Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk"

Transcriptie

1 Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk Per 15 augustus 2014

2 Inhoud Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk 4 artikel 03 installatie en aanvang Abonnement 4 artikel 04 SIM-kaart 5 artikel 05 Telefoonnummer en Nummerbehoud 5 artikel 06 gebruik van Ziggo Mobiel Zakelijk 6 artikel 07 gevolgen van niet-nakoming van verplichtingen 8 artikel 08 wijziging van het Abonnement Ziggo Mobiel Zakelijk 8 artikel 09 vergoeding en facturatie 9 artikel 10 diefstal en vermissing 10 artikel 11 aansprakelijkheid 10 artikel 12 privacy en gegevensbescherming 11 artikel 13 kwaliteitsniveau onderhoud en storingen 11 artikel 14 levering en instandhouding 12 Ziggo B.V. - Anvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk per 15 augustus

3 Artikel 01 definities Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk deze algemene voorwaarden die, in aan vulling op de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, van toepassing zijn op het Abonnement Ziggo Mobiel Zakelijk; Abonnement Ziggo Mobiel het Abonnement op grond waarvan de Klant, onder de daarvoor geldende voorwaarden, gerechtigd is gebruik te maken van Ziggo Mobiel Zakelijk en Servicediensten; Abonnementsvorm de vorm waarin het Abonnement Ziggo Mobiel Zakelijk wordt aangeboden. Per Abonnementsvorm gelden verschillende (gebruiks) specificaties; Gebruik de verschillende manieren waarop van Ziggo Mobiel Zakelijk gebruik kan worden gemaakt, te onderscheiden naar onder meer: techniek, waaronder spraak- of dataverkeer; gekozen Telefoonnummer, waaronder nationale of internationale vaste of mobiele of bijzondere (informatie-)nummers; of andere (te ontwikkelen) toepassingen; Gedragsregels Ziggo Internet de door Ziggo gehanteerde gedragsregels met betrekking tot het gebruik van Ziggo Internet, gebaseerd op de wereldwijd gehanteerde netiquette. De actuele Gedragsregels Ziggo Internet kunnen van tijd tot tijd door Ziggo worden gewijzigd en zijn gepubliceerd op de Website; Internet een wereldwijd geheel van gekoppelde computernetwerken, host computers, databanken, telecommunicatienetwerken en -voorzieningen; IP-adres het elektronische adres uitgedrukt in een uniek nummer waarmee een netwerkkaart van een gebruiker van Internet eenduidig geadresseerd kan worden binnen het Internet; Klant de natuurlijke of rechtspersoon die een Aanvraag voor een Abonnement Ziggo Mobiel Zakelijk heeft ingediend of dat Abonnement is aangegaan; Mobiel Apparaat het mobiele zend- of ontvangstapparaat dat is bestemd voor gebruik al dan niet in combinatie met een SIM-kaart om verbinding te maken met het Netwerk; Nummerbehoud het behoud door de Klant van zijn Telefoonnummer bij verandering van telefonieaanbieder; SIM-kaart een chipkaart die, behoudens voor zover anders aangegeven, benodigd is voor het gebruik van een Aansluiting de unieke combinatie van cijfers die dient voor toegang tot het Netwerk en Ziggo Mobiel Zakelijk en de identificatie van de Klant; SIM-lock een technische beveiliging in een mobiele telefoon, waardoor het slechts mogelijk is die mobiele telefoon in combinatie met een specifieke SIM-kaart of Netwerk te gebruiken; Ziggo B.V. - Anvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk per 15 augustus

4 Telefoonnummer de unieke combinatie van cijfers die dient of geschikt is voor toegang tot het Netwerk en Ziggo Mobiel Zakelijk en de identificatie van de Klant; Ziggo Mobiel Zakelijk de levering van de mobiele telecommunicatiediensten die onder meer inhouden: mobiele telefonie, met inbegrip van eventuele Servicediensten en voorzieningen, bestemd voor het verrichten of ontvangen mobiele telefonie en mobiel dataverkeer over het Netwerk en netwerken van derden. Deze diensten zullen worden aangemerkt als Dienst zoals bedoeld in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo. Artikel 02 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk De Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk zijn, samen met en in aanvulling op de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo met uitzondering van artikel 3 lid 7 van de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, van toepassing op alle aanbiedingen van Ziggo, de Aanvraag en alle rechtsbetrekkingen tussen Ziggo en de Klant, die verband houden met of voortvloeien uit het Abonnement Ziggo Mobiel Zakelijk. Als het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk afwijkt van het bepaalde in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, dan geldt het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk. Eventuele (algemene) voorwaarden van de Klant of afwijkingen van de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Zakelijk Mobiel zijn niet op het Abonnement Ziggo Mobiel van toepassing. Artikel 03 installatie en aanvang Abonnement Ziggo Mobiel Zakelijk zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van het Abonnement worden geleverd. Levering van Ziggo Mobiel Zakelijk vindt plaats door verzending van de SIM-kaart aan de Klant. Als de Klant gebruik maakt van Nummerbehoud, kan een afwijkende termijn voor de aanvang van de Levering gelden. Om Ziggo Mobiel Zakelijk te kunnen bestellen moet op naam van de Klant de dienst Office Basis, Internet Plus, Office Plus, Internet Pro dan wel Office Pro zijn geregistreerd en dient het Mobiel Apparaat van de Klant SIM-lock-vrij te zijn. Ziggo B.V. - Anvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk per 15 augustus

5 Artikel 04 SIM-kaart De Klant ontvangt een SIM-kaart op het Office Basis, Internet Plus, Office Plus, Internet Pro of Office Pro adres. De SIM-kaart blijft eigendom van Ziggo. Per Office Basis, Internet Plus, Office Plus, Internet Pro of Office Pro abonnement kunnen meerdere SIM-kaarten worden besteld. Ziggo kan een maximum stellen aan het aantal SIM-kaarten per Klant en adres van de Klant. De Klant zal de SIM-kaart zo goed mogelijk beschermen tegen onbevoegd gebruik, diefstal of beschadiging en niet ter beschikking van derden stellen. Bij de SIM-kaart behorende beveiligingscodes moeten zo goed mogelijk geheim worden gehouden en mogen niet op of in de directe nabijheid van de SIM-kaart worden bewaard. Als Ziggo in geval van diefstal, verlies, beschadiging of enige andere oorzaak die is toe te rekenen aan de Klant een vervangende SIM-kaart aan de Klant ter beschikking stelt kan zij daarvoor kosten in rekening brengen. 5. Ziggo is gerechtigd een aan de Klant ter beschikking gestelde SIM-kaart om te ruilen in verband met een wijziging van technische eigenschappen of in verband met technische veroudering van de desbetreffende SIM-kaart. Ziggo is eveneens gerechtigd de technische eigenschappen of instellingen van een aan de Klant ter beschikking gestelde SIM-kaart (op afstand) te wijzigen. Artikel 05 Telefoonnummer en Nummerbehoud De Klant krijgt van Ziggo een Telefoonnummer ten behoeve van het gebruik van Ziggo Mobiel Zakelijk, tenzij de Klant bij de aanvraag van een Abonnement Ziggo Mobiel heeft aangegeven dat hij een door hem reeds in gebruik zijnd Telefoonnummer wil behouden. Ziggo stemt in met Nummerbehoud, als dit naar haar oordeel technisch mogelijk is. Als de Klant Nummerbehoud wenst, dan verstrekt hij aan Ziggo bij de aanvraag van een Abonnement Ziggo Mobiel alle hiervoor benodigde informatie en machtiging. Na ontvangst van deze informatie en machtiging zegt Ziggo namens de Klant het abonnement met de aanbieder van de telefoondienst op. Ziggo is voor de afhandeling afhankelijk van de medewerking van de andere telefonieaanbieder. Als de andere telefonieaanbieder niet meewerkt, dan kan het nummer niet worden behouden. Op verzoek van een andere telefonieaanbieder namens de Klant werkt Ziggo, overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, mee aan Nummerbehoud ten behoeve van Ziggo B.V. - Anvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk per 15 augustus

6 een aansluiting van die Klant op een netwerk of dienst van een andere telefonieaanbieder. Om technische redenen of als het van overheidswege wordt vereist, kan Ziggo een Telefoonnummer wijzigen. Ziggo streeft ernaar dit minimaal drie maanden voordat de wijziging wordt doorgevoerd aan de Klant kenbaar te maken. Als uit een dergelijke wijziging voor de Klant kosten of schade voortvloeien blijven deze voor zijn rekening. 5. De Klant stemt ermee in dat Ziggo zijn Telefoonnummer en persoonsgegevens aan derden verstrekt voor gebruik door of ten behoeve van nummerinformatiediensten en voor gebruik door andere aanbieders van elektronische telecommunicatiediensten, behalve als de Klant aan Ziggo te kennen heeft gegeven hier geen prijs op te stellen. Artikel 06 gebruik van Ziggo Mobiel Zakelijk Ziggo Mobiel Zakelijk mag slechts worden gebruikt in combinatie met een Mobiel Apparaat dat voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten en alle overige door Ziggo gestelde voorwaarden. De gevolgen van het gebruik van een Mobiel Apparaat dat niet aan deze eisen voldoet, waaronder mogelijke financiële gevolgen, zijn voor rekening en risico van de Klant. Mobiele Apparaten kunnen verschillen in functionaliteiten, hetgeen gevolgen kan hebben voor de gebruiksmogelijkheden van Ziggo Mobiel Zakelijk. Ziggo kan bepalen dat specifieke Mobiele Apparaten slechts kunnen worden gebruikt in combinatie met specifieke aanbiedingsvormen. De Klant staat in voor al het Gebruik dat van de Ziggo Mobiel Zakelijk wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming of kennis. Alle gerealiseerde verkeerskosten en andere (verbruiks)kosten voortvloeiende uit het gebruik van Ziggo Mobiel Zakelijk zijn voor zijn rekening. De Klant gebruikt Ziggo Mobiel Zakelijk, het Netwerk en overige door Ziggo geboden voorzieningen niet om: te handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de verplichtingen voortvloeiende uit het Abonnement Ziggo Mobiel Zakelijk en de Gedragsregels Ziggo Internet, of de belangen van Ziggo. Hieronder valt onder meer: - het ongevraagd, al dan niet in grote hoeveelheden, verzenden van berichten per of SMS ( spammen ); - het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; - het opzettelijk verspreiden van computervirussen of andere schadelijke software; - het tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan ( computervredebreuk ); - een mail-, web-, game-, chat-, file-, of andere serverdienst te voeren op het betreffende Mobiele Apparaat; Ziggo B.V. - Anvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk per 15 augustus

7 Het is niet toegestaan misbruik of excessief gebruik te maken van Ziggo Mobiel Zakelijk, bijvoorbeeld door handelingen te verrichten, te doen of laten verrichten: a. die, in strijd met de bedoeling van Ziggo Mobiel Zakelijk, de aan Ziggo verschuldigde bedragen beperken; b. waardoor storingen in Ziggo Mobiel Zakelijk, het Netwerk en/of andere (computer) netwerken of telecommunicatie-infrastructuren worden veroorzaakt, of ten aanzien daarvan overlast of onvoorzien gebruik wordt veroorzaakt; c. waardoor er continue of bijna continue Gebruik wordt gemaakt van Ziggo Mobiel Zakelijk, door langdurige openstaande verbindingen; inbreuk te maken op rechten van intellectuele eigendom van derden; gegevensbestanden of programmatuur beschadigen of ongeoorloofd gebruiken; en anderszins op onrechtmatige of inbreukmakende wijze te handelen of na te laten. 5. Naast het bepaalde in artikel 15 van de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, heeft Ziggo bij (een ernstig vermoeden van) overtreding van het bepaalde van het eerste lid van dit artikel -al dan niet op grond van de wet, na een sommatie, of op last van een bevoegde autoriteit- het recht: de Klant onmiddellijk de toegang tot Internet en/of andere door de Klant afgenomen Diensten en Ziggo Mobiel Zakelijk te ontzeggen of te beperken; de door de Klant verspreide informatie of content (deels) van het Netwerk te verwijderen; het dataverkeer van de Klant (deels) stop te zetten; en andere maatregelen te treffen die zij passend vindt om aan de overtreding een einde te maken. Ziggo is als gevolg van deze maatregelen niet verplicht aan de Klant schade of kosten te vergoeden. Ziggo houdt het recht de door haar geleden schade op de Klant verhalen. 6. Ziggo heeft het recht adressen, IP-adressen en de toegangsprocedures te wijzigen en houdt daarbij rekening met de belangen van de Klant. Als uit een dergelijke wijziging voor de Klant kosten voortvloeien blijven deze voor zijn rekening. 7. De up- en downloadsnelheden, zoals per Abonnementsvorm onder meer vermeld op de Website, betreffen een indicatie van de nagestreefde snelheden en kunnen variëren afhankelijk van omstandigheden zoals de hoeveelheid Internetgebruikers in de omgeving van het Mobiele Apparaat. De vermelde snelheden gelden in geen geval als een minimumgarantie. 8. De Klant kan gebruik maken van de mogelijkheid om Ziggo Mobiel Zakelijk te gebruiken in een ander land (zogenaamde internationale roaming) in de gevallen waarin Ziggo dat heeft aangegeven. Deze mogelijkheid en de daarbij behorende tarieven en voorwaarden kunnen verschillen per land. De Klant kan gebruik maken van de diensten van de desbetreffende buitenlandse aanbieder, met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die door die aanbieder worden aangeboden. Ziggo is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de gebieden en aanbieders waar gebruik kan worden gemaakt van deze mogelijkheid, alsmede in de aangeboden diensten. Ziggo B.V. - Anvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk per 15 augustus

8 9. De Klant is ermee bekend dat de capaciteit van het Netwerk niet onbeperkt is, waardoor overmatig gebruik door de Klant van Ziggo Mobiel Zakelijk overbelasting van het Netwerk en hinder bij andere gebruikers tot gevolg kan hebben. De Klant mag daarom niet dus danig overmatig gebruik maken van, of verkeer genereren op het Netwerk, dat dit andere gebruikers van het Netwerk hindert of het Netwerk overbelast. Als zich een dergelijke situatie voordoet, informeert Ziggo de Klant over zijn overtreding van deze bepaling en maakt de Klant hieraan onmiddellijk een einde. Als de Klant niet aan deze verplichting voldoet, kan Ziggo maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het, al dan niet tijdelijk, beperken van de toegang tot, dan wel het opschorten, beperken of be ëindigen van de levering van Ziggo Mobiel Zakelijk. Ziggo is als gevolg van deze maatregelen niet verplicht aan de Klant schade of kosten te vergoeden. 10. Bij gebruik van buitenlandse netwerken of netwerken van andere aanbieders kunnen diensten niet werken of beschikbaar zijn. Klant heeft in zulke gevallen geen recht op vergoeding. 1 Om onverwacht hoge kosten te voorkomen hanteert Ziggo gebruikslimieten voor gebruik van data in het buitenland. Als deze limieten bereikt worden ontvangt de Klant een waarschuwing. Er zijn meerdere (soorten) limieten. De wettelijke limieten staan standaard aan en kunnen door de Klant worden uitgezet. Deze limieten blijven uit totdat deze weer worden aangezet. Daarnaast zijn er gebruik slimieten die per maand, tijdelijk, kunnen worden opgehoogd. Aan het begin van een nieuwe maand zal de limiet weer op het standaard niveau staan. Artikel 07 gevolgen van niet-nakoming van verplichtingen Als Ziggo, op grond van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, overgaat tot (gedeeltelijke) opschorting van de levering van Ziggo Mobiel Zakelijk dan kan de Klant niet langer telefoon- en/of dataverkeer genereren. Wel blijven, als van toepassing, zolang het Abonnement Ziggo Mobiel Zakelijk niet is geëindigd, het alarmnummer 112 en de Klantenservice voor de Klant beschikbaar. Artikel 08 wijziging van het Abonnement Ziggo Mobiel Zakelijk De Klant kan Ziggo via de Klantenservice verzoeken om wijziging van zijn Abonnementsvorm of de levering van een Servicedienst. Een wijziging van een Abonnementsvorm kan een upgrade of een downgrade zijn. Een Ziggo B.V. - Anvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk per 15 augustus

9 upgrade is de overgang naar een Abonnementsvorm met een gelijke of hogere bundel. Een downgrade is de overgang naar een Abonnem entsvorm met een lagere bundel. De wijziging naar een Abonnementsvorm waarvoor een hogere vaste vergoeding geldt voor het Gebruik en een upgrade gaan in op de eerste kalenderdag van de eerstvolgende maand nadat het verzoek is ingediend, op voorwaarde dat de Klant heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen uit zijn Abonnementen. De wijziging naar een Abonnementsvorm waarvoor een lagere vaste vergoeding geldt voor het Gebruik en een downgrade gaan in op de eerste kalenderdag van de eerst volgende maand nadat het verzoek is ingediend. Als voor het Abonnement Ziggo Mobiel Zakelijk een minimum-abonnementsduur geldt, dan gaat de downgrade na afloop van de minimum-abonnementsduur in. Ziggo heeft het recht het Abonnement Ziggo Mobiel Zakelijk en de eventuele Abonnementen op de bijbehorende Servicediensten te beëindigen als het recht van Ziggo om gebruik te maken van het Netwerk eindigt, de licentie van de netwerkeigenaar/licentie houder wordt ingetrokken, het Mobiele Netwerk door de netwerkeigenaar aan een derde wordt overgedragen, dan wel als het aanbieden van de Ziggo Mobiel Zakelijk om technische of bedrijfseconomische redenen niet of onvoldoende mogelijk is. Ziggo zal zich ertoe inspannen de Klant in deze gevallen, zo mogelijk, tijdig voordien daarvan in kennis te stellen. 5. Als Ziggo de dienstverlening op grond van het vorige lid beëindigt, eindigen bestaande Abonnementen voor de desbetreffende Dienst(en) uiterlijk met ingang van de datum waarop de bedoelde dienstverlening wordt beëindigd. Ziggo zal in dat geval aan de Klant waar mogelijk een vervangende Dienst aanbieden. Artikel 09 vergoedingen en facturatie Voor het Abonnement Ziggo Mobiel Zakelijk betaalt de Klant een vast basistarief. In aanvulling daarop kan bij de Klant een vergoeding voor het Gebruik in rekening worden gebracht. De vergoeding voor het Gebruik wordt, afhankelijk van de gekozen Abonnementsvorm, op de volgende wijze berekend: een variabele vergoeding op basis van feitelijk gebruik van Ziggo Mobiel Zakelijk door de Klant, en/ of een (periodieke) vaste vergoeding voor een vooraf bepaald Gebruik, en vergoedingen die verschuldigd zijn aan derden in verband met diensten die door de Klant zijn afgenomen door gebruikmaking van Ziggo Mobiel Zakelijk. Voor zover maandelijks aan Ziggo verschuldigde bedragen ten behoeve van Diensten niet over een volledige kalendermaand Ziggo B.V. - Anvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk per 15 augustus

10 verschuldigd zijn, worden deze proportioneel in rekening gebracht. Ziggo kan bij de Aanvraag en tijdens de looptijd van het Abonnement Ziggo Mobiel Zakelijk van de Klant een borgstelling, storting van een redelijke waarborgsom of een vooruitbetaling vragen tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de Klant tegenover Ziggo. 5. Als het Gebruik door de Klant in een periode sterk is toegenomen, dan heeft Ziggo het recht hem tussentijds een factuur te sturen. Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk op de opgegeven datum op de rekening van Ziggo zijn bijgeschreven. Artikel 10 diefstal en vermissing In geval van diefstal, vermissing, of (vermoeden van) gebruik tegen de wil van de Klant van een SIM-kaart of daarbij behorende be veiligingscodes of een Mobiel Apparaat, kan de Klant online zelf de Dienst blokkeren via de Website of Klantenservice. Blokkering vindt zo spoedig mogelijk plaats. Blokkering is gedurende zeven dagen per week mogelijk. De blokkering dient direct na de ontdekking van de diefstal, vermissing of gebruik tegen de wil van de Klant te worden gedaan. De Klant is de gebruiksafhankelijke vergoedingen verschuldigd tot moment dat het Abonnement op grond van het vorige lid is geblokkeerd. Periodiek verschuldigde bedragen blijven echter gedurende de eventueel overeengekomen minimumduur van het desbetreffende Abonnement verschuldigd. Voor de blokkering en/of opheffing van de blokkering van Ziggo Mobiel Zakelijk kunnen kosten bij de Klant in rekening worden gebracht. Artikel 11 aansprakelijkheid Naast het bepaalde in artikel 16 van de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo is Ziggo niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen of blokkering van de toegang tot Ziggo Mobiel Zakelijk, dit onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 5 van de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo; een gebrek in de beveiliging van de door de Klant opgeslagen informatie op de systemen van Ziggo; handelingen van andere Klanten of Internetgebruikers; of wijzigingen in het Telefoonnummer, de adressen, IP-adressen of toegangsprocedures. Ziggo B.V. - Anvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk per 15 augustus

11 Artikel 12 privacy en gegevensbescherming Bij Gebruik vindt het gegevensverkeer geheel of gedeeltelijk plaats door de ether. De Klant aanvaardt dat het gegevensverkeer door anderen kunnen worden opgevangen dan voor wie ze zijn bestemd. Gelet op de aan het Gebruik verbonden risico s, kan Ziggo de bescherming van het gegevensverkeer of overige door de Klant g ebruikte of verspreide informatie niet garanderen. Daarnaast geldt het bepaalde in artikel 20 van de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo. Ziggo zal geen persoonlijke en bestanden van de Klant inzien, en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij de Klant hiervoor zijn toestemming verleent of Ziggo hiertoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. Ziggo is gerechtigd, al dan niet in samenwerking met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, een bestand aan te leggen van Klanten van wie een Abon nement op Ziggo Mobiel Zakelijk is beëindigd of opgeschort op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Algemene Basisvoor waarden Ziggo of een Abonnement is beëindigd op grond van artikel 6 wegens het niet tijdig betalen van verschuldigde vergoedingen. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door Ziggo en deze andere aanbieders, in het kader van de acceptatie van aanvragen voor telecommunicatiediensten. De Klant kan bij de verantwoordelijke voor dit bestand informeren of hij is opgenomen in een dergelijk bestand en op welke wijze hij in dat geval is opgenomen. Als de Klant bezwaar heeft tegen de wijze waarop hij is opgenomen kan hij daartegen bezwaar maken. Artikel 13 kwaliteitsniveau, onderhoud en storingen Bij mobiele telecommunicatie kunnen de mogelijkheden om verbindingen te maken en de kwaliteit en eigenschappen van verbindingen niet op elke plaats en op elk moment gelijk zijn. Dit heeft te maken met onder meer de gebruikte Mobiel Apparaat, de radiobedekking van het Netwerk (die beïnvloed kan worden door onder meer de locatie of de aanwezigheid in een gebouw), de hoeveelheid telecommunicatieverkeer en atmosferische omstandigheden. Ziggo spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is technisch echter onmogelijk om elke storing of beperking van de dienstverlening te voorkomen. Aansprakelijkheid voor het niet of niet goed functioneren van de dienstverlening bestaat alleen binnen de grenzen van deze Algemene Voorwaarden en de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo. Ziggo B.V. - Anvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk per 15 augustus

12 Het Netwerk wordt onderhouden door een derde partij. Ten behoeve van onderhoud kan tijdelijk (een deel van)het Netwerk buiten gebruik gesteld worden. Onderbrekingen worden tot een minimum beperkt en waar dit toch nodig en redelijkerwijs mogelijk is zal Ziggo een onderbreking tijdig bekend maken als deze buitengebruikstelling voor de Klant merkbare consequenties met zich meebrengt. Storingen worden zo spoedig mogelijk onderzocht en naar beste kunnen opgeheven. 5. De kosten van storingsonderzoek en herstel komen voor rekening van Ziggo. Deze kosten kunnen aan de Klant in rekening worden gebracht als uit het onderzoek blijkt dat de storing zich bevindt in het Mobiele apparaat dat wordt gebruikt, dan wel het gevolg is van een handelen door de Klant of Eindgebruiker in strijd met hetgeen is overeengekomen. Ziggo is gerechtigd met betrekking tot de aard en omvang van het gebruik van Ziggo Mobiel Zakelijk beperkingen te stellen, die voortvloeien uit voor Ziggo Mobiel Zakelijk gebruikte technologie, de aard van de dienst of de door de Klant gebruikte Mobiel Apparaat. Deze beperkingen zullen door Ziggo worden aangegeven in het kader van een aanbiedingsvorm of anderszins. In dit kader is Ziggo in elk geval gerechtigd om: a. dataverkeer dat wordt gerealiseerd en informatie die wordt uitgewisseld in het kader van gebruik van Ziggo Mobiel Zakelijk, te beperken of niet (direct) te transporteren, als dit voortvloeit uit de aard van de dienstverlening of de gebruikte technologie; en b. beperkingen te stellen aan de opslag-, verzend- of ontvangstmogelijkheden van berichten of informatie van of voor de Klant; en c. voor Klant bestemde berichten niet te transporteren in het kader van het tegengaan van grote hoeveelheden gelijktijdig verzonden berichten waarvan aannemelijk is dat zij niet door Klant zijn aangevraagd. Artikel 14 levering en instandhouding Ziggo B.V. - Anvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk per 15 augustus

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ziggo

Algemene Voorwaarden Ziggo Algemene Voorwaarden Ziggo Per 1 november 2009 Inhoud artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Algemene voorwaarden 5 artikel 03 totstandkoming Abonnement 5 artikel 04 duur en beëindiging 6

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel (hierna: "Algemene Voorwaarden") Definities In deze Algemene Voorwaarden betekent: "Aanmeldingsformulier": het formulier waarmee de Klant Emobiel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015

Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015 Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015 Artikel 1. Definities De begrippen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de hiernavolgende betekenis: -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vodafone

Algemene voorwaarden. Vodafone Algemene voorwaarden Vodafone 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Consumenten Vodafone Libertel B.V. Artikel 1 Algemeen 4 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie