Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Schoolgids Basisschool Mijn Spoor Inhoudsopgave Blz: Hoofdstuk 1: De school Onze school Het schoolbestuur 4 Hoofdstuk 2: Waar de school voor staat 5 Hoofdstuk 3: De organisatie De organisatie van de school De samenstelling van het team Groepsverdeling Opleiden in school Scholing De activiteiten om de doelen te bereiken De resultaten van het onderwijs Leef- leer en werkklimaat Ontwikkelingen in het onderwijs 18 Hoofdstuk 4: De ouders Contact met ouder Medezeggenschapsraad Oudervereniging Ouderhulp Sponsoring Verzekeringen Toestemming filmopnames en foto s op de website Klachtenregeling 27 Hoofdstuk 5: De zorg voor kinderen Passend Onderwijs Instroom, doorstroom en uitstroombeleid Het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen in de school Speciale zorg voor kinderen Jeugdgezondheidszorg Onderwijsbegeleiding Regionaal Onderzoek UM/ KAANS 42 Hoofdstuk 6: Regeling school en vakantietijden Schooltijden Vakanties Vrije dagen Gymrooster Urenberekening Maatregelen ter voorkoming lesuitval Leerplicht, vrijstelling van onderwijs en schoolverzuim 46 Hoofdstuk 7: Informatie en mededelingen 48 1

3 7.1 Hoofdluispreventie Verkeersbrigade Veilig vervoer van kinderen Jeugdbladen Schoolfotograaf Bibliotheek Culturele vorming Gymnastiek 51 Hoofdstuk 8: Verklarende woordenlijst 52 2

4 Hoofdstuk 1: De school 1.1. Onze school Wij zijn een school voor primair onderwijs. De invalshoek van het (levensbeschouwelijk) onderwijs is vanuit het perspectief Bijzonder Neutraal. Een aantal waarden staan centraal om goed onderwijs te realiseren en samen een schoolgemeenschap te vormen. Centrale waarden zijn gastvrijheid, respect, gelijkwaardigheid, solidariteit. Vanuit onze opdracht tot gastvrijheid zijn alle kinderen met hun eigen levensbeschouwelijke achtergrond welkom. Tijdens de lessen levensbeschouwing gaan we uit van verschillende levensbeschouwelijke opvattingen, met name de levensbeschouwelijke opvattingen, die de leerlingen kunnen delen met elkaar. Er zal dan ook aandacht zijn voor feesten uit de verschillende religieuze tradities. Onze school is gelegen aan het Belemnieterf 10 in de wijk Rennemig/Heerlerheide en telt ongeveer 275 leerlingen. "Mijn Spoor" is ontstaan door het samengaan van Bs De Schacht en Obs de Piramide locatie Rennemig per 1 augustus Waar eerst twee scholen waren, is er nu na een verbouwing een eenheid in het gebouw ontstaan. De hoofdingang ligt aan het Belemnieterf 10, maar we hebben nog drie andere ingangen. De hoofdingang leidt naar de unit groep 3 en 4 op de begane grond waar ook de directiekamer en de IB ruimtes gesitueerd zijn. Via de multifunctionele ruimte, waaraan de peuterspeelzaal t Kempke gelegen is, komen we in de unit van de kleuters: de groepen 1 en 2. Op de eerste verdieping is de unit van de groepen 5 en 6 en de personeelskamer. Via een loopbrug komen we in de unit van groep 7 en 8. Elke unit beschikt over een eigen ingang en een hal waar gedifferentieerd gewerkt kan worden. We hebben geen eigen gymzaal. Daarom maken we gebruik van de gymzaal van de gemeente aan de Corneliuslaan. De groepen 3 t/m 8 gaan twee keer per week naar de gymzaal voor de gymlessen. We hebben een eigen inpandige speelzaal waar de groepen 1 t/m 2 gebruik van maken. Soms maken de groepen 3 ook gebruik van deze zaal. We gebruiken de kleuterspeelzaal ook voor gezamenlijke activiteiten. 3

5 1.2. Het schoolbestuur: Onderwijsstichting MOVARE Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. Deze stichting telt op 1 augustus scholen, met in totaal 58 locaties, in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 47 reguliere basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs met in totaal leerlingen (teldatum 1 oktober 2013). MOVARE kent rooms-katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs. Drie basisscholen bieden Jenaplanonderwijs aan en één basisschool werkt volgens het principe van het Freinetonderwijs. Missie MOVARE werkt vanuit de missie Onderwijs op maat voor elk kind met aandacht voor de autonomie en authenticiteit van elk individu in een respectvolle omgang met elkaar en de wereld waarin wij leven met het oog op de leefbaarheid van de maatschappij van morgen. Alle medewerkers geven hun activiteiten zodanig gestalte dat zij de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Op deze manier leveren zij goed onderwijs voor de kinderen. Bestuur De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College is werkgever van alle medewerkers van MOVARE en geeft leiding aan de regiodirecteuren en de medewerkers van het bestuursbureau. Het College van Bestuur bestaat uit de heren H.M. Tromp (voorzitter a.i.) en drs. H.M.G Linssen MES (lid). Regiodirecteur De scholen van MOVARE, en dus ook onze school, zijn ingedeeld in 3 regio s. De drie regiodirecteuren geven leiding aan de betreffende schooldirecties in die regio. Onze regiodirecteur is de heer J. Feron. Bereikbaarheid MOVARE-bestuursbureau: Tel: Fax: Bezoekadres Heyendallaan 55b 6460 AA Kerkrade Postadres Postbus AA Kerkrade Voor actualiteiten en gegevens over de stichting verwijzen wij u naar de website 4

6 Hoofdstuk 2: Waar de school voor staat Missie: Samen leren Samen leven Ieder kind is uniek Samen lerend onderweg naar de toekomst. Bovenstaande missie is zowel door leerkrachten, leerlingen als ouders uitgewerkt. De volgende centrale waarden zijn daarbij geformuleerd: Een school waarin een optimale ontwikkeling van alle kinderen voorop staat. Een school die structuur en veiligheid biedt. Een school die belang hecht aan betrokkenheid van ouders en een school die zich betrokken voelt in de wijk. Een school waar kinderen zichzelf kunnen zijn en diversiteit geen probleem is. Een school waar kinderen dagelijks met plezier naar toekomen. Leerkrachten, ouders en leerlingen: samen maken wij het verschil! 5

7 Hoofdstuk 3: De organisatie 3.1. De organisatie van ons onderwijs Onze school telt ongeveer 275 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 11 groepen die worden begeleid door 17 leerkrachten. Het managementteam bestaat uit de directeur dhr. Lambert Dumont en nog nader te bepalen leerkrachten en 2 IB 'ers mevr. Mariëlle Wetzelaer-van Proemeren en mevr. Anita Kölgen Mevr. Mariëlle Wetzelaer- van Proemeren en Anita Kölgen zijn onze Intern Begeleiders (IB er). Mevr. Elleke Gerits- Weijers verzorgt het ICT gebied. Taalstimulering voor het jonge kind wordt verzorgd door mevr. Désirée Heussen. De coördinator voor Opleiden in school is dhr. Frans Bork. We werken bij ons op school met jaargroepen. Groep 1 t/m 4 noemen we onderbouw en groep 5 t/m 8 de bovenbouw. We streven er naar om het leerlingenaantal per groep in de onderbouw zo laag mogelijk te houden. Reden hiervan is om zoveel mogelijk aandacht aan het individuele kind te kunnen besteden. Immers de basis wordt in de onderbouw gelegd voor de verdere schoolloopbaan. De groepen 1,2, 3 en 4 zijn op de begane grond gehuisvest. Hier bevindt zich ook de speelzaal voor de gym en spellessen van de jonge kinderen. De groepen 5 t/m 8 zijn op de eerste verdieping gehuisvest. De directie en de interne begeleiders en het lokaal voor de taalstimuleringsgroep zijn op de begane grond gehuisvest. 6

8 3.2. Het team: Directeur: Intern begeleider Intern begeleider ICT-begeleider Opleiden in school Coördinatie VVE en Leerkracht taalstimulering: Leesspecialist: Gedragspecialist: Extra begeleiding per cluster: Contactpersoon: Coördinatie Verkeersbrigadiers Administratieve kracht: dhr. Lambert Dumont mevr. Anita Kölgen mevr. Mariëlle Wetzelaer mevr. Elleke Gerits dhr.frans Bork mevr. Desirée Heussen mevr. Jolijn Stollman mevr. Annemie van Loo mevr. Mia Siebers mevr. Annemie van Loo dhr. Frans Bork mevr. Jacqueline Out dhr. John Hendriks mevr. Desireé Vermeeren 3.3. Groepsverdeling Groep 1: Groep 1 / 2: Groep 2: Groep 3: Groep 3 / 4: Groep 4: Groep 5: Groep 5 / 6: Groep 6: Groep 7: Groep 8: Nanja Hauben Yvonne L'Ortye Mariëlle Wetzelaer Wijnanda Gerards Elleke Gerits Tanja Meijer Jacqueline Out Mia Siebers Jolijn Stollman Mia Siebers Margo van den Bosch Annemie van loo Ralf Schormans Frans Bork John Hendriks Frans Bork Ties Toussaint Vincent Vlake 7

9 3.4. Opleiden in school De school als opleidingsinstituut. Onze school biedt de gelegenheid aan andere onderwijsinstellingen om hun studenten stage te laten lopen. Te denken valt hier in de eerste plaats aan de studenten van de Pabo (opleiding tot leerkracht in het basisonderwijs). Maar ook scholen als Arcus College en Leeuwenborgh kunnen bij ons terecht voor het plaatsen van studenten van o.a. S.P.W.-, ICT- en CIOSopleidingen. Studenten die aan het laatste studiejaar Pabo beginnen, kunnen bij ons solliciteren voor een zgn LIO stageplaats. LIO staat voor Leraar In Opleiding. Het karakter van zo n stage is wezenlijk anders. De betreffende student doet al het werk van de groepsleerkracht gedurende een aantal maanden. Hij werkt niet onder direct toezicht van de leerkracht, maar de leerkracht blijft wel medeverantwoordelijk. Contactpersoon van onze school voor opleidingen is dhr. Frans Bork. Movare en de Nieuwste Pabo hebben een overeenkomst gesloten om Leerwerkgemeenschappen te ontwikkelen. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij nu als school mee mogen participeren in een Leerwerkgemeenschap, ook wel een Community of Practice genaamd (CoP). Een CoP is een leerwerkgemeenschap die zich toelegt op het doorgronden van een probleem in de onderwijspraktijk dat dringend om een oplossing vraagt. Deze community is geconcentreerd op het begrijpen van het vraagstuk, het ontwerpen van een oplossing, het onderzoeken van de werking en het effect van de oplossing. De community sluit primair aan bij de praktijktheoretische oriëntatie van de deelnemers en zoekt van hieruit verbinding met het wetenschappelijke kennisbestand. Leerkrachten, studenten en docenten van de Pabo werken en onderzoeken samen naar een oplossing voor ons thema. 8

10 3.5. Scholing Dit jaar willen we de visie gestalte geven en uitwerken in ons onderwijs. Het pedagogisch klimaat staat dit jaar centraal en gaan we handelen volgens Positiv Behaviour Support (PBS). Ons gedrag is de basis van leren. VVE thuis wordt ontwikkeld. Samenwerkend leren Opbrengstgericht werken Leesverbetertraject De leerkrachten die BHV'er, EHBO'er, contactpersoon, Mediacoach en gedragsspecialist zijn houden hun vaardigheden jaarlijks bij De activiteiten om onze onderwijsdoelen te behalen. We verdelen onze tijd over de volgende ontwikkelingsgebieden: Cognitieve ontwikkeling Motorische ontwikkeling Kunstzinnige Oriëntatie Sociaal- emotionele ontwikkeling We zorgen voor een veilige, uitdagende en boeiende omgeving waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om tot ontplooiing te kunnen komen heb je kennis en vaardigheden nodig. Wij als basisschool bieden de kinderen de mogelijkheid om zich in alle gebieden te ontwikkelen en vaardigheden eigen te maken. Wij doen dit door middel van onderstaande methodieken. Verder creëren wij een pedagogisch klimaat waarin veiligheid, respect, vertrouwen, open communicatie, betekenisvol leren, samenwerken, open omgaan met elkaar centraal staan. 9

11 Groep 1 en 2 VVE Voor en Vroeg schoolse Educatie is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen en kunnen ze een betere startpositie maken voor groep 3. De voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2.5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie en bepalen welke peuterspeelzalen ervoor in aanmerking komen. De vroeg schoolse educatie is bedoeld voor groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroeg schoolse educatie. Hierbij maken ze gebruik van de gegevens van de peuterspeelzaal, warme overdracht of testen van logopedist. Ons VVE-koppel bestaat al jaren uit peuterspeelzaal t Kempke en Bs Mijn Spoor. Wij hebben gekozen voor het programma Piramide. Piramide biedt een speelse educatieve aanpak voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. Onze basisschool heeft gekozen voor het gebruik van Piramide voor de groepen 1 en 2. De groepen 3 werken met Veilig Leren Lezen. Piramide biedt mogelijkheden voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en kinderen die voorop lopen. Er is een doorgaande lijn vanaf peuterspeelzaal naar groep 1 en 2 van de basisschool. In ons koppel hebben we minimaal 4 keer een koppeloverleg, dit is een zakelijke bijeenkomst. Verder hebben we losse vergadermomenten, deze worden gepland op aanvraag. Elk schooljaar wordt in het koppel de thema s voor het nieuwe schooljaar gepland. Tevens wordt er 1 thema gekozen waarbij een grote gezamenlijke activiteit zal plaatsvinden. Bij deze activiteit doen zowel peuters, kleuters van beide scholen en hun ouders mee. 1 keer per jaar is er een interne audit waarbij leidsters en leerkrachten adhv een kijkwijzer bij elkaar in de groep gaan kijken. Na deze audit volgt een bijeenkomst waarin besproken wordt wat men heeft gezien en bepaald of er dingen zijn die aangepast of bijgesteld moeten worden. 10

12 In onze samenwerking vindt er een warme overdracht plaats tussen leidsters van de peuterspeelzaal, leerkrachten van de basisschool en ouders van de leerlingen die onze school gaan bezoeken. De leidsters maken hiervoor de afspraken met de ouders. Peuterspeelzaal bespreekt m.b.v. observatielijsten en uitslagen van de Cito-toetsen en evt.verslagen van de logopedie samen met de ouders en leerkracht van het kind. Ouders kunnen aangeven hoe hun kind thuis is en waar ze zich eventueel zorgen over maken. Ze kunnen aangeven wat ze van de basisschool verwachten en wat de talenten van hun kind zijn. De leerkrachten van de school kunnen aangeven wat zij verwachten van de ouders. Op deze manier proberen we de ontwikkelingsgang van het kind zo ononderbroken mogelijk te laten verlopen. De registratie van de peuterspeelzaal wordt doorgegeven aan de basisschool en wordt in het LOVS gevoegd. Ouders tekenen de formulieren waarmee ze instemming geven voor de schriftelijke overdracht. Als er sprake is van taalachterstanden is het belangrijk om ouders actief te betrekken bij de voor en vroeg schoolse educatie. Het is belangrijk om ouders te laten zien wat ze thuis met hun kind kunnen doen om hun ontwikkeling te stimuleren. In de peuterspeelzaal en scholen is er een spelinloop ochtends (15 minuten), waarbij ouders met hun kind kunnen spelen met de materialen die klaarstaan. Ouders en leerkrachten hebben tijd voor een kort praatje. We zorgen ieder jaar voor activiteiten waar ouders aan deel kunnen nemen. Ouders worden gevraagd om te begeleiden bij buitenschoolse activiteiten. Bij elk thema wordt een ouderbrief meegegeven waarin ook tips staan die ouders thuis met hun kind kunnen doen. Tevens is er een woordenlijst opgenomen met de woorden die bij het thema aan bod komen. Ook worden er titels van boeken genoemd die passen bij het thema. De peuterspeelzaal startte begin 2014 met het programma VVE-Thuis, de basisschool zal in augustus 2014 met dit programma starten. Uiteraard zijn er 10-min. gesprekken, algemene ouderavonden, thema-avonden, ouders en/of leerkrachten kunnen gesprekken tussendoor aanvragen, kleuters hebben een portfolio en krijgen een rapport. Groep 3 t/m 8 Nederlandse taal We onderscheiden 4 taaldomeinen: * Spreken en luisteren Schriftelijk taalonderwijs, (stellen, lezen, informatie verzamelen) Taalbeschouwing, woordbouw; zinsbouw (de functie, opbouw en betekenis van zin en woord) taalgebruik: opbouw van teksten en gebruik van taal Woordenschat: woordenschatstrategieën en -vaardigheden We gebruiken hiervoor de methode Taal in Beeld. Voor spelling gebruiken we Spelling in Beeld. Welke strategie moet ik gebruiken om een woord goed te kunnen schrijven staat hierin centraal. De vaardigheid technisch lezen wordt in groep 3 geleerd dmv de methode Veilig Leren Lezen. Bij voortgezet technisch lezen hanteren we de methode Estafette. Om informatie te kunnen verkrijgen, verwerken, beoordelen en een mening te vormen en ordenen uit teksten gebruiken we de methode Lezen in Beeld en Blits. 11

13 Bij de taalmethode en begrijpend leesmethode liggen de accenten op hoe, wat, welke manier, welke inhoud, informatie of mening geef ik weer. Om het technisch schriftelijk te kunnen weergeven gebruiken we de schrijfmethode: Pennenstreken. We letten vooral op penhouding, zithouding, papiervoering en het duidelijk weergeven van de letters en cijfers. We schrijven met vulpen. De kinderen mogen ook met een Stabilo-pen schrijven. In groep 4 krijgt iedereen een Lamy vulpen. Rekenen en wiskunde Dit jaar zijn we nog in de implementatiefase van de methode Wereld in Getallen. De methode heeft een goede opbouw die bestaat uit: oriëntatie; begripsvorming; oefenen en automatiseren. Daardoor blijft ieder kind binnen boord. Alle kinderen krijgen centrale instructie. De rekenzwakke kinderen krijgen verlengde instructie. Daarna oefent ieder kind zelfstandig in de weektaak met oefeningen op zijn eigen niveau: minimum, basis of plus. Ieder kind kan gemakkelijk doorwerken van het ene naar het andere niveau. Het eenduidig taalgebruik en de één oplossingsstrategie voor de rekenzwakke kinderen was voor ons belangrijk. De kinderen die zeer goed zijn in rekenen krijgen genoeg uitdaging om verder te komen. Oriëntatie op jezelf en de wereld Hiertoe behoren de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuureducatie, sociale redzaamheid, verkeer, maatschappelijke en geestelijke verhoudingen. We laten de kinderen zich oriënteren op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zijn en betekenis geven aan hun bestaan. De methode Kinderen en hun sociale talenten leert de kinderen hun sociale competenties te verrijken en te vergroten. De hele school werkt elke keer met een zelfde thema bijv: vrienden maken. Het geeft verbondenheid. 12

14 Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Methodes die we o.a. gebruiken zijn: Argus Clou aardrijkskunde en geschiedenis, Wijzer door natuur en techniek, Wijzer door het verkeer, EHBO lessen, Mediawijsheid. Kunstzinnige oriëntatie Met de kunstzinnige oriëntatie bedoelen we de creatieve en expressieve vakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek, dramatische expressie en dans. Het is ook het verwerven van kennis en waardering krijgen voor aspecten van cultureel erfgoed. Als leidraad gebruiken we hiervoor de methodereeks: Moet je doen. We bezoeken cultureel erfgoed in de omgeving en het theater en halen mensen en activiteiten naar de school toe. Dit is het derde jaar van het muziekproject Instrumentale Basisvorming voor het Primair Onderwijs. Het is een project van vijf jaar, de kinderen van groep 6 krijgen instrumentele lessen. Gedurende een periode van 5 tot 6 weken krijgen de kinderen een instrument aangeboden. De lessen vinden plaats op vrijdagmiddag. Zo bieden we de kinderen de kans zich te oriënteren op muzikaal gebied. Aan het eind van het schooljaar zullen de kinderen een concert geven met het instrument van hun keuze. Dit schooljaar biedt de muziekschool de mogelijkheid bij ons op school muziekles te krijgen voor een gereduceerde prijs. Voor groep 5 blokfluitles en groep 7 een van de instrumenten die ze vorig schooljaar bespeeld hebben. De Rotary Hoensbroek biedt ons 2 jaar lang danslessen aan, verzorgd door Benito Dean. De kinderen van groep 3,4,5,7 en 8 krijgen ieder twee jaar lang 10 weken dansles. 13

15 Bewegingsonderwijs Ons bewegingsonderwijs bestaat uit twee gymlessen per week. Een les bestaat uit het werken met toestellen en materialen en de andere les bestaat uit een spelles. We hanteren de methode Bewegingsonderwijs. Bij de spelles gaat het vooral om samen met anderen op een respectvolle manier een spel te spelen. De kinderen worden aangespoord en geholpen om hun grenzen te verleggen. Dit geldt niet alleen voor de lichamelijke ontwikkeling, maar ook voor hun sociale en emotionele ontwikkeling. Voor de kleuters wordt de methodiek Gymkids gehanteerd. Gymkids richt zich naast de motorische ontwikkeling ook op de mentale ontwikkeling van het kind. Vanuit het Bos-project van de gemeente Heerlen worden de kinderen in de gelegenheid gesteld na schooltijd te sporten in onze speelzaal en in de gymzaal aan de Caeciliastraat. Voor het schooljaar staan verdedigingssport, dansen, outdoorsports: skaten freerunning en balsport op het programma. Tevens zullen twee leerkrachten van de onderbouw dit schooljaar een bijscholing in spellessen krijgen onder de naam: Gymkids. ICT Alle groepen maken gebruik van de computer. Enerzijds werken we met programma s van de methodes of educatieve programma s. Anderzijds wordt er vanaf groep 5 ook aan het technisch beheersen van de computer zoals Word, mindmaps, powerpoint en prezi s gewerkt. Ook zetten we allerlei extra leermiddelen in die de kinderen helpen bij het leren. De meeste links verzamelen we op een school Yurls die is te vinden: We willen de kinderen Mediawijs maken dit houdt in dat de kinderen vier competenties leren: mediabegrip; mediahouding; mediagedrag; mediawijsheid. Vanaf groep 5 werken de leerlingen met ondergaande programma s om goed om te gaan met internet en alle andere vormen van communicatie. Diploma Veilig internet van Kennisnet voor meer informatie zie: 14

16 Kinderen in groep 6 en 7 maken kennis met de valkuilen van het internet via het programma: via programma s als mediarakkers of reclamerakkers. Ook doen wij al meerdere jaren mee aan Mediamasters voor groep 7 en 8 voor meer informatie zie: In de groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met smartborden. Bij de kleuters wordt ook met computers gewerkt zoals met interactieve kleuterboeken, educatieve programma's. Onderwijsstichting MOVARE heeft ontwikkeling en innovatie hoog in het vaandel staan. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe media. Samenvatting mediaprotocol voor leerlingen Afspraken a. Kinderen gebruiken internet op school voornamelijk voor lesdoeleinden. Indien kinderen vrij willen internetten, dient dit altijd in overleg met de leerkracht te gebeuren. Internet en op school is hoofdzakelijk bedoeld als ondersteuning van het leerproces. b. Bij het bezoeken van internet wordt van de kinderen verwacht dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Dit wil zeggen dat websites die geen verband houden met het leerproces, niet bezocht mogen worden zonder toestemming van de leerkracht. Bij het bezoeken van internetpagina s / chatprogramma s of , wordt altijd in overleg met de leerkracht besloten of privacygevoelige informatie wordt gegeven (denk hierbij aan NAW gegevens). c. De school biedt kinderen tevens de mogelijkheid om verschillende zaken te printen. Het maken van een afdruk gebeurt altijd in overleg met de leerkracht. d. Het is niet toegestaan om bestanden te downloaden en/of te installeren op een computer van school. 15

17 Schoolwebsite Ouder(s) / Verzorger(s) dienen toestemming te geven of gegevens van hun zoon/dochter op de schoolwebsite gepubliceerd mag worden. Deze toestemmingsverklaring wordt door de school bewaard en direct toegepast bij wel/geen akkoord. Mobiele telefoons / tablets/ laptop/ andere communicatiemiddelen Het gebruik van mobiele telefoons / tablet/ laptop/ andere communicatiemiddelen is op school niet toegestaan. Het is mogelijk om een mobiele telefoon tablet/ laptop/ andere communicatiemiddelen te gebruiken bij onderwijsprojecten. Hiervoor zal de leerkracht aangeven dat dit toegestaan is. Schoolwebsite. Wij hebben als school een website met informatie zoals de schooltijden, vakanties, activiteitenplanner, groepsinformatie en contactinformatie. De functie van de schoolwebsite: -verschaffen van algemene (statische) informatie -informeren van ouders/verzorgers van potentiële leerlingen -openbaar bereikbaar maken van informatie Daarnaast gebruiken we Isy. Functie van Isy is een aanvulling op de schoolwebsite die dient om: -snel algemeen actueel te informeren (dynamische informatie) -ouders/verzorgers van huidige leerlingen individueel te informeren/betrekken -een mogelijkheid te creëren tot niet- openbare communicatie tussen leerkrachten en ouders/verzorgers Wat is Isy? Nieuwsmelding per mail: Ouders ontvangen uit de betreffende groep een nieuwsmelding per en hebben de mogelijkheid een reactie te sturen op het betreffende bericht. Wanneer ouders aan hun kind de vraag stellen: Is er nog nieuws op school? krijgen ze vaak een onbevredigend antwoord; ze zijn afhankelijk van briefjes die hun kind uit school meekrijgt. Leerkrachten en ouders van Isy-scholen maken nu dan ook vrijwel dagelijks gebruik van Isy. Voor meer informatie zie: 16

18 3.7. Resultaten van ons onderwijs Cito resultaten schooljaar Bs de Schacht OBS de Piramide % VMBO LWOO 23 % VMBO kader / beroeps 50% 28 % VMBO theoretische leerweg 50% 16 % Havo 16 % VWO % Praktijkschool 20 % VMBO LWOO 31% 15 % VMBO kader / beroeps 13% 25 % VMBO theoretisch leerweg 31% 20 % HAVO 19% 15 % VWO 6% PPL 11% 15 % VMBO LWOO % VMBO kader/ beroeps 11% VMBO gemengd 11% 35% VMBO/Tl 34% 17 % HAVO 22% 9% VWO 11% (Het betreft hier uiteraard afgeronde getallen) 17

19 3.8. Leef- Leer en werkklimaat Veiligheid Fysieke veiligheid Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de fysieke veiligheid van voornamelijk leerlingen en personeelsleden. Hieronder verstaan wij een goede huisvesting en een in alle opzichten veilige schoolomgeving. Het wettelijk kader is hiervoor maatgevend. Indien noodzakelijk worden aanvullende maatregelen getroffen. Sociale veiligheid Ook de sociale veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. We hechten veel waarde aan een goede sfeer in school. Deze willen we samen met de ouders, kinderen en leerkrachten bewerkstelligen. Het belangrijkste is dat je respect voor elkaar hebt. Dat wil dus zeggen niet tegen elkaar schreeuwen, conflicten oplossen met argumenten en geen lichamelijk geweld gebruiken. Dat betekent ook dat je niet pest of discrimineert en de normale fatsoensnormen hanteert. We leren de kinderen hoe je op een plezierige manier met elkaar kunt omgaan, hoe maak ik vrienden, hoe houd ik vrienden Ontwikkelingen in het onderwijs Sociaal Emotionele Ontwikkeling. Op onze school besteden wij aandacht aan Sociaal Emotionele Ontwikkeling via de methode Sociale Talenten. Twee keer per schooljaar vullen de leerlingen een vragenlijst in via Scol. Op deze manier kunnen we hun ontwikkeling volgen en onze aanpak in de lessen daarop afstemmen. In het schooljaar , met de start van de nieuwe school, gaan wij beginnen met de invoering van Positive Behavior Support (PBS). Hierbij worden wij begeleid door John Ritzen van het Seminarium voor Orthopedagogiek. PBS gaat uit van het principe: Goed gedrag kun je leren. Dit wordt gedaan via een positieve benadering. Iedereen binnen de school wordt hierin meegenomen, team, leerlingen, ouders en niet-onderwijzend personeel. De drie pijlers zijn: Veiligheid Respect Verantwoordelijkheid We hebben een leerlingenraad opgericht. De leerlingenraad bestaat uit een jongen en meisje uit de groepen 5 t/m 8. De raad komt 1 keer per maand bijeen. De kinderen kunnen dan hun 18

20 wensen, ideeën en klachten bespreken. Hen wordt ook gevraagd mee te denken over verschillende items. Zelf mogen de kinderen ook items inbrengen. Boeiend onderwijs: Zelfstandig Leren Omgaan met verschillen houdt in dat we rekening houden met tempo en aanleg van kinderen. Elk kind is anders. Dit betekent dat we onze beschikbare tijd op een efficiënte manier willen inzetten. Dit leidt ons tot andere werkvormen. We willen komen tot Boeiend Onderwijs. Onderwijs waarbij betrokkenheid en welbevinden van de kinderen belangrijk zijn. Zelfstandig Leren staat centraal en nu gaan we ons richten op dag- en weektaken voor de kinderen. Om de kinderen te leren omgaan met zelfstandig leren hebben we schoolbreed stoplichten ingevoerd. Rood licht: Je mag niemand iets vragen. Je werkt alleen. Oranje licht: Je mag andere kinderen iets vragen. Je mag overleggen. Je mag de leerkracht niets vragen. Groen licht: Je mag je klasgenootjes iets vragen en je mag de leerkracht iets vragen. Het rode licht brandt meestal bij proefwerken of toetsen. Bij het oranje licht heeft de leerkracht ruimte om kinderen extra uitleg en hulp te bieden. Bij het groen licht heeft de leerkracht ruimte voor iedereen. Dit zijn de basisregels. In elke groep kan er gedifferentieerd worden. Om voor de kinderen het onderwijs tot Boeiend Onderwijs te maken zullen nog meerdere werkvormen uitgewerkt worden. Zoals maatjeswerk, coöperatieve werkvormen; kieskast etc. Er wordt o.a ook gewerkt met mindmaps en zoals grafieken, relatiecirkels en causale lussen. Dit jaar willen we werken aan coöperatief in kleine groepen werken op een gestructureerde een leertaak met een gezamenlijk doel. met en van elkaar. systeemdenktools leren, leerlingen manier samen aan Leerlingen leren Meervoudige Intelligentie zal ook aanbod komen. De nieuwe taal- en leesmethodes bieden mogelijkheden om deze werkvormen te gebruiken in de lessen. In de nieuwe rekenmethode wordt gewerkt met weektaken Woordenschat zal uitgebreid aan bod komen via CoP. Doel is om de leertijd zo efficiënt en effectief mogelijk te maken en zo goede leerprestaties te verkrijgen. Al deze werkvormen en handelingen zijn ervoor om de opbrengsten te verhogen. 19

21 Taalbeleid In het vervolg op onze taalstimuleringsgroep, die geweldig werkt, willen we ook voor de oudere kinderen meer betekenen op taalgebied. We streven naar effectiever en opbrengstgericht onderwijs. We streven er naar dat de kinderen met een uitgebreide woordenschat en uitstekende leesvaardigheden aan het eind van groep 8 onze school verlaten. Want een grote woordenschat betekent meer kennis en de vaardigheid om de kennis te kunnen gebruiken. We werken met de nieuwe taal en spellingsmethode: Taal in beeld en Spelling in beeld. Onderwijsstichting Movare (ons bestuur) heeft voor alle scholen van de stichting een Leesverbetertraject op poten gezet. Iedere school steekt op zijn eigen niveau in en is het dus een plan op maat gemaakt. Alle leerkrachten worden bijgeschoold en indien er nog verbeterpunten zijn, zullen die ook toegepast worden. Het is een schoolbreed traject. Wij zijn al een jaar bezig ons leesonderwijs een impuls te geven. Voorwaarden om begrijpend lezen tot een succes te brengen is een grote woordenschat te hebben. Daarom besteden we aandacht als leerwerkgemeenschap aan de verwerving en borging van woordenschat. Ouderbetrokkenheid. In de kleutergroepen betrekken we de ouders bij de leerprocessen door de ouders s morgens met de kinderen te laten meewerken en de ouders te informeren wat de accenten zijn in de projecten. De ouders kunnen dan thuis inspelen op het thema. De kinderen krijgen allemaal een keer de leestas mee. De ouders wordt gevraagd het boekje voor te lezen thuis en de spelletjes spelen met de kinderen. De manier van rekenen en spelling en taal gebeurt op een andere manier dan de ouders zelf vroeger geleerd hebben. We hebben twee ouderavonden gepland om de ouders kennis te laten maken hoe we het de kinderen aanbieden. Men kan zelf ervaren hoe het nu in zijn werk gaat. Ouders en kinderen spreken dan dezelfde taal. Dit jaar organiseren we ouderavonden voor de ouders met een thema. De thema's zullen zijn: lezen; woordenschat; emotionele ontwikkeling en systeemdenktools. Zoals: mind-map maken; gedragspatronengrafiek; systeemdenklussen en hersenen en leren. 20

22 Hoofdstuk 4: De ouders 4.1. Contact met ouders, informatieplicht aan ouders De leerkrachten zijn in principe dagelijks te spreken, uiteraard na schooltijd, met uitzondering van dinsdag i.v.m. teamvergadering. Leerkrachten zijn altijd tot één half uur na schooltijd aanwezig. Voor andere afspraken gelieve u contact op te nemen. Er zullen informatieavonden gehouden worden om u inzicht te geven in onze manier van werken. Deze avonden met een algemeen gedeelte en een specifiek gedeelte per klas, zullen in het begin van het schooljaar plaatsvinden. Tevens zijn er de oudergesprekken, waarvoor u tijdig een uitnodiging ontvangt. Tijdens deze gesprekken worden de ontwikkeling en de vorderingen besproken. Het spreekt voor zich dat u regelmatig informatie ontvangt over tal van zaken die met school te maken hebben, o.a. via de Nieuwsbrief en via de website. Ouders en leerkrachten dragen samen zorg voor de opvoeding en onderwijs aan de kinderen. U kunt van ons verwachten dat u als ouder steeds op tijd informatie krijgt over het onderwijs op school, over uw kind of over allerlei activiteiten. Dit gebeurt o.a. via de Nieuwsbrief die de kinderen mee naar huis krijgen. Van u als ouder(s)/ verzorger(s) verwachten wij dat u ons op de hoogte houdt van de juiste gegevens van uw kind zoals adres, verhuizing, telefoonnummer, huisarts en alle bijzonderheden waarvan u vindt dat wij die moeten weten. Informatie aan gescheiden ouders: Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur. Aan beide ouders wordt dan de volgende informatie verstrekt: de schoolgids, het rapport en de uitnodiging voor de ouderavonden. Deze informatie wordt in tweevoud aan het kind meegegeven. Als één van de ouders dit anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Hierbij wordt aangetekend, dat voor een ouderavond beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Het originele rapport wordt altijd aan het kind verstrekt en het kind krijgt een kopie (indien gewenst) mee als de ouders niet meer op één adres wonen. Alle overige informatie wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven. Op verzoek wordt de overige informatie ook aan de ouder verstrekt waar het kind op dat moment 21

23 niet woont. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders gedaan. Bovenstaande geldt alleen voor ouders die het ouderlijk gezag over de kinderen hebben Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten die praten over de inhoud, de organisatie van het onderwijs en het beleid op school. De MR vergadert 6x per schooljaar en overlegt daar met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals besteding van geld en gebruik van gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders kunnen meehelpen binnen het onderwijs en andere activiteiten, het kiezen van leermethodes en verbeteringen van het onderwijs in het algemeen. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen wordt voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Kort samengevat heeft dus de MR bij veel schoolzaken advies en/of instemmingsrecht richting bestuur en de schoolleiding. Vertegenwoordiging van ouders in de MR geeft een uitstekende mogelijkheid om positieve invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. Zo vormen de ouders en de leerkrachten van de MR een raad waarin belangen van de school worden behartigd, dus voor de kinderen, ouders en leerkrachten. Voor verder informatie over medezeggenschap zie: De leden van de M.R zijn: Namens de leerkrachten: Mevr. D. Heussen Mevr. Y. L Ortye Mevr. E. Gerits Mevr. J. Out Mevr. A.Kölgen Namens de ouders: Dhr. L. Gossens Mevr. S. Maassen Mevr. R. Tummers Mevr. C. Biermans Mevr. L.van den Heuvel Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft advies of verleent instemming over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. Medezeggenschapszaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraden (MRen) van de afzonderlijke scholen. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR). Wel wordt van hen enige binding met een school uit de betreffende regio verwacht. Voor het GMR reglement en de samenstelling van de GMR zie: 22

24 4.3.Oudervereniging De oudervereniging stelt zich ten doel om ook dit jaar weer activiteiten te organiseren voor onze kinderen. Ouders waarvan één of meer kinderen op school zitten zijn automatisch lid van de oudervereniging. Voor het lidmaatschap vraagt de oudervereniging contributie. Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangt U informatie van de oudervereniging over de hoogte van de bijdrage en de wijze van innen. Via een "Financieel Overzicht" legt het bestuur van de oudervereniging jaarlijks verantwoording af over de besteding van de gelden. Als ouders de bijdrage niet voldoen, kan dat tot gevolg hebben, dat hun kind( eren) niet aan de activiteiten die mede uit de ouderbijdrage bekostigd worden, kan/kunnen deelnemen. Het dagelijkse bestuur bestaat uit: Voorzitter: mevr. C. Vievermanns Penningmeester /secretaris: mevr. B. Vievermanns en mevr. C. Vievermanns Bestuurslid: mevr. I. Palmen Bestuurslid: mevr. T. Kok Bestuurslid: mevr. Vleugels Bestuurslid: mevr. S. Hundscheid Bestuurslid: mevr. F. Weijenberg Bestuurslid: dhr. C. van Arkel Nu volgt een beknopt overzicht van de activiteiten die ( mede) door de oudervereniging georganiseerd worden: Sinterklaas: Door de oudervereniging wordt voor alle leerlingen een cadeau gekocht. Sinterklaas is aanwezig om ze uit te reiken, natuurlijk met hulp van zijn Pieten! Kerst: Door de oudervereniging wordt voor de hele school een kerstbrunch verzorgd. Carnaval: * Pasen: Er is altijd een Paasactiviteit, maar altijd anders. De ene keer kiezen we voor een speurtocht, maar zit het weer niet mee, dan kiezen we voor een activiteit binnenshuis. De Paashaas is er dan ook altijd bij! Koningsspelen Afsluiting schooljaar: Na de playbackshow is er op het schoolplein een samenzijn van leerlingen, ouders en leerkrachten. Bij een hapje en een drankje wordt dan het afgelopen schooljaar geëvalueerd! Dit is altijd heel gezellig. Al met al zijn er dus heel wat activiteiten te organiseren. Hiervoor komt het bestuur van de oudervereniging een keer per maand bij elkaar. Per activiteit wordt er een werkgroep gevormd, die dan ook nog een paar keer bij elkaar komt. Dit is meestal onder schooltijd. Mocht U, nadat U dit gelezen heeft, interesse hebben om ook bestuurslid te worden van de oudervereniging, dan horen wij dat natuurlijk graag! De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Onze school vraagt van de ouders/verzorgers een bijdrage voor de bovenstaande activiteiten. 23

25 De begroting van de oudervereniging worden bepaald tijdens de jaarvergadering. Daarmee ook de hoogte van de ouderbijdrage. Omdat dit het eerste jaar van Bs Mijn Spoor is wordt de ouderbijdrage nu geschat op 17,50. Als u de ouderbijdrage niet wenst te betalen, betekent dit dat uw kind uitgesloten kan worden van activiteiten Ouderhulp We vragen ouders regelmatig om ons te helpen bij schoolse en buitenschoolse activiteiten zoals: spellenmiddagen, workshops, computerbegeleiding, uitstapjes, feestelijke activiteiten en het rijden naar uitstapjes NME of cultuur, etc. Wij zijn blij als ouders op school komen assisteren bij zowel buitenschoolse als schoolse activiteiten. We willen u wel op een paar afspraken attenderen: Indien u met een kind/kinderen werkt blijft datgene wat u ziet en hoort binnen de school. U spreekt niet met andere ouders over de kinderen en de prestaties van de kinderen. Wilt u iets bespreken doe dit dan met de leerkracht. U geeft geen waardeoordeel over de prestaties van een kind. U gaat op een positieve manier om met de kinderen. 24

26 4.5. Sponsoring Sponsoring is in het maatschappelijk verkeer een bekend verschijnsel. Ook op scholen kan sponsoring voorkomen. Er is uitsluitend sprake van sponsoring, als de sponsor een tegenprestatie verlangt waarmee de leerlingen in schoolverband zullen worden geconfronteerd. Schenkingen, ouder-/leerling bijdragen en gelden van het ministerie van onderwijs vallen niet onder het begrip sponsoring. Vooralsnog is er geen sprake van sponsoring, maar van giften. Bij sponsoring wordt er een tegenprestatie van de school verwacht, terwijl we als school een onafhankelijk instituut willen zijn. Giften boven 450 dienen bij het bestuur te worden gemeld. Giften tot 450 kunnen schoolintern worden afgehandeld Verzekeringen De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen (leerlingen, personeel, vrijwilligers) bij schoolactiviteiten verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld eigen risico). Materiële schade (kapotte bril,fiets etc) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden,personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand: Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf 25

27 verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Belangrijkste uitzondering vormt de schade die wordt toegebracht met of door een auto, die door een verzekerde wordt gebruikt of bestuurd, ook indien deze auto op dat moment voor schoolactiviteiten wordt gebruikt. Deze schade is niet verzekerd. Elke bestuurder wordt geacht hiervoor een W.A. - autoverzekering en - voor zover nodig een inzittendenverzekering te hebben afgesloten Toestemming filmopnames en foto s op de website We hebben een website waar we informatie, links etc voor u hebben. We willen u de foto s van de activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, playbackshow etc. laten zien. Maar i.v.m. de wet op de privacy hebben we hier een protocol voor opgezet. De volgende privacyregels gelden voor onze website: Via de schoolgids en de nieuwsbrief van basisschool Mijn Spoor wordt aan de ouders/ verzorgers kenbaar gemaakt dat de school een website heeft. Op de website worden foto s geplaatst waarop kinderen en andere personen afgebeeld staan. De ouders kunnen bij de directie aangeven als ze bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto s van hun kind(eren). Van kinderen worden alleen de voornamen op de website geplaatst. Bij vermelding op de website van persoonlijke gegevens van hen die bij de school betrokken zijn zullen geen telefoonnummers en/of privé-adressen vermeld worden. Wel kunnen zogenaamde locatieadressen vermeld worden. ((bestuursbureau, schoolarts, inspectie etc.) Indien een betrokkene bij de school bezwaar maakt tegen het feit dat informatie over hem/haar of over zijn /haar kinderen op de website gepubliceerd is, zal de webmaster deze informatie op verzoek verwijderen. adressen van kinderen worden niet op de website geplaatst. 26

28 4.8. Klachtenregeling Op grond van de Kwaliteitswet die in werking is getreden op 1 augustus 1998 zijn de schoolbesturen verplicht een klachtenregeling te hebben. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. U kunt de klachtenregeling downloaden via de website Klik in het menu op documenten en vervolgens op regelingen. Procedure bij klachten 1. Intern klager klacht over klagen bij leerling andere leerling eigen leerkracht eigen leerkracht eigen leerkracht, schooldirecteur andere leerkracht eigen leerkracht, andere leerkracht, schooldirecteur schoolse zaken eigen leerkracht, schooldirecteur machtsmisbruik, agressie, pesten, leerkracht, schooldirecteur, seksuele intimidatie schoolcontactpersoon ouder andere leerling leerkracht leerkracht eigen kind leerkracht, schooldirecteur schoolse zaken leerkracht, schooldirecteur schooldirecteur schooldirecteur, regiodirecteur machtsmisbruik, agressie, pesten, leerkracht, schooldirecteur, seksuele intimidatie schoolcontactpersoon personeelslid leerling ouder ouder ouder, schooldirecteur collega collega, schooldirecteur schooldirecteur schooldirecteur, regiodirecteur schoolse zaken schooldirecteur machtsmisbruik, agressie, pesten, schooldirecteur, schoolcontactpersoon seksuele intimidatie Het staat de klager altijd vrij als eerste stap de klacht neer te leggen bij de op school aangestelde schoolcontactpersoon. Wordt de klacht op school bij iemand anders ingediend, dan 27

29 wijst deze de klager op de mogelijkheid de schoolcontactpersoon in te schakelen. De interne procedure kan ertoe leiden, dat de externe procedure gestart wordt. 2. Extern Klager of aangeklaagde neemt contact op met: schoolcontactpersoon van de school die kan doorverwijzen naar vertrouwenspersoon, die verder adviseert, waarbij het bevoegd gezag de klacht zelf afhandelt doorverwijzing naar klachtencommissie plaatsvindt. 3. Klachtencommissie. Stappenplan klachtbehandeling Het stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost. Degene tot wie u zich met een klacht wendt, zal u op dit stappenplan wijzen. Stap 1 De klager bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is (bijv. een leerkracht). De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2. Stap 2 De klager bespreekt zijn klacht met (een lid van) de schoolleiding. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. Stap 3 De klager wendt zich, via de schoolleiding of de schoolcontactpersoon, tot een van de vertrouwenspersonen. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht hetzij bij het bevoegd gezag hetzij bij de klachtencommissie. In het laatste geval, volg stap 4a respectievelijk 4b. Stap 4a De klager dient, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een klacht in bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 4b. Stap 4b De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de landelijke klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie geeft advies over: 2 het wel of niet ontvankelijk zijn van klager; 3 het wel of niet gegrond zijn van de klacht; 4 het nemen van maatregelen; 5 overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten. Stap 5 Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar maken aan: 28

30 a. de klager b. de aangeklaagde c. de klachtencommissie d. de schooldirecteur e. de medezeggenschapsraad van de school f. de schoolcontactpersoon g. de vertrouwenspersonen Schoolcontactpersonen Indien u een klacht heeft, kunt u dit melden bij onze schoolcontactpersoon: Mevr.Jacqueline Out. De schoolcontactpersoon zal aan de hand van het hierboven toegelichte stappenplan samen met u tot een oplossing proberen te komen. Vertrouwenspersonen MOVARE beschikt over twee vertrouwenspersonen. Mocht u naar aanleiding van een klacht niet tot een adequate oplossing komen met de schoolcontactpersoon, dan zal deze u doorverwijzen naar de onderstaande vertrouwenspersonen. Mevr.C. Verschuren Op de Acker GJ Hoensbroek Tel: Dhr. W. Pieters Terlindenweg PC Hoensbroek Tel:

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499 SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek telefoon: 045-5214499 internet: www.devoeegelsjtang.com email: info.rkbsdevoeegelsjtang@movare.nl INHOUD Een woord

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Ichthusschool 2009-2010. Schoolgids. Ichthusschool

Ichthusschool 2009-2010. Schoolgids. Ichthusschool 2009-2010 Schoolgids Ichthusschool 1 INHOUDSOPGAVE 1. Woord vooraf 1 2. De School 2 3. Waar de school voor staat 3 4. Een stukje geschiedenis 3 5. De organisatie van de school 3 6. Wat leren de kinderen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

CBS Op Dreef Bruinisse

CBS Op Dreef Bruinisse CBS Op Dreef Bruinisse Schoolgids 2014-2015 1 1. Adresgegevens School: Christelijke Basisschool Op Dreef Molenstraat 46 4311 ED Bruinisse Tel. 0111-48 15 93 bovenbouw Tel. 0111-48 15 42 onderbouw en Kinderpaleis

Nadere informatie

Basisschool de Ganzerik. Veiligheidsbeleid. Missie van de school

Basisschool de Ganzerik. Veiligheidsbeleid. Missie van de school Basisschool de Ganzerik Veiligheidsbeleid Missie van de school Op basisschool de Ganzerik willen leerkrachten samen met kinderen en ouders een veilige en respectvolle omgeving creëren waarbinnen kinderen

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29 Inhoudsopgave 1. Onze school... 3 Algemene gegevens... 3 Een woord vooraf... 3 Ligging en schoolgebouw... 4 2. Waar onze school voor staat... 4 Missie... 4 Visie... 4 De sfeer op school... 5 Richting en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

Speciale school voor. BasisOnderwijs (SBO)

Speciale school voor. BasisOnderwijs (SBO) Speciale school voor BasisOnderwijs (SBO) SCHOOLJAAR 2014-2015 Bewaar deze schoolgids zorgvuldig, hierin staan vakanties, vrije dagen, activiteiten en andere bijzonderheden vermeld!!!!!!! SCHOOLGIDS SBO

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum

Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum Christelijke Basisschool it Finster Fûgelikkers 2 8711 DB Workum 1 Schoolgids It Finster 2005-2006 INHOUD bladzijde: Voorwoord ---- ---3 Hoofdstuk 1 De school Naam en adres vereniging en de school ----

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. B(l)oeiend onderwijs Leren voor het leven. 1 B(l)oeiend Onderwijs

Schoolgids 2014-2015. B(l)oeiend onderwijs Leren voor het leven. 1 B(l)oeiend Onderwijs Schoolgids 2014-2015 B(l)oeiend onderwijs Leren voor het leven 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden, In deze schoolgids geven we u informatie over de Protestants Christelijke Basisschool

Nadere informatie

schoolgids 2013 / 2014

schoolgids 2013 / 2014 schoolgids 2013 / 2014-1 - Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Schoolgids 2013-2014 - obs Overhoeks 1

SCHOOLGIDS 2013-2014. Schoolgids 2013-2014 - obs Overhoeks 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 - obs Overhoeks 1 Colofon Obs Overhoeks Chrysantenstraat 28, 1031 HT Amsterdam Telefoon: 020-6304770 Website: www.obsoverhoeks.nl Mailadres: directie@obsoverhoeks.nl

Nadere informatie

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9 Inhoud Een woord vooraf 2 Blz. 1. De school 3 2. Waar de school voor staat 6 3. De organisatie van het onderwijs 9 4. De zorg voor leerlingen 13 5. De resultaten van het onderwijs 21 6. Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie