Aanvullende voorwaarden Zakelijke Mobiele Diensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende voorwaarden Zakelijke Mobiele Diensten"

Transcriptie

1 Aanvullende voorwaarden Zakelijke Mobiele Diensten Deze voorwaarden zijn samen met - en in aanvulling op - de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk UPC Nederland B.V. van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten die gelden voor Zakelijke mobiele diensten. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van deze aanvullende voorwaarden en de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk UPC Nederland B.V. gelden de eerstgenoemde voorwaarden met voorrang. Definities in de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk UPC Nederland B.V. gelden ook voor deze Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Mobiele Diensten. 1. Welke definities hanteren we? 1.1 Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk: dit zijn de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk UPC Nederland B.V. Deze zijn naast de Aanvullende voorwaarden Zakelijke Mobiele Diensten toepassing op de levering van Mobiele diensten. 1.2 Abonnementsvorm: de vorm waarin UPC het Mobiele abonnement aanbiedt met verschillende specificaties, hierna ook aangeduid als bundel. 1.3 Gebruiker(s): de natuurlijke perso(o)n(en) die op basis van uw Mobiele abonnement de beschikking heeft/hebben gekregen over een SIMkaart en binnen dit Mobiele abonnement gebruik kan/kunnen maken van de Mobiele diensten van UPC. 1.4 IMEI-nummer: International Mobile Equipment Identity, meestal afgekort tot IMEI, staat voor het (meestal 15-cijferige) nummer dat een gsm-toestel identificeert. 1.5 Mobiel(e) abonnement: een Overeenkomst op grond waarvan u in een gekozen Abonnementsvorm gebruik mag maken van de Mobiele dienst met een Mobiele Aansluiting tegen betaling van een periodieke vergoeding per maand. 1.6 Mobiele aansluiting: de verbinding met het Mobiele netwerk die UPC aan u levert. 1.7 Mobiele dienst(en): de Zakelijke mobiele telecommunicatiedienst die UPC levert voor het versturen, ontvangen en leveren van mobiele data, telefonie- en sms-verkeer, met uitzondering van WifiSpots. 1.8 Mobiel(e) nummer: het tiencijferige nummer dat u identificeert en dat toegang geeft tot Mobiele aansluitingen, Gebruikers van mobiele diensten, randapparatuur of andere netwerkelementen uit het Nederlandse nummerplan. 1.9 Nummerbehoud: het behoud van uw Mobiele nummer bij verandering van mobiele telefonieaanbieder SIMkaart: de chip waarmee u en/of de Gebruiker, in combinatie met een Mobiele aansluiting en randapparatuur, gebruik kunt/kunnen maken van het Mobiele netwerk op basis van uw Mobiele abonnement Mobiel(e) apparaat: het mobiele zend- of ontvangstapparaat dat is bestemd voor gebruik al dan niet in combinatie met een SIMkaart om verbinding te maken met het Mobiele netwerk Mobiel(e) netwerk: alle technische componenten die UPC gebruikt voor de levering van Mobiele diensten Mobiel(e) product: roerende zaken, zoals telefoon, USB-modem, inbouwsets voor vervoermiddelen en andere accessoires. UPC, of een andere partij, levert deze producten voor Mobiele diensten U of uw: u als Contractant en houder van een Mobiel abonnement, tevens Gebruiker

2 2. Welke bepalingen gelden voor Mobiele diensten? 2.1 U kunt alleen een Mobiel abonnement aangaan wanneer en zolang u een abonnement op UPC Digitale Kabel TV en Radio heeft. Wanneer de Mobiele diensten als onderdeel van een (totaal)pakket worden afgenomen, dan zijn de bepalingen van het onderdeel zakelijke pakketten (artikel 36 en 37 Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk) van toepassing. U kunt alleen een overeenkomst aangaan voor levering van mobiele diensten wanneer u een abonnement op UPC Kabel TV en Radio en een UPC-internetdienst heeft. Indien u verhuist naar een plaats waar UPC geen Digitale Kabel TV en Radio beschikbaar kan stellen, kan UPC nadere voorwaarden stellen en hogere tarieven in rekening brengen voor het voortzetten van uw Mobiele abonnement. 2.2 Voor een Mobiele dienst geldt dat de overeengekomen minimumlooptijd ingaat zodra de Mobiele dienst is geactiveerd. U kunt uw Mobiele abonnement opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 2.3 De Mobiele dienst wordt geactiveerd: a) Als u of de Gebruiker gebruikmaakt van Nummerbehoud: op het moment dat uw Mobiele nummer of dat van de Gebruiker is geporteerd naar UPC. b) Als u of de Gebruiker geen gebruikmaakt van Nummerbehoud: op het moment dat u of de Gebruiker de Mobiele dienst activeert binnen veertien kalenderdagen na ontvangst van de SIMkaart, dan wel op het moment dat UPC de Mobiele dienst activeert. UPC zal de Mobiele dienst activeren als u of de Gebruiker de Mobiele dienst niet zelf binnen 14 kalenderdagen heeft geactiveerd, of eerder indien UPC dat met u heeft afgesproken. 2.4 Als de looptijd van uw Mobiele abonnement ingaat in de loop van een kalendermaand, krijgt u voor die betreffende kalendermaand een evenredig gedeelte van uw bundel toegekend. U bent voor die betreffende kalendermaand vanzelfsprekend ook alleen een evenredig gedeelte van het maandelijkse abonnementstarief verschuldigd. 2.5 Als u een wijziging van een Mobiele dienst heeft besteld, zal voor die dienst en eventueel het (totaal)pakket waar de dienst onderdeel van uitmaakt, een nieuwe looptijd ingaan na activatie. 2.6 UPC kan, afhankelijk van het pakket, eenmalige kosten in rekening brengen. Een upgrade van de Mobiele dienst naar een ander pakket betekent niet noodzakelijkerwijs dat UPC deze eenmalige kosten aan u retourneert. 2.7 U kunt de Mobiele dienst gebruiken buiten Nederland. Gebruik van de Mobiele diensten in het buitenland is standaard geactiveerd. U kunt de Mobiele dienst voor gebruik in het buitenland deactiveren via Mijn UPC of u kunt hiervoor contact opnemen met de Zakelijke servicedesk. 2.8 Voor sommige Mobiele diensten maakt UPC gebruik van locatiegegevens. We gebruiken deze voor het opstellen van facturen. Daarnaast stelt UPC deze gegevens alleen ter beschikking aan derden als u daarmee heeft ingestemd of als UPC een verzoek krijgt van daartoe bevoegde autoriteiten op basis van een wettelijke verplichting.

3 3. Welke bepalingen gelden er als u uw abonnement wilt wijzigen? 3.1 U kunt UPC verzoeken om wijziging van uw Abonnementsvorm of de levering van een contentdienst. Zowel voor een upgrade als voor een downgrade. Een upgrade is de overgang naar een Abonnementsvorm met een gelijk of uitgebreider Mobiel abonnement. Een downgrade is de overgang naar een Abonnementsvorm met een beperkter Mobiel abonnement De wijziging naar een Abonnementsvorm waarvoor een hogere vaste vergoeding geldt en een upgrade gaan in nadat het verzoek is ingediend, op voorwaarde dat u heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen uit uw abonnementen bij UPC. 3.3 De wijziging naar een Abonnementsvorm waarvoor een lagere vaste vergoeding geldt en een downgrade gaan direct in na ontvangst van uw verzoek. 4 Welke bepalingen gelden voor tarieven en betaling? 4.1 Voor de producten en diensten die u van UPC afneemt, brengt UPC u tarieven in rekening, die u verschuldigd bent. U bent ook een vergoeding verschuldigd voor producten en diensten van derden die UPC bij u in rekening brengt, zoals contentdiensten. 4.2 Voor betaling van uw Mobiele abonnement gelden de bepalingen over tarieven en betaling zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk. 4.3 UPC kan voor de totstandkoming van het Mobiele abonnement of tijdens de looptijd van Mobiele diensten een voorschot van u vragen of tussentijdse of zelfs onmiddellijke betaling vragen. Bijvoorbeeld als u niet aan een betalingsverplichting voldoet of naar het oordeel van UPC mogelijk niet aan uw betalingsverplichting zult (kunnen) voldoen, maar bijvoorbeeld ook als u bovengemiddeld gebruikmaakt van producten of diensten. UPC kan daarnaast andere voorwaarden stellen aan toekomstige betalingen of aanvullende zekerheid vragen (bijvoorbeeld een borg). UPC is geen rente verschuldigd over een eventueel voorschotbedrag. 4.4 Als u minder verbruikt dan in uw bundel zit, zal het restant niet worden overgeheveld naar de opvolgende maand. 4.5 UPC hanteert per Mobiel abonnement gebruikslimieten voor gebruik van data in het buitenland om onverwacht hoge kosten te voorkomen. Als deze limieten bereikt worden, ontvangen u en de Gebruikers een waarschuwing. Er zijn meerdere (soorten) limieten. De wettelijke limieten staan standaard aan. U kunt deze zelf uit (laten) zetten of wijzigen via Mijn UPC of via de klantenservice. Deze limieten blijven uit totdat deze weer worden aangezet. 4.6 Sommige randapparatuur ondersteunt geen sms-berichtgeving waardoor het sms-bericht van UPC niet getoond kan worden. 4.7 Aan eventuele bij het USB-modem geleverde of externe software die wordt gebruikt voor het bijhouden van het verbruik, kunnen geen rechten worden ontleend. De systemen van UPC of de rapportage op een daartoe door UPC aangewezen website zijn te allen tijde leidend. 5. Welke bepalingen gelden voor kwaliteit en onderhoud? 5.1 Het Mobiele netwerk wordt onderhouden door een derde partij. Ten behoeve van onderhoud kan tijdelijk (een deel van) het Mobiele netwerk buiten gebruik gesteld worden. Onderbrekingen worden tot een minimum beperkt. Waar dit nodig en redelijkerwijs mogelijk is, zal UPC een onderbreking tijdig bekendmaken als deze buitengebruikstelling merkbare consequenties voor u met zich meebrengt.

4 5.2 UPC en haar leveranciers doen er alles aan om u ongestoord gebruik te laten maken van de Mobiele aansluiting binnen het gebied dat het Mobiele netwerk dekt. UPC kan niet garanderen dat de kwaliteit en dekking daarvan altijd en overal even goed zijn en steeds vrij zijn van storingen. De mogelijkheid een verbinding op te bouwen en in stand te houden is niet op elke plaats en tijd gelijk of toereikend. Dat geldt ook voor de kwaliteit van elektronische communicatiediensten. Dit is een natuurkundig gegeven. Fysieke factoren (zoals gebouwen, tunnels en bergen), atmosferische omstandigheden, aanpassingen, onderhoud, andere aanbieders van communicatiediensten, storingen bij andere operators of andere oorzaken kunnen de Mobiele diensten negatief beïnvloeden of (tijdelijk) onbeschikbaar maken. UPC en haar leveranciers doen er alles aan het Mobiele netwerk zo in te richten dat de Mobiele diensten hier zo min mogelijk door beperkt of verstoord worden. Artikel 5.5 van de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk geldt voor de hele Mobiele dienst. 5.3 Onafhankelijke instanties onderzoeken met regelmaat de kwaliteit van het Mobiele netwerk. UPC is niet verantwoordelijk wanneer berichten in de ether door anderen worden onderschept of wanneer zij proberen dit te doen. UPC kan geen minimumsnelheidsgaranties afgeven voor de Mobiele dienst. Download- en uploadsnelheden kunnen variëren op verschillende plaatsen en tijden. 5.4 Als u, door oorzaken zoals in artikel 5.1 t/m 5.3, geen of niet ongestoord gebruik kunt maken van de Mobiele dienst, is UPC aansprakelijk indien en voor zover bepaald op grond van de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk. 5.5 UPC streeft ernaar om het Mobiele netwerk op een kwalitatief hoog niveau te laten functioneren. Wanneer u klachten of opmerkingen heeft over het functioneren van het Mobiele netwerk, kunt u deze doorgeven aan de klantenservice van UPC. 5.6 UPC mag beperkingen stellen aan de aard en omvang van het gebruik van de Mobiele diensten, die te maken hebben met de gebruikte technologie, de aard van de dienst of het door u gebruikte Mobiele apparaat. UPC zal dit aan u kenbaar maken bij de aanbiedingsvorm of anderszins. Op het gebruik van telefonie en internet zijn de regels over redelijk gebruik van toepassing (artikel 9.6 en 9.7). UPC mag in elk geval, voor zover wettelijk toegestaan: a. dataverkeer dat wordt gerealiseerd en informatie die wordt uitgewisseld bij het gebruik van de Mobiele diensten beperken of niet (direct) transporteren; en b. beperkingen stellen aan de opslag-, verzend- of ontvangstmogelijkheden van berichten of informatie van of voor u en/of een Gebruiker; en c. besluiten voor u en/of een Gebruiker bestemde berichten niet te transporteren om het verzenden van grote hoeveelheden gelijktijdig verzonden berichten tegen te gaan, waarvan aannemelijk is dat zij niet door u en/of een Gebruiker zijn aangevraagd. 5.7 U gebruikt geen apparatuur en/of software die niet voldoet aan de daartoe gestelde industriële standaarden en wettelijke eisen. De kosten van storingsonderzoek en herstel komen voor rekening van UPC. Deze kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht als uit onderzoek blijkt dat de storing zich bevindt in het Mobiele apparaat dat wordt gebruikt, dan wel het gevolg is van uw handelen als dat in strijd is met de toepasselijke voorwaarden. 5.8 Als u gebruikmaakt van producten of diensten van derden (zoals bij bellen in het buitenland of het gebruik van apps) is UPC daarvoor niet verantwoordelijk. Zo is UPC niet verantwoordelijk of aansprakelijk als u tijdelijk of gedeeltelijk gebruikmaakt van een netwerk in het buitenland. Dan kunnen bepaalde diensten niet werken of niet beschikbaar zijn. Als dat het geval is, schiet UPC niet tekort en heeft u geen recht op een vergoeding.

5 6. Welke bepalingen gelden voor de SIMkaart en het Mobiele product? 6.1 UPC geeft u per Mobiel abonnement een of meer SIMkaarten. UPC kan een maximum stellen aan het aantal SIMkaarten per houder van een Mobiel abonnement en per adres. Bij deze SIMkaarten zitten ook beveiligingscodes (zoals de zogenaamde pin- en pukcode). UPC kan SIMkaarten omruilen wanneer zij daarvoor een reden ziet. 6.2 De SIMkaarten blijven altijd eigendom van UPC of onze leveranciers. U mag de pukcode van de SIMkaart niet aanpassen of bewerken. 6.3 U bent verantwoordelijk voor een deugdelijk gebruik en beheer van de SIMkaarten van uw Mobiele abonnement. U dient de SIMkaarten en eventueel verstrekte toegangscodes zorgvuldig te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegd gebruik, diefstal of beschadiging en ziet erop toe dat Gebruikers binnen uw Mobiele abonnement dit ook doen. U mag de SIMkaart niet aan derden ter beschikking stellen die geen Gebruikers zijn binnen uw Mobiele abonnement. UPC adviseert u erop toe te zien dat de beveiligingscodes zoveel mogelijk geheim worden gehouden, gescheiden worden bewaard en verstandig worden gebruikt. 6.5 Heeft u of een Gebruiker de SIMkaart verloren, is hij gestolen of beschadigd, vermoedt u dat de SIMkaart of een toegangscode is misbruikt of door onbevoegden is gebruikt, of mist u verstrekte toegangscodes of pincodes? Dan stelt u UPC daarvan onmiddellijk op de hoogte. UPC kan in dat geval op uw verzoek de SIMkaart buiten werking stellen. Daarbij kan UPC u vragen om een aantal gegevens te verstrekken, waaronder uw IMEI-nummer. U kunt ook zelf de SIMkaart buiten werking stellen via Mijn UPC. 6.6 Alle kosten van (onbevoegd) gebruik van de SIMkaarten, de Mobiele aansluiting en de Mobiele diensten komen geheel voor rekening en risico van u. Dit geldt tot het moment dat u melding maakt aan UPC en er sprake is van blokkering zoals genoemd in artikel UPC kan kosten in rekening brengen bij u als UPC een vervangende SIMkaart ter beschikking stelt na diefstal, verlies, beschadiging of enige andere aan u of een Gebruiker toe te rekenen oorzaak. 6.8 Wanneer u randapparatuur of Mobiele producten heeft ontvangen waarop UPC een zogenoemde netwerklock of simlock heeft geplaatst, dan is het niet toegestaan deze te (laten) verwijderen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UPC. UPC kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. 6.9 UPC mag de technische eigenschappen of SIMkaart-instellingen (op afstand) wijzigen Bij gewijzigde technische eigenschappen of standaarden of wegens veroudering van de SIMkaart kan UPC een SIMkaart die al aan u of een Gebruiker ter beschikking is gesteld, omruilen U en de Gebruikers moeten de SIMkaart na beëindiging van de overeenkomst onbruikbaar maken en vernietigen UPC kan de SIMkaart(en) terugvorderen bij ernstig vermoeden van oneigenlijk gebruik of fraude.

6 7. Welke bepalingen gelden voor het Mobiele nummer en Nummerbehoud? 7.1 UPC verstrekt u per SIMkaart een Mobiel nummer voor het gebruik van de Mobiele dienst. Gebruikmaken van Nummerbehoud kan als u dit bij de aanvraag van een Mobiel abonnement aan UPC heeft laten weten. Het moet dan wel mogelijk zijn om de overeenkomst bij de huidige telecomaanbieder op te zeggen. 7.2 Als u en/of de Gebruiker(s) gebruik wilt/willen maken van Nummerbehoud, dan verstrekt u bij de aanvraag van een Mobiel abonnement alle informatie die nodig is. Bovendien verklaart u hierbij voor alsdan, ten behoeve van uw eventuele aanvra(a)g(en) van Nummerbehoud, dat u gemachtigd bent om de overeenkomst bij de huidige telecomaanbieder van u en/of de Gebruikers binnen uw Mobiele abonnement op te zeggen. Na ontvangst van deze informatie zegt UPC namens u en/of de Gebruikers binnen uw Mobiele abonnement het abonnement met uw telecomaanbieder op. UPC is hierbij afhankelijk van die telecomaanbieder. Er zijn omstandigheden waardoor u en/of de Gebruikers geen gebruik kan/kunnen maken van Nummerbehoud. UPC is niet verantwoordelijk als Nummerbehoud vanuit de andere telecomaanbieder naar UPC niet mogelijk is. U zult dan zelf contact moeten opnemen met uw telecomaanbieder. 7.3 Bij beëindiging van het Mobiele abonnement komt het Mobiele nummer te vervallen, tenzij u en/of de Gebruikers Nummerbehoud hebben aangevraagd. UPC werkt in beginsel mee aan een verzoek van een andere telecomaanbieder tot Nummerbehoud als u en/of Gebruikers wilt/willen overstappen naar deze andere telecomaanbieder. UPC kan, voor zover wettelijk toegestaan, weigeren mee te werken aan een verzoek tot Nummerbehoud. 7.4 UPC mag een Mobiel nummer wijzigen. Dit kan bij wijzigingen in een nationaal nummerplan, een voorschrift van een toezichthouder, wijzigingen in een Mobiele dienst of het Mobiele netwerk, of andere gevallen die een nummerwijziging redelijkerwijs noodzakelijk maken. UPC streeft ernaar dit minimaal twee maanden voordat de wijziging wordt doorgevoerd aan u kenbaar te maken. Tenzij een eerdere wijziging in de gegeven omstandigheden noodzakelijk is. UPC is niet aansprakelijk voor de schade die een wijziging van een of meer Mobiele nummers veroorzaakt. 8. Welke bepalingen gelden er voor content en contentdiensten? 8.1 Als u en/of een Gebruiker een contentdienst, waaronder een premium-sms-dienst, afneemt/afnemen van een andere partij (bijvoorbeeld een app, kansspel, ringtone of informatiebericht) is UPC niet verantwoordelijk voor de inhoud of werking van de contentdienst. De intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht) op de contentdiensten behoren niet aan u en/of de Gebruikers toe. U en de Gebruikers mogen de inhoud van de contentdiensten daarom niet wijzigen, kopiëren of doorsturen. U en de Gebruikers mogen de content alleen gebruiken als dit overeenkomt met het doel waarvoor de content ter beschikking is gesteld. U vrijwaart UPC en stelt UPC schadeloos voor de gevolgen die ontstaan als u en/of de Gebruiker(s) bij het gebruik van de content(diensten) inbreuk maakt/maken op intellectuele eigendomsrechten van UPC of derden. 8.2 Om contentdiensten goed te laten werken, is het noodzakelijk dat de sms-contentprovider en de sms-dienstverlener bepaalde persoonsgegevens van u en/of de Gebruiker(s) ontvangen. Zoals het Mobiele nummer, om de kosten voor bijvoorbeeld een ringtone via uw telefoonrekening bij u in rekening te kunnen brengen. Deze gegevens worden aan deze partijen doorgegeven als u en/of de Gebruiker(s) zich voor een van hun diensten hebt/hebben aangemeld. 8.3 U en/of de Gebruiker(s) bent/zijn er zelf verantwoordelijk voor dat u of zij beschikt/beschikken over een Mobiel apparaat of Mobiel product dat nodig is voor het goed functioneren van de gewenste contentdiensten. 8.4 UPC behoudt zich het recht voor om contentdiensten zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, tijdelijk buiten werking te stellen dan wel stop te zetten. 8.5 Via kunt u de mogelijkheid tot het afnemen van de contentdienst (in dit geval een sms-dienst) blokkeren. Dit kunt u ook door UPC laten doen via de klantenservice van UPC of via Mijn UPC.

7 8.6 Als u het niet eens bent met de bedragen die u moet betalen voor contentdiensten van derde partijen, kunt u hierover bij UPC een klacht indienen. Als u uw rekening niet betaalt waar de kosten voor de contentdienst op staan, dan mag UPC de levering van uw Mobiele dienst opschorten of beëindigen. Behalve als u binnen twee maanden een klacht heb ingediend. Dan zal UPC uw klacht onderzoeken en pas overgaan tot beëindiging of opschorting als UPC uw klacht afwijst. 9. Welke bepalingen gelden voor het gebruik van de Mobiele diensten? 9.1 U en de Gebruiker(s) mogen de Mobiele diensten alleen gebruiken in combinatie met een Mobiel apparaat dat voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten en alle overige door UPC gestelde voorwaarden. De gevolgen van het gebruik van een Mobiel apparaat dat daaraan niet voldoet, zijn voor uw eigen rekening en risico. Sommige Mobiele apparaten hebben bepaalde functionaliteiten die gevolgen hebben voor het gebruik van de Mobiele diensten van UPC. UPC kan bepalen dat bepaalde Mobiele apparaten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met een specifieke abonnementsvorm. Mms-diensten worden niet ondersteund. 9.2 U bent zelf verantwoordelijk voor al het gebruik dat u en/of de Gebruiker(s) maakt/maken van de Mobiele diensten. Ook als dat gebeurt zonder uw toestemming of zonder dat u dat weet. Alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van de Mobiele diensten zijn voor uw rekening. 9.3 Voor alle Mobiele abonnementen gelden maximale gebruikslimieten per maand voor gebruikskosten die buiten de bundel vallen (en in rekening worden gebracht naast de abonnementskosten). Bij het bereiken van deze gebruikslimiet kan UPC de dienstverlening waarvoor buiten de bundel gebruikskosten in rekening worden gebracht, tot het einde van de betreffende maand opschorten. U kunt ook zelf een gebruikslimiet instellen. 9.4 Gebruikers kunnen ervoor kiezen om via Mijn UPC of via de klantenservice betaalde servicenummers (090-nummers etc.) te laten blokkeren. Indien u het niet eens bent met de belkosten naar servicenummers, kunt u hierover een schriftelijke klacht indienen bij UPC. 9.5 In aanvulling op het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk mogen u en de Gebruiker(s) de Mobiele diensten niet gebruiken: voor een ander doel dan waarvoor UPC de Mobiele diensten aan u ter beschikking heeft gesteld; in strijd met de verplichtingen uit uw Mobiele abonnement, deze Aanvullende voorwaarden Zakelijke Mobiele Diensten en eventuele andere voorwaarden (upcbusiness.nl/algemene-voorwaarden). 9.6 Met sommige Mobiele abonnementen kunt u onbeperkt bellen of sms en in Nederland (en zodra van toepassing ook in het buitenland). U en/of de Gebruikers mag/mogen dat alleen doen op een normale en redelijke manier. Daarmee kan worden voorkomen dat het netwerk wordt overbelast en er misbruik wordt gemaakt van de Mobiele diensten en hoeven andere gebruikers geen overlast te ondervinden. Hieronder is uitgelegd wat u en/of de Gebruikers van deze Mobiele abonnementen kunt/kunnen verwachten en waarvoor deze gebruikt kunnen worden. Op die manier wordt/worden u en/ of Gebruikers niet geconfronteerd met onverwachte kosten of andere maatregelen.

8 9.7 UPC beschouwt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het onderstaande als niet normaal of niet redelijk gebruik dan wel misbruik: a. gebruik in combinatie met aan ander apparaat dat niet door UPC als geschikt is bevonden; b. gebruik van één SIMkaart met meerdere eindgebruikers tegelijk, tenzij anders door UPC is aangegeven; c. gebruik boven een bepaalde redelijke hoeveelheid, welke hoeveelheid is afgeleid van gemiddeld gebruik van andere, vergelijkbare Gebruikers; d. continu of bijna continu gebruik, door langdurig openstaande verbindingen, zoals het gebruik als babyfoon of router of als telefooncentrale; e. gebruik voor commerciële doeleinden (anders dan voor regulier zakelijk gebruik in het geval van een zakelijk abonnement) zoals het aanbieden van de sms- of belmogelijkheden aan derde(n); f. het versturen van spam of bulk-sms (het excessief versturen van sms jes vanuit één nummer naar een of meerdere ontvangende nummer(s)) en/of het aanbieden van de sms-mogelijkheid aan derde(n); g. gebruik in een simbox; h. gebruik om te frauderen; i. gebruik om schade toe te brengen aan UPC of anderen; j. gebruik waarmee overlast wordt veroorzaakt; k. ander gebruik waarmee u en/of Gebruikers handelt/handelen in strijd met de wet, de rechten van anderen, de goede zeden, de openbare orde. 9.8 Als u een waarschuwing krijgt omdat u of een Gebruiker in strijd handelt met de toepasselijke voorwaarden (zoals in artikel 9.5 t/m 9.7) dan zult u de aanwijzingen moeten opvolgen die UPC u geeft. 9.9 UPC mag adressen, IP-adressen en de toegangsprocedures wijzigen en houdt daarbij rekening met uw belangen. Eventuele kosten die daaruit voortvloeien kunnen niet op UPC verhaald worden De up- en downloadsnelheden zoals die per Abonnementsvorm onder meer op de website van UPC (upc.nl) zijn vermeld, betreffen een indicatie van de nagestreefde snelheden. Deze snelheden kunnen variëren afhankelijk van omstandigheden, zoals de hoeveelheid gebruikers in de omgeving van het basisstation (zendmast), storing van signaalsterkte in gebouwen etc. De vermelde snelheden gelden in geen geval als een minimumgarantie U kunt gebruikmaken van de mogelijkheid om de Mobiele diensten te gebruiken in een ander land (zogenaamde internationale roaming) in de gevallen waarin UPC dat heeft aangegeven. Deze mogelijkheid en de tarieven en voorwaarden die daarbij horen, kunnen verschillen per land. U kunt gebruikmaken van de diensten van de desbetreffende buitenlandse aanbieder, met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die door die aanbieder worden aangeboden. UPC kan wijzigingen aanbrengen in de gebieden en aanbieders waar gebruik kan worden gemaakt van deze mogelijkheid, alsmede in de aangeboden diensten Zodra dit mogelijk is heeft/hebben u en/of Gebruiker(s) de mogelijkheid om te kiezen voor een alternatieve buitenlandse aanbieder. 10. Welke bepalingen gelden er over aansprakelijkheid? 10.1 Naast het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk is UPC niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen of blokkering van de toegang tot de Mobiele diensten; een gebrek in de beveiliging van informatie die is opgeslagen op de systemen van UPC; handelingen van andere Gebruikers van Mobiele diensten; of wijzigingen in het Mobiele nummer, adressen, IP-adressen of toegangsprocedures.

9 11. Welke bepalingen gelden er over privacy en gegevensbescherming? 11.1 Als u gebruikmaakt van de Mobiele diensten vindt het gegevensverkeer geheel of gedeeltelijk plaats door de ether. U aanvaardt dat het gegevensverkeer door anderen kan worden opgevangen dan door degene(n) voor wie het is bestemd. UPC kan de bescherming van het gegevensverkeer of overige door u gebruikte of verspreide informatie niet garanderen. Daarnaast geldt het bepaalde in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk en ons privacybeleid (upcbusiness.nl/privacy) UPC mag, al dan niet samen met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, een bestand aanleggen van houders van Mobiele abonnementen van wie UPC een Mobiel abonnement heeft beëindigd of opgeschort op grond van het bepaalde in artikel 4.7 en 4.8 van de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt in het kader van de acceptatie van aanvragen voor telecommunicatiediensten. U kunt bij de verantwoordelijke voor dit bestand informeren of u bent opgenomen in een dergelijk bestand en op welke wijze u in dat geval bent opgenomen. 12. Welke bepalingen gelden voor buitengebruikstelling van de Mobiele aansluiting? 12.1 UPC kan de Mobiele aansluiting, SIMkaarten of het leveren van een of meer Mobiele diensten tijdelijk, geheel of gedeeltelijk blokkeren of buiten gebruik stellen. Ook kan UPC voorwaarden stellen aan het gebruik van de Mobiele diensten, extra kosten in rekening brengen voor het bellen en/of sms en en/of de aansluiting in rekening brengen. UPC kan daarbij ook aanspraak maken op de vaste kosten van de nog resterende minimumduur van het Mobiele abonnement, waarbij u geen rechten kunt ontlenen aan enige voorgaande toegekende kortingen. UPC is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. UPC kan hiertoe overgaan wanneer u en/of een Gebruiker: a. in strijd handelt/handelen met de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk; b. in strijd handelt/handelen met deze Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Mobiele Diensten, waaronder uitdrukkelijk (maar niet uitsluitend) begrepen wanneer u en/of een Gebruiker niet op een normale en redelijke wijze gebruikmaakt/ gebruikmaken van de Mobiele aansluiting, zoals bedoeld in artikel 9.6 en artikel UPC zal u voorafgaand aan een blokkade of buitendienststelling informeren, als dit redelijkerwijs mogelijk is. De dienstverlening wordt weer hersteld nadat u, binnen de termijn die we voorstellen, de openstaande verplichtingen volledig bent nagekomen. UPC kan voor het opnieuw in dienst stellen van de Mobiele aansluiting heraansluitkosten in rekening brengen Als UPC, op grond van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk en deze Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Mobiele Diensten, overgaat tot (gedeeltelijke) opschorting van de levering van de Mobiele dienst, dan kunt u niet langer telefoon- en/of dataverkeer genereren. Wel blijven het alarmnummer 112 en de klantenservice voor u beschikbaar Tijdens de (tijdelijke) buitengebruikstelling van de Mobiele aansluiting blijft u verplicht de vaste periodieke kosten en toeslagen voor de duur van de overeenkomst voor de Mobiele diensten te betalen UPC mag uw Mobiele abonnement beëindigen: a) op uw verzoek; b) bij bedrog; c) ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel; d) bij overmacht; e) op grond van de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk; f) als u in strijd handelt met artikel 9 van deze Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Mobiele Diensten; g) als levering van de Mobiele diensten door licenties of vergunningen niet meer mogelijk is; h) als het Mobiele netwerk door de netwerkeigenaar aan een derde wordt overgedragen; i) als het aanbieden van de Mobiele diensten om technische of bedrijfseconomische redenen niet of onvoldoende mogelijk is.

10 12.6 Als UPC de dienstverlening op grond van het vorige lid beëindigt, eindigen bestaande abonnementen voor de desbetreffende Mobiele dienst(en) uiterlijk met ingang van de datum waarop de bedoelde dienstverlening wordt beëindigd. UPC zal in de gevallen sub g, h en i waar mogelijk en wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat, een vervangende dienst aanbieden UPC mag de technieken om mobiele diensten te leveren aanpassen of wijzigen. UPC probeert in die gevallen zo min mogelijk het gebruik van de Mobiele dienst te verstoren.

Specifieke voorwaarden mobiele diensten van Ziggo Services B.V.

Specifieke voorwaarden mobiele diensten van Ziggo Services B.V. Specifieke voorwaarden mobiele diensten van Ziggo Services B.V. 1509049-2766 1 Deze voorwaarden zijn samen met - en in aanvulling op - de Algemene Voorwaarden Ziggo Services B.V. van toepassing op aanbiedingen

Nadere informatie

1.2 Abonnementsvorm: de vorm waarin Ziggo het Mobiele abonnement aanbiedt met verschillende specificaties, hierna ook aangeduid als bundel.

1.2 Abonnementsvorm: de vorm waarin Ziggo het Mobiele abonnement aanbiedt met verschillende specificaties, hierna ook aangeduid als bundel. Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Mobiele Diensten. Deze voorwaarden zijn samen met - en in aanvulling op - de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk Ziggo Services B.V. van toepassing op aanbiedingen en

Nadere informatie

1.2 Abonnementsvorm: de vorm waarin Ziggo het Mobiele abonnement aanbiedt met verschillende specificaties, hierna ook aangeduid als bundel.

1.2 Abonnementsvorm: de vorm waarin Ziggo het Mobiele abonnement aanbiedt met verschillende specificaties, hierna ook aangeduid als bundel. Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Mobiele Diensten. Deze voorwaarden zijn samen met - en in aanvulling op - de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk Ziggo Services B.V. van toepassing op aanbiedingen en

Nadere informatie

Specifieke voorwaarden mobiele diensten van Ziggo Services B.V.

Specifieke voorwaarden mobiele diensten van Ziggo Services B.V. Specifieke voorwaarden mobiele diensten van Ziggo Services B.V. 1610023-2766 1 Ziggo, oktober 2016 Specifieke Voorwaarden mobiele diensten Ziggo Services B.V. - versie oktober 2015. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Ziggo Mobiel. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Mobiel. Aanvullende voorwaarden Ziggo Mobiel Aanvullende voorwaarden Per september 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel 4 Artikel 3 installatie en aanvang Abonnement

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk Per 15 augustus 2014 Inhoud Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo

Nadere informatie

Voorwaarden Solcon Mobiel Oktober 2014

Voorwaarden Solcon Mobiel Oktober 2014 Voorwaarden Solcon Mobiel Oktober 2014 Artikel 1 - Begripsomschrijving 1.1 De in deze Aanvullende Voorwaarden met hoofdletters aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: Solcon: Solcon Internetdiensten

Nadere informatie

Mobiel Breedband. Aanvullende Voorwaarden

Mobiel Breedband. Aanvullende Voorwaarden Mobiel Breedband Aanvullende Voorwaarden Per april 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Afkortingen en definities 4 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Mobiel Breedband 5 Artikel 3 Installatie

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. Mobiel Breedband

Aanvullende Voorwaarden. Mobiel Breedband Aanvullende Voorwaarden Mobiel Breedband Artikel 1 - Defi nities De in de Algemene Voorwaarden Ziggo Zakelijk gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in de Aanvullende Voorwaarden Ziggo

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Per 15 augustus 2014 Inhoud Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Aancullende Voorwaarden Ziggo Mobiel 4 artikel

Nadere informatie

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden Ziggo Muziek Aanvullende voorwaarden Per 1 juni 2011 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Muziek 3 Artikel 3 installatie en aanvang Abonnement 3

Nadere informatie

FAIR USE POLICY. Voor Mobiele Diensten vanaf 16 mei 2017

FAIR USE POLICY. Voor Mobiele Diensten vanaf 16 mei 2017 FAIR USE POLICY Voor Mobiele Diensten vanaf 16 mei 2017 INHOUD 1. Algemeen: 3 2. Abonnement met een Bellen bundel : 3 3. Abonnement met een Onbeperkt Bellen bundel : 3 4. Geblokkeerde bestemmingen: 3 5.

Nadere informatie

Duidelijke voorwaarden

Duidelijke voorwaarden Mobiel abonnement Duidelijke voorwaarden Werkt in je voordeel Introductie Klant worden Bij Telfort vinden we het belangrijk dat al onze klanten weten waar ze aan toe zijn. Daarom vind je in dit boekje

Nadere informatie

FAIR USE POLICY. Voor Mobiele Openbare Elektronische Communicatiediensten vanaf maart 2013. 490.3675-FUB Mobiele telefoondiensten-1114

FAIR USE POLICY. Voor Mobiele Openbare Elektronische Communicatiediensten vanaf maart 2013. 490.3675-FUB Mobiele telefoondiensten-1114 FAIR USE POLICY Voor Mobiele Openbare Elektronische Communicatiediensten vanaf maart 2013 490.3675-FUB Mobiele telefoondiensten-1114 INHOUD SmartMix Onbeperkt-abonnement 3 Met Tele2 Mobiel Internet kun

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mobiel abonnement

Algemene voorwaarden. Mobiel abonnement Algemene voorwaarden Mobiel abonnement Introductie Klant worden Bij Telfort vinden we het belangrijk dat al onze klanten weten waar ze aan toe zijn. Daarom vind je in dit boekje een overzicht van een aantal

Nadere informatie

ZAKELIJK MOBIEL Fair use policy Tele2 Nederland zakelijk mobiel. Versie: februari 2014

ZAKELIJK MOBIEL Fair use policy Tele2 Nederland zakelijk mobiel. Versie: februari 2014 ZAKELIJK MOBIEL Fair use policy Tele2 Nederland zakelijk mobiel Tele2 Proprietary 2 Inhoudsopgave 1 Fair Use Policy Tele2 Zakelijk mobiel 3 2 Zakelijk Mobiel-abonnement 4 3 Zakelijk Mobiel internet (laptop-

Nadere informatie

Ziggo Bapp. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Bapp. Aanvullende voorwaarden Ziggo Aanvullende voorwaarden Per september 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel 3 Artikel 3 Installatie en aanvang Abonnement 3 Artikel

Nadere informatie

Ziggo Internet. Aanvullende. voorwaarden

Ziggo Internet. Aanvullende. voorwaarden Ziggo Internet Aanvullende voorwaarden per 16 mei 2008 Voorwaarden Internet Per 16 mei 2008 artikel 1 definities De in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden BedrijfsFlexibel November 2010 aanvullende voorwaarden BedrijfsFlexibel KPN B.V. versie november 2010 I n H o u d 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...............................................

Nadere informatie

Artikel 2 - Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie

Artikel 2 - Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie Inhoud Algemene Voorwaarden... 2 Artikel 1 - Algemeen... 2 Artikel 2 - Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie... 2 Artikel 3 Het abonnement... 2 Artikel 4 - Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

per minuut exclusief korting 0,040 0,030 0,030 0,034 0,033 per sms exclusief korting 0,030 0,008

per minuut exclusief korting 0,040 0,030 0,030 0,034 0,033 per sms exclusief korting 0,030 0,008 Productinformatie & Tarieven Abonnement Consument vanaf 1 juli 2013 1 Basis abonnement (standaard) 1.1 Telfort Basis Telfort Basis Telfort Basis Bellen en sms en voor /sms. ten is alleen mogelijk met een

Nadere informatie

per minuut exclusief korting 0,040 0,030 0,035 0,034

per minuut exclusief korting 0,040 0,030 0,035 0,034 Productinformatie & Tarieven 1 Basis abonnement (standaard) 1.1 Telfort Basis Telfort Basis Telfort Basis Bellen en sms en voor /sms. ten is alleen mogelijk met een internetbundel (zie 2.3). Een abonnement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KABELTEX TELEFONIE

ALGEMENE VOORWAARDEN KABELTEX TELEFONIE ALGEMENE VOORWAARDEN KABELTEX TELEFONIE Artikel 1 - Definities De in de Algemene Voorwaarden Kabeltelevisie en de in de Algemene Voorwaarden Internet gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis

Nadere informatie

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst;

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst; AANVULLENDE VOORWAARDEN 088 DIENSTEN EN - FACILITEITEN ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze Aanvullende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 088 Dienst : de dienst van

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect KPN B.V. versie Versie november juli 2009 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Mobiele

Aanvullende voorwaarden Mobiele Aanvullende voorwaarden Mobiele telecommunicatiediensten KPN ÉÉN voor Grootzakelijk Versie december 2015 kpn.com Introductie Deze brochure bevat de aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt Aanvullende Voorwaarden BedrijfsOnbeperkt AANVULLENDE VOORWAARDEN BedrijfsOnbeperkt KPN B.V. versie september 2012 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 2 OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN... 2 3 BEDRIJFSONBEPERKT

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Artikel 1:1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis.

Artikel 1:1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. Algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten (versie juni 2010) Artikel 1:1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID. Kondishonnan general pa prepago

ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID. Kondishonnan general pa prepago ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID Kondishonnan general pa prepago 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID voorwaarden en de aanvullende of bijzondere voorwaarden prevaleren de aanvullende of bijzondere voorwaarden;

Nadere informatie

Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van KPN B.V.

Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van KPN B.V. Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van KPN B.V. Deze algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op aanvragen en overeenkomsten voor de

Nadere informatie

Voorwaarden dienstverlening

Voorwaarden dienstverlening Voorwaarden dienstverlening 0 Voorwaarden dienstverlening Compaan is een dienst van Servicepoort B.V. Versie van 19 maart 2014 (1.0) Artikel 1: Definities 1. Compaan: De tablet computer inclusief software

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet Per 15 augustus 2014 Inhoud Aanvullende voorwaarden Ziggo Internet artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet 4 artikel

Nadere informatie

1. Over deze overeenkomst. 2. De overeenkomst met Tibbaa Mobile. Algemene voorwaarden Tibbaa Mobile

1. Over deze overeenkomst. 2. De overeenkomst met Tibbaa Mobile. Algemene voorwaarden Tibbaa Mobile Algemene voorwaarden Tibbaa Mobile 1. Over deze overeenkomst Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod voor diensten en op overeenkomsten tussen jou en Tibbaa Mobile voor de levering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Versie 13 juni 2014 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Elektronische Communicatiediensten Augustus 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALING...2 2 TOEPASSELIJKHEID...2 3 HET IN DIENST STELLEN EN WIJZIGEN VAN (AANVULLENDE) ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Mobiele Telecommunicatiediensten 2014. januari 2014

Algemene Voorwaarden. Mobiele Telecommunicatiediensten 2014. januari 2014 Algemene Voorwaarden Mobiele Telecommunicatiediensten 2014 januari 2014 INTRODUCTIE Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van KPN B.V. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2012 Versie 30 juli 2012 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 5 1:1 Begripsbepalingen 5 1:2 Algemeen 10 1:3 Overeenkomsten gesloten langs elektronische weg 11 1:4 SIM-kaarten 14 1:5 Nummertoekenning

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Beheer

Handleiding Zakelijk Beheer Handleiding Beheer 1 Handleiding Beheer - April 2011 Handleiding Beheer Indien u een zakelijk abonnement heeft bij Telfort, kunt u automatisch gebruik maken van zakelijk beheer. Hieronder vindt u een instructie

Nadere informatie

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en);

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en); Voorwaarden Voorwaarden gebruik WiFi ZEELAND 1. Definities Voor deze voorwaarden hanteert ZeelandNet een aantal definities. Deze definities zijn de volgende en worden in de nu volgende bepalingen met hoofdletters

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie: 12 maart 2013 Meer informatie over de producten en diensten van Qvita, de geldende tarieven en overige voorwaarden vindt u op de internetsite www.qvita.nl. Qvita adviseert

Nadere informatie

Algemene en AAnVUllenDe VoorwAArDen voor mobiele telecommunicatiediensten 2013

Algemene en AAnVUllenDe VoorwAArDen voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Algemene EN AANVULLENDE Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 van Hi. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel. Sim only. Mobiel internet. Internet 2 Toestel. Productinformatie & Tarieven - Telfort abonnement

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel. Sim only. Mobiel internet. Internet 2 Toestel. Productinformatie & Tarieven - Telfort abonnement Productinformatie & Tarieven - Telfort abonnement 1 Telfort abonnement (standaard) 1.1 Telfort abonnement Een abonnement bestaat minimaal uit een belbundel (zie 3.1) Bellen voor 0,248. Sms en voordat uw

Nadere informatie

maart 2012 0042 Hi Algemene vw 2012 tbv P1 13x13.indd 1 13-02-12 17:15

maart 2012 0042 Hi Algemene vw 2012 tbv P1 13x13.indd 1 13-02-12 17:15 Algemene EN AANVULLENDE Voorwaarden Hi maart 2012 0042 Hi Algemene vw 2012 tbv P1 13x13.indd 1 13-02-12 17:15 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TELESUR MOBIEL Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Telesur Mobiel.

ALGEMENE VOORWAARDEN TELESUR MOBIEL Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Telesur Mobiel. ALGEMENE VOORWAARDEN TELESUR MOBIEL Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Telesur Mobiel. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen,

Nadere informatie

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven. 1 Zakelijk OpMaat. 2 Aanvullende diensten

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven. 1 Zakelijk OpMaat. 2 Aanvullende diensten Productinformatie & Tarieven 1 OpMaat OpMaat basisabonnement per gebruiker Sim per gebruiker sim only Gesprekstarieven (buiten de bundel) Mobiel Bellen naar mobiele nummers internet Bellen naar vaste nummers

Nadere informatie

per minuut exclusief korting 0,040 0,030 0,030 0,034 0,033 per sms exclusief korting 0,030 0,008

per minuut exclusief korting 0,040 0,030 0,030 0,034 0,033 per sms exclusief korting 0,030 0,008 Productinformatie & Tarieven Abonnement Consument vanaf 28 juli 2013 1 Basis abonnement (standaard) 1.1 Telfort Basis Telfort Basis Telfort Basis 0,- Bellen en sms en voor 0,30 per minuut/sms. ten is alleen

Nadere informatie

ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN Hi

ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN Hi ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN Hi maart 2012 INTRODUCTIE Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatie-diensten 2012 van Hi. Deze algemene voorwaarden gaan over aanvragen

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de internet & hosting diensten van Brabix, hiertoe behoren: Shared Webhosting, Resellerhosting, Dedicated Serverhosting, VPS Hosting & Domeinnaamregistraties.

Nadere informatie

Algemene en AAnVUllenDe VoorwAArDen voor mobiele telecommunicatiediensten 2014

Algemene en AAnVUllenDe VoorwAArDen voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Algemene EN AANVULLENDE Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van Hi. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. Opzegtermijn is 2 maanden voor afloop jaarcontract. U kunt dat per e-mail aangeven.

1. Opzegtermijn is 2 maanden voor afloop jaarcontract. U kunt dat per e-mail aangeven. Algemene voorwaarden Mooiweb bvba AANBIEDER Mooiweb bvba Neereindestraat 28 9240 Zele België 052-453870 Btw BE0836.972.319 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Belangrijkste punten 1.

Nadere informatie

Algemene. voor mobiele telecommunicatiediensten 2014. 0125 Hi Algemene voorwaarden winkel-juli 2014_150x95_AD-14505-06-14.indd 1 06-06-14 09:19

Algemene. voor mobiele telecommunicatiediensten 2014. 0125 Hi Algemene voorwaarden winkel-juli 2014_150x95_AD-14505-06-14.indd 1 06-06-14 09:19 Algemene EN AANVULLENDE Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 0125 Hi Algemene voorwaarden winkel-juli 2014_150x95_AD-14505-06-14.indd 1 06-06-14 09:19 Introductie Dit boekje bevat de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Yellowbrick maart 2016. 1. Definities. 1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden van Yellowbrick maart 2016. 1. Definities. 1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis: Algemene Voorwaarden van Yellowbrick maart 2016 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis: - Yellowbrick is Yellowbrick B.V., de aanbieder van het

Nadere informatie

Extra voorwaarden van Ziggo B.V.

Extra voorwaarden van Ziggo B.V. Extra voorwaarden van Ziggo B.V. voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) 06-2-1504044-2663 1 Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit 1. Deze Extra Voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2009. Versie Simyo

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2009. Versie Simyo Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2009 Versie Simyo Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2009 van Simyo. Deze algemene

Nadere informatie

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Mobiel internet. Internet. Vast bellen

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Mobiel internet. Internet. Vast bellen Productinformatie & Tarieven 1 OpMaat 1.1 OpMaat basisabonnement OpMaat basisabonnement per gebruiker per gebruiker sim only 12,00 9,00 1.2 Gesprekstarieven Gesprekstarieven Bellen naar mobiele nummers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2011

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2011 Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2011 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2011 van KPN B.V. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden deelname KPN Compleet

Voorwaarden deelname KPN Compleet Voorwaarden deelname KPN Compleet 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor KPN Compleet van KPN B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan het Maanplein 55, 2516 CK, Den Haag (verder te noemen KPN ), en

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden BedrijfsBundel. Versie april 2010

Aanvullende Voorwaarden BedrijfsBundel. Versie april 2010 Aanvullende Voorwaarden BedrijfsBundel Versie april 2010 AANVULLENDE VOORWAARDEN BedrijfsBundel KPN B.V. versie april 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN...................................................3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Prijslijst voor abonnees

Prijslijst voor abonnees Prijslijst voor abonnees De genoemde tarieven op deze prijslijst zijn exclusief kortingen. Wil je de tarieven inclusief korting inzien? Kijk dan op www.ben.nl/tarievenoverzicht Sim only abonnement 24 maanden

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOOR- WAARDEN

ALGEMENE VOOR- WAARDEN ALGEMENE VOOR- WAARDEN Voor Mobiele Diensten vanaf 1 september 2014 490.3695-AV Mobiele Diensten-1114 INHOUD Definities 3 Algemene bepalingen 3 Totstandkoming, duur en beëindiging van de Overeenkomst 4

Nadere informatie

per minuut exclusief korting 0,033 0,025 0,025 0,028 0,027 per sms exclusief korting 0,025 0,007

per minuut exclusief korting 0,033 0,025 0,025 0,028 0,027 per sms exclusief korting 0,025 0,007 Productinformatie & Tarieven Sim only vanaf 1 september 2013 1 Basis abonnement (standaard) 1.1 Telfort Basis Telfort Basis Telfort Basis 0,- Bellen en sms en voor /sms. Internetten is alleen mogelijk

Nadere informatie

Prijslijst voor abonnees

Prijslijst voor abonnees Prijslijst voor abonnees Sim only abonnement 24 maanden Ben 100 min/sms Ben 300 min/sms Ben onbeperkt Maandbedrag (exclusief korting) 4,50 7,00 15,00 Aantal minuten of sms binnen de 100 300 Onbeperkt Tarief

Nadere informatie

Vodafone Dienstvoorwaarden TV Anywhere

Vodafone Dienstvoorwaarden TV Anywhere Vodafone Dienstvoorwaarden TV Anywhere Deze voorwaarden (hierna te noemen: Dienstvoorwaarden) zijn van toepassing op de dienst Vodafone TV Anywhere (hierna: de App ), die wordt aangeboden door Vodafone

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Versie AV Youfone Abonnementen- 1.0, geldend voor alle Youfone Onbeperkt abonnementen

Versie AV Youfone Abonnementen- 1.0, geldend voor alle Youfone Onbeperkt abonnementen Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2012 Versie AV Youfone Abonnementen- 1.0, geldend voor alle Youfone Onbeperkt abonnementen Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet.

Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet. Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet. Datum van ingang: Mei 2009 Definities. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: De Stichting: De Stichting Denhornonline.nl

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Voorwaarden dienstverlening

Voorwaarden dienstverlening Voorwaarden dienstverlening 0 Voorwaarden dienstverlening Compaan is een dienst van Servicepoort B.V. Versie van 19 maart 2014 (1.0) Artikel 1: Definities 1. Compaan: De tablet computer inclusief software

Nadere informatie

Voorwaarden deelname KPN Compleet

Voorwaarden deelname KPN Compleet Voorwaarden deelname KPN Compleet 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor KPN Compleet van KPN B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan het Maanplein 55, 2516 CK, Den Haag (verder te noemen KPN ), en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities 2. Artikel 2 Algemene bepalingen 2. Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst 3

Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities 2. Artikel 2 Algemene bepalingen 2. Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst 3 Algemene Voorwaarden Inhoud Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Algemene bepalingen 2 Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst 3 Artikel 4 Abonnementen 4 Artikel 5 In dienst stellen Aansluiting, kwaliteit

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Prijslijst voor abonnees

Prijslijst voor abonnees Prijslijst voor abonnees Sim only abonnement 24 maanden Ben 100 min/sms Ben 300 min/sms Ben onbeperkt Maandbedrag (exclusief korting) 4,50 7,00 25,00 Aantal minuten of sms binnen de bundel 100 300 Onbeperkt

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V.

Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V. Extra voorwaarden van Ziggo Services B.V. voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) 1 Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit 1. Deze Extra Voorwaarden gelden als je

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten ALGEMENE VOORWAARDEN voor mobiele telecommunicatiediensten Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor de mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Toestel service Smartphone Zeker en Smartphone Zeker Totaal september 2011 AANVULLENDE VOORWAARDEN Toestel service Smartphone Zeker en Smartphone Zeker Totaal KPN B.V. versie september

Nadere informatie

Zakelijk. Productinformatie & Tarieven. 1 Zakelijk OpMaat. 2 Aanvullende diensten

Zakelijk. Productinformatie & Tarieven. 1 Zakelijk OpMaat. 2 Aanvullende diensten Productinformatie & Tarieven 1 OpMaat 1.1 OpMaat basisabonnement OpMaat basisabonnement per gebruiker per gebruiker sim only 12,00 9,00 1.2 Gesprekstarieven Gesprekstarieven Bellen naar mobiele nummers

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. Mobiel Per 1 Juli 2015

Aanvullende Voorwaarden. Mobiel Per 1 Juli 2015 Aanvullende Voorwaarden Mobiel Per 1 Juli 2015 Inhoud Begripsbepalingen 3 Mobiel Algemeen 3 Artikel 01 - Totstandkoming van een Abonnement 3 Artikel 02 - In dienst stellen Diensten 3 Artikel 03 - Wijzigingen

Nadere informatie

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst.

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. Versie 20 juni 2009 Artikel 1 Definities 1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

3. Klant: een rechtspersoon of natuurlijke persoon welke een overeenkomst aangaat met Windowstylist B.V.

3. Klant: een rechtspersoon of natuurlijke persoon welke een overeenkomst aangaat met Windowstylist B.V. Deze Algemene voorwaarden volledig te downloaden via www.windowstylist.nl. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan op verzoek kosteloos per post worden verzonden. Artikel 1 definities In deze Algemene

Nadere informatie

consumenten hollandsnieuwe algemene voorwaarden

consumenten hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud ook het

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Onlinediensten augustus 2011 aanvullende voorwaarden Onlinediensten KPN B.V. versie augustus 2011 I n H o u d 1: BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2: TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten ALGEMENE VOORWAARDEN voor mobiele telecommunicatiediensten Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor de mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie