan naar een normale cyclus van vier jaar voor periodieke herziening en bijstelling. In het beleidsplan wordt de VRH gedefinieerd als samenwerkingsverband tussen de Regionale Brandweer Haaglanden, de Regionale Politie Haaglanden, de negen gemeenten en de GHOR, waarin gezamenlijke taken worden verricht op het terrein van openbare orde, veiligheid, hulpverlening en zorg, in relatie met rampenbestrijding en crisisbeheersing (vooraf, tijdens en na) en de Gemeenschappelijke Meldkamer Haaglanden (GMH), onder aansturing van het algemeen bestuur van de VRH. De financiering van het uitwerken van de in het beleidsplan genoemde ambities, komt uit de hiervoor bestemde bestaande begrotingen van de gemeenschappelijke regeling VRH ( Brandweer Haaglanden, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Meldkamer Ambulancezorg), Politie Haaglanden en de negen gemeenten in Haaglanden. 8

10 Missie en visie Met het in werking treden van de Wet veiligheidsregio s is er voor de gemeenten een belangrijke taak weggelegd. De ambitie van de VRH is de gemeentelijke diensten volledig en op uniforme wijze aan te laten sluiten op de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarnaast is het een ambitie hen als gelijke en volwaardige partner te laten participeren bij alle overige aspecten van dit Beleidsplan. Het Regionaal Beleidsplan Haaglanden is dan ook nadrukkelijk een gezamenlijk plan van de negen gemeenten in Haaglanden, Politie en Brandweer Haaglanden en de GHOR. De missie van de VRH is: Het bevorderen van de veiligheid van allen die zich in het gebied van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) bevinden door de samenwerking tussen burgers, private en publieke partijen te stimuleren en te faciliteren. De visie van de VRH is dat veiligheid een zaak is van ons allen en daarom heeft de VRH samenwerking met en tussen anderen hoog in het vaandel staan. Waar mogelijk is zij een stimulator en facilitator van die samenwerking tussen en met overheden, (ambtelijke) diensten, burgers en bedrijven, publiek en privaat. Veiligheid begint bij het zoveel mogelijk voorkomen van incidenten, rampen en crises. De risico s in de regio vormen daarom de basis waarop het veiligheidsbeleid door de VRH wordt vormgegeven. De VRH voelt zich verantwoordelijk voor een goede regie, zowel bij het reduceren van de risico s, als bij het bestrijden en beperken van de effecten. De VRH anticipeert op de ontwikkelingen van de samenleving. Informatie en communicatie beschouwt zij als kernbegrippen en kerntaken. De VRH heeft de ambitie om de multidisciplinaire samenwerking binnen het domein publieke veiligheid in de komende jaren verder uit te bouwen en te borgen in de staande organisatie, waarbij de prioriteit wordt gelegd bij de prioritaire risico s die zijn benoemd in het risicoprofiel. Dat zijn aanslag, bedreiging van de volksgezondheid, uitval van energievoorzieningen, onrust en geweld en overstroming. Risico- en crisisbeheersing Als inhoudelijke scope heeft de VRH, binnen het domein publieke veiligheid, voor de volgende vier thema s gekozen: veilig leven, ruimtelijke- en infrastructurele ontwikkelingen, externe veiligheid en evenementen. Zij werkt daarbij vanuit het besef dat de kans op incidenten wordt verkleind als veiligheid een structureel thema is in een vroeg stadium van plannen en projecten ( pro-actie ). De gemeenten, politie, brandweer en GHOR hebben 9

11 een gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid om vroegtijdig bij plannen en projecten betrokken te zijn, te adviseren vanuit hun eigen expertise en tevens de integraliteit van het VRH-advies te borgen. Dat advies is gebaseerd op de regionale, integrale risico-inventarisatie en risicoanalyse, waarbij besluitvorming over risicoreductie en acceptatie een bestuurlijk vraagstuk is. Bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn de ambities op een viertal onderwerpen ingedeeld: organisatie, alarmering, op- en afschaling en informatiemanagement. In alle gevallen is de ambitie van de VRH om daarin in eerste instantie te voldoen aan de eisen die in de Wet veiligheidsregio s (en de bijbehorende besluiten) zijn opgenomen. Ook wil de VRH aansluiten bij landelijke begrippen en richtlijnen, zoals de GRIP regeling (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure) en het referentiekader voor het Crisisplan. Informatiemanagement Op het gebied van verbetering van het informatiemanagement zijn reeds stappen gezet en het is de ambitie om in de komende periode het netcentrisch werken verder in te voeren door gebruik te maken van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Aan verbeteringen in de werkwijze en uitrusting van de Gemeenschappelijke Meldkamer Haaglanden wordt hard gewerkt. Uiteraard zal de grootste verandering zichtbaar worden bij verhuizing naar de Yp, maar met verbeteringen op het gebied van alarmering (ook van gemeentelijke functionarissen), met het werken met een calamiteitencoördinator en het invoeren van een multi-disciplinaire intake zal niet worden gewacht tot de verhuizing. Crisispartners Naast het samenwerkingsverband VRH zijn er private en publieke partijen en andere organisaties die door hun expertise en/of capaciteiten een (ondersteunende) taak of een (mede)verantwoordelijkheid hebben in de voorbereiding op- en de daadwerkelijke bestrijding van rampen en crises in de regio Haaglanden. Deze worden aangeduid als crisispartners. De VRH zal de bestaande afspraken met de crisispartners actualiseren en waar nodig nieuwe afspraken maken. De VRH ziet de inwoners c.q. burgers in Haaglanden ook als een belangrijke partner. Immers door in de voorbereiding op, en tijdens rampen en crises samen op te trekken, elkaar te informeren en weten wat men in crisisomstandigheden van elkaar kan en mag verwachten, kunnen rampen- en crises zo veel mogelijk worden voorkomen. Als deze zich dan toch voordoen kan er effectief en efficiënt op worden gereageerd om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. 10

12 Risico- en crisiscommunicatie Alle activiteiten van de VRH zijn gericht op het verhogen van de veiligheid van burgers in het gebied van de VRH. Zelfredzaamheid van burgers en bedrijven wordt waar mogelijk gestimuleerd, onder andere door middel van risicocommunicatie. Communicatie met burgers en bedrijven is daarom van essentieel belang, zowel over risico s als in het geval van een daadwerkelijke crisis. Het verbeteren van de professionaliteit van die communicatie en het inrichten van een communicatiepool is een belangrijke doelstelling van de VRH. Vitale Infrastructuur De samenleving kan niet voortbestaan zonder dat de vitale infrastructuur goed functioneert. Vanwege dat belang kan de VRH haar taken en verantwoordelijkheden niet invullen zonder een nauwe verbinding met de bedrijven en instellingen die in de verschillende sectoren van de vitale infrastructuur een rol spelen. De VRH richt zich (mede naar aanleiding van haar Risicoprofiel) in eerste instantie op de sectoren elektriciteit, waterbeheer (kwantiteit), telecommunicatie, transport (en daarbinnen wegverkeer), openbare veiligheid en drinkwater. Het project Vitale infrastructuur heeft tot doel convenanten af te sluiten met instellingen en bedrijven in deze sectoren waarin de wederzijdse afspraken, mogelijkheden, commitments en verplichtingen worden vastgelegd. Opleiden, trainen en oefenen Functionarissen in de multidisciplinaire crisisteams moeten goed voorbereid zijn op hun taken. De VRH staat voor de uitdaging om in het licht van de nieuwe wet- en regelgeving opnieuw vorm te geven aan het vakbekwaam maken en houden van de personen die betrokken zijn bij de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Daartoe zal in 2012 een leerscan worden afgenomen van iedere functionaris om de individuele opleidings- en trainingsbehoefte vast te stellen. Ieder jaar zal er minimaal een scholings-, trainings- en oefenactiviteit zijn. Resultaten zullen worden vastgelegd in een functionarisvolgsysteem. Kwaliteitszorg Continu verbeteren is noodzakelijk en daarom wordt kwaliteitszorg een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van de VRH. De kwaliteit van de verschillende plannen wordt geborgd door het invoeren van een risicomanagementcyclus, die eens per vier jaar wordt doorlopen. 11

13 Hoofdstuk 4 Samenvatting Regionaal Crisisplan Haaglanden Het crisisplan is een operationeel plan dat de generieke aanpak van rampen en crises beschrijft in de regio. Het draagt daarmee bij aan de inrichting van de regionale crisisorganisatie met als doel: een gecoördineerd optreden van de hulpdiensten, gemeenten, buurregio s en andere bij mogelijke rampen en crises betrokken partijen. Eisen De wetgever stelt eisen aan de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio s en heeft deze bepalingen beschreven in het Besluit veiligheidsregio s en het Besluit personeel veiligheidsregio s. Deze bepalingen zijn terug te voeren op de decentrale normen uit de Basisvereisten Crisismanagement 2006 en kunnen worden gezien als de zogenaamde kritische, voorwaardenscheppende processen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het betreft: melding & alarmering; op- & afschaling; leiding & coördinatie; informatiemanagement. Kenmerkend voor deze sturende en ondersteunende processen is hun multidisciplinaire karakter. Dit in tegenstelling tot de uitvoerende processen van de kolommen, die als een monodisciplinaire verantwoordelijkheid worden aangemerkt. Naast de wettelijke bepalingen dient bij de ontwikkeling van de crisisorganisatie tevens rekening te worden gehouden met de landelijke referentiekaders (Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 en Referentiekader GRIP 2006). De kwaliteitseisen en de referentiekaders zorgen enerzijds voor uniformiteit en uitwisselbaarheid in en tussen de veiligheidsregio s (een belangrijke voorwaarde voor interregionale bijstand en bovenregionaal optreden) en anderzijds worden de prestaties van de regio s inzichtelijker gemaakt. Hoofdstructuur De beschreven hoofdstructuur in het Regionaal Crisisplan Haaglanden voldoet aan de uitgangspunten van de wet en is zoveel mogelijk in lijn gebracht met landelijke referentiekaders. Benadrukt moet worden dat de regionale crisisorganisatie in opbouw is en dat met de eerste vaststelling van dit plan de ontwikkelingen niet af zijn. Wel is met de vaststelling van de nieuwe hoofdstructuur een belangrijke stap in de goede richting is gezet. De vervolmaking van de organisatie vraagt nadere invulling en uitwerking. 12

14 Niveaus van functioneren Binnen de regionale organisatiestructuur worden drie niveaus van functioneren onderscheiden: Strategisch/bestuurlijk niveau (GRIP 3 en 4): Onder leiding van de burgemeester in het gemeentelijk beleidsteam (GBT) of de voorzitter van de veiligheidsregio in het regionaal beleidsteam (RBT) wordt richting gegeven aan de te behalen bestuurlijke en operationele prestaties; Tactisch niveau (vanaf GRIP2): Onder leiding van de regionaal operationeel leider (OL) in het regionaal operationeel team (ROT) wordt het uitvoerende en ondersteunende werk ingericht, vindt de afstemming plaats tussen de Hoofden Sectie van de kolommen en alle andere bij de ramp of crisis betrokken partijen en wordt het beleidsteam geadviseerd. Het Team Bevolkingszorg (TBZ) van de gemeente wordt aangestuurd door het Hoofd Sectie Bevolkingszorg in het ROT; Operationeel niveau (GRIP1): Onder leiding van de Leider CoPI wordt gestuurd op het uitvoerend en ondersteunend werk ter plaatse, de gecoördineerde inzet van de hulpdiensten én gemeente en de uitvoeringsdiensten van crisispartners en wordt het ROT geadviseerd. Voor een uitgebreide beschrijving van de organisatiestructuur, de voorwaardenscheppende processen en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de ontkleurde functionarissen, wordt verwezen naar het Regionaal Crisisplan Haaglanden. 13

15

Regionaal Beleidsplan Haaglanden

Regionaal Beleidsplan Haaglanden 22 Regionaal Beleidsplan Haaglanden Regionaal Beleidsplan Haaglanden t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Regionaal Beleidsplan Haaglanden t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan

Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Samenvatting risicoprofiel, capaciteitenanalyse en beleidsplan Inleiding Conform de Wet Veiligheidsregio s (WVr) dient het bestuur van elke veiligheidsregio om de 4 jaar een regionaal beleidsplan op te

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014 A.3 Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden 1. Algemeen Onderwerp: Multi disciplinair Beleidsplan OTO 2014-2017 Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum:

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Resultaten en lessen voor de toekomst drs. A.A.M. Brok Voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, portefeuillehouder jaar van transport en veiligheid

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Haaglanden. Regionaal

Regionaal Crisisplan Haaglanden. Regionaal Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Door: Brandweer Haaglanden GHOR Haaglanden

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU Het beheer van

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht

Regionaal Crisisplan Utrecht Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU. Het beheer van

Nadere informatie

REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ

REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ MET 4 BELANGRIJKE VRAGEN AAN U Gespreksnotitie bij REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ 2016-2019 VRGZ 2.0 - Integraal werken aan veiligheid in Gelderland-Zuid VEILIGHEID, DAAR ZIJN WE SÁMEN VERANTWOORDELIJK VOOR

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT

Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen,

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRD

Regionaal Crisisplan VRD Regionaal Crisisplan VRD Veiligheidsregio Drenthe Datum: juli 2014 2/37 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wettelijk en procedureel kader regionale crisisbeheersing... 3 1.3 Definitie crisis...

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden 1 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Haaglanden Door: Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing Haaglanden Brandweer Haaglanden Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Haaglanden Politie Haaglanden

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen A.10 Bijlage 2 Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen 1. Inleiding Het normenkader Oranje Kolom is ontwikkeld in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners

Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Veiligheidsdirectie en Strategisch Overleg netwerkpartners Inleiding. Met de doorontwikkeling van VRZ en de nieuwe gemeenschappelijke regeling kwam de vraag naar voren welke positie de Veiligheidsdirectie

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Haaglanden

Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 t.b.v. multidisciplinaire

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer VERSIEBEHEER Vers i e Datum Auteur 0. 1 25-08- 2007 GAV 0.2 10-09-2007 ME, GAV 0. 3 11-10- 2007 GAV 0. 4 19-10-

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan Titel : Regionaal Crisisplan Bestandslocatie : G:\Staf\Vastgestelde documenten Versie : 3.0 Datum : 14 november 2011 Samenstellers : Projectgroep Regionaal Crisisplan Status : definitief

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding:

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding: Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019 Aanleiding: De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Stappenplan tot samenwerking crisispartners

Stappenplan tot samenwerking crisispartners Stappenplan tot samenwerking crisispartners Dit document beschrijft de stappen die u kunnen ondersteunen om te komen tot een adequate opstart en aansluiting van uw crisispartners op de netcentrische werkwijze

Nadere informatie

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017.

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017. Betreft Begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg Vergaderdatum 28 mei 2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de begroting Veiligheidsregio

Nadere informatie

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing Achtergrond In de eindrapportage van het RADAR-onderzoek uit 2009 constateerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat het overgrote deel van de veiligheidsregio s op het gebied van informatiemanagement

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid.

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Voorstel aan de raad Nummer: B11-18866 Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Wordt nagezonden. 1 Inhoud Over dit document... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

Landelijk Convenant voor Regionale Samenwerkingsafspraken tussen de Drinkwatersector, Veiligheids- en Politieregio s

Landelijk Convenant voor Regionale Samenwerkingsafspraken tussen de Drinkwatersector, Veiligheids- en Politieregio s Landelijk Convenant voor Regionale Samenwerkingsafspraken tussen de Drinkwatersector, Veiligheids- en Politieregio s Partijen A. De veiligheidsregio, vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van Bestuurscommissie Veiligheid Datum 28 mei 2014 Onderwerp Planning planvorming 2014-2018 Bijlage ten behoeve van Schriftelijke consultatie

Nadere informatie

Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen

Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen Incidentbestrijdingsplan Grootschalige Uitval Nutsvoorzieningen themaweek oktober 2016 Nationale risicobeoordeling (Energievoorzieningszekerheid, o.a. Blackout, moedwillige verstoring) Regionaal Risicoprofiel

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016 Regionaal Crisisplan 2012-2016 1 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant omvat een gebied met veel uiteenlopende risico s. Veel ramp- en crisisscenario s kunnen zich potentieel in onze

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Convenant drinkwater tussen Evides, Brabant Water, Politie Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland

Convenant drinkwater tussen Evides, Brabant Water, Politie Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland Convenant drinkwater tussen Evides, Brabant Water, Politie Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland Partijen A. De veiligheidsregio Zeeland, vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer.

Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Product 1. Generieke risico-analyse en beheer. Periodiek 1) inventariseren en analyseren van de incidentele en structurele risico s en het daarop afstemmen van het gemeentelijk en regionaal risicobeheer,

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN VRHM REGIONAAL CRISISPLAN Inhoud 1. Inleiding 4 2. Voorwaardenscheppende processen 6 2.1 Melden en alarmeren 6 2.2 Op- en afschalen 7 2.3 Leiding en coördinatie 8 2.4 Informatiemanagement 9 3. Beschrijving

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail

Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail Partijen A. De Veiligheidsregio Twente, de Veiligheidsregio IJsselland, de Veiligheidsregio Noord- en Oost

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

PROGRAMMA NATUURBRANDEN VGGM PROJECT GEZONDHEIDSZORG. Jan Kuyvenhoven

PROGRAMMA NATUURBRANDEN VGGM PROJECT GEZONDHEIDSZORG. Jan Kuyvenhoven PROGRAMMA NATUURBRANDEN VGGM PROJECT GEZONDHEIDSZORG Jan Kuyvenhoven 2 Natuurbrand Prioritair risico in risicoprofiel Gelderland-Midden Worst-case scenario's Waarschijnlijkheid Zeer onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk

Nadere informatie

Jaarplan 2016 GSR. Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

Jaarplan 2016 GSR. Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Jaarplan 2016 GSR Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Colofon Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de Commissie Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma:

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma: Voorstel CONCEPT AGP 5 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : P. de Vet Onderwerp : Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2014 Algemene toelichting Bijgaand

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 1 Inhoud Over dit document... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten... 8 Processen rampenbestrijding en crisisbeheersing... 9 Processen en

Nadere informatie

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Crisisplan VRZL Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Colofon Documentnaam Crisisplan VRZL Korte inhoud Dit document beschrijft de algemene organisatie en aanpak

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing 1 Waarom een plan? Operationele behoefte uit de praktijk Gelegenheid om de in het convenant

Nadere informatie

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 294 C20 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 1 Inleiding 1.1 Beschrijving van de regio De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, geografisch begrenst als het gebied vanaf Oisterwijk tot Bergen op

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan We werken vanuit de behoefte. Zorg voor veiligheid

Regionaal Crisisplan We werken vanuit de behoefte. Zorg voor veiligheid Regionaal Crisisplan 2016-2019 We werken vanuit de behoefte Zorg voor veiligheid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Uitgangspunten...3 2. Bevoegdheden...4 2.2 Bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen

Nadere informatie

Voorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden

Voorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden Registratienummer BSD/ 2017.248 RIS296869 Voorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2018-2021 Veiligheidsregio Haaglanden Inleiding De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

Nadere informatie

VRGZ 2.0. Integraal werken aan veiligheid in Gelderland-Zuid. Regionaal beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

VRGZ 2.0. Integraal werken aan veiligheid in Gelderland-Zuid. Regionaal beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid VRGZ 2.0 Integraal werken aan veiligheid in Gelderland-Zuid Regionaal beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie Datum Auteurs Wijzigingen Conceptversie 0.7 12-11-2015 Sanne Bastings

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ

Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ Concern Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ 15 april 2015 Inhoud Invloed inhoudelijk / financieel Taakopdracht 2016 Financiële begroting Landelijke vergelijking Begroting en meerjarenperspectief

Nadere informatie

Colofon. Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost

Colofon. Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Projectgroep crisisplan Anton Aerts, vertegenwoordiger Politie Henk Arkesteijn, vertegenwoordiger Gemeenten Paul van Dooren, vertegenwoordiger

Nadere informatie

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Adres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht www.vrzhz.nl Druk: versie 3.0 september 2013 Beheer: Het

Nadere informatie

Coördinatieplan Uitval Gasvoorziening

Coördinatieplan Uitval Gasvoorziening Coördinatieplan Uitval Gasvoorziening Veiligheidsregio Brabant-Noord Versie : 1.0, d.d. 14 oktober 2014 Vastgesteld : Veiligheidsdirectie d.d. 17 november 2014 Inwerking per : 1 maart 2015 Toetsen op herziening

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

REGIONAAL CRISISPLAN

REGIONAAL CRISISPLAN REGIONAAL CRISISPLAN 2012-2016 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant REGIONAAL CRISISPLAN 2012-2016 Versie juli 2014 - Deze pagina is bewust leeg gelaten - 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en

Nadere informatie

Productenboek veiligheidsbureau. Versie: 2.0 Datum: 19 maart 2015

Productenboek veiligheidsbureau. Versie: 2.0 Datum: 19 maart 2015 enboek veiligheidsbureau Versie: 2.0 Datum: 19 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Procesmodel... 4 3. Besturende producten... 8 3.1 Ontwikkelen strategisch beleid... 8 3.2 Besturing en management...

Nadere informatie