Bodembeheer Regio Voorne-Putten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bodembeheer Regio Voorne-Putten"

Transcriptie

1 HARDCOVER VOORKANT Bodembeheer Regio Voorne-Putten Bernisse Brielle Hellevoetsluis Spijkenisse Westvoorne

2

3 Bodembeheer Regio Voorne-Putten pag. 1 Inleiding De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren van bouwplannen en civieltechnische werken, het herinrichten van stadsdelen, maar ook bij het verlenen van milieuvergunningen. De verschillende partijen die bij dit soort activiteiten zijn betrokken, zoals gemeenten, aannemers, projectontwikkelaars, bedrijven en burgers, hebben behoefte aan duidelijke regels voor het omgaan met de bodemkwaliteit en het toepassen van partijen grond en baggerspecie. In 2011 is het bodembeleid door de gemeenten in de regio Voorne-Putten vastgelegd in een regionale nota bodembeleid. Deze regio bestaat uit de gemeenten: Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne. In de nota bodembeleid zijn onder meer alle regels en procedures beschreven die betrekking hebben op het hergebruik van schone en licht verontreinigde grond en baggerspecie. De volledige nota en de bodemkwaliteitskaarten zijn te vinden op de websites van de vijf gemeenten en de DCMR. Deze veldgids beschrijft in het kort het beleid voor grondverzet. Voor het beleid voor baggerspecie wordt verwezen naar de nota bodembeleid.

4 Bodembeheer Regio Voorne-Putten pag. 2 Regionale bodemkwaliteitskaart Voor de vijf gemeenten is een regionale bodemkwaliteitskaart opgesteld als onderdeel van de Nota bodembeleid. Deze bodemkwaliteitskaart kan onder strikte voorwaarden als bewijsmiddel worden gebruikt voor de gemiddelde kwaliteit van de vrijkomende grond en/of de ontvangende bodem. Hiermee wordt het uitvoeren van bodemonderzoeken en of partijkeuringen overbodig en kan worden bespaard op onderzoekskosten. In deze veldgids zijn de ontgravingskaarten van de bovengrond (0-0,5 m -maaiveld) en ondergrond (vanaf 0,5 m -maaiveld) en de toepassingskaart opgenomen. Voor de vesting en de lintbebouwing in Brielle en de oude kern van Geervliet geldt een afwijkend traject van 0-1 m -mv. De bodemkwaliteitskaart van de regiogemeenten kan niet als bewijsmiddel worden gebruikt voor: Slibophogingen en (voormalige) stortplaatsen Vesting Hellevoetsluis De Elementen (Spijkenisse); heeft een aparte bodemkwaliteitskaart Overige verdachte locaties en lokale bodemverontreinigingen Bermen buiten de bebouwde kom Rivierbed en uiterwaarden van het Haringvliet: betreft bodem onder oppervlaktewater Overige waterbodems (sloten, kanalen, vijvers, beken etc.): hiervoor heeft waterschap Hollandse Delta een aparte waterbodemkwaliteitskaart opgesteld. Aan het gebruik van de bodemkwaliteitskaarten als bewijsmiddel voor grondverzet zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Deze zijn uitgebreid beschreven in paragraaf 3.2 van de nota bodembeleid en samengevat in deze veldgids. Spelregels voor grondverzet In de keten van grondverzet zijn de volgende schakels te onderscheiden: ontgraven transport evt. tijdelijke opslag toepassen In de volgende paragrafen wordt nader in gegaan op de keten van grondverzet.

5 Bodembeheer Regio Voorne-Putten pag. 3 Ontgraven Hoe toon ik de kwaliteit aan? Voordat grond wordt ontgraven, moet de initiatiefnemer nadenken over de afvoerbestemming. De afvoerbestemming bepaalt namelijk of en hoe de grond moet worden onderzocht. Voor grond die wordt ontgraven, zijn de volgende afvoerbestemmingen mogelijk: hergebruik op of nabij de ontgravingslocatie (tijdelijke uitname); op een toepassingslocatie binnen de regio; op een toepassingslocatie buiten de regio; tijdelijke opslag; naar een inrichting (grondbank, aannemer). In de onderstaande tabel is per afvoerbestemming een overzicht gegeven van de mogelijke manieren waarop de kwaliteit kan worden aangetoond. Dit zijn de zogenaamde bewijsmiddelen. Vervolgens is per bewijsmiddel een toelichting gegeven. Tabel 1: Overzicht bewijsmiddelen Afvoerbestemming te ontgraven grond Bodemkwaliteitskaart (BKK) Partijkeuring Erkende kwaliteitsverklaring of Fabrikanteigen -verklaring Hergebruik in/nabij ontgravingslocatie Toepassing binnen 3) 4) regio Voorne-Putten Toepassing buiten 1) regio Voorne-Putten Tijdelijke opslag 3) 4) Bodemonderzoek Inrichting (grondbank, aannemer 2) Verklaring: : bewijsmiddel toegestaan, mits locatie onverdacht is m.b.t. bodemverontreiniging : bewijsmiddel niet toegestaan : bewijsmiddel toegestaan onder voorwaarden: 1) Alleen mogelijk als gemeente waar toepassing plaatsvindt, de bodemkwaliteitskaart van de regio heeft geaccepteerd. 2) Alleen mogelijk als dit past binnen acceptatie-eisen inrichting. 3) Alleen mogelijk als sprake is van een onverdachte locatie 4) Alleen mogelijk als sprake is van een onverdachte locatie of van grond uit wegberm buiten bebouwde kom die in andere vergelijkbare wegberm wordt toegepast Geen bewijsmiddel nodig mits de grond niet wordt bewerkt en onder dezelfde condities wordt toegepast.

6 Bodembeheer Regio Voorne-Putten pag. 4 Randvoorwaarden gebruik bodemkwaliteitskaart De ontgravingskaart geeft de kwaliteit weer van de grond op de ontgravingslocatie. Deze kaart is gemaakt voor locaties die niet verdacht zijn met betrekking tot het voorkomen van lokale bodemverontreiniging. Mocht wel sprake zijn van lokale bodemverontreiniging, dan mag de bodemkwaliteitskaart niet worden gebruikt. In dat geval dient de milieuhygiënische kwaliteit op een andere wijze te worden aangetoond. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van één van de andere toegestane bewijsmiddelen. Dit geldt ook voor de niet-gezorde gebieden ('witte vlekken') op de ontgravingskaart. Toets herkomst Om te controleren of de locatie verdacht is, moet een 'toets herkomst' worden gedaan. Voorbeelden van verdachte locaties zijn bodembedreigende bedrijfsactiviteiten, lokale gevallen van bodemverontreiniging, (sloot)dempingen en halfverhardingen zoals puinpaden. In deze veldgids is een formulier voor de 'toets herkomst' opgenomen. Om gebruik te kunnen maken van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel dient de initiatiefnemer dit formulier volledig in te vullen en mee te sturen met de melding. Overige uitsluitingen: Wanr op de locatie van herkomst recentelijk een partijkeuring of verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd, mag er GEEN gebruik worden gemaakt van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel. Een bodemonderzoek of partijkeuring geeft meer zekerheid over de milieuhygiënische kwaliteit van een te ontgraven partij grond dan de bodemkwaliteitskaart. In dat geval moet worden uitgegaan van de resultaten van het lokaal uitgevoerde onderzoek. Indien tijdens de ontgraving bodemverontreiniging wordt aangetroffen, bijvoorbeeld olie, asbest of ander bodemvreemd materiaal, is het gebruik van de bodemkwaliteitskaart niet meer mogelijk en dient aanvullend onderzoek plaats te vinden.

7 Bodembeheer Regio Voorne-Putten pag. 5 Formulier 'Toets herkomst' t.b.v. vrij grondverzet GEGEVENS HERKOMSTLOCATIE Adres Postcode en plaats Kadastrale gegevens Naam eigenaar Adres eigenaar Postcode en plaats gemeente: sectie: nummer: Telefoonnummer Diepte ontgraving Kwaliteitsklasse volgens bodemkwaliteitskaart (ontgravingskaart) Wat is het huidig gebruik van de locatie? Wat is het voormalig gebruik van de locatie? Is op de locatie sprake van een geval van bodemverontreiniging waarvoor de provincie het bevoegd gezag is? Is er op de locatie een bedrijf gevestigd (geweest)? Is/zijn er op de locatie gedempte sloten aanwezig? Zijn er op de locatie opslagtanks en/of leidingen voor vloeibare brandstof aanwezig (geweest)? Hebben er calamiteiten, morsingen of lekkages van vloeistoffen plaats gevonden? Is de locatie in het verleden opgehoogd? Zijn er opstallen met asbesthoudend materiaal aanwezig of gesloopt of is er in het verleden asbesthoudend materiaal aanwezig geweest? 0,0-0,5 m -mv. 0,5-2,0 m -mv. anders, namelijk schoon (AW2000) wonen industrie m -mv. geen Wbb locatie (of niet-ernstig) Wbb locatie (ernstig), Wbb-code: onbekend ja, namelijk onbekend ja, dan locatie aangeven op tekening onbekend ja, dan locatie aangeven op tekening onbekend ja, dan locatie aangeven op tekening onbekend ja, met zo ja, locatie aangeven op tekening onbekend ja, dan locatie aangeven op tekening onbekend

8 Bodembeheer Regio Voorne-Putten pag. 6 Formulier 'Toets herkomst' t.b.v. vrij grondverzet (vervolg) GEGEVENS HERKOMSTLOCATIE (vervolg) Is op de locatie bodemonderzoek verricht? Is op de locatie een verharding aanwezig? Is er asbestverdacht materiaal waarmbaar op het maaiveld? Vinden er op naastgelegen percelen activiteiten plaats (of hebben plaatsgevonden) die tot bodemverontreiniging op de herkomstlocatie kunnen leiden? Is er andere informatie beschikbaar met betrekking tot mogelijke bodemverontreiniging? ja, dan bodemonderzoek bijvoegen onbekend ja, namelijk tegels/klinkers beton asfalt puin/slakken anders, namelijk ja, namelijk onbekend ja, namelijk onbekend ja, namelijk Eventuele opmerking(en) Ondertekening initiatiefnemer Naam:. Datum: Handtekening:..

9 Bodembeheer Regio Voorne-Putten pag. 7 Regionale ontgravingskaart bovengrond (0-0,5/0-1 m -mv.)

10 Bodembeheer Regio Voorne-Putten pag. 8 Regionale ontgravingskaart ondergrond (vanaf 0,5/1,0 m -mv.)

11 Bodembeheer Regio Voorne-Putten pag. 9 Transport Voor het transport van (vrijkomende) grond moet worden voldaan aan de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens en de wetgeving met betrekking tot het transporteren van afvalstoffen. Als de grond wordt hergebruikt, al dan niet via tijdelijke opslag, of rechtstreeks van de leverancier komt, zijn voor het transport de volgende documenten vereist: 1. een vrachtbrief in het kader van transportwetgeving (de standaard begeleidingsbrief is ook als vrachtbrief te gebruiken); 2. een gewaarmerkt kopie van het certificaat voor vervoer (NIWO: Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie); 3. een verwijzing naar kwaliteitsgegevens. In het geval de grond niet kan worden hergebruikt, maar wordt afgevoerd naar een verwerkingsinrichting, is sprake van een afvalstof en dienen de volgende documenten bij het transport aanwezig te zijn: 1. een volledig ingevulde en ondertekende standaard begeleidingsbrief; 2. het vermelden van een afvalstroomnummer is afhankelijk van de bestemming (gaat de partij wel of niet naar een inrichting) 3. een gewaarmerkt kopie van het certificaat voor vervoer (NIWO) 4. een verwijzing naar kwaliteitsgegevens (deze kwaliteitsgegevens moeten op de locatie van herkomst of de locatie van toepassing aanwezig zijn). Meer informatie over het transport van grond/bagger c.q. afvalstoffen is te vinden in de brochure 'Transport van Afval" (Stichting Vervoeradres:

12 Bodembeheer Regio Voorne-Putten pag. 10 Tijdelijke opslag Tijdelijke opslag van grond en baggerspecie is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit niet vergunningsplichtig op grond van de Wet milieubeheer en de Waterwet, mits voldaan wordt aan de voorwaarden uit de volgende tabel. Ook moet bij tijdelijke opslag de zorgplicht in acht worden genomen. Tabel 2: Vormen van tijdelijke opslag en bijbehorende voorwaarden Vorm van Voorwaarden tijdelijke opslag tijdelijke opslag Maximale duur Kwaliteitseisen Meldingsplicht 1) Kortdurende opslag 6 maanden - Ja Tijdelijke opslag op landbodem Weilanddepot (opslag van baggerspecie op aangrenzend perceel) Opslag bij tijdelijke uitname 3 jaar Kwaliteit moet voldoen aan de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem 3 jaar Alleen baggerspecie die voldoet aan de normen voor verspreiding over aangrenzende percelen Looptijd van de werkzaamheden - Nee 1) Melding tijdelijke opslag door initiatiefnemer, minimaal 5 dagen van te voren via het Meldpunt bodemkwaliteit ( Voorafgaand aan de tijdelijke opslag van grond of baggerspecie moet ook een toets op het bestemmingsplan plaatsvinden. Dit om uit te kunnen sluiten dat de tijdelijke opslag overlast voor de omgeving oplevert. Opbulken/samenvoegen van partijen grond van verschillende herkomst Het opbulken c.q. samenvoegen van partijen grond van verschillende herkomst, zoals dat gebeurt in (gemeentelijke) gronddepots, mag uitsluitend worden uitgevoerd door een bedrijf dat is erkend voor de BRL Voor het samenvoegen van kleine partijen is een uitzondering gemaakt. Deze uitzondering houdt in dat het bij elkaar brengen van partijen grond met verschillende herkomst is toegestaan indien de omvang van de samengevoegde partij niet groter is dan 25 m 3. Deze partij moet vervolgens worden afgevoerd naar een inrichting die erkend is voor de BRL Ja, met voorziene duur van opslag en eindbestemming Ja, met voorziene duur van opslag en eindbestemming

13 Bodembeheer Regio Voorne-Putten pag. 11 Toepassen Grond kan op de volgende manieren worden toegepast: 1) via het spoor voor tijdelijke uitname; 2) in een standaard bodemtoepassing; 3) in een grootschalige bodemtoepassing; Deze toepassingsmogelijkheden worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. Tijdelijke uitname Van tijdelijke uitname is sprake als aan beide onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 1. De grond wordt niet bewerkt. 2. De grond wordt op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities hergebruikt. Voorbeeld van tijdelijke uitname is het graven van een leidingsleuf en het vervolgens terugzetten van de grond. In het geval van tijdelijke uitname hoeft de kwaliteit van de terug te plaatsen grond niet te worden aangetoond. Het is echter mogelijk dat er, op basis van andere wet- en regelgeving zoals Arboregels, toch een onderzoeksverplichting geldt. Indien voorafgaand aan of tijdens de werkzaamheden blijkt dat sprake is van een verontreiniging waardoor de lokale bodemkwaliteit zou kunnen verslechteren, is wel bodemonderzoek nodig. Bij overschrijding van de interventiewaarden dient het saneringsspoor te worden gevolgd. Melden Het tijdelijk uitnemen, eventueel op de locatie opslaan en terugplaatsen van grond of baggerspecie hoeft niet te worden gemeld.

14 Bodembeheer Regio Voorne-Putten pag. 12 Standaard bodemtoepassing Bij een standaard bodemtoepassing wordt grond die vrijkomt elders op of in de bodem toegepast. Dit mag alleen als: sprake is van een functionele en nuttige toepassing (zie nota bodembeleid voor nadere omschrijving) EN de milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen grond voldoet aan zonekwaliteit zoals aangegeven op de toepassingskaart. Op de toepassingskaart zijn de mogelijkheden voor de standaard toepassing in de regio weergegeven. De kwaliteit van de toe te passen grond moet kunnen worden aangetoond met één van de bewijsmiddelen die genoemd zijn in de paragraaf 'ontgraven'. Melden De initiatiefnemer is verplicht om de toepassing minimaal 5 dagen van te voren te melden via het Meldpunt bodemkwaliteit ( tenzij: sprake is van een toepassing van minder dan 50 m 3 schone grond; of de toepasser een particulier is; of de toepassing binnen een landbouwbedrijf plaatsvindt; Om gebruik te kunnen maken van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel dient de initiatiefnemer het formulier 'Toets herkomst' volledig in te vullen en mee te sturen met de melding.

15 Bodembeheer Regio Voorne-Putten pag. 13 Grootschalige bodemtoepassing Voor de aanleg van grote grondlichamen kan de initiatiefnemer gebruik maken van het kader voor grootschalige toepassingen. Voorwaarde is dat sprake is van een nuttige en functionele toepassing. Toepassing: laagdikte > 2 m* EN omvang > 5000 m 3 % bodemvreemd 20% * uitzondering voor (spoor)wegen: laagdikte 0,5 m) grond/bagger als leeflaag toepassing oorspronkelijke bodem Leeflaag van minimaal 0,5 meter toetsing aan kwaliteitsklasse ontvangende bodem toetsing aan bodemfunctieklasse Toepassing maximaal klasse industrie geen toetsing aan kwaliteit of functie ontvangende bodem Een grootschalige bodemtoepassing moet aan de volgende voorwaarden voldoen: Minimaal volume: het minimaal volume van de grootschalige toepassing bedraagt m 3 grond of baggerspecie Toepassingshoogte: de minimale toepassingshoogte bedraagt 2 meter. Voor wegen en spoorwegen waarop een laag bouwstoffen is toegepast, geldt een minimale toepassingshoogte van 0,5 meter. Milieuhygiënische kwaliteit: de kwaliteit van de toe te passen grond mag niet slechter zijn dan de kwaliteitsklasse industrie. Omdat er geen toetsing plaatsvindt aan de kwaliteit van de ontvangende bodem, moet de uitloging voldoen aan de geldende emissiewaarden. Leeflaag: de toepassing moet worden afgedekt met een leeflaag van minimaal 0,5 meter dikte. De kwaliteitsklasse van deze leeflaag moet voldoen aan de kwaliteit zoals aangegeven op de toepassingskaart. Uitzondering hierop vormen grootschalige toepassingen onder wegen. Beheer: de toepassing moet blijvend worden beheerd. Dit betekent dat er een aanwijsbare beheerder moet zijn die de toepassing in stand houdt in de vorm en hoeveelheid waarin deze is toegepast en staat geregistreerd. Melden De initiatiefnemer is verplicht om de toepassing minimaal 5 dagen van te voren te melden via het Meldpunt bodemkwaliteit (

16 Bodembeheer Regio Voorne-Putten pag. 14 Wegbermen Onder de wegbermen wordt verstaan de strook grond naast verharde wegen met een maximale breedte van 5 meter (uit de kant verharding) en een diepte tot maximaal 0,5 m -mv. begrensd door: de erfgrens of de meest afgelegen insteek van een droge bermsloot of de meest nabij gelegen insteek van een natte sloot of de overgang naar andere begroeiing Voor dijkwegen geldt dat de wegberm vanaf de rand van de verharding een maximum van 2 meter beslaat of tot aan de bovenkant van het talud of een fysieke afscheiding. Gezien de natuurfunctie van het talud valt deze niet onder de wegberm. Wegbermen buiten bebouwde kom Deze bermen worden meer dan gemiddeld belast door het wegverkeer en de gemiddelde bodemkwaliteit van deze bermen voldoet naar verwachting aan de eisen voor de klasse 'industrie'.voor de grond die vrijkomt uit deze bermen wordt de bodemkwaliteitskaart niet als bewijsmiddel gebruikt. Wegbermen binnen bebouwde kom De bodemkwaliteit van de bermen binnen de bebouwde kom voldoet naar verwachting aan die van de omgeving, zoals weergegeven op de ontgravingskaart. In de volgende tabel zijn de regels omtrent het grondverzet in bermen samengevat. Tabel 3: Spelregels grondverzet in wegbermen Ontgravingslocatie Wegberm binnen Toepassingslocatie bebouwde kom Wegberm buiten bebouwde kom Andere wegberm buiten bebouwde kom Bodemkwaliteitskaart Beperkt bodemonderzoek 2,3) Elders Bodemkwaliteitskaart Partijkeuring 1) Randvoorwaarde: onverdachte locatie (geen aanwijzingen voor lokale bodemverontreiniging) 2) Beperkt bodemonderzoek: conform NEN-5740 (strategie VED-HO); alleen de te ontgraven bodemlaag onderzocht; onderzoek van grondwater is niet nodig. 3) Randvoorwaarde: kwaliteit van de toe te passen grond voldoet aan de klasse 'industrie' of beter

17 Bodembeheer Regio Voorne-Putten pag. 15 Regionale toepassingskaart

18 Bodembeheer Regio Voorne-Putten pag. 16

19

20 Bodembeheer Regio Voorne-Putten

Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant

Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant HARDCOVER VOORKANT Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant Bernheze Boxmeer Boxtel Landerd Maasdonk Mill & Sint Hubert Schijndel Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Uden Veghel Landerd Bodembeheer Regio NO-Brabant

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND 1 2 VOOR WIE IS DEZE BROCHURE? Deze brochure is bestemd voor aannemers, loonbedrijven, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. Alle toepassingen

Nadere informatie

Wilt u grond ontgraven of toepassen? Past u puingranulaat toe in (weg)funderingen? Verspreidt u baggerspecie op de kant?

Wilt u grond ontgraven of toepassen? Past u puingranulaat toe in (weg)funderingen? Verspreidt u baggerspecie op de kant? Wilt u grond ontgraven of toepassen? Past u puingranulaat toe in (weg)funderingen? Verspreidt u baggerspecie op de kant? Dan krijgt u te maken met regels voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie!

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk

Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk Platform Toezicht Bodembeheer Marcel Cassee RWS Leefomgeving Bodem+ 12 september 2013 Opzet workshop Voorstelronde: Wie bent u? Waarover

Nadere informatie

HANDREIKING GRONDVERZET

HANDREIKING GRONDVERZET HANDREIKING GRONDVERZET Regels voor hergebruik van grond en baggerspecie Regio Rivierenland Inhoud 1. Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 3 2. Voor wie is deze handreiking bedoeld? 3 3. De stappen

Nadere informatie

Nota bodembeleid Regio Noordoost-Brabant

Nota bodembeleid Regio Noordoost-Brabant projectnr. 238400.03 revisie 03 18 juli 2011 datum vrijgave beschrijving revisie 03 goedkeuring vrijgave 18 juli 2011 Definitief G. Schuur Regio Noordoost Brabant Landerd 1 van 34 Inhoud blz. 1 Inleiding...3

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

Spelregels grondverzet

Spelregels grondverzet Bodembeheer Gemeente Heerenveen Dit document is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet in de gemeente Heerenveen. In dit document leest u de regels

Nadere informatie

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 2 2 Wat gaan we doen? Introductie De theorie in het kort(st) Aan de slag met projecten Bespreken Doorkijk naar de volgende bijeenkomst Afsluiting (12.30 u) 3 Introductie

Nadere informatie

Nota bodembeleid Regio Noord-Limburg. projectnr revisie november 2011

Nota bodembeleid Regio Noord-Limburg. projectnr revisie november 2011 projectnr. 238400.02 revisie 03 28 november 2011 Inhoud blz. 1 Inleiding...3 2 Preventie van bodemverontreiniging...5 2.1 Wet milieubeheer...5 2.2 Besluit bodemkwaliteit...6 2.3 Waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden...6

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 NOTA BODEMBEHEER omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid definitief 07-03-2012 Gemeente Almere Gemeente Dronten Gemeente Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Programma uur: Ontvangst

Programma uur: Ontvangst Informatie-uitwisseling Besluit bodemkwaliteit December 2009 Hardenberg/Zwolle Programma 19.00 uur: Ontvangst 19.30 uur: Opening door de voorzitter 19.40 uur: Wat is het Besluit bodemkwaliteit? 20.00 uur:

Nadere informatie

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit Errata Velduitgave Bodem + 1 Schema 6: Verstrekken van gegevens aan een bestuursorgaan 1. Worden gegevens aan een bestuursorgaan verstrekt ter

Nadere informatie

I I I. Gemeente Heerde.

I I I. Gemeente Heerde. I I I Gemeente Heerde www.heerde.n T&uvv Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 3 september 2009 Kenmerk N002-4598036LNH-baw-V01 -NL Gebruik bodemkwaiiteitskaart bij grondverzet 1 Generiek

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging Grond Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever)

Nadere informatie

Gemeente Wierden. Nota bodembeheer

Gemeente Wierden. Nota bodembeheer Gemeente Wierden Nota bodembeheer 2012-2017 Gemeente Wierden Nota bodembeheer 2012-2017 referentie projectcode status WDN70-1//strg/007 WDN70-1 definitief 02 projectleider projectdirecteur datum drs.

Nadere informatie

MARMOS Bodemmanagement

MARMOS Bodemmanagement Bodemmanagement Geert Adegeeststraat 4 3059 TA Rotterdam tel. 010-2202926 marmos@marmos.nl Nota bodembeheer Gemeente Baarn Definitief Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Gemeente baarn Projectnummer:

Nadere informatie

1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging

1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging Bouwstof hertoepassing Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser

Nadere informatie

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Bestuurlijk vastgesteld d.d. 13 januari 2015 (Gemeentelijk adviesnummer a14.01130). Bijlagen 1 Bijlage 5 Grondstromenmatrix 2

Nadere informatie

Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie

Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie Implementatieteam Bbk, werkgroep G&B Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie NL Milieu en Leefomgeving Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT

TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT Besluit Bodemkwaliteit (afkorting: Bbk) Sinds 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht en is het Bouwstoffenbesluit (Bsb) ingetrokken (zie Bbk, art. 75) 1.

Nadere informatie

Nota bodembeheer. Definitief

Nota bodembeheer. Definitief Nota bodembeheer Definitief Gemeente Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld en de provincie Drenthe. 16 april 2012 Pagina 2 van 24 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bodembeheer gemeente Waalwijk. projectnr juli 2013, revisie van 35

Bodembeheer gemeente Waalwijk. projectnr juli 2013, revisie van 35 Bodembeheer gemeente Waalwijk projectnr. 257000 juli 2013, revisie 02 1 van 35 Bodembeheer gemeente Waalwijk projectnr. 257000 juli 2013, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 1.1 Beheergebied... 4 1.2

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging IBC-Bouwstof Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

Rapport Bodembeheernota regio West Friesland. Projectnr juni 2011, revisie 01

Rapport Bodembeheernota regio West Friesland. Projectnr juni 2011, revisie 01 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 De regio... 3 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota... 4 1.3.1 Doel... 4 1.3.2 Reikwijdte... 4 1.4 Vaststelling en geldigheidsduur... 5 1.5 Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Nadere informatie

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET Onderdelen van het protocol grondverzet zijn de in de bijlage opgenomen asbeststappenplan (bijlage I), asbestkansenkaart (bijlage II) en checklist vooronderzoek asbest (bijlage III). 2. DOELSTELLING PROTOCOL

Nadere informatie

Bodembeheer regio west Brabant

Bodembeheer regio west Brabant regio west Brabant Opdrachtgever : Gemeente Halderberge Gemeente Moerdijk Gemeente Roosendaal Gemeente Rucphen Gemeente Woensdrecht Gemeente Zundert Projectnummer : 20080370 Status rapport / versie nr.

Nadere informatie

Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie

Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie Implementatieteam Bbk, werkgroep G&B Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie NL Milieu en Leefomgeving Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl

Nadere informatie

Handreiking bodemonderzoek gemeente Smallingerland

Handreiking bodemonderzoek gemeente Smallingerland Handreiking bodemonderzoek gemeente Smallingerland 1: Inleiding Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, de wijziging van een bestemming, bij gemeentelijke grondtransacties en civieltechnische werken

Nadere informatie

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE Versie 1.2 September 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Bodemfunctieklassenkaart... 3 1.3 Besluit bodemkwaliteit... 3 1.4 Gebiedsspecifiek en generiek beleid...

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best FjdfuKHKLUWGRK Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium Advies Ted van Bergen (gemeente

Nadere informatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie onderdeel van tijdelijke uitname BBK? Zorgplicht Opslaan > 6 maanden? Is de kwaliteit Kwaliteit grond/bagger > Interventiewaarde én > LMW nota bodembeheer?

Nadere informatie

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen In opdracht van: Provincie Groningen, waterschapen Hunze en Aa s en Noorderzijlvest Opgesteld door: Mevrouw ing. S.D. de Jong Gecontroleerd door: Mevrouw

Nadere informatie

BROCHURE. GRONDVERZET Gemeente HOUTEN. 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling VTH

BROCHURE. GRONDVERZET Gemeente HOUTEN. 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling VTH BROCHURE GRONDERZET Gemeente HOUTEN 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling TH 2 INLEIDING Wat is het Besluit bodemkwaliteit? Het Besluit bodemkwaliteit voorheen het Bouwstoffenbesluit - bevat regels

Nadere informatie

Schema 1: Overzicht toezichtvragen Kwalibo

Schema 1: Overzicht toezichtvragen Kwalibo Schema 1: Overzicht toezichtvragen Kwalibo 1. Wordt een werkzaamheid uitgevoerd die is genoemd in art. 2.1 lid 1 Regeling (Zie tabel 5 of www.bodemplus.nl) Kwalibo niet van 2. Is de instelling of persoon

Nadere informatie

Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Besluit bodemkwaliteit

Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Besluit bodemkwaliteit Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Besluit bodemkwaliteit Rijkswaterstaat Waterdienst 9 juli 2009 Definitief 9T4259 Boschveldweg 21 Postbus 525 5201 AM 's-hertogenbosch +31 (0)73 687 41 11 Telefoon

Nadere informatie

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl advies- en ingenieursbureau RPS Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch Kabels, Leidingen en Bodem Introductie Peter Moerman, Peter Broers en RPS Doel van de presentatie Globaal inzicht geven

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022

Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022 Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022 projectnr. 246706.04 revisie 0.6 september 2012 Opdrachtgever Gemeente Helmond Postbus 950 5700 AZ HELMOND Vastgesteld door de gemeenteraad van Helmond op 06-11-2012

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Besluit bodemkwaliteit?

INLEIDING. Wat is het Besluit bodemkwaliteit? INLEIDING Wat is het Besluit bodemkwaliteit? Het Besluit bodemkwaliteit voorheen het Bouwstoffenbesluit - bevat regels voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen (zoals stortsteen, beton of bakstenen)

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Gemeente Steenbergen

Nota Bodembeheer Gemeente Steenbergen Nota Bodembeheer Gemeente Steenbergen Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Geldigheidsduur 2 2 Bodemfunctiekaart en bodemkwaliteitskaart 3 2.1 Bodemfunctiekaart 3 2.2 Bodemkwaliteitskaart 3 2.2.1 Ontgravingskaart

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SLOOPVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER SLOOPVERGUNNING (door gemeente AANVRAAGFORMULIER SLOOPVERGUNNING Woningwet 2001, artikel 8, lid 2, sub h (gewijzigd bij Staatsblad 518, 2001 Algemene wet bestuursrecht, artikelen 2:1, 4:1 en 4:2 (Model-) Bouwverordening,

Nadere informatie

MELDPUNT BODEMKWALITEIT

MELDPUNT BODEMKWALITEIT MELDPUNT BODEMKWALITEIT TOELICHTING OP HET GEBRUIK VAN HET SIKB PROTOCOL 0101 Datum 9 maart 2010 Versie 1.02 Docment Toelichting SIKB0101 v1.02 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1 Bijzonderheden...1

Nadere informatie

Rapport BODEMBEHEERNOTA. Zuid-Holland Zuid. Gezamelijke gemeenten Zuid-Holland Zuid. Milieudienst Zuid-Holland Zuid / Oranjewoud R.T.A.

Rapport BODEMBEHEERNOTA. Zuid-Holland Zuid. Gezamelijke gemeenten Zuid-Holland Zuid. Milieudienst Zuid-Holland Zuid / Oranjewoud R.T.A. Rapport Dossier 901465 Zaaknummer 0047879 Kenmerk Opsteller R. Rummens (Oranjewoud) / R.T.A. Hakkeling (MZHZ) Datum 1 juli 2010 Onderwerp Regionaal beleid t.b.v. hergebruik van grond en bagger BODEMBEHEERNOTA

Nadere informatie

Begrippen en gebruikte afkortingen

Begrippen en gebruikte afkortingen Bijlage 1: Begrippen en gebruikte afkortingen Aangrenzend perceel Van een aangrenzend perceel is sprake in het geval het perceel waarop de verspreiding plaatsvindt ligt binnen een gebied dat valt in hetzelfde

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding en doelstelling...1 1.2 Afbakening nota bodembeheer...1 1.2.1 Geldigheid...1 1.2.2 Toepassingsgebied...2 1.3 Leeswijzer...2 2 Wettelijke en beleidsmatige achtergronden...3

Nadere informatie

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp G E M E E N T E N O O R D E N V E L i Raad d.d.\u Aan de gemeenteraad Roden, 9 januari 2013 T Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Onderwerp Definitief vaststellen regionale Nota bodembeheer

Nadere informatie

Bijlage 2 Sessies. Platform bodembeheer: Mag dat met grondstromen? -dag 6 maart 2008, Provinciehuis Overijssel, Zwolle

Bijlage 2 Sessies. Platform bodembeheer: Mag dat met grondstromen? -dag 6 maart 2008, Provinciehuis Overijssel, Zwolle Platform bodembeheer: Mag dat met grondstromen? -dag 6 maart 2008, Provinciehuis Overijssel, Zwolle Bijlage 2 Sessies Generiek of Gebiedsspecifiek beleid, Jos Mol, gemeente Enschede Waarheen met zoute

Nadere informatie

Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING

Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING Dit formulier met bijbehorende stukken moet in viervoud worden ingediend bij het college van de gemeente Tilburg. In te vullen door melder 1 Melding volgens

Nadere informatie

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen In opdracht van: Provincie Groningen, waterschapen Hunze en Aa s en Noorderzijlvest Opgesteld door: Mevrouw ing. S.D. de Jong Gecontroleerd door: Mevrouw

Nadere informatie

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + blad 1 van 53 projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + Inhoud Blz. 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 De regio 5 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota 6 1.3.1

Nadere informatie

de bodemkwaliteitskaart delen Leidschenveen, kenmerk , 17 juli 2003, vast te stellen en bekend te maken.

de bodemkwaliteitskaart delen Leidschenveen, kenmerk , 17 juli 2003, vast te stellen en bekend te maken. RIS123701_10-JAN-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2003.909 I HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: artikel 5 van de Vrijstellingsregeling grondverzet; Besluit: de bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST

NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST Nota bodemfunctieklassenkaart Maart 2013 INHOUDSOPGAVE I. Algemeen... 3 II. Bodemfunctieklassenkaart... 3 III. Hergebruik van grond en grondverzet... 4 A. Voorbeelden

Nadere informatie

Grondopslag & Actiemaand. Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011

Grondopslag & Actiemaand. Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011 Grondopslag & Actiemaand Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding 2. Actiemaand november 3. Theorie 4. Praktijk 5. Documenten 6. IVW ontwateringsdepots 2 Aanleiding & Actiemaand

Nadere informatie

Nota Bodembeheer 2016 Gemeente Venlo

Nota Bodembeheer 2016 Gemeente Venlo Nota Bodembeheer 2016 Gemeente Venlo Openbare en Gebouwde Omgeving Team OGOBO Steller M. Brouns Doorkiesnummer 077-3596870 Datum 26 februari 2016 DISCLAIMER Bodemonderzoek bij private transacties Voorliggende

Nadere informatie

4 Generieke toepassingseisen Toepassen op landbodem Verspreiden baggerspecie over aangrenzende percelen...19

4 Generieke toepassingseisen Toepassen op landbodem Verspreiden baggerspecie over aangrenzende percelen...19 projectnr. 187490.02 AgentschapNL taakveld + 10 oktober 2011, revisie 01 beheer regio Brabant beheernota Etten Leur def.doc Inhoud Blz. 1 Inleiding...4 1.1 Algemeen...4 1.2 Het beheergebied...4 1.3 Doel

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER. Voor het grondgebied van de gemeente Súdwest Fryslân, Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Lemsterland.

NOTA BODEMBEHEER. Voor het grondgebied van de gemeente Súdwest Fryslân, Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Lemsterland. NOTA BODEMBEHEER Voor het grondgebied van de gemeente Súdwest Fryslân, Gaasterlân-Sleat, Skarsterlân en Lemsterland. Uitgevoerd door: Fusiegemeente De Friese Meren en gemeente Sùdwest Fryslân In samenwerking

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied 0 0,9 1,8 22-01-2013 2,7 3,6 km ± Bijlage 3 Selectiecriteria Bijlage 3 : Selectiecriteria

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN In opdracht van: Naam : Gemeente Castricum Postadres : Postbus 3101 Postcode + plaats : 1900 BH Castricum

Nadere informatie

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende Notitie bodemfunctieklassenkaart Gemeente Heeze-Leende Opdrachtgever : Gemeente Heeze-Leende Opgesteld door : SRE Milieudienst Postbus 435 5600 AK Eindhoven Projectnummer : 466384 Datum :30 november 2009

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Gemeente Terneuzen t.a.v. de heer A. Buyck Postbus 35 4530 AA Terneuzen Kenmerk: B-BSBE140042/ 00084997 Afdeling: Vergunningen Datum: 31 oktober 2014

Nadere informatie

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend

Aan de Raad. Nota bodembeheer. VROM - Milieu / LK Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 8 Onderwerp: Nota bodembeheer Kenmerk: Status: VROM - Milieu / LK Besluitvormend Kollum, 12 juni 2012 Samenvatting Tot november 2011 gold het Bodembeheerplan en de Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

NOTITIE. 1. Inleiding. 2. Beleidsruimte. Gemeente Bunnik. J. Neyssen

NOTITIE. 1. Inleiding. 2. Beleidsruimte. Gemeente Bunnik. J. Neyssen NOTITIE aan Gemeente Bunnik t.a.v. J. Neyssen kopie aan -- opsteller M. de Jong telefoon 088 02 25 111 datum 27 maart 2015 kenmerk Z-2014-07555/9131 doc.ref NOTITIE werkafspraken bodem onderwerp Werkafspraken

Nadere informatie

Eisen bodemonderzoek in het kader van een ontgronding Bij meldingen en vergunningaanvragen

Eisen bodemonderzoek in het kader van een ontgronding Bij meldingen en vergunningaanvragen Eisen bodemonderzoek in het kader van een ontgronding Bij meldingen en vergunningaanvragen Provincie Noord-Brabant Eisen die door de Provincie Noord-Brabant gesteld worden aan Inhoud bodemonderzoeken bij

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

PROJECT TIJDELIJKE OPSLAG OUD ALBLAS TOEPASSEN BAGGERSPECIE

PROJECT TIJDELIJKE OPSLAG OUD ALBLAS TOEPASSEN BAGGERSPECIE PROJECT TIJDELIJKE OPSLAG OUD ALBLAS TOEPASSEN BAGGERSPECIE 09 december 2015 Rapport Titel : Project Tijdelijke opslag Oud Alblas Datum : 09 december 2015 Projectnummer : ENT2015.021 Kenmerk rapportage

Nadere informatie

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Vivian Buskens 8 september 2015 Onderwerpen 1. Doel + hoofdlijnen van het regionale grondstromenbeleid 2. Bodembeheergebied 3. Regionale bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeente Texel. Documentcode: 15M1043.RAP001

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeente Texel. Documentcode: 15M1043.RAP001 Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeente Texel Documentcode: 15M1043.RAP001 Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie

Nadere informatie

Gemeente Katwijk (ZH) Nota Bodembeheer gemeente Katwijk (ZH)

Gemeente Katwijk (ZH) Nota Bodembeheer gemeente Katwijk (ZH) Gemeente Katwijk (ZH) Nota Bodembeheer gemeente Katwijk (ZH) INHOUDSOPGAVE blz.. INLEIDING.. Inleiding.2. Doel en geldigheidsduur.. Reikwijdte.. Vaststellingsprocedure 2.. Kwaliteit 2.6. Leeswijzer

Nadere informatie

1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging

1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging Monitoringsgegevens IBC-Bouwstoffen Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van

Nadere informatie

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage:

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage: RAPPORT C11-091-H Historisch bodemonderzoek Driemanssteeweg achter nr. 60, Rotterdam (perceel C 3119). Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011 Opdrachtgever: HD Projectrealisatie B.V. T.a.v. de heer L. Buteijn

Nadere informatie

Alleen basisgegevens in te vullen door bevoegd gezag

Alleen basisgegevens in te vullen door bevoegd gezag Regeling uniforme saneringen melding sanering categorie projectgebied De Kempen (art. 1.2.d) Basisgegevens Alleen basisgegevens in te vullen door bevoegd gezag Behandelnummer Dossier Datum van ontvangst

Nadere informatie

Nota bodembeheer regio Noord Veluwe

Nota bodembeheer regio Noord Veluwe Nota bodembeheer regio Noord Veluwe 21 januari 2014 Nota bodembeheer regio Noord Veluwe Gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten Kenmerk R002-1206995LNH-baw-V02-NL Verantwoording

Nadere informatie

Behorende bij schema toepasbare GROND

Behorende bij schema toepasbare GROND Behorende bij Inleiding Het schema toepasbare Grond is een hulpmiddel bij het uitvoeren van ketentoezicht op de stroom grond. Het schema behandelt de keten van in principe toepasbare grond (dus niet de

Nadere informatie

Maastricht. Telefoonnummer:

Maastricht. Telefoonnummer: Raadsvergadering 16 mei 2017 Volgnummer 18-2017 Onderwerp Programmanummer Maastricht 14 Natuur, milieu, water en afval Registratienummer 2017.09540 Collegevergadering 28-03-2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart regio Noordwest Utrecht

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart regio Noordwest Utrecht Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart regio Noordwest Utrecht Oplegnotitie t.b.v. bestuurlijke vaststelling Omgevingsdienst regio Utrecht december 2014 WOE2014/1407/01 opgesteld door beoordeeld door

Nadere informatie

Nota bodembeleid Someren Preventie, beheer, sanering

Nota bodembeleid Someren Preventie, beheer, sanering Nota bodembeleid Someren Preventie, beheer, sanering Datum : 25 mei 2012 Status : definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Doel nota bodembeleid... 5 1.2 Geldigheid... 6 1.3 Leeswijzer... 6 2. Preventie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER Gemeente Rheden Inhoudsopgave DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER 1Inleiding...1 1.1Waarom deze nota bodembeheer...1 1.2Afbakening nota bodembeheer...2 1.2.1Reikwijdte...2 1.2.2Beheergebied...4 1.2.3Geldigheid...4

Nadere informatie

Het belang van (goed) vooronderzoek

Het belang van (goed) vooronderzoek Het belang van (goed) vooronderzoek Waarom verankering in de regelgeving nodig is Informatiebijeenkomst 'NEN 5725 Vooronderzoek landbodem' Marcel Cassee Rijkswaterstaat Bodem+ 21 november 2017 Belang van

Nadere informatie

Samenvoegen en splitsen Papieren voor vervoer Toetsing van bagger. Veiligheid bij omgang met verontreinigde grond en. Grijze gebieden!

Samenvoegen en splitsen Papieren voor vervoer Toetsing van bagger. Veiligheid bij omgang met verontreinigde grond en. Grijze gebieden! Cursus BKK, deel 2 Milieuadviesdienst 2 2 Waar ging g het ook al weer over? Samenvoegen en splitsen Papieren voor vervoer Toetsing van bagger Bestek en verantwoordelijkheden Veiligheid bij omgang met verontreinigde

Nadere informatie

Meldingsformulier A Wet bodembescherming

Meldingsformulier A Wet bodembescherming Meldingsformulier A Wet bodembescherming Onderzoeks- en verontreinigingsgegevens Dit formulier volledig* ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en bijlagen in tweevoud toezenden aan: Gedeputeerde

Nadere informatie

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs CroonenBuro5 Postbus 40 4900 AA Oosterhout Beneluxweg 125 Postbus 40 4900 AA Oosterhout T 0162-487000 F 0162-451141 www.anteagroup.nl datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Wierden

Bodemfunctiekaart Wierden Bodemfunctiekaart Wierden Gemeente Wierden Afdeling Grondgebied November 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Gebruik van de bodemfunctiekaart...5 2.1 Grondverzet...5 2.1.1 Toepassing functiekaart

Nadere informatie

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen van grond en baggerspecie Gemeenten Maassluis en Vlaardingen

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen van grond en baggerspecie Gemeenten Maassluis en Vlaardingen Nota bodembeheer 2016-2026 Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen van grond en baggerspecie Gemeenten Maassluis en Vlaardingen Documentcode: Nota bodembeheer 2016-2026 Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen

Nadere informatie

Grondig grondverzet, versie 3 1

Grondig grondverzet, versie 3 1 Grondig grondverzet volgens Besluit bodemkwaliteit Checklist en tips voor het zorgvuldig en praktisch uitvoeren van projecten met toepassing van bagger, grond en bouwstoffen www.omgevingsatelier.nl Inhoud

Nadere informatie

Meldingsformulier A Wet bodembescherming

Meldingsformulier A Wet bodembescherming Meldingsformulier A Wet bodembescherming Onderzoeks- en verontreinigingsgegevens Dit formulier volledig ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en bijlagen toevoegen aan uw zaak. 1a. Ligging

Nadere informatie

Activiteiten in de bovengrond. Algemene regels of decentraal? Marcel Cassee Ordenen en faciliteren gebruik bodem

Activiteiten in de bovengrond. Algemene regels of decentraal? Marcel Cassee Ordenen en faciliteren gebruik bodem Activiteiten in de bovengrond Algemene regels of decentraal? Marcel Cassee Ordenen en faciliteren gebruik bodem STRONG? Bouwen verblijfsfuncties. Onderzoek Toets Saneren Voorkomen verontreinigingen Zorgplicht

Nadere informatie