Ziggo Mobiel. Aanvullende voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziggo Mobiel. Aanvullende voorwaarden"

Transcriptie

1 Ziggo Mobiel Aanvullende voorwaarden Per september 2013

2 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel 4 Artikel 3 installatie en aanvang Abonnement 4 Artikel 4 SIM-kaart 4 Artikel 5 Telefoonnummer en Nummerbehoud 5 Artikel 6 gebruik van Ziggo Mobiel 5 Artikel 7 gevolgen van niet-nakoming van verplichtingen 7 Artikel 8 wijziging van het Abonnement Ziggo Mobiel 7 Artikel 9 vergoedingen en facturatie 8 Artikel 10 diefstal en vermissing 8 Artikel 11 aansprakelijkheid 9 Artikel 12 privacy en gegevens-bescherming 9 Artikel 13 kwaliteitsniveau, onderhoud en storingen 9 Artikel 14 levering en instandhouding 10 2 van 10

3 Artikel 01 Definities De in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel, tenzij daarvan in de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel uitdrukkelijk wordt afgeweken. Als deze met een hoofdletter zijn geschreven wordt in deze Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld: Aanvullende voorwaarden Ziggo Mobiel deze algemene voorwaarden die, in aanvulling op de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, van toepassing zijn op het Abonnement Ziggo Mobiel; Abonnement Ziggo Mobiel het Abonnement op grond waarvan de Klant, onder de daarvoor geldende voorwaarden, gerechtigd is gebruik te maken van Ziggo Mobiel en Servicediensten; Abonnementsvorm de vorm waarin het Abonnement Ziggo Mobiel wordt aangeboden. Per Abonnementsvorm gelden verschillende (gebruiks)specificaties; Gebruik de verschillende manieren waarop van Ziggo Mobiel gebruik kan worden gemaakt, te onderscheiden naar onder meer: techniek, waaronder spraak- of dataverkeer; gekozen Telefoonnummer, waaronder nationale of internationale vaste of mobiele of bijzondere (informatie-) nummers; ofandere (te ontwikkelen) toepassingen; Gedragsregels Ziggo Internet de door Ziggo gehanteerde gedragsregels met betrekking tot het gebruik van Ziggo Internet, gebaseerd op de wereldwijd gehanteerde Netiquette. De actuele Gedragsregels Ziggo Internet kunnen van tijd tot tijd door Ziggo worden gewijzigd en zijn gepubliceerd op de Website; Internet een wereldwijd geheel van gekoppelde computernetwerken, host computers, databanken, telecommunicatienetwerken en -voorzieningen; IP-adres het elektronische adres uitgedrukt in een uniek nummer waarmee een netwerkkaart van een gebruiker van Internet eenduidig geadresseerd kan worden binnen het Internet; Klant de natuurlijke of rechtspersoon die een Aanvraag voor een Abonnement Ziggo Mobiel heeft ingediend of dat Abonnement is aangegaan; Mobiel Apparaat het mobiele zend- of ontvangstapparaat dat is bestemd voor gebruik al dan niet in combinatie met een SIM-kaart om verbinding te maken met het Netwerk; Nummerbehoud het behoud door de Klant van zijn Telefoonnummer bij verandering van telefonieaanbieder; SIM-kaart een chipkaart die, behoudens voor zover anders aangegeven, benodigd is voor het gebruik van een Aansluiting de unieke combinatie van cijfers die dient voor toegang tot het Netwerk en Ziggo Mobiel en de identificatie van de Klant; SIM-lock een technische beveiliging in een mobiele telefoon, waardoor het slechts mogelijk is die mobiele telefoon in combinatie met een specifieke SIM-kaart of Netwerk te gebruiken; Telefoonnummer de unieke combinatie van cijfers die dient of geschikt is voor toegang tot het Netwerk en Ziggo Mobiel en de identificatie van de Klant;binnen zijn Abonnementsvorm, geleverd (kunnen) worden. Ziggo Mobiel de levering van de mobiele telecommunicatiediensten die onder meer inhouden: mobiele telefonie, met inbegrip van 3 van 10

4 eventuele Servicediensten en voorzieningen, bestemd voor het verrichten of ontvangen mobiele telefonie en mobiel dataverkeer over het Netwerk en netwerken van derden. Deze diensten zullen worden aangemerkt als Dienst zoals bedoeld in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo. Artikel 02 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel De Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel zijn, samen met en in aanvulling op de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, van toepassing op alle aanbiedingen van Ziggo, de Aanvraag en alle rechtsbetrekkingen tussen Ziggo en de Klant, die verband houden met of voortvloeien uit het Abonnement Ziggo Mobiel. Als het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel afwijkt van het bepaalde in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, dan geldt het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel. Artikel 03 installatie en aanvang Abonnement Ziggo Mobiel zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van het Abonnement worden geleverd. Levering van Ziggo Mobiel vindt plaats door verzending van de SIM-kaart aan de Klant. Als de Klant gebruik maakt van Nummerbehoud, kan eveneens een afwijkende termijn voor de aanvang van de Levering gelden. Om Ziggo Mobiel te kunnen bestellen moet op het adres van de Klant een Standaard RTVabonnement zijn gesloten en dient het Mobiel Apparaat van de Klant SIM-lock-vrij te zijn. Artikel 04 SIM-kaart De Klant ontvangt een SIM-kaart. De SIMkaart blijft eigendom van Ziggo. Per adres kunnen meerdere SIM-kaarten worden besteld. Ziggo kan een maximum stellen aan het aantal SIM-kaarten per Klant en adres van de Klant. De Klant zal de SIM-kaart zo goed mogelijk beschermen tegen onbevoegd gebruik, diefstal of beschadiging en niet ter beschikking van derden stellen. Bij de SIM-kaart behorende beveiligingscodes moeten zo goed mogelijk geheim worden gehouden en mogen niet op of in de directe nabijheid van de SIMkaart worden bewaard. Als Ziggo in geval van diefstal, verlies, beschadiging of enige andere oorzaak die is toe te rekenen aan de Klant een vervangende SIM-kaart aan de Klant ter beschikking stelt kan zij daarvoor kosten in rekening brengen. Ziggo is gerechtigd een aan de Klant ter beschikking gestelde SIM-kaart om te ruilen in verband met een wijziging van technische eigenschappen of in verband met technische veroudering van de desbetreffende SIM-kaart. Ziggo is eveneens gerechtigd de technische eigenschappen of instellingen van een aan de Klant ter beschikking gestelde SIM-kaart (op afstand) te wijzigen. 4 van 10

5 Artikel 05 Telefoonnummer en Nummerbehoud De Klant krijgt van Ziggo een Telefoonnummer ten behoeve van het gebruik van Ziggo Mobiel, tenzij de Klant bij de aanvraag van een Abonnement Ziggo Mobiel heeft aangegeven dat hij een door hem reeds in gebruik zijnd Telefoonnummer wil behouden. Ziggo stemt in met Nummerbehoud, als dit naar haar oordeel technisch mogelijk is. Als de Klant Nummerbehoud wenst, dan verstrekt hij aan Ziggo bij de aanvraag van een Abonnement Ziggo Mobiel alle hiervoor benodigde informatie en machtiging. Na ontvangst van deze informatie en machtiging zegt Ziggo namens de Klant het abonnement met de aanbieder van de telefoondienst op. Ziggo is voor de afhandeling afhankelijk van de medewerking van de andere telefonieaanbieder. Als de andere telefonieaanbieder niet meewerkt, dan kan het nummer niet worden behouden. Op verzoek van een andere telefonieaanbieder namens de Klant werkt Ziggo, overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, mee aan Nummerbehoud ten behoeve van een aansluiting van die Klant op een netwerk of dienst van een andere telefonieaanbieder. Om technische redenen of als het van overheidswege wordt vereist, kan Ziggo een Telefoonnummer wijzigen. Ziggo streeft ernaar dit minimaal drie maanden voordat de wijziging wordt doorgevoerd aan de Klant kenbaar te maken. Als uit een dergelijke wijziging voor de Klant kosten of schade voortvloeien blijven deze voor zijn rekening. De Klant stemt ermee in dat Ziggo zijn Telefoonnummer en persoonsgegevens aan derden verstrekt voor gebruik door of ten behoeve van nummerinformatiediensten en voor gebruik door andere aanbieders van elektronische telecommunicatiediensten, behalve als de Klant aan Ziggo te kennen heeft gegeven hier geen prijs op te stellen. Artikel 06 gebruik van Ziggo Mobiel Ziggo Mobiel mag slechts worden gebruikt in combinatie met een Mobiel Apparaat dat voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten en alle overige door Ziggo gestelde voorwaarden. De gevolgen van het gebruik van een Mobiel Apparaat dat niet aan deze eisen voldoet, waaronder mogelijke financiële gevolgen, zijn voor rekening en risico van de Klant. Mobiele Apparaten kunnen verschillen in functionaliteiten, hetgeen gevolgen kan hebben voor de gebruiksmogelijkheden van Ziggo Mobiel. Ziggo kan bepalen dat specifieke Mobiele Apparaten slechts kunnen worden gebruikt in combinatie met specifieke aanbiedingsvormen. De Klant staat in voor al het Gebruik dat van de Ziggo Mobiel wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming of kennis. Alle gerealiseerde verkeerskosten en andere (verbruiks)kosten voortvloeiende uit het gebruik van Ziggo Mobiel zijn voor zijn rekening. De Klant gebruikt Ziggo Mobiel, het Netwerk en overige door Ziggo geboden voorzieningen niet om: te handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de verplichtingen voortvloeiende uit het Abonnement Ziggo Mobiel en de Gedragsregels Ziggo Internet, of de belangen van Ziggo. Hieronder valt onder meer: - het ongevraagd, al dan niet in grote hoeveelheden, verzenden van berichten per of SMS ( spammen ); - het openbaar maken of 5 van 10

6 verspreiden van kinderpornografie; - het opzettelijk verspreiden van computervirussen of andere schadelijke software; - het tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan ( computervredebreuk ); - een mail-, web-, game-, chat-, file-, of andere serverdienst te voeren op het betreffende Mobiele Apparaat; Het is niet toegestaan misbruik of excessief gebruik te maken van Ziggo Mobiel, bijvoorbeeld door handelingen te verrichten, te doen of laten verrichten: a. die, in strijd met de bedoeling van Ziggo Mobiel, de aan Ziggo verschuldigde bedragen beperken; b. waardoor storingen in Ziggo Mobiel, het Netwerk en/of andere (computer)netwerken of telecommunicatieinfrastructuren worden veroorzaakt, of ten aanzien daarvan overlast of onvoorzien gebruik wordt veroorzaakt; c. inbreuk te maken op rechten van intellectuele eigendom van derden; gegevensbestanden of programmatuur beschadigen of ongeoorloofd gebruiken; te frauderen met behulp van computers of valsheid in geschrifte te plegen met betrekking tot computerdata, bijvoorbeeld door berichten te onderscheppen en te veranderen; en anderszins op onrechtmatige of inbreukmakende wijze te handelen of na te laten. Naast het bepaalde in artikel 13 van de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, heeft Ziggo bij (een ernstig vermoeden van) overtreding van het bepaalde van het eerste lid van dit artikel -al dan niet op grond van de wet, na een sommatie, of op last van een bevoegde autoriteit- het recht: de Klant onmiddellijk de toegang tot Internet en/of andere door de Klant afgenomen Diensten en Ziggo Mobiel te ontzeggen of te beperken; de door de Klant verspreide informatie of content (deels) van het Netwerk te verwijderen; het dataverkeer van de Klant (deels) stop te zetten; en andere maatregelen te treffen die zij passend vindt om aan de overtreding een einde te maken. Ziggo is als gevolg van deze maatregelen niet verplicht aan de Klant schade of kosten te vergoeden. Ziggo houdt het recht de door haar geleden schade op de Klant verhalen. 6. Ziggo heeft het recht adressen, IPadressen en de toegangsprocedures te wijzigen en houdt daarbij rekening met de belangen van de Klant. Als uit een dergelijke wijziging voor de Klant kosten voortvloeien blijven deze voor zijn rekening. 7. De up- en downloadsnelheden, zoals per Abonnementsvorm onder meer vermeld op de Website, betreffen een indicatie van de nagestreefde snelheden en kunnen variëren afhankelijk van omstandigheden zoals de hoeveelheid Internetgebruikers in de omgeving van het Mobiele Apparaat. De vermelde snelheden gelden in geen geval als een minimumgarantie. 8. De Klant kan gebruik maken van de mogelijkheid om Ziggo Mobiel te gebruiken in een ander land (zogenaamde internationale roaming) in de gevallen waarin Ziggo dat heeft aangegeven. Deze mogelijkheid en de daarbij behorende tarieven en voorwaarden kunnen verschillen per land. De Klant kan gebruik maken van de diensten van de desbetreffende buitenlandse aanbieder, met 6 van 10

7 inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die door die aanbieder worden aangeboden. Ziggo is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de gebieden en aanbieders waar gebruik kan worden gemaakt van deze mogelijkheid, alsmede in de aangeboden diensten. 9. De Klant is ermee bekend dat de capaciteit van het Netwerk niet onbeperkt is, waardoor overmatig gebruik door de Klant van Ziggo Mobiel overbelasting van het Netwerk en hinder bij andere gebruikers tot gevolg kan hebben. De Klant mag daarom niet dusdanig overmatig gebruik maken van, of verkeer genereren op het Netwerk, dat dit andere gebruikers van het Netwerk hindert of het Netwerk overbelast. Als zich een dergelijke situatie voordoet, informeert Ziggo de Klant over zijn overtreding van deze bepaling en maakt de Klant hieraan onmiddellijk een einde. Als de Klant niet aan deze verplichting voldoet, kan Ziggo maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het, al dan niet tijdelijk, beperken van de toegang tot, dan wel het opschorten, beperken of beëindigen van de levering van Ziggo Mobiel. Ziggo is als gevolg van deze maatregelen niet verplicht aan de Klant schade of kosten te vergoeden. 10. Bij gebruik van buitenlandse netwerken of netwerken van andere aanbieders kunnen diensten niet werken of beschikbaar zijn. Klant heeft in zulke gevallen geen recht op vergoeding. 1 Om onverwacht hoge kosten te voorkomen hanteert Ziggo gebruikslimieten voor gebruik van data in het buitenland. Als deze limieten bereikt worden ontvangt de Klant een waarschuwing. Er zijn meerdere (soorten) limieten. De wettelijke limieten staan standaard aan en kunnen door de Klant worden uitgezet. Deze limieten blijven uit totdat deze weer worden aangezet. Daarnaast zijn er gebruikslimieten die per maand, tijdelijk, kunnen worden opgehoogd. Aan het begin van een nieuwe maand zal de limiet weer op het standaard niveau staan. Artikel 07 gevolgen van nietnakoming van verplichtingen Als Ziggo, op grond van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, overgaat tot (gedeeltelijke) opschorting van de levering van Ziggo Mobiel dan kan de Klant niet langer telefoon- en/of dataverkeer genereren. Wel blijven, als van toepassing, zolang het Abonnement Ziggo Mobiel niet is geëindigd, het alarmnummer 112 en de Klantenservice voor de Klant beschikbaar. Artikel 08 wijziging van het Abonnement Ziggo Mobiel De Klant kan Ziggo via de Klantenservice verzoeken om wijziging van zijn Abonnementsvorm of de levering van een Servicedienst. Een wijziging van een Abonnementsvorm kan een upgrade of een downgrade zijn. Een upgrade is de overgang naar een Abonnementsvorm met een gelijke of hogere bundel. Een downgrade is de overgang naar een Abonnementsvorm met een lagere bundel. De wijziging naar een Abonnementsvorm waarvoor een hogere vaste vergoeding geldt voor het Gebruik en een upgrade gaan in op de eerste kalenderdag van de eerstvolgende maand, nadat het verzoek is ingediend, op voorwaarde dat de Klant heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen uit zijn Abonnementen. De wijziging naar een Abonnementsvorm waarvoor een lagere vaste vergoeding geldt voor het Gebruik en een downgrade gaan in op de eerste kalenderdag van de eerste 7 van 10

8 volgende maand nadat het verzoek is ingediend. Ziggo heeft het recht het Abonnement Ziggo Mobiel en de eventuele Abonnementen op de bijbehorende Servicediensten te beëindigen als het recht van Ziggo om gebruik te maken van het Netwerk eindigt, de licentie van de netwerkeigenaar/licentiehouder wordt ingetrokken, het Mobiele Netwerk door de netwerkeigenaar aan een derde wordt overgedragen, dan wel als het aanbieden van de Ziggo Mobiel om technische of bedrijfseconomische redenen niet of onvoldoende mogelijk is. Ziggo zal zich ertoe inspannen de Klant in deze gevallen, zo mogelijk, tijdig voordien daarvan in kennis te stellen. derden in verband met diensten die door de Klant zijn afgenomen door gebruikmaking van Ziggo Mobiel. Voor zover maandelijks aan Ziggo verschuldigde bedragen ten behoeve van Diensten niet over een volledige kalendermaand verschuldigd zijn, worden deze proportioneel in rekening gebracht. Ziggo kan bij de Aanvraag en tijdens de looptijd van het Abonnement Ziggo Mobiel van de Klant een borgstelling, storting van een redelijke waarborgsom of een vooruitbetaling vragen tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de Klant tegenover Ziggo. Als Ziggo de dienstverlening op grond van het vorige lid beëindigt, eindigen bestaande Abonnementen voor de desbetreffende Dienst(en) uiterlijk met ingang van de datum waarop de bedoelde dienstverlening wordt beëindigd. Ziggo zal in dat geval aan de Klant waar mogelijk een vervangende Dienst aanbieden. Artikel 09 vergoedingen en facturatie Voor het Abonnement Ziggo Mobiel betaalt de Klant een vast basistarief. In aanvulling daarop kan bij de Klant een vergoeding voor het Gebruik in rekening worden gebracht. De vergoeding voor het Gebruik wordt, afhankelijk van de gekozen Abonnementsvorm, op de volgende wijze berekend: een variabele vergoeding op basis van feitelijk gebruik van Ziggo Mobiel door de Klant, en/ of een (periodieke) vaste vergoeding voor een vooraf bepaald Gebruik, en vergoedingen die verschuldigd zijn aan Als het Gebruik door de Klant in een periode sterk is toegenomen, dan heeft Ziggo het recht hem tussentijds een factuur te sturen. Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk op de opgegeven datum op de rekening van Ziggo zijn bijgeschreven. Artikel 10 diefstal en vermissing In geval van diefstal, vermissing, of (vermoeden van) gebruik tegen de wil van de Klant van een SIM-kaart of daarbij behorende beveiligingscodes of een Mobiel Apparaat, kan de Klant online zelf de Dienst blokkeren via de Website of Klantenservice. Blokkering vindt zo spoedig mogelijk plaats. Blokkering is gedurende zeven dagen per week mogelijk. De blokkering dient direct na de ontdekking van de diefstal, vermissing of gebruik tegen de wil van de Klant te worden gedaan. De Klant is de gebruiksafhankelijke vergoedingen verschuldigd tot moment dat het Abonnement op grond van het vorige lid is geblokkeerd. Periodiek verschuldigde 8 van 10

9 bedragen blijven echter gedurende de eventueel overeengekomen minimumduur van het desbetreffende Abonnement verschuldigd. Voor de blokkering en/of opheffing van de blokkering van Ziggo Mobiel kunnen kosten bij de Klant in rekening worden gebracht. Artikel 11 aansprakelijkheid Naast het bepaalde in artikel 14 van de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo is Ziggo niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen of blokkering van de toegang tot Ziggo Mobiel, dit onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 5 van de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo; een gebrek in de beveiliging van de door de Klant opgeslagen informatie op de systemen van Ziggo; handelingen van andere Klanten of Internetgebruikers; of wijzigingen in het Telefoonnummer, de E- mailadressen, IP-adressen of toegangsprocedures. gegevensverkeer of overige door de Klant gebruikte of verspreide informatie niet garanderen. Daarnaast geldt het bepaalde in artikel 18 van de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo. Ziggo zal geen persoonlijke en bestanden van de Klant inzien, en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij de Klant hiervoor zijn toestemming verleent of Ziggo hiertoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. Ziggo is gerechtigd, al dan niet in samenwerking met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, een bestand aan te leggen van Klanten van wie een Abonnement op Ziggo Mobiel is beëindigd of opgeschort op grond van het bepaalde in artikel 13 van de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo of een Abonnement is beëindigd op grond van artikel 6 wegens het niet tijdig betalen van verschuldigde vergoedingen. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door Ziggo en deze andere aanbieders, in het kader van de acceptatie van aanvragen voor telecommunicatiediensten. De Klant kan bij de verantwoordelijke voor dit bestand informeren of hij is opgenomen in een dergelijk bestand en op welke wijze hij in dat geval is opgenomen. Als de Klant bezwaar heeft tegen de wijze waarop hij is opgenomen kan hij daartegen bezwaar maken. Artikel 12 privacy en gegevensbescherming Bij Gebruik vindt het gegevensverkeer geheel of gedeeltelijk plaats door de ether. De Klant aanvaardt dat het gegevensverkeer door anderen kunnen worden opgevangen dan voor wie ze zijn bestemd. Gelet op de aan het Gebruik verbonden risico's, kan Ziggo de bescherming van het Artikel 13 kwaliteitsniveau, onderhoud en storingen Bij mobiele telecommunicatie kunnen de mogelijkheden om verbindingen te maken en de kwaliteit en eigenschappen van verbindingen niet op elke plaats en op elk moment gelijk zijn. Dit heeft te maken met onder meer de gebruikte Mobiel Apparaat, de radiobedekking van het Netwerk (die beïnvloed kan worden door onder meer de 9 van 10

10 locatie of de aanwezigheid in een gebouw), de hoeveelheid telecommunicatieverkeer en atmosferische omstandigheden. Ziggo spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is technisch echter onmogelijk om elke storing of beperking van de dienstverlening te voorkomen. Aansprakelijkheid voor het niet of niet goed functioneren van de dienstverlening bestaat alleen binnen de grenzen van deze Algemene Voorwaarden en de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo. Het Netwerk wordt onderhouden door een derde partij. Ten behoeve van onderhoud kan tijdelijk (een deel van)het Netwerk buiten gebruik gesteld worden. Onderbrekingen worden tot een minimum beperkt en waar dit toch nodig en redelijkerwijs mogelijk is zal Ziggo een onderbreking tijdig bekend maken als deze buitengebruikstelling voor de Klant merkbare consequenties met zich meebrengt. aard van de dienst of de door de Klant gebruikte Mobiel Apparaat. Deze beperkingen zullen door Ziggo worden aangegeven in het kader van een aanbiedingsvorm of anderszins. In dit kader is Ziggo in elk geval gerechtigd om: a. dataverkeer dat wordt gerealiseerd en informatie die wordt uitgewisseld in het kader van gebruik van Ziggo Mobiel, te beperken of niet (direct) te transporteren, als dit voortvloeit uit de aard van de dienstverlening of de gebruikte technologie; en b. beperkingen te stellen aan de opslag-, verzend- of ontvangstmogelijkheden van berichten of informatie van of voor de Klant; en c. voor Klant bestemde berichten niet te transporteren in het kader van het tegengaan van grote hoeveelheden gelijktijdig verzonden berichten waarvan aannemelijk is dat zij niet door Klant zijn aangevraagd. Storingen worden zo spoedig mogelijk onderzocht en naar beste kunnen opgeheven. De kosten van storingsonderzoek en herstel komen voor rekening van Ziggo. Deze kosten kunnen aan de Klant in rekening worden gebracht als uit het onderzoek blijkt dat de storing zich bevindt in het Mobiele apparaat dat wordt gebruikt, dan wel het gevolg is van een handelen door de Klant of Eindgebruiker in strijd met hetgeen is overeengekomen. Artikel 14 levering en instandhouding Ziggo is gerechtigd met betrekking tot de aard en omvang van het gebruik van Ziggo Mobiel beperkingen te stellen, die voortvloeien uit voor Ziggo Mobiel gebruikte technologie, de 10 van 10

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk Per 15 augustus 2014 Inhoud Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Zakelijke Mobiele Diensten

Aanvullende voorwaarden Zakelijke Mobiele Diensten Aanvullende voorwaarden Zakelijke Mobiele Diensten Deze voorwaarden zijn samen met - en in aanvulling op - de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk UPC Nederland B.V. van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Versie 13 juni 2014 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN VERSIE 12/2012 ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES... 1 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST... 4 4. BESCHIKBAARHEID

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten

Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de Algemene voorwaarden voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten

Nadere informatie

DELTA Mobiel (SIM-only)

DELTA Mobiel (SIM-only) DELTA Mobiel (SIM-only) Deze Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten van DELTA Mobiel hebben enkel en alleen betrekking op aanvragen en overeenkomsten voor de mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Yes Telecom B.V.

Algemene Voorwaarden. Yes Telecom B.V. Algemene Voorwaarden Yes Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V. Laatst gewijzigd: maart 2015 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ziggo

Algemene Voorwaarden Ziggo Algemene Voorwaarden Ziggo Per 1 november 2009 Inhoud artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Algemene voorwaarden 5 artikel 03 totstandkoming Abonnement 5 artikel 04 duur en beëindiging 6

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TravaGood

Algemene voorwaarden van TravaGood Algemene voorwaarden van TravaGood De Algemene Voorwaarden van TravaGood zijn vastgesteld op 1 december 2006. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi en Eemland te Amersfoort. TravaGood is opgenomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KLANTEN YOUFONE

ALGEMENE VOORWAARDEN KLANTEN YOUFONE ALGEMENE VOORWAARDEN KLANTEN YOUFONE Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 van Youfone. Deze algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Communicatie Diensten van KPN

Algemene Voorwaarden Elektronische Communicatie Diensten van KPN Algemene Voorwaarden Elektronische Communicatie Diensten van KPN 2 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Het aanbod 5 Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst 6 Artikel 4 Het in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CHIPPIE ABONNEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN CHIPPIE ABONNEMENT 1. Definities De volgende begrippen hebben in deze Algemene voorwaarden de hierna omschreven betekenis voor elke overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard: Chippie: Mobiele

Nadere informatie

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud ook het

Nadere informatie

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1.2 van QFAST B.V. 1 november 2010

Algemene voorwaarden 1.2 van QFAST B.V. 1 november 2010 Algemenevoorwaarden1.2vanQFASTB.V 1november2010 Algemene voorwaarden van QFAST Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 1 december 2010 onder nummer 30186584. Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel (hierna: "Algemene Voorwaarden") Definities In deze Algemene Voorwaarden betekent: "Aanmeldingsformulier": het formulier waarmee de Klant Emobiel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Consument. Algemene Voorwaarden Telfort ingangsdatum: 2 juni 2014 voor abonnement (consument) (hierna: Algemene Voorwaarden )

Consument. Algemene Voorwaarden Telfort ingangsdatum: 2 juni 2014 voor abonnement (consument) (hierna: Algemene Voorwaarden ) Algemene Voorwaarden Telfort ingangsdatum: 2 juni 2014 voor abonnement (consument) (hierna: Algemene Voorwaarden ) WAT BETEKENT HET? de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst met mobiele Apparatuur

Nadere informatie

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Verlies of diefstal van uw mobiele telefoon Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJK MOBIEL. Versie: 2014-1

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJK MOBIEL. Versie: 2014-1 ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJK MOBIEL Tele2 Proprietary 2 Inhoudsopgave 1 Artikel 1: Definities 3 2 Artikel 2: Algemeen 4 3 Artikel 3: Overeenkomst 5 4 Artikel 4: Levering/Aansluiting 6 5 Artikel 5: Dienstenniveau

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van XS4ALL Internet B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden van XS4ALL Internet B.V. Algemene leveringsvoorwaarden van XS4ALL Internet B.V. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Algemeen Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst en duur Artikel 4: Wijzigingen

Nadere informatie

Dé Business Provider

Dé Business Provider SNEL STARTEN Dé Business Provider VERLIES OF DIEFSTAL VAN UW MOBIELE TELEFOON Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang dat u zo spoedig mogelijk contact

Nadere informatie

slim only Algemene voorwaarden Slim-Only_Algemene_voorwaarden.indd 28-1 15-08-12 16:49 AHAV3-0812

slim only Algemene voorwaarden Slim-Only_Algemene_voorwaarden.indd 28-1 15-08-12 16:49 AHAV3-0812 slim only AHAV3-0812 Algemene voorwaarden 28 1 Slim-Only_Algemene_voorwaarden.indd 28-1 15-08-12 16:49 Algemene Voorwaarden AH MobielSlim Only voor consumenten (hierna: Algemene Voorwaarden ). 0. WAT BETEKENT

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tritel B.V. - versie februari 2014

Algemene voorwaarden Tritel B.V. - versie februari 2014 Algemene voorwaarden Tritel B.V. - versie februari 2014 Artikel 1 Definities Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door Tritel geboden en door de Contractant bestelde Diensten. Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van Mobiele Diensten 4COM te Dordrecht

Algemene Voorwaarden voor de levering van Mobiele Diensten 4COM te Dordrecht Algemene Voorwaarden voor de levering van Mobiele Diensten 4COM te Dordrecht 1. Definities Aansluiting De mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst met de daarvoor geschikte SIM-kaart. Aanvullende Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InterNLnet

Algemene Voorwaarden InterNLnet Algemene Voorwaarden InterNLnet Artikel 1 Begripsomschrijving InterNLnet: een handelsnaam van Tele2 Nederland B.V.. Aansluiting: de door InterNLnet aangeboden wijze van verbinding tussen de Klant en één

Nadere informatie