Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten van RELIEVE Mobile. Februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten van RELIEVE Mobile. Februari 2014"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten van RELIEVE Mobile Februari Begrippen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende, met een hoofdletter geschreven begrippen de daarbij aangegeven betekenis: ACM: de Autoriteit Consument & Markt (www.acm.nl). Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten van RELIEVE Mobile; Beltegoed: het tegoed waarvoor de Eindgebruiker gebruik kan maken van de Diensten; Consument: een Eindgebruiker die bij het aangaan van een Overeenkomst niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Diensten: de door RELIEVE Mobile aan Eindgebruikers onder een Overeenkomst te leveren mobiele telecommunicatiediensten en alle daaraan gerelateerde diensten; Eindgebruiker: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie RELIEVE Mobile de Diensten onder een Overeenkomst levert; Geschillencommissie: de Geschillencommissie Telecommunicatie van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, bereikbaar op Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, tel Klantenservice: de klantenservice van RELIEVE Mobile met betrekking tot de Diensten, waarvan de contactgegevens en openingstijden zijn vermeld op de Website en onderaan deze Algemene Voorwaarden; Netwerk: het openbare elektronische communicatienetwerk voor mobiele telecommunicatiediensten in Nederland waarvan RELIEVE Mobile voor de levering van de Diensten gebruik maakt; Overeenkomst: de overeenkomst die tussen de Eindgebruiker en RELIEVE Mobile is of wordt aangegaan met betrekking tot de levering van de Diensten door RELIEVE Mobile, waaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden en eventueel van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden als bedoeld in artikel 2.1 van deze Algemene Voorwaarden; RELIEVE: Relieve B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd aan de Schiphol Boulevard 231 te (1118 BH) Schiphol, Nederland, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ; RELIEVE Mobile: de handelsnaam waaronder RELIEVE de Diensten aanbiedt; Roaming: de mogelijkheid voor een Eindgebruiker om in het buitenland de Diensten te gebruiken via andere telecommunicatienetwerken dan het Netwerk; SIM-kaart: de aan een Eindgebruiker door RELIEVE Mobile ter beschikking gestelde kaart die (na plaatsing in het Toestel) toegang geeft tot de Diensten; Toestel: elk telefoontoestel of ander apparaat (inclusief bijbehorende software) van de Eindgebruiker dat in samenhang met een SIM-kaart voor het gebruik van de Diensten wordt aangewend; Website: 2. Toepasselijkheid en totstandkoming 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de Diensten en op elke Overeenkomst. Voor een specifieke aanbieding of een specifieke Dienst kunnen aanvullende voorwaarden gelden, die bij aanvaarding door de Eindgebruiker eveneens van toepassing zijn op de

2 Overeenkomst. In het geval van een conflict tussen de Algemene Voorwaarden en dergelijke aanvullende voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden met betrekking tot de betreffende aanbieding of Dienst. 2.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Eindgebruiker de verpakking van een SIM-kaart verbreekt, de SIM-kaart activeert dan wel anderszins van de Diensten gebruik maakt. 2.3 Indien de Overeenkomst op afstand is aangegaan als bedoeld in artikel 7:46a, onder a, van het Burgerlijk Wetboek, dan is een Consument gerechtigd de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden binnen zeven werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij de Consument de Diensten reeds voor afloop van voornoemde periode van zeven werkdagen is gaan gebruiken of indien dit ontbindingsrecht op grond van het toepasselijk recht anderszins niet van toepassing is. 3. Aanpassingen 3.1 RELIEVE Mobile kan de Overeenkomst alsook de tarieven voor de Diensten te allen tijde wijzigen. RELIEVE Mobile maakt dergelijke wijzigingen in ieder geval via haar Website bekend en, waar voorgeschreven en indien mogelijk, ook individueel (per SMS of anderszins) aan elke Eindgebruiker. De wijzigingen treden in werking een maand na de bekendmaking daarvan of op een latere datum die bij de bekendmaking wordt vermeld. 3.2 Indien de Eindgebruiker een wijziging als bedoeld in de voorgaande bepaling niet accepteert, dan kan de Eindgebruiker de Overeenkomst zonder kosten beëindigen voorafgaand aan en met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. Deze opzegbevoegdheid geldt niet indien de wijziging (i) in het voordeel is van de Eindgebruiker of geen gevolgen heeft voor zijn rechtspositie, (ii) reeds bij het aangaan van de Overeenkomst was overeengekomen, zoals bijvoorbeeld de periodieke wijziging van roamingtarieven, of (iii) van overheidswege of op grond van het toepasselijk recht is vereist. 4. Levering van de Diensten 4.1 RELIEVE Mobile zal de Eindgebruiker de Diensten leveren overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst en zich inspannen de levering daarvan aan te vangen op het moment dat de Eindgebruiker zijn of haar SIM-kaart activeert. 4.2 RELIEVE Mobile garandeert niet de voortdurende beschikbaarheid of ongestoorde werking van het Netwerk of de Diensten. De beschikbaarheid en kwaliteit van de Diensten houdt onder meer verband met het Toestel, de beschikbaarheid en radiodekking van het Netwerk en atmosferische omstandigheden. De Eindgebruiker kan bij de Klantenservice en via de Website meer informatie verkrijgen over de gebruiksmogelijkheden, de kwaliteit en de beschikbaarheid van het Netwerk en de Diensten. 4.3 RELIEVE Mobile biedt de mogelijkheid van roaming aan in bepaalde landen buiten Nederland. De lijst van deze landen is via de Website en de Klantenservice te raadplegen en kan door RELIEVE Mobile van tijd tot tijd worden aangepast. De Eindgebruiker kan in de betreffende landen gebruik maken van roaming met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die in de desbetreffende landen gelden. RELIEVE Mobile kan de mogelijkheid tot roaming met betrekking tot bepaalde Diensten uitsluiten of beperken. De toepasselijke tarieven bij Roaming zijn op de Website vermeld of via de Klantenservice te raadplegen en zijn aan verandering onderhevig. 4.4 RELIEVE Mobile garandeert geen minimumsnelheid voor dataverkeer en kan een datalimiet instellen. RELIEVE Mobile kan de vertrouwelijkheid van gegevens bij gebruik van het Internet niet garanderen. De Eindgebruiker onderkent dat het gebruik van het Internet risico's met zich meebrengt. Deze risico's zijn in algemene zin beschreven op de Website. 4.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden, behoudt RELIEVE Mobile zich het recht voor om de (technische en functionele) eigenschappen van de Diensten en het

3 Netwerk te wijzigen en om het aanbod van Diensten aan te passen. RELIEVE Mobile is voorts gerechtigd om alle Eindgebruikers over te zetten naar het netwerk en/of de netwerkdiensten van een andere aanbieder indien dat nodig is om de prijs, functionaliteit, kwaliteit en/of continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Wijzigingen als voornoemd zullen vooraf door RELIEVE Mobile aan de Eindgebruiker worden medegedeeld en RELIEVE Mobile zal zich inspannen deze met zo min mogelijk overlast voor de Eindgebruiker uit te voeren. 5. Wijzigingen, storingen en onderhoud 5.1 RELIEVE Mobile kan ten behoeve van onderhoud, instandhouding, uitbreiding of wijziging van de Diensten of het Netwerk de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen, zonder deswege jegens de Eindgebruiker aansprakelijkheid op te lopen. Indien redelijkerwijs mogelijk, zal RELIEVE Mobile een dergelijke onderbreking van de Diensten tijdig van tevoren bekendmaken. 5.2 Eventuele storingen aan de Diensten of het Netwerk zullen zo spoedig mogelijk worden onderzocht en RELIEVE Mobile zal zich inspannen om de storingen zo spoedig mogelijk te (doen) verhelpen. 5.3 De kosten van storingsonderzoek en herstel met betrekking tot het Netwerk en de Diensten komen voor rekening van RELIEVE Mobile, behoudens voor zover de oorzaak van de betrokken storing is toe te rekenen aan de Eindgebruiker. 6. Beltegoed 6.1 De Eindgebruiker kan gebruik maken van de Diensten zolang hij of zij beschikt over voldoende en geldig Beltegoed. 6.2 RELIEVE Mobile biedt de Eindgebruiker de mogelijkheid om het Beltegoed tegen de door RELIEVE Mobile vastgestelde bedragen en op door RELIEVE Mobile vastgestelde manieren op te waarderen. 6.2 Tenzij in aanvullende voorwaarden anderszins is bepaald, is het Beltegoed onbeperkt houdbaar mits de Eindgebruiker minimaal één keer per twaalf maanden het Beltegoed opwaardeert. Indien de Eindgebruiker het Beltegoed niet éénmaal per twaalf maanden opwaardeert, dan wordt het Beltegoed voor een periode van drie maanden bevroren, gedurende welke termijn de Eindgebruiker alleen nog van de Diensten gebruik kan maken voor zover daarvoor geen vergoeding geldt. Indien de Eindgebruiker binnen die periode van drie maanden het Beltegoed niet opwaardeert, dan is RELIEVE Mobile gerechtigd de verdere levering van Diensten en de Overeenkomst na kennisgeving aan de Eindgebruiker te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige compensatie aan de Eindgebruiker. Het Beltegoed en het aan de Eindgebruiker toegekende telefoonnummer komen dan, onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, te vervallen. 6.3 Tenzij uitdrukkelijk anderszins met de Eindgebruiker overeengekomen of door dwingend recht bepaald, heeft de Eindgebruiker gedurende of bij beëindiging van de Overeenkomst geen recht op terugbetaling van het Beltegoed door RELIEVE Mobile. 7. Gebruik van de SIM-kaart en de Diensten 7.1 De door RELIEVE Mobile geleverde SIM-kaart is en blijft de eigendom van RELIEVE Mobile. Het kopiëren of op enigerlei wijze aanpassen van de SIM-kaart is niet toegestaan. 7.2 Om misbruik te voorkomen, dient de Eindgebruiker onmiddellijk bij activering van de SIM-kaart de standaard beveiligingscode te vervangen door een persoonlijke code. De Eindgebruiker is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de beveiligingscode. 7.3 De Eindgebruiker dient de SIM-kaart te beschermen tegen onbevoegd gebruik, verlies, beschadiging en diefstal. In geval van onbevoegd gebruik, diefstal, verlies of beschadiging van de SIM-kaart dient de Eindgebruiker RELIEVE Mobile daarvan onverwijld in kennis te stellen. Op verzoek van de Eindgebruiker en tegen betaling van de hiermee gemoeide kosten, ontvangt de Eindgebruiker van RELIEVE Mobile bij diefstal, verlies of beschadiging een nieuwe SIM-kaart.

4 7.4 De Eindgebruiker dient de Diensten te gebruiken overeenkomstig de bepalingen in de Overeenkomst en het toepasselijk recht. De Eindgebruiker is voorts gehouden de redelijke instructies van RELIEVE Mobile met betrekking tot het gebruik van de Diensten op te volgen. 7.5 De Eindgebruiker is verantwoordelijk voor de geschiktheid van het Toestel ten behoeve van gebruik in samenhang met de Diensten en voor de beveiliging van het Toestel tegen onbevoegd gebruik. 7.6 De Eindgebruiker is uitsluitend gerechtigd tot een normaal gebruik van de Diensten, hetgeen wil zeggen voor mobiel bel- en/of dataverkeer vanaf een mobiel Toestel. De Eindgebruiker zal zich onthouden van gebruik van de Diensten: (i) in samenhang met niet-mobiele apparatuur zoals SIMboxen, GSM gateways of ten behoeve van automatische oproepsystemen, (ii) voor wederverkoop, (iii) op een wijze waardoor schade of hinder wordt toegebracht aan RELIEVE Mobile of aan derden en/of (iv) op een wijze waardoor het functioneren of de integriteit van het Netwerk, de Diensten of voor de Diensten aangewende systemen van RELIEVE Mobile worden bedreigd of onevenredig worden belast. 7.7 De Eindgebruiker is aansprakelijk voor de kosten van het gebruik van de Diensten met behulp van de aan de Eindgebruiker verstrekte SIM-kaart, ook al geschiedt dat gebruik zonder toestemming van de Eindgebruiker. In geval van diefstal of verlies van een SIM-kaart wordt eventueel Beltegoed niet door RELIEVE Mobile vergoed. 7.8 RELIEVE Mobile is gerechtigd het gebruik van de Diensten of een SIM-kaart zonder voorafgaande mededeling aan de Eindgebruiker te blokkeren in geval van het verlies van de SIM-kaart of (een vermoeden van) misbruik van de SIM-kaart of de Diensten dan wel in geval van gebruik in strijd met de Overeenkomst. Alle kosten die verband houden met het blokkeren en opnieuw aansluiten van een SIM-kaart en de Diensten zijn in zodanig geval voor rekening van de Eindgebruiker. 8. Telefoonnummers en nummerbehoud 8.1 RELIEVE Mobile kent de Eindgebruiker voor het gebruik van de Diensten een telefoonnummer toe. RELIEVE Mobile is gerechtigd het telefoonnummer van de Eindgebruiker in te trekken of te wijzigen om zwaarwegende redenen, waaronder wordt begrepen veranderde wet- en regelgeving en/of de instructie van bevoegde toezichthouders. 8.2 De Eindgebruiker kan RELIEVE Mobile verzoeken een telefoonnummer te behouden dat de Eindgebruiker bij een andere aanbieder van mobiele communicatiediensten in gebruik heeft bij beëindiging van de overeenkomst met die andere aanbieder. Een daartoe bestemd formulier, waarin nadere voorwaarden voor nummerbehoud zijn opgenomen, is via de Website en de Klantenservice beschikbaar. 8.3 Het behoud van een telefoonnummer is mede afhankelijk van de medewerking van de betrokken andere aanbieder. RELIEVE Mobile is niet aansprakelijk in het geval nummerbehoud niet slaagt of wordt vertraagd om redenen die aan de andere aanbieder zijn toe te rekenen. 9. Tarieven 9.1 De Eindgebruiker is RELIEVE Mobile vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van de Diensten volgens de daarvoor vastgestelde en bekendgemaakte tarieven. De Eindgebruiker kan de actuele tarieven steeds inzien via de Website of opvragen via de Klantenservice. 9.2 De voor de Diensten verschuldigde vergoedingen worden verhoogd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde belastingen zoals deze van tijd tot tijd gelden. 9.3 De verschuldigde vergoedingen worden door RELIEVE Mobile in mindering gebracht op het Beltegoed. 9.4 Voor de vaststelling van de door de Eindgebruiker verschuldigde vergoedingen als bedoeld in het vorige lid zijn de gegevens uit de administratie van RELIEVE Mobile beslissend, tenzij de Eindgebruiker de onjuistheid daarvan aantoont.

5 10. Opschorting 10.1 RELIEVE Mobile is gerechtigd de levering van de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien en gedurende de periode dat de Eindgebruiker zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt. Indien de Eindgebruiker zijn verplichtingen niet alsnog nakomt binnen een redelijke termijn na daartoe door RELIEVE Mobile schriftelijk te zijn aangemaand, kan RELIEVE Mobile de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen In geval van beëindiging, intrekking of wijziging van de benodigde vergunningen voor de levering van de Diensten, is RELIEVE Mobile gerechtigd de levering van de Diensten en de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen RELIEVE Mobile is jegens de Eindgebruiker niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het opschorten van de Diensten of de beëindiging van de Overeenkomst op de gronden in voornoemde bepalingen van dit artikel. 11. Aansprakelijkheid 11.1 RELIEVE Mobile is jegens de Eindgebruiker niet aansprakelijk voor enige schade, op welke grondslag deze ook wordt gevorderd, behoudens indien en voor zover aansprakelijkheid van RELIEVE Mobile in de volgende leden van dit artikel is voorzien Met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel, is RELIEVE Mobile in verband met een aan RELIEVE Mobile toerekenbare tekortkoming of in verband met onrechtmatig handelen door RELIEVE Mobile jegens de Eindgebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade tot een maximumbedrag van 500,-- per schadeveroorzakende gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen. Onder directe schade wordt in het kader van dit artikel uitdrukkelijk niet begrepen gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, omzet- of winstderving, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, schade door verlies aan goodwill of klanten, of schade door verlies of verminking van gegevens Indien als gevolg van een schadeveroorzakende gebeurtenis of reeks samenhangende gebeurtenissen meer dan één vordering ontstaat van Eindgebruikers, dan is de aansprakelijkheid van RELIEVE Mobile ten aanzien van al haar Eindgebruikers gezamenlijk beperkt tot een bedrag van ,-- voor die gebeurtenis of reeks samenhangende gebeurtenissen en tot een maximumbedrag van ,-- per kalenderjaar. RELIEVE Mobile is in zodanig geval slechts gehouden de aan RELIEVE Mobile toerekenbare directe schade per Eindgebruiker naar evenredigheid te voldoen De Eindgebruiker dient schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk één jaar nadat deze aan de Eindgebruiker bekend is geworden schriftelijk aan RELIEVE Mobile te hebben gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Eindgebruiker aantoont dat een eerdere melding van die schade in redelijkheid niet van hem of haar kon worden verwacht RELIEVE Mobile is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door de Eindgebruiker van diensten van derden met behulp of door middel van de Diensten De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover het schade betreft die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van RELIEVE Mobile (inclusief haar leidinggevenden) of indien en voor zover het schade betreft waarvoor de aansprakelijkheid van RELIEVE Mobile anderszins op grond van dwingend recht niet rechtsgeldig kan worden uitgesloten of beperkt. 12. Persoonsgegevens, verkeersgegevens, locatiegegevens en beveiliging 12.1 Door RELIEVE Mobile bij het aangaan of uitvoeren van de Overeenkomst verzamelde gegevens met betrekking tot een Eindgebruiker en de verkeers- en locatiegegevens met betrekking tot het gebruik van de Diensten door de Eindgebruiker worden met inachtneming van (i) deze Algemene

6 Voorwaarden, (ii) de privacyverklaring van RELIEVE Mobile, zoals gepubliceerd op de Website, en (iii) alle wettelijke voorschriften verwerkt en bewaard ten behoeve van: (a) de uitvoering en handhaving van de Overeenkomst, waaronder facturering en geschilbeslechting; (b) het voldoen aan wettelijke verplichtingen; (c) marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot elektronische communicatiediensten, alsmede voor de levering van diensten met toegevoegde waarde; en (d) eventuele andere, onder het toepasselijk recht toegestane doeleinden De Eindgebruiker heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot de hem of haar betreffende persoonsgegevens en kan zich daartoe wenden tot de Klantenservice RELIEVE Mobile verstrekt slechts persoonsgegevens van een Eindgebruiker aan derden: (i) indien wettelijke voorschriften of bevoegde autoriteiten daartoe verplichten, (ii) met de uitdrukkelijke toestemming van de Eindgebruiker, (iii) indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst of andere in artikel 12.1 genoemde doeleinden, (iv) op grond van dringende en gewichtige redenen, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de Eindgebruiker daarmee niet onevenredig wordt geschaad en/of (v) indien RELIEVE Mobile de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een derde De Eindgebruiker stemt ermee in dat zijn elektronische contactgegevens door RELIEVE Mobile worden aangewend voor het aan de Eindgebruiker doen van commerciële aanbiedingen met betrekking tot de Diensten of soortgelijke diensten van RELIEVE Mobile en dat verkeersgegevens en locatiegegevens in het kader van het gebruik door de Eindgebruiker van de Diensten worden aangewend voor marktonderzoek of verkoopactiviteiten met betrekking tot elektronische communicatiediensten dan wel voor de levering van diensten met toegevoegde waarde aan de Eindgebruiker. De Eindgebruiker kan zijn voormelde toestemming op elk moment intrekken RELIEVE Mobile treft passende technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van de Diensten. Deze maatregelen zijn nader uiteen op de Website en strekken onder meer ertoe om de persoonsgegevens van de Eindgebruiker te beschermen tegen onbedoelde of niet toegestane opslag, verwerking, toegang, verstrekking, wijziging, verlies of vernietiging. Bij inbreuken op de beveiliging met nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of voor de continuïteit van de Diensten zal RELIEVE Mobile de ACM en eventuele andere toezichthoudende autoriteiten daarvan in kennis stellen. Indien een dergelijke inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de Eindgebruiker, zal RELIEVE Mobile zich inspannen om de Eindgebruiker eveneens onverwijld daarvan in kennis stellen. 13. Overdracht van rechten en verplichtingen 13.1 De Eindgebruiker kan zijn rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RELIEVE Mobile RELIEVE Mobile is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde (i) indien dit geschiedt in het kader van de overdracht van haar onderneming en (ii) in ieder ander geval, zij het dat de Eindgebruiker dan het recht toekomt de Overeenkomst met ingang van de datum van overdracht te beëindigen. 14. Geschillenregeling 14.1 Geschillen tussen de Eindgebruiker en RELIEVE Mobile over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst kunnen zowel door de Eindgebruiker als door RELIEVE Mobile worden voorgelegd aan de Geschillencommissie (zie contactgegevens in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden) Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Eindgebruiker zijn klacht eerst schriftelijk aan RELIEVE Mobile heeft voorgelegd. RELIEVE Mobile zal binnen dertig dagen na ontvangst van de brief schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat

7 redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal RELIEVE Mobile de Eindgebruiker binnen die termijn schriftelijk kenbaar maken wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk wordt gezonden Binnen dertig dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van RELIEVE Mobile dan wel binnen dertig dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het tweede lid had moeten worden gereageerd, kan de Eindgebruiker het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Als de Eindgebruiker een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, dan is RELIEVE Mobile aan deze keuze gebonden. Indien RELIEVE Mobile het geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, dan zal RELIEVE Mobile de Eindgebruiker schriftelijk verzoeken zich binnen vijf weken uit te spreken of hij of zij daarmee akkoord gaat. Indien de Eindgebruiker niet of niet binnen voornoemde termijn reageert, is RELIEVE Mobile gerechtigd het geschil aan de rechter voor te leggen De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldend reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wijze van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 15. Toepasselijk recht 15.1 Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden, kunnen geschillen ook worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter dan wel aan de ACM in de gevallen dat de ACM bevoegd is. Telefoonnummers Klantenservice: mobiel in Nederland: tel ( 0,10 per minuut) via het vaste telefoonnet: tel ( 0,10 per minuut) mobiel in het buitenland: (deze oproepen vallen onder de normale roamingtarieven) Openingstijden Klantenservice: Maandag t/m vrijdag: tot uur Zaterdag: tot uur Zondag en feestdagen: gesloten Drukfouten voorbehouden.

ALDI TALK. Algemene voorwaarden. MOBIEL PREPAID bellen & INTERNETTEN. www.alditalk.nl. Simpel Goedkoop. Zonder verborgen kosten

ALDI TALK. Algemene voorwaarden. MOBIEL PREPAID bellen & INTERNETTEN. www.alditalk.nl. Simpel Goedkoop. Zonder verborgen kosten Simpel Goedkoop Zonder verborgen kosten ALDI TALK MOBIEL PREPAID bellen & INTERNETTEN Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor prepaid mobiele telecommunicatiediensten van MEDION AG gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID. Kondishonnan general pa prepago

ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID. Kondishonnan general pa prepago ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID Kondishonnan general pa prepago 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN PREPAID voorwaarden en de aanvullende of bijzondere voorwaarden prevaleren de aanvullende of bijzondere voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Per 31 augustus 2017 Artikel 1 - definities 1. Voor elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, worden de volgende woorden en uitdrukkingen als

Nadere informatie

Contractant : een natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Kruidvat Mobiel een overeenkomst tot levering van de Dienst(en) is aangegaan.

Contractant : een natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Kruidvat Mobiel een overeenkomst tot levering van de Dienst(en) is aangegaan. Algemene Voorwaarden Kruidvat Mobiel voor Prepaid mobiele telecommunicatiediensten onder de naam Kruidvat Mobiel (hierna: Algemene Voorwaarden ) ingangsdatum: mei 2012. WAT BETEKENT HET? In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bell-Box voor Prepaid telefoniediensten onder de naam Bell-Box (hierna: Algemene Voorwaarden )

Algemene Voorwaarden Bell-Box voor Prepaid telefoniediensten onder de naam Bell-Box (hierna: Algemene Voorwaarden ) Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Bell-Box voor Prepaid telefoniediensten onder de naam Bell-Box (hierna: Algemene Voorwaarden ) ingangsdatum: juli 2014. 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TELESUR MOBIEL Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Telesur Mobiel.

ALGEMENE VOORWAARDEN TELESUR MOBIEL Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Telesur Mobiel. ALGEMENE VOORWAARDEN TELESUR MOBIEL Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Telesur Mobiel. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen,

Nadere informatie

Contractant : een natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Kruidvat Mobiel een overeenkomst tot levering van de Dienst(en) is aangegaan.

Contractant : een natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Kruidvat Mobiel een overeenkomst tot levering van de Dienst(en) is aangegaan. Algemene Voorwaarden Kruidvat Mobiel voor Prepaid mobiele telecommunicatiediensten onder de naam Kruidvat Mobiel (hierna: Algemene Voorwaarden ) ingangsdatum: mei 2012. WAT BETEKENT HET? In deze Algemene

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met voetverzorging van Pedicure praktijk Borne aangegane

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering van betaalde Informatiediensten opgesteld door NVI Branchevereniging Betaalde Content

Algemene voorwaarden voor levering van betaalde Informatiediensten opgesteld door NVI Branchevereniging Betaalde Content BID/31 Algemene voorwaarden voor levering van betaalde Informatiediensten opgesteld door NVI Branchevereniging Betaalde Content juni 2009 Concept V2.1 Deze Algemene Voorwaarden van de NVI-Branchevereniging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde informatiediensten opgesteld door nvi branchevereniging betaalde content. AV CZ/84 juni 2009

Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde informatiediensten opgesteld door nvi branchevereniging betaalde content. AV CZ/84 juni 2009 Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde informatiediensten opgesteld door nvi branchevereniging betaalde content AV CZ/84 juni 2009 Deze Algemene Voorwaarden van de NVI-Branchevereniging Betaalde

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en);

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en); Voorwaarden Voorwaarden gebruik WiFi ZEELAND 1. Definities Voor deze voorwaarden hanteert ZeelandNet een aantal definities. Deze definities zijn de volgende en worden in de nu volgende bepalingen met hoofdletters

Nadere informatie

Voorwaarden Solcon Mobiel Oktober 2014

Voorwaarden Solcon Mobiel Oktober 2014 Voorwaarden Solcon Mobiel Oktober 2014 Artikel 1 - Begripsomschrijving 1.1 De in deze Aanvullende Voorwaarden met hoofdletters aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: Solcon: Solcon Internetdiensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KABELTEX TELEFONIE

ALGEMENE VOORWAARDEN KABELTEX TELEFONIE ALGEMENE VOORWAARDEN KABELTEX TELEFONIE Artikel 1 - Definities De in de Algemene Voorwaarden Kabeltelevisie en de in de Algemene Voorwaarden Internet gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis

Nadere informatie

REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN

REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN Tussen de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (hierna te noemen Stichting) en de zorgaanbieder, is door de zorgaanbieder het volgende

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde informatiediensten opgesteld door nvi branchevereniging betaalde content. AV CZ/84 juni 2009

Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde informatiediensten opgesteld door nvi branchevereniging betaalde content. AV CZ/84 juni 2009 Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde informatiediensten opgesteld door nvi branchevereniging betaalde content AV CZ/84 juni 2009 Deze Algemene Voorwaarden van de NVI-Branchevereniging Betaalde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

Telesur Mobiel. SIM-kaart pakket Met SIM-kaart en handleiding Inclusief beltegoed

Telesur Mobiel. SIM-kaart pakket Met SIM-kaart en handleiding Inclusief beltegoed Telesur Mobiel SIM-kaart pakket Met SIM-kaart en handleiding Inclusief beltegoed Welkom bij Telesur MobieL Gefeliciteerd met uw keuze voor Telesur Mobiel. Telesur Mobiel zorgt ervoor dat uw familie en

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014 Algemene voorwaarden Voor Ontvangerservices 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Definities en werkingssfeer 4 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 6 3. Annulering 7 4. Tarieven en betaling

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die RSH ICT Managment, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59206543,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKAMOBIEL (ALGEMEEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKAMOBIEL (ALGEMEEN) ALGEMENE VOORWAARDEN DEKAMOBIEL (ALGEMEEN) Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op DekaMobiel. DekaMobiel is een merk van DekaMarkt. Alle informatie die op www.dekamobiel.nl, over de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening 1. Definities 1.1 "Implementation IQ": Handelsnaam van Innovation IQ B.V., gevestigd te De Meern aan de Vasalisplantsoen 17 (3454 LT) en ingeschreven in

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Algemene voorwaarden voedingssupplementen Brainlabs BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013 Algemene Voorwaarden Voor Ontvangerservices 2013 Inhoud 1. Definities en werkingssfeer 3 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 5 3. Annulering 5 4. Tarieven en betaling 5 5. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017 De website https://www.onlinevergelijker.net is eigendom van Stellar Web Concepts, gevestigd in Haarlem (Hazepaterslaan 28-37 2012 HT) en ingeschreven bij

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen;

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen; Algemene Voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding 2016 Artikel 1: Definities In deze Voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze,

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst;

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst; AANVULLENDE VOORWAARDEN 088 DIENSTEN EN - FACILITEITEN ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze Aanvullende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 088 Dienst : de dienst van

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT NKA

PRIVACYREGLEMENT NKA PRIVACYREGLEMENT NKA INHOUD 1. WANNEER IS DIT PRIVACYREGLEMENT VAN TOEPASSING?... 3 2. DOEL PRIVACYREGLEMENT... 3 3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?... 3 4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT NKA?...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG. VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2013 (klussenbedrijven) SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2013 (klussenbedrijven) AV CZ/126 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a) BENVH: onderneming met vestigingen in Reuver (offenbekermarkt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 5 1:1 Begripsbepalingen 5 1:2 Algemeen 10 1:3 Overeenkomsten gesloten langs elektronische weg 11 1:4 SIM-kaarten 14 1:5 Nummertoekenning

Nadere informatie

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs. Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Airport Boeken, handelende onder naam Airport Service. Aanbod: het aanbod door Aanbieder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leentoestel Service

Algemene Voorwaarden Leentoestel Service Algemene Voorwaarden Leentoestel Service Algemene Voorwaarden Leentoestel Service KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 SLUITEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Waardijn: de natuurlijke of rechtspersoon die namens de ASVZ onder deze naam de producten

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten die u met ons sluit. In deze

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kruidvat Mobiel Helder voor Prepaid mobiele telecommunicatiediensten onder de naam Kruidvat Mobiel Helder (hierna:

Algemene Voorwaarden Kruidvat Mobiel Helder voor Prepaid mobiele telecommunicatiediensten onder de naam Kruidvat Mobiel Helder (hierna: Algemene Voorwaarden Kruidvat Mobiel Helder voor Prepaid mobiele telecommunicatiediensten onder de naam Kruidvat Mobiel Helder (hierna: Algemene Voorwaarden ) ingangsdatum: juni 2012. WAT BETEKENT HET?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd YOU & EYE B.V. handelend onder de naam Spiegelshop die producten op afstand aan

Nadere informatie

WAT BETEKENT HET? In deze Algemene Voorwaarden betekent:

WAT BETEKENT HET? In deze Algemene Voorwaarden betekent: Algemene Voorwaarden Kruidvat Mobiel Helder voor Prepaid mobiele telecommunicatiediensten onder de naam Kruidvat Mobiel Helder (hierna: Algemene Voorwaarden ) ingangsdatum: juni 2012. WAT BETEKENT HET?

Nadere informatie

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten ALGEMENE VOORWAARDEN DUUPDEMUNNIK ADVOCATEN Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten Wij zijn een openbare maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te Doorn, met als doel het beoefenen van de advocatuur, in het

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden beebox

Algemene Voorwaarden beebox Algemene Voorwaarden beebox Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte

Nadere informatie