Mobiel Breedband. Aanvullende Voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobiel Breedband. Aanvullende Voorwaarden"

Transcriptie

1 Mobiel Breedband Aanvullende Voorwaarden Per april 2015

2

3 Inhoudsopgave Artikel 1 Afkortingen en definities 4 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Mobiel Breedband 5 Artikel 3 Installatie en aanvang Abonnement 5 Artikel 4 Simkaart 6 Artikel 5 Gebruik van Mobiel Breedband 7 Artikel 6 Gevolgen van niet-nakoming van verplichtingen 8 Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst Mobiel Breedband 9 Artikel 8 Vergoedingen en facturatie 10 Artikel 9 Diefstal en vermissing 10 Artikel 10 Aansprakelijkheid 11 Artikel 11 Privacy en gegevensbescherming 11 Artikel 12 Kwaliteitsniveau, onderhoud en storingen 12 Artikel 13 Levering en instandhouding 13 Pagina 3

4 Artikel 1 Afkortingen en definities De in de Algemene Voorwaarden Ziggo Zakelijk gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Zakelijk Mobiel Breedband, tenzij daarvan in de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Zakelijk Mobiel Breedband uitdrukkelijk wordt afgeweken. Als ze met een hoofdletter zijn geschreven, wordt in deze Aanvullende Voorwaarden Ziggo Zakelijk Mobiel Breedband met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld: Overeenkomst Ziggo Zakelijk Mobiel Breedband Abonnementsvorm Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Breedband Gebruik Internet IP-adres Mobiel Apparaat Simkaart Simlock Ziggo Mobiel Breedband De Overeenkomst op grond waarvan de Klant, onder de daarvoor geldende voorwaarden, gerechtigd is gebruik te maken van Ziggo Zakelijk Mobiel Breedband. De vorm waarin het Abonnement Ziggo Mobiel Breedband wordt aangeboden. Per Abonnementsvorm gelden verschillende (gebruiks)specificaties. Deze Algemene Voorwaarden die, in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Ziggo Zakelijk, van toepassing zijn op de Overeenkomst Ziggo Zakelijk Mobiel Breedband. De verschillende manieren waarop van Ziggo Mobiel Breedband gebruikgemaakt kan worden, te onderscheiden naar: techniek, waaronder dataverkeer; andere (te ontwikkelen) toepassingen. Een wereldwijd geheel van gekoppelde computernetwerken, hostcomputers, databanken, telecommunicatienetwerken en -voorzieningen. Het elektronische adres uitgedrukt in een uniek nummer waarmee een netwerkkaart van een gebruiker van Internet eenduidig geadresseerd kan worden binnen het Internet. Het mobiele zend- of ontvangstapparaat dat is bestemd voor gebruik in combinatie met een Simkaart om verbinding te maken met het Netwerk. Een chipkaart die, behoudens voor zover anders aangegeven, benodigd is voor het gebruik van een Aansluiting, de unieke combinatie van cijfers die dient voor toegang tot het Netwerk en Ziggo Mobiel Breedband en de identificatie van de Klant. Een technische beveiliging in een Mobiel Apparaat, waardoor het slechts mogelijk is dat Mobiele Apparaat in combinatie met een specifieke Simkaart of een specifiek Netwerk te gebruiken. De levering van de mobiele telecommunicatiediensten die onder meer inhouden: mobiele telefonie, met inbegrip van eventuele Servicediensten en voorzieningen, bestemd voor het verrichten of ontvangen van mobiel dataverkeer over het Netwerk en netwerken van derden. Deze diensten zullen worden aangemerkt als Dienst zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden Ziggo Zakelijk. Pagina 4

5 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Mobiel Breedband 2.1 De Aanvullende Voorwaarden Ziggo Zakelijk Mobiel Breedband zijn, samen met en in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Ziggo Zakelijk, van toepassing op alle aanbiedingen van Ziggo Zakelijk, de Aanvraag en alle rechtsbetrekkingen tussen Ziggo Zakelijk en de Klant die verband houden met of voortvloeien uit de Overeenkomst Ziggo Zakelijk Mobiel Breedband. 2.2 Als het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Zakelijk Mobiel Breedband afwijkt van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Ziggo Zakelijk, dan geldt het bepaalde in de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Zakelijk Mobiel Breedband. Artikel 3 Gebruik 3.1 Ziggo Mobiel Breedband zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst worden geleverd. Levering van Ziggo Mobiel Breedband vindt plaats door verzending van de Simkaart en de activeringscode aan de Klant. 3.2 Om van Ziggo Mobiel Breedband Gebruik te kunnen maken dient het Mobiele Apparaat van de Klant Simlockvrij te zijn. 3.3 Per Klant kunnen slechts vijf Abonnementen op Ziggo Mobiel worden aangegaan, tenzij anders overeengekomen. Pagina 5

6 Artikel 4 Simkaart 4.1 De Klant ontvangt een Simkaart als dit noodzakelijk is. De Simkaart blijft eigendom van Ziggo. 4.2 De Klant zal de Simkaart beschermen tegen onbevoegd gebruik, diefstal of beschadiging en zal de Simkaart niet ter beschikking van derden stellen. Bij de Simkaart behorende beveiligingscodes zullen door de Klant geheim worden gehouden en zullen door de Klant niet op of in de directe nabijheid van de Simkaart worden bewaard. 4.3 Als Ziggo in geval van diefstal, verlies, beschadiging of enige andere oorzaak die is toe te rekenen aan de Klant een vervangende Simkaart aan de Klant ter beschikking stelt, kan zij daarvoor kosten in rekening brengen bij de Klant. 4.5 Na beëindiging van de Overeenkomst Ziggo Mobiel Breedband zal de Klant de Simkaart zo spoedig mogelijk onbruikbaar maken, bijvoorbeeld door de Simkaart door te knippen. 4.6 Als Ziggo, bij een Abonnement Ziggo Mobiel Breedband, een Mobiel Apparaat aan de Klant levert dat is voorzien van een Simlock, kan de Simlock worden verwijderd onder de voorwaarden die door Ziggo bij de levering van het Mobiele Apparaat zijn bekendgemaakt. Het is de Klant niet toegestaan de Simlock te verwijderen of te laten verwijderen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Ziggo. 4.4 Ziggo is gerechtigd een aan de Klant ter beschikking gestelde Simkaart om te ruilen in verband met een wijziging van technische eigenschappen of in verband met technische veroudering van de desbetreffende Simkaart. Ziggo is eveneens gerechtigd de technische eigenschappen of instellingen van een aan de Klant ter beschikking gestelde Simkaart (op afstand) te wijzigen. Pagina 6

7 Artikel 5 Gebruik van Mobiel Breedband 5.1 Ziggo Mobiel Breedband mag slechts worden gebruikt in combinatie met een Mobiel Apparaat dat voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten en alle overige door Ziggo Zakelijk gestelde voorwaarden. De gevolgen van het gebruik van een Mobiel Apparaat dat niet aan deze eisen voldoet, waaronder mogelijke financiële gevolgen, zijn voor rekening en risico van de Klant. 5.2 Mobiele Apparaten kunnen verschillen in functionaliteiten, hetgeen gevolgen kan hebben voor de gebruiksmogelijkheden van Ziggo Mobiel Breedband. Het door de Klant te gebruiken Mobiele Apparaat moet geschikt zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken. 5.3 De Klant staat in voor al het Gebruik dat van de Ziggo Mobiel Breedband wordt gemaakt, ook al vindt dat plaats zonder zijn toestemming of kennis. Alle gerealiseerde verkeerskosten en andere (gebruiks)kosten voortvloeiend uit het gebruik van Ziggo Mobiel Breedband zijn voor rekening van de Klant. 5.4 Het is de Klant niet toegestaan om Ziggo Mobiel Breedband, het Installatiepakket, het Netwerk en overige door Ziggo geboden voorzieningen te gebruiken om: te handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst Ziggo Zakelijk Mobiel Breedband en de Gedragsregels Ziggo Internet, of de belangen van Ziggo. Hieronder valt onder meer: - het ongevraagd, al dan niet in grote hoeveelheden, verzenden van berichten per of sms ( spammen ); - het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; - het opzettelijk verspreiden van computervirussen of andere schadelijke software; - het tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan ( computervredebreuk ); - een mail-, web-, game-, chat-, fileof andere serverdienst voeren op het betreffende Mobiele Apparaat; misbruik of excessief gebruik te maken van Ziggo Mobiel Breedband, bijvoorbeeld door handelingen te verrichten, te doen of laten verrichten: a. die, in strijd met de bedoeling van Ziggo Mobiel Breedband, de aan Ziggo verschuldigde bedragen beperken; b. waardoor storingen in Ziggo Mobiel Breedband, het Netwerk en/of andere (computer)netwerken of telecommunicatie-infrastructuren worden veroorzaakt, of waardoor ten aanzien daarvan overlast of onvoorzien gebruik wordt veroorzaakt; c. die inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van derden; gegevensbestanden of programmatuur te beschadigen of ongeoorloofd te gebruiken; te frauderen met behulp van computers, of valsheid in geschrifte te plegen met betrekking tot computerdata, bijvoorbeeld door berichten te onderscheppen en te veranderen; anderszins op onrechtmatige, inbreukmakende of onzorgvuldige wijze te handelen. 5.5 Naast het bepaalde in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Ziggo Zakelijk, heeft Ziggo bij (een ernstig vermoeden van) overtreding van het bepaalde van het eerste lid van dit artikel - al dan niet op grond van de wet, na een sommatie, of op last van een bevoegde autoriteit - het recht om: de Klant onmiddellijk de toegang tot Internet en/of andere door de Klant afgenomen Diensten en Ziggo Mobiel Breedband te ontzeggen of om die toegang te beperken; de door de Klant verspreide informatie of content (deels) van het Netwerk te verwijderen; het dataverkeer van de Klant (deels) stop te zetten; Pagina 7

8 andere maatregelen te treffen die zij passend vindt om aan de overtreding een einde te maken. Ziggo is als gevolg van deze maatregelen niet verplicht aan de Klant schade of kosten te vergoeden. Ziggo houdt het recht de door haar geleden schade op de Klant verhalen. 5.6 Ziggo heeft het recht adressen, IPadressen en de toegangsprocedures te wijzigen en houdt daarbij rekening met de belangen van de Klant. Als uit een dergelijke wijziging voor de Klant kosten voortvloeien zijn deze voor zijn rekening. 5.7 De upload- en downloadsnelheden, zoals per Abonnementsvorm onder meer vermeld op de Website, betreffen een indicatie van de nagestreefde snelheden en kunnen fluctueren afhankelijk van omstandigheden, zoals de hoeveelheid gebruikers van Internet in de omgeving van het Mobiele Apparaat. De vermelde snelheden gelden in geen geval als een minimumgarantie. 5.8 De Klant is ermee bekend dat de capaciteit van het Netwerk niet onbeperkt is, waardoor overmatig Gebruik door de Klant van Ziggo Mobiel Breedband overbelasting van het Netwerk en hinder bij andere gebruikers tot gevolg kan hebben. De Klant mag daarom niet dusdanig overmatig Gebruik maken van, of verkeer genereren op het Netwerk dat dit andere gebruikers van het Netwerk hindert of het Netwerk overbelast. Als zich een dergelijke situatie voordoet, informeert Ziggo de Klant over zijn overtreding van deze bepaling en dient de Klant hieraan onmiddellijk een einde te maken. Als de Klant niet aan deze verplichting voldoet, kan Ziggo maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het, al dan niet tijdelijk, beperken van de toegang tot, dan wel het opschorten, beperken of beëindigen van de levering van Ziggo Mobiel Breedband. Ziggo is als gevolg van deze maatregelen niet verplicht aan de Klant schade of kosten te vergoeden. 5.9 Ziggo hanteert een Fair Use Policy (FUP) op het datagebruik van de Klant. Als de Klant meer dan tien (10) keer de hoeveelheid data gebruikt dan het gemiddelde datagebruik van de Klanten van Ziggo Mobiel Breedband, dan zal Ziggo de Klant hierover informeren en verzoeken het datagebruik aan te passen. Als de Klant niet voldoet aan dit verzoek, is Ziggo gerechtigd maatregelen te treffen als bedoeld in lid 5 van dit artikel en artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Ziggo Zakelijk Als de voor een bepaalde Abonnementsvorm geldende hoeveel datagebruik is bereikt, zal de snelheid van de dataverbinding worden verlaagd tot het eind van de betreffende kalendermaand. Artikel 6.0 Gevolgen van niet-nakoming van verplichtingen 6.1 Als Ziggo Zakelijk, op grond van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, overgaat tot (gedeeltelijke) opschorting van de levering van Ziggo Mobiel Breedband, kan de Klant niet langer dataverkeer genereren. Pagina 8

9 Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst Mobiel Breedband 7.1 De Klant kan Ziggo via de zakelijke helpdesk verzoeken om wijziging van zijn Abonnementsvorm. 7.2 Een wijziging van een Abonnementsvorm kan een upgrade of een downgrade zijn. Een upgrade is de overgang naar een Abonnementsvorm met een gelijke of hogere datagebruiksbundel. Een downgrade is de overgang naar een Abonnementsvorm met een lagere datagebruiksbundel. 7.3 De wijziging naar een Abonnementsvorm waarvoor een hogere vaste vergoeding geldt voor het Gebruik en een upgrade gaat in op de eerste kalenderdag van de eerstvolgende maand, op voorwaarde dat de Klant heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen voortvloeiend uit zijn Abonnementen. technische of bedrijfseconomische redenen niet of onvoldoende mogelijk is. Ziggo zal zich ervoor inspannen de Klant in deze gevallen, zo mogelijk, tijdig voordien daarvan in kennis te stellen. 7.6 Als Ziggo de dienstverlening beëindigt op grond van het vorige lid, eindigen bestaande Abonnementen voor de desbetreffende Dienst(en) uiterlijk met ingang van de datum waarop de bedoelde dienstverlening wordt beëindigd. Ziggo zal in dat geval aan de Klant waar mogelijk een vervangende Dienst aanbieden. 7.4 De wijziging naar een Abonnementsvorm waarvoor een lagere vaste vergoeding geldt voor het Gebruik en een downgrade gaat in op de eerste dag van de maand nadat het verzoek is ingediend. Als voor de Overeenkomst Ziggo Mobiel Breedband een minimumabonnementsduur geldt, dan gaat de wijziging van de Abonnementsvorm in na afloop van de minimumabonnementsduur. 7.5 Ziggo heeft het recht de Overeenkomst Ziggo Zakelijk Mobiel Breedband en de eventuele Abonnementen op de bijbehorende Servicediensten te beëindigen als het recht van Ziggo om gebruik te maken van het Netwerk eindigt, de licentie van de netwerkeigenaar/ licentiehouder wordt ingetrokken, het Mobiele Netwerk door de netwerkeigenaar aan een derde wordt overgedragen, dan wel als het aanbieden van Ziggo Mobiel Breedband om Pagina 9

10 Artikel 8 Vergoedingen en facturatie 8.1 Voor de Overeenkomst Ziggo Mobiel Breedband betaalt de Klant een vast basistarief. In aanvulling daarop kan bij de Klant een vergoeding voor het Gebruik in rekening worden gebracht. 8.2 De vergoeding voor het Gebruik wordt, afhankelijk van de gekozen Abonnementsvorm, op de volgende wijze berekend: een variabele vergoeding op basis van feitelijk gebruik van Ziggo Mobiel Breedband door de Klant, en/of een (periodieke) vaste vergoeding voor een vooraf bepaald Gebruik, en vergoedingen die verschuldigd zijn aan derden in verband met diensten die door de Klant zijn afgenomen door gebruikmaking van Ziggo Mobiel Breedband. 8.4 Ziggo kan bij de Aanvraag en tijdens de looptijd van de Overeenkomst Ziggo Mobiel Breedband van de Klant een borgstelling, storting van een redelijke waarborgsom of een vooruitbetaling vragen tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de Klant tegenover Ziggo. 8.5 Als het Gebruik door de Klant in een periode sterk is toegenomen, dan heeft Ziggo het recht hem tussentijds een factuur te sturen. Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk op de opgegeven datum op de rekening van Ziggo zijn bijgeschreven. 8.3 Voor zover maandelijks aan Ziggo verschuldigde bedragen ten behoeve van Diensten niet over een volledige kalendermaand verschuldigd zijn, worden deze proportioneel in rekening gebracht. Artikel 9 Diefstal en vermissing 9.1 In geval van diefstal, vermissing, of (vermoeden van) gebruik tegen de wil van de Klant van een Simkaart of daarbij behorende beveiligingscodes of een Mobiel Apparaat, kan de Klant online zelf de Dienst blokkeren via de Zakelijke Helpdesk. Blokkering vindt zo spoedig mogelijk plaats. Blokkering is gedurende zeven (7) dagen per week mogelijk. De blokkering dient direct na de ontdekking van de diefstal, de vermissing of het gebruik tegen de wil van de Klant te worden gedaan. verschuldigde bedragen blijven echter gedurende de eventueel overeengekomen minimumduur van het desbetreffende Abonnement verschuldigd. 9.3 Voor de blokkering en/of opheffing van de blokkering van Ziggo Mobiel Breedband kunnen kosten bij de Klant in rekening worden gebracht. 9.2 De Klant is de gebruiksafhankelijke vergoedingen verschuldigd tot de Ziggo Mobiel Breedband Overeenkomst op grond van het vorige lid is geblokkeerd. Periodiek Pagina 10

11 Artikel 10 Aansprakelijkheid 10.1 Naast het bepaalde in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden Ziggo Zakelijk is Ziggo niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen of blokkering van de toegang tot Internet of Ziggo Mobiel Breedband; een gebrek in de beveiliging van de door de Klant opgeslagen informatie op de systemen van Ziggo; handelingen van andere Klanten of Internetgebruikers; of wijzigingen in het telefoonnummer, de adressen, IP-adressen of toegangsprocedures. Artikel 11 Privacy en gegevensbescherming 11.1 Ziggo zal alle maatregelen treffen ter beveiliging van het Netwerk, de diensten en de (gebruiks) gegevens van de Klant die gegeven de stand van de techniek en de daarmee gemoeide kosten van haar gevraagd kunnen worden. Bij Gebruik vindt het gegevensverkeer geheel of gedeeltelijk plaats door de ether. De Klant aanvaardt het risico dat het gegevensverkeer ondanks de hiervoor bedoelde maatregelen - zou kunnen worden opgevangen door anderen dan voor wie ze zijn bestemd Gelet op de aan het Gebruik verbonden risico s, kan Ziggo de beveiliging en ontoegankelijkheid voor derden van het gegevensverkeer of overige door de Klant gebruikte of verspreide informatie niet garanderen. Daarnaast geldt het bepaalde in artikel 21 van de Algemene Voorwaarden Ziggo Zakelijk Ziggo zal geen persoonlijke en bestanden van de Klant inzien, en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij de Klant hiervoor zijn toestemming verleent of Ziggo hiertoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is Ziggo is gerechtigd, al dan niet in samenwerking met andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, een bestand aan te leggen van Klanten van wie een Abonnement op Ziggo Mobiel Breedband is beëindigd of opgeschort op grond van het bepaalde in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Ziggo Zakelijk of van wie een Abonnement is beëindigd op grond van artikel 6 wegens het niet tijdig betalen van verschuldigde vergoedingen. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door Ziggo en andere aanbieders, in het kader van de acceptatie van aanvragen voor telecommunicatiediensten. De Klant kan bij de verantwoordelijke voor dit bestand informeren of hij is opgenomen in een dergelijk bestand en op welke wijze hij in dat geval is opgenomen. Als de Klant bezwaar heeft tegen de wijze waarop hij is opgenomen, kan hij daartegen bezwaar maken. Pagina 11

12 Artikel 12 Kwaliteitsniveau, onderhoud en storingen 12.1 Bij mobiele telecommunicatie kunnen de mogelijkheden om verbindingen te maken en de kwaliteit en eigenschappen van verbindingen niet op elke plaats en op elk moment gelijk zijn. Dit heeft te maken met onder meer het gebruikte Mobiele Apparaat, de radiodekking van het Netwerk (die beïnvloed kan worden door onder meer de locatie of de aanwezigheid in een gebouw), de hoeveelheid van het telecommunicatieverkeer en atmosferische omstandigheden Ziggo spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is technisch echter onmogelijk om elke storing of beperking van de dienstverlening te voorkomen. Aansprakelijkheid voor het niet of niet goed functioneren van de dienstverlening bestaat alleen binnen de grenzen van deze Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden Ziggo Zakelijk Storingen worden zo spoedig mogelijk onderzocht en naar beste kunnen opgeheven De kosten van storingsonderzoek en herstel komen voor rekening van Ziggo. Deze kosten kunnen aan de Klant in rekening worden gebracht als uit het onderzoek blijkt dat de storing zich bevindt in het Mobiele Apparaat dat wordt gebruikt, dan wel het gevolg is van een handeling of nalatigheid van de Klant of eindgebruiker in strijd met hetgeen is overeengekomen Het Netwerk wordt onderhouden door een derde partij. Ten behoeve van onderhoud kan tijdelijk (een deel van) het Netwerk buiten gebruik gesteld worden. Onderbrekingen worden tot een minimum beperkt en waar deze toch nodig zijn, zal Ziggo indien dit redelijkerwijs mogelijk is, een onderbreking tijdig bekendmaken als deze buitengebruikstelling voor de Klant merkbare consequenties met zich meebrengt. Pagina 12

13 Artikel 13 Levering en instandhouding 13.1 Ziggo is gerechtigd met betrekking tot de aard en omvang van het gebruik van Ziggo Mobiel Breedband beperkingen te stellen die voortvloeien uit voor Ziggo Mobiel Breedband gebruikte technologie, de aard van de dienst of het door de Klant gebruikte Mobiele Apparaat. Deze beperkingen zullen door Ziggo worden aangegeven in het kader van een aanbiedingsvorm of anderszins. In dit kader is Ziggo in elk geval gerechtigd om: a. dataverkeer dat wordt gerealiseerd en informatie die wordt uitgewisseld in het kader van Gebruik van Ziggo Mobiel Breedband, te beperken of niet (direct) te transporteren als dit voortvloeit uit de aard van de dienstverlening of de gebruikte technologie; b. beperkingen op te leggen aan de opslag-, verzend- of ontvangstmogelijkheden van berichten of informatie van of voor de Klant; c. voor de Klant bestemde berichten niet te transporteren in het kader van het tegengaan van grote hoeveelheden gelijktijdig verzonden berichten waarvan aannemelijk is dat ze niet door de Klant zijn aangevraagd. Pagina 13

14 AV Mobiel Breedband Ziggo Postbus AA Utrecht

Aanvullende Voorwaarden. Mobiel Breedband

Aanvullende Voorwaarden. Mobiel Breedband Aanvullende Voorwaarden Mobiel Breedband Artikel 1 - Defi nities De in de Algemene Voorwaarden Ziggo Zakelijk gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in de Aanvullende Voorwaarden Ziggo

Nadere informatie

Ziggo Mobiel. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Mobiel. Aanvullende voorwaarden Ziggo Mobiel Aanvullende voorwaarden Per september 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel 4 Artikel 3 installatie en aanvang Abonnement

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk Per 15 augustus 2014 Inhoud Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Zakelijk artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel Per 15 augustus 2014 Inhoud Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Aancullende Voorwaarden Ziggo Mobiel 4 artikel

Nadere informatie

Ziggo Internet. Aanvullende. voorwaarden

Ziggo Internet. Aanvullende. voorwaarden Ziggo Internet Aanvullende voorwaarden per 16 mei 2008 Voorwaarden Internet Per 16 mei 2008 artikel 1 definities De in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun

Nadere informatie

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden Ziggo Muziek Aanvullende voorwaarden Per 1 juni 2011 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Muziek 3 Artikel 3 installatie en aanvang Abonnement 3

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet

Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet Per 15 augustus 2014 Inhoud Aanvullende voorwaarden Ziggo Internet artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet 4 artikel

Nadere informatie

Ziggo Bapp. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Bapp. Aanvullende voorwaarden Ziggo Aanvullende voorwaarden Per september 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel 3 Artikel 3 Installatie en aanvang Abonnement 3 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Solcon Mobiel Oktober 2014

Voorwaarden Solcon Mobiel Oktober 2014 Voorwaarden Solcon Mobiel Oktober 2014 Artikel 1 - Begripsomschrijving 1.1 De in deze Aanvullende Voorwaarden met hoofdletters aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: Solcon: Solcon Internetdiensten

Nadere informatie

OnbeperktBellen voor Office Basis. Aanvullende Voorwaarden

OnbeperktBellen voor Office Basis. Aanvullende Voorwaarden OnbeperktBellen voor Office Basis Aanvullende Voorwaarden Per april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden OnbeperktBellen voor Office Basis 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KABELTEX TELEFONIE

ALGEMENE VOORWAARDEN KABELTEX TELEFONIE ALGEMENE VOORWAARDEN KABELTEX TELEFONIE Artikel 1 - Definities De in de Algemene Voorwaarden Kabeltelevisie en de in de Algemene Voorwaarden Internet gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis

Nadere informatie

Zakelijk Hosted Bellen. Aanvullende Voorwaarden

Zakelijk Hosted Bellen. Aanvullende Voorwaarden Zakelijk Hosted Aanvullende Voorwaarden Per april 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Zakelijk Hosted 4 Artikel 3 Aangaan, duur en beëindiging

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. VolopBellen voor Offi ce Basis

Aanvullende Voorwaarden. VolopBellen voor Offi ce Basis Aanvullende Voorwaarden VolopBellen voor Offi ce Basis Inhoudsopgave 1. Definities 3 2. Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden VolopBellen voor Office Basis 4 3. Aangaan, duur en beëindiging van het

Nadere informatie

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst;

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst; AANVULLENDE VOORWAARDEN 088 DIENSTEN EN - FACILITEITEN ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze Aanvullende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 088 Dienst : de dienst van

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Zakelijke Mobiele Diensten

Aanvullende voorwaarden Zakelijke Mobiele Diensten Aanvullende voorwaarden Zakelijke Mobiele Diensten Deze voorwaarden zijn samen met - en in aanvulling op - de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk UPC Nederland B.V. van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Specifieke voorwaarden mobiele diensten van Ziggo Services B.V.

Specifieke voorwaarden mobiele diensten van Ziggo Services B.V. Specifieke voorwaarden mobiele diensten van Ziggo Services B.V. 1509049-2766 1 Deze voorwaarden zijn samen met - en in aanvulling op - de Algemene Voorwaarden Ziggo Services B.V. van toepassing op aanbiedingen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Mobiele

Aanvullende voorwaarden Mobiele Aanvullende voorwaarden Mobiele telecommunicatiediensten KPN ÉÉN voor Grootzakelijk Versie december 2015 kpn.com Introductie Deze brochure bevat de aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Onlinediensten augustus 2011 aanvullende voorwaarden Onlinediensten KPN B.V. versie augustus 2011 I n H o u d 1: BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2: TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST...

Nadere informatie

ZAKELIJK MOBIEL Fair use policy Tele2 Nederland zakelijk mobiel. Versie: februari 2014

ZAKELIJK MOBIEL Fair use policy Tele2 Nederland zakelijk mobiel. Versie: februari 2014 ZAKELIJK MOBIEL Fair use policy Tele2 Nederland zakelijk mobiel Tele2 Proprietary 2 Inhoudsopgave 1 Fair Use Policy Tele2 Zakelijk mobiel 3 2 Zakelijk Mobiel-abonnement 4 3 Zakelijk Mobiel internet (laptop-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Mobiele Telecommunicatiediensten 2014. januari 2014

Algemene Voorwaarden. Mobiele Telecommunicatiediensten 2014. januari 2014 Algemene Voorwaarden Mobiele Telecommunicatiediensten 2014 januari 2014 INTRODUCTIE Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van KPN B.V. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 5 1:1 Begripsbepalingen 5 1:2 Algemeen 10 1:3 Overeenkomsten gesloten langs elektronische weg 11 1:4 SIM-kaarten 14 1:5 Nummertoekenning

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis Aanvullende Voorwaarden Office Basis artikel 1 - Definities De in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Telefonie en de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet gebruikte en

Nadere informatie

FAIR USE POLICY. Voor Mobiele Diensten vanaf 16 mei 2017

FAIR USE POLICY. Voor Mobiele Diensten vanaf 16 mei 2017 FAIR USE POLICY Voor Mobiele Diensten vanaf 16 mei 2017 INHOUD 1. Algemeen: 3 2. Abonnement met een Bellen bundel : 3 3. Abonnement met een Onbeperkt Bellen bundel : 3 4. Geblokkeerde bestemmingen: 3 5.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet.

Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet. Algemene voorwaarden Stichting Denhornonline.nl afdeling Internet. Datum van ingang: Mei 2009 Definities. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: De Stichting: De Stichting Denhornonline.nl

Nadere informatie

Algemene en AAnVUllenDe VoorwAArDen voor mobiele telecommunicatiediensten 2013

Algemene en AAnVUllenDe VoorwAArDen voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Algemene EN AANVULLENDE Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 van Hi. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

maart 2012 0042 Hi Algemene vw 2012 tbv P1 13x13.indd 1 13-02-12 17:15

maart 2012 0042 Hi Algemene vw 2012 tbv P1 13x13.indd 1 13-02-12 17:15 Algemene EN AANVULLENDE Voorwaarden Hi maart 2012 0042 Hi Algemene vw 2012 tbv P1 13x13.indd 1 13-02-12 17:15 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2012 Versie 30 juli 2012 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2009. Versie Simyo

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2009. Versie Simyo Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2009 Versie Simyo Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2009 van Simyo. Deze algemene

Nadere informatie

1.2 Abonnementsvorm: de vorm waarin Ziggo het Mobiele abonnement aanbiedt met verschillende specificaties, hierna ook aangeduid als bundel.

1.2 Abonnementsvorm: de vorm waarin Ziggo het Mobiele abonnement aanbiedt met verschillende specificaties, hierna ook aangeduid als bundel. Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Mobiele Diensten. Deze voorwaarden zijn samen met - en in aanvulling op - de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk Ziggo Services B.V. van toepassing op aanbiedingen en

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

KPN Secure Mail. Gebruikersovereenkomst

KPN Secure Mail. Gebruikersovereenkomst KPN Secure Mail Gebruikersovereenkomst 1 1. Begrippen De met een hoofdletter aangeduide begrippen in dit document hebben de navolgende betekenis: Dienst: alle hardware- en softwarecomponenten die tezamen

Nadere informatie

FAIR USE POLICY. Voor Mobiele Openbare Elektronische Communicatiediensten vanaf maart 2013. 490.3675-FUB Mobiele telefoondiensten-1114

FAIR USE POLICY. Voor Mobiele Openbare Elektronische Communicatiediensten vanaf maart 2013. 490.3675-FUB Mobiele telefoondiensten-1114 FAIR USE POLICY Voor Mobiele Openbare Elektronische Communicatiediensten vanaf maart 2013 490.3675-FUB Mobiele telefoondiensten-1114 INHOUD SmartMix Onbeperkt-abonnement 3 Met Tele2 Mobiel Internet kun

Nadere informatie

HIP Onbeperkt. Dienstbeschrijving

HIP Onbeperkt. Dienstbeschrijving HIP Onbeperkt Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Datum 1.0 Initiële versie 25-09-2013 1.2 Update 03-09-2015 1.3 HIP Onbeperkt vanaf 2 Users 01-09-2016 2 Inhoud 1. HIP Onbeperkt...

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de internet & hosting diensten van Brabix, hiertoe behoren: Shared Webhosting, Resellerhosting, Dedicated Serverhosting, VPS Hosting & Domeinnaamregistraties.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2011

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten 2011 Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2011 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2011 van KPN B.V. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Versie 13 juni 2014 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene en AAnVUllenDe VoorwAArDen voor mobiele telecommunicatiediensten 2014

Algemene en AAnVUllenDe VoorwAArDen voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Algemene EN AANVULLENDE Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van Hi. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Elektronische Communicatiediensten Augustus 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALING...2 2 TOEPASSELIJKHEID...2 3 HET IN DIENST STELLEN EN WIJZIGEN VAN (AANVULLENDE) ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van KPN B.V.

Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van KPN B.V. Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van KPN B.V. Deze algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op aanvragen en overeenkomsten voor de

Nadere informatie

Versie AV Youfone Abonnementen- 1.0, geldend voor alle Youfone Onbeperkt abonnementen

Versie AV Youfone Abonnementen- 1.0, geldend voor alle Youfone Onbeperkt abonnementen Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2012 Versie AV Youfone Abonnementen- 1.0, geldend voor alle Youfone Onbeperkt abonnementen Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN Hi

ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN Hi ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN Hi maart 2012 INTRODUCTIE Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatie-diensten 2012 van Hi. Deze algemene voorwaarden gaan over aanvragen

Nadere informatie

Algemene. voor mobiele telecommunicatiediensten 2014. 0125 Hi Algemene voorwaarden winkel-juli 2014_150x95_AD-14505-06-14.indd 1 06-06-14 09:19

Algemene. voor mobiele telecommunicatiediensten 2014. 0125 Hi Algemene voorwaarden winkel-juli 2014_150x95_AD-14505-06-14.indd 1 06-06-14 09:19 Algemene EN AANVULLENDE Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 0125 Hi Algemene voorwaarden winkel-juli 2014_150x95_AD-14505-06-14.indd 1 06-06-14 09:19 Introductie Dit boekje bevat de

Nadere informatie

1.2 Abonnementsvorm: de vorm waarin Ziggo het Mobiele abonnement aanbiedt met verschillende specificaties, hierna ook aangeduid als bundel.

1.2 Abonnementsvorm: de vorm waarin Ziggo het Mobiele abonnement aanbiedt met verschillende specificaties, hierna ook aangeduid als bundel. Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Mobiele Diensten. Deze voorwaarden zijn samen met - en in aanvulling op - de Algemene Voorwaarden Klein Zakelijk Ziggo Services B.V. van toepassing op aanbiedingen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden BedrijfsFlexibel November 2010 aanvullende voorwaarden BedrijfsFlexibel KPN B.V. versie november 2010 I n H o u d 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...............................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Artikel 1:1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis.

Artikel 1:1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. Algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten (versie juni 2010) Artikel 1:1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving HIP Onbeperkt Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving HIP Onbeperkt Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving HIP Onbeperkt Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwaarden dienstverlening

Voorwaarden dienstverlening Voorwaarden dienstverlening 0 Voorwaarden dienstverlening Compaan is een dienst van Servicepoort B.V. Versie van 19 maart 2014 (1.0) Artikel 1: Definities 1. Compaan: De tablet computer inclusief software

Nadere informatie

ABONNEMENTSVOORWAARDEN BOUW!

ABONNEMENTSVOORWAARDEN BOUW! Definities De in de algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: Abonnementsovereenkomst: de overeenkomst volgens welke Lexima tegen betaling het gebruik

Nadere informatie

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en);

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en); Voorwaarden Voorwaarden gebruik WiFi ZEELAND 1. Definities Voor deze voorwaarden hanteert ZeelandNet een aantal definities. Deze definities zijn de volgende en worden in de nu volgende bepalingen met hoofdletters

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Diginetwerk

Aansluitvoorwaarden Diginetwerk Aansluitvoorwaarden Diginetwerk 16 december 2010, versie 1.71 Artikel 1 begrippen en afkortingen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Aansluitvoorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect KPN B.V. versie Versie november juli 2009 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht.

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Afnemer: De natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Verleeuw een contract/overeenkomst mee heeft gesloten. Domeinnaam Naam van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Online Diensten ZM Mei 2015

Aanvullende Voorwaarden Online Diensten ZM Mei 2015 Aanvullende Voorwaarden Online Diensten ZM Mei 2015 kpn.com Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst 3 Artikel 3 Toegang tot de dienst 4 Artikel 4

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting

Algemene Voorwaarden Hosting Algemene Voorwaarden Hosting 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dvwebhost een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten ALGEMENE VOORWAARDEN voor mobiele telecommunicatiediensten Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor de mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEPKENS INTERNET DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEPKENS INTERNET DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEPKENS INTERNET DIENSTEN Internetdiensten Automatisering Reclame & Ontwerp Bezoekadres Didamseweg 25 c 7037 DJ Beek (Montferland) Postadres Postbus 192 6940 AB Didam Telefoon E-mail

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform

Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform BouwConnect Communicatie Platform Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform juni 2012 Versie 1.0 Inhoud 1. BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2. TOEPASSELIJKHEID... 3 3. GEBRUIKSRECHT EN BETALINGSVERPLICHTING...

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt Aanvullende Voorwaarden BedrijfsOnbeperkt AANVULLENDE VOORWAARDEN BedrijfsOnbeperkt KPN B.V. versie september 2012 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 2 OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN... 2 3 BEDRIJFSONBEPERKT

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN VERSIE 12/2012 ALGEMENE VOORWAARDEN MOBIELE TELEFONIE MOBICROSS NEDERLAND ZAKELIJKE KLANTEN INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES... 1 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST... 4 4. BESCHIKBAARHEID

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten

Algemene Voorwaarden. voor mobiele telecommunicatiediensten Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten ALGEMENE VOORWAARDEN voor mobiele telecommunicatiediensten Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor de mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Precision

Algemene voorwaarden Online Precision Algemene voorwaarden Online Precision 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Online Precision, gevestigd te Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53327713;

Nadere informatie

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst.

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. Versie 20 juni 2009 Artikel 1 Definities 1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Specifieke voorwaarden mobiele diensten van Ziggo Services B.V.

Specifieke voorwaarden mobiele diensten van Ziggo Services B.V. Specifieke voorwaarden mobiele diensten van Ziggo Services B.V. 1610023-2766 1 Ziggo, oktober 2016 Specifieke Voorwaarden mobiele diensten Ziggo Services B.V. - versie oktober 2015. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

Van Luin Assurantie Groep BV

Van Luin Assurantie Groep BV ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van (inclusief de aan haar verbonden rechtspersonen Van Luin Assurantiën BV, Van Luin Advies BV, Van Luin

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. Mobiel Per 1 Juli 2015

Aanvullende Voorwaarden. Mobiel Per 1 Juli 2015 Aanvullende Voorwaarden Mobiel Per 1 Juli 2015 Inhoud Begripsbepalingen 3 Mobiel Algemeen 3 Artikel 01 - Totstandkoming van een Abonnement 3 Artikel 02 - In dienst stellen Diensten 3 Artikel 03 - Wijzigingen

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Versie 13 juni 2014 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie 1 juli 2013 Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienst Hotspots van Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten voor zakelijke gebruikers.

Algemene Voorwaarden voor de dienst Hotspots van Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten voor zakelijke gebruikers. Algemene Voorwaarden voor de dienst Hotspots van Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten voor zakelijke gebruikers. ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Abonnement Algemene Voorwaarden Betaalwijze Contractjaar

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN 1. Definities 1.1 Applicatie: de applicatie van CONSTAMED waarvoor de artsen zich kunnen registreren en waarvan de artsen kunnen gebruik maken. Via de applicatie kunnen de Arts en de Patiënt met elkaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID. Kondishonnan general pa prepago

ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID. Kondishonnan general pa prepago ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID Kondishonnan general pa prepago 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID voorwaarden en de aanvullende of bijzondere voorwaarden prevaleren de aanvullende of bijzondere voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor VelzArt internet & automatisering niet bindend en niet van toepassing.

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor VelzArt internet & automatisering niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden zakelijk 1. Overeenkomst De overeenkomst tussen de klant en VelzArt internet & automatisering zal altijd schriftelijk of per e-mail worden bevestigd. Hierop kan worden terug gevallen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 Versie Simyo juni 2014 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

PHR-Computers Urmond

PHR-Computers Urmond Algemene voorwaarden PHR Computers A. Bepalingen 1. Onder "Klant" wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee PHR-Computers een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 2. Onder "Algemene

Nadere informatie

DELTA Mobiel (SIM-only)

DELTA Mobiel (SIM-only) DELTA Mobiel (SIM-only) Deze Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten van DELTA Mobiel hebben enkel en alleen betrekking op aanvragen en overeenkomsten voor de mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Artikel 1. Definities 1. De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden worden als volgt gedefinieerd: a. Betrokkene: de natuurlijke persoon,

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten van RELIEVE Mobile. Februari 2014

Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten van RELIEVE Mobile. Februari 2014 Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten van RELIEVE Mobile Februari 2014 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende, met een hoofdletter geschreven begrippen de daarbij

Nadere informatie

Voorwaarden dienstverlening

Voorwaarden dienstverlening Voorwaarden dienstverlening 0 Voorwaarden dienstverlening Compaan is een dienst van Servicepoort B.V. Versie van 19 maart 2014 (1.0) Artikel 1: Definities 1. Compaan: De tablet computer inclusief software

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden 19 oktober 2009 - Versie 1.0 biedt een webapplicatie aan waarmee de gebruiker zijn bedrijfsadministratie kan bijhouden. Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien

Nadere informatie