Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Besluit bodemkwaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Besluit bodemkwaliteit"

Transcriptie

1 Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Besluit bodemkwaliteit Rijkswaterstaat Waterdienst 9 juli 2009 Definitief 9T4259

2

3 Boschveldweg 21 Postbus AM 's-hertogenbosch +31 (0) Telefoon Fax Arnhem Internet KvK Documenttitel Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Besluit bodemkwaliteit Verkorte documenttitel Status Definitief Datum 9 juli 2009 Projectnaam Projectnummer Opdrachtgever Referentie 9T4259 Rijkswaterstaat Waterdienst Auteur(s) Collegiale toets Janneke Snijders en Jappe de Best Martin Goosens Datum/paraaf.. Vrijgegeven door Datum/paraaf..

4

5 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 INLEIDING 1 2 TIJDELIJKE OPSLAG Verschillende vormen van tijdelijke opslag Kortdurende opslag Tijdelijke opslag in afwachting van nuttige toepassing (> 6 maanden) Eisen aan tijdelijke opslag Kwaliteit ontvangende bodem Eindbestemming Weilanddepots Grond en Baggerspecie: ernstig verontreinigd Bouwstoffen 4 3 TIJDELIJKE UITNAME Grond en baggerspecie; niet ernstig verontreinigd Wat is op-of-nabij? Tijdelijke opslag bij tijdelijke uitname Grond en Baggerspecie; ernstig verontreinigd Bouwstoffen Wat is op-of-nabij? Bezwaarprocedures 7 4 ACHTERGRONDINFORMATIE 7 Definitief 9 juli 2009

6

7 1 INLEIDING Sinds de invoering van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) komen bij Bodem+ en SLIB veel vragen binnen over tijdelijke opslag en tijdelijke uitname. Maar ook termen als op en nabij of nabijheid zorgen nogal eens voor onduidelijkheden en interpretatiekwesties. Enkele vragen zijn bijvoorbeeld: Wanneer is tijdelijke opslag toegestaan? Wat zijn de mogelijkheden m.b.t. tijdelijke opslag als de eindbestemming nog niet bekend is? Welke kwaliteitseisen gelden er voor tijdelijke opslag? Wanneer is er sprake van tijdelijke uitname? Wat is op en nabij bij tijdelijke uitname (bepaalde afstand, in hetzelfde systeem, etc?) In deze notitie worden deze begrippen op een overzichtelijke manier nader toegelicht en aan de hand van enkele (praktijk)voorbeelden verduidelijkt. Het Bbk heeft betrekking op het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen. Voor het generieke beleid geldt dat het toepassen van grond en bagger boven Interventiewaarde in principe niet mogelijk is. Voor het gebiedsspecifiek beleid geldt dat toepassen niet mogelijk is voor grond & bagger boven de Lokale Maximale Waarde. 2 TIJDELIJKE OPSLAG 2.1 Verschillende vormen van tijdelijke opslag De volgende vormen van tijdelijke opslag van grond en baggerspecie zijn in het Bbk geregeld: de kortdurende opslag (minder dan zes maanden): zie paragraaf 2.2; de tijdelijke opslag van grond of baggerspecie op of in de bodem gedurende maximaal drie jaar of in oppervlaktewater gedurende maximaal tien jaar: zie paragraaf 2.3; de tijdelijke opslag van baggerspecie op percelen gelegen naast de watergang waaruit de baggerspecie afkomstig is gedurende maximaal drie jaar (de zogenaamde weilanddepots): zie paragraaf 2.4; de tijdelijke opslag met het oog op herstel van de oorspronkelijke situatie bij graafwerkzaamheden ten behoeve van aanleg en onderhoud (tijdelijk verplaatsen of tijdelijk wegnemen van grond of baggerspecie conform artikel 36, tweede lid): zie hoofdstuk Kortdurende opslag De toetsingskaders in afdeling 2 van hoofdstuk 4 van het Bbk zijn niet van toepassing op een tijdelijke opslag van grond en baggerspecie korter dan zes maanden. Deze situatie is vergelijkbaar met de situatie voor de inwerkingtreding van het Bbk. Nieuw is dat voor kortdurende opslag een meldingsplicht geldt. Hierbij is het melden van de eindbestemming echter niet noodzakelijk. Hierdoor kan in afwachting van de afvoer van grond of baggerspecie op basis van deze bepaling maximaal zes maanden gezocht worden naar een passende eindbestemming. De mogelijkheid van kortdurende opslag kan ook worden benut vooruitlopend op andere vormen van tijdelijke opslag. De totale duur van de tijdelijke opslag (inclusief de 6 maanden) mag echter de periode van 3 jaar (op landbodem) of 10 jaar (in oppervlaktewater) niet overschrijden. Definitief juli 2009

8 2.3 Tijdelijke opslag in afwachting van nuttige toepassing (> 6 maanden) In het Bbk is de tijdelijke opslag van grond en baggerspecie voorafgaand aan een nuttige toepassing ook aangemerkt als nuttige toepassing. Tijdelijke opslag is in dat geval alleen nuttig als deze uiteindelijk wordt hergebruikt in een toepassing zoals omschreven in artikel 35 onderdeel a t/m artikel 35 e. Dit geldt zowel voor toepassingen volgens het generieke kader als voor toepassingen volgens gebiedsspecifiek beleid. Artikel 35 h. tijdelijke opslag van grond of baggerspecie, bestemd voor de toepassingen, bedoeld in onderdeel a tot en met e gedurende maximaal drie jaar op of in de bodem, met uitzondering van de bodem onder oppervlaktewater, of gedurende maximaal tien jaar in oppervlaktewater; i. tijdelijke opslag van baggerspecie, bestemd voor één van de toepassingen, bedoeld in onderdeel a tot en met f, gedurende maximaal drie jaar op percelen gelegen naast de watergang waaruit de baggerspecie afkomstig is. Nuttige toepassingen beschreven in artikel 35 onderdeel a t/m e zijn onder andere toepassingen van grond of baggerspecie in bouw- en weg constructies, ophogingen van industrieterreinen, het afdekken van een saneringslocatie, waterbouwkundige constructies en de verspreiding van baggerspecie over aan de watergang grenzende percelen. Tijdelijke opslag van baggerspecie die uiteindelijk zal worden verspreid op de kant of in oppervlaktewater conform Bbk artikel 35 onderdeel f en g is niet toegestaan. Tijdelijke opslag van grond en baggerspecie is dus bedoeld als opslag voorafgaand aan gebruik in een nuttige toepassing. Tijdelijke opslag voorafgaand aan andere activiteiten, bijvoorbeeld het afvoeren naar een erkend verwerker of stortplaats valt dus niet onder de regels voor tijdelijke opslag volgens het Bbk, maar veelal onder de Wet milieubeheer (inrichting) Eisen aan tijdelijke opslag Het Bbk stelt de volgende eisen aan tijdelijke opslag (zie tabel 1) 1 : 1. er geldt een maximale termijn van drie jaar voor tijdelijke opslag op landbodem en van 10 jaar voor tijdelijke opslag in oppervlaktewater; 2. de kwaliteit van de grond of baggerspecie moet gelijk of beter zijn dan de kwaliteit van de ontvangende bodem; 3. de tijdelijke opslag dient, inclusief vermelding van duur en eindbestemming, gemeld te worden. 1 Het is mogelijk dat n.a.v. de resultaten van de commissie zandwinputten extra eisen worden gesteld aan de tijdelijke opslag van baggerspecie in zandwinputten 9 juli Definitief

9 Tabel 1: vormen van tijdelijke opslag (bron: HANDREIKING Besluit Bodemkwaliteit, Senter Novem) VORM VAN TIJDELIJKE OPSLAG VOORWAARDEN VAN HET BESLUIT maximale duur van de opslag kwaliteitseisen Kortdurende opslag 6 maanden - Ja Tijdelijke opslag op landbodem 3 jaar Kwaliteit bagger/grond moet voldoen aan kwaliteitsklasse ontvangende bodem Tijdelijke opslag in oppervlaktewater # 10 jaar Kwaliteit bagger/grond moet Weilanddepot (opslag baggerspecie op aangrenzend perceel) voldoen aan kwaliteitsklasse ontvangende bodem 3 jaar Kwaliteit moet voldoen aan normen verspreiding over aangrenzende percelen meldingsplicht Ja (incl. voorziene duur opslag en eindbestemming) Ja (incl. voorziene duur opslag en eindbestemming) Ja (incl. voorziene duur opslag en eindbestemming) # Het is mogelijk dat n.a.v. de resultaten van de commissie zandwinputten extra eisen worden gesteld aan de tijdelijke opslag van baggerspecie in zandwinputten Met de invoering van het Bbk is tijdelijke opslag dus in de meeste situaties niet meer vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo). In plaats daarvan moet tijdelijke opslag nu gemeld worden bij Meldpunt Bbk. Overigens is in alle gevallen de zorgplicht Bbk van toepassing Kwaliteit ontvangende bodem Bij tijdelijke opslag langer dan 6 maanden moet de kwaliteit van de partij die wordt opgeslagen vergeleken worden met de kwaliteit van de onvangende bodem. Bij de bepaling van de kwaliteit van de ontvangende bodem moet worden uitgegaan van een van de onderzoeksprotocollen die worden genoemd in bijlage D onderdeel II van de Regeling bodemkwaliteit. Voor de kwaliteit moet worden uitgegaan van het rekenkundig gemiddelde van een partij (en dus niet van individuele boringen) Eindbestemming De eindbestemming moet worden gemeld binnen 6 maanden na aanvang van de tijdelijke opslag, via het meldsysteem van Bodem+. Dit gebeurt op basis van x- en y- coördinaten. Indien de locatie niet exact bekend is (bijvoorbeeld toepassing in een gedeelte van een dijk), dan kan (in overleg met bevoegd gezag) een indicatie van de plek van toepassing worden gemeld. Zo star is het systeem niet. De wetgever wil namelijk vanuit het licht van de Kaderrichtlijn afvalstoffen handelen en daar hoort een nuttige eindbestemming bij. Geschikt als eindbestemming zijn enkel nuttige toepassingen zoals beschreven in het Bbk artikel 35a t/m 35e. Eindbestemming niet bekend Als binnen 6 maanden na aanvang van de tijdelijke opslag geen eindbestemming voor de grond of baggerspecie bekend is, dan zijn er twee mogelijkheden: 1) de grond/baggerspecie moet worden afgevoerd naar een verwerker, of 2) er is een Wm-vergunning (en Wvo-vergunning) voor langere opslag. Bij de tweede optie is het van belang om te realiseren dat, gelet op de proceduretijd voor een Wm- en Wvo-vergunning (6 maanden), de aanvraag dus bijna gelijktijdig met de start van de tijdelijke opslag moet plaatsvinden. Definitief juli 2009

10 In het FAQ-document van het SLIB, dat is te vinden op onder vragen & antwoorden zijn een aantal praktijkvoorbeelden opgenomen over tijdelijke opslag. Zo is er een vraag over de tijdelijke opslag van grond en bouwstoffen bij onderhoud aan dijkvakken en een vraag over de noodzaak van het hebben van eindbestemming bij kortdurende opslag. Overgangsrecht vrijstellingsregeling grondverzet Gebieden die vallen onder het overgangsrecht van de Vrijstellingsregeling grondverzet, dienen voor tijdelijke opslag de regels van het Bbk te hanteren. Mogelijk knelpunt hierbij is de toetsing aan de ontvangende bodemkwaliteit. Op basis van de Vrijstellingsregeling zijn bodemkwaliteitskaarten opgesteld, waarvan de reikwijdte beperkt is. Een oude bodemkwaliteitskaart is daarom geen bewijsmiddel voor de ontvangende bodem in het kader van het Bbk. De onderliggende bodemonderzoeken uitgevoerd conform een protocol dat toen van kracht was, mogen pas na hertoetsing gebruikt worden als bewijsmiddel voor de kwaliteit van de ontvangende bodem. Voor de oude onderzoeken geldt dat er een overgangsregeling van 3 jaar van kracht is. Na deze 3 jaar gelden de onderzoeken niet langer als bewijsmiddel in het kader van het Bbk. 2.4 Weilanddepots Voor waterschappen die baggerspecie uit een watergang willen ontwateren en laten rijpen voordat ze de specie toepassen is een bijzonder vorm van tijdelijke opslag mogelijk: weilanddepots. Een weilanddepot is tijdelijke opslag van baggerspecie op het perceel grenzend aan de watergang, waaruit de baggerspecie afkomstig is. De voorwaarden voor een weilanddepot zijn: 1. De opgeslagen baggerspecie moet bestemd zijn voor een nuttige toepassing (art. 35a t/m e Bbk). 2. De opslag mag maximaal 3 jaar duren. 3. De kwaliteit voldoet aan de Maximale Waarden voor verspreiding over aangrenzende percelen. 4. De opslag wordt gemeld (inclusief voorziene duur en eindbestemming). 2.5 Grond en Baggerspecie: ernstig verontreinigd Handelingen met ernstig verontreinigde grond en bagger vallen onder de Wet Bodembescherming 2. De Bbk-regels voor tijdelijke opslag zijn niet van toepassing. Voor generiek beleid wordt met ernstig verontreinigd grond en bagger boven de Interventiewaarde bedoeld. Bij gebiedsspecifiek beleid gelden de vastgestelde Lokale Maximale Waarden (LMW). Getalsmatig kan dus een LMV boven de IW liggen. Hier is wel een maximum aan gesteld in de vorm van het saneringscriterium. Grond en bagger boven het saneringscriterium is nooit toepasbaar. Een extra voorwaarde bij gebiedsspecifiek beleid is dat bij het toestaan van grond en bagger met een slechtere kwaliteit dan de actuele kwaliteit, alleen gebiedseigen materiaal mag worden toegepast (stand-still principe). 2.6 Bouwstoffen Ten aanzien van de tijdelijke opslag van bouwstoffen (korter of langer dan 6 maanden) is onder het Bbk niets geregeld. Voor de tijdelijke opslag van bouwstoffen voor een periode langer dan 6 maanden is een Wm-vergunning vereist. Momenteel wordt wel 2 Voor waterbodem zullen de regels voor ernstig verontreinigde bagger vanaf 2010 onder de Waterwet vallen 9 juli Definitief

11 bekeken of tijdelijke opslag van Bouwstoffen via het Activiteitenbesluit eenvoudiger kan worden geregeld. Tijdelijke opslag van Bouwstoffen voor een periode korter dan 6 maanden is in sommige gevallen wel mogelijk. Dit valt onder de noemer van tijdelijke uitname. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 3 TIJDELIJKE UITNAME 3.1 Grond en baggerspecie; niet ernstig verontreinigd Met tijdelijke uitname van grond en baggerspecie wordt bedoeld: het tijdelijk verplaatsen of uit een toepassing wegnemen van grond of bagger en deze vervolgens, zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities opnieuw in die toepassing worden aangebracht (artikel 36 lid 3 Bbk.). Voor de tijdelijke uitname van grond en baggerspecie gelden geen verplichtingen. Er hoeft geen melding te worden gedaan. Verder is tijdelijke uitname toegestaan zonder kwaliteitsbepaling en toetsing aan de functie van de ontvangende bodem. De reden hierachter is dat de milieubelasting niet verandert Wat is op-of-nabij? Een belangrijke vraag bij tijdelijke uitname is wat onder op-of-nabij wordt verstaan en wat niet. De onderstaande voorbeelden (afkomstig uit Handreiking Bbk, FAQ Bodem+ en antwoorden van het SLIB) geven een indicatie van een nadere invulling van dit begrip. Let wel: voor ieder casus geldt dat steeds afhankelijk van de specifieke omstandigheden al dan niet sprake is van tijdelijke uitname conform het Bbk. Dit zijn dus geen generieke uitgangspunten maar er dient steeds naar de specifieke situaties gekeken te worden. TIP: overleg bij twijfel over de invulling van op of nabij voorafgaand aan de werkzaamheden met het bevoegd gezag. Wat is wel op-of-nabij Het wegnemen en later terugleggen van bermgrond bij de reconstructie van een weg. Omputten, het terugplaatsen van materiaal van de ene vaargeul in een nagelegen vaargeul, valt hier ook onder zolang de handelingen maar binnen eenzelfde watersysteem plaatsvinden. Verbreden en verlagen van kribben: het toepassen van grond uit de kern van een kriblichaam voor de verbreding van hetzelfde kriblichaam. Tijdelijk in depot zetten van roofgrond (droog) die vrijkomt bij kleiwinning en die na kleiwinning weer wordt teruggeplaatst. Voorwaarde is wel dat de condities van de toepassing (overstromingsfrequentie etc.) vergelijkbaar zijn. Tijdelijk verplaatsen en weer terugbrengen van (een deel van de) grond of baggerspecie bij realisatie van een (neven)geul of uiterwaardverlaging. Voorwaarde is wel dat de condities van de toepassing (overstromingsfrequentie etc.) vergelijkbaar zijn. Grond die vrijkomt bij hermeandering van een beek toepassen bij het dempen van (delen van) de bestaande gekanaliseerde beek. Het uitnemen en weer aanbrengen van grond of bagger bij werkzaamheden aan kabels en leidingen. Definitief juli 2009

12 In het FAQ-document van het SLIB, dat is te vinden op onder vragen & antwoorden zijn een aantal praktijkvoorbeelden opgenomen over op-of-nabij. Zo is er een vraag over op-of-nabij bij omputten. Wat is niet op-of-nabij Egaliseren van een watergang (bijvoorbeeld na onderhoud of aanleg) valt niet onder op-of-nabij. Het egaliseren van een waterbodem moet worden beschouwd als verspreiden in oppervlaktewater conform Bbk artikel 35g (met als doel het herstellen van de sedimentbalans). Verbreden en verlagen van kribben: het toepassen van grond uit de kern van het ene kriblichaam gebruiken voor de verbreding van een ander kriblichaam. zand dat jaarlijks wegspoelt terugplaatsen op het strand. Dit is geen tijdelijke uitname, maar een toepassing conform Bbk artikel 35d. Toepassen van grond die vrijkomt bij realiseren van een vijver, geul of uiterwaardverlaging voor het ophogen van nabijgelegen gronden of het realiseren van een nabijgelegen werk. Dit is geen tijdelijke uitname, maar een toepassing conform Bbk artikel 35a t/m 35f Tijdelijke opslag bij tijdelijke uitname De grond en bagger die vrijkomt bij tijdelijke uitname moet ook tijdelijk worden opgeslagen gedurende de periode van de werkzaamheden. Hiervoor gelden de voorwaarden die zijn opgesomd in tabel 2. Tabel 2: voorwaarden tijdelijke opslag bij tijdelijke uitname VORM VAN TIJDELIJKE OPSLAG VOORWAARDEN VAN HET BESLUIT maximale duur van de opslag kwaliteitseisen meldingsplicht Opslag tijdelijke uitname Looptijd van de werkzaamheden - Nee 3.2 Grond en Baggerspecie; ernstig verontreinigd Handelingen met ernstig verontreinigde grond en bagger vallen onder de Wet Bodembescherming 3. Herschikken (tijdelijke uitname) van ernstig verontreinigd materiaal (> Interventiewaarde) binnen een geval van verontreiniging (Wbb) is wel mogelijk, maar alleen als dit is vastgelegd in het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan. 3.3 Bouwstoffen Voor bouwstoffen die niet worden bewerkt, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van tijdelijke uitname conform artikel 27, lid 2 Bbk. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: Er mag geen bewerking van de bouwstoffen plaatsvinden (bijvoorbeeld d.m.v. een puinbreker). Als de bouwstoffen wel worden bewerkt, valt dit onder de AMvB Besluit Mobiel Breken Bouw- en Sloopafval. De bouwstoffen moeten op of nabij dezelfde plaats worden en onder dezelfde condities in het werk worden aangebracht. 3 Voor waterbodem zullen de regels voor ernstig verontreinigde bagger vanaf 2010 onder de Waterwet vallen 9 juli Definitief

13 Voor de tijdelijke uitname van bouwstoffen hoeft geen melding te worden gedaan. Verder is tijdelijke uitname toegestaan zonder kwaliteitsbepaling Wat is op-of-nabij? Een belangrijke vraag bij tijdelijke uitname van bouwstoffen is wat onder op-of-nabij wordt verstaan en wat niet. De onderstaande voorbeelden (afkomstig uit Handreiking Bbk, FAQ Bodem+ en antwoorden van het SLIB) geven een nadere invulling van dit begrip. Let wel: voor ieder casus geldt dat steeds afhankelijk van de specifieke omstandigheden al dan niet sprake is van tijdelijke uitname conform het Bbk. Dit zijn dus geen generieke uitgangspunten maar er dient steeds naar de specifieke situaties gekeken te worden. TIP: overleg bij twijfel over de invulling van op-of-nabij voorafgaand aan de werkzaamheden met het bevoegd gezag. Wat is wel op-of-nabij uitnemen en weer aanbrengen straatmateriaal bij werkzaamheden aan kabels en leidingen; wegnemen en terugplaatsen oeverbescherming bij het verbreden van een vaarweg; uitnemen en terugplaatsen funderingsmateriaal bij een wegreconstructie; Wat is niet op-of-nabij Puingranulaat dat vrijkomt bij een weg toepassen in een andere weg. Het gaat hier misschien wel om 1 bestekswerk, maar het betreft niet één toepassing zoals het Bbk dit bedoelt. 3.4 Bezwaarprocedures Er kan verschillend worden omgesprongen met het begrip "tijdelijke uitname", door de situatieafhankelijke interpretatie. Dit kan verwarrend zijn voor derden (bijv. aannemers). Tegen een bepaalde invulling van een bevoegd gezag van het begrip "tijdelijke uitname" is geen wettelijk instrument, er is immers geen vergunning. Het dient dan ook de aanbeveling dat een aannemer altijd in overleg treedt met het bevoegd gezag over de invulling van het Bbk in een specifieke situatie. Een aannemer die doorgaat met de toepassing, ondanks het feit dat het BG heeft aangegeven dat er niet voldaan is aan de eisen voor tijdelijke uitname, riskeert handhavend optreden. In het kader van de handhaving wordt wel een beschikking genomen, waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. 4 ACHTERGRONDINFORMATIE Meer achtergrondinformatie over tijdelijke uitname en tijdelijke opslag is te vinden in: Veelgestelde vragen over grond en baggerspecie: tijdelijke opslag, Senter Novem, 2009 (te vinden op Het FAQ document van het SLIB. Te vinden op Handreiking Besluitbodemkwaliteit, Senter Novem, 2008 (te vinden op Verantwoord grootschalig toepassen van grond en baggerspecie, Advies deskundigencommissie zandwinputten, 5 juni Te vinden op en Definitief juli 2009

TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT

TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT Besluit Bodemkwaliteit (afkorting: Bbk) Sinds 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht en is het Bouwstoffenbesluit (Bsb) ingetrokken (zie Bbk, art. 75) 1.

Nadere informatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie onderdeel van tijdelijke uitname BBK? Zorgplicht Opslaan > 6 maanden? Is de kwaliteit Kwaliteit grond/bagger > Interventiewaarde én > LMW nota bodembeheer?

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

SLIB: overzicht van vragen en antwoorden

SLIB: overzicht van vragen en antwoorden SLIB: overzicht van vragen en antwoorden RWS Waterdienst versie juli 2009 9V0997 Boschveldweg 21 Postbus 525 5201 AM 's-hertogenbosch +31 (0)73 687 41 11 Telefoon 073-612 07 76 Fax info@den-bosch.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie

Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie Implementatieteam Bbk, werkgroep G&B Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie NL Milieu en Leefomgeving Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl

Nadere informatie

Wilt u grond ontgraven of toepassen? Past u puingranulaat toe in (weg)funderingen? Verspreidt u baggerspecie op de kant?

Wilt u grond ontgraven of toepassen? Past u puingranulaat toe in (weg)funderingen? Verspreidt u baggerspecie op de kant? Wilt u grond ontgraven of toepassen? Past u puingranulaat toe in (weg)funderingen? Verspreidt u baggerspecie op de kant? Dan krijgt u te maken met regels voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie!

Nadere informatie

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit Errata Velduitgave Bodem + 1 Schema 6: Verstrekken van gegevens aan een bestuursorgaan 1. Worden gegevens aan een bestuursorgaan verstrekt ter

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk

Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk Platform Toezicht Bodembeheer Marcel Cassee RWS Leefomgeving Bodem+ 12 september 2013 Opzet workshop Voorstelronde: Wie bent u? Waarover

Nadere informatie

Bijlage 2 Sessies. Platform bodembeheer: Mag dat met grondstromen? -dag 6 maart 2008, Provinciehuis Overijssel, Zwolle

Bijlage 2 Sessies. Platform bodembeheer: Mag dat met grondstromen? -dag 6 maart 2008, Provinciehuis Overijssel, Zwolle Platform bodembeheer: Mag dat met grondstromen? -dag 6 maart 2008, Provinciehuis Overijssel, Zwolle Bijlage 2 Sessies Generiek of Gebiedsspecifiek beleid, Jos Mol, gemeente Enschede Waarheen met zoute

Nadere informatie

Programma uur: Ontvangst

Programma uur: Ontvangst Informatie-uitwisseling Besluit bodemkwaliteit December 2009 Hardenberg/Zwolle Programma 19.00 uur: Ontvangst 19.30 uur: Opening door de voorzitter 19.40 uur: Wat is het Besluit bodemkwaliteit? 20.00 uur:

Nadere informatie

HANDREIKING GRONDVERZET

HANDREIKING GRONDVERZET HANDREIKING GRONDVERZET Regels voor hergebruik van grond en baggerspecie Regio Rivierenland Inhoud 1. Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 3 2. Voor wie is deze handreiking bedoeld? 3 3. De stappen

Nadere informatie

Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie

Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie Implementatieteam Bbk, werkgroep G&B Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie NL Milieu en Leefomgeving Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl

Nadere informatie

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over het onderdeel grond & baggerspecie.

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over het onderdeel grond & baggerspecie. Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen over Grond en baggerspecie Besluit bodemkwaliteit Hieronder vindt u veelgestelde vragen over het onderdeel grond & baggerspecie. 1. Wat is de definitie voor grond?

Nadere informatie

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND 1 2 VOOR WIE IS DEZE BROCHURE? Deze brochure is bestemd voor aannemers, loonbedrijven, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. Alle toepassingen

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

Vragen en antwoorden (gesorteerd per groep)

Vragen en antwoorden (gesorteerd per groep) Platform toezicht bodem 17 april 2008 Vragen en antwoorden (gesorteerd per groep) Vraag groep 5 Nieuwe stoffen pakket versus oude bewijsmiddelen. Bij het toepassen van een partij grond met een oude bewijsmiddelen

Nadere informatie

1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging

1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging Bouwstof hertoepassing Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 NOTA BODEMBEHEER omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid definitief 07-03-2012 Gemeente Almere Gemeente Dronten Gemeente Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant

Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant HARDCOVER VOORKANT Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant Bernheze Boxmeer Boxtel Landerd Maasdonk Mill & Sint Hubert Schijndel Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Uden Veghel Landerd Bodembeheer Regio NO-Brabant

Nadere informatie

analyse helpdeskvragen Bbk 1 e trimester 2010

analyse helpdeskvragen Bbk 1 e trimester 2010 Implementatieteam Bbk analyse helpdeskvragen Bbk 1 e trimester 2010 NL Milieu en Leefomgeving Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Contactpersoon

Nadere informatie

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp G E M E E N T E N O O R D E N V E L i Raad d.d.\u Aan de gemeenteraad Roden, 9 januari 2013 T Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Onderwerp Definitief vaststellen regionale Nota bodembeheer

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging Grond Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever)

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Gemeente Nieuwegein T.a.v. de heer B.P. Asselt Postbus 1 3430 AA Nieuwegein. Geachte heer Asselt,

1 Inleiding. Aan: Gemeente Nieuwegein T.a.v. de heer B.P. Asselt Postbus 1 3430 AA Nieuwegein. Geachte heer Asselt, 1 Afdeling Handhaving Aan: Gemeente Nieuwegein T.a.v. de heer B.P. Asselt Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Besluit bodemkwaliteit?

INLEIDING. Wat is het Besluit bodemkwaliteit? INLEIDING Wat is het Besluit bodemkwaliteit? Het Besluit bodemkwaliteit voorheen het Bouwstoffenbesluit - bevat regels voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen (zoals stortsteen, beton of bakstenen)

Nadere informatie

Het belang van (goed) vooronderzoek

Het belang van (goed) vooronderzoek Het belang van (goed) vooronderzoek Waarom verankering in de regelgeving nodig is Informatiebijeenkomst 'NEN 5725 Vooronderzoek landbodem' Marcel Cassee Rijkswaterstaat Bodem+ 21 november 2017 Belang van

Nadere informatie

Schema 1: Overzicht toezichtvragen Kwalibo

Schema 1: Overzicht toezichtvragen Kwalibo Schema 1: Overzicht toezichtvragen Kwalibo 1. Wordt een werkzaamheid uitgevoerd die is genoemd in art. 2.1 lid 1 Regeling (Zie tabel 5 of www.bodemplus.nl) Kwalibo niet van 2. Is de instelling of persoon

Nadere informatie

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma Workshop bodem Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal Mlieudienst IJmond 1 Programma Korte herhaling Bodemonderzoek, hoe en wat Uitwerking NRB in Activiteitenbesluit Normdocumenten en Kwalibo Casus

Nadere informatie

Waterschappen en het Besluit bodemkwaliteit. Regels voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in en bij oppervlaktewater

Waterschappen en het Besluit bodemkwaliteit. Regels voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in en bij oppervlaktewater Waterschappen en het Besluit bodemkwaliteit Regels voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in en bij oppervlaktewater Inhoud Het Waterschap Het Waterschap 3 1 Het Besluit bodemkwaliteit

Nadere informatie

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende Notitie bodemfunctieklassenkaart Gemeente Heeze-Leende Opdrachtgever : Gemeente Heeze-Leende Opgesteld door : SRE Milieudienst Postbus 435 5600 AK Eindhoven Projectnummer : 466384 Datum :30 november 2009

Nadere informatie

PROJECT TIJDELIJKE OPSLAG OUD ALBLAS TOEPASSEN BAGGERSPECIE

PROJECT TIJDELIJKE OPSLAG OUD ALBLAS TOEPASSEN BAGGERSPECIE PROJECT TIJDELIJKE OPSLAG OUD ALBLAS TOEPASSEN BAGGERSPECIE 09 december 2015 Rapport Titel : Project Tijdelijke opslag Oud Alblas Datum : 09 december 2015 Projectnummer : ENT2015.021 Kenmerk rapportage

Nadere informatie

BROCHURE. GRONDVERZET Gemeente HOUTEN. 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling VTH

BROCHURE. GRONDVERZET Gemeente HOUTEN. 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling VTH BROCHURE GRONDERZET Gemeente HOUTEN 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling TH 2 INLEIDING Wat is het Besluit bodemkwaliteit? Het Besluit bodemkwaliteit voorheen het Bouwstoffenbesluit - bevat regels

Nadere informatie

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl advies- en ingenieursbureau RPS Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch Kabels, Leidingen en Bodem Introductie Peter Moerman, Peter Broers en RPS Doel van de presentatie Globaal inzicht geven

Nadere informatie

Bodembeheer regio west Brabant

Bodembeheer regio west Brabant regio west Brabant Opdrachtgever : Gemeente Halderberge Gemeente Moerdijk Gemeente Roosendaal Gemeente Rucphen Gemeente Woensdrecht Gemeente Zundert Projectnummer : 20080370 Status rapport / versie nr.

Nadere informatie

Beleidsnotitie grond- en baggerdepots Zeeuws Platform Bodembeheer

Beleidsnotitie grond- en baggerdepots Zeeuws Platform Bodembeheer Beleidsnotitie grond- en baggerdepots Zeeuws Platform Bodembeheer Beleidsstandpunten van de samenwerkende Zeeuwse overheden: Opslag van grond en bagger binnen en buiten inrichtingen Beleidsnotitie grond-

Nadere informatie

Spelregels grondverzet

Spelregels grondverzet Bodembeheer Gemeente Heerenveen Dit document is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet in de gemeente Heerenveen. In dit document leest u de regels

Nadere informatie

Bodembeheer Regio Voorne-Putten

Bodembeheer Regio Voorne-Putten HARDCOVER VOORKANT Bodembeheer Regio Voorne-Putten Bernisse Brielle Hellevoetsluis Spijkenisse Westvoorne Bodembeheer Regio Voorne-Putten pag. 1 Inleiding De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem speelt

Nadere informatie

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit Velduitgave Bodem + 2 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 5 Paginering map HUM Bbk 3 1 Kwalibo 6 Schema 1: Overzicht toezichtvragen Kwalibo 7 Schema

Nadere informatie

Definities. Samensteller(s): Riza. Document: Definities TJS.doc. Datum: 9 maart Versie: 2.0 Definitief

Definities. Samensteller(s): Riza. Document: Definities TJS.doc. Datum: 9 maart Versie: 2.0 Definitief Programmering en Monitoring TienJarenScenario s Samensteller(s): Riza Document:.doc Datum: 9 maart 2006 Versie: 2.0 f s TienJarenScenario 9 maart 2006 2 van 7 INHOUD 1 Inleiding... 3 1.1 De website www.baggereninnederland.nl...

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging IBC-Bouwstof Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Bbk en het HUM-Bbk. Gerard Kruse Milieu-inspecteur / Bodem

Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Bbk en het HUM-Bbk. Gerard Kruse Milieu-inspecteur / Bodem Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Bbk en het HUM-Bbk Gerard Kruse Milieu-inspecteur / Bodem Inhoud Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Verschil Bsb en Bbk Overgangsbeleid Ervaringen Enschede

Nadere informatie

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 2 2 Wat gaan we doen? Introductie De theorie in het kort(st) Aan de slag met projecten Bespreken Doorkijk naar de volgende bijeenkomst Afsluiting (12.30 u) 3 Introductie

Nadere informatie

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE Versie 1.2 September 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Bodemfunctieklassenkaart... 3 1.3 Besluit bodemkwaliteit... 3 1.4 Gebiedsspecifiek en generiek beleid...

Nadere informatie

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!"##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@!

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@! "#$%&#'()&(*((+ "#$%&%'%#$,()((-$(.#+/(+01'##+-23#(4#+'(-25(6#7'(-28##/(4((-29(::(729;'0 '(-05+(-$*(2"##+'(-4(7'2$(+4(7'(-'(:+#4;-?;(5+(-$*(@ ()*#+'#,--../012.,3#+'#%&45627-8%+#9/:;/.&'#-#/,7&-21?1@

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST

NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST Nota bodemfunctieklassenkaart Maart 2013 INHOUDSOPGAVE I. Algemeen... 3 II. Bodemfunctieklassenkaart... 3 III. Hergebruik van grond en grondverzet... 4 A. Voorbeelden

Nadere informatie

Risicogestuurd handhaven Besluit bodemkwaliteit

Risicogestuurd handhaven Besluit bodemkwaliteit Risicogestuurd handhaven Besluit bodemkwaliteit 1. Inleiding De Omgevingsdienst West-Holland is gemandateerd door de deelnemende gemeentes om op te treden als het bevoegd gezag voor toepassingen op landbodems

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit projectnr. 204156 revisie 02 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Postbus 54 7470 AB Goor datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring

Nadere informatie

Besluit van houdende wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met mijnsteen

Besluit van houdende wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met mijnsteen Besluit van houdende wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met mijnsteen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht

Nadere informatie

herinrichting van diepe plassen

herinrichting van diepe plassen > Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den Haag Aan de besturen van gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, provincies en waterkwaliteitsbeheerders Duurzaam Produceren Rijnstraat 8 Postbus 30945

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging

1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging Monitoringsgegevens IBC-Bouwstoffen Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

I I I. Gemeente Heerde.

I I I. Gemeente Heerde. I I I Gemeente Heerde www.heerde.n T&uvv Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 3 september 2009 Kenmerk N002-4598036LNH-baw-V01 -NL Gebruik bodemkwaiiteitskaart bij grondverzet 1 Generiek

Nadere informatie

Rapport Bodembeheernota regio West Friesland. Projectnr juni 2011, revisie 01

Rapport Bodembeheernota regio West Friesland. Projectnr juni 2011, revisie 01 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 De regio... 3 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota... 4 1.3.1 Doel... 4 1.3.2 Reikwijdte... 4 1.4 Vaststelling en geldigheidsduur... 5 1.5 Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

De waterbodems in de Waterwet

De waterbodems in de Waterwet De waterbodems in de Waterwet Platform Toezicht Bodembeheer Ede, 13 oktober 2009 Peter de Putter Sterk Consulting, projectleider Invoering Waterwet i.o.v. V&W/DGW Inhoud presentatie 1. Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER Gemeente Rheden Inhoudsopgave DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER 1Inleiding...1 1.1Waarom deze nota bodembeheer...1 1.2Afbakening nota bodembeheer...2 1.2.1Reikwijdte...2 1.2.2Beheergebied...4 1.2.3Geldigheid...4

Nadere informatie

Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010

Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010 Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010 1. Voorbereiding en uitvoering sanering Er wordt een Busmelding ingediend, waarin wordt aangegeven dat op 1 november wordt gestart met een

Nadere informatie

Nota bodembeheer. Definitief

Nota bodembeheer. Definitief Nota bodembeheer Definitief Gemeente Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld en de provincie Drenthe. 16 april 2012 Pagina 2 van 24 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2. Het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming

2. Het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming Voorlopig beleidsstandpunt Wetterskip Fryslân voor het toepassen van natte baggerspecie als bouwstof in oppervlaktewater op grond van het Bouwstoffenbesluit. Het voornoemde beleidsstandpunt en de Reactienota

Nadere informatie

Rapport BODEMBEHEERNOTA. Zuid-Holland Zuid. Gezamelijke gemeenten Zuid-Holland Zuid. Milieudienst Zuid-Holland Zuid / Oranjewoud R.T.A.

Rapport BODEMBEHEERNOTA. Zuid-Holland Zuid. Gezamelijke gemeenten Zuid-Holland Zuid. Milieudienst Zuid-Holland Zuid / Oranjewoud R.T.A. Rapport Dossier 901465 Zaaknummer 0047879 Kenmerk Opsteller R. Rummens (Oranjewoud) / R.T.A. Hakkeling (MZHZ) Datum 1 juli 2010 Onderwerp Regionaal beleid t.b.v. hergebruik van grond en bagger BODEMBEHEERNOTA

Nadere informatie

Zandwinputten. Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten. Een overzicht. Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni John Maaskant.

Zandwinputten. Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten. Een overzicht. Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni John Maaskant. Zandwinputten Een overzicht Afdelingsoverleg Bodem & Water 22 juni 2009 Baggernet Thema-ochtend over Zandwinputten John Maaskant Ministerie van Verkeer & Waterstaat Marc Pruijn Ministerie van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en voorschriften, afwijkingen en nadere eisen Nr. Activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden 1. zorgplicht 1. dat

Nadere informatie

Besluit bodemkwaliteit

Besluit bodemkwaliteit Ruimte en Milieu Besluit bodemkwaliteit Besluit tot duurzaam bodembeheer! Vanaf januari 2008 komt duurzaam bodembeheer een stap dichterbij. Dan treedt namelijk het Besluit bodemkwaliteit in werking. Het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 63 Besluit van 31 januari 2012 tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met mijnsteen en enkele technische wijzigingen 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET Onderdelen van het protocol grondverzet zijn de in de bijlage opgenomen asbeststappenplan (bijlage I), asbestkansenkaart (bijlage II) en checklist vooronderzoek asbest (bijlage III). 2. DOELSTELLING PROTOCOL

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK tot wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (mijnsteen)

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK tot wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (mijnsteen) Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK-2012. tot wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (mijnsteen) HOOFDDIRECTIE BE- STUURLIJKE EN JURIDI- SCHE ZAKEN De

Nadere informatie

en industriegebieden te Delfzijl

en industriegebieden te Delfzijl Nota bodembeheer voor de Eemshaven Nota bodembeheer voor de Eemshaven en industriegebieden te Delfzijl In opdracht van Gemeente Eemsmond, Gemeente Delfzijl, Groningen Seaports Opgesteld door Mevrouw ing.

Nadere informatie

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen In opdracht van: Provincie Groningen, waterschapen Hunze en Aa s en Noorderzijlvest Opgesteld door: Mevrouw ing. S.D. de Jong Gecontroleerd door: Mevrouw

Nadere informatie

Grondig grondverzet, versie 3 1

Grondig grondverzet, versie 3 1 Grondig grondverzet volgens Besluit bodemkwaliteit Checklist en tips voor het zorgvuldig en praktisch uitvoeren van projecten met toepassing van bagger, grond en bouwstoffen www.omgevingsatelier.nl Inhoud

Nadere informatie

Waterwet en het baggerproces. Fred de Haan (Waternet)

Waterwet en het baggerproces. Fred de Haan (Waternet) Waterwet en het baggerproces Fred de Haan (Waternet) Inhoud Wie is Waternet Watersysteembenadering Bevoegd gezag Legger Beoordeling van een ingreep Procedures Financiering Praktijkvoorbeelden Conclusies

Nadere informatie

MARMOS Bodemmanagement

MARMOS Bodemmanagement Bodemmanagement Geert Adegeeststraat 4 3059 TA Rotterdam tel. 010-2202926 marmos@marmos.nl Nota bodembeheer Gemeente Baarn Definitief Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Gemeente baarn Projectnummer:

Nadere informatie

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Bestuurlijk vastgesteld d.d. 13 januari 2015 (Gemeentelijk adviesnummer a14.01130). Bijlagen 1 Bijlage 5 Grondstromenmatrix 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding en doelstelling...1 1.2 Afbakening nota bodembeheer...1 1.2.1 Geldigheid...1 1.2.2 Toepassingsgebied...2 1.3 Leeswijzer...2 2 Wettelijke en beleidsmatige achtergronden...3

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen)

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) (Tekst geldend op: 11-03-2010) Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Leefomgeving Veelgestelde vragen over Grond en baggerspecie - Samenvoegen en partijdefinitie

Rijkswaterstaat Leefomgeving Veelgestelde vragen over Grond en baggerspecie - Samenvoegen en partijdefinitie Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Leefomgeving Veelgestelde vragen over Grond en baggerspecie - Samenvoegen en partijdefinitie 22 december 2016 Inhoudsopgave partijdefinitie

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best FjdfuKHKLUWGRK Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium Advies Ted van Bergen (gemeente

Nadere informatie

PROJECTPLAN AFZET BAGGERWERK NIEUWKOOP FASE 2

PROJECTPLAN AFZET BAGGERWERK NIEUWKOOP FASE 2 PROJECTPLAN AFZET BAGGERWERK NIEUWKOOP FASE 2 Versienummer: 1 Datum: 20 december 2013 Auteur: Controle: Ing. W.J. Kuyper Ing. W. van der Zwaan Geologistiek B.V. Idzardaweg 90 8476 EP TER IDZARD tel: 0561

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Beschikking. Gemeente Montfoort t.a.v. de heer J. Dronkert Postbus ZG MONTFOORT. Geachte heer Dronkert,

1 Inleiding. 2 Beschikking. Gemeente Montfoort t.a.v. de heer J. Dronkert Postbus ZG MONTFOORT. Geachte heer Dronkert, Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Gemeente Montfoort t.a.v. de heer J. Dronkert Postbus 41 3417 ZG MONTFOORT Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Nota bodembeheer regio De Vallei. Januari 2012

Nota bodembeheer regio De Vallei. Januari 2012 Nota bodembeheer regio De Vallei Januari 2012 Inhoudsopgave 1 Doelstellingen nota bodembeheer... 4 1.1 Besluit en Regeling bodemkwaliteit... 4 1.2 Bodemkaarten... 4 2 Toepassingskader... 5 2.1 Afbakening

Nadere informatie

In actie voor een adequaat niveau. Naam : Michiel Gadella AgentschapNL Bodem+

In actie voor een adequaat niveau. Naam : Michiel Gadella AgentschapNL Bodem+ In actie voor een adequaat niveau Naam : Michiel Gadella AgentschapNL Bodem+ Datum : 15 april, 20 april, 27 mei, 3 juni en 10 juni 2010 Inhoud presentatie Waarom is toezicht en handhaving van belang Wat

Nadere informatie

Alleen basisgegevens in te vullen door bevoegd gezag

Alleen basisgegevens in te vullen door bevoegd gezag Regeling uniforme saneringen melding sanering categorie projectgebied De Kempen (art. 1.2.d) Basisgegevens Alleen basisgegevens in te vullen door bevoegd gezag Behandelnummer Dossier Datum van ontvangst

Nadere informatie

baggerspecie van 60% en meer wordt als reinigbare

baggerspecie van 60% en meer wordt als reinigbare November 2001 De Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) voor baggerspecie Vanaf 1 januari 2002 moet belasting worden betaald voor het storten van reinigbare baggerspecie* Dit staat in de Wet belastingen

Nadere informatie

Grondzaken. Een analyse van wet- en regelgeving met betrekking tot tijdelijke opslag van grond en baggerspecie

Grondzaken. Een analyse van wet- en regelgeving met betrekking tot tijdelijke opslag van grond en baggerspecie Grondzaken Een analyse van wet- en regelgeving met betrekking tot tijdelijke opslag van grond en baggerspecie Henri Toonders Grondbank GMG 30-5-2011 Grondzaken Een analyse van wet- en regelgeving met betrekking

Nadere informatie

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28 Inhoud presentatie Immobilisaten Vast en (on)zeker Richard Welling OMWB Chris Schuurbiers ILT Taken van bevoegde gezagen bij productie en toepassing van immobilisaten Taken Bbk art 28 / memo NBr Eisen

Nadere informatie

Baggerspecie valt niet onder het LAP (zie paragraaf 3.5 Reikwijdte van het beleidskader).

Baggerspecie valt niet onder het LAP (zie paragraaf 3.5 Reikwijdte van het beleidskader). TEKST SECTORPLAN 40 (onderdeel LAP) Sectorplan 40 Baggerspecie I Afbakening Baggerspecie is materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam en dat bestaat uit minerale

Nadere informatie

Kwaliteit: zorg of zegen?

Kwaliteit: zorg of zegen? Kwaliteit: zorg of zegen? Toezicht en kwaliteitsborging bij het beheer van de waterbodem Themadag Baggernet op 30 januari 2008 In samenwerking met SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer),

Nadere informatie

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + blad 1 van 53 projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + Inhoud Blz. 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 De regio 5 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota 6 1.3.1

Nadere informatie

Het kadastrale perceel waarvan de waterbodem is onderzocht en waar verontreiniging is aangetoond, is: Kadastrale gemeente Sectie Nummer Abcoude B 3819

Het kadastrale perceel waarvan de waterbodem is onderzocht en waar verontreiniging is aangetoond, is: Kadastrale gemeente Sectie Nummer Abcoude B 3819 Afdeling Vergunningverlening Aan: Combinatie A2 HoMa v.o.f. T.a.v. de heer O. Diepenmaat Stationsweg 105 3621 LK BREUKELEN UT Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583306 Fax 030-2582990

Nadere informatie

ILT Sectordag. Eigen Werken RWS. aandachtspunten NEN februari Joris van Kesteren Inspectie Leefomgeving en Transport

ILT Sectordag. Eigen Werken RWS. aandachtspunten NEN februari Joris van Kesteren Inspectie Leefomgeving en Transport ILT Sectordag Eigen Werken RWS aandachtspunten NEN 5720 16 februari 2016 Joris van Kesteren Inspectie Leefomgeving en Transport Kaders I -NEN5720 NEN5717 november 2009 (vooronderzoek) NEN5720 november

Nadere informatie

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek Waterbodems in de Waterwet Praktijkvoorbeeldenboek Inhoud 1 Inleiding 1 2 Uitbreiding van een watersysteem 6 2.1 Situatiebeschrijving 6 2.2 Situatie voor invoering van de Waterwet 7 2.2.1 Aanpak 7 2.2.2

Nadere informatie

Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig bekeken

Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig bekeken Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Postbus 30945 2500 GX Den Haag TCB S37(1998) Den Haag, 21 oktober 1998 Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig

Nadere informatie

Gemeente Wierden. Nota bodembeheer

Gemeente Wierden. Nota bodembeheer Gemeente Wierden Nota bodembeheer 2012-2017 Gemeente Wierden Nota bodembeheer 2012-2017 referentie projectcode status WDN70-1//strg/007 WDN70-1 definitief 02 projectleider projectdirecteur datum drs.

Nadere informatie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie Handreiking voor vastlegging in vergunningen Wet milieubeheer 29 juli 2004 sikb/stukken/04.3392 1 Inleiding De MVS voor baggerspecie houdt in dat baggerspecie

Nadere informatie

Overzicht presentatie

Overzicht presentatie Bodem+, Kennis van bodemzaken Bodem+, Kennis van bodemzaken Implementatie Bbk Michiel Gadella POKB 18 juni 2009 Overzicht presentatie Besluit bodemkwaliteit waar gaat het over? Implementatie Bbk Doel en

Nadere informatie

Nota bodembeheer. Datum: 26 september 2011 Status: Definitief

Nota bodembeheer. Datum: 26 september 2011 Status: Definitief Nota bodembeheer Status: Inhoudsopgave DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER 1 Inleiding...1 1.1 Waarom deze nota bodembeheer...1 1.2 Afbakening nota bodembeheer...2 1.2.1 Reikwijdte...2 1.2.2 Beheergebied...4

Nadere informatie