Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant"

Transcriptie

1 HARDCOVER VOORKANT Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant Bernheze Boxmeer Boxtel Landerd Maasdonk Mill & Sint Hubert Schijndel Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Uden Veghel

2 Landerd

3 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Regionale bodemkwaliteitskaart... 4 Spelregels voor grondverzet... 5 Ontgraven... 5 Transport Tijdelijke opslag Toepassen Tijdelijke uitname Standaard bodemtoepassing Grootschalige bodemtoepassing Toepassingen in wegbermen Stroomschema's... 19

4 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 2

5 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 3 Inleiding De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren van bouwplannen en civieltechnische werken, het herinrichten van stadsdelen, maar ook bij het verlenen van milieuvergunningen. De verschillende partijen die bij dit soort activiteiten zijn betrokken, zoals gemeenten, aannemers, projectontwikkelaars, bedrijven en burgers, hebben behoefte aan duidelijke regels voor het omgaan met de bodemkwaliteit en het toepassen van partijen grond en baggerspecie. In 2011 is door de gemeenten Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Landerd, Maasdonk, Mill & Sint Hubert, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden en Veghel nieuw bodembeleid vastgelegd in een regionale Nota bodembeleid. In deze nota bodembeleid zijn onder meer alle regels en procedures beschreven die betrekking hebben op het hergebruik en tijdelijk opslaan van schone en licht verontreinigde grond en baggerspecie. De volledige nota en de bijbehorende bodemkwaliteitskaarten zijn te vinden op de websites van de deelnemende gemeenten en op Deze veldgids beschrijft in het kort het bodembeleid dat vanaf begin 2012 geldt binnen de hierboven genoemde gemeenten.

6 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 4 Regionale bodemkwaliteitskaart Voor de deelnemende gemeenten is een regionale bodemkwaliteitskaart opgesteld als onderdeel van de Nota bodembeleid. Deze regionale bodemkwaliteitskaart bestaat uit twee regionale ontgravingskaarten en een regionale toepassingskaart. In deze veldgids zijn de regionale ontgravingskaarten van de bovengrond (van 0,0 tot 0,5 meter minus maaiveld) en ondergrond (vanaf 0,5 m tot 2,0 meter minus maaiveld) op pagina 11 en 12, en de regionale toepassingskaart op pagina 17 opgenomen. De ontgravingskaarten geven de kwaliteit van de boven- en ondergrond in de aangegeven regio weer, waarbij drie bodemkwaliteitsklassen worden onderscheiden: Natuur en Landbouw (AW 2000); Wonen; Industrie De regionale bodemkwaliteitskaart kan onder strikte voorwaarden als bewijsmiddel worden gebruikt voor de gemiddelde kwaliteit van de vrijkomende grond en/of de ontvangende bodem. Hiermee wordt het uitvoeren van bodemonderzoeken en of partijkeuringen overbodig en kan worden bespaard op onderzoekskosten. De bodemkwaliteitskaart kan niet als bewijsmiddel worden gebruikt voor: Vliegveld Volkel: voor dit gebied is een aparte bodemkwaliteitskaart opgesteld door het Ministerie van Defensie Oevers Dommel: te weinig gegevens voorhanden voor betrouwbare bepaling kwaliteit Enkele kleine buurtschappen/kernen (zie digitale versies van bodemkwaliteitskaarten op websites): te weinig gegevens voorhanden voor betrouwbare bepaling kwaliteit Bermen langs provincie-, rijks- en spoorwegen: te weinig gegevens voorhanden voor betrouwbare bepaling kwaliteit Rivierbed en uiterwaarden van de Maas: betreft bodem in watersysteem Overige waterbodems (sloten, kanalen, vijvers, beken etc.) Aan het gebruik van de bodemkwaliteitskaarten als bewijsmiddel voor grondverzet zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Deze zijn uitgebreid beschreven in paragraaf 3.2 van de nota bodembeleid en samengevat verderop in deze veldgids.

7 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 5 Spelregels voor grondverzet In de keten van grondverzet zijn de volgende schakels te onderscheiden: ontgraven transport (tijdelijke) opslag toepassen / hergebruik In de volgende paragrafen wordt nader in gegaan op de schakels in de keten van grondverzet in relatie tot het regionale bodmebeleid, en hoe u als burger of bedrijf hierin dient te handelen. Achterin deze veldgids zijn voor de meest voorkomende situaties per schakel in deze keten handige stroomschema s opgenomen. Met behulp van schema 1 Afweging toetsingskader op pagina 20 kunt u zelf bepalen welke situatie / toetsingskader verder voor u van toepassing is. Ontgraven Hoe toon ik de kwaliteit aan? Voordat grond wordt ontgraven, moet de initiatiefnemer nadenken over de afvoerbestemming. De afvoerbestemming bepaalt namelijk of en hoe de grond moet worden onderzocht. Voor grond die wordt ontgraven, zijn de volgende afvoerbestemmingen mogelijk: hergebruik op of nabij de ontgravingslocatie (tijdelijke uitname); op een toepassingslocatie binnen de regio; op een toepassingslocatie buiten de regio; tijdelijke opslag; naar een inrichting (grondbank, aannemer). In de onderstaande tabel is per afvoerbestemming een overzicht gegeven van de mogelijke manieren waarop de kwaliteit van de vrijkomende grond kan worden aangetoond. Dit zijn de zogenaamde bewijsmiddelen. Vervolgens is per bewijsmiddel een toelichting gegeven.

8 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 6 Tabel 1: Overzicht bewijsmiddelen Afvoerbestemming te ontgraven grond Bodemkwaliteitskaart (BKK) Partijkeuring Erkende kwaliteitsverklaring of Fabrikanteigen -verklaring Hergebruik op/nabij ontgravingslocatie Toepassing binnen 3) 3) regio NO-Brabant Toepassing buiten 1) regio NO-Brabant Tijdelijke opslag 3) 3) Inrichting (grondbank, aannemer 2) Verklaring: : bewijsmiddel toegestaan, mits locatie onverdacht is m.b.t. bodemverontreiniging : bewijsmiddel niet toegestaan : bewijsmiddel toegestaan onder voorwaarden: 1) Alleen mogelijk als gemeente waar toepassing plaatsvindt, de bodemkwaliteitskaart van de regio heeft geaccepteerd. 2) Alleen mogelijk als dit past binnen acceptatie-eisen inrichting. 3) Alleen mogelijk als sprake is van een onverdachte locatie Geen bewijsmiddel nodig mits de grond niet wordt bewerkt en onder dezelfde condities wordt toegepast. Bodemonderzoek Randvoorwaarden gebruik bodemkwaliteitskaart De beide ontgravings kaarten zijn zoal reeds aangegeven opgesteld op basis van bodemkwaliteitsgegevens afkomstig van alleen die locaties die niet verdacht zijn met betrekking tot het voorkomen van lokale bodemverontreiniging. Mocht wel sprake zijn van lokale bodemverontreiniging, dan mogen de ontgravingskaarten en dus de bodemkwaliteitskaart niet worden gebruikt. In dat geval dient de milieuhygiënische kwaliteit op een andere wijze, bijvoorbeeld door het laten uitvoeren van een partijkeuring AP04, te worden aangetoond. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van één van de andere toegestane bewijsmiddelen. Dit geldt ook voor de niet-gezoneerde gebieden ('witte vlekken') op de ontgravingskaarten.

9 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 7 Toets herkomst Om te controleren of de locatie verdacht is, moet een 'toets herkomst' worden gedaan. Voorbeelden van verdachte locaties zijn bodembedreigende bedrijfsactiviteiten, lokale gevallen van bodemverontreiniging, (sloot)dempingen en halfverhardingen zoals puinpaden. In deze veldgids is een formulier voor de 'toets herkomst' opgenomen. Om gebruik te kunnen maken van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel dient de initiatiefnemer dit formulier volledig in te vullen en mee te sturen met de melding. Overige uitsluitingen: Wanneer op de locatie van herkomst recentelijk een partijkeuring of verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd, mag GEEN gebruik worden gemaakt van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel. Een bodemonderzoek of partijkeuring geeft meer zekerheid over de milieuhygiënische kwaliteit van een te ontgraven partij grond dan de bodemkwaliteitskaart. In dat geval moet worden uitgegaan van de resultaten van het lokaal uitgevoerde onderzoek. Indien tijdens de ontgraving bodemverontreiniging wordt aangetroffen, bijvoorbeeld olie, asbest, en of (sterke) bijmengingen van bodemvreemd materiaal, is het gebruik van de bodemkwaliteitskaart niet meer mogelijk en dient aanvullend onderzoek of een partijkeuring plaats te vinden.

10 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 8 Formulier 'Toets herkomst' t.b.v. vrij grondverzet GEGEVENS HERKOMSTLOCATIE Adres Postcode en plaats Kadastrale gegevens Naam eigenaar Adres eigenaar Postcode en plaats Telefoonnummer Diepte ontgraving Kwaliteitsklasse volgens bodemkwaliteitskaart (ontgravingskaart) Wat is het huidig gebruik van de locatie? Wat is het voormalig gebruik van de locatie? Is op de locatie sprake van een geval van bodemverontreiniging waarvoor de provincie het bevoegd gezag is? Is er op de locatie een bedrijf gevestigd (geweest)? Is/zijn er op de locatie gedempte sloten aanwezig? Zijn er op de locatie boven- en of ondergrondse opslagtanks en/of leidingen voor vloeibare brandstof aanwezig (geweest)? Hebben er calamiteiten, morsingen of lekkages van vloeistoffen plaats gevonden? Is de locatie in het verleden opgehoogd? gemeente: sectie: nummer: 0,0-0,5 m -mv. 0,5-2,0 m -mv. anders, namelijk m -mv. schoon (AW2000) wonen industrie wonen bedrijfsterrein infrastructuur openbaar groen landbouw natuur wonen bedrijfsterrein infrastructuur openbaar groen landbouw natuur geen Wbb locatie (of niet-ernstig) Wbb locatie (ernstig), Wbb-code: onbekend nee ja, namelijk onbekend nee ja, dan locatie aangeven op tekening onbekend nee ja, dan locatie aangeven op tekening onbekend nee ja, dan locatie aangeven op tekening onbekend nee ja, met zo ja, locatie aangeven op tekening onbekend

11 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 9 Formulier 'Toets herkomst' t.b.v. vrij grondverzet (vervolg) GEGEVENS HERKOMSTLOCATIE (vervolg) Zijn er opstallen met asbesthoudend materiaal aanwezig of gesloopt of is er in het verleden asbesthoudend materiaal aanwezig geweest? Is op de locatie bodemonderzoek verricht? Is op de locatie een verharding en of halfverhardingslaag aanwezig? Is er asbestverdacht materiaal waarneembaar op het maaiveld? Vinden er op naastgelegen percelen activiteiten plaats (of hebben plaatsgevonden) die tot bodemverontreiniging op de herkomstlocatie kunnen leiden? Is er andere informatie beschikbaar met betrekking tot mogelijke bodemverontreiniging? nee ja, dan locatie aangeven op tekening onbekend nee ja, dan bodemonderzoek bijvoegen onbekend nee ja, namelijk tegels/klinkers beton asfalt teerhoudend ja / nee / onbekend puin slakken anders, namelijk nee ja, namelijk onbekend nee ja, namelijk onbekend nee ja, namelijk Eventuele opmerking(en) Ondertekening initiatiefnemer Naam:. Datum: Handtekening:..

12 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 10 Regionale ontgravingskaart bovengrond (0-0,5 m -mv.)

13 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 11 Regionale ontgravingskaart ondergrond (van 0,5 m tot 2,0 m-mv.)

14 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 12 Transport Voor het transport van (vrijkomende) grond moet worden voldaan aan de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens en de wetgeving met betrekking tot het transporteren van afvalstoffen, waaronder het Besluit melden. Als de grond wordt hergebruikt, al dan niet via tijdelijke opslag, of rechtstreeks van de leverancier komt, zijn voor het transport de volgende documenten vereist: 1. een vrachtbrief in het kader van transportwetgeving (de standaard begeleidingsbrief is ook als vrachtbrief te gebruiken); 2. een gewaarmerkt kopie van het certificaat voor vervoer (NIWO: Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie); 3. een verwijzing naar kwaliteitsgegevens. In het geval de grond niet kan worden hergebruikt, maar wordt afgevoerd naar een verwerkingsinrichting, is sprake van een afvalstof en dienen de volgende documenten bij het transport aanwezig te zijn: 1. een volledig ingevulde en ondertekende standaard begeleidingsbrief; 2. het vermelden van een afvalstroomnummer is afhankelijk van de bestemming (gaat de partij wel of niet naar een inrichting) 3. een gewaarmerkt kopie van het certificaat voor vervoer (NIWO) 4. een verwijzing naar kwaliteitsgegevens (deze kwaliteitsgegevens moeten op de locatie van herkomst of de locatie van toepassing aanwezig zijn). Meer informatie over het transport van grond/bagger c.q. afvalstoffen is te vinden in de brochure 'Transport van Afval" (Stichting Vervoeradres: Verder kan de website van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen worden geraadpleegd (LMA):

15 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 13 Tijdelijke opslag Tijdelijke opslag van grond en baggerspecie is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit niet milieuvergunningsplichtig op grond van de Wabo en de Waterwet, mits voldaan wordt aan de voorwaarden uit de volgende tabel. Ook moet bij tijdelijke opslag de zorgplicht in acht worden genomen. Tabel 2: Vormen van tijdelijke opslag en bijbehorende voorwaarden Vorm van tijdelijke opslag Voorwaarden tijdelijke opslag Maximale duur Kwaliteitseisen Meldingsplicht 1) Kortdurende opslag 6 maanden - Ja Tijdelijke opslag op landbodem Weilanddepot (opslag van baggerspecie op aangrenzend perceel) Opslag bij tijdelijke uitname 3 jaar Kwaliteit moet voldoen aan de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem 3 jaar Alleen baggerspecie die voldoet aan de normen voor verspreiding over aangrenzende percelen Looptijd van de werkzaamheden - Nee 1) Melding tijdelijke opslag door initiatiefnemer, dient minimaal 5 dagen van te voren via het Meldpunt bodemkwaliteit ( plaats te vinden door het invullen van het Meldingsformulier tijdelijke opslag Voorafgaand aan de tijdelijke opslag van grond of baggerspecie, moet ook een toets op het bestemmingsplan plaatsvinden. Dit om uit te kunnen sluiten dat de tijdelijke opslag overlast voor de omgeving oplevert. Opbulken/samenvoegen van partijen grond van verschillende herkomst Het opbulken c.q. samenvoegen van partijen grond van verschillende herkomst, zoals dat gebeurt in (gemeentelijke) gronddepots, mag uitsluitend worden uitgevoerd door een bedrijf dat is erkend voor de BRL Voor het samenvoegen van kleine partijen is een uitzondering gemaakt. Deze uitzondering houdt in dat het bij elkaar brengen van partijen grond met verschillende herkomst is toegestaan indien de omvang van de samengevoegde partij niet groter is / wordt dan 25 m 3. Deze partij moet vervolgens worden afgevoerd naar een inrichting die erkend is voor de BRL In schema 5 op pagina 24 wordt uitgebreid ingegaan op het toetsingskader van tijdelijke opslag met de hierin voorkomende situaties. Ja, met voorziene duur van opslag en eindbestemming Ja, met voorziene duur van opslag en eindbestemming

16 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 14 Toepassen Grond kan op de volgende manieren worden toegepast: 1) via het spoor voor tijdelijke uitname; 2) in een standaard bodemtoepassing; 3) in een grootschalige bodemtoepassing (GBT); Deze toepassingsmogelijkheden worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. Toepassingen van grond in wegbermen worden apart behandeld Tijdelijke uitname Van tijdelijke uitname is sprake als aan beide onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 1. De grond niet wordt bewerkt. 2. De grond wordt op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities hergebruikt. Voorbeeld van tijdelijke uitname is het graven van een leidingsleuf en het vervolgens terugzetten van de grond. In het geval van tijdelijke uitname hoeft de kwaliteit van de terug te plaatsen grond niet te worden aangetoond. Het is echter mogelijk dat er, op basis van andere wet- en regelgeving zoals Arboregels, toch een onderzoeksverplichting geldt. Indien voorafgaand aan of tijdens de werkzaamheden blijkt dat sprake is van een lokale bodemverontreiniging, is wel bodemonderzoek nodig. Bij overschrijding van de interventiewaarden dient het saneringsspoor uit de saneringsregeling van de Wet bodembescherming te worden gevolgd. Onderdeel hiervan is een melding bij de provincie. Melden Het tijdelijk uitnemen, eventueel op de locatie opslaan en terugplaatsen van grond of baggerspecie hoeft niet te worden gemeld. In schema 4 op pagina 23 wordt uitgebreid ingegaan op het toetsingskader bij tijdelijke uitname met de hierin voorkomende situaties.

17 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 15 Standaard bodemtoepassing Bij een standaard bodemtoepassing wordt grond die vrijkomt elders op of in de bodem toegepast. Dit mag alleen als: sprake is van een functionele en nuttige toepassing (zie nota bodembeleid voor nadere omschrijving) EN de milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen grond voldoet aan de zonekwaliteit zoals aangegeven op de toepassingskaart. Op de regionale toepassingskaart op pagina 17 zijn de mogelijkheden voor de standaard toepassing in de regio weergegeven. De kwaliteit van de toe te passen grond moet kunnen worden aangetoond met één van de bewijsmiddelen die genoemd zijn in de paragraaf 'ontgraven' (zie blz. 6). Melden De initiatiefnemer is verplicht om de toepassing minimaal 5 dagen van te voren te melden via het Meldpunt bodemkwaliteit ( tenzij: sprake is van een toepassing van minder dan 50 m 3 schone grond; of de toepasser een particulier is; of de toepassing binnen een landbouwbedrijf plaatsvindt; Om gebruik te kunnen maken van de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel dient de initiatiefnemer het formulier 'Toets herkomst' volledig in te vullen en mee te sturen met de melding. Hiervoor wel altijd het Meldingsformulier toepassing Grond gebruiken, ook als het de toepassing van schone grond betreft. Bij dit formulier kan immers een bijlage worden toegevoegd. In schema 2 op pagina 21 wordt uitgebreid ingegaan op het toetsingskader van standaard bodemtoepassingen met de hierin voorkomende situaties.

18 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 16 Grootschalige bodemtoepassing Voor de aanleg van grote grondlichamen kan de initiatiefnemer gebruik maken van het kader voor grootschalige toepassingen. Voorwaarde is dat sprake is van een nuttige en functionele toepassing. Toepassing: laagdikte > 2 m* EN omvang > 5000 m 3 % bodemvreemd 20% * uitzondering voor (spoor)wegen: laagdikte 0,5 m) grond/bagger als leeflaag toepassing oorspronkelijke bodem Leeflaag van minimaal 0,5 meter toetsing aan kwaliteitsklasse ontvangende bodem toetsing aan bodemfunctieklasse Toepassing maximaal klasse industrie geen toetsing aan kwaliteit of functie ontvangende bodem Een grootschalige bodemtoepassing moet aan de volgende voorwaarden voldoen: Minimaal volume: het minimaal volume van de grootschalige toepassing bedraagt m 3 grond of baggerspecie Toepassingshoogte: de minimale toepassingshoogte bedraagt 2 meter. Voor wegen en spoorwegen waarop een laag bouwstoffen is toegepast, geldt een minimale toepassingshoogte van 0,5 meter. Milieuhygiënische kwaliteit: de kwaliteit van de toe te passen grond mag niet slechter zijn dan de kwaliteitsklasse industrie. Omdat er geen toetsing plaatsvindt aan de kwaliteit van de ontvangende bodem, moet de uitloging voldoen aan de geldende emissiewaarden. Leeflaag: de toepassing moet worden afgedekt met een leeflaag van minimaal 0,5 meter dikte. De kwaliteitsklasse van deze leeflaag moet voldoen aan de kwaliteit zoals aangegeven op de toepassingskaart. Uitzondering hierop vormen grootschalige toepassingen onder wegen. Beheer: de toepassing moet blijvend worden beheerd. Dit betekent dat er een aanwijsbare beheerder moet zijn die de toepassing in stand houdt in de vorm en hoeveelheid waarin deze is toegepast en staat geregistreerd. Melden De initiatiefnemer is verplicht om de toepassing minimaal 5 dagen van te voren te melden via het Meldpunt bodemkwaliteit ( middels het Meldingsformulier toepassing Grond. In schema 3 op pagina 22 wordt uitgebreid ingegaan op het toetsingskader van grootschalige bodemtoepassingen met de hierin voorkomende situaties.

19 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 17 Toepassingen in wegbermen Voor de begrenzing van de bermen wordt aangesloten bij de volgende figuren. Wegbermen binnen de bebouwde kom Voor wegbermen binnen de bebouwde kom geldt het uitgangspunt dat de bodemkwaliteit hiervan overeenkomt met die van de omgeving, zoals weergegeven op de ontgravingskaart. Wegbermen buiten bebouwde kom De bermen van de doorgaande gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom zijn als zone opgenomen in de bodemkwaliteitskaart. Dit betekent dat de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel kan worden gebruikt voor de uit deze bermen vrijkomende grond alsmede de ontvangende bodem. Voor het toepassen in bermen geldt het generieke beleid waarbij de bermen de functieklasse industrie hebben gekregen. Voor de bermen van de overige gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom c.q. de onverharde wegen geldt, net als bij de wegbermen binnen de bebouwde kom, het uitgangspunt dat de bodemkwaliteit overeenkomt met die van de omgeving. Provinciale wegen, rijkswegen en spoorwegen De bermen van de provinciale wegen, rijkswegen en de spoorzones worden tot witte vlekken (uitgesloten gebieden) in de bodemkwaliteitskaart gerekend.

20 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 18 Regionale toepassingskaart

21 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 19 Stroomschema's Het beleid met betrekking tot grondverzet is vertaald naar een aantal handige stroomschema's: Schema 1: Afweging toetsingskader Schema 2: Standaard bodemtoepassing Schema 3: Grootschalige bodemtoepassing Schema 4: Tijdelijke uitname Schema 5: Tijdelijke opslag Met schema 1 kan worden bepaald welk toetsingskader in een specifieke situatie gehanteerd moet worden. Dit schema verwijst vervolgens naar het schema van het desbetreffende toetsingskader. Uitleg stroomschema's In de schema's zijn verwijzingen opgenomen naar artikelen van het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Nota van Toelichting (NvT). Hierdoor is het mogelijk om achterliggende informatie op te zoeken.

22 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 20 Schema 1: Afweging toetsingskader is sprake van grond/bagger? (art. 1+34) is sprake van een bouwstof? (art. 1+26) dit valt buiten het kader van de bodembeheernota wordt de grond/baggerspecie tijdelijk uitgenomen en weer teruggeplaatst? (art. 36) wordt de grond/baggerspecie functioneel toegepast? (art. 5) is sprake van een nuttige toepassing? (art. 35 ) zie schema 4 voor vervolg toepassen niet toegestaan volgens Besluit bodemkwaliteit wordt de grond/baggerspecie toegepast in een standaard bodemtoepassing? (art ) wordt de grond/baggerspecie verwerkt in een grootschalige bodemtoepassing? (art ) wordt de grond/baggerspecie tijdelijk opgeslagen? (art. 35 h+i) toepassen niet toegestaan volgens Besluit bodemkwaliteit zie schema 2 voor vervolg zie schema 3 voor vervolg zie schema 5 voor vervolg

23 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 21 Schema 2: Standaard bodemtoepassing conclusie toepassen is toegestaan, melding is niet nodig (art. 42 lid 8c+11a) conclusie: uit schema 1 blijkt dat de grond/baggerspecie in een standaard bodemtoepassing wordt toegepast toon de kwaliteit van de toe te passen grond/baggerspecie aan (art ) ga terug naar schema 1 voor vervolg toepassen niet toegestaan volgens Besluit bodemkwaliteit (art. 59 lid 3) wordt minder dan 50 m 3 grond/bagger toegepast? is sprake van schone grond/bagger? is sprake van grond? (art. 1+34) overschrijden de gehalten de interventie waarden landbodem? conclusie het betreft baggerspecie, in geval van klasse A of B, dient deze klasse omgerekend te worden naar de klasse 'wonen' of de klasse 'industrie' conclusie de kwaliteit van de grond/baggerspecie betreft klasse 'wonen' of 'industrie' check op de toepassingskaart of toepassing mogelijk is (art ) conclusie toepassen is toegestaan (art. 42 lid 9) voldoet de kwaliteit van de toe te passen grond/baggerspecie aan de kwaliteitsklasse op de toepassingskaart? (art. 59 lid 2) melding verrichten (art par NvT ) zie schema 3 voor grootschalige bodemtoepassing is een grootschalige bodemtoepassing een optie? (art ) toepassen niet toegestaan volgens Besluit bodemkwaliteit (art. 59 lid 3)

24 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 22 Schema 3: Grootschalige bodemtoepassing conclusie: uit schema 1 blijkt dat de grond/ baggerspecie in een grootschalige bodemtoepassing wordt verwerkt is de grond/bagger bestemd voor een nuttige toepassing zoals bedoeld in art. 35 lid a, c, d of e? toon de kwaliteit van de grond/bagger aan (art ) toepassen niet toegestaan volgens Besluit bodemkwaliteit overschrijden de gehalten de normen van de bodemkwaliteitsklasse industrie? (art. 63 lid 1a ii) uitloogonderzoek uitvoeren (art ) overschrijden de gemiddelde gehalten de emissietoetswaarden? (art. 63 NvT) wordt voldaan aan de maximale emissiewaarden? (art. 63 lid 1a i+2) wordt minimaal m 3 toegepast? (art. 63 lid 1) bedraagt de laagdikte minimaal 2 m? (art. 63 lid 1) toepassen niet toegestaan volgens Besluit bodemkwaliteit melding verrichten (art. 42) conclusie grootschalige bodemtoepassing toegestaan zie schema 2 voor kwaliteit leeflaag

25 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 23 Schema 4: Tijdelijke uitname conclusie: uit schema 1 blijkt dat de toe te passen grond/baggerspecie tijdelijk wordt uitgenomen en teruggeplaatst wordt de grond/baggerspecie tussen het moment van uitnemen en terugplaatsen bewerkt? (art. 27 lid 2 of art. 36 lid 3) wordt de grond/baggerspecie op of nabij dezelfde plaats teruggeplaatst? (art. 27 lid 2 of art. 36 lid 3) wordt de grond/baggerspecie onder dezelfde condities teruggeplaatst? (art. 27 lid 2 of art. 36 lid 3) conclusie er is geen sprake van tijdelijke uitname ga terug naar schema 1 voor vervolg wordt de zorgplicht in acht genomen? (art. 7 en art. 27 lid 2 of 36 lid 3) terugplaatsen niet toegestaan volgens Besluit bodemkwaliteit conclusie er is sprake van tijdelijke uitname, terugplaatsen van de grond/ baggerspecie is toegestaan, een melding is niet nodig wordt de uitgenomen grond of baggerspecie tijdelijk opgeslagen? zie schema 5 voor vervolg

26 Bodembeheer Regio NO-Brabant pag. 24 Schema 5: Tijdelijke opslag conclusie: uit schema 1 blijkt dat de grond/baggerspecie tijdelijk wordt opgeslagen is sprake van opslag bij tijdelijke uitname? (art. 36 lid 3 + par NvT) wordt de uitgenomen grond/bagger teruggebracht in hetzelfde werk? melding verrichten (art par NvT) tijdelijke opslag niet toegestaan volgens Besluit bodemkwaliteit is sprake van opslag korter dan 6 maanden? (par NvT) is de grond/baggerspecie bestemd voor een nuttige toepassing zoals bedoeld in art. 35 lid a t/m e? tijdelijke opslag is toegestaan voor de duur van de werkzaamheden (par NvT) past de tijdelijke opslag binnen het bestemmingsplan? tijdelijke ontheffing of aanlegvergunning noodzakelijk tijdelijke opslag niet toegestaan volgens Besluit bodemkwaliteit toon de kwaliteit van de grond/baggerspecie voor in opslag aan (art ) is sprake van grond? (art. 1+34) overschrijden de gehalten de normen voor de kwaliteitsklasse 'industrie'? conclusie het betreft baggerspecie; is sprake van een weilanddepot? voldoen de gehalten aan de normen voor verspreiding? toon de kwaliteit van de landbodem ter plaatse van de tijdelijke opslag aan (art ) is de kwaliteitsklasse grond/baggerspecie voor in opslag gelijk aan of beter dan de kwaliteitsklasse landbodem ter plaatse van de opslag? (art. 59) conclusie tijdelijke opslag van grond/baggerspecie op landbodem is toegestaan voor maximaal 3 jaar melding verrichten (art par NvT)

27 Landerd

28 Bodembeheer Regio NO-Brabant RMB Gildekamp 8 Postbus AB Cuijk Januari 2012

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

HANDREIKING GRONDVERZET

HANDREIKING GRONDVERZET HANDREIKING GRONDVERZET Regels voor hergebruik van grond en baggerspecie Regio Rivierenland Inhoud 1. Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 3 2. Voor wie is deze handreiking bedoeld? 3 3. De stappen

Nadere informatie

Nota bodembeleid Regio Noordoost-Brabant

Nota bodembeleid Regio Noordoost-Brabant projectnr. 238400.03 revisie 03 18 juli 2011 datum vrijgave beschrijving revisie 03 goedkeuring vrijgave 18 juli 2011 Definitief G. Schuur Regio Noordoost Brabant Landerd 1 van 34 Inhoud blz. 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 2 2 Wat gaan we doen? Introductie De theorie in het kort(st) Aan de slag met projecten Bespreken Doorkijk naar de volgende bijeenkomst Afsluiting (12.30 u) 3 Introductie

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 NOTA BODEMBEHEER omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid definitief 07-03-2012 Gemeente Almere Gemeente Dronten Gemeente Lelystad Gemeente

Nadere informatie

Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie

Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie Implementatieteam Bbk, werkgroep G&B Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie NL Milieu en Leefomgeving Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl

Nadere informatie

TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT

TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT Besluit Bodemkwaliteit (afkorting: Bbk) Sinds 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht en is het Bouwstoffenbesluit (Bsb) ingetrokken (zie Bbk, art. 75) 1.

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET Onderdelen van het protocol grondverzet zijn de in de bijlage opgenomen asbeststappenplan (bijlage I), asbestkansenkaart (bijlage II) en checklist vooronderzoek asbest (bijlage III). 2. DOELSTELLING PROTOCOL

Nadere informatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie onderdeel van tijdelijke uitname BBK? Zorgplicht Opslaan > 6 maanden? Is de kwaliteit Kwaliteit grond/bagger > Interventiewaarde én > LMW nota bodembeheer?

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best FjdfuKHKLUWGRK Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium Advies Ted van Bergen (gemeente

Nadere informatie

Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Besluit bodemkwaliteit

Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Besluit bodemkwaliteit Tijdelijke opslag en tijdelijke uitname Besluit bodemkwaliteit Rijkswaterstaat Waterdienst 9 juli 2009 Definitief 9T4259 Boschveldweg 21 Postbus 525 5201 AM 's-hertogenbosch +31 (0)73 687 41 11 Telefoon

Nadere informatie

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE Versie 1.2 September 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Bodemfunctieklassenkaart... 3 1.3 Besluit bodemkwaliteit... 3 1.4 Gebiedsspecifiek en generiek beleid...

Nadere informatie

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen In opdracht van: Provincie Groningen, waterschapen Hunze en Aa s en Noorderzijlvest Opgesteld door: Mevrouw ing. S.D. de Jong Gecontroleerd door: Mevrouw

Nadere informatie

Bodembeheer regio west Brabant

Bodembeheer regio west Brabant regio west Brabant Opdrachtgever : Gemeente Halderberge Gemeente Moerdijk Gemeente Roosendaal Gemeente Rucphen Gemeente Woensdrecht Gemeente Zundert Projectnummer : 20080370 Status rapport / versie nr.

Nadere informatie

Grondopslag & Actiemaand. Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011

Grondopslag & Actiemaand. Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011 Grondopslag & Actiemaand Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding 2. Actiemaand november 3. Theorie 4. Praktijk 5. Documenten 6. IVW ontwateringsdepots 2 Aanleiding & Actiemaand

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022

Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022 Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022 projectnr. 246706.04 revisie 0.6 september 2012 Opdrachtgever Gemeente Helmond Postbus 950 5700 AZ HELMOND Vastgesteld door de gemeenteraad van Helmond op 06-11-2012

Nadere informatie

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp G E M E E N T E N O O R D E N V E L i Raad d.d.\u Aan de gemeenteraad Roden, 9 januari 2013 T Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Onderwerp Definitief vaststellen regionale Nota bodembeheer

Nadere informatie

NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST

NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST NOTITIE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART SOEST Nota bodemfunctieklassenkaart Maart 2013 INHOUDSOPGAVE I. Algemeen... 3 II. Bodemfunctieklassenkaart... 3 III. Hergebruik van grond en grondverzet... 4 A. Voorbeelden

Nadere informatie

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + blad 1 van 53 projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + Inhoud Blz. 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 De regio 5 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota 6 1.3.1

Nadere informatie

MELDPUNT BODEMKWALITEIT

MELDPUNT BODEMKWALITEIT MELDPUNT BODEMKWALITEIT TOELICHTING OP HET GEBRUIK VAN HET SIKB PROTOCOL 0101 Datum 9 maart 2010 Versie 1.02 Docment Toelichting SIKB0101 v1.02 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1 Bijzonderheden...1

Nadere informatie

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl advies- en ingenieursbureau RPS Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch Kabels, Leidingen en Bodem Introductie Peter Moerman, Peter Broers en RPS Doel van de presentatie Globaal inzicht geven

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Samenvoegen partijen grond. Informatieblad voor toezichthouders

Samenvoegen partijen grond. Informatieblad voor toezichthouders Samenvoegen partijen grond Informatieblad voor toezichthouders In Nederland komen bij allerlei werkzaamheden, zoals bouwen, wegenaanleg, natuurontwikkeling en bodemsaneringen, grote hoeveelheden grond

Nadere informatie

Bijlage 2 Sessies. Platform bodembeheer: Mag dat met grondstromen? -dag 6 maart 2008, Provinciehuis Overijssel, Zwolle

Bijlage 2 Sessies. Platform bodembeheer: Mag dat met grondstromen? -dag 6 maart 2008, Provinciehuis Overijssel, Zwolle Platform bodembeheer: Mag dat met grondstromen? -dag 6 maart 2008, Provinciehuis Overijssel, Zwolle Bijlage 2 Sessies Generiek of Gebiedsspecifiek beleid, Jos Mol, gemeente Enschede Waarheen met zoute

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding en doelstelling...1 1.2 Afbakening nota bodembeheer...1 1.2.1 Geldigheid...1 1.2.2 Toepassingsgebied...2 1.3 Leeswijzer...2 2 Wettelijke en beleidsmatige achtergronden...3

Nadere informatie

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Vivian Buskens 8 september 2015 Onderwerpen 1. Doel + hoofdlijnen van het regionale grondstromenbeleid 2. Bodembeheergebied 3. Regionale bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Nota bodembeheer regio Noord Veluwe

Nota bodembeheer regio Noord Veluwe Nota bodembeheer regio Noord Veluwe 21 januari 2014 Nota bodembeheer regio Noord Veluwe Gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten Kenmerk R002-1206995LNH-baw-V02-NL Verantwoording

Nadere informatie

Rapport BODEMBEHEERNOTA. Zuid-Holland Zuid. Gezamelijke gemeenten Zuid-Holland Zuid. Milieudienst Zuid-Holland Zuid / Oranjewoud R.T.A.

Rapport BODEMBEHEERNOTA. Zuid-Holland Zuid. Gezamelijke gemeenten Zuid-Holland Zuid. Milieudienst Zuid-Holland Zuid / Oranjewoud R.T.A. Rapport Dossier 901465 Zaaknummer 0047879 Kenmerk Opsteller R. Rummens (Oranjewoud) / R.T.A. Hakkeling (MZHZ) Datum 1 juli 2010 Onderwerp Regionaal beleid t.b.v. hergebruik van grond en bagger BODEMBEHEERNOTA

Nadere informatie

Behorende bij schema toepasbare GROND

Behorende bij schema toepasbare GROND Behorende bij Inleiding Het schema toepasbare Grond is een hulpmiddel bij het uitvoeren van ketentoezicht op de stroom grond. Het schema behandelt de keten van in principe toepasbare grond (dus niet de

Nadere informatie

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28 Inhoud presentatie Immobilisaten Vast en (on)zeker Richard Welling OMWB Chris Schuurbiers ILT Taken van bevoegde gezagen bij productie en toepassing van immobilisaten Taken Bbk art 28 / memo NBr Eisen

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Bbk en het HUM-Bbk. Gerard Kruse Milieu-inspecteur / Bodem

Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Bbk en het HUM-Bbk. Gerard Kruse Milieu-inspecteur / Bodem Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Bbk en het HUM-Bbk Gerard Kruse Milieu-inspecteur / Bodem Inhoud Praktijkervaring gemeentelijk handhaver Verschil Bsb en Bbk Overgangsbeleid Ervaringen Enschede

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Geldend voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn Gegevens opdrachtgevers: CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Gezamenlijke

Nadere informatie

OPINIERONDE. 5 april 2012. Casenr: 12.00277 Onderwerp: Bodembeheernota gemeente Drimmelen en bodemkwaliteitskaart regio Brabant.

OPINIERONDE. 5 april 2012. Casenr: 12.00277 Onderwerp: Bodembeheernota gemeente Drimmelen en bodemkwaliteitskaart regio Brabant. Aan de Raad Made, 28 februari 2012 OPINIERONDE 5 april 2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 19 april 2012 Registratienummer: 12int00750 Casenr: 12.00277 Onderwerp: Bodembeheernota gemeente Drimmelen

Nadere informatie

Tijdelijke opslag en transport van grond en bouwstoffen

Tijdelijke opslag en transport van grond en bouwstoffen Werkwijzer Tijdelijke opslag en transport van grond en bouwstoffen Gemeente Bussum, afdeling Ruimtelijke Inrichting, 2011 Disclaimer De werkwijzer gaat in op de spelregels die er gelden omtrent de tijdelijke

Nadere informatie

Meldingsformulier Wet bodembescherming

Meldingsformulier Wet bodembescherming Meldingsformulier Wet bodembescherming Wanneer dit formulier invullen? Als u een uitspraak wenst inzake de ernst en de noodzaak voor het het uitvoeren van een spoedige sanering Als u instemming behoeft

Nadere informatie

Samenvoegen en splitsen Papieren voor vervoer Toetsing van bagger. Veiligheid bij omgang met verontreinigde grond en. Grijze gebieden!

Samenvoegen en splitsen Papieren voor vervoer Toetsing van bagger. Veiligheid bij omgang met verontreinigde grond en. Grijze gebieden! Cursus BKK, deel 2 Milieuadviesdienst 2 2 Waar ging g het ook al weer over? Samenvoegen en splitsen Papieren voor vervoer Toetsing van bagger Bestek en verantwoordelijkheden Veiligheid bij omgang met verontreinigde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER Gemeente Rheden Inhoudsopgave DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER 1Inleiding...1 1.1Waarom deze nota bodembeheer...1 1.2Afbakening nota bodembeheer...2 1.2.1Reikwijdte...2 1.2.2Beheergebied...4 1.2.3Geldigheid...4

Nadere informatie

Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland

Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland Geldend voor de gemeenten Hollands Kroon en Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs CroonenBuro5 Postbus 40 4900 AA Oosterhout Beneluxweg 125 Postbus 40 4900 AA Oosterhout T 0162-487000 F 0162-451141 www.anteagroup.nl datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp

Nadere informatie

Nota bodembeleid Someren Preventie, beheer, sanering

Nota bodembeleid Someren Preventie, beheer, sanering Nota bodembeleid Someren Preventie, beheer, sanering Datum : 25 mei 2012 Status : definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Doel nota bodembeleid... 5 1.2 Geldigheid... 6 1.3 Leeswijzer... 6 2. Preventie

Nadere informatie

Omgaan met vrijkomende grond. Notitie. Gemeente Heumen

Omgaan met vrijkomende grond. Notitie. Gemeente Heumen Omgaan met vrijkomende grond Notitie Gemeente Heumen Inhoud 1. Inleiding.... 3 2. Wettelijk kader... 4 2.1 Wet bodembescherming... 4 2.2 Actief bodembeheer.... 4 2.3 Bouwstoffenbesluit.... 5 2.4 Ministeriële

Nadere informatie

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma

Workshop bodem. Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal. Mlieudienst IJmond. Programma Workshop bodem Barimfinale 12 juni 2008 door Mark Diependaal Mlieudienst IJmond 1 Programma Korte herhaling Bodemonderzoek, hoe en wat Uitwerking NRB in Activiteitenbesluit Normdocumenten en Kwalibo Casus

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant 12 juli 2011 Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Gemeenten Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Landerd, Maasdonk, Mill & St. Hubert, Schijndel, St. Anthonis,

Nadere informatie

Nota bodembeheer. Gemeente Hof van Twente. Twents beleid veur oale groond

Nota bodembeheer. Gemeente Hof van Twente. Twents beleid veur oale groond Nota bodembeheer Gemeente Hof van Twente Twents beleid veur oale groond Vastgesteld door de raad van de gemeente Hof van Twente op 18 juni 2013 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 1 Inleiding... 7 1.1 Doel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland

Raadsvoorstel. Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland Gemeenteraad 25 oktober 2012 16 Kerkdriel, 11 september 2012 Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland Beslispunten 1. Kennis te nemen van de

Nadere informatie

Grondig grondverzet, versie 3 1

Grondig grondverzet, versie 3 1 Grondig grondverzet volgens Besluit bodemkwaliteit Checklist en tips voor het zorgvuldig en praktisch uitvoeren van projecten met toepassing van bagger, grond en bouwstoffen www.omgevingsatelier.nl Inhoud

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

Verkenning regelgeving gebruik en verwerking bentoniet bevattende boorvloeistof

Verkenning regelgeving gebruik en verwerking bentoniet bevattende boorvloeistof Verkenning regelgeving gebruik en verwerking bentoniet bevattende boorvloeistof NSTT Werkgroep: Verkenning regelgeving inzake gebruik en verwerking bentoniet bevattende boorvloeistof, november 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hergebruik van grond in Dordrecht

Hergebruik van grond in Dordrecht Hergebruik van grond in Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft een nieuw beleid voor hergebruik van verontreinigde grond. Begin 2002 zijn de Bodemkwaliteitskaart en het Grondstromenplan van Dordrecht vastgesteld.

Nadere informatie

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied 0 0,9 1,8 22-01-2013 2,7 3,6 km ± Bijlage 3 Selectiecriteria Bijlage 3 : Selectiecriteria

Nadere informatie

Actualisatie bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeente Heerenveen

Actualisatie bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeente Heerenveen Actualisatie bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeente Heerenveen SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage Colofon Colofon Datum van uitgave: 15 september 2015 Contactgegevens: Tolhuisweg 57

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Historisch onderzoek Hoofddorp Noord Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Cluster Beheer en Onderhoud Team Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer Oktober 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Inleiding...

Nadere informatie

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage:

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage: RAPPORT C11-091-H Historisch bodemonderzoek Driemanssteeweg achter nr. 60, Rotterdam (perceel C 3119). Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011 Opdrachtgever: HD Projectrealisatie B.V. T.a.v. de heer L. Buteijn

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie

Vragen en antwoorden (gesorteerd per groep)

Vragen en antwoorden (gesorteerd per groep) Platform toezicht bodem 17 april 2008 Vragen en antwoorden (gesorteerd per groep) Vraag groep 5 Nieuwe stoffen pakket versus oude bewijsmiddelen. Bij het toepassen van een partij grond met een oude bewijsmiddelen

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Rapport Bodemkwaliteitskaart regio Brabant Projectnr. 233441 oktober 2011, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 22 mei 2012. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Oordeelvorming. Onderwerp: Nota Bodembeheer. Toelichting: Door de zes Flevolandse gemeenten

Nadere informatie

Eisen bodemonderzoek in het kader van een ontgronding Bij meldingen en vergunningaanvragen

Eisen bodemonderzoek in het kader van een ontgronding Bij meldingen en vergunningaanvragen Eisen bodemonderzoek in het kader van een ontgronding Bij meldingen en vergunningaanvragen Provincie Noord-Brabant Eisen die door de Provincie Noord-Brabant gesteld worden aan Inhoud bodemonderzoeken bij

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN Dit formulier alleen indienen als de provincie heeft ingestemd met het saneringsplan (Niet van toepassing bij saneringen uitgevoerd in het kader van het Besluit

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Definitief In opdracht van Gemeente Waalwijk Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer B08B0228 DocumentnaamF:\data\Project\Bodem08\B08B0228\2011\deliverables\definitief\b08b0228.r02c1c.docx

Nadere informatie

analyse helpdeskvragen Bbk 1 e trimester 2010

analyse helpdeskvragen Bbk 1 e trimester 2010 Implementatieteam Bbk analyse helpdeskvragen Bbk 1 e trimester 2010 NL Milieu en Leefomgeving Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper) Bilderdijkstraat21zw Haarlem Vraagprijs 235.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEBENEDENWONINGmetZONNIGEACHTERTUINenACHTEROMligtaanderandvanhet

Nadere informatie

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem!

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem! GeneraalBothastraat40 Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitCHARMANTEenGEMODERNISEERDEWOONHUISmetaanbouwenDIEPEZONNIGETUINophet

Nadere informatie

Oranjekade!7!! Haarlem!

Oranjekade!7!! Haarlem! Oranjekade7 Haarlem Vraagprijs 600.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Oranjekade7 tehaarlem DitROYALEenKLASSIEKEOBJECTligtopeenUITSTEKENDELOCATIEmetVRIJUITZICHToverdeLeidsevaart

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN GEMEENTE HEUSDEN 5 juli 2011 075609113 - Definitief B02034.000077.001B Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 1.1 Ruimtelijke indeling van de gemeente Heusden 5 1.2 Reikwijdte

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2)

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Versie 3.2 van BRL 9335 en de bijbehorende protocollen bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van versie 2.1. - Versie 2.1

Nadere informatie

Morinnesteeg!12!! Haarlem!

Morinnesteeg!12!! Haarlem! Morinnesteeg12 Haarlem Vraagprijs 398.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenin2005LUXEverbouwdewoonhuisstaatineenRUSTIG,bijnadorpsaandoendstraatje,

Nadere informatie

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem!

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem! GijsbrechtvanAemstelstraat221 Haarlem Vraagprijs 185.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl IdealeSTARTERSWONING,gelegenineenrustigebuurtinhetpopulaireVONDELKWARTIER.Dewoning

Nadere informatie

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem!

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem! NieuweGracht34+36+38 Haarlem Vraagprijs 950.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl NieuweGracht34+36+389Haarlem BentuklaarvooreenPRACHTIGEUITDAGING?DitMONUMENTALEGRACHTENPANDmetachterliggende

Nadere informatie

Nota Bodembeheer 2012-2022

Nota Bodembeheer 2012-2022 Nota Bodembeheer 2012-2022 'Grondig Werken 3' Hergebruik licht verontreinigde grond binnen de gemeente Utrecht Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling afdeling Milieu & Duurzaamheid Auteur

Nadere informatie

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit Velduitgave Bodem + 2 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 5 Paginering map HUM Bbk 3 1 Kwalibo 6 Schema 1: Overzicht toezichtvragen Kwalibo 7 Schema

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 21 februari 2014 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2013-017626 Locatie

Nadere informatie

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen. Introductie

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen. Introductie Introductie Inleiding Met dit formulier kunt u melding doen van een lozing op de riolering, op of in de bodem op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen waarin de gemeente Purmerend bevoegd gezag

Nadere informatie

Aanvraag om vergunning op grond van de Ontgrondingenwet (indienen in zevenvoud, inclusief bijlagen) (Naam bedrijf)

Aanvraag om vergunning op grond van de Ontgrondingenwet (indienen in zevenvoud, inclusief bijlagen) (Naam bedrijf) Aanvraag om vergunning op grond van de ntgrondingenwet (indienen in zevenvoud, inclusief bijlagen) Van: Adres: ( bedrijf) Aan: Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân Afdeling mgevingsvergunningen

Nadere informatie

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem!

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem! VanOldenbarneveltlaan3 Haarlem Vraagprijs 795.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeHALFVRIJSTAANDEVILLAmetfraaiestijlelementenenzeerveeloogvoordetailstaatopeenvande

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

Melding Wet bodembescherming

Melding Wet bodembescherming Melding Wet bodembescherming Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning t.a.v. bureau milieu en duurzaamheid 36040 Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl

Nadere informatie

Advies raadscommissie Grondgebied

Advies raadscommissie Grondgebied Advies raadscommissie Grondgebied Datum woensdag 30 november 2011 Registratienummer 11.026719 Onderwerp Vaststellen regionale bodemkwaliteitskaart en regionale bodembeheernota Korte weergave van de discussie:

Nadere informatie

Ketenhandhavingsproject

Ketenhandhavingsproject Ketenhandhavingsproject Van grondbank naar bestemming Een voorbeeld van Risicogestuurd ketentoezicht Inhoud Inleiding Doel van het project Onderzoeksopzet Resultaten onderzoek Conclusie & Evaluatie Samenwerking

Nadere informatie

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp,

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 13 374 BA Baarn Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. H. van Grootheest Telefoonnummer

Nadere informatie

Milieuhygiënische situatie Business Garden Hoofddorp

Milieuhygiënische situatie Business Garden Hoofddorp Milieuhygiënische situatie Business Garden Hoofddorp Datum: 23 juli 2010 Betreft: Stand van zaken milieuhygiënische situatie Business Garden (Hoek-West) te Hoofddorp Kenmerk: AC45X, NOT20100719 Bestemd

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!"##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@!

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@! "#$%&#'()&(*((+ "#$%&%'%#$,()((-$(.#+/(+01'##+-23#(4#+'(-25(6#7'(-28##/(4((-29(::(729;'0 '(-05+(-$*(2"##+'(-4(7'2$(+4(7'(-'(:+#4;-?;(5+(-$*(@ ()*#+'#,--../012.,3#+'#%&45627-8%+#9/:;/.&'#-#/,7&-21?1@

Nadere informatie

Via deze website kunnen onder meer de meldingsformulieren worden gedownload.

Via deze website kunnen onder meer de meldingsformulieren worden gedownload. Algemeen deel Dit meldingsformulier is niet van toepassing voor meldingen in het kader van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen (BUS-meldingen). Voor een melding in het kader van BUS wordt verwezen

Nadere informatie

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Naarderstraat 55 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

NEE. wethouder de Weger. Van: B. Wouda Tel nr: 8621 Nummer: 15A.00072. Datum: 20 januari 2015. Team: Ruimtelijk Beleid en Projecten

NEE. wethouder de Weger. Van: B. Wouda Tel nr: 8621 Nummer: 15A.00072. Datum: 20 januari 2015. Team: Ruimtelijk Beleid en Projecten VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: B. Wouda Tel nr: 8621 Nummer: 15A.00072 Datum: 20 januari 2015 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 5 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Gemeente Nieuwegein T.a.v. de heer B.P. Asselt Postbus 1 3430 AA Nieuwegein. Geachte heer Asselt,

1 Inleiding. Aan: Gemeente Nieuwegein T.a.v. de heer B.P. Asselt Postbus 1 3430 AA Nieuwegein. Geachte heer Asselt, 1 Afdeling Handhaving Aan: Gemeente Nieuwegein T.a.v. de heer B.P. Asselt Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

PRESENTATIE PLATFORMDAG VOOR TOEZICHTHOUDERS BODEM EN GROND

PRESENTATIE PLATFORMDAG VOOR TOEZICHTHOUDERS BODEM EN GROND PRESENTATIE PLATFORMDAG VOOR TOEZICHTHOUDERS BODEM EN GROND HOE KOMEN DE MEETWAARDEN VAN ASBEST IN GROND TOT STAND EN HOE BETROUWBAAR ZIJN DEZE MEETWAARDEN? JAAP VAN DER BOM DIRECTEUR/SECRETARIS BRANCHEVERENIGING

Nadere informatie

BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats De Mansberg Plaats

Nadere informatie